Kvartalsrapport 2/2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2/2004"

Transkript

1 Kvartalsrapport 2/2004 Økning i driftsinntektene til NOK 1573,4 mill (1306,7) De nye virksomhetene Are og Mobilarum svarer til forventningene Driftsresultatet i ble NOK 36,4 mill (45,0), hvilket er en vesentlig forbedring sammenlignet med de tre siste kvartalene Salg av konsernets egne aksjer har styrket egenkapitalen med NOK 35,6 mill Aktiviteten i yrkesbyggmarkedet i Norge og Sverige har stabilisert seg på et meget lavt nivå Markedsutsiktene for industritre av gran er stabile i de europeiske markedene, mens utsiktene for produkter av furu er noe dårligere Styret forventer at resultatet i tredje kvartal blir noe bedre enn i foregående år En av fem nye boligblokker i Ålesund, bygget i basert på moduler fra Moelven.

2 Resultatregnskap Driftsinntekt 1.573, , , , , , , ,4 Avskrivning 41,8 36,9 35,8 84,3 73,0 72,1 146,1 147,4 Varekostnad 1.021,7 814,7 763, , , , , ,7 Annen driftskostnad 473,5 410,1 394,4 947,5 816,7 787, , ,9 Driftsresultat 36,4 45,0 52,6 41,8 75,6 75,9 100,6 139,4 Inntekt på investering i tilknyttet selskap -0,5-0,1 0,4-2,2-1,3 0,6-5,9-0,4 Rente- og andre finansinntekter 2,8 5,1 0,2 6,4 10,3 4,0 14,7 9,2 Rente- og andre finanskostnader -16,0-14,5-11,1-30,9-24,0-25,2-44,9-49,1 Ordinært resultat før skattekostnad 22,7 35,5 42,1 15,1 60,6 55,3 64,5 99,1 Beregnet skattekostnad på ordinært resultat 7,4 10,0 12,0 0,8 17,0 15,7 32,3 27,7 Minoritetsinteresser -0,2-0,6 0,2-0,2-0,2 0,6-0,3 2,8 Periodens resultat/årsresultat 15,1 24,9 30,3 14,1 43,4 40,2 31,9 74,2 Proforma, inkl. Are-gruppen i 2003 og 2002 Driftsinntekt Avskrivninger Driftsresultat Netto driftsmargin i prosent 2,3 3,5 4,4 1,4 3,2 3,5 2,0 3,0 Sum eiendeler ,615 Egenkapitalandel i prosent 35,1 35,4 35,3 35,1 35,4 35,3 35,0 39,0 Antall ansatte Balanse Endringer i Per Per Immaterielle eiendeler -24,4-10,5-12,9 10,4 15,0 41,1 29,2 32,7 Varige driftsmidler 11,4 46,0-14, ,6 866,4 779,9 860,9 803,5 Finansielle anleggsmidler 4,1-0,9-0,8 131,3 155,0 142,5 125,4 152,3 Sum anleggsmidler -8,9 34,6-27, , ,4 963, ,5 988,5 Varer -33,7 36,7-67,4 982,5 767,8 704,9 708,2 665,0 Fordringer og likvider -0,5 46,5 13,3 873,6 776,1 786,0 639,8 486,7 Sum omløpsmidler -34,2 83,2-54, , , , , ,7 Sum eiendeler -43,1 117,8-81, , , , , ,2 Selskapskapital* 14,2 0,0 0,0 647,7 579,8 579,8 579,8 579,8 Øvrig egenkapital 39,3 41,8 30,3 449,7 402,8 338,9 343,7 338,7 Sum egenkapital 53,5 41,8 30, ,4 982,6 918,7 923,5 918,5 Langsiktig gjeld inkl. avsetn. for forpliktelser -42,0 94,2-45, ,8 871,6 906,9 738,6 578,5 Kortsiktig gjeld -54,6-18,2-66,3 890,2 726,1 628,8 701,4 643,2 Sum gjeld -96,6 76,0-112, , , , , ,7 Sum egenkapital og gjeld -43,1 117,8-81, , , , , ,2 Netto rentebærende gjeld Sysselsatt kapital Netto driftskapitalbinding Endring i egenkapital for konsernet Inngående egenkapital 1.043,9 940,8 888,4 923,5 918,5 878,9 918,5 878,9 Periodens resultat/årsresultat 15,1 24,9 30,3 14,1 43,4 40,2 31,9 74,2 Tilgang ved kapitalutvidelse 0,0 0,0 0,0 118,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Valutadifferanse -1,6 16,6-0,6 0,2 20,5-0,6 13,0-2,8 Avsatt til aksjeutbytte 0,0 0,0 0,0-1,1 0,0 0,0-17,9-29,8 Egne aksjer 35,6 0,0 0,8 38,3 0,0 0,8 0,0 0,8 Endring i reklassifisert eiendel 4,5 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0-22,2 0,0 Minoritetsinteresser -0,1 0,3-0,2-0,2 0,2-0,6 0,2-2,8 Periodens/årets endring 53,5 41,8 30,3 173,9 64,1 39,8 5,0 39,6 Sum egenkapital 1.097,4 982,6 918, ,4 982,6 918,7 923,5 918,5 * aksjer à NOK 5,00, korrigert for egne aksjer. Kvartalsrapporten er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som benyttes i årsregnskapet og i henhold til NRS (F) om delårsrapportering. 2 MOELVEN INDUSTRIER ASA KVARTALSRAPPORT 2/2004

3 Kontantstrøm Endringer i Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 78,3 24,6 31,3-140,1-139,6 16,1 116,5 405,1 Kontantstrøm fra resultatposter 61,5 75,1 63,0 96,4 141,2 111,6 227,7 237,9 Kontantstrøm fra arbeidskapital 16,8-50,5-31,7-236,5-280,8-95,5-111,2 167,2 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -46,4-45,5-32,5-66,5-74,9-41,5-176,7-110,8 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -49,9 55,0-36,3 184,4 241,5 37,4 68,6-303,2 Endring i likviditet i perioden -18,1 32,3-37,5-22,2 27,0 12,0 8,4-8,9 Likviditetsbeholdning -18,4 32,3-37,5 23,3 64,4 56,7 45,4 37,4 Ubenyttede trekkmuligheter 40,6-89,9 6,2 664,2 376,2 448,2 630,8 733,8 Disponibel likviditet 22,2-57,6-31,3 687,5 440,6 504,9 676,2 769,3 Endring gjennom oppkjøp/salg av selskaper: Anleggsmidler 0,0 20,6 0,0 294,8 20,6 0,0 20,0-5,1 Omløpsmidler 0,0 36,7 0,0 274,0 36,7 0,0 36,7-0,1 Likvider 0,0 0,6 0,0 32,5 0,6 0,0 0,6 0,3 Sum eiendeler 0,0 57,9 0,0 601,3 57,9 0,0 57,3-4,9 Egenkapital 0,0-0,3 0,0 186,4-0,3 0,0-0,3 1,0 Rentebærende gjeld 0,0 44,3 0,0 248,0 44,3 0,0 44,3-5,5 Rentefri gjeld 0,0 13,9 0,0 166,9 13,9 0,0 13,3-0,4 Sum egenkapital og gjeld 0,0 57,9 0,0 601,3 57,9 0,0 57,3-4,9 2002: Salg av virksomheten i Norra Ny Skogs AB og Moelven Iberica SL. Oppkjøp av Nordisol Akustk i Karlstad AB. 2003: Oppkjøp av Finnforest Danmark A/S, Plyfa Göteborg AB og Woodpaint i Karlstad AB. Dekonsolidering av Aicher GmbH som tilknyttet selskap. 2004: Oppkjøp av Are-gruppen og Mobilarum AB. Driftsinntekter Driftsresultat For kvartalene i For kvartalene i Nøkkeltall Netto driftsmargin (i %) 2,3 3,4 4,2 1,4 3,1 3,2 2,1 3,0 Brutto driftsmargin (i %) 5,0 6,3 7,1 4,2 6,1 6,2 5,1 6,2 Rentabilitet på sysselsatt kapital - årsbasis (i %) 4,0 11,1 12,4 4,2 9,5 9,1 6,8 9,1 Resultat per aksje (i NOK) 0,12 0,21 0,26 0,11 0,37 0,35 0,28 0,64 Kontantstrøm per aksje (i NOK) 0,48 0,65 0,54 0,79 1,22 0,96 1,96 2,05 Invest. i prod. midler, ekskl. oppkjøp Egenkapitalandel (i %) 35,1 38,1 37,4 35,1 38,1 37,4 39,1 42,9 Omsetningsandel utenfor Skandinavia (i %) Antall ansatte Antall aksjonærer Gjennomsnittlig antall aksjer MOELVEN INDUSTRIER ASA KVARTALSRAPPORT 2/2004

4 Styrets beretning Hovedtrekk Agder-Telemark skogeierforening og Haldenvassdragets Skogeierforening kjøpte den 1. juni hhv 4,5 prosent og 3,0 prosent av aksjene i Moelvenkonsernet, mens Glommen Skogeierforening og Mjøsen Skogeierforening utvidet sitt eierskap til hhv 17,8 prosent og 9,4 prosent. Finske Metsäliitto Andelslag og dets datterselskap Finnforest Abp forblir majoritetseier med samlet 65,2 prosent av aksjene. Det er ikke gjort endringer i selskapets styrende organer som en følge av eierendringene. Det har ikke vært større endringer i etterspørselen etter konsernets produkter i andre kvartal. Yrkesbyggmarkedet forventes å forbli svakt i store deler av Skandinavia, hvilket særlig rammer virksomhetene i Moelven Byggindustri. Aktiviteten innen rehabilitering av boliger er tilfredsstillende både i Norge og Sverige, hvilket har stor betydning for konsernets høvlerier og limtrefabrikker. For sagbrukene er tilgangen på råstoff og forholdet mellom tømmerpriser og ferdigvarepriser avgjørende for lønnsomheten. Lav avvirkning i store deler av Norge og kostnader for tømmer av furu i Sverige som ikke samsvarer med ferdigvareprisene i Europa, har vært de to største utfordringene for denne delen av virksomheten i andre kvartal. For produkter av gran har markedsforholdene vært normale. I løpet av de to siste årene har konsernet lagt ned en betydelig innsats i brannforebyggende arbeid. Dette har bestått i holdningsskapende tiltak og forbedring av rutiner, kombinert med et investeringsprogram i teknisk brannvern på totalt NOK 45 mill. Arbeidet har økt tilgangen på skadeforsikring til konkurransedyktige betingelser og det er inngått en ny forsikringsavtale til bedrede vilkår som får effekt fra og med tredje kvartal Konsernets resultater i andre kvartal Driftsinntektene i andre kvartal økte til NOK 1573,4 mill, sammenlignet med NOK 1306,7 mill for samme periode i fjor. Økningen skyldes både oppkjøp av virksomhet og økt aktivitet i de eksisterende anleggene. Driftsresultatet i andre kvartal ble NOK 36,4 mill (45,0), hvilket er en betydelig forbedring sammenlignet med de tre foregående kvartalene. Sammenlignet med samme periode i fjor, har sagbrukene fremdeles en lavere inntjening, mens høvleriene i Moelven Wood står for en vesentlig resultatforbedring. Netto finanskostnader utgjorde NOK 13,2 mill (9,4). Økningen i finanskostnader skyldes primært en høyere rentebærende gjeld som følge av kjøp av virksomheter. Resultat etter skatt var NOK 15,1 mill (24,9), tilsvarende NOK 0,12 per aksje (0,21). Driftsinntektene etter første halvår var NOK 2980,4 mill (2450,1), driftsresultatet NOK 41,8 mill (75,6) og resultat etter skatt NOK 14,1 mill (43,4). Forretningsområdene Moelven Treindustri Driften av selskapene i den tidligere Are-gruppen, som ble en del av Moelven fra 1. januar i år, svarer til forventningene. Den interne konsolideringen av konsernets virksomhet fortsetter også som planlagt og avviklingen av virksomheten på Gol, Hen og Kværnum har latt seg gjennomføre uten at det samlede aktivitetsnivået i Moelven Treindustri har blitt redusert. Limtreproduksjonen er i løpet av andre kvartal blitt konsentrert om tre i stedet for fire fabrikker. Dette har skjedd gjennom at en av de norske fabrikkene er solgt til selskapet Moelven Massivtre AS, der Moelven har en eierandel på 47 prosent. Selskapet skal kommersialisere produksjon og salg av massivtre-elementer og skal etter planen være i produksjon fra oktober Driftsinntektene for Moelven Treindustri i andre kvartal var NOK 1247,2 mill (976,2) og driftsresultatet var NOK 36,4 mill (42,4). Både høvleriene i Moelven Wood og limtrevirksomheten har hatt en tilfredsstillende resultatfremgang. Sagbrukene i Moelven Timber har et svakere resultat, hvilket for en stor del skyldes et misforhold mellom råstoffkostnader og ferdigvarepriser for de svenske sagbrukene som anvender furu. Treindustri Driftsinntekt Treindustri 1.247,2 976,2 936, , , , , ,8 Timber - sagbruk 819,9 626,5 629, , , , , ,1 Wood- foredling 563,5 382,9 366,1 998,4 637,2 644, , ,8 Limtre 107,7 101,4 95,9 190,7 200,3 177,7 386,1 364,6 Driftsresultat Treindustri 36,4 42,4 46,3 50,3 77,4 60,8 93,2 129,1 Timber - sagbruk 16,7 38,1 32,5 28,1 73,2 47,8 92,3 93,6 Wood- foredling 15,2 3,5 14,7 16,2 1,6 18,1-0,6 40,6 Limtre 4,5 0,8-0,9 6,0-1,7-5,1 1,5-5,1 4 MOELVEN INDUSTRIER ASA KVARTALSRAPPORT 2/2004

5 I første halvår, var driftsinntektene NOK 2364,5 mill (1781,3) og driftsresultatet var NOK 50,3 mill (77,4). Moelven Byggindustri Det er fortsatt mange ledige kontorlokaler i de største byene i Sverige og Norge og etterspørselen etter nye yrkesbygg har stabilisert seg på et lavt nivå. Behovet for kapasitetstilpasninger har vært størst innen området bygginnredninger. Moelven Byggmodul har hatt en økning i leveransene som en følge av kjøp av virksomheter og økte leveranser til flerfamiliehus. Etter overtagelsen av Mobilarum, har konsernet produksjon av moduler i fire anlegg i Sverige. Arbeidet med å koordinere driften av anleggene, noe som bl.a. innebærer en viss produktspesialisering, går som planlagt, og de svenske modulfabrikkene har resultatfremgang. Driftsinntektene for Moelven Byggindustri i andre kvartal ble NOK 333,3 mill (336,0) og driftsresultatet ble NOK 9,2 mill (11,8). Både Byggmodul- og Bygginnredninger hadde et noe svakere resultat. Driftsinntektene i første halvår ble NOK 628,5 mill (680,7) og driftsresultatet ble NOK 9,6 mill (18,8). Øvrige virksomheter Området øvrige virksomheter består av konsernets eierselskaper og fellestjeneseter i Norge og Sverige og enkelte mindre operative aktiviteter som ikke hører til konsernets kjernevirksomhet. Driftsinntektene i andre kvartal var NOK 20,9 mill (11,8) og driftsresultatet var NOK - 9,2 mill (-9,0). For første halvår var driftsinntektene NOK 36,6 mill (24,1) og driftsresultatet NOK - 18,1mill (-20,6). Ansatte Konsernet hadde ved utgangen av andre kvartal 3284 ansatte (2957). Det har vært en økning i antall ansatte med 29 i løpet av andre kvartal, hvilket skyldes normale sesongmessige endringer og en noe høyere prosjektaktivitet innen deler av Moelven Byggindustri. Sykefraværet i andre kvartal utgjorde 6,4 prosent (6,8). Investeringer, balanse og finansiering I andre kvartal er det gjennomført investeringer for NOK 57 mill (48). Investeringene er i hovedsak knyttet til vedlikehold, mens den største enkeltinvesteringen knytter seg til utbyggingen av Telemarksbruket. Dette prosjektet er planlagt fullført i begynnelsen av fjerde kvartal. Ved utgangen av andre kvartal hadde konsernet samlede eiendeler på NOK 3126,4 mill (2580,3) og sysselsatt kapital på NOK 2138 mill (1774). Økningen skyldes kjøpet av Aregruppen og Mobilarum. Kapitalbindingen er noe redusert i løpet av andre kvartal, en utvikling som vil fortsette av normale sesongmessige årsaker gjennom andre halvår. I forbindelse med endringene i eierstrukturen, solgt konsernet egne aksjer, hvilket styrket egenkapitalen med NOK 35,6 mill. Egenkapitalen ved utgangen av andre kvartal var NOK 1097,4 mill (982,6), tilsvarende en egenkapitalandelen på 35,1 prosent (38,1). Nedgangen sammenlignet med året før skyldes de nylig gjennomførte kjøpene av virksomhet. Det er styrets målsetting å øke egenkapitalandelen gradvis til rundt 40 prosent. Netto rentebærende gjeld var NOK 1041 mill (791) og likviditetsreserven var NOK 687,5 mill (440,6). Utsikter Styret forventer at aktiviteten i yrkesbyggmarkedet skal forbli lav i annet halvår, men at salget av industrialiserte, modulbaserte konsepter som Moelven Byggindustri har konsentrert seg om, vil utvikle seg noe bedre enn totalmarkedet. Markedet for trebaserte byggevarer som for en stor del går til rehabilitering av boliger, forventes å holde seg på et tilfredsstillende nivå, mens prisene for visse kvaliteter industritre antas å forbli lite fredsstillende. Samlet, forventer styret at årets resultat for konsernet blir noe svakere enn for foregående år. Styret i Moelven Industrier ASA Moelv, den 23. juli 2004 Byggindustri NOK mill Driftsinntekt Byggindustri 333,3 336,0 312,9 628,5 680,7 628, , ,5 Byggmodul 203,4 190,0 165,4 370,3 386,5 337,1 762,9 655,8 Bygginnredning 130,3 146,8 147,8 259,5 295,1 292,0 579,8 586,9 Driftsresultat Byggindustri 9,2 11,8 9,3 9,6 18,8 22,5 37,0 41,7 Byggmodul 5,9 7,4 3,6 3,9 7,2 8,7 15,7 10,3 Bygginnredning 3,3 4,4 5,7 5,7 11,6 13,8 21,3 31,4 5 MOELVEN INDUSTRIER ASA KVARTALSRAPPORT 2/2004

6 AVSENDER: Moelven Industrier ASA P.O. Box 134, N-2391 Moelv Tel Fax Internett: HUGIN Online: Moelven Industrier ASA er et skandinavisk industrikonsern som leverer produkter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har over medarbeidere og omsetter årlig for NOK 5,6 milliarder. Konsernets førtifem resultatenheter er organisert i to forretningsområder, Moelven Treindustri og Moelven Byggindustri. Moelven er en virksomhet i Finnforest Abp. Finnforest Abp, eid av Metsäliitto, er Europas største tremekaniske industri med en årsomsetning på EUR 1,8 milliarder. Moelven Industrier ASA er Finnforests majoritetseide norske datterselskap. Virksomhetene i Finnforest er organisert i to industridivisjoner: Engineered Wood og Solid Wood. Finnforests geografiske marked er Storbritania, Tyskland, Frankrike, Skandinavia og Finnland. Finnforest opererer i over 20 land og har ansatte. 6 MOELVEN INDUSTRIER ASA KVARTALSRAPPORT 2/2004

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001 Kvartalsrapport 2/2003 God etterspørsel for industritre i de fleste europeiske markedene. Leveranse fase 1 av modulbygg til landanlegg for Snøhvit er fullført i henhold til planen. Svak utvikling i store

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2005. Brannimpregnert bjørkepanel fra Finnforest og Moelven i det dansk-jødiske muséet i København.

Kvartalsrapport 1/2005. Brannimpregnert bjørkepanel fra Finnforest og Moelven i det dansk-jødiske muséet i København. Kvartalsrapport 1/2005 Brannimpregnert bjørkepanel fra Finnforest og Moelven i det dansk-jødiske muséet i København. Resultatregnskap Driftsinntekt 1.411,2 1.407,0 1.143,4 5.773,2 4.864,1 Avskrivning 46,3

Detaljer

Kvartalsrapport. En virksomhet i Finnforest

Kvartalsrapport. En virksomhet i Finnforest Kvartalsrapport 3/2002 Driftsresultatet etter ni måneder var NOK 107,5 mill. Tredje kvartal isolert NOK 31,6 mill. God utvikling innen Treindustri med størst fremgang innen sagbruksvirksomheten. Kapitalbindingen

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2004

Kvartalsrapport 4/2004 Kvartalsrapport 4/2004 Driftsinntektene for 2004 økte til NOK 5773,2 mill. (4 864.1), i fjerde kvartal NOK 1380,1 mill (1251,4) Driftsresultatet for 2004 ble NOK 70,3 mill. (100,6), i 4. kvartal NOK 6,2

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Kvartalsrapport 1/2004 Driftsinntektene økte til NOK 1407,0 mill i første kvartal. Driftsresultat ble redusert til NOK 5,4 mill. Aktiviteten innen Moelven Treindustri har vært preget av ubalanse mellom

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2005. På Fagerstrand utenfor Oslo er det bygd 30 BoKlok leiligheter.

Kvartalsrapport 2/2005. På Fagerstrand utenfor Oslo er det bygd 30 BoKlok leiligheter. Kvartalsrapport 2/2005 På Fagerstrand utenfor Oslo er det bygd 30 BoKlok leiligheter. Resultatregnskap 1. halvår Driftsinntekt 1.674,4 1.573,4 1.306,7 3.085,6 2.980,4 2.450,1 5.773,2 4.864,1 Avskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Kvartalsrapport. Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper.

Kvartalsrapport. Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper. Kvartalsrapport 1/2002 Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper. Produksjonen ved komponentfabrikken i Midt- Norge er avviklet og bemanningen i den norske limtrevirksomheten reduseres. Begge tiltak

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill *

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill * Kvartalsrapport 2/2001 for første halvår på NOK 72,3 mill. Prispress i det norske markedet for treprodukter som en følge av svak svensk krone. Svakere etterspørsel etter industritre i de internasjonale

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2006. Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra

Kvartalsrapport 2/2006. Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra Kvartalsrapport 2/2006 Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra Resultatregnskap 2. kvartal 1. halvår Driftsinntekt 1.715,7 1.674,4 1.573,4 3.272,7 3.085,6 2.980,4 6.004,9 5.773,2 Avskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2006. Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen

Kvartalsrapport 4/2006. Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen Kvartalsrapport 4/2006 Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen Resultatregnskap 4. kvartal Driftsinntekt 1.830,8 1.528,1 1.380,1 6.692,4 6.004,9 5.773,2 Avskrivninger 48,2 43,3 47,4 177,6

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet 3 kvartaler Hele (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998* 1997 Driftsinntekt 2.567,0 2.225,1 1.796,5 3.027,3 2.377,5

Detaljer

Kvartalsrapport 3/00. Styrets rapport per 3. kvartal 2000

Kvartalsrapport 3/00. Styrets rapport per 3. kvartal 2000 Kvartalsrapport 3/00 Styrets rapport per 3. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 3. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.162,2 815,3 822,5 3.570,9 2.567,0 2.225,1 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2005

Kvartalsrapport 3/2005 Kvartalsrapport 3/2005 Lunsj: Bonnierforlaget med et flyttbart kontor fra Moelven Eurowand AB som er plassert i restaurant området i kv. Moraset i Stockholm. Resultatregnskap 3 kvartaler Driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2007. Moelven Limtre AS leverte limtrekonstruksjoner til den nye forskningsparken i Longyearbyen på Svalbard.

Kvartalsrapport 1/2007. Moelven Limtre AS leverte limtrekonstruksjoner til den nye forskningsparken i Longyearbyen på Svalbard. Kvartalsrapport 1/2007 Moelven Limtre AS leverte limtrekonstruksjoner til den nye forskningsparken i Longyearbyen på Svalbard. Resultatregnskap Driftsinntekter 1.988,5 1.557,0 1.411,2 6.692,4 6.004,9 Avskrivninger

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2005. Detalj fra Nybergsund bru.

Kvartalsrapport 4/2005. Detalj fra Nybergsund bru. Kvartalsrapport 4/2005 Detalj fra Nybergsund bru. Resultatregnskap 4. kvartal Driftsinntekt 1.528.1 1.380,1 1.251,4 6.004,9 5.773,2 4.864,1 Avskrivninger 43,3 47,4 36,0 178,0 177,5 146,1 Varekostnad 942,3

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2010

Kvartalsrapport 4/2010 Gode rom Kvartalsrapport 4/2010 Moelven Nordia AS har innredet for Terra-gruppen i Oslo med Nordia Glassfront og Nordia Flush Front. Arkitekt: MAP Arkitekter AS. Foto: Ketil Jacobsen. Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2010

Kvartalsrapport 3/2010 Gode rom Kvartalsrapport 3/2010 I forbindelse med byggingen av Ringsted Gymnasium ble de planlagte akustiske veggpanelene i aulaen endret til et kunstprosjekt. Team Visual i Moelven Danmark har deretter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2009. Gode rom

Kvartalsrapport 1/2009. Gode rom Gode rom Kvartalsrapport 1/2009 Moelven ByggModul AS har levert modulene til 75 leiligheter i sentrumskvartalet Zitty i Drammen. Foto: Ole Walter Jacobsen Resultatregnskap 1. kvartal Hele Driftsinntekter

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002 Rica Hotels Kommentarer til regnskap for 3. kvartal 2002 1 100 000 1 050 000 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 700 000 0 000 % 70 60 55 50 45 40 kr 850 800 750 700 0 600 550 500 450 400

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2006. Midtbyen i Trondheim har bærekonstruksjoner i limtre og utvendig branntrygg kledning levert av Moelven

Kvartalsrapport 3/2006. Midtbyen i Trondheim har bærekonstruksjoner i limtre og utvendig branntrygg kledning levert av Moelven Kvartalsrapport 3/2006 Midtbyen i Trondheim har bærekonstruksjoner i limtre og utvendig branntrygg kledning levert av Moelven Resultatregnskap 3. kvartal 3 kvartaler Driftsinntekt 1.588,9 1.391,2 1.412,7

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Gode rom Kvartalsrapport 1/2011 Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Resultatregnskap 1. kvartal Hele Driftsinntekter 1.953,4 1.476,8 1.456,2 7.184,5 6.247,8 Avskrivninger 56,1

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Tertialrapport 1/98. Styrets rapport per 1. tertial 1998

Tertialrapport 1/98. Styrets rapport per 1. tertial 1998 Tertialrapport 1/98 Styrets rapport per 1. tertial 1998 Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1997 1997 1998 (Beløp i NOK mill.) 1998 1997 1997 0,0 0,0 0,0 Ekstern

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før.

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før. RAUFOSS ASA STYRETS RAPPORT PR 1. KVARTAL 2003 Hovedtrekk Sammenligningstallene for 1. kvartal 2002 og året 2002 er omarbeidet i forhold til virksomheten som videreføres i 2003. Resultat av solgt virksomhet

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Moelven ByggModul AS har levert modulene til Gardermoen Gjestegård.

Kvartalsrapport 1/2008. Moelven ByggModul AS har levert modulene til Gardermoen Gjestegård. Kvartalsrapport 1/2008 Moelven ByggModul AS har levert modulene til Gardermoen Gjestegård. Resultatregnskap Driftsinntekter 1.951,3 1.988,5 1.557,0 7.944,0 6.692,4 Avskrivninger 46,7 44,0 42,9 177,0 177,6

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3/2008. Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS. Gode rom

KVARTALSRAPPORT 3/2008. Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS. Gode rom KVARTALSRAPPORT 3/2008 Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS Gode rom Resultatregnskap 3. kvartal 9 måneder Driftsinntekter 1.780,0 1.852,9 1.588,9 5.933,6 5.960,8 4.861,6

Detaljer

Tertialrapport 3/98. Utdrag fra styrets rapport per 3. tertial 1998

Tertialrapport 3/98. Utdrag fra styrets rapport per 3. tertial 1998 Tertialrapport 3/98 Utdrag fra styrets rapport per 3. tertial 1998 Per 3. tertial 1998 Foreløpig årsregnskap 1998 Moelven Industrier ASA Resultatregnskap 1997 1998 NOK mill. 1998* 1997 21,1 29,5 Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Moelven Wood AS leverer gulv, paneler og listverk til gode rom.

Kvartalsrapport 4/2007. Moelven Wood AS leverer gulv, paneler og listverk til gode rom. Kvartalsrapport 4/2007 Moelven Wood AS leverer gulv, paneler og listverk til gode rom. Resultatregnskap 4. kvartal Driftsinntekter 1.983,2 1.830,8 1.528,1 7.944,0 6.692,4 6.004,9 Avskrivninger 44,1 48,2

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012

Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Regnskap etter 2. kvartal og 1. halvår 2012 15./16. august 2012 Positiv utvikling for Scana Industrier Omsetning 1.116 mill kr første halvår 2012, en økning på 136 mill kr (14%) i forhold til første halvår

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2005 Oppsummering Omsetning på NOK 115,6 mill. mot NOK 56,3 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 14,3 mill. mot NOK - 94,2 mill. i fjor. Kontantstrøm

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Kvartalsrapport per 30.09.2013

Kvartalsrapport per 30.09.2013 Kvartalsrapport per 30.09.2013 Namsos 20. november 2013 1 Hovedtrekk per 30.09. 2013 Samlede driftsinntekter for konsernet per 30.09. utgjør kr 228,2 mill. (kr 131,7 mill. i samme periode i fjor). Driftsresultatet

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 925 350 605 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: KLASSEKAMPEN AS Forretningsadresse: Grønland 4 0188 OSLO

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer