Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill *"

Transkript

1 Kvartalsrapport 2/2001 for første halvår på NOK 72,3 mill. Prispress i det norske markedet for treprodukter som en følge av svak svensk krone. Svakere etterspørsel etter industritre i de internasjonale markedene. Lav kapitalbinding som følge av koordinering av treindustrivirksomhetene, en svak svensk krone og lavere aktivitet i Moelven Treindustri.

2 Resultatregnskap NOK mill * Driftsinntekt 1.150, ,7 939, , , , , ,7 Avskrivning 37,6 41,3 27,4 75,9 83,5 55,3 159,8 110,1 Varekostnad 696,7 717,1 597, , , , , ,6 Annen driftskostnad 376,3 474,5 294,9 753,1 773,2 560, , ,4 39,9 49,8 20,4 72,3 88,0 38,3 223,0 89,6 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 0,7 0,5 0,6 0,8 0,6 0,8 0,9 0,0 Rente- og andre finansinntekter 6,0 4,0 4,4 12,5 6,0 7,9 15,6 16,0 Rente- og andre finanskostnader -21,0-21,7-15,8-42,1-44,1-31,2-79,9-59,1 Ordinært resultat før skattekostnad 25,6 32,6 9,6 43,5 50,5 15,8 159,6 46,5 Beregnet skattekostnad på ordinært resultat 7,2-10,7 2,9 12,2-5,9 4,4 24,3 12,5 Minoritetsinteresser 0,3 0,2 0,3 0,7 0,0 0,7 0,0-0,1 Periodens resultat/årsresultat 18,7 43,5 7,0 32,0 56,4 12,1 135,3 33,9 Proforma, inkl. Forestia AS, i 2000 og Driftsinntekt Ordinære avskrivninger Annen driftskostnad Netto driftsmargin (i %) 3,5 3,1 1,6 3,2 3,5 1,7 4,6 1,6 Brutto driftsmargin (i %) 6,7 6,7 5,2 6,6 6,9 5,0 7,9 5,0 *) I tallene for 2000 inngår Forestia AS (treindustrivirksomheten) fra 17. januar. Balanse Endring i Per Per NOK mill * Immaterielle eiendeler -6,5 7,0-6,0 60,2 102,3 65,3 72,7 56,8 Varige driftsmidler -8,7-36,5-7,2 800,5 876,8 762,8 824,8 747,5 Finansielle anleggsmidler 5,8 3,9 13,8 183,8 154,3 122,7 177,3 132,7 Sum anleggsmidler -9,4-25,6 0, , ,4 950, ,8 937,0 Varer -36,4 70,6-1,7 787,1 965,9 609,8 702,9 540,8 Fordringer og likvider -29,2 110,0 8,9 665,7 671,0 495,7 567,5 449,7 Sum omløpsmidler -65,6 180,6 7, , , , ,4 990,5 Sum eiendeler -75,0 155,0 7, , , , , ,5 Selskapskapital* 13,3-7,7 0,0 579,8 589,3 463,2 573,1 463,2 Øvrig egenkapital 16,7 46,9 13,5 335,0 298,5 195,7 305,7 165,9 Sum egenkapital 30,0 39,2 13,5 914,8 887,8 658,9 878,8 629,1 Langsiktig gjeld inkl. avsetn. for forpliktelser. 5,6 269,8 14,1 936, ,0 823,2 795,3 731,9 Kortsiktig gjeld -110,6-154,0-19,8 645,6 632,5 574,2 671,1 566,5 Sum gjeld -105,0 115,8-5, , , , , ,4 Sum egenkapital og gjeld -75,0 155,0 7, , , , , ,5 Netto rentebærende gjeld Sysselsatt kapital Netto driftskapitalbinding Endring i egenkapital for konsernet Inngående egenkapital 884,8 848,6 645,4 878,8 629,1 625,8 629,1 625,8 Endring etter ny regnskapslov 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 Periodens resultat/årsresultat 18,7 43,5 6,3 32,0 56,4 11,4 135,3 33,9 Tilgang ved kapitalutvidelse 0,0 0,0 0,0 0,0 194,5 0,0 194,5 0,0 Valutadifferanse -1,7 3,6 7,5-6,7 15,5 18,4-2,8-0,9 Avsatt til aksjeutbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-41,7-29,7 Egne aksjer 13,3-7,7 0,0 11,4-7,7 0,0-35,6 0,0 Minoritetsinteresser -0,3-0,2-0,3-0,7 0,0-0,7 0,0 0,0 Periodens/Årets endring 30,0 39,2 13,5 36,0 258,7 33,1 249,7 3,3 Sum egenkapital 914,8 887,8 658,9 914,8 887,8 658,9 878,8 629,1 * aksjer à NOK 5,00, korrigert for egne aksjer. Moelven Industrier ASA Kvartalsrapport 2/ side 2

3 Kontantstrøm Endring i NOK mill Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -119,4-134,3-15,7-149,7-302,7-104,8 135,7 129,3 Kontantstrøm fra resultatposter 51,5 74,1 36,6 106,0 134,0 71,1 250,7 154,0 Kontantstrøm fra arbeidskapital -170,9-208,4-52,3-255,7-436,7-175,9-115,0-24,7 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -41,0-10,7-20,1-67,7-33,2-29,1-78,7-80,6 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 83,7 152,7 37,6 177,3 332,0 114,3-24,4 52,8 Endring i likviditet i perioden -76,7 7,7 1,8-40,1-3,9-19,6 32,6-4,1 Likviditetsbeholdning -76,7 7,7 1,8 22,6 28,2 16,6 62,7 29,7 Ubenyttede trekkmuligheter 376,7-301,0-1,6 840,0 320,0 256,0 603,5 376,0 Disponibel likviditet 300,0-293,3 0,2 862,6 348,2 272,6 666,2 405,7 Endring gjennom oppkjøp/salg av selskaper: Anleggsmidler ,0 219,3 15,8 189,1 15,8 Omløpsmidler ,8 305,3 9,4 277,7 9,4 Likvider ,9 0,0 3,3 0,7 3,3 Sum eiendeler ,7 524,6 28,5 467,5 28,5 Egenkapital ,3 194,5 6,9 201,2 6,9 Rentebærende gjeld ,0 124,5 14,6 77,0 14,6 Rentefri gjeld ,4 205,6 7,0 189,3 7,0 Totalbalanse ,7 524,6 28,5 467,5 28,5 2001: Oppkjøp av Kristiania Entreprenør AS. 2000: Oppkjøp av Forestia AS (treindustrivirksomheten). Salg av 40% eierandel i Limtræ Danmark AS. 1999: Oppkjøp av Splitkon AS og Agder Limtre AS. Salg av Byggsystem AS. Driftsinntekter Nøkkeltall NOK mill Netto driftsmargin (i %) 3,5 3,9 2,2 3,2 3,7 2,2 4,7 2,5 Brutto driftsmargin (i %) 6,7 7,1 5,1 6,6 7,1 5,3 8,1 5,7 Rentabilitet på sysselsatt kapital - årsbasis (i %) 9,1 9,8 5,5 8,4 9,5 5,3 15,3 6,8 Resultat per aksje (i NOK) 0,16 0,37 0,08 0,28 0,49 0,13 1,16 0,37 Kontantstrøm per aksje (i NOK) 0,45 0,64 0,40 0,92 1,16 0,78 2,15 1,68 Invest. i prod. midler, ekskl. oppkjøp (NOK mill.) Egenkapitalandel (i %) 36,6 32,0 32,0 36,6 32,0 32,0 37,5 32,6 Omsetningsandel utenfor Skandinavia (i %) Antall ansatte Antall aksjonærer Gjennomsnittlig antall aksjer Moelven Industrier ASA Kvartalsrapport 2/ side 3

4 KONSERNET Den 2. mai offentliggjorde Finnforest Oyj, et heleid datterselskap av den finske skogeierorganisasjonen Metsällitto Osuuskunta, et frivillig tilbud om kjøp av alle aksjene i Moelven Industrier ASA til en kurs på NOK 11,25 per aksje, på visse vilkår. Tilbudet ble anbefalt av styret i Moelven den 22. mai, og er senere akseptert av 57 prosent av Moelvens aksjonærer. Vilkårene for gjennomføring antas å bli oppfylt innen utgangen av august. Av de øvrige aksjene eies 37 prosent av de fem norske skogeierforeningene: Viken, Glommen, Agder-Telemark, Mjøsen og Nord, og den svenske skogeierforeningen Västra. Disse aksjonærene har inngått en avtale med Finnforest Oyj om den videre utviklingen av Moelven som selvstendig selskap med tyngdepunkt innen mekanisk trebearbeidende industri og byggeindustri i Skandinavia. Etter å ha blitt eier av mer enn 40 prosent av aksjene i Moelven, plikter Finnforest Oyj i løpet av høsten å fremsette et nytt, vilkårsløst tilbud til alle aksjonærer. Det er forventet at Finnforest Oyj gjennom dette vil øke sin eierandel til nær 60 prosent. Driftsinntekter og resultat Konsernets driftsinntekter i første halvår ble NOK 2251,1 mill. sammenlignet med NOK 2408,7 mill på samme tid i fjor. Reduksjonen skyldes i første rekke lavere produksjon innen Moelven Treindustri som en følge av svakere etterspørsel i eksportmarkedene for industritre og limtre. Innen Moelven Byggindustri er det en viss økning i aktiviten. et etter seks måneder ble NOK 72,3 mill (88,0) og ordinært resultat før skattekostnader ble NOK 43,5 mill (50,5). Netto finanskostnader ble NOK 28,8 mill (37,5). Nedgangen skyldes lavere kapitalbinding og en svakere svensk krone. Beregnet skattekostnad var NOK 12,2 mill (-5,9). Den beregnede skatten er ikke betalbar. Årets skattekostnad er normal og inneholder ikke inntektsføring av skattefordeler på samme måte som tilfellet var i fjor. Resultatet etter beregnet skattekostnad og minoritetsinteresser ble NOK 32,0 mill (56,4). Dette utgjorde NOK 0,28 (0,49) per aksje. Kontantstrøm fra resultatposter var NOK 106,0 mill (134,0), tilsvarende NOK 0,92 (1,16) per aksje. Antall ansatte i konsernet ved utgangen av andre kvartal var 3047 (3170). Sykefravær i første halvår har vært på 7,2 prosent (7,1). For andre kvartal isolert, var konsernets driftsinntekter NOK 1150,5 mill (1282,7) og driftsresultatet NOK 39,9 mill (49,8). Resultat etter beregnet skattekostnad og minoritetsinteresser var NOK 18,7 mill (43,5). Nedgangen skyldes et noe svakere driftsresultet og normalisering av skattekostnaden, sammenlignet med året før. Resultat per aksje i andre kvartal ble NOK 0,16 (0,37). Balanse og finansiering Totalkapitalen var ved utgangen av andre kvartal NOK 2497,3 mill (2770,3). Sysselsatt kapital var NOK 1830 mill (2044) og netto rentebærende gjeld var NOK 915 mill (1156). Investeringer i produksjonsmidler i første halvår var NOK 66 mill (23), hvor av NOK 38 mill (12) er påløpt i andre kvartal. Av investeringene i første halvår, knytter NOK 20 mill seg til nye informasjonssystemer. Den reduserte kapitalbindingen skyldes integrasjonsarbeidet som er gjennomført etter overtagelsen av Forestia, en svekkelse av den svenske kronen og noe lavere aktivitet enn på samme tid i fjor. Rentabiliteten på sysselsatt kapital i første halvår var 8,4 prosent (9,5) og for andre kvartal isolert 9,1 prosent (9,8). Likviditetsreserven var ved utgangen av andre kvartal NOK 862,6 mill (348,2). Konsernets kapitalbinding er av sesongmessige årsaker størst ved utgangen av andre kvartal og likviditetsreserven overstiger det konsernet trenger for å møte driftsmessige behov i nåværende virksomhet. Egenkapitalen var ved utgangen av andre kvartal NOK 914,8 mill (887,8). Dette gir en egenkapitalandel på 36,6 prosent (32,0) og en egenkapital per aksje på NOK 7,89 (7,53). Det er i andre kvartal solgt egne aksjer i forbindelse med et aksjeprogram for ansatte og beholdningen egne aksjer utgjør ved utgangen av kvartalet stk. NOK mill. Treindustri, hovedtall Driftsinntekt Treindustri 880, ,5 647, , , , , ,2 Timber - sagbruk 626,2 773,8 407, , ,8 808, , ,0 Wood- foredling 306,7 335,5 166,9 570,9 609,7 304, ,1 620,4 Limtre 99,0 148,0 139,7 197,0 271,1 241,1 536,0 530,8 Treindustri 21,8 39,0 8,5 44,1 66,8 10,2 151,9 24,4 Timber - sagbruk 14,9 27,7 0,5 36,8 57,4 1,5 94,1 3,8 Wood- foredling 8,7 5,8 4,0 11,1 5,2 6,0 41,7 13,4 Limtre -1,8 5,5 4,0-3,8 4,2 2,7 16,1 7,2 Moelven Industrier ASA Kvartalsrapport 2/ side 4

5 FORRETNINGSOMRÅDENE TREINDUSTRI Den svake etterspørsels- og prisutviklingen for industritre har fortsatt i andre kvartal og gir nå også utslag for produkter av furu. Den svake markedsutviklingen har i stor grad blitt møtt med tilsvarende kapasitets- og kostnadstilpasninger i Moelven Timber. Dette har ført til en betydelig nedgang i driftsinntekter og en noe mindre nedgang i driftsresultat. I tillegg har det bidratt til redusert kapitalbinding og dermed reduserte finanskostnader. Etterspørselen for trebaserte byggevarer har økt i andre kvartal av sesongmessige årsaker. I det svenske markedet har den gjennomførte omleggingen av salg og distribusjon begynt å gi resultater, mens prisene i det norske markedet har vært under press i andre kvartal som en følge av en svak svensk krone og sterkere konkurranse fra svenske leverandører. For limtrebedriftene er salget i hjemmemarkedene tilfredsstillende, mens salget av standard kvaliteter limtre i eksportmarkedene ikke er tilfredsstillende. Driftsinntektene i første halvår for Moelven Treindustri ble NOK 1710,4 mill (1908,5). Nedgangen sammenlignet med samme periode året før, skyldes redusert produksjon for Moelven Timber og lavere priser internasjonalt for industritre, både av gran og furu. I tillegg er driftsinntektene redusert som en følge av salget av eierandelen i Limtræ Danmark AS. et i første halvår ble NOK 44,1 mill (66,8). Reduksjonen er knyttet til Moelven Timber og Moelven Limtre, mens Moelven Wood viser en resultatfremgang. I forbindelse med overtagelsen av Forestia ble det avsatt en reserve til restrukturering av virksomheten. I første halvår er utgifter på til sammen NOK 7 mill dekket av denne restrukturingsreserven, hvorav NOK 5 mill i andre kvartal. I andre kvartal isolert, hadde Moelven Treindustri NOK 880,0 mill (1040,5) i driftsinntekter og driftsresultatet ble NOK 21,8 mill (39,0). BYGGINDUSTRI Aktiviteten i det norske yrkesbyggmarkedet har økt noe i løpet av andre kvartal. I det svenske markedet er etterspørselen fremdeles god, men det er tegn til en noe svakere utvikling. For Byggmodul har aktiviteten økt i andre kvartal som en følge av økt igangsetting av nye bygg, mens Bygginnredning har et aktivitetsnivå som på samme tid i fjor. Ordrebeholdningen for Moelven Byggindustri er god. Driftsinntektene i første halvår for Moelven Byggindustri ble NOK 551,9 mill (525,1) og driftsresultatet ble NOK 27,2 mill (27,6). Bygginnredning har i første halvår hatt unormalt høye kostnader knyttet til innføringen av nye styringssystemer i den norske virksomheten. Situasjonen er nå normalisert. I andre kvartal isolert, var driftsintektene NOK 274,7 mill (265,5) og driftsresultatet NOK 15,9 mill (11,6). ØVRIGE VIRKSOMHETER I området inngår konsernets morselskap, to enheter som leverer fellestjenester og enkelte mindre enheter som ikke er knyttet til konsernets primære virksomhet. Driftsinntektene i første halvår var NOK 30,3 mill (27,0) og driftsresultatet var NOK 1,0 mill (-6,4). I andre kvartal isolert, var driftsinntektene NOK 15,5 mill (14,1) og driftsresultatet NOK 2,2 mill (-0,8). UTSIKTER Resultatutsiktene for Moelvens Treindustri er ikke tilfredsstillende. Dette skyldes en vedvarende overproduksjon av industritre i Norden, for liten tilgang av lokalt tømmer til konkurransedyktige priser og økte kostnader forbundet med import av tømmer til Norge og Sverige. For å forbedre lønnsomheten, er det igangsatt arbeid med avvikling av to av konsernets sagbruk, Moelven Romedal og Moelven Knappåssågen. En beslutning om avvikling vil utløse engangskostnader som vesentlig vil påvirke konsernets resultat for tredje kvartal, men vil på lengre sikt bidra til en bedre utnyttelse av konsernets samlede sagbrukskapasitet. Styret forventer at markedsutviklingen for industritre vil medføre at Moelven Treindustri får et svakere resultat enn i foregående år, og at resultatet kan bli vesentlig svakere som en følge av engangskostnader dersom det blir besluttet å legge ned virksomheter. Innen Moelven Byggindustri har alle bedriftene tilfredsstillende aktivitet, og styret forventer et resultat i denne virksomheten på nivå med året før. Moelv, den 15. august Styret i Moelven Industrier ASA NOK mill. Byggindustri, hovedtall Driftsinntekt Byggindustri 274,7 265,5 253,8 551,9 525,1 524, , ,6 Byggmodul 129,8 115,4 126,4 257,2 259,6 278,6 542,9 561,6 Bygginnredning 145,6 150,1 127,4 295,8 265,5 245,8 551,4 526,0 Byggindustri 15,9 11,6 15,9 27,2 27,6 39,7 71,0 88,1 Byggmodul 6,0 2,3 7,2 8,8 9,8 21,1 29,0 42,6 Bygginnredning 9,9 9,3 8,7 18,4 17,8 18,6 42,0 45,5 Moelven Industrier ASA Kvartalsrapport 2/ side 5

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport. En virksomhet i Finnforest

Kvartalsrapport. En virksomhet i Finnforest Kvartalsrapport 3/2002 Driftsresultatet etter ni måneder var NOK 107,5 mill. Tredje kvartal isolert NOK 31,6 mill. God utvikling innen Treindustri med størst fremgang innen sagbruksvirksomheten. Kapitalbindingen

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2004

Kvartalsrapport 2/2004 Kvartalsrapport 2/2004 Økning i driftsinntektene til NOK 1573,4 mill (1306,7) De nye virksomhetene Are og Mobilarum svarer til forventningene Driftsresultatet i ble NOK 36,4 mill (45,0), hvilket er en

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet 3 kvartaler Hele (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998* 1997 Driftsinntekt 2.567,0 2.225,1 1.796,5 3.027,3 2.377,5

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001 Kvartalsrapport 2/2003 God etterspørsel for industritre i de fleste europeiske markedene. Leveranse fase 1 av modulbygg til landanlegg for Snøhvit er fullført i henhold til planen. Svak utvikling i store

Detaljer

Kvartalsrapport. Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper.

Kvartalsrapport. Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper. Kvartalsrapport 1/2002 Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper. Produksjonen ved komponentfabrikken i Midt- Norge er avviklet og bemanningen i den norske limtrevirksomheten reduseres. Begge tiltak

Detaljer

Kvartalsrapport 3/00. Styrets rapport per 3. kvartal 2000

Kvartalsrapport 3/00. Styrets rapport per 3. kvartal 2000 Kvartalsrapport 3/00 Styrets rapport per 3. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 3. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.162,2 815,3 822,5 3.570,9 2.567,0 2.225,1 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Kvartalsrapport 1/2004 Driftsinntektene økte til NOK 1407,0 mill i første kvartal. Driftsresultat ble redusert til NOK 5,4 mill. Aktiviteten innen Moelven Treindustri har vært preget av ubalanse mellom

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2004

Kvartalsrapport 4/2004 Kvartalsrapport 4/2004 Driftsinntektene for 2004 økte til NOK 5773,2 mill. (4 864.1), i fjerde kvartal NOK 1380,1 mill (1251,4) Driftsresultatet for 2004 ble NOK 70,3 mill. (100,6), i 4. kvartal NOK 6,2

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2005. På Fagerstrand utenfor Oslo er det bygd 30 BoKlok leiligheter.

Kvartalsrapport 2/2005. På Fagerstrand utenfor Oslo er det bygd 30 BoKlok leiligheter. Kvartalsrapport 2/2005 På Fagerstrand utenfor Oslo er det bygd 30 BoKlok leiligheter. Resultatregnskap 1. halvår Driftsinntekt 1.674,4 1.573,4 1.306,7 3.085,6 2.980,4 2.450,1 5.773,2 4.864,1 Avskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2006. Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra

Kvartalsrapport 2/2006. Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra Kvartalsrapport 2/2006 Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra Resultatregnskap 2. kvartal 1. halvår Driftsinntekt 1.715,7 1.674,4 1.573,4 3.272,7 3.085,6 2.980,4 6.004,9 5.773,2 Avskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2006. Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen

Kvartalsrapport 4/2006. Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen Kvartalsrapport 4/2006 Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen Resultatregnskap 4. kvartal Driftsinntekt 1.830,8 1.528,1 1.380,1 6.692,4 6.004,9 5.773,2 Avskrivninger 48,2 43,3 47,4 177,6

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2005. Brannimpregnert bjørkepanel fra Finnforest og Moelven i det dansk-jødiske muséet i København.

Kvartalsrapport 1/2005. Brannimpregnert bjørkepanel fra Finnforest og Moelven i det dansk-jødiske muséet i København. Kvartalsrapport 1/2005 Brannimpregnert bjørkepanel fra Finnforest og Moelven i det dansk-jødiske muséet i København. Resultatregnskap Driftsinntekt 1.411,2 1.407,0 1.143,4 5.773,2 4.864,1 Avskrivning 46,3

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2005

Kvartalsrapport 3/2005 Kvartalsrapport 3/2005 Lunsj: Bonnierforlaget med et flyttbart kontor fra Moelven Eurowand AB som er plassert i restaurant området i kv. Moraset i Stockholm. Resultatregnskap 3 kvartaler Driftsinntekt

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Tertialrapport 1/98. Styrets rapport per 1. tertial 1998

Tertialrapport 1/98. Styrets rapport per 1. tertial 1998 Tertialrapport 1/98 Styrets rapport per 1. tertial 1998 Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1997 1997 1998 (Beløp i NOK mill.) 1998 1997 1997 0,0 0,0 0,0 Ekstern

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2005. Detalj fra Nybergsund bru.

Kvartalsrapport 4/2005. Detalj fra Nybergsund bru. Kvartalsrapport 4/2005 Detalj fra Nybergsund bru. Resultatregnskap 4. kvartal Driftsinntekt 1.528.1 1.380,1 1.251,4 6.004,9 5.773,2 4.864,1 Avskrivninger 43,3 47,4 36,0 178,0 177,5 146,1 Varekostnad 942,3

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Tertialrapport 3/98. Utdrag fra styrets rapport per 3. tertial 1998

Tertialrapport 3/98. Utdrag fra styrets rapport per 3. tertial 1998 Tertialrapport 3/98 Utdrag fra styrets rapport per 3. tertial 1998 Per 3. tertial 1998 Foreløpig årsregnskap 1998 Moelven Industrier ASA Resultatregnskap 1997 1998 NOK mill. 1998* 1997 21,1 29,5 Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2007. Moelven Limtre AS leverte limtrekonstruksjoner til den nye forskningsparken i Longyearbyen på Svalbard.

Kvartalsrapport 1/2007. Moelven Limtre AS leverte limtrekonstruksjoner til den nye forskningsparken i Longyearbyen på Svalbard. Kvartalsrapport 1/2007 Moelven Limtre AS leverte limtrekonstruksjoner til den nye forskningsparken i Longyearbyen på Svalbard. Resultatregnskap Driftsinntekter 1.988,5 1.557,0 1.411,2 6.692,4 6.004,9 Avskrivninger

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2010

Kvartalsrapport 4/2010 Gode rom Kvartalsrapport 4/2010 Moelven Nordia AS har innredet for Terra-gruppen i Oslo med Nordia Glassfront og Nordia Flush Front. Arkitekt: MAP Arkitekter AS. Foto: Ketil Jacobsen. Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2006. Midtbyen i Trondheim har bærekonstruksjoner i limtre og utvendig branntrygg kledning levert av Moelven

Kvartalsrapport 3/2006. Midtbyen i Trondheim har bærekonstruksjoner i limtre og utvendig branntrygg kledning levert av Moelven Kvartalsrapport 3/2006 Midtbyen i Trondheim har bærekonstruksjoner i limtre og utvendig branntrygg kledning levert av Moelven Resultatregnskap 3. kvartal 3 kvartaler Driftsinntekt 1.588,9 1.391,2 1.412,7

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Moelven Wood AS leverer gulv, paneler og listverk til gode rom.

Kvartalsrapport 4/2007. Moelven Wood AS leverer gulv, paneler og listverk til gode rom. Kvartalsrapport 4/2007 Moelven Wood AS leverer gulv, paneler og listverk til gode rom. Resultatregnskap 4. kvartal Driftsinntekter 1.983,2 1.830,8 1.528,1 7.944,0 6.692,4 6.004,9 Avskrivninger 44,1 48,2

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2010

Kvartalsrapport 3/2010 Gode rom Kvartalsrapport 3/2010 I forbindelse med byggingen av Ringsted Gymnasium ble de planlagte akustiske veggpanelene i aulaen endret til et kunstprosjekt. Team Visual i Moelven Danmark har deretter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012, er konsernet organisert med

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Gode rom Kvartalsrapport 1/2011 Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Resultatregnskap 1. kvartal Hele Driftsinntekter 1.953,4 1.476,8 1.456,2 7.184,5 6.247,8 Avskrivninger 56,1

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3/2008. Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS. Gode rom

KVARTALSRAPPORT 3/2008. Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS. Gode rom KVARTALSRAPPORT 3/2008 Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS Gode rom Resultatregnskap 3. kvartal 9 måneder Driftsinntekter 1.780,0 1.852,9 1.588,9 5.933,6 5.960,8 4.861,6

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2009. Gode rom

Kvartalsrapport 1/2009. Gode rom Gode rom Kvartalsrapport 1/2009 Moelven ByggModul AS har levert modulene til 75 leiligheter i sentrumskvartalet Zitty i Drammen. Foto: Ole Walter Jacobsen Resultatregnskap 1. kvartal Hele Driftsinntekter

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Moelven ByggModul AS har levert modulene til Gardermoen Gjestegård.

Kvartalsrapport 1/2008. Moelven ByggModul AS har levert modulene til Gardermoen Gjestegård. Kvartalsrapport 1/2008 Moelven ByggModul AS har levert modulene til Gardermoen Gjestegård. Resultatregnskap Driftsinntekter 1.951,3 1.988,5 1.557,0 7.944,0 6.692,4 Avskrivninger 46,7 44,0 42,9 177,0 177,6

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Generelle kommentarer

Generelle kommentarer Namsos Trafikkselskap ASA - Delårsrapport pr. 30.06.2002 Generelle kommentarer Konsernets resultat før skatt pr. 30.06 er TNOK 2.054 mot -TNOK 2.969 i samme periode i fjor, en forbedring på litt over 5,0

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer