Kvartalsrapport 1/2005. Brannimpregnert bjørkepanel fra Finnforest og Moelven i det dansk-jødiske muséet i København.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 1/2005. Brannimpregnert bjørkepanel fra Finnforest og Moelven i det dansk-jødiske muséet i København."

Transkript

1 Kvartalsrapport 1/2005 Brannimpregnert bjørkepanel fra Finnforest og Moelven i det dansk-jødiske muséet i København.

2 Resultatregnskap Driftsinntekt 1.411, , , , ,1 Avskrivning 46,3 42,5 36,1 177,5 146,1 Varekostnad 893,1 885,1 670, , ,7 Annen driftskostnad 469,1 474,0 406, , ,7 Driftsresultat 2,7 5,4 30,6 70,3 100,6 Inntekt på investering i tilknyttet selskap -1,2-1,7-1,3-3,7-5,9 Rente- og andre finansinntekter 1,2 3,6 5,2 10,6 14,7 Rente- og andre finanskostnader -13,5-14,9-9,5-60,6-44,9 Ordinært resultat før skattekostnad -10,8-7,6 25,0 16,6 64,5 Beregnet skattekostnad på ordinært resultat -2,5-6,6 7,0 19,0 32,3 Minoritetsinteresser 0,6 0,0 0,4 0,7-0,3 Periodens resultat/årsresultat -7,8-1,0 18,4-1,8 31,9 Proforma, inkl. Are-gruppen i 2003 Driftsinntekt Av- og nedskrivninger Driftsresultat Netto driftsmargin i prosent 0,2 0,4 2,9 1,2 2,3 Sum eiendeler Egenkapitalandel i prosent 34,6 32,9 34,9 36,5 35,0 Antall ansatte Balanse Per Per Immaterielle eiendeler 12,4 34,8 25,5 9,6 29,2 Varige driftsmidler 1.113, ,2 820, ,6 860,9 Finansielle anleggsmidler 110,9 127,2 155,9 116,6 125,4 Sum anleggsmidler 1.237, , , , ,5 Varer 1.017, ,2 731,1 908,3 708,2 Fordringer og likvider 761,1 874,1 729,6 712,1 639,8 Sum omløpsmidler 1.778, , , , ,0 Sum eiendeler 3.015, , , , ,5 Selskapskapital* 647,7 633,5 579,8 647,7 579,8 Øvrig egenkapital 396,3 410,4 361,0 425,1 343,7 Sum egenkapital 1.044, ,9 940, ,4 923,5 Langsiktig gjeld inkl. avsetn. for forpliktelser 1.117, ,8 777, ,3 738,6 Kortsiktig gjeld 853,8 944,8 744,3 818,5 701,4 Sum gjeld 1.971, , , , ,0 Sum egenkapital og gjeld 3.015, , , , ,5 Netto rentebærende gjeld 1.049, ,3 624 Sysselsatt kapital 2.075, , Netto driftskapitalbinding 1.319, ,7 895 Endring i egenkapital for konsernet Inngående egenkapital 1.053,4 923,5 918,5 923,5 918,5 Periodens resultat/årsresultat -8,4-1,0 18,4-2,5 31,9 Tilgang ved kapitalutvidelse 0,0 118,1 0,0 117,9 0,0 Valutadifferanse -1,6 1,8 4,0-5,0 13,0 Avsatt til aksjeutbytte 0,0-1,1 0,0-20,5-17,9 Egne aksjer 0,0 2,7 0,0 38,3 0,0 Endring i reklassifisert eiendel 0,0 0,0 0,0 1,0-22,2 Minoritetsinteresser 0,6-0,1-0,1 0,7 0,2 Periodens/Årets endring -9,4 120,4 22,3 129,9 5,0 Sum egenkapital 1.044, ,9 940, ,4 923,5 * aksjer à NOK 5,00, korrigert for egne aksjer. Kvartalsrapporten er utarbeidet etter de samme regnskapsprinsipper som benyttes i årsregnskapet og i henhold til NRS 11 om delårsrapportering. 2 MOELVEN INDUSTRIER ASA KVARTALSRAPPORT 1/2005

3 Kontantstrøm Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -132,9-218,4-164,2 66,5 116,5 Kontantstrøm fra resultatposter 40,3 34,9 66,1 178,3 227,7 Kontantstrøm fra arbeidskapital -173,2-253,3-230,3-111,8-111,2 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -29,5-20,1-29,4-180,8-176,7 Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 150,2 234,3 186,5 86,0 68,6 Endring i likviditet i perioden -12,2-4,1-5,3-28,3 8,4 Likviditetsbeholdning 5,3 41,7 32,1 16,6 45,4 Ubenyttede trekkmuligheter 664,1 623,6 466,1 889,8 630,8 Disponibel likviditet 669,4 665,3 498,2 906,4 676,2 Endring gjennom oppkjøp/salg av selskaper: Anleggsmidler 0,4 294,8 0,0 294,8 20,0 Omløpsmidler 8,6 274,0 0,0 274,0 36,7 Likvider 5,3 32,5 0,0 32,5 0,6 Sum eiendeler 14,3 601,3 0,0 601,3 57,3 Egenkapital 0,0 186,4 0,0 186,4-0,3 Rentebærende gjeld 2,2 248,0 0,0 248,0 44,3 Rentefri gjeld 12,1 166,9 0,0 166,9 13,3 Sum egenkapital og gjeld 14,3 601,3 0,0 601,3 57,3 2005: Oppkjøp av Mesna Installasjon AS. 2004: Oppkjøp av Are-gruppen og Mobilarum AB. 2003: Oppkjøp av Finnforest Danmark A/S, Plyfa Göteborg AB og Woodpaint i Karlstad AB. Dekonsolidering av Aicher GmbH som tilknyttet selskap. Driftsinntekter Driftsresultat For kvartalene i For kvartalene i Nøkkeltall Netto driftsmargin (i %) 0,2 0,4 2,7 1,2 2,1 Brutto driftsmargin (i %) 3,5 3,4 5,8 4,3 5,1 Rentabilitet på sysselsatt kapital - årsbasis (i %) 0,1 0,9 7,4 3,7 6,8 Resultat per aksje (i NOK) -0,06-0,01 0,16-0,02 0,28 Kontantstrøm per aksje (i NOK) 1,38 0,28 0,57 1,41 1,96 Invest. i prod. midler, ekskl. oppkjøp (NOK mill.) 28, Egenkapitalandel (i %) 34,6 32,9 38,2 36,5 39,1 Omsetningsandel utenfor Skandinavia (i %) Antall ansatte Antall aksjonærer Gjennomsnittlig antall aksjer MOELVEN INDUSTRIER ASA KVARTALSRAPPORT 1/2005

4 Styrets beretning Stabilt aktivitetsnivå, driftsinntekter uforandret med NOK 1 411,1 mill Driftsresultatet ble NOK 2,7 mill, en nedgang fra NOK 5,4 mill i 2004 Ole Salvén ny konsernsjef fra februar 2005 etter Bo B. Borgstrøm Ny produksjonslinje for byggmoduler åpnet i Moelv Kontormarkedet i Norge i forsiktig bedring Hovedtrekk Fra februar 2005 overtok Ole Salvén som konsernsjef i Moelven etter Bo B. Borgstrøm, som gikk av med pensjon. Det har ikke skjedd endringer i konsernets strategi som følge av dette, og styret er opptatt av å videreføre arbeidet med å utvikle konsernet videre som en av Skandinavias ledende leverandører av trebaserte byggevarer og tilhørende tjenester. Skandinavia er betraktet som konsernets hjemmemarked, og bortsett fra sesongmessige variasjoner har det ikke vært vesentlige endringer i etterspørselen etter konsernets produkter og tjenester. Moelven Treindustri har en tilbakegang i resultatet i første kvartal 2005 sammenlignet med samme periode i fjor. Markedsprisene for skurlast av furu falt ytterligere og medførte at forholdet mellom råstoff- og ferdigvarepriser forverret seg ytterligere. Dette gjorde at sagbrukenes lønnsomhet var lavere enn for samme periode i fjor. Høvleriene har hatt en positiv utvikling, mens limtrefabrikkene hadde et resultat som var tilnærmet uendret fra Moelven Byggindustri hadde en forbedring av resultatet i første kvartal 2005 sammenlignet med samme periode i fjor. Det har fortsatt vært meget lav aktivitet i yrkesbyggmarkedet, og resultatforbedringen skyldes for en stor del interne tiltak som er iverksatt for å bevare lønnsomheten i et svakt marked. Med virkning fra 1. januar ble elektroinstallasjonsselskapet Mesna Installasjon AS på Lillehammer kjøpt opp. Mesna Installasjon AS vil bidra til å styrke Moelvens markedsposisjon på Østlandsområdet. Driftsinntekter og resultat Konsernets driftsinntekter i første kvartal ble NOK 1 411,2 mill. mot NOK 1 407,0 mill. i Driftsresultatet ble NOK 2,7 mill., en nedgang fra NOK 5,4 mill. året før. Nedgangen kom innen Moelven Treindustri, men ble til en viss grad kompensert av en forbedring innen Moelven Byggindustri. Netto finanskostnader økte fra NOK 11,3 mill. i 2004 til NOK 12,3 mill. i Økningen skyldes hovedsakelig høyere gjennomsnittlig rentebærende gjeld i perioden. Per utgangen av første kvartal var netto rentebærende gjeld NOK 1 049,8 mill. i 2005 og NOK 1 116,0 mill. i Resultat før skatt ble NOK -10,8 mill. (-7,6) mens resultat etter skatt endte på NOK -7,8 mill. (-1,0) tilsvarende NOK - 0,06 per aksje (-0,01). Den store endringen i skattekostnad sammenlignet med fjoråret skyldes at skattekostnaden for 2004 inneholdt en korreksjonspost vedrørende økte muligheter for utnyttelse av fremførbare underskudd i Sverige. Forretningsområdene Moelven har organisert sin virksomhet i to forretningsområder, Moelven Treindustri og Moelven Byggindustri, som igjen har ansvaret for hhv. tre og to virksomhetsområder. Moelven Treindustri Moelven Treindustri driver sagbruk (Timber), foredlingsvirksomheter (Wood) og limtreproduksjon (Moelven Limtre) på basis av gran og furu fra Norge og Sverige. Gruppen har til sammen 2047 ansatte fordelt på virksomheter i sørøst-norge og mellom- Sverige. Fra og med 1. januar 2005 er det vedtatt at de såkalte kombinerte enhetene, dvs. enheter bestående av både et sagbruk og et høvleri, skal overføres fra Timber til Wood. Disse enhetene produserer hovedsakelig byggtre (konstruksjonsvirke) som selges gjennom byggevarehandelen i Skandinavia, og de blir nå organisert sammen med de øvrige enhetene som Treindustri Driftsinntekt Treindustri 1.060, ,3 805, , ,3 Timber - sagbruk 674,2 690,3 612, , ,1 Wood- foredling 429,6 471,9 254, , ,0 Limtre 80,3 83,0 98,9 387,2 386,1 Driftsresultat Treindustri 7,0 13,9 35,0 78,2 93,2 Timber - sagbruk 5,3 15,6 35,1 33,5 92,3 Wood- foredling 0,4-3,2 1,6 29,1-0,6 Limtre 1,3 1,5-1,7 15,6 1,5 4 MOELVEN INDUSTRIER ASA KVARTALSRAPPORT 1/2005

5 betjener dette markedet. Etter omorganiseringen består Moelven Timbers virksomhet i å foredle tømmerstokken til industritre og -flis. Industritre er den viktigste råvaren for produsenter av trebaserte byggevarer, mens industriflis brukes til produksjon av papir, bioenergi og sponplater. Moelven Wood foredler industritre slik det kommer fra sagbrukene, både i Moelven Timber og egne integrerte sagbruk, til byggvarer som byggtre/konstruksjonsvirke og lister, gulv, paneler, utvendig kledning og komponenter til dører og vinduer. Hovedtyngden av produktene går til byggevarekjedene. Moelven Limtre foredler industritre til bærende konstruksjoner, både i standard dimensjoner og som prosjektleveranser. Hovedtyngden av produktene selges på det skandinaviske byggmarkedet. Driftsinntektene i første kvartal ble NOK 1 060,3 mill (1 117,3) og driftsresultatet ble NOK 7,0 mill (13,9). Størstedelen av nedgangen i omsetning kom innenfor Wood, som samtidig hadde en forbedring av driftsresultatet. Totalt for Moelven Treindustri er det fortsatte misforholdet mellom råstoffkostnader og ferdigvarepriser, som bidrar mest til det svake resultatet. Innen Timber er det gjort flere kostnadsbesparende tiltak som har gitt effekt i første kvartal, men markedsprisene har falt mer enn forventet på flere områder. Stormfellingene i Sør-Sverige har hatt konsekvenser både på råvareog markedssiden. På råvaresiden er det truffet tiltak som gjør at råvareforsyningen til konsernets enheter er sikret for første halvår. Hoveddelen av skogen som ble skadet var granskog, og på grunn av økt utbud forventes det at prisene spesielt på lavere kvaliteter av gran vil falle. Det er imidlertid ikke mulig å treffe tiltak som skjermer mot et slikt prisfall. Wood hadde en nedgang i omsetningen sammenlignet med fjoråret, men en bedring av resultatet. Den resultatmessige forbedringen skyldes prisøkninger som ble gjennomført fra 2. kvartal 2004 samt interne tiltak som er iverksatt. Omsetningsnedgangen skyldes hovedsakelig at påsken i fjor var i april måned og dermed ikke påvirket første kvartal. I Norge har etterspørselen etter interiørprodukter som paneler, gulv og listverk vært noe lavere enn i Samtidig har etterspørselen etter konstruksjonsvirke vært høyere enn normalt, hvilket skyldes høyere nybyggingsaktivitet. I Sverige har den sesongmessige økningen i etterspørselen etter trebaserte byggevarer kommet noe senere enn normalt. Limtre ligger omsetnings- og resultatmessig på linje med forrige år. I første kvartal har eksportandelen, spesielt til Japan, i henhold til gjeldende strategi blitt redusert ytterligere. I siste kvartal i 2004 ble det solgt flere større prosjekter enn normalt, hvilket har gitt bedre kapasitetsutnyttelse i første kvartal enn normalt. Ved siden av flere større trebroer, har det også blitt levert bærekonstruksjoner til fleretasjes trehus i Trondheim sentrum. Moelven Byggindustri Moelven Byggindustri omfatter virksomhetsområdene Byggmoduler og Bygginnredning. Forretningsidéen er å effektivisere tradisjonelle bygg- og håndverkstjenester gjennom utviklingen av industrialiserte konsepter som leveres med tilhørende tjenester. Moelven Byggindustri har til sammen om lag 1090 ansatte i Norge og Sverige. Virksomhetene til Moelven Byggindustri skiller seg klart fra andre leverandører av byggevarer fordi produktene i hovedsak leveres ferdig montert, klare til bruk. Det er også et klart skille i forhold til tradisjonell entreprenørvirksomhet fordi en svært stor del av produksjonen foregår inne i fabrikk og ikke på byggeplassen. Både modulbasert bygg (Byggmoduler) og modulbaserte innredninger (Bygginnredning) er industrialiserte byggkonsepter som er godt tilpasset de økte krav til raske leveranser og høy fleksibilitet. Begge de to virksomhetsområdene Byggmoduler og Bygginnredning opererer i hovedsak på det skandinaviske hjemmemarkedet med profesjonelle kunder som byggherrer eller entreprenører. I området Byggmoduler inngår det også leveranser av elektroinstallasjoner, enten i forbindelse med leveranser til forretningsområdets øvrige systemløsninger, eller som selvstendige leveranser, primært til yrkesbygg. Driftsinntektene i første kvartal ble NOK 355,8 mill (295,2) og driftsresultatet ble NOK 5,3 mill (0,4). For Byggmoduler i Norge har aktiviteten og inntjeningen vært som forventet, med unntak av elektrovirksomheten som opplever sterkt prispress. I første kvartal ble det åpnet en ny produksjonslinje for moduler i Moelv. Den nye produksjonslinjen gir 30 nye arbeidsplasser og er spesielt opprettet for produksjon av bygg- og anleggsmoduler. Ordresituasjonen ved utgangen av kvartalet var god. For Byggmoduler i Sverige har fortsatte interne problemer ved enkelte enheter gjort at inntjeningen totalt sett, og spesielt for prosjekter, er meget svak. Dette har dessverre gjort det nødvendig å treffe tiltak som har medført at 55 ansatte mister jobben. Nedbemanningen vil være gjennomført i løpet av første halvår. Aktiviteten i prosjektmarkedet er lav i Sverige, men for standard moduler er ordresituasjonen god ved utgangen av første kvartal. For selskapene innen Bygginnredning har markedet i både Norge og Sverige holdt seg stabilt på et svært lavt nivå. Lav nybyggingsaktivitet har nødvendiggjort konseptog kostnadstilpasninger. Mens markedet i Sverige, spesielt i Stockholmsområdet, fremdeles oppleves som meget vanskelig og presset på pris, er markedsutviklingen i Norge mer positiv. I Norge ble ledig kontorareal for Byggindustri NOK mill Driftsinntekt Byggindustri 355,8 295,2 344, , ,7 Byggmoduler 231,7 166,9 196,5 736,5 762,9 Bygginnredning 124,9 129,2 148,3 520,4 579,8 Driftsresultat Byggindustri 5,3 0,4 7,0 29,8 37,0 Byggmoduler 0,4-2,0-0,2 7,6 15,7 Bygginnredning 4,9 2,4 7,2 22,2 21,3 5 MOELVEN INDUSTRIER ASA KVARTALSRAPPORT 1/2005

6 AVSENDER: Moelven Industrier ASA P.O. Box 134, NO-2391 Moelv Tel Fax Internett: HUGIN Online: utleie redusert i 2004, men det vil sannsynligvis ta noe tid før prisnivået øker i særlig grad som følge av dette. Øvrige virksomheter Øvrige virksomheter omfatter konsernets eierselskaper og fellestjenester i Norge og Sverige. Dette inkluderer områdene informasjon, personal, IT, FoU, forsikring, økonomi og finans. Videre omfatter området enkelte mindre, operative aktiviteter og eiendeler som ikke hører til konsernets kjernevirksomhet. Bokført verdi av eiendeler og eierandeler som ikke tilhører kjernevirksomheten er ca. NOK 45 mill. Totalt endte driftsinntektene på NOK 17,4 mill. (15,7) og driftsresultatet ble NOK - 9,6 mill. (-8,9). Ansatte Ved utgangen av første kvartal hadde konsernet totalt ansatte (3 255) (1 678) av disse er ansatt i norske selskaper, (1 558) i svenske, 17 (16) i danske og 3 (3) i øvrige land. Sykefraværet i første kvartal var 6,49 prosent (6,72), eller (12 377) hele arbeidsdager. Antall skader som medførte fravær var 21 (19), hvilket tilsvarer 20,4 (18,7) skader med påfølgende sykefravær per million arbeidede timer. Totalt antall skader var 31 (31). Investeringer, balanse og finansiering I andre kvartal er det gjennomført investeringer for NOK 30 mill (33). Investeringene er i hovedsak knyttet til vedlikehold og enkelte oppgraderinger av eksisterende driftsutrustning. Ved utgangen av første kvartal hadde konsernet samlede eiendeler på NOK 3 015,3 mill (3 169,5) og sysselsatt kapital på NOK 2 075,8 mill (2 202). Nedgangen sammenlignet med fjoråret er som forventet og skyldes hovedsakelig at Are Gruppen, som ble kjøpt i første kvartal 2004, nå er en integrert del av konsernet. Egenkapitalen ved utgangen av første kvartal var NOK 1 044,0 mill (1 043,9), tilsvarende en egenkapitalandel på 34,6 prosent (32,9). Det er styrets målsetting å øke egenkapitalandelen gradvis til rundt 40 prosent. Netto rentebærende gjeld var NOK 1049,8 mill (1 116,0) og likviditetsreserven var NOK 669,4 mill (665,3). IFRS Rapportering etter IFRS (International Financial Reporting Standards) ville ved utgangen av første kvartal redusert resultatet med NOK 10 mill. Dette skyldes hovedsakelig markedsverdivurdering av finansielle instrumenter. Egenkapitalen ville etter IFRS vært NOK mill. Med samlede eiendeler på NOK mill. gir dette en egenkapitalandel på 33,2%. Utsikter Styret forventer at situasjonen for industritre av furu vil forbli vanskelig og at prisnivået for sortimenter av lavere kvalitet av gran vil falle som følge av stormfellingen i Sør-Sverige. For trebaserte byggevarer forventes en normal sesongmessig bedring i etterspørselen. Salget av modulbaserte konsepter antas å utvikle seg positivt i både Norge og Sverige, men økningen i Sverige vil være noe svakere enn i Norge. Aktiviteten på yrkesbyggmarkedet vil øke i Norge på grunn av mindre tilgang på ledige lokaler, mens aktiviteten i Sverige forventes å holde seg på dagens nivå. Samlet forventer styret at årets resultat for konsernet blir på samme nivå som foregående år. Moelv, den 26. april 2005 Styret i Moelven Industrier ASA Moelven Industrier ASA er et skandinavisk industrikonsern som leverer trebaserte byggprodukter med tilhørende tjenester til det skandinaviske byggmarkedet. Konsernets virksomheter har medarbeidere og Finnforest er Europas største konsern innen tremekanisk industri., med en årsomsetning på EUR 2 milliarder og antall ansatte er Finnforest er kjernevirksomhet innen Metsäliitto konsernet. Finnforest opererer i over 20 land. Finnforest tilbyr trebaserte produkter og tilhørende tjenester til kunder innen segmentene bygg, industri og distribusjon/gjørdet-selv/detaljhandel. omsetter årlig for NOK 5,8 milliarder. Konsernets førtifem resultatenheter er organisert i to forretningsområder, Moelven Treindustri og Moelven Byggindustri. Moelven er en virksomhet i Finnforest Abp. De geografiske hovedmarkeder er Storbritannia, Tyskland, Frankrike,Skandinavia og Finland. I Skandinavia ivaretas virksomheten av Moelven Industrier ASA som er majoritetseiet av Finnforest. For mer informasjon: and 6 MOELVEN INDUSTRIER ASA KVARTALSRAPPORT 1/2005

Kvartalsrapport 2/2004

Kvartalsrapport 2/2004 Kvartalsrapport 2/2004 Økning i driftsinntektene til NOK 1573,4 mill (1306,7) De nye virksomhetene Are og Mobilarum svarer til forventningene Driftsresultatet i ble NOK 36,4 mill (45,0), hvilket er en

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill. 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2002 2001 Kvartalsrapport 2/2003 God etterspørsel for industritre i de fleste europeiske markedene. Leveranse fase 1 av modulbygg til landanlegg for Snøhvit er fullført i henhold til planen. Svak utvikling i store

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2004

Kvartalsrapport 4/2004 Kvartalsrapport 4/2004 Driftsinntektene for 2004 økte til NOK 5773,2 mill. (4 864.1), i fjerde kvartal NOK 1380,1 mill (1251,4) Driftsresultatet for 2004 ble NOK 70,3 mill. (100,6), i 4. kvartal NOK 6,2

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2006. Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra

Kvartalsrapport 2/2006. Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra Kvartalsrapport 2/2006 Limtrebæring som dekor i taket ved Mariaklosteret på Tautra Resultatregnskap 2. kvartal 1. halvår Driftsinntekt 1.715,7 1.674,4 1.573,4 3.272,7 3.085,6 2.980,4 6.004,9 5.773,2 Avskrivning

Detaljer

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000*

Balanse. Hele. 4. kvartal Resultatregnskap NOK mill. 2002 2001 2000 2002 2001 2000* Kvartalsrapport 4/2002 Driftsresultatet for konsernet økte sammenlignet med året før til NOK 139,4 mill. Ordinært resultat før skatt for året ble NOK 99,1 mill Størst fremgang innen Treindustrien Noe svakere

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Kvartalsrapport. En virksomhet i Finnforest

Kvartalsrapport. En virksomhet i Finnforest Kvartalsrapport 3/2002 Driftsresultatet etter ni måneder var NOK 107,5 mill. Tredje kvartal isolert NOK 31,6 mill. God utvikling innen Treindustri med størst fremgang innen sagbruksvirksomheten. Kapitalbindingen

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2005. På Fagerstrand utenfor Oslo er det bygd 30 BoKlok leiligheter.

Kvartalsrapport 2/2005. På Fagerstrand utenfor Oslo er det bygd 30 BoKlok leiligheter. Kvartalsrapport 2/2005 På Fagerstrand utenfor Oslo er det bygd 30 BoKlok leiligheter. Resultatregnskap 1. halvår Driftsinntekt 1.674,4 1.573,4 1.306,7 3.085,6 2.980,4 2.450,1 5.773,2 4.864,1 Avskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2006. Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen

Kvartalsrapport 4/2006. Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen Kvartalsrapport 4/2006 Nordialeveranse til Hydro s konferansesenter i Bergen Resultatregnskap 4. kvartal Driftsinntekt 1.830,8 1.528,1 1.380,1 6.692,4 6.004,9 5.773,2 Avskrivninger 48,2 43,3 47,4 177,6

Detaljer

Kvartalsrapport. Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper.

Kvartalsrapport. Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper. Kvartalsrapport 1/2002 Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper. Produksjonen ved komponentfabrikken i Midt- Norge er avviklet og bemanningen i den norske limtrevirksomheten reduseres. Begge tiltak

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Kvartalsrapport 1/2004 Driftsinntektene økte til NOK 1407,0 mill i første kvartal. Driftsresultat ble redusert til NOK 5,4 mill. Aktiviteten innen Moelven Treindustri har vært preget av ubalanse mellom

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill *

Resultatregnskap NOK mill. Balanse. Hele. NOK mill * Kvartalsrapport 2/2001 for første halvår på NOK 72,3 mill. Prispress i det norske markedet for treprodukter som en følge av svak svensk krone. Svakere etterspørsel etter industritre i de internasjonale

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2007. Moelven Limtre AS leverte limtrekonstruksjoner til den nye forskningsparken i Longyearbyen på Svalbard.

Kvartalsrapport 1/2007. Moelven Limtre AS leverte limtrekonstruksjoner til den nye forskningsparken i Longyearbyen på Svalbard. Kvartalsrapport 1/2007 Moelven Limtre AS leverte limtrekonstruksjoner til den nye forskningsparken i Longyearbyen på Svalbard. Resultatregnskap Driftsinntekter 1.988,5 1.557,0 1.411,2 6.692,4 6.004,9 Avskrivninger

Detaljer

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999

Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Kvartalsrapport 3/99 Styrets rapport per 3. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet 3 kvartaler Hele (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998* 1997 Driftsinntekt 2.567,0 2.225,1 1.796,5 3.027,3 2.377,5

Detaljer

Kvartalsrapport 3/00. Styrets rapport per 3. kvartal 2000

Kvartalsrapport 3/00. Styrets rapport per 3. kvartal 2000 Kvartalsrapport 3/00 Styrets rapport per 3. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 3. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.162,2 815,3 822,5 3.570,9 2.567,0 2.225,1 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2005

Kvartalsrapport 3/2005 Kvartalsrapport 3/2005 Lunsj: Bonnierforlaget med et flyttbart kontor fra Moelven Eurowand AB som er plassert i restaurant området i kv. Moraset i Stockholm. Resultatregnskap 3 kvartaler Driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2010

Kvartalsrapport 4/2010 Gode rom Kvartalsrapport 4/2010 Moelven Nordia AS har innredet for Terra-gruppen i Oslo med Nordia Glassfront og Nordia Flush Front. Arkitekt: MAP Arkitekter AS. Foto: Ketil Jacobsen. Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2005. Detalj fra Nybergsund bru.

Kvartalsrapport 4/2005. Detalj fra Nybergsund bru. Kvartalsrapport 4/2005 Detalj fra Nybergsund bru. Resultatregnskap 4. kvartal Driftsinntekt 1.528.1 1.380,1 1.251,4 6.004,9 5.773,2 4.864,1 Avskrivninger 43,3 47,4 36,0 178,0 177,5 146,1 Varekostnad 942,3

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2010

Kvartalsrapport 3/2010 Gode rom Kvartalsrapport 3/2010 I forbindelse med byggingen av Ringsted Gymnasium ble de planlagte akustiske veggpanelene i aulaen endret til et kunstprosjekt. Team Visual i Moelven Danmark har deretter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2009. Gode rom

Kvartalsrapport 1/2009. Gode rom Gode rom Kvartalsrapport 1/2009 Moelven ByggModul AS har levert modulene til 75 leiligheter i sentrumskvartalet Zitty i Drammen. Foto: Ole Walter Jacobsen Resultatregnskap 1. kvartal Hele Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Tertialrapport 1/98. Styrets rapport per 1. tertial 1998

Tertialrapport 1/98. Styrets rapport per 1. tertial 1998 Tertialrapport 1/98 Styrets rapport per 1. tertial 1998 Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1997 1997 1998 (Beløp i NOK mill.) 1998 1997 1997 0,0 0,0 0,0 Ekstern

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3/2008. Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS. Gode rom

KVARTALSRAPPORT 3/2008. Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS. Gode rom KVARTALSRAPPORT 3/2008 Vei- og gangbru i Miljøgata, Brumunddal er levert av Moelven Limtre AS Gode rom Resultatregnskap 3. kvartal 9 måneder Driftsinntekter 1.780,0 1.852,9 1.588,9 5.933,6 5.960,8 4.861,6

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Kvartalsrapport 3/2006. Midtbyen i Trondheim har bærekonstruksjoner i limtre og utvendig branntrygg kledning levert av Moelven

Kvartalsrapport 3/2006. Midtbyen i Trondheim har bærekonstruksjoner i limtre og utvendig branntrygg kledning levert av Moelven Kvartalsrapport 3/2006 Midtbyen i Trondheim har bærekonstruksjoner i limtre og utvendig branntrygg kledning levert av Moelven Resultatregnskap 3. kvartal 3 kvartaler Driftsinntekt 1.588,9 1.391,2 1.412,7

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før.

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før. RAUFOSS ASA STYRETS RAPPORT PR 1. KVARTAL 2003 Hovedtrekk Sammenligningstallene for 1. kvartal 2002 og året 2002 er omarbeidet i forhold til virksomheten som videreføres i 2003. Resultat av solgt virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911

1. kvartal 1. kvartal TINE KONSERN (MNOK) Året 2009 2010 2009 TINE Konsern 356 111 911 1 Økt salg og god kostnadskontroll styrket resultatet for første kvartal En styrket merkevareportefølje gjennom vekst, nylanseringer, bedret driftsmargin som følge av kostnadsreduksjoner og positive engangseffekter

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002

Rica Hotels. Regnskap for 3. kvartal 2002 Rica Hotels Kommentarer til regnskap for 3. kvartal 2002 1 100 000 1 050 000 1 000 000 950 000 900 000 850 000 800 000 750 000 700 000 0 000 % 70 60 55 50 45 40 kr 850 800 750 700 0 600 550 500 450 400

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995

RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Billingstad, 27. februar 1996 RESULTATFREMGANG FOR VEIDEKKE I 1995 Veidekkes omsetning i 1995 var 3.965 mill. kroner, sammenlignet med 3.162 mill. kroner i 1994. et var 78,4 mill. kroner mot 5,2 mill.

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Tertialrapport 3/98. Utdrag fra styrets rapport per 3. tertial 1998

Tertialrapport 3/98. Utdrag fra styrets rapport per 3. tertial 1998 Tertialrapport 3/98 Utdrag fra styrets rapport per 3. tertial 1998 Per 3. tertial 1998 Foreløpig årsregnskap 1998 Moelven Industrier ASA Resultatregnskap 1997 1998 NOK mill. 1998* 1997 21,1 29,5 Driftsinntekter

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 4/2007. Moelven Wood AS leverer gulv, paneler og listverk til gode rom.

Kvartalsrapport 4/2007. Moelven Wood AS leverer gulv, paneler og listverk til gode rom. Kvartalsrapport 4/2007 Moelven Wood AS leverer gulv, paneler og listverk til gode rom. Resultatregnskap 4. kvartal Driftsinntekter 1.983,2 1.830,8 1.528,1 7.944,0 6.692,4 6.004,9 Avskrivninger 44,1 48,2

Detaljer

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto

Gode rom. Kvartalsrapport 1/2011. Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Gode rom Kvartalsrapport 1/2011 Gulv i serien Fabelaktig fra Moelven Wood AS Foto: Richardofoto Resultatregnskap 1. kvartal Hele Driftsinntekter 1.953,4 1.476,8 1.456,2 7.184,5 6.247,8 Avskrivninger 56,1

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Moelven ByggModul AS har levert modulene til Gardermoen Gjestegård.

Kvartalsrapport 1/2008. Moelven ByggModul AS har levert modulene til Gardermoen Gjestegård. Kvartalsrapport 1/2008 Moelven ByggModul AS har levert modulene til Gardermoen Gjestegård. Resultatregnskap Driftsinntekter 1.951,3 1.988,5 1.557,0 7.944,0 6.692,4 Avskrivninger 46,7 44,0 42,9 177,0 177,6

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i første kvartal 2008 på 723 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 516 millioner

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Gode rom KVARTALSRAPPORT 4/2008

Gode rom KVARTALSRAPPORT 4/2008 KVARTALSRAPPORT 4/2008 Moelven ByggModul AB mottok prisen Utmärkt Modernt Träbyggande for oppføringen av kvartalet Ståthållaren i Stockholm. Prosjektet supplerer eksisterende bebyggelse i 50-talls stil.

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002

Presentasjon av Årsresultat 2001. 28. februar 2002 Presentasjon av Årsresultat 2001 28. februar 2002 Agenda År 2001: Et år i vekst v/terje R. Venold Året i tall v/arne Giske Verdiskapning for selskapets aksjonærer v/terje R. Venold Aksjonærfokus v/christian

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer