Leica CM3050 S Kryostat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leica CM3050 S Kryostat"

Transkript

1 Leica CM3050 S Kryostat Brukerhåndbok Leica CM3050 S Kryostat Norsk V1.3 03/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av maskinen. Les nøye gjennom håndboken før maskinen tas i bruk.

2

3 Serienr.:... Produksjonsår:... Produksjonsland: Tyskland Informasjonen, de numeriske dataene, merknadene og verdivurderingene i denne håndboken er basert på nåværende status for vitenskapelig kunnskap og den nyeste teknologien slik vi oppfatter det etter grundige undersøkelser på dette feltet. Vi er ikke forpliktet til å oppdatere den nåværende håndboken med jevne mellomrom og på løpende basis i henhold til de siste teknologiske utviklingene, og heller ikke å gi kundene ekstrakopier, oppdateringer osv. av denne håndboken. Ved feilaktige erklæringer, tegninger, tekniske illustrasjoner osv. i denne håndboken, fraskriver vi oss ansvar så langt det er tillatt i henhold til det nasjonale lovsystemet som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Særlig fraskriver vi oss alt ansvar ved økonomiske tap eller skader som følger av eller har å gjøre med overholdelse av erklæringer eller annen informasjon i denne håndboken. Erklæringer, tegninger, illustrasjoner og annen informasjon vedrørende innhold eller teknisk informasjon i den gjeldende håndboken skal ikke anses som karakteristika ved produktene som omfattes av garantien. Disse fastslås bare av kontraktbestemmelsene mellom oss og kundene våre. Leica forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner samt produksjonsprosesser uten forvarsel. Bare på denne måten er det mulig å kontinuerlig forbedre teknologien og produksjonsteknikkene som benyttes i våre produkter. Dette dokumentet er beskyttet av lov om opphavsrett. Alle rettigheter knyttet til dette dokumentet tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. All gjengivelse av tekst og illustrasjoner (helt eller delvis), i form av utskrift, kopier, mikrofilm, web cam eller andre metoder inklusive alle elektroniske systemer og medier krever uttrykkelig skriftlig tillatelse på forhånd fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Instrumentets serienummer og produksjonsår finner du på navneskiltet på baksiden av instrumentet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Utgitt av: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: Faks: Internett: Leica CM3050 S Kryostat 3

4 Innholdsfortegnelse 1. Viktig informasjon Symboler brukt i denne håndboken og deres betydning Tiltenkt bruk Kvalifikasjon av personell Sikkerhet Generell informasjon om maskinens design og sikker håndtering Integrerte sikkerhetsanordninger Aktivering av håndhjulsperre Sentrering av håndhjulets håndtak Nødstoppfunksjon Knivbeskytter Sikkerhetsinstruksjoner: håndtering og betjening av maskinen Transport Krav til installasjonsstedet Elektrisk tilkopling Håndtering av mikrotomkniver/blader Knivbeskytter/håndhjulsperre Motorisert skjæring Avriming/håndtering av frossent vev Frosne maskindeler og frossent tilbehør Smittefarlig/radioaktivt materiale Desinfeksjon og rengjøring Fjerning/installasjon av mikrotom Displaymelding Dry microtome Vedlikehold Installasjon Krav til installasjonsstedet Generelle krav til installasjonsstedet Elektrisk tilkopling Utpakking og installasjon Standard leveranse Brukerhåndbok V1.3 03/2008

5 Innholdsfortegnelse 3.4 Installasjon/innsetting av tilbehør Installasjon av håndhjulet Innsetting av tilbehør Fotbryter Før maskinen slås på Egenskaper Oversikt Tekniske data Betjening Klargjøring av maskinen Start av maskinen Kontrollpanel Knappefunksjoner på kontrollpanel Displayfunksjoner på kontrollpanel Displaymeldinger ved start av maskinen Menyfunksjoner: Innstilling av parametere for kjøling, tid og forhåndsinnstilt teller Statusvisning Visning av kjølestatus, skjæretykkelse og tellere Kontrollpanel Valg av skjæremodus / start/stopp skjæring Innstilling av skjærevindu Valg av skjærehastighet Nødstopp Grovmatingsfunksjoner Trimme- og skjærefunksjoner Innstilling av snittykkelse Daglig bruk av maskinen Innfrysing av prøver på prøveskiver ved hjelp av hurtigfrysehylle og stasjonær varmeekstraktor Innfrysing av prøver på prøveskiver med 90 -prisme (kun maskiner med prøvekjøling) Ekstra tilbehør for innfrysing av prøver på prøveskiver og fjerning av frosne prøver Innsetting av prøveskiver i prøvehodet Leica CM3050 S Kryostat 5

6 Innholdsfortegnelse Justering av prøvens vinkel Trimming/skjæring Arbeidsslutt Daglige rutiner Avstengning av maskinen for en lengre periode Avriming Automatisk avrimingssyklus for kammer Manuell avrimingssyklus for kammer Avriming av prøvehode (kun maskiner med prøvekjøling) Feilsøking og brukertips Feilmeldinger Andre feilindikasjoner Mulige problemer - årsaker og løsninger Oversikt over temperaturinnstillinger (i minus C) Desinfeksjon, rengjøring og vedlikehold Sikkerhetsinstruksjoner Spraying med Leica Cryofect Desinfeksjon med konvensjonelt desinfeksjonsmiddel Rengjøring Fjerning/installasjon av mikrotom Fjerning av mikrotom Demontering av prøvehode (kun maskiner med prøvekjøling) Installasjon av mikrotomen Utskifting av lysrør Garanti og service Garanti Teknisk service Viktig informasjon om reparasjon/retursending av kryostater Frakopling og fjerning av maskinen Vedlegg Brukerhåndbok V1.3 03/2008

7 1. Viktig informasjon Brukerhåndboken for Leica CM3050 S Kryostat er inndelt i følgende kapitler: Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7 Kapittel 8 Håndbokens oppbygning: Innholdsfortegnelse Viktig informasjon om denne håndboken Sikkerhet Les dette kapittelet før maskinen tas i bruk! Installasjon Utpakking og installasjon Standard leveranse, informasjon om tilbehør Egenskaper Oversikt Tekniske data Betjening Betjeningsorganer Klargjøring, daglig bruk og avstengning Feilsøking og brukertips Driftsfeil Feilmeldinger Oversikt over temperaturinnstillinger Desinfeksjon, rengjøring og vedlikehold Garanti og service Vedlegg Elektrohydraulisk høyderegulering Bestillingsinformasjon - tilbehør EF-samsvarserklæring 1.1 Symboler brukt i denne håndboken og deres betydning (5) (Fig. 5) Advarsler vises i en grå boks og er merket med en varseltrekant. Merknader, f.eks. viktig brukerinformasjon, vises i en grå boks og er merket med et informasjonssymbol. Tall i parentes viser til posisjonsnumre i tegninger eller til selve tegningen. Modell: Opplysningene i denne brukerhåndboken gjelder kun for den modellen som er angitt på forsiden. Et typeskilt med maskinens serienummer er plassert bak på maskinen. Nødvendig informasjon ved henvendelser: Ved enhver henvendelse, vennligst oppgi: Modell Serienr. Leica CM3050 S Kryostat 7

8 1. Viktig informasjon Generelt Denne brukerhåndboken inneholder viktige instruksjoner og opplysninger vedrørende sikker bruk og vedlikehold av maskinen. Brukerhåndboken er en viktig del av produktet. Det er viktig at du leser nøye gjennom den før maskinen tas i bruk. Håndboken skal alltid oppbevares i nærheten av maskinen. Instruksjonene i denne brukerhåndboken skal kompletteres med tilleggsinstruksjoner når dette er påkrevd i henhold til eksisterende nasjonale forskrifter om ulykkesforebygging og miljøvern. Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før bruk eller vedlikehold av maskinen. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsinstruksjonene i kapittel 2. - Les nøye gjennom instruksjonene, selv om du allerede er fortrolig med bruken av andre Leica-produkter. 1.2 Tiltenkt bruk Leica CM3050 S er en kraftig kryostat for bruk til rutine- og forskningsarbeid innen biologi, medisin og industri. Maskinen brukes til hurtiginnfrysing og skjæring av vevsprøver. Maskinen er ikke beregnet på oppbevaring av vevsprøver uten tilsyn. Maskinen må kun benyttes i henhold til tiltenkt bruk, som beskrevet ovenfor, og i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Bruk av maskinen til ethvert annet formål enn det tiltenkte anses som feilaktig bruk. 1.3 Kvalifikasjon av personell Leica CM3050 S må kun betjenes av faglært laboratoriepersonell. Laboratoriepersonell som skal betjene denne maskinen må lese nøye gjennom brukerhåndboken før maskinen tas i bruk. 8 Brukerhåndbok V1.3 03/2008

9 2. Sikkerhet 2.1 Generell informasjon om maskinens design og sikker håndtering Dette apparatet er konstruert og testet i henhold til sikkerhetsbestemmelser for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater. Gjeldende informasjon om anvendte standarder er å finne i CE-samsvarserklæringen på vår Internett-side: For å opprettholde denne standarden og garantere sikker drift, må brukeren overholde instruksjonene og advarslene i denne brukerhåndboken. 2.2 Integrerte sikkerhetsanordninger Maskinen er utstyrt med følgende sikkerhetsanordninger: Håndhjulsperre Sentrering av håndhjulets håndtak Nødstoppfunksjon (kun maskiner med skjæremotor) Knivholder forsynt med knivbeskytter Sikkerhetsanordningene installert av produsenten utgjør kun en del av de samlede ulykkesforebyggende tiltakene. Hovedansvarlig for sikker drift av maskinen er først og fremst institusjonen som eier maskinen samt personalet som betjener, vedlikeholder eller reparerer maskinen. Leica CM3050 S Kryostat 9

10 2. Sikkerhet Aktivering av håndhjulsperre Dekk alltid til kniveggen med knivbeskytteren og sperr håndhjulet: Før det utføres arbeid på kniven og/eller prøven. Før du tar ut og setter inn prøver. Under pauser i arbeidet. Håndhjulet kan sperres i 2 posisjoner: med håndtaket i øvre posisjon (venstre), med håndtaket i nedre posisjon (høyre). 2 Maskiner med skjæremotor: Skjæremotoren er nå deaktivert. Alle maskiner: Meldingen LOCKED på displayet på kontrollpanel 1 angir at håndhjulet er sperret: C T C O T C L O C K E D Deaktivering av sperren: Håndhjulet frigjøres ved å skyve låsetappen (2) mot venstre til posisjonen (2a). Meldingen LOCKED forsvinner fra displayet. Maskiner med skjæremotor: Skjæremotoren kan nå aktiveres igjen Sentrering av håndhjulets håndtak Aktivering av sperren: Drei håndhjulet til håndtaket (1) er i øvre eller nedre posisjon. Håndhjulet sperres ved å skyve låsetappen (2) mot høyre til posisjonen (2b). --> Låsetappens øvre sperreposisjon (2) er merket med et sort punkt (4). 2 Av sikkerhetshensyn må håndhjulets håndtak alltid være sentrert under motorisert skjæring! Håndtaket (1) sentreres ved å trekke det ut og dreie det inn mot midten av håndhjulet. Slipp håndtaket for å låse det i posisjon. 10 Brukerhåndbok V1.3 03/2008

11 2. Sikkerhet Nødstoppfunksjon (kun maskiner med knivmotor) Nødstoppfunksjonen aktiveres med den røde nødstoppknappen på kontrollpanel 2, eller med fotbryteren. Kontrollpanel Knivbeskytter Alle knivholdere er forsynt med en knivbeskytter (--> se brukerhåndboken for den aktuelle knivholderen). Dekk alltid til kniveggen med knivbeskytteren: Før det utføres arbeid på kniven og/eller prøven. Før du tar ut og setter inn prøver. Under pauser i arbeidet. Fotbryter Aktivering av nødstoppfunksjon Trykk på nødstoppknappen eller trykk fotbryteren forsiktig inn. --> STOP-lampene (røde) begynner å lyse. Med én gang nødstoppfunksjonen aktiveres, stanser skjæremotoren. Deaktivering av nødstoppfunksjon Nødstoppfunksjonen deaktiveres ved å dreie nødstoppknappen i pilens retning. Hvis nødstoppfunksjonen er blitt aktivert med fotbryteren, er det ikke nødvendig å deaktivere den (funksjonen deaktiveres med en gang fotbryteren slippes opp). Leica CM3050 S Kryostat 11

12 2. Sikkerhet 2.3 Sikkerhetsinstruksjoner: håndtering og betjening av maskinen Transport For å unngå alvorlig skade på maskinen som følge av at kompressoroljen har beveget seg bort fra normal posisjon: Ikke tipp maskinen, transporter den kun i loddrett posisjon. Etter transport, vent minst 4 timer før maskinen slås på. --> Kompressoroljen kan ha beveget seg under transport og må få tid til å renne tilbake til opprinnelig posisjon før maskinen slås på. Hvis ikke kan maskinen bli alvorlig skadet Krav til installasjonsstedet Ikke bruk maskinen i rom der det er fare for eksplosjon. For å sikre riktig funksjon av maskinen, sørg for at det er en minimumsklaring på 10 cm rundt hele maskinen! Elektrisk tilkopling Ikke bruk skjøteledning ved tilkopling av maskinen til strømnettet. --> Brannfare! --> Driftsfeil som følge av spenningsfall. Under kompressorens oppstartsfase må ikke den nominelle spenningen falle under verdiene angitt i kapittel 4.2 Tekniske data! --> Kompressoren må ha en startstrøm på mellom 25 og 35 A (se kapittel 4.2 Tekniske data ) Kontroller at strømforsyningen er i henhold til spesifikasjonene. --> En strømforsyning som avviker fra spesifikasjonene kan føre til skade på maskinen. Sørg derfor for at det elektriske anlegget blir kontrollert av en autorisert elektriker, og at eventuelle nødvendige oppgraderinger blir utført! Beskytt kretsen med en egen sikring! Ikke kople andre strømforbrukere til den samme kretsen. Før maskinen koples til strømnettet, kontroller at den elektriske strømforsyningen på laboratoriet er i overensstemmelse med verdiene angitt på maskinens typeskilt (bak på maskinen)! 12 Brukerhåndbok V1.3 03/2008

13 2. Sikkerhet Håndtering av mikrotomkniver/blader Fare! --> Mikrotomkniver og engangsblader er ekstremt skarpe og kan forårsake alvorlige personskader. Som følge av dette: Vær forsiktig ved håndtering av kniver/ blader. La aldri kniver/blader ligge ubeskyttet! Legg aldri en kniv, uansett hvor, med kniveggen vendt oppover. Forsøk aldri å fange opp en kniv som faller. Sett alltid inn prøven før du setter inn kniven Knivbeskytter/håndhjulsperre Dekk alltid til kniveggen med knivbeskytteren og sperr håndhjulet: Før det utføres arbeid på kniven og/eller prøven. Før du tar ut og setter inn prøver. Under pauser i arbeidet Motorisert skjæring Ikke avbryt skjæring/trimming ved å sette skyvepotensiometeret på hastighet null! --> Dette slår nemlig ikke av skjærefunksjonen - den går bare på 0 hastighet. Hvis skyvepotensiometeret beveges ved et uhell, vil maskinen umiddelbart gjenoppta skjæringen (fare for personskade)! Under motorisert skjæring må håndhjulets håndtak alltid være sentrert! Avriming/håndtering av frossent vev Oppbevar aldri prøver i frysekammeret over lengre tid uten tilsyn! --> Hvis det oppstår strømbrudd eller driftsfeil, eller hvis den automatiske avrimingssyklusen aktiveres, kan vevsmaterialet bli ødelagt. Under avrimingssyklusen blir frysekammeret delvis oppvarmet. - Derfor: Fjern følsomme prøver fra kammeret før avriming. Hvis automatisk avriming er programmert til å starte i løpet av natten, husk å fjerne alle prøver fra frysekammeret før arbeidsslutt Frosne maskindeler og frossent tilbehør Langvarig kontakt mellom bar hud og frosne maskinoverflater eller frossent tilbehør (prøveskiver, knivholder, hyller osv.) kan forårsake frostskader. Bruk vernehansker. Leica CM3050 S Kryostat 13

14 2. Sikkerhet Smittefarlig/radioaktivt materiale Fare! Vær forsiktig ved arbeid med potensielt smittefarlige prøver: -->Fare for infeksjon! Ved arbeid med potensielt smittefarlige/radioaktive prøver: Bruk verneutstyr (hansker, vernestøvler, maske, laboratoriefrakk) i henhold til sikkerhetsbestemmelser for radioaktiv stråling og/eller lokale bestemmelser for håndtering av smittefarlig/radioaktivt materiale. Ved arbeid med radioaktive prøver: Overhold gjeldende sikkerhetsbestemmelser for radioaktiv stråling! Fjern radioaktive prøver i henhold til gjeldende bestemmelser for fjerning av radioaktivt avfall Desinfeksjon og rengjøring Før desinfeksjon finner sted, slå av maskinen og trekk ut støpselet. For informasjon om hvordan du fjerner mikrotomen fra frysekammeret, se kapittel Fjerning av mikrotom. Bruk verneutstyr under desinfeksjon av maskinen: (hansker, maske, laboratoriefrakk osv.)! Bruk kun alkoholholdige desinfeksjonsmidler! Ikke bruk løsemidler (xylen, aceton osv.) til rengjøring eller desinfeksjon av maskinen! Ikke spray desinfeksjonsmiddel inn i fordamperen! --> Fare for isdannelse! Eksplosjonsfare ved arbeid med alkohol: Sørg for at lokalene er utstyrt med et egnet ventilasjonsanlegg! Overhold produsentens sikkerhetsinstruksjoner ved bruk av desinfeksjons- og rengjøringsmidler! Fjern brukte desinfeksjons-/rengjøringsmidler samt vevsavfall i henhold til gjeldende bestemmelser for fjerning av spesialavfall! Desinfisert tilbehør må være helt tørt før det settes inn i kammeret igjen! --> Fare for isdannelse! Kontroller at kammeret er helt tørt før maskinen slås på igjen: --> Eksplosjonsfare som følge av alkoholdamper! --> Fare for isdannelse! 14 Brukerhåndbok V1.3 03/2008

15 2. Sikkerhet Fjerning/installasjon av mikrotom Før du fjerner mikrotomen: Slå av maskinen. Trekk ut støpselet. Sett håndhjulets håndtak i nedre posisjon og lås det i posisjon. --> Ved fjerning av mikrotomen må prøvehodet alltid være låst i nedre posisjon. Hvis ikke, kan den øvre delen av spordekselet bli bøyd, og dermed skadet! Ved fjerning av mikrotomen: Bruk hansker når du fjerner den frosne mikrotomen. --> Fare for frostskader! På maskiner med prøvekjøling: Ikke vri kjøleslangen! Hvis slangen vris, kan det oppstå slangebrudd, og ekstremt kalde kjølemidler kan lekke ut. --> Fare for frostskader! Før installasjon av mikrotomen: Kontroller at mikrotomen er helt tørr. --> Fuktighet inne i mikrotomen vil fryse til is og kan føre til driftsfeil og/eller skade på mikrotomen. Alt tilbehør/verktøy som er blitt fjernet fra frysekammeret må være helt tørt før det settes tilbake i kammeret! -->Fare for isdannelse! Displaymelding Dry microtome Hvis meldingen Dry microtome vises på displayet på kontrollpanel 1, har følgende skjedd: Nedkjølingen av frysekammeret er blitt avbrutt over en lengre periode (f.eks. på grunn av strømbrudd), slik at temperaturen i kammeret har steget til over null. Hvis denne meldingen vises på displayet, ikke slå på maskinen, men fjern mikrotomen fra kammeret, desinfiser den om nødvendig, og tørk den godt før du setter den tilbake i kammeret (se kapittel 7.1 til 7.5) Vedlikehold Vedlikeholds- og servicearbeid inne i maskinen må kun utføres av autoriserte serviceteknikere. Lysrøret (kammerbelysning) kan skiftes av brukeren med mindre det er knekt eller knust: Slå av hovedbryteren! Trekk ut støpselet! Hvis lysrøret er knekt eller knust: Kontakt Leicas servicepersonell for å få skiftet det! --> Fare for personskade! Bruk kun lysrør som oppfyller produsentens tekniske spesifikasjoner (se kapittel 4.2 Tekniske data ). Leica CM3050 S Kryostat 15

16 3. Installasjon 3.1 Krav til installasjonsstedet Les og følg alle sikkerhetsinstruksjonene i kapittel Krav til installasjonsstedet! Generelle krav til installasjonsstedet Unngå direkte sollys. Elektrisk strømforsyning må være innenfor rekkevidde (lengde på strømledning = ca. 4 meter - ikke bruk skjøteledning!). Unngå gjennomtrekk (forårsaket av klimaanlegg osv.). Jevnt gulv. Praktisk talt vibrasjonsfritt gulv. Lett tilgjengelig håndhjul. Romtemperatur alltid under +22 C. Relativ luftfuktighet på maks. 60 %. 3.2 Utpakking og installasjon Utpakkingsveiledningen for alle Leica-produkter befinner seg i en gjennomsiktig konvolutt som er festet utenpå transportkassen. Les og følg alle sikkerhetsinstruksjonene i kapittel Transport og i utpakkingsveiledningen! Pakking av maskinen Vi anbefaler at du tar vare på den originale transportkassen og utpakkingsveiledningen for Leica CM3050 S. Ved pakking av maskinen, følg utpakkingsveiledningen i motsatt rekkefølge. Høy romtemperatur og/eller høy luftfuktighet påvirker maskinens kjølekapasitet! Elektrisk tilkopling Les og følg alle sikkerhetsinstruksjonene i kapittel Elektrisk tilkopling! 16 Brukerhåndbok V1.3 03/2008

17 3. Installasjon 3.3 Standard leveranse 1 Kryostat mit Mikrotom Håndhjul med merking, antibakterielt varmeekstraktor, stasjonær lavtemperaturstabilisator for varmeekstraktor prisme for hurtigfrysing til lav temperatur Sett objektplater objektplater, 25 mm objektplater, 30 mm oppbevaringshylle, høyre oppbevaringshylle, venstre beholder for vevsavfall fotbryter med beskyttelsesdeksel gummimatte deksel for hurtigfrysehylle beholder for vevsavfall Verktøysett: Børste, fin Leica-børste sekskantnøkkel, størrelse 1, sekskantnøkkel, størrelse 2, sekskantnøkkel, størrelse 3, sekskantnøkkel, størrelse 4, sekskantnøkkel med konkavt hode, størrelse sekskantnøkkel, størrelse 5, sekskantnøkkel med håndtak, størrelse sekskantnøkkel, størrelse 6, fastnøkkel, størrelse fastnøkkel, størrelse flaske med innstøpingsmiddel for fryseskjæring (OCT-Compound)125 ml flaske med kryostatolje nr. 407, 50 ml par sikkerhetshansker, størrelse S brukerhåndbok Leica CM3050 S-D/E/F/S Tilgjengelige modeller Grunnenhet - med skjæremotor - uten prøvekjøling Grunnenhet - uten skjæremotor - med prøvekjøling Grunnenhet - med skjæremotor - med prøvekjøling Leica CM3050 S Kryostat 17

18 3. Installasjon I tillegg til det ovennevnte: Maskiner med prøvekjøling: 1 90 prisme for hurtigfrysing til lav temperatur Maskiner med skjæremotor: 1 fotbryter med beskyttelsesdeksel Konfigurerte maskiner: 1 knivholderfot 1 knivholder med tilbehør Tilleggsutstyr: Eventuelt tilleggsutstyr ligger i samme eske som standard maskintilbehør. Knivholdere leveres med stabiliseringsføring, knivbeskytter og en egen brukerhåndbok. Ved bestilling av ikke-konfigurerte maskiner er ikke knivholderen en del av standard leveranse, men må bestilles separat. Kontroller alle leverte deler opp mot pakklisten og bestillingen for å sikre at leveransen er komplett! Hvis det ikke stemmer, ta umiddelbart kontakt med det lokale Leicakontoret. 18 Brukerhåndbok V1.3 03/2008

19 3. Installasjon 3.4 Installasjon/innsetting av tilbehør Installasjon av håndhjulet Sett tappen (1) på håndhjulets aksel inn i hullet (2). Monter fjærskiven (3) på skruen (4), som vist. Stram skruen (4) med en umbrakonøkkel. Dekk til med selvklebende deksel (5). Av transporthensyn (f.eks. trange dører) er det mulig å fjerne håndhjulet. For å fjerne håndhjulet, følg instruksjonene ovenfor, men i motsatt rekkefølge Innsetting av tilbehør Plasser gummimatten på toppen av huset. Sett oppbevaringshyllene inn i frysekammeret. Installer den stasjonære varmeekstraktoren i hurtigfrysehyllen (se også tegning i kapittel Innfrysing av prøver på prøveskiver ). Sett lavtemperaturstabilisatoren inn i hurtigfrysehyllen (den må være plassert innenfor varmeekstraktorens omdreiningsradius - se også tegning i kapittel Innfrysing av prøver på prøveskiver ). Sett inn beholderen for vevsavfall og børstehyllen. Installer knivholderfoten på mikrotomens bunnplate og stram klemskruen. Installer knivholderen og stram klemskruen (se brukerhåndboken for knivholderen for mer informasjon). Plasser knivhuset med kniv inne i kammeret for nedkjøling. Plasser alt nødvendig verktøy inne i kammeret. Lukk skyvevinduet. For en komplett oversikt over de forskjellige delene: --> se kapittel 4.1 Oversikt. Leica CM3050 S Kryostat 19

20 3. Installasjon Fotbryter Tilkopling av fotbryter Sett fotbryteren inn i porten (1) og fest den. Funksjon Fotbryteren har samme funksjon som RUN/ STOP- og RUN/ENABLE-knappene (aktivering/ deaktivering av motorisert skjæring/trimming). I tillegg kan fotbryteren brukes til å aktivere nødstoppfunksjonen. Modeller med fotbryter: Alle maskiner med skjæremotor. Viktig: På alle maskiner som leveres med fotbryter, må fotbryteren installeres! - Hvis ikke, vil ikke maskinen virke. 3.5 Før maskinen slås på 1 Etter transport, vent minst 4 timer før maskinen slås på! - Se også sikkerhetsinstruksjonene i kapittel Transport. Har du fulgt alle sikkerhetsinstruksjonene i kapittel Krav til installasjonsstedet og Elektrisk tilkopling? Hvis ikke: --> Les kapittel og 2.3.3! Sett støpselet inn i vegguttaket. Gå til kapittel 5.1 Klargjøring av maskinen. 20 Brukerhåndbok V1.3 03/2008

21 4. Egenskaper 4.1 Oversikt Kryostat CM3050 S 2 Kontrollpanel 1 3 Kontrollpanel 2 4 Oppbevaringshylle, venstre 5 Oppbevaringshylle, høyre 6 Gummimatte 7 Strømbryter/ Automatsikring for maskin, Automatsikring for skjæremotor, Fotbryterport 8 Hurtigfrysehylle 9 Stasjonær varmeekstraktor 10 Mobil varmeekstraktor 11 Prøveskive 12 Termoblokk (tilleggsutstyr) 13 Beholder for vevsavfall 14 Børstehylle 15 Prøvehode uten prøvekjøling 16 Prøvehode med prøvekjøling (tilleggsutstyr) prisme (kun maskiner med prøvekjøling) 18 Knivholderfot 19 Knivholder CE 20 Knivholder CN 21 Knivholder CS 22 Fotbryter med beskyttelsesdeksel Leica CM3050 S Kryostat 21

22 4. Egenskaper Brukerhåndbok V1.3 03/2008

23 4. Egenskaper 4.2 Tekniske data Driftstemperaturområde (romtemperatur): +18 C til +40 C. Alle temperaturrelaterte spesifikasjoner er kun gyldige ved en romtemperatur på opptil +22 C og en relativ luftfuktighet på under 60 %! Type CM3050S-10 CM3050S-1 CM3050S-8 CM3050S-9 Samsvarsmerking Nominell spenning 100 V AC ±10 % 230 V AC ±10 % 240 V AC ±10 % 100 V AC ±10 % Nominell frekvens 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz Strømforbruk 1800 VA 1800 VA 1800 VA 1800 VA Maks. startstrøm (5 sek.) 35 A eff. 25 A eff. 25 A eff. 30 A eff. Sikring I I I I Automatsikring T15A M3 T10A T1 T10A T1 T15A M3 Forurensningsgrad Overspenningskategori II II II II Varmeavgivelse (maks.) 1800 J/s 1800 J/s 1800 J/s 1800 J/s Kjølesystem 50 Hz 60 Hz Frysekammer Temperaturområde 0 C til -40 C (+2 K/-0 K) 0 C til -40 C (+2 K/-0 K) Avriming Automatisk avrimingssyklus med varmgass, Autom. avrimingssyklus med varmgass, kan programmeres i trinn på 15 minutter; kan programmeres i trinn på 15 minutter; 1 automatisk avrimingssyklus pr. 24 timer. 1 automatisk avrimingssyklus pr. 24 timer. Varighet: 6-12 minutter Varighet: 6-12 minutter Manuell avrimingssyklus Manuell avrimingssyklus Kjølekapasitet2 690 W 690 W Sikkerhetsfaktor Kuldemiddel g ±5 g kuldemiddel R 404A * g ±5 g kuldemiddel R 404A* Kompressorolje 0,6 l EMKARATE RL-22S, ICI * 0,6 l EMKARATE RL-22S, ICI * Hurtigfrysehylle Maks. temperatur -43 C (+0 K/-2 K) -43 C (+0 K/-2 K) Antall hurtigfrysestasjoner Prøvekjøling (tilleggsutstyr) Temperaturområde -10 C til -50 C ±3 K -10 C til -50 C ±3 K Avriming Manuell avrimingssyklus (elektrisk) Manuell avrimingssyklus (elektrisk) Kjølekapasitet2 320 W 320 W Sikkerhetsfaktor Kuldemiddel g ±5 g kuldemiddel R 404A * g ±5 g kuldemiddel R 404A * Kompressorolje 0,4 l alpha 22, Kyodo * 0,4 l alpha 22, Kyodo * eller RENISO E22, Fuchs * eller RENISO E22, Fuchs * Leica CM3050 S Kryostat 23

24 4. Egenskaper *) Kuldemiddel og kompressorolje må kun skiftes av faglært og autorisert service personell! CM3050S-3 CM3050S-6 CM3050S-7 c-ul V AC ±10% 208 V AC ±10% 230 V AC ±10% 60 Hz 60 Hz 60 Hz 1800 VA 1800 VA 1800 VA 35 A eff. 30 A eff. 25 A eff. I I I T15A T1 T12A T1 T10A T II II II 1800 J/s 1800 J/s 1800 J/s Lysrør (kammerbelysning): 50 Hz type: Osram Dulux S 11 W/21 Lysfarge LUMILUX hellweiß (briljant hvit) 60 Hz type: Osram Dulux S 13 W/21 Lysfarge LUMILUX hellweiß (briljant hvit) Mikrotom Rotasjonsmikrotom Innstilling av snittykkelse 0,5-300 μm Total prøvefremføring 25 mm Vertikal slaglengde 59 mm Tilbakeføring av prøve 50 μm Maks. prøvestørrelse 40 x 55 mm Prøvens vinkel 8 (x-, y-, z-akse) Trimming (6 innstillinger) μm Motorisert grovmating - langsom 500 μm/s - hurtig μm/s Skjæremotor (tilleggsutstyr): Skjærehastighet - langsom min. 0,1 mm/s maks. 100 mm/s v max 210 mm/s - hurtig min. 0,1 mm/s maks. 170 mm/s 210 mm/s v max Kryostathus Mål Bredde (uten håndhjul) Bredde (med håndhjul) Dybde Høyde (armlenenivå) Total høyde 800 mm 882 mm 766 mm 840 mm 1040 mm 1 2 i henhold til IEC-1010, UL 3101 i henhold til CECOMAF: Flytende temperatur 45 C Fordampningstemperatur -25 C Vekt (inkl. mikrotom, uten prøvekjøling) ca. 180 kg 24 Brukerhåndbok V1.3 03/2008

25 5. Betjening 5.1 Klargjøring av maskinen Før maskinen klargjøres er det viktig at du har lest nøye gjennom hele brukerhåndboken. Under klargjøringen av maskinen, les og følg instruksjonene i de forskjellige kapitlene i følgende rekkefølge: Les først kapittel 1, 2 og 3 - installer maskinen som beskrevet i kapittel 3. Oversikten i kapittel 4.1 er til stor nytte under utpakking og installasjon av maskinen for å sikre riktig identifikasjon og plassering av de forskjellige delene. Gå videre til kapittel 5. Les kapittel 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 for å gjøre deg kjent med betjeningsorganene. Nå kan du begynne å arbeide med maskinen (kapittel 5.5). Følg instruksjonene i kapittel 5.5. Kapittel gjelder kun for maskiner med prøvekjøling. Temperaturoversikten i kapittel 6.3 er nyttig ved valg av passende skjæretemperaturer for forskjellige prøvetyper. Ved desinfeksjon/rengjøring av maskinen og/eller fjerning/installasjon av mikrotomen, følg instruksjonene i kapittel 7. Ved problemer eller driftsfeil, se kapittel 6.1 og 6.2. Disse kapitlene inneholder en liste over de vanligste problemene, som i mange tilfeller enkelt kan løses av brukeren selv. Hvis det står Kontakt teknisk servicepersonell i kolonnen Løsninger, er det viktig at du gjør nettopp det. Forsøk aldri å løse disse problemene selv! Leica CM3050 S Kryostat 25

Leica CM3050 S. Kryostat. Brukerhåndbok

Leica CM3050 S. Kryostat. Brukerhåndbok Leica CM3050 S Kryostat Brukerhåndbok Leica CM3050 S Kryostat, V1.7, Norsk 08/2014 Bestillingsnr.: 14 0443 80110 RevC Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av maskinen. Les nøye gjennom håndboken

Detaljer

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH Premium bladholder Brukerhåndbok Leica Premium bladholder Versjon 1.3, norsk 10/2012 Ordrenummer: 14 0491 82110, RevD Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les den nøye før du arbeider

Detaljer

Leica CM3050 S. kryostat. Brukerhåndbok

Leica CM3050 S. kryostat. Brukerhåndbok Brukerhåndbok Leica CM3050 S kryostat Leica CM3050 S, V 1.7, norsk 07/2016 Bestillingsnr.: 14 0443 80110, RevE Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen! Les den nøye før du utfører arbeid

Detaljer

Din bruksanvisning LEICA CM3050 S

Din bruksanvisning LEICA CM3050 S Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LEICA CM3050 S. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LEICA CM3050 S i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Leica EG F. Oppvarmbar pinsett. Brukerhåndbok. Leica EG F Norsk V1.1 03/2009

Leica EG F. Oppvarmbar pinsett. Brukerhåndbok. Leica EG F Norsk V1.1 03/2009 Leica EG F Oppvarmbar pinsett Brukerhåndbok Leica EG F Norsk V1.1 03/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av instrumentet. Les nøye gjennom håndboken før instrumentet tas i bruk. MERK:

Detaljer

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Brukerhåndbok Leica knivholder CE/knivholder CN V2.3 RevC, 01/2017 Norsk Bestillingsnr. 14 0700 82110 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les nøye

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Leica EG F. Oppvarmbar pinsett

Leica EG F. Oppvarmbar pinsett Leica EG F Oppvarmbar pinsett Brukerhåndbok Leica EG F_oppvarmbar pinsett Bestillingsnr. 14 0388 83110, RevC V 1.3 RevC, norsk 11/2012 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Leses

Detaljer

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Leica CM1950. Kryostat

Leica CM1950. Kryostat Leica CM1950 Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1950, rev. B, norsk, 1v2 01/2009 Denne håndboken må alltid oppbevares nær apparatet. Les den nøye før du arbeider med apparatet! 1. MERK: Informasjonen, de

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ECS2070 http://no.yourpdfguides.com/dref/3900438 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX ECS2070. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX ECS2070 i bruksanvisningen

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Leica CM1520. Kryostat

Leica CM1520. Kryostat Leica CM1520 Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1520, V1.3 10/2012, Norsk SAP: 14 0491 81110 RevD Denne brukerhåndboken skal alltid oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Leica EG1150 C. Kjøleplate. Brukerhåndbok

Leica EG1150 C. Kjøleplate. Brukerhåndbok Kjøleplate Brukerhåndbok V 2.4 RevD, norsk 10/2012 Ordre nr. 14 0388 80110 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les nøye gjennom den før du arbeider med apparatet. VIKTIG Informasjonen,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer tekniske hjelpemidler brukerveiledning TSE 150 toalettforhøyer Forord Kjære kunde, Vi gratulerer med deres nye toalettforhøyer og takker for den tillit de har vist oss. Denne brukerveiledningen viser hvordan

Detaljer

Leica RM2265. Rotasjonsmikrotom

Leica RM2265. Rotasjonsmikrotom Rotasjonsmikrotom Brukerhåndbok V1.4 Norsk - 02/2007 Denne bruksanvisningen skal oppbevares sammen med apparatet. Les den nøye igjennom før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD Informasjonen, de numeriske

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Bake og konveksjonsovn manual

Bake og konveksjonsovn manual Norsk brukermanual Bake og konveksjonsovn manual For å få bedre forståelse er det anbefalt å studere kontrollpanelet på side 2. 1. Karakteristikk av RETIGO utstyr Retigo ovnen brukes til baking av forskjellige

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger.

PRO305 lager dobbel forsegling som sikrer at vakuumeringen holder lenger. Brukerveiledning VACMASTER PRO305 er en av de mest kraftfulle vakuumpakkerne på markedet. Ved hjelp av denne vil du bevare maten ferskere og lengre i kjøleskapet eller fryseren. PRO305 fjerner effektivt

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Leica IP C og IP S - Skriver for histologikassetter og prøveobjektglass

Leica IP C og IP S - Skriver for histologikassetter og prøveobjektglass Tilleggsark for bruksanvisning Leica IP C og IP S - Skriver for histologikassetter og prøveobjektglass Tilleggsark for bruksanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevG, Norsk 07/2016 2013-01 Tilleggsark

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon.

Skifte rekvisita. Skifte rekvisitadeler 1. Skrive ut. Bruke farger. Papirhåndtering. Vedlikeholdssett. Problemløsing. Administrasjon. Skifte rekvisita Skifte rekvisitadeler 1 Hvis du vil vite hvordan du skal skifte en enkelt rekvisitakomponent, kan du klikke på overskriftene nedenfor: Tonerkassetter Fotofremkallingskassett Oljeflaske

Detaljer

Leica CM1860/ Leica CM1860 UV

Leica CM1860/ Leica CM1860 UV Leica CM1860/ Leica CM1860 UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1860/CM1860 UV, V1.4 10/2012, norsk SAP: 14 0491 80110 RevE Denne brukerhåndboken skal alltid oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon

Norsk, 1 SP XV A 36. Innhold. Funksjoner, 1 Merknader Informasjon. Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Innhold Norsk, 1 Funksjoner, 1 Merknader Informasjon Installasjon, 2 Plassering og tilkobling av strøm Teknisk informasjon Produktbeskrivelse, 3 Innvendige deler Kontrollpanel SP XV A 36 Bruke vinskapet

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7

BRUKERVEILEDNING. Fjernkontroll BRC315D7 BRUKERVEILEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Brukerveiledning TAKK FOR AT DU HAR KJØPT DENNE KONTROLLEN. LES BRUKER- VEILEDNINGEN GRUNDIG FØR DU BRUKER INSTALLASJONEN.

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV APPARATET FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. På noen modeller kan det hende at et lydsignal aktiveres. Det betyr at temperaturalarmen har koblet seg inn: Trykk på knappen for utkobling av lydalarmer.

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR

Din bruksanvisning ZANUSSI ZV230MR Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZV230MR. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZV230MR i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde >

> Papirmeny > Universaloppsett > Måleenhet > velg en måleenhet > Stående bredde eller Stående høyde > velg bredde eller høyde > A4 LTR LGL LTR A4 LGL Hurtigreferanse Legge i papir og spesialpapir I dette avsnittet finner du informasjon om hvordan du legger utskriftsmateriale i skuffen for 550 ark, skuffen for 000 ark (tilleggsutstyr),

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder:

Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: Balder med x:panda Vedlegg til Brukerveiledning Balder Denne informasjonen erstatter følgende avsnitt/kapittel i Brukerveiledning Balder: 3.2.1 Joystick 3.2.2 Kjøreprogrammer 3.2.4 Ledsagerstyring 5.1

Detaljer

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO

BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO BA16 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA16-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 3 Transport og

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33

FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 N INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AV APPARATET Side 33 FØR KJØLESKAPET TAS I BRUK Side 33 NTTIGE RÅD Side 34 BRUK AV KJØLESKAPET Side 34 AVRIING - VEDLIKEHOLD Side 35 FEILFINNINGSLISTE Side 36 SERVIE Side

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Bordsag. Bruksanvisning

Bordsag. Bruksanvisning Bordsag Bruksanvisning Kjære kunde, Med denne kraftige bordsagen kan du gjøre perfekte kutt i tre med tykkelse på opptil 80 mm. Med et sagblad som kan skråstilles og en justerbar stoppvinkel, kan du oppnå

Detaljer

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler.

Har du andre spørsmål om dette produktet, som ikke dekkes i denne bruksanvisningen, vennligst kontakt din lokale forhandler. Bruksanvisning Alpha dusjkrakk Denne bruksanvisningen gir beskrivelser i forhold til montering, bruk og vedlikehold av Alpha dusjkrakk. Vennligst ta kontakt med din terapeut før bruk av dette produktet

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

BRUK AV KJØLESEKSJONEN

BRUK AV KJØLESEKSJONEN BRUK AV KJØLESEKSJONEN Slå apparatet på 1. Sett støpslet i stikkontakten 2. Når apparatet kobles til strømmen, er temperaturen vanligvis fabrikkinnstilt på 5 C. Justere temperaturen Se produktbeskrivelsen

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com

Brukerveiledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. www.devi.com Brukerveiledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Innhold 1 Innledning................ 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner..... 5 2 Innstillinger............... 6 2.1 Stille inn

Detaljer

Bruksanvisning SENsit. Alltid på den sikre siden.

Bruksanvisning SENsit. Alltid på den sikre siden. Bruksanvisning SENsit Alltid på den sikre siden. KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH Wangener Straße 78 D-88299 Leutkirch Tel.: 0 75 61 / 86-150 Fax: 0 75 61 / 86-265 A 1 Brukeranvisninger...2 A 1.1 Symboler...2

Detaljer