Leica CM3050 S Kryostat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leica CM3050 S Kryostat"

Transkript

1 Leica CM3050 S Kryostat Brukerhåndbok Leica CM3050 S Kryostat Norsk V1.3 03/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av maskinen. Les nøye gjennom håndboken før maskinen tas i bruk.

2

3 Serienr.:... Produksjonsår:... Produksjonsland: Tyskland Informasjonen, de numeriske dataene, merknadene og verdivurderingene i denne håndboken er basert på nåværende status for vitenskapelig kunnskap og den nyeste teknologien slik vi oppfatter det etter grundige undersøkelser på dette feltet. Vi er ikke forpliktet til å oppdatere den nåværende håndboken med jevne mellomrom og på løpende basis i henhold til de siste teknologiske utviklingene, og heller ikke å gi kundene ekstrakopier, oppdateringer osv. av denne håndboken. Ved feilaktige erklæringer, tegninger, tekniske illustrasjoner osv. i denne håndboken, fraskriver vi oss ansvar så langt det er tillatt i henhold til det nasjonale lovsystemet som gjelder i hvert enkelt tilfelle. Særlig fraskriver vi oss alt ansvar ved økonomiske tap eller skader som følger av eller har å gjøre med overholdelse av erklæringer eller annen informasjon i denne håndboken. Erklæringer, tegninger, illustrasjoner og annen informasjon vedrørende innhold eller teknisk informasjon i den gjeldende håndboken skal ikke anses som karakteristika ved produktene som omfattes av garantien. Disse fastslås bare av kontraktbestemmelsene mellom oss og kundene våre. Leica forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner samt produksjonsprosesser uten forvarsel. Bare på denne måten er det mulig å kontinuerlig forbedre teknologien og produksjonsteknikkene som benyttes i våre produkter. Dette dokumentet er beskyttet av lov om opphavsrett. Alle rettigheter knyttet til dette dokumentet tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. All gjengivelse av tekst og illustrasjoner (helt eller delvis), i form av utskrift, kopier, mikrofilm, web cam eller andre metoder inklusive alle elektroniske systemer og medier krever uttrykkelig skriftlig tillatelse på forhånd fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Instrumentets serienummer og produksjonsår finner du på navneskiltet på baksiden av instrumentet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Utgitt av: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: Faks: Internett: Leica CM3050 S Kryostat 3

4 Innholdsfortegnelse 1. Viktig informasjon Symboler brukt i denne håndboken og deres betydning Tiltenkt bruk Kvalifikasjon av personell Sikkerhet Generell informasjon om maskinens design og sikker håndtering Integrerte sikkerhetsanordninger Aktivering av håndhjulsperre Sentrering av håndhjulets håndtak Nødstoppfunksjon Knivbeskytter Sikkerhetsinstruksjoner: håndtering og betjening av maskinen Transport Krav til installasjonsstedet Elektrisk tilkopling Håndtering av mikrotomkniver/blader Knivbeskytter/håndhjulsperre Motorisert skjæring Avriming/håndtering av frossent vev Frosne maskindeler og frossent tilbehør Smittefarlig/radioaktivt materiale Desinfeksjon og rengjøring Fjerning/installasjon av mikrotom Displaymelding Dry microtome Vedlikehold Installasjon Krav til installasjonsstedet Generelle krav til installasjonsstedet Elektrisk tilkopling Utpakking og installasjon Standard leveranse Brukerhåndbok V1.3 03/2008

5 Innholdsfortegnelse 3.4 Installasjon/innsetting av tilbehør Installasjon av håndhjulet Innsetting av tilbehør Fotbryter Før maskinen slås på Egenskaper Oversikt Tekniske data Betjening Klargjøring av maskinen Start av maskinen Kontrollpanel Knappefunksjoner på kontrollpanel Displayfunksjoner på kontrollpanel Displaymeldinger ved start av maskinen Menyfunksjoner: Innstilling av parametere for kjøling, tid og forhåndsinnstilt teller Statusvisning Visning av kjølestatus, skjæretykkelse og tellere Kontrollpanel Valg av skjæremodus / start/stopp skjæring Innstilling av skjærevindu Valg av skjærehastighet Nødstopp Grovmatingsfunksjoner Trimme- og skjærefunksjoner Innstilling av snittykkelse Daglig bruk av maskinen Innfrysing av prøver på prøveskiver ved hjelp av hurtigfrysehylle og stasjonær varmeekstraktor Innfrysing av prøver på prøveskiver med 90 -prisme (kun maskiner med prøvekjøling) Ekstra tilbehør for innfrysing av prøver på prøveskiver og fjerning av frosne prøver Innsetting av prøveskiver i prøvehodet Leica CM3050 S Kryostat 5

6 Innholdsfortegnelse Justering av prøvens vinkel Trimming/skjæring Arbeidsslutt Daglige rutiner Avstengning av maskinen for en lengre periode Avriming Automatisk avrimingssyklus for kammer Manuell avrimingssyklus for kammer Avriming av prøvehode (kun maskiner med prøvekjøling) Feilsøking og brukertips Feilmeldinger Andre feilindikasjoner Mulige problemer - årsaker og løsninger Oversikt over temperaturinnstillinger (i minus C) Desinfeksjon, rengjøring og vedlikehold Sikkerhetsinstruksjoner Spraying med Leica Cryofect Desinfeksjon med konvensjonelt desinfeksjonsmiddel Rengjøring Fjerning/installasjon av mikrotom Fjerning av mikrotom Demontering av prøvehode (kun maskiner med prøvekjøling) Installasjon av mikrotomen Utskifting av lysrør Garanti og service Garanti Teknisk service Viktig informasjon om reparasjon/retursending av kryostater Frakopling og fjerning av maskinen Vedlegg Brukerhåndbok V1.3 03/2008

7 1. Viktig informasjon Brukerhåndboken for Leica CM3050 S Kryostat er inndelt i følgende kapitler: Kapittel 1 Kapittel 2 Kapittel 3 Kapittel 4 Kapittel 5 Kapittel 6 Kapittel 7 Kapittel 8 Håndbokens oppbygning: Innholdsfortegnelse Viktig informasjon om denne håndboken Sikkerhet Les dette kapittelet før maskinen tas i bruk! Installasjon Utpakking og installasjon Standard leveranse, informasjon om tilbehør Egenskaper Oversikt Tekniske data Betjening Betjeningsorganer Klargjøring, daglig bruk og avstengning Feilsøking og brukertips Driftsfeil Feilmeldinger Oversikt over temperaturinnstillinger Desinfeksjon, rengjøring og vedlikehold Garanti og service Vedlegg Elektrohydraulisk høyderegulering Bestillingsinformasjon - tilbehør EF-samsvarserklæring 1.1 Symboler brukt i denne håndboken og deres betydning (5) (Fig. 5) Advarsler vises i en grå boks og er merket med en varseltrekant. Merknader, f.eks. viktig brukerinformasjon, vises i en grå boks og er merket med et informasjonssymbol. Tall i parentes viser til posisjonsnumre i tegninger eller til selve tegningen. Modell: Opplysningene i denne brukerhåndboken gjelder kun for den modellen som er angitt på forsiden. Et typeskilt med maskinens serienummer er plassert bak på maskinen. Nødvendig informasjon ved henvendelser: Ved enhver henvendelse, vennligst oppgi: Modell Serienr. Leica CM3050 S Kryostat 7

8 1. Viktig informasjon Generelt Denne brukerhåndboken inneholder viktige instruksjoner og opplysninger vedrørende sikker bruk og vedlikehold av maskinen. Brukerhåndboken er en viktig del av produktet. Det er viktig at du leser nøye gjennom den før maskinen tas i bruk. Håndboken skal alltid oppbevares i nærheten av maskinen. Instruksjonene i denne brukerhåndboken skal kompletteres med tilleggsinstruksjoner når dette er påkrevd i henhold til eksisterende nasjonale forskrifter om ulykkesforebygging og miljøvern. Les nøye gjennom denne brukerhåndboken før bruk eller vedlikehold av maskinen. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsinstruksjonene i kapittel 2. - Les nøye gjennom instruksjonene, selv om du allerede er fortrolig med bruken av andre Leica-produkter. 1.2 Tiltenkt bruk Leica CM3050 S er en kraftig kryostat for bruk til rutine- og forskningsarbeid innen biologi, medisin og industri. Maskinen brukes til hurtiginnfrysing og skjæring av vevsprøver. Maskinen er ikke beregnet på oppbevaring av vevsprøver uten tilsyn. Maskinen må kun benyttes i henhold til tiltenkt bruk, som beskrevet ovenfor, og i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Bruk av maskinen til ethvert annet formål enn det tiltenkte anses som feilaktig bruk. 1.3 Kvalifikasjon av personell Leica CM3050 S må kun betjenes av faglært laboratoriepersonell. Laboratoriepersonell som skal betjene denne maskinen må lese nøye gjennom brukerhåndboken før maskinen tas i bruk. 8 Brukerhåndbok V1.3 03/2008

9 2. Sikkerhet 2.1 Generell informasjon om maskinens design og sikker håndtering Dette apparatet er konstruert og testet i henhold til sikkerhetsbestemmelser for elektriske måle-, styrings-, regulerings- og laboratorieapparater. Gjeldende informasjon om anvendte standarder er å finne i CE-samsvarserklæringen på vår Internett-side: For å opprettholde denne standarden og garantere sikker drift, må brukeren overholde instruksjonene og advarslene i denne brukerhåndboken. 2.2 Integrerte sikkerhetsanordninger Maskinen er utstyrt med følgende sikkerhetsanordninger: Håndhjulsperre Sentrering av håndhjulets håndtak Nødstoppfunksjon (kun maskiner med skjæremotor) Knivholder forsynt med knivbeskytter Sikkerhetsanordningene installert av produsenten utgjør kun en del av de samlede ulykkesforebyggende tiltakene. Hovedansvarlig for sikker drift av maskinen er først og fremst institusjonen som eier maskinen samt personalet som betjener, vedlikeholder eller reparerer maskinen. Leica CM3050 S Kryostat 9

10 2. Sikkerhet Aktivering av håndhjulsperre Dekk alltid til kniveggen med knivbeskytteren og sperr håndhjulet: Før det utføres arbeid på kniven og/eller prøven. Før du tar ut og setter inn prøver. Under pauser i arbeidet. Håndhjulet kan sperres i 2 posisjoner: med håndtaket i øvre posisjon (venstre), med håndtaket i nedre posisjon (høyre). 2 Maskiner med skjæremotor: Skjæremotoren er nå deaktivert. Alle maskiner: Meldingen LOCKED på displayet på kontrollpanel 1 angir at håndhjulet er sperret: C T C O T C L O C K E D Deaktivering av sperren: Håndhjulet frigjøres ved å skyve låsetappen (2) mot venstre til posisjonen (2a). Meldingen LOCKED forsvinner fra displayet. Maskiner med skjæremotor: Skjæremotoren kan nå aktiveres igjen Sentrering av håndhjulets håndtak Aktivering av sperren: Drei håndhjulet til håndtaket (1) er i øvre eller nedre posisjon. Håndhjulet sperres ved å skyve låsetappen (2) mot høyre til posisjonen (2b). --> Låsetappens øvre sperreposisjon (2) er merket med et sort punkt (4). 2 Av sikkerhetshensyn må håndhjulets håndtak alltid være sentrert under motorisert skjæring! Håndtaket (1) sentreres ved å trekke det ut og dreie det inn mot midten av håndhjulet. Slipp håndtaket for å låse det i posisjon. 10 Brukerhåndbok V1.3 03/2008

11 2. Sikkerhet Nødstoppfunksjon (kun maskiner med knivmotor) Nødstoppfunksjonen aktiveres med den røde nødstoppknappen på kontrollpanel 2, eller med fotbryteren. Kontrollpanel Knivbeskytter Alle knivholdere er forsynt med en knivbeskytter (--> se brukerhåndboken for den aktuelle knivholderen). Dekk alltid til kniveggen med knivbeskytteren: Før det utføres arbeid på kniven og/eller prøven. Før du tar ut og setter inn prøver. Under pauser i arbeidet. Fotbryter Aktivering av nødstoppfunksjon Trykk på nødstoppknappen eller trykk fotbryteren forsiktig inn. --> STOP-lampene (røde) begynner å lyse. Med én gang nødstoppfunksjonen aktiveres, stanser skjæremotoren. Deaktivering av nødstoppfunksjon Nødstoppfunksjonen deaktiveres ved å dreie nødstoppknappen i pilens retning. Hvis nødstoppfunksjonen er blitt aktivert med fotbryteren, er det ikke nødvendig å deaktivere den (funksjonen deaktiveres med en gang fotbryteren slippes opp). Leica CM3050 S Kryostat 11

12 2. Sikkerhet 2.3 Sikkerhetsinstruksjoner: håndtering og betjening av maskinen Transport For å unngå alvorlig skade på maskinen som følge av at kompressoroljen har beveget seg bort fra normal posisjon: Ikke tipp maskinen, transporter den kun i loddrett posisjon. Etter transport, vent minst 4 timer før maskinen slås på. --> Kompressoroljen kan ha beveget seg under transport og må få tid til å renne tilbake til opprinnelig posisjon før maskinen slås på. Hvis ikke kan maskinen bli alvorlig skadet Krav til installasjonsstedet Ikke bruk maskinen i rom der det er fare for eksplosjon. For å sikre riktig funksjon av maskinen, sørg for at det er en minimumsklaring på 10 cm rundt hele maskinen! Elektrisk tilkopling Ikke bruk skjøteledning ved tilkopling av maskinen til strømnettet. --> Brannfare! --> Driftsfeil som følge av spenningsfall. Under kompressorens oppstartsfase må ikke den nominelle spenningen falle under verdiene angitt i kapittel 4.2 Tekniske data! --> Kompressoren må ha en startstrøm på mellom 25 og 35 A (se kapittel 4.2 Tekniske data ) Kontroller at strømforsyningen er i henhold til spesifikasjonene. --> En strømforsyning som avviker fra spesifikasjonene kan føre til skade på maskinen. Sørg derfor for at det elektriske anlegget blir kontrollert av en autorisert elektriker, og at eventuelle nødvendige oppgraderinger blir utført! Beskytt kretsen med en egen sikring! Ikke kople andre strømforbrukere til den samme kretsen. Før maskinen koples til strømnettet, kontroller at den elektriske strømforsyningen på laboratoriet er i overensstemmelse med verdiene angitt på maskinens typeskilt (bak på maskinen)! 12 Brukerhåndbok V1.3 03/2008

13 2. Sikkerhet Håndtering av mikrotomkniver/blader Fare! --> Mikrotomkniver og engangsblader er ekstremt skarpe og kan forårsake alvorlige personskader. Som følge av dette: Vær forsiktig ved håndtering av kniver/ blader. La aldri kniver/blader ligge ubeskyttet! Legg aldri en kniv, uansett hvor, med kniveggen vendt oppover. Forsøk aldri å fange opp en kniv som faller. Sett alltid inn prøven før du setter inn kniven Knivbeskytter/håndhjulsperre Dekk alltid til kniveggen med knivbeskytteren og sperr håndhjulet: Før det utføres arbeid på kniven og/eller prøven. Før du tar ut og setter inn prøver. Under pauser i arbeidet Motorisert skjæring Ikke avbryt skjæring/trimming ved å sette skyvepotensiometeret på hastighet null! --> Dette slår nemlig ikke av skjærefunksjonen - den går bare på 0 hastighet. Hvis skyvepotensiometeret beveges ved et uhell, vil maskinen umiddelbart gjenoppta skjæringen (fare for personskade)! Under motorisert skjæring må håndhjulets håndtak alltid være sentrert! Avriming/håndtering av frossent vev Oppbevar aldri prøver i frysekammeret over lengre tid uten tilsyn! --> Hvis det oppstår strømbrudd eller driftsfeil, eller hvis den automatiske avrimingssyklusen aktiveres, kan vevsmaterialet bli ødelagt. Under avrimingssyklusen blir frysekammeret delvis oppvarmet. - Derfor: Fjern følsomme prøver fra kammeret før avriming. Hvis automatisk avriming er programmert til å starte i løpet av natten, husk å fjerne alle prøver fra frysekammeret før arbeidsslutt Frosne maskindeler og frossent tilbehør Langvarig kontakt mellom bar hud og frosne maskinoverflater eller frossent tilbehør (prøveskiver, knivholder, hyller osv.) kan forårsake frostskader. Bruk vernehansker. Leica CM3050 S Kryostat 13

14 2. Sikkerhet Smittefarlig/radioaktivt materiale Fare! Vær forsiktig ved arbeid med potensielt smittefarlige prøver: -->Fare for infeksjon! Ved arbeid med potensielt smittefarlige/radioaktive prøver: Bruk verneutstyr (hansker, vernestøvler, maske, laboratoriefrakk) i henhold til sikkerhetsbestemmelser for radioaktiv stråling og/eller lokale bestemmelser for håndtering av smittefarlig/radioaktivt materiale. Ved arbeid med radioaktive prøver: Overhold gjeldende sikkerhetsbestemmelser for radioaktiv stråling! Fjern radioaktive prøver i henhold til gjeldende bestemmelser for fjerning av radioaktivt avfall Desinfeksjon og rengjøring Før desinfeksjon finner sted, slå av maskinen og trekk ut støpselet. For informasjon om hvordan du fjerner mikrotomen fra frysekammeret, se kapittel Fjerning av mikrotom. Bruk verneutstyr under desinfeksjon av maskinen: (hansker, maske, laboratoriefrakk osv.)! Bruk kun alkoholholdige desinfeksjonsmidler! Ikke bruk løsemidler (xylen, aceton osv.) til rengjøring eller desinfeksjon av maskinen! Ikke spray desinfeksjonsmiddel inn i fordamperen! --> Fare for isdannelse! Eksplosjonsfare ved arbeid med alkohol: Sørg for at lokalene er utstyrt med et egnet ventilasjonsanlegg! Overhold produsentens sikkerhetsinstruksjoner ved bruk av desinfeksjons- og rengjøringsmidler! Fjern brukte desinfeksjons-/rengjøringsmidler samt vevsavfall i henhold til gjeldende bestemmelser for fjerning av spesialavfall! Desinfisert tilbehør må være helt tørt før det settes inn i kammeret igjen! --> Fare for isdannelse! Kontroller at kammeret er helt tørt før maskinen slås på igjen: --> Eksplosjonsfare som følge av alkoholdamper! --> Fare for isdannelse! 14 Brukerhåndbok V1.3 03/2008

15 2. Sikkerhet Fjerning/installasjon av mikrotom Før du fjerner mikrotomen: Slå av maskinen. Trekk ut støpselet. Sett håndhjulets håndtak i nedre posisjon og lås det i posisjon. --> Ved fjerning av mikrotomen må prøvehodet alltid være låst i nedre posisjon. Hvis ikke, kan den øvre delen av spordekselet bli bøyd, og dermed skadet! Ved fjerning av mikrotomen: Bruk hansker når du fjerner den frosne mikrotomen. --> Fare for frostskader! På maskiner med prøvekjøling: Ikke vri kjøleslangen! Hvis slangen vris, kan det oppstå slangebrudd, og ekstremt kalde kjølemidler kan lekke ut. --> Fare for frostskader! Før installasjon av mikrotomen: Kontroller at mikrotomen er helt tørr. --> Fuktighet inne i mikrotomen vil fryse til is og kan føre til driftsfeil og/eller skade på mikrotomen. Alt tilbehør/verktøy som er blitt fjernet fra frysekammeret må være helt tørt før det settes tilbake i kammeret! -->Fare for isdannelse! Displaymelding Dry microtome Hvis meldingen Dry microtome vises på displayet på kontrollpanel 1, har følgende skjedd: Nedkjølingen av frysekammeret er blitt avbrutt over en lengre periode (f.eks. på grunn av strømbrudd), slik at temperaturen i kammeret har steget til over null. Hvis denne meldingen vises på displayet, ikke slå på maskinen, men fjern mikrotomen fra kammeret, desinfiser den om nødvendig, og tørk den godt før du setter den tilbake i kammeret (se kapittel 7.1 til 7.5) Vedlikehold Vedlikeholds- og servicearbeid inne i maskinen må kun utføres av autoriserte serviceteknikere. Lysrøret (kammerbelysning) kan skiftes av brukeren med mindre det er knekt eller knust: Slå av hovedbryteren! Trekk ut støpselet! Hvis lysrøret er knekt eller knust: Kontakt Leicas servicepersonell for å få skiftet det! --> Fare for personskade! Bruk kun lysrør som oppfyller produsentens tekniske spesifikasjoner (se kapittel 4.2 Tekniske data ). Leica CM3050 S Kryostat 15

16 3. Installasjon 3.1 Krav til installasjonsstedet Les og følg alle sikkerhetsinstruksjonene i kapittel Krav til installasjonsstedet! Generelle krav til installasjonsstedet Unngå direkte sollys. Elektrisk strømforsyning må være innenfor rekkevidde (lengde på strømledning = ca. 4 meter - ikke bruk skjøteledning!). Unngå gjennomtrekk (forårsaket av klimaanlegg osv.). Jevnt gulv. Praktisk talt vibrasjonsfritt gulv. Lett tilgjengelig håndhjul. Romtemperatur alltid under +22 C. Relativ luftfuktighet på maks. 60 %. 3.2 Utpakking og installasjon Utpakkingsveiledningen for alle Leica-produkter befinner seg i en gjennomsiktig konvolutt som er festet utenpå transportkassen. Les og følg alle sikkerhetsinstruksjonene i kapittel Transport og i utpakkingsveiledningen! Pakking av maskinen Vi anbefaler at du tar vare på den originale transportkassen og utpakkingsveiledningen for Leica CM3050 S. Ved pakking av maskinen, følg utpakkingsveiledningen i motsatt rekkefølge. Høy romtemperatur og/eller høy luftfuktighet påvirker maskinens kjølekapasitet! Elektrisk tilkopling Les og følg alle sikkerhetsinstruksjonene i kapittel Elektrisk tilkopling! 16 Brukerhåndbok V1.3 03/2008

17 3. Installasjon 3.3 Standard leveranse 1 Kryostat mit Mikrotom Håndhjul med merking, antibakterielt varmeekstraktor, stasjonær lavtemperaturstabilisator for varmeekstraktor prisme for hurtigfrysing til lav temperatur Sett objektplater objektplater, 25 mm objektplater, 30 mm oppbevaringshylle, høyre oppbevaringshylle, venstre beholder for vevsavfall fotbryter med beskyttelsesdeksel gummimatte deksel for hurtigfrysehylle beholder for vevsavfall Verktøysett: Børste, fin Leica-børste sekskantnøkkel, størrelse 1, sekskantnøkkel, størrelse 2, sekskantnøkkel, størrelse 3, sekskantnøkkel, størrelse 4, sekskantnøkkel med konkavt hode, størrelse sekskantnøkkel, størrelse 5, sekskantnøkkel med håndtak, størrelse sekskantnøkkel, størrelse 6, fastnøkkel, størrelse fastnøkkel, størrelse flaske med innstøpingsmiddel for fryseskjæring (OCT-Compound)125 ml flaske med kryostatolje nr. 407, 50 ml par sikkerhetshansker, størrelse S brukerhåndbok Leica CM3050 S-D/E/F/S Tilgjengelige modeller Grunnenhet - med skjæremotor - uten prøvekjøling Grunnenhet - uten skjæremotor - med prøvekjøling Grunnenhet - med skjæremotor - med prøvekjøling Leica CM3050 S Kryostat 17

18 3. Installasjon I tillegg til det ovennevnte: Maskiner med prøvekjøling: 1 90 prisme for hurtigfrysing til lav temperatur Maskiner med skjæremotor: 1 fotbryter med beskyttelsesdeksel Konfigurerte maskiner: 1 knivholderfot 1 knivholder med tilbehør Tilleggsutstyr: Eventuelt tilleggsutstyr ligger i samme eske som standard maskintilbehør. Knivholdere leveres med stabiliseringsføring, knivbeskytter og en egen brukerhåndbok. Ved bestilling av ikke-konfigurerte maskiner er ikke knivholderen en del av standard leveranse, men må bestilles separat. Kontroller alle leverte deler opp mot pakklisten og bestillingen for å sikre at leveransen er komplett! Hvis det ikke stemmer, ta umiddelbart kontakt med det lokale Leicakontoret. 18 Brukerhåndbok V1.3 03/2008

19 3. Installasjon 3.4 Installasjon/innsetting av tilbehør Installasjon av håndhjulet Sett tappen (1) på håndhjulets aksel inn i hullet (2). Monter fjærskiven (3) på skruen (4), som vist. Stram skruen (4) med en umbrakonøkkel. Dekk til med selvklebende deksel (5). Av transporthensyn (f.eks. trange dører) er det mulig å fjerne håndhjulet. For å fjerne håndhjulet, følg instruksjonene ovenfor, men i motsatt rekkefølge Innsetting av tilbehør Plasser gummimatten på toppen av huset. Sett oppbevaringshyllene inn i frysekammeret. Installer den stasjonære varmeekstraktoren i hurtigfrysehyllen (se også tegning i kapittel Innfrysing av prøver på prøveskiver ). Sett lavtemperaturstabilisatoren inn i hurtigfrysehyllen (den må være plassert innenfor varmeekstraktorens omdreiningsradius - se også tegning i kapittel Innfrysing av prøver på prøveskiver ). Sett inn beholderen for vevsavfall og børstehyllen. Installer knivholderfoten på mikrotomens bunnplate og stram klemskruen. Installer knivholderen og stram klemskruen (se brukerhåndboken for knivholderen for mer informasjon). Plasser knivhuset med kniv inne i kammeret for nedkjøling. Plasser alt nødvendig verktøy inne i kammeret. Lukk skyvevinduet. For en komplett oversikt over de forskjellige delene: --> se kapittel 4.1 Oversikt. Leica CM3050 S Kryostat 19

20 3. Installasjon Fotbryter Tilkopling av fotbryter Sett fotbryteren inn i porten (1) og fest den. Funksjon Fotbryteren har samme funksjon som RUN/ STOP- og RUN/ENABLE-knappene (aktivering/ deaktivering av motorisert skjæring/trimming). I tillegg kan fotbryteren brukes til å aktivere nødstoppfunksjonen. Modeller med fotbryter: Alle maskiner med skjæremotor. Viktig: På alle maskiner som leveres med fotbryter, må fotbryteren installeres! - Hvis ikke, vil ikke maskinen virke. 3.5 Før maskinen slås på 1 Etter transport, vent minst 4 timer før maskinen slås på! - Se også sikkerhetsinstruksjonene i kapittel Transport. Har du fulgt alle sikkerhetsinstruksjonene i kapittel Krav til installasjonsstedet og Elektrisk tilkopling? Hvis ikke: --> Les kapittel og 2.3.3! Sett støpselet inn i vegguttaket. Gå til kapittel 5.1 Klargjøring av maskinen. 20 Brukerhåndbok V1.3 03/2008

21 4. Egenskaper 4.1 Oversikt Kryostat CM3050 S 2 Kontrollpanel 1 3 Kontrollpanel 2 4 Oppbevaringshylle, venstre 5 Oppbevaringshylle, høyre 6 Gummimatte 7 Strømbryter/ Automatsikring for maskin, Automatsikring for skjæremotor, Fotbryterport 8 Hurtigfrysehylle 9 Stasjonær varmeekstraktor 10 Mobil varmeekstraktor 11 Prøveskive 12 Termoblokk (tilleggsutstyr) 13 Beholder for vevsavfall 14 Børstehylle 15 Prøvehode uten prøvekjøling 16 Prøvehode med prøvekjøling (tilleggsutstyr) prisme (kun maskiner med prøvekjøling) 18 Knivholderfot 19 Knivholder CE 20 Knivholder CN 21 Knivholder CS 22 Fotbryter med beskyttelsesdeksel Leica CM3050 S Kryostat 21

22 4. Egenskaper Brukerhåndbok V1.3 03/2008

23 4. Egenskaper 4.2 Tekniske data Driftstemperaturområde (romtemperatur): +18 C til +40 C. Alle temperaturrelaterte spesifikasjoner er kun gyldige ved en romtemperatur på opptil +22 C og en relativ luftfuktighet på under 60 %! Type CM3050S-10 CM3050S-1 CM3050S-8 CM3050S-9 Samsvarsmerking Nominell spenning 100 V AC ±10 % 230 V AC ±10 % 240 V AC ±10 % 100 V AC ±10 % Nominell frekvens 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz Strømforbruk 1800 VA 1800 VA 1800 VA 1800 VA Maks. startstrøm (5 sek.) 35 A eff. 25 A eff. 25 A eff. 30 A eff. Sikring I I I I Automatsikring T15A M3 T10A T1 T10A T1 T15A M3 Forurensningsgrad Overspenningskategori II II II II Varmeavgivelse (maks.) 1800 J/s 1800 J/s 1800 J/s 1800 J/s Kjølesystem 50 Hz 60 Hz Frysekammer Temperaturområde 0 C til -40 C (+2 K/-0 K) 0 C til -40 C (+2 K/-0 K) Avriming Automatisk avrimingssyklus med varmgass, Autom. avrimingssyklus med varmgass, kan programmeres i trinn på 15 minutter; kan programmeres i trinn på 15 minutter; 1 automatisk avrimingssyklus pr. 24 timer. 1 automatisk avrimingssyklus pr. 24 timer. Varighet: 6-12 minutter Varighet: 6-12 minutter Manuell avrimingssyklus Manuell avrimingssyklus Kjølekapasitet2 690 W 690 W Sikkerhetsfaktor Kuldemiddel g ±5 g kuldemiddel R 404A * g ±5 g kuldemiddel R 404A* Kompressorolje 0,6 l EMKARATE RL-22S, ICI * 0,6 l EMKARATE RL-22S, ICI * Hurtigfrysehylle Maks. temperatur -43 C (+0 K/-2 K) -43 C (+0 K/-2 K) Antall hurtigfrysestasjoner Prøvekjøling (tilleggsutstyr) Temperaturområde -10 C til -50 C ±3 K -10 C til -50 C ±3 K Avriming Manuell avrimingssyklus (elektrisk) Manuell avrimingssyklus (elektrisk) Kjølekapasitet2 320 W 320 W Sikkerhetsfaktor Kuldemiddel g ±5 g kuldemiddel R 404A * g ±5 g kuldemiddel R 404A * Kompressorolje 0,4 l alpha 22, Kyodo * 0,4 l alpha 22, Kyodo * eller RENISO E22, Fuchs * eller RENISO E22, Fuchs * Leica CM3050 S Kryostat 23

24 4. Egenskaper *) Kuldemiddel og kompressorolje må kun skiftes av faglært og autorisert service personell! CM3050S-3 CM3050S-6 CM3050S-7 c-ul V AC ±10% 208 V AC ±10% 230 V AC ±10% 60 Hz 60 Hz 60 Hz 1800 VA 1800 VA 1800 VA 35 A eff. 30 A eff. 25 A eff. I I I T15A T1 T12A T1 T10A T II II II 1800 J/s 1800 J/s 1800 J/s Lysrør (kammerbelysning): 50 Hz type: Osram Dulux S 11 W/21 Lysfarge LUMILUX hellweiß (briljant hvit) 60 Hz type: Osram Dulux S 13 W/21 Lysfarge LUMILUX hellweiß (briljant hvit) Mikrotom Rotasjonsmikrotom Innstilling av snittykkelse 0,5-300 μm Total prøvefremføring 25 mm Vertikal slaglengde 59 mm Tilbakeføring av prøve 50 μm Maks. prøvestørrelse 40 x 55 mm Prøvens vinkel 8 (x-, y-, z-akse) Trimming (6 innstillinger) μm Motorisert grovmating - langsom 500 μm/s - hurtig μm/s Skjæremotor (tilleggsutstyr): Skjærehastighet - langsom min. 0,1 mm/s maks. 100 mm/s v max 210 mm/s - hurtig min. 0,1 mm/s maks. 170 mm/s 210 mm/s v max Kryostathus Mål Bredde (uten håndhjul) Bredde (med håndhjul) Dybde Høyde (armlenenivå) Total høyde 800 mm 882 mm 766 mm 840 mm 1040 mm 1 2 i henhold til IEC-1010, UL 3101 i henhold til CECOMAF: Flytende temperatur 45 C Fordampningstemperatur -25 C Vekt (inkl. mikrotom, uten prøvekjøling) ca. 180 kg 24 Brukerhåndbok V1.3 03/2008

25 5. Betjening 5.1 Klargjøring av maskinen Før maskinen klargjøres er det viktig at du har lest nøye gjennom hele brukerhåndboken. Under klargjøringen av maskinen, les og følg instruksjonene i de forskjellige kapitlene i følgende rekkefølge: Les først kapittel 1, 2 og 3 - installer maskinen som beskrevet i kapittel 3. Oversikten i kapittel 4.1 er til stor nytte under utpakking og installasjon av maskinen for å sikre riktig identifikasjon og plassering av de forskjellige delene. Gå videre til kapittel 5. Les kapittel 5.1, 5.2, 5.3 og 5.4 for å gjøre deg kjent med betjeningsorganene. Nå kan du begynne å arbeide med maskinen (kapittel 5.5). Følg instruksjonene i kapittel 5.5. Kapittel gjelder kun for maskiner med prøvekjøling. Temperaturoversikten i kapittel 6.3 er nyttig ved valg av passende skjæretemperaturer for forskjellige prøvetyper. Ved desinfeksjon/rengjøring av maskinen og/eller fjerning/installasjon av mikrotomen, følg instruksjonene i kapittel 7. Ved problemer eller driftsfeil, se kapittel 6.1 og 6.2. Disse kapitlene inneholder en liste over de vanligste problemene, som i mange tilfeller enkelt kan løses av brukeren selv. Hvis det står Kontakt teknisk servicepersonell i kolonnen Løsninger, er det viktig at du gjør nettopp det. Forsøk aldri å løse disse problemene selv! Leica CM3050 S Kryostat 25

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6

Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Thermo Scientific Excelsior AS Brukermanual A82310100 Utgave 6 Informasjon om selskapet Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Ettertrykk forbudt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3

Innholdsfortegnelse. 1. Samsvarserklæring... 3 Innholdsfortegnelse 1. Samsvarserklæring... 3 2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Transport... 4 2.3 Plassering og montering... 4 2.4 Betjening og drift av maskinen... 5 2.5 Bytte av

Detaljer

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP

Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP EBYH xxxxx F x O3 Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 3 Beskrivelse av apparatet, 4 Ombytting av døråpning,5 Installasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L M A R Q U I S S P A S M A N U A L Vi håper du får mange hyggelige stunder med spaen. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas -forhandler hvis det oppstår problemer. Du kan også ta kontakt med Marquis

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK. Type : Veggmontert NORSK. http://www.lgservice.com VIKTIG http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK

Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK http://www.lgservice.com LG LG Klimaanlegg BRUKERHÅNDBOK Type : Veggmontert NORSK VIKTIG Les nøye gjennom brukerhåndboken før du installerer og betjener klimaanlegget. Etter at du har lest den grundig

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon...

Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 4. Hypertermi (overoppheting)... 6. Internasjonale Opplysninger for badet... 7. Instruksjoner for installasjon... Brukerhåndbok Internasjonal Norsk Ut vik let for verdens tøffeste k lima... (H vor du enn måtte bo) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende produkter. Vi i Arctic Spa mener

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer