Leica EG1150 C. Kjøleplate. Brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leica EG1150 C. Kjøleplate. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Kjøleplate Brukerhåndbok V 2.4 RevD, norsk 10/2012 Ordre nr Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les nøye gjennom den før du arbeider med apparatet.

2

3 VIKTIG Informasjonen, de numeriske dataene, merknadene og verdivurderingene i denne håndboken er basert på nåværende status for vitenskapelig kunnskap og den nyeste teknologien slik vi oppfatter det etter grundige undersøkelser på dette feltet. Vi er ikke forpliktet til kontinuerlig å oppdatere den eksisterende håndboken i henhold til nyeste teknologiske utvikling, og heller ikke til å gi kundene ekstra kopier, oppdateringer osv. av denne håndboken. I den grad nasjonale lover tillater det for hvert enkelt tilfelle, holdes vi ikke ansvarlig for feilaktige erklæringer, tegninger, tekniske illustrasjoner osv. i denne håndboken. Især fraskriver vi oss alt ansvar for økonomisk tap eller skader som følger av eller har å gjøre med overholdelse av erklæringer eller annen informasjon i denne håndboken. Erklæringer, tegninger, illustrasjoner og annen informasjon vedrørende innhold eller teknisk informasjon i denne brukerhåndboken, skal ikke anses som karakteristikker ved produktene som omfattes av garantien. Disse fastslås bare av kontraktbestemmelsene mellom oss og kundene våre. Leica forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner samt produksjonsprosesser uten forvarsel. Bare på denne måten er det mulig å kontinuerlig forbedre teknologien og produksjonsteknikkene som benyttes i våre produkter. Dette dokumentet er beskyttet av lov om opphavsrett. Alle rettigheter tilknyttet dette dokumentet tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. All gjengivelse av tekst og illustrasjoner (helt eller delvis) i form av utskrift, kopier, mikrofilm, webkamera eller andre metoder inkludert alle elektroniske systemer og medier krever uttrykkelig skriftlig tillatelse på forhånd fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Apparatets serienummer og produksjonsår finner du på typeskiltet på baksiden av apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Utgitt av: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Faks: +49 (0) Nettside: 3

4 Innholdsfortegnelse 1. Viktig informasjon Symboler i teksten og betydningen av disse Personalets kvalifikasjoner Tiltenkt bruk av apparatet Modell Sikkerhet Sikkerhetsmerknader Advarsler Innebygde sikkerhetsanordninger Apparatets komponenter og spesifikasjoner Oversikt apparatets deler Tekniske data Installasjon av apparatet Plasseringsforhold Leveringsomfang Pakke ut og installere Elektrisk tilkobling Bruk Starte apparatet Bytte sekundærsikring Feilfunksjon på apparatet Rengjøring og vedlikehold Rengjøring av apparatet Vedlikeholdsinstruksjoner Garanti og service Brukerhåndbok V 2.4 RevD 10/2012

5 1. Viktig informasjon 1.1 Symboler i teksten og betydningen av disse Advarsler står i en grå boks og er merket med varseltrekant. Les bruksanvisningen CE-merkingen viser at produktet oppfyller ett eller flere gjeldende europeiske direktiver. (5) (Fig. 5) REF SN Merknader, altså viktig informasjon til brukeren, vises i en grå boks og er merket med symbolet. Tall i parentes viser til artikkelnummer i illustrasjonene eller til selve illustrasjonene. Bestillingsnr. Serienummer Symbol for vekselstrøm Innholdet i pakken er skjørt og må behandles med forsiktighet. Angir korrekt stående posisjon for pakken. Pakken skal oppbevares i tørre omgivelser. Det er ikke tillatt å stable pakker oppå hverandre, og ingenting må plasseres oppå pakkene. Produsent Miljøvernsymbol for Kinas RoHS-direktiv. Tallet i symbolet angir "miljøvennlig bruksperiode" for produktet. Symbolet brukes hvis et stoff som er begrenset i Kina, brukes lenger enn den maksimalt tillatte grensen. Symbol for merking av elektrisk og elektronisk utstyr iht. paragraf 7 i den tyske loven om elektrisk og elektronisk utstyr (ElektroG). ElektroG omhandler resirkulering, retur og mer miljøvennlig kassering av elektrisk og elektronisk utstyr. Indikerer tillatt temperaturområde for lagring og transport av pakken. Minimum -29 C Maksimum +50 C Indikerer tillatt fuktighetsnivå for lagring og transport av pakken. relativ luftfuktighet: minimum 10 % relativ luftfuktighet: maksimum 85 % 5

6 1. Viktig informasjon Tippindikator for å kontrollere om forsendelsen har blitt transportert og lagret stående i henhold til kravene dine. Hvis hellingen er 60 eller mer, strømmer den blå kvartssanden inn i det pilformede indikatorvinduet og fester seg permanent. Feil håndtering av forsendelsen kan påvises umiddelbart og bevises. I Shockwatch-systemet har man et glassrør som viser slag og støt som overstiger en spesifisert verdi ved hjelp av rød farging. Når en definert akselerasjon (g-verdi) overstiges, ødelegges overflatespenningen til væsken inni røret. Dette får indikatorrøret til å skifte farge. 1.3 Tiltenkt bruk av apparatet er en kjøleplate for kjøling og utblokking av histologiske vevsprøver i parafinblokker. 1.4 Modell Enhver annen bruk av apparatet anses som feilaktig bruk! All informasjon i denne bruksanvisningen gjelder kun apparatmodellen som er angitt på forsiden. Et typeskilt med apparatets serienummer er plassert bak på apparatet. (Figur 1 er kun ment som et eksempel.) 1.2 Personalets kvalifikasjoner skal bare brukes av kvalifisert laboratoriepersonell. Alt laboratoriepersonell som skal betjene dette apparatet, må ha lest denne bruksanvisningen nøye og være kjent med alle de tekniske finessene ved apparatet før de tar det i bruk. Fig. 1 6 Brukerhåndbok V 2.4 RevD 10/2012

7 2. Sikkerhet Les sikkerhets- og farebeskrivelsene i dette kapittelet svært nøye. Sørg for å lese disse instruksjonene, selv om du allerede er godt kjent med driften og bruken av andre Leica-produkter. 2.1 Sikkerhetsmerknader Denne brukerhåndboken inneholder viktige instrukser og informasjon om driftssikkerhet og vedlikehold av apparatet. Brukerhåndboken er en viktig del av produktet, og den må leses grundig før apparatet startes og tas i bruk. Den skal alltid oppbevares i nærheten av apparatet. Dette apparatet er bygd og testet i henhold til sikkerhetskrav for elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk. For å opprettholde denne standarden og garantere sikker drift må brukeren følge instruksjonene og advarslene i denne brukerhåndboken. Dersom det foreligger nasjonale tilleggskrav om ulykkesforebygging og miljøvern, skal brukerhåndboken suppleres med de relevante instruksjonene for å sikre at disse kravene blir overholdt. Sikkerhetsanordningene på apparatet og tilbehøret må ikke fjernes eller modifiseres. Det er kun servicepersonale som er godkjent av Leica, som skal reparere apparatet og få tilgang til apparatets innvendige deler. Bruk aldri en annen strømledning enn den som følger med apparatet. Hvis støpselet ikke passer i stikkontakten, ta kontakt med vår kundeservice. Gjenværende faremomenter Apparatet er designet og konstruert ved hjelp av toppmoderne teknologi i samsvar med standarder og forskrifter for sikkerhetsteknologi. Feil bruk eller håndtering av apparatet kan føre til at brukeren eller annet personale kan skades, eller føre til skader på apparatet eller annet utstyr. Apparatet må kun brukes til det tiltenkte formålet og kun i sikkerhetsteknisk feilfri tilstand. Funksjonsfeil som hindrer sikkerheten, skal utbedres umiddelbart. Aktuell informasjon om gjeldende direktiver finner du i apparatets CE-erklæring på nettstedet vårt under: 7

8 2. Sikkerhet For å unngå skader på apparatet eller prøven skal det kun brukes tilleggsutstyr som er godkjent av Leica. 2.2 Advarsler Sikkerhetsanordningene som produsenten har installert i dette apparatet, utgjør bare grunnlaget for de ulykkesforebyggende tiltakene som kreves. Sikker betjening av apparatet er først og fremst eierens ansvar, men personalet som er satt til å betjene, rengjøre eller vedlikeholde apparatet, har også ansvar for apparatet. For å sikre problemfri drift av apparatet bør du påse at følgende instruksjoner og advarsler etterfølges. Farer sikkerhetsbestemmelser for selve apparatet Dette utstyret skal kun brukes av laboratorieteknikere som har fått opplæring for utstyret. Det må bare brukes i henhold til tiltenkt bruk og de instruksjonene som står i denne bruksanvisningen. Sikkerhetsanvisninger som er merket med varseltrekanter på selve apparatet, indikerer at fremgangsmåten som er beskrevet i denne brukerhåndboken, må følges ved betjening eller utskiftning av deler på apparatet med slik merking. Manglende overholdelse kan medføre ulykker, personskader og/eller skader på apparatet/tilbehøret. Sikkerhetsinstruksjoner transport, installasjon og drift Etter at apparatet er tatt ut av emballasjen, må det kun transporteres i stående posisjon. Før utstyret kobles til en strømkilde, må det kontrolleres at nettspenningen på stedet stemmer med spenningen som er angitt på typeskiltet. Utstyret skal kun kobles til med den medfølgende strømkabelen og kun til en jordet stikkontakt. Ikke bruk skjøteledning. Stikkontakten som apparatet skal kobles til, må være lett tilgjengelig i nærheten av apparatet. 8 Brukerhåndbok V 2.4 RevD 10/2012

9 2. Sikkerhet Minimumsspenningen (se Tekniske data) må opprettholdes mens kjøleenheten startes. Kompressorenheten trenger en startstrøm på ca. 25 A. En stabil strømforsyning i samsvar med apparatets spesifikasjoner er avgjørende for at det skal fungere. Kontroller at de elektriske installasjonene på stedet oppfyller disse forutsetningene for installasjon av utstyret. Hvis disse kravene ikke oppfylles, kan dette føre til skader på apparatet. Slå alltid av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres service, reparasjoner eller rengjøring på apparatet. 2.3 Innebygde sikkerhetsanordninger Automatisk overbelastningsbryter i hovedbryter Kortslutning En automatisk overbelastningsbryter med en bryter med lys er montert i hovedbryteren. Denne overbelastningsbryteren bryter strømtilførselen mellom utstyret og strømnettet ved en eventuell kortslutning. Hovedbryteren går da over i posisjon "0" = Av. Fig. 2 9

10 3. Apparatets komponenter og spesifikasjoner 3.1 Oversikt apparatets deler Apparatet kjennetegnes gjennom en enkel moduldesign og en kraftig kjøleenhet med nøyaktig regulert kjøleeffekt. Meget høy temperaturkonsistens sikrer jevn utblokking og hindrer av parafinblokkene revner. Høy kjøleeffekt sikrer at apparatets arbeidstemperatur nås raskt. Optimalisert temperaturfordeling i kjøleplaten hindrer dryppkondensasjon. Den romslig dimensjonerte kjøleflaten gir plass til ca. 70 blokker. Utformet for bruk sammen med Leica EG1150 H parafininnstøper. Lyser på-/av-bryter (automatsikring) Kjølesystem (innvendig) Hengslet deksel (tilleggsutstyr) Kjøleflate Justerbare støtter, foran og bak Fig Brukerhåndbok V 2.4 RevD 10/2012

11 3.2 Tekniske data Generelle data Godkjenninger: Spenning for strømforsyning: Utstyret trenger en bestemt vekselstrømspenning, se tabellen til høyre. Apparattype iht. identifikasjonsetikett. Vekselstrøm ±10 % Apparatspesifikke merker er plassert på baksiden av apparatet, ved siden av typeskiltet. 120 V-versjonen har testsymbolet c-csa-us. Sikring: T1A L250 V Nominell strøm: 350 VA Maksimal startstrøm (5 s) 25 A Driftstemperatur: +15 C til +28 C Driftstemperaturer: -5 C inntil en romtemperatur ca. +28 C Relativ luftfuktighet: 20 til 80 % - ikke kondenserende Tillatt temperaturområde -29 C til +50 C under lagring og transport: Tillatt fuktighetsområde 10 til 85 % - ikke kondenserende under lagring og transport: IEC 1010-klassifisering: Beskyttelsesklasse 1 Forurensningsgrad 2 Driftshøyde over havet: opptil maks m.o.h. IP-beskyttelsesklasse (IEC 60529): IP20 Kjøleenhet 3. Apparatkomponenter og spesifikasjoner Modell Strømforsyningens spenning Kjølemiddel EG1150 C V / 50 Hz 80 g ± 5 g EG1150 C V / 60 Hz 80 g ± 5 g EG1150 C V / 50 Hz 80 g ± 5 g EG1150 C V / Hz 65 g ± 5 g Kjølekapasitet*: 110 W Sikkerhetsfaktor: 3 Kjølemedium: R 134a Kompressorolje: 180 cm 3 Emkarate RL 15 s, ICI *i henhold til CECOMAF, væsketemperatur: 55 C, fordampingstemperatur: -25 C Mål og vekt Bredde: Dybde: Høyde: Vekt: 360 mm 650 mm 360 mm 23 kg 11

12 4. Installasjon av apparatet 4.1 Plasseringsforhold Stabil, vibrasjonsfritt laboratoriebenk med vannrett, flat benkeplate og så langt det er mulig, vibrasjonsfritt gulv. Ikke direkte sol eller sterke temperatursvingninger. Romtemperaturen må ligge mellom +15 C og +28 C Ved en romtemperatur på > +28 C kan det hende det ikke er mulig å nå en driftstemperatur på kjøleplaten på -5 C hele tiden. Relativ luftfuktighet maksimalt 80 %, ikke-kondenserende. Apparatet må installeres slik at luftsirkulasjonen ikke hemmes. For å sikre riktig funksjon, må det være en klaring på minst 15 cm bak apparatet. Hvis denne sikkerhetsavstanden ikke overholdes, kan dette føre til alvorlige skader på utstyrets kjøleenhet. Ikke bruk apparatet i rom der det er fare for eksplosjon. 4.2 Leveringsomfang Standardutstyret for kjøleplate omfatter følgende komponenter: Bestillingsnr. 1 basisenhet 1 strømkabel se s. 15 kun for Australia: 1 strømkabel EU nettomformer, 230/240 V reservesikring T 1,0 A, 6.3x32 mm brukerhåndbok norsk/engelsk (+ CD) Tilleggsutstyr: deksel (akryl) Kontroller alle leverte deler opp mot pakklisten og bestillingen. Hvis det er noe som ikke stemmer, må du ta kontakt med Leicadistributøren du bestilte gjennom. 12 Brukerhåndbok V 2.4 RevD 10/2012

13 4.3 Pakke ut og installere 4. Installasjon av apparatet Utpakkingsveiledningen er festet på utsiden av transportkassen som apparatet leveres i. Fig. 4 viser oppbygningen av originalemballasjen. Numrene angir sekvensen for demontering og montering. Når apparatet er levert, må du kontrollere vippeindikatorene på emballasjen. Hvis pilspissen er blå, er apparatet transportert liggende, blitt vippet i for stor vinkel eller har veltet under transporten. Noter dette på fraktdokumentene og kontroller om apparatet er skadet. 1 2 Denne utpakkingsveiledningen gjelder bare hvis kassen er plassert slik at symbolene vender opp ved utpakking. 1. Fjern 8x skruer (1) på lokket (2) og løft lokket av. må alltid transporteres stående og horisontalt. Det må aldri snus opp ned eller legges på siden, heller ikke for kortere perioder Fig. 4 Når apparatet er blitt transportert, må du alltid vente 4 timer med å slå det på. Kompressoroljen, som har vært i bevegelse under transport, må få anledning til å strømme tilbake til utgangsposisjonen Fjern den øvre polstringen (3). 3. Fjern alt tilleggsutstyr (4). 13

14 4. Installasjon av apparatet 7 8 Fig Løft EG1150 C (5) opp fra den nedre polstringen (6). Ta tak i apparatet med den ene hånden plassert under på fremsiden (7) og den andre hånden oppå på baksiden (8), og løft det rett opp fra transportkassen. Emballasjen må tas vare på under hele garantiperioden. Ved retur av apparatet skal du følge instruksjonene ovenfor i motsatt rekkefølge. 14 Brukerhåndbok V 2.4 RevD 10/2012

15 4. Installasjon av apparatet 4.4 Elektrisk tilkobling Kjøleenheten på krever en bestemt spenning og frekvens (se kapitlet "Tekniske data") og er derfor utstyrt med en strømkabel som er egnet for apparatet. Følge disse anvisningene for å unngå skader på enheten: Før du kobler apparatet til strømuttaket, må du forvisse deg om at spenningen som er angitt på typeskiltet (på baksiden) stemmer overens med de faktiske spenningsverdiene på installasjonsstedet. Hvis ikke, må du ikke koble til apparatet! Utstyret skal kun kobles til med den medfølgende strømkabelen og kun til en jordet stikkontakt. Ikke bruk skjøteledning! Koble strømledningens plugg (7) til kontakten på baksiden av apparatet (6). Sett støpselet inn i stikkontakten på veggen. Når apparatet skal kobles til, må en av følgende strømkabler brukes: 7 6 Bruksområde Bestillingsnr. Australia: Europa: Italia: Sveits: Storbritannia: USA, Canada, Japan: Brasil: Fig. 6 15

16 5. Bruk 5.1 Starte apparatet Når er installert som beskrevet i kapittel 4, er apparatet klart til bruk. Slå på apparatet med av/på-bryteren på venstre side foran på apparatet ("I" = ON). En lampe tennes i bryteren for å vise at enheten er i drift og kjøleenheten begynner å arbeide. Avhengig av romtemperaturen nås driftstemperaturen på kjøleflaten (-5 C) etter ca. 25 minutter (se også kapittel 4.1). Kjøleflaten må ikke belastes med former før kjøletiden er over. Ellers kan driftstemperaturen på -5 C ikke nås. 5.2 Bytte sekundærsikring En miniatyrsikring som beskytter de elektroniske komponentene er plassert bak på apparatet. Slå alltid av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før du bytter sikring. Bruk kun miniatyrsikringer av den typen som er spesifisert i kapitlet "Tekniske data". Gjør slik for når du skal bytte sikringen: Bruk en skrutrekker, trykk lett mot sikringsholderen (9) og vri mot urviserens retning ca. 1 / 4 omdreining. Fjern sikringsholderen og ta ut sikringen (10). Bytt ut sikringen med en ny sikring av samme type. Sett sikringsholderen inn igjen (9). Bruk en skrutrekker, trykk lett mot sikringsholderen, og vri den med urviseren ca. 1 / 4 omdreining. Koble apparatet til strømkilden (vekselstrøm) igjen og slå det på. Fig. 7 16

17 5. Bruk 5.3 Feilfunksjon på apparatet Hvis det ikke er mulig å løse problemer ved hjelp av instruksjonene i tabellen nedenfor, ta kontakt med en Leica-kundeserviceorganisasjon eller med Leica-forhandleren der apparatet ble kjøpt. Feilfunksjon Mulig årsaker Utbedring Apparatet virker ikke. Kjøling utilstrekkelig, Kondensdannelse. Kompressoren slås av etter en kort driftsperiode og slås på igjen en kort stund senere. Strømbryteren er ikke slått på eller utkoblingsfunksjonen i strømbryteren er aktivert. Romtemperaturen er for høy eller apparatet er utsatt for direkte sol. Utilstrekkelig luftforskning til ventileringsenheten. Kjølesystemet lekker. Strømforsyningen (vekselstrøm) stemmer ikke med spesifikasjonene eller Feilfunksjon i kompressoren. Sjekk at apparatet er koblet til og slå så på hovedbryteren. Kun for Storbritannia: Sjekk sikringen i støpselet. Sjekk kjølingen igjen ved en lavere romtemperatur. Kontroller avstanden mellom apparat og vegg; den skal være minst 15 cm. Apparatet trenger service eller reparasjoner av en servicetekniker. Kontakt kundeservice. Sjekk spenning for strømforsyningen. Kompressoren starter ikke. Feilfunksjon i kompressoren. Apparatet trenger service eller Kompressoren slås av etter en Feilfunksjon i kompressoren. reparasjoner av en servicetekniker. kort driftsperiode. Kontakt kundeservice. 17

18 6. Rengjøring og vedlikehold 6.1 Rengjøring av apparatet Slå alltid av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring. Sørg for at produsentens sikkerhetsbestemmelser og gjeldende nasjonale bestemmelser for laboratorier overholdes ved håndtering av rengjøringsmateriell. Under rengjøring er det viktig å påse at væske ikke kan trenge inn i apparatet! Bruk aldri verktøy av metall med skarpe kanter, ellers kan det komme riper i apparatets overflater. Arbeidsflate Alle vanlige rengjøringsmidler fra laboratorier som egner seg til fjerning av parafin (f.eks. Paraguard eller xylenerstatninger), kan brukes til rengjøring av arbeidsområdet. Apparat og utvendige flater Hvis nødvendig, kan de utvendige malte overflatene med et mildt husholdningsrengjøringsmiddel eller såpevann og en fuktig klut. Unngå langvarig kontakt med organiske løsemidler på apparatets overflate. Ikke bruk xylol eller aceton på malte overflater! 6.2 Vedlikeholdsinstruksjoner Kun serviceteknikere som er godkjent av Leica, har tillatelse til å åpne apparatet og utføre vedlikeholdsarbeid eller reparasjon inne i apparatet. For å sikre pålitelig drift av apparatet over lengre tid må punktene nedenfor følges: Rengjør apparatet forsiktig hver dag. Fjern regelmessig støv fra lufteåpninger på baksiden av apparatet med en børste eller støvsuger. La apparatet inspiseres en gang i året av en kvalifisert servicetekniker godkjent av Leica. Inngå en serviceavtale ved utgangen av garantiperioden. Hvis du trenger mer informasjon, ta kontakt med den aktuelle Leica-kundeserviceorganisasjonen. 18 Brukerhåndbok V 2.4 RevD 10/2012

19 7. Garanti og service Garanti Leica Biosystems Nussloch GmbH garanterer at kontraktsproduktet som er levert, har gjennomgått en omfattende kvalitetskontrollprosedyre basert på Leicas interne teststandarder og at produktet er uten feil og samsvarer med alle de tekniske spesifikasjonene og/eller garanterte karakteristikker. Garantiens omfang er basert på innholdet i den inngåtte avtalen. Garantibetingelsene fra Leicas salgsorganisasjon eller organisasjonen der du kjøpte kontraktsproduktet, er eneste gjeldende garanti. Serviceinformasjon Hvis du har behov for teknisk kundestøtte eller reservedeler, ber vi deg kontakte din Leica-representant eller Leica-forhandleren der du kjøpte apparatet. Følgende opplysninger må oppgis: Apparatets modellnavn og serienummer Stedet hvor apparatet befinner seg, og navn på kontaktperson Årsak til servicehenvendelsen Leveringsdato Ta apparatet ut av bruk avfallshåndtering Apparatet eller deler til apparatet må bortskaffes i henhold til gjeldende lokale bestemmelser. 19

20 20 Brukerhåndbok V 2.4 RevD 10/2012

Leica EG F. Oppvarmbar pinsett

Leica EG F. Oppvarmbar pinsett Leica EG F Oppvarmbar pinsett Brukerhåndbok Leica EG F_oppvarmbar pinsett Bestillingsnr. 14 0388 83110, RevC V 1.3 RevC, norsk 11/2012 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Leses

Detaljer

Leica EG1150 C. Kjøleplate. Brukerhåndbok

Leica EG1150 C. Kjøleplate. Brukerhåndbok Brukerhåndbok Leica EG1150 C Kjøleplate Leica EG1150 C V 2.6, Norsk 07/2016 Bestillingsnummer: 14 0388 80110 RevH Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med instrumentet. Les nøye gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

HistoCore Arcadia C. Kjøleplate. Brukerhåndbok

HistoCore Arcadia C. Kjøleplate. Brukerhåndbok Brukerhåndbok HistoCore Arcadia C Kjøleplate HistoCore Arcadia C V 1.3, Norsk 11/2015 Bestillingsnr.: 14 0393 80110 Rev. D Oppbevar alltid denne brukerhåndboken sammen med instrumentet Les nøye gjennom

Detaljer

Leica EG F. Oppvarmbar pinsett. Brukerhåndbok. Leica EG F Norsk V1.1 03/2009

Leica EG F. Oppvarmbar pinsett. Brukerhåndbok. Leica EG F Norsk V1.1 03/2009 Leica EG F Oppvarmbar pinsett Brukerhåndbok Leica EG F Norsk V1.1 03/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av instrumentet. Les nøye gjennom håndboken før instrumentet tas i bruk. MERK:

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Leica EG F. Oppvarmbar. Brukerhåndbok

Leica EG F. Oppvarmbar. Brukerhåndbok Brukerhåndbok Leica EG F Oppvarmbar Brukerhåndbok Leica EG F V1.4 Norsk 07/2016 Bestillingsnr. 14 0388 83110, RevE Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Leses nøye før apparatet tas

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Leica HI1210 Vannbad. Brukerhåndbok

Leica HI1210 Vannbad. Brukerhåndbok Brukerhåndbok Leica HI1210 Vannbad Leica HI1210 V 3.3, norsk 07/2016 Bestillingsnummer: 14 0415 80110 RevG Oppbevar alltid denne brukerhåndboken sammen med instrumentet. Les nøye gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH

VIKTIG MERKNAD. Leica Biosystems Nussloch GmbH Premium bladholder Brukerhåndbok Leica Premium bladholder Versjon 1.3, norsk 10/2012 Ordrenummer: 14 0491 82110, RevD Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les den nøye før du arbeider

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 70. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 70 NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE E TERMOELEKTRISK KJØLE OG VARMEBOKS INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk NORSK BRUKSANVISNING - 1 - Innholdsregister INNLEDNING... 2 GENERELL SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

VR 71. Installasjonsveiledning. Installasjonsveiledning. For installatøren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 71 O Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Detaljer

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK

mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK mars 2017 MONTERINGS OG BRUKSANVISNING Ecosun GS ELFLEX GLASS STRÅLEPANEL FOR VEGG & TAK MERK: Montering og demontering skal foretas av autorisert personale. Før service/montering/ demontering starter

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VR 900 Kommunikasjonsenhet NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Detaljer

ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA

ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA Art.: ATHENA 3 BM ATHENA 4 BM ATHENA 3 PC ATHENA 4 PC ATHENA 3 BM INFRA ATHENA 4 BM INFRA ATHENA 3 PC INFRA ATHENA 4 PC INFRA Innholdsfortegnelse NO 1. Om håndboken... 2 2. Sikkerhet og riktig bruk...

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Brukerhåndbok Leica knivholder CE/knivholder CN V2.3 RevC, 01/2017 Norsk Bestillingsnr. 14 0700 82110 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les nøye

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373

Brukerhåndbok 2015-12-01. Optimal forlengelse. Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Brukerhåndbok 2015-12-01 Optimal forlengelse Artikkelnr. brukerhåndbok: 95-001373 Innhold Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Innledning 3 Bruksanvisning 3 Rengjøring 4 Annen informasjon 5 Egne notater 7

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsinstruksjoner KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsinstruksjoner Før kjøleskapet installeres 4 Vanntilkobling 4 Elektrisk tilkobling 5 Plassering og nivellering av kjøleskapet 6 Installasjonsmål

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

HAIR DRYER IONIC HD 6862

HAIR DRYER IONIC HD 6862 HAIR DRYER IONIC HD 6862 NO G F E D B C A 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Merk deg følgende anvisninger når du bruker apparatet. 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7 Bruk aldri apparatet i badekar,

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Leica IP C og IP S - Skriver for histologikassetter og prøveobjektglass

Leica IP C og IP S - Skriver for histologikassetter og prøveobjektglass Tilleggsark for bruksanvisning Leica IP C og IP S - Skriver for histologikassetter og prøveobjektglass Tilleggsark for bruksanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevG, Norsk 07/2016 2013-01 Tilleggsark

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen.

Pleie og rengjøring. 1. Trekk ut kondensvannbeholderen. 2. Trekk filteret ut av låsen. Miljøvennlig håndtering Pleie og rengjøring Pleie og rengjøring Kundeservice Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU

Detaljer

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00.

System 2000. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. LED-dimmerinnsats. LED-dimmerinnsats. Best.-nr. : 2390 00. Best.-nr. : 2390 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok

Montere HP TouchSmart på vegg. Brukerhåndbok Montere HP TouchSmart på vegg Brukerhåndbok De eneste garantiene for Hewlett-Packardprodukter og -tjenester er angitt i de uttrykte erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger

3-VEIS-VEKSELVENTIL. Bruksanvisning NO. for varmtvannsinntak. USV 1 utvendige gjenger USV 5/4 utvendige gjenger USV 6/4 innvendige gjenger Bruksanvisning NO 3-VEIS-VEKSELVENTIL for varmtvannsinntak USV 1" utvendige gjenger USV 5/4" utvendige gjenger USV 6/4" innvendige gjenger Vennligst les dette først Denne bruksanvisningen gir deg viktig

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7

MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 MONTERINGSANVISNING FOR HANDI-LIFT ML7 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 3 1.1 Sjekk delene og tegningen... 3 1.2 Elektrisk installasjon... 3 2 Kraftpåvirkning på bygningen... 4 3 Installasjon av tårnet...

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Bruksanvisning Infrarøde varmelister

Bruksanvisning Infrarøde varmelister NO Bruksanvisning Infrarøde varmelister 114001 114002 114003 114004 114005 114006 V2/0315 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t

FDV FX Design varmelister FX125k og FX125t / FX175k og FX175t Ansvar Vedlikehold Bruksområder Overflatetemperatur Sikringer Avstander Garanti Det er byggherre / eier sitt ansvar å påse at produktene levert fra Elvarm AS blir montert forskriftsmessig samt at de brukes

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning

Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning Made in Sweden by Opptiningsskap Tina 180 Installeringsanvisning DOC.NO STO 9176-07 EDITION 1 2014.11 Innhold Side Generelle anvisninger 3 Installering 4 El-tilkopling 4 Vann- og avløpstilkopling 4 Testkjøring

Detaljer

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 NORSK G F E A B C D 1 2 3 3 NORSK 13-16 4 SIKKERHET Sikkerhet Vennligst merk deg følgende informasjon når du bruker apparatet: 7 Apparatet er kun konstruert til hjemmebruk. 7

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA

Bruksanvisning. Avfuktingsapparat. Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Bruksanvisning Avfuktingsapparat Modell: GDNM10A4BK4AA GDNM12A4BK4AA GDNM14A4BK4AA Før første bruk Les og følg alle anvisningene, selv om du føler du er kjent med produktet. Oppbevar bruksanvisningen for

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer