Leica EG1150 C. Kjøleplate. Brukerhåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leica EG1150 C. Kjøleplate. Brukerhåndbok"

Transkript

1 Kjøleplate Brukerhåndbok V 2.4 RevD, norsk 10/2012 Ordre nr Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les nøye gjennom den før du arbeider med apparatet.

2

3 VIKTIG Informasjonen, de numeriske dataene, merknadene og verdivurderingene i denne håndboken er basert på nåværende status for vitenskapelig kunnskap og den nyeste teknologien slik vi oppfatter det etter grundige undersøkelser på dette feltet. Vi er ikke forpliktet til kontinuerlig å oppdatere den eksisterende håndboken i henhold til nyeste teknologiske utvikling, og heller ikke til å gi kundene ekstra kopier, oppdateringer osv. av denne håndboken. I den grad nasjonale lover tillater det for hvert enkelt tilfelle, holdes vi ikke ansvarlig for feilaktige erklæringer, tegninger, tekniske illustrasjoner osv. i denne håndboken. Især fraskriver vi oss alt ansvar for økonomisk tap eller skader som følger av eller har å gjøre med overholdelse av erklæringer eller annen informasjon i denne håndboken. Erklæringer, tegninger, illustrasjoner og annen informasjon vedrørende innhold eller teknisk informasjon i denne brukerhåndboken, skal ikke anses som karakteristikker ved produktene som omfattes av garantien. Disse fastslås bare av kontraktbestemmelsene mellom oss og kundene våre. Leica forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner samt produksjonsprosesser uten forvarsel. Bare på denne måten er det mulig å kontinuerlig forbedre teknologien og produksjonsteknikkene som benyttes i våre produkter. Dette dokumentet er beskyttet av lov om opphavsrett. Alle rettigheter tilknyttet dette dokumentet tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. All gjengivelse av tekst og illustrasjoner (helt eller delvis) i form av utskrift, kopier, mikrofilm, webkamera eller andre metoder inkludert alle elektroniske systemer og medier krever uttrykkelig skriftlig tillatelse på forhånd fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Apparatets serienummer og produksjonsår finner du på typeskiltet på baksiden av apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Utgitt av: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Faks: +49 (0) Nettside: 3

4 Innholdsfortegnelse 1. Viktig informasjon Symboler i teksten og betydningen av disse Personalets kvalifikasjoner Tiltenkt bruk av apparatet Modell Sikkerhet Sikkerhetsmerknader Advarsler Innebygde sikkerhetsanordninger Apparatets komponenter og spesifikasjoner Oversikt apparatets deler Tekniske data Installasjon av apparatet Plasseringsforhold Leveringsomfang Pakke ut og installere Elektrisk tilkobling Bruk Starte apparatet Bytte sekundærsikring Feilfunksjon på apparatet Rengjøring og vedlikehold Rengjøring av apparatet Vedlikeholdsinstruksjoner Garanti og service Brukerhåndbok V 2.4 RevD 10/2012

5 1. Viktig informasjon 1.1 Symboler i teksten og betydningen av disse Advarsler står i en grå boks og er merket med varseltrekant. Les bruksanvisningen CE-merkingen viser at produktet oppfyller ett eller flere gjeldende europeiske direktiver. (5) (Fig. 5) REF SN Merknader, altså viktig informasjon til brukeren, vises i en grå boks og er merket med symbolet. Tall i parentes viser til artikkelnummer i illustrasjonene eller til selve illustrasjonene. Bestillingsnr. Serienummer Symbol for vekselstrøm Innholdet i pakken er skjørt og må behandles med forsiktighet. Angir korrekt stående posisjon for pakken. Pakken skal oppbevares i tørre omgivelser. Det er ikke tillatt å stable pakker oppå hverandre, og ingenting må plasseres oppå pakkene. Produsent Miljøvernsymbol for Kinas RoHS-direktiv. Tallet i symbolet angir "miljøvennlig bruksperiode" for produktet. Symbolet brukes hvis et stoff som er begrenset i Kina, brukes lenger enn den maksimalt tillatte grensen. Symbol for merking av elektrisk og elektronisk utstyr iht. paragraf 7 i den tyske loven om elektrisk og elektronisk utstyr (ElektroG). ElektroG omhandler resirkulering, retur og mer miljøvennlig kassering av elektrisk og elektronisk utstyr. Indikerer tillatt temperaturområde for lagring og transport av pakken. Minimum -29 C Maksimum +50 C Indikerer tillatt fuktighetsnivå for lagring og transport av pakken. relativ luftfuktighet: minimum 10 % relativ luftfuktighet: maksimum 85 % 5

6 1. Viktig informasjon Tippindikator for å kontrollere om forsendelsen har blitt transportert og lagret stående i henhold til kravene dine. Hvis hellingen er 60 eller mer, strømmer den blå kvartssanden inn i det pilformede indikatorvinduet og fester seg permanent. Feil håndtering av forsendelsen kan påvises umiddelbart og bevises. I Shockwatch-systemet har man et glassrør som viser slag og støt som overstiger en spesifisert verdi ved hjelp av rød farging. Når en definert akselerasjon (g-verdi) overstiges, ødelegges overflatespenningen til væsken inni røret. Dette får indikatorrøret til å skifte farge. 1.3 Tiltenkt bruk av apparatet er en kjøleplate for kjøling og utblokking av histologiske vevsprøver i parafinblokker. 1.4 Modell Enhver annen bruk av apparatet anses som feilaktig bruk! All informasjon i denne bruksanvisningen gjelder kun apparatmodellen som er angitt på forsiden. Et typeskilt med apparatets serienummer er plassert bak på apparatet. (Figur 1 er kun ment som et eksempel.) 1.2 Personalets kvalifikasjoner skal bare brukes av kvalifisert laboratoriepersonell. Alt laboratoriepersonell som skal betjene dette apparatet, må ha lest denne bruksanvisningen nøye og være kjent med alle de tekniske finessene ved apparatet før de tar det i bruk. Fig. 1 6 Brukerhåndbok V 2.4 RevD 10/2012

7 2. Sikkerhet Les sikkerhets- og farebeskrivelsene i dette kapittelet svært nøye. Sørg for å lese disse instruksjonene, selv om du allerede er godt kjent med driften og bruken av andre Leica-produkter. 2.1 Sikkerhetsmerknader Denne brukerhåndboken inneholder viktige instrukser og informasjon om driftssikkerhet og vedlikehold av apparatet. Brukerhåndboken er en viktig del av produktet, og den må leses grundig før apparatet startes og tas i bruk. Den skal alltid oppbevares i nærheten av apparatet. Dette apparatet er bygd og testet i henhold til sikkerhetskrav for elektrisk utstyr for måling, kontroll og laboratoriebruk. For å opprettholde denne standarden og garantere sikker drift må brukeren følge instruksjonene og advarslene i denne brukerhåndboken. Dersom det foreligger nasjonale tilleggskrav om ulykkesforebygging og miljøvern, skal brukerhåndboken suppleres med de relevante instruksjonene for å sikre at disse kravene blir overholdt. Sikkerhetsanordningene på apparatet og tilbehøret må ikke fjernes eller modifiseres. Det er kun servicepersonale som er godkjent av Leica, som skal reparere apparatet og få tilgang til apparatets innvendige deler. Bruk aldri en annen strømledning enn den som følger med apparatet. Hvis støpselet ikke passer i stikkontakten, ta kontakt med vår kundeservice. Gjenværende faremomenter Apparatet er designet og konstruert ved hjelp av toppmoderne teknologi i samsvar med standarder og forskrifter for sikkerhetsteknologi. Feil bruk eller håndtering av apparatet kan føre til at brukeren eller annet personale kan skades, eller føre til skader på apparatet eller annet utstyr. Apparatet må kun brukes til det tiltenkte formålet og kun i sikkerhetsteknisk feilfri tilstand. Funksjonsfeil som hindrer sikkerheten, skal utbedres umiddelbart. Aktuell informasjon om gjeldende direktiver finner du i apparatets CE-erklæring på nettstedet vårt under: 7

8 2. Sikkerhet For å unngå skader på apparatet eller prøven skal det kun brukes tilleggsutstyr som er godkjent av Leica. 2.2 Advarsler Sikkerhetsanordningene som produsenten har installert i dette apparatet, utgjør bare grunnlaget for de ulykkesforebyggende tiltakene som kreves. Sikker betjening av apparatet er først og fremst eierens ansvar, men personalet som er satt til å betjene, rengjøre eller vedlikeholde apparatet, har også ansvar for apparatet. For å sikre problemfri drift av apparatet bør du påse at følgende instruksjoner og advarsler etterfølges. Farer sikkerhetsbestemmelser for selve apparatet Dette utstyret skal kun brukes av laboratorieteknikere som har fått opplæring for utstyret. Det må bare brukes i henhold til tiltenkt bruk og de instruksjonene som står i denne bruksanvisningen. Sikkerhetsanvisninger som er merket med varseltrekanter på selve apparatet, indikerer at fremgangsmåten som er beskrevet i denne brukerhåndboken, må følges ved betjening eller utskiftning av deler på apparatet med slik merking. Manglende overholdelse kan medføre ulykker, personskader og/eller skader på apparatet/tilbehøret. Sikkerhetsinstruksjoner transport, installasjon og drift Etter at apparatet er tatt ut av emballasjen, må det kun transporteres i stående posisjon. Før utstyret kobles til en strømkilde, må det kontrolleres at nettspenningen på stedet stemmer med spenningen som er angitt på typeskiltet. Utstyret skal kun kobles til med den medfølgende strømkabelen og kun til en jordet stikkontakt. Ikke bruk skjøteledning. Stikkontakten som apparatet skal kobles til, må være lett tilgjengelig i nærheten av apparatet. 8 Brukerhåndbok V 2.4 RevD 10/2012

9 2. Sikkerhet Minimumsspenningen (se Tekniske data) må opprettholdes mens kjøleenheten startes. Kompressorenheten trenger en startstrøm på ca. 25 A. En stabil strømforsyning i samsvar med apparatets spesifikasjoner er avgjørende for at det skal fungere. Kontroller at de elektriske installasjonene på stedet oppfyller disse forutsetningene for installasjon av utstyret. Hvis disse kravene ikke oppfylles, kan dette føre til skader på apparatet. Slå alltid av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres service, reparasjoner eller rengjøring på apparatet. 2.3 Innebygde sikkerhetsanordninger Automatisk overbelastningsbryter i hovedbryter Kortslutning En automatisk overbelastningsbryter med en bryter med lys er montert i hovedbryteren. Denne overbelastningsbryteren bryter strømtilførselen mellom utstyret og strømnettet ved en eventuell kortslutning. Hovedbryteren går da over i posisjon "0" = Av. Fig. 2 9

10 3. Apparatets komponenter og spesifikasjoner 3.1 Oversikt apparatets deler Apparatet kjennetegnes gjennom en enkel moduldesign og en kraftig kjøleenhet med nøyaktig regulert kjøleeffekt. Meget høy temperaturkonsistens sikrer jevn utblokking og hindrer av parafinblokkene revner. Høy kjøleeffekt sikrer at apparatets arbeidstemperatur nås raskt. Optimalisert temperaturfordeling i kjøleplaten hindrer dryppkondensasjon. Den romslig dimensjonerte kjøleflaten gir plass til ca. 70 blokker. Utformet for bruk sammen med Leica EG1150 H parafininnstøper. Lyser på-/av-bryter (automatsikring) Kjølesystem (innvendig) Hengslet deksel (tilleggsutstyr) Kjøleflate Justerbare støtter, foran og bak Fig Brukerhåndbok V 2.4 RevD 10/2012

11 3.2 Tekniske data Generelle data Godkjenninger: Spenning for strømforsyning: Utstyret trenger en bestemt vekselstrømspenning, se tabellen til høyre. Apparattype iht. identifikasjonsetikett. Vekselstrøm ±10 % Apparatspesifikke merker er plassert på baksiden av apparatet, ved siden av typeskiltet. 120 V-versjonen har testsymbolet c-csa-us. Sikring: T1A L250 V Nominell strøm: 350 VA Maksimal startstrøm (5 s) 25 A Driftstemperatur: +15 C til +28 C Driftstemperaturer: -5 C inntil en romtemperatur ca. +28 C Relativ luftfuktighet: 20 til 80 % - ikke kondenserende Tillatt temperaturområde -29 C til +50 C under lagring og transport: Tillatt fuktighetsområde 10 til 85 % - ikke kondenserende under lagring og transport: IEC 1010-klassifisering: Beskyttelsesklasse 1 Forurensningsgrad 2 Driftshøyde over havet: opptil maks m.o.h. IP-beskyttelsesklasse (IEC 60529): IP20 Kjøleenhet 3. Apparatkomponenter og spesifikasjoner Modell Strømforsyningens spenning Kjølemiddel EG1150 C V / 50 Hz 80 g ± 5 g EG1150 C V / 60 Hz 80 g ± 5 g EG1150 C V / 50 Hz 80 g ± 5 g EG1150 C V / Hz 65 g ± 5 g Kjølekapasitet*: 110 W Sikkerhetsfaktor: 3 Kjølemedium: R 134a Kompressorolje: 180 cm 3 Emkarate RL 15 s, ICI *i henhold til CECOMAF, væsketemperatur: 55 C, fordampingstemperatur: -25 C Mål og vekt Bredde: Dybde: Høyde: Vekt: 360 mm 650 mm 360 mm 23 kg 11

12 4. Installasjon av apparatet 4.1 Plasseringsforhold Stabil, vibrasjonsfritt laboratoriebenk med vannrett, flat benkeplate og så langt det er mulig, vibrasjonsfritt gulv. Ikke direkte sol eller sterke temperatursvingninger. Romtemperaturen må ligge mellom +15 C og +28 C Ved en romtemperatur på > +28 C kan det hende det ikke er mulig å nå en driftstemperatur på kjøleplaten på -5 C hele tiden. Relativ luftfuktighet maksimalt 80 %, ikke-kondenserende. Apparatet må installeres slik at luftsirkulasjonen ikke hemmes. For å sikre riktig funksjon, må det være en klaring på minst 15 cm bak apparatet. Hvis denne sikkerhetsavstanden ikke overholdes, kan dette føre til alvorlige skader på utstyrets kjøleenhet. Ikke bruk apparatet i rom der det er fare for eksplosjon. 4.2 Leveringsomfang Standardutstyret for kjøleplate omfatter følgende komponenter: Bestillingsnr. 1 basisenhet 1 strømkabel se s. 15 kun for Australia: 1 strømkabel EU nettomformer, 230/240 V reservesikring T 1,0 A, 6.3x32 mm brukerhåndbok norsk/engelsk (+ CD) Tilleggsutstyr: deksel (akryl) Kontroller alle leverte deler opp mot pakklisten og bestillingen. Hvis det er noe som ikke stemmer, må du ta kontakt med Leicadistributøren du bestilte gjennom. 12 Brukerhåndbok V 2.4 RevD 10/2012

13 4.3 Pakke ut og installere 4. Installasjon av apparatet Utpakkingsveiledningen er festet på utsiden av transportkassen som apparatet leveres i. Fig. 4 viser oppbygningen av originalemballasjen. Numrene angir sekvensen for demontering og montering. Når apparatet er levert, må du kontrollere vippeindikatorene på emballasjen. Hvis pilspissen er blå, er apparatet transportert liggende, blitt vippet i for stor vinkel eller har veltet under transporten. Noter dette på fraktdokumentene og kontroller om apparatet er skadet. 1 2 Denne utpakkingsveiledningen gjelder bare hvis kassen er plassert slik at symbolene vender opp ved utpakking. 1. Fjern 8x skruer (1) på lokket (2) og løft lokket av. må alltid transporteres stående og horisontalt. Det må aldri snus opp ned eller legges på siden, heller ikke for kortere perioder Fig. 4 Når apparatet er blitt transportert, må du alltid vente 4 timer med å slå det på. Kompressoroljen, som har vært i bevegelse under transport, må få anledning til å strømme tilbake til utgangsposisjonen Fjern den øvre polstringen (3). 3. Fjern alt tilleggsutstyr (4). 13

14 4. Installasjon av apparatet 7 8 Fig Løft EG1150 C (5) opp fra den nedre polstringen (6). Ta tak i apparatet med den ene hånden plassert under på fremsiden (7) og den andre hånden oppå på baksiden (8), og løft det rett opp fra transportkassen. Emballasjen må tas vare på under hele garantiperioden. Ved retur av apparatet skal du følge instruksjonene ovenfor i motsatt rekkefølge. 14 Brukerhåndbok V 2.4 RevD 10/2012

15 4. Installasjon av apparatet 4.4 Elektrisk tilkobling Kjøleenheten på krever en bestemt spenning og frekvens (se kapitlet "Tekniske data") og er derfor utstyrt med en strømkabel som er egnet for apparatet. Følge disse anvisningene for å unngå skader på enheten: Før du kobler apparatet til strømuttaket, må du forvisse deg om at spenningen som er angitt på typeskiltet (på baksiden) stemmer overens med de faktiske spenningsverdiene på installasjonsstedet. Hvis ikke, må du ikke koble til apparatet! Utstyret skal kun kobles til med den medfølgende strømkabelen og kun til en jordet stikkontakt. Ikke bruk skjøteledning! Koble strømledningens plugg (7) til kontakten på baksiden av apparatet (6). Sett støpselet inn i stikkontakten på veggen. Når apparatet skal kobles til, må en av følgende strømkabler brukes: 7 6 Bruksområde Bestillingsnr. Australia: Europa: Italia: Sveits: Storbritannia: USA, Canada, Japan: Brasil: Fig. 6 15

16 5. Bruk 5.1 Starte apparatet Når er installert som beskrevet i kapittel 4, er apparatet klart til bruk. Slå på apparatet med av/på-bryteren på venstre side foran på apparatet ("I" = ON). En lampe tennes i bryteren for å vise at enheten er i drift og kjøleenheten begynner å arbeide. Avhengig av romtemperaturen nås driftstemperaturen på kjøleflaten (-5 C) etter ca. 25 minutter (se også kapittel 4.1). Kjøleflaten må ikke belastes med former før kjøletiden er over. Ellers kan driftstemperaturen på -5 C ikke nås. 5.2 Bytte sekundærsikring En miniatyrsikring som beskytter de elektroniske komponentene er plassert bak på apparatet. Slå alltid av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før du bytter sikring. Bruk kun miniatyrsikringer av den typen som er spesifisert i kapitlet "Tekniske data". Gjør slik for når du skal bytte sikringen: Bruk en skrutrekker, trykk lett mot sikringsholderen (9) og vri mot urviserens retning ca. 1 / 4 omdreining. Fjern sikringsholderen og ta ut sikringen (10). Bytt ut sikringen med en ny sikring av samme type. Sett sikringsholderen inn igjen (9). Bruk en skrutrekker, trykk lett mot sikringsholderen, og vri den med urviseren ca. 1 / 4 omdreining. Koble apparatet til strømkilden (vekselstrøm) igjen og slå det på. Fig. 7 16

17 5. Bruk 5.3 Feilfunksjon på apparatet Hvis det ikke er mulig å løse problemer ved hjelp av instruksjonene i tabellen nedenfor, ta kontakt med en Leica-kundeserviceorganisasjon eller med Leica-forhandleren der apparatet ble kjøpt. Feilfunksjon Mulig årsaker Utbedring Apparatet virker ikke. Kjøling utilstrekkelig, Kondensdannelse. Kompressoren slås av etter en kort driftsperiode og slås på igjen en kort stund senere. Strømbryteren er ikke slått på eller utkoblingsfunksjonen i strømbryteren er aktivert. Romtemperaturen er for høy eller apparatet er utsatt for direkte sol. Utilstrekkelig luftforskning til ventileringsenheten. Kjølesystemet lekker. Strømforsyningen (vekselstrøm) stemmer ikke med spesifikasjonene eller Feilfunksjon i kompressoren. Sjekk at apparatet er koblet til og slå så på hovedbryteren. Kun for Storbritannia: Sjekk sikringen i støpselet. Sjekk kjølingen igjen ved en lavere romtemperatur. Kontroller avstanden mellom apparat og vegg; den skal være minst 15 cm. Apparatet trenger service eller reparasjoner av en servicetekniker. Kontakt kundeservice. Sjekk spenning for strømforsyningen. Kompressoren starter ikke. Feilfunksjon i kompressoren. Apparatet trenger service eller Kompressoren slås av etter en Feilfunksjon i kompressoren. reparasjoner av en servicetekniker. kort driftsperiode. Kontakt kundeservice. 17

18 6. Rengjøring og vedlikehold 6.1 Rengjøring av apparatet Slå alltid av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring. Sørg for at produsentens sikkerhetsbestemmelser og gjeldende nasjonale bestemmelser for laboratorier overholdes ved håndtering av rengjøringsmateriell. Under rengjøring er det viktig å påse at væske ikke kan trenge inn i apparatet! Bruk aldri verktøy av metall med skarpe kanter, ellers kan det komme riper i apparatets overflater. Arbeidsflate Alle vanlige rengjøringsmidler fra laboratorier som egner seg til fjerning av parafin (f.eks. Paraguard eller xylenerstatninger), kan brukes til rengjøring av arbeidsområdet. Apparat og utvendige flater Hvis nødvendig, kan de utvendige malte overflatene med et mildt husholdningsrengjøringsmiddel eller såpevann og en fuktig klut. Unngå langvarig kontakt med organiske løsemidler på apparatets overflate. Ikke bruk xylol eller aceton på malte overflater! 6.2 Vedlikeholdsinstruksjoner Kun serviceteknikere som er godkjent av Leica, har tillatelse til å åpne apparatet og utføre vedlikeholdsarbeid eller reparasjon inne i apparatet. For å sikre pålitelig drift av apparatet over lengre tid må punktene nedenfor følges: Rengjør apparatet forsiktig hver dag. Fjern regelmessig støv fra lufteåpninger på baksiden av apparatet med en børste eller støvsuger. La apparatet inspiseres en gang i året av en kvalifisert servicetekniker godkjent av Leica. Inngå en serviceavtale ved utgangen av garantiperioden. Hvis du trenger mer informasjon, ta kontakt med den aktuelle Leica-kundeserviceorganisasjonen. 18 Brukerhåndbok V 2.4 RevD 10/2012

19 7. Garanti og service Garanti Leica Biosystems Nussloch GmbH garanterer at kontraktsproduktet som er levert, har gjennomgått en omfattende kvalitetskontrollprosedyre basert på Leicas interne teststandarder og at produktet er uten feil og samsvarer med alle de tekniske spesifikasjonene og/eller garanterte karakteristikker. Garantiens omfang er basert på innholdet i den inngåtte avtalen. Garantibetingelsene fra Leicas salgsorganisasjon eller organisasjonen der du kjøpte kontraktsproduktet, er eneste gjeldende garanti. Serviceinformasjon Hvis du har behov for teknisk kundestøtte eller reservedeler, ber vi deg kontakte din Leica-representant eller Leica-forhandleren der du kjøpte apparatet. Følgende opplysninger må oppgis: Apparatets modellnavn og serienummer Stedet hvor apparatet befinner seg, og navn på kontaktperson Årsak til servicehenvendelsen Leveringsdato Ta apparatet ut av bruk avfallshåndtering Apparatet eller deler til apparatet må bortskaffes i henhold til gjeldende lokale bestemmelser. 19

20 20 Brukerhåndbok V 2.4 RevD 10/2012

Leica CM1850UV. Kryostat

Leica CM1850UV. Kryostat Leica CM1850UV Kryostat Brukerhåndbok Leica CM1850 UV, V1.2 Norsk 10/2006 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av apparatet. Les den nøye før du tar apparatet i bruk! INFORMASJON Informasjonen,

Detaljer

Leica CM3050 S Kryostat

Leica CM3050 S Kryostat Leica CM3050 S Kryostat Brukerhåndbok Leica CM3050 S Kryostat Norsk V1.3 03/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares i nærheten av maskinen. Les nøye gjennom håndboken før maskinen tas i bruk. Serienr.:...

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer

Leica DM750 P Bruksanvisning

Leica DM750 P Bruksanvisning Leica DM750 P Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Ferdig! 25 Gå! 36 Vedlikehold av mikroskopet 38 Størrelser 42 Bruksanvisning for Leica DM 750P 2 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate

Bruksanvisning Elektrisk kokeplate NO Bruksanvisning Elektrisk kokeplate 114356 114357 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Brukermanual for vaffeljern

Brukermanual for vaffeljern Brukermanual for vaffeljern Innhold 1. Generell informasjon...3 1.1 Informasjon vedrørende brukermanualen...3 1.2 Forklaring av symboler...3 1.3 Ansvar og garantier...4 1.4 Beskyttelse av kopirettighetene...4

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215

Bruksanvisning. Elektrisk pannekakejern V1/0215 NO Bruksanvisning Elektrisk pannekakejern 104446 104447 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring...

Detaljer

Bruksanvisning. Isknuser 4 ICE V1/0215

Bruksanvisning. Isknuser 4 ICE V1/0215 NO Bruksanvisning Isknuser 4 ICE 135013 V1/0215 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Innholdsfortegnelse 1. Sikkerhet... 2 1.1 Sikkerhetsregler... 2 1.2 Tegnforklaring... 3 1.3 Farekilder...

Detaljer

Bruksanvisning Fryseskap

Bruksanvisning Fryseskap Bruksanvisning Fryseskap 210610 7084524-00 GN... 3 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens bruksområde... 2 1.3 Konformitet...

Detaljer

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620

M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 NO M 5110 / 116615 M 7110 / 116617 M 5230 / 116613 M 10110 / 116620 V1/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig

Detaljer

Brukermanual. Induksjonsplate

Brukermanual. Induksjonsplate Brukermanual Induksjonsplate Innhold 1. Generell informasjon... 3 1.1 Informasjon angående denne manualen... 3 1.2 Forklaring av symbolene... 3 1.3 Forpliktelser og garanti... 4 1.4 Beskyttelse av opphavsrett...

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

0212651no 12.2012. Stavvibrator med integrert omformer IRFU. Driftanvisning

0212651no 12.2012. Stavvibrator med integrert omformer IRFU. Driftanvisning 0212651no 010 12.2012 Stavvibrator med integrert omformer IRFU Driftanvisning Produsent Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0

Detaljer

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk

ÄKTAxpress. Bruksanvisning. Oversatt fra engelsk ÄKTAxpress Bruksanvisning Oversatt fra engelsk Siden skal være tom Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1.1 Viktig brukerinformasjon... 1.2 Lovmessig informasjon... 1.3 Instrument...

Detaljer

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial Brukerhåndbok Digital Energy Avbruddsfri strømforsyning (UPS) On-line VH Series UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial SA General Electric Company CH 6595

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 3400 IK 3400

HÅNDBOK. Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 3400 IK 3400 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn kjøleskap IK 400 IK 400 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha kjøleskap. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne

Detaljer

Tissue-Tek Autowrite. Kassettskriver

Tissue-Tek Autowrite. Kassettskriver Tissue-Tek Autowrite Kassettskriver 2011 Sakura Finetek Europe, B.V. Alle rettigheter forbeholdt Trykt i Nederland Produsert for: Sakura Finetek U.S.A., Inc., Torrance, CA90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan

Detaljer

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n

SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04. 4163*n SLT 110 10.04 - Instruksjonsbok 50452082 10.04 N 24V-100A e ERROR STOP 4163*n Innhold Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 4 1.1 Instruksjonsbokens formål...4 1.2 Opphavsrett og varemerkerettigheter...5 2

Detaljer

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen

CONVOTHERM. OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen CONVOTHERM OES minis / OES minis easytouch = NOR Installasjonshåndbok Oversettelse av originalen Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Generelt 4 Miljøvern 5 Identifisering av kombi-dampovnen din

Detaljer

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruksanvisning Kjøl/frys-kombinasjon 170709 7084418-02 CN(es)... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Enhetens bruksområde... 2 1.2 Konformitet... 2 1.3 Oversikt over enheten

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Stående kjøleskap 280410 7084442-01 SKes/Sk/K/Kes 36...42... 6 Oversikt over enheten Innhold 1 Oversikt over enheten... 2 1.1 Oversikt over enheten og utstyret... 2 1.2 Enhetens

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 115 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 5 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA 0/0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

Bruksanvisning. Kjøle-/fryseskap

Bruksanvisning. Kjøle-/fryseskap NO Bruksanvisning Kjøle-/fryseskap Vi setter stor pris på tilliten du har vist oss ved å kjøpe produktet vårt. Vi håper du får mye glede av kjøle-/fryseskapet. Kjøle-/fryseskapet (heretter kalt apparatet)

Detaljer