RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 25.10.2012 Tid: Kl. 19.00."

Transkript

1 RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl Saksliste: Saksnr. Tittel 55/12 TV-AKSJONEN NRK AMNESTY INTERNATIONAL 56/12 ORGANISERINGEN AV BARNEVERNET 57/12 SØKNAD FRA ASTRID BAKKEN OM FRITAK I 6 MÅNEDER FRA POLITISKE VERV I RENDALEN KOMMUNE OG EVENTUELT NYVALG I FRITAKSPERIODEN 58/12 OVERORDNET ANALYSE, FORVALTNINGSREVISJON 59/12 VALG AV LEVERANDØR, REGNSKAPSREVISJON 60/12 FORSLAG TIL NY DYREVERNSNEMND I PERIODEN /12 KLAGEBEHANDLING - VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R48 ENVOLA 62/12 ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R52 ANDRAA KRAFTVERK 63/12 FORDELING AV MIDLER TIL AVBØTENDE TILTAK REGIONFELT ØSTLANDET /12 ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R39A RENÅFJELLET FB-C TIL FB-F 65/12 2. TERTIALRAPPORTERING 2012 Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 1 av 44

2 Møtet starter med følgende informasjon: Informasjon fra kontrollutvalget v/ivar Atle Fonås og Ann Kristin Moen. Informasjon/orientering om villreinnemnda sitt arbeid v/per Olav Mathiesen. Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf / Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling. (Varamedlemmer mottar møteinnkalling i tilfelle kort varsel om oppmøte.) Øvrige mottar møteinnkallingen til orientering. Ole Jakob Akre og Bjørg M. Innvik Solum innkalles herved for henholdsvis Sæming Hanestad og Astrid Bakken. Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører (over tlf / ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Møtet er åpent for publikum. I kommunestyremøtene kan publikum stille spørsmål i møtet. Det er avsatt ca minutter til spørsmålsstilling. For at eventuelle svar skal kunne gis, må spørsmål sendes skriftlig og være Rendalen kommune i hende minst 2 dager i forkant av møtet. Slike spørsmål kan gjerne sendes via Dokumentene blir utlagt til gjennomsyn i kommunehusets ekspedisjon, Rendalen bibliotek og blir å finne også i Møteinnkalling og møteprotokoll utsendes kun elektronisk. Vedlagt følger: - Oversikt over referatsaker, årsoversikt over behandlede saker pr. dato og saksutredningene med vedlegg. Vel møtt! RENDALEN, for ordfører Eva P. Lillemo Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 2 av 44

3 REFERATSAKER: 1) 12/ PND/PND/OFR K46 & /12 Hedmark Fylkeskommune FASTSETTELSE AV FORSKRIFT OM UTVIDET JAKTTID FOR ELG I HEDMARK , GJELDENDE FRA ) 12/ PND/PND/FEN V /12 Fylkesmannen i Hedmark og Hedmark fylkeskommune RAPPORT OM LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I HEDMARK FYLKE: "VERDISKAPNING I LANDBRUKET OG LANDBRUKSBASERT VIRKSOMHET" UTARBEIDET PÅ OPPDRAG FRA HEDMARK FYLKE OG HEDMARK FYLKESKOMMUNE 3) 12/ RAA/EKS/BNY /12 Medlemmer i eldrerådet REFERAT FRA MØTE I ELDRERÅDET ) 12/ RAA/EKS/SGR /12 Medlemmer i rådet for likestilling for funksjonshemmede PROTOKOLL FRA MØTE I RÅDET FOR LIKESTILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE 20. SEPTEMBER ) 12/ KUL/KUL/TOA C /12 Telemarkforskning NORSK KULTURINDEKS: DETALJERTE KOMMUNERAPPORTER UTARBEIDET AV TELEMARKSFORSKNING Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 3 av 44

4 Sak 55/12 TV-AKSJONEN NRK AMNESTY INTERNATIONAL Arkiv: 223 X03 Arkivsaksnr.: 12/978-2 Saksbehandler: Toril Andreassen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: Informasjon om TV-aksjonen 2012 (vedlegges til medlemmene) Bakgrunn for saken: Det nærmer seg tid for TV-aksjonen Årets aksjon går av stabelen søndag 21.oktober og er tildelt Amnesty International. Slagordet for årets aksjon er STÅ OPP MOT URETT. Pengene TV-aksjonen skal brukes til å avdekke og stanse brudd på menneskerettigheter og bidrar til rettferdighet for mennesker som er diskriminert, forfulgt og fengslet. John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge, forteller at pengene skal brukes til å lyse opp de mektiges mørke kroker: Der ytringer møtes med vold, der fredelig kamp for et verdig liv gir år fengsel, og der penger kan kjøpe statsledere på bekostning av vanlige folks liv. Vi skal forandre situasjonen for disse menneskene, og stanse overgrep, sier han. Pengene fra TV-aksjonen skal blant annet gå til å: Etterforske menneskerettighetsbrudd og tilby menneskerettighetsundervisning Gjennomføre aksjoner for at overgripere gir seg og blir stilt for retten Fremme rettighetene til minoritetene og overvåke innføringen av lover som diskriminerer Gjennomføre kampanjer for at internasjonale selskaper respekterer menneskerettigheter Intensivere arbeidet for å avdekke voldtekter I krigsområder og jobbe for at kvinner får oppreisning. Reformere rettssystemer i Midtøsten og jobbe for løslatelse av ulovlig fengslede TV-aksjonen har vært gjennomført hver eneste høst siden 1974 og er blitt en institusjon og en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall deltakere. Hvert år jobber 7000 frivillige landet over med organiseringen av innsamlingen i sin kommune. Målet er at bøssebærer skal besøke 2 millioner husstander i Norge i løpet av to timer denne søndagen i oktober. Lokalt er TV-aksjonen organisert på tradisjonelt vis med fylkesaksjonsleder, fylkesaksjonskomité, kommunekomiteer og bøssebærere. I kommunens komité sitter representanter fra Rendalen kommune og frivillige. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 4 av 44

5 Sak 55/12 Årets TV-aksjon søker om tilskudd fra Rendalen kommune til TV-aksjonen 21.oktober Rådmannens vurdering: De siste årene har formannskapet bevilget 10 kroner pr innbygger til TV-aksjonen. Dette er et beløp som viser at Rendalen kommune anerkjenner aksjonen og viser innbyggerne viktigheten av å gi så det monner. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rendalen kommune, formannskapet bevilger 10 kroner pr. innbygger til TV-aksjonen 2012 STÅ OPP MOT URETT. 2. Pengene tas fra formannskapets disposisjonskonto. Behandling i Formannskapet : Heftet fra Amnesty International i Norge «Stå opp mot urett!» ble utdelt i møtet. Formannskapet satte frem følgende forslag: «1. Rendalen kommune, formannskapet bevilger 10 kr. pr. innbygger til TV-aksjonen 2012 STÅ OPP MOT URETT. 2. Pengene tas fra interimskonto disposisjonsfond » Ved alternativ votering mellom formannskapets forslag og rådmannens forslag, ble formannskapets forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet : 1. Rendalen kommune, formannskapet bevilger 10 kr. pr. innbygger til TV-aksjonen 2012 STÅ OPP MOT URETT. 2. Pengene tas fra interimskonto disposisjonsfond Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 5 av 44

6 Sak 56/12 ORGANISERINGEN AV BARNEVERNET Arkiv: F47 Arkivsaksnr.: 12/495-3 Saksbehandler: Jens Sandbakken Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 102/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Bakgrunn for saken: Den statlige satsingen på barnevern, har vært og er tydelig på at kommuner med få medarbeidere innen denne tjenesten må se på muligheter for samarbeid/sammenslåing med større fagmiljø. Når Rendalen kommune fikk tildelt statlige midler til styrking av barneverntjenesten i 2011, la også fylkesmannen klare føringer på at vi måtte vurdere løsninger for et interkommunalt barnevern. Som argumenter for interkommunal løsning framkommer: Sikrer større og mer slagkraftig og robust fagmiljø. Større fagmiljø gir muligheter for spesialisering der det er behov. Større profesjonalitet til familiene barnevernet jobber med, da det ikke blir så små forhold, naboer, treffes på andre arenaer osv. Trolig større rettssikkerhet for brukerne. Familier eller meldere som ønsker å være mindre synlige, får mulighet til det. Fylkesmann og øvrige statlige aktører anbefaler interkommunale barneverntjenester for å sikre større og mer robuste tjenester. Bedre utnyttelse av ressurser. Når en medarbeider i barneverntjensten må reise langt for å følge opp barn / ungdom plassert på f. eks. Østlandet, går det med mye tid og det fører til avspasering i ettertid. Ved et større kontor kan dette samordnes og ressurser utnyttes bedre. Argumenter mot interkommunal løsning: Både brukere, samarbeidspartnere og mulige meldere mister den daglige og nære kontakten med barneverntjenesten. Stor geografisk avstand til tjenesten. De ansatte får lengre reisevei. Fokus på forebyggende barnevernsarbeid kan bli mindre. Ved en eventuell etablering i et interkommunalt barnevernsamarbeid er det ønskelig med barnevernfaglig tilstedeværelse her i kommunen. Spesielt viktig kan dette være for å sikre fokus på forebyggende arbeid, og ivareta deltagelse i Barne og ungdomsteamet (BUT). Imidlertid er det ikke å forvente at dette skjer på fast basis, men i de tilfeller det er praktisk for øvrig ift. avstand, kjøring og arbeidsoppgaver. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 6 av 44

7 Sak 56/12 Som ledd i arbeidet med å forberede denne saken for politisk behandling, har det vært samtaler med administrativ ledelse i henholdsvis Tynset og Stor-Elvdal kommuner. Stor-Elvdal kommune er positive til et samarbeid, og kan også se for seg flere kommuner i det samarbeidet. Tynset, som vertskommune for barnevernsamarbeidet i nordregion, er også positive i sin tilbakemelding om et mulig interkommunalt samarbeid, og at dette tidligst kan være aktuelt fra høsten 2013, først og fremst med hensyn til lokaliteter. Med hjemmel i Lov om forsøk i offentlig forvaltning av 26. juni 1992 nr. 87 har kommunene Tynset, Tolga og Alvdal siden september 2003 hatt felles barneverntjeneste med Tynset kommune som vertskommune, et såkalt administrativt vertskommunesamarbeid. Modellen innebar at vertskommunen utførte oppgaver og traff avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunene i enkeltsaker eller typer av saker som ikke var av prinsipiell betydning. Samarbeidet var opprinnelig en forsøksordning som ble regulert gjennom felles vedtekter og en samarbeidsavtale mellom kommunene. Forsøket innebar fritak fra barnevernlovens 2-1, 4. ledd hvor det er et krav om at det i hver kommune skal være en administrasjon med en leder som har ansvaret for oppgaver etter loven. Den 1. januar 2007 ble det foretatt endringer i kommuneloven om interkommunalt samarbeid. Disse endringene medførte at felles barneverntjeneste mellom Tynset, Tolga og Alvdal ble avviklet som forsøk og etablert som en fast ordning etter kommunelovens 28 a og b. Den 1. juli i år kom Folldal med i samarbeidet. Rådmannens vurdering: Barneverntjenesten har i alle år vært en sårbar tjeneste, store deler av tiden med en ansatt. Og selv med den styrkingen som har skjedd, hvor det i barneverntjenesten nå er 2 stillinger, er tjenesten fortsatt sårbar når det gjelder bemanning og mulighet for å sikre stabil kompetanse. Gjennom de siste årene har forhold som saksmengde, kompleksitet i sakene og fravær ført til at det har vært krevende å sikre en tjeneste som holder mål kapasitetsmessig, faglig og tilgjengelighetsmessig. Dette har vist fram behov for å tenke nytt omkring barnevernet. For Rendalen er det naturlig å tenke seg enten med Tynset som vertskommune for barnevernsamarbeidet i ord, eller det å kunne etablere et helt nytt samarbeid sammen med Stor-Elvdal kommune. Etter en helhetsvurdering, og en gjennomgang av alle kjente aspekter i saken, er det Tynset kommune som vertskommune da med et etablert barnevernsamarbeid gående, samt som en kommune i fjellregionen og med samarbeid innenforbl.a. FARTT som peker seg ut som det mest aktuelle alternativet å velge. RESSURSMESSIGE FORHOLD Når man tar hensyn til tildelt statstilskudd, ligger det ressurser til 2 saksbehandlerstillinger inne i dagens ramme. Dersom man regner om dagens bemanning i barnevernsamarbeidet på Tynset ved å dividere på innbyggere i deltakerkommunene og gange opp med innbyggere i Rendalen, vil vi rent tilføre samarbeidet noe mer i gjennomsnitt enn de andre kommunene. Tiltakskostnadene vil i et samarbeid henføres på kommunen der barna hører hjemme, slik at det ikke vil bli store endringer i dette sammenholdt med dagens kostnadsplassering. Dette betyr at man i sannsynligvis vil kunne dekke store deler av kostnadene innenfor dagens ramme dersom vi slutter oss til barnevernsamarbeidet på Tynset under forutsetning av at utgifter til konkrete tiltak ikke øker ytterligere. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 7 av 44

8 Sak 56/12 Dersom man fortsatt velger å løse barnevernoppgavene i egen kommune, anslås arbeidskraftbehovet til opp mot 2,5 stillinger. Imidlertid er det føringer på at ingen barneverntjeneste skal bestå av færre enn 5 ansatte noe frem i tid, slik at det sannsynligvis er et tidsspørsmål før alle små og mindre kommune allikevel må inn i et interkommunalt samarbeid. Fylkesmannen i Hedmark har i forbindelse med tildelingen av øremerket tilskudd til kommunene satt opp en tabell som viser hvor mange barn i alderen 0-22 år kommunene har per stilling. Etter tildelt statstilskudd ligger Folldal på 317 barn i aldersgruppa 0-22 år per stilling. Hedmark ligger på 366, Alvdal på 328, Tynset på 331 og Tolga på 339. Best bemannede kommune er Eidskog med 241, og dårligst ut kommer Elverum med 462. Dersom vi legger inn en beregning ut fra en bemanning på 2 stillinger kommer vi ut på om lag samme nivå som Eidskog. KOSTNADER Anslag på fordeling av kostnader etter fordelingsmodell med administrasjonskostnader og 80/20-deling. Administrasjonskostnader som et påslag i driftsutgiftene på 5 % av de totale lønnskostnadene: Totale lønnskostnader % Sum Denne summen fordeles så etter en 80/20 deling hvor 20% blir en fast sum på hver kommune, og 80% beregnes ut fra innbyggertallet. Rendalen Folldal Alvdal Tolga Tynset Sum I tillegg kommer som nevnt alle utgifter til hjelpe- og omsorgstiltak i den enkelte kommune. De totale utgiftene til barnevernstjenesten i Rendalen for 2011 kom på omlag 1,8 millioner kroner, dvs at etter forannevnte eksempel har kommunen igjen om lag kr ,- til tiltak hvis vi i dag hadde vært i et interkommunalt tiltak. Imidlertid har vi omsorgstiltak som overstiger dette beløpet, og sånn sett kan det i et interkommunalt barnevern medføre at utgiftene øker totalt sett. TJENESTELEVERANSE Nærhet til bruker er et tveegget sverd, fordi man på den ene siden kan oppleve terskelsenking inn mot en tjeneste med kjente personer og med stor lokalkunnskap. På den annen side viser resultater fra Telemarksforskning at det kan oppleves vanskeligere å melde saker til barnevernet når forholdene er små og oversiktlige. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 8 av 44

9 Sak 56/12 Samarbeid med andre kommuner vil føre til lengre reisevei til tjenesten. Rendalen har allerede i dag reisevei til tjenester som for eksempel pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), sykehus, tingrett, politi og mattilsyn. PPT løser dette ved at de reiser ut til skolene i samarbeidskommunene. På samme måte kan reiseulempen motvirkes noe også for barnevernet, ved at barneverntjenesten har fast ukentlig tilstedeværelse i Rendalen selv om vi velger samarbeid med andre kommuner. Empiri viser at barneverntjenestene har en tendens til å spesialisere seg når tjenestene kommer opp i en viss størrelse. Vi ser også i Rendalen at kompleksiteten i sakene øker, og at dette indikerer sterkere behov for spesialisering framover. Kontinuitet i oppfølgingen er vesentlig for å sikre de utsatte barna en god tjeneste. Dette fordrer en viss stabilitet i bemanning og kontinuitet i barneverntjenesten, noe som er lettere å sikre i tjeneste med større bemanning. FORHOLDET TIL DAGENS TILSATTE I VÅR BARNEVERNTJENESTE Tjenesten har ressurser til 2 saksbehandlerstilling. Om kommunen inngår avtale om interkommunal løsning av barnevernansvaret, skal de tilsatte i tjenesten ivaretas i henhold til regler i arbeidsmiljøloven og hovedavtalen. OMSORG OG OPPVEKSTVILKÅR Kommunens arbeid med å trygge barns oppvekstvilkår er mer enn barneverntjenesten. Viktige aktører her er også helsestasjonen, psykiatritjeneste, barnehage og skole med spesialpedagogiske tiltak, de flerfaglige teamene (der barneverntjenesten ofte deltar), sammen med flere andre. Kommunen har satsing innenfor disse områdene, og dette arbeidet blir minst like viktig framover dersom løsningen blir å inngå samarbeid om barneverntjenester med andre kommuner, også fordi dette dreier seg mye om forebyggende barnevernarbeid. KONKLUSJON På bakgrunn av forannevnte, konkluderer rådmannen med at den løsningen som best ivaretar både faglighet, robusthet og kostnadseffektivitet er å delta i en flerkommunal løsning, og at Tynset som vertskommune i barnevernsamarbeidet med Folldal, Alvdal og Tolga er det alternativet som anses mest aktuelt for Rendalen å gå inn på. Rådmannens forslag til innstilling: Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: 1. Rådmannen bes framforhandle en avtale om samarbeid der Rendalen kommune knytter seg til en felles barneverntjeneste sammen med Tolga, Folldal, Alvdal og Tynset. 2. Rådmannen bes initiere nødvendige prosesser overfor medarbeiderne i barneverntjenesten. 3. Kommunestyret får forslag til samarbeidsavtale for behandling og godkjenning før det interkommunale samarbeidet starter opp. Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 9 av 44

10 Sak 56/12 Innstilling i Formannskapet : Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: 1. Rådmannen bes framforhandle en avtale om samarbeid der Rendalen kommune knytter seg til en felles barneverntjeneste sammen med Tolga, Folldal, Alvdal og Tynset. 2. Rådmannen bes initiere nødvendige prosesser overfor medarbeiderne i barneverntjenesten. 3. Kommunestyret får forslag til samarbeidsavtale for behandling og godkjenning før det interkommunale samarbeidet starter opp. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 10 av 44

11 Sak 57/12 SØKNAD FRA ASTRID BAKKEN OM FRITAK I 6 MÅNEDER FRA POLITISKE VERV I RENDALEN KOMMUNE OG EVENTUELT NYVALG I FRITAKSPERIODEN Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Saksbehandler: Eva P. Lillemo Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 57/12 Kommunestyret Vedlegg: - Valgsaker der Astrid Bakken er medlem eller varamedlem. Ikke vedlagte dokumenter: - E-post fra Astrid Bakken vedr. fritak fra alle politiske verv. - Foreløpig svarbrev til Astrid Bakken av Bakgrunn for saken: Astrid Bakken søker i e-post av om fritak fra sine politiske verv i 6 måneder p.g.a. at hun skal bo i annen kommune. Astrid Bakken er medlem av kommunestyret for Arbeiderpartiet, medlem av formannskapet, medlem av administrasjonsutvalget, nestleder i klientutvalget, medlem i valgkomitèen, medlem i vennskapskommunekomitèen og grendekontaktleder for grenden Åkrestrømmen. Hun er videre vararepresentant i følgende: Styret for Engebret Jensen Bergers skogfond, styret for Ingeborg Ruth og Rode R. Wardenærs legat, styret for Liv og Gert Brøtens minnefond, styret for Sigrid og Eldrid Dales minnefond, styret for Signe Andrås legat, styret for Simen Landets legat, styret for Tarald og Marit Sørhus legat, eierrepresentant i samarbeidsutvalget for Rendalen barnehage (her er hun personlig vararepresentant for Magnar Sveen) og i forhandlingsutvalg for ledersjiktet (her er hun personlig vararepresentant for ordfører). Fra kommunelovens 15 nr. 1 siteres vedr. uttreden fra kommunale verv: «Den som taper valgbarheten til et folkevalgt organ i valgperioden, trer endelig ut av dette. Hvis tap av valgbarhet skyldes registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer.» Vedr. opprykk og nyvalg i kommunale organer siteres bl.a. fra kommunelovens 16: «2. Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. Er et kommunestyre valgt ved flertallsvalg, trer varamedlemmer inn i den nummerorden de er valgt.» Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 11 av 44

12 «3. Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomitè og fylkestingskomitè trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.» «5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.» «6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum.» Rådmannens vurdering: Kommunestyret må ta stilling til eventuelt fritak fra Astrid Bakkens politiske verv i 6 måneder. Hvis Bakken innvilges fritak rykker Bjørg Marie Innvik Solum opp som fast medlem av kommunestyret for Arbeiderpartiet, og de øvrige vararepresentanter i kommunestyret rykker opp i «tur og orden» innen Arbeiderpartiets liste. Når det gjelder øvrige utvalg/råd (formannskapet, administrasjonsutvalget, klientutvalget, valgkomitèen, vennskapskommunekomitèen og grendekontakt for grenden Åkrestrømmen) må det velges ny representant for Bakken fra gruppen Arbeiderpartiet/Sosialistisk Venstreparti etter prinsippet om forholdsvalg. I klientutvalget må det også velges nestleder, og det må velges leder for grendekontaktene for grenden Åkrestrømmen. Valgbar til formannskapet er kun kommunestyrets faste representanter. Når det gjelder kjønnsrepresentasjonen har rådmannen tidligere avklart med fylkets lovavdeling at praksisen er at dette skal ivaretas ved permisjon over 6 måneder. Fritak fra politiske verv i 6 måneder er altså ikke å betrakte som varig forfall, og spesialregelen om kjønnsmessig balanse kommer ikke til anvendelse. Kommunaldepartementet har tidligere signalisert at uttreden over 6 måneder er å betrakte som «varig forfall». Der Astrid Bakken er valgt som varamedlem mener rådmannen at det ikke trengs å oppnevnes ny, i og med at permisjonen kun er for en kort periode på seks måneder. Rådmannen har ikke innstillingsrett i valgsaker, og saken legges derfor frem uten innstilling. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 12 av 44

13 Sak 58/12 OVERORDNET ANALYSE, FORVALTNINGSREVISJON Arkiv: 217 Arkivsaksnr.: 12/ Saksbehandler: Kontrollutvalget Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 25/12 Kontrollutvalget /12 Kommunestyret Saksdokumenter: Overordnet analyse. Risiko- og vesentlighetsvurderinger for utvelgelse av forvaltningsrevisjon. Rendalen kommune. BDO. 24. august Saksframlegg: I følge kommunelovens 77 nr 4 skal Kontrollutvalget påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon). Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal, i følge kontrollutvalgsforskriftens 10, andre ledd, baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter. Saksvurdering: BDO er bedt om å lage en slik analyse, og har levert denne 24. august Ut fra en samlet vurdering av risiko og vesentlighet, peker BDO på 10 områder som peker seg ut som særlig aktuelle for framtidige forvaltningsrevisjonsprosjekter. Sekretariatets forslag til vedtak: Saken legges frem uten innstilling. Behandling: Kontrollutvalget foretok en samla vurdering av risiko og vesentlighet på bakgrunn av rapporten fra BDO. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 13 av 44

14 Kontrollutvalgets forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyret, vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon i Rendalen kommune: 2013: Hvordan er enkeltvedtak (tilrettelagt undervisning) for skoleåret iverksatt i henhold til vedtakene? Grunnlag, prosedyrer, oppfølging og evaluering. 2014: Oppfølging av sykefraværet innen pleie, omsorg og barnehage. 2015: Kontroll av bruk og rapportering i KOSTRA 2016: Utvikling i resultater/ læringsutbytte i skolen vs ressursbruk For å fange opp eventuelle endringer underveis i perioden, delegerer Kommunestyret til Kontrollutvalget å oppdatere planen samt formulere problemstillingene for nærmere på et senere tidspunkt. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 14 av 44

15 Sak 59/12 VALG AV LEVERANDØR, REGNSKAPSREVISJON Arkiv: 216 &58 Arkivsaksnr.: 12/ Saksbehandler: Kontrollutvalget Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 26/12 Kontrollutvalget /12 Kommunestyret Saksdokumenter: RE-12-05: Regnskapsrevisjon. Sammenstilling og evalueringsrapport. Abakus AS. (Unntatt offentlighet jfr. offentlighetslovens 15). RE-12-05: Regnskapsrevisjon. Evalueringsmatrise. Abakus AS Saksframlegg: Kommunestyret avgjør hvilken revisjonsordning kommunen skal ha, og hvem som skal være kommunens revisor. Vedtaket treffes på bakgrunn av innstilling fra kontrollutvalget. Revisor er i det daglige underlagt kontrollutvalget, som på vegne av kommunestyret skal forestå det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Hva revisjonen skal inneholde fremgår av Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner nr I kommunestyresak 33/12 (Kontrollutvalgssak 16/12) ble valg av revisjonsordning for Rendalen kommune fra behandlet. Det ble gjort følgende vedtak i kommunestyret : Kontrollutvalget innstiller overfor kommunestyret at Rendalen kommune konkurranseutsetter regnskapsrevisjonen for år. Abakus AS gjennomfører konkurransen med en tidsplan som muliggjør behandling av innstillingen på leverandørvalg i møte i Kontrollutvalget 17. september Dette ble fulgt opp i Kontrollutvalgssak 21/12, i møte 18. juni, 2012, hvor Kontrollutvalget ga føringer for Abakus arbeid med konkurransen. Saksvurdering: Abakus har gjennomført konkurransen, og det er kommet inn tilbud fra fire tilbydere. Sekretariatets forslag til vedtak: Ut fra vurderingene i Sammenstilling og evalueringsrapport, og det som framkommer i Evalueringsmatrisen, anbefaler Abakus AS følgende leverandør: KPMG AS Denne tilbyder scorer best i forhold til pris (kr ). I forhold til kvalitet, oppfølging og service synes tilbyderen å være på samme nivå som øvrige tilbydere. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 15 av 44

16 Sak 59/12 Behandling: Foreslått leverandør ble valgt. Kontrollutvalgets forslag til innstilling: Rendalen kommune, kommunestyret, velger KPMG AS som leverandør av regnskapsrevisjon for år fra Denne tilbyder scorer best i forhold til pris. I forhold til kvalitet oppfølging og service synes tilbyderen å være på samme nivå som øvrige tilbydere. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 16 av 44

17 Sak 60/12 FORSLAG TIL NY DYREVERNSNEMND I PERIODEN Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Saksbehandler: Margrethe Finstad Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 9/12 Valgkomitèen /12 Kommunestyret Bakgrunn for saken: Perioden for nåværende dyrevernnemder utløper ved årsskiftet og Mattilsynet skal oppnevne dyrevernnemder for ny virkeperiode, årene I ny lov om dyrevelferd som trådte i kraft , ble de lokale dyrevernnemdene en del av Mattilsynet og er ikke lenger selvstendige forvaltningsenheter. Det skal sikres at dyrevernnemdene kan utøve sitt lekmannsskjønn etter Lov om dyrevelferd på en god, enhetlig og kostnadseffektiv måte. Mattilsynet vil vurdere om de antall oppnevnte nemder er passende for det enkelte distrikt og det vurderes om noen nemder kan slås sammen. Kommunene informeres om Mattilsynets prosessen for oppnevning av nemder. Kommunen bes om å foreslå ansvarlige personer med praktisk erfaring fra dyrehold til nemdene, og med kunnskap og interesse for dyrevern. Frist for å sende forslag settes til Nye nemder oppnevnes ca , jfr. instruks for DNV 3, 2 ledd. Medlemmer av dyrevernnemda regnes ikke som ansatt i Mattilsynet, men utnevnes til verv. Medlemmene skal være bosatt innenfor det aktuelle distriktskontors geografiske myndighet. Mattilsynet vil legge vekt på en kjønnsbalansert sammensetning. Kommunen skal fremme forslag på medlemmer/varamedlemmer. I inneværende periode ble følgende personer foreslått og valgt: Faste medlemmer: Varamedlemmer - Ole Karl Romenstad (leder) - Else Haarseth - Kine Hagetrø (nestleder) - Kjell Sveinar Nytrøen - Halvor Sveen Rådmannens vurdering: Jfr. Politisk delegeringsreglement pkt. 1.6 har rådmannen ikke innstillingsrett til valgsaker. Saken legges derfor frem uten innstilling. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 17 av 44

18 Sak 60/12 Behandling i Valgkomitèen : E-post fra Else Haarseth og frasigelse av videre verv ble referert i møtet. Saken var lagt frem uten innstilling. Enstemmig innstilling fra valgkomitèen: «Rendalen kommune, kommunestyret, foreslår følgende til dyrevernnemnd i perioden : Faste medlemmer: Ole Karl Romenstad (leder) Pia Hagetrø (nestleder) Kjell Sveinar Nytrøen «Varamedlemmer: Erik Arne Øverli Grete Nordengen Innstilling i Valgkomitèen : Rendalen kommune, kommunestyret, foreslår følgende til dyrevernnemnd i perioden : Faste medlemmer: Ole Karl Romenstad (leder) Pia Hagetrø (nestleder) Kjell Sveinar Nytrøen Varamedlemmer: Erik Arne Øverli Grete Nordengen Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 18 av 44

19 Sak 61/12 KLAGEBEHANDLING - VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R48 ENVOLA Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Saksbehandler: Erin Sandberg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 61/12 Kommunestyret Vedlegg: - Klage fra Vegard og Erling Mømb datert Ikke vedlagte dokumenter: - Plandokumenter for R48 Envola hyttefelt Bakgrunn for saken: Vegard og Erling Mømb klager i brev datert på vedtak av reguleringsplan R48 Envola hyttefelt i sak 38/ De er per telefon gitt utsatt klagefrist til Innholdet i klagen Klagen fremmes på bakgrunn av at ingen av synspunktene som er fremmet tidligere i saken er tatt hensyn til, til tross for at de har tinglyste rettigheter i området som setereiere. I klagen legger de vekt på: - Mulige framtidige konflikter med utmarksbeite. Beiteområdet er et viktig element for å ta vare på kulturlandskapet, jf. Sølen landskapsvernområde. - Landskapsvirkningen av hyttene med tilhørende anlegg kan få meget uheldige konsekvenser for områdets karakter. - Hyttebyggingen vil kunne medføre økt motorferdsel i utmark vinterstid, som vil forringe området som turterreng ytterligere. - Hytteområdet ligger i trekkvei for rein. Det samsvarer ikke med kommunens profilering av historisk reinsjakt gjennom Veidemannskulturprosjektet. - Det er ulvelav i tilgrensende arealer og det burde dokumenteres om det er ulvelav innenfor planområdet. - For at kommunen skal få økt aktivitet/verdiskaping per hytte viser forskning at det bør bygges i områder med helårsvei, som ikke er tilfellet på Envola. De ber om følgende: - At all bebyggelse må ligge vest for veien til Misterdalen for å hindre innsyn fra seterlandskapet. - Det må reguleres et bredt belte med fredet skog rundt hele hytteområdet. - Friområdene bør være resten av utbyggers teig. - At hovedhytte maksimalt får være 60 m 2 og totalt areal reduseres til 120 m 2. - Takdekke skal være torv eller tre. Vegard og Erling Mømb har tidligere i brev datert reist spørsmål om ordførerens habilitet i saken, men kan ikke se at dette er lagt fram for kommunestyret og behandlet. De mener dette er grov saksbehandlingsfeil. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 19 av 44

20 Sak 61/12 Avslutningsvis stiller de også spørsmål ved Fylkesmannens habilitet. Bakgrunnen er avtalen som skal være inngått mellom Fylkesmannen og kommunen om at hvis bare Envola og Grøndalen ble tatt ut av forslaget til Sølen landskapsvernområde kunne kommunen godta det foreslåtte verneområdet. Rådmannens vurdering: Mye av klagen går på forhold ved planen som er avgjort gjennom behandlingen av kommuneplanens arealdel. Dette er forhold som ikke er gjenstand for ny vurdering nå. Nedenfor er rådmannens kommentarer til momentene i klagen. Klagemomenter - Beite: Det er lenge siden området ble brukt til utmarksbeite og rådmannen kjenner ikke til at området planlegges å bli brukt til utmarksbeite. Det er tatt grep i planen for å minske eventuelle ulemper for utmarksbeite ved at hyttene er plassert konsentrert og det tillates ikke inngjerding av tomtene. Det har ikke kommet inn klager fra andre med beiterett i området. - Landskapsvirkning og rein: Hyttetomtene er plassert i de mest skogkledte delene av planområdet nord for Misterdalsveien og det er satt krav til materialbruk og farger for å minske negative landskapsvirkninger. Hytteområdet er plassert nord for veien av hensyn til reinens trekkrute og for å hindre tap av inngrepsfri natur. Dette var et ønske fra Rendal Renselskap. Om det bygges veier på sørsiden av Misterdalsveien ville det ført til et tap på ca. 300 daa av inngrepsfri natur. Med de grep som er tatt for å minske hyttenes synlighet mener rådmannen at plasseringen av hyttene i planen er den beste avveiningen mellom hensynet til landskapsbildet, naturmiljøet og reinen. - Motorferdsel og verdiskaping: Hytteområdets plassering i forhold til vinterbrøytet vei er bestemt gjennom behandlingen av kommuneplanens arealdel og er derfor ikke gjenstand for vurdering nå. Det er heller ikke mulighet for å regulere bruk av snøscooter i reguleringsplanen. - Ulvelav: Ulvelav er en relativt sjelden art på landsbasis og er klassifisert som sårbar (VU) i den norske rødlista. I Rendalen er det en mer vanlig art og den er som påpekt i klagen registrert ved Veslesetra nær planområdet. Kunnskap om naturmangfold skal i henhold til naturmangfoldloven som hovedregel være basert på eksisterende og tilgjengelig kunnskap (jf. veileder til naturmangfoldloven kapittel II Miljøverndepartementet). I dette tilfellet vurderes mulige konsekvenser på ulvelav som akseptable med tanke på utbredelsen av arten i regionen. - Skogbelte: I bestemmelsene er det satt begrensninger for hogst i skogsbeltet rundt hyttetomtene: Hogst i områdene skal utføres som skjøtselstiltak og slik at landskapskarakteren ikke blir vesentlig forandret. Store furutrær innenfor regulert område er ikke tillat å hugge. I tillegg skal vegetasjonen innenfor tomtene i størst mulig grad bevares. Med dette mener rådmannen hensynet til landskapsvirkninger og seterlandskapet i hovedsak er ivaretatt, men se punktet under. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 20 av 44

21 Sak 61/12 - Friområder på utbyggers teig: Rådmannen tolker dette som at klager ønsker at resten av utbyggingsområdet i kommuneplanen skal settes av til LNFRF for å hindre hogst som kan gjøre hyttefeltet mer synlig fra den retningen. Dette mener rådmannen vil samsvare bedre med de forutsetningene som har ligget til grunn for hyttefeltet enn slik planen foreligger i dag. Det har vært en forutsetning fra fylkesmannens/fylkeskommunens side at utbyggingsområdet måtte begrenses i utstrekning i reguleringsplanen. Slik planen er i dag ligger fortsatt deler av området som utbyggingsområde i kommuneplanen uten at arealet er tatt med i reguleringsplanen. Rådmannen foreslår derfor å imøtekomme klagers ønsker på dette punktet ved at resten av utbyggingsområdet tas med i planen med formålet LNFRF Friluftsområde. - Størrelse på hyttene: Størrelsen på hyttene er avgjort gjennom behandlingen av kommuneplanens arealdel og rådmannen mener det ikke foreligger tilstrekkelige argumenter for å endre den. - Taktekke: I bestemmelsene er det tillatt med torv, skifer eller tre. Rådmannen kan ikke se at skifertak vil medføre vesentlige negative konsekvenser for synligheten av hytteområdet. Reguleringsplanen er her i tråd med bestemmelsen i kommuneplanens arealdel, som tillater tak i ikke lysreflekterende materiale. Habilitet Spørsmålet om ordførers habilitet i saken ble tatt opp i kommunestyremøtet i samme møte som planen ble vedtatt og ble besvart av ordføreren, jf. første del av referatet fra møtet. Ordfører mener han ikke har hatt mer kontakt med grunneier ved Envola enn i andre hytteområder som skulle tilsi at han er inhabil i saken. Det foreligger ingen avtale om kjøp av tomt. I møtet besvarte han spørsmålet, men la det ikke fram til avstemming. Det var heller ingen andre som ønsket å foreta avstemming i saken. Spørsmål om fylkesmannens habilitet må rettes til fylkesmannen, dette kan ikke kommunen svare for. Tiltakshaver er orientert om innholdet i klagen og rådmannens vurdering og forslag til vedtak. Rådmannens forslag til vedtak: - Rendalen kommune, kommunestyret, avviser klagen fra Vegard og Erling Mømb datert og opprettholder dermed vedtak i sak 38/ med unntak av følgende: o Resten av utbyggingsområde F13 i kommuneplanens arealdel tas med i reguleringsplanen med formålet LNFRF. - Saken oversendes Fylkesmannen til endelig behandling, jf. forvaltningsloven 28. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 21 av 44

22 Sak 62/12 ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R52 ANDRAA KRAFTVERK Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/ Saksbehandler: Erin Sandberg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 100/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Vedlegg: 1. Planbeskrivelse datert mars Plankart nivå 1 og 2 datert Bestemmelser datert Risiko- og sårbarhetsanalyse datert Ikke vedlagte dokumenter: 1. Oppstartsvarsel datert innspill til oppstartsvarselet datert Referat fra oppstartsmøte datert Bakgrunn for saken: Solvang og Fredheim AS har på vegne av Atle Ilsaas sendt inn forslag til reguleringsplan for Andraa kraftverk til kommunal behandling. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av et mikrokraftverk i Anda. Kommunestyret skal ta stilling til om det skal fattes endelig vedtak av planen. Saksgang Tiltaket er vurdert som ikke konsesjonspliktig av NVE i brev datert og skal derfor behandles etter plan- og bygningsloven, jf I henhold til kommuneplanens arealdel bestemmelse 3 er det krav om utarbeidelse av reguleringsplan før tiltak for småkraftanlegg kan igangsettes dersom tiltaket er unntatt fra konsesjonsbehandling. Det ble avholdt oppstartsmøte mellom kommunen, tiltakshaver og konsulent Oppstartsvarselet ble kunngjort med frist for uttalelser Det kom inn 7 uttalelser til oppstartsvarselet som er oppsummert og kommentert på side i planbeskrivelsen. Planforslaget ble oversendt kommunen og var ute på høring og offentlig ettersyn fra Det kom inn 6 uttalelser til planforslaget. Det ble ikke fremmet innsigelse til planforslaget. Nærmere om planforslaget Planområdet ligger på østsiden av Storsjøen ved Andraa gård ca. 1 mil nord for Sjøli. Planen omfatter vannkraftverk med rørgate og inntaksdam og er på totalt ca. 10 daa. Produksjonen anslås til 0,5 GWh per år og kraftverket klassifiseres derfor som et mikrokraftverk. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 22 av 44

23 I kommuneplanens arealdel bestemmelse 3 åpnes det for utbygging av kraftverk i LNFRområder, men det er ikke avsatt områder i kommuneplanen til småkraftverk. Det betyr at planen ikke samsvarer med arealformålet og det må gjøres en vurdering av om planen utløser krav om konsekvensutredning (KU). I planbeskrivelsen s er forholdet til KUforskriften vurdert og det konkluderes med at planen ikke medfører vesentlige virkninger for miljø og samfunn og dermed ikke utløser krav om KU. Inntaksdammen vil demme opp 400 m 3 vann på kote 340 mellom Sagfallet og veien mot Trøen/Sletta. Rørgata vil legges under en eksisterende traktorveg til kraftverket 450 m lenger ned på kote 285. Traktorvegen følger bekkefaret fra den planlagte inntaksdammen til veien som krysser Anda og fører opp til Andraa gård. Når røret er anlagt i bakken vil vegene tilbakeføres og det er satt krav til at vegetasjonen skal bevares og det skal brukes stedegen vegetasjon for reetablering. Siden rørgata skal graves ned består planen av to plankart: et for formål under grunnen (energianlegg (rørgate) fra dammen til kraftstasjonen) og et på grunnen (dammen og kraftstasjonen er lagt inn med arealformålet energianlegg og traktorveien over traseen for rørgata er satt av til LNF). Konsekvenser av tiltaket I anleggsperioden vil tiltaket medføre økt støy og trafikk langs atkomstvegene og i anleggsområdet. Etter anleggsperioden vil ikke tiltaket medføre økt støy. Det er satt krav til at byggverk skal utformes slik at de blir minst mulig synlige i terrenget. Nærmeste bebyggelse er ca. 400 meter oppstrøms for kraftverket i nærheten av inntaksdammen. Området der kraftstasjonen skal anlegges er godt skjermet av vegetasjon. Området er ikke brukt i særlig grad til friluftsliv og det er ikke funnet automatisk fredete kulturminner i nærheten av planområdet. Risiko og sårbarhet Risiko- og sårbarhetsanalysen (vedlegg 4) peker på at regulering av inntaksdammen kan medføre usikker is. I bestemmelsene vises det til NVEs krav og anbefalinger til vannkraftanlegg og det tillates ikke oppført byggverk uten at nødvendige sikkerhetstiltak er gjennomført. Rådmannens vurdering: Høringsuttalelser Nedenfor er høringsuttalelsene oppsummert med rådmannens vurderinger i kursiv: Statens vegvesen Region øst Vegvesenet gir tillatelse til utvidet bruk av avkjørselen fra fylkesveien i forbindelse med atkomst til kraftverk og har utover dette ingen merknader til planforslaget. Nord-Østerdal Kraftlag Nord-Østerdal Kraftlag gjør oppmerksom på at siden planområdet er endret siden oppstartsvarselet til å gjelde også den andre siden av høyspentlinjen i området må avstander til linjen opprettholdes. Dette gjelder i forhold til bygninger som skal oppføres og for maskiner og annet utstyr under anleggsperioden. Det er lagt inn hensynssone fareområdet i området som strekker seg 7,5 m på hver side av høyspentlinja der det normalt ikke er tillatt med oppføring av bygninger, jf. bestemmelse 6 i planen. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 23 av 44

24 Sametinget På bakgrunn av beliggenhet og kjente forhold vurderer Sametinget at det ikke er fare for at tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. De minner om at dersom det oppdages gjenstander eller andre levninger i planområdet ved arbeid i marken skal arbeidet stanses og Sametinget varsles. Det er tatt med i bestemmelsene at arbeidet skal stanses og kulturminnemyndigheten skal varsles dersom det oppdages automatisk fredete kulturminner. Fylkesmannen i Hedmark Fylkesmannen ønsker at det i henhold til vedtaket om konsesjonsfritak tas med i bestemmelsene at det skal slippes en minstevannføring på 40 l/s. For øvrig mener Fylkesmannen at samfunnssikkerhets- og beredskapsmessige hensyn er ivaretatt i reguleringsplanen. Krav til minstevannføring er ikke tatt med som vilkår i vedtaket om konsesjonsfrihet, men har ligget inne som en forutsetning både fra tiltakshavers og NVEs side. Dette er nå tatt med i bestemmelse 2. Hedmark fylkeskommune Fylkesdirektøren ber i likhet med Fylkesmannen om at det tas med et punkt om minstevannføring i bestemmelsene. Planområdet er undersøkt i forhold til kulturminner og det ble ikke påvist automatisk fredete kulturminner. Krav til minstevannføring tas med i bestemmelsene. NVE NVE synes vurderingene som er gjort i forhold til skredfare er fornuftige og har for øvrig ingen merknader til planforslaget. Endringer i planforslaget etter høring Med bakgrunn i innspillene som er oppsummert og vurdert over er det gjort følgende endringer i planforslaget: - Det er tatt med i bestemmelse 2 at minstevannføring skal være 40 l/s. Forholdet til naturmangfoldloven I henhold til naturmangfoldloven 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, og det skal fremgå av beslutningen hvordan disse prinsippene er tatt hensyn til og vektlagt i vurderingen av saken. Forholdet til naturmangfoldloven er også synliggjort i planbeskrivelsen s Kunnskapsgrunnlaget Planområdet er undersøkt i forhold til natur- og kulturverdier i Naturbase, artskart fra Artsdatabanken, viltkart i kommunen, Miljøregistreringer i skog og inngrepsfrie naturområder og det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 2010, utvalgte naturtyper, inngrepsfrie områder eller nær truede naturtyper på Norsk rødlisten for naturtyper 2011 i eller i umiddelbar nærhet av planområdet. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 24 av 44

25 Det er først og fremst endret vannføring som kan gi negative virkninger på naturmangfoldet. Det skal slippes en minstevannføring på 40 l/s, som er dobbelt så mye som antatt minstevannføring i dag. For øvrig vil tiltaket medføre en mindre, men jevnere vannføring. I innspill fra Fylkesmannen i forhold til vurdering av konsesjonsplikt står det at under forutsetning av at det slippes minstevannføring vil ikke utbyggingen få vesentlig negativ effekt på akvatiske organismer. Kravet om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt og konfliktene med viktige naturverdier vurderes som minimale. 9 Føre-var-prinsippet Føre-var-prinsippet anses som mindre aktuelt i dette tilfellet da kunnskapsgrunnlaget er oppdatert og det foreligger tilstrekkelig kunnskap om virkningene av tiltaket på naturmangfoldet. Tiltaket vil ikke medføre en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet og de negative virkningene på naturmangfoldet vurderes som mindre vesentlige og akseptable i forhold til samfunnsverdien av tiltaket. 10 Økosystemtilnærming, 11 Kostnadene ved miljøforringelse og 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder Prinsippene får liten betydning, da det ikke er truet eller verdifullt naturmangfold i området. Planforslaget vurderes som grundig gjennomarbeidet og det er tatt nødvendige hensyn til miljø og omgivelser. Utbygging av småkraftverk er i tråd med Energi- og klimaplanen for Rendalen kommunen, som i punkt 4.7 sier at kommunen skal legge til rette for at vassdrag egnet til småkraftverk blir vurdert i forhold til utbygging. Det er et mål at produksjonen fra småkraft i vassdrag skal utvides slik at 34 GWh ytterligere produksjon skal være utredet innen Planforslaget vurderes derfor å være i tråd med kommunens interesser. Rådmannens forslag til innstilling: - Rendalen kommune, formannskapet, vedtar reguleringsplan R52 Andraa kraftverk som framlagt, jf. plan- og bygningsloven Omsøkte tiltak har blitt vurdert opp mot naturmangfoldlovens 8 12, jf. prinsippet for offentlig beslutningstaking 7. Ut fra en samlet vurdering vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette lovverket. Behandling i Formannskapet : Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som innstilling overfor kommunestyret. Innstilling i Formannskapet : - Rendalen kommune, formannskapet, vedtar reguleringsplan R52 Andraa kraftverk som framlagt, jf. plan- og bygningsloven Omsøkte tiltak har blitt vurdert opp mot naturmangfoldlovens 8 12, jf. prinsippet for offentlig beslutningstaking 7. Ut fra en samlet vurdering vil ikke tiltaket komme i konflikt med dette lovverket. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 25 av 44

26 Sak 63/12 FORDELING AV MIDLER TIL AVBØTENDE TILTAK REGIONFELT ØSTLANDET 2012 Arkiv: 243 X10 Arkivsaksnr.: 12/ Saksbehandler: Øyvind Fredriksson Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 63/12 Kommunestyret Vedlegg: 1. Søknad fra Storsjøsenteret mottatt Søknad fra Osdalsveien datert Søknad fra Sjølimarka velforening datert Søknad fra Sjølisand grendeutvikling mottatt Søknad om utsettelse fra Sjølisand skytterlag datert Vedtekter. Kart over området. Bakgrunn for saken: Hensikten med midler avsatt til avbøtende tiltak, er å avbøte for ulike konsekvenser av etableringen og driften av Regionfelt Østlandet i Åmot kommune. Midlene skal i størst mulig grad gå til tiltak i de områder som blir mest berørt av regionfeltet. Ettersom influensområdet til regionfeltet strekker seg utover Åmot kommune og inn i nabokommunene, er det blitt enighet om at tiltak som fremmer bolyst, friluftsliv og trivsel innen regionen som helhet er relevante. Rendalen kommune er innvilget kr årlig frem til 2012 fra Åmot kommune og Forsvarsbygg. Rådmannen var usikker på om kommunen fikk disse midlene i år også og undersøkte dette med Åmot kommune. Dette er bakgrunnen for at fristen ble satt til Rendalen kommunestyre vedtok vedtekter for fordeling av kr som er avsatt til avbøtende tiltak årlig i Rendalen kommune frem til 2012, dette følger vedlagt. Området i Rendalen som påvirkes av Regionfelt Østlandet utgjør i dag et betydelig friluftsområde for hyttefolk og innenbygdsboende med flere hyttefelt, bl.a. Renåfjellet, Grøndalen, Drykkjedalen og Rønningsåsen. Også Rendalsreinen som har sitt hovedkalvingsområde i området rundt Sølen-massivet berøres. Hvis man regner alle virkningene av Regionfelt Østlandet, som innflygning, vinterøvelser med mer vil nært sagt hele Rendalen kommune være berørt, men det går helt klart mest utover området sør for RV 217. Området for tildeling jfr. vedtektene for fordeling av midler er nettopp sør for RV 217 jf. vedlagt kart. Midlene som fordeles bør bidra til økt livskvalitet for lokalsamfunnene og gå til tiltak som er i allmennhetens interesser og ikke til enkeltpersoner. Tildeling av midler bør gjenspeile de prioriteringer som er gjort i forbindelse med kommunens ønsker om avbøtende tiltak, dvs. vedtektene. Rendalen kommune Møteinnkalling: Kommunestyret Side 26 av 44

RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 09.00 Tilleggssaksliste: Saksnr. Tittel 102/12 ORGANISERINGEN AV BARNEVERNET RENDALEN,

Detaljer

ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R48 ENVOLA. Saksnr. Utvalg Møtedato 59/12 Formannskapet /12 Kommunestyret

ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R48 ENVOLA. Saksnr. Utvalg Møtedato 59/12 Formannskapet /12 Kommunestyret Side 1 av 6 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 11/860-23 Saksbehandler: Erin Sandberg ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R48 ENVOLA Saksnr. Utvalg Møtedato 59/12 Formannskapet 08.06.2012 38/12 Kommunestyret

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

) tri'+ 1,} Lefx+44 1,Chti. Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf. 62 46 84 41/951 23 625.

) tri'+ 1,} Lefx+44 1,Chti. Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf. 62 46 84 41/951 23 625. VRENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING VALGKOMITEEN Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 23.01.2014 Tid: Etter møtet i formannskapet som holdes samme dag zj5--dfc ) tri'+ 1,} Lefx+44 1,Chti Saksliste:

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT. Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/280-14 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R58 HAGENOSDALEN HYTTEFELT Saksnr. Utvalg Møtedato 57/13 Formannskapet 06.06.2013 42/13

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no

MØTEINNKALLING. Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no Ringerike kommune Utvalg: Valgnemnda Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.2015 Tid: kl. 10.30 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg) eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Eventuelt forfall meldes snarest til leder for klagenemnda over tlf. 95 055 746. Monica Sand møter for Lisbeth Grøndal, som har meldt forfall

Eventuelt forfall meldes snarest til leder for klagenemnda over tlf. 95 055 746. Monica Sand møter for Lisbeth Grøndal, som har meldt forfall RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING KLAGENEMNDA Møtested: Rendalen kommunehus - Møterom I Møtedato: 01.02.2013 Tid: Kl. 10:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 1/13 GEBYR FOR BEHANDLING AV REGULERINGSPLAN R50 SOMMERBREKKA

Detaljer

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen

Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6866-27 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Sluttbehandling - Reguleringsplanendring Tømmersjøen Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsrapport 2016 for kontrollutvalgets virksomhet Årsrapport 2016 Innhold Innledning... Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... Saker til behandling... Innkalling av administrative ledere,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

HOLE KOMMUNE Rådmannen

HOLE KOMMUNE Rådmannen HOLE KOMMUNE Rådmannen Vår ref.: Arkiv: Dato: 13/240-7 - HEH 044, &00 20.06.2013 Dir. tlf.nr.: 32161163 Reglement for plan- og miljøstyret gjeldende til 2015 Revidering av reglementet for plan- og miljøstyret

Detaljer

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign.

Valg av ny nestleder til Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger. Levanger, den 31. oktober Jorunn Skogstad Leder Sign. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Levanger Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 06.11.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Formannskapet. Møteinnkalling

Nord-Aurdal kommune Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Møtedato: 07.09.2006 Møtested: Formannskapssalen, 4. etasje Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig,

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 20.02.2014 Tid: 19:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000 Varamedlemmer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 23.04.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Torsdag 13. februar Tid: Kl. 12.00 15.00 Saknr 01/2014 07/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 01/2014 Godkjenning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Diskusjonssaker: - Ny praksis referatsaker ved bruk av ipad - Politisk deltakelse befaring Kvernmo 16.

MØTEINNKALLING. Diskusjonssaker: - Ny praksis referatsaker ved bruk av ipad - Politisk deltakelse befaring Kvernmo 16. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 09.10.2012 Tid: 12:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus ("banklokalene") Møtedato: 11.10.2012 Tid: Kl. 09.00 - kl. 11.45 Til stede i møtet: Medlemmer: Norvald Illevold, Arne Hagetrø,

Detaljer

ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R39A RENÅFJELLET FB-C TIL FB-F

ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R39A RENÅFJELLET FB-C TIL FB-F Side 1 av 7 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 09/2447-64 Saksbehandler: Erin Sandberg ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R39A RENÅFJELLET FB-C TIL FB-F Saksnr. Utvalg Møtedato 111/12 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2013 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN R55 SVARTMOEGGA GRUSTAK. Saksnr. Utvalg Møtedato 37/13 Formannskapet

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN R55 SVARTMOEGGA GRUSTAK. Saksnr. Utvalg Møtedato 37/13 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/730-10 Saksbehandler: Erin Sandberg HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN R55 SVARTMOEGGA GRUSTAK Saksnr. Utvalg Møtedato 37/13 Formannskapet

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 14.04.2009 Tid: Kl. 10.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 3/09 REKRUTTERINGSTILTAK FOR LÆRERE Eventuelt

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1.

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016. Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån boligområde - 1. OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 10 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1102-9/283/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/4 01.02.2016 Detaljreguleringsplan for Bjørndalshåggån

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Guri Conradi Referanse GUCO/2011/325-10/119/3 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 12/33 19.03.2012 Forslag til detaljeguleringsplan for Gravåbakken

Detaljer

Rendalen kommune REGULERINGSPLAN HOLLA. Arkiv: L12. Saksbehandler:

Rendalen kommune REGULERINGSPLAN HOLLA. Arkiv: L12. Saksbehandler: REGULERINGSPLAN HOLLA Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 08/799 Saksbehandler: Anne Silje Berg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 56/10 Forvaltningsstyret 23.06.2010 43/10 Kommunestyret 23.09.2010... Skriv

Detaljer

Rendalen kommune. Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet

Rendalen kommune. Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Rendalen kommune Årsmelding 2013 for kontrollutvalgets virksomhet Årsmelding 2013 Innhold Innledning... 2 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 2 Saker til behandling... 2 Innkalling av administrative

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV EIEND. GNR.2, BNR. 18 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.03 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 01/00613 SØKNAD OM DELING AV

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FJØSTJØNNA HYTTEFELT, GRØNDALEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 12/14 Formannskapet

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN FJØSTJØNNA HYTTEFELT, GRØNDALEN. Saksnr. Utvalg Møtedato 12/14 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/2220-6 Saksbehandler: Erin Sandberg HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN 201302 FJØSTJØNNA HYTTEFELT, GRØNDALEN Saksnr. Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Årsmelding. for kontrollutvalgets virksomhet BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 26. JANUAR 2016 SAK 3/16 RØROS KOMMUNE

Årsmelding. for kontrollutvalgets virksomhet BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 26. JANUAR 2016 SAK 3/16 RØROS KOMMUNE Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet 2015 RØROS KOMMUNE BEHANDLET I KONTROLLUTVALGETS MØTE 26. JANUAR 2016 SAK 3/16 Innhold Innledning... 2 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 2 Antall saker

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle ordfører om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Sjøvang grendehus på Sjøli (MERK!) Møtedato: 17.09.2009 Tid: Kl. 09:00 Saksliste: Saksnr. Tittel 48/09 SANKSJONSSAK BJØRNEHIET PUB; BRUDD PÅ ALKOHOLLOVENS

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/11 11/119 REDUKSJON AV RENOVASJONSGEBYR GRUNNET AVSTAND TIL VEG Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus : 08.03.2011 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.03.2010 Tid: 19.00 22.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ORIENTERINGER: - PRESENTASJON AV LANDSKAPSANALYSE FOR OMRÅDEPLAN SKURLAGET-PLASSEN V/FESTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 29.01.2008 kl 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 29.01.2008 kl 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker Saksliste: 1/08 08/189 ORIENTERING OM FINANSFORVALTNINGEN I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 31.05.2012 Tid: Ordinært møte fra kl. 20.00 - kl. 22.00 (Opplæring i bruk av lesebrett fra kl. 19.00 20.00)

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

c++1417' Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf. 62 46 84 41/951 23 625.

c++1417' Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører over tlf. 62 46 84 41/951 23 625. Rendalen kommune MØTEINNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 11.09.2014 Tid:Kl. 09.00 c++1417' fri'mfritt)..+ Saksliste: Saksnr. Tittel 3/14 OMGJØRING AV STILLINGSHJEMMEL

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN

OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET SAKSLISTE 56/11 VALG AV REPRESENTANTER TIL REGIONRÅDET I FJELLREGIONEN TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKSLISTE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.10.2011 Tid: Kl. 19.00 Felles bespisning med gammelt kommunestyre i kulturhuskafeen. Kl. 20.00 Konstituerende møte

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.06.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset : 07.11.2013 Tid: 09.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00 Varamedlemer

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET TYNSET KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.08.2007 Tid: kl. 18.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 63/07 ETABLERING AV FRIVILLIGHETSSENTRAL PÅ TYNSET TYNSET, den

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 17.03.2009 Kl 09:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Øyvind Leirset, telefon 32 22 04 92 Varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12.

Saksprotokoll. 5. Planmyndigheten vurderer at reguleringsplanforslaget ikke strider mot naturmangfoldslovens 7 og dens prinsipper i 8 til 12. Arkivkode:,, Saksprotokoll Behandlet i: Planutvalget Møtedato: 13.04.2016 Sak: 12/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 15/2399 Journalpost: 5695/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009

Levanger kommune Kontrollutvalget. Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Levanger kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2009 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET...

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 61/13 13/850 RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING I HENHOLD TIL LOV OM EIENDOMSSKATT ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kammerset Møtedato: 24.10.2013 Tid: kl. 09.00 13.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/13 13/722 BUDSJETTJUSTERING 2-2013 61/13 13/850 RAMMER

Detaljer

ENDELIG VEDTAK AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN R35 FLENDAMMEN OG DRYKKJEDALEN

ENDELIG VEDTAK AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN R35 FLENDAMMEN OG DRYKKJEDALEN Side 1 av 6 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/1908-20 Saksbehandler: Erin Sandberg ENDELIG VEDTAK AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN R35 FLENDAMMEN OG DRYKKJEDALEN Saksnr. Utvalg Møtedato 4/12 Formannskapet

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015

Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2014/1105-15/88/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 15/85 16.10.2015 Kommunestyret 15/120 11.11.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL

ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL Behandlet av Kontrollutvalget i Alvdal 14.02.17, sak 03/17 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling... 4 Innkalling

Detaljer

ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R41 LIA GÅRD OG SAGBEKKEN

ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R41 LIA GÅRD OG SAGBEKKEN Side 1 av 6 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 09/799-29 Saksbehandler: Erin Sandberg ENDELIG VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R41 LIA GÅRD OG SAGBEKKEN Saksnr. Utvalg Møtedato 32/11 Forvaltningsstyret 15.06.2011

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Metested: Malmplassen gjestegård Metedato: 27.08.2015 Tid: kl. 19.30 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnhild Aashaug Medlem Jo Esten Trøan Medlem Leif Vingelen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER FRA 1.1.2012

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER FRA 1.1.2012 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 21.03.2012 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen

Willy Farstad (H) Oddbjørg Hellen Nesheim (Ap) Bjørn Ståle Sildnes (Ap) Ingen KONTROLLUTVALGET I EIDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/15 Møtedato: 18.11.2015 Tid: kl 13.00 kl 16.35 Møtested: Nye Formannskapssal, Eide rådhus Sak nr: 30/15 38/15 Møteleder: Kåre Vevang, leder (Ap)

Detaljer

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy

Sluttbehandling av detaljregulering for Brekka, Kjerringøy Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2016 34906/2016 2015/1687 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/43 Komite for plan, næring og miljø 01.06.2016 16/102 Bystyret 16.06.2016 Sluttbehandling

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 3919/15 Arkivsaksnr.: 15/297-13 Saksbehandler: Cathrine Furu POLITISK ORGANISERING FOR KOMMUNESTYREPERIODEN 2015-2019 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgis ved svar) Dato: 2009/ /033/GERFUG Dok:4581/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgis ved svar) Dato: 2009/ /033/GERFUG Dok:4581/ Selbu kommune Servicetorget Valgte medlemmer/varamedlemmer Deres ref: Vår ref: (bes oppgis ved svar) Dato: 2009/1848-174/033/GERFUG Dok:4581/2014 27.03.2014 Nye valg etter innvilgelse av fritak Selbu kommunestyre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

da a. +35

da a. +35 å RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING VALGKOMITÉEN Møtested: 'Huset sjukehus (peisestua wed DPS) NB! Møtedato: 07.04.2016 Tid: Etter formannskapsmøtet samme dag ,_-M3$17Vr,_'Z3',2+$V +Z2:@?»L%}:.g+ da a.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.02.2012 Sak: PS 6/12 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkiv: 033 &00 Arkivsak: 12/644-10 Tittel: SP - REGLEMENT FOR POLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG

Detaljer

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune MØTEPROTOKOLL Møte dato Mandag 7. mars kl. 0900-1200 Møtested Møterom «Totten», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Arnt Skansen Nestleder Randi Larsen Flaget Medlem Torstein Tuv Andre til stede

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.

Protokoll. Gausdal kommune. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01. Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 17.01.2012 09:00-00:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen,

Detaljer

Etnedal kommune. Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde. Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 17.08.2017 065/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 16/981 17/3590 20160129, L12, 137/2 Rolf Erik Poppe Reguleringsplan Nordfjellstølen stølsområde

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i en sak bes varsle leder om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunehuset, salen Møtedato: 15.04.2009 Tid: Etter FO-møte Saksliste: Saksnr. Tittel 12/09 KLAGE PÅ VEDTAK DS 2/09 - AVSLAG PÅ SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Valgnemnda. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 24.04.2014 kl.

MØTEINNKALLING. Til medlemmer av Valgnemnda. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, Kommunestyresalen. Torsdag 24.04.2014 kl. Til medlemmer av Valgnemnda MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 24.04.2014 kl. 15:45-16:15 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus

MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus MØTEINNKALLING Møtedato: 26.05.2016 Møtetid: 09.00 12.00 Møtested: Hudiksvall, Namsos Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene,

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet

Tolga kommune. Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet Tolga kommune Årsmelding 2014 for kontrollutvalgets virksomhet Behandlet av kontrollutvalget 16. februar 2015 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling...

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 45/09 09/854 VEGADRESSERINGSPLAN FOR FOLLDAL KOMMUNE FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/09 09/836 JUSTERING AV FESTEAVGIFT VED KIRKEGÅRDENE

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: kl. 15:00 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 25.01.2017 kl. 15:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011

Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 10/557 Saksnr. Utvalg Møtedato 34/10 Utvalg for plansaker 01.07.2010 6/11 Utvalg for plansaker 23.02.2011 11/11 Kommunestyret 31.03.2011 ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune -

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Reguleringsplan for Rotåa hyttefelt på eiendommen 188/2 i Tydal kommune - TYDAL KOMMUNE Arkiv: 188/002 Arkivsaksnr: 2013/990-23 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 23/15 05.03.2015 Formannskapet 28/15 23.03.2015

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 07.09.2009 kl. 17.00 Møtested: Møterom Eindride, Rådhuset Arkivsak: 260-2009 Sakliste: SAK 21/2009 SAK 22/2009 SAK 23/2009 SAK 24/2009 SAK 25/2009 SAK

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 21.03.06. SAKSLISTE GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.03.2006 Tid: 1630-2010 Forfall: Tove Kristin D. Torstensen (Ap) Anne Lise Fredrikstad (Ap) Varamedlemmer: Sverre Antonsen (Ap) Ole Jacob Rognstad

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: E-post Møtedato: 15.05.2017-19.05.2017 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840).

0 Endret ved lover 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997), 19 juni 2009 nr. 88 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 840). KOMMUNELOVEN 8. Formannskap. Fylkesutvalg. 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv henholdsvis formannskap og fylkesutvalg på minimum 5 medlemmer. Dette gjelder likevel ikke kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 30.08.12 Saknr. Tittel: 59/12 Reguleringsplan Hodalen Else M. Nordaune Garnes fratrådte under behandlingen ihht forvaltningslovens 6a.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Arkiv: 201313 Arkivsaksnr: 2013/3571-42 Saksbehandler: Rolf Brovold/Frank Johansen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging Klage etter andre gangs behandling av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Side1. Møtedato: Tidspunkt: 12:00

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Side1. Møtedato: Tidspunkt: 12:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 04.10.2012 Møtested: Steinkjer samfunnshus Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 19. november 2007 kl. 14.30 STED: Vertshuset, Grong Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL

ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL ÅRSMELDING 2013 KONTROLLUTVALGET I ALVDAL Behandlet av kontrollutvalget i Alvdal 27. mars 2014 Innhold Innledning... 3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)... 3 Antall saker til behandling... 3 Innkalling

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 07.03.2013 13/109 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Torsdag 7. mars 2013 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Leinesfjord Saksnr.:

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.05.2012-23.05.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I Journalenhet: 'HOV', 'RKS'

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 23.05.2012-23.05.2012 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, DOK X, IS I Journalenhet: 'HOV', 'RKS' Postliste 23. mai 2012 Saksnr: 12/1031-1 Dok.type: I Gradering: Saksb: RBH/RBH/GUR Regdato:23.05.2012 Navn: Ida Høye / Jon Egil Elg Dok.beskr: OPPSIGELSE AV BARNEHAGEPLASS IVER HØYE Saksnr: 12/322-41 Dok.type:

Detaljer

Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal , sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL

Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal , sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL Utkast utarbeidet av sekretariatet Behandlet av Kontrollutvalget i Folldal 25.01.17, sak 03/17 ÅRSMELDING 2016 KONTROLLUTVALGET I FOLLDAL Innhold Innledning...3 Kontrollutvalgets sammensetning ( 2)...3

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer