KVIKKSØLVINNHALD I FISK OG SJØMAT VED SØKKT UBÅT (U864) VEST AV FEDJE - NYE ANALYSAR SAMANLIKNING MED DATA FRÅ 2004 OG 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVIKKSØLVINNHALD I FISK OG SJØMAT VED SØKKT UBÅT (U864) VEST AV FEDJE - NYE ANALYSAR 2006 - SAMANLIKNING MED DATA FRÅ 2004 OG 2005"

Transkript

1 KVIKKSØLVINNHALD I FISK OG SJØMAT VED SØKKT UBÅT (U864) VEST AV FEDJE - NYE ANALYSAR SAMANLIKNING MED DATA FRÅ 2004 OG 2005 Amund Måge & Kåre Julshamn NIFES Arne Storaker & Dag Furevik Havforskingsinstituttet 3. november, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning Adresse: Postboks 2029 Nordnes, 5817 Bergen, Norway Telefon: Faks: E-post:

2 Samandrag Den torpederte tyske ubåten U864 ligg på ca. 150 meters djup 3 kilometer vest av Fedje. Den vart søkkt i 1945 og kan ha hatt ei last på tonn kvikksølv (Hg) då den vart torpedert. Dette er eit stort kvanta av denne miljøgifta og det er difor vesentleg for tryggleik til sjømat at eventuell spreiing og opptak i sjømat vert overvaka. På oppdrag frå Kystdirektoratet vart det i januar 2004 gjort ei innsamling av aktuelle artar, torsk, sei, lange, uer og krabbe for kvikksølvanalyse. Dette vart følgt opp av ei ny undersøking i 2005 og no i 2006, som er det som vert rapportert her. Vi har etter første prøvetaking teke ut sei og tek inn brosme i programmet. I 2006 vart programmet utvida med at det for brosme og krabbe vart samla inn materiale ved ubåtvraket, men også i to avstandar frå vraket langs hovudstraumretning mot nord. Ei samla vurdering av resultata så langt viser at det for fleire artar, spesielt torsk og uer er overkonsentrasjon av Hg i høve til det vi vurderer som normalverdiar. I høve til grenseverdiar for kvikksølv i fisk og sjømat er det likevel få overkonsentrasjonar og i 2006 var dei få som vart observert like over grenseverdien på 0,5 mg/kg. Det er ingen påfallande endring i høve til resultata funne i 2005 når det gjeld kvikksølv i fisk og krabbe fanga ved vraket. Det er ein aukande trend for høgare kvikksølvinnhald i torsk, men her har vi lite data sidan det er vanskeleg å få nok torsk på staden der vraket ligg. Vi ser vidare at det er liten skilnad i kvikksølvkonsentrasjonen i fisk fanga på vraket og ut til dei stasjonane valt i større avstand frå vraket. Dei observerte overkonsentrasjonane for nokon av artane og fare for endring i spreiingsbiletet, gjer at vidare oppfølging i form av overvaking og vurdering av eventuell tiltak er påkravd. 2

3 Bakgrunn Den tyske ubåten U864 vart senka av engelskmennene i februar Vraket er lokalisert på ca. 150 meters djup om lag 3 km vest av Fedje og nøyaktig posisjon til ubåtvraket er N6046,20 E0437,25. Ubåten vart brukt til transportoppdrag og var ved senkinga på veg til Japan, mest truleg med ei last som blant anna inneheldt tonn metallisk kvikksølv. På oppdrag frå Kystdirektoratet undersøkte NIVA for første gong sediment ved ubåtvraket U864 i desember 2003 og fann svært høge konsentrasjonar av kvikksølv (Hg) i tre av sedimentprøvane tett opp ved ubåtvraket. Dette stammar truleg frå lasta til den torpederte ubåten som frakta si last av metallisk kvikksølv i mindre jernflasker. Kystdirektoratet, som har det administrative ansvaret for eventuell forureining frå vraket av ubåten, bestemte i etterkant av dette funnet, at det skulle utførast ei undersøking av kvikksølvinnhaldet i fisk og krabbe frå nærområdet ved ubåten. For å kunna vurdere risiko for spreiing også til sjømat har det vorte fiska og analysert fisk (bl.a. brosme, torsk, lange, sei og uer) og krabbe både i 2004 og Både i 2005 og 2006 har det vore mykje fokus på kva som skulle skje med ubåtvraket slik at den satsinga Kystdirektoratet har gjort på overvaking har vore i tråd med behova for kunnskap. I 2005 vart det bl.a. arrangert eit seminar med ubåten som tema i regi av Naturvernforbundet på Fedje og eit Brennpunkt-program på NRK hadde og same tema. Denne interessa, og det generelle kravet om at all sjømat skal vera trygg, har gjeve behov for oppdaterte data på innhald av Hg i marine artar fanga i området med den søkkte ubåten ved Fedje. Kystdirektoratet har starta eit større forprosjekt for å gje grunnlag for endeleg politisk vedtak om kva som skal gjerast med vraket, men dette vert ikkje presentert før etter at data frå nye undersøkingar i 2006 er ferdigstilte og vurdert. På bakgrunn av dette er det på oppdrag for Kystdirektoratet og med innspel frå Mattilsynet teke nye prøvar i 2006 av fisk og krabbe for å studera utviklinga av kvikksølv i sjømat frå området nær ubåten. Prøveinnsamling har som tidlegare år gått i regi av Havforskingsinstituttet, mens analyse og rapportering vert utført av NIFES. 3

4 Prøveinnsamling 2006 Det vart også i 2006 gjort avtale med Helge Torsvik som er eigar av Selfa-sjarken Vikingfjord (H-19-A) på 35 ft. Han driv kystfiske i Nord-Hordaland og er godt kjent i området. Det vart fiska i to tidsperiodar, i juni 2006 og oktober Fiskinga i juni var mest omfattande og det vart brukt både teiner og line. Det som var nytt i 2006 i høve til tidlegare år var at det vart fiska i tre definerte område kalla 0, 1, og 2. Tidlegare fiske er vist i figur 2., mens årets fiske er vist i figur 1. Område 0 vart definert som området nær ubåten. Område 1 var 1 nautisk mil nord for ubåten og område 2 var 2 nautiske mil nord for ubåten. Det vart totalt satt 40 teiner 12 gonger og 3 stampar line á 400 krokar i juni. Line vart berre brukt i område 0. I oktober vart det igjen fiska med 40 teiner 6 gonger ved ubåten og i tillegg vart det brukt handsnøre for å prøve å fange uer nær ubåten. Makrell vart brukt som agn. Ubåten kunne lett lokaliserast med ekkolodd, og reiskap vart sett så nært som mulig og frå fleire retningar. I arbeidsnotat som omtalar fiskerimessige tilhøve ved Fedje (Anon 2004) vert det oppitt at straumen i området ved ubåten stort sett går i nordleg retning. Dette var også vår erfaring bortsett frå nokre gonger då straumen snudde og hadde meir sydleg retning. Dette, saman med variasjonar i straumfart, gjorde det av og til vanskelig å få reiskap ned akkurat der ein ønska det. Det vart raskt fiska 25 individ av brosme og taskekrabbe med teiner i første fiskeperiode på alle tre stasjonar/område. I periode 2 prøvde vi å få mest mogeleg av artane torsk, lange og uer i område 0. Det vart då fiska ein del lange. Dei fleste vart tekne i teiner mens kun 1 ble tatt på line. Det vart også teke ein del individ av trollkrabbe samt noen få hyse, raudhai, svarthai, sei, lyr og pigghå. 4

5 Figur 1. Figuren viser fisket ved stasjonane 0 og 1 i 2006 samt tidlegare fiske i 2005 og Stasjon 2 er utanfor kartet mot nord. Tidlegare prøveinnsamlingar Desse er beskrivne i rapporten frå i fjor haust (Måge m. fl., 2005). Men nokon opplysningar som kan vera relevante for diskusjonen vert tekne med her. Det gjeld at tidspunktet på året for prøvetakinga ved vraket i 2004 var i januar. Unntaket var den ekstra prøvetaking retta mot 5

6 kommersielt krabbefiske utført i perioden mars 2004 ved Sandholmen ca. 2 nautiske mil nordaust for ubåtvraket, på ca. 30 m djupn. Prøvetaking i 2005 vart utført i oktober/november 2005 også gjort av Helge Torsvik med sin Selfa-sjark Vikingfjord (H-19-A). Fisket då gjekk føre seg i perioden frå til med totalt 10 fiskedøgn. Det vart då, som i 2004, berre fiska ved vraket. Fiskestadene frå 2004 og 2005 er teikna inn på kart på figur 2. Figur 2. Kart over området ved søkkt ubåt. Line og teinelenker frå prøveinnsamling oktober november 2005 er vist saman med garnfisket frå

7 Analysar Prøvane vart levert isa til NIFES for opparbeiding på laboratoriet. Filetprøvar av fisk og prøvar av krabbeklør og krabbesmør (brunmat) vart tekne av kvart individ, homogenisert og analysert for kvikksølv med ICP-MS. Før sluttbestemmingane av kvikksølv vart utført vart prøvene dekomponert med syre i mikrobølgeovn slik at kvikksølvet låg føre som jonar i løysning. Kvikksølvbestemminga med ICP-MS er ein akkreditert metode ved NIFES. Det er berre målt for totalkvikksølv i desse undersøkingane ut frå at det er det som er grunnlag for grenser i matvarer. Prøvematerialet vert i år vidare utnytta av ein hovudfagsstudent som skal studera samanhengen mellom kvikksølv og selen i fisk og sjømat. Det vart difor også teke ut data på selen og ei rad andre grunnstoff (arsen, kadmium og bly). Utvalgte data frå dette vil verte presentert i samband med ferdigstilling av studenten si oppgåve. Prøvane som vart tekne ut etter prøvetaking i sommar vart også frysetørka, mens dei som vart teke ut ved fisking no i oktober vart oppslutta direkte på våtvektsbasis. Resultat Resultata frå årets undersøkingar (2006) er samla i tabell 1, mens resultata frå tidlegare undersøkingar er gitt i tabell 2 (2005) og tabell 3 (2004). Desse to siste er diskutert i fjordårets rapport (Måge m. fl., 2005) Resultata frå dei tidlegare undersøkingane er oppgjevne for å kunne gje eit større bilete av situasjonen og eventuelt indikera noko om utvikling i tid, men som diskutert tidlegare år er det mange moment som gjer at ein må vera varsame med slike direkte samanlikningar. Dette gjeld blant anna årstidsvariasjon, beitevariasjon, storleik på fisk, vandring av fisk ut og inn av området og fyllingsgrad i krabbe i tillegg til gjennomsnittleg nærleik til ubåtvraket. Dette er faktorar ein ikkje har full kontroll over. 7

8 Tabell 1. Gjennomsnittlig kvikksølvinnhold (mg/kg våt vekt) og minimum og maksimumsverdiar for kvikksølv i torsk, lange, brosme, uer og krabbe fanget utanfor Fedje i Nordhordland i juni-oktober Talkode etter artsnamn betyr; 0: ved vraket, 1: 1 sjømil nord for vraket og 2: 2 sjømil nord for vraket. Normalverdiar er henta frå NIFES sin Miljødatabase der analyser er gjort på fisk frå ope hav og krabbe frå reint vatn. Fisken i Miljødatabasen er fanga i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. EU sin øvre grenseverdi (Kommisjonsregulativ EC 2001/446) er også gitt i tabellen. Art Tal Prøvar (N) Vekt Snitt (kg) Vekt Min.- Maks (kg) 1) Kvikksølv Snitt±SD (mg/kg v.v.) Kvikksølv Min.- maks. Normalverdier Min. - maks Torsk-0 5 5,1 1,5-6,4 0,21±0,14 0,07-0,44 0,01-0,08 0,50 Brosme ,0 0,34-2,1 0,22±0,07 0,13-0,49 0,05-0,17 0,50 Brosme ,2 0,36-3,5 0,28±0,08 0,19-0,53 0,05-0,17 0,50 Brosme ,1 0,28-3,0 0,28±0,09 0,16-0,53 0,05-0,17 0,50 Lange ,9 0,86-7,9 0,26±0,13 0,11-0,55 0,03-0,15 0,50 Lange ,2 1,2-5,9 0,19±0,07 0,08-0,27 0,03-0,15 0,50 Uer 0 4 1,4 1,2-1,5 0,22±0,13 0,08-0,34 0,01-0,02 1,0 Krabbeklokjøtt ) ) 0,15±0,11 0,04-0,60 0,50 Krabbeklokjøtt ,15±0,09 0,05-0,45 0,50 Krabbeklokjøtt ,12±0,05 0,05-0,21 0,50 Krabbesmør ,20±0,07 0,06-0,34 0,06-0,15 0,50 Krabbesmør ,22±0, ,41 0,06-0,15 0,50 Krabbesmør ,18±0,06 0,08-0,33 0,06-0,15 0,50 1) For krabbe er vekta i gram (etter koking) EUs øvre grenseverdi Dei nye resultata viser framleis relativt låge gjennomsnittsverdiar for alle artar som er undersøkt samanlikna med EU sine øvre grenseverdiar, og det er liten endring frå i fjor på artar der vi kan samanlikna data. 8

9 Tabell 2. Gjennomsnittlig kvikksølvinnhald (mg/kg våt vekt) og minimum og maksimumsverdiar for kvikksølv i torsk, lange, brosme, uer og krabbe fanget utanfor Fedje i Nordhordland i oktober Normalverdiar er henta frå NIFES sin Miljødatabase der analyser er gjort på fisk frå ope hav og krabbe frå reint vatn. Fisken i Miljødatabasen er fanga i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. EU sin øvre grenseverdi (Kommisjonsregulativ EC 2001/446) er også gitt i tabellen. Art Tal Prøvar (N) Vekt Snitt (kg) Vekt Min.- Maks (kg) 1) Kvikksølv Snitt (mg/kg v.v.) Kvikksølv Min.- maks. Normalverdiar Min. - maks Torsk 5 2,1 1,0-3,4 0,15 0,09-0,22 0,01-0,08 0,50 Brosme 25 1,0 0,54-2,2 0,20 0,08 0,35 0,05-0,17 0,50 Lange 25 4,7 1,3 13,3 0,27 0,11 0,77 0,03-0,15 0,50 Uer 2 1,1 1,0 1,1 0,24 0,23 0,25 0,01-0,02 1,0 Krabbeklokjøtt ) ) 0,18 0, ,10-0,14 0,50 Krabbesmør ) ) 0,26 0,09-0,56 0,06-0,15 0,50 1) Vekt i gram. EUs øvre grenseverdi Tabell 3. Gjennomsnittlig kvikksølvinnhald (mg/kg våt vekt) samt konsentrasjonsområde i torsk, sei, lange, uer og krabbesmør fanget ved søkkt ubåt utanfor Fedje i Nordhordland i januar 2004 og krabbe fanga frå kommersiell fangstad 3 km frå ubåtvraket i mars Normalverdiar er henta frå NIFES sin Miljødatabase der analyser er gjort på fisk frå ope hav og krabbe frå reint vatn. Fisken i Miljødatabasen er fanga i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. EU sin øvre grenseverdi (Kommisjonsregulativ EC 2001/446) er også gitt i tabellen. Art Vekt Snitt (kg) Vekt Min.- Maks. (kg) Kvikksølv Snitt (mg/kg v.v.) Kvikksølv Min.- maks. Normalverdiar Min. - maks Torsk 20 4,1 2,3-10,7 0,047 0,013-0,087 0,01-0,08 0,50 Sei 25 3,1 2,0-5,0 0,043 0,011-0,094 0,02-0,12 0,50 Lange 20 6,5 3,4 13,5 0,13 0,032-0,35 0,03-0,15 0,50 Uer 25 1,3 1,0 1,6 0,22 0,10-0,38 0,01-0,02 1,0 Tal Prøvar (N) Krabbesmør 24 14,4 1) ) 0,20 0,08-0,50 0,06-0,15 0,50 Prøvar 3 km frå vraket, mars Krabbeklokjøt 20 i.r. i.r. 0,05 0,02-0,13 0,10-0,14 0,50 Krabbesmør 25 i.r. i.r. 0,05 0,02-0,10 0,06-0,15 0,50 1) Skallengde i cm. EUs øvre grenseverdi 9

10 Lange (Molva molva) har vorte fiska ved alle tre prøvetakingar. Her får ein relativt stor fisk nær ubåtvraket. Begge dei første åra var største fisk rundt 13,5 kg, mens største fisk i 2006 var 7,0 kg. Snittvekta gjekk såleis ned frå 4,7 kg til 3,9 på ubåtvraket frå 2005 til 2006 Langene tekne i 2004 hadde eit gjennomsnittleg Hg-innhald i fillet på 0,13 mg/kg våtvekt, mens det i 2005 vart funne eit snitt på 0,27 mg/kg våtvekt og 0,26 ved vraket i Frå 2005 til 2006 gjekk målt gjennomsnittsverdi ned, men det er ingen statistisk skilnad. Det vart fanga kun fire langer på stasjonen 1 sjømil nord for vraket. Verdien er her i snitt noko lågare (0,19 mg/kg våtvekt), men her er heller ingen statistisk skilnad. Det var både i 2005 og 2006 tre langer av totalt 25 respektive 27 som viste ein Hgkonsentrasjon over EU sin grenseverdi for denne arten på 0,5 mg Hg/kg våtvekt. Det vart i 2006 prøveteke og analysert 75 brosmer (Brosme brosme) frå tre stasjonar i arbeidet. Brosme er den fisken som ein no får mest av. Arten vart i 2005 valt til å koma inn i staden for sei som er ein meir pelagisk fisk, der det er vanskelegare å kopla Hg-konsentrasjon i fillet til fangststad. For brosme kan vi no samanlikna fisk ut frå avstand frå vraket. Det er fiska fulle sett både ved vraket, 1 sjømil nord for vraket og 2 sjømil nord for vraket. Brosmene ved vraket viste ein gjennomsnittleg Hg-konsentrasjon på 0,22 mg/kg våt vekt i 2006 mot 0,20 mg/kg våtvekt i 2005, begge verdiane var noko høgare enn det som ein finn som normalverdi. Det er i tid ingen signifikant utvikling her. I rom ser vi også at det er funne høgare verdiar på dei to andre stasjonane lenger vekk frå vraket der Hg i snitt var 0,28 mg/kg våtvekt mot 0,22 mg/kg våtvekt ved vraket. Brosmene er relativt små, rundt 1 kg i gjennomsnitt. Kvikksølvinnhaldet i torsk (Gadus morhua) fanga ved vraket hadde ut frå tidlegare arbeid stege frå 2004 til 2005 og vi fekk ein ytterlager liten stigning i verdi frå 2005 til Her er det dessverre berre analysert 5 torsk begge dei to siste år. Hg-konsentrasjonen i dei fem torskane gjekk frå 0,15 mg/kg våtvekt til 0.21 mg/kg våtvekt, men her er standardavviket stort og det er ingen signifikant auke. Verdiane er framleis relativt høgt over normalverdiane for torsk, sjølv om det er langt frå grenseverdien, og ein igjen skal vera varsame med å konkludere mykje med så få individ. 10

11 Uer (Sebastes spp) måtte vi bruka handsnøre for å få nokre individ av, men vi har lyst å fylgja denne arten også i og med at det var den arten som hadde høgast verdi i fillet i Dei fem uerane vi fekk viste eit gjennomsnitt i Hg-konsentrasjon på 0,22 mg/kg våtvekt mot 0,24 mg/kg våtvekt i 2005 (n=2) og 0,22 mg/kg våtvekt (n=25) i Her ser vi for øvrig at vi ligg relativt høgt over det vi har karakterisert som normalverdiar. No er det eit lite prøvevolum vi samanliknar med og på bakgrunn av erfaringar vi har gjort med blåkveite siste året trur vi no at det godt kan vera eit større normalområde for kvikksølv i uer, dersom vi får analysert uer frå større havområde slik som har skjedd med blåkveite. Vi håpar å koma vidare med dette i For taskekrabbe (Cancer pagurus) fekk vi gjennom årets innsamling eit godt datagrunnlag i og med at det var lett å få nok krabbe (n=25) frå alle tre stasjonar. Dersom vi først ser på historisk utvikling ved vraket ser vi at konsentrasjonen i brunmat var 0,20 mg/kg våtvekt i 2004, 0,26 mg/kg våtvekt i 2005 og 0,20 mg/kg våtvekt i Med den variasjon som ligg i målingane viser dette at det ikkje er nokon signifikant utvikling. Men det er i øvre sjikt i det som kan seiast å være normalverdiar for kvikksølv i krabbesmør (0, mg/kg våt vekt). Når det gjeld geografisk variasjon ser vi at det heller ikkje der er noko skilnad frå stasjonane lenger vekke frå vraket, og verdiane er reelt sett i same område. Det vart ikkje analysert for Hg i klokjøt i 2004, men dette vart inkludert i Her vart det funne eit gjennomsnitt på 0,18 mg Hg/kg våtvekt i 2005 og 0,15 mg/kg våtvekt i Dette er ein tre gonger det som er funne på grunnare vatn nordaust for vraket ved Fedje, men likevel ikkje spesielt høgt samanlikna med normalverdiane gjevne i tabell 1 og 2. 11

12 Diskusjon og oppsummering Målet for overvakinga av fisk og sjømat rundt u-båtvraket vest av Fedje er både å kunne gje råd om sjømattryggleik og å kunna spore endringar i tryggleiksbiletet i høve til sjømat. Ut frå historiske fakta og sedimentanalysar utført av NIVA er fokuset på kvikksølv. Det er etablert ein øvre grenseverdi for kvikksølv i fiskefillet på 0,5 mg/kg våtvekt for dei fleste fiskeartar. Det er likevel ein del artar, spesielt store predatoriske fisk, som har fått ei høgare grense på 1,0 mg Hg/ kg våtvekt. Kva grenseverdi som gjeld for ein spesiell fiskeart, burde i prinsippet vera styrt av at ein kan tolerere høgare konsentrasjon av ein fisk som har liten andel i eit kosthald. Men det er også, i tillegg til inntaksnivå og toksisitet, eit innslag av såkalla ALARP (As Low As Reasonalbly Practicable) vurderingar. Ut frå vurderingar i høve til grenseverdiar er det framleis trygt å ete brosme, torsk, uer og krabbe frå området der ubåten U864 ligg. Når det gjeld lange vart det også i år funne 3 (av 27) som hadde eit kvikksølvinnhald over grenseverdien for arten på 0,5 mg Hg/kg våtvekt. Den høgste verdien i 2006 på 0,55 mg Hg/kg er dog relativt nær denne grensa. I 2005 var høgste målte Hg innhald i lange på 0,77 mg/kg. Liknande fann vi i år ein enkeltverdi av kvikksølv i klokjøt frå krabbe på 0,60 mg/kg våtvekt, mens nest høgaste verdi var på 0,27 mg/kg våtvekt slik at dette eine individet var spesielt høgt. Figur 3 viser gjennomsnittsverdi for alle data på fisk og krabbe ved vraket i 2005 og Den generelle trenden i kvikksølv i sjømat ved ubåtvraket frå år 2004 til år 2005, var ein stigande trend. Problemet med den samanlikninga var at spesielt i 2004 var det vanskeleg å fiska nær nok vraket. Som nemnt er det og mange andre forhold å ta når ein samanliknar slik i tid for fisk/krabbe som jo vil vandra naturleg. Når vi no ser på samanlikninga frå år 2005 til 2006 ved vraket der vi meiner at fisket no har vore meir konsentrert, ser vi eigentleg små endringar (figur 3). Trenden er ein nedgang for fire indikatorar og ein oppgang for to. Av det som er minst positivt, er auken i Hg i torskemuskel, men her har vi få data og det er ingen signifikant auke. 12

13 Hg Torsk Brosme Lange Uer KrabbeKlo KrabbeInn Tid Figur 3. Utvikling av gjennomsnittleg Hg-konsentrasjon frå 2005 til 2006 i alle artar som er fiska i overvakingsprogrammet ved u-båtvraket.. Sjå tabell 1 og 2 for å finna kva antal fisk kvart punkt representerer. Årets fangst gav også eit høve til å studera og vurdera korleis kvikksølvkonsentrasjonen i sjømat endra seg med avstand frå vraket og dei forureina sedimenta der. Hovudbiletet er gjeve i figur 4, og som vi ser er det liten effekt av å flytte seg bort frå til dei to nære fangstområda vi har brukt. 13

14 Hg Brosme Krabbeklo KrabbeInn På vraket 1 sjømil N 2 sjømil N Stad Figur 4. Samanheng mellom fangstavstand frå u-båtvraket og kvikksølvkonsentrasjon i brosme og krabbe. I krabbe er både brunmat (KrabbeInn) og klokjøt (Krabbeklo) analysert. Som beskrive i fjorårets rapport, er det hos fisk som er utsett for jamn miljøpåverknad, også ein jamn auke i Hg-konsentrasjon med storleik. I år såg vi verken for brosme eller lange ved vraket nokon slik samanheng. Dette kan tyda på at det for brosme og lange ved vraket er andre tilhøve enn storleik som påverkar Hg innhaldet og dette kan i tilfellet vera at enkeltindivid vert utstett for spesielt høge verdiar ved at dei beiter på organismar som er spesielt forureina. For brosme fanga to sjømil nord for vraket kunne ein imidlertid sjå ein samanheng mellom storleik og kvikksølvkonsentrasjon. Det er no sett i verk tiltak i form av restriksjonar på ferdsel i området ved ubåten. Ut frå våre tidlegare vurderingar er dette hensiktsmessig i og med at ein av mange grunnar ikkje ynskjer ukontrollert aktivitet der. NIFES er vidare glade for at det vart gjort ei oppfølgande undersøking også i Den spesielle situasjonen som har oppstått ved funnet av ubåten, der endringar i utsleppssituasjonen kan skje ganske brått, fordrar vidare tett overvaking. Dette gjeld spesielt under ein tiltaksfase der ein enten prøver å heve, flytte ubåten eller å tildekke den. 14

15 Som tidlegare nemnt, så er det i dei fleste samanhengar der ein har erfaring med Hg-tilførsel til miljø, andre kjemiske former enn metallisk kvikksølv som har vorte sleppt ut eller spreidd. Kunnskapen og mulgheiten til å predikere effektar på biota vil difor vere avgrensa, og for å gje godt datagrunnlag for forvaltning er det vidare å anbefala at det her vert utført nye undersøkingar jamleg. 15

KVIKKSØLVINNHALD I FISK OG SJØMAT VED SØKKT UBÅT (U864) VEST AV FEDJE- NYE ANALYSAR HAUSTEN 2005 OG SAMANLIKNING MED DATA FRÅ 2004

KVIKKSØLVINNHALD I FISK OG SJØMAT VED SØKKT UBÅT (U864) VEST AV FEDJE- NYE ANALYSAR HAUSTEN 2005 OG SAMANLIKNING MED DATA FRÅ 2004 KVIKKSØLVINNHALD I FISK OG SJØMAT VED SØKKT UBÅT (U864) VEST AV FEDJE- NYE ANALYSAR HAUSTEN 2005 OG SAMANLIKNING MED DATA FRÅ 2004 Amund Måge og Kåre Julshamn Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Detaljer

- NYE ANALYSAR SAMANLIKNING MED DATA FRÅ PERIODEN 2004 TIL 2006

- NYE ANALYSAR SAMANLIKNING MED DATA FRÅ PERIODEN 2004 TIL 2006 KVIKKSØLVINNHALD I FISK OG SJØMAT VED SØKKT UBÅT (U864) VEST AV FEDJE - NYE ANALYSAR 2007 - SAMANLIKNING MED DATA FRÅ PERIODEN 2004 TIL 2006 Amund Måge, Lina Vågenes, Sylvia Frantzen og Kåre Julshamn,

Detaljer

Rapport 2008. Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i. brosme, blåskjell og kongesnegl fanget. ved Skjervøyskjæret ved vraket av. lasteskipet Orizaba

Rapport 2008. Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i. brosme, blåskjell og kongesnegl fanget. ved Skjervøyskjæret ved vraket av. lasteskipet Orizaba Rapport 2008 Rapport vedrørende Kvikksølvinnhold i brosme, blåskjell og kongesnegl fanget ved Skjervøyskjæret ved vraket av lasteskipet Orizaba Kåre Julshamn og Sylvia Frantzen Nasjonalt institutt for

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå.

Dersom summen vert over 400 g må ein trekkje dette frå. 13. POLYGONDRAG Nemninga polygondrag kjem frå ein tidlegare nytta metode der ein laga ein lukka polygon ved å måle sidene og vinklane i polygonen. I dag er denne typen lukka polygon lite, om i det heile

Detaljer

Veterinærinstituttet Norwegian VeterfriItçIute

Veterinærinstituttet Norwegian VeterfriItçIute Norwegian VeterfriItçIute Kontaktpersonar for rådyrinnsamlinga 2002 RISOR KOMMUNE fjjli LO/"'H- 2 8 JUL 2011 Oslo Ullevålsveien 68 Postboks 750 Sentrum - 0106 Osto albord 23 21 60 00 - Faks 23 21 60 01

Detaljer

EI ENKEL BEREKNING AV TILFØRT PCB TIL SØRFJORDEN VED OPP-PUSSING AV FREDA BYGNING, TYSSEDAL KRAFTVERK, SOMMAREN 2001.

EI ENKEL BEREKNING AV TILFØRT PCB TIL SØRFJORDEN VED OPP-PUSSING AV FREDA BYGNING, TYSSEDAL KRAFTVERK, SOMMAREN 2001. Bilag 60 MINI-RAPPORT ASES-RAPPORT 8-2003 (Endeleg rapp. 05.05.2003) EI ENKEL BEREKNING AV TILFØRT PCB TIL SØRFJORDEN VED OPP-PUSSING AV FREDA BYGNING, TYSSEDAL KRAFTVERK, SOMMAREN 2001. Av Amund Måge

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN

FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN FANGST OG SKJELPRØVAR I SULDALSLÅGEN Gjennomsnittleg årsfangst av laks i perioden 1969-2012 var 481 (snittvekt 5,1 kg). I 2012 vart det fanga 1075 laks (snittvekt 6,5 kg), eit av dei aller beste resultata

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser

Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser Er fremmedstoffer i villfisk en trussel for mattrygghet? - Resultater fra store overvåknings- og kartleggingsundersøkelser Sylvia Frantzen Kåre Julshamn Bente Nilsen Arne Duinker Amund Måge I dag skal

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

Kvikksølvinnhold i fisk og sjømat ved vraket av U864 vest av Fedje

Kvikksølvinnhold i fisk og sjømat ved vraket av U864 vest av Fedje Kvikksølvinnhold i fisk og sjømat ved vraket av U864 vest av Fedje - Nye analyser i 2009 og sammenligning med data fra perioden 2004 til 2008 Sylvia Frantzen, Amund Måge, Dag Furevik 1) og Kåre Julshamn

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.10.2015 64580/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Detaljer

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst

Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Frisk luft og mykje mjølk gav friske kalvar og 30% betre tilvekst Målet med reportasjen er å setje fokus på praktiske løysingar for oppstalling av frisk kalv, god avdrått og avkastning med mjølkeproduksjon

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B

Radiologi i Noreg. - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002. StrålevernRapport 2006:6B StrålevernRapport 2006:6B Radiologi i Noreg - fylkesvis fordeling av radiologiske undersøkingar per 2002 Ingelin Børretzen Kristin Bakke Lysdahl Hilde M. Olerud Statens strålevern Norwegian Radiation Protection

Detaljer

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2

Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland 1. BAKGRUNN OG SYNFARING... 1 2. TILHØVE OG STABILITET... 2 3. TILTAK... 2 NOTAT nr 1 Gjelder: Volda Prosj.nr. : 2011117-1 Revisjon : Dato : 16.11.2011 Utført av: Kontrollert av: Godkjent av: Torkjell Ljone Torgeir Døssland Torgeir Døssland INNHALD Side 1. BAKGRUNN OG SYNFARING...

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

MØTEINNKALLING Tysnes kommune

MØTEINNKALLING Tysnes kommune 204 Utval : FORMANNSKAPET Møtestad : Rådhuset Møtedato : 24.08.10 Tid : 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utvalsaknr. Arkivsaknr. Tittel PS 75/10 10/685 TOMTANE 3 OG 4 I ONARHEIM I PS 76/10 10/406 U Ofl 23

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart

Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Sjekkliste for ein god barnehageslutt og ein god skulestart Med spent forventning... Skulestart er ei stor hending for alle barn. Dei aller fleste barn og foreldre ser fram til

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-550 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 24.03.03 012/03 KJBE Kvam heradsstyre 08.04.03 036/03 KJBE Komité for utvikling 28.04.03 022/03 KJBE

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Innhaldsliste. 23.08.05 10. KLASSE v. Sunnylven Skule, Hellesylt

Innhaldsliste. 23.08.05 10. KLASSE v. Sunnylven Skule, Hellesylt Innhaldsliste 23.08.05 10. KLASSE v. Sunnylven Skule, Hellesylt Sidetal Innleiing 3 Helsetvatnet 3 Insekt i Helse tvatnet 4 Planter i og ved Helsetvatnet 6 Fisk i Helsetvatnet 7 Fisk og ph 8 Kva kvalitet

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008

Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Leverandørskifteundersøkinga 4. kvartal 2008 Samandrag Omlag 51 700 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 4. kvartal 2008 (veke 40 til 52). Dette er omlag det same som førre kvartal då 51 000 hushaldskundar

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE.

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE. Vår ref. Vår dato NVE 9800452-5 02 09 98 MM/AVE/912-653.4 Dykkar ref. Dykkar dato Tussa Nett AS Dragsund 6080 GURSKØY Sakshandsamar: Arne Venjum, MM 22 95 92 58 Tariffering av kundar med lang brukstid

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP

TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP TEVLINGSREGEL FOR NORGESKUNNSKAP Revidert 2009 NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 1 MÅLET MED TEVLINGA Denne tevlinga er ny av 2009, og fremstår som en hybrid mellom Dialekttevling, NBU-quiz og Musikktevling altså

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Lærarrettleiing 1. Kornartane

Lærarrettleiing 1. Kornartane Lærarrettleiing 1. Kornartane Om modulen Modulen skal gje elevane oversikt over kva slags kornartar vi dyrkar i Noreg, kva dei blir brukt til, og kva rolle korn har i kosthaldet vårt. Kornartane ris og

Detaljer

FISK OG SJØMAT VED VRAKET AV U864 VEST AV FEDJE SAMMENLIGNING MED DATA FRA PERIODEN 2004 TIL 2007

FISK OG SJØMAT VED VRAKET AV U864 VEST AV FEDJE SAMMENLIGNING MED DATA FRA PERIODEN 2004 TIL 2007 KVIKKSØLVINNHOLD I FISK OG SJØMAT VED VRAKET AV U864 VEST AV FEDJE - NYE ANALYSER I 2008 OG SAMMENLIGNING MED DATA FRA PERIODEN 2004 TIL 2007 Sylvia Frantzen, Amund Måge, Dag Furevik 1) og Kåre Julshamn

Detaljer

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016

Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning innan helse- og sosialfag - 2016 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/12978-72 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for opplæring og helse 28.04.2016 Fordeling av tilskot til fagskuleutdanning

Detaljer

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen.

Spørjegransking. Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule. I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Spørjegransking Om leselyst og lesevanar ved Stranda Ungdomsskule I samband med prosjektet Kvitebjørnen. Anne Grete, Kristin, Elisabet, Jørgen i 10.klasse ved Sunnylven skule 2012/13 1 2 Innhaldsliste

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Øving Fårikål 2014 Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014 Oppsummering Side 1 1 Innleiing... 3 2 Øvingsmål... 4 3 Måloppnåing

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Storåna, Sandnes kommune

Storåna, Sandnes kommune Storåna, Sandnes kommune Storåna er eit låglandsvassdrag i Sandnes kommune. Vasskvaliteten er ein del påverka av jordbruk, men er god med omsyn til forsuring. Det er truleg ikkje naturleg laksebestand

Detaljer

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser Rapport 2007:02, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser R a p p o r t 2 0 0 7 : 0 2 Utførande institusjon: Miljøanalyser Leira 6590 Tustna Kontaktpersonar:

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND

UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND TYSVÆR KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Dato: 23.10.2014 Saksnr.: 2012/1832 Løpenr.: 30408/2014 Arkiv: M10 Sakshandsamar: Marlin Øvregård Løvås UTTALE TIL FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN OG TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION

Detaljer

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål

VINJE SKOLE SOM MUSEUM. Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål VINJE SKOLE SOM MUSEUM Notat om tilpassing av Vinje skole til museumsformål Vinje skole som museum Innleiing Dette notatet er laga etter at eg på vegne av Sparbyggja fortidsminnelag (av Fortidsminneforeninga)

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Kvalitetsplan mot mobbing

Kvalitetsplan mot mobbing Kvalitetsplan mot mobbing Bryne ungdomsskule Januar 2016 Kvalitetsplan for Bryne ungdomsskule 1 Introduksjon av verksemda Bryne ungdomsskule ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Me har om lag 450 elevar

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDING AV BANDTVANGSTIDA FOR HUND I HEMSEDAL - HEMSEDAL SAU OG GEIT/HEMSEDAL SANKELAG

SØKNAD OM UTVIDING AV BANDTVANGSTIDA FOR HUND I HEMSEDAL - HEMSEDAL SAU OG GEIT/HEMSEDAL SANKELAG Arkivsak-dok. 16/00431-2 Saksbehandlar Viel Ribberud Saksgang Vilt- og innlandsfiskenemnda SØKNAD OM UTVIDING AV BANDTVANGSTIDA FOR HUND I HEMSEDAL - HEMSEDAL SAU OG GEIT/HEMSEDAL SANKELAG Saka vert avgjort

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit

MØTEBOK. Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit MØTEBOK Tidspunkt: Måndag 4 november 2013 kl 1800 Stad: Rauland Kraftforsyningslag Desse møtte: Halvor Fehn, Jarle Nordjordet, Tor Aage Dale, Marit Jordtveit Meldt forfall: Dorthe Huitfeldt Andre til stades

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer