Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013"

Transkript

1 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013 Foto: A Loftsgarden Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 1

2 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL Mob e-post: VESTFOLD SAU OG GEIT Innhald: Kontoradresse og innhald side 2 Innkalling 3 Melding frå styret driftsåret 2013 o Tillitsvalte i VSG 4 o Årsmøtereferat o Lokallag og medlemskap 7 o Styresaker 7 o Vårmøte o Haustmøte o Referansegruppe husdyr 8 o Ull 8 o Boremaskin 8 o Sommertur til Telemark 9 o Rovdyr 10 o Høringsbrev 11 o Avlsutvalet for sau inkl. kåring og værring 13 o Årsmelding Gjetarhundnemda 14 o Forslag til arbeidsplan 15 o Rekneskap 16 Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 2

3 Vestfold Sau og Geit Hjartdal Det kallast med dette inn til årsmøte i Vestfold Sau og Geit. Sted: Nortura, Tønsberg Tid: Onsdag 12.februar kl. 19:00 Saksliste: 1. Val av møteleder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Val av to til å underskrive protokollen 4. Godkjenning av årsmelding Godkjenning av regnskap Godkjenning av arbeidsplan for Orientering frå Gjetarhundnemnda 8. Innkomne saker 9. Val Saker de vil legge fram på årsmøtet, må være styret i hende innen (Sendast Torhild F Sisjord, Bygdesentralen, 3690 HJARTDAL, eller pr. e-post: Servering. Årsmelding ligg på nettsidene til Vestfold sau og geit Vert også dela ut på årsmøte. Ynskjer du årsmelding tilsendt, ta kontakt med sekretæren Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 3

4 Tillitsvalte i Vestfold Sau og Geit 2013 Leiar: Håvar Fjære Åsrumvn. 447, 3220 Sandefjord Mob / e-post eller Representantskapet I NSG Nestformann Magnus Heian Trollsåsveien 231, 3243 Koda Mob / e-post Kasserar : Stein Erik Moe, Sandnes, 3280 Tjodalyng Mob: / e-post Styremedlem: Preben Fossaas, Kopstadveien 207, 3178 Våle Mob / e-post: Styremedlem: Trine Wingereid Åsenveien 14,3095 Eidsfoss Mob: / e-post Ansvar for heimesida Varamedlemmar til Styret May Berit Michelsen, 3185 Skoppum Torstein Lie, 3220 Sandefjord Lina Mørk, 3220 Sandefjord Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 4

5 Årsmøtereferat Årsmøtet i Vestfold sau-og geit vart halde 13. februar 2013 på Nortura Tønsberg. Det møtte totalt 25, derav 22 med stemmerett Årsmøte vart opna av leiaren, Svein Kvalevåg. Han vart også valt til møteleiar Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste godkjend utan merknader. Sak 2. Underskriving av årsmøtereferat Til å underskrive protokollen vart Morten Ueland og May Britt Michelsen valt. Sak 3. Årsmelding frå styret og rapportar frå nemnder/utval Torhild F Sisjord las opp årsmeldinga frå styret. Lars Bjarne Linneflaatten la fram årsmeldinga frå avlsutvalet. Årsmelding frå styret og rapportar frå nemnder og utval vart teken opp til votering og vart samrøystes vedteken. Sak 4. Rekneskap og revisorrapport. Stein Erik Moe la fram rekneskapen. Styregodtgjersle for 2012 var ikkje ført, men vil bli tatt med i Det utgjer ca. 9000,- Rekneskapet godkjent utan merknader Sak 5. Arbeidsplan Torhild la fram forslag på tur til Telemark. Styret får i oppdrag å arbeide vidare med ideane. Bør bruke av lagets midlar på slik type aktivitetar. Medlemsmøte i oktober slik driv eg Framlegg til arbeidsplan frå styret vart samrøystes vedtatt med dei tillegg som framkom. Sak 6. Budsjett Torhild F Sisjord la fram styret sitt forslag til budsjett Sak 7. Gjetarhund Lars Bjarne Linneflaatten orientera om aktiviteten i Gjetarhundlaget. Godkjent utan merknader Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 5

6 Sak 8. Val. Valkomiteen v/ Linneflaatten takka Svein Kvalevåg for innsatsen. Han fekk eit dreia glas som takk. Arnstein Ueland og Rune Tveitan gjekk også ut av styret og fekk eit dreia fat som takk. Valkomiteen la fram si innstilling: Framlegg til styre: Leiar Håvar Fjære ny 2013 Styremedlem Magnus Heian ny " Preben Fossaas ikkje på val Stein Erik Moe ikkje på val Trine Wingereid ny Nestleiar (veljast mellom styremedlemmene): Opp til styret og peike ut nestleiar Varamedlemmer til styret (veljast for eitt år): 1. Varamedlem May Britt Michelsen 2. Varamedlem Thorstein Lie 3. Varamedlem Lina Mørk Revisorar: Truls Rustan ikkje på val og Knut Søyland- på val Gjetarhundnemd: Lars Bjarne Linneflaatten ikkje på val Utsendingar til NSGs landsmøte: Leiar og nestleiar. Vara: ein av dei andre styremedlemmane Møteleiar for årsmøte 2014: Styreleiar i laget Valnemnd: Lars Bjarne Linneflaatten Terje Gjersøe Anders Magne Låhne Godtgjering Styreleiar 5000,- Nestleiar 2000,- Kasserar 2500,- Værlamomsetning 2000,- Samrøystes valt Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 6

7 Morten Ueland dela ut sløyfer og band etter kåringa 2012 Beste vêrlam Truls Rustan 182 poeng Truls Rustan 180 poeng Terje Gjersøe 178 poeng Svein Kvalevåg avslutta møte med å takke for oppmøte og for samarbeidet i styret gjennom 2012 Lokallag og medlemskap Medlemstalet pr er 90 medlemmer. Dette fordeles på 70 hovedmedlemmer, 6 husstandsmedlemmer, 12 støttemedlemmer og 2 æresmedlemmer. Styresaker Det er halde 4 styremøte i år. Saker som har vore på saklista: Planlegging av årsmøte 2013 Medlemsverving Gjennomgang av arbeidsplanen for 2013 o Vårmøte o Ull-levering o Sumartur til Telemark o Haustmøte slik driv eg hjå Linneflaatten Heimeside for VSG Høring på revidera forvaltningsplan for rovvilt region 2 Beiterettsfondet Gjennomgang av forskrifter som omhandlar velferd for småfe og bekjempelsesforskriften Vårmøte 21. mars 2013 Tema for kvelden er Beite og beiteplanlegging. Innmark og utmark men vekt på beitetyper i Vestfold. Knut Volland, rådgjevar i Norsk Landbruksrådgjeving Østafjells, var invitera til og halde innlegg om grovfôr og kulturlandskap Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 7

8 Haustmøte 22. oktober 2013 Medlemmane i Vestfold sau og geit blei invitera til slik gjer me det i nyfjoset til Lars Bjarne og Anne Kirsti Linneflåtten. Der vart det satt istand for både hovud og gane. Lars Bjarne gav ein grundig gjennomgang av drifta på garden. Fordelar og ulemper med det nye fjøset. Dette supplera med kaffi og noko å bite i gjorde kvelden vellukka Takk til dykk begge. Referansegruppe husdyr 2013 Vestfold Bondelag har opprettet en rådgivende arbeidsgruppe som består av representanter fra de ulike dyregrupper i fylket, samt representanter fra Tine, Nortura og Fylkesmannen. For småfe, møter Lars-Bjarne Linneflaatten. Det avholdes møte i denne gruppa 3 til 4 ganger i året. Der blir det tatt opp markedssituasjonen for de forskjellige husdyrgruppene og utfordringer de forskjellige gruppene har. Det blir også diskutert ting rundt dyrevelferd, landbruksoppgjør, hms i landbruket, avløser ordninger, og andre aktuelle ting som angår husdyrnæringa. I år har HMS i landbruket og dyrevelferd vært en mye diskutert sak. Gruppas diskusjoner er med på å påvirke hvordan Vestfold Bondelag stiller seg til ulike utfordringer og hvilke saker de skal fronte til Norges Bondelag på vegne av sine medlemmer. Ull Ullinnsamlingen foregår på Nortura, og laget mottar en god pengestøtte for å gjøre denne jobben. Styret har besluttet at medlemmer kan få gratis sekker (maks 20 pr. klipping). Styret håper gjennom dette at medlemmene kontinuerlig og aktivt bidrar med medlemsverving. Boremaskin. Laget eier en boremaskin. Den er siden siste årsmøte reparert og brukt av flere. Maskinen står lagret hos lederen i fylkeslaget og er disponibel for medlemmer. Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 8

9 Sommertur til Telemark med VSG En nydelig helg i august reiste vi på tur til Telemark. Torhild hadde lagt opp et tett og spennende program for helgen. Vi var en spendt og nysgjerrig gjeng fra vestfold som møttes ved Hjartdal Kirke til lunsj lørdag. Torhilds mann hentet nysmurte bagetter fra lokale gamleheimen, rikelig med pålegg og kjempe gode. Mye stod på programmet og vi var utålmodige, Kom igjen Torhild, vi må komme i gang! Vi besøkte nytt laftefjøs, dette var det mennene som ville prioritere og vi skulle innom Telespinn. Jenteønske. Løsning: 2 grupper, alle fornøgde. Mange imponert over tøft bygg, og kjerringer som ville kjøpe spennende garn. Flinke folk i bygdenorge som tørr satse. Torhild ville ha oss videre. Vi skal til Gunnar! dessuten, karene venter, klokken går, dere må løsrive dere jenter!. Inn i bilene igjen, av garde, vi skal til Gunnar. For en mann og for et sted! Her var det reint og nytt og pent! Kunsten å fenge publikum, det kan Gunnar. Mange gode historier, deilig mat og god saueprat. Mange flotte dyr, nysilt melk. Nytt fjøs og alt på stell! Inspirerende. -Reis hjem og rydd og vask folkens-. Her var litt å lære. Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 9

10 Så sto dette Longvik-gulvet på programmet. Kunne det være løsning for noen av oss? Godt mottatt ble vi, veldig hyggelig vertskap, noe å bite i fikk vi og. Nysgjerrige var vi da det nye melkefjøset ble vist fram. Kuer er store, de vil ha større plass enn en sau. Melkes skal de også. Her var det ny melkestall med robot, og kuene kunne velge og vrake i fasiliteter. Det led på, lørdagen gikk mot hell, vi skulle til Skinnabu høyfjellshotell. Spise middag, fordøye inntrykk, prate sau. For en DAG! Været? Fra sin beste side! Det er søndag, bare til å komme seg på beina! Vi skal på båttur! Møsvatn. Tur-retur, Lunsj på Mogen Fjellstue. Trøtt? nei, men hjem måtte vi jo. Dyr og avling ventet. God helg? vidunderlig! Vi har jo hatt sommerferie! Dette vil vi gjøre igjen! Torhild, - dette ga mersmak! Maya Rovdyr På grunn av store tap til særlig ulv og jerv i flere av våre fylker, sammenkalte NSG til ekstraordinært rep.skapsmøte på Gardermoen 1.august. Hensikten med møtet var å samordne medieutspill og å gjennomtenke arbeidsprofilen til NSG i konflikten. Videre har fylkeslaget deltatt i høringen ang. Mattilsynets forslag om gaupeprioriterte og beiteprioriterte områder i rovdyrregion 2. Vi gikk imot en slik soneinndeling og avga felles høringsuttalelse sammen med fylkeslagene Bondelaget og Bonde og Småbrukarlaget. Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 10

11 Styret har også godkjent overføring av en gave på kr til Beitefondet som er oppretta av NSG sentralt. Fondet skal komme dem til gode som f.eks. mister beiteretten til utmarksområder p.g.a. rovdyr og prøver saken for retten. I 2013 har sauebønder i Oppdal/NSG sentralt vunnet en slik sak i lagmannsretten (Krokinn-saken). Rovviltnemnda i region 2 c/o Fylkesmannen i Buskerud Postboks Drammen Stokke, Høring på revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 2. Rovviltnemnda i region 2 har tidlegare vedtatt å utrede en tydeligere geografisk differensiering av beite- og gaupeområder (kap.6 i gjeldende plan) i Rovvilt region 2. Vi viser til revidert forvaltningsplan for store rovdyr i region 2 som nå er på høring. Vestfold Sau og Geit har behandlet denne saken i styremøte i november 2012 og januar Vestfold Bonde- og Småbrukarlag har behandlet saken i styremøte 15.april Vestfold Bondelag har drøftet saken i sitt styremøte 17. april Vi vil gjerne få komme med en felles uttalelse. Vi ønsker ikke differensierte gaupe- og beiteområder i Rovvilt region 2. Begrunnelse: Vi må regne med at dagens nivå på familiegrupper av gaupe i regionen ikke vil endre seg i planperioden. Om området skulle differensieres, vil rovdyrproblematikken bli forsterket i de områdene av regionen som ikke blir prioriterte for beitedyr. Vestfold er ikke et beiteprioritert område i noen av alternativene. Dette vil kunne få konsekvenser for både inn- og utmarksbeiting i fylket (jfr. Mattilsynets praktisering av beitenekt). Vestfold er for så vidt et lite småfefylke, med i underkant av 4000 søyer + lam. Men med henblikk på det å skape nære naturlige relasjoner mellom husdyr og den generelle befolkning så er vi et tungt fylke. Vi driver landbruk i et utstillingsvindu og sauen i Vestfold har en stor reklameverdi for Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 11

12 landbruksnæringa i hele regionen! Store befolkningsgrupper bor tett opp til beitende husdyr, og denne relasjonen er det viktig å ta vare på dersom den «urbane» oppvoksende gene rasjon som i utgangspunktet er fremmet for matproduksjon, skal få forståelse for bondens hverdag! Og for at de skal forstå at beitende sauer er viktig for å holde kulturlandskapet oppe! For det er i hvert fall sikkert; større rovdyrbestand i Vestfold vil føre til færre sau, som igjen vil føre til at kulturlandskapet gror igjen. Dette gjelder også de andre befolkningstette kystområdene i regionen, nedre del av Buskerud og Telemark. En differensiering vil føre til at yrkesbrødre settes opp mot hverandre inna d i regionen. Intensjonen med bestandsmålet er å skape en balanse som beitenæringa også kan leve med. Et eventuelt behov for differensiering fordi konflikten med sauenæringa er for stor i deler av sonen er etter vårt syn også en erkjennelse av at bestandsmålet er for høyt! Gaupene har store leveområder (mellom kvadratkilometer, jfr. Det taler mot å dele opp region 2 i ytterligere forvaltningssoner. Uansett hvor man setter grensen vil et område med mye gaupe gir ringvirkninger på utsiden av grensen. Vestfold Sau og Geit, Vestfold Bondelag og Vestfold Småbrukerlag håper med dette på at rovviltnemnda i region 2 ikke går for prioriterte beiteområder i regionen vår. Sign. Sign. Sign. Håvar Fjære Hans Edvard Torp Håkon Tørrestad Leder Vestfold Sau og Geit Leder Vestfold Bondelag Leder Vestfold Bondeog småbrukarlag Amund Kind Rådgivar i Vestfold Bondelag Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 12

13 Avlsutvalget for sau Avlsutvalgets medlemmer i 2013: Lars-Bjarne Linneflaatten Truls Rustan Anne Grethe Stabekk (felles sekretær for region Øst) Region Øst består av Østfold, Akershus, Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust Agder, Oppland og Hedemark. Sven Reiersen fra Aust Agder er leder i Region Øst. I år har det vært 2 møter, ett kun for Region Øst, og et møte for hele landet, dvs. alle 4 regionene. Lars-Bjarne deltok på begge møtene. Disse ble avholdt i juni 2013 på Gardermoen, og det store temaet var høring om ny avlsplan og vektlegging av del-indekser. Kåring: Årets kåring foregikk hos Knut Søyland på Fossan på Revetal lørdag Det ble bedømt 68 værer, hvorav 55 ble kåret, 0 ble kåret på disp. og 13 ble vraket. Rase Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka Suffolk 4 100% 3 75% 0 0% 1 25% NKS % 39 81% 0 0% 9 19% Nor-X % 7 70% 0 0% 3 30% Charollais 6 100% 6 100% 0 0% 0 0% Vestfold % 55 81% 0 0% 13 19% Landet % % 538 6% % Beste kåra værlam fra Jorunn og Truls Rustan: Kåringsnr Navn Rase NKS O-ind nå 138 K-ind nå Far MYRVOLLTOPPEN O-ind/ Ætt Kåring Kropp Bein Ullkval Ullmeng Sum Født i ring Beste gransket vær fra Jorunn og Truls Rustan: Kåringsnr Navn Rase Se O- min ind K- ind Slakt Kjøtt Fett Mor vår Mor slakt Ant Ant Ant Myo Myo Lam Gul Finn Ring høst slakt døtre NKS spæl TRULSOTTO Væringen har 7 medlemer. Ring 82. Det ble i Vestfold inseminert 210 søyer derav 59 omløp. Dr. hetsprosent 73,33 %.Værringen satte inn 18 prøveværer og 2 eliteværer sesongen 2013/14. Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 13

14 Gjeterhundnemnd Vestfold Årsmelding for 2013 Styret i gjeterhundnemnda har i år bestått av: Leder: Lars-Bjarne Linneflaatten Det har i år ikke vært noen møter, og heller ingen trening eller kurs i regi av Vestfold Gjeterhundnemnd. Det eneste som har skjedd i år, er at Kurt Evje representerte Vestfold i NM i gjeting. Han ble valgt på grunnlag av konkurranseprestasjoner på stevner i løpet av året. Regnskap: Pr har vi kr ,62 disponibelt Lars-Bjarne Linneflaatten Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 14

15 Forslag til Arbeidsplan 2014 Måned Arrangement Tema Gjest/ Sted Dato Ansvarlig foreleser Februar Årsmøte Årsmøte Nortura Tønsberg Vestfold Sau og geit Mars Styremøte Ullhenting Konstituering av nytt styre Nortura Ny leder Alle Ull Mars Medlemsmøt Nortura Styret e Tønsberg Representants kapsmøte mars Mai August Styremøte Familiedag/ Sommertur Sept. Oktober Værlam kåring Styremøte Avlsutvalget og væringen Medlemsmøt e Representants kapsmøte Okt-14 NSG sentralt Nov- Des. Ull innsamling Kosenisse spisemøte Årsmøte, arbeidsplan 2013 Nortura Tønsberg Årsmelding 2013-Vestfold Sau og Geit Side 15

16 Rekneskap for Vestfold sau og geit. Beholdning Inntekter Utgifter Gaver/premier 600,00 Møter/tilstelninger 5898,10 Styrehonnorar 19500,00 Ullinnsamling 6619,28 Porto/gebyrer 17,00 Renter 585,32 Kontingent refusjon 30615,00 600,00 Ullsekker/div. 863, ,00 Kurs/gjeterhund 0,00 Sommertur ,00 Underskudd 19458,5 Sum 79571, ,10 Beholdning ,82 Laget eier en fjellbormaskin. Posten-div. er det kr til "Beiterettsfondet"og 4405 kr til rep. av fjellbormaskin. Årsmelding 2013-Vestfold Sau og Geit Side 16

17 Årsmelding 2013-Vestfold Sau og Geit Side 17

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2009 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Årsmelding Akershus 2012. Å rsmelding 2012. Side 1

Årsmelding Akershus 2012. Å rsmelding 2012. Side 1 Å rsmelding 2012 Side 1 Styret 2012-2013: Helge Olaf Aas, leder, Aas, 2080 Eidsvoll Tlf: 63 96 03 38 Mobil: 918 19 067 leder.akershus@sauoggeit.no Mina Sjuve, nestleder 2093 Feiring Mobil: 482 05 984 mina.sjuve@hotmail.com

Detaljer

Utdrag fra NSGs årsmelding 2014. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året

Utdrag fra NSGs årsmelding 2014. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Utdrag fra NSGs årsmelding 2014 Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Lag og medlemstall I 2014 hadde NSG, for første gang på svært lenge, en økning i medlemstallet. Selv om det var en

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2006 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2008 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit Park Hotell Vossevangen, Voss Frammøte til årsmøte fredag 17. februar kl. 18.00 starta opp med faginnlegg v/leiar i Noregs Bondelag Nils T. Bjørke.

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 3/2007 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi - Det har vore mange harde tak 16 Satser stort på økologisk sau 20 Frå rå natur til rått design

Detaljer

Referat fra styremøte torsdag 5. juni 2014 kl. 10.00 17.00. Møtet vart halde på Norlandia Otta Hotell.

Referat fra styremøte torsdag 5. juni 2014 kl. 10.00 17.00. Møtet vart halde på Norlandia Otta Hotell. Oppland Sau og Geit Referat fra styremøte torsdag 5. juni 2014 kl. 10.00 17.00. Møtet vart halde på Norlandia Otta Hotell. Deltakere: Arnfinn Beito, Anders Svare, Anne Kari Veikleenget, Tore Krogsveen,

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2012-2013 1 Bli med på jubileumslaget! 2 3 Dyr mold Av Trygve Bjørgo Molda var den dyraste av all eige. Om det fortel Kjerringsletta. Inneklemd ligg ho mellom

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE 2009

Innkalling til ÅRSMØTE 2009 Innkalling til ÅRSMØTE 2009 PÅ RYGG:I slutten av oktober ble alle dyr i alle besetninger i Sør-Jæren og andre steder i Rogaland snudd på ryggen og kontrollert for fotråte. 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SØR-JÆREN

Detaljer

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Leder Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for 2014 og leste opp leders tale fra årsmeldingen. Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt

Detaljer

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Tid: Mandag 20. juni kl 12.15 tirsdag 21. juni 2011 kl 15.30 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Referat Deltakere: Bjørn Høyland, leder Roar Berglund,

Detaljer

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark

Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ADHD HORDALAND Bøgeskov med anemoner. Baggesvogn gods. Sindal, Danmark ÅRSMELDING 2011 Foto: A. Lien INNHOLD side 1. INNHOLD 1 2. INNLEDNING 2 2.1 FYLKESLAGETS 25-ÅRS JUBILEUM 2 3. VEDTEKTER 3 3.1 13 FYLKESLAG

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeidd av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Tid: Tysdag

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 3 STYRE 2012-2013 3 ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 STYREMØTER 6 SEKRETARIAT 6 MEDLEMMER 6 ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP 6 ÅRSRESULTAT 7 KOMMUNIKASJON MEDIA

ÅRSMØTE 2012 3 STYRE 2012-2013 3 ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 STYREMØTER 6 SEKRETARIAT 6 MEDLEMMER 6 ØKONOMI OG ÅRSREGNSKAP 6 ÅRSRESULTAT 7 KOMMUNIKASJON MEDIA 07.04.2013 Årsmelding Norsk seterkultur 2012 2013 TILBAKEBLIKK Ett år til er tilbakelagt. Etter å ha vært leder i 2 år kan jeg ikke akkurat kalle meg for ny lenger, selv om jeg på ingen måte kan kalle

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014

Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Postboks 40, 7701 Steinkjer Sak 4: ÅRSBERETNING 2013-2014 Tillitsvalgte i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk 2013-2014 Landsstyret: Navn verv Nils Solberg leder Halden Laila Hoff nestleder Hattfjelldal Karen

Detaljer

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010

HLF BERGEN HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 HLF BERGEN Hørselshemmedes Landsforbund 1. mars 2010 HLF BERGEN ÅRSMØTEPROTOKOLL 2010 vedtatt på Årsmøte 16.02.10 Årsmøte ble annonsert i Bergen Tidende den 16/1 samt på NRK Tekst-tv side 774 og på bladet

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest:

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest: INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 på Jentekolonien Skodje Lørdag 14. februar 2015 Kl.18.00-19.30 Storvatnet i Dyrdalen Norddal Invitasjon til årsmøtefest: Medlemmene med følge, inviteres herved til fest og middag

Detaljer

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

INNHALD: ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004 Landbruket i Møre og Romsdal står for ein tidel av grovfôrbasert husdyrhald i landet og gir Mat og Miljø frå levande Bygder og Arbeid til kvar tiande sysselsette ÅRSMELDING MØRE OG ROMSDAL BONDELAG 2004

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2005 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Aktiv deltakelse på årsmøte Oslo 16. april 2005 R EDAKTØREN HAR ORDET: av Jorun Vatland Endelig er sommeren her! Den vi har ventet på, og lengtet etter. Vi

Detaljer