Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2014"

Transkript

1 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2014 Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 1

2 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL Mob e-post: VESTFOLD SAU OG GEIT Innhald: Kontoradresse og innhald side 2 Innkalling 3 Melding frå styret driftsåret 2014 o Tillitsvalte i VSG 3 o Årsmøtereferat o Lokallag og medlemskap 6 o Styresaker 6 o Vårmøte o Familiedag på Søndre Årø 8 o Haustmøte o Referansegruppe husdyr 9 o Ull 9 o Boremaskin 9 o Rovdyr 9 o Avlsutvalet for sau inkl. kåring og væring 9 o Årsmelding Gjetarhundnemda 12 o Forslag til arbeidsplan 15 o Rekneskap 16 Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 2

3 Tillitsvalte i Vestfold Sau og Geit 2014 Leiar: Håvar Fjære Åsrumvn. 447, 3220 SANDEFJORD Mob / e-post eller Representantskapet I NSG Nestformann Magnus Heian Trollsåsveien 231, 3243 KODAL Mob / e-post Kasserar : Torstein Lie, lie Goksjøruta, 3220 SANDEFJORD Mob: / e-post Styremedlem: Preben Fossaas, Kopstadveien 207, 3178 VÅLE Mob / e-post: Styremedlem: Åsne Fineid, Brekkestien 1, 3178 VÅLE Mob: / e-post Ansvar for heimesida Varamedlemmar til Styret May Berit Michelsen, 3185 Skoppum Lina Mørk, 3220 Sandefjord Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 3

4 Årsmøtereferat Årsmøtet i Vestfold sau-og geit vart halde 12. februar 2014 på Nortura Tønsberg. Det møtte totalt 38, derav 34 med stemmerett Årsmøte vart opna av leiaren, Håvar Fjære. Han vart også valt til møteleiar Sak 1. Håvar Fjære valt til møteleiar samrøystes. Sak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste godkjend utan merknader. Sak 3. Underskriving av årsmøtereferat Til å underskrive protokollen vart Svein Kvalevåg og Odd Steinar Moen valt. Sak 4. Årsmelding frå styret og rapportar frå nemnder/utval May Britt Michelsen, Torhild F Sisjord og Lars Bjarne Linneflaatten la fram årsmeldinga frå styret i Vestfold sau og geit. Lars Bjarne Linneflaatten la også fram årsmeldinga frå gjetarhundnemda. Liten aktivitet. Årsmelding frå styret og rapportar frå nemnder og utval vart teken opp til votering og vart samrøystes vedteken. Sak 5. Rekneskap og revisorrapport. Stein Erik Moe la fram rekneskapen for Rekneskapet godkjent utan merknader Sak 6. Arbeidsplan 2014 Håvar Fjære la fram styrets forslag Ullhenting allereie 13 februar. Ber om at medlemmar møter opp kl mars. Medlemsmøte snyltarar- Atle Domke. Haustmøte med ynskje om tema fôring og fôringskalkulator. Andre tema kan være sauekontrollen. Framlegg til arbeidsplan frå styret vart samrøystes vedtatt med dei tillegg som framkom. Sak 7. Orientering Ingen saker til orientering Sak 8. Ingen innkomne saker Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 4

5 Sak 8. Val. Valkomiteen la fram si innstilling: Framlegg til styre: Leiar Håvar Fjære (33 stemmer/1 blank) attval Styremedlem Magnus Heian ikkje på val " Preben Fossaas attval Torstein Lie ny Åsne Fineid ny Nestleiar (veljast mellom styremedlemmene): Opp til styret og peike ut nestleiar Varamedlemmar til styret (veljast for eitt år): 1. Varamedlem May Britt Michelsen 2. Varamedlem 3. Varamedlem Lina Mørk Revisorar: Truls Rustan attval og Knut Søyland- ikkje på val Gjetarhundnemd: Kurt Evje Utsendingar til NSGs landsmøte: Leiar og nestleiar. Vara: ein av dei andre styremedlemmane Møteleiar for årsmøte 2015: Styreleiar i laget Valnemnd: Terje Gjersøe Anders Magne Låhne Arnstein Ueland Godtgjering Styreleiar 5000,- Nestleiar 2000,- Kasserar 2500,- Værlamomsetning 2000,- Samrøystes valt Morten Ueland dela ut sløyfer og band etter kåringa 2014 Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 5

6 Lokallag og medlemskap Medlemstalet pr er 93 medlemmer. Dette fordeles på 73 hovedmedlemmar, 5 husstandsmedlemmer, 13 støttemedlemmer og 2 æresmedlemmer. "Et av våre æresmedlemmer, Ragnar Rustan, gikk bort 20.juli 88 år gammel. Han har gjennom hele sitt voksne liv hatt en genuin interesse for sau. Etter krigen og framover tok han del i sauemiljøet i Vestfold til stor inspirasjon for mange andre. Han la også mye energi ned i arbeidet med å få en permanent mulighet for fjellbeite for Vestfold-sauen. Vi lyser fred over hans minne." Styresaker Det er halde 4 styremøte i år. Styremøte VSG`s heimesider Planlegging av vårmøte Planlegging av haustmøte Planlegging av familiedag. Oppdatere medlemslistene Styremøte Høring gjetarhund Sumarsamling Trening for å gjere hundar "sauereine" Kompensasjon for deltaking på dagmøte. Rovdyr Brønnøysundregistrene.. Styremøte Planlegging av haustmøte Ullinnsamling Aktiviteter i framtida o Beite o Fostertelling o Aktivitetar som inkluderar og vekker engasjement. Styremøte Planlegging av vårmøte Fostertelling Samordning av retningslinjer elgjakt/beiteområde for sau i jakttida. Innkommen post og referatsaker er fast på saklista Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 6

7 Vårmøte 20 mars 2014 Framtidig sauehald krev rett behandling av innvollssnyltarar. Atle Domke Spesialveterinær PhD Hva er rett behandling? Behandling er sammensatt av flere punkter: Rett dyr Rett medikament Rett dosering Rett inngjevning Rett tidspunkt Rett Medikament Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 7

8 Familiedag på Søndre Årø 23 august 2014 Marianne Sandgren og Morten Ueland ønska velkommen til Søndre Årø ein fin dag i august. Mange medlemmar av Vestfold sau og geit nytta høve til å komme saman til god prat og grillmat. Preben Fossaas var dagens tilretteleggar frå styret sin side. Mulig me må, i tillegg til kasserar og styremedlemmer ha ein eigen "partyfikser" Hilde Marianne Lien, Fylkesmannen i Vestfold, informera om utvalte kulturlandskap i landbruket ( UKL) og det arbeidet som vert gjort innafor fagfeltet. Torhild F Sisjord, Nortura er med og vil kunne svare på spørsmål i samband med lammesesongen 2014 og lammering.(sesonginformasjon) Etter mat og drikke tok Morten Ueland oss med på ein tur rundt øya. Interessant å sjå kulturlandskapet, og det arbeidet som er gjort for å halde dette i hevd. Det er både storfe og sau på øya. Tradisjonen tro hadde familien Linneflaatten laga natursti. Her fekk me friska opp kunnskap og tilegna oss ny. Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 8

9 Haustmøte 30. oktober 2014 Haustmøte denne gongen hadde tema " fôring i kvardagen" med Finn Avdem som foredragskolder. Møte vart halde på bondelagets kontor på Gjennestadtunet. Kveldens tema: Korleis vurdere om ein fôrar godt i kvardagen? Fôrbehovet til sauen Vurdere grovfôr og sannsynleg grovfôropptak Behov for kraftfôr Mineral og vitamintilskot Fôring i praksis av søyer og påsettlam i lågdrektigheit høgdrektigheit og etter lamming Sluttfôring av lam Demonstrasjon av «Nortura sauefôring» Reknearkverktøy for utrekning av rett fôring Referansegruppe husdyr 2014 Vestfold Bondelag har oppretta ei rådgjevande arbeidsgruppe som er samansett av representantar frå ulike dyregrupper i fylket, samt representantar frå Tine, Nortura og Fylkesmannen. For småfe, møter Magnus Heian med Torstein Lie som vara. I 2014 har det vore 2 møte. Der blir marknadssituasjonen for dei forskjellige husdyrgruppene, samt andre utfordringar diskutera. Tema rundt dyrevelferd, landbruksoppgjør, HMS i landbruket, avløysar ordningar, og andre aktuelle ting som vedkjem husdyrnæringa vert satt på dagsorden. Gruppas diskusjonar er med på å påverke korleis Vestfold Bondelag stiller seg til ulike utfordringane og kva for saker dei skal legge kraft i, på vegne av sine medlemmar. Ull Ullinnsamlingen foregår på Nortura, og laget mottar en god pengestøtte for å gjøre denne jobben. Styret har besluttet at medlemmer kan få gratis sekker (maks 20 pr. klipping). Styret håper gjennom dette at medlemmene kontinuerlig og aktivt bidrar med medlemsverving. Boremaskin. Laget eier en boremaskin. Den er siden siste årsmøte reparert og brukt av flere. Maskinen står lagret hos lederen i fylkeslaget og er disponibel for medlemmer. Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 9

10 Rovdyr Styret har oppnevnt Svein Kvalevåg som sin representant i rovdyrsaker. Avlsutvalget for sau Avlsutvalget for sau Avlsutvalgets medlemmer i 2014: Lars-Bjarne Linneflaatten Truls Rustan (vara) Anne Grethe Stabekk (felles sekretær for region Øst) Region Øst består av Østfold, Akershus, Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust Agder, Oppland og Hedemark. Sven Reiersen fra Aust Agder er leder i Region Øst. Utvalget har hatt to møter i arbeidsåret, og har behandlet flere saker. For eksempel: Obligatoriske registreringer i sauekontrollen Lammedød og holdbarhet som nye egenskaper Vektlegging av egenskapene i samleindeksen. Uttak av seminværer Antall værer pr seminfar Håndtering av farskapstesten Fenotypisk framgang for slaktelam-egenskapene. Veiledende livdyrpriser Pelssauavlen Samarbeidsavtale for farga spæl Flere av disse punktene har vært tatt opp i Avlsrådet. Når man ser på avlsarbeidet i regionen, i sammenligning med resten av landet, ligger region Øst like over landsgjennomsnittet (125). Det må allikevel påpekes at det kan være store forskjeller mellom ringene i hver region. Kåring: Årets kåring foregikk også i år hos Knut Søyland på Fossan på Revetal i september måned. Det ble bedømt 118 værer, hvorav 85 ble kåret, 3 ble kåret på disp. og 30 ble vraket. Kåring i Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka Vestfold Fossan % 85 72% 3 3% 30 25% % 85 72% 3 3% 30 25% % 55 81% 0 0% 13 19% % 62 87% 0 0% 9 13% % 55 71% 4 5% 18 23% Det har vært en stor økning på (73,5 %) i antall stilte værlam til kåring i 2014 fra forrige år. Vrakingsprosenten på 25 % er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet (14%). Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 10

11 Vrakingsårsak Fossan Landet Antall % av vraka % av bedømte Antall % av vraka % av bedømte Testikler 1 3,3 0, ,4 1,2 Horn ,2 0,4 Feil bitt 1 3,3 0,8 60 4,3 0,6 Lause bøger ,4 0,3 Kryss ,1 0 Bein 1 3,3 0, ,2 1,3 Dyrehår 2 6,7 1,7 50 3,6 0,5 Svarte hår 2 6,7 1,7 81 5,8 0,8 Marg 8 26,7 6, ,9 2,7 Grov ull ,1 Glissen ull ,1 0,2 Filta ull 4 13,3 3, ,3 1,9 Kort ull ,5 0,3 Utypisk ull 5 16,7 4,2 91 6,6 0,9 Ullmengde ,1 0 Vektavvik ,1 0 O-indeks ,5 0,8 Sumpoeng ,1 0 Annet ,1 75 5,4 0,8 Helhetsvurdering ,1 1 Ukjent ,2 0,2 Totalt , ,1 Rase Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka Suffolk 9 100% 6 67% 0 0% 3 33% NKS % 61 84% 0 0% 12 16% Pelssau 6 100% 0 0% 3 50% 3 50% Gmlnorsk spæl % 16 67% 0 0% 8 33% Nor-X 6 100% 2 33% 0 0% 4 67% Charollais 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% Vestfold % 85 72% 3 3% 30 25% Landet % % 419 4% % Årøbaronen O-indeks 137 Beste kåra værlam 2014: Kropp 9, Bein 9, Ullkvalitet 8, Ullmengde 9 Totalpoengsum kåring 171 Beste gransket vær fra Jorunn og Truls Rustan: Kåringsnr Navn Rase O-ind Slakt Kjøtt Fett Mor Mor Ant Ant Lam vår slakt høst slakt MYRLASSE Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 11

12 Gjeterhundnemnd Vestfold Årsmelding Vestfold gjeterhundnemnd for 2014 Styret i gjeterhundnemnda har bestått av: Leder: Kurt Evje Nestleder: Roy Eftedal Sekretær: Svein Børresen Kasserer: Roy Eftedal Avholdte møter: Vi har i løpet av året hatt et styremøte. Vi har i tillegg nesten daglig kontakt pr telefon og gjennom vår FB side Vestfold Gjeterhundnemn Aktivitet: Når det gjelder bruk av gjeterhunden i konkurranser har det i løpet av året vært en økende aktivitet. Vi har hatt syv hunder som har konkurrert i klasse tre. Andreas Eklund fra Sande med Sam. Svein Børresen fra Sandefjord med Remy M Roy Eftedal fra Larvik med Zimba og Mio Kurt Evje med Sam, Scot og Lyn. Roy Eftedal holder på med Instruktørkurs og er snart ferdig. Andreas Eklund ønsker å bli dommer og vil starte med dommer kurs senere i år. Når det gjelder kurs for nybegynnere har vi åpnet opp for at de som ønsker det kan ta kontakt og at vi gir de to første instruksjonene gratis. Dette er lagt ut på NSG sin webbside. Hvis interessen for videre kursing ber vi om medlemskap i NSG og 300 kroner for halvdagskurs. Uttaksregler for uttak til NM til redigering Før sesongen startet ble vi enige om et system som skulle gjøre at vi sendte den beste av oss til å representerte Vestfold under NM i gjeterhund på Sæbø i Møre og Romsdal. Det lyktes vi i. Reglene er å finne på vår FB side. Det har likevel skapt en del diskusjon rundt reglene vi hadde i 2014 og vi har blitt enige om å redigere disse. Forslag til nye uttaksregler vil bli lagt frem på årsmøte den 28. januar 2015 For endelig behandling. Se vedlegg. Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 12

13 Avholdte gjeterhundprøver, kurs og konkurranser. Vi hadde planlagt en gjeterhundprøve på Tjøme i slutten av oktober, men måtte avlyse da det norske unghundmesterskapet ble lagt på samme dagen og fordi flere av oss ønsket å være med på dette med unghundene våre. Vi hadde også planlagt et kurs med instruktør Egil Syversbråten i slutten av november, men han kunne ikke komme av familiære årsaker. Dette har egentlig ikke vært noe problem da flere av oss har vært på andre kurs arrangert av bla Telemark gjarhundlag. Vårt nære og gode forhold til Telemark Gjetarhundlag resulterte i at vi også i år hadde et felles fylkesmesterskap hos dem i Bø. Et flott arrangsjemang der Andreas vant med Sam. Cato Smørgrav var dommer. Utover høsten hadde vi stadig nye hundeførere innom for trening og kursing. Vi har også hatt en liten gjeterhundkonkurranse i Sande. Sande Lobster Open Førstepremien var hummer og Andreas vant Vi hadde dessverre bare seks sauer til rådighet så vi kunne ikke invitere andre enn oss i fylket dessverre. Fra venstre Svein Børresen, Andreas Eklund, Roy Eftedal, dommer Sigmund Røed og Kurt Evje. Resultatlisten fra Fylkesmesterskapet for Vestfold: Andreas med Sam Kurt med Scot Roy Eftedal med Zimba Kurt med Sam Svein med Remy M 86 poeng 80 poeng 66poeng 60 poeng 51 poeng NM i gjeterhund på Sæbø i Møre og Romsdal som gikk over to dager. I NM kom Andreas og Sam kom på en flott 50. plass. Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 13

14 Deltagelse på norsk unghundmesterskap i Lier som gikk over to dager Andreas Eklund med Sam Svein Børresen med Remy M Roy Eftedal med Mio Kurt med Sam på 6. plass på 18. plass på 22. plass på 30. plass Deltagelse på Nordisk unghundmesterskap i Danmark som gikk over to dager Andreas og Sam Svein med Remy M på 6. plass på 23 plass En flott innsats av begge to. Gratulerer! Økonomi: Utgifter Vi har hatt to utgifter i Det ene var start og påmeldingsavgiften til Andreas under NM og ett innkjøp av et transportabelt plastikkgjerde til bruk for trening og konkurranser. Undertegnede kjøpte gjerdet brukt av Bjørnar Smedsrud på Sem og fikk hele 500m for 500 kroner. Dette er selvfølgelig til låns for alle medlemmer som ønsker å trene på et jorde som ikke er inngjerdet. I dag er det lagret i Revestien 5 på Tjøme. Inntekter Når det gjelder inntektene så har vi blitt enige om at en tredjedel av kursavgiften går til gjeterhundmenda. Dette vil vi diskutere fortløpende da noen har flere kurs enn andre. Årsmøte vil bli holdt 28. januar 2015 Regnskap: Pr har vi kr kroner. I følge kontoutskrift fra Roy. Kurt Evje Leder Vestfold Gjeterhundnemd Hold av datoen ! Fylkesmesterskap i gjeting i Vestfold på Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 14

15 Forslag til Arbeidsplan 2014 Måned Arrangement Tema Gjest/ Sted Dato Ansvarlig foreleser Februar Årsmøte Årsmøte Nortura Tønsberg Vestfold Sau og geit Mars Styremøte Ullhenting Konstituering av nytt styre Nortura leder Alle Ull Mars Medlemsmøte Sjukdom og Nortura Styret helse på sau. Tønsberg Representantska psmøte og Landsmøte Mars 2015 Mai August Styremøte Sumartur til Buskerud Sept. Oktober Værlam kåring Styremøte Avlsutvalget og væringen Medlemsmøte Representantska psmøte Okt-15 NSG sentralt Nov- Des. Ull innsamling Julestyremøte Årsmøte, arbeidsplan 2016 Nortura Tønsberg Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 15

16 Årsekneskap 2014 INNTEKTER Innsamling ull 6931,01 Renter 326,9 Kontigenter NSG 33018,34 Div. inntekter 2400 Sum Inntekter 42676, ,25 UTGIFTER Gaver premier 250 Møter / beverting 3912,79 Styrehonorar Porto / gebyrer 12 Div. Ullsekker 18568,7 Sum utgifter 34243, ,49 Overskudd 8432,76 Balanse 2014 Bank pr ,82 Bank pr Øre korrigering 0,1 Inntekter ,25 Kostnader ,49 Bank pr ,68 Bank pr ,74 Skyldig påløpte utgifter 13262,79 Avstemingssum 0,05 Årsmelding 2013-Vestfold Sau og Geit Side 16

17 Årsmelding 2013-Vestfold Sau og Geit Side 17

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013 Foto: A Loftsgarden Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura)

Detaljer

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: ( betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL

Detaljer

BUSKERUD SAU OG GEIT

BUSKERUD SAU OG GEIT ÅRSMELDING 2013 BUSKERUD SAU OG GEIT 1 ÅRSMØTE FOR BUSKERUD SAU OG GEIT SOLE HOTELL, NORESUND FREDAG 21. 22. FEBRUAR 2014 PROGRAM Fredag 21. februar 11:30 Lunsj 12:30 Velkommen v/leder, Tor Grøthe 12:45

Detaljer

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2013 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland 1 Innhald: Side Program til årsmøtet i 2014 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2014 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5-37 HSG si heimeside

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010

Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010 Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010 Aust-Telemark Sau og Geit vart danna i 2009. Da slo Gransherad og Heddal sauavlslag og Sauland Sauavlslag seg saman til eitt lokallag. Pr. 31.12.2010 er det 43

Detaljer

Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586 1. Årsmelding 2013

Hedmark Sau og Geit Org.nr. 969 539 586 1. Årsmelding 2013 1 Årsmelding 2013 2 3 Innhold Sakliste til årsmøtet 2014 s. 4 Tillitsvalgte i Hedmark Sau og Geit s. 5 Årsmøtet 2013 s. 5 Styrets arbeid s. 7 Møter og representasjon s. 8 Profilering og sponsorer s. 9

Detaljer

Årsmelding Akershus 2012. Å rsmelding 2012. Side 1

Årsmelding Akershus 2012. Å rsmelding 2012. Side 1 Å rsmelding 2012 Side 1 Styret 2012-2013: Helge Olaf Aas, leder, Aas, 2080 Eidsvoll Tlf: 63 96 03 38 Mobil: 918 19 067 leder.akershus@sauoggeit.no Mina Sjuve, nestleder 2093 Feiring Mobil: 482 05 984 mina.sjuve@hotmail.com

Detaljer

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit

Program for årsmøtet 2013 Hordaland Sau og Geit 1 Innhald: Sakliste og program til årsmøte 2013 3 HSG si heimeside 4 Styret 6 Årsmøtet 2012 6 Lokallag 13 Beitesesongen 2012 13 Årsmelding for Geit i vekst 2012 16 Info rovvilt 19 Arbeid i fylkeslaget

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2010 gjensidige.no ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER VI TRYGGER HVERDAGEN FOR DEG OG DINE, OG GIR DEG GODE RABATTER NAR DU SAMLER FORSIKRINGENE DINE HOS OSS. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Ny bestillingsløsning på www.osid.no

Ny bestillingsløsning på www.osid.no 2 Årsmelding og rekneskap 2011 Ny bestillingsløsning på www.osid.no Enkelt trygt effektivt å bestille øremerker og andre produkter hos oss. OS ID as 2550 Os i Ø. Kundeservice: 62 49 77 00 www.osid.no Årsmelding

Detaljer

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap 2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap Trygg og effektiv øremerking siden 1936 Husdyr er levende verdier de er næring, vekst og liv for bonden, samfunnet og forbrukerne. I over 75 år har OS

Detaljer

Foto: Marianne Haraldsen

Foto: Marianne Haraldsen Foto: Marianne Haraldsen Styret 2010-2011 Helge Olaf Aas, leder, Aas Nordre, 2080 Eidsvoll Tlf: 63 96 03 38 Mobil: 918 19 067 olaf-aa@online.no Mina S. Sjuve, nestleder, 2093 Feiring Mobil: 482 05 984

Detaljer

Utdrag fra NSGs årsmelding 2014. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året

Utdrag fra NSGs årsmelding 2014. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Utdrag fra NSGs årsmelding 2014 Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Lag og medlemstall I 2014 hadde NSG, for første gang på svært lenge, en økning i medlemstallet. Selv om det var en

Detaljer

Utdrag fra NSGs årsmelding 2013. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året

Utdrag fra NSGs årsmelding 2013. Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Utdrag fra NSGs årsmelding 2013 Kort omtale av aktiviteter og resultater gjennom året Lag og medlemstall Medlemstallet i 2013 har holdt seg forholdsvis stabilt i de fleste fylkeslaga. I noen fylker er

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2009 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Årsmelding 2014. Hedmark Sau og Geit. Bli medlem i Norsk Sau og Geit og støtt opp om NSG sitt arbeid med fokus på: -Økonomi og Marked.

Årsmelding 2014. Hedmark Sau og Geit. Bli medlem i Norsk Sau og Geit og støtt opp om NSG sitt arbeid med fokus på: -Økonomi og Marked. Hedmark Sau og Geit Årsmelding 2014 Bli medlem i Norsk Sau og Geit og støtt opp om NSG sitt arbeid med fokus på: -Økonomi og Marked. -Produksjonsvilkår -Faglige utfordringer. - Egen organisasjon -Politikerkontakt,

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2008 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Årsmøte i Oppland Sau og Geit 14.02.2015

Årsmøte i Oppland Sau og Geit 14.02.2015 Oppland Sau og Geit Årsmøte i Oppland Sau og Geit 14.02.2015 Møtested: Dombås Hotell, Dombås Møtestart: lørdag 14. februar 2015 kl. 09.00. Sakliste: 1. Åpning. Arnfinn Beito ønsket velkommen til årsmøte-

Detaljer

Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger.

Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger. Side 1 av 10 Referat frå leiarmøtet 16. og 17. oktober på Quality Airport hotell Stavanger. Ole Jonny Espevold, leiar i RSG ønskte velkommen til leiarmøtet på Sola.. Arnhild Skjørestad tok opprop. 22 av

Detaljer

Time Sau- og Geit. Årsmelding og rekneskap - 2010 -

Time Sau- og Geit. Årsmelding og rekneskap - 2010 - Time Sau- og Geit Årsmelding og rekneskap - 2010 - NORGE`S AMBASSADØR I IRLAND INVITERTE TIME SAU & GEIT PÅ BESØK TIL IRLAND. IRLANDS BESTE CHAROLAIS VER MED SON (NEDRE BILETE) Torstein Tunheim er stolt

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2008 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 6. mai 2009

Detaljer

AKERSHUS SAU OG GEIT Årsmelding 2007

AKERSHUS SAU OG GEIT Årsmelding 2007 Styret 2007-2008 Helge Olaf Aas, leder, Aas, 2080 Eidsvoll Tlf: 63 96 03 38 Mobil: 918 19 067 olaf-aa@online.no Leif Fredheim, nestleder, Årnesvn. 14, 2093 Feiring Mobil: 906 02 663 Le-fred@online.no Anne

Detaljer

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau

Referat. Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Møte nr 1/2011 i Avlsrådet for sau Tid: Mandag 20. juni kl 12.15 tirsdag 21. juni 2011 kl 15.30 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen Referat Deltakere: Bjørn Høyland, leder Roar Berglund,

Detaljer

Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008.

Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008. Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008. 1 Innhald: Helsing frå Leiaren... 2 Program Årsmøte... 9 Tillitsvalde... 10 Adresseliste Lokallagsleiarar... 12 Medlemstal... 13 Rovvilt... 14 Rekneskap

Detaljer

Gjeterhundrådet. Referat arbeidsmøte torsdag 28. mai 2015

Gjeterhundrådet. Referat arbeidsmøte torsdag 28. mai 2015 Til rådets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Odd Bjarne Bjørdal, Audun Seilen. Knut Nymo, Arne Christoffer Sand Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: nsg@nsg.no, Referat arbeidsmøte

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2006 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

AKERSHUS SAU OG GEIT Årsmelding 2006

AKERSHUS SAU OG GEIT Årsmelding 2006 Styret 2006-2007 Johan Persbråten, leder, Persbråten gård, 1340 Skui Tlf: 67 13 60 52 Mobil: 915 77 904 E-post: joludper@online.no Leif Fredheim, nestleder, Årnesvn. 14, 2093 Feiring Mobil: 906 02 663

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit

Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Medlemsblad for Norsk Sau og Geit Nr. 3/2008 Leder 3 Tilsette i NSG 4 Innhold Reportasjer/Marked/Økonomi EM-kokker på studietur i sauefjøset 11 Norsk lammekjøtt gir grunnlag for eksport 20 Sau Beste vær

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2011 ÅRSMELDING OG REKNESKAP TA DET RETTE VALGET! 2% etableringsrabatt i 2 år Webrabatt ved handel på www.fkra.no lett som bare det! Ta del i fordelene med Min side på www.fkra.no Kvantumsrabatt for kraftfôr

Detaljer