Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2014"

Transkript

1 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2014 Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 1

2 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL Mob e-post: VESTFOLD SAU OG GEIT Innhald: Kontoradresse og innhald side 2 Innkalling 3 Melding frå styret driftsåret 2014 o Tillitsvalte i VSG 3 o Årsmøtereferat o Lokallag og medlemskap 6 o Styresaker 6 o Vårmøte o Familiedag på Søndre Årø 8 o Haustmøte o Referansegruppe husdyr 9 o Ull 9 o Boremaskin 9 o Rovdyr 9 o Avlsutvalet for sau inkl. kåring og væring 9 o Årsmelding Gjetarhundnemda 12 o Forslag til arbeidsplan 15 o Rekneskap 16 Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 2

3 Tillitsvalte i Vestfold Sau og Geit 2014 Leiar: Håvar Fjære Åsrumvn. 447, 3220 SANDEFJORD Mob / e-post eller Representantskapet I NSG Nestformann Magnus Heian Trollsåsveien 231, 3243 KODAL Mob / e-post Kasserar : Torstein Lie, lie Goksjøruta, 3220 SANDEFJORD Mob: / e-post Styremedlem: Preben Fossaas, Kopstadveien 207, 3178 VÅLE Mob / e-post: Styremedlem: Åsne Fineid, Brekkestien 1, 3178 VÅLE Mob: / e-post Ansvar for heimesida Varamedlemmar til Styret May Berit Michelsen, 3185 Skoppum Lina Mørk, 3220 Sandefjord Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 3

4 Årsmøtereferat Årsmøtet i Vestfold sau-og geit vart halde 12. februar 2014 på Nortura Tønsberg. Det møtte totalt 38, derav 34 med stemmerett Årsmøte vart opna av leiaren, Håvar Fjære. Han vart også valt til møteleiar Sak 1. Håvar Fjære valt til møteleiar samrøystes. Sak 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste godkjend utan merknader. Sak 3. Underskriving av årsmøtereferat Til å underskrive protokollen vart Svein Kvalevåg og Odd Steinar Moen valt. Sak 4. Årsmelding frå styret og rapportar frå nemnder/utval May Britt Michelsen, Torhild F Sisjord og Lars Bjarne Linneflaatten la fram årsmeldinga frå styret i Vestfold sau og geit. Lars Bjarne Linneflaatten la også fram årsmeldinga frå gjetarhundnemda. Liten aktivitet. Årsmelding frå styret og rapportar frå nemnder og utval vart teken opp til votering og vart samrøystes vedteken. Sak 5. Rekneskap og revisorrapport. Stein Erik Moe la fram rekneskapen for Rekneskapet godkjent utan merknader Sak 6. Arbeidsplan 2014 Håvar Fjære la fram styrets forslag Ullhenting allereie 13 februar. Ber om at medlemmar møter opp kl mars. Medlemsmøte snyltarar- Atle Domke. Haustmøte med ynskje om tema fôring og fôringskalkulator. Andre tema kan være sauekontrollen. Framlegg til arbeidsplan frå styret vart samrøystes vedtatt med dei tillegg som framkom. Sak 7. Orientering Ingen saker til orientering Sak 8. Ingen innkomne saker Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 4

5 Sak 8. Val. Valkomiteen la fram si innstilling: Framlegg til styre: Leiar Håvar Fjære (33 stemmer/1 blank) attval Styremedlem Magnus Heian ikkje på val " Preben Fossaas attval Torstein Lie ny Åsne Fineid ny Nestleiar (veljast mellom styremedlemmene): Opp til styret og peike ut nestleiar Varamedlemmar til styret (veljast for eitt år): 1. Varamedlem May Britt Michelsen 2. Varamedlem 3. Varamedlem Lina Mørk Revisorar: Truls Rustan attval og Knut Søyland- ikkje på val Gjetarhundnemd: Kurt Evje Utsendingar til NSGs landsmøte: Leiar og nestleiar. Vara: ein av dei andre styremedlemmane Møteleiar for årsmøte 2015: Styreleiar i laget Valnemnd: Terje Gjersøe Anders Magne Låhne Arnstein Ueland Godtgjering Styreleiar 5000,- Nestleiar 2000,- Kasserar 2500,- Værlamomsetning 2000,- Samrøystes valt Morten Ueland dela ut sløyfer og band etter kåringa 2014 Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 5

6 Lokallag og medlemskap Medlemstalet pr er 93 medlemmer. Dette fordeles på 73 hovedmedlemmar, 5 husstandsmedlemmer, 13 støttemedlemmer og 2 æresmedlemmer. "Et av våre æresmedlemmer, Ragnar Rustan, gikk bort 20.juli 88 år gammel. Han har gjennom hele sitt voksne liv hatt en genuin interesse for sau. Etter krigen og framover tok han del i sauemiljøet i Vestfold til stor inspirasjon for mange andre. Han la også mye energi ned i arbeidet med å få en permanent mulighet for fjellbeite for Vestfold-sauen. Vi lyser fred over hans minne." Styresaker Det er halde 4 styremøte i år. Styremøte VSG`s heimesider Planlegging av vårmøte Planlegging av haustmøte Planlegging av familiedag. Oppdatere medlemslistene Styremøte Høring gjetarhund Sumarsamling Trening for å gjere hundar "sauereine" Kompensasjon for deltaking på dagmøte. Rovdyr Brønnøysundregistrene.. Styremøte Planlegging av haustmøte Ullinnsamling Aktiviteter i framtida o Beite o Fostertelling o Aktivitetar som inkluderar og vekker engasjement. Styremøte Planlegging av vårmøte Fostertelling Samordning av retningslinjer elgjakt/beiteområde for sau i jakttida. Innkommen post og referatsaker er fast på saklista Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 6

7 Vårmøte 20 mars 2014 Framtidig sauehald krev rett behandling av innvollssnyltarar. Atle Domke Spesialveterinær PhD Hva er rett behandling? Behandling er sammensatt av flere punkter: Rett dyr Rett medikament Rett dosering Rett inngjevning Rett tidspunkt Rett Medikament Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 7

8 Familiedag på Søndre Årø 23 august 2014 Marianne Sandgren og Morten Ueland ønska velkommen til Søndre Årø ein fin dag i august. Mange medlemmar av Vestfold sau og geit nytta høve til å komme saman til god prat og grillmat. Preben Fossaas var dagens tilretteleggar frå styret sin side. Mulig me må, i tillegg til kasserar og styremedlemmer ha ein eigen "partyfikser" Hilde Marianne Lien, Fylkesmannen i Vestfold, informera om utvalte kulturlandskap i landbruket ( UKL) og det arbeidet som vert gjort innafor fagfeltet. Torhild F Sisjord, Nortura er med og vil kunne svare på spørsmål i samband med lammesesongen 2014 og lammering.(sesonginformasjon) Etter mat og drikke tok Morten Ueland oss med på ein tur rundt øya. Interessant å sjå kulturlandskapet, og det arbeidet som er gjort for å halde dette i hevd. Det er både storfe og sau på øya. Tradisjonen tro hadde familien Linneflaatten laga natursti. Her fekk me friska opp kunnskap og tilegna oss ny. Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 8

9 Haustmøte 30. oktober 2014 Haustmøte denne gongen hadde tema " fôring i kvardagen" med Finn Avdem som foredragskolder. Møte vart halde på bondelagets kontor på Gjennestadtunet. Kveldens tema: Korleis vurdere om ein fôrar godt i kvardagen? Fôrbehovet til sauen Vurdere grovfôr og sannsynleg grovfôropptak Behov for kraftfôr Mineral og vitamintilskot Fôring i praksis av søyer og påsettlam i lågdrektigheit høgdrektigheit og etter lamming Sluttfôring av lam Demonstrasjon av «Nortura sauefôring» Reknearkverktøy for utrekning av rett fôring Referansegruppe husdyr 2014 Vestfold Bondelag har oppretta ei rådgjevande arbeidsgruppe som er samansett av representantar frå ulike dyregrupper i fylket, samt representantar frå Tine, Nortura og Fylkesmannen. For småfe, møter Magnus Heian med Torstein Lie som vara. I 2014 har det vore 2 møte. Der blir marknadssituasjonen for dei forskjellige husdyrgruppene, samt andre utfordringar diskutera. Tema rundt dyrevelferd, landbruksoppgjør, HMS i landbruket, avløysar ordningar, og andre aktuelle ting som vedkjem husdyrnæringa vert satt på dagsorden. Gruppas diskusjonar er med på å påverke korleis Vestfold Bondelag stiller seg til ulike utfordringane og kva for saker dei skal legge kraft i, på vegne av sine medlemmar. Ull Ullinnsamlingen foregår på Nortura, og laget mottar en god pengestøtte for å gjøre denne jobben. Styret har besluttet at medlemmer kan få gratis sekker (maks 20 pr. klipping). Styret håper gjennom dette at medlemmene kontinuerlig og aktivt bidrar med medlemsverving. Boremaskin. Laget eier en boremaskin. Den er siden siste årsmøte reparert og brukt av flere. Maskinen står lagret hos lederen i fylkeslaget og er disponibel for medlemmer. Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 9

10 Rovdyr Styret har oppnevnt Svein Kvalevåg som sin representant i rovdyrsaker. Avlsutvalget for sau Avlsutvalget for sau Avlsutvalgets medlemmer i 2014: Lars-Bjarne Linneflaatten Truls Rustan (vara) Anne Grethe Stabekk (felles sekretær for region Øst) Region Øst består av Østfold, Akershus, Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust Agder, Oppland og Hedemark. Sven Reiersen fra Aust Agder er leder i Region Øst. Utvalget har hatt to møter i arbeidsåret, og har behandlet flere saker. For eksempel: Obligatoriske registreringer i sauekontrollen Lammedød og holdbarhet som nye egenskaper Vektlegging av egenskapene i samleindeksen. Uttak av seminværer Antall værer pr seminfar Håndtering av farskapstesten Fenotypisk framgang for slaktelam-egenskapene. Veiledende livdyrpriser Pelssauavlen Samarbeidsavtale for farga spæl Flere av disse punktene har vært tatt opp i Avlsrådet. Når man ser på avlsarbeidet i regionen, i sammenligning med resten av landet, ligger region Øst like over landsgjennomsnittet (125). Det må allikevel påpekes at det kan være store forskjeller mellom ringene i hver region. Kåring: Årets kåring foregikk også i år hos Knut Søyland på Fossan på Revetal i september måned. Det ble bedømt 118 værer, hvorav 85 ble kåret, 3 ble kåret på disp. og 30 ble vraket. Kåring i Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka Vestfold Fossan % 85 72% 3 3% 30 25% % 85 72% 3 3% 30 25% % 55 81% 0 0% 13 19% % 62 87% 0 0% 9 13% % 55 71% 4 5% 18 23% Det har vært en stor økning på (73,5 %) i antall stilte værlam til kåring i 2014 fra forrige år. Vrakingsprosenten på 25 % er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet (14%). Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 10

11 Vrakingsårsak Fossan Landet Antall % av vraka % av bedømte Antall % av vraka % av bedømte Testikler 1 3,3 0, ,4 1,2 Horn ,2 0,4 Feil bitt 1 3,3 0,8 60 4,3 0,6 Lause bøger ,4 0,3 Kryss ,1 0 Bein 1 3,3 0, ,2 1,3 Dyrehår 2 6,7 1,7 50 3,6 0,5 Svarte hår 2 6,7 1,7 81 5,8 0,8 Marg 8 26,7 6, ,9 2,7 Grov ull ,1 Glissen ull ,1 0,2 Filta ull 4 13,3 3, ,3 1,9 Kort ull ,5 0,3 Utypisk ull 5 16,7 4,2 91 6,6 0,9 Ullmengde ,1 0 Vektavvik ,1 0 O-indeks ,5 0,8 Sumpoeng ,1 0 Annet ,1 75 5,4 0,8 Helhetsvurdering ,1 1 Ukjent ,2 0,2 Totalt , ,1 Rase Bedømte Kåra Kåra på disp Vraka Suffolk 9 100% 6 67% 0 0% 3 33% NKS % 61 84% 0 0% 12 16% Pelssau 6 100% 0 0% 3 50% 3 50% Gmlnorsk spæl % 16 67% 0 0% 8 33% Nor-X 6 100% 2 33% 0 0% 4 67% Charollais 0 100% 0 0% 0 0% 0 0% Vestfold % 85 72% 3 3% 30 25% Landet % % 419 4% % Årøbaronen O-indeks 137 Beste kåra værlam 2014: Kropp 9, Bein 9, Ullkvalitet 8, Ullmengde 9 Totalpoengsum kåring 171 Beste gransket vær fra Jorunn og Truls Rustan: Kåringsnr Navn Rase O-ind Slakt Kjøtt Fett Mor Mor Ant Ant Lam vår slakt høst slakt MYRLASSE Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 11

12 Gjeterhundnemnd Vestfold Årsmelding Vestfold gjeterhundnemnd for 2014 Styret i gjeterhundnemnda har bestått av: Leder: Kurt Evje Nestleder: Roy Eftedal Sekretær: Svein Børresen Kasserer: Roy Eftedal Avholdte møter: Vi har i løpet av året hatt et styremøte. Vi har i tillegg nesten daglig kontakt pr telefon og gjennom vår FB side Vestfold Gjeterhundnemn Aktivitet: Når det gjelder bruk av gjeterhunden i konkurranser har det i løpet av året vært en økende aktivitet. Vi har hatt syv hunder som har konkurrert i klasse tre. Andreas Eklund fra Sande med Sam. Svein Børresen fra Sandefjord med Remy M Roy Eftedal fra Larvik med Zimba og Mio Kurt Evje med Sam, Scot og Lyn. Roy Eftedal holder på med Instruktørkurs og er snart ferdig. Andreas Eklund ønsker å bli dommer og vil starte med dommer kurs senere i år. Når det gjelder kurs for nybegynnere har vi åpnet opp for at de som ønsker det kan ta kontakt og at vi gir de to første instruksjonene gratis. Dette er lagt ut på NSG sin webbside. Hvis interessen for videre kursing ber vi om medlemskap i NSG og 300 kroner for halvdagskurs. Uttaksregler for uttak til NM til redigering Før sesongen startet ble vi enige om et system som skulle gjøre at vi sendte den beste av oss til å representerte Vestfold under NM i gjeterhund på Sæbø i Møre og Romsdal. Det lyktes vi i. Reglene er å finne på vår FB side. Det har likevel skapt en del diskusjon rundt reglene vi hadde i 2014 og vi har blitt enige om å redigere disse. Forslag til nye uttaksregler vil bli lagt frem på årsmøte den 28. januar 2015 For endelig behandling. Se vedlegg. Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 12

13 Avholdte gjeterhundprøver, kurs og konkurranser. Vi hadde planlagt en gjeterhundprøve på Tjøme i slutten av oktober, men måtte avlyse da det norske unghundmesterskapet ble lagt på samme dagen og fordi flere av oss ønsket å være med på dette med unghundene våre. Vi hadde også planlagt et kurs med instruktør Egil Syversbråten i slutten av november, men han kunne ikke komme av familiære årsaker. Dette har egentlig ikke vært noe problem da flere av oss har vært på andre kurs arrangert av bla Telemark gjarhundlag. Vårt nære og gode forhold til Telemark Gjetarhundlag resulterte i at vi også i år hadde et felles fylkesmesterskap hos dem i Bø. Et flott arrangsjemang der Andreas vant med Sam. Cato Smørgrav var dommer. Utover høsten hadde vi stadig nye hundeførere innom for trening og kursing. Vi har også hatt en liten gjeterhundkonkurranse i Sande. Sande Lobster Open Førstepremien var hummer og Andreas vant Vi hadde dessverre bare seks sauer til rådighet så vi kunne ikke invitere andre enn oss i fylket dessverre. Fra venstre Svein Børresen, Andreas Eklund, Roy Eftedal, dommer Sigmund Røed og Kurt Evje. Resultatlisten fra Fylkesmesterskapet for Vestfold: Andreas med Sam Kurt med Scot Roy Eftedal med Zimba Kurt med Sam Svein med Remy M 86 poeng 80 poeng 66poeng 60 poeng 51 poeng NM i gjeterhund på Sæbø i Møre og Romsdal som gikk over to dager. I NM kom Andreas og Sam kom på en flott 50. plass. Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 13

14 Deltagelse på norsk unghundmesterskap i Lier som gikk over to dager Andreas Eklund med Sam Svein Børresen med Remy M Roy Eftedal med Mio Kurt med Sam på 6. plass på 18. plass på 22. plass på 30. plass Deltagelse på Nordisk unghundmesterskap i Danmark som gikk over to dager Andreas og Sam Svein med Remy M på 6. plass på 23 plass En flott innsats av begge to. Gratulerer! Økonomi: Utgifter Vi har hatt to utgifter i Det ene var start og påmeldingsavgiften til Andreas under NM og ett innkjøp av et transportabelt plastikkgjerde til bruk for trening og konkurranser. Undertegnede kjøpte gjerdet brukt av Bjørnar Smedsrud på Sem og fikk hele 500m for 500 kroner. Dette er selvfølgelig til låns for alle medlemmer som ønsker å trene på et jorde som ikke er inngjerdet. I dag er det lagret i Revestien 5 på Tjøme. Inntekter Når det gjelder inntektene så har vi blitt enige om at en tredjedel av kursavgiften går til gjeterhundmenda. Dette vil vi diskutere fortløpende da noen har flere kurs enn andre. Årsmøte vil bli holdt 28. januar 2015 Regnskap: Pr har vi kr kroner. I følge kontoutskrift fra Roy. Kurt Evje Leder Vestfold Gjeterhundnemd Hold av datoen ! Fylkesmesterskap i gjeting i Vestfold på Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 14

15 Forslag til Arbeidsplan 2014 Måned Arrangement Tema Gjest/ Sted Dato Ansvarlig foreleser Februar Årsmøte Årsmøte Nortura Tønsberg Vestfold Sau og geit Mars Styremøte Ullhenting Konstituering av nytt styre Nortura leder Alle Ull Mars Medlemsmøte Sjukdom og Nortura Styret helse på sau. Tønsberg Representantska psmøte og Landsmøte Mars 2015 Mai August Styremøte Sumartur til Buskerud Sept. Oktober Værlam kåring Styremøte Avlsutvalget og væringen Medlemsmøte Representantska psmøte Okt-15 NSG sentralt Nov- Des. Ull innsamling Julestyremøte Årsmøte, arbeidsplan 2016 Nortura Tønsberg Årsmelding Vestfold sau og geit 2014 Side 15

16 Årsekneskap 2014 INNTEKTER Innsamling ull 6931,01 Renter 326,9 Kontigenter NSG 33018,34 Div. inntekter 2400 Sum Inntekter 42676, ,25 UTGIFTER Gaver premier 250 Møter / beverting 3912,79 Styrehonorar Porto / gebyrer 12 Div. Ullsekker 18568,7 Sum utgifter 34243, ,49 Overskudd 8432,76 Balanse 2014 Bank pr ,82 Bank pr Øre korrigering 0,1 Inntekter ,25 Kostnader ,49 Bank pr ,68 Bank pr ,74 Skyldig påløpte utgifter 13262,79 Avstemingssum 0,05 Årsmelding 2013-Vestfold Sau og Geit Side 16

17 Årsmelding 2013-Vestfold Sau og Geit Side 17

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2013 Foto: A Loftsgarden Årsmelding Vestfold sau og geit 2013 Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura)

Detaljer

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2015

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2015 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2015 Foto HKF Årsmelding Vestfold sau og geit 2015 Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura) Torhild

Detaljer

Årsmøtereferat. Årsmøtet i Telemark sau-og geit, halde 5-6 mars 2011 på Morgedal Hotel.

Årsmøtereferat. Årsmøtet i Telemark sau-og geit, halde 5-6 mars 2011 på Morgedal Hotel. Årsmøtereferat Årsmøtet i Telemark sau-og geit, halde 5-6 mars 2011 på Morgedal Hotel. Årsmøte vart opna av leiaren, Erik H Håtveit med helsinga han skreiv i årsmeldinga kjære yrkesvenner Aslak Snarteland

Detaljer

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2017

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2017 Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2017 Foto: Arne J Loftsgarden Foto. L B Linneflaatten Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690

Detaljer

Hordaland Sau og Geit

Hordaland Sau og Geit Hordaland Sau og Geit Referat årsmøte Hordaland Sau og Geit 28. februar & 1. mars 2014 Ullensvang Hotel, Ullensvang Utsendingar og gjester møtte til årsmøte fredag 28. februar til faginnlegg v/finn Avdem

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011

ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 ÅRSMELDING FOR LIER SAU OG GEIT 2011 Værmønstring på Ål vgs. Avdeling Lien. 27. oktober. Hans Hjelstuen og Jon R. Aas var dommere. 1. Tillitsvalgte 2011 Styret: Knut Birkeland (formann) Henrik Trømborg

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2014 Årsmøtet med fagdag blei halde på Solstad Hotell på Gol, 25. og 26. januar 2014. Laurdag 25. januar Stein Terje Moen frå Norilia, ullstasjonen

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010

Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010 Årsmelding Aust-Telemark Sau og Geit 2010 Aust-Telemark Sau og Geit vart danna i 2009. Da slo Gransherad og Heddal sauavlslag og Sauland Sauavlslag seg saman til eitt lokallag. Pr. 31.12.2010 er det 43

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014. Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2014 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit * Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad Kasserar ; Edgar Grindheim * Styremedlem ; Lone Møller

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar 3. Val av skrivar 4. Val av to til å underskriva

Detaljer

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal

Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Styremøte i Sogn og Fjordane Sau og geit 11-12 april på Quality Hotell Sogndal Til stades: Halvar Espeseth Eva Høydal Lars Nesse Mirjam Friberg Lene Engvik Rasch Ragnhild Sæle (kasserar) Sak 16/11 Referat

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12

ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 ÅRSMØTE RING 41/AVLSUTVALGET I OPPLAND QUALITY STRAND HOTEL, GJØVIK 17/2-12 Det møtte 25 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2.

Detaljer

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit

Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Referat fra årsmøte på Rødberg 21.02.15 Buskerud Sau og Geit Leder Tor Grøthe ønsket velkommen til årsmøte for 2014 og leste opp leders tale fra årsmeldingen. Sak 1. Konstituering - Opprop Det var i alt

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark

Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit , Vestheim, Lista Flypark Årsmøte 2011 Vest-Agder Sau og Geit 26.02.2011, Vestheim, Lista Flypark Organiserende lokallag Lista Ordstyrer: Einar Grødem 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning

Detaljer

Sogn og Fjordane Sau og Geit

Sogn og Fjordane Sau og Geit MEDLEMSINFO DESEMBER 2015 ÅRSMØTE 2015 Styret har vedteke at årsmøte i SFSG for 2015 vert på Skei Hotel, FREDAG 26. FEBRUAR 2016, med påfølgjande fagdag laurdag 27.februar. Saker som lokallag ønskjer skal

Detaljer

Referat. Møte i regionutvalget for saueavl Øst. Garder Kurs og konferansesenter. Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45

Referat. Møte i regionutvalget for saueavl Øst. Garder Kurs og konferansesenter. Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45 Referat Møte i regionutvalget for saueavl Øst Garder Kurs og konferansesenter Torsdag 14. juni kl 08:30-17:45 Tilstede: Stein Bentstuen, Akershus Sven Reiersen, Aust Agder Ivar Slettemoen, Buskerud Magne

Detaljer

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik:

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik: Referat 16. januar 2013. REGIONUTVALG SAUEAVL VEST Referat frå møte i Regionutvalg Vest på Quality Airport Hotel Stavanger den 4. januar 2013. Desse møtte: Rolf Arne Torgersen, Per Johan Lyse, Tore Atle

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag

Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Protokoll Årsmøte 2017 Møre og Romsdal folkemusikklag Dato/tid: 26. mars 2017 /kl 10.00-12.00 Stad: Fosnavåg hotell Sakliste: 1. Registrering av deltakarar med stemmerett 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit. Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad *

ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit. Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad * ÅRSMELDING FOR RADØY SAU OG GEIT 2013 Styret har vore samansett av : Leiar Kåre Hole * Nestleiar ; Ivar Soltveit Skrivar ; Erna Tunsberg Erstad * Kasserar ; Edgar Grindheim Styremedlem ; Marlen Rikstad

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2016

Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2016 Foto: Arne J Loftsgarden Årsmelding Vestfold Sau og Geit 2016 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: (betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL Mob 902 04 121

Detaljer

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal

Møteleiar: valt Terje Moe Skrivar: valt Inger Marie Beheim Underskrive protokollen: valt Stig Laberg Øvstetun og Morten Brandsdal Protokoll Årsmøte IL Jotun 17.02.2011 kl. 19.00 i Jotunhuset Tilstades: 41 Sakliste / innkalling. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste. Innkalling og sakliste godkjent Sak 1: Konstituering

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit

Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit Årsmøte 2012 Vest-Agder Sau og Geit 25.02.2012, Organiserende lokallag Hægebostad Ordstyrer: Gunnar Eikeland 1 Program og saksliste Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Frammøte og kaffe Åpning ved Hægebostad

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 29. januar 2003

Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 29. januar 2003 Referat fra møte i Landsrådet for saueavl 29. januar 2003 Møtested: Lagskontortet, Parkveien 71, Oslo Deltakere: Sigurd Krekke Kjell Horten Ken Lunn Tormod Ådnøy Per Liahagen Rolf Aass (Observatør) Tone

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER.

ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. ÅRSMØTE I RING 41/AVLSUTVALGET 18/2-2011 PÅ QUALITY HOTELL, ØYER. Det møtte 30 stk. på årsmøtet, av disse var det 16 stemmeberettiget. Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Årsmelding

Detaljer

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Gjeterhundrådet. Referat arbeidsmøte tirsdag 8. mars kl.10.00

Gjeterhundrådet. Referat arbeidsmøte tirsdag 8. mars kl.10.00 Til styrets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Arne Christoffer Sand, Stig Runar Størdal, Audun Seilen, Knut Nymo, Representant fra landsstyret: Ove Holmås Generalsekretær: Lars Erik Wallin Gjeterhundrådgiver/sekretær:

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder

Møteprotokoll. KIKS - Styret. Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder Møteprotokoll KIKS - Styret Møtestad: Froland Dato: 10.04.2015 Tid: 10:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Gro Anita Mykjåland Nestleder Arne Austenå Medlem Varamedlemer som møtte:

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen.

ÅRSMØTE 2015. Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. ÅRSMØTE 2015 Det vert halde årsmøte i Fitjar Kraftlag SA tirsdag 12. mai kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg: Same dag kl 17.00 18.30 Fitjar

Detaljer

Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010

Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010 Årsmøte Møre og Romsdal Sau og Geit på Hotell Union i Geiranger 27-28 febr 2010 Årsmøtet vart åpna med eit seminar om utmarksbeitet. Tema på seminaret var Utmarksbeite i framtida der Yngve Rekdal frå Skog

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus.

Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Ørsta/Volda Pistolklubb fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Til medlemmane 20.1.2010 Innkalling årsmøte Det vert med dette kalla inn til årsmøte i fredag 26. februar kl. 20.00 på skytebana i Ørsta Kulturhus. Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen

Referat. Møte i Avlsrådet for sau. Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030. Sted: Quality hotell, Gardermoen Referat Møte i Avlsrådet for sau Tidspunkt: 14. juni 2005, klokka 1400-2030 Sted: Quality hotell, Gardermoen Til stede: Bjørn Høyland, Øivind Gurandsrud, Sigurd Krekke, Gunnar Klemetsdal (vara), Per Liahagen,

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71.

Oslo, 7. april 1992. møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 7. april 1992 R E F E R A T møte i gjetarhundnemnda måndag den 6. april kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Kjell Kristoffersen Jon H. Sæther

Detaljer

Gjeterhundrådet. Referat møte onsdag 12. mars klokken 11.00

Gjeterhundrådet. Referat møte onsdag 12. mars klokken 11.00 Til styrets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Odd Bjarne Bjørdal, Arne Christoffer Sand, Audun Seilen, Lars Erik Wallin, Tone Våg Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: nsg@nsg.no

Detaljer

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015

Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Årsmøte Valldal Idrettslag 4. mars 2015 Sakliste 1. Godkjenne innkalling, sakliste og møtereglar 2. Konstituering a. Val av dirigent b. Val av sekretær c. Val av 2 personar til å skrive under møtebok 3.

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte.

REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte. REFERAT ÅRSMØTE INDRE SUNNFJORD TURLAG 2015 Fredag 27. november kl 18:00 Scandic Sunnfjord Hotell Det var 32 frammøtte. Sakliste: 1. Konstituering a) godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling er godkjent.

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

REFERAT. Sak 01/2004 - Innspill fra Jon Sand ang. HD-røntging

REFERAT. Sak 01/2004 - Innspill fra Jon Sand ang. HD-røntging REFERAT Fra møtet i Gjetarhundrådet tirsdag 18. februar 2004 Disse var med på møtet: Egil Lutdal (leder) Bjørn Ola Vaagaasarøygard Per Helge Lindholt Arne Flatebø (sekretær) Saksliste: Sak 01/2004 - Innspill

Detaljer

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra )

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra ) LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Leikarringen vart skipa 14. november 1919. Lov og styringsføresegner sist endra 01.03.2016.) 1 Skipnad Leikarringen vart skipa som særlag i Bondeungdomslaget

Detaljer

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71.

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71. REFERAT fra møte i gjeterhundnemnda onsdag 26. januar 2000. Møte ble holdt i Parkveien 71. Disse var med på møtet: Kristian K. Kleppe Rolf A. Finstad Frits van der Kooij Per Helge Lindholt Knut B. Simensen

Detaljer

Årsmøte i Årdal Båtforening

Årsmøte i Årdal Båtforening Årsmøte i Årdal Båtforening Tid: Onsdag 26.2.2014 kl.1800 Stad: Klingenberg hotell Sakliste: 1. Opning / Konstituering Det var ikkje kommentarar til innkallinga. Albert Berveling vart valt til møteleiar

Detaljer

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg.

Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Til medlemmane i Mental Helse Os / MHO: Os, 5. februar 2014 Styret i Mental Helse Os kallar inn til årsmøte og deretter hyggetreff tysdag 4. mars kl.18.00, Allaktivitetshuset, 3 etg. Den viktigaste saka

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND  INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 10. NOVEMBER 2016 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåvei 69 på Laksevåg.

Detaljer

Møte nr 1/2014 i Avlsrådet for sau

Møte nr 1/2014 i Avlsrådet for sau Møte nr 1/2014 i Avlsrådet for sau Tid: Tirsdag 14. januar kl 20:00 onsdag 15. januar kl 16:00, 2014 Sted: Deltakere: Observatører: Saksbehandler og referent: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Ivar G.

Detaljer

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag

VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag VEDTEKTER for Lusetermorkje beitelag 1 LUSETERMORKJE BEITELAG Lusetermorkje beitelag, nedanfor kalla laget, er eit organisert fellesskap mellom beiterettshavarane og grunneigarane i Lusetermorkje. Som

Detaljer

Referat fra spælsaumøte

Referat fra spælsaumøte Foretaksregisteret: 970 134 808 MVA Saksbehandler, innvalgstelefon og elektronisk postadresse Siv Heia Uldal, 23 08 47 73 / 41412799 siv.uldal@nsg.no Oslo, 29. mars 2005 Referat fra spælsaumøte Tid: 25.

Detaljer

Væreringene i Hordaland

Væreringene i Hordaland Væreringene i Hordaland Bergen, onsdag 23.01.2013 kl 10:00-15:00 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Program for væreringene og andre spesielt avlsinteresserte Velkomen til møte. Presentasjon

Detaljer

Time Sau & Geit Årsmelding og rekneskap - 2014 -

Time Sau & Geit Årsmelding og rekneskap - 2014 - Time Sau & Geit Årsmelding og rekneskap - 2014 - Her er Torkjell Mauland i aksjon med gjetarhunden 1 ÅRSMØTE Time Sau- og Geit har årsmøte på Undheim Samfunnshus 28. januar 2015 kl.19.30. Saker til årsmøtet

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag

ADHD NORGE Nord Trøndelag fylkeslag PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Dato: 10 mars 2012 Sted: O2 huset (Ogndalsveien 2 ved siden av Grand Hotell), Steinkjer. Tid: 13:00 Tilstede: 14 Stemmeberettigede medlemmer, kontrollert med medlemslister mottatt

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Årsmøte i Nordfjord Golfklubb

Årsmøte i Nordfjord Golfklubb Nordfjord Golfklubb, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Protokoll Innkalling og dagsorden vart samrøystes godkjend Årsmøtet valde samrøystes:

Detaljer

Møre og Romsdal Fylkeslag av

Møre og Romsdal Fylkeslag av Årsmøte 2011 Gardermoen 31.03.2011 Møterom Sinnataggen Side 2 Årsmøte for 2011 Gardermoen, Møterom Sinnataggen, 31.03.2011 kl. 11.30. Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2010 Sak

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet

Møteprotokoll. KIKS - Representantskapet Møteprotokoll KIKS - Representantskapet Møtestad: Utsikten hotell, Kvinesdal Dato: 19.06.2015 Tid: 15:00 18:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Tarald Myrum Medlem Valle kommune Bjørn

Detaljer

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås

ÅRSMØTE I V.I.L. Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00. Stad: Klubbhuset på Omenås ÅRSMØTE I V.I.L Tid: 27.02.2013 kl 19.30- kl 22.00 Stad: Klubbhuset på Omenås Desse møtte: Einar Hoel, Yvonne Dale, Inge Sunde, Ellisiv Valdal Jarvik, Karianne Vestre Døving, Anders Rem, Liv Hanne Svensvik,

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Høring om avlsarbeidet på sau - Høringsnotatet av

Høring om avlsarbeidet på sau - Høringsnotatet av Høring om avlsarbeidet på sau - Høringsnotatet av 12.11.2012 Thor Blichfeldt Avls- og seminsjef Norsk Sau og Geit Høring om avlsarbeidet i NSG 1. Innledning, bakgrunn 2. Organisasjonsmessige problemstillinger

Detaljer

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.)

(Styrerommet FK Molde er ikkje tilgjengeleg før etter påske.) Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra 26. januar

Detaljer

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun

Referat frå. Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå Årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 i kjellaren i Holmatun Referat frå årsmøte i Øystese Båtlag 8. mars 2011 kl. 19.00 21.15 i kjellaren i Holmatun Møtte: 26 medlemmer. Frå styret

Detaljer

Gjeterhundrådet. Referat fra telefonmøte onsdag 29. juni kl.20.00

Gjeterhundrådet. Referat fra telefonmøte onsdag 29. juni kl.20.00 Til styrets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Arne Christoffer Sand, Stig Runar Størdal, Audun Seilen, Knut Nymo Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: nsg@nsg.no, Gjeterhundlag/nemnder,

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Gjeterhundrådet. Referat til telefonmøte torsdag 29. september kl.20.00

Gjeterhundrådet. Referat til telefonmøte torsdag 29. september kl.20.00 Til styrets medlemmer: Arne Johannes Loftsgarden, Arne Christoffer Sand, Stig Runar Størdal, Audun Seilen, Knut Nymo Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: nsg@nsg.no, Gjeterhundlag/nemnder,

Detaljer

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015

Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Regionting 2015 PROTOKOLL Nordfjord Hotell, Nordfjordeid, 12. april 2015 Side 1 av 7 Regionting for NMF Nordvest SØNDAG 12. april 2015 MØTESTART KL. 13.00 Saksliste: SAK 1: Konstituering 1. Åpning 2. Namneopprop

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus.

Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Innkalling til Årsmøte i Forum Gris Rogaland Torsdag 12.mars 2009 Kl. 19.00 på Orre samfunnshus. Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Valg av møteleiar 3. Valg av to personer til å skrive

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTE 2016 LANDSORGANISASJONEN FOR ROMANIFOLKET Org.nr.: 983037984

PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTE 2016 LANDSORGANISASJONEN FOR ROMANIFOLKET Org.nr.: 983037984 PROTOKOLL FRÅ ÅRSMØTE 2016 LANDSORGANISASJONEN FOR ROMANIFOLKET Org.nr.: 983037984 Tid: 19. mars 2016, kl. 15.00 Stad: Stathelle servicesenter Styreleiar Linda Aleksandersen opnar årsmøtet. Årsmøtet tel

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen

Referat. -- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Referat Frå Styremøte 2. april, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Elin R. Haugen, Gjermund Stuve, Finn Egil Adolfsen Frå adm.: Frode

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gardermoen, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 16:00-18:15 Følgjande faste medlemmer

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Norsk Sau og Geit. Lover for lands-, fylkes- og lokallag

Norsk Sau og Geit. Lover for lands-, fylkes- og lokallag Norsk Sau og Geit Lover for lands-, fylkes- og lokallag Vedtekne 19. mars 2015 Innhald KAP. 1 OVERORDNA MÅL... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjonsform... 2 3 Medlemskap... 2 4 Plikter... 2 5 Valdgift... 3

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

Norsk Sau og Geit. Lover for lands-, fylkes- og lokallag

Norsk Sau og Geit. Lover for lands-, fylkes- og lokallag Norsk Sau og Geit Lover for lands-, fylkes- og lokallag Vedtekne 25. mars 2009 Innhald KAP. 1 OVERORDNA MÅL... 3 1 Formål... 3 2 Organisasjonsform... 3 3 Medlemskap... 3 4 Plikter... 3 5 Valdgift... 3

Detaljer

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda tirsdag 7. april 1998 kl på lagskontoret i Parkveien 71.

REFERAT. fra møte i gjeterhundnemnda tirsdag 7. april 1998 kl på lagskontoret i Parkveien 71. REFERAT fra møte i gjeterhundnemnda tirsdag 7. april 1998 kl 10.00 på lagskontoret i Parkveien 71. Disse var med på møtet: Kristian K. Kleppe Rolf A. Finstad Frits van der Kooij Per Helge Lindholt Arne

Detaljer