VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72"

Transkript

1 SPONSORER

2 Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i De beste i kommunegruppa De beste i fylket De kommunen likner mest på Grunnskole Eldreomsorg Barnevern Barnehage Helse Sosialhjelp Kultur Økonomi Kostnadsnivå Miljø og ressurser Saksbehandling Vann, avløp og renovasjon VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

3 SPONSOR VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 3 av 72

4 Vekt (%) Grunnskole Eldreomsorg Barnevern Barnehage Helse 7, Sosial 7, Kultur 2, Økonomi Kostnadsnivå Miljø og ressurser 2, Saksbehandling 2, Vann, avløp og renovasjon 2, Plasseringener oppdatert med nøkkeltallene som er brukt i 2015-barometeret. Sammenliknbar serie Fargekodene gir signal om hvor godt eller dårlig kommunen ligger an i sektoren, målt mot alle kommuner. NB: I noen tilfeller har ikke kommunen nok data til å bli plassert innen enkelte sektorer. I tabellene for hver enkelt sektor er plasseringer og karakterer for tid ligere år oppdatert for å være mest mulig sammenliknbart med årets utgave. Det er bare i totaltabellen ikke i sektorene at vi justerer for kommunens korrigerte inntekt. Husk: Dette er en rangering, ikke en kvalitetsvurdering. Ligger kommunen langt ned e på et område, er det sannsynlig at det er noe å lære av andre, men det betyr ikke automatisk at kvaliteten i den leverte tjenesten er dårlig. Viser plassering innen hver sektor oppdatert til versjonen. Det betyr at vi bruker de 123 nøkkeltallene som er med i årets barometer, også bakover i tid. Plasseringer her vil altså ikke nødvendigvis stemme overens med den likt utseende tabellen i tidligere analyser. Dette er for å gjøre tidsserien i årets analyse mest mulig sammenliknba r bakover i tid ; du trenger ikke slå opp i gamle analyser for å sjekke om det har blitt bedre eller dårligere. Rangeringen går fra 1 til 428, men i flere sektorer er det en del kommuner som mangler for mange nøkkeltall til at vi mener det er riktig å range re dem. Grunnskole: 417. Eldreomsorg: 419. Barnevern: 380. Barnehage: 424. Helse: 428. Sosialtjeneste: 377. Kultur: 381. Økonomi: 361. Kostnadsnivå: 362. Miljø og ressurser: 385. Saksbehandling: 359. Vann, avløp og renov asjon: 309. VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 4 av 72

5 Vekt (%) Grunnskole Eldreomsorg Barnevern Barnehage Helse 7, Sosial 7, Kultur 2, Økonomi Kostnadsnivå Miljø og ressurser 2, Saksbehandling 2, Vann, avløp og renovasjon 2, Tidligere års tabeller er oppdatert med nøkkeltallene som brukes i barometeret. Tidsserien er derfor sammenliknbar bakover i tid. Vekt (%) Grunnskole Eldreomsorg Barnevern Barnehage Helse 7, Sosial 7, Kultur 2, Økonomi Kostnadsnivå Miljø og ressurser 2, Saksbehandling 2, Vann, avløp og renovasjon 2, NB: De ti største kommunene er plassert sammen i kommunegruppe 14 av Kommunal Rapport her i Kommunebarometeret. For øvrig er inndelingen som SSBs kommunegrupper per mars Tabellene er oppdatert bakover i tid for å være sammenliknbare med barometeret. VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 5 av 72

6 Plass Kommune GSK PO BV BH HEL SOS KUL ØK ENH MIL SAK VAR 1 Oppdal Høylandet Mandal Asker Sogndal Nesodden Ås Stryn Siljan Jølster Oppegård Førde Ål Dovre Moss Sandefjord Hå Alvdal Skjåk Askvoll GSK: Grunnskole. PO : Eldreomsorg. BV: Barnevern. BH: Barnehage. HE L : Helse. SOS: Sosialtjenesten. KUL: Kultur. ØK: Økonomi. ENH : Kostnadsnivå. MIL: Miljø og ressurser. SAK: Saksbehandling. VAR: Vann, renovasjon og avløp. Dette er de kommunene som kommer best ut innen kommunegruppa, slik den er definert av SSB : Plass Kommune GSK PO BV BH HEL SOS KUL ØK ENH MIL SAK VAR 10 Jølster Dovre Alvdal Hof Lindesnes Nes (Busk.) Øystre Slidre Fjaler Lund Bjerkreim De ti største kommunene i landet har vi samlet i én kommunegruppe (G14). VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 6 av 72

7 Husk at d et kan være st ore inntektsforskjeller mellom kommuner i ett og samme fylke. Plass Kommune GSK PO BV BH HEL SOS KUL ØK ENH MIL SAK VAR 1 Oppdal Trondheim Agdenes Bjugn Skaun Holtålen Klæbu Røros Ørland Hemne GSK: Grunnskole. PO : Eldreomsorg. BV: Barnevern. BH: Barnehage. HE L : Helse. SOS: Sosialtjenesten. KUL: Kultur. ØK: Økonomi. EN H : Kostnadsnivå. MIL: Miljø og ressurser. SAK: Saksbehandling. VAR: Vann, renovasjon og avløp. En litt annerledes måte å finne liknende kommuner på. Komm unal Rapport lager denne sammenlikningen en gang i året. Den er særlig knyttet til sammensetning av befolkningen, økonomi og geografi og kan kanskje gi en annen innfallsvinkel til hvilke kommuner man skal måle seg mot enn SSBs kommunegrupper og nabokommu nene. Plass Kommune GSK PO BV BH HEL SOS KUL ØK ENH MIL SAK VAR 38 Trøgstad Lindesnes Øystre Slidre Nord-Aurdal Bjugn Hemne Gausdal Marker Råde Vestre Slidre Nordre Land Bø (Telem.) Flesberg Nord-Odal Krødsherad VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 7 av 72

8 Teller 20 % av det samlete barometeret Karakter og plassering GRUNNSKOLE AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng siste fire år (10% vekt i sektoren) AVGANGSKARAKTERER: Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste år (5 %) FRAFALL: Andel elever ikke fullført og bestått videregående innen fem år, snitt siste fire år (20%) NP 5. TRI NN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5 %) NP 5. TRI NN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5 %) NP 8. TRI NN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5 %) NP 8. TRI NN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5 %) NP 9. TRI NN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5 %) NP 9. TRI NN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5 %) UTDANNING: Andel lærere m/høyere utd. og pedagogisk utd., trinn (10%) 6 = Best. 1 = Dårligst. Over 3,5: Nærmere de beste enn de svakeste Plassering Kolonne ,4 3,8 4,0 3, ,7 2,6 4,4 4,1 3, ,2 2,8 4,5 3,7 4, ,0 2,3 2,2 2, ,9 3,7 3,7 2, ,3 3,4 3,6 2, ,1 3,5 3,3 2, ,4 3,8 4,1 4, ,8 3,0 3,0 2,8 2, TRI VSEL: 7. trinn, snitt siste fem år (5 %) 4,5 4,0 3,7 3, TRI VSEL: 10. trinn, siste fem år (5 %) 6,0 5,5 5,4 5, SPESIALUNDERVI SNING: Andel elever med slik undervisning, snitt siste fire år (5 %) 5,1 5,2 4,8 4,2 3, LEKSEHJELP: Andel elever trinn som 3,9 4,2 3,8 1, har leksehjelp (5 %) SFO: Andel ansatte i SFO med relevant 3,0 3,4 3,3 3,0 4, utdanning (5 %) Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert. VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 8 av 72

9 I all hovedsak er det resultater som teller klart mest i denne sektoren, men vi bruker også noen andre nøkkeltall som trivsel og spesialundervisning. Kode Nøkkeltall som er brukt Kilde Årgang med i barometer GSK1 GSK2 GSK3 GSK4 GSK5 GSK6 GSK7 GSK8 GSK9 GSK10 GSK11 GSK12 AVGANGSKARAKTERER: Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste fire år (10% vekt innen sektoren). Alle år teller like mye. AVGANGSKARAKTERER: Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste år (5 %) FRAFALL: Andel elever som ikke har fullført og bestått videregående innen fem år, snitt siste fire år (20%) data publiseres i juni. Uklart om det der vil komme kommunefordelte tall i så fall blir endelig utgave oppdatert med disse. 5. trinn: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5%).Alle år teller like mye. På grunn av omlegging fra 2014 er tidligere års gjennomsnitt endret til den nye skalaen som Utdanningsdirektoratet bruker. 5. trinn: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5 %). Alle år teller like mye. 8. trinn: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5%).Alle år teller like mye. På grunn av omlegging fra 2014 er tidligere års gjennomsnitt endret til den nye skalaen som Utdanningsdirektoratet bruker. 8. trinn: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5 %). Alle år teller like mye. 9. trinn: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5%).Alle år teller like mye. På grunn av omlegging fra 2014 er tidligere års gjennomsnitt endret til den nye skalaen som Utdanningsdirektoratet bruker. 9. trinn: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5 %). Alle år teller like mye. UTDA NIN G: Andel lærere med høyere utdanning og pedagogisk utdanning, trinn (10%) TRIVSEL: 7. trinn, snitt siste fem år (5%). Kilde er elevundersøkelsen, data er bearbeidet videre av Folkehelseinstituttet. Viser andel som trives godt på skolen. TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år (5 %). Kilde er elevundersøkelsen, data er bearbeidet videre av Folkehelseinstituttet. Viser andel som trives godt på skolen. FHI 2013 Udir 2014 Udir 2014 Udir 2014 Udir 2014 Udir 2014 Udir 2014 Kostra 2013 FHI 2013 FHI 2013 VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 9 av 72

10 GSK13 GSK14 GSK15 SPESI ALU N DERVI SNIN G: Andel elever som får slik undervisning, snitt siste fire år (5 %). Det er vanskelig å si hva som er riktig nivå i hver kommune, ettersom det ikke finnes tall for etterspørsel. I utgangspunktet bør spesialundervisning være noe som forbeholdes spesielle tilfeller. I Kommune - Norg e samlet gikk bruken noe ned i fjor. LEKSE H JELP: Andel elever trinn som har leksehjelp (5 %). Hentes fra GSI - tallene. SFO: Andel ansatte i SFO med relevant utdanning (5 %).Hentes fra GSI - tallene. Udir 2014 Udir 2014 Plass Kommune GSK1 GSK2 GSK3 GSK4 GSK5 GSK6 GSK7 GSK8 GSK9 GSK10 GSK11 GSK12 GSK13 GSK14 GSK15 1 Førde 5,2 4,2 5,4 6,0 5,9 6,0 5,8 6,0 6,0 3,7 6,0 5,8 4,3 6,0 3,8 2 Bærum 6,0 6,0 6,0 6,0 4,6 6,0 6,0 6,0 6,0 2,4 6,0 6,0 5,3 4,7 1,6 3 Sogndal 5,9 4,8 6,0 6,0 5,8 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 1,8 2,3 1,0 4 Asker 5,6 5,3 5,8 6,0 3,2 6,0 6,0 6,0 6,0 3,6 5,9 5,5 4,8 4,1 3,0 5 Stryn 3,8 4,1 6,0 4,9 5,3 4,8 5,1 4,4 6,0 5,6 5,5 6,0 6,0 6,0 1,8 6 Askvoll 4,3 5,8 6,0 4,6 5,2 5,2 6,0 5,7 4,5 6,0 4,8 4,2 5,5 4,5 7 Oppegård 5,8 5,7 5,8 6,0 4,3 6,0 6,0 6,0 6,0 1,9 5,4 5,4 5,7 3,8 2,9 8 Hamar 3,7 4,2 5,3 5,8 4,1 5,8 6,0 4,8 5,8 4,8 6,0 6,0 6,0 3,8 4,0 9 Leikanger 6,0 5,7 6,0 4,2 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 1,2 2,4 3,0 10 Luster 4,9 4,9 5,6 5,0 3,2 6,0 6,0 6,0 5,2 5,4 6,0 3,1 3,8 3,3 11 Fjaler 6,0 5,0 6,0 2,6 6,0 5,7 6,0 4,5 5,6 6,0 5,8 2,5 1,1 12 Gloppen 4,6 4,3 5,3 3,9 4,9 5,7 4,5 5,5 5,7 5,1 5,2 6,0 5,0 2,7 13 Holtålen 5,1 4,6 6,0 1,7 3,8 2,9 4,2 6,0 6,0 6,0 4,3 5,2 6,0 14 Nesodden 5,9 5,5 4,1 5,2 6,0 6,0 6,0 5,1 6,0 3,8 5,3 5,0 6,0 4,1 1,8 15 Halsa 5,8 5,8 6,0 2,6 3,6 5,0 5,1 4,4 4,2 6,0 4,2 4,6 4,8 16 Alvdal 6,0 5,0 5,6 5,6 4,4 3,5 4,7 5,3 3,7 6,0 5,8 4,7 2,2 3,8 17 Lierne 4,5 4,8 4,9 3,7 2,0 5,6 5,5 6,0 5,0 4,4 5,1 6,0 6,0 18 Tynset 4,7 3,7 5,0 5,7 4,5 5,7 5,1 6,0 4,4 5,3 5,9 5,4 4,2 2,2 19 Ørskog 5,8 5,0 5,8 4,0 5,9 5,5 4,2 5,2 4,0 3,0 3,7 5,1 20 Eid 5,0 4,2 6,0 6,0 5,1 3,1 3,6 4,4 4,8 4,6 5,8 6,0 4,7 1,6 2,7 Plass Kommune GSK1 GSK2 GSK3 GSK4 GSK5 GSK6 GSK7 GSK8 GSK9 GSK10 GSK11 GSK12 GSK13 GSK14 GSK15 9 Leikanger 6,0 5,7 6,0 4,2 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 1,2 2,4 3,0 11 Fjaler 6,0 5,0 6,0 2,6 6,0 5,7 6,0 4,5 5,6 6,0 5,8 2,5 1,1 13 Holtålen 5,1 4,6 6,0 1,7 3,8 2,9 4,2 6,0 6,0 6,0 4,3 5,2 6,0 16 Alvdal 6,0 5,0 5,6 5,6 4,4 3,5 4,7 5,3 3,7 6,0 5,8 4,7 2,2 3,8 25 Stranda 5,6 5,8 4,3 4,5 4,3 5,5 6,0 5,8 5,9 2,4 3,9 4,9 5,7 4,5 3,3 45 Rindal 4,3 3,8 4,6 4,2 4,4 5,9 4,4 6,0 3,3 5,5 3,3 3,6 4,7 63 Folldal 3,9 6,0 6,0 3,9 4,1 5,0 4,8 3,0 5,1 3,9 4,5 1,6 3,0 65 Nes (Busk.) 4,4 4,6 2,8 5,0 3,5 5,6 5,4 6,0 5,9 5,7 3,9 5,2 3,2 1,9 4,5 66 Rennesøy 5,1 4,1 4,8 3,6 4,4 3,9 4,1 4,2 5,7 3,9 4,7 5,1 4,7 2,2 2,1 69 Gaular 6,0 6,0 4,0 1,2 4,4 5,0 5,5 5,2 6,0 5,3 3,1 2,1 3,0 VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 10 av 72

11 Plass Kommune GSK1 GSK2 GSK3 GSK4 GSK5 GSK6 GSK7 GSK8 GSK9 GSK10 GSK11 GSK12 GSK13 GSK14 GSK15 13 Holtålen 5,1 4,6 6,0 1,7 3,8 2,9 4,2 6,0 6,0 6,0 4,3 5,2 6,0 23 Røros 4,7 4,5 6,0 3,6 4,3 3,9 3,9 4,2 2,9 5,0 3,9 5,7 5,3 3,8 4,8 24 Oppdal 4,9 5,4 5,3 3,8 4,1 4,2 4,9 4,3 6,0 4,0 4,9 4,8 4,9 2,7 4,6 86 Malvik 3,8 4,6 4,8 4,2 3,5 4,2 4,8 4,0 5,8 4,9 3,2 4,0 3,8 2,2 2,4 89 Trondheim 3,5 3,9 4,2 5,3 2,8 4,7 4,8 4,2 4,5 4,3 5,0 4,7 5,4 2,1 3,2 129 Rissa 5,0 4,7 4,6 3,2 3,4 4,3 3,4 3,3 2,6 4,5 4,6 3,7 2,5 2,3 138 Melhus 2,4 1,9 5,0 4,2 4,3 1,9 3,4 2,6 4,5 5,0 4,8 4,2 4,3 1,8 3,5 171 Orkdal 1,9 2,7 3,8 4,5 2,3 2,9 4,1 2,6 4,6 5,0 5,2 4,7 4,3 4,1 3,2 182 Meldal 3,7 2,5 1,3 3,6 2,1 4,0 6,0 1,5 2,6 3,8 5,4 6,0 186 Snillfjord 3,2 4,1 2,2 2,0 4,0 6,0 6,0 3,7 5,6 4,9 1,6 3,3 6,0 Plass Kommune GSK1 GSK2 GSK3 GSK4 GSK5 GSK6 GSK7 GSK8 GSK9 GSK10 GSK11 GSK12 GSK13 GSK14 GSK15 95 Øystre Slidre 3,3 3,1 3,7 5,2 5,5 4,4 4,9 5,2 4,0 4,3 5,1 3,1 3,8 4,0 4,3 120 Bø (Telem.) 3,0 3,9 4,9 4,4 4,0 3,7 3,5 5,1 4,2 4,3 4,0 3,1 1,0 3,7 128 Nord-Aurdal 3,6 3,3 4,1 3,3 2,2 4,6 2,5 4,8 2,3 4,8 6,0 4,5 6,0 3,9 140 Flesberg 3,7 4,2 4,7 1,0 3,5 3,4 3,3 4,2 3,8 3,8 6,0 6,0 3,2 1,9 2,1 208 Trøgstad 3,5 3,7 1,8 2,9 4,5 2,3 3,8 2,4 3,8 4,9 5,9 4,1 6,0 2,8 5,0 231 Vestre Slidre 3,9 2,1 3,2 4,0 4,4 2,3 3,1 4,0 1,0 3,5 6,0 4,7 239 Bjugn 3,3 3,0 4,3 2,7 2,7 2,3 2,6 4,2 2,8 3,6 5,1 3,8 1,5 4,9 249 Råde 1,0 2,2 3,6 4,4 4,1 3,8 5,2 2,9 5,3 3,5 4,2 3,7 5,0 2,7 2,1 266 Marker 2,8 4,6 4,3 2,6 3,2 2,4 3,8 1,6 1,0 3,0 5,1 4,5 5,1 2,1 2,6 289 Lindesnes 1,6 1,8 2,1 5,4 3,5 3,2 4,0 2,7 4,1 4,6 5,1 4,9 5,2 1,2 4,0 VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 11 av 72

12 Kommunens eget De 5 % beste Målt mot de beste Trend nøkkeltall hvert år GRUNNSKOLE AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskolepoeng siste fire år (10% vekt i sektoren) 40,3 40,5 40,1 42,4 42,4 42,7 AVGANGSKARAKTERER: Gjennomsnitt-lige grunnskolepoeng siste år (5 %) 41,2 40,6 39,6 43,3 43,0 43,4 FRAFALL: Andel elever ikke fullført og bestått videregående innen fem år, snitt siste fire år (20%) NP 5. TRI NN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5 %) 47,1 46,6 47,8 54,3 54,6 54,3 NP 5. TRI NN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5 %) NP 8. TRI NN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5 %) 50,5 50,5 48,8 54,6 54,3 53,5 NP 8. TRI NN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5 %) NP 9. TRI NN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5 %) 50,5 50,3 49,9 54,7 54,6 54,9 NP 9. TRI NN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5 %) UTDANNING: Andel lærere m/høyere utd. og pedagogisk utd., trinn (10%) TRI VSEL: 7. trinn, snitt siste fem år (5 %) TRI VSEL: 10. trinn, siste fem år (5 %) SPESIALUNDERVI SNING: Andel elever med slik undervisning, snitt siste fire år (5 %) 7,8 9,2 9,9 5,4 5,5 5,7 LEKSEHJELP: Andel elever trinn som har leksehjelp (5 %) SFO: Andel ansatte i SFO med relevant utdanning (5 %) Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert. VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 12 av 72

13 Nasjonal utvikling GRUNNSKOLE AVGANGSKARAKTERER: Snitt grunnskole-poeng siste fire år (10 % vekt i sektoren) AVGANGSKARAKTERER: Gjennomsnittlige grunnskolepoeng siste år (5 %) FRAFALL: Andel elever ikke fullført og bestått videregående innen fem år, snitt siste fire år (20 %) NP 5. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5 %) NP 5. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5 %) NP 8. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5 %) NP 8. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5 %) NP 9. TRINN: Gjennomsnitt nasjonale prøver siste fire år (5 %) NP 9. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt siste fire år (5 %) UTDANNING: Andel lærere m/høyere utd. og pedagogisk utd., trinn (10 %) TRIVSEL: 7. trinn, snitt siste fem år (5 %) TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år (5 %) SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med slik undervisning, snitt siste fire år (5 %) LEKSEHJELP: Andel elever trinn som har leksehjelp (5 %) SFO: Andel ansatte i SFO med relevant utdanning (5 %) Topp 5 % i Kommune-Norge Andel som ble bedre siste år ,6 42,4 42,4 42, ,1 43,5 43,3 43,0 43, ,9 54,3 54,6 54, ,5 54,6 54,3 53, ,2 54,7 54,6 54, ,5 5,0 5,4 5,5 5, Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert. VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 13 av 72

14 Kilden for tallene er SSBs befolkningsframskrivninger, publisert sommeren Vi har oppdatert tallene med de faktiske innbyggertallene 1. januar. Vi tar med to scenarioer : det vanlige middelscenarioet og et høyt alternativ. I mange år var det høyalternativet som traff best i SSBs prognoser, de siste par årene har middelscenarioet vist seg å være mest korrekt. Barnetrinnet (6-12 år) Middels vekst Antall Endring fra 2015 Vekstnivå Høyere enn landet Høyere enn landet Høyere enn landet Høy vekst Antall Endring fra 2015 Vekstnivå Høyere enn landet Høyere enn landet Høyere enn landet Ungdomstrinnet (13-15 år) Middels vekst Antall Endring fra 2015 Vekstnivå Høyere enn landet Høyere enn landet Høyere enn landet Høy vekst Antall Endring fra 2015 Vekstnivå Høyere enn landet Høyere enn landet Høyere enn landet VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 14 av 72

15 Teller 20 % av det samlete barometeret Karakter og plassering ELDREOMSORG BEMANNI NG: Andel ansatte med fagutdanning (10% vekt innen sektoren) BEMANNI NG: Tid med lege og fysioterapeut på sykehjem (10%) BEMANNI NG: Årsverk av ergoterapeut og geriatrisk sykepleier per innb. over 80 år (10%) PROFI L: Hvor stor andel av de over 80 år med tjenester, får den hjemme? (10%) TI LBUD: Gjennomsnittlig antall timer praktisk bistand i hjemmet (5 %) TI LBUD: Gjennomsnittlig antall timer hjemmesykepleie (5 %) BEHOV: Andel av 67+ med bistand, som har stort omsorgsbehov (5 %) HELSETILSTAND: Dødelighet i prosent av landsgjennomsnittet (100 = snittet) (10%) 6 = Best. 1 = Dårligst. Over 3,5: Nærmere de beste enn de svakeste Plassering Kolonne ,5 4,6 3,8 3,7 3, ,2 5,8 5,7 4,9 6, ,4 4,0 2,5 3,1 3, ,1 5,8 5,8 5,6 6, ,2 3,4 3,5 3,6 4, ,0 3,2 2,9 2,8 2, ,9 3,8 3,8 2,8 4, ,5 2,4 1,5 2,0 3, KORTTI DSPLASSER: Gjennomsnittlig oppholdstid per plass, målt i dager (10%) 4,6 3,0 3, SAMHANDLING: Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per ,7 5,2 6,0 6,0 6, innb. (5 %) ENEROM: Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc (5 %) 1,8 2,0 2,1 6,0 6, DEMENTE: Andel plasser til demente, mot antall over 80 år på sykehjem (5 %) 2,2 2,5 6, TRYGGHET: Trygghetsalarm per hjemmeboende eldre over 80 år (5 %) 4,4 5,7 5,7 5,2 5, BRUKERE: System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten/institusjon (5 %) 6,0 6,0 6,0 6,0 6, Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert. VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 15 av 72

16 Sektoren er betydelig lagt om i år, med ambisjon om å ha flere nøkkeltall fra de ulike delene av omsorgstrappa og mindre vekt på det gamle målet om dekningsgrad på sykehjem. Nå belønnes kommuner som for eksempel har mange plasser avsatt til demente, samtidig som øvrig eldreomsorg er hjemmebasert. Kode Nøkkeltall som er brukt Kilde Årgang med i barometer ELDRE1 ELDRE2 ELDRE3 ELDRE4 ELDRE5 ELDRE6 ELDRE7 ELDRE8 E LDRE9 BEMA NI N G: Andel ansatte med fagutdanning (10% vekt innen sektoren) BEMA NI N G: Tid med lege og fysioterapeut på sykehjem (10%) BEMA NI N G: Årsverk av ergoterapeut og geriatrisk sykepleier per innb. over 80 år (10 %). Ny indikator. PROFIL: Hvor stor andel av eldreomsorgen skjer i hjemmet (andel over 80 år med tjenester som ikke bor på institusjon) (10%). Ny indikator, erstatter indikator for sykehjemsdekning. TI LBUD: Gjennomsnittlig antall timer praktisk bistand i hjemmet (5%) TI LBUD: Gjennomsnittlig antall timer hjemmesykepleie (5 %) BEH OV: Andel av de over 67 som får bistand og som har stort omsorgsbehov (5 %). Ny indikator, erstatter tidligere indikatorer som gjaldt alle aldersgrupper. Dette nøkkeltallet er mer i tråd med ønsket om å begrense sektoren til eldreomsorg spe sielt og ikke all mulig pleie og omsorg. H ELSETI LSTAN D: Dødelighet i prosent av landsgjennomsnittet (100 = snittet) (10%). Ny indikator. En usikker indikasjon på befolkningens, særlig de gamles, helsetilstand. KORTTIDSPLASSER: Gjennomsnittlig oppholdstid per plass, målt i dager (10%) ELDRE10 SAMH AN DLIN G: Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per innb. (5 %) ELDRE11 EN EROM: Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc (5 %) ELDRE12 DEMEN TE: Andel plasser avsatt til demente målt mot andel over 80 år som allerede er på sykehjem (5 %). Ny Statsbudsje ttet 2014 Hdir 2. tertial 2014 Kostr a 2014 VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 16 av 72

17 indikator. Fire av fem gamle på sykehjem er demente. Har kommunen tilrettelagt for dem? ELDRE13 TRYGGH ET: Trygghetsalarm per hjemmeboende eldre over 80 år (5%). Ny indikator, eksempel på tilbud som skal øke muligheten for å bo hjemme lenger. ELDRE14 BRUKERE: System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten/institusjon (5 %). Tatt med her siden sektoren brukerperspektiv er borte. Sier bare noe om at det finnes systemer, ikke om kommunen følger opp funnene i undersøkelsene. Plass Kommune PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 PO13 PO14 1 Randaberg 2,1 6,0 5,0 6,0 4,0 4,3 3,2 5,1 5,8 6,0 4,4 3,6 6,0 2 Lindesnes 6,0 6,0 2,6 6,0 2,5 2,1 4,0 4,3 5,9 6,0 5,6 6,0 3,5 3 Hemne 4,0 2,7 5,2 6,0 2,7 1,8 5,6 4,0 5,2 6,0 6,0 6,0 5,8 6,0 4 Suldal 4,4 6,0 4,1 5,7 2,4 2,8 2,7 4,8 6,0 6,0 6,0 3,6 6,0 5 Øygarden 4,2 4,6 6,0 3,3 1,0 5,7 4,6 5,3 6,0 6,0 5,2 2,3 6,0 6 Lindås 4,9 3,7 3,5 3,4 2,2 6,0 4,5 6,0 5,9 4,8 5,6 2,4 4,2 6,0 7 Vinje 6,0 5,6 2,9 4,9 3,9 3,8 3,6 4,4 4,9 6,0 6,0 5,1 3,9 1,0 8 Nissedal 5,5 6,0 5,5 1,5 6,0 3,8 3,9 6,0 6,0 3,2 5,4 4,3 9 Tysvær 4,0 3,9 6,0 3,5 6,0 2,3 5,2 4,8 5,9 5,5 6,0 3,9 3,4 1,0 10 Lyngdal 5,3 6,0 2,2 5,4 5,2 3,2 1,8 3,3 5,0 6,0 6,0 5,3 3,9 3,5 11 Forsand 2,1 6,0 3,8 4,4 4,8 4,6 6,0 6,0 5,9 5,8 5,2 12 Klepp 5,1 3,8 3,9 3,3 4,9 3,1 5,7 5,6 4,6 5,4 6,0 4,5 4,1 1,8 13 Fjell 4,0 6,0 3,0 5,3 2,4 4,1 2,9 4,7 5,8 5,9 4,6 2,3 2,2 6,0 14 Bjugn 3,0 6,0 3,0 6,0 4,0 2,9 4,6 3,4 3,3 6,0 6,0 5,0 6,0 15 Førde 3,7 2,5 6,0 3,7 3,0 2,9 1,8 6,0 6,0 6,0 5,5 2,9 3,3 6,0 16 Nærøy 4,2 5,8 4,1 2,6 5,1 5,7 3,1 6,0 6,0 2,0 5,2 17 Askøy 1,9 6,0 5,0 2,7 2,0 6,0 4,8 4,8 5,1 4,5 6,0 4,7 3,5 4,3 18 Østre Toten 4,6 3,6 2,5 6,0 3,6 2,8 1,9 3,3 6,0 5,5 6,0 4,4 4,8 6,0 19 Fræna 4,0 4,3 3,7 4,9 1,4 4,6 4,8 5,9 6,0 5,4 2,7 3,4 6,0 20 Risør 4,4 3,8 3,8 3,8 2,9 6,0 2,6 5,1 6,0 6,0 6,0 6,0 Plass Kommune PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 PO13 PO14 2 Lindesnes 6,0 6,0 2,6 6,0 2,5 2,1 4,0 4,3 5,9 6,0 5,6 6,0 3,5 3 Hemne 4,0 2,7 5,2 6,0 2,7 1,8 5,6 4,0 5,2 6,0 6,0 6,0 5,8 6,0 14 Bjugn 3,0 6,0 3,0 6,0 4,0 2,9 4,6 3,4 3,3 6,0 6,0 5,0 6,0 32 Overhalla 5,5 1,8 6,0 3,2 1,0 3,0 4,4 4,1 6,0 6,0 5,1 4,0 2,0 6,0 48 Fusa 3,0 3,6 1,9 4,1 1,6 6,0 4,1 5,5 4,9 6,0 5,6 4,3 4,0 5,2 49 Saltdal 5,3 3,7 3,7 6,0 2,2 4,4 2,7 6,0 6,0 6,0 3,7 3,5 53 Jølster 4,9 3,5 2,9 6,0 2,2 3,8 5,4 4,6 6,0 4,3 2,9 1,0 56 Naustdal 3,5 1,8 4,8 4,6 3,9 3,6 6,0 6,0 3,7 3,9 3,0 5,2 58 Nes (Busk.) 1,7 6,0 3,3 6,0 3,7 6,0 1,2 3,6 4,4 6,0 5,4 1,0 3,8 4,3 63 Skiptvet 3,3 2,7 6,0 2,4 2,4 4,7 6,0 6,0 5,2 6,0 VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 17 av 72

18 Plass Kommune PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 PO13 PO14 3 Hemne 4,0 2,7 5,2 6,0 2,7 1,8 5,6 4,0 5,2 6,0 6,0 6,0 5,8 6,0 14 Bjugn 3,0 6,0 3,0 6,0 4,0 2,9 4,6 3,4 3,3 6,0 6,0 5,0 6,0 24 Skaun 6,0 3,5 4,7 3,5 3,0 3,3 5,1 2,8 6,0 4,3 3,1 5,3 6,0 52 Melhus 4,6 3,2 2,4 3,2 2,8 3,7 4,8 5,4 5,4 1,0 5,8 5,0 4,2 6,0 67 Hitra 2,8 3,8 1,0 3,5 6,0 4,9 3,7 2,6 5,6 6,0 4,8 6,0 5,4 5,2 89 Oppdal 3,0 3,6 2,2 4,4 2,0 6,0 4,2 3,8 4,7 6,0 6,0 2,4 3,4 6,0 111 Ørland 5,1 3,0 3,3 2,6 2,7 1,0 3,6 5,1 6,0 6,0 2,3 4,9 6,0 140 Tydal 6,0 1,5 1,0 3,1 1,5 1,7 6,0 6,0 6,0 3,8 5,2 6,0 166 Selbu 5,1 2,8 2,8 3,7 1,5 5,6 3,9 5,5 6,0 1,0 2,4 4,6 1,8 168 Åfjord 4,0 2,7 4,4 4,5 1,3 6,0 1,0 5,0 3,9 3,8 3,3 2,7 Plass Kommune PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10 PO11 PO12 PO13 PO14 2 Lindesnes 6,0 6,0 2,6 6,0 2,5 2,1 4,0 4,3 5,9 6,0 5,6 6,0 3,5 3 Hemne 4,0 2,7 5,2 6,0 2,7 1,8 5,6 4,0 5,2 6,0 6,0 6,0 5,8 6,0 14 Bjugn 3,0 6,0 3,0 6,0 4,0 2,9 4,6 3,4 3,3 6,0 6,0 5,0 6,0 184 Råde 3,3 2,7 1,5 2,1 2,8 3,0 4,0 5,8 4,3 5,4 6,0 6,0 187 Øystre Slidre 5,1 3,1 3,7 1,6 2,2 2,1 2,6 4,4 6,0 4,6 3,9 2,9 6,0 259 Nordre Land 4,9 1,6 1,9 3,0 3,2 1,0 5,7 1,0 5,8 4,3 4,2 2,6 6,0 6,0 269 Gausdal 2,8 1,8 2,1 3,0 2,1 2,1 5,6 4,6 5,0 1,0 6,0 3,8 3,5 6,0 271 Flesberg 4,2 3,8 1,0 3,3 3,1 1,4 3,2 3,8 6,0 6,0 3,5 2,9 3,5 272 Trøgstad 2,4 2,8 1,7 2,7 4,6 1,8 3,4 5,3 6,0 4,2 2,8 3,0 6,0 279 Marker 3,7 4,0 1,0 3,6 1,7 1,3 3,7 4,7 6,0 2,3 5,2 VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 18 av 72

19 Kommunens eget De 5 % beste Målt mot de beste Trend nøkkeltall hvert år ELDREOMSORG BEMANNI NG: Andel ansatte med fagutdanning (10% vekt innen sektoren) 75,0 75,0 74, BEMANNI NG: Tid med lege og fysioterapeut på sykehjem (10%) 1,3 1,3 1,6 1,4 1,6 1,6 BEMANNI NG: Årsverk av ergoterapeut og geriatrisk sykepleier per innb. over år (10%) PROFI L: Hvor stor andel av de over 80 år med tjenester, får den hjemme? (10%) TI LBUD: Gjennomsnittlig antall timer praktisk bistand i hjemmet (5 %) 8,7 9,6 11,4 15,9 16,9 18,1 TI LBUD: Gjennomsnittlig antall timer hjemmesykepleie (5 %) 4,6 4,7 4,9 9,3 9,7 9,9 BEHOV: Andel av 67+ med bistand, som har stort omsorgsbehov (5 %) HELSETILSTAND: Dødelighet i prosent av landsgjennomsnittet (100 = snittet) (10%) KORTTI DSPLASSER: Gjennomsnittlig oppholdstid per plass, målt i dager (10%) SAMHANDLING: Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per innb. (5 %) ENEROM: Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc (5 %) DEMENTE: Andel plasser til demente, mot antall over 80 år på sykehjem (5 %) TRYGGHET: Trygghetsalarm per hjemmeboende eldre over 80 år (5 %) BRUKERE: System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten/institusjon (5 %) 6,0 6,0 6, Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert. VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 19 av 72

20 Nasjonal utvikling ELDREOMSORG BEMANNING: Andel ansatte med fagutdanning (10 % vekt innen sektoren) BEMANNING: Tid med lege og fysioterapeut på sykehjem (10 %) BEMANNING: Årsverk av ergoterapeut og geriatrisk sykepleier per innb. over 80 år (10 %) PROFIL: Hvor stor andel av de over 80 år med tjenester, får den hjemme? (10 %) TILBUD: Gjennomsnittlig antall timer praktisk bistand i hjemmet (5 %) TILBUD: Gjennomsnittlig antall timer hjemmesykepleie (5 %) BEHOV: Andel av 67+ med bistand, som har stort omsorgsbehov (5 %) HELSETILSTAND: Dødelighet i prosent av landsgjennomsnittet (100 = snittet) (10 %) KORTTIDSPLASSER: Gjennomsnittlig oppholdstid per plass, målt i dager (10 %) SAMHANDLING: Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per innb. (5 %) ENEROM: Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc (5 %) DEMENTE: Andel plasser til demente, mot antall over 80 år på sykehjem (5 %) TRYGGHET: Trygghetsalarm per hjemmeboende eldre over 80 år (5 %) BRUKERE: System for brukerundersøk-elser i hjemmetjenesten/institusjon (5 %) Topp 5 % i Kommune-Norge Andel som ble bedre siste år ,2 1,3 1,4 1,6 1, ,1 15,8 15,9 16,9 18, ,2 9,2 9,3 9,7 9, ,9 6,2 6,2 6,4 7, ,5 78,4 78,8 79,5 79, Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert. VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 20 av 72

21 Kilden for tallene er SSBs befolkningsframskrivninger, publisert sommeren Vi har oppdatert tallene med de faktiske innbygge rtallene 1. januar. Vi tar med to scenarioer : det vanlige middelscenarioet og et høyt alternativ. I mange år var det høyalternativet som traff best i SSBs prognoser, de siste par årene har middelscenarioet vist seg å være mest korrekt. Middels vekst Antall Endring fra 2015 Behov hjemmetj.* Behov heldøgns plass* Vekstnivå Høyere enn landet Lavere enn landet Lavere enn landet Endring fra 2015 Innbyggere år Behov hjemmetj.* Behov heldøgns plass* Høy vekst Antall Vekstnivå Høyere enn landet Lavere enn landet Lavere enn landet Behovet er basert på andelen år som i dag har sykehjemsplass eller hjemmetjeneste fra kommunen. Innbyggere år Middels vekst Antall Endring fra 2015 Behov hjemmetj.* Behov heldøgns plass* Vekstnivå Høyere enn landet Høyere enn landet Høyere enn landet Endring fra 2015 Behov hjemmetj.* Behov heldøgns plass* Høy vekst Antall Vekstnivå Høyere enn landet Høyere enn landet Høyere enn landet Behovet er basert på andelen 80 år og eldre som i dag har sykehjemsplass eller hjemmetjeneste fra kommunen. VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 21 av 72

22 Innbyggere 90 år og over Behov Middels vekst Antall Endring fra 2015 Behov hjemmetj.* heldøgns plass* Vekstnivå Lavere enn landet Lavere enn landet Høyere enn landet Endring fra 2015 Behov hjemmetj.* Behov heldøgns plass* Høy vekst Antall Vekstnivå Lavere enn landet Lavere enn landet Høyere enn landet Behovet er basert på andelen 80 år og eldre som i dag har sykehjemsplass eller hjemmetjeneste fra kommunen. NB! Nasjonale tall viser at behovet for tjenester er fire ganger større i gruppen 90+ enn år. Vi har ikke kommunevise tall for andel over 90 år som mottar tjenester. VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 22 av 72

23 Teller 10 % av det samlete barometeret Karakter og plassering BARNEVERN ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per barn 0-17 år (20% vekt i sektoren) 6 = Best. 1 = Dårligst. Over 3,5: Nærmere de beste enn de svakeste Plassering Kolonne ,9 3,3 2,9 2,8 2, FRI STBRUDD: Andel undersøkelser m behandlingstid over 3 mnd 3,9 4,8 4,1 3,5 1, FRI STBRUDD: Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd, snitt siste fire 2,4 3,5 4,1 3,9 2, år (15%) UTARBEI DET PLAN: Andel barn med utarbeidet plan (7,5%) 5,6 5,5 4,0 3,4 4, UTARBEI DET PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år (7,5%) 4,1 5,0 5,0 4,7 4, TI LTAK I HJEMMET: Andel saker med tiltak i hjemmet (10%) 5,2 5,4 5,9 5,5 5, TI DLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging, helsestasjon og 6,0 2,5 3,7 4,2 2, skolehelsetjeneste (5 %) SAKSBEHANDLI NG: Avsluttede undersøkelser, per årsverk knyttet til 3,3 2,6 4, saksbehandling og adm. (5 %) INTERNKONTROLL: Innført (10%) 6,0 6,0 6,0 6,0 6, BRUKERPERSPEKTI V: Brukerundersøkelser siste fire år (5 %) 1,0 1,0 1,0 1,0 1, Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert. VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 23 av 72

24 Sektoren er tilnærmet lik fjorårets, med én liten justering. I all hovedsak er det fristbrudd og bemanning som er de viktigste nøkkeltallene. Nasjonalt sank andelen fristbrudd litt i fjor, og en større andel av barna i barnevernet har utarbeidet plan. Fra og med nå har det også kommet flere nye nøkkeltall i Kostra fra barnevern, noe som kan bety at vi kan utvide sektoren noe i senere barometre. Kode Nøkkeltall som er brukt Kilde Årgang med i barometeret BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per barn 0 17 år (20%) FRISTBRUDD: Andel undersøkelser m behandlingstid over 3 md. (15 % vekt innen sektoren) FRISTBRUDD: Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 md., snitt siste fire år (15%) UTARBEI DET PLAN: Andel barn med utarbeidet plan (7,5%) UTARBEI DET PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år (7,5%) TILTAK I H JEMMET: Andel saker med tiltak i hjemmet (10%) TIDLIG IN N SATS: Netto utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste (5 %) SAKSBEH AN DLIN G: Avsluttete undersøkelser, per årsverk knyttet til saksbehandling og adm. (5 %) IN TERN KONTROLL: Innført (10%) BV10 BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser siste fire år (5 %) VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 24 av 72

25 Plass Kommune BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 1 Masfjorden 5,2 6,0 5,8 6,0 6,0 5,2 1,9 1,1 6,0 2,7 2 Verran 4,7 5,7 5,5 6,0 4,9 6,0 4,3 6,0 1,0 3 Hurdal 6,0 5,6 3,8 5,2 3,7 6,0 3,8 6,0 2,7 4 Lardal 3,9 5,6 6,0 6,0 5,8 3,2 1,8 2,7 6,0 6,0 5 Vang 5,8 4,5 3,6 5,4 5,7 6,0 6,0 1,9 6,0 1,0 6 Sørfold 4,4 6,0 5,5 6,0 5,9 4,3 2,0 6,0 1,0 7 Rennebu 2,7 5,7 6,0 6,0 6,0 5,7 3,3 6,0 2,7 8 Holtålen 3,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 2,8 1,8 6,0 1,0 9 Porsgrunn 4,7 5,7 5,2 4,8 5,5 3,7 1,6 3,6 6,0 4,3 10 Karlsøy 6,0 4,5 4,7 5,6 5,0 3,7 3,2 2,7 6,0 2,7 11 Naustdal 1,4 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 3,3 6,0 6,0 12 Randaberg 4,0 4,9 5,4 5,8 5,5 3,8 2,2 4,8 6,0 4,3 13 Nore og Uvdal 5,8 3,3 4,1 6,0 5,8 3,6 6,0 4,6 6,0 1,0 14 Sandefjord 1,8 6,0 6,0 5,9 6,0 3,5 2,3 5,5 6,0 6,0 15 Siljan 2,7 5,7 6,0 2,8 4,7 6,0 3,5 3,0 6,0 6,0 16 Oppdal 2,0 5,8 6,0 6,0 6,0 5,7 3,3 2,3 6,0 2,7 17 Røros 2,2 5,8 6,0 6,0 6,0 6,0 3,7 2,1 6,0 1,0 18 Åseral 1,8 5,4 5,6 4,6 5,8 4,1 6,0 5,0 6,0 6,0 19 Grong 5,0 5,8 5,2 4,5 4,0 1,7 6,0 2,7 6,0 2,7 20 Kvalsund 6,0 4,8 4,5 5,2 3,8 4,9 1,0 1,8 6,0 2,7 Plass Kommune BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 2 Verran 4,7 5,7 5,5 6,0 4,9 6,0 4,3 6,0 1,0 3 Hurdal 6,0 5,6 3,8 5,2 3,7 6,0 3,8 6,0 2,7 7 Rennebu 2,7 5,7 6,0 6,0 6,0 5,7 3,3 6,0 2,7 8 Holtålen 3,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 2,8 1,8 6,0 1,0 11 Naustdal 1,4 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 3,3 6,0 6,0 25 Vestre Slidre 3,8 4,5 5,0 6,0 5,6 5,6 4,0 1,9 6,0 1,0 27 Herøy (Nordl.) 4,9 4,8 3,2 5,1 3,5 5,5 3,6 1,6 6,0 6,0 28 Seljord 2,6 6,0 6,0 6,0 5,6 4,5 1,3 6,0 1,0 29 Hemne 5,0 5,0 4,9 1,0 4,6 4,6 3,2 6,0 4,3 36 Austrheim 3,1 6,0 6,0 3,9 6,0 2,2 2,7 6,0 1,0 Plass Kommune BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 7 Rennebu 2,7 5,7 6,0 6,0 6,0 5,7 3,3 6,0 2,7 8 Holtålen 3,1 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 2,8 1,8 6,0 1,0 16 Oppdal 2,0 5,8 6,0 6,0 6,0 5,7 3,3 2,3 6,0 2,7 17 Røros 2,2 5,8 6,0 6,0 6,0 6,0 3,7 2,1 6,0 1,0 29 Hemne 5,0 5,0 4,9 1,0 4,6 4,6 3,2 6,0 4,3 107 Agdenes 1,8 6,0 5,7 1,9 2,2 6,0 6,0 120 Midtre Gauldal 2,9 3,4 3,4 5,9 5,9 6,0 1,7 3,2 6,0 2,7 181 Meldal 2,5 6,0 4,8 1,0 3,5 2,2 2,6 1,9 6,0 6,0 187 Trondheim 2,9 5,2 4,4 2,7 3,0 1,9 2,3 2,0 6,0 6,0 195 Skaun 1,0 5,6 5,6 1,6 3,3 4,0 1,3 2,2 6,0 6,0 VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 25 av 72

26 Plass Kommune BV1 BV2 BV3 BV4 BV5 BV6 BV7 BV8 BV9 BV10 25 Vestre Slidre 3,8 4,5 5,0 6,0 5,6 5,6 4,0 1,9 6,0 1,0 29 Hemne 5,0 5,0 4,9 1,0 4,6 4,6 3,2 6,0 4,3 51 Lindesnes 2,0 5,5 5,8 5,3 5,0 3,4 1,2 3,7 6,0 6,0 64 Gausdal 1,6 4,2 4,6 6,0 5,9 5,3 3,4 2,6 6,0 6,0 83 Marker 6,0 3,7 4,1 3,3 1,8 3,4 2,7 2,2 6,0 4,3 137 Nord-Odal 2,6 5,1 4,1 6,0 6,0 1,9 2,9 2,4 6,0 2,7 143 Trøgstad 3,8 5,4 4,6 3,8 3,6 2,8 3,4 1,4 6,0 1,0 170 Flesberg 4,3 3,6 2,8 5,4 5,0 4,2 2,3 1,5 6,0 1,0 171 Nordre Land 3,0 5,7 5,3 1,2 1,9 3,5 4,4 2,8 6,0 1,0 192 Bø (Telem.) 2,1 5,4 5,2 4,4 3,1 2,2 1,7 2,3 6,0 2,7 Kommunens eget De 5 % beste Målt mot de beste Trend nøkkeltall hvert år BARNEVERN ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per barn 0-17 år (20% vekt i sektoren) 3,9 4,0 4,5 6,7 6,7 7,6 FRI STBRUDD: Andel undersøkelser m behandlingstid over 3 mnd FRI STBRUDD: Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd, snitt siste fire år (15%) UTARBEI DET PLAN: Andel barn med utarbeidet plan (7,5%) UTARBEI DET PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år (7,5%) TI LTAK I HJEMMET: Andel saker med tiltak i hjemmet (10%) TI DLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste (5 %) SAKSBEHANDLING: Avsluttede undersøkelser, per årsverk knyttet til saksbehandling og adm. (5 %) ,7 11,6 8,5 15,9 15,7 17,8 9,3 9,3 13,1 15,5 19,9 19,4 INTERNKONTROLL: Innført (10%) BRUKERPERSPEKTI V: Brukerundersøkelser siste fire år (5 %) Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert. VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 26 av 72

27 Nasjonal utvikling BARNEVERN FRISTBRUDD: Andel undersøkelser m behandlingstid over 3 mnd (15 % vekt innen sektoren) FRISTBRUDD: Andel undersøkelser med behandlingstid over 3 mnd, snitt siste fire år (20 %) UTARBEIDET PLAN: Andel barn med utarbeidet plan (7,5 %) UTARBEIDET PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år (7,5 %) TILTAK I HJEMMET: Andel saker med tiltak i hjemmet (10 %) TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging, helsestasjon og skolehelsetj., pr innb 1-5 år (10 %) ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per barn 0-17 år (20 %) SAKSBEHANDLING: Avsluttede undersøkelser, per årsverk knyttet til saksbehandling og adm. (5 %) INTERNKONTROLL: Innført (5 %) SAKSBEHANDLING: Avsluttede undersøkelser, per årsverk knyttet til saksbehandling og adm. (5 %) Topp 5 % i Kommune-Norge Andel som ble bedre siste år ,5 19,9 19, Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert. VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 27 av 72

28 Teller 10 % av det samlete barometeret Karakter og plassering BARNEHAGE 6 = Best. 1 = Dårligst. Over 3,5: Nærmere de beste enn de svakeste Plassering Kolonne BEMANNI NG (): Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (20%) 2,2 2,5 1,9 2,0 2, FAGUTDANNING (): Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning (20% 6,0 6,0 5,4 6,0 6, vekt innen sektoren) FAGUTDANNING (): Assistenter i kommunale barnehager med pedagogisk 4,9 4,3 2,8 2,8 2, utdanning (20%) AREAL (): Leke- og oppholdsareal per barn (10%) 1,1 1,1 1,0 1,7 1, KJØNN: Andel ansatte som er menn (10 %) 1,0 1,0 1,0 1, MI NORITETSSPRÅKLIGE: Andel av minoritetsspråklige barn som går i 6,0 2,2 2,0 1,7 3, barnehage (15%) 1-ÅRINGER: 1-åringer født etter 1.9. med barnehageplas som andel av 1-åringer med barnehageplass (5 %) : Kommunale barnehager Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert. VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 28 av 72

29 Det er få gode nøkkeltall for innholdet i barnehagen. Vi prøver i størst mulig grad å måle de kommunale barnehagene, som kommunene selv har ansvaret for. For eksempel er det stor forskjell mellom kommunale og private barnehager hva gjelder å ansette assistenter med relevant utdanning. Kode Nøkkel tall som er brukt Kilde Årgang med i barometeret BH1 BH2 BH3 BH4 BEMA NIN G: Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (20%). Ett årsverk er ca arbeidstimer FAGUTDANIN G: Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning (20 % vekt innen sektoren) FAGUTDANIN G (): Assistenter i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning (20%) Kostra 2013 AREAL: Leke - og oppholdsareal per barn (10%) BH5 KJØ N: Andel ansatte som er menn (10 %) BH6 BH7 MIN ORITETSSPRÅKLIGE: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage (15%) 1 - ÅRIN GER: 1 - åringer født etter 1.9. med barnehageplassom andel av 1 - åringer med barnehageplass (5%). Nytt nøkkeltall. Ideen er å gi et bilde av om det e r mange uten rett på barnehageplass, som likevel får det. Vi har satt en grense ved minimum 20 barn for å unngå veldig tilfeldige målinger i de minste kommunene. VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 29 av 72

30 Plass Kommune BH1 BH2 BH3 BH4 BH5 BH6 1 Røyrvik 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 2 Valle 4,6 6,0 6,0 5,3 6,0 3 Bykle 5,8 6,0 5,8 6,0 2,7 4,2 4 Sørfold 5,9 6,0 4,7 4,7 4,5 4,4 5 Storfjord 4,3 6,0 3,5 4,7 5,8 6,0 6 Rennebu 5,6 6,0 3,6 4,3 6,0 7 Loppa 6,0 6,0 1,0 6,0 6,0 6,0 8 Åmli 3,4 6,0 6,0 2,9 4,2 6,0 9 Engerdal 5,9 6,0 6,0 3,4 2,7 10 Iveland 4,6 6,0 5,5 2,4 3,2 6,0 11 Dovre 3,9 6,0 6,0 3,4 5,4 4,0 12 Jølster 2,5 6,0 4,2 6,0 6,0 6,0 13 Lesja 6,0 6,0 5,2 2,0 4,4 14 Grue 5,2 6,0 4,4 5,9 1,4 5,0 15 Modalen 6,0 6,0 1,3 6,0 6,0 16 Vegårshei 3,7 6,0 6,0 3,2 4,0 4,4 17 Eidskog 2,9 6,0 4,1 3,8 6,0 6,0 18 Granvin 2,0 6,0 5,0 6,0 6,0 19 Etnedal 5,0 3,3 5,9 3,5 6,0 20 Siljan 5,5 6,0 6,0 3,2 1,8 Plass Kommune BH1 BH2 BH3 BH4 BH5 BH6 BH7 6 Rennebu 5,6 6,0 3,6 4,3 6,0 11 Dovre 3,9 6,0 6,0 3,4 5,4 4,0 12 Jølster 2,5 6,0 4,2 6,0 6,0 6,0 14 Grue 5,2 6,0 4,4 5,9 1,4 5,0 34 Naustdal 3,5 6,0 3,4 2,3 5,2 6,0 48 Vestre Slidre 5,6 6,0 2,9 3,8 3,2 56 Holtålen 4,3 6,0 5,2 2,0 2,1 3,2 62 Bjerkreim 3,3 6,0 4,6 2,6 3,0 4,1 65 Rindal 2,5 6,0 3,9 2,0 6,0 68 Saltdal 3,1 4,7 6,0 1,2 1,9 5,6 Plass Kommune BH1 BH2 BH3 BH4 BH5 BH6 BH7 6 Rennebu 5,6 6,0 3,6 4,3 6,0 28 Selbu 3,1 6,0 5,4 5,1 3,5 53 Oppdal 2,1 6,0 5,5 1,1 3,6 5,5 56 Holtålen 4,3 6,0 5,2 2,0 2,1 3,2 80 Roan 6,0 4,2 6,0 1,0 82 Osen 5,4 2,4 2,4 5,3 6,0 84 Åfjord 3,8 6,0 4,5 2,4 1,5 3,8 92 Frøya 3,7 2,9 4,2 3,8 3,6 5,9 138 Ørland 2,0 6,0 5,3 1,7 1,1 4,4 144 Klæbu 1,0 6,0 4,7 3,4 3,5 3,6 VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 30 av 72

31 Plass Kommune BH1 BH2 BH3 BH4 BH5 BH6 BH7 48 Vestre Slidre 5,6 6,0 2,9 3,8 3,2 50 Nord-Odal 4,0 6,0 2,5 3,3 6,0 67 Nord-Aurdal 3,5 6,0 5,9 2,6 1,0 3,1 107 Lindesnes 2,1 6,0 6,0 3,8 2,0 2,1 133 Øystre Slidre 2,8 6,0 5,0 4,1 2,4 1,5 188 Hemne 4,2 2,9 3,3 2,7 1,6 6,0 216 Krødsherad 3,3 6,0 3,0 3,7 1,6 2,3 231 Nordre Land 3,4 4,8 2,9 2,2 2,7 4,0 238 Bjugn 2,1 6,0 2,8 1,9 3,8 261 Råde 2,6 6,0 2,9 3,2 3,0 2,0 Kommunens eget De 5 % beste Målt mot de beste Trend nøkkeltall hvert år BARNEHAGE BEMANNI NG (): Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (20%) FAGUTDANNING (): Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning (20% vekt innen sektoren) FAGUTDANNING (): Assistenter i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning (20%) AREAL (): Leke- og oppholdsareal per barn (10%) 4,5 5,6 6,0 10,7 11,1 11,5 KJØNN: Andel ansatte som er menn (10 %) 0,0 1,4 0, MI NORITETSSPRÅKLIGE: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage (15%) 1-ÅRINGER: 1-åringer født etter 1.9. med barnehageplas som andel av 1-åringer med barnehageplass (5 %) : Kommunale barnehager VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 31 av 72

32 Nasjonal utvikling BARNEHAGE Topp 5 % i Kommune-Norge Andel som ble bedre siste år BEMANNI NG (): Oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager (20%) FAGUTDANNING (): Andel styrere og ledere med pedagogisk utdanning (20% vekt innen sektoren) FAGUTDANNING (): Assistenter i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning (20%) AREAL (): Leke- og oppholdsareal per barn (10%) KJØNN: Andel ansatte som er menn (10%) MI NORITETSSPRÅKLIGE: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage (15%) 1-ÅRINGER: 1-åringer født etter 1.9. med barnehageplas som andel av 1-åringer med barnehageplass (5 %) ,4 10,9 10,7 11,1 11, Årstallene henviser til det året barometeret er publisert. : Kommunale barnehager Kilden for tallene er SSBs befolkningsframskrivninger, publisert sommeren Vi har oppdatert tallene med de faktiske innbyggertallene 1. januar. Vi tar med to scenarioer : det vanlige middelscenarioet og et høyt alternativ. I mange år var det høyal ternativet som traff best i SSBs prognoser, de siste par årene har middelscenarioet vist seg å være mest korrekt. VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 32 av 72

33 Barnehagealder (1-5 år) Dekningsgrad 2014: 91,2 prosent. Middels vekst Antall Endring fra 2015 Behov nye plasser Vekstnivå Lavere enn landet Lavere enn landet Lavere enn landet Endring fra 2015 Behov nye plasser Høy vekst Antall Vekstnivå Lavere enn landet Lavere enn landet Lavere enn landet VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 33 av 72

34 Teller 7,5 % av det samlete barometeret Karakter og plassering HELSE LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per innbyggere (15% vekt innen sektoren) LEGEDEKNING: Ledig plass på fastlegelistene, andel av totalt antall plasser (5 %) HELSESØSTER: Antall årsverk per innbyggere under 5 år (10%) PSYKI ATRI SK SYKEPLEIER: Antall årsverk per innbyggere (10%) INNLEGGELSER: Antall innleggelser på sykehus per innbyggere (15%) SKOLEHELSE: Andel barn m fullført undersøkelse innen utgangen av 1. trinn (5 %) HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to uker etter hjemkomst (5 %) 6 = Best. 1 = Dårligst. Over 3,5: Nærmere de beste enn de svakeste Plassering Kolonne ,6 2,4 2,3 2,1 2, ,1 2,2 2,1 2,1 1, ,0 2,4 3,1 4,0 4, ,4 3,2 2,1 1,8 1, ,2 4,6 4,0 3,9 5, ,0 5,3 4,9 4,4 6, ,4 5,6 6,0 4,3 4, MEDI SI NBRUK: Diabetesmedisin, per innbyggere (5 %) 5,9 6,0 5,9 5,5 5, MEDI SI NBRUK: Hjerte- og karmedisin, per innbyggere (5 %) 4,6 4,4 4,3 4,3 4, MEDI SI NBRUK: Medisin psykiske lidelser (5 %) 3,6 3,4 3,2 3,4 3, MEDI SI NBRUK: Totalt alle legemidler (10 %) 2,6 2,5 2,4 2,3 2, FOREBYGGI NG: Netto driftsutgifter forebygging, kr per innb - snitt tre år (10%) 1,0 2,0 1,0 1,0 1, Årstallene henviser til det året Kommunebarometeret er publisert. VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 34 av 72

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72

VEDLEGGSDEL FORELØPIG UTGAVE 2015 Side 2 av 72 SPONSORER Plassering innen hver sektor nasjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015... 6 De beste i kommunegruppa... 6 De beste

Detaljer

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73

VEDLEGGSDEL ENDELIG UTGAVE 2015 Side 2 av 73 SPONSORER Plassering innen hver sektor n asjonalt... 4 Plasseringer målt mot fylke...... 5 Plasseringer målt mot kommunegruppe... 5 Totaltabellen topp 20 i 2015...... 6 De beste i kommunegruppa...... 6

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr. 155 Folldal Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 290 28 247 149 155 I fylket 18 3 13 10 9 I kommunegruppa 11 3 15 9 8 Korrigert inntekt 104,6 104,6 103,8 105,4

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Os (Hedm.) År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 16 1 5 36 98,4 2012 5 1 3 15 98,4 2011 16 1 4 50 99,3 2010 22

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr. 136 Moss Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 234 341 267 368 136 I fylket 11 15 10 15 7 I kommunegruppa 31 37 35 36 19 Korrigert inntekt 95,9 95,9 97,0 96,8 95,8

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Sauda År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 210 11 16 166 114,7 2012 115 3 10 71 118,5 2011 171 10 11 109 119,8

Detaljer

109 209 Nøkkeltallene er litt bedre

109 209 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- Rangering versjonen korrigert (sammenliknbar over inntektsnivå tid)

Detaljer

Vanylven. nr. 175 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 225 uten justering for inntektsnivå

Vanylven. nr. 175 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 225 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 175 Vanylven nr. 225 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer Oppdatert til 2015- barometeret (sam

Detaljer

39 % 40 % 21 % 41 % % 27 % ENDELIG UTGAVE 2015 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 2 av 36. 2015- versjonen (sammenliknbar over tid)

39 % 40 % 21 % 41 % % 27 % ENDELIG UTGAVE 2015 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 2 av 36. 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

31 % 31 % 38 % % 40 % % 36 % 41 % % 34 %

31 % 31 % 38 % % 40 % % 36 % 41 % % 34 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

366 422 Nøkkeltallene er litt bedre

366 422 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

215 311 Nøkkeltallene er litt bedre. 248 311 Nøkkeltallene er litt bedre. 245 317 Nøkkeltallene er litt bedre. 248 317 Nøkkeltallene er litt bedre

215 311 Nøkkeltallene er litt bedre. 248 311 Nøkkeltallene er litt bedre. 245 317 Nøkkeltallene er litt bedre. 248 317 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er omtrent som forventet

Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er omtrent som forventet SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 348 184 30 25 77 I fylket 19 12 5 4 13 I kommunegruppa 16 13 2 1 3 Korrigert inntekt (KI) 137,0 137,0 126,9 123,5 123,8 Rangering KI 45 45 44 53 56 Plasseringene

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. 7 av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. 7 av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0829 Kviteseid Rangering Kommunebarometeret 7 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 24 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

Kommunebarometeret 2011

Kommunebarometeret 2011 Kommunebarometeret Rangering samlet Hitra 1617 Knr 1617 Karakter 145 (av 429) 4 2010 116 (av 429) 5 Endring -29 Rangering uten korrigering for inntektsnivå 158 4 2010 104 5 Endring -54 Korrigert inntekt

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Gran Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 169 4 226 29 91 2011 173 34 255 41 2010 207 296 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år Plasseringer Plasse Rapportert det e Oppdatert til 21 Plassering i Kommunebarometeret år for år 21 211 212 213 214 Totalt 42 418 317 338 295 I fylket 26 25 22 24 21 I kommunegruppa 6 8 6 9 2 Korrigert

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Birkenes År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 387 15 60 400 96,6 2012 380 15 57 401 95,2 2011 346 15 55 373

Detaljer

Gr an. nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON

Gr an. nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON Gr an nr. 219 på totaltabellen nr. 318 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er litt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Plasseringer over tid 20 10 20 11

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Kongsberg, 26. mars 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 282 287 158 68 35 I fylket 17 15 9 6 3 I kommunegruppa 15 31 13 12 2 Korrigert inntekt (KI) 117,0 117,0 113,1 112,7 112,8 Rangering KI 110 110 104 106 106

Detaljer

281 347 Nøkkeltallene er litt bedre

281 347 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Gran År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 148 12 10 217 91,4 2012 182 15 13 254 91,4 2011 193 16 11 279 89,7

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 274 34 17 42 26 I fylket 17 2 1 2 1 I kommunegruppa 21 3 3 5 4 Korrigert inntekt (KI) 101,0 101,0 96,3 97,1 99,4 Rangering KI 224 224 302 291 259 Plasseringene

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 36 % 37 % % 48 % % 43 % % 33 % 47 % 20 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 36 % 37 % % 48 % % 43 % % 33 % 47 % 20 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Skiptvet År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 49 4 9 90 97,5 2012 27 3 5 65 97,8 2011 19 2 4 59 99,5 2010 91

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Kviteseid År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 26 2 5 43 104,2 2012 68 4 15 90 102,4 2011 22 2 6 53 103,0 2010

Detaljer

Plassering i Kommunebarometeret år for år

Plassering i Kommunebarometeret år for år nr.166 Søndre Land Plassering i Kommunebarometeret år for år 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 293 299 371 355 166 I fylket 24 24 25 25 17 I kommunegruppa 30 25 30 26 15 Korrigert inntekt 95,4 95,4 95,2

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Fusa År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 32 1 3 66 96,2 2012 13 1 2 42 96,2 2011 35 1 5 59 101,0 2010 65 2

Detaljer

Totalt 270 243 68 93 76

Totalt 270 243 68 93 76 SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 270 243 68 93 76 I fylket 16 8 2 6 1 I kommunegruppa 40 25 12 9 9 Korrigert inntekt (KI) 100,9 100,9 103,6 101,6 102,8 Rangering KI 227 227 175 204 197 Plasseringene

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Asker År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 13 1 1 32 101,7 2012 83 6 8 116 101,3 2011 157 5 15 176 102,5 2010

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Ski År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 88 6 8 148 92,7 2012 181 10 19 243 92,0 2011 242 12 26 316 92,7 2010

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 65 121 71 145 38 I fylket 4 7 9 15 5 I kommunegruppa 7 7 4 9 2 Korrigert inntekt (KI) 98,6 98,6 99,3 98,2 99,1 Rangering KI 261 261 244 267 265 Plasseringene

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Fusa Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 16 35 44 47 96 2011 51 19 91 11 2010 70 102 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Førde År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 111 12 7 152 98,2 2012 136 11 10 172 99,3 2011 99 10 6 140 98,6 2010

Detaljer

34 % 47 % 29 % % 46 % % 22 % 34 %

34 % 47 % 29 % % 46 % % 22 % 34 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Totalt 352 158 92 176 266

Totalt 352 158 92 176 266 SPONSORER 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16 16 21 30 31 Plasseringene

Detaljer

Totalt

Totalt SPONSORER 21 211 212 213 214 Trend Totalt 318 411 384 421 416 I fylket 2 15 6 14 13 I kommunegruppa 7 11 9 1 1 Korrigert inntekt (KI) 124,4 124,4 116,2 117,2 117,7 Rangering KI 83 83 94 84 77 Plasseringene

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Marnardal År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 28 3 8 22 118,5 2012 51 5 13 37 118,2 2011 119 8 19 46 133,2

Detaljer

Kommunebarometeret 2011

Kommunebarometeret 2011 Kommunebarometeret Rangering samlet Verran 1724 Knr 1724 Karakter 112 (av 429) 5 2010 171 (av 429) 4 Endring 59 Rangering uten korrigering for inntektsnivå 124 5 2010 115 5 Endring -9 Korrigert inntekt

Detaljer

219 312 Nøkkeltallene er litt bedre. 172 263 Nøkkeltallene er litt bedre 22 % 28 % 31 % 47 % 31 % 42 % % 44 % % 33 % 36 %

219 312 Nøkkeltallene er litt bedre. 172 263 Nøkkeltallene er litt bedre 22 % 28 % 31 % 47 % 31 % 42 % % 44 % % 33 % 36 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 28 % % 43 % 31 % % 44 % 52 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 28 % % 43 % 31 % % 44 % 52 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

SPONSORER. nr.43. Larvik

SPONSORER. nr.43. Larvik SPONSORER nr.43 Larvik Totaltabellen utvikling over tid 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 23 289 155 161 43 I fylket 3 12 9 7 4 I kommunegruppa 5 33 20 18 5 Korrigert inntekt (KI) 88,7 88,7 91,0 90,8

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Larvik År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 159 7 17 231 90,8 2012 247 10 29 318 91,0 2011 208 8 21 302 88,7

Detaljer

Kommunebarometeret 2013

Kommunebarometeret 2013 Kommunebarometeret 2013 Fusa År Plassering samlet I fylket I kommunegruppa Uten justering for korrigert inntekt Korrigert inntekt 2013 38 2 3 68 97,1 2012 11 1 2 40 96,2 2011 37 1 5 68 101,0 2010 56 2

Detaljer

224 298 Nøkkeltallene er litt bedre. 214 273 Nøkkeltallene er litt bedre 34 % 34 % 33 % % 43 % 43 % % 44 % 42 % % 30 %

224 298 Nøkkeltallene er litt bedre. 214 273 Nøkkeltallene er litt bedre 34 % 34 % 33 % % 43 % 43 % % 44 % 42 % % 30 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommune Kommune Kommune Fylke Gruppe Moss Rygge (median) (median)

Detaljer

26 % 38 % 29 % 41 % 30 % 36 % 40 % 39 % % 39 % 48 %

26 % 38 % 29 % 41 % 30 % 36 % 40 % 39 % % 39 % 48 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10

Klart bedre Klart bedre Klart bedre. Rangering i fylket 1 2 9 Rangering i kommunegruppa 4 6 10 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Let opp kommunenummeret Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 1119 1120 1121 Kommune Kommune Kommune Kommunenummer:

Detaljer

22 % 44 % 28 % 30 % 34 % 35 % 36 % 27 %

22 % 44 % 28 % 30 % 34 % 35 % 36 % 27 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 29 % 30 % 42 % % % 31 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 29 % 30 % 42 % % % 31 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

115 195 Nøkkeltallene er litt bedre

115 195 Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

23 % 23 % 39 % 24 % 39 % 34 % 43 % 37 % 38 % 39 % % 41 %

23 % 23 % 39 % 24 % 39 % 34 % 43 % 37 % 38 % 39 % % 41 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er omtrent som forventet

Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Nøkkeltallene er omtrent som forventet. Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er omtrent som forventet SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

13 % 55 % 22 % 42 % 28 % 30 % 42 % 32 % 43 % 36 % 42 %

13 % 55 % 22 % 42 % 28 % 30 % 42 % 32 % 43 % 36 % 42 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er klart bedre

Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er klart bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 24 % 32 % 44 % 32 % 33 % 26 % 35 % 33 % 41 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 24 % 32 % 44 % 32 % 33 % 26 % 35 % 33 % 41 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

28 % 33 % 32 % 35 % 39 % 34 % 38 % 46 % 46 % % 21 %

28 % 33 % 32 % 35 % 39 % 34 % 38 % 46 % 46 % % 21 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 34 % 26 % 40 % 43 % 50 % 49 % 32 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 34 % 26 % 40 % 43 % 50 % 49 % 32 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

36 % 39 % 25 % 42 % ENDELIG UTGAVE 2015 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 2 av versjonen (sammenliknbar over tid)

36 % 39 % 25 % 42 % ENDELIG UTGAVE 2015 Av Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Side 2 av versjonen (sammenliknbar over tid) SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er klart bedre

Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er klart bedre. Nøkkeltallene er klart bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 30 % 39 % 31 % 34 % 36 % % 33 % % 47 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 30 % 39 % 31 % 34 % 36 % % 33 % % 47 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 24 % 44 % 23 % 41 % 25 % 40 % 27 % 30 % 40 % 30 % 32 % 36 % 38 % 36 % 36 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 24 % 44 % 23 % 41 % 25 % 40 % 27 % 30 % 40 % 30 % 32 % 36 % 38 % 36 % 36 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- Rangering versjonen korrigert (sammenliknbar over inntektsnivå tid)

Detaljer

23 % 29 % 48 % 36 % 38 % 26 % 40 % 45 % % 36 %

23 % 29 % 48 % 36 % 38 % 26 % 40 % 45 % % 36 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

26 % 39 % 34 % 35 % 38 % 28 % 42 % % 34 % 31 %

26 % 39 % 34 % 35 % 38 % 28 % 42 % % 34 % 31 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 24 % 41 % 30 % 33 % 37 % 35 % % 50 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 24 % 41 % 30 % 33 % 37 % 35 % % 50 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 24 % 30 % 46 % 40 % 40 % % 51 % 45 % % 37 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 24 % 30 % 46 % 40 % 40 % % 51 % 45 % % 37 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 3 % 28 % 40 % 32 %

Nøkkeltallene er litt bedre Nøkkeltallene er litt bedre 3 % 28 % 40 % 32 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Nøkkeltallene er litt bedre

Nøkkeltallene er litt bedre SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

24 % 40 % 29 % 38 % 33 % 34 % 31 % 35 % 36 % 38 % % 42 % 22 %

24 % 40 % 29 % 38 % 33 % 34 % 31 % 35 % 36 % 38 % % 42 % 22 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

19 % 48 % 33 % 43 % % 29 %

19 % 48 % 33 % 43 % % 29 % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport Mandal nr. 9 på totaltabellen nr. 31 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er langt bedre enn korrigert inntektsnivå skulle tilsi Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Foreløpig utgave

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2012 32452/2012 2012/4022 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/101 Formannskapet 06.06.2012 12/99 Bystyret 21.06.2012 Kommunebarometeret 2012 Sammendrag

Detaljer

24 % % 41 % 42 % % %

24 % % 41 % 42 % % % SPONSORER Rapportert rangering Rangering korrigert inntektsnivå Henger nøkkeltall og inntektsnivå sammen? Barometerår Barometerår 2015- versjonen (sammenliknbar over tid) Rangering korrigert inntektsnivå

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport

www.kommunebarometeret.no Kommunal Rapport Loppa nr. 257 på totaltabellen nr. 66 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra korrigert inntektsnivå Annonser Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport Foreløpig utgave

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Luster Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 30 133 11 44 127 2011 163 7 55 6 2010 170 61 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Inderøy Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 15 23 50 54 93 2011 38 21 104 29 2010 59 133 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer