Programplan. for. Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment Høst. 30 studiepoeng/ects. Redaksjonelle endringer foretatt 12.6.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programplan. for. Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment. 2015 Høst. 30 studiepoeng/ects. Redaksjonelle endringer foretatt 12.6."

Transkript

1 Programplan for Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment 30 studiepoeng/ects Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 8. juni Redaksjonelle endringer foretatt Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helseforebyggende arbeid Gjelder fra 2015 Høst Studiet er et oppdrag i samarbeid med AOF Norge

2 INNLEDNING... 3 MÅLGRUPPE... 3 OPPTAKSKRAV... 3 LÆRINGSUTBYTTE... 4 INNHOLD OG OPPBYGGING... 5 ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 7 ARBEIDSKRAV... 7 VURDERING/EKSAMEN OG SENSORORDNINGER

3 ARBO6100 Arbeidsmiljø i endring Emnenavn Engelsk navn The Changing Work Environment Studieprogram Videreutdanning ARBO - Arbeidsmiljø i endring Studiepoeng 30 sp Semester 1 og 2 Undervisningsspråk Norsk Innledning Tillitsvalgte, hovedverneombud og verneombud har sine sentrale roller og funksjoner når det gjelder utvikling og påvirkning i miljøspørsmål på de respektive arbeidsplasser. Arbeidsmiljøet er til enhver tid et resultat av en rekke faktorer. Teknologi, organisasjon og mennesker skaper sammen med ytre betingelser, det vi opplever som arbeidsforholdene. Dagens arbeidsmiljø er preget av det omfattende skiftet arbeidslivet er midt oppe i: Omstillinger skjer kontinuerlig, både i den enkelte virksomhet og i form av fusjoner/oppkjøp. Langvarig stabilitet er erstattet av hyppige endringer. Måten produksjonen foregår på endres dels er endringen drevet fram av konsepter for ledelse og organisering, og dels av ny teknologi. Internasjonaliseringen framtvinger et økt fokus på kompetanse, blant annet fordi høy kompetanse er et fortrinn norske virksomheter fortsatt kan vise til. Prioritering av arbeidsmiljø er i dag akseptert som en hovedkomponent i utøvelsen av godt lederskap. Arbeidsstyrken skifter karakter. Den demografiske utviklingen tilsier at arbeidslivet baserer seg på bred integrasjon av alle for å ha tilstrekkelig arbeidskraft. Dette forutsetter en personalpolitikk med vekt bl.a. på inkludering av seniorer, som vi ennå ikke helt ut kjenner innholdet av. Rammeverket rundt innsatsen for å utvikle arbeidsmiljøet utvikles stadig med reguleringer på nye områder, der bl.a. intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv har introdusert nye innfallsvinkler når det gjelder å ivareta den enkeltes helse. Studiet legger hovedvekt på samfunnsfagene. Det innebærer at det er organisatoriske forhold og utvikling av virksomhetene som er det mest sentrale i studiet, men det legges også opp til at mer tradisjonelle arbeidsmiljøproblemer blir behandlet om enn ikke like inngående. Målgruppe Studietilbudet retter seg mot hovedverneombud, verneombud og tillitsvalgte, og andre som har kompetanse til opptak og interesse av studiet. Opptakskrav Søkere må inneha verv som hovedverneombud, verneombud eller tillitsvalgt og ha gjennomført Arbeidsmiljøskolen trinn 1 og 2, LO-skolen eller kunne dokumentere gode kunnskaper innenfor feltet arbeidsmiljø. 3

4 Videre må de ha fullført en obligatorisk grunnmodul/startmodul av 1 ukes varighet der hovedfokus er forberedelser til høgskolestudiet (teori og praktiske øvelser i regi av AOF). Opptaket er basert på generell studiekompetanse eller tilfredsstillende realkompetanse i henhold 3-6. Krav for opptak til høyere utdanning i Lov om universiteter og høyskoler. Dersom ikke eksamen skal avlegges, kan alle som tilfredsstiller fagbevegelsens krav om deltagelse, delta i studiet og få utstedt et deltakerbevis. Læringsutbytte Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: For temaet Organisasjon, helse og utvikling av arbeidsmiljøet: Kunnskap Studenten har kunnskap om en metodisk/analytisk tilnærming til problemstillinger og pensum kunnskap om betydningen av å forstå relasjoner på arbeidsplassen som en arbeidsmiljøfaktor kunnskap om Corporate Social Responsibility (CSR) og forstå mulighetene som dette kan gi kunnskap om vanlige helseplager i norsk arbeidsliv og årsaker kunnskap om metoder som brukes i kartlegging og utviklingsprosesser i arbeidsmiljøarbeidet, kunnskap om spørreskjema og bruken som metode i miljøarbeidet kjenner til framgangsmåter for å skape og bidra i forbedringsprosesser Ferdigheter Studenten kan utvikle en helhetlig modell for enkeltfaktorer i arbeidsmiljøet og sammenhenger mellom dem kan presentere og gi en analyse av ulike organisasjoner som rammeverk for en bredere forståelse av arbeidsorganisatoriske problemstillinger kan drøfte ulike metoders fordeler, ulemper og forutsetninger kan beskrive og redegjøre for ulike aktørers funksjoner og roller ved bruk av sosiologiske/organisatoriske begreper kan beskrive og klargjøre formelle og faktiske skillelinjer og samarbeidsområder mellom verneombud og tillitsvalgt evner å sette arbeidsmiljøet inn i en produksjonskontekst og sette det i sammenheng med strategi og daglig ledelse kan sette demokratisering inn i en arbeidsmiljøsammenheng og derved vise sammenhengen mellom demokratiutvikling og organisasjonsutvikling Generell kompetanse Studenten har 4

5 forståelse av det sosiale samspillet på arbeidsplassen for å kunne gjøre vurderinger av ledelse og arbeidsorganisering forståelse for arbeid som helsefremmende og helsenedbrytende aktivitet forståelse for ulike metoder for å analysere årsaker til ulykker og skader i arbeidslivet For temaet Virksomhet og arbeidsmiljø i dagens arbeidsliv: Kunnskap Studenten har kunnskap om norsk arbeidsliv i et makroperspektiv kunnskap om regulering og forvaltning og virkemidler som kan stimulere til en god arbeidsmiljøutvikling innsikt i status og endringer i arbeidslivet på bakgrunn av kjønn en viss innsikt i arbeidsmiljøforhold og prioriteringer i andre land- spesielt EU men også andre deler av verden kunnskap om ulike stress- og mestringsteorier og sette dem i sammenheng med arbeidsmiljø og organisatoriske forhold kunnskap om kjemiske, fysiske, ergonomiske og biologiske belastninger som arbeidstakere kan utsettes for Ferdigheter Studenten kan drøfte behovet for endringer i arbeidslivet og derved se hvilke strategier og virkemidler som kan tas i bruk internasjonalt, nasjonalt og i den enkelte virksomhet. kan innhente og vurdere informasjon og forskningsresultater knyttet til arbeidsmiljø Generell kompetanse Studenten har innsikt i konflikters karakter, bakgrunn og sammenheng med mobbing og trakassering, og strategier og teknikker for løsninger oversikt over lov- og avtaleverk og relevante arbeidsrettslige begreper og kunnskap for å kunne vurdere virkningen av dagens regler for bedrift, arbeidstaker og samfunn. oversikt over myndigheter nasjonalt og internasjonalt som har betydning for forvaltningen av regelverket på arbeidsmiljøområdet. Innhold og oppbygging Studiet er på deltid og går over 2 semester, og består av ett emne på 30 sp, som er delt i to tema. Samlingene foregår ved Sørmarka kurs- og konferansehotell. Emne ARBO6100 Arbeidsmiljø i endring 30 sp Organisering Tema 1. semester: 2 uker (93 forelesningstimer) organisert undervisning og 4 måneder egenstudier på deltid. Organisasjon, helse og utvikling av arbeidsmiljøet 5

6 2. semester: 1 uke (41 forelesningstimer) organisert undervisning og ca. 2,5 måneder egenstudier på deltid Virksomhet og arbeidsmiljø i dagens arbeidsliv Temaet «Organisasjon, helse og utvikling av arbeidsmiljøet» fokuserer på det teoretiske grunnlaget for å forstå samhandling og utvikling av det organisatoriske arbeidsmiljøet i virksomheter. I løpet av dette temaet vil studentene initiere et selvvalgt prosjektarbeid. Følgende tema inngår: introduksjon teori, modeller og begreper om arbeidsmiljø arbeidet i sosiologisk og psykologisk belysning arbeidstakerens relasjoner i arbeidsmiljøperspektiv virksomheten som organisasjon arbeidsmiljøets plass i en ledelsesstrategi bedrifters samfunnsansvar arbeidsmiljø som en del av CSR arbeidsmiljø og helse metoder i arbeidsmiljøet prosjektformulering og selvstudium Obligatoriske tema for egne studier: verneorganisasjon systematikk, registrering og melding bedriftshelsetjenester/helseundersøkelser verneombud og tillitsvalgte læring og kompetanseutvikling arbeidsulykker forståelse av sammenhenger og årsaker byggesaksbehandlinger /organisatoriske endringer arealplanlegging og plan-/bygningsloven miljøarbeid i kommunen studieveiledning / teknikk Temaet «Virksomhet og arbeidsmiljø i dagens arbeidsliv» fokuserer på noen hovedutfordringer i dagens arbeidsmiljø og ser virksomhetenes utvikling i en større nasjonal og global ramme. Følgende tema inngår: norsk arbeidsliv regulering og forvaltning av arbeidsmiljøforhold arbeidslivet i et kjønnsperspektiv arbeidsmiljø i verden innflytelse, medvirkning og demokratisering strategier for utvikling i arbeidslivet stress og mestring konflikter, mobbing risikoanalyser Obligatoriske tema for egne studier: arbeidsrett, lov- og avtaleverk og stillingsvern 6

7 kjemisk/fysisk/biologisk arbeidsmiljø arbeidstid kunnskapsinnhenting og forskning myndigheter og samarbeidsparter Arbeids- og undervisningsformer Undervisningen er samlingsbasert og varierer mellom forelesninger, korte innledninger, gruppe-/individuelt arbeid, plenumsdiskusjoner og praktiske øvelser. I dette ligger også oppsummeringer, begrepsdrøfting og teoretisk forankring. Læringsmåten er i vesentlig grad praksisorientert (utgangspunkt i studentenes erfaringer) der foreleser i stor grad blir samtalepartner, veileder og bidragsyter i å formidle teorier/kunnskap slik at dette kan forankres i studentenes arbeidserfaringer. IKT brukes under arbeidet i egenstudiet og oppgavebesvarelser. Det gis individuell og gruppevis veiledning gjennom den aktuelle digitale læringsplattform. Arbeidsformene har som mål å bidra til studentenes faglige og personlige utvikling samt økt refleksjonsnivå. Forelesninger Forelesninger blir i hovedsak benyttet for å introdusere nytt fagstoff, gi oversikt, trekke frem hovedelementer, synliggjøre sammenhenger mellom ulike temaer og formidle relevante problemstillinger. Gruppearbeid Gruppearbeid anvendes som pedagogisk metode for å fremme samarbeid mellom studentene, understøtte læringen av fagstoff og gi trening i samarbeid og samspill. Skriftlige oppgaver Studentene skal gjennom hele studiet arbeide med ulike skriftlige oppgaver. Disse skal dokumentere og reflektere studentenes egne erfaringer. Videre skal de vise evne til å drøfte faglige utfordringer og etiske dilemmaer. Selvstudium Noen temaer inngår ikke i organisert undervisning, og det forventes at studenten tilegner seg denne kunnskapen ved selvstudium. Arbeidskrav Arbeidskrav er alle former for arbeider, prøver og obligatorisk tilstedeværelse som settes som vilkår for å fremstille seg til eksamen. Arbeidskrav gis vurdering godkjent/ikke godkjent. I dette studiet må følgende arbeidskrav være godkjent for å fremstille seg til avsluttende eksamen: Skriftlige arbeider Studenten skal levere èn skriftlig oppgave hvert semester, til sammen 2 oppgaver. Omfanget på hver oppgave skal være 2500 ord (+/- 10 %). Oppgaver som ikke blir godkjent må omarbeides før ny innlevering. Studenten har rett til to nye forsøk på hvert arbeidskrav før 7

8 ordinær eksamen. Dersom tredje gangs innlevering ikke godkjennes må studenten eventuelt gjennomføre emnet på nytt med neste kull. Obligatorisk tilstedeværelse Det er krav om minimum 80% tilstedeværelse på organisert undervisning. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil faglærer vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, som for eksempel individuelle skriftlige oppgaver. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært, og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på. Vurdering/eksamen og sensorordninger Bestemmelser om eksamen er gitt i Lov om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vurderingsinnhold: Læringsutbyttene Vurderingsform: Prosjektoppgave i gruppe på to studenter, med justerende muntlig høring med utgangspunkt i prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven kan etter søknad gjennomføres individuelt. Kun studenter med bestått karakter på den skriftlige prosjektoppgaven kan fremstille seg til muntlig eksamen. Omfang på oppgaven: 7000 ord (+/ 10 %). Sensorordning: To interne og èn ekstern Vurderingsuttrykk: Prosjektoppgaven gis en foreløpig bokstavkarakter i skalaen A F, der A er beste karakter, E er laveste beståtte karakter, og F er ikke bestått. Ved gruppeoppgave skal begge studentene tildeles den samme karakteren. Ved fastsetting av endelig karakter kan foreløpig karakter justeres ved bruk av hele karakterskalaen på bakgrunn av sensorenes bedømming av studentens prestasjoner ved den muntlige eksamenen. Karakteren på den skriftlige oppgaven kan påklages. Det er individuell klageadgang på karakteren, dvs. at en klage på karakteren bare har konsekvenser for den kandidaten som har fremmet den. Hvis karakteren endres som følge av ny sensur, må studenten også fremstille seg til ny muntlig eksamen. Karakteren etter muntlig eksamen kan ikke påklages. Studenter som får karakteren F etter muntlig eksamen, må levere den skriftlige oppgaven, ev. omarbeidet utgave av den, til ny sensur. Hjelpemidler til eksamen Alle til prosjekteksamen. Til muntlig eksaminasjon kan studentene ta med prosjektoppgaven. Etter fullført studium utstedes karakterutskrift fra høgskolen. Litteratur Vil bli oppdatert: Aagestad, C. & Eiken, T. E. (2007). Arbeidsmiljøet i Norge og EU: en sammenlikning : basert på data fra European working conditions survey (NOA-rapport 2007). Oslo: NOA, Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse, Statens arbeidsmiljøinstitutt. 8

9 Andersen, L. (2003). Det nye arbeidslivet: organisering av kunnskapsintensivt arbeid : sammendragsrapport (IFIM-notat 1/03). Trondheim: SINTEF IFIM. Arbeidsmiljøloven. (2005). LOV Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). ( ) [kap. 2,6 og 7] Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet. (2007). Orientering om Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Oslo: Arbeidstilsynet. from [Orientering, best.nr. 383] Brøgger, B. (2007). Forhandling, samarbeid og konflikt. I: B. Brøgger (Red.), Å tjene på samarbeid: medvirkning, partssamarbeid, bedriftsutvikling (s. S ). Oslo: Gyldendal akademisk. Brøgger, B. (2007). Samarbeid som produksjonsfaktor: en introduksjon. I: B. Brøgger (Red.), Å tjene på samarbeid: medvirkning, partssamarbeid, bedriftsutvikling (s. S ). Oslo: Gyldendal akademisk. Busck, O., Knudsen, H., Lind, J. & Jørgensen, T. (2009). Medarbejderdeltagelsens transformation : konsekvenser for arbejdsmiljøet. Tidsskrift for arbejdsliv, 11(1), 31-48, [Kan lastes ned fra internett: Engelstad, P. H., Gustavsen, B., Sørensen, B. A. & Qvale, T. U. (2010). Innovasjonssamarbeid mellom bedrifter og forskning: den norske modellen. Oslo: Gyldendal akademisk. FOR nr (2009). Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Oslo: Arbeidsdepartementet. [Arbeidstilsynet bestillingsnummer: 600] Forslin, J. (2000). Regenerativt arbete. I: Det Gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer : et festskrift til Odd H. Hellesøy (s. S ). Bergen: Fagbokforl. Hagen, I. M. & Trygstad, S. C. (2007). Ledelse og samarbeid i staten (FAFO-rapport 2007:15). Oslo: Fafo. [Sammendraget] Hammond, J. S., Keeney, R. & Raffia, H. (2004). Skjulte feller i beslutningsprosessen. I: Ø. L. Martinsen (Red.), Perspektiver på ledelse (2. utg., s ). Oslo: Gyldendal akademisk. Hofstede, G., Hofstede, G. J. & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival (3. utg.). New York: McGraw-Hill. 9

10 Jakhelln, H. (2009). Arbeidsretten. I: R. Knoph, K. Lilleholt & J. Andenæs (Red.), Knophs oversikt over Norges rett (13. utg., s ). Oslo: Universitetsforl. Karasek, R. & Theorell, T. (1990). Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of working life. New York: Basic Books. [s ] Karlsen, J. E. (2010). Ledelse av helse, miljø og sikkerhet (3. utg.). Bergen: Fagbokforl. [s ] Kleiven, M. (2008). Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Oslo: Idébanken - inkluderende arbeidsliv. Knardahl, S. (2000). Arbeid, stress og helse. I: Det Gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer : et festskrift til Odd H. Hellesøy (s. S ). Bergen: Fagbokforl. Koren, P. C. & Lindøe, P. (2008). Metoder for bedre arbeidsmiljø: involvering og gode prosesser. Oslo: Gyldendal arbeidsliv. [s , 49-53, 54-74] Lai, L. (2004). Strategisk kompetansestyring (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1,4,5 og 7] Leira, H. L. (2005). Arbeidsmedisin for allmennpraktikere. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 2 og 3, s ] Martinsen, Ø. L. (Red.). (2004). Perspektiver på ledelse (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 8 og 9] Minzberg, H. (2004). Å jobbe som leder : myter og fakta. I: Ø. L. Martinsen (Red.), Perspektiver på ledelse (2. utg., s ). Oslo: Gyldendal akademisk. Moen, B. E. (2003). Bedriftshelsetjenesten. I: B. E. Moen (Red.), Håndbok for bedriftshelsetjenesten. Del 1: Fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt ulykker (Rev. utg., s ). Oslo: Arbeidsmiljøforl. Morgan, G. (1998). Organisasjonsbilder: innføring i organisasjonsteori. Oslo: Universitetsforl. NOU 1992:20. (1992). Det gode arbeidsmiljø er lønnsomt for alle. Oslo: Kommunaldepartementet. [s.87-90] NOU 2004: 5. (2004). Arbeidslivslovutvalget : et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst. Oslo: Arbeids- og administrasjonsdepartementet [s.39-44, 72-78, og ] Pettersen, T. (1996). Skriv: fra idé til fagoppgave. Oslo: Ad notam Gyldendal. [s ] Schein, E. H. (1982). Organisasjonspsykologi (3. utg.). Oslo: Tanum-Norli. Skogstad, A. (2000). Psykososiale faktorer i arbeidet. I: Det Gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer : et festskrift til Odd H. Hellesøy (s. S ). Bergen: Fagbokforl. 10

11 Skorstad, E. (2002). Organisasjonsformer: kontinuitet eller forandring? (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [42-154] St.meld. 10 ( ). (2009). Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi. Oslo: Utenriksdepartementet. Sørhaug, H. C. (1996). Om ledelse: makt og tillit i moderne organisering. Oslo: Universitetsforl. Thyness, P. A. (1987). Prosjektundervisning: en veileder for helse- og sosialarbeidere. Oslo: TANO. [s ] Wathne, C. T., Fossen, Ø., Steinum, T. & Qvale, T. U. (2008). Medvirkningsbasert organisasjonsutvikling: praktiske metoder for bedriftsutvikling (AFI 18/2008). Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. [s. 1-3 og 7-16] [Kan lastes ned fra internett] Wergeland, E. & Norberg, P. (2008). Verneombudet (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 1, 6 og 7] Willadssen, B. (2002). Hva med en standard for bedre arbeidsmiljø? Kartellnytt, 2002(9). Kommentar fra bibl: Denne ikke tilgjengelig på HIAK bibliotek. Kopi må bestilles f.eks fra Nasjonalbiblioteket I tillegg kommer selvvalgt litteratur samt div. fra Arbeidsmiljøloven og Hovedavtale LO-NHO 11

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration

Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 090114 Masterstudium i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Master Programme in Business Administration 120 studiepoeng Heltid Godkjent av sentralt studieutvalg Dato: 30. mai 2013 Gjeldende fra høst

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

1 27.03-08.04.11 15.01.11 1 20.11-02.12.11 31.08.11 2 11.09-30.09 + 07.11-11.11.11 03.06.11-07.03-18.03.11 15.12.10 AOF NORGE

1 27.03-08.04.11 15.01.11 1 20.11-02.12.11 31.08.11 2 11.09-30.09 + 07.11-11.11.11 03.06.11-07.03-18.03.11 15.12.10 AOF NORGE Toppskolering AOF NORGE AOF er LOs felles utdanningsarena og har utdannet tillitsvalgte i 80 år. Vi tilbyr gode og utviklende læringsarenaer og en profesjonell læringskultur. Vår skolering fremmer et læringsmiljø

Detaljer

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon

Digital markedsføring. Studieplan Avdeling for kommunikasjon Digital markedsføring Studieplan Innhold Innhold...i 1 Innledning Program... 1 1.1 Om programmet... 1 1.2 Forenklet studieplan... 2 1.3 Læringsutbytte... 3 1.4 Studiearbeid... 4 2 EMNEPLANER... 5 2.1 Studieprogrammets

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG DATA 2011 2012 avdeling for ingeniørutdanning Vedtatt i avdelingsstyret 14. mars 2011 Versjon 1.0 Innhold: GENERELT OM FAGPLANENE FOR BACHELORSTUDIENE

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010

Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 HØGSKOLEN I BERGEN Rapport om bruk av tildelte stimuleringsmidler 2010 Høgskolen i Bergen v/ Institutt for Bygg- og jordskiftefag Institutt for Data- og realfag Institutt for Ergoterapi, fysioterapi og

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Mastergrad i samfunnssikkerhet

Mastergrad i samfunnssikkerhet STUDIEPLAN Mastergrad i samfunnssikkerhet Fordypning i Sikkerhet og beredskap i nordområdene 120 studiepoeng 2-årig mastergrad i samfunnssikkerhet, med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009

Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer