Programplan. for. Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment Høst. 30 studiepoeng/ects. Redaksjonelle endringer foretatt 12.6.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programplan. for. Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment. 2015 Høst. 30 studiepoeng/ects. Redaksjonelle endringer foretatt 12.6."

Transkript

1 Programplan for Arbeidsmiljø i endring (ARBO) The Changing Work Enviroment 30 studiepoeng/ects Godkjenning Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 8. juni Redaksjonelle endringer foretatt Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie og helseforebyggende arbeid Gjelder fra 2015 Høst Studiet er et oppdrag i samarbeid med AOF Norge

2 INNLEDNING... 3 MÅLGRUPPE... 3 OPPTAKSKRAV... 3 LÆRINGSUTBYTTE... 4 INNHOLD OG OPPBYGGING... 5 ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 7 ARBEIDSKRAV... 7 VURDERING/EKSAMEN OG SENSORORDNINGER

3 ARBO6100 Arbeidsmiljø i endring Emnenavn Engelsk navn The Changing Work Environment Studieprogram Videreutdanning ARBO - Arbeidsmiljø i endring Studiepoeng 30 sp Semester 1 og 2 Undervisningsspråk Norsk Innledning Tillitsvalgte, hovedverneombud og verneombud har sine sentrale roller og funksjoner når det gjelder utvikling og påvirkning i miljøspørsmål på de respektive arbeidsplasser. Arbeidsmiljøet er til enhver tid et resultat av en rekke faktorer. Teknologi, organisasjon og mennesker skaper sammen med ytre betingelser, det vi opplever som arbeidsforholdene. Dagens arbeidsmiljø er preget av det omfattende skiftet arbeidslivet er midt oppe i: Omstillinger skjer kontinuerlig, både i den enkelte virksomhet og i form av fusjoner/oppkjøp. Langvarig stabilitet er erstattet av hyppige endringer. Måten produksjonen foregår på endres dels er endringen drevet fram av konsepter for ledelse og organisering, og dels av ny teknologi. Internasjonaliseringen framtvinger et økt fokus på kompetanse, blant annet fordi høy kompetanse er et fortrinn norske virksomheter fortsatt kan vise til. Prioritering av arbeidsmiljø er i dag akseptert som en hovedkomponent i utøvelsen av godt lederskap. Arbeidsstyrken skifter karakter. Den demografiske utviklingen tilsier at arbeidslivet baserer seg på bred integrasjon av alle for å ha tilstrekkelig arbeidskraft. Dette forutsetter en personalpolitikk med vekt bl.a. på inkludering av seniorer, som vi ennå ikke helt ut kjenner innholdet av. Rammeverket rundt innsatsen for å utvikle arbeidsmiljøet utvikles stadig med reguleringer på nye områder, der bl.a. intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv har introdusert nye innfallsvinkler når det gjelder å ivareta den enkeltes helse. Studiet legger hovedvekt på samfunnsfagene. Det innebærer at det er organisatoriske forhold og utvikling av virksomhetene som er det mest sentrale i studiet, men det legges også opp til at mer tradisjonelle arbeidsmiljøproblemer blir behandlet om enn ikke like inngående. Målgruppe Studietilbudet retter seg mot hovedverneombud, verneombud og tillitsvalgte, og andre som har kompetanse til opptak og interesse av studiet. Opptakskrav Søkere må inneha verv som hovedverneombud, verneombud eller tillitsvalgt og ha gjennomført Arbeidsmiljøskolen trinn 1 og 2, LO-skolen eller kunne dokumentere gode kunnskaper innenfor feltet arbeidsmiljø. 3

4 Videre må de ha fullført en obligatorisk grunnmodul/startmodul av 1 ukes varighet der hovedfokus er forberedelser til høgskolestudiet (teori og praktiske øvelser i regi av AOF). Opptaket er basert på generell studiekompetanse eller tilfredsstillende realkompetanse i henhold 3-6. Krav for opptak til høyere utdanning i Lov om universiteter og høyskoler. Dersom ikke eksamen skal avlegges, kan alle som tilfredsstiller fagbevegelsens krav om deltagelse, delta i studiet og få utstedt et deltakerbevis. Læringsutbytte Etter fullført studium har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: For temaet Organisasjon, helse og utvikling av arbeidsmiljøet: Kunnskap Studenten har kunnskap om en metodisk/analytisk tilnærming til problemstillinger og pensum kunnskap om betydningen av å forstå relasjoner på arbeidsplassen som en arbeidsmiljøfaktor kunnskap om Corporate Social Responsibility (CSR) og forstå mulighetene som dette kan gi kunnskap om vanlige helseplager i norsk arbeidsliv og årsaker kunnskap om metoder som brukes i kartlegging og utviklingsprosesser i arbeidsmiljøarbeidet, kunnskap om spørreskjema og bruken som metode i miljøarbeidet kjenner til framgangsmåter for å skape og bidra i forbedringsprosesser Ferdigheter Studenten kan utvikle en helhetlig modell for enkeltfaktorer i arbeidsmiljøet og sammenhenger mellom dem kan presentere og gi en analyse av ulike organisasjoner som rammeverk for en bredere forståelse av arbeidsorganisatoriske problemstillinger kan drøfte ulike metoders fordeler, ulemper og forutsetninger kan beskrive og redegjøre for ulike aktørers funksjoner og roller ved bruk av sosiologiske/organisatoriske begreper kan beskrive og klargjøre formelle og faktiske skillelinjer og samarbeidsområder mellom verneombud og tillitsvalgt evner å sette arbeidsmiljøet inn i en produksjonskontekst og sette det i sammenheng med strategi og daglig ledelse kan sette demokratisering inn i en arbeidsmiljøsammenheng og derved vise sammenhengen mellom demokratiutvikling og organisasjonsutvikling Generell kompetanse Studenten har 4

5 forståelse av det sosiale samspillet på arbeidsplassen for å kunne gjøre vurderinger av ledelse og arbeidsorganisering forståelse for arbeid som helsefremmende og helsenedbrytende aktivitet forståelse for ulike metoder for å analysere årsaker til ulykker og skader i arbeidslivet For temaet Virksomhet og arbeidsmiljø i dagens arbeidsliv: Kunnskap Studenten har kunnskap om norsk arbeidsliv i et makroperspektiv kunnskap om regulering og forvaltning og virkemidler som kan stimulere til en god arbeidsmiljøutvikling innsikt i status og endringer i arbeidslivet på bakgrunn av kjønn en viss innsikt i arbeidsmiljøforhold og prioriteringer i andre land- spesielt EU men også andre deler av verden kunnskap om ulike stress- og mestringsteorier og sette dem i sammenheng med arbeidsmiljø og organisatoriske forhold kunnskap om kjemiske, fysiske, ergonomiske og biologiske belastninger som arbeidstakere kan utsettes for Ferdigheter Studenten kan drøfte behovet for endringer i arbeidslivet og derved se hvilke strategier og virkemidler som kan tas i bruk internasjonalt, nasjonalt og i den enkelte virksomhet. kan innhente og vurdere informasjon og forskningsresultater knyttet til arbeidsmiljø Generell kompetanse Studenten har innsikt i konflikters karakter, bakgrunn og sammenheng med mobbing og trakassering, og strategier og teknikker for løsninger oversikt over lov- og avtaleverk og relevante arbeidsrettslige begreper og kunnskap for å kunne vurdere virkningen av dagens regler for bedrift, arbeidstaker og samfunn. oversikt over myndigheter nasjonalt og internasjonalt som har betydning for forvaltningen av regelverket på arbeidsmiljøområdet. Innhold og oppbygging Studiet er på deltid og går over 2 semester, og består av ett emne på 30 sp, som er delt i to tema. Samlingene foregår ved Sørmarka kurs- og konferansehotell. Emne ARBO6100 Arbeidsmiljø i endring 30 sp Organisering Tema 1. semester: 2 uker (93 forelesningstimer) organisert undervisning og 4 måneder egenstudier på deltid. Organisasjon, helse og utvikling av arbeidsmiljøet 5

6 2. semester: 1 uke (41 forelesningstimer) organisert undervisning og ca. 2,5 måneder egenstudier på deltid Virksomhet og arbeidsmiljø i dagens arbeidsliv Temaet «Organisasjon, helse og utvikling av arbeidsmiljøet» fokuserer på det teoretiske grunnlaget for å forstå samhandling og utvikling av det organisatoriske arbeidsmiljøet i virksomheter. I løpet av dette temaet vil studentene initiere et selvvalgt prosjektarbeid. Følgende tema inngår: introduksjon teori, modeller og begreper om arbeidsmiljø arbeidet i sosiologisk og psykologisk belysning arbeidstakerens relasjoner i arbeidsmiljøperspektiv virksomheten som organisasjon arbeidsmiljøets plass i en ledelsesstrategi bedrifters samfunnsansvar arbeidsmiljø som en del av CSR arbeidsmiljø og helse metoder i arbeidsmiljøet prosjektformulering og selvstudium Obligatoriske tema for egne studier: verneorganisasjon systematikk, registrering og melding bedriftshelsetjenester/helseundersøkelser verneombud og tillitsvalgte læring og kompetanseutvikling arbeidsulykker forståelse av sammenhenger og årsaker byggesaksbehandlinger /organisatoriske endringer arealplanlegging og plan-/bygningsloven miljøarbeid i kommunen studieveiledning / teknikk Temaet «Virksomhet og arbeidsmiljø i dagens arbeidsliv» fokuserer på noen hovedutfordringer i dagens arbeidsmiljø og ser virksomhetenes utvikling i en større nasjonal og global ramme. Følgende tema inngår: norsk arbeidsliv regulering og forvaltning av arbeidsmiljøforhold arbeidslivet i et kjønnsperspektiv arbeidsmiljø i verden innflytelse, medvirkning og demokratisering strategier for utvikling i arbeidslivet stress og mestring konflikter, mobbing risikoanalyser Obligatoriske tema for egne studier: arbeidsrett, lov- og avtaleverk og stillingsvern 6

7 kjemisk/fysisk/biologisk arbeidsmiljø arbeidstid kunnskapsinnhenting og forskning myndigheter og samarbeidsparter Arbeids- og undervisningsformer Undervisningen er samlingsbasert og varierer mellom forelesninger, korte innledninger, gruppe-/individuelt arbeid, plenumsdiskusjoner og praktiske øvelser. I dette ligger også oppsummeringer, begrepsdrøfting og teoretisk forankring. Læringsmåten er i vesentlig grad praksisorientert (utgangspunkt i studentenes erfaringer) der foreleser i stor grad blir samtalepartner, veileder og bidragsyter i å formidle teorier/kunnskap slik at dette kan forankres i studentenes arbeidserfaringer. IKT brukes under arbeidet i egenstudiet og oppgavebesvarelser. Det gis individuell og gruppevis veiledning gjennom den aktuelle digitale læringsplattform. Arbeidsformene har som mål å bidra til studentenes faglige og personlige utvikling samt økt refleksjonsnivå. Forelesninger Forelesninger blir i hovedsak benyttet for å introdusere nytt fagstoff, gi oversikt, trekke frem hovedelementer, synliggjøre sammenhenger mellom ulike temaer og formidle relevante problemstillinger. Gruppearbeid Gruppearbeid anvendes som pedagogisk metode for å fremme samarbeid mellom studentene, understøtte læringen av fagstoff og gi trening i samarbeid og samspill. Skriftlige oppgaver Studentene skal gjennom hele studiet arbeide med ulike skriftlige oppgaver. Disse skal dokumentere og reflektere studentenes egne erfaringer. Videre skal de vise evne til å drøfte faglige utfordringer og etiske dilemmaer. Selvstudium Noen temaer inngår ikke i organisert undervisning, og det forventes at studenten tilegner seg denne kunnskapen ved selvstudium. Arbeidskrav Arbeidskrav er alle former for arbeider, prøver og obligatorisk tilstedeværelse som settes som vilkår for å fremstille seg til eksamen. Arbeidskrav gis vurdering godkjent/ikke godkjent. I dette studiet må følgende arbeidskrav være godkjent for å fremstille seg til avsluttende eksamen: Skriftlige arbeider Studenten skal levere èn skriftlig oppgave hvert semester, til sammen 2 oppgaver. Omfanget på hver oppgave skal være 2500 ord (+/- 10 %). Oppgaver som ikke blir godkjent må omarbeides før ny innlevering. Studenten har rett til to nye forsøk på hvert arbeidskrav før 7

8 ordinær eksamen. Dersom tredje gangs innlevering ikke godkjennes må studenten eventuelt gjennomføre emnet på nytt med neste kull. Obligatorisk tilstedeværelse Det er krav om minimum 80% tilstedeværelse på organisert undervisning. Dersom studenten overskrider fraværsgrensen, vil faglærer vurdere om det er mulig å kompensere for fravær gjennom alternative krav, som for eksempel individuelle skriftlige oppgaver. Muligheten for kompensasjon avhenger av hvor stort fraværet har vært, og hvilke aktiviteter studenten ikke har deltatt på. Vurdering/eksamen og sensorordninger Bestemmelser om eksamen er gitt i Lov om universiteter og høgskoler og forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vurderingsinnhold: Læringsutbyttene Vurderingsform: Prosjektoppgave i gruppe på to studenter, med justerende muntlig høring med utgangspunkt i prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven kan etter søknad gjennomføres individuelt. Kun studenter med bestått karakter på den skriftlige prosjektoppgaven kan fremstille seg til muntlig eksamen. Omfang på oppgaven: 7000 ord (+/ 10 %). Sensorordning: To interne og èn ekstern Vurderingsuttrykk: Prosjektoppgaven gis en foreløpig bokstavkarakter i skalaen A F, der A er beste karakter, E er laveste beståtte karakter, og F er ikke bestått. Ved gruppeoppgave skal begge studentene tildeles den samme karakteren. Ved fastsetting av endelig karakter kan foreløpig karakter justeres ved bruk av hele karakterskalaen på bakgrunn av sensorenes bedømming av studentens prestasjoner ved den muntlige eksamenen. Karakteren på den skriftlige oppgaven kan påklages. Det er individuell klageadgang på karakteren, dvs. at en klage på karakteren bare har konsekvenser for den kandidaten som har fremmet den. Hvis karakteren endres som følge av ny sensur, må studenten også fremstille seg til ny muntlig eksamen. Karakteren etter muntlig eksamen kan ikke påklages. Studenter som får karakteren F etter muntlig eksamen, må levere den skriftlige oppgaven, ev. omarbeidet utgave av den, til ny sensur. Hjelpemidler til eksamen Alle til prosjekteksamen. Til muntlig eksaminasjon kan studentene ta med prosjektoppgaven. Etter fullført studium utstedes karakterutskrift fra høgskolen. Litteratur Vil bli oppdatert: Aagestad, C. & Eiken, T. E. (2007). Arbeidsmiljøet i Norge og EU: en sammenlikning : basert på data fra European working conditions survey (NOA-rapport 2007). Oslo: NOA, Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse, Statens arbeidsmiljøinstitutt. 8

9 Andersen, L. (2003). Det nye arbeidslivet: organisering av kunnskapsintensivt arbeid : sammendragsrapport (IFIM-notat 1/03). Trondheim: SINTEF IFIM. Arbeidsmiljøloven. (2005). LOV Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). ( ) [kap. 2,6 og 7] Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet. (2007). Orientering om Vernetjenesten Forskrift, lovtekst og kommentarer fra Arbeidstilsynet Oslo: Arbeidstilsynet. from [Orientering, best.nr. 383] Brøgger, B. (2007). Forhandling, samarbeid og konflikt. I: B. Brøgger (Red.), Å tjene på samarbeid: medvirkning, partssamarbeid, bedriftsutvikling (s. S ). Oslo: Gyldendal akademisk. Brøgger, B. (2007). Samarbeid som produksjonsfaktor: en introduksjon. I: B. Brøgger (Red.), Å tjene på samarbeid: medvirkning, partssamarbeid, bedriftsutvikling (s. S ). Oslo: Gyldendal akademisk. Busck, O., Knudsen, H., Lind, J. & Jørgensen, T. (2009). Medarbejderdeltagelsens transformation : konsekvenser for arbejdsmiljøet. Tidsskrift for arbejdsliv, 11(1), 31-48, [Kan lastes ned fra internett: Engelstad, P. H., Gustavsen, B., Sørensen, B. A. & Qvale, T. U. (2010). Innovasjonssamarbeid mellom bedrifter og forskning: den norske modellen. Oslo: Gyldendal akademisk. FOR nr (2009). Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste. Oslo: Arbeidsdepartementet. [Arbeidstilsynet bestillingsnummer: 600] Forslin, J. (2000). Regenerativt arbete. I: Det Gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer : et festskrift til Odd H. Hellesøy (s. S ). Bergen: Fagbokforl. Hagen, I. M. & Trygstad, S. C. (2007). Ledelse og samarbeid i staten (FAFO-rapport 2007:15). Oslo: Fafo. [Sammendraget] Hammond, J. S., Keeney, R. & Raffia, H. (2004). Skjulte feller i beslutningsprosessen. I: Ø. L. Martinsen (Red.), Perspektiver på ledelse (2. utg., s ). Oslo: Gyldendal akademisk. Hofstede, G., Hofstede, G. J. & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival (3. utg.). New York: McGraw-Hill. 9

10 Jakhelln, H. (2009). Arbeidsretten. I: R. Knoph, K. Lilleholt & J. Andenæs (Red.), Knophs oversikt over Norges rett (13. utg., s ). Oslo: Universitetsforl. Karasek, R. & Theorell, T. (1990). Healthy work: stress, productivity, and the reconstruction of working life. New York: Basic Books. [s ] Karlsen, J. E. (2010). Ledelse av helse, miljø og sikkerhet (3. utg.). Bergen: Fagbokforl. [s ] Kleiven, M. (2008). Skift- og turnusarbeid, hva skjer med oss? Oslo: Idébanken - inkluderende arbeidsliv. Knardahl, S. (2000). Arbeid, stress og helse. I: Det Gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer : et festskrift til Odd H. Hellesøy (s. S ). Bergen: Fagbokforl. Koren, P. C. & Lindøe, P. (2008). Metoder for bedre arbeidsmiljø: involvering og gode prosesser. Oslo: Gyldendal arbeidsliv. [s , 49-53, 54-74] Lai, L. (2004). Strategisk kompetansestyring (2. utg.). Bergen: Fagbokforl. [Kap. 1,4,5 og 7] Leira, H. L. (2005). Arbeidsmedisin for allmennpraktikere. Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 2 og 3, s ] Martinsen, Ø. L. (Red.). (2004). Perspektiver på ledelse (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 8 og 9] Minzberg, H. (2004). Å jobbe som leder : myter og fakta. I: Ø. L. Martinsen (Red.), Perspektiver på ledelse (2. utg., s ). Oslo: Gyldendal akademisk. Moen, B. E. (2003). Bedriftshelsetjenesten. I: B. E. Moen (Red.), Håndbok for bedriftshelsetjenesten. Del 1: Fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt ulykker (Rev. utg., s ). Oslo: Arbeidsmiljøforl. Morgan, G. (1998). Organisasjonsbilder: innføring i organisasjonsteori. Oslo: Universitetsforl. NOU 1992:20. (1992). Det gode arbeidsmiljø er lønnsomt for alle. Oslo: Kommunaldepartementet. [s.87-90] NOU 2004: 5. (2004). Arbeidslivslovutvalget : et arbeidsliv for trygghet, inkludering og vekst. Oslo: Arbeids- og administrasjonsdepartementet [s.39-44, 72-78, og ] Pettersen, T. (1996). Skriv: fra idé til fagoppgave. Oslo: Ad notam Gyldendal. [s ] Schein, E. H. (1982). Organisasjonspsykologi (3. utg.). Oslo: Tanum-Norli. Skogstad, A. (2000). Psykososiale faktorer i arbeidet. I: Det Gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer : et festskrift til Odd H. Hellesøy (s. S ). Bergen: Fagbokforl. 10

11 Skorstad, E. (2002). Organisasjonsformer: kontinuitet eller forandring? (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [42-154] St.meld. 10 ( ). (2009). Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi. Oslo: Utenriksdepartementet. Sørhaug, H. C. (1996). Om ledelse: makt og tillit i moderne organisering. Oslo: Universitetsforl. Thyness, P. A. (1987). Prosjektundervisning: en veileder for helse- og sosialarbeidere. Oslo: TANO. [s ] Wathne, C. T., Fossen, Ø., Steinum, T. & Qvale, T. U. (2008). Medvirkningsbasert organisasjonsutvikling: praktiske metoder for bedriftsutvikling (AFI 18/2008). Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. [s. 1-3 og 7-16] [Kan lastes ned fra internett] Wergeland, E. & Norberg, P. (2008). Verneombudet (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. [Kap. 1, 6 og 7] Willadssen, B. (2002). Hva med en standard for bedre arbeidsmiljø? Kartellnytt, 2002(9). Kommentar fra bibl: Denne ikke tilgjengelig på HIAK bibliotek. Kopi må bestilles f.eks fra Nasjonalbiblioteket I tillegg kommer selvvalgt litteratur samt div. fra Arbeidsmiljøloven og Hovedavtale LO-NHO 11

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114

dmmh.no Studieplan Universitets- og høgskolepedagogikk 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 dmmh.no Studieplan 15 stp - Deltid Videreutdanning 2015-2016 Godkjent av Styret ved DMMH 031114 Navn Nynorsk Universitets- og høgskulepedagogikk Engelsk Postgraduate Certificate Teaching in Professional

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer Advanced Course in Physiotherapy for Older People FYSELDRE 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid

Programplan for Utdanningsvalg. Facilitators of Educational options. Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programplan for Utdanningsvalg Facilitators of Educational options Videreutdanning på bachelornivå 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Studieprogramkode: UTVAO Godkjent av XX Dato XX.XX.XXXX Gjeldende fra høst

Detaljer

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work

Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work Studieplan Videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid (YPU60 og YPUO) Further Education in Vocational Development Work 60 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent av Høgskolen i Akershus 17. januar

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

Studieplan for innføring i ernæring,

Studieplan for innføring i ernæring, Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i ernæring, levevaner og helse (ERNO) 10 studiepoeng, deltid Introduction to Nutrition, Lifestyle and Health Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse

Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Studieplan for videreutdanning i Arbeidsdeltakelse Helsefremmende og forebyggende strategier med hovedfokus på organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidsmiljøet. 15 studiepoeng Godkjent med endringer

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning

Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Videreutdanning i psykisk lidelse og utviklingshemning Postgraduate Education in Mental Health Problems and Learning Disabilities 30 studiepoeng Godkjent 11. april 2011, redaksjonelle endringer foretatt

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Programplan for Veiledning og Coaching

Programplan for Veiledning og Coaching Programplan for Veiledning og Coaching Further Education in Counselling, Supervision and Coaching Videreutdanning på bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VEIC Godkjent av styret

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Programplan for veiledning og coaching oppdrag Counselling, Supervision and Coaching

Programplan for veiledning og coaching oppdrag Counselling, Supervision and Coaching Programplan for veiledning og coaching oppdrag Counselling, Supervision and Coaching Bachelornivå 60 studiepoeng/60 ECTS Deltid Studieprogramkode: VCOO Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus april

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Kommunikasjon og språklæring i barnehagen. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Sist endret 21.04.16 Navn Nynorsk navn Engelsk navn Communication and language learning in early childhood

Detaljer

Studieplan. 60 Studiepoeng deltid

Studieplan. 60 Studiepoeng deltid Studieplan Videreutdanning i karriereveiledning og sosialpedagogisk rådgiving (KARVO) Further Education in Career Guidance and Counselling Personal and Social Counselling 60 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som går over to semester. Studiet er på 30

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Jus og avtaleverk i arbeidslivet. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Jus og avtaleverk i arbeidslivet 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Innovasjon i offentlig sektor Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er en grunnutdanning på 30 studiepoeng, organisert som deltidsstudium med 6 samlinger over ett

Detaljer

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng

STUDIEPLAN. Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs. 30 studiepoeng STUDIEPLAN Andrespråkspedagogikk - Videreutdanningskurs 30 studiepoeng Godkjent av leder for Samisk høgskoles forsknings- og studiestyre med vedtaksnotat 18.01.2015. 1 1. Navn på faget Andrespråkspedagogikk-

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Pedagogikk 3. studieår

Pedagogikk 3. studieår Pedagogikk 3. studieår Emnekode: BFØ102_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet

Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Emneplan for flerkulturell forståelse og sosiologi for Toll- og avgiftsdirektoratet Intercultural Understanding and Sociology for the Directorate of Customs and Excise Studieprogramkode: FKFSO 15 studiepoeng/ects

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

Emneplan for. Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Design og idéutvikling (IDE) Design and Idea Development 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai

Detaljer

Further Education in Basic Skills in Mathematics in Vocational Education 30 Studiepoeng deltid

Further Education in Basic Skills in Mathematics in Vocational Education 30 Studiepoeng deltid Studieplan Videreutdanning grunnleggende ferdigheter i matematikk for yrkesfagene (MATM) Further Education in Basic Skills in Mathematics in Vocational Education 30 Studiepoeng deltid Godkjenning Godkjent

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Norsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Emneplan for Styrekompetanse (SKO1000)

Emneplan for Styrekompetanse (SKO1000) Emneplan for Styrekompetanse (SKO1000) Videreutdanning på bachelornivå 10 studiepoeng/10 ECTS Deltid Godkjent av dekan Dato 18.09.2013 Gjeldende fra høstsemesteret 2013 Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Personalledelse. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Personalledelse 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave godkjent

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kosmetisk 15 studiepoeng, deltid Kull 2015 vår HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen Tlf. 3100

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214

dmmh.no Studieplan Gruppeledelse Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 dmmh.no Studieplan Videreutdanning 15 stp - Deltid 2015 høst Godkjent av Styret ved DMMH 031214 Navn Nynorsk Gruppeleiing Engelsk Group leadership Studiepoeng 15 Heltid/Deltid Deltid Type studium Videreutdanning.

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Spill, animasjon og læring Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng)

NORGES MUSIKKHØGSKOLE. STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Administrasjon og ledelse (30 studiepoeng) 12. februar 2004 Administrasjon og ledelse Emnekode: ADMLED20 Emnet utgjør 30 studiepoeng fordelt på to semestre. Forkunnskapskrav:

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i styret 6. juni 2012 Revisjon godkjent av rektor 5. september 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange områder i politi-

Detaljer

Emneplan Kulturjournalistikk

Emneplan Kulturjournalistikk Emneplan Kulturjournalistikk Emnekode og emnenavn JKULT6000 Kulturjournalistikk Engelsk emnenavn Arts and Culture Journalism Studieprogrammet emnet inngår i Studiepoeng 15 Semester Høst og vår Undervisningsspråk

Detaljer

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon

Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emne BSY154_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:56 Sykepleiens samfunnsvitenskapelige grunnlag - fokus på sykepleiens relasjonelle dimensjon Emnekode: BSY154_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere

Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere Studieplan Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 studiepoeng Godkjent av høgskolestyret 16. juni 2008 Revisjon godkjent av rektor 14. november 2011 1. Innledning I enhver organisasjon av en viss

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng

Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Personaladministrasjon og personalledelse Deltid over 1.5 semestre 15 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 16.06.04 Endret av Dato: MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING

STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING STUDIEPLAN UTDANNING I JURIDISK METODE EN INNFØRING 5 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 17. oktober 2012 1. Innledning Borgernes rettssikkerhet har sentral betydning i all offentlig myndighetsutøvelse.

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Organisasjonsutvikling. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Organisasjonsutvikling 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 20.03.02 Revidert utgave

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER

STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER STUDIEPLAN UTDANNING AV OPERATØRER PÅ POLITIETS OPERASJONSSENTRALER 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 16. oktober 2014 1. Innledning Politiet må være forberedt på å håndtere et bredt spekter av

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Samfunnsfag. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Samfunnsfag Emnekode: BFD350_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Semester eksamen/vurdering:

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE

STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE STUDIEPLAN UTDANNING I FUNKSJONSRETTET LEDELSE FOR INNSATSLEDERE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 28. august 2012 1. Innledning Innsatslederen er politidistriktets øverste leder på taktisk nivå

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING I VEILEDNINGSPEDAGOGIKK 30 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Revisjon av modul1 godkjent av rektor 29. august 2013 1. Innledning Veiledning utøves innenfor mange

Detaljer

Programplan for Bedriftspedagogikk (BEPED) Pedagogy for Enterprises. Ledelse av kompetanseutvikling på arbeidsplassen

Programplan for Bedriftspedagogikk (BEPED) Pedagogy for Enterprises. Ledelse av kompetanseutvikling på arbeidsplassen Programplan for Bedriftspedagogikk (BEPED) Ledelse av kompetanseutvikling på arbeidsplassen Pedagogy for Enterprises Managing the Development of Competences at the Workplace Videreutdanning på bachelornivå

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse

Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Sykepleie med fokus på akutt og kritisk syke, organisasjon og ledelse Emnekode: BSY242_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår

Detaljer

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017

Studieplan. Veiledning i barnehagelærerutdanningen. 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå. dmmh.no. Studieåret 2016-2017 dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Revidert mars 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Rettleiing i barnehagelærarutdanninga Engelsk Counseling

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng

Studieplan for. Motiverende Intervju. 10 studiepoeng Studieplan for Motiverende Intervju 10 studiepoeng Studieplanen er godkjent 28.02.2013 Overordnet beskrivelse av studiet Navn på fag/studieplan Motiverende Intervju (MI) FS kode MOI Studiepoeng 10 Dato

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer