Holmestrand Arbeiderparti Program

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015"

Transkript

1 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program

2 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt kommuneøkonomi, og er ydmyke i forhold til den gode jobben som gjøres av de ansatte i kommunen. Når det i tillegg er et stort mangfold i det organiserte foreningslivet pulserer vår kjære kommune, selv om de økonomiske rammene er blant de dårligste i landet. Handlingsrommet for å videreutvikle viktige forvaltningsoppgaver innen omsorg, helse og skole er satt under press. Vanskelige og viktige prioriteringer må gjøres av politikerne. Arbeiderpartiet går til valg med klare ambisjoner om å øke antall sykehjemsplasser og øke lærerdekningen i skolene våre. Samhandlingsreformen vil gi oss nye oppgaver fra 2012, men også nye muligheter. Arbeiderpartiet har tro på at samarbeidet med Horten, Re og Hof vil gi oss positive synergier når sykehusene overfører noen av pleie- og omsorgsoppgavene til oss. Som ny ordfører i Holmestrand vil jeg ta ombudsrollen meget alvorlig. Vi har vist velgerne at vi ikke løper fra valgløfter. Som politiker er det viktig å være velgernes representant og være forutsigbar på viktige avgjørelser. Arbeiderpartiet har en klar ambisjon om at alle skal med og alle skal høres. I posisjon er vi en garantist for at privatisering av offentlige tjenester ikke blir innført. Omsorg og skole vil vi drifte med egne ansatte som har arbeidsbetingelser som gir trygghet og tilhørighet. Arbeiderpartiet vil tilstrebe et nært samarbeid med de ansattes organisasjoner i dette arbeidet. Arbeiderpartiet har visjoner for Holmestrand og hele kommunen skal med. Holmestrand trenger Arbeiderpartiets politikk for å skape verdier og økonomisk vekst, bygge arbeidsplasser og utvikle trygge lokalsamfunn inn i fremtiden. Som velger er du vår oppdragsgiver, det er derfor viktig at du bruker stemmeretten din 12. september. God valgdeltakelse er en betingelse for et levende folkestyre. Godt valg! Ingar Aas-Haug Ordførerkandidat

3 Arbeiderpartiet.no 3 Arbeiderpartiets verdigrunnlag Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti og vi bygger vår politikk på grunnverdiene: frihet, likhet og solidaritet. Frihet fra fattigdom og undertrykkelse, og frihet til utfoldelse av skapende evner og muligheter Like rettigheter og plikter for alle, og like muligheter uansett sosial bakgrunn, kjønn, religion eller etnisk opprinnelse Solidaritet med mennesker over hele verden, og med kommende generasjoner Arbeiderpartiet ønsker en rettferdig verden uten fattigdom, en verden i fred og i økologisk balanse, hvor menneskene er frie og likestilte og har innflytelse over sine livsvilkår. Alle skal med Flere i arbeid vil redusere økonomiske og sosiale forskjeller og styrke velferdssamfunnet. Skape og dele - Skal vi ha noe å dele på, må vi først skape verdiene. Derfor er et sterkt næringsliv og bevaring av arbeidsplasser våre kjernesaker. JENS STOLTENBERG Arbeid gir velstand - Arbeid til alle er viktigst for oss, fordi det gir den enkelte økonomisk selvstendighet, som er viktigste medisin mot fattigdom. SIGBJØRN JOHNSEN

4 4 Arbeiderpartiet.no KOMMUNEN OG INNBYGGERNE Arbeiderpartiet har en ideologi som gir forutsigbarhet og trygghet, basert på de sosialdemokratiske grunnverdier. Lokalt har vi god kontakt med våre representanter i fylkesting og Storting. Dette gir oss påvirkningsmuligheter på de vedtak som fattes der og som påvirker oss her i Holmestrand. Arbeiderpartiet vil fastholde at de folkevalgte skal treffe reelle beslutninger og foreta de overordnede prioriteringene. En aktiv kommuneadministrasjon skal lojalt arbeide ut i fra dette. Politiske organer og administrasjon skal spille på lag og respektere hverandres roller. Holmestrand Arbeiderparti vil at kommunen skal sikre innbyggerne tjenester av god kvalitet i alle faser av livet og på alle tjenesteområder. Men kommuneøkonomien er anstrengt og det er nødvendig å prioritere riktig. Det er ønskelig å øke kommunens inntekter. Dette kan skje ved å innføre eiendomsskatt også for boliger. Økt befolkningsvekst vil føre til økt skatteinngang og kan gi bedre kommuneøkonomi. FOTO: HOLMESTRAND RÅDHUS 2 Mette Kalve Arbeiderpartiets politikk med fokus på fellesskap og solidaritet, skape og dele, er det beste alternativet for å sikre gode barnehager, gode skoler, trygge arbeidsplasser og en verdig alderdom. Jeg er stolt av å bo i Holmestrand og ønsker at alle skal være det!

5 Arbeiderpartiet.no 5 Dette er våre mål: Holmestrand skal bli en serviceorientert og åpen kommune Holmestrand skal være en attraktiv kommune for sine nåværende og kommende innbyggere Sørge for god økonomistyring med klare prioriteringer Sikre god kvalitet i tjenesteytingen, sammen med brukerne og de ansatte Tiltrekke oss flere skattebetalere, både ved at vår egen ungdom og nye innbyggere bosetter seg her Fortsatt delta i interkommunale samarbeidsordninger Opprettholde skole- og kulturutvalget og utvalg for helse- og omsorg For å bedre kommuneøkonomien vil vi utrede og vurdere å innføre eiendomsskatt også på boliger. Midlene skal gå til styrking av skolene og eldreomsorgen FOTO: HILLESTADVANNET 3 Jan Morgan Gregersen 4 Unni Sten De kommunale tjenestene må utvikles innenfor ansvarlige økonomiske rammer. Ny jernbane gir sentrum muligheter som må utnyttes. Samtidig må en ha oppmerksomhet på utviklingen i hele kommunen. Jeg er opptatt av at vi skal fordele godene vi har i kommunen. Offentlige tjenester skal ivaretas av kommunen som en sikkerhet og trygghet for alle. Jeg er opptatt av næringspolitikk, helse og omsorg, og saker som ivaretar våre seniorer.

6 6 Arbeiderpartiet.no LEVEKÅR, HELSE OG OMSORG Helse- og sosialtjenesten er ett av kommunens viktigste og største tjenesteområder. Offentlig fattigdom med trang kommuneøkonomi skaper store utfordringer når det gjelder å møte befolkningens høye forventninger om gode tilbud. Arbeiderpartiets visjon er å skape et sunt og stimulerende lokalsamfunn som reduserer innbyggernes behov for behandling og avhengighet av profesjonell hjelp. Når behov for hjelp oppstår skal den være tilgjengelig og god. Antall sykehjemsplasser må økes. Vi skal sette pris på at levekårene bedres og fører til høyere levealder. Samtidig krever den naturlige helseutviklingen blant de eldste et omfattende tjenestetilbud, både i eget hjem og i institusjon. Vi må nå legge grunnlaget for å møte behovene for pleie og omsorg til en voksende gruppe. Utfordringene på helseområdet må også møtes med større vekt på forebyggende og helsefremmende tiltak. Rehabilitering må prioriteres. Eldresentrene, dagsentre og ulike kulturtilbud må beholdes og utvikles. FOTO: GOD ALDERDOM 5 Rolf Arnesen 6 Marit Maurstad Jeg ønsker å bidra til gode vilkår for de som bor og jobber i Holmestrand kommune. Kommunen skal ha en tydelig og lettfattelig politisk ledelse. Fornyelse i sentrum skal ikke gå på bekostning av småbypreget. Byens ungdomstilbud både på skole og i fritid må bli bedre. Jeg ønsker å være en aktiv politiker som står på for en verdig og tilpasset eldreomsorg og gode oppvekstvilkår. Holmestrand skal være et naturlig sentrum i Nordre Vestfold med fokus på kultur, handel og miljø.

7 Arbeiderpartiet.no 7 Arbeiderpartiet vil at offentlig tjenesteyting også skal legge til rette for omsorg fra frivillige. Vi erkjenner at ikke alle omsorgsbehov kan dekkes over offentlige budsjetter. Indeksen for levekårsproblemer viser at Holmestrand har store utfordringer innenfor helsefremmende og forebyggende tiltak. Det må derfor satses mer på forebygging, rehabilitering og fattigdomsbekjempelse. Den forebyggende innsats innenfor barnevernet må styrkes. Dette er våre mål: Holmestrand skal utvikle tilstrekkelig kapasitet innen pleie og omsorg Antall sykehjemsplasser skal økes Styrke avlastningstilbudet for hjemmeværende pleietrengende og funksjonshemmede Sørge for at Kjærsenteret har rimelige driftsforhold Botne Aktivitetssenter tildeles årlig driftsstøtte Avskaffe ufrivillig deltidsarbeid Støtte frivillighetssentralen Styrke den faglige bemanningen innen helse- og sosialsektoren Styrke fokus på folkehelsa gjennom fysisk aktivitet og ernæringsråd FOTO: HOLMESTRAND SYKEHJEM 7 Jan Arne Kaworek 8 Anita Einvoll Jeg er opptatt av at Holmestrand kommune skal være en god arbeidsgiver og levere gode tjenester til innbyggerne. Næringspolitikk er et viktig område, og jeg vil jobbe for tilrettelegging av nye arbeidsplasser i Holmestrand. Jeg er opptatt av helse og sosial rettferdighet for alle og har i mange år kjempet for de funksjonshemmede og deres rettigheter. Det er viktig å ivareta både by og bygd. Holmestrand er en flott kommune med mange muligheter for utvikling.

8 KILDE: COLOURBOX.COM FOTO: BREIMYRBAKKEN KILDE: COLOURBOX.COM KILDE: COLOURBOX.COM KILDE: COLOURBOX.COM FOTO: DRØMMEKORET FOTO: MØLLERDAMMEN NATURBARNEHAGE KILDE: COLOURBOX.COM FOTO: REIDVINTUNET

9 FOTO: DULPEN/HOLMESTRAND FJORDHOTELL FOTO: BÅTER PÅ FJORDEN FOTO: DULPEN -STRANDVOLLEYBALL FOTO: KORPS KILDE: COLOURBOX.COM FOTO: BOTNE ELDRESENTER FOTO: OLAV DUUNS HUS FOTO: HOLMESTRAND BY

10 10 Arbeiderpartiet.no OPPVEKST, UTDANNING OG KULTUR For Arbeiderpartiet er utdanning og kunnskap sentrale satsingsområder. Vi vil arbeide for å heve kvaliteten i skolen og ta på alvor betydningen av livslang læring. Det er vedtatt å legge ned Gausetangen og Hillestad skoler. Dersom vedtaket skulle vise seg å avvike vesentlig fra forutsetningene, som for eksempel de budsjett-økonomiske realitetene, kan Arbeiderpartiet vurdere å ta saken opp til fornyet behandling. Alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Holmestrand kommune skal følge opp dette lokalt som skoleeier ved å involvere skolene. De siste års kutt i skolesektoren har rammet de svakeste elevene. Arbeiderpartiet vil kjempe for å snu denne trenden, ved å øke midlene til spesialundervisning. Forebygging og tidlig innsats er stikkordet. Ungdomsskolen framstår fra høsten 2011, når Holmestrandsprosjektet er fullført, som en topp moderne skole, med ny aula, bibliotek og kantine, dessuten ny idrettshall. Dette vil styrke samarbeidet mellom ungdomstrinnet og videregående skole. FOTO: GJØKLEP UNGDOMSSKOLE 9 Bjørn Olav Maurstad 10 Christina Berg Jeg ønsker en rettferdig fordeling i form av en god eldreomsorg for alle og en god skole for alle. Det er viktig at de unge har et meningsfylt og godt fritidstilbud. Vi må legge til rette for at flere kan bosette seg i Holmestrand. Jeg ønsker å bidra til å gjøre Holmestrand til en attraktiv kommune å bosette seg i for dagens og fremtidige innbyggere. Dette kan vi få til gjennom utvikling, nyskapning og planlagte kommunikasjonsforbedringer.

11 Arbeiderpartiet.no 11 Mange unge sliter med rusproblemer. Arbeiderpartiet vil legge økt vekt på forebyggende og oppsøkende virksomhet. For Arbeiderpartiet er det viktig å bidra til gode, varierte og engasjerende kulturtilbud for innbyggerne. Viktige aktører er de frivillige organisasjonene som på ulike måter skaper engasjement og opplevelser. Det er viktig at frivillige organisasjoner har gode rammebetingelser. Idrettslagene har et mangfold av aktiviteter for de fleste aldersklasser. Årlige arrangementer som Kulturfestivalen og Rockartfestivalen skal støttes. Holmestrand har et levende og variert kulturliv, som har et stort potensiale innenfor turisme og kultur som næring. Vår unike beliggenhet gjør oss attraktive for turister og tilflyttere. Holmestrands kunstnerarv er helt spesiell og gir oss en rik mulighet til å markedsføre oss som en av kunstnerbyene i Vestfold. FOTO: OLAV DUUNS HUS 11 Hans W Kongsten 12 Elisabeth Askim Jeg vil jobbe for skole i sentrum, og årlig tilsyn av eldre over 80 år. I tillegg ønsker jeg utbygging av sykehjemmet, evt sambygging med 3-tallet. Jeg synes det er viktig å engasjere seg i lokalpolitikken, fordi den påvirker vår hverdag. Jeg har et spesielt engasjement for skole, barnehage og kulturtilbud i kommunen. Jeg ønsker at det skal være trygt og godt å vokse opp i Holmestrand.

12 12 Arbeiderpartiet.no Dette er våre mål: Styrke fellesskolen Arbeide for at skolene holder et godt nivå på undervisningen og øke lærertettheten Styrke spesialundervisningen En sentrumskole vurderes når elevgrunnlaget er tilstede Hillestad skole vurderes tatt opp til ny behandling Bidra til etablering av attraktive linjer ved Holmestrand videregående skole Arbeide for forebygging av rusproblemer blant ungdom Støtte det frivillige kulturliv og idrettsarbeid økonomisk Ta opp kampen mot mobbing Årlige kulturarrangementer som Kulturfestivalen og RockArt skal støttes Arbeide for at kultur og turisme blir innlemmet i interkommunalt samarbeid, eks. 3-k Holmestrands kulturhistorie må bli et viktig satsingsområde for kommunen FOTO: HILLESTAD BARNESKOLE 13 Parshotam Lal Verma 14 Torild E Nilsen Holmestrand kan bli mer attraktiv hvis kommunen sikrer god kvalitet på alle tjenester; både skole, eldreomsorg og helsesektor. Vi må tiltrekke oss flere skattebetalere, og legge til rette for flere butikker i sentrum for å unngå handelslekkasje. Jeg ønsker å ta del i utviklingen av Holmestrand og bidra til en levende kommune der flere ønsker å bosette seg. Barns oppvekstvilkår er et tema jeg er opptatt av og jeg brenner for forebyggende arbeid for barn og ungdom.

13 Arbeiderpartiet.no 13 SAMFERDSEL, AREAL, MILJØ OG BOLIGPOLITIKK Ut fra hensynet til kommunens langsiktige økonomi og evne til å løse fellesskapet oppgaver er det ønskelig med mer tilflytting til Holmestrand. Vi vil derfor legge vekt på et variert boligtilbud. Boligprisene er relativt lave. Vi har gode forutsetninger for å skape trygghet og trivsel for kommunens innbyggere med full barnehagedekning og gode skoletilbud. Bommene i Sande skal tas ned i slutten av Kommunikasjonene innover mot Oslo vil bli enda bedre når nytt dobbeltspor står ferdig i Den rødgrønne Regjeringen har forsert denne utbyggingen. Kommunen må utnytte denne muligheten, ikke minst til å skape et godt leve- og oppvekstmiljø under fjellet. Det må etableres gode parkeringstilbud ved jernbanestasjonen. Heistilknytning fra Rove skal utredes. Reetablering av nordre sikksakk er også aktuelt. Det er behov for pendler-parkeringsplass ved Island og Bentsrud. Det er kort avstand til flyplasser med gode tilbud. Pendlingen vil øke. Fjorden, småbåthavna, idrettsanlegg og Botnemarka utgjør flotte ferie- og fritidstilbud. FOTO: VEISKILT & PENDLERBUSS 15 Arvid Eikeland 16 Lill Ellen Isaksen En sterk offentlig sektor og et robust lokalt næringsliv er viktig for å kunne ivareta Holmestrands innbyggeres krav til videreutvikling av byen og styrke velferden og de kommunale tjenestene. Jeg vil arbeide for å utvikle arbeidsplasser og styrke sysselsettingen i kommunal sektor. Jeg er opptatt av helse og omsorg og holder for tiden på med en masterutdannelse med link til samhandlingsreformen. Jeg vil jobbe for at denne fører til at pasientene får mer å si over seg selv og sin egen helse i møte med helsevesenet.

14 14 Arbeiderpartiet.no Havnegata skal rustes opp. Når ny jernbanetrasé står ferdig i 2015 kan biltrafikken flyttes til Jernbanegata. Da frigjøres Langgata for biltrafikk og vi kan få et mer attraktivt sentrum. Den gamle jernbanetraséen blir gjort om til gang/sykkelsti fra Holmestrand mot Sande. I sentrum og andre steder hvor det ligger til rette for det, skal det satses på miljøvennlige energiløsninger. I størst mulig grad skal det legges til rette for vannbåren varme. Olje som energikilde for oppvarming skal fases ut og fornybare og klimanøytrale kilder tas i bruk. Dette er våre mål: Legge til rette for at flere velger å bosette seg i kommunen Boligtilbudet skal være variert, både med hensyn til boligtyper og lokalisering Fortsette oppgraderingen av vann- og avløpsnettet Utvikle Langgata til miljøgate når biltrafikken flyttes til Jernbanegata Havnegata med tilstøtende offentlige plasser/torg skal oppgraderes Stimulere til miljøvennlige energiløsninger i tråd med kommunens klima- og energiplan Ny gang/sykkelsti mot Sande i den gamle jernbanetraséen Arbeide for å utvikle og bedre kollektivtransporten i kommunen FOTO: MILJØFOKUS KILDE: COLOURBOX.COM 17 Knut Øyvind Hansen Jeg ønsker å bidra til å utvikle Holmestrand og har et drivende engasjement innen infrastruktur. Jeg er også svært opptatt av samferdsel, struktur, skole og oppvekst. 18 Anne Therese Henriksen I kommende valgperiode vil jeg vektlegge styrking av kommunens helse- og sosialfaglige arbeid med rusavhengige i forbindelse med gjennomføringen av den omfattende samhandlingsreformen.

15 Arbeiderpartiet.no 15 FOTO: HØYTEKNOLOGI NÆRINGSUTVIKLING Holmestrand har et variert næringsliv, men med hovedtyngden innenfor industri. Industrien er sterkt konkurranseutsatt, med de fleste av sine kunder utenfor Norge og er derfor sårbar for internasjonale konjunktursvingninger. Arbeiderpartiet ønsker å utvikle nye næringsarealer i hele kommunen, som ikke legger beslag på store sammenhengende jordbruksarealer. Det er viktig at eksisterende industri lever side om side med offentlige og private servicenæringer. Et variert og miljøvennlig næringsliv gir tryggere sysselsettingsforhold. Særlig vil kommunen ønske velkommen til etablering av høyteknologisk industri og tjenesteyting. Vi vil ta vare på å bevare et variert handelstilbud i kommunen. Dette er våre mål: Utvikle nye næringsarealer i hele kommunen Byen skal bevare et variert handelstilbud i kommunen Arbeide for at nyetableringer og det etablerte næringsliv skal møte en effektiv kommunal service FOTO: HYDRO 19 Arne Kristian Ohrem Jeg er opptatt av barn og unges vilkår i kommunen, og at alle skal ha de samme muligheter til å delta i samfunnet. En god start er rettferdighet til alle og gode fellesskapsløsninger innenfor skole, kultur og fritidsaktiviteter. 20 Anneche Stang Enerhaugen Jeg vil jobbe for forutsigbare rammebetingelser for økonomisk vekst, langsiktig utvikling av hele kommunen, høyt kunnskapsnivå og høy yrkesdeltagelse. Jeg vil bidra til å skape et trygt lokalsamfunn med gode oppvekstvilkår, økt bevissthet til god folkehelse og hensyn til miljøet i alt vi foretar oss.

16 Vi velger Holmestrand! FOTO: NYSGJERRIGPER-VINNERE KILDE: JARLSBERG AVIS FOTO: BYTEATRET RETT I LOMMA KILDE: JONNY HAMMERVIK FOTO: ROCKART KILDE: TUVA HAUG Velg velferdssamfunnet Velg AP! Stem på Holmestrand Arbeiderparti 12. september 2011 Holmestrand Handelstrykkeri AS/Flere faktorer AS

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter Program for Tønsberg SV 2011 2015 Ulike mennesker like muligheter 1 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST.... 3 KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Partiprogram 2015-2019. Ryddig økonomi. Fellesskap. Klima og Miljø. Larvik Arbeiderparti. Stem Arbeiderpartiet!

Partiprogram 2015-2019. Ryddig økonomi. Fellesskap. Klima og Miljø. Larvik Arbeiderparti. Stem Arbeiderpartiet! Partiprogram 2015-2019 Ryddig økonomi Fellesskap Klima og Miljø Stem Arbeiderpartiet! Larvik Arbeiderparti Ryddig økonomi En ryddig kommuneøkonomi betyr alt når vi skal investere i framtida. Når vi skal

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Vedtatt av Gran kommunestyre i møte 18. juni 2015 (sak 50/15) INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK INNHOLDSFORTEGNELSE OG VEDTAK... 2 1. HOVEDUTFORDRINGER.....3 2. INNLEDNING NASJONALE

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer