Holmestrand Arbeiderparti Program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015"

Transkript

1 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program

2 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt kommuneøkonomi, og er ydmyke i forhold til den gode jobben som gjøres av de ansatte i kommunen. Når det i tillegg er et stort mangfold i det organiserte foreningslivet pulserer vår kjære kommune, selv om de økonomiske rammene er blant de dårligste i landet. Handlingsrommet for å videreutvikle viktige forvaltningsoppgaver innen omsorg, helse og skole er satt under press. Vanskelige og viktige prioriteringer må gjøres av politikerne. Arbeiderpartiet går til valg med klare ambisjoner om å øke antall sykehjemsplasser og øke lærerdekningen i skolene våre. Samhandlingsreformen vil gi oss nye oppgaver fra 2012, men også nye muligheter. Arbeiderpartiet har tro på at samarbeidet med Horten, Re og Hof vil gi oss positive synergier når sykehusene overfører noen av pleie- og omsorgsoppgavene til oss. Som ny ordfører i Holmestrand vil jeg ta ombudsrollen meget alvorlig. Vi har vist velgerne at vi ikke løper fra valgløfter. Som politiker er det viktig å være velgernes representant og være forutsigbar på viktige avgjørelser. Arbeiderpartiet har en klar ambisjon om at alle skal med og alle skal høres. I posisjon er vi en garantist for at privatisering av offentlige tjenester ikke blir innført. Omsorg og skole vil vi drifte med egne ansatte som har arbeidsbetingelser som gir trygghet og tilhørighet. Arbeiderpartiet vil tilstrebe et nært samarbeid med de ansattes organisasjoner i dette arbeidet. Arbeiderpartiet har visjoner for Holmestrand og hele kommunen skal med. Holmestrand trenger Arbeiderpartiets politikk for å skape verdier og økonomisk vekst, bygge arbeidsplasser og utvikle trygge lokalsamfunn inn i fremtiden. Som velger er du vår oppdragsgiver, det er derfor viktig at du bruker stemmeretten din 12. september. God valgdeltakelse er en betingelse for et levende folkestyre. Godt valg! Ingar Aas-Haug Ordførerkandidat

3 Arbeiderpartiet.no 3 Arbeiderpartiets verdigrunnlag Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti og vi bygger vår politikk på grunnverdiene: frihet, likhet og solidaritet. Frihet fra fattigdom og undertrykkelse, og frihet til utfoldelse av skapende evner og muligheter Like rettigheter og plikter for alle, og like muligheter uansett sosial bakgrunn, kjønn, religion eller etnisk opprinnelse Solidaritet med mennesker over hele verden, og med kommende generasjoner Arbeiderpartiet ønsker en rettferdig verden uten fattigdom, en verden i fred og i økologisk balanse, hvor menneskene er frie og likestilte og har innflytelse over sine livsvilkår. Alle skal med Flere i arbeid vil redusere økonomiske og sosiale forskjeller og styrke velferdssamfunnet. Skape og dele - Skal vi ha noe å dele på, må vi først skape verdiene. Derfor er et sterkt næringsliv og bevaring av arbeidsplasser våre kjernesaker. JENS STOLTENBERG Arbeid gir velstand - Arbeid til alle er viktigst for oss, fordi det gir den enkelte økonomisk selvstendighet, som er viktigste medisin mot fattigdom. SIGBJØRN JOHNSEN

4 4 Arbeiderpartiet.no KOMMUNEN OG INNBYGGERNE Arbeiderpartiet har en ideologi som gir forutsigbarhet og trygghet, basert på de sosialdemokratiske grunnverdier. Lokalt har vi god kontakt med våre representanter i fylkesting og Storting. Dette gir oss påvirkningsmuligheter på de vedtak som fattes der og som påvirker oss her i Holmestrand. Arbeiderpartiet vil fastholde at de folkevalgte skal treffe reelle beslutninger og foreta de overordnede prioriteringene. En aktiv kommuneadministrasjon skal lojalt arbeide ut i fra dette. Politiske organer og administrasjon skal spille på lag og respektere hverandres roller. Holmestrand Arbeiderparti vil at kommunen skal sikre innbyggerne tjenester av god kvalitet i alle faser av livet og på alle tjenesteområder. Men kommuneøkonomien er anstrengt og det er nødvendig å prioritere riktig. Det er ønskelig å øke kommunens inntekter. Dette kan skje ved å innføre eiendomsskatt også for boliger. Økt befolkningsvekst vil føre til økt skatteinngang og kan gi bedre kommuneøkonomi. FOTO: HOLMESTRAND RÅDHUS 2 Mette Kalve Arbeiderpartiets politikk med fokus på fellesskap og solidaritet, skape og dele, er det beste alternativet for å sikre gode barnehager, gode skoler, trygge arbeidsplasser og en verdig alderdom. Jeg er stolt av å bo i Holmestrand og ønsker at alle skal være det!

5 Arbeiderpartiet.no 5 Dette er våre mål: Holmestrand skal bli en serviceorientert og åpen kommune Holmestrand skal være en attraktiv kommune for sine nåværende og kommende innbyggere Sørge for god økonomistyring med klare prioriteringer Sikre god kvalitet i tjenesteytingen, sammen med brukerne og de ansatte Tiltrekke oss flere skattebetalere, både ved at vår egen ungdom og nye innbyggere bosetter seg her Fortsatt delta i interkommunale samarbeidsordninger Opprettholde skole- og kulturutvalget og utvalg for helse- og omsorg For å bedre kommuneøkonomien vil vi utrede og vurdere å innføre eiendomsskatt også på boliger. Midlene skal gå til styrking av skolene og eldreomsorgen FOTO: HILLESTADVANNET 3 Jan Morgan Gregersen 4 Unni Sten De kommunale tjenestene må utvikles innenfor ansvarlige økonomiske rammer. Ny jernbane gir sentrum muligheter som må utnyttes. Samtidig må en ha oppmerksomhet på utviklingen i hele kommunen. Jeg er opptatt av at vi skal fordele godene vi har i kommunen. Offentlige tjenester skal ivaretas av kommunen som en sikkerhet og trygghet for alle. Jeg er opptatt av næringspolitikk, helse og omsorg, og saker som ivaretar våre seniorer.

6 6 Arbeiderpartiet.no LEVEKÅR, HELSE OG OMSORG Helse- og sosialtjenesten er ett av kommunens viktigste og største tjenesteområder. Offentlig fattigdom med trang kommuneøkonomi skaper store utfordringer når det gjelder å møte befolkningens høye forventninger om gode tilbud. Arbeiderpartiets visjon er å skape et sunt og stimulerende lokalsamfunn som reduserer innbyggernes behov for behandling og avhengighet av profesjonell hjelp. Når behov for hjelp oppstår skal den være tilgjengelig og god. Antall sykehjemsplasser må økes. Vi skal sette pris på at levekårene bedres og fører til høyere levealder. Samtidig krever den naturlige helseutviklingen blant de eldste et omfattende tjenestetilbud, både i eget hjem og i institusjon. Vi må nå legge grunnlaget for å møte behovene for pleie og omsorg til en voksende gruppe. Utfordringene på helseområdet må også møtes med større vekt på forebyggende og helsefremmende tiltak. Rehabilitering må prioriteres. Eldresentrene, dagsentre og ulike kulturtilbud må beholdes og utvikles. FOTO: GOD ALDERDOM 5 Rolf Arnesen 6 Marit Maurstad Jeg ønsker å bidra til gode vilkår for de som bor og jobber i Holmestrand kommune. Kommunen skal ha en tydelig og lettfattelig politisk ledelse. Fornyelse i sentrum skal ikke gå på bekostning av småbypreget. Byens ungdomstilbud både på skole og i fritid må bli bedre. Jeg ønsker å være en aktiv politiker som står på for en verdig og tilpasset eldreomsorg og gode oppvekstvilkår. Holmestrand skal være et naturlig sentrum i Nordre Vestfold med fokus på kultur, handel og miljø.

7 Arbeiderpartiet.no 7 Arbeiderpartiet vil at offentlig tjenesteyting også skal legge til rette for omsorg fra frivillige. Vi erkjenner at ikke alle omsorgsbehov kan dekkes over offentlige budsjetter. Indeksen for levekårsproblemer viser at Holmestrand har store utfordringer innenfor helsefremmende og forebyggende tiltak. Det må derfor satses mer på forebygging, rehabilitering og fattigdomsbekjempelse. Den forebyggende innsats innenfor barnevernet må styrkes. Dette er våre mål: Holmestrand skal utvikle tilstrekkelig kapasitet innen pleie og omsorg Antall sykehjemsplasser skal økes Styrke avlastningstilbudet for hjemmeværende pleietrengende og funksjonshemmede Sørge for at Kjærsenteret har rimelige driftsforhold Botne Aktivitetssenter tildeles årlig driftsstøtte Avskaffe ufrivillig deltidsarbeid Støtte frivillighetssentralen Styrke den faglige bemanningen innen helse- og sosialsektoren Styrke fokus på folkehelsa gjennom fysisk aktivitet og ernæringsråd FOTO: HOLMESTRAND SYKEHJEM 7 Jan Arne Kaworek 8 Anita Einvoll Jeg er opptatt av at Holmestrand kommune skal være en god arbeidsgiver og levere gode tjenester til innbyggerne. Næringspolitikk er et viktig område, og jeg vil jobbe for tilrettelegging av nye arbeidsplasser i Holmestrand. Jeg er opptatt av helse og sosial rettferdighet for alle og har i mange år kjempet for de funksjonshemmede og deres rettigheter. Det er viktig å ivareta både by og bygd. Holmestrand er en flott kommune med mange muligheter for utvikling.

8 KILDE: COLOURBOX.COM FOTO: BREIMYRBAKKEN KILDE: COLOURBOX.COM KILDE: COLOURBOX.COM KILDE: COLOURBOX.COM FOTO: DRØMMEKORET FOTO: MØLLERDAMMEN NATURBARNEHAGE KILDE: COLOURBOX.COM FOTO: REIDVINTUNET

9 FOTO: DULPEN/HOLMESTRAND FJORDHOTELL FOTO: BÅTER PÅ FJORDEN FOTO: DULPEN -STRANDVOLLEYBALL FOTO: KORPS KILDE: COLOURBOX.COM FOTO: BOTNE ELDRESENTER FOTO: OLAV DUUNS HUS FOTO: HOLMESTRAND BY

10 10 Arbeiderpartiet.no OPPVEKST, UTDANNING OG KULTUR For Arbeiderpartiet er utdanning og kunnskap sentrale satsingsområder. Vi vil arbeide for å heve kvaliteten i skolen og ta på alvor betydningen av livslang læring. Det er vedtatt å legge ned Gausetangen og Hillestad skoler. Dersom vedtaket skulle vise seg å avvike vesentlig fra forutsetningene, som for eksempel de budsjett-økonomiske realitetene, kan Arbeiderpartiet vurdere å ta saken opp til fornyet behandling. Alle barn og unge skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Holmestrand kommune skal følge opp dette lokalt som skoleeier ved å involvere skolene. De siste års kutt i skolesektoren har rammet de svakeste elevene. Arbeiderpartiet vil kjempe for å snu denne trenden, ved å øke midlene til spesialundervisning. Forebygging og tidlig innsats er stikkordet. Ungdomsskolen framstår fra høsten 2011, når Holmestrandsprosjektet er fullført, som en topp moderne skole, med ny aula, bibliotek og kantine, dessuten ny idrettshall. Dette vil styrke samarbeidet mellom ungdomstrinnet og videregående skole. FOTO: GJØKLEP UNGDOMSSKOLE 9 Bjørn Olav Maurstad 10 Christina Berg Jeg ønsker en rettferdig fordeling i form av en god eldreomsorg for alle og en god skole for alle. Det er viktig at de unge har et meningsfylt og godt fritidstilbud. Vi må legge til rette for at flere kan bosette seg i Holmestrand. Jeg ønsker å bidra til å gjøre Holmestrand til en attraktiv kommune å bosette seg i for dagens og fremtidige innbyggere. Dette kan vi få til gjennom utvikling, nyskapning og planlagte kommunikasjonsforbedringer.

11 Arbeiderpartiet.no 11 Mange unge sliter med rusproblemer. Arbeiderpartiet vil legge økt vekt på forebyggende og oppsøkende virksomhet. For Arbeiderpartiet er det viktig å bidra til gode, varierte og engasjerende kulturtilbud for innbyggerne. Viktige aktører er de frivillige organisasjonene som på ulike måter skaper engasjement og opplevelser. Det er viktig at frivillige organisasjoner har gode rammebetingelser. Idrettslagene har et mangfold av aktiviteter for de fleste aldersklasser. Årlige arrangementer som Kulturfestivalen og Rockartfestivalen skal støttes. Holmestrand har et levende og variert kulturliv, som har et stort potensiale innenfor turisme og kultur som næring. Vår unike beliggenhet gjør oss attraktive for turister og tilflyttere. Holmestrands kunstnerarv er helt spesiell og gir oss en rik mulighet til å markedsføre oss som en av kunstnerbyene i Vestfold. FOTO: OLAV DUUNS HUS 11 Hans W Kongsten 12 Elisabeth Askim Jeg vil jobbe for skole i sentrum, og årlig tilsyn av eldre over 80 år. I tillegg ønsker jeg utbygging av sykehjemmet, evt sambygging med 3-tallet. Jeg synes det er viktig å engasjere seg i lokalpolitikken, fordi den påvirker vår hverdag. Jeg har et spesielt engasjement for skole, barnehage og kulturtilbud i kommunen. Jeg ønsker at det skal være trygt og godt å vokse opp i Holmestrand.

12 12 Arbeiderpartiet.no Dette er våre mål: Styrke fellesskolen Arbeide for at skolene holder et godt nivå på undervisningen og øke lærertettheten Styrke spesialundervisningen En sentrumskole vurderes når elevgrunnlaget er tilstede Hillestad skole vurderes tatt opp til ny behandling Bidra til etablering av attraktive linjer ved Holmestrand videregående skole Arbeide for forebygging av rusproblemer blant ungdom Støtte det frivillige kulturliv og idrettsarbeid økonomisk Ta opp kampen mot mobbing Årlige kulturarrangementer som Kulturfestivalen og RockArt skal støttes Arbeide for at kultur og turisme blir innlemmet i interkommunalt samarbeid, eks. 3-k Holmestrands kulturhistorie må bli et viktig satsingsområde for kommunen FOTO: HILLESTAD BARNESKOLE 13 Parshotam Lal Verma 14 Torild E Nilsen Holmestrand kan bli mer attraktiv hvis kommunen sikrer god kvalitet på alle tjenester; både skole, eldreomsorg og helsesektor. Vi må tiltrekke oss flere skattebetalere, og legge til rette for flere butikker i sentrum for å unngå handelslekkasje. Jeg ønsker å ta del i utviklingen av Holmestrand og bidra til en levende kommune der flere ønsker å bosette seg. Barns oppvekstvilkår er et tema jeg er opptatt av og jeg brenner for forebyggende arbeid for barn og ungdom.

13 Arbeiderpartiet.no 13 SAMFERDSEL, AREAL, MILJØ OG BOLIGPOLITIKK Ut fra hensynet til kommunens langsiktige økonomi og evne til å løse fellesskapet oppgaver er det ønskelig med mer tilflytting til Holmestrand. Vi vil derfor legge vekt på et variert boligtilbud. Boligprisene er relativt lave. Vi har gode forutsetninger for å skape trygghet og trivsel for kommunens innbyggere med full barnehagedekning og gode skoletilbud. Bommene i Sande skal tas ned i slutten av Kommunikasjonene innover mot Oslo vil bli enda bedre når nytt dobbeltspor står ferdig i Den rødgrønne Regjeringen har forsert denne utbyggingen. Kommunen må utnytte denne muligheten, ikke minst til å skape et godt leve- og oppvekstmiljø under fjellet. Det må etableres gode parkeringstilbud ved jernbanestasjonen. Heistilknytning fra Rove skal utredes. Reetablering av nordre sikksakk er også aktuelt. Det er behov for pendler-parkeringsplass ved Island og Bentsrud. Det er kort avstand til flyplasser med gode tilbud. Pendlingen vil øke. Fjorden, småbåthavna, idrettsanlegg og Botnemarka utgjør flotte ferie- og fritidstilbud. FOTO: VEISKILT & PENDLERBUSS 15 Arvid Eikeland 16 Lill Ellen Isaksen En sterk offentlig sektor og et robust lokalt næringsliv er viktig for å kunne ivareta Holmestrands innbyggeres krav til videreutvikling av byen og styrke velferden og de kommunale tjenestene. Jeg vil arbeide for å utvikle arbeidsplasser og styrke sysselsettingen i kommunal sektor. Jeg er opptatt av helse og omsorg og holder for tiden på med en masterutdannelse med link til samhandlingsreformen. Jeg vil jobbe for at denne fører til at pasientene får mer å si over seg selv og sin egen helse i møte med helsevesenet.

14 14 Arbeiderpartiet.no Havnegata skal rustes opp. Når ny jernbanetrasé står ferdig i 2015 kan biltrafikken flyttes til Jernbanegata. Da frigjøres Langgata for biltrafikk og vi kan få et mer attraktivt sentrum. Den gamle jernbanetraséen blir gjort om til gang/sykkelsti fra Holmestrand mot Sande. I sentrum og andre steder hvor det ligger til rette for det, skal det satses på miljøvennlige energiløsninger. I størst mulig grad skal det legges til rette for vannbåren varme. Olje som energikilde for oppvarming skal fases ut og fornybare og klimanøytrale kilder tas i bruk. Dette er våre mål: Legge til rette for at flere velger å bosette seg i kommunen Boligtilbudet skal være variert, både med hensyn til boligtyper og lokalisering Fortsette oppgraderingen av vann- og avløpsnettet Utvikle Langgata til miljøgate når biltrafikken flyttes til Jernbanegata Havnegata med tilstøtende offentlige plasser/torg skal oppgraderes Stimulere til miljøvennlige energiløsninger i tråd med kommunens klima- og energiplan Ny gang/sykkelsti mot Sande i den gamle jernbanetraséen Arbeide for å utvikle og bedre kollektivtransporten i kommunen FOTO: MILJØFOKUS KILDE: COLOURBOX.COM 17 Knut Øyvind Hansen Jeg ønsker å bidra til å utvikle Holmestrand og har et drivende engasjement innen infrastruktur. Jeg er også svært opptatt av samferdsel, struktur, skole og oppvekst. 18 Anne Therese Henriksen I kommende valgperiode vil jeg vektlegge styrking av kommunens helse- og sosialfaglige arbeid med rusavhengige i forbindelse med gjennomføringen av den omfattende samhandlingsreformen.

15 Arbeiderpartiet.no 15 FOTO: HØYTEKNOLOGI NÆRINGSUTVIKLING Holmestrand har et variert næringsliv, men med hovedtyngden innenfor industri. Industrien er sterkt konkurranseutsatt, med de fleste av sine kunder utenfor Norge og er derfor sårbar for internasjonale konjunktursvingninger. Arbeiderpartiet ønsker å utvikle nye næringsarealer i hele kommunen, som ikke legger beslag på store sammenhengende jordbruksarealer. Det er viktig at eksisterende industri lever side om side med offentlige og private servicenæringer. Et variert og miljøvennlig næringsliv gir tryggere sysselsettingsforhold. Særlig vil kommunen ønske velkommen til etablering av høyteknologisk industri og tjenesteyting. Vi vil ta vare på å bevare et variert handelstilbud i kommunen. Dette er våre mål: Utvikle nye næringsarealer i hele kommunen Byen skal bevare et variert handelstilbud i kommunen Arbeide for at nyetableringer og det etablerte næringsliv skal møte en effektiv kommunal service FOTO: HYDRO 19 Arne Kristian Ohrem Jeg er opptatt av barn og unges vilkår i kommunen, og at alle skal ha de samme muligheter til å delta i samfunnet. En god start er rettferdighet til alle og gode fellesskapsløsninger innenfor skole, kultur og fritidsaktiviteter. 20 Anneche Stang Enerhaugen Jeg vil jobbe for forutsigbare rammebetingelser for økonomisk vekst, langsiktig utvikling av hele kommunen, høyt kunnskapsnivå og høy yrkesdeltagelse. Jeg vil bidra til å skape et trygt lokalsamfunn med gode oppvekstvilkår, økt bevissthet til god folkehelse og hensyn til miljøet i alt vi foretar oss.

16 Vi velger Holmestrand! FOTO: NYSGJERRIGPER-VINNERE KILDE: JARLSBERG AVIS FOTO: BYTEATRET RETT I LOMMA KILDE: JONNY HAMMERVIK FOTO: ROCKART KILDE: TUVA HAUG Velg velferdssamfunnet Velg AP! Stem på Holmestrand Arbeiderparti 12. september 2011 Holmestrand Handelstrykkeri AS/Flere faktorer AS

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Sammen bygger vi Tynset

Sammen bygger vi Tynset Sammen bygger vi Tynset Tynset Arbeiderpartis program 2015-2019 TYNSET ARBEIDERPARTIS PROGRAM 2015-2019 Verdigrunnlaget Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom, i fred og økologisk

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Vekst & velferd. Svelvik Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Vekst & velferd Svelvik Arbeiderparti Vekst gir velferd! Et godt kommunalt tjenestetilbud koster penger. Pengene kommer fra statlige rammetilskudd, skatt fra innbyggerne og statlige

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

Samhold og samarbeid for framtida

Samhold og samarbeid for framtida Samhold og samarbeid for framtida INFORMASJON Vi Sunndalinger er stolte av kommunen vår. Sunndal er et godt sted å leve, med interessante og trygge jobber, gode tilbud og tjenester, og meningsfulle fritidsaktiviteter.

Detaljer

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019

Haugesund Fremskrittsparti. Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 Haugesund Fremskrittsparti I Noen av de prosjektene vi har vært med på. Kommunevalget 2015-2019 II Kjære Velgere! Frem til 14 september 2015, vil dere Haugesundere oppleve mange lovnader. Alt fra god økonomi,

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Å stemme på Bygdelista er å delta i et levende lokaldemokrati!

Å stemme på Bygdelista er å delta i et levende lokaldemokrati! Kortversjon av program 2007 2011 Bygdelista er sprunget ut av ønsket om et levende og fritt demokrati både i og utenfor kommunestyresalen. Bygdelista er tverrpolitisk og har ingen sentralstyrt ideologi

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM RØMSKOG ARBEIDERPARTI 2015-2019

KOMMUNEPROGRAM RØMSKOG ARBEIDERPARTI 2015-2019 KOMMUNEPROGRAM RØMSKOG ARBEIDERPARTI 2015-2019 Alle skal med Rømskog Arbeiderparti vil: Fortsatt satse på barn og ungdom, både oppvekstvilkår og skole. Barn og unge er viktige for framtida i kommunen vår

Detaljer

Sør-Odal Senterparti. Program for lokalvalget 2015. Trygghet Forutsigbarhet Åpenhet Utvikling

Sør-Odal Senterparti. Program for lokalvalget 2015. Trygghet Forutsigbarhet Åpenhet Utvikling Sør-Odal Senterparti Program for lokalvalget 2015 Trygghet Forutsigbarhet Åpenhet Utvikling Ordførerkandidaten: «Jeg vil bli ordfører fordi jeg vil være en drivkraft i arbeidet med å gjøre Sør-Odal til

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre

Sør- Aurdal. Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Sør- Aurdal Nye ideer og bedre løsninger med Sør- Aurdal Høyre Fv. Magnhild Huseby, Olav Kristian Huseby, Kari- Anne Rustebakke og Kristian Bergsund Våre kandidater 1. Olav Kristian Huseby, 54 år 2. Magnhild

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Vardø kommune inn i fremtiden Kommunen er grunnmuren i velferdssamfunnet og forvalter fellesskapets verdier. Dialog og åpenhet er viktige demokratiske

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

RENNEBU ARBEIDERPARTI

RENNEBU ARBEIDERPARTI RENNEBU ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM 2015-2019 Rennebu Arbeiderparti vil investere i framtida vår! Rennebuskolen friluftsliv miljø næring kulturliv folkehelse frivilligheten arbeid til alle landbruk samferdsel

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Foto: Ketil Plassgaard. Alvdal

Foto: Ketil Plassgaard. Alvdal Foto: Ketil Plassgaard Alvdal Sammen helt til topps! Alvdal ligger godt an på mange statistikker, for eksempel Kommunebarometeret, skoleresultater, levekår (inntekt og formue) og egenkapitalandel i bedrifter.

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Marnardal Venstre. Program 2011-2015

Marnardal Venstre. Program 2011-2015 Marnardal Venstre Program 2011-2015 Venstres visjon for Marnardal Lokaldemokratiet i fokus Venstre er det sosialliberale partiet innen norsk politikk. Vi setter folk først og systemer og særinteresser

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

Flekkefjord Arbeiderparti. Program 2011-2015. Ordførerkandidat Svein Hobbesland og varaordførerkandidat Marit Haugland Feed

Flekkefjord Arbeiderparti. Program 2011-2015. Ordførerkandidat Svein Hobbesland og varaordførerkandidat Marit Haugland Feed Ordførerkandidat Svein Hobbesland og varaordførerkandidat Marit Haugland Feed Flekkefjord Arbeiderparti Program 2011-2015 Flekkefjord Arbeiderpari program 2011-2015 1 En moderne og tilgjengelig kommune

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Hvorfor velge Berlevåg Arbeiderparti Arbeid Fiskeri - havn Reiseliv - kulturnæring Arbeidsplasser - næringsutvikling Ungdom Gode kommunale tjenester

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019. Dyrøy Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019. Dyrøy Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 Dyrøy Arbeiderparti Kjære velgere! Vi bor i en kommune med et utrolig godt samhold og lang erfaring i å bygge i lag. Dyrøy Ap tror at dette er oppskrifta også i framtida. Vi

Detaljer

ASKIM ARBEIDERPARTI. Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE ET INKLUDERENDE SAMFUNN

ASKIM ARBEIDERPARTI. Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE ET INKLUDERENDE SAMFUNN 1 ASKIM ARBEIDERPARTI Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM OPPVEKST NÆRINGSLIV BARNEHAGER Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE SKOLE BO OG LEVE I ASKIM SAMFERDSEL ET INKLUDERENDE

Detaljer

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse

Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse KOMMUNE OG FYLKESTINGSVALGET 2011 Her finner dere et utdrag av kva de enkelte fylkespartiene i Vest-Agder har i sitt program 2011-2015 om idrett og folkehelse Kultur Program Vest-Agder Høyre for 2011-2015

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Det gode liv i hjertet av Vestfold nær grønn kreativ Foto: Cecilie Hansen. Vedtatt i kommunestyret 16/12-2014 1 Andebu kommune 2014 2026 Tidlig innsats med nye løsninger ANDEBU

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Foto: Ole Nino Lien. Folk først.

Foto: Ole Nino Lien. Folk først. Foto: Ole Nino Lien Folk først. Vestre Toten Venstre 2015 Venstre er Norges eldste parti, og spiller derfor en viktig rolle som det eneste liberale partiet i norsk politikk. Vi mener at det er viktig å

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder

Utbygging av gang og sykkelveger, sammenhengende sykkelveg til Fåberg. At Øyer kommune skal ha best mulig fagkompetanse inne alle driftsområder Innledning. Kristelig folkeparti bygger sin politikk på det kristne menneskesynet, nestekjærlighetsbudet, forvalteransvaret og vår felles kulturarv. Vi vil være med å bygge et samfunn der enkeltmennesket

Detaljer

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper

SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Nord-Odal SVs program for perioden 2011-2015 SVs mål er at Nord-Odal skal være en trivelig, god og trygg kommune for alle aldersgrupper Ulike mennesker. Like muligheter. 1 Ærlighet Vi må være ærlige og

Detaljer

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs

Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer. Ikke til salgs Hovedsaker Vi vil ha mindre forskjeller ikke flere milliardærer Ikke til salgs Stem Rødt Arbeid Ikke til salgs Frihet er å vite når du har neste vakt Bjørnar Moxnes er Rødts partileder Rødt vil at folk

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Program for Nedre Eiker Høyre perioden 2015 2019

Program for Nedre Eiker Høyre perioden 2015 2019 Program for Nedre Eiker Høyre perioden 2015 2019 Barndom, ungdom og oppvekst Barnehage Et godt og variert barnehagetilbud gir foreldrene mulighet til å ta de beste valgene for sin familie. Flere aktører

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer