FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: KLUNGSET LEIR SAKSPAPIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: KLUNGSET LEIR SAKSPAPIR"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 11/8709 I I Arkiv JouralpostID: sakld.: 08/2871 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 074/11 FRMANNSKA Dato: /12 KMMUNESTYRE KLUNGSET LEIR Vedlegg: i. Brev datert med formelt varsel om avhending av forsvarets eiendom Klungset Leir 2. Brev datert fra ordfører til Forsvarsbygg med anmodning om utsettelse av frist 3. Svarbrev datert fra Skifte Eiendom hvor kommunens svarfrist utsettes til Verdi- og lånetakst for Klungset Leir 5. Kopi av formannskapssak 28/11 I tilegg er det utarbeidet en omfattende tilstandsanalyse for Klungset Leir. Denne er utarbeidet av Arkìtektskap i januar BL. A med bakgrunn i denne analysen er det nå gjennomført en del utbedringer på deler av anlegget. Tilstandsanalysener et svært omfattende dokument og vil derfor gjøres tilgjengelig i elektronisk versjon. I verdi- og lånetaksten er det kort slått fast at tilstandsanalysen dokumenterer at det vil være forbundet med betydelige kostnader for å gjennomføre nødvendige sikringsarbeider og til nødvendige utbedringer på sikt. Saksopplysninger: For rådmanen er det naturlig å ta utgangspunt i det igangsatte prosjektarbeidet hvor Nordlandsmuseet, Kulturminner i Nordland, Interimsgruppen for bevaring og utvikling av Klungset leir og Fauske kommune deltar. Det arbeides med en konket ide om å etablere "Salten Krigshistoriske senter" i tilknytning til Klungset leir. Dette arbeidet er nå kommet inn i en fase hvor det skal vurderes ulike eierskapsløsninger basert på at Nordlandsmuseet skal stå for driften av museumsvirksomheten. Formanskapet har støttet økonomisk opp under dette arbeidet. Det vile etter rådmanens oppfatning vært naturlig at et salg av leiren hadde blitt avventet inntil dette arbeidet var ferdigstilt. Etablering av et Krigshistorisk museum bør også være et formål som tilsier at forsvaret fortsatt bør kunne være eier av Klungset leir. Dette vil også være rådmanens primære innstillng i saken nå.

2 Dersom salgsprosessen blir gjennomført, har andre statsinstitusjoner rett til å overta eiendommen til takstpris (frist ). Dersom ingen statlige etater ønsker dette, skal den tilbys henholdsvis fylkeskommunen eller kommunen til takst. V år frist til å melde ønske om forkjøpsrett er nå satt til Ut fra de signaler administrasjonen har mottatt er det ikke aktuelt for fylkeskommunen å stå som eier av bygget. Selv om det for Fauske kommune er svært viktig at Klungset leir blir tatt vare på og at planene om et Krigshistorisk museum blir videreutviklet/realisert, er det fra rådmannens side ikke aktuelt å anbefale at Fauske kommune alene skal stå som eier av bygget. Rådmannen legger avgjørende vekt på de betydelige kostnadene som må påregnes for å gjennomføre nødvendige sikrings- og vedlikeholdsarbeider. I tilegg utgifter ti fremtidig drift av byggene. Bygningene er delvis fredet og må forventes i sin helhet å bli fredet. Det påhviler en eier av slike bygg et betydelig ansvar for å holde slike bygg vedlike. INNSTILLING: 1. Fauske kommune ber primært om at salgsprosessen for Klungset leir stiles i bero inntil videre. Dette begrnnes i at det pågår et utredningsarbeid med sikte på å etablere et Krigshistorisk museum i leiren, samt å avklare alternative eierskap til leiren. 2. Subsidiært vil Ffluske kommune ikke benyte sin forkjøpsrett til Klungset leir. Per Gunnar Pedersen Rådman

3 ~:".'-- y " i' I:q~~) Forsva rsbygg Vår saksbehandler Prosjektleder Helge Sommerseth Til.Departemen ten~e... Direktoratet for naturforvaltning Statsbygg Fylkesmannen Vår dato Tidligere dato Kopi til Vår referanse Klassering ~~)08re~L 2007/ J. ID Ix QX S. ID. c Tidligere referanse Nordland Fylkeskommune Fauske kommune Statskog SF Formelt varsel om avhending av Forsvarets eiendom Klungset leir i Fauske kommune, gnr 104, bnr Trinn 2 - Utvidet offentlig avklaring 1 Innledning I henhold ti Avhendigsinsttuksen gitt ved kongelig resolusjon av 19. desember 1997 og de føringer Stortiget har gitt, underrettes dere om at Skifte Eiendom vil legge eiendommen Uegg inn navn på eiendommen her) ut for salg i det åpne marked, dersom ingen statlg, fylkeskommunal eller kommunal etat benytter seg av sin forkjøpsrett. 2 Vilkår for overdragelsen 2.1 Statlige institusjoner I henhold ti Avhendiigsinsttuksen pkt 1.3 kan eiendommen overføres ti en annen statsinstitusjon ti takst. Fristen for å melde sin interesse for eiendommen er satt til Statlge institusjoner oppfordres ti å komme med konkrete forslag ti titak eller klausuleringer dersom de mener at dette er nødvendig for å ivareta sitt sektoransvar. 2.2 Fylkeskommuner/kommuneJ Ønsker ingen statlge etater å overta eiendommen, vil den bli tibudt henholdsvis fylkeskommunen eller kommunen ti takst. Dersom fylkeskommunen eller kommunen ønsker å erverve eiendom, oppfordres de til innen en frist på tre uker fra mottagelsen av dette skriv å melde sin interesse til Forsvarsbygg. Postadresse Postboks 405 Sentiuff 0103 slo Besøksadresse Grev Wedels Plass 5 Fakturaadresse Fakturasenteret Postboks Hamar Telefon Telefaks E-postadresse post(qskifte.no Internett \V\V\,1.skifte.no rg. nr. Vedlegg Bankkonto

4 2 av4 2.3 Statskog SF Friluftseiendommer kan selges diekte ti Statskog SF på samme vilår, dersom ike fylkeskommunen eller kommunen ønsker å kjøpe eiendommene. Statskog SF må melde sin interesse for eiendommen til Forsvarsbygg innen en frist på tre uker fra mottagelsen av dette skriv. 2.4 Frister Har ingen av adressatene meldt sin interesse skriftlg innen utløpet av de gitte frister, vil eiendommen bli lagt ut ti salg på det åpne markedet. 3 Eiendommen som skal avhendes 3.1 Etablissementsnavn Klungset 3.2 Fylke og Kommune Nordland fylke og Fauske kommune 3.3 Gnr. Bnr. Gnr 104, bnr Kart Se vedlagte takst 3.5 Takst Leiren består av 7 bygnger som stort sett er fredet. Markedspris for leiren er satt ti kr , Grunnareal Grunnarealet er anslått ti ca kvadratmeter. 3.7 Bygningsmassen Bygng 001: Kontor/lager på 2373 kvadratmeter - herav kjeller på 1487 kvadratineter.byggeår 1945 Bygng 002: Garasje og lager på 417 kvadratmeter. Byggeår 1945 Bygng 003: Lagerbrakke på 662 kvadratmeter - herav kjeller på 331 kvadratmeter. Byggeår Bygng 004: Lagerbrakke på 402 kvadratmeter. Byggeår 1945 Bygnig 012: Garasje på 561 kvadratmeter. Byggeår 1969 Bygng 014: Telthus på 162 kvadratineter. Byggeår 1979 Bygng 015: Kaldgarasje på 528 kvadratineter. Byggeår 1979.

5 3 av4 3.8 Byggeår Se pkt Dagens bruk Leiren er ike i bruk Dagens reguleringsstatus mrådet er regulert som en del av annet byggeområde og båndlagt etter kulturmineloven Registrert mht friluftsinteresser Nei 3.12 Registret i verneplanen Klungset har tre bygg som er registrert ilandsverneplanen: Verneklasse 1: Bygng 003 Isolatbraklm Verneklasse 2: Bygng 001 Kontor og lager. Bygng 004 Lagerbrakke. I tiegg er bygng 001,002,004 og 012 midlertidig fredet av Risantiaren. Dette i påvente av endelig vedtak om frednig Registrert mht biomangfold Nei 3.14 Foreligger det flerbruksplan Nei 3.15 Foreligger det skogbruksplan Nei 3.16 Andre kriterier Se pkt Reguleringsstatus omkringliggende eiendommer Sør for I(1ungset leir er det Grav og Urnelund (kkegård). De øvrige områder rundt leiren har betegnelsen LNF-A. Dette er områder hvor spredt bygging ike er tiatt.

6 4 av Andre relevante opplysninger Bygng 012 har vært disponert av Mitære Kjøretøyers forenig i mange år Vedlegg Takst. Vennlig hisen Skifte Eiendom ç~% Regionssjef Skifte Eiendom ~~mm ~ Prosj ektleder Skifte Eiendom Nord

7 ~ FAUSKE KMMUNE rdfører Forsvarsbygg Postboks SL Saksbehandler: Frank Bernhardsen - Telefon: Telefaks: Deres ref.: Vår ref.: Il/8674/FBH Dato: AVHENDING AV FRSVARETS EIENDM KLUNGSET LEIR I FAUSKE KMMUNE - UTSETTELSE AV FRIST Det vises til Deres brev datert , mottatt her , vedr. avhending av Forsvarets eiendom Klungset leir i Fauske kommune. Fauske kommune er naturlig nok svært interessert i hva som eventuelt skjer med Klungset leir. De økonomiske konsekvensene ved en eventuell kommunal overtakelse er likevel så betydelige at det vil kreve behandling i vårt kommunestyre. Kominunevalget er nettopp avviklet og nytt kominunestyre skal etter planen konstitueres 3. oktober Samtidig velges ordfører og nytt formannskap. Det er derfor problematisk å få nødvendig politisk behandling av denne saken innen den fristen som er satt. Jeg tilater meg derfor å be om at fristen for å gi svar på Deres henvendelse forlenges minst L mnd., dvs til 1. november Jeg ber om en rask tilbakemelding på denne henvendelsen. Medhils~ W:ll~è kmmune ~ rdfører~ '-""'4""., ()rdfører Kopi ti: Nordland Fylkeskommune Postadresse: Postboks FAUSKE Besøksadresse: Torggt. 21 E-post: postmottakø)fauske.kommune.no Telefon Faks Bankgiro: / rg. nr:

8 (- Fauske kommune rdføreren Postboks Fauske \... ~?J( \-- KI~ssr.ririg!~lß8"ig~Y~:rI_. ~ Skifte Eiendom. et forretningsområde Forsvarsbygg Region- og salgskontor Harstad 6. Divisjonsgate 12, Harstad Postboks 405 Sentrum 0103 SL Telefon: (+47) Telefaks: (+47) postcæforsvarsbygg. no ww.skifte.no \& Fauske kommune Vår dato: Vår ref.: Tidligere dato: Tidligere ref.: Klungset leir i Fauske kommune - forespørsel om utsettelse av frist Vi viser ti brev av fra Fauske kommune v/ordfører. Kommunen søker om utsettelse av frist for behandlig aven eventuell overtagelse av Klungset leir - fristen ønskes satt ti 1. november Skifte Eiendom Nord kan bare delvis etterkomme kommunens ønske. Ny frist settes ti 15. oktober vennevnte ti orientering. Vennlig hilsen Skifte Eiendom R~on-og,z:~~ mmerseth eder Vedlegg: Fakturaadresse Forsvarsbygg Fakturasenteret Postboks Hamar rg.nr Kontonr

9 I 'l, ',,' - trygge'ré:,a61rgh'øiii,. ei,., ì,' \' 'L:l.i.n/'~r.t.!";:t,7) NIT\~~,~'..,,'.~+\!lp VERDI- G LÅNETAKST FAST EIENDM RAPPRTANSV ;:~~~&?i ~~ff Ingeniørfirma Knut Hævakcr Knut Hævakcr Boks 407, 8201 FAUSKE Tlf: Faks: E-post: knut(itakstingenior.no Adresse Matrikkelnr. Kommune Hjemmelshaver(e) Dato for befaring Bruksareal: 4835 m2 Bruksareal primærdel (P-RM): 4835 m2 Tomteareal: ~'1'':PJ"Normal markedsverdi: "i. jf;- "'i.t./-';:,/f.~;.' ~". o. J.'fii ;iä,2nb;ë~alt laneverdi: Klungset Leir., 8214 FAUSKE Gnr. 104 Bnr. 321 Fauske Forsvarsdepartementet m2 kr ,- kr ,- i'~~'~::f~/:::(~' ;yi1~w~~e:,

10 VERDI- G LÅNETAKST Fast eiendom Eiendoilsbetegnelse, hjemmelshaver il.m. ~NITil.,,'% ~ '('~' :i;;,,r;;:,;):r(k1!i - trygge'rø!ll 'ffjfimtwfni i.~,~. :., l' i~l\yix\j\x \"_..,L.;;:'-~...':/.. \\ /._ l~'i; l "'-'.\l:~?lvj;fl:' Adresse Gnr. Seksj.nr. Klungset Leir. 104 IBnr. 321 IFeste.nr. fblignummer Postnr. fpoststed Kommune mrådelbydel 8214 FAUSKE Fauske Klungset Rekvirent Skifte Eiendom Nord v. Helge Sommerseth Hj emmelshaver( e) Forsvarsdepartementet Tilstede/opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Trond le Slettvoll og Knut Hævaker Premisser - Generelle opplysninger Forutsetninger for denne verdivurdering er visuell besiktelse og oppmålinger utført på besiktelesdag, samt eiers opplysninger og framlagte dokumenter. Bygningsmassen er ikke brannteknisk og miljømessig kontrollert samt at teknisk utstyr er ikke fungsjonstestet. Sammendrag Klungset leir ligger i Fauske kommune ca. 5 km. nordvest for Fauske sentrum. Leiren ble etablert under krigen mellom 1940 og 1945 og ble bygget som et lasarett og sto ferdig rundt Anlegget har vært brukt av Forsvaret siden begynnelsen av 1950 tallet. Sist bruker var Heimevernet, de er nå flytter ut. I ettertid er enkelte bygg revet og nye etableii. Bygningsmassen består i dag av 7 bygninger, et hovedbygg med kontorer og lagerrom, mens de andre bygg er stort lager og garasj eanlegg. Bygningsmassen er stort sett fredet, den såkalte" isolatbrakka" er fredet mens bygg 00 i, 002, 004 og 012 er midlertidig fredet. Bygg 015 og 014 er ikke fredet. Det pågår i dag renovering av deler av bygningsmassen til en verdi på kr. 5,5 mil. som utføres av Fauskebygg AS. Videre er det foretatt en tilstandsanalye av Arkitektskap av 2010, som viser at det er forbundet med betydlige kostnader til sikringsarbeider og til utbedring på sikt. På grunn av fredningsbestemmelser og dagens reguleringsplan for området vil det medføre begrenset bruk og utvikling av leiren. mrådebeskrivelse - Beliggenhet - Milj ø Klttggset Leir ligger i Fauske kommune, ca. 5 km. nordvest for Fauske sentrum. Adkomst fra Rv- 80 ved. i~ry,kj~r~~h,ti Arsenalveien på Klungset. mrådet er bebygget med militære bygninger, frittliggende J)?V&~tflá~qJ?iUkseiendommer og med kirkegård i nærområde. K.lùngsefle'iifvàr,opprinnelig et lasarett bygget av den Tyske okkupasj onsmakt og sto ferdigstilt i hy, l/'i," ~(-~.\.:(.- :/J:' ;-..i.l," Bêji;êtí;blêr,diJ~~êtiên tid som sykehus etter freden i 1945 men ble etterpå forlatt. Eiendommen ble overtatt i_ \.n~',\ V'~ ;"~),,~!':.,: ; /i_-:i~/_ 'Il.... AVjN8'-êmötr!aiqy'n,faoJgte den til Forsvarsbygg hvor arsenalet ble opprettet. Siden har også det lokale ".'.' ~_..~fi.\,~ i-o) i _;!::...t,~~~'-1.'; 1/: "..i.: Heiínevetn'ct hatt-iiihöld i leiren, men i dag er den forlatt og er kun brukt tillager av utstyr og en del i~!;w~~~,~~j1!t;),.i)'èll:såràité,ü.jsóiátbr~kia " er fredet i forhold til kulturminneloven og øvrige bygninger er midlertidig.:': fi~ia~tifg~~t n;~ ggôqj4jyioblager og 0015 Garasje. Side 1 av 8 Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker

11 VERDI- G LÅNETAKST Fast eiendom ~ l~:g ~ NITd~~i~a;i~\I;i;I"\" - trygge'rfii/:o/ighiin'r rii.\: i,t'i~~~\ti~t~tfr Reguleringsmessige forhold I kommuneplanens arealdel er området regulert som en del av amiet byggeområde og båndlagt etter kulturminneloven. Eiendommens tomt Tomteareal (m2) Type tomt Festetidens Årlig festeavgift Bortfesters navn Eiet utløpsår Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.) Tomteområdet er delvis flatt og lett skrående i sydlig retning. Noe opparbeidet plenarealer rundt hovedbygg, for øvrig naturtomt. Adkomst fra kommunal vei med asfaltert innjørsel. Innenfor området er det opparbeidet grus og asfalterte adkomstveier og biloppstillingsplasser. mrådet er inngjerdet. Tilkoplet offentlig vann- og avløpsledninger. Terrengforhold Delvis flatt og lett skrående terreng. Eiendommens bygninger Type bygg Byggeår Rehab.-/ombygd år A 00 L Kontor og lagerbygg B 002 Garasje / verksted C 003 Lagerbrakke D 004 Lagerbrakke E 012 Garasje 1969 F 015 Kaldgarasje G 014 Telthus Likningsverdi (år) Kjøpsår Kjøpesum / Kostpris Forsikringsselskap Polisenummer Type forsikring Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv 00 L Kontor og lagerbygg. ",~e,.skrivelsen nedenfor gjelder for dette bygg. : :f)~11;~:'v~~~;:~~r'~,: tgru~~t\;~uarmeit / armet plassbygget betong på leire grunn. -'.~- \.'\ \,p... J..~.\,.. S'tiapt'riagitfl"1?~ nordre del av bygningen...,'" '-.f \ J~,,". L."...-; ~. /. I.,. i.! Pla~Støprige,ltetglll v. lniíáer\l 5iêdgyggè"~er det større kjellerarealer med adkomst fra 1. etasjeplan, videre er det korridor fram jla~ le~4kr~tfm~t~nmrjqygg 012, som har egen port ut til terreng. For anvendelse se arealoppgave. ';/f x ":f. :.~.: t,f ':)~',j;.'t-i // -../! :..!. "'. J;:KtjíístrUksjóüsÛ1étóa~"over grunnmur og utvendige fasader ~it'h~r.,~.gg'ei:~v!tèraigpr~çiuserte trelemmer, utvendig kledd med etemittplater og invendig platekledd. ~~t~ jflk,pf1:elyis.'51yb~tong og trebj elkelag.!~~té'!;ït.~1s~t~n;4~.!yis àv støpte søyler, dragere og murte vegger. ~tt~;;;:::';r:';.:... " Side 2 av 8 Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker

12 VERDI- G LÅNETAKST Fast eiendom ~NIT&~å'..".. ~ l,t'ti4:(',.\0;ç(':" rp, - tryggerelfjollghand ;jj, "1(:~;?;4;~)ìJ~;:iJrJ: Dører og vinduer Teak ytterdører. Finer, glattmalte, panelte, speildører og ståldører innvendig, Utlastningsrampe med dobbel hengslet port. Stål port til bunkers. Koplet vinduer. Takkonstruksjon med yttertak Vinklet saltak Takspener med tre tro og tekket med trapes stålplater. Piper, ildsteder og oppvarming Murte teglsteinspiper, de fleste er avsluttet under taktekke og er ikke i bruk. Elektrisk oppvarming med panelovner. Bad og vaskerom Et bad med 3 servanter, utslagsvask, tørkeskap og opplegg for vaskemaskin. Dusjrom med 2 åpne dusjer. Badstue med 2 tappekraner. Toalettrom med 3 servanter, en stål urinal, en stål utslagsvask og 2 klosetter. W c med klosett og servant. Kjøkken Storkjøkken med stål arbeidsbenker, komfyr, oppvaskmaskin med skyllekumme, 2 steikeovner, oppvasbenk med stålkummer, ventilatorhette og steikepanne. Spiserom med benkeskap, 120 cm. combibenk, overskap, komfyr og veggvifte. Innvendige overflater Gulv med vinylbelegg, epoxy, tregulv, fliser og puss. Vegger med panel, malt strie, asiatplater, flis og malt / umalt puss. Tak med systemhimling, panel, malte plater og malt / umalt puss. Alle overflater med alminnelig bruksslitasje. Elektrisk anlegg E1.- skap i konidor med 400 A hovedbryer, 4 fordelingskurser, 8 kurser med automatsikringer, 125 A nødsikring og strømmåler. E1.- fordelingsskap i spisesal med 125 A hovedbryer og 14 kurser med automatsikringer. Hovedinntak i kjeller. E1.- anlegg er tidvis en del oppgradert. Normalt med strømmuttak Et strømskap i kjeller er ute av drift. VVS-installasjoner Sanitærutstyr er beskrevet i de rom de er monteii i. 450/1001. varmtvannsbereder på bad fra Brannslangetrommel i korridor. Ventilasjonsrom med eldre Baco ATF 60 avfuktningsaggregat på 4,2 kw, Et tilsvarende anlegg i bunkers er avslått og ikke i drift. Vann hovedinntak av plastrør og med montert vannåler. Kobber og galvaniserte vamiledningsrør. Soil og plast avløpsrør med sluker. Annet Brannslukkingsapperater montert, bør kontrolleres eller utskiftes. irjlxkvarslere montert.. /:Røriihgsveier med merkt skilting. r, ''i.1; ~;. 'i /', "T,likR4n1j' litles tningsrom..,. )J. '~'.\ '. "I" -.,-. J/ '. Ajì~~lt\9intiy~9ntPrt. ve.d utlastningsrai:pe. ille.ls;-~s)lf.t'!gelldmkjeller og 1. etasje. i\:,."/v.:v,;'rhd -:/,..r,,.i ','''~J -i.;.l'- J)Je.nst~eÎlilejarbeid,er, hovedbygg í,ûf're;naigliiíhg~iiígsp:~rh er under rehabilitering, samt at det utføres en del innvendige arbeider. T~~lil~;di)'::.. Side 3 av 8 Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker

13 VERDI- G LÅNETAKST Fast eiendom,~; I~ ',(i~~id;:~"~~it).)\' ~ NIT02F~( 'r,"l:.--1' :' -..'. ' e \~f~~t - tryggèti(i/19lf.fihmi:/,i/+l 'xv;ti '(Zi1l:~jJ Generelt om andre bygg Bygg 002 verksted og garasje: Plasstøpt grunnur og gulv. Yttervegger av prefabrikerte trelemmer, utvendig kledd med eternittplater og trepanel, innvendig med puss og tresonittplater. Bæring av stål søyler og dragere. Saltak tekket med trapes stålplater. Plast takrenner og nedløpsrør. Pusset gulv, ventilert smøregrav i verksted. Innvendige vegger med puss og panel. Tak med puss. Koplet vinduer. 6 skyvedørsporter. Innvendige tredører. Verksted med trykkluftanlegg, servant, varmtvannsbereder, sveiseavtrekk, veggmontert e1.- ventilasjonsaggregat med styreskap, e1.- fordelingsskap med 25 automat kurser og relèr. Utvendig asfaltert plass og bilrampe. Kompressorrom og blikkskur på bakside. Utelys over porter. Bygningen er tildels slitt. Bygg 003 Lagerbrakke. Plasstøpt grunnur og støpt kjellergulv. Støpt dekke mellom kjeller og 1. etasje. Vegger av prefabrikerte trelemmer, utvendig kledd med eternittplater og innvendig med plater. Saltak tekket med trapes stålplater. Tre speildører innvendig. Vinduer med enkeltglass med innvendig gitter. En e1.- veggboks med 3 kurser med skrusikringer. Gulv med puss og trebord. Vegger og tak med malte plater. Utvendig Igellemedgang og lem i gulv i 1. etasje. Bygningen er tidels slitt og er fredet. Bygningen var under rehabilitering under befaring. Bygg 004 Lagerbygg : Plasstøpt ringmur og plate på teneng. Vegger av prefabrikerte trelemmer med utvendig eternitt kledning og trapes stålplater. Saltak tekket med trapes stålplater. 2 stk. aluminiums leddporter, 2 stk. stålbeslåtte ytterdører. Koplingsvinduer med innvendig gitter. Brannslangeskap montert. Sikringsskap med 6 kurser med skrsikringer, som er defekt. Avtrekksvifte montert. Utelys montert. Bygningen er slitt og med fuktutslag på gulv. Bygg 012 Garasje. Plasstøpt dekke over bunkers. Yttervegger av tre reisverk med utvendige trapes stålplater, innvendig ukledd. Innvendig stålrørkonstruksjon som bæring. Saltak med stålrørs fagverksdragere og tekket med trapes stålplater. 13 stk. stål vippeporter. 1 stk. ytterdør. Innlagt strøm og utelys. Bygningen er tidels slitt. Bygg 015 Kaldtgarasje : Plasstøpt plate på terreng. Vegger av stål reisverk, utvendig kledd med stålplater. Saltak tekket med trapes stålplater. Framside med skyveporter. Innlagt strøm. Ute lys montert. Bygningen er tildels slitt. jbygqingen er ikke innvendig befart, da nøkkler ikke var tilgjenglige på bafaringsdag.. :/~!,\:'?,l\i'" /Byg fb V(Tdthus : jri,~~~:t,øp\tj(ngr4,1;~g plate på mark. Yttervegger av bindingsverk med utvendig stålplater og innvendig 1p,låt,ekleg,Cl:rplel~t.ay bygg i armert betong. r.. -, ~('. "".1.". ~,'1.. /1. ',,:.....~) ''', o'o-', i. \,J~~l,t~~R.tel)N'j?~?'li~cfaltpapp, tildels mo~egrodd..!~;,stkú;h?à9je!lí.eilgslietytterdører og en staldør. Utvendig brannskap. 6,Y~d~~~~%s)l~.~gf~ttø~j 2 stk. avfuktningsaggregater. :i;ey'gnt~&rm?r WdelsslitS".:ì~ygtiì,geP;~Nkke irwverì~ig befart da nøkkler manglet for adkomst på befaringsdag..,"."',j~..~..i:~",,",;,;"-', )"".. '"".,,,', -.~. 'F._. r'': ' "';,'.,' : :Ár è~ítihùjn. d~' ;',' j.':",...l-w~~~.;:::.. ~:; ~;:.:'c-c.....; Side 4 av 8 Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker

14 .C è:::1 N 'i ~(., "\;~~::\jjß1~'ù? ~~t.!--: l" - "t\'(,.:õ:t 1+;/) 1:\~N~~ii9).; VERDI- G LÅNETAKST Fast eiendom r(~.~:'. NIT':;:n: 'j.. e - "yg; t~ Rífrj,,n,iii! ~(\r;f:t ~:;i0~rl AREALBEREGNING Areaimåiingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid meliom NS 3940;2007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesieiie reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealrnåling av boliger!1 utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rappol1en, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /elier til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/elier feliesareal. Bruksareal (BRA) er bnittoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER StølTe åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areai. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-RM oppgis. Denne rapporten viser hviike rom som inngår i kategoriene P-RM og S-RM. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsareaier i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Bygg A: 001 Kontor og lagerbygg. - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m2 Kjeller 1487 l, etasje. 886 Sum bygning 2373 Bygg A: 001 Kontor og lagerbygg. - romfordeling Etasje Primære rom (P-RM) Totalt Kjeller 3 ganger, 5 korridorer, 40 lagerrom og 2 ventilasjonsrom. l. etasje Yttergang, 5 korridorer, spisesal, 2 undervisningsrom, 3 sovesaler, storkjøkken, befalsmesse, 8 kontorer, spiserom, bad, dusjrom, badstue, kjølerom, utlastningsrom med kontor, toalettrom, Wc, garderobe, arkiv og 2 boder. Bruksareal (BRA) m2 P-RM Sekundære rom (S-RM) S-RM I.', :". Bygg B: 002 Verksted og garasjebygg. - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m2,,;'. 'i'. j,l.etasje. 417 ",' ;.. ;Sú'n,:iJ&gn,ing 417 ''', Bygg\i:l :QQ2lYerksted og garasjebygg. - romfordeling Totalt Bruksareal (BRA) m2 ; '.\'.ltà.sj~);lf\.x~")\\. Primære rom (P-RM) Sekundære rom (S-RM) J; l' ' j,),.il);:" Verksted, 3 lagerrom og 2 garasj er. Kompressorrom ix i).'~l'~ 'l,,: : :!://.;;'~)/~/ 1 ( /Y/',' ; Vi I.iA." og blikkskur. :/:';..." ;.;.. \~.... '..'.ê :( " J ". r;" '' ,(:".;','.,':, \.' ::'(d;'~:;':./ P-RM S-RM initiaier:! Side 5 av 8 Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker

15 t~~; " it: j~)~v,',6".. :?~::~1 ff VERDI- G LÅNETAKST Fast eiendom ~~tr~-' ~ \t%"."",,,,,,, ~ NIT\tl~,,;, ;!,\~))\ ~.. - tryggele;!bó'jtfih~l!de,i'ir,~\.~;t~~%~~íf Bygg c: 003 Lagerbygg. - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m2 Kjeller 33 I 1. Etasje. 331 Sum bygning 662 Bygg C: 003 Lagerbygg. - romfordeling Etasje Primære rom (P-RM) Kjeller Kjellenom. I. Etasje. Konidor og L lagenom. Totalt Bruksareal (BRA) m2 P-RM Sekundære rom (S-RM) S-RM Bygg D: 004 Lagerbygg. - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m2 1. Etasje I Totalt Sum bygning Bygg D: 004 Lagerbygg. - romfordeling Etasje Primære rom (P-RM) l, Etasje. Lager, kontor og 2 våpen / ammunisjonsrom. Bruksareal (BRA) m2 P-RM Sekundære rom (S-RM) S-RM Bygg E: 012 Garasje. - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m2 l. Etasje. 562 Sum bygning 562 Bygg E: 012 Garasje. - romfordeling Etasje Primære rom (P-RM) I, Etasje. Garasjeanlegg. Totalt Bruksareal (BRA) m2 P-RM Sekundære rom (S-RM) S-RM Bygg F: 015 Kaldtgarasje. - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m2 1. Etasje. 528 Sum bygning 528 Bygg F: 015 Kaldtgarasje. - romfordeling Etasje Primære rom (P-RM) 1. Etasje. Kaldtgarasje. Totalt Bruksareal (BRA) m2 P-RM Sekundære rom (S-RM) S-RM -'" '.':. :,...,'i :':Bygg,G: 014 Telthus. - arealer ~.~îí~~~'t.,~~, Bnittoareal (BTA) m2 'r /'.\.:~.~ ~.ß~:Y\X-\ì\'~~ (i\î ;(i~~~égf~~j:1~,rt;,:\. ~ :~ Totalt Bruksareal (BRA) m2 P-RM S-RM 1/,,;lfygg'G: 'ü'r4lteitht1sj,rpmfordeiing L~; l "".~ "'"'ê! ~U2í-/~);:'i_;'nPI;imære rom (P-RM) Sekundære rom (S-RM) ;/ '.:,,'. :f,_~,.d..,:,,:_:.,..:o '11,1 i...'...' ".._". r:,'/,/jj:;mm..,',e."-. o"".."...,." '.:",;:'!; og,~pon I,nommi,joo,mm Side 6 av 8 Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker

16 Sum alle bygg Bruttoareal (BTA) m 2 VERDI- G LÅNETAKST Fast eiendom Bruksareal (BRA) m2 ~ ~1 ~NIT'~".., - "ygg;tlí!~lldíê~. Totalt I P-RM r S-RM Sum alle bygninger r 4835 r "\', t,q.a~.\i.;'\ \-'1 1", '" f-i\:,:l~yr' \..i ",.(,-:~~; ':,~.,"X' í'lh.l. ~':.~~š9;;l~t'. Kommentarer ti arealberegningen Bygninger er fysisk oppmålt. -I Kommentarer ti planløsningen Bygningsmassen er ikke tidsmessig med hensyn til inmedninger, arealutnyttelse og romfordeling. Kjellerarealer med lav standard. Kommentarer til Grunnboksbladet m.m. Heftelser: Ingen heftelser eller servitutter som har betydning for denne verditakst. Økonomi Utleieforhold / Brutto årsleieinntekt. (Egenleie ikke vurdert) Det er mindre privat virksomhet i leiren, evt. leieinntekter er ukjent. Teknisk verdiberegning Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A - Verdireduksjon Beregnede byggekostnader etter fradrag Beregnede byggekostnader, Bygg B -Verdireduksjon Beregnede byggekostnader etter fradrag Beregnede byggekostnader, Bygg C - Verdireduksjon Beregnede byggekostnader etter fradrag Beregnede byggekostnader, Bygg D -Verdireduksjon Beregnede byggekostnader etter fradrag Beregnede byggekostnader, Bygg E - Verdireduksjon ß'et~gne~e byggekostnader etter fradrag. ",.~...c\ i~/~~j.l,- ~ S,e,regneae.J,Jyggekostnader, Bygg F ::Ve d fè'tuk~jon.. 'J;'/i, /./" r'j~-t_ Lr... ~. _.\~. Be,tegMde,,9yggè.kostnader etter fradrag.. Jf:" \R"-'\ i l J -f":' :.'!.. ~/ l i' Bèrëgrie:de'byggekostnader, Bygg G ~~~~9ir$1~~ JP?:(P/)~ Serlgi.tä~)1?yggeK9atl1~4er etter fradrag \~\,,~.~_~t.y:ut;f1-yj-; :-~1 /,r.l.../-_.-/;.j(t..,j.~ \..t,'4'tpt~:~t'rî-~?:/.j-'/':'r ~/~;-:;"";, '",)?L"Iñi1;~~Ë~n~?~;ßyggekostnader '.J..",_." o,_?'. - ;" ~,~. -.L i;. t%tj:/~:t' :~;'f'.'. '?,:-~/! '~:$ ',~ f.oeverai~iñkí;"ôpparbêidelse '~',Z",2~ ii~:~;(;;';iú'-t.~:;i~;~::~ -Hovedbygg 50% -ByggB 60% -Bygg C 80% -Bygg D 60% -ByggE 50% -Bygg F 50% -Bygg G 50% kr kr IL = kr kr L kr L = kr kr L kr L = kr kr kr = kr kr kr L = kr kr L kr = kr kr kr = kr = kr kr Side 7 av 8 Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker

17 i SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 11/2879 I I Arkiv Journalpost D: sakld.: 11/81 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet I Saksbehandler: Stig Løvseth Sak nr.: 033/11 DRIFTSUTVALG Dato: /11 FRMANNSKAP SØKNAD M PRSJEKTMIDLER TIL FRPRSJEKT KLUNGSETLEIR - SALTEN KRGSHISTRISKE SENTER Vedlegg: Søknad fra Nordlandsmuseet med prosjektbeskrivelse Saksopplysninger: Interimgruppen for bevaring og utvikling av Klungset leir ble dannet i oktober Dette er en gruppe som har et ønske om å utvikle Klungset leir "som et møtested og kulturelt senter for informasjon etter andre verdenskrig", etter at Forsvaret trak ut sin virksomhet, ved å bruke leirens historie, bygg og anlegg. Forsvarsbygg har etter gjeldende regler et krav om avhending av inaktive leire, og Skifte eiendom driver denne prosessen. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen var på ei befaring i leiren og i ettertid har man fått ca "2-årskarenstid", for at lokale initiativ kan se på muligheten for å utnytte leiren i et "kulturhage" -perspektiv. Isolatbraka i leiren er fredet av Riksantikvaren, og hele leiren er midlertidig fredet i Høsten 2009 ble det dannet ei gruppering av Kulturminner i Nordland, Nordlandsmuseet, Interimgruppen og Fauske kommune, med mandat åjobbe videre med mulige løsninger. Fra Fauske kornune har enhetsleder Stig Løvseth vært medlem av grupperinga. Denne grupperinga har sett på flere ulike vinklinger og i et møe 24. april 2010 ble det enighet om å jobbe videre med en konket ide om "Salten Krigshistoriske senter" - Klungset leir som sentrum for alle krgshistoriske samlinger i Salten. Nordlandsmuseet har vedtatt dette inn som et arbeidsområde, og de kan gjennom gode driftsavtaler være vilig til å ta et driftsansvar. De kan imidlertid ikke eie bygningsmassen. Det søkes derfor om støte til et forprosjekt for å se på mulige eierskapsløsninger med Nordlandsmuseet som drifter. Det søkes Fauske kommune om kr ,- for å tà etablert forprosjektet. Saksbehandlers vurdering:

18 Klungset leir har en sterk kulturhistorisk verneverdi, som formidler av ikke bare lokal, men også intemasjònal krigshistorie og fangehistorie. Et krigshistorisk senter med særlig tane på tustvirksomhet vil virke soroen motor for de krgshistoriske samlingene i Salten. A få etablert et slikt senter vil gi ringvirknnger lokalt, men også nasj onalt. Bygningsmassen ved Klungset leir er imidlertid aven størrelse at det er viktig å finne gode eierskapsløsninger. En egen prosjektleder skal jobbe dette fram i samarbeid med Forsvaret, drftsansvarlige og kommune, slik at senteret kan realiseres og kanskje åpnes 8. mai 2015 (70- årsdagen for freden i Norge). INNSTILLING: 1) Fauske kommune bevilger kr ,- til forprosjektet for "Salten krigshistoriske senter" 2) Midlene posteres Formannskapets konto DRIF-033/11 VEDTAK Innstilingen ble enstemmig vedtatt. INNSTILLING TIL FRMANNSKAPET: 1) Fauske kommune bevilger kr ,- til forprosjektet for "Salten krgshistoriske senter" 2) Midlene posteres Formannskapets konto Per-Gunar Pedersen Rådmann

19 Nordlandsmuseet PrInsensgate Bdø Tlf: Fax: e.post: post!!saltenmuseum,no ww.saltenmuseum.no r_~=~r~--i~~~~i\~ k:~!ii~~r_~._-j Fauske Kommune v/stig Løvseth Postboks Fauske j(l.)_l- j~!~i:~~~l_qj hü -I ( I i "'li'.' i 'fl I",J.I 'I) ii 1!(ï; ~:;;!I~-'------'--i ~._~ _---.,1 I\\'~!Ii 21,. -~ _'o. - -V-- -,---",, i Søknad om prosjektmidler til forprosjeld Klungset Leir - Salten krgshistoriske senter Nordla~dsmuseet ønsker, i samarbeid med Fauske Kommune, Nordland fylkeskommune (Kulturminner i Nordland) og Interimstyret for bevaring av Klungset Leir, å sette i gang et forprosjekt for å utrede mulighetene for etablering og drift av Klungset Leir som et regionalt krigshistorisk senter. Fokus vil være på formidling av historien rundt byggingen av den arktiske jernbanen, og på historien til de sovjetiske krigsfangene. Vi ønsker å tilsette en prosjektleder i ett års engasjement, og prosjektets varighet vil være fra I denne forbindelsen søker NordlRJdsmuseet Fauske Kommune om kr ,- i støtte til overnevnte forprosjekt. Viser for øvrig til vedlagte prosjektbeskrivelse.. Med vennlig hilsen ; j " " L"_" ~.,..',.,'ùo '.-. '., Î Harry Ellngsen l& \ Direktør Nordlandsmuseet Vedlegg: Prosjektbeskrvelse forprosjekt "Sa1ten krigshistoriske senter"

20 Pros jektbes krive I se Forprosjekt "Salten krigshistoriske senter" '- Kan Klungset leir bli sentrum for alle krigshistòriské'''samlingèr i Salten Foto: Trond le Slettvoll

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER TIL FORPROSJEKT KLUNGSET LEIR - SALTEN KRGSHISTORISKE SENTER

FAUSKE KOMMUNE SØKNAD OM PROSJEKTMIDLER TIL FORPROSJEKT KLUNGSET LEIR - SALTEN KRGSHISTORISKE SENTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/2879 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: L 1/8 L I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet Sak nr. 033/11 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 30.03.2011 SØKNAD

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Knut Hævaker Boks 407, 801 FAUSKE Tlf: 75 64 43 78 Faks: 75 64 43 93 E-post: knut@takstingeniorno Adresse Klungset Leir, 814 FAUSKE Matrikkelnr Gnr 104 Bnr 31 Kommune Fauske

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tel: 90 06 1 6 E-mail: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport Adresse KANABAKKEN 6, 9800 VADSØ

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02. RAPPORTANSVARLIG: Takst Service AS Vidar Stakkestad Norevegen 14, 5542 KARMSUND Tlf: 52 69 70 80 E-post: vidar@takst-serviceno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bugen 33, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 101 Bnr 605

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vesseseterveien 7 A, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr Gnr 36 Bnr 51 Kommune

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse MARISTUA, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 45 Bnr 71

Detaljer

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Rondane Fjellgrend, 64 KVAM Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 94 Kommune

Detaljer

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal:

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal: RAPPORTANSVARLIG: Roy Steffensen Postboks 5 Hvistendahlsgate 6 A, 9800 VADSØ Tlf: 78 94 1 00 Faks: 78 94 1 01 E-post: firmapost@polarplanno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Boftsa, 9845 TANA Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Straumvassveien 10, 8226 STRAUMEN Matrikkelnr. Gnr. 53 Bnr. 117

Straumvassveien 10, 8226 STRAUMEN Matrikkelnr. Gnr. 53 Bnr. 117 RAPPORTANSVARLIG: Knut Hævaker Boks 407, 801 FAUSKE Tlf: 75 64 43 78 Faks: 75 64 43 93 E-post: knut@takstingeniorno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Straumvassveien 10, 86 STRAUMEN Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brattåsvegen 68, 3620 FLESBERG Matrikkelnr. Gnr. 46 Bnr. 11. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Brattåsvegen 68, 3620 FLESBERG Matrikkelnr. Gnr. 46 Bnr. 11. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Din Taksering AS Øyvind Reinertsen Rugdeveien 32, 3617 KONGSBERG Tlf: 97964266 E-post: reinertsen@dintakseringno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Brattåsvegen 68, 3620 FLESBERG

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Halsmoen, 8250 ROGNAN Matrikkelnr. Gnr. 44 Bnr. 33. Dato for befaring 05.06.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Halsmoen, 8250 ROGNAN Matrikkelnr. Gnr. 44 Bnr. 33. Dato for befaring 05.06.2014 RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE Tlf: 75 64 43 78 Faks: 75 64 43 93 E-post: knut@takstingeniorno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 8250 ROGNAN Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Holstad, 8214 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 45 Bnr. 62. Dato for befaring 11.08.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Holstad, 8214 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 45 Bnr. 62. Dato for befaring 11.08.2014 VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE Tlf: 75 64 43 78 Faks: 75 64 43 93 E-post: knut@takstingeniorno Adresse, 8214 FAUSKE Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Tanatorget, 9845 TANA Tlf: 7897678 Faks: E-post: odd-reidar@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Skaidiveien 1, 9845 TANA Matrikkelnr Gnr 13 Bnr 95 Kommune Deatnu

Detaljer

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164

Tomt 5, 4952 RISØR, 4952 RISØR Matrikkelnr. Gnr. 27 Bnr. 164 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Tomt 5, 495 RISØR, 495 RISØR Matrikkelnr Gnr 7 Bnr 164 Kommune

Detaljer

32 m Bruksareal primærdel 2 30 m (P-ROM): Bruksareal: 96,9 m Normal markedsverdi: kr 230 000 Anbefalt låneverdi: kr 195 000.

32 m Bruksareal primærdel 2 30 m (P-ROM): Bruksareal: 96,9 m Normal markedsverdi: kr 230 000 Anbefalt låneverdi: kr 195 000. RAPPORTANSVARLIG: Johnny T Pedersen Tretthammeren 11, 866 MO I RANA Tlf: 9118671 E-post: johped@gmailcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Mofjellet, 86 Mo i Rana Matrikkelnr Gnr 0 Bnr 4 Fnr 1611

Detaljer

Eier(e) BORETTSLAGET BOLSTADHAGEN 23 Dato for befaring 06.02.2012

Eier(e) BORETTSLAGET BOLSTADHAGEN 23 Dato for befaring 06.02.2012 RAPPORTANSVARLIG: Robert Mathisen Almedalsveien 13 A, 3030 DRAMMEN Tlf: 95055591 E-post: post@konnerudtakstno over adkomstdokumentene til andelsbolig i BORETTSLAGET BOLSTADHAGEN 3 BOLSTADHAGEN 3 D 308

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Ravnkollen Borettslag Ravnkollbakken 53 0971 OSLO

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Ravnkollen Borettslag Ravnkollbakken 53 0971 OSLO RAPPORTANSVARLIG: Nordica Takst AS Peder Brogaard Pedersen Ragnhild Schibbyes vei 32, 0968 OSLO Tlf: 22 10 88 50 Faks: 22 10 88 40 E-post: peder@nordicatakstno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1 tomt nr 1. Dato for befaring 09.12.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1 tomt nr 1. Dato for befaring 09.12. RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Takstingeniør Steinar Åkre Vestre Olsvikveg 44, 6019 ÅLESUND Tlf: 926 17024 Faks: 70 12 47 00 E-post: steinar@moretakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 6030

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jon Erland Balto Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 7897678 Faks: 78 9 76 79 E-post: jon-erland@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Polmak vest, 9845 TANA Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Ing Svein J Guttormsen Grønnegata 8 9008 Tromsø RAPPORTANSVARLIG: Ing Svein J Guttormsen Svein J Guttormsen Grønnegata 8, 9008 TROMSØ Tlf: 90919657 E-post: guttormsen@ingenioreneno VERDI- OG LÅNETAKST

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 4 F, 4032 Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST. Andersgarden, 6030 LANGEVÅG Matrikkelnr. Gnr. 97 Bnr. 1. Dato for befaring 10.12. RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Møre AS Takstingeniør Steinar Åkre Vestre Olsvikveg 44, 6019 ÅLESUND Tlf: 926 17024 Faks: 70 12 47 00 E-post: steinar@moretakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse, 6030

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 6 C, 403 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 110 Snr. Anr 9 Kommune

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 2, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org. nr. 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org. nr. 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Erikshøy Borettslag Org nr 962106064 Erikshøgda 6 8206 FAUSKE RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr. TAKSTSENTERET A/S TAKSTMENN I KONTORFELLESSKAP Fagertunveien 1. Pb. 262, 1319 Bekkestua Org.nr: 981 462 734 Verdi- og lånetakst over andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO Gnr.

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Liaveien 48, 9357 TENNEVOLL Matrikkelnr. Gnr. 58 Bnr. 67. Dato for befaring 23.05.2014

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Liaveien 48, 9357 TENNEVOLL Matrikkelnr. Gnr. 58 Bnr. 67. Dato for befaring 23.05.2014 RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik VIDKUNSGT 3A, 9405 HARSTAD Tlf: 92800026 E-post: rolf@kvadrat-totalno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Liaveien 48, 9357 TENNEVOLL Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Torbjørn Andersen Plassen 1, 790 STØREN Tlf: 7 43 17 07 E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Haltdalen barnehage, 7383 HALTDALEN Matrikkelnr Gnr 193

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato ÆVE TAKS Takst & Byggeledelse RAPPORTANSVARLJG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tif: 92644244 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

Detaljer

Kenneth Johansen Nermoveien 15, 8206 FAUSKE Tlf:9l6lU9l4 E-post: krlncl(@yahoo.n o VERDI. OG TÅXNTAKST. Lønsdal, 8255 RØKLAND

Kenneth Johansen Nermoveien 15, 8206 FAUSKE Tlf:9l6lU9l4 E-post: krlncl(@yahoo.n o VERDI. OG TÅXNTAKST. Lønsdal, 8255 RØKLAND NITOTækEå RAPPORTANSVARI,IG: Takstmann Kenncth J ohansen Nermoveien 15, 8206 FAUSKE Tlf:9l6lU9l4 E-post: krlncl(@yahoo.n o VERDI. OG TÅXNTAKST :t-::=* n ;48 t l '':' Adresse Matrikkelnr. Kommune Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3. Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3. Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE Løtveitneset 26, 5151 Straumsgrend 926 83 143 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3 Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE Utført av: Paal Pettersen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag Takst-1 ingeniør Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 Nesttun Mobil: 900703 RAPPORTANSVARLIG: Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 NESTTUN Tlf: 551393 E-post: knutgrahl@yahoono Mail: Takst1@yahoono over

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN. over SØR-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann

Verdi- og lånetakst. Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN. over SØR-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann Verdi- og lånetakst over Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN Gårdsnr. 1 1 Bruksnr. 7 8 SØR-AURDAL KOMMUNE Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Søre

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse OLSBORG, 931 MOEN Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 49 Fnr 0 Snr 5

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 12, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6 Kommune Eier(e)

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1 OSLO KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Krohnegården 174 5146 Fyllingsdalen 55160898, 91562228 Org.nr: 955 830 008 Verdi- og lånetakst over Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Utført av: Byggmester

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 52 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 5727 STAMNES Tlf: 97525747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Stordalsveien 75, 8230 SULITJELMA Matrikkelnr. Gnr. 119 Bnr. 1 Fnr. 277. Dato for befaring 20.03.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Stordalsveien 75, 8230 SULITJELMA Matrikkelnr. Gnr. 119 Bnr. 1 Fnr. 277. Dato for befaring 20.03. RAPPORTANSVARLIG: Takstmann Kenneth Johansen Kenneth Johansen Nermoveien 15, 8206 FAUSKE Tlf: 916 18914 E-post: krjno@yahoono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Stordalsveien 75, 8230 SULITJELMA

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Eivind Westlie Sletta 11, 1870 ØRJE Tlf: 9 03 11 6 Faks: 69 81 10 E-post: eivind@westlieasno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse ORRETOPPEN, 1875 OTTEID Matrikkelnr Gnr 18 Bnr 7+64

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr. Gnr. 96 Bnr. 439 Snr. 312. Dato for befaring 08.03.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr. Gnr. 96 Bnr. 439 Snr. 312. Dato for befaring 08.03. RAPPORTANSVARLIG: GUSTAVSEN TAKSTINGENIØR Jahn Erik Gustavsen Brennsletta 2, 2080 EIDSVOLL Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr Gnr 96 Bnr 439

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Vauldalen 7370 BREKKEBYGD. Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Vauldalen 7370 BREKKEBYGD. Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE Skjevdalen 7374 Røros 901 32 534 Verdi- og lånetakst over Vauldalen 7370 BREKKEBYGD Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE Utført av: Stein-Eirik Johnsen Ing. / takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Plassen 1, 7290 STØREN Tlf: 72 43 17 07 Faks: E-post: byggtakst@postkassanet VERDI- OG LÅNETAKST Adresse INDUSTRIOMRÅDET, ÅLEN, 7380 ÅLEN Matrikkelnr Gnr 25-25 Bnr 44-42 Kommune Holtålen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA Tlf: 77683333 Faks: 77 68 30 74 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av:

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av: v/ Ivar Blomberg Furumoen 7 2635 Tretten tlf: 61276122 Mob: 90846012 Org.nr: 970 228 578 Verdi- og lånetakst over Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL Gnr. 224 Bnr. 156 seksjonsnr. 2 GAUSDAL KOMMUNE Blomberg

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel/aksje i Tjærnet Borettslag. Barliveien 14 5142 FYLLINGSDALEN. Gårdsnr. Bruksnr. 23 207 23 524 Leilighet nr.

Verdi- og lånetakst. over. andel/aksje i Tjærnet Borettslag. Barliveien 14 5142 FYLLINGSDALEN. Gårdsnr. Bruksnr. 23 207 23 524 Leilighet nr. Verdi- og lånetakst over andel/aksje i Tjærnet Borettslag Barliveien 14 5142 FYLLINGSDALEN Gårdsnr. Bruksnr. 23 207 23 524 Leilighet nr. 0072 BERGEN KOMMUNE Utført av: Ingeniør-Takstmann Per Skaar AS Seljebakken

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12.

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 104 Snr. Anr 18

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Yngve Andreas Simonsen Grasmyr, 9303 SILSAND Tlf: 77849610 E-post: yngve@takstforumtromsno Adresse KONGLA I, 9310 SØRREISA Matrikkelnr Gnr 6 Bnr 15/16 Kommune SØRREISA Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i LØVLUND BORETTSLAG Solstrandvegen 168 D 9020 TROMSDALEN

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i LØVLUND BORETTSLAG Solstrandvegen 168 D 9020 TROMSDALEN VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i LØVLUND BORETTSLAG Solstrandvegen 168 D 9020 TROMSDALEN RAPPORTANSVARLIG: Allertsenno Takst og Tilstandsrapporter John Morten Allertsen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Selveierleilighet. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR AREAL, P-ROM: m² m² m² 0 m² 1 600 000 LÅNEVERDI: KR Leilighet: Utebod: BRUKSAREAL (BRA): 1 450 000 Utført av autorisert

Detaljer

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157

Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr. Gnr. 10 Bnr. 157 RAPPORTANSVARLIG: Roar Jørgensen Ringveien 14, 9305 FINNSNES Tlf: 77 84 7 Faks: 77 84 09 01 E-post: roar@mttno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Ytre Skjellelv, 9385 Skaland Matrikkelnr Gnr 10 Bnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Øyjorden Boligselskap I. Øyjordsveien 75 A 5038 BERGEN

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Øyjorden Boligselskap I. Øyjordsveien 75 A 5038 BERGEN RAPPORTANSVARLIG: RF Takst Reidar Frydenbø Kanalveien 50, 5068 BERGEN Tlf: 92852666 E-post: r-fryd@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Øyjorden Boligselskap I Øyjordsveien

Detaljer

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Forhåndstakst over halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Utført av: Knut-Anders Aase Byggmester Oppdrag 237199 Befaringsdato:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Ing Svein J Guttormsen Grønnegata 28 9008 Tromsø RAPPORTANSVARLIG: Ing Svein J Guttormsen Eivind Arne Guneriussen Grønnegata 28 9008 Tromsø, 9008 TROMSØ Tlf: 90173597 E-post: eivind@ingenioreneno VERDI-

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr. 84 SKIPTVET KOMMUNE Utført av: Takstmann John Egil Måleng Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr.

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50 Verdi- og lånetakst over Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL Gnr. 59 Bnr. 50 LAVANGEN KOMMUNE Takstmann MNTF Richard K. Elverum Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: NO 980

Detaljer

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Takst Service AS Arnfinn Knutsen Norevegen 14, 5542 KARMSUND Tlf: 52697080 E-post: arnfinn@takst-serviceno VERDITAKST FOR Adresse Strandgata 197, 5525 HAUGESUND Matrikkelnr Gnr 40 Bnr

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno Adresse Drage, BAKKEBØTUN, 6750 STADLANDET Matrikkelnr Gnr 50 Bnr 1 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Midtun Borettslag. orgnr. 853092142 Bentevassveien 8 C 8206 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Midtun Borettslag. orgnr. 853092142 Bentevassveien 8 C 8206 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS Jan Eirik Olsen Venset, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-post: post@fausketakst.no VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Midtun Borettslag.

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Matrosen Borettslag BALSFJORDVINDEN 68 9006 TROMSØ

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Matrosen Borettslag BALSFJORDVINDEN 68 9006 TROMSØ RAPPORTANSVARLIG: Arne Hugo Hanssen Rektor Qvigstadsgate 17, 9009 TROMSØ Tlf: 9066356 Faks: 7768847 E-post: arne@boligtakseringasno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Matrosen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 63 Bnr Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 63 Bnr Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Ingeniør Svein Haukanes Svein Haukanes, 5396 VESTRE VINNESVÅG Tlf: 56180702 E-post: svein@lysglimtnet VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Blænes, 5396 VESTRE VINNESVÅG Matrikkelnr

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE Løtveitneset 26, 5151 Straumsgrend 926 83 143 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN Gårdsnr. 167 Bruksnr. 306 Seksj.nr. 1 Eierbrøk: 8/32 BERGEN KOMMUNE Utført av: Paal Pettersen

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN.

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN. VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 315 000 LÅNEVERDI: KR 290 000 BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over 9311 BRØSTADBOTN DYRØY KOMMUNE. Gnr. 14 Bnr. 52

Verdi- og lånetakst. over 9311 BRØSTADBOTN DYRØY KOMMUNE. Gnr. 14 Bnr. 52 Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi- og lånetakst over 9311 BRØSTADBOTN DYRØY KOMMUNE Utført av: Richard K. Elverum Takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Kampen Byggeselskap A/S Normannsgata OSLO

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Kampen Byggeselskap A/S Normannsgata OSLO over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Kampen Byggeselskap A/S Normannsgata 69 0655 OSLO RAPPORTANSVARLIG: Sivilingeniør BJosefsen Krokliveien 66, 584 OSLO Tlf: 9018311 Faks: 41 60 11 E-post: bjosefse@cinet

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000

VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM. Matrikkelnr. Gnr. 50 Bnr. 131. Dato for befaring 17.09.2014. Markedsverdi: kr 750 000 RAPPORTANSVARLIG: ABC-takst as Inge Rygg Åsvegen 86, 7715 STEINKJER Tlf: 41042541 E-post: abctakst@gmailcom VERDI- OG LÅNETAKST NÃ RINGSEIENDOM Adresse, 7761 SNÅSA Matrikkelnr Gnr 50 Bnr 131 Kommune SNÅSA

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Jacob Meyer Borettslag. Wesselsgate 15 0165 OSLO. Gnr. 208 Bnr. 817 Leilighet nr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Jacob Meyer Borettslag. Wesselsgate 15 0165 OSLO. Gnr. 208 Bnr. 817 Leilighet nr. Org.nr: 986778500 Verdi- og lånetakst over andel i Jacob Meyer Borettslag Wesselsgate 15 0165 OSLO Gnr. 208 Bnr. 817 Leilighet nr. 5002 OSLO KOMMUNE Utført av: Jan-Petter Vie Oppdrag 2008492 Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Uno Lundberg Kyrkjegata 13, 6100 VOLDA Tlf: 70077700 E-post: uno@lundbergno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse STEINBAKKEN 5, 610 VOLDA Matrikkelnr Gnr 18 Bnr 315 Snr 1 Kommune

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF hpb@takstsenteret.no

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Matrosen Borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Matrosen Borettslag RAPPORTANSVARLIG: Arne Hugo Hanssen Rektor Qvigstadsgate 17, 9009 TROMSØ Tlf: 9066356 Faks: 7768847 E-post: arne@boligtakseringasno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Matrosen

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Stærveien Borettslag Stærveien 9a 8207 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Stærveien Borettslag Stærveien 9a 8207 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: Takstmann Kenneth Johansen Kenneth Johansen Nermoveien 15, 8206 FAUSKE Tlf: 916 18914 E-post: krjno@yahoo.no VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FORHÅNDSTAKST RAPPORTANSVARLIG: Arne Hugo Hanssen Rektor Qvigstadsgate 17, 9009 TROMSØ Tlf: 9066356 Faks: 7768847 E-post: arne@boligtakseringasno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse MARKENES 56 0000, 9050 STORSTEINNES

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Eigedom på Seimsgrend 5700 VOSS. over VOSS KOMMUNE. Abbedissen Taksering A/S. Gårdsnr. 247 Bruksnr. 3

Verdi- og lånetakst. Eigedom på Seimsgrend 5700 VOSS. over VOSS KOMMUNE. Abbedissen Taksering A/S. Gårdsnr. 247 Bruksnr. 3 Dugstadfossen 26 5700 Voss 56512661 mobil 98180 torj.abbedissen@c2i.net Verdi- og lånetakst over Eigedom på Seimsgrend 5700 VOSS Gårdsnr. 247 Bruksnr. 3 VOSS KOMMUNE Utført av: Takstmann Tor Johan Abbedissen

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Sjøbadet Moss. Glassverket 55 D 1515 MOSS. Gnr. 1 Bnr. 3375 Leilighet nr. 55D Andelsnr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Sjøbadet Moss. Glassverket 55 D 1515 MOSS. Gnr. 1 Bnr. 3375 Leilighet nr. 55D Andelsnr. Tollefsrødskogen 16 1560 Larkollen Mobil: 97 50 70 23 E-post: takst@tangenes.com Org.nr: 971 011 416 Verdi- og lånetakst over andel i Sjøbadet Moss Glassverket 55 D 1515 MOSS Gnr. 1 Bnr. 3375 Leilighet

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Bøneslien 87, 5155 BØNES Matrikkelnr. Gnr. 20 Bnr. 474. Dato for befaring 26.08.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Bøneslien 87, 5155 BØNES Matrikkelnr. Gnr. 20 Bnr. 474. Dato for befaring 26.08.2015 RAPPORTANSVARLIG: Takstingeniør / Byggmester Byggmester Knut Farestvedt Kloppedalsveien 37, 5221 NESTTUN Tlf: 40846491 E-post: bmkf@broadparkno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bøneslien 87, 5155

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST Fast eiendom

VERDI- OG LÅNETAKST Fast eiendom Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m. Adresse Gnr. Bnr. Feste.nr. Seksj.nr. Fosseveien 16 13 67 Postnr. Poststed Kommune Område/bydel 9845 TANA Deatnu Tana Tana bru Rekvirent Tana kommune Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Møllnveien 46 D, 8206 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 104 Bnr. 848 Snr. 3. Dato for befaring 05.08.2015

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Møllnveien 46 D, 8206 FAUSKE Matrikkelnr. Gnr. 104 Bnr. 848 Snr. 3. Dato for befaring 05.08.2015 VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS Jan Eirik Olsen Venset, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-post: post@fausketakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Møllnveien 46 D, 8206 FAUSKE Matrikkelnr Gnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingulf Niskavara Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tlf: 90 06 1 6 E-post: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Syltefjord, 9990 BÅTSFJORD Matrikkelnr

Detaljer

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM

VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker Boks 407, 8201 FAUSKE Tlf: 90 85 86 89 E-post: knut@takstingeniorno VERDITAKST FOR Adresse, 8110 MOLDJORD Matrikkelnr Gnr 16 Bnr 81 Fnr 2 Kommune

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over andel i Hemsedal Panorama Borettslag. Andelsleilighet Hemsedal GolfAlpin Panorama 3550 GOL

Verdi- og lånetakst. over andel i Hemsedal Panorama Borettslag. Andelsleilighet Hemsedal GolfAlpin Panorama 3550 GOL Ødda Takst DA Kåre I Kinnebergbråten Robru 3550 Gol Tlf: 90077624 post@oddatakst.no www.oddatakst.no Org.nr: 984 082 932 Verdi- og lånetakst over andel i Hemsedal Panorama Borettslag Andelsleilighet Hemsedal

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Sverdrupsgate 18, 0559 OSLO. Bruksareal: Bruksareal primærdel (P-ROM): Tomteareal: 454 m2

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Sverdrupsgate 18, 0559 OSLO. Bruksareal: Bruksareal primærdel (P-ROM): Tomteareal: 454 m2 RAPPORTANSVARLIG: Aarnes Eiendoms AS Vidar Aarnes Postboks 6620 Rodeløkka, 0502 OSLO Tlf: 900 23 457 E-post: vidar@aarnes-eiendomsno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Matrikkelnr Kommune Hjemmelshaver(e)

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 230 000 LÅNEVERDI: KR. 207 000 BRUKSAREAL (BRA):

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Byggtakst Nord AS Stakkevollveien 15, 9010 TROMSØ Tlf: 776690 Faks: 776699 E-post: firmapost@byggtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Skulsfjordvegen 8A, 9103 SKULSFJORD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Trostveien Borettslag. Orgnr. 954060896 Trostveien 5 D 8207 FAUSKE

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Trostveien Borettslag. Orgnr. 954060896 Trostveien 5 D 8207 FAUSKE VEDLEGG RAPPORTANSVARLIG: FauskeTakst AS Jan Eirik Olsen Venset, 8214 FAUSKE Tlf: 97726314 E-post: post@fausketakst.no VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i Trostveien Borettslag.

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer