FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: KLUNGSET LEIR SAKSPAPIR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: KLUNGSET LEIR SAKSPAPIR"

Transkript

1 SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 11/8709 I I Arkiv JouralpostID: sakld.: 08/2871 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 074/11 FRMANNSKA Dato: /12 KMMUNESTYRE KLUNGSET LEIR Vedlegg: i. Brev datert med formelt varsel om avhending av forsvarets eiendom Klungset Leir 2. Brev datert fra ordfører til Forsvarsbygg med anmodning om utsettelse av frist 3. Svarbrev datert fra Skifte Eiendom hvor kommunens svarfrist utsettes til Verdi- og lånetakst for Klungset Leir 5. Kopi av formannskapssak 28/11 I tilegg er det utarbeidet en omfattende tilstandsanalyse for Klungset Leir. Denne er utarbeidet av Arkìtektskap i januar BL. A med bakgrunn i denne analysen er det nå gjennomført en del utbedringer på deler av anlegget. Tilstandsanalysener et svært omfattende dokument og vil derfor gjøres tilgjengelig i elektronisk versjon. I verdi- og lånetaksten er det kort slått fast at tilstandsanalysen dokumenterer at det vil være forbundet med betydelige kostnader for å gjennomføre nødvendige sikringsarbeider og til nødvendige utbedringer på sikt. Saksopplysninger: For rådmanen er det naturlig å ta utgangspunt i det igangsatte prosjektarbeidet hvor Nordlandsmuseet, Kulturminner i Nordland, Interimsgruppen for bevaring og utvikling av Klungset leir og Fauske kommune deltar. Det arbeides med en konket ide om å etablere "Salten Krigshistoriske senter" i tilknytning til Klungset leir. Dette arbeidet er nå kommet inn i en fase hvor det skal vurderes ulike eierskapsløsninger basert på at Nordlandsmuseet skal stå for driften av museumsvirksomheten. Formanskapet har støttet økonomisk opp under dette arbeidet. Det vile etter rådmanens oppfatning vært naturlig at et salg av leiren hadde blitt avventet inntil dette arbeidet var ferdigstilt. Etablering av et Krigshistorisk museum bør også være et formål som tilsier at forsvaret fortsatt bør kunne være eier av Klungset leir. Dette vil også være rådmanens primære innstillng i saken nå.

2 Dersom salgsprosessen blir gjennomført, har andre statsinstitusjoner rett til å overta eiendommen til takstpris (frist ). Dersom ingen statlige etater ønsker dette, skal den tilbys henholdsvis fylkeskommunen eller kommunen til takst. V år frist til å melde ønske om forkjøpsrett er nå satt til Ut fra de signaler administrasjonen har mottatt er det ikke aktuelt for fylkeskommunen å stå som eier av bygget. Selv om det for Fauske kommune er svært viktig at Klungset leir blir tatt vare på og at planene om et Krigshistorisk museum blir videreutviklet/realisert, er det fra rådmannens side ikke aktuelt å anbefale at Fauske kommune alene skal stå som eier av bygget. Rådmannen legger avgjørende vekt på de betydelige kostnadene som må påregnes for å gjennomføre nødvendige sikrings- og vedlikeholdsarbeider. I tilegg utgifter ti fremtidig drift av byggene. Bygningene er delvis fredet og må forventes i sin helhet å bli fredet. Det påhviler en eier av slike bygg et betydelig ansvar for å holde slike bygg vedlike. INNSTILLING: 1. Fauske kommune ber primært om at salgsprosessen for Klungset leir stiles i bero inntil videre. Dette begrnnes i at det pågår et utredningsarbeid med sikte på å etablere et Krigshistorisk museum i leiren, samt å avklare alternative eierskap til leiren. 2. Subsidiært vil Ffluske kommune ikke benyte sin forkjøpsrett til Klungset leir. Per Gunnar Pedersen Rådman

3 ~:".'-- y " i' I:q~~) Forsva rsbygg Vår saksbehandler Prosjektleder Helge Sommerseth Til.Departemen ten~e... Direktoratet for naturforvaltning Statsbygg Fylkesmannen Vår dato Tidligere dato Kopi til Vår referanse Klassering ~~)08re~L 2007/ J. ID Ix QX S. ID. c Tidligere referanse Nordland Fylkeskommune Fauske kommune Statskog SF Formelt varsel om avhending av Forsvarets eiendom Klungset leir i Fauske kommune, gnr 104, bnr Trinn 2 - Utvidet offentlig avklaring 1 Innledning I henhold ti Avhendigsinsttuksen gitt ved kongelig resolusjon av 19. desember 1997 og de føringer Stortiget har gitt, underrettes dere om at Skifte Eiendom vil legge eiendommen Uegg inn navn på eiendommen her) ut for salg i det åpne marked, dersom ingen statlg, fylkeskommunal eller kommunal etat benytter seg av sin forkjøpsrett. 2 Vilkår for overdragelsen 2.1 Statlige institusjoner I henhold ti Avhendiigsinsttuksen pkt 1.3 kan eiendommen overføres ti en annen statsinstitusjon ti takst. Fristen for å melde sin interesse for eiendommen er satt til Statlge institusjoner oppfordres ti å komme med konkrete forslag ti titak eller klausuleringer dersom de mener at dette er nødvendig for å ivareta sitt sektoransvar. 2.2 Fylkeskommuner/kommuneJ Ønsker ingen statlge etater å overta eiendommen, vil den bli tibudt henholdsvis fylkeskommunen eller kommunen ti takst. Dersom fylkeskommunen eller kommunen ønsker å erverve eiendom, oppfordres de til innen en frist på tre uker fra mottagelsen av dette skriv å melde sin interesse til Forsvarsbygg. Postadresse Postboks 405 Sentiuff 0103 slo Besøksadresse Grev Wedels Plass 5 Fakturaadresse Fakturasenteret Postboks Hamar Telefon Telefaks E-postadresse post(qskifte.no Internett \V\V\,1.skifte.no rg. nr. Vedlegg Bankkonto

4 2 av4 2.3 Statskog SF Friluftseiendommer kan selges diekte ti Statskog SF på samme vilår, dersom ike fylkeskommunen eller kommunen ønsker å kjøpe eiendommene. Statskog SF må melde sin interesse for eiendommen til Forsvarsbygg innen en frist på tre uker fra mottagelsen av dette skriv. 2.4 Frister Har ingen av adressatene meldt sin interesse skriftlg innen utløpet av de gitte frister, vil eiendommen bli lagt ut ti salg på det åpne markedet. 3 Eiendommen som skal avhendes 3.1 Etablissementsnavn Klungset 3.2 Fylke og Kommune Nordland fylke og Fauske kommune 3.3 Gnr. Bnr. Gnr 104, bnr Kart Se vedlagte takst 3.5 Takst Leiren består av 7 bygnger som stort sett er fredet. Markedspris for leiren er satt ti kr , Grunnareal Grunnarealet er anslått ti ca kvadratmeter. 3.7 Bygningsmassen Bygng 001: Kontor/lager på 2373 kvadratmeter - herav kjeller på 1487 kvadratineter.byggeår 1945 Bygng 002: Garasje og lager på 417 kvadratmeter. Byggeår 1945 Bygng 003: Lagerbrakke på 662 kvadratmeter - herav kjeller på 331 kvadratmeter. Byggeår Bygng 004: Lagerbrakke på 402 kvadratmeter. Byggeår 1945 Bygnig 012: Garasje på 561 kvadratmeter. Byggeår 1969 Bygng 014: Telthus på 162 kvadratineter. Byggeår 1979 Bygng 015: Kaldgarasje på 528 kvadratineter. Byggeår 1979.

5 3 av4 3.8 Byggeår Se pkt Dagens bruk Leiren er ike i bruk Dagens reguleringsstatus mrådet er regulert som en del av annet byggeområde og båndlagt etter kulturmineloven Registrert mht friluftsinteresser Nei 3.12 Registret i verneplanen Klungset har tre bygg som er registrert ilandsverneplanen: Verneklasse 1: Bygng 003 Isolatbraklm Verneklasse 2: Bygng 001 Kontor og lager. Bygng 004 Lagerbrakke. I tiegg er bygng 001,002,004 og 012 midlertidig fredet av Risantiaren. Dette i påvente av endelig vedtak om frednig Registrert mht biomangfold Nei 3.14 Foreligger det flerbruksplan Nei 3.15 Foreligger det skogbruksplan Nei 3.16 Andre kriterier Se pkt Reguleringsstatus omkringliggende eiendommer Sør for I(1ungset leir er det Grav og Urnelund (kkegård). De øvrige områder rundt leiren har betegnelsen LNF-A. Dette er områder hvor spredt bygging ike er tiatt.

6 4 av Andre relevante opplysninger Bygng 012 har vært disponert av Mitære Kjøretøyers forenig i mange år Vedlegg Takst. Vennlig hisen Skifte Eiendom ç~% Regionssjef Skifte Eiendom ~~mm ~ Prosj ektleder Skifte Eiendom Nord

7 ~ FAUSKE KMMUNE rdfører Forsvarsbygg Postboks SL Saksbehandler: Frank Bernhardsen - Telefon: Telefaks: Deres ref.: Vår ref.: Il/8674/FBH Dato: AVHENDING AV FRSVARETS EIENDM KLUNGSET LEIR I FAUSKE KMMUNE - UTSETTELSE AV FRIST Det vises til Deres brev datert , mottatt her , vedr. avhending av Forsvarets eiendom Klungset leir i Fauske kommune. Fauske kommune er naturlig nok svært interessert i hva som eventuelt skjer med Klungset leir. De økonomiske konsekvensene ved en eventuell kommunal overtakelse er likevel så betydelige at det vil kreve behandling i vårt kommunestyre. Kominunevalget er nettopp avviklet og nytt kominunestyre skal etter planen konstitueres 3. oktober Samtidig velges ordfører og nytt formannskap. Det er derfor problematisk å få nødvendig politisk behandling av denne saken innen den fristen som er satt. Jeg tilater meg derfor å be om at fristen for å gi svar på Deres henvendelse forlenges minst L mnd., dvs til 1. november Jeg ber om en rask tilbakemelding på denne henvendelsen. Medhils~ W:ll~è kmmune ~ rdfører~ '-""'4""., ()rdfører Kopi ti: Nordland Fylkeskommune Postadresse: Postboks FAUSKE Besøksadresse: Torggt. 21 E-post: postmottakø)fauske.kommune.no Telefon Faks Bankgiro: / rg. nr:

8 (- Fauske kommune rdføreren Postboks Fauske \... ~?J( \-- KI~ssr.ririg!~lß8"ig~Y~:rI_. ~ Skifte Eiendom. et forretningsområde Forsvarsbygg Region- og salgskontor Harstad 6. Divisjonsgate 12, Harstad Postboks 405 Sentrum 0103 SL Telefon: (+47) Telefaks: (+47) postcæforsvarsbygg. no ww.skifte.no \& Fauske kommune Vår dato: Vår ref.: Tidligere dato: Tidligere ref.: Klungset leir i Fauske kommune - forespørsel om utsettelse av frist Vi viser ti brev av fra Fauske kommune v/ordfører. Kommunen søker om utsettelse av frist for behandlig aven eventuell overtagelse av Klungset leir - fristen ønskes satt ti 1. november Skifte Eiendom Nord kan bare delvis etterkomme kommunens ønske. Ny frist settes ti 15. oktober vennevnte ti orientering. Vennlig hilsen Skifte Eiendom R~on-og,z:~~ mmerseth eder Vedlegg: Fakturaadresse Forsvarsbygg Fakturasenteret Postboks Hamar rg.nr Kontonr

9 I 'l, ',,' - trygge'ré:,a61rgh'øiii,. ei,., ì,' \' 'L:l.i.n/'~r.t.!";:t,7) NIT\~~,~'..,,'.~+\!lp VERDI- G LÅNETAKST FAST EIENDM RAPPRTANSV ;:~~~&?i ~~ff Ingeniørfirma Knut Hævakcr Knut Hævakcr Boks 407, 8201 FAUSKE Tlf: Faks: E-post: knut(itakstingenior.no Adresse Matrikkelnr. Kommune Hjemmelshaver(e) Dato for befaring Bruksareal: 4835 m2 Bruksareal primærdel (P-RM): 4835 m2 Tomteareal: ~'1'':PJ"Normal markedsverdi: "i. jf;- "'i.t./-';:,/f.~;.' ~". o. J.'fii ;iä,2nb;ë~alt laneverdi: Klungset Leir., 8214 FAUSKE Gnr. 104 Bnr. 321 Fauske Forsvarsdepartementet m2 kr ,- kr ,- i'~~'~::f~/:::(~' ;yi1~w~~e:,

10 VERDI- G LÅNETAKST Fast eiendom Eiendoilsbetegnelse, hjemmelshaver il.m. ~NITil.,,'% ~ '('~' :i;;,,r;;:,;):r(k1!i - trygge'rø!ll 'ffjfimtwfni i.~,~. :., l' i~l\yix\j\x \"_..,L.;;:'-~...':/.. \\ /._ l~'i; l "'-'.\l:~?lvj;fl:' Adresse Gnr. Seksj.nr. Klungset Leir. 104 IBnr. 321 IFeste.nr. fblignummer Postnr. fpoststed Kommune mrådelbydel 8214 FAUSKE Fauske Klungset Rekvirent Skifte Eiendom Nord v. Helge Sommerseth Hj emmelshaver( e) Forsvarsdepartementet Tilstede/opplysninger gitt av Besiktigelsesdato Trond le Slettvoll og Knut Hævaker Premisser - Generelle opplysninger Forutsetninger for denne verdivurdering er visuell besiktelse og oppmålinger utført på besiktelesdag, samt eiers opplysninger og framlagte dokumenter. Bygningsmassen er ikke brannteknisk og miljømessig kontrollert samt at teknisk utstyr er ikke fungsjonstestet. Sammendrag Klungset leir ligger i Fauske kommune ca. 5 km. nordvest for Fauske sentrum. Leiren ble etablert under krigen mellom 1940 og 1945 og ble bygget som et lasarett og sto ferdig rundt Anlegget har vært brukt av Forsvaret siden begynnelsen av 1950 tallet. Sist bruker var Heimevernet, de er nå flytter ut. I ettertid er enkelte bygg revet og nye etableii. Bygningsmassen består i dag av 7 bygninger, et hovedbygg med kontorer og lagerrom, mens de andre bygg er stort lager og garasj eanlegg. Bygningsmassen er stort sett fredet, den såkalte" isolatbrakka" er fredet mens bygg 00 i, 002, 004 og 012 er midlertidig fredet. Bygg 015 og 014 er ikke fredet. Det pågår i dag renovering av deler av bygningsmassen til en verdi på kr. 5,5 mil. som utføres av Fauskebygg AS. Videre er det foretatt en tilstandsanalye av Arkitektskap av 2010, som viser at det er forbundet med betydlige kostnader til sikringsarbeider og til utbedring på sikt. På grunn av fredningsbestemmelser og dagens reguleringsplan for området vil det medføre begrenset bruk og utvikling av leiren. mrådebeskrivelse - Beliggenhet - Milj ø Klttggset Leir ligger i Fauske kommune, ca. 5 km. nordvest for Fauske sentrum. Adkomst fra Rv- 80 ved. i~ry,kj~r~~h,ti Arsenalveien på Klungset. mrådet er bebygget med militære bygninger, frittliggende J)?V&~tflá~qJ?iUkseiendommer og med kirkegård i nærområde. K.lùngsefle'iifvàr,opprinnelig et lasarett bygget av den Tyske okkupasj onsmakt og sto ferdigstilt i hy, l/'i," ~(-~.\.:(.- :/J:' ;-..i.l," Bêji;êtí;blêr,diJ~~êtiên tid som sykehus etter freden i 1945 men ble etterpå forlatt. Eiendommen ble overtatt i_ \.n~',\ V'~ ;"~),,~!':.,: ; /i_-:i~/_ 'Il.... AVjN8'-êmötr!aiqy'n,faoJgte den til Forsvarsbygg hvor arsenalet ble opprettet. Siden har også det lokale ".'.' ~_..~fi.\,~ i-o) i _;!::...t,~~~'-1.'; 1/: "..i.: Heiínevetn'ct hatt-iiihöld i leiren, men i dag er den forlatt og er kun brukt tillager av utstyr og en del i~!;w~~~,~~j1!t;),.i)'èll:såràité,ü.jsóiátbr~kia " er fredet i forhold til kulturminneloven og øvrige bygninger er midlertidig.:': fi~ia~tifg~~t n;~ ggôqj4jyioblager og 0015 Garasje. Side 1 av 8 Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker

11 VERDI- G LÅNETAKST Fast eiendom ~ l~:g ~ NITd~~i~a;i~\I;i;I"\" - trygge'rfii/:o/ighiin'r rii.\: i,t'i~~~\ti~t~tfr Reguleringsmessige forhold I kommuneplanens arealdel er området regulert som en del av amiet byggeområde og båndlagt etter kulturminneloven. Eiendommens tomt Tomteareal (m2) Type tomt Festetidens Årlig festeavgift Bortfesters navn Eiet utløpsår Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.) Tomteområdet er delvis flatt og lett skrående i sydlig retning. Noe opparbeidet plenarealer rundt hovedbygg, for øvrig naturtomt. Adkomst fra kommunal vei med asfaltert innjørsel. Innenfor området er det opparbeidet grus og asfalterte adkomstveier og biloppstillingsplasser. mrådet er inngjerdet. Tilkoplet offentlig vann- og avløpsledninger. Terrengforhold Delvis flatt og lett skrående terreng. Eiendommens bygninger Type bygg Byggeår Rehab.-/ombygd år A 00 L Kontor og lagerbygg B 002 Garasje / verksted C 003 Lagerbrakke D 004 Lagerbrakke E 012 Garasje 1969 F 015 Kaldgarasje G 014 Telthus Likningsverdi (år) Kjøpsår Kjøpesum / Kostpris Forsikringsselskap Polisenummer Type forsikring Bygningsmessig beskrivelse Fundamentering, grunnmur og kjellergulv 00 L Kontor og lagerbygg. ",~e,.skrivelsen nedenfor gjelder for dette bygg. : :f)~11;~:'v~~~;:~~r'~,: tgru~~t\;~uarmeit / armet plassbygget betong på leire grunn. -'.~- \.'\ \,p... J..~.\,.. S'tiapt'riagitfl"1?~ nordre del av bygningen...,'" '-.f \ J~,,". L."...-; ~. /. I.,. i.! Pla~Støprige,ltetglll v. lniíáer\l 5iêdgyggè"~er det større kjellerarealer med adkomst fra 1. etasjeplan, videre er det korridor fram jla~ le~4kr~tfm~t~nmrjqygg 012, som har egen port ut til terreng. For anvendelse se arealoppgave. ';/f x ":f. :.~.: t,f ':)~',j;.'t-i // -../! :..!. "'. J;:KtjíístrUksjóüsÛ1étóa~"over grunnmur og utvendige fasader ~it'h~r.,~.gg'ei:~v!tèraigpr~çiuserte trelemmer, utvendig kledd med etemittplater og invendig platekledd. ~~t~ jflk,pf1:elyis.'51yb~tong og trebj elkelag.!~~té'!;ït.~1s~t~n;4~.!yis àv støpte søyler, dragere og murte vegger. ~tt~;;;:::';r:';.:... " Side 2 av 8 Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker

12 VERDI- G LÅNETAKST Fast eiendom ~NIT&~å'..".. ~ l,t'ti4:(',.\0;ç(':" rp, - tryggerelfjollghand ;jj, "1(:~;?;4;~)ìJ~;:iJrJ: Dører og vinduer Teak ytterdører. Finer, glattmalte, panelte, speildører og ståldører innvendig, Utlastningsrampe med dobbel hengslet port. Stål port til bunkers. Koplet vinduer. Takkonstruksjon med yttertak Vinklet saltak Takspener med tre tro og tekket med trapes stålplater. Piper, ildsteder og oppvarming Murte teglsteinspiper, de fleste er avsluttet under taktekke og er ikke i bruk. Elektrisk oppvarming med panelovner. Bad og vaskerom Et bad med 3 servanter, utslagsvask, tørkeskap og opplegg for vaskemaskin. Dusjrom med 2 åpne dusjer. Badstue med 2 tappekraner. Toalettrom med 3 servanter, en stål urinal, en stål utslagsvask og 2 klosetter. W c med klosett og servant. Kjøkken Storkjøkken med stål arbeidsbenker, komfyr, oppvaskmaskin med skyllekumme, 2 steikeovner, oppvasbenk med stålkummer, ventilatorhette og steikepanne. Spiserom med benkeskap, 120 cm. combibenk, overskap, komfyr og veggvifte. Innvendige overflater Gulv med vinylbelegg, epoxy, tregulv, fliser og puss. Vegger med panel, malt strie, asiatplater, flis og malt / umalt puss. Tak med systemhimling, panel, malte plater og malt / umalt puss. Alle overflater med alminnelig bruksslitasje. Elektrisk anlegg E1.- skap i konidor med 400 A hovedbryer, 4 fordelingskurser, 8 kurser med automatsikringer, 125 A nødsikring og strømmåler. E1.- fordelingsskap i spisesal med 125 A hovedbryer og 14 kurser med automatsikringer. Hovedinntak i kjeller. E1.- anlegg er tidvis en del oppgradert. Normalt med strømmuttak Et strømskap i kjeller er ute av drift. VVS-installasjoner Sanitærutstyr er beskrevet i de rom de er monteii i. 450/1001. varmtvannsbereder på bad fra Brannslangetrommel i korridor. Ventilasjonsrom med eldre Baco ATF 60 avfuktningsaggregat på 4,2 kw, Et tilsvarende anlegg i bunkers er avslått og ikke i drift. Vann hovedinntak av plastrør og med montert vannåler. Kobber og galvaniserte vamiledningsrør. Soil og plast avløpsrør med sluker. Annet Brannslukkingsapperater montert, bør kontrolleres eller utskiftes. irjlxkvarslere montert.. /:Røriihgsveier med merkt skilting. r, ''i.1; ~;. 'i /', "T,likR4n1j' litles tningsrom..,. )J. '~'.\ '. "I" -.,-. J/ '. Ajì~~lt\9intiy~9ntPrt. ve.d utlastningsrai:pe. ille.ls;-~s)lf.t'!gelldmkjeller og 1. etasje. i\:,."/v.:v,;'rhd -:/,..r,,.i ','''~J -i.;.l'- J)Je.nst~eÎlilejarbeid,er, hovedbygg í,ûf're;naigliiíhg~iiígsp:~rh er under rehabilitering, samt at det utføres en del innvendige arbeider. T~~lil~;di)'::.. Side 3 av 8 Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker

13 VERDI- G LÅNETAKST Fast eiendom,~; I~ ',(i~~id;:~"~~it).)\' ~ NIT02F~( 'r,"l:.--1' :' -..'. ' e \~f~~t - tryggèti(i/19lf.fihmi:/,i/+l 'xv;ti '(Zi1l:~jJ Generelt om andre bygg Bygg 002 verksted og garasje: Plasstøpt grunnur og gulv. Yttervegger av prefabrikerte trelemmer, utvendig kledd med eternittplater og trepanel, innvendig med puss og tresonittplater. Bæring av stål søyler og dragere. Saltak tekket med trapes stålplater. Plast takrenner og nedløpsrør. Pusset gulv, ventilert smøregrav i verksted. Innvendige vegger med puss og panel. Tak med puss. Koplet vinduer. 6 skyvedørsporter. Innvendige tredører. Verksted med trykkluftanlegg, servant, varmtvannsbereder, sveiseavtrekk, veggmontert e1.- ventilasjonsaggregat med styreskap, e1.- fordelingsskap med 25 automat kurser og relèr. Utvendig asfaltert plass og bilrampe. Kompressorrom og blikkskur på bakside. Utelys over porter. Bygningen er tildels slitt. Bygg 003 Lagerbrakke. Plasstøpt grunnur og støpt kjellergulv. Støpt dekke mellom kjeller og 1. etasje. Vegger av prefabrikerte trelemmer, utvendig kledd med eternittplater og innvendig med plater. Saltak tekket med trapes stålplater. Tre speildører innvendig. Vinduer med enkeltglass med innvendig gitter. En e1.- veggboks med 3 kurser med skrusikringer. Gulv med puss og trebord. Vegger og tak med malte plater. Utvendig Igellemedgang og lem i gulv i 1. etasje. Bygningen er tidels slitt og er fredet. Bygningen var under rehabilitering under befaring. Bygg 004 Lagerbygg : Plasstøpt ringmur og plate på teneng. Vegger av prefabrikerte trelemmer med utvendig eternitt kledning og trapes stålplater. Saltak tekket med trapes stålplater. 2 stk. aluminiums leddporter, 2 stk. stålbeslåtte ytterdører. Koplingsvinduer med innvendig gitter. Brannslangeskap montert. Sikringsskap med 6 kurser med skrsikringer, som er defekt. Avtrekksvifte montert. Utelys montert. Bygningen er slitt og med fuktutslag på gulv. Bygg 012 Garasje. Plasstøpt dekke over bunkers. Yttervegger av tre reisverk med utvendige trapes stålplater, innvendig ukledd. Innvendig stålrørkonstruksjon som bæring. Saltak med stålrørs fagverksdragere og tekket med trapes stålplater. 13 stk. stål vippeporter. 1 stk. ytterdør. Innlagt strøm og utelys. Bygningen er tidels slitt. Bygg 015 Kaldtgarasje : Plasstøpt plate på terreng. Vegger av stål reisverk, utvendig kledd med stålplater. Saltak tekket med trapes stålplater. Framside med skyveporter. Innlagt strøm. Ute lys montert. Bygningen er tildels slitt. jbygqingen er ikke innvendig befart, da nøkkler ikke var tilgjenglige på bafaringsdag.. :/~!,\:'?,l\i'" /Byg fb V(Tdthus : jri,~~~:t,øp\tj(ngr4,1;~g plate på mark. Yttervegger av bindingsverk med utvendig stålplater og innvendig 1p,låt,ekleg,Cl:rplel~t.ay bygg i armert betong. r.. -, ~('. "".1.". ~,'1.. /1. ',,:.....~) ''', o'o-', i. \,J~~l,t~~R.tel)N'j?~?'li~cfaltpapp, tildels mo~egrodd..!~;,stkú;h?à9je!lí.eilgslietytterdører og en staldør. Utvendig brannskap. 6,Y~d~~~~%s)l~.~gf~ttø~j 2 stk. avfuktningsaggregater. :i;ey'gnt~&rm?r WdelsslitS".:ì~ygtiì,geP;~Nkke irwverì~ig befart da nøkkler manglet for adkomst på befaringsdag..,"."',j~..~..i:~",,",;,;"-', )"".. '"".,,,', -.~. 'F._. r'': ' "';,'.,' : :Ár è~ítihùjn. d~' ;',' j.':",...l-w~~~.;:::.. ~:; ~;:.:'c-c.....; Side 4 av 8 Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker

14 .C è:::1 N 'i ~(., "\;~~::\jjß1~'ù? ~~t.!--: l" - "t\'(,.:õ:t 1+;/) 1:\~N~~ii9).; VERDI- G LÅNETAKST Fast eiendom r(~.~:'. NIT':;:n: 'j.. e - "yg; t~ Rífrj,,n,iii! ~(\r;f:t ~:;i0~rl AREALBEREGNING Areaimåiingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid meliom NS 3940;2007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesieiie reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealrnåling av boliger!1 utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rappol1en, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /elier til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/elier feliesareal. Bruksareal (BRA) er bnittoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER StølTe åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areai. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-RM oppgis. Denne rapporten viser hviike rom som inngår i kategoriene P-RM og S-RM. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsareaier i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Bygg A: 001 Kontor og lagerbygg. - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m2 Kjeller 1487 l, etasje. 886 Sum bygning 2373 Bygg A: 001 Kontor og lagerbygg. - romfordeling Etasje Primære rom (P-RM) Totalt Kjeller 3 ganger, 5 korridorer, 40 lagerrom og 2 ventilasjonsrom. l. etasje Yttergang, 5 korridorer, spisesal, 2 undervisningsrom, 3 sovesaler, storkjøkken, befalsmesse, 8 kontorer, spiserom, bad, dusjrom, badstue, kjølerom, utlastningsrom med kontor, toalettrom, Wc, garderobe, arkiv og 2 boder. Bruksareal (BRA) m2 P-RM Sekundære rom (S-RM) S-RM I.', :". Bygg B: 002 Verksted og garasjebygg. - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m2,,;'. 'i'. j,l.etasje. 417 ",' ;.. ;Sú'n,:iJ&gn,ing 417 ''', Bygg\i:l :QQ2lYerksted og garasjebygg. - romfordeling Totalt Bruksareal (BRA) m2 ; '.\'.ltà.sj~);lf\.x~")\\. Primære rom (P-RM) Sekundære rom (S-RM) J; l' ' j,),.il);:" Verksted, 3 lagerrom og 2 garasj er. Kompressorrom ix i).'~l'~ 'l,,: : :!://.;;'~)/~/ 1 ( /Y/',' ; Vi I.iA." og blikkskur. :/:';..." ;.;.. \~.... '..'.ê :( " J ". r;" '' ,(:".;','.,':, \.' ::'(d;'~:;':./ P-RM S-RM initiaier:! Side 5 av 8 Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker

15 t~~; " it: j~)~v,',6".. :?~::~1 ff VERDI- G LÅNETAKST Fast eiendom ~~tr~-' ~ \t%"."",,,,,,, ~ NIT\tl~,,;, ;!,\~))\ ~.. - tryggele;!bó'jtfih~l!de,i'ir,~\.~;t~~%~~íf Bygg c: 003 Lagerbygg. - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m2 Kjeller 33 I 1. Etasje. 331 Sum bygning 662 Bygg C: 003 Lagerbygg. - romfordeling Etasje Primære rom (P-RM) Kjeller Kjellenom. I. Etasje. Konidor og L lagenom. Totalt Bruksareal (BRA) m2 P-RM Sekundære rom (S-RM) S-RM Bygg D: 004 Lagerbygg. - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m2 1. Etasje I Totalt Sum bygning Bygg D: 004 Lagerbygg. - romfordeling Etasje Primære rom (P-RM) l, Etasje. Lager, kontor og 2 våpen / ammunisjonsrom. Bruksareal (BRA) m2 P-RM Sekundære rom (S-RM) S-RM Bygg E: 012 Garasje. - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m2 l. Etasje. 562 Sum bygning 562 Bygg E: 012 Garasje. - romfordeling Etasje Primære rom (P-RM) I, Etasje. Garasjeanlegg. Totalt Bruksareal (BRA) m2 P-RM Sekundære rom (S-RM) S-RM Bygg F: 015 Kaldtgarasje. - arealer Etasje Bruttoareal (BTA) m2 1. Etasje. 528 Sum bygning 528 Bygg F: 015 Kaldtgarasje. - romfordeling Etasje Primære rom (P-RM) 1. Etasje. Kaldtgarasje. Totalt Bruksareal (BRA) m2 P-RM Sekundære rom (S-RM) S-RM -'" '.':. :,...,'i :':Bygg,G: 014 Telthus. - arealer ~.~îí~~~'t.,~~, Bnittoareal (BTA) m2 'r /'.\.:~.~ ~.ß~:Y\X-\ì\'~~ (i\î ;(i~~~égf~~j:1~,rt;,:\. ~ :~ Totalt Bruksareal (BRA) m2 P-RM S-RM 1/,,;lfygg'G: 'ü'r4lteitht1sj,rpmfordeiing L~; l "".~ "'"'ê! ~U2í-/~);:'i_;'nPI;imære rom (P-RM) Sekundære rom (S-RM) ;/ '.:,,'. :f,_~,.d..,:,,:_:.,..:o '11,1 i...'...' ".._". r:,'/,/jj:;mm..,',e."-. o"".."...,." '.:",;:'!; og,~pon I,nommi,joo,mm Side 6 av 8 Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker

16 Sum alle bygg Bruttoareal (BTA) m 2 VERDI- G LÅNETAKST Fast eiendom Bruksareal (BRA) m2 ~ ~1 ~NIT'~".., - "ygg;tlí!~lldíê~. Totalt I P-RM r S-RM Sum alle bygninger r 4835 r "\', t,q.a~.\i.;'\ \-'1 1", '" f-i\:,:l~yr' \..i ",.(,-:~~; ':,~.,"X' í'lh.l. ~':.~~š9;;l~t'. Kommentarer ti arealberegningen Bygninger er fysisk oppmålt. -I Kommentarer ti planløsningen Bygningsmassen er ikke tidsmessig med hensyn til inmedninger, arealutnyttelse og romfordeling. Kjellerarealer med lav standard. Kommentarer til Grunnboksbladet m.m. Heftelser: Ingen heftelser eller servitutter som har betydning for denne verditakst. Økonomi Utleieforhold / Brutto årsleieinntekt. (Egenleie ikke vurdert) Det er mindre privat virksomhet i leiren, evt. leieinntekter er ukjent. Teknisk verdiberegning Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A - Verdireduksjon Beregnede byggekostnader etter fradrag Beregnede byggekostnader, Bygg B -Verdireduksjon Beregnede byggekostnader etter fradrag Beregnede byggekostnader, Bygg C - Verdireduksjon Beregnede byggekostnader etter fradrag Beregnede byggekostnader, Bygg D -Verdireduksjon Beregnede byggekostnader etter fradrag Beregnede byggekostnader, Bygg E - Verdireduksjon ß'et~gne~e byggekostnader etter fradrag. ",.~...c\ i~/~~j.l,- ~ S,e,regneae.J,Jyggekostnader, Bygg F ::Ve d fè'tuk~jon.. 'J;'/i, /./" r'j~-t_ Lr... ~. _.\~. Be,tegMde,,9yggè.kostnader etter fradrag.. Jf:" \R"-'\ i l J -f":' :.'!.. ~/ l i' Bèrëgrie:de'byggekostnader, Bygg G ~~~~9ir$1~~ JP?:(P/)~ Serlgi.tä~)1?yggeK9atl1~4er etter fradrag \~\,,~.~_~t.y:ut;f1-yj-; :-~1 /,r.l.../-_.-/;.j(t..,j.~ \..t,'4'tpt~:~t'rî-~?:/.j-'/':'r ~/~;-:;"";, '",)?L"Iñi1;~~Ë~n~?~;ßyggekostnader '.J..",_." o,_?'. - ;" ~,~. -.L i;. t%tj:/~:t' :~;'f'.'. '?,:-~/! '~:$ ',~ f.oeverai~iñkí;"ôpparbêidelse '~',Z",2~ ii~:~;(;;';iú'-t.~:;i~;~::~ -Hovedbygg 50% -ByggB 60% -Bygg C 80% -Bygg D 60% -ByggE 50% -Bygg F 50% -Bygg G 50% kr kr IL = kr kr L kr L = kr kr L kr L = kr kr kr = kr kr kr L = kr kr L kr = kr kr kr = kr = kr kr Side 7 av 8 Ingeniørfirma Knut Hævaker Knut Hævaker

17 i SAKSPAPIR FAUSKE KMMUNE 11/2879 I I Arkiv Journalpost D: sakld.: 11/81 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskapet I Saksbehandler: Stig Løvseth Sak nr.: 033/11 DRIFTSUTVALG Dato: /11 FRMANNSKAP SØKNAD M PRSJEKTMIDLER TIL FRPRSJEKT KLUNGSETLEIR - SALTEN KRGSHISTRISKE SENTER Vedlegg: Søknad fra Nordlandsmuseet med prosjektbeskrivelse Saksopplysninger: Interimgruppen for bevaring og utvikling av Klungset leir ble dannet i oktober Dette er en gruppe som har et ønske om å utvikle Klungset leir "som et møtested og kulturelt senter for informasjon etter andre verdenskrig", etter at Forsvaret trak ut sin virksomhet, ved å bruke leirens historie, bygg og anlegg. Forsvarsbygg har etter gjeldende regler et krav om avhending av inaktive leire, og Skifte eiendom driver denne prosessen. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm Erichsen var på ei befaring i leiren og i ettertid har man fått ca "2-årskarenstid", for at lokale initiativ kan se på muligheten for å utnytte leiren i et "kulturhage" -perspektiv. Isolatbraka i leiren er fredet av Riksantikvaren, og hele leiren er midlertidig fredet i Høsten 2009 ble det dannet ei gruppering av Kulturminner i Nordland, Nordlandsmuseet, Interimgruppen og Fauske kommune, med mandat åjobbe videre med mulige løsninger. Fra Fauske kornune har enhetsleder Stig Løvseth vært medlem av grupperinga. Denne grupperinga har sett på flere ulike vinklinger og i et møe 24. april 2010 ble det enighet om å jobbe videre med en konket ide om "Salten Krigshistoriske senter" - Klungset leir som sentrum for alle krgshistoriske samlinger i Salten. Nordlandsmuseet har vedtatt dette inn som et arbeidsområde, og de kan gjennom gode driftsavtaler være vilig til å ta et driftsansvar. De kan imidlertid ikke eie bygningsmassen. Det søkes derfor om støte til et forprosjekt for å se på mulige eierskapsløsninger med Nordlandsmuseet som drifter. Det søkes Fauske kommune om kr ,- for å tà etablert forprosjektet. Saksbehandlers vurdering:

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM BYGNINGSTAKST AS VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Nils N Svendsen Roholtvegen 5, 9414 HARSTAD Tlf: 976936 Faks: E-post: nilssven@onlineno Adresse Kilhusveien 105 a, 9403 HARSTAD Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Oddvard Aarnes Kåsavegen 54, 3810 GVARV Tlf: 35 95 65 00 E-post: oddvard@byggogtakstno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Gåsefetvegen, 3810 GVARV Matrikkelnr Gnr 78 Bnr 101 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Helge Fjellro Vavollen 144, 5610 ØYSTESE Tlf: 41140500 E-post: post@helgefjellrono VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Hovland, 5694 ONARHEIM Matrikkelnr Gnr 19 Bnr 8 "MIDTHEIM"

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Gøran Heimen Postboks 316, 8901 BRØNNØYSUND Tlf: 906131 E-post: goheim@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse SVALEVEIEN 4 C, 8900 BRØNNØYSUND Matrikkelnr Gnr 105 Bnr 70 Snr

Detaljer

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE

Åsveien. Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien Frittliggende enebolig i borettslag med beliggenhet i barnevennlige omgivelser. Prisantydning 750 000,- Fellesgjeld 121 950,- Totalpris: 871 950,- Mai 2015 STORGATA 59, 8200 FAUSKE Åsveien 1 Bolig

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Hermod Biti Fosseveien 16, Postboks 130, 9846 TANA Tlf: 7897678 E-post: hermod@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Veinesfjorden, 9840 VARANGERBOTN Matrikkelnr Gnr

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Elvdalsvegen 632 2422 NYBERGSUND Gnr 21 Bnr 5/13/14/35 Kommune: 428 TRYSIL Befaringsdato: 27052014 Rapportdato: 30062014

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen borettslag RAPPORTANSVARLIG: Marvin Bjarne Nyheim Dukvegen 7, 9100 KVALØYSLETTA Tlf: 77683333 Faks: 77 68 30 74 E-post: marvin@verdi-consultno VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Sjøstrandvegen

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Vestfold Eiendom ODDERUDVEIEN 64 RAPPORTANSVARLIG: 3080 HOLMESTRAND Vestfold Eiendom Gnr 107 Bnr 8 Fnr 0 Snr 0 Carsten

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander

Verdi- og lånetakst. Sundsveien 340 8372 GRAVDAL. over VESTVÅGØY KOMMUNE. Utført av: Roald Arne Arctander Takstmann M.NTF Roald Arne Arctander Byggeteknisk konsulent / Takstforretning Postboks 33 / Gravdalsgt. 32, 8372 GRAVDAL Tlf: 76080033. Mob: 90727711. Fax: 76082253 Org.nr. NO 970 190 627 MVA. E-post:

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk.

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk. JELØY Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem Reneflotveien164,1514Moss Prisantydning2290000,-+omk. Areal:56kvm BTA,P-rom:49kvm BRAS-rom:3kvm. EndreDahlbotlf.:95915403

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

SKUI - VØYENENGA. Ringeriksveien 200, 1340 Skui. Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr. SKUI - VØYENENGA HYGGELIG GJENNOMGÅENDE 3 ROMS ENDELEILIGHET MED PEIS, GARASJE OG BALKONG Ringeriksveien 200, 1340 Skui Prisantydning kr 1 750 000,- + lave omk. Andel fellesgjeld kr. 31 087,- Totalt kr.

Detaljer

KOLSÅS. Glitterudveien 113, 1352 Kolsås. Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt kr.

KOLSÅS. Glitterudveien 113, 1352 Kolsås. Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt kr. KOLSÅS SENIORBOLIG: PENT OPPUSSET 3 ROMS MED VESTVENDT VERANDA OG EGEN INNGANG FRA BALUSTRADE Glitterudveien 113, 1352 Kolsås Takst/maksimalpris kr 1 925 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 131 362,- Totalt

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.

Generasjonsbolig Lillehagveien 52 BLOMMENHOLM PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL. BLOMMENHOLM Generasjonsbolig Lillehagveien 52 PROSPEKT PÅ MOBIL: SEND BOLIG 40309087 TIL 09999 7.850.000,- www.dnbnoreiendom.no TEL.: 09999 Lillehagveien 52 Oppdragsansvarlig: Gro Kirchoff Mobil: 930 23

Detaljer

Eliasmarken 2C Bergen Vest / Laksevåg

Eliasmarken 2C Bergen Vest / Laksevåg Eliasmarken 2C Bergen Vest / Laksevåg Prisantydning: Kr 1 250 000,- Meget pen 3- roms i 3 etasje m/sørvendt terrasse på 7 m2, heis, garasje, IN-avtale og sikringsordning Din nye bolig Eliasmarken 2C Bergen

Detaljer

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27

Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 Ønsker du å bo i en snerten leilighet? Myrehagen 27 MYREHAGEN 27 / DRAMMEN Eiendomsmegler Salma Rana Telefon: 66 78 60 20 Mobil: 47 76 05 43 E-post: salma.rana@aktiv.no Faks: 66 78 60 21 Aktiv Eiendomsmegling

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Pen 4 roms toppleilighet og sydvendt veranda Adresse: Bjørnebærstien 67, 4 etg. Ant.rom 4 Bra/P-rom/Bta: 93/93/100 m² F.kostnader: Kr. 2 874,- Fellesgjeld: Kr. 38 047,- Visning:

Detaljer

MELSOMVIK - STOKKE. www.smartmegling.no

MELSOMVIK - STOKKE. www.smartmegling.no MELSOMVIK - STOKKE Enebolig med alt på ett plan beliggende i blindvei Lys og pen bolig - bygd i 2011 Innredet garasje/anneks Prisant: 2 890 000,- Adresse: Melsomvikveien 294 P-rom/Bra: 101/101 kvm + garasje/anneks

Detaljer