Priser og vilkår for bruk av Vadsø Havn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Priser og vilkår for bruk av Vadsø Havn - 2015"

Transkript

1 VADSØ HAVN KF PORT OF VADSO Priser og vilkår for bruk av Vadsø Havn Flyfoto av Vadsø havn Foto: Tormod Amundsen. Gjelder fra

2 Innholdsfortegnelse INFORMASJON... 6 Del 1 - FORRETNINGSBETINGELSER Bakgrunn Alminnelige vilkår Hjemmel Pris, tilbud, betaling og panterett Pris Valuta Tilbud Betalingsbetingelser Behandlingsvederlag Sikkerhetsstillelse Panterett Forsinkelsesrenter, straffeansvar og merverdiavgift Forsinkelsesrenter Straffeansvar Merverdiavgift Lovregulert avgift Anløpsavgift Formål og hjemmel Avgiftsområde Beregning av anløpsavgifter Fritak anløpsavgift Ankomstmelding/forhåndsmelding Betaling for bruk av infrastruktur Kaivederlag Beregning av kaivederlag Fritak kaivederlag Tilgang til kaiområdene for å tilby havnerelaterte tjenester Vederlag for bruk av sjøområder Varevederlag

3 3.3.1 Beregningsgrunnlag for varevederlag Rapporterings- og oppkrevingsbestemmelser Passasjervederlag Fritak for varevederlag Vederlag for landverts transport Terminalvederlag Vognvederlag Fastordning Særskilte avtaler og fastavtaler Parkering Bruk av bil med kran Kranvederlag eksterne kranoperatører Leie av areal, bygninger, parkeringsplasser, småbåtplasser og lignende Leie av båtplass ved fritidsbrygge Leie av båtplass ved flytebrygga for fiskefartøy Leie av oppstillingsplass på land Leie av slipp/båtopptrekk Gebyr for kostnadsdekning Avfallsgebyr og skipsrenovasjon Hjemmel Beskrivelse av gebyrsystemet Oljeavfall, lasterester og kloakk Avfall Fartøy som betaler gebyr for hvert anløp Gebyrfritak ISPS-gebyr Generelt Sikkerhetsgebyr Offentlige kaier Vederlag for adgangskort Saksbehandlingsgebyr Hjemmel Vilkår Salg av varer og tjenester

4 5.1 Vannleveranse til skip Strøm Fortøyning Leie av arbeidskraft Leie av utstyr Leie av havnebåten Leie av maskin Del 2 PRISLISTE Generelt Lovregulert avgift Anløpsavgift Betaling for bruk av infrastruktur Kaivederlag Spesielle kaivederlag for mindre fartøy Vederlag for bruk av sjøområder Varevederlag Opplagsvederlag av overliggende gods Vederlag for landverts transport Terminalvederlag Vognvederlag Vederlag for bruk av mobilkran Leie av areal, bygninger, parkeringsplasser, småbåtplasser og lignende Leie båtplass ved fritidsbrygge Leie båtplass ved flytebrygga for fiskefartøy Leie oppstillingsplass på land Leie av slipp/båtopptrekk Leie av kaiareal ifm service på fartøy Leie lokaler og arealer Gebyr for kostnadsdekning Avfallsgebyr - skipsrenovasjon Avfallsgebyr for fiskefartøy hjemmehørende i Vadsø kommune ISPS-gebyr Vederlag for adgangskort Saksbehandlingsgebyr

5 4.5 Fakturagebyr Salg av varer og tjenester Vannleveranse til skip Levering av strøm Leie av arbeidskraft Leie av utstyr Leie av havnebåten Leie av maskin

6 VADSØ HAVN K/F PORT OF VADSO PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV VADSØ HAVN INFORMASJON Sentralbord: Havnevakta: Telefaks: VHF: Kanal 12/16 E-post: E-post havnevakta: E-post havnesjef: Hjemmeside: Havnekontoret har følgende åpningstider: Mandag - fredag: kl. 07:00 kl. 15:00 Lørdag - søndag: stengt Vadsø kommunes sjøarealer 6

7 Del 1 - FORRETNINGSBETINGELSER Vadsø havn i kveldssol. Foto: Bernt-Aksel Jensen. 7

8 1.1. Bakgrunn Vadsø Havn KF har som formål å utføre havne- og havnerelaterte tjenester på forretningsmessig basis. Vadsø Havn sin virksomhet er basert på tjenesteutførelse i samspillet skip/havn, kjøretøy/båt, utleievirksomhet av lager, kontorer, kaier og kaiområder. Vadsø Havn er eid 100% av Vadsø kommune. Vadsø Havn disponerer offentlige kaier, arealer, lagerbygg, kontorbygg og terminalbygg. Vadsø Havn driver utleie, både kortvarig og langvarig, av disse eiendommene og kaianleggene. Dessuten forestår Vadsø Havn KF på forretningsmessig basis den løpende bruk av anleggene. De forskjellige kaiområdene er sikret ihht ISPS krav (International Ship and Port Facility Security Code). I tillegg kan Vadsø Havn påta seg å gjennomføre en rekke ulike tjenester: - Maritim koordinering - Kaianvisning - Informasjon om ulike tjeneste tilbud - Levering av vann - Levering av strøm - Avfallshåndtering - Fortøyningstjenester - Havnebåt (slepeoppdrag, los, oljevernberedskap, osv.) - Andre tjenester etter behov 1.2. Alminnelige vilkår Hjemmel Retningslinjer for prisfastsetting for Vadsø Havn KF er gitt i medhold av LOV nr. 19 om Havner og farvann (Havne- og farvannsloven) med senere forskrifter. 1.3 Pris, tilbud, betaling og panterett Vadsø Havn har en prispolitikk som til enhver tid søkes tilpasset det markedet foretaket opererer i. Det er et mål å utnytte arealer, kaianlegg og yte tjenester på en best mulig måte for å dekke kundenes behov innenfor de rammebetingelser som er satt av eieren av Vadsø Havn KF Pris Kunden er forpliktet til å betale den pris som til en hver tid er vedtatt, eller til den pris som er avtalt. Alle priser er oppgitt eksklusiv moms og eventuelle avgifter. For mer informasjon om priser se: Del 2 Priser Valuta Med mindre annet er avtalt, er alle priser oppgitt i norske kroner. Dersom pris er oppgitt i annen valuta enn norske kroner, bærer kunden risikoen for enhver kurssvingning mellom den norske krone og den oppgitte valuta i tidsrommet mellom tilbudets utgivelse og betalingsdagen Tilbud Alle tilbud, som Vadsø Havn avgir, er uforpliktende inntil kundens aksept av tilbudet er kommet Vadsø Havn i hende. Del 1 - FORRETNINGSBETINGELSER 8

9 1.3.4 Betalingsbetingelser Foretaket avgjør om betaling skal skje kontant, forskuddsvis, om kreditt kan gis og da om garantistillelse fra bank eller annen likeverdig sikkerhetsstillelse kreves. Som standard betalingsbetingelse ved fakturert krav, gjelder som hovedregel betalingsfrist regnet i antall dager etter fakturadato. Standard betalingsbetingelse er 14 kalenderdager etter fakturadato. Ved forskuddsbetaling kan annen betalingsfrist fastsettes, slik at betaling foreligger før vare leveres eller den perioden tjenesten vedrører påbegynnes. Foretaket kan endre standard betalingsbetingelser i løpet av den periode betalingssatsene i prislisten gjelder Behandlingsvederlag Ved viderefakturering av innkjøpte varer og/eller tjenester, hvor leverandøren kunne fakturert disse direkte på varemottaker og/eller bruker av tjenesten, kan behandlingsvederlag anvendes i tillegg til prisen for vedkommende vare/tjeneste Sikkerhetsstillelse Vadsø Havn kan kreve sikkerhetsstillelse eller forskuddsbetaling for de tjenester som skal leveres, eller forventes levert kunden Panterett Kapittel 9 Inndrivelse av krav etter Havne- og farvannsloven paragraf 55 om inndrivelse av gebyr og avgift. Skyldig gebyr og avgift fastsatt i medhold av paragrafene 6, 23, 24, 25, 42 sjette ledd og paragraf 54 er tvangsgrunnlag for utlegg. Krav som staten eller en kommune har mot rederen etter henholdsvis paragrafene 23 og 24 eller paragrafene 25 og 42 sjette ledd i denne loven, har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i LOV nr. 39: Lov om sjøfarten (Sjøloven). Paragraf 56. Panterett for krav ved direkte gjennomføring og tiltak overfor fartøy i fare. Krav som myndigheten etter loven har mot rederen i anledning utgifter, skade og tap som pådras ved iverksetting av tiltak som nevnt i paragrafene 36 og 38, har panterett i skip og last etter bestemmelser om sjøpanterett i Sjøloven Forsinkelsesrenter, straffeansvar og merverdiavgift Forsinkelsesrenter Ved betaling etter forfall, belastes forsinkelsesrenter iht. LOV nr. 100 Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Ved belastning av forsinkelsesrente anvendes de til en hver tid gjeldende satser for maksimalrente. Inndrivelse etter loven Del 1 - FORRETNINGSBETINGELSER 9

10 Utestående fordringer som har forfalt, inndrives i henhold til LOV : Lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav (inkassoloven). Forfalte krav utløser inkassovarsel som eneste betalingsoppfordring før saken oversendes inkassoselskap for videre behandling. Ved utsending av inkassovarsel kan behandlingsgebyr (purregebyr) anvendes i tillegg til hovedkravet og forsinkelsesrenter. Inndrivelse av inntekter i henhold til foretakets prisliste skjer normalt i henhold til de privatrettslige regler. Inndrivelse av avgift i medhold av Havne- og farvannsloven er tvangsgrunnlag for utlegg, og det foreligger panterett i skipet i henhold til reglene om sjøpanterett i Sjøloven Straffeansvar Med bøter eller fengsel straffes etter paragraf 62 i Havne- og farvannsloven. Den som forsettlig eller uaktsomt ikke retter seg etter avsnittene i a f i nevnte paragraf Merverdiavgift Merverdiavgiften reguleres til en hver tid etter LOV nr. 58: Lov om merverdiavgift med tilhørende forskrifter og vedtak (Merverdiavgiftsloven). Som hovedregel gjelder at utgående merverdiavgift anvendes ved omsetning av rett til å disponere kommunal havn, ved salg av infrastrukturtjenester, samt generelt ved salg av varer og tjenester. Utgående merverdiavgift anvendes ikke der det gjennom lov eller tilhørende forskrift eller vedtak er gitt fritak for avgift ved omsetning av nærmere bestemte varer og tjenester til bruk for utenlandske skip eller norskregistrerte skip i utenriks fart, eller det foreligger unntak fra loven. 2. Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift Formål og hjemmel Regulativet for anløpsavgift er en forskrift i henhold til LOV : Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) med tilhørende forskrifter. Avgiften skal dekke kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet og kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i Vadsø kommunes sjøområder. Anløpsavgiften er fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i Havne- og farvannsloven paragraf 10 og paragraf 25. Anløpsavgiften er vedtatt av Vadsø kommunestyre og gjelder hele kommunens sjøområde. Havnesjefen har myndighet til å foreta mindre justeringer i avgiftsregulativet. Del 1 - FORRETNINGSBETINGELSER 10

11 2.1.2 Avgiftsområde Avgiftsområdet for anløpsavgiften er definert med samme geografiske grenser som for Vadsø Havn og Vadsø kommunes sjøområder. Jamfør Havne- og farvannsloven paragraf 4. Kommunen kan fastsette at fartøy som anløper havn i kommunens sjøområde skal betale anløpsavgift. Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Ved flere anløp til havn innenfor kommunens sjøområde i løpet av samme døgn ilegges avgift kun en gang Beregning av anløpsavgifter Anløpsavgift beregnes på grunnlag av fartøyets brutto tonnasje i henhold til den internasjonale konvensjon om måling av fartøy av 23. juni For fartøy som ikke er målt eller har gyldig målebrev fastsetter havnemyndighetene fartøyets tonnasje etter skjønn Fritak anløpsavgift Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift skal være: a) Fartøy med største lengde under 15 meter b) Bergings- og isbryterfartøy i forbindelse med berging og isbryting c) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet Ankomstmelding/forhåndsmelding Fører av fartøy eller en representant for fartøyet skal gi forhåndsmelding til havnevakta før fartøyet anløper havnedistriktet, om mulig minst 24 timer før ankomst. Forhåndsmeldingen gis fortrinnsvis per e-post, telefaks eller på eget skjema som er å finne på vår hjemmeside Endring eller kansellering av anløpet skal forhåndsmeldes på samme måte. 3. Betaling for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Kaivederlag er skipets betaling for bruk av kaier som eies av Vadsø Havn KF. Kaivederlag består av to elementer: Det betales for hver gang skipet legger til kai og hvor lenge skipet ligger til kai. Kaileie dekker ikke bruk av kai- og bakområder i forbindelse med eventuell lasting/lossing. Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for 1/2 døgn. Det betales dog alltid kaivederlag for minst ett døgn. Fartøyer som kun anløper for service, uten å laste eller losse, eller tar om bord skipsfornødenheter eller passasjerer, og liggetiden er mindre enn 2 timer, betaler ¼ kaivederlag. Det samme gjelder dersom fartøyet anløper kun for 1 kolli, hastefrakt, og liggetiden er under 1 time. For fartøy som etter ordre fra havneoppsynet må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. Hvis fraværet fra kaien er over 3 timer, skal det skje fradrag i den beregnede liggetid med den tid fartøyet Del 1 - FORRETNINGSBETINGELSER 11

12 har vært borte fra kaien. Skifter et fartøy fra en plass ved offentlige kaier til en annen uten i mellomtiden å ha vært utenom avgiftsområdets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet hadde ligget ved kaien uten avbrytelse. Havnestyret kan bestemme at det betales kaivederlag bare for et bestemt antall anløp i løpet av en kalendermåned. Det kan også fastsettes månedsavgift. Et fartøy som ligger utenfor et annet fartøy (eller andre fartøy), og har forbindelse med land over dette (disse) skal betale full kaivederlag etter bestemmelsene her. Havnestyret kan vedta rabattordninger. Disse skal i så fall være kostnadsmessig begrunnet Beregning av kaivederlag Kaivederlag beregnes på grunnlag av fartøyets bruttotonnasje (BT) i henhold til den internasjonale konvensjon om måling av fartøyer av 23. Juni For fartøy som ikke er målt, fastsettes tonnasjen av Vadsø Havn KF Fritak kaivederlag Havnestyret delegerer til havnesjefen å avgjøre om påløpt kaivederlag nedsettes eller ettergis Tilgang til kaiområdene for å tilby havnerelaterte tjenester Firma/brukere som ønsker fast tilgang til kaiområdene som disponeres av Vadsø Havn for å etablere havnerelaterte tjenester, må ha tillatelse fra Vadsø Havn (gjelder f.eks fortøyningstjenester, lasting/lossing, vektertjenester, avfallstjenester, tankspyling osv.). Vadsø Havn vil foreta en vurdering av om tjenestene er i samsvar med kompetansemessige og sikkerhetsmessige krav. 3.2 Vederlag for bruk av sjøområder Fartøy som ankrer på reden betaler per døgn. Borerigger, rørleggingsfartøy, kranskip eller andre konstruksjoner som ankrer opp i havneområdet, betaler anløpsavgift og vederlag. Vederlagets størrelse fastsettes ut fra oppdragets art og omfang. I de tilfeller hvor et fartøy krever avsperret sjøområde i tilknytning til opphold i havna, ilegges dette et særskilt vederlag. Vederlagets størrelse fastsettes i det enkelte tilfelle. 3.3 Varevederlag Varevederlag er varens betaling for bruk av kaier og areal og betales av alle varer som fraktes med skip til eller fra havna og som føres over offentlige kaier. Varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kaien, skal betale ordinært varevederlag. For varer som ankommer havna i transitt og som ankommer og videreforsendes med fartøy, erlegges varevederlag kun ved inngående. For varer i transitt til utlandet erlegges dog varevederlag ved utgående. Varevederlag for inngående varer påhviler varemottaker. For utgående varer påhviler vederlaget vareavsender. Varevederlag dekker lagring av varer på anvist areal eller innretning disponert av Vadsø Havn i minst 24 timer etter endt lossing av skip eller minst 24 timer før lastingen av skipet tar til. Uavhengig av Del 1 - FORRETNINGSBETINGELSER 12

13 dette kan, dersom situasjonen krever det, Vadsø Havn beordre eller fjerne godset til annen plass for kundens regning. Intet må opplegges på havnens kaier, areal eller lager uten havneadministrasjonens tillatelse. Varer eller gods skal bare legges på de steder som havnevakta anviser. For varer som blir liggende lenger enn 24 timer, uten at dette avtales med Havnevakta, betales for den overstigende tid arealleie i henhold til satser for avtalt leie eller ikke avtalt leie. Vadsø Havn er uten ansvar for de varer som er henlagt på dets areal, kaier eller skur. Varer som ligger på kaier eller skur uten samtykke, eller som blir liggende der lenger enn tillatt, kan fjernes og lagres for vedkommende mottaker eller avsenders regning. Blir varer ikke hentet innen 3 måneder, kan Vadsø Havn selge dem ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring. Lett bedervelige varer kan tilintetgjøres hvis det er nødvendig Beregningsgrunnlag for varevederlag Grunnlag for beregning av varevederlag er varens vekt eller enhet. Gods med høyt volum og lav vekt beregnes aldri mindre enn 1/3 tonn per kubikk Rapporterings- og oppkrevingsbestemmelser I forbindelse med bruk av Vadsø Havns kaier, areal og innretninger, kan havnestyret pålegge havneoperatøren å oppkreve vederlag mot særskilt godtgjørelse. For varer som losses eller lastes utenom ekspeditør, plikter fartøyets fører å gi oppgaver eller sende fraktbrev over gods til Vadsø Havn innen 24 timer før ankomst. Vadsø Havn vil fakturere varemottaker eller vareavsender i henhold til mottatte oppgaver. Havnesjefen har adgang til å foreta kontroll ved stikkprøver og kan forlange og få oversendt manifest, fraktbrev og lignende. Farlig gods må innrapporteres til havnevakta minimum 48 timer før anløpet Passasjervederlag Fastsettelse og innkreving av passasjervederlag vil i hovedsak knytte seg til hurtigbåter, busser og eventuelt hurtigrutene. Vederlaget vil bli innført der hvor Vadsø Havn har utgifter til investering og drift av passasjerbekvemmeligheter Fritak for varevederlag - passasjerers bagasje - proviant, olje og skipsnødenheter som innlastes til fartøyets eget behov Del 1 - FORRETNINGSBETINGELSER 13

14 3.4 Vederlag for landverts transport Terminalvederlag Varer som transporteres landverts, og hvor havnas areal eller varelager benyttes til på-, avlasting eller omlasting, skal betale vederlag etter samme satser og regler som bestemt for varevederlaget. Dette gjelder også for varer som pålastes, avlastes eller omlastes på festede areal. Fritatt for dette vederlag er varer som belastes med ordinær varevederlag Vognvederlag Alle godstransporterende kjøretøy som bruker Vadsø Havns veger, areal eller parker i havneterminalen skal betale vognvederlag. Dette gjelder også for tilhengere m.v. Unntatt er de som etter nærmere avtale med Vadsø Havn er gitt fritak for dette. For biler under 7,5 tonn er ikke parkering inkludert i prisen. Kjøretøy under 3,5 tonn er fritatt for vognvederlag. Kjøretøy som parkerer på festede areal betaler kun ett vederlag per innkjøring, selv om oppholdet strekker seg over flere døgn Fastordning Transportører som benytter havnerminalen kan få automatisk tilgang med egen prisskala for vognvederlag. Dette avtales med Vadsø Havn Særskilte avtaler og fastavtaler For bedrifter på festede areal kan det inngås særskilte avtaler. Estimerte Fastavtaler kan inngås dersom det ikke er praktisk for transportør eller Vadsø Havn med fastordning Parkering Parkering skal skje på anviste plasser. Dersom parkering skjer utenom anviste plasser på Vadsø Havn sine areal ilegges et ekstra gebyr Bruk av bil med kran Kjøretøyet betaler vognvederlag etter gjeldende regulativ. Det tillates kun å laste/losse eget kjøretøy. All annen bruk vil bli behandlet i henhold til kapittel Kranvederlag eksterne kranoperatører Bruk av mobilkran på Vadsø Havns områder krever tillatelse fra Vadsø Havn og skal varsles inn på forhånd. Det belegges kranvederlag for perioden jobben utføres. Det skal varsles til havnevakta ved start og sluttført arbeid. 3.6 Leie av areal, bygninger, parkeringsplasser, småbåtplasser og lignende Utleie av Vadsø Havn sine areal, lagerlokaler, parkeringsplasser, slipp og småbåtplasser skjer ved inngåelse av egne leieavtaler. Leie av utendørs areal av kortere varighet avtales med Havnevakta. Del 1 - FORRETNINGSBETINGELSER 14

15 3.6.1 Leie av båtplass ved fritidsbrygge Vadsø Havn leier ut båtplasser i flere størrelseskategorier ved flytebrygger i Vadsø kommune. Båtplassene er primært beregnet for fritidsfartøy. Det er mulig å leie strømtilførsel til plassene på noen av bryggene. Leietakerne skal betale et avfallsgebyr der det er etablert en ordning for dette Leie av båtplass ved flytebrygga for fiskefartøy Vadsø Havn leier ut båtplasser ved flytebrygga for fiskefartøy i indre havn. Plassene er primært beregnet for yrkesfiskere. Det er satt av liggeplasser til langtids- og kortidsleie. Det er mulig å leie strømtilførsel til plassene. All landstrømtilknytning skal skje gjennom Vadsø Havn sine uttak. Det er etablert et avfallsmottak i container for brukerne. Leietakerne skal betale et avfallsgebyr Leie av oppstillingsplass på land Det er avsatt et areal på Vadsøya (øst for Mellageret) som oppstillingsplass for fartøy. Det vil være mulig å leie strømtilførsel til plassene Leie av slipp/båtopptrekk På Vadsøya disponerer Vadsø Havn en slipp/båtopptrekk for opptrekk av fartøy inntil 35 fot. Denne kan leies for opptrekk og service på fartøy. Det finnes mulighet for i tillegg å leie høytrykksspyler. Som leietaker har du tilgang til strøm og vann. 4. Gebyr for kostnadsdekning 4.1 Avfallsgebyr og skipsrenovasjon Hjemmel I henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (FOR nr. 931), kapittel 20 har Vadsø Havn KF etablert mottaksordning for avfall og lasterester fra skip Beskrivelse av gebyrsystemet Omkostninger forbundet med mottak og videre håndtering av avfall fra skip skal dekkes ved innkreving av avfallsgebyrer fra de skip som anløper havna. Omfanget av gebyret skal beregnes på grunnlag av skipets bruttotonnasje, eller mengde som leveres. Gebyret kan innkreves av havneansvarlig for hvert anløp eller som årsgebyr, sesonggebyr eller liknende. Dersom det leveres store mengder avfall eller lasterester, behandles det på samme måte som beskrevet for cruise/passasjerskip eller orlogsfartøy Oljeavfall, lasterester og kloakk Havnevakta vil formidle kontakt med firma som kan motta oljeavfall, lasterester og kloakk fra skip. For at disse avfallsfraksjonene skal kunne mottas må fartøyet ha overholdt meldeplikten beskrevet i forskriftens Gebyr for oljeavfall, lasterester og kloakk beregnes i hvert tilfelle på grunnlag av type og mengde som leveres, samt leveringstidspunkt. Gebyret oppkreves av Vadsø Havn etter faktisk levert type og mengde, med påslag av et administrasjonsgebyr. Del 1 - FORRETNINGSBETINGELSER 15

16 4.1.4 Avfall Skipsavfall som leveres ved Vadsø Havns kaier skal meldes på forhånd på godkjent meldingsskjema som er å finne på vår hjemmeside eller på skjema som sendes til fartøyet av havnevakten. Dette i henhold til forurensningsforskriften for skipsavfall. Avfall avleveres i avfallscontainere, som er plassert i havnen. Farlig avfall kan kun leveres ved spesielle mottaksstasjoner. Matavfall fra skip utenom EU/EØS-området skal behandles som spesialavfall. Gebyr beregnes etter de faktiske kostnader. Gebyr for avfall skal betales av alle fartøy som anløper offentlig kai, uavhengig om det leveres avfall fra skipet til avfallsordningen. Gebyr for avfall beregnes på grunnlag av skipets bruttotonn Fartøy som betaler gebyr for hvert anløp Gebyr for sortert og usortert avfall fra skip uten leveringsavtale i annen havn beregnes etter skipets bruttotonn. For langtidsanløp vil det tilkomme et gebyr per bestilling/tømming av avfallscontainer Gebyrfritak Det kan gis fritak eller bortfall av gebyr dersom det kan dokumenteres at avfallet leveres fast i en annen havn, og det kan dokumenteres at denne havna har mottaksordning i samsvar med forurensningsforskriftens kapittel 20, eller at andre særlige hensyn tilsier det. Gebyr for avfall oppkreves av Vadsø Havn og faktureres sammen med anløpsavgift og kaivederlag. 4.2 ISPS-gebyr Generelt ISPS-koden (The International Ship and Port Facility Security Code) er utarbeidet av de Forente Nasjoners (FN) sjøfartsorganisasjon International Maritime Organization (IMO). ISPS-koden ble vedtatt 12. desember Formålet med reglene er å beskytte havner og skip mot terrorhandlinger. FOR nr. 825: Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. (Forskrift om sikring av havner mot terror) implementerer de deler av ISPS-koden som stiller krav til havneterminaler som betjener slike fartøy Sikkerhetsgebyr Sikkerhetsgebyret er fartøyets eller kjøretøyets betaling for dekning av kostnader til investeringer og drift av sikkerhetstiltak og terrorberedskap i havna jf. Forskrift om sikring av havner mot terror. Havnesjefen kan fastsette måneds- eller årsvederlag. Havnesjefen kan også fastsette rabattordninger for langtidsanløp Offentlige kaier Alle skip og kjøretøy som anløper en ISPS-godkjent havneterminal skal betale ISPS-gebyr. Del 1 - FORRETNINGSBETINGELSER 16

17 4.3 Vederlag for adgangskort Alle aktører som skal ha adgang til ISPS- områder i Vadsø Havn må først bli sikkerhetsklarert av Vadsø Havn og undertegne sikkerhetserklæring. Personell som skal ha adgang må bære synlig ID kort som utstedes av Vadsø Havn etter søknad. Kjøretøy som skal ha tilgang kan få utstedt kjøretøytillatelse. Det kreves vederlag for utstedelse for ID-kort og kjøretøytillatelse. 4.4 Saksbehandlingsgebyr Hjemmel Saksbehandlingsgebyr innkreves i medhold av Havne- og farvannsloven paragraf 6 og paragraf 54, med tilhørende forskifter. Vadsø Havn behandler søknad om tillatelse etter Havne- og farvannsloven paragraf 27, 1. ledd. Søknadsplikten er knyttet til enhver aktivitet eller innretning som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde. FOR nr 1477: Forskrift om farleder med sitt kartgrunnlag legger klare føringer om hvem som skal behandle en søknad etter paragraf 27, 1. ledd, det vil si Vadsø kommunen v/ Vadsø Havn, og hvem som skal behandle en søknad etter paragraf 27, 2. ledd, det vil si Kystverket Vilkår Til dekning av Vadsø Havns nødvendige kostnader knyttet til behandling av søknad om tillatelse etter Havne- og farvannsloven paragraf 27 og forskrifter gitt i medhold av loven, skal tiltakshaver betale gebyr. For søknader som omfatter flere tiltak beregnes det et tillegg i gebyret på 20 prosent. Gebyrene kreves innbetalt etter at saksbehandlingen er foretatt. Vadsø Havn utsteder faktura etter at vedtak er fattet. Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det arbeid som er lagt ned. Gebyr ved avslag: Dersom en søknad om tiltak fører til avslag betales fullt gebyr i henhold til regulativet. 5. Salg av varer og tjenester 5.1 Vannleveranse til skip Fylling av vann avtales helst på forhånd. Ved levering av vann i ordinær arbeidstid påløper gebyr for 1 times arbeid. Utenom ordinær arbeidstid etter de faktiske kostnadene. 5.2 Strøm Levering av strøm avtales helst på forhånd. Vederlag for strøm beregnes etter forbruk. Ved levering av strøm i den ordinære arbeidstiden påløper gebyr per til/frakobling med 1 timers arbeid. Del 1 - FORRETNINGSBETINGELSER 17

18 Utenom ordinær arbeidstid betales de faktiske kostnadene. Fartøy som planlegger kaileie utover 72 timer skal benytte landstrøm. Unntak må avtales særskilt med havneadministrasjonen. 5.3 Fortøyning Fortøyning skal foretas på en maritim og sikkerhetsmessig forsvarlig måte og med personell med nødvendig kompetanse. Vadsø Havn kan etter avtale påta seg fortøyningstjenester. 5.4 Leie av arbeidskraft Vadsø Havns ansvar Kvalifisert arbeidskraft med nødvendige sertifikater eller godkjenning At gjeldene intern kontroll, helse, miljø, sikkerhet og offentlige krav etterleves Gjennomføre sikker jobb analyse Kundens ansvar Må rette seg etter de krav som Vadsø Havn har til helse, miljø, sikkerhet, internkontroll og offentlige krav Legge til rette for den operasjon som skal utføres, slik at det kan jobbes effektivt og sikkert 6. Leie av utstyr 6.1 Leie av havnebåten Leie er inkludert skipsfører. Vadsø Havns ansvar Stille med båt og mannskap som har de nødvendige sertifikater eller godkjenning At gjeldene intern kontroll, helse, miljø, sikkerhet og offentlige krav etterleves Gjennomføre sikker jobb analyse Kundens ansvar Må rette seg etter de krav som Vadsø Havn har til helse, miljø, sikkerhet, internkontroll og offentlige krav Legge til rette for den operasjon som skal utføres kan slik at det kan jobbes effektivt og sikkert Følge de anvisninger som blir gitt av Vadsø Havns mannskap. 6.2 Leie av maskin Vadsø Havn har for utleie to trucker, en teleskoptruck og en hjullaster. Disse leies ut med eller uten fører. Der leien er inkludert fører: Del 1 - FORRETNINGSBETINGELSER 18

19 Vadsø Havns ansvar Stille med kran/containertruck og mannskap som har de nødvendige sertifikater eller godkjenning At gjeldene intern kontroll, helse, miljø, sikkerhet og offentlige krav etterleves Gjennomføre sikker jobb analyse Kundens ansvar Må rette seg etter de krav som Vadsø Havn har til helse, miljø, sikkerhet, internkontroll og offentlige krav Legge til rette for den operasjon som skal utføres kan slik at det kan jobbes effektivt og sikkert Følge de anvisninger som blir gitt av Vadsø Havns mannskap Ved større oppdrag kan det avtales leie av truck uten fører. Dette skjer bare unntaksvis når leietaker kan dokumentere nødvendig kompetanse og Vadsø havn ikke kan stille med fører. Del 1 - FORRETNINGSBETINGELSER 19

20 Del 2 PRISLISTE 2015 Beredskapsfartøy, en del av oljevernberedskapen i nordområdene. Foto: Bernt-Aksel Jensen. 20

21 1. Generelt Dette heftet angir prisene som Vadsø Havn KF operer etter. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Del 1 - Forretningsbetingelser. 2. Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift Fartøy som anløper kommunens sjøareal, betaler anløpsavgift etter følgende satser: Av de første 300 bt. kr. 0,75 pr. tonn Av de neste 300 bt. kr. 0,75 pr. tonn Av de neste 600 bt. kr. 1,00 pr. tonn Av de neste 800 bt. kr. 0,31 pr. tonn Av de neste 1000 bt. kr. 0,29 pr. tonn Av de neste 2000 bt. kr. 0,34 pr. tonn Av de neste 5000 bt. kr. 0,26 pr. tonn Av de neste bt. kr. 0,20 pr. tonn Av de neste bt. kr. 0,16 pr. tonn Etter dette flat rate. Rutegående fartøyer belastes med 90 % av forannevnte avgift. Turistskip får et tillegg på 60 %. 3. Betaling for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Fartøy som legger til Vadsø Havn KFs kaier, betaler kaileie etter følgende satser: Av de første 300 bt. kr. 1,26 pr. tonn Av de neste 300 bt. kr. 1,10 pr. tonn Av de neste 600 bt. kr. 0,95 pr. tonn Av de neste 800 bt. kr. 0,74 pr. tonn Av de neste 1000 bt. kr. 0,53 pr. tonn Av de neste 2000 bt. kr. 0,34 pr. tonn Av de neste 5000 bt. kr. 0,26 pr. tonn Av de neste bt. kr. 0,19 pr. tonn Av de neste bt. kr. 0,17 pr. tonn Etter dette, flat rate. Minimumsbeløp for kaivederlag er kr 210,-. Rutegående fartøyer belastes med 90 % av forannevnte avgift. Turistskip får et tillegg på 60 %. 3.2 Spesielle kaivederlag for mindre fartøy Norske fartøy som anvendes til ervervsmessig fiske eller annen næringsvirksomhet skal betale kaivederlag beregnet etter fartøyets lengde. Vederlaget gjelder for bruk av alle kommunens kaier eller andre fortøyningsanretninger, som ikke dekkes av andre vederlag i avgiftsregulativet. Del 2 PRISLISTE

22 Fartøy med lengde under 11 m Fartøy med lengde 11 m 15 m Fartøy med lengde 15 m 20 m kr 100 pr. døgn, kr 1 575,- pr. mnd kr 125 pr. døgn, kr 1 970,- pr. mnd kr 150 pr. døgn, kr 2 360,- pr. mnd Fritidsfartøy betaler 50% av kaivederlaget. Fiskefartøy eller andre fartøy benyttet i næringsformål hjemmehørende i Vadsø kommune betaler et fast sesongvederlag. Fartøy med lengde under 11 m Fartøy med lengde 11 m 15 m Fartøy med lengde 15 m 20 m kr pr. halvår/sesong kr pr. halvår/sesong kr pr. halvår/sesong Fartøy med fast kailigge ved privat kai eller ved betalt plass ved kommunal kai betaler 10% av det faste sesongvederlaget. 3.3 Vederlag for bruk av sjøområder Fartøy som ankrer på reden betaler per døgn. Borerigger, rørleggingsfartøy, kranskip eller andre konstruksjoner som ankrer opp i havneområdet, betaler anløpsavgift og vederlag. Vederlagets størrelse fastsettes ut fra oppdragets art og omfang. Oppdrettsflåter, forflåter mv betaler vederlag etter egen avtale. 3.4 Varevederlag Følgende priser gjelder: Grunnsats pr. tonn kr. 32,00 Varegruppe Varebeskrivelse Varevederlag pr tonn, stykkgods Varevederlag pr tonn, bulk Varevederlag pr tonn, container 1 Korn Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 2 Poteter, andre friske eller fryste Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 grønnsaker, frukt 3 Levende dyr, sukkerroer Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 4 Tre og kork Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 5 Tekstiler, andre råstoff, animalsk, Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 vegetabilsk. 6 Næringsmidler og for Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 7 Oljefrø og oljeholdige frukter, fett Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 8 Fast mineralsk brensel Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 9 Råolje Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 10 Petroleumsprodukter Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 11 Jernmalm, avfall, støv fra masovner Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 12 Ikke-jernholdige mineraler og avfall Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 21,00 13 Metallvarer Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 14 Sement, kalk, bearbeide Kr. 21,00 Kr. 11,00 Kr. 21,00 byggematerialer 15 Sand, singel, stein, skifer og asfalt Kr. 21,00 Kr. 11,00 Kr. 21,00 16 Natur og kunstgjødsel Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 17 Kjemiske kull produkter tjære Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 18 Kjemikalier Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 Del 2 PRISLISTE

23 19 Cellulose og papir avfall Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 20 Maskiner og motorer Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 21 Glass, gl.varer, keramiske produkter Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 22 Trelast, lær, tekstiler, klær, bearbeide Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 30,00 varer 23 Diverse varer løse eller emballerte Kr. 32,00 Kr. 26,00 Kr. 32,00 24 Blandet last i container Kr. 32,00 Kr. 32,00 Kr. 32,00 25 Sloppvann Kr. 11,00 Kr. 11,00 Kr. 11,00 26 Motorkjøretøy med lengde inntil 5,5 Kr. 145,00/stk meter Motorkjøretøy med lengde over 5,5 Kr. 265,00/stk meter 27 Campingvogn/tilhenger med lasteevne Kr. 85,00/stk inntil 1200 kg 28 Større ikke selvgående Kr. 245,00/stk lastevogner/tilhengere 29 Anleggsbrakker Kr. 440,00/stk 30 Båter inntil 15 fot Kr. 410,00/stk Båter over 15 fot Kr. 820,00/stk 31 Ferdighusmoduler - Under 30 m 3 Kr. 295,00/stk m 3 Kr. 525,00/stk m 3 Kr. 670,00/stk - Over 90 m 3 Kr. 805,00/stk Forklaringer: Bulk, menes bulkgods (tørt eller flytende) som er uemballert og løst stuet direkte i lasterom og losses/ lastes, med spesielle anordninger. Stykkgods, menes gods som er emballert, palletert eller stuet i container, som kan losses lastes som en enhet, med truck/ traktor kran eller flak. Tomgods, menes emballasje som sendes uten varer, eks. tomme gassflasker, tomflasker og kasser, tomme containere, flak med storsekk/ big bags. Container, er en beholder, med standardiserte mål, som fraktes av bil, tog, skip og fly. Volumgods, regnes om til vektenhet, 1m 3, ikke mindre enn 1/3 tonn. Varer som losses og lagres for transitt, og som ikke direkte distribueres ut i distriktet, regnes et varevederlag pr. tonn med kr. 16,00. Containere Følgende priser gjelder: 10 fot = 4 tonn (grunnsats) kr. 120,00 20 fot = 8 tonn kr. 240,00 40 fot = 16 tonn kr. 480,00 Øl, vin og brennevin pr. palle kr. 75,00 Oljeprodukter pr. tonn kr. 32,00 Vederlag beregnes alltid etter den vektenhet som gir størst avregning. Transitt og gjennomgangs gods 50 % reduksjon. Varevederlag av varer som eksporteres til utlandet Av varer som eksporteres til utlandet over Vadsø havn, private kaier unntatt, betales varevederlag med kr. 16,00 pr. tonn. Minstepris pr. forsendelse er kr. 32,00. Del 2 PRISLISTE

24 3.5 Opplagsvederlag av overliggende gods Gods som opplegges på havnevesenets kaier/ areal over 48 timer, betales med et vederlag av kr. 4,50 pr. m 2 opptatt kai/ areal pr. døgn. Opplagres gods på havnevesenets øvrige arealer blir vederlag å betale med kr. 2,10 pr. m 2 opptatt areal pr. døgn. 3.6 Vederlag for landverts transport Terminalvederlag Samme satser og regler som bestemt for varevederlag (se tabell pkt 3.4) Vognvederlag Regulativ Enhet (kroner) Kjøretøy med registrert totalvekt under 7,5 tonn på fastordning (per døgn) 79,00 Kjøretøy med registrert totalvekt under 7,5 tonn uten fastordning (per døgn) 105,00 Parkering utenfor festeområdet (per døgn) 115,00 Kjøretøy med registrert totalvekt over 7,5 tonn på fastordning (per døgn) 185,00 Kjøretøy med registrert totalvekt over 7,5 tonn uten fastordning (per døgn) 244,00 Kjøretøy på fastavtale over 7,5 tonn (per døgn) 126,00 Kjøretøy på fastavtale under 7,5 tonn (per døgn) 105,00 Busser som kjører passasjerer ved cruiseanløp/ hurtigruteanløp (per døgn) 115,00 Særskilte avtaler per år/per bil 9 882,00 Parkering utenom anviste plasser (per døgn) 273,00 Fastordning prisskala Vognvederlag fastordning over 7,5 tonn Vognvederlag fastordning under 7,5 tonn Skala Anløp Skala Anløp 10 % 5 10 % 5 20 % % % % 15 Prisskalaen tar utgangspunkt i regulativ på fastordningen. Transportøren får lavere kostnad ved å velge fastordningen, men også ved økt målbar anløpsfrekvens. Målingen foretas månedlig. Kontakt Vadsø havn for nærmere informasjon. 3.7 Vederlag for bruk av mobilkran Bruk av mobilkran på Vadsø Havn KFs områder, kan bare skje etter tillatelse av Vadsø Havn KF. Slikt arealbruk erlegges med kr 210,- pr time, maks kr 2 100,- pr døgn. Minstepris er kr 210, Leie av areal, bygninger, parkeringsplasser, småbåtplasser og lignende Leie båtplass ved fritidsbrygge Prisgruppe Fartøystørrelse (faktisk bredde) Årlig leie F1 Mindre fartøy (<17 fot lengde) Kr 2 385,- F2 Inntil 2,0 m Kr 4 850,- F3 2,0 3,0 m Kr 6 105,- F4 > 3,0 m Kr 7 360,- Del 2 PRISLISTE

25 Avfallsgebyr fastsettes til kr 65,- pr. halvår i sesong uansett størrelse på fartøy. Øvrige forhold som gjelder: Prisgruppe F1 gjelder båtplass u/utrigger og strømtilgang. Prisgruppene F2-F4 gjelder båtplasser m/utriggere og tilgang til strøm. Leieplasser i flytebrygger uten etablert tilgang til strøm prises til 75% av prisene i prisgruppene F2 F4. Fritidsbrygga er beregnet for bruk for fritidsbåter inntil 35 fot lengde. Korttidsleie (< 1 år) kan gjøres dersom det er ledige plasser. Dette prises som følger: Pr. måned: 1/6-del av årsleien for gjeldende prisgruppe Pr. uke: 1/12-del av årsleien for gjeldende prisgruppe Leie båtplass ved flytebrygga for fiskefartøy Prissystem for dekningsvernet er som følger: Prisgruppe Fartøystørrelse (faktisk lengde) Årlig leie (eks. mva) Y1 Under 11 meter 8 150,- Y2 Over 11 meter ,- Øvrige forhold som gjelder: Alle leietakere vil ha tilgang til strøm m/måler. Ved bruk av landstrøm skal strømtilførsel fra Vadsø Havn benyttes. Korttidsleie (< 1 år) kan gjøres dersom det er ledige plasser. Dette prises som følger: Månedsleie: 1/6-del av årsleien for gjeldende prisgruppe dvs. kr 1.360,- pr. måned i prisgruppe Y1 dvs. kr 1.720,- pr. måned i prisgruppe Y2 Ukesleie: 1/12-del av årsleien for gjeldende prisgruppe dvs. kr 680,- pr. uke i prisgruppe Y1 dvs. kr 860,- pr. uke i prisgruppe Y2 Prioritering av leietakere gjøres slik at blad-b fiskere gis førsteprioritet, deretter blad-a fiskere. Blad A-fiskere kan også, dersom ledige båtplasser, kunne tilbys leie på fritidsbrygga. For liggeplasser på vestsiden av dekningsvernet (uten utriggere), skal leieprisen følge samme prisgruppe som på østsiden av dekningsvernet Leie oppstillingsplass på land Leie av oppstillingsplass på land følger de samme prisene som leie av båtplass på fritidsbrygga, prisgruppe F1 (se pkt ) Leie av slipp/båtopptrekk Slippen er beregnet til mindre fartøy, sjark og fritidsflåte. Maks størrelse, lengde 35 fot (10,65 meter), bredde maks 4,20 meter. Det er tre-3 prisklasser for ordinært slippsett, og en prisklasse for selvtrekk. Slippsett med vogn Maskin m/mann Sum Klasse 1 inntil 25 fot kr ,- kr. 840,- kr ,- Del 2 PRISLISTE

26 Klasse 2 fra 25 til 30 fot kr ,- kr. 840,- kr ,- Klasse 3 fra 30 til 35 fot kr ,- kr. 840,- kr ,- Prisene forutsetter slippsett innenfor ordinær arbeidstid, hverdager kl Utenom ordinær arbeidstid tilkommer de faktiske kostnader. Prisene gjelder for inntil 2 døgn med slipp tid. Over 2 døgn beregnes en pris på kr. 315,- pr. døgn ekstra slipp tid. Leie av høytrykk spyler kr. 265,- pr. slippsett. Maskin m/ mann, beregnet for samlet 2 timer, opp og ned på trekk av slippvogn. Prisklasse selvtrekk kr. 265,- for en vei, opp eller ned (ikke liggetid på slipp) Leie av kaiareal ifm service på fartøy Ved oppheising av fartøy på kai/bakareal for kortere service betales en leiepris tilsvarende leie av slipp/båtoppterekk (pkt ) med fratrekk av maskin m/mann. Prisene gjelder for oppstillingstid på kai inntil 2 døgn. Over 2 døgn beregnes en pris på kr. 315,- pr. døgn Leie lokaler og arealer Leie av næringslokale, kontorer pr.m 2, pr.år kr. 945,- Leie av lagerlokale, frostfritt/temperert pr.m 2, pr.år kr. 525,- Leie av lagerlokale, vareskur/kaldlager pr.m 2, pr.år kr. 315,- Leie av opparbeidet uteareal langtidsleie pr.m 2, pr.år kr. 32,- Minimumsleie 10 m 2 for lokaler, 100 m 2 for arealer. Korttidsleie (< 1 år) prises som følger: Halvårsleie: 9/12-del av årsleien dvs. for vareskur/kaldlager kr 236,25 pr. m 2 pr. halvår Månedsleie: 1/6-del av årsleien dvs. for vareskur/kaldlager kr 52,50,- pr. m 2 pr. måned Ukesleie: 1/12-del av årsleien dvs. for vareskur/kaldlager kr 26,25 pr. m 2 pr. uke For all utleie, inngås egne leiekontrakter. Ovennevnte priser gjelder nye leiekontrakter. For eksisterende leiekontrakter økes avtalt leiepris med 5%. 4. Gebyr for kostnadsdekning 4.1 Avfallsgebyr - skipsrenovasjon Alle fartøy skal betale følgende renovasjonsgebyr for hvert anløp. Av fartøy under 100 bt kr. 84,00 Av fartøy mellom bt. kr. 126,00 Av fartøy mellom bt. kr. 105,00 Av fartøy mellom bt. kr. 300,00 Av fartøy mellom bt. kr. 420,00 Av fartøy mellom bt. kr. 650,00 Av fartøy mellom bt. kr. 995,00 Av fartøy over bt. kr ,00 Minste avfallsgebyr per anløp er kr. 210,-. Del 2 PRISLISTE

27 Turistfartøy, sats - kr.7,95 pr. passasjer, som skipet er registrert for. Fartøyer med større avfallsmengder levert til havnevesenets container belastes med kr. 680,- pr. m 3, inklusiv transport. Kostnader direkte tilknyttet levering av avfall og lasterester, med transport til avfallsmottak, vil bli fakturer direkte fra mottaker. 4.2 Avfallsgebyr for fiskefartøy hjemmehørende i Vadsø kommune Avfallsgebyret er kr 265,- pr. halvår i sesong uansett størrelse på fartøy (også for fartøy som ikke leverer avfall). Ved større mengde, beregnes renovasjon etter volum, levert. 4.2 ISPS-gebyr Ved anløp av fartøy i internasjonal trafikk, og som faller inn under bestemmelsene ISPS koden, EU forordninger og herunder nasjonale forskrifter, vil bli fakturert et ISPS vederlag. Vederlaget er 25 % av beregnet kaivederlag, med minimum kr. 265,- pr. anløp. 4.3 Vederlag for adgangskort Utstedelsesgebyr for ID kort (kort med holder), gyldighet 2 år kr. 315,- Utstedelsesgebyr for kjøretøykort, gyldighet 1 år kr. 160,- ISPS kurs (kreves før ID kort utstedes) kr. 260,- 4.4 Saksbehandlingsgebyr Tiltak som krever politisk behandling (prinsipielle saker): Dette kan være søknad om fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, moloer, utfylling, utdyping, opplag på reden, ledninger, kabler og rør, lyskilder o.l Tiltak som behandles administrativt (kurante saker): Dette kan være søknad om fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, moloer, utfylling, utdyping, opplag på reden, ledninger, kabler og rør, lyskilder o.l Oppfølgning av tiltak: For oppfølgning av tiltak som utføres i strid med tillatelsen skal det betales gebyr etter medgått tid Befaring: Hvis befaring er nødvendig kommer tillegg for medgått arbeidstid og reisekostnader Søknad om opplag av fartøy ved privat eller offentlig kai, utstedelse av dokumenter for bekreftelser, attester o.l Utstedelse av dokumenter utenom alminnelig arbeidstid Kr ,- Kr ,- Minste sats kr. 525,- Minste sats kr. 525,- Kr. 525,- Etter regning 4.5 Fakturagebyr Ved utstedelse av faktura påkommer et gebyr på kr. 40,- (eks. mva.). 5. Salg av varer og tjenester 5.1 Vannleveranse til skip Fylling av vann kr. 19,00 pr tonn Minstepris som for 20 tonn Del 2 PRISLISTE

28 Ved levering av vann i ordinær arbeidstid påløper gebyr for 1 times arbeid. Utenom ordinær arbeidstid etter de faktiske kostnadene. 5.2 Levering av strøm Strøm betales etter forbruk: Til fartøy uansett tonnasje kr. 1,65 pr. kw Ved levering av strøm i den ordinære arbeidstiden påløper gebyr per til/frakobling med 1 timers arbeid. Utenom ordinær arbeidstid betales de faktiske kostnadene. Følgende fartøy gis 25% rabatt pr kw: - Yrkesfartøy som har fast (årsbasis) strømmåler på Flytebrygga for fiskefartøy eller ved andre kommunale kaianlegg - Redningsskøyta Følgende fartøy gis 15% rabatt pr kw: - Leietakere med årskontrakt ved Fritidsbrygger 5.3 Leie av arbeidskraft Leie av arbeidskraft, ordinær tid kl kr. 610,00 pr time Minstepris 1 time Leie av arbeidskraft, overtid/helg kr. 900,00 pr time Minstepris 2 timer 6. Leie av utstyr 6.1 Leie av havnebåten Leie av havnebåt, ordinær tid kl (inkl. fører) (Leietiden beregnes fra klargjøring til ferdig fortøyd) Leie av havnebåt, overtid/helg (inkl. fører) (Leietiden beregnes fra klargjøring til ferdig fortøyd) kr ,-/time kr ,-/time Enkeltoppdrag etter avtale/tilbud. 6.2 Leie av maskin Vadsø Havn har for utleie to trucker, en teleskoptruck og en hjullaster. Disse leies ut med eller uten fører. Sats for maskinutleie: Ordinær tid, kl Overtid/helg Kr. 810,- pr. time, inklusiv fører. Kr. 500,- pr. time, ekskl. fører. Påslag kr. 285,- pr. time når fører er inkludert. Uten fører, ingen påslag. Ved større oppdrag kan det avtales leie av maskin uten fører. Dette skjer bare unntaksvis når leietaker kan dokumentere nødvendig kompetanse og Vadsø havn ikke kan stille med fører. Del 2 PRISLISTE

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

FORRETNINGS- BETINGELSER

FORRETNINGS- BETINGELSER FORRETNINGS- BETINGELSER 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med tilhørende

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015 Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige vilkår... 1 1.1 Pris, tilbud, betaling og panterett... 1 1.2 Forsinkelsesrenter, straffeansvar og merverdiavgift...

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 Del 3. Prisliste Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 3.1 Generelt Dette heftet angir prisene i Harstad Havn KF. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Forretningsbetingelser.

Detaljer

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Innhold Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva.... 4 1. KAIVEDERLAG:... 4 2. VAREVEDERLAG:... 4 3. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER:... 5 4. PASSASJERVEDERLAG...

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012 Priser for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 2 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 2 3.2

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF

Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Tromsø havnestyre i møte 31.10.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige vilkår... 1 1.1 Pris, tilbud, betaling og panterett...

Detaljer

Priser for bruk av HARSTAD HAVN

Priser for bruk av HARSTAD HAVN Priser for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet.

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet. Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet. 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vedrlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert pr intervall 0-300 Kr. 0,43 Kr. 129,- Kr. 129,-

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn Foto: Albert Henry Hansen Svalbard Museum (ca 1953-1954) Innhold 1. Generelle bestemmelser 2. Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3. Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Havneregulativ 2011. Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10

Havneregulativ 2011. Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10 Havneregulativ 2011 Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10 INNHOLD Havneregulativ 2011 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1 HJEMMEL 5 1.2 MERVERDIAVGIFT 5 1.3 OPPLYSNINGSPLIKT 5 1.4 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Anløpsavgift NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS, ANLØPSAVGIFT, gjeldende fra 01.01.2011. Informasjon. Nordkapp og Porsanger Havn IKS 3 1. Bakgrunn 3 2.

Detaljer

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Gjeldende fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Vedtatt, med hjemmel i Vedtekt for Hadsel Havn KF 16, i Hadsel havnestyre i HS 2015/24 den 16.11.2015. Dette

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Balsfjord kommune Bergneset Havn 2016 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for Bergneset Havn og Balsfjord kommunes sjøområde Del 1 Balsfjord kommune 01.01.2016 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste for ÅRH 2016 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF er for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2016 Innhold 1. Generelt...3 2. Anløpsavgift...3 3. Bruk av infrastruktur...3 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift...

Detaljer

Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV

Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV Vedlegg 5 til FORSKRIFT OG PRISREGULATIV for bruk av Kirkenes havnevesens kaianlegg, landareal og tjenester og Sør-Varanger kommunes sjøareal 2012 Vedtatt i Sør-Varanger Havnestyre den xx.yy.2011 under

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2017 Gjeldende fra 01.01. 2017 Anbefalt av Vestvågøy havnestyre 22.11.2017 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Forskrift og regulativ for år 2018 formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet i formannskapet den 29.11.2017 og i kommunestyret den 13.12.2017. Side

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2016 Narvik Havn KF Pris og vilkår Narvik Havn KF Gjelder fra: 01.01.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 LOVREGULERT AVGIFT... 2 2.1 ANLØPSAVGIFT... 2 2.1.1 Hjemmel... 2 2.1.2 Formål... 2 2.1.3

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

KVINESDAL HAVNEVESEN

KVINESDAL HAVNEVESEN KVINESDAL HAVNEVESEN FORSKRIFT OM HAVNEAVGIFTER Avgiftsområdet er Kvinesdal havnedistrikt Forskrifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995 Avgifter sist vedtatt den 15.12.2010, sak K-82/10 1

Detaljer

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 2015 Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 Vedtatt av Namsos kommunestyre.. Avgiftene oppkreves i kommunens havne og sjøområder. I N N H O L D S F O R T E G N E

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Fastsatt i medhold av Lov om havner

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

PRISLISTE 2014. Side 1

PRISLISTE 2014. Side 1 PRISLISTE 2014 Side 1 Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. Informasjon om betingelser i Bodø havns forretningsbetingelser 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vederlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER GENERELLE BESTEMMELSER For priser, se Priser for bruk av Bodø havn Hjemmel: Retningslinjer for prisfastsetting for Bodø havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 ne 19. om havner

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON... 4 Del 1... 5 1.1. Bakgrunn... 6 1.2. Generelle bestemmelser... 6 1.2.1 Formål og hjemmel... 6 1.2.2 Straffeansvar... 6 1.2.3 Merverdiavgift... 6

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12/mob 957 73 644 VHF Kanal 12/16 E-post E-post havnevakt Hjemmeside harstadhavn@harstad.kommune.no havnevakta@harstad.kommune.no

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Forretningsbetingelser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF

Forretningsbetingelser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF Forretningsbetingelser for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2016 Innhold 1. Alminnelige vilkår...3 1.1 Definisjoner... 4 1.2 Pris- og betalingsbetingelser...

Detaljer

PRISER. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Hammerfest Havn KF.

PRISER. For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Hammerfest Havn KF. PRISER For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av. Gyldig fra 1. januar 2017 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Generelt... 2 2.0 Anløpsavgift og kaivederlag... 3 Anløpsavgift:... 3 Kaivederlag:... 3 2.1

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no «HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Lyngen kommune Regulativ for havner og sjøarealer 2017 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for kommunale havner og sjøarealer Del 1 Lyngen kommune 01.01.2017 1. Innhold GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

Lopp"n;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00

Loppn;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 Loppa kommune Parkveien 1-3 90 Øksfjord Tel. 8 30 00 www.loppa.kommune.no Avgiftsregulativ Lopp"n;;ffdistrikt Dra pä Lopp havet - et hav av rnuliqheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE l. Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF 2018 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven),

Detaljer

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH)

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) HAVNEREGULATIV Vederlag Gebyrer Salg av varer og tjenester Utleie av utstyr og personell GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 Administrasjonens forslag Vedtatt i havnestyret 2.12.2014

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN

Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN Priser og vilkår for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN KF 2017 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven),

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

Saknsnr Utvalg 2lt5 49n5

Saknsnr Utvalg 2lt5 49n5 LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 2.09.201s 20118-01 Olav Henning Trondal olav.h. trondal@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 2lt 49n Loppa Havneutvalg Kommunestyre Avgiftsregulativ

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012 Loppa Havn KF 9550 Øksfjord Vedtatt i Loppa kommunestyre i sak 76/11 den 13.12.2011 Des.2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel... 3 1.3 Straffeansvar...

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF 1 FOR Gjeldende fra: 01.01.2015 Vedtatt i Berlevåg kommunestyret 19.06.2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INFORMASJON..3 2. GENERELLE BESTEMMELSER...4 a. Straffeansvar.. 4 3. FARTØYSAVGIFTER...4 a. Anløpsavgift

Detaljer

Risavika Terminal AS

Risavika Terminal AS Risavika Terminal AS prisliste 2013 Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2013 Gyldig f.o.m. 01.01.2013 Side 1 av 9 1. Generelle betingelser Side 3 2 Leie og kontortjenester Side

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Vedtatt av Lurøy kommunestyre i sak 77/14 Justerte satser for 2017 i sak 73/16 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2013 Narvik Havn KF Pris og vilkår Vederlag Gjelder fra: 21.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 LOVREGULERT AVGIFT... 2 1.1 ANLØPSAVGIFT... 2 1.1.1 Hjemmel... 2 1.1.2 Formål... 2 1.1.3

Detaljer

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2017 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis en kort

Detaljer

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2018 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017.

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV 2013

AVGIFTSREGULATIV 2013 AVGIFTSREGULATIV 2013 Vedtatt i Havnestyret PS sak 8/12 Den 28.11.2012 Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...2 STRAFFEANSVAR...2 2. FARTØYSAVGIFTER...3 23 A ANLØPSAVGIFT...3 FRITAKELSE

Detaljer

Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015

Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2015 Gyldig f.o.m. 01.01.2015 Risavika Terminal AS Kontak tlf. 51 71 59 30, e-post; logistikksenter@risavika.no www.risavika.no Side 1 av 9

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift. 1.FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 18.12.2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Vadsø Havn

Priser og vilkår for bruk av Vadsø Havn VADSØ HAVN K/F PORT OF VADSO Priser og vilkår for bruk av Vadsø Havn Flyfoto av Vadsø havn 2011. Foto: Tormod Amundsen. Gjelder fra 01.01.2013 Innholdsfortegnelse INFORMASJON... 5 Del 1 - FORRETNINGSBETINGELSER...

Detaljer

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014 Forretningsvilkår Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2014 Forretningsvilkår Trondheim Havn IKS 1. Alminnelige vilkår Disse fellesregler gjelder med mindre annet er fastsatt

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT Lødingen Havn KF Vedtatt av havnestyret den 8. mai 2014. Gjeldene fra 1. juni 2014 1 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETTING Målsettingen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN 2009 Vedtatt i kommunestyret 22.12.2008 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Skjervøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

Detaljer

Havneregulativ. for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde BRØNNØY HAVN KF

Havneregulativ. for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde BRØNNØY HAVN KF Havneregulativ for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde 2018 Foto: Harald Warholm BRØNNØY HAVN KF Kaia Postboks 65 8901 BRØNNØYSUND E-mail: bronnoy.havn@bronnoy.kommune.no

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2014, vedtatt 18.12.13, KS-172/13 Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE 1. Innledende

Detaljer