Havneregulativ Vedtatt av Bodø havnestyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Havneregulativ 2011. Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10"

Transkript

1 Havneregulativ 2011 Vedtatt av Bodø havnestyre

2

3 INNHOLD Havneregulativ 2011 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER HJEMMEL MERVERDIAVGIFT OPPLYSNINGSPLIKT MELDEPLIKT, UTENLANDSKE FARTØY OG FRITAK FOR BETALING ANSVARSFORHOLD, STRAFFEANSVAR OG PANTERETT 6 KAP. B VEDERLAG: Betaling for bruk av infrastruktur KAIVEDERLAG VAREVEDERLAG REGULATIV FOR VAREVEDERLAG FRITATT FOR VAREVEDERLAG BESTEMMELSER FOR OPPKREVING AV VAREVEDERLAG VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER 12 4 VEDERLAG FOR LANDVERTS TRANSPORT VOGNVEDERLAG 14 5 FORTØYNINGSRELATERTE VEDERLAG VEDERLAG FOR ANKRING, OPPTAK AV SJØSAND OG BRUK AV BØYER 16 KAP. C UTLEIE: Båtplasser, utstyr, personell etc GJESTENDE FARTØYER TJENESTER SERVICEBYGG 17 7 LEIE AV BÅTPLASS VED FLYTEBRYGGER LEIE AV FAST SMÅBÅTPLASS ØVRIGE BRYGGER, FORTØYNINGER LANGTIDSLEIE, PRIVATE FARTØYER LANGTIDSLEIE, FARTØYER SOM BENYTTES I NÆRINGSVIRKSOMHET LEIE AV FLYTEBRYGGER VED ARRANGEMENTER 19 8 SLIPSETT UTLEIE AV FARTØYER, PERSONELL ETC UTLEIE AV FARTØYER, HJULLASTER, VARE- OG LASTEBILER LEIE AV BODØ HAVN KFS PERSONELL PARKERING BODØ HAVN KFS PARKERINGSPLASSER PARKERINGSGEBYR BODØTERMINALEN 21 KAP. D SALG: Strøm, vann, tjenester etc DIVERSE SALG STRØMLEVERANSER VANNLEVERANSER SALG FRA HAVNEOMRÅDET FRA SALGSBIL SALG VED KAI/BRYGGE PROFILERINGSPLASS I BODØ HAVN 22 KAP. E GEBYRER: ISPS, avfall, renovasjon etc SIKKERHETSGEBYR AVFALLSGEBYR- OG SKIPSRENOVASJON RENOVASJON FORENING/LAG PR. ÅR: GEBYR VED UREGLEMENTERT AVFALLSDEPONERING GEBYRER FOR ULOVLIG HENSETTING AV KJØRETØYER, GJENSTANDER OL FAKTURERINGS- OG SAKSBEHANDLINGSGEBYR Side 3 av 288

4 Side 4 av 288

5 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Hjemmel Retningslinjer for prisfastsetting for Bodø havn KF er hjemlet i lov av17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann 10 og 25. Med tilhørende forskrifter. 1.2 Merverdiavgift Merverdiavgiften reguleres til en hver tid etter lov om merverdiavgift med forskrifter. Alle priser, avgifter og vederlag(tjenester), er å anse som eksklusiv merverdiavgift dersom ikke annet fremgår i regulativet. Mva. belastes etter merverdiavgiftsloven av 19. juni 1969 nr. 66 og med senere endringer, jf. St.prp. nr. 1 ( ) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Som en hovedregel kan sies at utenlandske fartøyer og fartøyer som skal til eller kommer fra utenlandske havner, samt orlogsfartøy og statsfartøy med en bestemt virksomhet, er fritatt for merverdiavgift på avgifter og tjenester. 1.3 Opplysningsplikt Havnens kunder plikter å gi Bodø havn KF de opplysninger som er nødvendig for å beregne og innkreve kai- og varevederlag. Bodø havn KF kan kreve kopi av dokumentasjon for å kunne kontrollere beregning av havnens krav etter denne forskriften, og for å kunne oppfylle offentlige statistikk krav. 1.4 Meldeplikt, utenlandske fartøy og fritak for betaling Det er meldeplikt til Bodø havneoppsyn når fartøyer ankommer og forlater Bodø havn. Utenlandske fartøyer som anløper Bodø havn er pålagt å ha norsk megler. Side 5 av 288

6 Havnedirektøren kan etter søknad gi et fartøy fritak for betaling, helt eller delvis. Dette vurderes ut fra hensikt, samt at anløpet ikke er i forretningsmessig drift. Dersom det i perioden oppstår uforutsette skjevheter mht. beregning av enkelte fartøy eller vareslag, kan havnedirektøren foreta de administrative tilpasninger som er nødvendig for å rette opp utilsiktede forhold eller tilpasninger ut fra konkurransehensyn. 1.5 Ansvarsforhold, straffeansvar og panterett Reder er ansvarlig for betaling av anløpsavgiften. Skyldig anløpsavgift er tvangsgrunnlag for utlegg. Ved forsinket betaling av anløpsavgift svares forsinkelsesrente etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. For straffeansvar ved unndragelse av betaling m.m. vises det til lov om havn og farvann 62. Panterett, inndrivelse av krav etter Havne- og farvannsloven 2009 (Lov ). 55. Inndrivelse av gebyr og avgift Skyldig gebyr og avgift fastsatt i medhold av 6, 23, 24, 25, 42 sjette ledd og 54 er tvangsgrunnlag for utlegg. Krav som staten eller en kommune har mot rederen etter henholdsvis 23 og 24 eller 25 og 42 sjette ledd i denne loven, har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven). 56. Panterett for krav ved direkte gjennomføring og tiltak overfor fartøy i fare Krav som myndigheten etter loven har mot rederen i anledning utgifter, skade og tap som pådras ved iverksetting av tiltak som nevnt i 36 og 38, har panterett i skip og last etter bestemmelser om sjøpanterett i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven). Side 6 av 288

7 KAP. B VEDERLAG: Betaling for bruk av infrastruktur 2 KAIVEDERLAG Fartøyer som legger til Bodø havns kaier, betaler kaivederlag etter følgende satser. Vederlaget betales en gang pr. døgn eller del av døgn. Interval Vederlag sats Av første 300 BT kr. 0,41 Av de neste 300 BT kr. 0,40 Av de neste 600 BT kr. 0,38 Av de neste 800 BT kr. 0,35 Av de neste BT kr. 0,32 Av de neste BT kr. 0,32 Av de neste BT kr. 0,30 Av de neste BT kr. 0,30 Av de neste BT kr. 0,41 Av de neste BT kr. 0,41 Noter: Minste vederlag kr. 100,00 pr. døgn eller del av døgn Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for ½ døgn, det betales dog alltid kaivederlag for minst ett døgn. Opphold under en time for mannskapsskifte eller service til fartøyet gis fritak for kaivederlag. Alle rederier med skip som anløper Bodø havn: Minimum tre ganger pr. uke i regulær linjefart, og hvor bruttotonnasje pr. skip er minimum BT gis en grupperabatt på inntil 30 % pr. anløp. Fartøyer som unnlater å melde fra til Bodø havneoppsyn når de forlater havna betaler for et døgn ekstra. Side 7 av 288

8 For fartøy som etter ordre fra havnemyndighetene må forhale fra kai for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til kai igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden hadde ligget ved kaien. Hvis fraværet fra kai er over 3 timer, skal det skje fradrag i den beregnede liggetid for den tid fartøyet har vært borte fra kaien. Skifter et fartøy fra en plass ved offentlige kaier til en annen uten, i den mellomliggende tid, å ha vært utenfor kommunens sjøområde, blir liggetiden å beregne som om fartøyet uten avbrytelse hadde ligget ved kaien. Et fartøy som fortøyer på siden av et annet fartøy som ligger ved offentlig kai og har forbindelse med land over sistnevnte fartøy, skal betale fullt vederlag etter gjeldende satser. Orlogsfartøyer er fritatt for kaivederlag, men betaler vederlag for utførte tjenester i havnen. Side 8 av 288

9 3 VAREVEDERLAG Havneregulativ 2011 Varevederlaget kreves opp innenfor Bodø kommunens sjøområde. Varevederlaget ilegges varen som betaling for dens bruk av offentlige kaier og arealer og gjelder for varer som bringes om bord eller i land fra skip. Beregningsgrunnlaget for varevederlag er varens brutto vekt i tonn inkl. emballasje. Volumvekt regnes om til vektenhet 1m 3 = 0,5 tonn, i henhold til lovens bestemmelser. Beregningsgrunnlaget skal dog aldri være mindre enn varens vekt. 3.1 Regulativ for varevederlag Varenummer Stykkgods Varevederlag pr. enhet 04 A Trelast kr. 13,00 pr. m 3 04 B Husmoduler kr. 13,00 pr. m 3 14 A Stål, jern og annet tunggods kr. 20,50 pr. tonn 14B Klinker- og sement baserte kr. 10,50 pr. tonn byggevarer 24 A Frosne varer kr. 12,50 pr. tonn 24 I Stykkgods kr. 26,00 pr. tonn 24 J Minstesats kr. 8,00 pr. tonn 24 M Diverse m 3 last kr. 13,00 pr. m 3 Returemballasje/Tomgods Kr. 15,00 pr. tonn Varenummer Bulk Varevederlag pr. enhet 24 G Sand, singel og grus kr. 6,20 pr. tonn Varenummer Spesialgods Varevederlag pr. enhet 20B Containere inntil 20 fot kr. 150,00 20C Containere 20 tom. 25 fot kr. 250,00 20D Containere over 25 fot kr. 300,00 Noter: Varevederlag for ro/ro last innføres ved eget vedtak, etter kunngjøring og varsel til berørte parter iht. regler for saksbehandling. Side 9 av 288

10 For større varevolum gis kvantumsrabatt etter følgende intervaller: o Stykkgods: Stykkgods varenr. 24 I, målt i antall tonn - 0% fom. 0 tom % fom tom % fom tom % fom tom % fom tom % fom og over o Spesialgods: Containere varenr. 20 B, C, D, målt i antall TEUs* - 0% fom. 0 tom % fom tom % fom tom % fom tom % fom tom % fom og over Note: * TEU = 20 fot ISO standard sjø container. 3.2 Fritatt for varevederlag Passasjerers bagasje Proviant, drivstoff eller andre forsyninger til fartøyets drift. 3.3 Bestemmelser for oppkreving av varevederlag 1. Varevederlaget skal som hovedregel betales av ekspeditør/megler på vegne av vareeieren. Dette skal dog ikke være til hinder for at varevederlaget ved innenriks forsendelser etter avtale kan pålegges transportøren dersom vederlaget innberegnes i frakten. 2. For varer som ankommer havnen i transitt for videreforsendelse med fartøy, erlegges varevederlaget kun ved inngående. Varer som ankommer havna med jernbane, bil og annen landtransport og videresendes med båt erlegges fullt vederlag. Varevederlag kan pålegges varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kai dersom et av fartøyene ligger ved offentlige kaier. Vederlaget kan i så fall ikke oppkreves med mer enn en tredjedel Side 10 av 288

11 av overforstående satser. Varer som føres i land over Bodø havn KFs eiendom utenom kai kan ilegges halv varevederlag. 3. Varevederlaget dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning tilhørende Bodø havn KF inntil 48 timer etter endt lossing av skip, eller inntil 48 timer før lasting av skipet tar til. 4. Vederlaget oppkreves av ekspeditør eller megler mot en godtgjørelse f.t. 10 % av oppkrevd beløp. Bodø havn KF skal gis nødvendig adgang til kontroll av oppkreving og innbetaling av vederlaget. Innkrevingsgodtgjørelse til ekspeditør eller megler bortfaller ved redusert vederlag, ved transitt eller ved større rabattordninger. 5. Ekspeditørene/meglerne sender oppgave over mottatt og avskipet gods innen 15. hver måned til Bodø havn KF. Dersom denne frist ikke overholdes bortfaller innkrevingsgodtgjørelsen. 6. På grunnlag av mottatt oppgave fakturerer Bodø havn KF varevederlaget til vedkommende ekspeditør/megler. 7. Dersom ekspeditør/megler har krav på innkrevingsgodtgjørelse sendes faktura på dette til Bodø havn KF snarest. 8. For varer som losses eller lastes utenom ekspeditør, plikter fartøyets fører å gi oppgaver eller sende fraktbrev over gods til havneoppsynet innen 24 timer før ankomst. Bodø havn KF vil fakturere varemottaker eller vareavsender i henhold til mottatte oppgaver. 9. Mottaker/avsender av gods, ekspeditører, fartøysførere og andre som, direkte eller indirekte, formidler trafikk fra, til eller innen kommunens sjøområde, er pliktig til å oppgi til havnemyndighetene oppgave over godsets art, mengde, avsendelses- eller bestemmelsessted. 10. Havnedirektøren har adgang til å foreta kontroll og kan forlange å få oversendt/utlevert manifest, fraktbrev og lignende. Side 11 av 288

12 3.4 Vederlag for overliggende varer Varer eller gods skal bare legges på de steder som havneoppsynet anviser. Varer og gods skal alltid plasseres minimum to meter fra kaikant på Terminalkaia og en meter fra kaikant på Jernbanekaia. Varer som losses på Bodø havns arealer eller kaier eller innlegges i dets skur, kan ligge vederlagsfritt i 48 timer fra den tid lossing er avsluttet. For varer som blir liggende lenger enn 48 timer, men hvor det på forhånd er avtalt med Bodø havn KF, betales det for den overstigende tid følgende vederlag pr. døgn: Transitt og gjennomgående gods kr. 4,00 pr. m 2 På åpen kai eller åpent skur kr. 8,00 pr. m 2 I lukket pakkhus eller skur kr. 10,00 pr. m 2 For varer som blir liggende lenger enn 48 timer, uten at dette avtales med Havneoppsynet, betales det for den overstigende tid følgende vederlag pr. døgn: Transitt og gjennomgående gods kr. 10,00 pr. m 2 På åpen kai eller åpent skur kr. 20,00 pr. m 2 I lukket pakkhus eller skur kr. 25,00 pr. m 2 Gods som plasseres mindre enn to meter fra kaikant på Terminalkaia og en meter fra kaikant på Jernbanekaia betaler kr. 10,00 pr. m 2 pr. døgn fra første påbegynte døgn med mindre annet er avtalt på forhånd. Havnedirektøren kan, om han finner det nødvendig, kreve opplossede varer avhentet før utløpet av den vederlagsfrie tid (48 timer). Herunder skal det så vidt mulig påsees at de varer som har ligget lengst, avhentes først. Opplagsvederlag for utgående varer er den samme som for inngående varer. Side 12 av 288

13 Bodø havn KF er uten ansvar for de varer som er henlagt på dets arealer, kaier eller skur. Varer som ligger på kaier eller skur uten samtykke, eller som blir liggende der lenger enn tillatt, kan fjernes og lagres for vedkommende mottaker eller avsenders regning. Blir varer ikke hentet innen 3 måneder, kan Bodø havn selge dem ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring. Varer som ikke gir sikkerhet for påløpte omkostninger eller som er lett utsatt for å bederve eller som kan foranledige skade, har Bodø havn KF rett til å selge innen utløpet av de 3 måneder, eller tilintetgjøre hvis det finnes nødvendig. Side 13 av 288

14 4 VEDERLAG FOR LANDVERTS TRANSPORT Terminal- og vogntogvederlagene ble innført 1. juli 2008 for å likestille landverts og sjøverts transport over Bodø havn KFs arealer. 4.1 Vognvederlag Alle godstransporterende kjøretøy, som bruker Bodø havns veger, arealer eller parkerer i havneterminalene skal betale vognvederlag Dette gjelder også for tilhengere m.v. Unntatt er de som etter nærmere avtale med Bodø havn KF er gitt fritak for dette. Kjøretøy under 3,5 tonn er fritatt for vognvederlag. Kjøretøy som parkerer på utleide arealer betaler kun ett vederlag per innkjøring, selv om oppholdet strekker seg over flere døgn Satser for kjøretøy med registrert totalvekt < 7,5 tonn med fast avtale: Kjøretøy med registrert totalvekt under 7,5 tonn (iht. vognkortet) betaler kr. 20,- pr. døgn 5 dager i uken. Satsen gjelder kun for lasting, lossing og omlasting. Dersom det parkeres utenfor utleide arealer betales i tillegg kr. 55,- i parkeringsgebyr per døgn Satser for kjøretøy med registrert totalvekt < 7,5 tonn uten fast avtale: Kjøretøy med registrert totalvekt under 7,5 tonn (iht. vognkortet) betaler kr. 40,- pr. døgn. Dersom det parkeres utenfor utleide arealer betales i tillegg kr. 55,- i parkeringsgebyr per døgn Satser for kjøretøy med registrert totalvekt > 7,5 tonn med fast avtale: Kjøretøy med registrert totalvekt over 7,5 tonn (iht. vognkortet) betaler kr. 55,- pr. døgn. Satsen inkluderer også parkering i et døgn. Side 14 av 288

15 4.1.4 Satser for kjøretøy med registrert totalvekt > 7,5 tonn uten fast avtale: Kjøretøy med registrert totalvekt over 7,5 tonn (iht. vognkortet) betaler kr. 115,- pr. døgn. Satsen inkluderer også parkering i et døgn Busser Busser som kjører passasjerer ved cruiseanløp/hurtigruteanløp betaler kr. 80,- pr. buss per døgn Særskilt avtale Bedrifter som ønsker kan en inngå en fast avtale for egne lastebiler/vogntog. Disse kjøretøy betaler 5 000,- pr. bil pr. år, med rett til ubegrenset kjøring. Denne avtale inkluderer ikke parkering på Bodø havn sitt område. Side 15 av 288

16 5 FORTØYNINGSRELATERTE VEDERLAG For bruk av Bodø havn KFs fortøyningspullerter, utenom kaiene, betales det et fortøyningsrelatert vederlag. For hver gang et fartøy fortøyer i en fortøyningspullert tilhørende Bodø havn KF betales det et vederlag på: Av fartøyer t.o.m 100 BT kr. 77,00 Av fartøyer mellom 101 og 500 BT kr. 155,00 Av fartøyer mellom 501 og BT kr. 225,00 Av fartøyer mellom og BT kr. 350,00 Av fartøyer mellom og BT kr. 525,00 Av fartøyer mellom og BT kr. 700,00 Av fartøyer over BT kr ,00 Og videre for hvert BT kr. 345,00 Bistand til fortøyning m.m. betales etter fastsatte timesatser, minimum en time pr. utkalling. Utenom ordinær arbeidstid avregnes minimum to timer pr. utkalling. 5.1 Vederlag for ankring, opptak av sjøsand og bruk av bøyer Fartøyer som ankrer på reden betaler kr. 385,00 pr. døgn Borerigger, rørleggingsfartøyer, kranskip eller andre konstruksjoner som ankrer opp i havneområdet, betaler et tillegg på: kr. 285,00 pr. anker pr. døgn eller del av døgn Vederlag for opptak av sjøsand fra havbunnen kr. 6,80 pr. tonn Vederlag for bruk av Bodø havn KFs bøyer kr. 68,00 pr. døgn Side 16 av 288

17 KAP. C UTLEIE: Båtplasser, utstyr, personell etc. 6 GJESTENDE FARTØYER Vederlag for gjestende fartøyer ved gjestebrygge pr. døgn eller del av døgn: Fartøyer t.o.m 25 fot kr 100,00 Fartøyer mellom 25 og 50 fot kr. 150,00 Fartøyer mellom 50 og 70 fot kr. 300,00 Fartøyer mellom 70 og 90 fot kr. 400,00 For fartøyer over 90 fot beregnes vederlaget etter gjeldende havneregulativ. Er fartøyet bebodd utenom sesongen betales døgnleie fullt ut Vann, strøm og renovasjon kommer i tillegg. 6.1 Tjenester servicebygg Vaskemaskin m/tørketrommel samt dusj og WC i servicebygget til Bodø havn KF kan benyttes til følgende priser: Dusj, for de første 7 minutter kr. 30,00 inkl. mva. Dusj, for påfølgende 5 minutter kr. 15,00 inkl. mva. Vaskemaskin kr. 50,00 inkl. mva. Tørketrommel kr. 50,00 inkl. mva. 7 LEIE AV BÅTPLASS VED FLYTEBRYGGER 7.1 Leie av fast småbåtplass Molorota Pr. båtplass kr ,00 pr. år Brygge 1 Årsleie betales etter bryggeplassens bredde kr ,00 pr. m. Bølgedemper Årsleie betales etter benyttet kailengde kr. 320,- pr. meter Kystfiskerbryggen: Fartøyer t.o.m. 29 fot kr ,00 pr. år Over 30 fot kr ,00 pr. år Bruk av vann og strøm fra Bodø havns installasjoner betales i tillegg. Side 17 av 288

18 Brygge Rønvik Fartøyer t.o.m. 20 fot pr. båtplass, pr. sesong kr ,00 Månedsleie kr. 765,00 Sesong fra 1. april til 15. september. 7.2 Øvrige brygger, fortøyninger Båtplass ved Fiskerlagets brygge, pr. båtplass kr. 735,00 pr. år Fortøyning på svai kr. 735,00 pr. år Kystlaget Salta, pr. båtplass kr. 735,00 pr. år Valen lystbåthavn, leie sjøareal båthavnen kr ,00 pr. år Leie for benyttet havareal kr. 11,70 pr. m 2 Fartøyer som benytter Bodø havns kaier/flytebrygger uten tillatelse fra havneoppsynet betaler kr ,00 i tillegg til ordinær anløpsavgift og skipsvederlag. Dersom et fartøy blir, over 48 timer, liggende ulovlig ved Bodø havns brygger eller kaier, kan Bodø havns tjenestemenn ta mindre fartøyer på land for eiers kostnad og risiko. 7.3 Langtidsleie, private fartøyer Privateide fritidsfartøyer med avtale om fast båtplass ved Bodø havns brygger betaler følgende vederlag: Fartøyer inntil 20 fot : kr. 840,- pr måned. Over 20 fot : kr. 420,- i tillegg pr. 10 fot pr. måned. 7.4 Langtidsleie, fartøyer som benyttes i næringsvirksomhet Næringsdrivende fartøyer med avtale om fast båtplass ved Bodø havns brygger betaler følgende vederlag: Fartøyer inntil 20 fot : kr ,- pr. måned. Over 20 fot : kr. 630,- i tillegg pr 10 fot pr. måned. Ved avtale om månedsleie betales det alltid for en hel måned. Leieprisen inkluderer både anløpsavgift-og kaivederlag Forbruk av vann, strøm og renovasjon kommer i tillegg Fartøyer over 90 fot betaler anløpsavgift og kaivederlag etter avtale basert på bruttotonn (BT). Side 18 av 288

19 I henhold til avtale mellom Nordland Fylkes Fiskarlag og Bodø havn KF betaler medlemmer av fiskarlaget bosatt i Bodø kommune, med basis angitt fartøysliste ajourført av fiskarlaget, en fast årsleie på kr. 800,00 pr. år for anløp av Bodø havn. Leien inkluderer både anløpsavgift og kaivederlag. I avtalen forutsettes at ankomst og avgang for hvert anløp meldes til havneoppsynet. For å drive salg av fisk, reker etc. fra fartøy ved Bodø havns kaier/brygger betales det i henhold til punkt 18 i Havneregulativet. 7.5 Leie av flytebrygger ved arrangementer Pr. døgn Kr ,00 I tillegg betales ordinært skipsvederlag for de fartøyer som benytter bryggen i reservasjonsperioden. Ved større arrangementer kan tilbud innhentes fra Bodø havn KF. Bistand fra Bodø havns personell utover selve reservasjonen av flytebryggen betales etter gjeldende timesatser. Leie av land- og kaiareal til arrangement, markedsføringsaktiviteter og lignende avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle. 8 SLIPSETT Slipsett for sjarker og fritidsbåter, opp og ut kr. 70,00 pr. fot etter to døgn Slipsett, opp og ut på samme flo 50 % rabatt Leie av høytrykksprøyte kr. 165,00 pr. gang Minstepris kr.1040,00 pr. gang Etter to døgn, 50 % tillegg for hvert overskytende døgn. Side 19 av 288

20 9 UTLEIE AV FARTØYER, PERSONELL ETC. 9.1 Utleie av fartøyer, hjullaster, vare- og lastebiler Leie av Bodø havn KFs fartøyer, hjullaster, lastebil og varebil: H/B Tor og Anytec Leie av båt, pr. time kr ,00 M/S Øyvern, Leie av båt, pr. time kr ,00 Lift Leie av Omme Lift 1550 E, montert på tilhenger kr. 420,00 Hjullaster Leie hjullaster Volvo L-35, pr. time kr. 600,00 Leie hjullaster Volvo L-90, pr. time kr. 840,00 Lastebil og varebil Leie for hhv. lastebil og varebil, pr. time kr. 570,00 I tillegg betales bemanning etter gjeldende timesatser. Satsene for leie båt og maskin gjelder hele døgnet. 9.2 Leie av Bodø havn KFs personell Følgende timesatser gjelder for leie av Bodø havns personell. Ved vesentlige endringer i beregningsgrunnlag kan satsene reguleres fortløpende. For Bodø havns personell betales følgende timesatser : Ordinær timesats Overtid 50% Overtid 100% Høytid kr. 480,00 kr. 725,00 kr. 970,00 kr ,00 Det beregnes alltid minimum 1 time. For utkalling på natt, helligdager og høytider gjelder tariffavtalens regler som basis for beregning av minimumstid. Side 20 av 288

21 10 PARKERING Havneregulativ Bodø havn KFs parkeringsplasser Leie av parkeringsplass i sentrum, pr. år Leie av parkeringsplass Bodøterminalen-Rønvik pr år. Faste leietakere som er innbefattet i en oblatordning er unntatt fra årlig parkeringsavgift kr ,00 kr , Parkeringsgebyr Bodøterminalen På anvist plass beregnes følgende betaling for parkering på Bodøterminalens område: Pr. privatbil, campingvogn, henger pr. døgn kr. 50,00 Pr. bil med campingvogn/henger og bobil kr. 80,00 Pr. buss pr. døgn kr. 100,00 Mva. er inkludert parkeringsgebyr - Bodøterminalen For lastebiler og vogntog, se Vogntogvederlag kap.6. Side 21 av 288

22 KAP. D SALG: Strøm, vann, tjenester etc. 11 DIVERSE SALG 11.1 Strømleveranser Vederlag for strøm fra Bodø havn KFs strømforsyning: Markedspris + 90 øre pr. kwt. Til/fra kobling, i tillegg til forbrukt energi kr. 100,00 Strøm, minstebeløp pr. døgn kr. 90, Vannleveranser Kr. 20,00 pr. tonn. Minstebeløp pr. leveranse kr. 175, Salg fra havneområdet fra salgsbil Salg fra havneområdet pr. dag eller del av dag. kr. 150,00 Strøm kommer i tillegg Salg ved kai/brygge Salg ved kai/brygge kr. 150,00 Vederlaget gjelder også fartøyer som er fortøyd utenfor andre båter som ligger ved flåten. Vederlaget gjelder ved salg av fisk og betales i tillegg til ordinær anløpsavgift og kaivederlag. Fartøyer over 32 fot kan ikke legge til fiskeflåten/salgsflåten uten særskilt tillatelse fra havneoppsynet Profileringsplass i Bodø havn Profileringsplass kr. 150,- pr. enhet pr. påbegynt døgn. Strøm og andre tjenester kommer i tillegg. Profileringsplass avtales med driftssjef Bodø havn KF. Side 22 av 288

23 KAP. E GEBYRER: ISPS, avfall, renovasjon etc. 12 SIKKERHETSGEBYR (Jfr. Forskrift 2004 Forskrift om sikkerhet og terrorberedskap i norske havner) Sikkerhetsgebyr er fartøyets eller kjøretøyets betaling for dekning av kostnader til investeringer og drift av sikkerhetstiltak og terrorberedskap i havna. Havnedirektøren kan fastsette måneds- eller årsgebyr. Havnedirektøren kan også fastsette rabattordninger for langtidsanløp. Alle skip som anløper Jernbanekaia, Terminalkaia og Fiskerihavna betaler et sikkerhetsvederlag på: Kr. 0,04 pr. bt. pr. døgn. Cruiseskip skal betale kr pr. passasjer skipet er sertifisert for. Brukere av sikrede områder betaler et sikkerhetsgebyr på: Kr. 15,00 pr. m 2, for leide arealer og lagerlokaler, pr. år. Adgangskort til ISPS-områder: Nytt kort kr. 450,00 Årsleie kr. 225,00 Besøkskort til ISPS-områder lånes ut for maksimum 48 timer pr. oppdrag. Ut over 48 timer betales det kr. 50,- pr døgn/del av døgn. Besøkskort som ikke blir returnert belastes med kr. 500,- pr stk. Side 23 av 288

24 13 AVFALLSGEBYR- OG SKIPSRENOVASJON Forskrift om begrensing av forurensing av (forurensingsforskriften), kap. 20 Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip Alle skip skal, minst 24 timer før anløp av Bodø havn, gi melding til havneoppsynet om levering av avfall og lasterester. Skipsfører på ethvert skip skal sørge for at avfall og lasterester blir levert til mottaksanordningen i Bodø havn før det forlater havna. Følgende avfallsgebyr innkreves uavhengig av om det leveres avfall i havna: Fartøyer f.o.m. 50 t.o.m. 250 BT kr. 42,00 Fartøyer f.o.m. 251 t.o.m. 500 BT kr. 68,00 Fartøyer f.o.m. 501 t.o.m BT kr. 109,00 Fartøyer f.o.m t.o.m BT kr. 204,00 Fartøyer f.o.m t.o.m BT kr. 340,00 Fartøyer f.o.m t.o.m BT kr. 572,00 Fartøyer f.o.m t.o.m BT kr. 955,00 Fartøyer over BT kr ,00 Fartøyer som anløper havnen flere ganger i samme døgn, betaler gebyret en gang pr. døgn. Fartøyer som bestiller egen container betaler renovasjon etter regning. All hensetting av spesialavfall, herunder olje, oljefiltre, batterier, kjemikalier mm., uten avtale ilegges vederlag for avhenting og medgått ressursbruk. Fritak: Fritidsbåter - godkjent for høyst 12 personer - samt fiskebåter skal ikke kreves for vederlaget, med mindre de betaler ordinært kaivederlag. Side 24 av 288

25 13.1 Renovasjon forening/lag pr. år: Bodø Båtforening kr ,00 Kystlaget Salta kr ,00 Dersom det i løpet av år 2011 kommer nye retningslinjer for beregning av renovasjonsgebyret vil den bli endret i løpet av året Gebyr ved ureglementert avfallsdeponering Fartøy som forlater Bodø havn KFs kaier og som ureglementert etterlater seg avfall, lasterester, og lignende kan bli ilagt: et gebyr som skal dekke leie av Bodø havns personell for opprydning iht. satser i kapitel 16. Gebyret vil minimum være 2 timer for en mann kostnader i forbindelse med deponering eller lagring av etterlatenskaper Gebyrer for ulovlig hensetting av kjøretøyer, gjenstander ol. Hensetting av kjøretøyer, gjenstander og lignende på Bodø havns områder, uten tillatelse fra havneoppsynet, ilegges et gebyr på: Kr ,00 14 FAKTURERINGS- OG SAKSBEHANDLINGSGEBYR Ved forsinket betaling svares morarente etter Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Ved fakturering belastes kr. 45,00. Avventer Forskrift om saksbehandlingsgebyr som er under utarbeidelse av Fiskeri- og kystdepartementet/kystverket. Side 25 av 288

26 NOTATER Havneregulativ 2011 Side 26 av 288

27 Side 27 av 288

28 BODØ HAVN KF kontakt informasjon: Besøksadresse : Bodøterminalen, 4. etasje Postadresse : Postboks 138, 8001 Administrasjon : Havneoppsyn/PFSO (24t.): Driftsavdeling : Telefaks : E-post Web : :

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Innhold Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva.... 4 1. KAIVEDERLAG:... 4 2. VAREVEDERLAG:... 4 3. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER:... 5 4. PASSASJERVEDERLAG...

Detaljer

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet.

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet. Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet. 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vedrlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert pr intervall 0-300 Kr. 0,43 Kr. 129,- Kr. 129,-

Detaljer

PRISLISTE 2014. Side 1

PRISLISTE 2014. Side 1 PRISLISTE 2014 Side 1 Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. Informasjon om betingelser i Bodø havns forretningsbetingelser 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vederlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE PRISLISTE

INNHOLDSFORTEGNELSE PRISLISTE INNHOLDSFORTEGNELSE PRISLISTE BRUK AV INFRASTRUKSTUR 1. Kaivederlag 2. Vederlag for bruk av sjøområder 3. Varevederlag 4. Vederlag for overliggende varer 5. Passasjervederlag 6. Vederlag for landverts

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE PRISLISTE

INNHOLDSFORTEGNELSE PRISLISTE INNHOLDSFORTEGNELSE PRISLISTE BRUK AV INFRASTRUKSTUR 1. Kaivederlag 2. Vederlag for bruk av sjøområder 3. Varevederlag 4. Vederlag for overliggende varer 5. Passasjervederlag 6. Vederlag for landverts

Detaljer

Prisliste Bodø Havn - Prisliste

Prisliste Bodø Havn - Prisliste Prisliste 2019 Bodø Havn - Prisliste 2019 1 2 Bodø Havn - Prisliste 2019 Innholdsfortegnelse Prisliste 2019 BRUK AV INFRASTRUKSTUR 1. Kaivederlag...3 2. Varevederlag...4 3. Vederlag for overliggende varer...4

Detaljer

Prisliste Bodø Havn - Prisliste

Prisliste Bodø Havn - Prisliste Prisliste 2018 Bodø Havn - Prisliste 2018 1 2 Bodø Havn - Prisliste 2018 Innholdsfortegnelse prisliste BRUK AV INFRASTRUKSTUR 1. Kaivederlag 2. Vederlag for bruk av sjøområder 3. Varevederlag 4. Vederlag

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

HAVNESTYREMØTE Anløpsregulativ Anløpsregulativ 2018

HAVNESTYREMØTE Anløpsregulativ Anløpsregulativ 2018 HAVNESTYREMØTE 15.12.2017 Anløpsregulativ 2018 1 Anløpsregulativ 2018 2 HAVNESTYREMØTE 15.12.2017 Anløpsregulativ 2018 Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER 1. Hjemmel 2. Avgiftsområde 3. Merverdiavgift

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

Havneregulativ for Nesna Havn 2019

Havneregulativ for Nesna Havn 2019 Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2019 Forskrift og regulativ for år 2019 formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet i formannskapet den 05.12.2018 og i kommunestyret den 19.12.2018. Side

Detaljer

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste for ÅRH 2016 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor

Detaljer

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Forskrift og regulativ for år 2018 formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet i formannskapet den 29.11.2017 og i kommunestyret den 13.12.2017. Side

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER GENERELLE BESTEMMELSER For priser, se Priser for bruk av Bodø havn Hjemmel: Retningslinjer for prisfastsetting for Bodø havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 ne 19. om havner

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Bodø Havn - Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser

Bodø Havn - Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Bodø Havn - Forretningsbetingelser 2018 1 Forretningsbetingelser 2018 2 Bodø Havn - Forretningsbetingelser 2018 Innhold 1.0 GENERELLE BESTEMMELSER 2.0 BRUK AV INFRASTRUKSTUR 3.0 AVFALLSGEBYR, SKIPSRENOVASJON

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 Del 3. Prisliste Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 3.1 Generelt Dette heftet angir prisene i Harstad Havn KF. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Forretningsbetingelser.

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH)

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) HAVNEREGULATIV Vederlag Gebyrer Salg av varer og tjenester Utleie av utstyr og personell GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 Administrasjonens forslag Vedtatt i havnestyret 2.12.2014

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Balsfjord kommune Bergneset Havn 2016 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for Bergneset Havn og Balsfjord kommunes sjøområde Del 1 Balsfjord kommune 01.01.2016 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Fastsatt i medhold av Lov om havner

Detaljer

Priser for bruk av HARSTAD HAVN

Priser for bruk av HARSTAD HAVN Priser for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Priser for bruk av HARSTAD HAVN

Priser for bruk av HARSTAD HAVN Priser for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

Priser for bruk av HARSTAD HAVN

Priser for bruk av HARSTAD HAVN Priser for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

PRISREGULATIV FOR KOMMUNALE HAVNER OG KAIANLEGG OSEN KOMMUNE

PRISREGULATIV FOR KOMMUNALE HAVNER OG KAIANLEGG OSEN KOMMUNE PRISREGULATIV FOR KOMMUNALE HAVNER OG KAIANLEGG OSEN KOMMUNE Informasjon E-post Telefon Nettside postmottak@osen.kommune.no 725 78 200 (dagtid) www.osen.kommune.no Andre viktige telefonnumre Brann 110

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

KVINESDAL HAVNEVESEN

KVINESDAL HAVNEVESEN KVINESDAL HAVNEVESEN FORSKRIFT OM HAVNEAVGIFTER Avgiftsområdet er Kvinesdal havnedistrikt Forskrifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995 Avgifter sist vedtatt den 15.12.2010, sak K-82/10 1

Detaljer

Prisregulativ Longyearbyen Havn 01/2019

Prisregulativ Longyearbyen Havn 01/2019 Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS Innhold 1. Generelt 2. Anløpsavgift 3. Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG SØRFOLD KOMMUNES SJØDISTRIKT TRER I KRAFT

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG SØRFOLD KOMMUNES SJØDISTRIKT TRER I KRAFT FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG I SØRFOLD KOMMUNES SJØDISTRIKT TRER I KRAFT 06.07.2017 Innhold 1.0 Målsetting... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgiftsområde... 3 1.4 Ankomst og forhåndsmelding...

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no «HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Havneregulativ Loppa kommune 2019

Havneregulativ Loppa kommune 2019 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Loppa kommune Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Formål...

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

Prisregulativ Longyearbyen Havn 01/2018

Prisregulativ Longyearbyen Havn 01/2018 Prisregulativ Longyearbyen Havn Foto: A.B. Wilse Svalbard Museum Innhold 1. Generelt 2. Anløpsavgift 3. Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

Forskrifter og regulativer for Flakstad og Vestvågøy Kommunes havner og sjøområder 2018

Forskrifter og regulativer for Flakstad og Vestvågøy Kommunes havner og sjøområder 2018 Forskrifter og regulativer for Flakstad og Vestvågøy Kommunes havner og sjøområder 2018 ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER LOFOTEN HAVN GJELDENDE FRA 01.01.2018 Vedtatt av: Vestvågøy Kommunestyre

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Gjeldende fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Vedtatt, med hjemmel i Vedtekt for Hadsel Havn KF 16, i Hadsel havnestyre i HS 2015/24 den 16.11.2015. Dette

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Lyngen kommune Regulativ for havner og sjøarealer 2019 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for kommunale havner og sjøarealer Del 1 Vedtatt i kommunestyresak 109/18 1 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017.

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt

Detaljer

Tønsberg havn Havneregulativ

Tønsberg havn Havneregulativ Tønsberg havn Havneregulativ Gjeldende fra 1.1.2019 Tønsberg kommune Bystyret 07.11.2018 Havneregulativ Tønsberg kommune Iht til Forskrift om publisering av havneopplysninger av 20.12.2010 nr 1761 Vedtatt

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2017 Gjeldende fra 01.01. 2017 Anbefalt av Vestvågøy havnestyre 22.11.2017 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2016 Narvik Havn KF Pris og vilkår Narvik Havn KF Gjelder fra: 01.01.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 LOVREGULERT AVGIFT... 2 2.1 ANLØPSAVGIFT... 2 2.1.1 Hjemmel... 2 2.1.2 Formål... 2 2.1.3

Detaljer

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2017 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis en kort

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Lyngen kommune Regulativ for havner og sjøarealer 2017 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for kommunale havner og sjøarealer Del 1 Lyngen kommune 01.01.2017 1. Innhold GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2017

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2017 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2017 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

FORRETNINGS- BETINGELSER

FORRETNINGS- BETINGELSER FORRETNINGS- BETINGELSER 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med tilhørende

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I SAUDA HAVNEDISTRIKT AVTALE MELLOM SAUDA HAVNEVESEN OG FARTØY SOM ANLØPER SAUDA HAVNEVESENS ANLEGG

AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I SAUDA HAVNEDISTRIKT AVTALE MELLOM SAUDA HAVNEVESEN OG FARTØY SOM ANLØPER SAUDA HAVNEVESENS ANLEGG Havneregulativ AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I SAUDA HAVNEDISTRIKT Avgiftsregulativet bygger på havneloven og de forskrifter som departementet har knyttet til havnelovens avgifts del. Avgiftsregulativet

Detaljer

G j e l d e n d e fra AV:

G j e l d e n d e fra AV: P r i s l i s t e f o r h a v n e r i F l a k s t a d o g Ve s t v å g ø y K o m m u n e 2 0 1 8 L O F O T E N H A V N G j e l d e n d e fra 01.01.2018 A N B E F A L T O G V E D T A T T AV: Vestvågøy havnestyre

Detaljer

Lopp"n;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00

Loppn;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 Loppa kommune Parkveien 1-3 90 Øksfjord Tel. 8 30 00 www.loppa.kommune.no Avgiftsregulativ Lopp"n;;ffdistrikt Dra pä Lopp havet - et hav av rnuliqheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE l. Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2019

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2019 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2019 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

Priser og vilkår 2019 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2019 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2019 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2019 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2018 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012 Priser for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 2 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 2 3.2

Detaljer

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015

Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 2015 Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015 Vedtatt av Namsos kommunestyre.. Avgiftene oppkreves i kommunens havne og sjøområder. I N N H O L D S F O R T E G N E

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2019 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2019 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

G j e l d e n d e fra AV: Vestvågøy havnestyre Vestvågøy Kommunestyre Flakstad Kommunestyre

G j e l d e n d e fra AV: Vestvågøy havnestyre Vestvågøy Kommunestyre Flakstad Kommunestyre P r i s l i s t e f o r h a v n e r i F l a k s t a d o g Ve s t v å g ø y K o m m u n e 2 0 1 9 L O F O T E N H A V N G j e l d e n d e fra 01.01.2019 A N B E F A L T O G V E D T A T T AV: Vestvågøy havnestyre

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn Foto: Albert Henry Hansen Svalbard Museum (ca 1953-1954) Innhold 1. Generelle bestemmelser 2. Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3. Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012 Loppa Havn KF 9550 Øksfjord Vedtatt i Loppa kommunestyre i sak 76/11 den 13.12.2011 Des.2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel... 3 1.3 Straffeansvar...

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Vadsø Havn - 2015

Priser og vilkår for bruk av Vadsø Havn - 2015 VADSØ HAVN KF PORT OF VADSO Priser og vilkår for bruk av Vadsø Havn - 2015 Flyfoto av Vadsø havn 2011. Foto: Tormod Amundsen. Gjelder fra 01.01.2015 Innholdsfortegnelse INFORMASJON... 6 Del 1 - FORRETNINGSBETINGELSER...

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV 2018 Vedtatt i Kommunestyret 19.12.2017 Innhold LOVERK... 2 GENERELT... 2 ANLØPSAVGIFT... 3 KAIVEDERLAG... 5 VAREVEDERLAG... 6 VEDERLAG FOR OPPLAG AV VARER... 7 VOGNVEDERLAG...

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV 2013

AVGIFTSREGULATIV 2013 AVGIFTSREGULATIV 2013 Vedtatt i Havnestyret PS sak 8/12 Den 28.11.2012 Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...2 STRAFFEANSVAR...2 2. FARTØYSAVGIFTER...3 23 A ANLØPSAVGIFT...3 FRITAKELSE

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

Risavika Terminal AS

Risavika Terminal AS Risavika Terminal AS prisliste 2013 Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2013 Gyldig f.o.m. 01.01.2013 Side 1 av 9 1. Generelle betingelser Side 3 2 Leie og kontortjenester Side

Detaljer

Prisliste. for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde BRØNNØY HAVN KF. Kaia Postboks BRØNNØYSUND

Prisliste. for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde BRØNNØY HAVN KF. Kaia Postboks BRØNNØYSUND Prisliste for bruk av infrastruktur og tjenester i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde 2019 Foto: Harald Warholm BRØNNØY HAVN KF Kaia Postboks 65 8901 BRØNNØYSUND E-Mail: bronnoy.havn@bronnoy.kommune.no

Detaljer