Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF"

Transkript

1 Forretningsbetingelser Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Tromsø havnestyre i møte

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige vilkår Pris, tilbud, betaling og panterett Forsinkelsesrenter, straffeansvar og merverdiavgift Lovregulert avgift Anløpsavgift Betaling for bruk av infrastruktur Kaivederlag Vederlag for bruk av sjøområder Varevederlag Vederlag for landverts transport Kranvederlag eksterne kranoperatører Leie av areal, bygninger, parkeringsplasser, småbåtplasser og lignende Gebyr for kostnadsdekning Avfallsgebyr og skipsrenovasjon ISPS-gebyr Vederlag for adgangfunksjoner Saksbehandlingsgebyr Salg av varer og tjenester Vannleveranse til skip Levering av strøm Leie av arbeidskraft Leie av utstyr Leie av hjullaster, feiemaskin og lastebil Leie av havnebåt Leie av kran og containertruck... 14

3 1. Alminnelige vilkår Hjemmel Retningslinjer for prisfastsetting for Tromsø Havn KF er gitt i medhold av LOV nr. 19 om Havner og farvann (Havne- og farvannsloven) med senere forskrifter. 1.1 Pris, tilbud, betaling og panterett Pris Kunden er forpliktet til å betale den pris som til en hver tid er vedtatt, eller til den pris som er avtalt. Alle priser er oppgitt eksklusiv moms og eventuelle avgifter. For mer informasjon om priser se: Priser for bruk av Tromsø Havn KF Valuta Med mindre annet er avtalt, er alle priser oppgitt i norske kroner. Dersom pris er oppgitt i annen valuta enn norske kroner, bærer kunden risikoen for enhver kurssvingning mellom den norske krone og den oppgitte valuta i tidsrommet mellom tilbudets utgivelse og betalingsdagen. Tilbud Alle tilbud, som Tromsø Havn avgir, er uforpliktende inntil kundens aksept av tilbudet er kommet Tromsø Havn i hende. Betalingsbetingelser Foretaket avgjør om betaling skal skje kontant, forskuddsvis, om kreditt kan gis og da om garantistillelse fra bank eller annen likeverdig sikkerhetsstillelse kreves. Som standard betalingsbetingelse ved fakturert krav, gjelder som hovedregel betalingsfrist regnet i antall dager etter fakturadato. Standard betalingsbetingelse er 14 kalenderdager etter fakturadato. Ved forskuddsbetaling kan annen betalingsfrist fastsettes, slik at betaling foreligger før vare leveres eller den perioden tjenesten vedrører påbegynnes. Foretaket kan endre standard betalingsbetingelser i løpet av den periode betalingssatsene i prislisten gjelder. Behandlingsvederlag Ved viderefakturering av innkjøpte varer og/eller tjenester, hvor leverandøren kunne fakturert disse direkte på varemottaker og/eller bruker av tjenesten, kan behandlingsvederlag anvendes i tillegg til prisen for vedkommende vare/tjeneste. 1

4 Sikkerhetsstillelse Tromsø Havn kan kreve sikkerhetsstillelse eller forskuddsbetaling for de tjenester som skal leveres, eller forventes levert kunden. Panterett Kapittel 9 Inndrivelse av krav etter Havne- og farvannsloven paragraf 55 om inndrivelse av gebyr og avgift. Skyldig gebyr og avgift fastsatt i medhold av paragrafene 6, 23, 24, 25, 42 sjette ledd og paragraf 54 er tvangsgrunnlag for utlegg. Krav som staten eller en kommune har mot rederen etter henholdsvis paragrafene 23 og 24 eller paragrafene 25 og 42 sjette ledd i denne loven, har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i LOV nr. 39: Lov om sjøfarten (Sjøloven). Paragraf 56. Panterett for krav ved direkte gjennomføring og tiltak overfor fartøy i fare. Krav som myndigheten etter loven har mot rederen i anledning utgifter, skade og tap som pådras ved iverksetting av tiltak som nevnt i paragrafene 36 og 38, har panterett i skip og last etter bestemmelser om sjøpanterett i Sjøloven. 1.2 Forsinkelsesrenter, straffeansvar og merverdiavgift Forsinkelsesrenter Ved betaling etter forfall, belastes forsinkelsesrenter iht. LOV nr. 100 Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Ved belastning av forsinkelsesrente anvendes de til en hver tid gjeldende satser for maksimalrente. Inndrivelse etter loven Utestående fordringer som har forfalt, inndrives i henhold til LOV : Lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav (inkassoloven). Forfalte krav utløser inkassovarsel som eneste betalingsoppfordring før saken oversendes inkassoselskap for videre behandling. Ved utsending av inkassovarsel kan behandlingsgebyr (purregebyr) anvendes i tillegg til hovedkravet og forsinkelsesrenter. Inndrivelse av inntekter i henhold til foretakets prisliste skjer normalt i henhold til de privatrettslige regler. Inndrivelse av avgift i medhold av Havne- og farvannsloven er tvangsgrunnlag for utlegg, og det foreligger panterett i skipet i henhold til reglene om sjøpanterett i Sjøloven. 2

5 Straffeansvar Med bøter eller fengsel straffes etter paragraf 62 i Havne- og farvannsloven. Den som forsettlig eller uaktsomt ikke retter seg etter avsnittene i a f i nevnte paragraf. Merverdiavgift Merverdiavgiften reguleres til en hver tid etter LOV nr. 58: Lov om merverdiavgift med tilhørende forskrifter og vedtak (Merverdiavgiftsloven). Som hovedregel gjelder at utgående merverdiavgift anvendes ved omsetning av rett til å disponere kommunal havn, ved salg av infrastrukturtjenester, samt generelt ved salg av varer og tjenester. Utgående merverdiavgift anvendes ikke der det gjennom lov eller tilhørende forskrift eller vedtak er gitt fritak for avgift ved omsetning av nærmere bestemte varer og tjenester til bruk for utenlandske skip eller norskregistrerte skip i utenriks fart, eller det foreligger unntak fra loven. 2. Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift Formål og hjemmel Regulativet for anløpsavgift er en forskrift i henhold til LOV : Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) med tilhørende forskrifter. Avgiften skal dekke kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet og kostnader til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i Tromsø kommunes sjøområder. Anløpsavgiften er fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i Havneog farvannsloven paragraf 10 og paragraf 25. Avgiftsområde Avgiftsområdet for anløpsavgiften er definert med samme geografiske grenser som for Tromsø Havn og Tromsø kommunes sjøområder. Jamfør Havne- og farvannsloven paragraf 4. Kommunen kan fastsette at fartøy som anløper havn i kommunens sjøområde skal betale anløpsavgift. Anløpsavgiften skal ilegges per anløp. Ved flere anløp til havn innenfor kommunens sjøområde i løpet av samme døgn ilegges avgift kun en gang. Beregning av anløpsavgifter Anløpsavgift beregnes på grunnlag av fartøyets brutto tonnasje i henhold til den internasjonale konvensjon om måling av fartøy av 23. juni

6 For fartøy som ikke er målt eller har gyldig målebrev fastsetter havnemyndighetene fartøyets tonnasje etter skjønn. Fritak anløpsavgift Unntatt fra plikt til å betale anløpsavgift skal være: a) Fartøy med største lengde under 15 meter b) Bergings- og isbryterfartøy i forbindelse med berging og isbryting c) Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet Ankomstmelding/forhåndsmelding Fører av fartøy eller en representant for fartøyet skal gi forhåndsmelding til havnevakta før fartøyet anløper havnedistriktet, om mulig minst 24 timer før ankomst. Forhåndsmeldingen gis fortrinnsvis per e-post, telefaks eller på eget skjema som er å finne på vår hjemmeside Endring eller kansellering av anløpet skal forhåndsmeldes på samme måte. 4

7 3. Betaling for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Kaivederlag er skipets betaling for bruk av offentlige kaier og svares per påbegynt døgn. Liggetiden regnes fra fartøyet fortøyer og inntil det kaster loss. Det betales alltid kaivederlag for minst ett døgn. Fartøy som kun anløper for service, uten å laste eller losse, eller tar om bord skipsfornødenheter eller passasjerer, og liggetiden er mindre enn 2 timer, betaler ¼ kaivederlag. Det samme gjelder dersom fartøyet anløper kun for ett kolli hastefrakt og liggetiden er under 1 time. Reserverte kaiplasser som avbestilles mindre enn en uke før anløpet, belastes fartøyet et kanselleringsgebyr som tilsvarer halv kaivederlag per døgn. For yrkesfartøy med lengde under 15 meter som ligger ved kai under to timer, gis fritak for kaivederlag under forutsetning at ankomst og avgang meldes til havnevakta. 3.2 Vederlag for bruk av sjøområder Fartøy som ankrer på reden betaler per døgn. Borerigger, rørleggingsfartøy, kranskip eller andre konstruksjoner som ankrer opp i havneområdet, betaler anløpsavgift og vederlag. Vederlagets størrelse fastsettes ut fra oppdragets art og omfang. I de tilfeller hvor et fartøy krever avsperret sjøområde i tilknytning til opphold i havna, ilegges dette et særskilt vederlag. Vederlagets størrelse fastsettes i det enkelte tilfelle. 3.3 Varevederlag Varevederlag er varens betaling for bruk av kaier og areal og betales av alle varer som fraktes med skip til eller fra havna og som føres over offentlige kaier. Varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kaien, skal betale ordinært varevederlag. For varer som ankommer havna i transitt og som ankommer og videreforsendes med fartøy, erlegges varevederlag kun ved inngående. For varer i transitt til utlandet erlegges dog varevederlag ved utgående. Varevederlag for inngående varer påhviler varemottaker. For utgående varer påhviler vederlaget vareavsender. Varevederlag dekker lagring av varer på anvist areal eller innretning disponert av Tromsø Havn i minst 24 timer etter endt lossing av skip eller minst 24 timer før lastingen av skipet tar til. Uavhengig av dette kan, dersom situasjonen krever det, Tromsø Havn beordre eller fjerne godset til annen plass for kundens regning. 5

8 Intet må opplegges på havnens kaier, areal eller lager uten havneadministrasjonens tillatelse. Varer eller gods skal bare legges på de steder som havnevakta anviser. For varer som blir liggende lenger enn 24 timer, uten at dette avtales med Havnevakta, betaler for den overstigende tid arealleie i henhold til satser for avtalt leie eller ikke avtalt leie. Tromsø Havn er uten ansvar for de varer som er henlagt på dets areal, kaier eller skur. Varer som ligger på kaier eller skur uten samtykke, eller som blir liggende der lenger enn tillatt, kan fjernes og lagres for vedkommende mottaker eller avsenders regning. Blir varer ikke hentet innen 3 måneder, kan Tromsø Havn selge dem ved offentlig auksjon etter vanlig kunngjøring. Lett bedervelige varer kan tilintetgjøres hvis det er nødvendig. Beregningsgrunnlag for varevederlag Grunnlag for beregning av varevederlag er varens vekt eller enhet. Gods med høyt volum og lav vekt beregnes aldri mindre enn 1/3 tonn per kubikk. Rapporterings- og oppkrevingsbestemmelser I forbindelse med bruk av Tromsø Havns kaier, areal og innretninger, kan havnestyret pålegge havneoperatøren å oppkreve vederlag mot særskilt godtgjørelse. For varer som losses eller lastes utenom ekspeditør, plikter fartøyets fører å gi oppgaver eller sende fraktbrev over gods til Tromsø Havn innen 24 timer før ankomst. Tromsø Havn vil fakturere varemottaker eller vareavsender i henhold til mottatte oppgaver. Farlig gods må innrapporteres til havnevakta minimum 48 timer før anløpet. Brukere av havnen, herunder fartøy, speditør og andre, har plikt til å avgi Tromsø Havn alle opplysninger som er nødvendige for å oppfylle offentlige statistikkkrav og grunnlag for korrekt beregning av vederlag og gebyrer. Dette kan omfatte plikt til å sende nøyaktige oppgaver over last for hvert anløp (på fastsatt skjema) eller andre intervaller etter avtale. Tromsø Havn har adgang til å be om, og krav på å få utlevert ytterligere relevante opplysninger om lasten fra speditører og vareeiere for å beregne korrekt vederlag. Tromsø Havn har adgang til å kontrollere fartøyets last ved ankomst og avgang, samt også forlange og få seg forelagt det materiale som finnes påkrevd for utførelse av en forsvarlig kontroll. Tromsø Havn kan kreve å få utlevert kopi av dokumentasjon for å kunne oppfylle offentlige statistikkkrav, eller for å kunne kontrollere beregningen av krav på vederlag eller gebyrer, herunder kopi av manifest eller varefortegnelse med oppgave over mål, vekt og lokal mottaker eller avsender. Tromsø Havn har adgang til å utføre uvarslede kontroller, og kan ta stikkprøver. Plikten til å imøtekomme kontrolltiltakene gjelder også havnebrukernes mellommenn, herunder meglere, speditører og agenter. 6

9 Konsekvenser ved mislighold og unnlatelser dersom: a) Opplysningsplikten ikke overholdes b) Tromsø Havn ikke gis adgang til å utføre kontrolltiltak c) Dokumentasjon ikke utleveres eller utleveringen uten gode grunner treneres eller vanskeliggjøres d) Det oppdages at det gis feilaktige opplysninger til Tromsø Havn Kan Tromsø havn etter skjønn nekte bruk av havnen/fortsatt forretningsforhold. Mislighold kan også være oppsigelsesgrunn for leieavtaler. Dersom Tromsø Havn avdekker at en bruker av havnen oppgir feilaktige opplysninger, kan Tromsø Havn øke vederlaget med 10 prosent av samlet korrekt vederlag knyttet til den konkrete transaksjonen. Det samme gjelder dersom en bruker holder tilbake relevante opplysninger eller nekter havnen den nødvendige kontroll som anvist ovenfor. For øvrig gjelder havne- og farvannsloven og alminnelige kontraktsrettslige regler. Tromsø Havn har plikt og ansvar ovenfor offentlig myndighet etter ISPS-reglene. Opplysninger innhentet under ISPS-reglene kan benyttes til å beregne vederlaget for de kommersielle tjenestene Tromsø Havn tilbyr i henhold til de til enhver tid gjeldende prisbestemmelser og øvrige forretningsvilkår. Passasjervederlag Fastsettelse og innkreving av passasjervederlag vil i hovedsak knytte seg til hurtigbåter, busser og eventuelt hurtigrutene. Vederlaget vil bli innført der hvor Tromsø Havn har utgifter til investering og drift av passasjerbekvemmeligheter. 3.4 Vederlag for landverts transport Terminalvederlag Varer som transporteres landverts, og hvor havnas areal eller varelager benyttes til på-, avlasting eller omlasting, skal betale vederlag etter samme satser og regler som bestemt for varevederlaget. Dette gjelder også for varer som pålastes, avlastes eller omlastes på festede areal. Fritatt for dette vederlag er varer som belastes med ordinær varevederlag. Vognvederlag Alle godstransporterende kjøretøy som bruker Tromsø Havns veger, areal eller parkerer i havneterminalene (Breivika og Prostneset) skal betale vognvederlag. Dette gjelder også for tilhengere m.v. Unntatt er de som etter nærmere avtale med Tromsø Havn er gitt fritak for dette. For biler under 7,5 tonn er ikke parkering inkludert i prisen. 7

10 Kjøretøy under 3,5 tonn er fritatt for vognvederlag. Kjøretøy som parkerer på festede areal betaler kun ett vederlag per innkjøring, selv om oppholdet strekker seg over flere døgn. Fastordning Transportører som benytter Breivika Terminalen kan få automatisk tilgang med egen prisskala for vognvederlag. Dette avtales med maritim avdeling. For mer informasjon se: Priser for bruk av Tromsø Havn KF Særskilte avtaler og fastavtaler For bedrifter på festede areal kan det inngås særskilte avtaler. Estimerte Fastavtaler kan inngås dersom det ikke er praktisk for transportør eller Tromsø Havn med fastordning. Parkering Parkering skal skje på anviste plasser. Dersom parkering skjer utenom anviste plasser på Tromsø Havn sine areal ilegges et ekstra gebyr. Bruk av bil med kran Kjøretøyet betaler vognvederlag etter gjeldende regulativ. Det tillates kun å laste/losse eget kjøretøy. All annen bruk vil bli behandlet i henhold til kapittel Kranvederlag eksterne kranoperatører Bruk av mobilkran på Tromsø Havns områder krever tillatelse fra Tromsø Havn og skal varsles inn på forhånd. Det belegges kranvederlag for perioden jobben utføres. Det skal varsles til havnevakta ved start og sluttført arbeid. 3.6 Leie av areal, bygninger, parkeringsplasser, småbåtplasser og lignende Utleie av Tromsø Havn sine areal, vareskur, lagerlokaler, parkeringsplasser, bod plasser for salg av suvenirer og småbåtplasser skjer ved inngåelse av egne leieavtaler. Eiendomsavdelingen ved Tromsø Havn håndterer disse avtalene med unntak av småbåtplasser og utendørs areal på kai og bakareal som maritim avdeling har ansvar for. Leie av utendørs areal av kortere varighet avtales med Havnevakta. Satsene for utleie er delt opp i avtalt og ikke avtalt leie. Se punkt 3.6 i Priser for bruk av Tromsø Havn KF. 8

11 4. Gebyr for kostnadsdekning 4.1 Avfallsgebyr og skipsrenovasjon Hjemmel I henhold til FOR nr. 931: Forskrift om begrensning av forurensning (Forurensningsforskriften), kapittel 20 har Tromsø Havn etablert mottaksordning for avfall og lasterester fra skip. Beskrivelse av gebyrsystemet Omkostninger forbundet med mottak og videre håndtering av avfall fra skip skal dekkes ved innkreving av avfallsgebyr fra de skip som anløper havna. Omfanget av gebyret skal beregnes på grunnlag av skipets bruttotonnasje eller mengde som leveres. Dersom det leveres store mengder avfall eller lasterester, betaler skipet de faktiske utgifter for containerleie, frakt og deponering av avfallet. Det vil si at de skal betale avfallsgebyr etter faktisk levert type og mengde. I tillegg beregnes et administrasjonsgebyr. Oljeavfall, lasterester og kloakk Havnevakta vil formidle kontakt med Tromsø Havns leverandør for avfallstjenester, som kan motta oljeavfall, lasterester og kloakk fra skip. For at disse avfallsfragmenter skal kunne mottas må fartøyet ha overholdt meldeplikten beskrevet i Forurensningsforskriftens paragraf 7. Gebyr for oljeavfall, lasterester og kloakk beregnes i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av type og mengde som leveres, samt leveringstidspunkt. Gebyret oppkreves av Tromsø Havn etter faktisk levert type og mengde. Administrasjonsgebyr kommer i tillegg. Avfall Skipsavfall som leveres ved Tromsø Havns kaier skal meldes på forhånd på godkjent meldingsskjema som er å finne på vår hjemmeside eller på skjema som sendes til fartøyet av havnevakten. Dette i henhold til forurensningsforskriften for skipsavfall. Avfall avleveres i avfallscontainere, som er plassert i havnen. Farlig avfall kan kun leveres ved spesielle mottaksstasjoner. Matavfall fra skip utenom EU/EØS-området skal behandles som spesialavfall. Gebyr beregnes etter de faktiske kostnader. Gebyr for avfall skal betales av alle fartøy som anløper offentlig kai, uavhengig om det leveres avfall fra skipet til avfallsordningen. Gebyr for avfall beregnes på grunnlag av skipets bruttotonn. Det er satt et minimum og maksimum gebyr til fartøy som ikke leverer avfall. 9

12 Fartøy som betaler gebyr for hvert anløp Gebyr for sortert og usortert avfall fra skip uten leveringsavtale i annen havn beregnes etter skipets bruttotonn. For langtidsanløp vil det tilkomme et gebyr per bestilling/tømming av avfallscontainer. Gebyrfritak Det kan gis fritak eller bortfall av gebyr dersom det kan dokumenteres at avfallet leveres fast i en annen havn, og det kan dokumenteres at denne havna har mottaksordning i samsvar med forurensningsforskriftens kapittel 20, eller at andre særlige hensyn tilsier det. Fartøy med størrelse inntil 50 bruttotonn er fritatt for avfallsgebyr. Gebyr for avfall oppkreves av Tromsø Havn og faktureres sammen med anløpsavgift og kaivederlag. 4.2 ISPS-gebyr Generelt ISPS-koden (The International Ship and Port Facility Security Code) er utarbeidet av de Forente Nasjoners (FN) sjøfartsorganisasjon International Maritime Organization (IMO). ISPS-koden ble vedtatt 12. desember Formålet med reglene er å beskytte havner og skip mot terrorhandlinger. FOR nr. 825: Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. (Forskrift om sikring av havner mot terror) implementerer de deler av ISPS-koden som stiller krav til havneterminaler som betjener slike fartøy. Sikkerhetsgebyr Sikkerhetsgebyret er fartøyets eller kjøretøyets betaling for dekning av kostnader til investeringer og drift av sikkerhetstiltak og terrorberedskap i havna jf. Forskrift om sikring av havner mot terror. Havnedirektøren kan fastsette måneds- eller årsvederlag. Havnedirektøren kan også fastsette rabattordninger for langtidsanløp. Offentlige kaier Alle skip og kjøretøy som anløper en ISPS-godkjent havneterminal skal betale ISPS-gebyr. 4.3 Vederlag for adgangsfunksjoner Alle aktører som skal ha adgang til ISPS- områder i Tromsø Havn må først bli sikkerhetsklarert av Tromsø Havn og undertegne sikkerhetserklæring. Personell 10

13 som skal ha adgang må bære synlig ID kort som utstedes av Tromsø Havn etter søknad. Kjøretøy som skal ha tilgang kan få utstedt automatisk kjøretøybrikke eller registreres via LPR (License plate recognition). Det kreves vederlag for utstedelse og årsleie for ID-kort, kjøretøybrikker og LPR registrering. Nærmere informasjon om ISPS-reglementet er utarbeidet i eget dokument. 4.4 Saksbehandlingsgebyr Hjemmel Saksbehandlingsgebyr innkreves i medhold av Havne- og farvannsloven paragraf 6 og paragraf 54, med tilhørende forskifter. Tromsø Havn behandler søknad om tillatelse etter Havne- og farvannsloven paragraf 27, 1. ledd. Søknadsplikten er knyttet til enhver aktivitet eller innretning som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde. FOR nr 1477: Forskrift om farleder med sitt kartgrunnlag legger klare føringer om hvem som skal behandle en søknad etter paragraf 27, 1. ledd, det vil si Tromsø kommunen v/ Tromsø Havn, og hvem som skal behandle en søknad etter paragraf 27, 2. ledd, det vil si Kystverket. Vilkår Til dekning av Tromsø Havns nødvendige kostnader knyttet til behandling av søknad om tillatelse etter Havne- og farvannsloven paragraf 27 og forskrifter gitt i medhold av loven, skal tiltakshaver betale gebyr. For søknader som omfatter flere tiltak beregnes det et tillegg i gebyret på 20 prosent. Gebyrene kreves innbetalt etter at saksbehandlingen er foretatt. Tromsø Havn utsteder faktura etter at vedtak er fattet. Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det betales i forhold til det arbeid som er lagt ned. Gebyr ved avslag: Dersom en søknad om tiltak fører til avslag betales fullt gebyr i henhold til regulativet. 5. Salg av varer og tjenester 5.1 Vannleveranse til skip Fylling av vann avtales helst på forhånd. Ved levering av vann i ordinær arbeidstid påløper gebyr for 1 times arbeid. Utenom ordinær arbeidstid etter de faktiske kostnadene. 11

14 5.2 Levering av strøm Levering av strøm avtales helst på forhånd. Ved levering av strøm i den ordinære arbeidstiden påløper gebyr per til/frakobling med 1 timers arbeid. Utenom ordinær arbeidstid betales de faktiske kostnadene. For informasjon om priser se: Priser for bruk av Tromsø Havn KF. 5.3 Leie av arbeidskraft Tromsø Havns ansvar Kvalifisert arbeidskraft med nødvendige sertifikater eller godkjenning At gjeldene intern kontroll, helse, miljø, sikkerhet og offentlige krav etterleves Gjennomføre sikker jobb analyse Kundens ansvar Må rette seg etter de krav som Tromsø Havn har til helse, miljø, sikkerhet, internkontroll og offentlige krav Legge til rette for den operasjon som skal utføres, slik at det kan jobbes effektivt og sikkert 12

15 6. Leie av utstyr Tromsø Havn kan etter avtale utføre tjenester når det gjelder snøbrøyting, renhold, feiing, båtkjøring m.m. 6.1 Leie av hjullaster, feiemaskin og lastebil Leie er inkludert fører. Tromsø Havns ansvar Stille med maskiner som har de nødvendige sertifikater eller godkjenning At gjeldene intern kontroll, helse, miljø, sikkerhet og offentlige krav etterleves Gjennomføre sikker jobb analyse Kundens ansvar Må rette seg etter de krav som Tromsø Havn har til helse miljø, sikkerhet internkontroll og offentlige krav Legge til rette for den operasjon som skal utføres kan slik at det kan jobbes effektivt og sikkert 6.2 Leie av havnebåt Leie er inkludert en besetning på to stykker. Tromsø Havns ansvar Stille med båt og mannskap som har de nødvendige sertifikater eller godkjenning At gjeldene intern kontroll, helse, miljø, sikkerhet og offentlige krav etterleves Gjennomføre sikker jobb analyse Kundens ansvar Må rette seg etter de krav som Tromsø Havn har til helse, miljø, sikkerhet, internkontroll og offentlige krav Legge til rette for den operasjon som skal utføres kan slik at det kan jobbes effektivt og sikkert Følge de anvisninger som blir gitt av Tromsø Havns mannskap. 13

16 6.3 Leie av kran og containertruck Leie av kran og containertruck er inkludert fører. Tromsø Havns ansvar Stille med kran/containertruck og mannskap som har de nødvendige sertifikater eller godkjenning At gjeldene intern kontroll, helse, miljø, sikkerhet og offentlige krav etterleves Gjennomføre sikker jobb analyse Kundens ansvar Må rette seg etter de krav som Tromsø Havn har til helse, miljø, sikkerhet, internkontroll og offentlige krav Legge til rette for den operasjon som skal utføres kan slik at det kan jobbes effektivt og sikkert Følge de anvisninger som blir gitt av Tromsø Havns mannskap Vilkår for leie av kran og containertruck Mot godtgjørelse og etter disse bestemmelser, stiller Tromsø Havn følgende kran og containertruck til disposisjon for havnes brukere: Gottwald HMK 260-E og containertruck Kalmar DRDF S5. Kranen utleies fortrinnsvis til lossing og lasting av skip. Kranen bestilles ved henvendelse til havnevakta. Ordinær arbeidstid for krankjøring og containertruck er fra kl på hverdager. Bestilling av kran og containertruck til arbeid innenfor ordinær arbeidstid må skje med minst 2 timers frist. Bestilling av kran og containertruck til kl må skje innen kl dagen før. Ved bestilling senere enn oppgitte tidsfrister tilkommer et oppstartgebyr. Med unntak av tilfeller hvor det foreligger en ekstraordinær hendelse, kan det ikke bestilles kran og containertruck til arbeid på bevegelige høytids- og helligdager som 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, 1. og 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag og 1. og 2. juledag. På alle helligdager kan det arbeides fram til kl Arbeid utenom ordinær arbeidstid skal fortrinnsvis varsles innen kl i inneværende døgn for planlagt utførelse. Siste frist for endringer må meddeles Tromsø Havn senest 2 timer før opprinnelig arbeidsoppstart. Godtgjøring skjer fra det endelige fastsatte tidspunkt for fremmøte. Bestilling av kran og containertruck til overtidsarbeid på lørdag og søndag må varsles innen kl på fredag. Bestilling av kran og containertruck til arbeid på dager etter bevegelige høytids- og helligdager må skje innen kl dagen før høytids- og helligdager. Bestilleren plikter å gi oppgave over godsets art og vekt ved bestilling. Ved bestilling av kran og containertruck til overtidsarbeid skal det alltid oppgis antatt, varighet og godsmengde. 14

17 Oppdrag som involverer krankjøring, hjullaster og/eller containertruck ut over normal arbeidstid må avtales på forhånd, og kan ikke garanteres da det i noen tilfeller ikke foreligger tilstrekkelig kapasitet på bemanning. Fremleie eller overdragelse av kran og containertruck til andre tillates ikke. Kranførerens oppgave over brukstid, attestert av Tromsø Havn, vil bli lagt til grunn for kostnadsberegningen, med mindre bestilleren selv ønsker å attestere brukstiden. Brukstiden omfatter klargjøring av kranen og containertrucken før og etter bruk, og om nødvendig, fremkjøring og tilbakekjøring av kranen/containertrucken før og etter bruk. Kranen og containertrucken må ikke benyttes til større løft enn anført. Bestilleren må på oppfordring fremvise konnossement, faktura eller annet bevis for vekten av godset som skal løftes. Ansvar vil i tilfelle bli gjort gjeldende. Fellesløft mellom kran og fartøyets eget gir tillates ikke. Kranen må ikke benyttes til å trekke frem last i skipsrommet. Tau og krankrok må holdes klar av lukekarm. Alt personell som befinner seg under kranens arbeidsområde skal være iført forskriftsmessig personlig verneutstyr. Kranen og containertrucken må bare brukes til loddrette løft. Godset må ikke anlegges eller landes så nær skur eller annen last slik at disse kan utsettes for skader. Før løfting må bestillerens mannskap sørge for at godset er plassert klar av omliggende gjenstander eller andre hindringer. Godset må ikke bli hengende i kranen/containertrucken i lenger tid enn nødvendig. Tromsø Havn holder container åk, stropper, sjakler mv. Bestilleren holder habil signalmann. Signalmann skal ha dokumentert opplæring i samsvar med forskrift 557 paragraf 47. Arbeidsspråk er norsk eller engelsk. Hvis ikke vilkårene oppfylles så stiller Tromsø Havn med signalmann. Bestilleren plikter å rette seg nøye etter de forskrifter som her er nevnt, eller som til enhver tid blir gitt av Tromsø Havn, og er ansvarlig for skade hans arbeidere måtte forvolde på kranen/containertrucken samt utstyr nevnt under punkt Videre holdes han ansvarlig for all skade forvoldt ved at forskriftene i havnereglementet for Tromsø havnedistrikt ikke blir overholdt. For skade som påføres last eller forvoldes på annen måte ved kjøring eller bruk av kranen og containertrucken, er Tromsø Havn ansvarsfri med mindre det dokumenteres at skaden skyldes at det av Tromsø Havn eller dets ansatte er vist grov uaktsomhet. Tromsø Havn hefter ikke for skader som er en følge av at kranen/containertrucken eller noen av kranens eller containertruckens deler går i stykker. Samme gjelder for container åket. 15

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013

Forretningsvilkår. Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Forretningsvilkår for Trondheim Havn IKS Gjeldende fra 1. januar 2013 Forretningsvilkår Trondheim Havn IKS 1. Alminnelige vilkår Disse fellesregler gjelder med mindre annet er fastsatt

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER 2014 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Foto: Petter Solheim Side 1 av 12 INNHOLD Vilkår for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2010 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2009 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene ORKANGER, TRONDHEIM

Detaljer

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn

Forskrift og Havneregulativ for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn for Stjørdal, Malvik, Trondheim og Orkanger havn fra 1. januar 2011 Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS www.tih.no Versjon 4 (Alle priser er uten merverdiavgift, jf. punkt 1.9) INFORMASJON Havnene

Detaljer

FORSLAG www.drammenhavn.no

FORSLAG www.drammenhavn.no Priser og forretningsvilkår for Drammen havn fra 1. januar 2014 FORSLAG www.drammenhavn.no 1 Drammen havn Drammen havn er et av Norges mest effektive knutepunkt for godshåndtering. Godsknutepunktet Drammen

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN 2014 PRISER Larvik Havn KF PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN www.larvik.havn.no VELKOMMEN TIL LARVIK HAVN! Med sentral beliggenhet på Østlandet, er Larvik Havn et viktig knutepunkt mellom sjø- og

Detaljer

2015 Ferge og trafikkhavn

2015 Ferge og trafikkhavn 2015 Ferge og trafikkhavn Vederlag og gebyrer for Horten havn Horten havnevesen 01.01.2015 HORTEN HAVNEVESEN Telefon: 33 08 64 00 E-post: postmottak@hortenhavn.no Postadresse: Postboks 167, 3192 Horten

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2014 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2014, vedtatt 18.12.13, KS-172/13 Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE 1. Innledende

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV GRIMSTAD HAVN - 2015 Foto: Jonny Foss Grimstad havn, priser og vilkår 2015, revidert 15.12.14, PS-14/195 (14/2790) Side 1 DEL 1 - FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR GRIMSTAD KOMMUNE

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 24.10.2013 kl. 16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i administrasjonsbygget fra kl. 15.30 Forfall

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR KIRKENES HAVN Gjeldende fra 01.01.08 INNHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1. GENERELLE BESTEMMELSER 5 1.1 Hjemmel 5 1.2 Formål 5 1.3 Avgiftsområdet 5 1.4 Avgiftsarter 6 1.5 Tjenester og vederlag

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 16.10.2014 kl. 16:00 OBS! OBS! Det serveres et enkelt måltid varmmat i kantinen i første etasje, skur 38 i perioden

Detaljer

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund 11.07.2013 Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 - INFORMASJON

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014

PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 PRISLISTE OG HAVNEAVGIFT 2014 Priser for bruk av Kristiansand Havn KF sine kaier, arealer og tjenester Anløpsavgift Prisliste og havneavgifter for Kristiansand Havn KF for perioden 01.01.14-31.12.14 i

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9

BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE. ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA. ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 BILAG 1 TIL TJENESTEBESKRIVELSE ALMINNELIGE VILKÅR FOR NetWorld Norway DA ALMINNELIGE VILKÅR 2011 NETWORLD NORWAY DA - SIDE 1 av 9 1. Generelt. NetWorld Norway DA, organisasjonsnummer 997 790 5903 er leverandør

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang

3 Avtalens dokumenter og dokumentrang 1 Generelt Denne avtalen innebærer at leverandør plikter å levere transporttjeneste av pasienter landeveis etter de vilkår som er fastsatt i denne avtalen med bilag. Avtalen innebærer ikke at oppdragsgiver

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standardavtale for nettleie og vilkår for tilknytning INNHOLD Standard avtale for nettleie...2 Standard vilkår for tilknytning...15 Definisjoner....26 Energi Norges standardavtaler 2007 er

Detaljer

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning

Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Energi Norges standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning Vedtatt av Lofotkrafts styre 27. april 2007 Trygger hverdagen - investerer i framtiden Energi Norges standard avtale for nettleie og

Detaljer

KP Medlem. KP Medlem Medlem. KP Medlem. KP Medlem Medlem. AP Medlem. AP Medlem. AP Medlem. AP Medlem. SP Medlem. SV Nestleder.

KP Medlem. KP Medlem Medlem. KP Medlem. KP Medlem Medlem. AP Medlem. AP Medlem. AP Medlem. AP Medlem. SP Medlem. SV Nestleder. Loppa kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tid: Kommunestyre Kommunestyresal, Loppa Rådhus 17.12.2014 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn

Detaljer

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 1. Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester

Detaljer