Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra 01.01.2015"

Transkript

1 2015 Avgiftsregulativ og forskriftsoversikt for Namsos Havn gjeldene fra Vedtatt av Namsos kommunestyre.. Avgiftene oppkreves i kommunens havne og sjøområder.

2 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side Informasjon om Namsos Havnevesen 3 Kaioversikt Namsos havn 4 Fortegnelse over lover og forskrifter. 5 Fortegnelse over lover og forskrifter. 6 Beregningsgrunnlag for havneavgifter 7-8 Avgiftstyper 7 Anløpsavgift 7 Kaivederlag 8 Pris fartøysavgifter 9-10 Pris varevederlag Is avgift 13 Andre vederlag og gebyrer 14 Overliggende varer 14 Leie av areal korttid 14 Leie av areal langtid 15 Vann til skip 15 Strøm til skip og abonnenter 15 Renovasjon 16 Utleie av parkeringsplasser 16 Utleie av småbåtplasser 16 Vederlag for biler, trailere, busser etc. som laster/losser 17 Vederlag for varer som omlastes fra bil etc. i havneområdet. 17 Spesielle bestemmelser 18 ISPS vederlag

3 INFORMASJON NAMSOS HAVNEKONTOR D/S-KAIA POSTBOKS NAMSOS HAVNEKONTORET ER ÅPENT MANDAG / FREDAG KL TELEFON MOBIL(Vakttelefon) TELEFAX E- post: Hjemmeside: UTENOM KONTORTID RING MOBILTELEFON. I KONTORTIDEN ER VHF PÅ KANAL 12 OG 16. ANDRE VIKTIGE TELEFONNR.: BRANN: 110 POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 NAMSOS KOMMUNE:

4 KAIOVERSIKT NAMSOS HAVN 4

5 LOVER OG FORSKRIFTER: 1. HAVNE- OG FARVANNSLOVEN: 1.1 Lov nr. 19 om havner og farvann 2. FORSKRIFTER: Sentrale forskrifter gitt i medhold av Lov av 08 juni 1984 nr.51 som fortsatt gjelder: om overgangsbestemmelser i medhold av lov om havner og farvann i medhold av lov om havner og farvann (Om kommunens plikt til å utarbeide en oversikt over gjeldende bestemmelser m.m. Om at kommunen fritas for ansvar for hovedled og viktig biled. Om bruk av havnekassens midler) om overføring av myndighet etter havneog farvannsloven av 8. juni 1984 nr fjerde ledd til statlig organ om unntak fra lov om havner og farvann for sjø- og landområder samt arbeid, anlegg og tiltak knyttet til forsvarsmessige formål om opplysninger som skal gis av havnebrukere og private kaieiere og om kommunens plikt til å føre statistikk om lokalisering, utforming og tekniske krav til fyrlys, sjømerker og farvannsskilt som skal regulere ferdselen Om begrensning av forurensning. Kapitel 20. Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip. 3. Sentrale forskrifter gitt i medhold av Lov nr. 19 om havner og farvann: nr 1459: (FKD) Delegering av myndighet til Kystverket nr 1457: (FKD) Delegering av myndighet til Fiskeri- og kystdepartementet nr 1549: (FKD) Forskrift om anvendelse av lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann for elver og innsjøer som ikke er farbare med fartøy fra sjøen nr 1546: (FKD) Forskrift om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø nr 1477: (FKD) Forskrift om farleder nr 1458: (FKD) Fastsettelse av offisiell sjøkartmyndighet nr 1710: (FKD) Delegering av myndighet til Kystverket nr 1684: (FKD) Forskrift om sjøtrafikk i bestemte farvann nr 1547: (FKD) Forskrift om kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner 5

6 LOVER OG FORSKRIFTER: nr 1545: (FKD) Forskrift om ankomst- og avgangsmeldinger og om adgang til fartøy, anlegg og innretninger nr 1633: (FKD) Forskrift om krav til melding for fartøy over 300 bruttotonn og fartøy som transporterer farlig eller forurensende last nr 0375: (FKD) Forskrift om kystgebyr nr 1449: (FKD) Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra Kystverket nr 1543: (FKD) Forskrift om lossing, lasting, lagring og transport innen kommunens sjøområde og havner innenfor samme område av farlige stoffer og varer nr 1548: (FKD) Forskrift om overgangsregler for behandling av søknader ved ikrafttredelse av ny lov om havner og farvann 4. FORURENSNINGSLOVEN: 4.1. Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med endringer ved lov av 14. juni 1991 nr Forskrifter med hjemmel i forurensningsloven. 5. LOSFORSKRIFTER: nr 1129: (FKD) Forskrift om plikt til å bruke los i norske farvann nr 1215: (FKD) Forskrift om farledsbevis nr 1128: (FKD) Forskrift om losberedskapsgebyr og losingsgebyr (losgebyrer) Forskrift nr om fremmede ikke militære fartøyers anløp av og ferdsel i norsk territorialfarvann under fredsforhold. FORSKRIFTER KOMMUNALE: 1. Avgiftsregulativ for Namsos Havn. Godkjent av Namsos Kommune den Forskrift om kommunens beregning og innkreving av anløpsavgift. Vedtatt i Namsos kommunestyre Havnereglement for Namsos Kommunes havne- og sjøområder, godkjent av Kystdirektoratet 31. juli I kraft fra 15. aug nr 0949: Fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 47, Namsos kommune, Nord-Trøndelag AVGIFTSOMRÅDE: 1. Avgiftsområdet omfatter Namsos kommunes havne og sjøområder. med grenser gjeldende fra 1. mai Skriv datert 13. mars 1990 fra Kystverket. Godkjent i Namsos kommunestyre 21. jan

7 BEREGNINGSGRUNNLAG FOR HAVNEAVGIFTER AVGIFTSTYPER ANLØPSAVGIFT belastes fartøyer i avgiftsområdet både til private og kommunale kaier. KAIVEDERLAG belastes fartøyer som anløper kommunale kaier. VAREVEDERLAG belastes varer som losses/lastes over kommunale kaier. IS-AVGIFT belastes alle fartøy og alle varer til/over både Private og kommunale kaier. Avgiftstypene passasjeravgift, tonnasjeavgift og trafikkavgift blir ikke innkrevd i Namsos kommunes havne- og sjøområder. Anløpsavgift: (jfr. Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift av nr 1762) Lov av nr 19 om havner og farvann 25 med tilhørende forskrift samt lokal forskrift vedtatt av Namsos kommunestyre ligger til grunn for innkreving av anløpsavgift for skip som anløper havn i Namsos kommunes sjøområde. Anløpsavgiften skal dekke havnevesenets kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde, samt utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller medhold av lov av 17. april 2009 om havner og farvann. Namsos havn benytter fartøyets bruttotonnasje som beregningsgrunnlag for størrelsen på anløpsavgiften. Dersom fartøyets BT ikke fremgår av målebrevet fastsettes denne av havneadministrasjonen basert på beregning av BT for tilsvarende fartøy. Unntatt for plikt til å betale anløpsavgift: - Fartøy med største lengde under 15 meter - Fartøy som passerer havnevesenets sjøområde uten å anløpe havnen - Fartøy som anløper havnen på grunn av skade eller nødtilstand og fartøyet ikke laster, losser eller tar ombord passasjerer - Bergings- og isbryterfartøyer under utførelse av berging eller isbryting - Norske og utenlandske orlogsfartøy - Skoleskip når disse ikke driver kommersiell virksomhet - Verneverdige fartøyer med erklæring fra riksantikvaren - Kystverkets fartøy i forbindelse med arbeid i farvannet - Havnevesenet kan frita andre fartøy enn de som er nevnt fra plikten til å betale anløpsavgift. 7

8 BEREGNINGSGRUNNLAG FOR HAVNEAVGIFTER Kaivederlag Kaivederlag er vederlag for alle fartøyers liggetid ved/bruk av kai. Vederlaget skal dekke kostnader ved vedlikehold og utbygging av kaier og fortøyningsinnretninger. Avgiftgrunnlaget G fremkommer ved at fartøyets sum av lengde (L) og bredde (B) multipliseres med fartøyets sommerdyptgående i meter. G = (L + B) x D Hvor: L er fartøyets største lengde i meter B er fartøyets største bredde i meter D er fartøyets største sommerdypgående i meter. Dypgående settes ikke til mindre enn 3 meter for fartøyer lenger enn 20 meter. Fritatt for å betale KAIVEDERLAG er: - Fartøy som passerer avgiftsområdet uten å anløpe havnen. - Fartøyer som anløper havnen på grunn av skade eller nødstilstand, når oppholdet ikke varer over 2 døgn og fartøyer herunder ikke laster, losser eller tar ombord skipsfornødenheter eller passasjerer. - Beregnings- og isbryterfartøyer under utførelse av berging og isbryting. - Orlogsfartøyer, så vel utenlandske som norske. 8

9 PRIS FARTØYSAVGIFTER ANLØPSAVGIFT Bruttotonn (BT) (bruttotonnasje) er mål for volumet av alle benyttede, innelukkede rom i et fartøy etter Skipsmålingskonvensjonen av 1969 uttrykt i tonnasjeenheter, forkortet TE eller TU (Tonnage Units). Minstepris Passasjerskip (ikke hurtigbåt) Andre skip Pris 165,- kr 0,15 kr per bruttotonn 0,50 kr per bruttotonn Avgiften betales bare en gang for ankomst og avgang til sammen, og bare en gang pr. døgn. Fartøy, plattformer og andre konstruksjoner som setter anker ut i Namsos kommunes sjøområde betaler kroner 300,00 pr. anker pr. døgn eller deler av døgn. KAIVEDERLAG Fartøyer med lengde over 25 meter og som benytter Namsos havns kaier, betaler kaivederlag etter nedenstående satser. Vederlaget betales pr. påbegynt døgn. G-gruppering Akkumulert G G AKKUMULERT SATS PR G SUM AKK. SUM MINSTEPRIS 150 DE FØRSTE , DE NESTE , DE NESTE , DE NESTE , DE NESTE , DE NESTE , DE NESTE , DE NESTE , DE NESTE , For alle G over 2500 G kr. 7,60 pr. G. Fartøyer under 25 meter betaler ut fra lengde på fartøyet etter følgende satser: Lengde Pris pr døgn 0-15 m 140, m 200, m 300,- 9

10 PRIS FARTØYSAVGIFTER - Liggetiden regnes fra fartøyet legger til og inntil det går fra kai. - Del av døgn på 6 timer eller mindre regnes for 1/2 døgn. Det betales dog alltid kaiavgift for minst ett døgn. - For fartøy som etter ordre fra havneoppsynet må forhale fra kaien for å gi plass for annet fartøy og deretter legger til kaien igjen, regnes liggetiden som om fartøyet hele tiden har ligget ved kaien. Hvis fraværet fra kaien er over 3 timer, skal det skje fradrag i den beregnede liggetid med den tid fartøyet har vært borte fra kaien. - Skifter et fartøy plass ved kommunale kaier til en annen, uten i mellomtiden å ha vært utenfor havneområdets grenser, blir liggetiden å beregne som om fartøyet hadde ligget ved kai uten avbrytelse. - Et fartøy som ligger utenfor et annet fartøy som er fortøyet ved kommunale kaier, og har forbindelse med land over sistnevnte fartøy, skal betale fullt kaiavgift etter gjeldende satser. Av fartøyer som brukes innen kommunens havne- og sjøområder til bosted, lagring av varer, handels- og turistvirksomhet eller lignende (flytedokker unntatt) betales følgende til havnekassen: Størrelse fartøy Under 200 G kr 800 pr. mnd Over 201 G kr 1600 pr. mnd Av fartøy som hovedsakelig benyttes innen kommunens havne- og sjøområder, betales følgende fortøynings- og opplagsavgift: For lektere og prammer (ikke maskindrevet): Størrelse fartøy Under 100 G kr 670 pr. mnd Over 101 G kr 1600 pr. mnd Fartøy som anvendes som omlastingsfartøy, betaler pr. måned den tid de anvendes til dette formål avgift til havnekassen etter følgende satser: Størrelse fartøy Under 500 G kr 670,- pr. mnd Fra G kr 1070,- pr. mnd Fra G kr 1490,- pr. mnd Over 2001 G kr 2010,- pr. mnd 10

11 Sjøfly som bruker havnen, betaler kr pr. anløp eller kr pr. år. VAREVEDERLAG Varevederlag gjelder for alle varer som fraktes med skip til og fra havnen, og som føres over kommunale kaier. Samtlige takster er angitt i kr. pr. tonn eller annen enhet når oppgitt. Alle varer blir gjort om til tonn på faktura. Forholdet mellom vekt og volum er lik 1: 2. 1 tonn er lik 2 kubikkmeter. Alle vekter er varens bruttovekt. Stykkgods: Varer som er emballert, palletert eller løst stuet slik at det kan behandles som en enhet. Bulk: Uemballerte varer (tørr eller flytende), løst stuet direkte i lasterom. Varetyper: Alle varer som ikke er spesifisert under 16,10 pr. tonn Palle og containerlaster 14,10 pr. tonn Varer i storsekk/ Big Bags 10,60 pr. tonn Bulklaster som sand, kalk og stein. 6,75 pr. tonn Bulklaster som korn, kis, kiskonsentrat, sement, asfalt, leca.. 8,00 pr. tonn Olje og gass i bulk 16,10 pr. tonn Stålrør, stålvarer 7,05 pr. tonn Trelast, tømmer, ferdighus, kassematerialer, (2m3 = 1 tonn) 5,80 pr m 3 Skrapjern 8,40 pr. tonn Kjøretøy, med vekt inntil 3500 t 100,00 stk 7500 t 150,00 stk t 300,00 stk t 360,00 stk over t 710,00 stk Containere, tomme 20 fot 150,00 stk fot 290,00 stk

12 VAREVEDERLAG Definisjon på kjøretøy ifølge vegtrafikkloven: «Med kjøre- tøy forstås innretning som er bestemt til å kjøre på bakken uten skinner». Tilhenger etc. er ergo også kjøretøy. For tunge kolli over 25 tonn som trenger spesielle arrangement på kaia, og eller spesielle beregninger, vareavgift etter avtale, men minst dobbel generell vareavgift pr. tonn. Varevederlaget dekker lagring av varer på kai, arealer eller innretning disponert av kommunen inntil 48 timer etter endt utlossing av skip eller inntil 48 timer før lastingen av skipet tar til. For varer som ankommer havnen i transitt og som videreforsendes med fartøy, erlegges varevederlag kun for inngående. For varer i transitt til utlandet, erlegges dog varevederlag ved utgående. Varevederlag pålegges også varer som overføres fra et fartøy til et annet uten å passere kaianlegget, hvis det ene fartøyet ligger ved kaien. Vederlaget oppkreves med en tredjedel av hva som er bestemt for varer som føres over kaien. Fritatt for varevederlag er - Passasjerers bagasje - Postforsendelser - Proviant, kull, olje og skipsfornødenheter som Innlastes til fartøyets eget behov. For varer som føres inn i eller ut av havneområdet med landverts transportmidler skal betales varevederlag etter satser som fastsatt under vederlag. For samme vare betales vederlag kun en gang, enten for inngående eller utgående. KAPITTEL 9. INNDRIVELSE AV KRAV ETTER LOVEN ( 55 Inndrivelse av gebyr og avgift) Skyldig gebyr og avgift fastsatt i medhold av 6, 23, 24, 25, 42 sjette ledd og 54 er tvangsgrunnlag for utlegg. Krav som staten eller en kommune har mot rederen etter h.h.v 23 og 24 eller 25 og 42 sjette ledd i lov av , har panterett i skipet etter reglene om sjøpanterett i lov av nr 39 om sjøfarten (sjøloven) Ved forsinket betaling av gebyr, vederlag eller avgift i medhold av 6, 23, 24, 25, 42 sjette ledd, og 54 svares forsinkelsesrente etter lov nr 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 12

13 IS-AVGIFT Til dekning av kostnadene med isbryting kan et havnevesen oppkreve is-avgift av ethvert fartøy som trafikkerer havnen og av alle varer som enten lastes eller losses i tidsrommet mellom 1. desember og 31. mars. Is-avgiften erlegges pr. anløp. Ref. Lov av ledd Kommunen skal sørge for sikkerhet og fremmkommelighet i havner og i kommunens sjøområde. 15 Myndighetene (Kystverket) skal sikre uhindret ferdsel i farvannet, i bileder og hovedleder som ligger under myndighetens ansvarsområde. Ref. Lov av For fartøyer kan kommunestyret alternativt fastsette at is-avgift betales med et fast beløp pr. fartøy uansett størrelse iflg. brev fra Fiskeridepartementet 20. sept./96. I Namsos kommunes havne og sjøområder oppkreves is-avgift etter følgende satser: Kreves inn for månedene jan, feb., mars og des. Is- Avgift Inngående fartøyer 40,00 kroner Utgående fartøyer 40,00 kroner Varer pr. tonn 1,25 kroner PASSASJERAVGIFT Passasjeravgift oppkreves av fartøy for bruk av havnens kommunale passasjerbekvemmeligheter. I Namsos kommunes havne og sjøområder oppkreves for tiden ikke passasjeravgift. 13

14 ANDRE VEDERLAG OG GEBYRER OVERLIGGENDE VARER 1. Varer som opplosses på havnevesenet kaier, skur eller opplegges på havnevesenets områder, må hurtigst mulig bringes bort, med mindre havneoppsynet finner å kunne tillate at de blir liggende. 2. Av ankomne varer som blir liggende på kai over 48 timer etter utlossing eller mere enn 48 timer før lasting tar til, plikter den i skipets manifest oppførte varemottaker å svare vederlag til havnekassen for hvert døgn etter følgende satser: Overliggende varer Pr. uke på kai, åpent areal kr 3,20 pr. m 2 Pr. uke på kai kr 31,50 pr. m 2 Pr. døgn i lukket pakkhus, skur kr 5,20 pr. m 2 Vederlag for tomteutleie, opplagsplass med mer, når annet ikke er avtalt: UTLEIEPRISENE BASERES PÅ KORT- OG LANGTIDSLEIE. Minste utleieareal 50 m 2. Minste leietid 1 uke. KORTTIDSLEIE AREAL. Opplag varer, etc korttidsleie Pr. dag kr 0,15 pr. m 2 Pr. uke kr 1,10 pr. m 2 Pr. måned kr 4,40 pr. m 2 14

15 ANDRE VEDERLAG OG GEBYRER LANGTIDSLEIE AREAL. Minste leietid 3 måneder (90 DØGN) og minste areal er 100 m 2. Opplag varer, etc Pr. dag kr 0,10 pr. m 2 Prisen baseres på kr. 0,10 pr. m2 pr. døgn. Annen langtidsleie av arealer, samt regulering av festeavgifter, leie av kontorer, leiligheter m.m. reguleres gjennom kontrakter. VANN TIL SKIP Levering av vann vannlevering kr 20,00 pr. m 3 slangeleie kr 30,00 pr. lengde minste sats kr 250,00 pr. gang For levering av vann utenfor arbeidstid betales overtidsgodtgjørelse, sosiale utgifter og administrativt gebyr etter de satser som til enhver tid gjelder. Utenlandske og fartøyer som kommer fra eller går til utlandet er fritatt for Merverdiavgift, f.t. 25 %. Jfr. Merverdiloven. STRØM TIL SKIP OG ABONNENTER For uttak av strøm fra Namsos havnevesens strømuttak oppkreves et vederlag: Levering av strøm Fast pris pr kw/t kr 1,47 pr. kw/t Til- og frakoblingsvederlag kr 100,- pr. gang. Havnevesenet kan bare levere strøm i den grad det er tilkoblingsmuligheter, og uten ansvar for skade som måtte oppstå som følge av feil ved strømtilførselen, tilkoblingene eller det tekniske anlegget. 15

16 ANDRE VEDERLAG OG GEBYRER RENOVASJON Namsos havnevesen har på grunnlag av forurensingsforskriften For nr 931 laget avfallsplan og etablert mottak av avfall. Avfall avleveres i avfallscontainere som er plassert i havnen. Farlig avfall kan kun leveres ved spesielle mottaksstasjoner. Namsos havn har avtale med Norsk Gjenvinning AS for mottak av all avfall. Ta kontakt med havnen. Gebyr beregnes etter faktiske kostnader. Fast avfallsgebyr skal betales av alle fartøyer som anløper offentlig kai, uavhengig om det leveres avfall fra skipet til avfalls-ordningen. Gebyr beregnes etter antall personer om bord i fartøyet. Sats gjelder pr. døgn. For 2015 er satsen satt til 15,00 kr pr. person. Ved dokumentasjon om fast leveringshavn for avfall, gis det fradrag eller bortfall av gebyr. Andre priser ved henvendelse Namsos havnekontor, tlf , Mobil Utenlandske og fartøyer som kommer fra eller går til utlandet er fritatt for merverdiavgift. Jfr. Merverdiloven. Priser for utleie av arbeidskraft til andre Enhet Ordinær timesats 450 Pr. time Overtid 50 % kr 650 Overtid 100 % kr 900 Overtid Høytid kr Overtidstillegg på 50 % inntreffer mellom 15:00 og 21:00 på hverdager 2. Overtidstillegg på 100 % inntreffer mellom 21:00 og 07:00 på hverdager samt på lørdag og søndager 3. En halv times arbeidstid beregnes som 1 time arbeidstid. 4. Minstesats ved oppmøte er 2 timer. 16

17 ANDRE VEDERLAG OG GEBYRER VEDERLAG FOR PARKERINGSPLASSER Personbiler/varebiler med største lengde på 5 meter eller mindre betaler et vederlag pr. år til havnevesenet pr. parkeringsplass: Parkeringsplass Uten strøm kr 1750,00 Pr. år Med strøm kr 2600,00 VEDERLAG FOR BÅTPLASSER SMÅBÅTHAVN Småbåteiere med båtplass i havnevesenets småbåtanlegg i "Steinsbekkhullet" betaler årlig et vederlag: Plass Båthavna Pris pr. båtplass kr 1900,00 pr. år VEDERLAG FOR BILER, TRAILERE, BUSSER, M.M. Lastebiler, trailere, semitrailere, busser og tankbiler som losser/laster varer som ikke er ankommet eller skal viderebefordres med skip skal, Betale et vederlag på: Biler - når de foretar omlasting, - avleverer samlegods for viderebefordring med bil, - eller på lignende måte ekspederes gjennom bruk av havnevesenets kaier, eiendommer eller skur - levering av bunkers til skip samt mottak av bunkers fra skip. Uten henger kr 50,00 pr. tur Med henger kr 80,00 pr. tur 17

18 ANDRE VEDERLAG OG GEBYRER Vedkommende bileier eller ekspeditør plikter å avgi oppgave til havnekontoret over antall biler og lastemengde som i månedens løp losses/lastes i havneområdet. Oppgaven skal inneholde: a. Bileiers navn, b. Bilens reg. nr., c. Dato for anløp. VEDERLAG FOR BIL/JERNBANETRANSPORTERTE VARER SOM OMLASTES. Bruk av havnevesenets arealer og lager skur innen havneområdet for ekspedering (omlasting) av bil/jernbane-transporterte varer som ikke skal ekspederes over kai med skip er betinget av at tillatelse på forhånd er innhentet fra havnevesenet. For varer som føres inn i eller ut av havneområdet med landverts transportmidler skal betales vederlag etter satser som fastsatt nedenfor. For samme vare betales vederlag kun en gang, enten for inngående eller utgående. For slik bruk betales et vederlag etter følgende satser og bestemmelser. Vederlaget skal beregnes på grunnlag av forsendelsens bruttovekt for vektvarer og etter forsendelsens bruttomål for kubikkvarer. Vederlaget for samtlige varer skal være: kr. 17,10 pr. tonn 18

19 SPESIELLE BESTEMMELSER BEREGNINGSGRUNNLAG FOR FARTØYSAVGIFTER / -VEDERLAG Dersom dimensjonene for et fartøy ikke er oppgitt i målebrev, bestemmes disse av vedkommende havnemyndighet etter retningslinjer fastsatt av Fiskeridepartementet. Dypgående settes ikke til mindre enn 3 meter for fartøyer lenger enn 20 m. BEREGNINGSGRUNNLAG FOR VAREVEDERLAG Beregningsgrunnlaget for vare er dens vekt i metrisk tonn. Volumgods regnes om til vektenhet, 1 m 3 ikke mindre enn ½ tonn. OPPKREVING AV HAVNEAVGIFTER I forbindelse med bruk av kommunens kaier, arealer og innretninger, kan havnestyret pålegge havneoperatøren og oppkreve havneavgifter på vegne av havnevesenet mot særskilt godtgjørelse. Trafikkavgiften oppkreves av Tollvesenet, som gjør opp og avlegger regnskap til havnevesenet. RABATTORDNINGER Rabatt på havneavgifter / -vederlag blir fastsatt av kommunestyret i de enkelte tilfeller etter søknad. Havne og farevannslovens 42 om bruk av havner. Den som tilbyr havne- og transporttjenester fastsetter pris og andre forretningsvilkår. Rabattsøknaden må være kostnadsmessig begrunnet. Evt. rabattordninger bør/må komme samtlige trafikanter i samme stilling til gode. ETTERGIVELSE OG NEDSETTELSE Havnemyndigheten kan når særlige omstendigheter foreligger, bestemme at påløpne havneavgifter i enkelte tilfeller nedsettes eller ettergis. STRAFFEANSVAR Med bøter eller fengsel straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer enkeltvedtak eller forskrift gitt i medhold av 62, i lov om havner og farvann ( nr 19). 19

20 ISPS VEDERLAG Definisjon: Vederlag forbundet med gjennomføring av sikkerhetstiltak (JFR. Forskrift nr.825 om sikkerhet og terrorberedskap I norske havner) HJEMMEL EU har implementert ISPS- koden gjennom forordning 725/2004, som er gjort gjeldende I norsk rett i tråd med EØS- avtalen. Jfr. Forskrift om sikkerhet og terrorberedskap I norske havner, FOR nr I følge Det Kongelige Fiskeri- og Kystdepartement skriv av 23. des skal Utgifter knyttet til terrorberedskap i havnene skal på vanlig måte dekkes inn av dem som bruker infrastrukturen. Havne- og Farvannsloven åpner for at kostnadene knyttet til sikkerhetstiltak og terrorberedskap etter ISPS- koden og for forordning 725/2004 kan dekkes inn gjennom vederlag og fiskerikystdepartementet anbefaler vederlag under forutsetning av at de samme kostnadene ikke dekkes inn i form av havneavgifter. VIRKEOMRÅDE Alle norske og utenlandske skip som anløper Namsos havnevesens ISPS- terminaler, herunder fiskefartøy, fritidsbåter. Orlogsfartøy som eies, leies eller drives av den norske stat eller av utenlandsk stat iflg. Brev av 28. juni 2006 fra Det kongelige fiskeri- og kystdepartement. (Sak nr. 06/ ) Varer som skipes over Namsos havnevesens ISPS- anlegg. Bruk av anlegg som ikke er ISPS- godkjent medfører ikke vederlag. BEREGNINGSGRUNNLAG FOR VEDERLAGET. Vederlaget beregnes på grunnlag av faktiske kostnader til investeringer og drift for gjennomførte ISPStiltak, samt stipulerte kostnader til det løpende arbeidet med sikkerhetstiltak og terrorberedskap (innenfor hvert kalenderår). Alle skip som anløper en ISPS- terminal, samt varer som går over en ISPS- terminal, avkreves vederlag. Vederlagets størrelse fastsettes med en prosentvis sats av kaiavgift og krone beløp av vareavgift. Anløp av skip med høyere sikkerhetsnivå enn det som er satt for havneanlegget, enten grunnet flaggstatens bestemmelse eller hendelse knyttet til fartøyet, og havnen som følge av dette må iverksette ytterligere sikkerhetstiltak, avkreves et tilleggsvederlag som vurderes og begrunnes i hvert enkelt tilfelle. ISPS- AVGIFT Det belastes en ISPS- vederlag pr. anløp når fortøyd ved godkjent ISPS- terminal. ISPS- godkjente skip belastes fullt vederlag. Ikke godkjente skip betaler 50 % av fullt vederlag. Unntak, passasjerbåter faktureres for de direkte kostnadene etter hvert anløp. SKIP Fullt vederlag = 15 % av skipets kaiavgift. 20

21 ISPS VEDERLAG VARER Varer som lastes/ losses og som krever ISPS- tiltak, belastes vareeier med et vederlag på kr. 1,- pr. tonn. Varer som lastes/ losses og som ikke krever ISPS- tiltak, belastes ikke med vederlag. FAKTURERING ISPS- vederlaget faktureres sammen med skipsavgiftene/ vareavgiftene. MERVERDIAVGIFT Det beregnes merverdiavgift av ISPS- vederlag. Det vises her til brev fra Skattedirektoratet til Norsk Havneforbund av 5. januar NB! Namsos Havnevesen tar forbehold om endring av ISPS- vederlag i gjeldende avgiftsregulativ. Slike endringer kan utløses av: - Pålegg fra myndighetene. - Økte driftskostnader. (vedlikehold, skader, opplæring, adgangskontroll, sikkerhetsplan) - Utvidelse av ISPS- området. 21

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2016 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 19.12.2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

KVINESDAL HAVNEVESEN

KVINESDAL HAVNEVESEN KVINESDAL HAVNEVESEN FORSKRIFT OM HAVNEAVGIFTER Avgiftsområdet er Kvinesdal havnedistrikt Forskrifter vedtatt av Kvinesdal kommunestyre den 1.2.1995 Avgifter sist vedtatt den 15.12.2010, sak K-82/10 1

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos havnestyre. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Namsos havnestyre. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Namsos havnestyre Møtested: Formannskapssalen, Namsos Samfunnshus Dato: 21.10.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall,

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN

PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN PRISREGULATIV FOR HOLMESTRAND HAVN Holmestrand Kommune Innholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER... 2 KAIVEDERLAG... 2 VAREVEDERLAG... 3 PASSASJERVEDERLAG... 3 LAGRINGSVEDERLAG... 3 ISPS GEBYR... 4 GEBYR

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Værøy kommunes havner og sjøområde Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt av Fiskeridepartementet

Detaljer

SANDEFJORD HAVNEVESEN

SANDEFJORD HAVNEVESEN SANDEFJORD HAVNEVESEN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT. PRISLISTE MED VILKÅR GJELDENDE FOR SANDEFJORD KOMMUNES SJØOMRÅDER - ÅR 2014. Ny havnelov er iverksatt fra og med 1. januar 2010. Loven innebærer, med unntak

Detaljer

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015

Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Prisliste for havner i Vestvågøy kommune 2015 Gjeldende fra 01.01. 2015 Anbefalt av Vestvågøy havnestyret 14.11.2014 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyret 09.12.2014 Vestvågøy Havnevesen Pb. 203, 8370 Leknes

Detaljer

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017

Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Avgiftsregulativ for kommunale kaier i Kvænangen kommune 2017 Prisregulativet er vedtatt i Kvænangen kommunestyre den 26.04.2017. SAK 28/17 1 1. ALMINNELIGE REGULATIV BESTEMMELSER 1.1 Formål Havneavgiftene

Detaljer

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018

Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Nesna kommune Havneregulativ for Nesna Havn 2018 Forskrift og regulativ for år 2018 formelt godkjent av Nesna kommunestyre. Behandlet i formannskapet den 29.11.2017 og i kommunestyret den 13.12.2017. Side

Detaljer

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014

Veiledende Priser. Farsund Havnevesen. Farsund Havnevesen avnevesenet. Gjeldende fra 1/1 2014 ,H Farsund Havnevesen Farsund Havnevesen avnevesenet 2014 Gjeldende fra 1/1 2014 Veiledende Priser Alle priser i denne prisliste er ekskl. mva dersom intet annet er spesifisert. Innhold: 1. Anløpsavgift

Detaljer

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting

b) bergings- og isbryterfartøyer i forbindelse med berging og isbryting GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2014 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 12.12.2012 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR HAVØYSUND HAVNEDISTRIKT 2005 Vedtatt av havnestyret 09.11.2004 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Havøysund havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV OG FORSKRIFTOVERSIKT FOR NAMSOS HAVN

AVGIFTSREGULATIV OG FORSKRIFTOVERSIKT FOR NAMSOS HAVN 2010 AVGIFTSREGULATIV OG FORSKRIFTOVERSIKT FOR NAMSOS HAVN GJELDENDE FRA 002010 VEDTATT AV NAMSOS KOMMUNESTYRE DEN 18.12.2009 AVGIFTENE OPPKREVES I KOMMUNENS HAVNE OG SJØOMRÅDER. Avgiftsregulativet er

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 2015 1 Generelle bestemmelser 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie

Detaljer

Lopp"n;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00

Loppn;;ffdistrikt. Avgiftsregulativ. Loppa kommune. www.loppa.kommune.no. Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 Loppa kommune Parkveien 1-3 90 Øksfjord Tel. 8 30 00 www.loppa.kommune.no Avgiftsregulativ Lopp"n;;ffdistrikt Dra pä Lopp havet - et hav av rnuliqheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE l. Alminnelige bestemmelser...

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT

AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT AVGIFTSREGULATIV FOR MÅSØY HAVNEDISTRIKT 2012 Vedtatt av havnestyret 30.11.2010 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Måsøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i forskrift av 2. desember

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV HAVNEANLEGG I ETNE KOMMUNE 1. Orientering om prissystemet 1.1 Lovregulert avgift Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Etne kommune sjøområde. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 ANLØPSAVGIFTSREGULATIV 2016 Side 1 av 9 INNHOLD INNHOLD... 2 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 HJEMMEL 3 1.2 AVGIFTSOMRÅDE 3 1.3 MERVERDIAVGIFT 3 1.4 OPPLYSNINGSPLIKT 4 1.5 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 2014 ER Larvik Havn KF LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 www.larvik.havn.no ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2012 Loppa Havn KF 9550 Øksfjord Vedtatt i Loppa kommunestyre i sak 76/11 den 13.12.2011 Des.2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Hjemmel... 3 1.3 Straffeansvar...

Detaljer

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11

PRISLISTE. Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Vedtatt av Bodø havnestyre 11.11.11 Innhold Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva.... 4 1. KAIVEDERLAG:... 4 2. VAREVEDERLAG:... 4 3. VEDERLAG FOR OVERLIGGENDE VARER:... 5 4. PASSASJERVEDERLAG...

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR 2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT OG SAKSBEHANDLINGS- GEBYR NTH-R IKS 01.01.2015 FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT Innledende bestemmelser 1-1. Hjemmel Lov av 17. 04. 2009 nr. 19 om havner og farvann m.v. (havne-

Detaljer

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017

Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no Avgift- og prisliste for Egersund havn 2017 Fastsatt i medhold av Lov om havner

Detaljer

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den

ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den Godkjent av kommunestyret den ANLØPSAVGIFTSREGULATIV FOR MOSJØEN HAVN KF 2016 Godkjent av styret i Mosjøen Havn KF den 09.12.15 Godkjent av kommunestyret den 16.12.15 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen INNHOLD Kapittel 1: GENERELLE

Detaljer

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014

PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV SANDNES HAVN PRISLISTE FOR SANDNES HAVN KF 2014 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden i Sandnes Havn. Gjeldende bestemmelser

Detaljer

Saknsnr Utvalg 2lt5 49n5

Saknsnr Utvalg 2lt5 49n5 LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 2.09.201s 20118-01 Olav Henning Trondal olav.h. trondal@loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 2lt 49n Loppa Havneutvalg Kommunestyre Avgiftsregulativ

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN

SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN SØR-VARANGER KOMMUNE KIRKENES HAVNEVESEN Vår ref.: Saksnr.: 15/3574/5 Saksbehandler: Gade-Lundlie, Eivind Dato: 17.12.2015 Telefonnr.: 78 97 74 4378 97 75 89 Epostadresse saksbehandler: eivind.gade-lundlie@sor-varanger.kommune.no

Detaljer

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015

Avgiftsregulativ Loppa havnedistrikt 2015 Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 Øksfjord Tel. 78 45 30 00 www.loppa.kommune.no Dra på Lopphavet et hav av muligheter Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Alminnelige bestemmelser...3 1.1 Formål...3 1.2 Hjemmel...3

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN

AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN AVGIFTSREGULATIV FOR SKJERVØY HAVN 2009 Vedtatt i kommunestyret 22.12.2008 Avgiftene oppkreves i avgiftsområdet, Skjervøy havnedistrikt. Avgiftsregulativet er vedtatt med hjemmel i følgende lover og forskrifter:

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS

Nordkapp og Porsanger Havn IKS Nordkapp og Porsanger Havn IKS The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2010 Foto Vedtatt av havnestyret i Nordkapp og Porsanger

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune

Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune Forskrift om anløpsavgift og vederlag for havneområder i Gamvik kommune 1 Innledende bestemmelser 1.1 Hjemmel Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009 04 17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne

Detaljer

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune.

KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014. offentlige havnearealer i Mandal kommune. VEDLEGG 2 MANDAL HAVN KF KAI-, VARE- OG ØVRIGE VEDERLAG 2014 VEDERLAGSOMRÅDE er Mandal kommunes sjøareal og offentlige havnearealer i Mandal kommune. Vederlagene er vedtatt av Mandal havnestyre 14.10.2013,

Detaljer

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018

«HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn 2018 Strandgaten 2 Postboks 117 4379 EGERSUND Telefon: E-post: Hjemmeside: +47 51 46 32 80 post@egersund.havn.no www.enhkf.no «HØRINGSFORSLAG» (Endringer markert i rødt) Avgift- og prisliste for Egersund havn

Detaljer

Havneregulativ 2011. Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10

Havneregulativ 2011. Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10 Havneregulativ 2011 Vedtatt av Bodø havnestyre 16.12.10 INNHOLD Havneregulativ 2011 KAP. A GENERELLE BESTEMMELSER... 5 1.1 HJEMMEL 5 1.2 MERVERDIAVGIFT 5 1.3 OPPLYSNINGSPLIKT 5 1.4 MELDEPLIKT, UTENLANDSKE

Detaljer

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017.

Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Forskrifter og regulativer for anløpsavgift, vederlag, gebyrer og godtgjørelser for Flakstad og Vestvågøy kommunes havner og sjøområde 2017. Avgifter, vederlag og gebyr er bestemt ved forskrifter gitt

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.01.2016 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FRITAK FOR ANLØPSAVGIFT 3 3. KAILEIE 4 3.1

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013

Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 1 Rådmannens forslag til Kaireglement og vederlagsregulativ 2013 2 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE KAIER I KVALSUND KOMMUNE DATERT 14.11.2012. A. REGLEMENT FOR FORTØYNING VED KOMMUNALE

Detaljer

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST

Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste 2016 for bruk av Ålesundregionens Havn HØRINGSUTKAST Prisliste for ÅRH 2016 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor

Detaljer

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011

HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 HAVNEAVGIFTER FOR MOSJØEN HAVN KF 2011 Godkjent av styret i Mosjøen havn den 11.02.2011 Godkjent av kommunestyret den 09.03.2011 Mosjøen Havn KF Havnegata 54 8663 Mosjøen Alle priser er ekskl. mva dersom

Detaljer

Foretningsbetingelser

Foretningsbetingelser Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Foretningsbetingelser Sortland Havn KF Gjelder fra 16.10.12 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 22/12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser......1

Detaljer

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune

Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune Prisliste for havner i Flakstad og Vestvågøy kommune 2017 Gjeldende fra 01.01. 2017 Anbefalt av Vestvågøy havnestyre 22.11.2017 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre 12.12.2016 Vedtatt av Vestvågøy kommunestyre

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT

FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT FORSKRIFT OM ANLØPSVGIFT OG VEDERLAG FOR LØDINGEN SJØDISTRIKT Lødingen Havn KF Vedtatt av havnestyret den 8. mai 2014. Gjeldene fra 1. juni 2014 1 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1.1 MÅLSETTING Målsettingen

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF

FOR. Gjeldende fra: 01.01.2015 BERLEVÅG HAVN KF 1 FOR Gjeldende fra: 01.01.2015 Vedtatt i Berlevåg kommunestyret 19.06.2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INFORMASJON..3 2. GENERELLE BESTEMMELSER...4 a. Straffeansvar.. 4 3. FARTØYSAVGIFTER...4 a. Anløpsavgift

Detaljer

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016

Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal Havnevesen Havneregulativ 2015/2016 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1.0 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I LYNGDAL HAVNEDISTRIKT...

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift.

Halden havn kan frita andre fartøy enn de som er nevnt i andre ledd fra plikten til å betale anløpsavgift. 1.FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2017 Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 18.12.2016 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) 25

Detaljer

Priser og forretningsvilkår for 2015

Priser og forretningsvilkår for 2015 1 Ø K S N E S H A V N E V E S E N K F H A V N E G T. 7, 8 4 3 0 M Y R E T l f. 7 6 1 3 4 0 3 5 / 9 5 1 5 3 8 7 2 F a x. 7 6 1 3 4 5 2 5 E. p o s t : h a v n e k o n t o r e t @ o k s n e s. k o m m u n

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet.

Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet. Alle priser er i norske kroner og eksklusiv mva. hvis ikke annet er beskrevet. 1. KAIVEDERLAG: Intervall BT Vedrlag sats * Totalt pr intervall Akkumulert pr intervall 0-300 Kr. 0,43 Kr. 129,- Kr. 129,-

Detaljer

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018

Forretningsbetingelser Longyearbyen havn 01/2018 Forretningsbetingelser Longyearbyen havn Foto: Albert Henry Hansen Svalbard Museum (ca 1953-1954) Innhold 1. Generelle bestemmelser 2. Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 3. Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

AVGIFTSREGULATIV 2013

AVGIFTSREGULATIV 2013 AVGIFTSREGULATIV 2013 Vedtatt i Havnestyret PS sak 8/12 Den 28.11.2012 Gjeldende fra 01.01.2013 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...2 STRAFFEANSVAR...2 2. FARTØYSAVGIFTER...3 23 A ANLØPSAVGIFT...3 FRITAKELSE

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Balsfjord kommune Bergneset Havn 2016 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for Bergneset Havn og Balsfjord kommunes sjøområde Del 1 Balsfjord kommune 01.01.2016 Innhold 1. GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde

Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde LOPPA KOMMUNE Forskrift om anløpsavgift i Loppa kommune sitt sjøområde Hjemmel: Fastsatt av Loppa kommune (møtedato) med hjemmel i FOR 2010-12 20 nr 1762: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving

Detaljer

Avgiftsregulativ. Nordkapp Havn KF. År Nordkapp Havn KF. The port of North Cape. Vedtatt av havnestyret den

Avgiftsregulativ. Nordkapp Havn KF. År Nordkapp Havn KF. The port of North Cape. Vedtatt av havnestyret den Nordkapp Havn KF The port of North Cape You have not travelled, not seen the north, before you been at North Cape Avgiftsregulativ År 2006 Foto Bernt Aksel Jensen Vedtatt av havnestyret den 24.11.2005..

Detaljer

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre

PRISER OG VILKÅR. Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre PRISER OG VILKÅR Gyldig fra 01.09.2014 og inntil videre Innhold 1. GENERELT 3 2. ANLØPSAVGIFT 3 2.1 BEREGNINGSGRUNNLAG 3 2.2 STANDARDSATSER 3 2.3 RABATTER 3 2.4 FARTØY I ANNEN BRUK 4 2.5 FRAKTFARTØY 4

Detaljer

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ

Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ Flekkefjord Havnevesen Havneregulativ 2017 Avgiftsregulativ og vederlagssatser i Flekkefjord havnedistrikt 2017 Side 1 AVGIFTSREGULATIV OG VEDERLAGSSATSER I FLEKKEFJORD HAVNEDISTRIKT Avgiftsregulativet

Detaljer

REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN

REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN 2014 REGULATIV FOR VIKNA HAVNEVESEN RØRVIK HAVN KF FORRETNINGS BESTEMMELSER, ANLØPSAVGIFT OG VEDERLAG FOR KAI OG SAKSBEHANDLINGS GEBYR RØRVIK HAVN KF 01.01.2014 INFORMASJON Vikna havnevesen Rørvik havn

Detaljer

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN

PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN PRISER FOR BRUK AV ALTA HAVN 2016 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i Lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med

Detaljer

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN

PRISER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE 2011 ER OG VILKÅR FOR BRUK AV LARVIK HAVN LISTE FOR LARVIK HAVN KF 2011 1 Orientering om prissystem LOVREGULERT AVGIFT Anløpsavgift er betaling for bruk av farleden

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19

Priser og vilkår for bruk av Harstad Havn. Del 3. Prisliste. Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 Del 3. Prisliste Havnebygget 17. mai 2013 HARSTAD HAVN KF 19 3.1 Generelt Dette heftet angir prisene i Harstad Havn KF. For informasjon rundt betingelsene for prisene og unntak, se Forretningsbetingelser.

Detaljer

Forretningsbetingelser i Moss Havn

Forretningsbetingelser i Moss Havn Forretningsbetingelser i Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2013 Vedtatt av Moss havnestyre 21.11.2012 Forretningsbetingelser i Moss havn 1 INFORMASJON MOSS HAVN KF Sentralbord: 69 20 87 00 Telefaks: 69 20

Detaljer

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH)

ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) ALSTAHAUG HAVNEVESEN KF (AH) HAVNEREGULATIV Vederlag Gebyrer Salg av varer og tjenester Utleie av utstyr og personell GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 Administrasjonens forslag Vedtatt i havnestyret 2.12.2014

Detaljer

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret

HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV. Vedtatt i Kommunestyret HERØY KOMMUNE HAVNEREGULATIV 2018 Vedtatt i Kommunestyret 19.12.2017 Innhold LOVERK... 2 GENERELT... 2 ANLØPSAVGIFT... 3 KAIVEDERLAG... 5 VAREVEDERLAG... 6 VEDERLAG FOR OPPLAG AV VARER... 7 VOGNVEDERLAG...

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser

Nordkapp og Porsanger Havn IKS. Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Veiledende Piser Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Veiledende Piser 1 INFORMASJON Nordkapp og Porsanger Havn IKS Postboks 444 9751Honningsvåg. Internettadresse. NPH IKS Havna@nordkapp.kommune.no Havnefogd:

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

Leka Kommune REGULATIV FOR FORRETNINGSBESTEMMELSER ANLØPSAVGIFT VEDERLAG SAKSBEHANDLINGSGEBYR

Leka Kommune REGULATIV FOR FORRETNINGSBESTEMMELSER ANLØPSAVGIFT VEDERLAG SAKSBEHANDLINGSGEBYR Leka Kommune REGULATIV FOR FORRETNINGSBESTEMMELSER ANLØPSAVGIFT VEDERLAG SAKSBEHANDLINGSGEBYR 2012 1 Innhold Formål... 4 Hjemmel... 4 Regulativets virkeområde... 4 Innkreving av vederlag og anløps avgift...

Detaljer

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012

Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 Forretningsbetingelser Nordkapp & Porsanger havn (NPH) 2012 1 Generelle bestemmelser 1.1 Pris, tilbud, betaling. 2 Lovregulert avgift 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag 3 Vederlag for bruk av infrastruktur

Detaljer

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2014 for bruk av Ålesundregionens Havn DEL DOKUMENT III Prisliste PRISER OG VILKÅR FOR 2014 ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 15 Prisliste for ÅRH 2014 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

PRISREGULATIV FORRETNINGSBESTEMMELSER OG VEDERLAG NTH-R IKS 01.01.2015

PRISREGULATIV FORRETNINGSBESTEMMELSER OG VEDERLAG NTH-R IKS 01.01.2015 2015 PRISREGULATIV FORRETNINGSBESTEMMELSER OG VEDERLAG NTH-R IKS 01.01.2015 INFORMASJON Havnevakt + 47 95 79 54 50 e-post post@roervikhavn.no Telefon +47 74 39 00 81 Nettside www.roervikhavn.no Havnevakta

Detaljer

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune

Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Kaireglement og vederlagsregulativ for kommunale kaianlegg i Lurøy kommune Vedtatt av Lurøy kommunestyre i sak 77/14 Justerte satser for 2017 i sak 73/16 KAIREGLEMENT OG VEDERLAGSREGULATIV FOR KOMMUNALE

Detaljer

Priser for bruk av HARSTAD HAVN

Priser for bruk av HARSTAD HAVN Priser for bruk av HARSTAD HAVN INFORMASJON Sentralbord 77 00 12 10 Havnevakt 77 00 12 12 VHF Kanal 12/16 E-post havnevakt E-post Hjemmeside havnevakta@harstad.kommune.no harstadhavn@harstad.kommune.no

Detaljer

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017

PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 PRISREGULATIV LONGYEARBYEN HAVN 2017 Innhold: 1 Generelt 2 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.2 Varevederlag 3.3 Vederlag for bruk/leie av arealer 3.4 Vederlag for bruk

Detaljer

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift

Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape. Anløpsavgift Nordkapp og Porsanger Havn The port of North Cape 2011 Anløpsavgift NORDKAPP OG PORSANGER HAVN IKS, ANLØPSAVGIFT, gjeldende fra 01.01.2011. Informasjon. Nordkapp og Porsanger Havn IKS 3 1. Bakgrunn 3 2.

Detaljer

LINDESNES HAVNEVESEN. Forskrift om havneavgifter 01.01.2011-31.12.2011. Vedtatt av Kommunestyre den 09/12/2010 (Sak nr. 83/10)

LINDESNES HAVNEVESEN. Forskrift om havneavgifter 01.01.2011-31.12.2011. Vedtatt av Kommunestyre den 09/12/2010 (Sak nr. 83/10) Forskrift om havneavgifter 01.01.2011-31.12.2011 Vedtatt av Kommunestyre den 09/12/2010 (Sak nr. 83/10) INFORMASJON Sentralbord: 38 25 51 00 Telefaks 38 25 88 35 Havnevakten 97 561 4 49 Driftsansvarlig,

Detaljer

FORRETNINGS- BETINGELSER

FORRETNINGS- BETINGELSER FORRETNINGS- BETINGELSER 2015 ALTA HAVN KF Retningslinjer for prisfastsetting for Alta Havn KF er hjemlet i lov av 17. april 2009 nr 19 om havner og farvann 10 og 25, (Havne- og farvannsloven), med tilhørende

Detaljer

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF

Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Avgifts-og prisregulativ HADSEL HAVN KF Gjeldende fra 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Vedtatt, med hjemmel i Vedtekt for Hadsel Havn KF 16, i Hadsel havnestyre i HS 2015/24 den 16.11.2015. Dette

Detaljer

Prisliste. HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 1 OVERSKRIFT MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA. Regulert 01.01.15

Prisliste. HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 1 OVERSKRIFT MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA. Regulert 01.01.15 Prisliste 1 OVERSKRIFT HAVNEREGULATIV FOR MO i RANA HAVN KF (MRH- KF) 2015 MO I RANA HAVN 8601 MO I RANA Regulert 01.01.15 Alle priser er ekskl. mva om ikke annet er spesifikk nevnt MO I RANA HAVN Pb.

Detaljer

Priser og vilkår for bruk av Vadsø Havn - 2015

Priser og vilkår for bruk av Vadsø Havn - 2015 VADSØ HAVN KF PORT OF VADSO Priser og vilkår for bruk av Vadsø Havn - 2015 Flyfoto av Vadsø havn 2011. Foto: Tormod Amundsen. Gjelder fra 01.01.2015 Innholdsfortegnelse INFORMASJON... 6 Del 1 - FORRETNINGSBETINGELSER...

Detaljer

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016

Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Nordkappregionen Havn IKS Prisregulativ 2016 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag Prisavslag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag :

Havneregulativ. Beregningsgrunnlag for skipsavgift og de forskjellige vederlag : Havneregulativ Formål: Havneavgiftene skal sammen med havnens øvrige inntekter bringe til veie de midler havnen trenger til administrasjon, drift, lovpålagte oppgaver, vedlikehold og nødvendig utbygging

Detaljer

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Lyngen kommune Regulativ for havner og sjøarealer 2017 Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser for kommunale havner og sjøarealer Del 1 Lyngen kommune 01.01.2017 1. Innhold GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik:

Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: I Generellebestemmelser. Avgiftsregulativetfor Hammerfesthavner fastsattmedhjemmeli lover og forskrifter slik: 1. Lov om havnerog farvannav 17.april 2009, nr. 19. 2. Forskrift av 15. desember2009fastsattav

Detaljer

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN

FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN FORSKRIFT OM ANLØPSAVGIFT FOR TYSFJORD HAVN TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord Havn v/kommunestyret den 18.12.2014 med hjemmel i FOR 2010-12-20

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015

Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Prisliste for bruk av Moss Havn 2015 Gjelder fra 1. januar 2015 Vedtatt av Moss havnestyre 15.10.2014 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014

Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Prisliste for bruk av Moss Havn 2014 Gjelder fra 1. januar 2014 Vedtatt av Moss havnestyre 20.11.2013 Prisliste for bruk av Moss Havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT......

Detaljer

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015

Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Prisregulativ Nordkappregionen Havn IKS 2015 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2 Varevederlag

Detaljer

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS

PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS PRISREGULATIV NORDKAPP & PORSANGER HAVN IKS 2013 Innhold: 1 Generelt 2 Lovrregulert avgift. 2.1 Anløpsavgift 2.2 Prisavslag. 3 Vederlag for bruk av infrastruktur 3.1 Kaivederlag 3.1.1 Flytebrygger. 3.2

Detaljer

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn

Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste 2017 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2017 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis en kort

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2016 Narvik Havn KF Pris og vilkår Narvik Havn KF Gjelder fra: 01.01.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 LOVREGULERT AVGIFT... 2 2.1 ANLØPSAVGIFT... 2 2.1.1 Hjemmel... 2 2.1.2 Formål... 2 2.1.3

Detaljer

Narvik Havn KF Pris og vilkår

Narvik Havn KF Pris og vilkår 2013 Narvik Havn KF Pris og vilkår Vederlag Gjelder fra: 21.01.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 LOVREGULERT AVGIFT... 2 1.1 ANLØPSAVGIFT... 2 1.1.1 Hjemmel... 2 1.1.2 Formål... 2 1.1.3

Detaljer

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FOR 2018

FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER OG SJØOMRÅDE FOR 2018 Vågan Havnevesen KF Postboks 121, 8301 Svolvær Tlf: 76067990/vaganhavn@vagan.kommune.no www.vaganhavn.no FORSKRIFT OG REGULATIV FOR ANLØPSAVGIFT, VEDERLAG, GEBYRER OG GODTGJØRELSER I VÅGAN KOMMUNES HAVNER

Detaljer

Risavika Terminal AS

Risavika Terminal AS Risavika Terminal AS prisliste 2013 Risavika Terminal AS Logistikk- og Driftsoperasjon Versjon 1/2013 Gyldig f.o.m. 01.01.2013 Side 1 av 9 1. Generelle betingelser Side 3 2 Leie og kontortjenester Side

Detaljer

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn

Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Priser og vilkår 2018 for bruk av Ålesundregionens Havn Prisliste for ÅRH 2018 1 ORIENTERING OM PRISSYSTEM Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) har inndelt sitt prissystem i 5 ulike kategorier. Nedenfor gis

Detaljer

Prisliste for bruk av Moss Havn

Prisliste for bruk av Moss Havn Prisliste for bruk av Moss Havn Gjelder fra 1. januar 2012 Vedtatt av Moss havnestyre 26.10.2011 Prisliste for bruk av Moss havn side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 ANLØPSAVGIFT...... 3

Detaljer

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS ÅR 2016 Havneregulativ med forskrifter AUKRA FRÆNA MIDSUND MOLDE NESSET RAUMA VESTNES Vedtatt av styret i Molde og Romsdal Havn IKS 15.09.2015 Informasjon Sentralbord: 71 19 16 20 Telefaks 71 19 16 21

Detaljer

Forskrift om anløpsavgift

Forskrift om anløpsavgift Forskrift om anløpsavgift GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2018 1: Hjemmel: Fastsatt av Halden kommunestyre den 14.12.2017 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven)

Detaljer