Bergen kommunes handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bergen kommunes handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn 2007-2010"

Transkript

1 Saksnr: Saksbehandler: INKV Delarkiv: SARK-0704 Mangfold i praksis Bergen kommunes handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn INNLEDNING Inkludering i arbeidslivet er viktig for integrering av innvandrerbefolkningen i det norske samfunn. Som stor arbeidsgiver, med over årsverk fordelt på ca ansatte, har Bergen kommune et ansvar for å bidra til dette. Søkelys på innvandrerbefolkningens ressurser er nødvendig når kommunen skal dekke fremtidens behov for arbeidskraft og kompetanse. Arbeidsmarkedsstatistikken viser her et ubenyttet potensial. Selv om mange innvandrergrupper deltar i arbeidslivet på lik linje med befolkningen for øvrig, er arbeidsledigheten blant innvandrere over tre ganger så høy som for resten av befolkningen. Ledigheten varierer ut fra landbakgrunn, utdanning, norskkunnskaper og botid. Innvandrerbefolkningen besitter altså en ubenyttet arbeidskraftressurs som kommunen vil trenge. I tillegg må en være oppmerksom på at Bergen kommune i tiden som kommer, på flere områder og i større grad, vil møte brukere med annen kulturell bakgrunn enn norsk. Et personale som speiler samfunnets kulturelle mangfold bedrer forutsetningene for å kunne tilby tilpassete og likeverdige tjenester til alle brukere. Med dette som bakgrunn er Bergen kommunes handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn utarbeidet. Planen tar utgangspunkt i kommunens behov for arbeidskraft og kompetanse og det mulighetspotensial innvandrerbefolkningen representerer. 2. HANDLINGSPLANENS MÅL Bergen kommunes handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn har to hovedmål: Andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i Bergen kommune skal gjenspeile befolkningssammensetningen for øvrig. Kommunen skal ha arbeidstakere med innvandrerbakgrunn på alle nivåer i organisasjonen. Bergen kommune skal ha et arbeidsmiljø som inkluderer ansatte uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og/eller religion/livssyn. Arbeidskulturen skal preges av respekt for ulikhet.

2 Planen gjelder for Bergen kommune som arbeidsgiver og behandler ikke kommunens ansvar som tjenesteyter overfor innvandrerbefolkningen, herunder det tilbud som gis gjennom Introduksjonsordningen 1. Med utgangspunkt i kommunens fremtidige arbeidskraft- og kompetansebehov, settes det likevel et søkelys på hvordan Bergen kommune, i samarbeid med NAV, kan arbeide mer systematisk for å kvalifisere innvandrere til stillinger på kommunens tjenesteområder. 3. UTFORMING AV PLANEN En prosjektgruppe med representanter fra de store byrådsavdelingene og hovedsammenslutningene har vært aktiv ved utarbeidelse av planen. Prosjektgruppen har hatt møter med ulike ressurspersoner og referansemiljøer, og på den måten fått innspill og synspunkt fra noen av handlingsplanens interne og eksterne interessenter. Prosjektgruppen har fremmet forslag til planens innhold og utforming. Planutkast har vært på høring internt i kommunen og eksternt hos sentrale interessenter og samarbeidsparter før byrådet har lagt den endelige planen frem. Det er lagt vekt på at planen skal være konkret og handlingsorientert. Etter en presentasjon av planens søkelys og definisjoner (kap 4) gis en oversikt over føringer på området (kap 5) før det orienteres kort om status pr i dag (kap 6). Deretter presenteres tiltak som grupperes innenfor tre innsatsområder: Tiltak som virker rekrutteringsfremmende for innvandrere/etterkommere som er kvalifiserte (Rekrutteringsfremmende tiltak kap 7.1) Tiltak for å fremme et godt flerkulturelt arbeidsmiljø (Flerkulturell arbeidsplass kap 7.2) Kvalifiserende tiltak på kommunens områder (Kvalifisering av potensielle arbeidstakere kap 7.3) Innenfor hvert av disse områdene gis en begrunnelse for hvorfor det er viktig å bedre innsatsen på det aktuelle feltet, før tiltak presenteres og beskrives kort. Beskrivelsen av tiltakene er retningsgivende. Byrådet vil utforme og tilpasse tiltakene nærmere slik det vil være hensiktsmessig. Videre gjøres det rede for hvordan arbeidet skal følges opp, herunder hvordan måloppnåelse skal dokumenteres og evalueres (kap 8). Avslutningsvis presenteres en samlet oversikt over handlingsplanens mål, innsatsområder, tiltak og resultatindikatorer. Her angis også hvem som er ansvarlig for oppfølging av de enkelte tiltak og tidsfrister for iverksetting (kap 9). 4. SØKELYS OG DEFINISJONER Innvandrerbefolkningen består av personer med to utenlandsfødte foreldre. Det skilles gjerne mellom de som selv er innvandret (født i utlandet) og de som er født i Norge av to utenlandskfødte foreldre. Den første gruppen kalles innvandrere eller første generasjons 1 Jf Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere og Bergen kommunes iverksetting av denne (bystyresak ). s 2 av 15

3 innvandrere, den andre gruppen kalles etterkommere. Begge gruppene er i utgangspunktet i målgruppen for tiltak som presenteres i denne handlingsplanen. Kommunens mål og tiltak for å rekruttere og inkludere arbeidstakere med innvandrerbakgrunn retter seg primært mot den delen av innvandrerbefolkningen som kommer fra ikke-vestlige land. Selv om det også innenfor denne gruppen er store variasjoner, blant annet ut fra landbakgrunn og botid, har særlig ikke-vestlige innvandrere betydelig lavere sysselsetting og høyere ledighet enn befolkningen totalt. Med ikke-vestlige land menes Øst-Europa, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Tyrkia 2. Denne inndelingen er i samsvar med Statistisk sentralbyrås (SSBs) definisjoner. Bergen kommune har vedtatte mål om å fremme likestilling mellom kjønnene. Også når det gjelder rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn, skal kommunen ha en politikk og praksis som bidrar til å fremme økt likestilling mellom kjønnene. Det skilles i denne planen ikke mellom de ulike oppholdsgrunnlag innvandrere kan ha. Temaet arbeidsinnvandring er ikke behandlet særskilt i planen. For erfaringer med arbeidsinnvandring på kommunens område vises det til Rapporten Sykepleieprosjektet, Kvalitetssikring av arbeidsinnvandring, utarbeidet ved Fyllingsdalen undervisningssykehjem ( ). 5. FØRINGER PÅ OMRÅDET 5.1 FØRINGER I BERGEN KOMMUNE Handlingsplan for integrering og mangfold Bergen kommunes handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn er forankret i overordnet handlingsplan for integrering og mangfold (bystyret , sak 19-07), der inkludering i arbeidslivet fremheves som ett av satsingsområdene. I planens pkt 4.1 heter det bl.a: Byrådet vil tidlig i 2007 legge frem en handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. Planen vil inngå som et element i kommunens arbeidsgiverpolitiske handlingsgrunnlag. Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Handlingsplanen for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn er også forankret i følgende målformulering i kommunens Arbeidsgiverpolitiske plattform (byrådssak ): Bergen kommune skal fremme likestilling, mangfold og inkluderende holdninger i arbeidsgiverpolitikken. Det skal arbeides aktivt for likestilling mellom kjønnene på alle nivåer i organisasjonen. Andelen ansatte med innvandrerbakgrunn skal økes slik at den gjenspeiler befolknings-sammensetningen i kommunen. På arbeidsplassen skal ulikhet respekteres og mangfold verdsettes. Bergen kommune skal være en inkluderende arbeidsplass. Arbeidssituasjonen skal kunne tilpasses ulike livssituasjoner og livsfaser. 2 Med vestlige land menes Norden, Vest-Europa (unntatt Tyrkia), Nord-Amerika og Oseania. s 3 av 15

4 5.2 OVERORDNETE FØRINGER Diskrimineringsloven 1. januar 2006 trådte Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) i kraft. Lovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Loven gir forbud mot både direkte og indirekte diskriminering. Med indirekte diskriminering i arbeidslivet menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som faktisk virker slik at en arbeidssøker eller arbeidstaker stilles dårligere enn andre arbeidssøkere eller arbeidstakere på grunn av forhold som nevnt over. (Jf 4, tredje ledd) Regjeringens handlingsplan Regjeringen la høsten 2006 frem Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen (vedlegg til St.prp. nr 1 ( ) Statsbudsjettet 2007). Målet for regjeringens inkluderingspolitikk er at alle som bor i Norge skal delta i samfunnet og ha like muligheter. Regjeringen vil legge til rette for at innvandrere raskest mulig bidrar med sine ressurser i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig og vil forhindre at det utvikler seg et klassedelt samfunn hvor personer med innvandrerbakgrunn har dårligere levekår og lavere samfunnsdeltakelse enn befolkningen for øvrig. Regjeringen arbeider for et mer inkluderende arbeidsliv, med plass til ulike mennesker, og med en forventning om at alle deltar i arbeidslivet etter evne. Regjeringen oppfordrer alle arbeidsgivere, både statlige, kommunale og private, til å ha en bevisst og aktiv rekrutteringspolitikk overfor personer med minoritetsbakgrunn og motarbeide alle former for direkte og indirekte diskriminering. Regjeringens offensiv for økt rekruttering av innvandrere til arbeidslivet omhandler - Videreføring av pris for etnisk mangfold i arbeidslivet - Kartlegging av etterkommernes deltakelse i arbeidslivet - Partene i arbeidslivet vurderer strategier og tiltak for økt rekruttering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. Det legges opp til styrket innsats overfor innvandrere som trenger særskilt bistand for å komme i jobb, men som ikke omfattes av introduksjonsprogrammet, et tiltak som også vil fange opp grupper av unge med innvandrerbakgrunn i storbyområder. Regjeringen vil også styrke og utvide program for basiskompetanse i arbeidslivet. Formålet med programmet er å bidra til at voksne ikke støtes ut av arbeidslivet på grunn av manglende grunnleggende ferdigheter. Programmet skal gi støtte til bedrifter og offentlige virksomheter som vil sette i gang opplæring i grunnleggende ferdigheter for ansatte og/eller arbeidssøkere. Statens egne målsettinger knyttet til integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen i Norge, fordeler seg på syv departementers ansvarsområder. Mange av målene er direkte relatert til inkludering i arbeidslivet. Et av de konkret tiltakene på statens eget område er forsøk med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn. Moderat kvotering innebærer at en ved like eller tilnærmet like kvalifikasjoner velger en kandidat med innvandrerbakgrunn. I løpet av første halvår 2007 vil regjeringen avklare forutsetningene for å gjennomføre et slikt forsøk. Basert på utredningen vil det bli tatt stilling til om det skal gjennomføres forsøk med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn i statlig forvaltning. s 4 av 15

5 Sentralstyrevedtak i KS Sentralstyret i KS har vedtatt (juni 2006) at KS vil arbeide for likestilling mellom etnisk norske og personer med etnisk minoritetsbakgrunn ved rekruttering til arbeidslivet, ved bl.a at minst en kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn blir innkalt til intervju. KS mener at det må være et mål at ansatte i kommunesektoren gjenspeiler befolkningen og vil jobbe for mangfold også i ledelse og synlige nøkkelposisjoner. KS anbefaler at kommuner og fylkeskommuner har lokale mål for økt rekruttering av arbeidstakere med etnisk minoritetsbakgrunn. 6. STATUS PR I DAG 6.1 INNVANDRERBEFOLKNINGEN I BERGEN Innvandrerbefolkningen i Bergen besto pr av personer, med bakgrunn fra i alt 164 land. Det utgjør 8,1 % av befolkningen (landsgjennomsnittet er på 8,3%). 49 % av innvandrerbefolkningen i Bergen er kvinner personer i Bergen har bakgrunn fra ikke-vestlige land. Det utgjør 6 % av befolkningen. Av disse er 49 % kvinner. Tabellen nedenfor gir en oversikt over de største gruppene ut fra landbakgrunn. Land Antall pr Totalt Kvinner Menn 1 Irak Vietnam Chile Sri Lanka Storbritania Bosnia Hercegovina Sverige Tyskland Polen Danmark Iran Somalia Tyrkia USA Thailand Russland India Filippinene Pakistan Serbia og Montenegro Sammenliknet med befolkningen forøvrig er det i innvandrerbefolkningen en underrepresentasjon av personer under 20 år og personer over 50 år, mens det i gruppen i fra 20 til 50 år er en overrepresentasjon. s 5 av 15

6 6.2 BERGEN KOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER Bergen kommune har som mål at andelen ansatte med innvandrerbakgrunn skal økes slik at den gjenspeiler befolkningssammensetningen i kommunen (jf Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune). Samtidig mangler kommunen data som kan dokumentere hvor stor andelen arbeidstakere med innvandrerbakgrunn er. Det lar seg ikke gjøre å rapportere andelen arbeidstakere med innvandrerbakgrunn fra lønnssystemet i kommunen. Opplysninger om etnisitet og/eller landbakgrunn registreres ikke. Prosjektgruppen som har vært aktiv ved utarbeidelsen av denne handlingsplanen har gjennomført en manuell opptelling av antall arbeidstakere med innvandrerbakgrunn i kommunens ulike avdelinger og foretak. Erfaringene fra dette arbeidet viser at en ikke bør basere seg på slike manuelle undersøkelser. Arbeidet er ressurskrevende og involverer mange personer, uten å gi tilfredsstillende datakvalitet. Det knytter seg usikkerhet til forståelse av definisjoner og kategorier, og det er vanskelig å få inn komplett materiale. Opptellingen som ble gjennomført ga likevel nyttig informasjon til prosjektgruppen i arbeidet med handlingsplanen. Blant annet fikk prosjektgruppen økt bevissthet om at målet om arbeidstakere med innvandrerbakgrunn må gjelde alle stillingsnivåer og fag/-sektorområder. Av det innsamlete materialet fremgår det at noen enheter i Bergen kommune har et betydelig innslag av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. Andre har ingen. For å fremskaffe data som gjør det mulig å dokumentere andelen arbeidstakere med innvandrerbakgrunn i kommunen, kan kommunen bestille data fra Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB kan gjennomføre undersøkelser som kopler opplysninger fra ulike registre. Dette omtales nærmere i planens pkt INNSATSOMRÅDER OG TILTAK 7.1. INNSATSOMRÅDE REKRUTTERINGSFREMMENDE TILTAK Nedenfor presenteres tiltak som skal bidra til å lette adgangen til stillinger i Bergen kommune for kvalifiserte innvandrere og etterkommere. Det legges til grunn at arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn kan møte terskler og skranker som gjør det vanskeligere å nå frem i jobbsøkerprosessen, selv når de er kvalifiserte. Dels kan dette skyldes manglende nettverk og relevante referanser, som i mange tilfeller bidrar til å gi det første innpass i arbeidslivet (i vikariater, engasjementer eller lignende). Det kan også henge sammen med systematiske reproduksjonsmønstre, hvor arbeidsgiver ved utlysning og ansettelse etterspør kompetanse og egenskaper som likner det en har fra før. Tillitsvalgte som deltar i rekrutteringsprosessen kan også, bevisst eller ubevisst, bidra til en slik konservering av det kjente og trygge. 3 For å utfordre denne situasjonen vil Bergen kommune iverksette to typer tiltak på innsatsområdet rekrutteringsfremmende tiltak: 3 Dette er prosjektgruppens oppfatning basert på inntrykk fra samfunnsdebatt og egen erfaring/kunnskap. Se for øvrig Rogstad, Jon (2006), Usaklige hindringer for ikke-vestlige minoriteter på arbeidsmarkedet i Norge, Oslo: Institutt for samfunnsforskning, samt artikkel i Bergens Tidende 5. januar 2007, s 8, hvor bl. a betydningen av nettverk tas opp. s 6 av 15

7 A) Tiltak rettet mot arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn B) Tiltak rettet mot ledere og tillitsvalgte Betydningen av at søkere til stillinger i Bergen kommune har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til at de kan utføre arbeidet på en sikker og god måte understrekes. Et for strengt krav til korrekt norsk vil imidlertid være et hinder i forhold til kommunens mål om rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. En nyansert vurdering av hva som er nødvendige norskferdigheter må foretas for ulike typer stillinger. 7.1.A Tiltak rettet mot arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn Ved utlysning av ledige stillinger i Bergen kommune oppfordres personer med flerkulturell bakgrunn på generelt grunnlag å søke. Denne rutinen skal opprettholdes. I tillegg iverksettes følgende nye aktiviteter/tiltak: Nr Tiltak Beskrivelse 1 Trainee-stillinger Det opprettes trainee-stillinger i de store byrådsavdelingene rettet mot høyt utdannete personer med innvandrerbakgrunn. Det skal ansettes både kvinner og menn i trainee-stillingene. 2 Vikarpolitikk som støtter kommunens mål om arbeidstakere med innvandrerbakgrunn på alle nivåer i organisasjonen Det satses på å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn til vikariater i kommunen. 3 Jobbsøkerveiledning på kommunens områder Det utformes en jobbsøkerveiledning rettet mot personer med innvandrerbakgrunn som legges på internett i utskriftsvennlig versjon. Veiledningen skal gi kortfattet informasjon om jobbmuligheter i Bergen kommune, krav til kvalifikasjoner/ dokumentasjon, søkeprosessen med mer. Bergen kommune vil overfor andre store arbeidsgivere i regionen ta initiativ til et samarbeid om en jobbmesse der arbeidstakere med innvandrerbakgrunn er en særlig aktuell målgruppe. 7.1.B Tiltak rettet mot ledere og tillitsvalgte Statlige virksomheter er pålagt å innkalle minst en kvalifisert person med ikke-vestlig bakgrunn til jobbintervju. En undersøkelse viser at 28% av innvandrerne med ikke-vestlig bakgrunn, som var kalt til intervju i departementene og underliggende etater i perioden 1. juni juni 2005, fikk jobben. 4 Bergen kommune har siden 1998 hatt en bestemmelse om at søknader fra personer med innvandrerbakgrunn skal undergis en særlig oppmerksomhet i utvelgelsesprosessen. Antall kandidater som kalles inn til intervju skal utvides dersom dette er nødvendig for å sikre at kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn kommer med i prosessen. Det skal fremkomme av ansettelsessaken at det er foretatt en grundig gjennomgang av søknadene fra søkerne med innvandrerbakgrunn. (Personal- og arbeidsreglementet pkt 9.2). 4 Undersøkelsen ble gjennomført i 2005 av daværende Moderniseringsdepartementet, ref. Regjeringens handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen (2006), s 50. s 7 av 15

8 Denne rutinen presiseres ytterligere slik at minst en person med ikke-vestlig bakgrunn skal kalles inn til jobbintervju når der er kvalifisert(e) person(er) med ikke-vestlig bakgrunn blant søkerne. Dette er tiltak rettet mot ledere og tillitsvalgte som deltar i rekrutteringsarbeid: Nr Tiltak 4 Minst en kvalifisert søker med ikke-vestlig bakgrunn skal kalles inn til jobbintervju 5 Informerende og bevisstgjørende tiltak overfor ledere og tillitsvalgte som deltar i rekrutteringsarbeid 6 Holdnings- /bevisstgjøringskampanjer i arbeidstakerorganisasjonene Beskrivelse Minst en person med ikke-vestlig bakgrunn skal kalles inn til jobbintervju når der er kvalifisert(e) person(er) med ikke-vestlig bakgrunn blant søkerne. Skal tas opp i konsernovergripende og sektorvis lederopplæring, gjennom styringsdialog og i forbindelse med HMS-arbeidet. Kommunens mål og tiltak skal gjøres tydelig gjennom kurs i rekruttering og i andre relevante kurs/arbeidsgiverpolitiske sammenhenger. Arbeidstakerorganisasjonene bes om å ta kommunens mål og tiltak opp i tillitsvalgtopplæringen og i andre aktuelle sammenhenger. 7.2 INNSATSOMRÅDE FLERKULTURELL ARBEIDSPLASS Bergen kommune skal ha et arbeidsmiljø som inkluderer ansatte uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og/eller religion/livssyn. Arbeidskulturen skal preges av respekt for ulikhet. For å oppnå dette skal kommunen iverksette to typer tiltak: A) Tiltak rettet mot det generelle arbeidsmiljøet (alle ansatte) B) Tiltak rettet mot arbeidstakere med innvandrerbakgrunn spesielt 7.2.A Tiltak rettet mot det generelle arbeidsmiljøet Reelt mangfold krever aksept for at noe kan være annerledes. Majoriteten utfordres til å inkludere minoriteten. Dette innebærer i mange tilfeller at oppfatningen av hva som er normalt, viktig og riktig må utvides. Diskrimineringsloven forbyr både direkte og indirekte diskriminering. Bergen kommune skal ha null toleranse mot rasisme. Samtidig er det viktig å vise frem gode eksempler fra enheter hvor en har positive erfaringer med inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. Følgende tiltak iverksettes: Nr Tiltak Beskrivelse 7 Mangfoldspris Bergen kommune vil årlig dele ut en pris til en intern virksomhet som utmerker seg positivt i forhold til handlingsplanens målsettinger. 8 Integrere mangfolds-/ diskrimineringsperspektiv i HMS- og vernearbeid. Gjennomføres som prosjekt eller på annen hensiktsmessig måte. s 8 av 15

9 7.2.B Tiltak rettet mot arbeidstakere med innvandrerbakgrunn Arbeidstakere med innvandrerbakgrunn må på linje med andre arbeidstakere ses som individer. De er kvinner og menn i ulike livsfaser og livssituasjoner, med behov for ulik type oppfølging og tilbakemelding på sitt arbeid. Den systematiske medarbeidersamtalen er en viktig arena for å ta opp spørsmål som berører jobbutførelse, trivsel, kompetansebehov, kompetanseutvikling mm. For noen kan det imidlertid være behov for særlige tiltak for å oppnå reell inkludering og likeverdige muligheter. Følgende tiltak skal settes i verk: Nr Tiltak Beskrivelse 9 Fadderordning på arbeidsplassen Ordningen skal være et tilbud til den ansatte og avgrenses til arbeidsforholdet. Ordningen må være godt forankret i organisasjonen og følges opp av ledelsen. Det skal være et standardisert opplegg i byrådsavdelingene/foretakene. Ordningen må utarbeides/avklares nærmere. 10 Kompetanseheving Ansatte innvandrere som har rett til gratis norskopplæring og kommer inn under overgangsreglene, skal oppfordres/stimuleres til å ta resterende timer før overgangsordningen går ut Arbeidsgiver skal etter behov, så langt det er mulig legge til rette for at arbeidstaker gjennomfører norskopplæringen. Bergen kommune vil søke om statlige midler til prosjekt for å øke basisferdigheter blant ansatte innvandrere med behov for det. Karrieremuligheter Aktiviteter/prosjekt som kan øke andel innvandrere i leder- og andre profilerte stillinger skal planlegges og iverksettes. 7.3 INNSATSOMRÅDE KVALIFISERING AV POTENSIELLE ARBEIDSTAKERE I tillegg til å rette søkelys mot innsatsområdene rekrutteringsfremmende tiltak (7.1) og flerkulturell arbeidsplass (7.2), foreslås det i denne handlingsplanen en styrket innsats som skal bidra til kvalifisering av innvandrere som står uten arbeid (7.3). Det tas utgangspunkt i de tjenesteområder og den type kompetanse hvor kommunen ser et særlig behov for arbeidskraft i tiden som kommer. Over 80 % av kommunens samlete årsverk utføres i oppvekst- og helseog omsorgssektoren. Det vil derfor være naturlig at det er på disse tjenesteområdene kommunen først og fremst kan bidra med systematiske, kvalifiserende tiltak/ arbeidsmarkedstiltak. Kommunen er en stor kvinnearbeidsplass. Ca 75 % av kommunens årsverk utføres av kvinner. Kvinner har innenfor flere innvandrergrupper lavere samfunnsdeltakelse enn menn og lever i en del tilfeller segregert. Økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv vil ha stor betydning for både kvinnene selv og barna som vokser opp som etterkommere. Behovet for tiltak som kan fremme deltakelse i arbeidslivet vil for mange være stort. s 9 av 15

10 Kvalifiserende tiltak innen oppvekst- og helse- og omsorgssektoren bør imidlertid være aktuelle både for kvinner og menn, jf kommunens mål om flere menn i tjenesteytende stillinger innen oppvekst- og omsorgssektoren. Også innenfor andre tjenesteområder kan det være aktuelt med kvalifiserende tiltak, selv om volumet (antall årsverk) er betydelig mindre her. Et systematisk arbeid overfor nyankomne flyktninger i Introduksjonsprogrammet (ved MOKS) samt overfor deltakere i prosjektet Ny sjanse (ved Byrådsavdeling for helse og omsorg), med sikte på avklaring og utarbeiding av karriereplaner inn mot kommunens tjenesteområder, vil være gunstig med tanke på kommunens arbeidskraftbehov i fremtiden. Kjeding av tiltak, som om mulig ender opp i et tilpasset læreløp, innen helsearbeiderfaget og/eller barne-og ungdomsarbeiderfaget, er et aktuelt virkemiddel. Dette krever et godt samarbeid mellom MOKS, NAV, Arbeidsgiverseksjonen og Nygård skole, og er aktuelt også for arbeidssøkende innvandrere som ikke er deltakere i Introduksjonsprogrammet eller Ny sjanse. Det satses på følgende tiltak: Nr Tiltak Beskrivelse 11 Praksisrettet Bergen kommune legger opp til med større kontinuitet enn arbeidsmarkedskurs tidligere å arrangere yrkesforberedende arbeidsmarkedskurs innen pleie/omsorg og oppvekst innenfor pleie- og omsorgsområdet og oppvekstområdet. Deltakere fra yrkesforberedende arbeidsmarkedskurs som er egnet for et læreløp, gis fortrinnsrett til læreplass i kommunen. Deltakere som kan bli aktuelle for et læreløp gis veiledning for å planlegge videre utdanningsløp. Mulighet for kjeding av tiltak vurderes i samarbeid med NAV. (Arbeidsmarkedskurs forutsetter finansiering 12 Forslag om nettverk/ samarbeidsforum ved statlige midler.) For å styrke samarbeidet mellom ulike aktører i regionen, vil Bergen kommune foreslå at det opprettes et nettverk/ samarbeidsforum med deltakelse fra blant annet NAV, IMDI, NOKUT, Hordaland fylkeskommune, Næringslivet (NHO/Bergen næringsråd), Bergen kommune (BHO, MOKS, Nygård skole og Arbeidsgiverseksjonen) og DFIR. Nettverket vil diskutere utfordringer og muligheter og ta initiativ til samarbeid om aktuelle tiltak 8. OPPFØLGING Bergen kommunes handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn virker i perioden De fleste av planens tiltak vil iverksettes i løpet av Det vil være viktig å gi tiltakene en virketid før en vurderer effekten av dem. Bergen kommune vil bestille data fra SSB som dokumenterer andel arbeidstakere med innvandrerbakgrunn i kommunen i løpet av første halvår Slik bestilling vil gjentas i 2009 og Med bakgrunn i rapportene fra SSB, kan kommunen underveis og ved planperiodens slutt evaluere måloppnåelse når det gjelder andelen ansatte med innvandrerbakgrunn på et overordnet nivå. SSB kan pr i dag ikke skaffe til veie opplysninger på et mer detaljert stillings-/yrkesnivå. Rapportene vil således ikke gi svar på hvordan arbeidstakerne med innvandrerbakgrunn fordeler seg på ulike nivåer i organisasjonen. s 10 av 15

11 Også når det gjelder planens mer kvalitative mål om et arbeidsmiljø som inkluderer ansatte uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og/eller religion/livssyn, vil det være vanskelig å måle resultatoppnåelse direkte. Utover de resultater rapportene fra SSB vil vise, legges det derfor opp til at måloppnåelse vurderes ut fra et sett resultatindikatorer: Alle de store byrådsavdelingene har arbeidstakere med innvandrerbakgrunn i ledende eller selvstendige stillinger. Andel arbeidstakere med innvandrerbakgrunn i lærlingeordningen er økt. Antall arbeidstakere med innvandrerbakgrunn som kalles inn til intervju er økt. Dette undersøkes ved et utvalg virksomheter i avgrensete perioder. Arbeidsmiljøundersøkelser viser like gode resultater for minoriteter og majoritet. Dette måles gjennom egne arbeidsmiljøundersøkelser der en søker å sette særlig søkelys på problemstillinger som berører arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. Slike undersøkelser gjennomføres ved utvalgte virksomheter. God forankring i overordnet ledelse er en nødvendig suksessfaktor for å nå planens målsettinger. Kommunaldirektører og direktører for kommunale foretak må gi tydelige signaler i linjen om at rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn er et prioritert satsingsområde. Samtidig er det viktig å gi oppmerksomhet til enheter som lykkes med dette arbeidet. Formidling av positive erfaringer og kunnskap om kloke grep skal spres innad i organisasjonen og utad i samfunnet. 9. OPPSUMMERING AV MÅL, RESULTATINDIKATORER, INNSATSOMRÅDER OG TILTAK Mål: Bergen kommunes handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn har to hovedmål: Andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i Bergen kommune skal gjenspeile befolkningssammensetningen for øvrig. Kommunen skal ha arbeidstakere med innvandrerbakgrunn på alle nivåer i organisasjonen. Bergen kommune skal ha et arbeidsmiljø som inkluderer ansatte uavhengig av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og/eller religion/livssyn. Arbeidskulturen skal preges av respekt for ulikhet. s 11 av 15

12 Resultatindikatorer: Bergen kommune vil evaluere måloppnåelse ut fra rapporter bestilt fra SSB som dokumenterer andel arbeidstakere med innvandrerbakgrunn i kommunen, samt følgende resultatindikatorer: Alle de store byrådsavdelingene har arbeidstakere med innvandrerbakgrunn i ledende eller selvstendige stillinger. Andel arbeidstakere med innvandrerbakgrunn i lærlingeordningen er økt. Antall arbeidstakere med innvandrerbakgrunn som kalles inn til intervju er økt. Dette undersøkes ved et utvalg virksomheter i avgrensete perioder. Arbeidsmiljøundersøkelser viser like gode resultater for minoriteter og majoritet. Dette måles gjennom egne arbeidsmiljøundersøkelser der en søker å sette særlig søkelys på problemstillinger som berører arbeidstakere med innvandrerbakgrunn. Slike undersøkelser gjennomføres ved utvalgte virksomheter. Byrådet evaluerer måloppnåelse underveis i 2009 og når planens virketid er løpt ut i s 12 av 15

13 INNSATSOMRÅDER OG TILTAK: Innsatsområde Nr Tiltak Beskrivelse (veiledende) Ansvarlig Tidsfrist REKRUTTERINGS- FREMMENDE TILTAK Tiltak rettet mot arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn 1 Trainee-stillinger Det opprettes traineestillinger i de store byrådsavdelingene rettet mot høyt utdannete personer med innvandrerbakgrunn. Det skal ansettes både kvinner og menn i traineestillingene. 2 Vikarpolitikk som støtter kommunens mål om arbeidstakere med innvandrerbakgrunn på alle nivåer i organisasjonen Det satses på å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn til vikariater i kommunen. BFKN, BHO, BOPP, BBY Alle enheter Vikarservice 2008/ Jobbsøkerveiledning på kommunens områder Det utformes en jobbsøkerveiledning rettet mot personer med innvandrerbakgrunn som legges på internett i utskriftsvennlig versjon. Veiledningen skal gi kortfattet informasjon om jobbmuligheter i Bergen kommune, krav til kvalifikasjoner/dokumentasjon, søkeprosessen med mer. BFKN v/ Arbeidsgiverseksjonen 2007 Bergen kommune vil overfor andre store arbeidsgivere i regionen ta initiativ til et samarbeid om en jobbmesse der arbeidstakere med innvandrerbakgrunn er en særlig aktuell målgruppe Kommunaldirektørene Direktør kommunale foretak. BFKN v/ Arbeidsgiverseksjonen Arbeidstakerorganisasjonene REKRUTTERINGS- FREMMENDE TILTAK Tiltak rettet mot ledere og tillitsvalgte 4 Minst en kvalifisert søker med ikke-vestlig bakgrunn skal kalles inn til jobbintervju 5 Informerende og bevisstgjørende tiltak overfor ledere og tillitsvalgte som deltar i rekrutteringsarbeid 6 Holdnings- /bevisstgjøringskampanjer i arbeidstakerorganisasjonene Minst en person med ikke-vestlig bakgrunn skal kalles inn til jobbintervju når der er kvalifisert(e) person(er) med ikke-vestlig bakgrunn blant søkerne. Skal tas opp i konsernovergripende og sektorvis lederopplæring, gjennom styringsdialog og i forbindelse med HMS-arbeidet. Kommunens mål og tiltak skal gjøres tydelig gjennom kurs i rekruttering og i andre relevante kurs/arbeidsgiverpolitiske sammenhenger. Arbeidstakerorganisasjonene bes om å ta kommunens mål og tiltak opp i tillitsvalgtopplæringen og i andre aktuelle sammenhenger. Resultatenhetsleder/leder Senest første halvår 2008 s 13 av 15

14 Innsatsområde Nr Tiltak Beskrivelse (veiledende) Ansvarlig Tidsfrist BERGEN KOMMUNE SOM FLERKULTURELL ARBEIDSPLASS 7 Mangfoldspris Bergen kommune vil årlig dele ut en pris til en intern virksomhet som utmerker seg positivt i forhold til handlingsplanens målsettinger. Komite for integrering av flyktninger og innvandrere 2008 Tiltak rettet mot det generelle arbeidsmiljøet 8 Integrere mangfolds-/ diskrimineringsperspektiv i HMS- og vernearbeid. Gjennomføres som prosjekt eller på annen hensiktsmessig måte. BFKN v Arbeidsgiverseksjonen/ Arbeidsmiljøavdelingen 2008 BERGEN KOMMUNE SOM FLERKULTURELL ARBEIDSPLASS Tiltak rettet mot arbeidstakere med innvandrerbakgrunn 9 Fadderordning på arbeidsplassen 10 Kompetanseheving Ordningen skal være et tilbud til den ansatte og avgrenses til arbeidsforholdet. Ordningen må være godt forankret i organisasjonen og følges opp av ledelsen. Det skal være et standardisert opplegg i byrådsavdelingene/foretakene. Ordningen må utarbeides/avklares nærmere. Ansatte innvandrere som har rett til gratis norskopplæring og kommer inn under overgangsreglene, skal oppfordres/stimuleres til å ta resterende timer før overgangsordningen går ut Arbeidsgiver skal etter behov, så langt det er mulig legge til rette for at arbeidstaker gjennomfører norskopplæringen. Byrådsavdelinger/ kommunale foretak utarbeider opplegg. Resultatenhetsleder har ansvar for iverksetting Nasjonal frist Bergen kommune vil søke om statlige midler til prosjekt for å øke basisferdigheter blant ansatte innvandrere med behov for det (2008) Karrieremuligheter Aktiviteter/ prosjekt som kan øke andel innvandrere i leder- og andre profilerte stillinger skal planlegges og iverksettes. Byrådsavdelinger og kommunale foretak 2008/2009 s 14 av 15

15 Innsatsområde Nr Tiltak Beskrivelse (veiledende) Ansvarlig Tidsfrist KVALIFISERING AV POTENSIELLE ARBEIDSTAKERE 11 Praksisrettet arbeidsmarkedskurs innen pleie/omsorg og oppvekst Bergen kommune legger opp til med større kontinuitet enn tidligere å arrangere yrkesforberedende arbeidsmarkedskurs innenfor pleie- og omsorgsområdet og oppvekstområdet. Deltakere fra yrkesforberedende arbeidsmarkedskurs som er egnet for et læreløp, gis fortrinnsrett til læreplass i kommunen. Deltakere som kan bli aktuelle for et læreløp gis veiledning for å planlegge videre utdanningsløp. Mulighet for kjeding av tiltak vurderes i samarbeid med NAV. (Arbeidsmarkedskurs forutsetter finansiering ved statlige midler.) BFKN v/arbeidsgiverseksjonen på oppdrag for / i samarbeid med NAV, MOKS og Nygård skole. 2007/ Forslag om nettverk/ samarbeidsforum For å styrke samarbeidet mellom ulike aktører i regionen, vil Bergen kommune foreslå at det opprettes et nettverk/samarbeidsforum med deltakelse bl.a fra NAV, IMDI, NOKUT, Hordaland fylkeskommune, Næringslivet (NHO/Bergen næringsråd), Bergen kommune (BHO, MOKS, Nygård skole og Arbeidsgiverseksjonen) og DFIR. Nettverket vil diskutere utfordringer og muligheter og ta initiativ til samarbeid om aktuelle tiltak. BFKN v/arbeidsgiverseksjonen tar initiativ. Må avklares hvilken instans som skal ha ansvar for å drive nettverket Forkortelser: BFKN = Byrådsavdeling for finans, kultur og næring BHO = Byrådsavdeling for helse og omsorg BOPP = Byrådsavdeling for oppvekst BBY = Byrådsavdeling for byutvikling MOKS = Mottaks- og kompetansesenteret for integrering av innvandrere og flyktninger NAV = Arbeids- og velferdsforvaltningen IMDI = Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet NOKUT = Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NHO = Næringslivets hovedorganisasjon DFIR = Det felles innvandrerråd i Hordaland s 15 av 15

Mangfold i praksis Handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn

Mangfold i praksis Handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn Mangfold i praksis Handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn 2007-2010 Innhold 1. Innledning 4 2. Handlingsplanens mål 5 3. Utforming av planen 5 4. Søkelys

Detaljer

Mangfold i praksis Handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn

Mangfold i praksis Handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn Mangfold i praksis Handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn 2007-2010 Forord Byrådet har utarbeidet en handlingsplan for å bedre rekrutteringen av arbeidstakere

Detaljer

6. Hva slags tiltak har virksomheten iverksatt for å sikre mangfold i ledelsen?

6. Hva slags tiltak har virksomheten iverksatt for å sikre mangfold i ledelsen? FORSLAG TIL KANDIDAT - MANGFOLDSSTAFETTEN I BERGEN KOMMUNE 2009 1. Ditt forslag til virksomhet Bergen Vann KF 2. Hvorfor bør denne virksomheten få Mangfoldsstafetten? Virksomheten har gjort en positiv

Detaljer

En flerkulturell befolkning utfordringer for offentlig sektor. Anne Britt Djuve Fafo, 26.3. 2008

En flerkulturell befolkning utfordringer for offentlig sektor. Anne Britt Djuve Fafo, 26.3. 2008 En flerkulturell befolkning utfordringer for offentlig sektor Anne Britt Djuve Fafo, 26.3. 2008 Årlig innvandring 1990-2005. Kilde: SSB 25000 20000 15000 10000 Flukt 5000 Familie Arbeid Utdanning 0 1990

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet

Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet Kompetanseplaner og prosesser for mangfoldstilpasning i NAV- NAV s utfordringer i integreringsarbeidet Helge Ommundsen- Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV s overordnete mål Få flere i arbeid og aktivitet

Detaljer

Nye innbyggere nye utfordringer

Nye innbyggere nye utfordringer Nye innbyggere nye utfordringer Tilflytterkonferansen 2013 Bodø, 22. og 23. oktober 2013 1 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi Nord Disposisjon Hvem er de og hvor kommer de fra? Bosettings- og flyttemønster

Detaljer

Mangfoldsprisen deles ut til en virksomhet som utmerker seg positivt i forhold til handlingsplan Mangfold i praksis sine mål og intensjoner.

Mangfoldsprisen deles ut til en virksomhet som utmerker seg positivt i forhold til handlingsplan Mangfold i praksis sine mål og intensjoner. Dato: 1. mars 2011 /11 Mangfoldsprisen 2010 ASPA SARK-0704-200815270-134 Hva saken gjelder: Mangfoldsprisen skal stimulere og synliggjøre interne virksomheter som kan vise til gode erfaringer gjennom et

Detaljer

Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen og mål for inkludering

Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen og mål for inkludering Handlingsplan Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen og mål for inkludering Vedlegg til St.prp. nr. 1 (2006-2007) Statsbudsjettet 2007 Statsrådens forord Norge skal være

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer Flyktningkrisen utfordringer og muligheter Christine Meyer Agenda Hvor mange og hvem er flyktningene? Hvor og hvor lenge bosetter flyktningene seg? Hvordan integreres flyktningene? Er det mulig å regne

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING

RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Innholdsfortegnelse Innledning...3 FOKUSOMRÅDER...3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING...4 3. LØNN...4 4. LIVSFASER...4 5. REKRUTTERING...4

Detaljer

1. Et viktig statistikkfelt

1. Et viktig statistikkfelt Dag Ellingsen 1. Et viktig statistikkfelt Kunnskap om innvandrernes og norskfødte med innvandrerforeldres situasjon i Norge er viktig av flere grunner. Et godt faktagrunnlag er viktig informasjon for politikere

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016

Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016 Levekår blant innvandrere i bakgrunn 2016 Fafo Østforum 30.11.2017 Lars Østby Avdeling for personstatistikk Bakgrunn Ti år siden sist på tide med en ny undersøkelse av de brede levekår blant innvandrere!

Detaljer

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig er det

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MANGFOLD, LIKESTILLING OG INKLUDERING ARBEIDSGIVERSTRATEGI

HANDLINGSPLAN FOR MANGFOLD, LIKESTILLING OG INKLUDERING ARBEIDSGIVERSTRATEGI HANDLINGSPLAN FOR MANGFOLD, LIKESTILLING OG INKLUDERING ARBEIDSGIVERSTRATEGI Saksbehandler Ragnhild Skålbones Rådgiver Personal- og organisasjonskontoret Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 01.11.2011 64719/2011

Detaljer

Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger

Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-2-213 Innhold Innledning... 3 1 Skatte- og trygderegnskap... 3 1.1 Variasjon etter landbakgrunn...

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

Mangfold og integrering angår det deg?

Mangfold og integrering angår det deg? Mangfold og integrering angår det deg? SAMPLAN 09.03.16 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar?

Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar? Har du en utenlandsfødt bestemor eller bestefar? Innvandrerbefolkningen i Norge består av 330 000 personer med to utenlandsfødte foreldre, og utgjør 7,3 prosent av befolkningen. Denne gruppen er svært

Detaljer

Solidaritet i praksis

Solidaritet i praksis o Solidaritet i praksis Fra ord til handling Integrering av personer med minoritetsbakgrunn i arbeidsliv og fagbevegelse Jon Aareskjold Salthe Rådgiver Norsk Folkehjelp Fire aktivitetsområder Redningstjeneste

Detaljer

Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal

Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal Formannskapsmøte 16. september 2014 Arbeidet med Handlingsplanen - Fremdriftsplan November 2011: Bestilling

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig?

Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Innvandring og integrering: Hvordan går det nå, egentlig? Silje Vatne Pettersen Koordinator for innvandrerrelatert statistikk og analyser Innvandrere fra 221 land i Norge Innvandrere fra 223 land i Norge

Detaljer

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet

REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING. er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet REGJERINGENS MÅL FOR INTEGRERING er at alle som bor i Norge skal få bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet 2 Innhold Arbeid og sysselsetting 5 Utdanning 7 Levekår 11 Deltakelse i samfunnslivet

Detaljer

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen

September 2012. Forankring fryder. Bjørn Halvorsen September 2012 Forankring fryder Bjørn Halvorsen l 900 000 LO medlemmer NTL avdelinger NTL landsforeninger NTL (forbundet) LO Stat LO I desember i fjor publiserte FAFO en studie som dokumenterte at det

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

12/1022-26.02.2013. Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd og Arbeidsmiljøloven 13-1(1)

12/1022-26.02.2013. Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd og Arbeidsmiljøloven 13-1(1) Dato: 12/1022-26.02.2013 Ombudets uttalelse Saksnummer: 12/1022 Lovgrunnlag: Diskrimineringsloven 4 første ledd og Arbeidsmiljøloven 13-1(1) Uttalelsesdato: 18.12.2012 OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016

Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Retningslinjer for likestilling og mot diskriminering 2013-2016 Nord-Trøndelag fylkeskommune som arbeidsgiver Vedtatt: RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Nord-Trøndelag fylkeskommune

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst

Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Oppland Fylkeskommune Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Deres ref: Vår ref:: 16-00231-5 Dato: 13.04.2016 Høring - Regional planstrategi for Oppland 2016-2020 - innspill fra IMDi Indre Øst Integrerings- og

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

Innhold. Forord...5 Innledning...6. Fakta om innvandrerbefolkningen i Drammen...9

Innhold. Forord...5 Innledning...6. Fakta om innvandrerbefolkningen i Drammen...9 Innhold Forord...............................................5 Innledning............................................6 Fakta om innvandrerbefolkningen i Drammen....................9 3 4 Forord Integrering

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

Mangfold og integrering angår det deg?

Mangfold og integrering angår det deg? Mangfold og integrering angår det deg? SAMPLAN 07.03.17 Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Tema - IMDis oppgaveportefølje - Vårt samfunnsoppdrag - Planarbeid - Normalisering av arbeidet med innvandrere

Detaljer

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå

Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Store forskjeller i innvandreres utdanningsnivå Blant innvandrere fra blant annet Filippinene, Polen, Russland og India er det en langt større andel med høyere utdanning enn blant andre bosatte i Norge.

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune /14 Hovedarbeidsmiljøutvalget Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for Bergen kommune KJVO ESARK-038-201110374-16 Hva saken gjelder: Bergen kommune har siden 15. januar 2011 hatt en konsernovergripende

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5C-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Stavanger Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: Region Stavanger/Fotograf

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn

Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn FADs seminar for virksomheter som skal iverksette forsøk med moderat kvotering Oslo, 9. januar 2008 Osmund Kaldheim direktør 1 Disposisjon: Nøkkeltall og

Detaljer

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar.

Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING. Tillitsvalgtes svar. Forslag til RETNINGSLINJER FOR LIKESTILLING OG MOT DISKRIMINERING Tillitsvalgtes svar. Innholdsfortegnelse Innledning... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 2. OPPLÆRING OG FAGLIG UTVIKLING... 4 3. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR...

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Kan ikke? Vil ikke? Får ikke?

Kan ikke? Vil ikke? Får ikke? Kan ikke? Vil ikke? Får ikke? Innvandrede kvinner og norsk arbeidsliv Gardermoen, 11 november 2015 Hanne Cecilie Kavli www.fafo.no Foto: Bax Lindhardt, NTB Scanpix «Vi kan få et arktisk Lampedusa» Rune

Detaljer

Likestilling i Trysil kommune

Likestilling i Trysil kommune Lønns- og personalavdelingen Vår ref.: 2016/1153-5927/2016 Saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Dato: 13.03.2016 Telefon: 47 47 29 06 Arkiv: Faks: 21 55 76 11 Forslag til årsrapport likestilling - 2015 Likestilling

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV

Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars. Gode grep og statlige virkemidler NAV Læringsnettverk for bosetting og integrering14.og 15. mars Gode grep og statlige virkemidler NAV Ledighetsprosent innvandrer Ledighetsprosent norskfødte 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% NAV, 17.03.2016 Side 2 Fakta

Detaljer

Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger

Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger Skatt- og trygderegnskap for utvalgte innvandrerhusholdninger Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-2-2013 Innhold 0 Innledning... 3 1 Skatte- og trygderegnskap... 4 1.1 Skatt... 4 1.2 Overføring...

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg

Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.03.2016 Referanse: 6408/2016 Arkiv: 440 Vår saksbehandler: Kristine Birgitte Schou IA-mål og handlingsplan 2014-2018 Saksnr Utvalg Møtedato Partssammensatt utvalg Saksdokumenter

Detaljer

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner Prosjekt Real Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn Likestilte kommuner Arbeidsgivervirksomheten Arbeidsgruppe Personalrådgiver Olav Wilhelmsen Personalrådgiver Marit Skånseng Mjelve

Detaljer

Nedgang i sosialhjelp blant flyktninger

Nedgang i sosialhjelp blant flyktninger Nedgang i sosialhjelp blant flyktninger De siste årene frem til 28 har det blitt færre sosialhjelpsmottakere, og andelen for hele befolkningen sank fra 4 prosent i 25 til 3 prosent i 28. Blant innvandrerne

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Springbrett for integrering

Springbrett for integrering Springbrett for integrering Introduksjonsordningen skal gjøre nyankomne innvandrere i stand til å forsørge seg selv og sin familie, samtidig som de blir kjent med det norske samfunnet. Tre av fem er i

Detaljer

Likestilling og diskriminering i arbeidslivet i praksis. Claus Jervell

Likestilling og diskriminering i arbeidslivet i praksis. Claus Jervell Likestilling og diskriminering i arbeidslivet i praksis Claus Jervell Likestilling- og diskrimineringsombudet Håndhever av diskrimineringslovverket Håndhever av aktivitets- og redegjørelsesplikten for

Detaljer

Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø. Hvordan lykkes? UiO. Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no

Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø. Hvordan lykkes? UiO. Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no Internasjonalisering og et mangfoldig arbeidsmiljø Hvordan lykkes? UiO Dyveke Hamza Direktør offentlig sektor www.experis.no Samfunnsutviklingen: 4 megatrender Demografi / Talent Mismatch Individet i fokus

Detaljer

5. Inntekt. Inntekt. Innvandring og innvandrere større når vi sammenlikner gjennomsnittlig

5. Inntekt. Inntekt. Innvandring og innvandrere større når vi sammenlikner gjennomsnittlig Innvandring og innvandrere 2000 Inntekt 5. Inntekt Ÿ Yrkesinntekt var den viktigste kilde til livsopphold for de fleste innvandrergrupper i Norge i 1997. For innvandrerfamilier fra ikke-vestlige land utgjorde

Detaljer

Hos oss er forskjeller det normale. Mangfold og integrering i Posten-konsernet

Hos oss er forskjeller det normale. Mangfold og integrering i Posten-konsernet Hos oss er forskjeller det normale Mangfold og integrering i Posten-konsernet Vi er stolte av vårt etniske mangfold Personalintensiv virksomhet som gir alle like muligheter for arbeid og karriere Årets

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp.

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp. Saksnr: 201529742-4 Saksbehandler: WMSA Delarkiv: ESARK-0719 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ÅREMÅLSSTILLINGER I BERGEN KOMMUNE Bystyret har i sak 318/04 vedtatt å ta i bruk åremål ved nyansettelser i topplederstillinger

Detaljer

OMFANG OG ÅRSAKER ETNISKE MINORITETERS TILGANG TIL NORSK ARBEIDSLIV. Arnfinn H. Midtbøen & Jon Rogstad Institutt for samfunnsforskning/fafo

OMFANG OG ÅRSAKER ETNISKE MINORITETERS TILGANG TIL NORSK ARBEIDSLIV. Arnfinn H. Midtbøen & Jon Rogstad Institutt for samfunnsforskning/fafo DISKRIMINERINGENS OMFANG OG ÅRSAKER ETNISKE MINORITETERS TILGANG TIL NORSK ARBEIDSLIV Arnfinn H. Midtbøen & Jon Rogstad /Fafo BLD, 10. januar 2012 Et unikt metodisk design Kombinasjon av et felteksperiment

Detaljer

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner?

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Oslo, 17. februar 2015 Ranveig Nygård, fagleder innvandrertjenesten Hammerfest 1.januar 2015:10400 innbyggere 15% av befolkningen har innvandrerbakgrunn

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad

1. Innledning. Gunnlaug Daugstad Gunnlaug Daugstad 1. Denne publikasjonen handler om omfanget av innvandringen og om levekårene til innvandrerne og de norskfødte med innvandrerforeldre i Norge. Publikasjonen bygger i stor grad på tilsvarende

Detaljer

Den gode barnehagen er en likestilt barnehage

Den gode barnehagen er en likestilt barnehage Handlingsplan Den gode barnehagen er en likestilt barnehage Handlingsplan for likestilling i barnehagene 2004 2007 Forord Jeg er glad for å kunne presentere Handlingsplanen for likestilling i barnehagen

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

Med en fot innenfor? - Arbeidstilknytning og inntekt blant innvandrere i ulike næringer i Oslo. Arne Kristian Aas

Med en fot innenfor? - Arbeidstilknytning og inntekt blant innvandrere i ulike næringer i Oslo. Arne Kristian Aas Med en fot innenfor? - Arbeidstilknytning og inntekt blant innvandrere i ulike næringer i Oslo Arne Kristian Aas - 2005 - Oversikt over prosjektet Masteroppgave i sosiologi, skrevet på prosjektet Educational

Detaljer

Levanger kommune Innvandrertjenesten

Levanger kommune Innvandrertjenesten Levanger kommune Innvandrertjenesten Det Kongelige Barne- Likestillings- og Inkluderingsdepartementet Deres ref: Vår ref: GGA 2011/6235 Dato: 20.10.2011 Bedre integrering NOU 2011:14 høring Det vises til

Detaljer

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom i det flerkulturelle Oslo og Akershus Foreløpige funn fra The Children of Immigrants Longitudinal Study in Norway (CILSNOR) Modul I Jon Horgen Friberg

Detaljer

Vedtatt av KST 11.06.15

Vedtatt av KST 11.06.15 Deanu gielda Tana kommune Vedtatt av KST 11.06.15 FORORD Lønnspolitisk plan fra 2004 skal revideres. Det er nedsatt en arbeidsgruppebestående av personalleder Vigdis Blien, virksomhetsleder Tone Orvik

Detaljer

Norskprøven som døråpner til arbeidsmarkedet?

Norskprøven som døråpner til arbeidsmarkedet? Norskprøven som døråpner til arbeidsmarkedet? Norskopplæring på veien til arbeid, Oslo 20.-21. oktober 2014 Cecilie Hamnes Carlsen, Vox, Bergen Mål Prøver som portvakt eller som døråpner Norskprøvens betydning

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsombudets avgjørelse

Likestillings- og diskrimineringsombudets avgjørelse Dok. ref. Dato: 06/1598-12/LDO-331//AKL 04.06.2007 Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1598-12-AKL 04.06.2007 WEBVERSJON AV UTTALELSE I SAK 06/1598 Likestillings- og diskrimineringsombudets avgjørelse Likestillings-

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: 072 Arkivsaksnr.: 10/10356-4 Dato: 4.10.2010 HØRING- NOU 2010, MANGFOLD OG MESTRING INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET Administrasjonens

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Svar - Høring - mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet

Svar - Høring - mangfold og mestring - flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: JZACHARI B10 &13 18.11.2010 S10/7133 L152010/10 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S10/7133 Svar

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen

BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen BOSETTING AV FLYKTNINGER Satsing på kvalifisering av innvandrere til helsefagarbeiderutdanningen Hordaland: Bosettingskonferansen 28. mai 2013 Nina Kvalen, Spesialrådgiver KS Meld. til Stortinget 6 (2012-2013):

Detaljer

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere

// Notat 2 // 2014. Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere // Notat 2 // 2014 Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Sysselsetting og arbeidsledighet blant ungdom og innvandrere Av Johannes Sørbø Innledning Etter EU-utvidelsen i 2004 har

Detaljer

Jorda er flat Handlingsplan for økt rekruttering av flerkulturelle i egen organisasjon

Jorda er flat Handlingsplan for økt rekruttering av flerkulturelle i egen organisasjon Jorda er flat Handlingsplan for økt rekruttering av flerkulturelle i egen organisasjon Arendal kommune 2007 INNHOLD Forord.3 1.0 Innledning...4 2.0 Bakgrunn for planen...5 2.1 Hvorfor en handlingsplan?...5

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Min bakgrunn. Minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn

Min bakgrunn. Minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn Minoritetsfamilier med funksjonshemmete barn Fagkurs på Frambu 19. mai 2009 Førsteamanuensis Berit Berg, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU berit.berg@svt.ntnu.no Min bakgrunn Sosionom

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte

Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte Innvandrerkvinner i jobb er mer likestilte Det er store forskjeller i levekår mellom innvandrermenn og innvandrerkvinner. står i større grad utenfor arbeidslivet enn menn, de gjør mer husarbeid, snakker

Detaljer

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Hvem gifter innvandrere i Norge seg med?

Hvem gifter innvandrere i Norge seg med? Ekteskapsmønstre i innvandrerbefolkningen Hvem gifter innvandrere i Norge seg med? Ekteskapsmønstrene viser at Norge blir et stadig mer flerkulturelt samfunn, og at det er tydelige sammenhenger mellom

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Kristiansund kommune Flyktningtjenesten. Samarbeid om kvalifisering av flyktninger og innvandrere

Kristiansund kommune Flyktningtjenesten. Samarbeid om kvalifisering av flyktninger og innvandrere Kristiansund kommune Flyktningtjenesten Samarbeid om kvalifisering av flyktninger og innvandrere Ord og uttrykk Innvandrer: Utenlandsfødt person, fast bosatt i Norge, med to utenlandsfødte foreldre. (Kan

Detaljer

Mangfold og rekruttering i Oslo kommune

Mangfold og rekruttering i Oslo kommune Seksjon for personalledelse Mangfold og rekruttering i Oslo kommune v/bjørg Leganger Fagsjef : Ca 48 000 ansettelsesforhold fordelt på Ca 37 000 årsverk, lønnsutg. ca 25 mrd. Seksjon for personalledelse

Detaljer

Noe er likt mye er ulikt

Noe er likt mye er ulikt og menn i innvandrerbefolkningen Noe er likt mye er ulikt Halvparten av innvandrerne i Norge er kvinner, men de kommer hit av andre grunner enn menn. For det meste får de opphold gjennom familiegjenforening.

Detaljer

Litt statistikk.

Litt statistikk. 08.11.2016 Litt statistikk. % befolkningen Innvandrere i Norge (jan 2016) Det bor ca 5,214 millioner mennesker i Norge Ca 848.000 personer bosatt i Norge som enten har innvandret selv (698.550) eller er

Detaljer

LIKESTILLING - et virkemiddel til

LIKESTILLING - et virkemiddel til Side 1 Et likestilt Norge sjekkliste for kommunene LIKESTILLING - et virkemiddel til Gode tjenester Økt bolyst Inkludering Stedsutvikling Rekruttering Likestilling betyr like muligheter for alle uavhengig

Detaljer

Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Hanne C. Kavli

Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet. Hanne C. Kavli Innvandreres kompetansenivå og forutsetninger for deltakelse i arbeidslivet Hanne C. Kavli Foto: Bax Lindhardt, NTB scanpix Disposisjon Hva vet vi om hvor mye utdanning flyktningene har? Hva slags tilbud

Detaljer