Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015"

Transkript

1 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: og

2 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane.. 4 Føresetnader m.m. i Budsjett 2012 og økonomiplan Inntektsrammer for Aukra kommune 13 Utvikling i kommunen si lånegjeld Aukra kommune si drift. 18 Drift: Økonomiske oversikter. 20 Budsjettskjema 1A og 1B. 21 Driftsutgifter: - Sentrale styringsorgan Riksfjord skole Julsundet skole Aukrabarnehagen Kostra-statistikk 40 Barnebo barnehage 41 Bergetippen barnehage Kultur Pleie og omsorg Helse 56 - NAV Plan og utvikling Teknikk, eigedom og brann. 63 Investering: Budsjettskjema 2A og 2B. 68 Store tiltak. 69 Små tiltak Kommunestyret sitt vedtak i sak 132/11 og 11/

3 Rådmannens generelle kommentarar I innleiinga til årsbudsjettet for 2011 omtala rådmannen spesielt følgande forhold: 1 Om behovet for styring av økonomien og kommuneplanlegging 2 Om nivået på samla investeringar og driftskonsekvensane av desse 3 Om ressursbruk og kvalitet 4 Om omdømebygging 5 Om behov for endringar i administrativ organisering og leiarressursar Dei same «overskriftene» kan eigentleg også nyttast i år, men det betyr ikkje at det ikkje har skjedd noko dette året! For å ta til nedanfrå og opp: den administrative organiseringa har fått den tiltenkte «ansiktsløftinga», kommunalsjefane var på plass før sommaren, og dette set kommunen betre i stand til å handtere høg aktivitet, til å gjennomføre plan- og utgreiingsprosessar med høgt fagleg nivå, til å kvalitetssikre aktivitetar, til å ta nye initiativ, etc. Rådmann og kommunalsjefane utgjer eitt nivå, og einingane det andre. Tre stabs- og støttefunksjonar yter tenester både på sjølvstendig grunnlag og som støtte til rådmannsteamet, einingane og folkevalde organ. Kommunalsjefane og leiarane for dei tre stabs- og støttefunksjonane rapporterer til rådmann, leiarane for kvar eining rapporterer til «sin» kommunalsjef ihht. organisasjonsplana. Korleis Aukra kommune med alle sine medarbeidarar og sine ressursar utfører sine oppgåver, korleis vi alle folkevalde og tilsette står fram i det offentlege rom, korleis vi ivaretek samhandling både internt og interkommunalt, er fundamentet for å bygge eit ønska omdøme. Som varsla i 2011-budsjettet ønskjer rådmannen å legge betydeleg vekt på å initiere gode prosessar for dette arbeidet. Tida og mulegheiten til å prioritere dette arbeidet er her no, takka vere kommunestyrets vilje ved førre årsskifte til å styrke overordna leiing. 2

4 Det viktige elementet i vidareutviklinga av kommunen og dermed også omdømebygginga er å styre ressursbruken på ein tydeleg måte. Dette er tre-sidig: arbeidsgjevarpolitikken, leiing og medverknad er viktig for å utvikle dei menneskelege ressursane, få rekruttert ny kompetanse, få fornya og utvikla eksisterande kompetanse, slik at så vel utøving av mynde som tenesteyting skjer på fagleg gode måtar og i tide, økonomistyring er viktig for å oppretthalde eit stabilt nivå på tenester over tid, ikkje bruke serleg meir ressursar enn det ein må til løpande drift, vere tydelege på driftskonsekvensar som følgje av nye investeringar, og alle må vere opptekne av at brukarane/innbyggarane skal oppleve tenesteyting med god fagleg kvalitet og at gode servicehaldningar følgjer med «på kjøpet» Dei økonomiske utsiktene for Aukra kommune er gode. Kommunen har eit solid fundament gjennom eigedomsskatteinntektene. På grunn av all aktivitet som er knytta til det offensive næringslivet i kommunen er det store positive ringverknader. Dette inneber at kommunen har berekraft for store investeringar i åra som kjem. Det er og slik at når Nyhamna blir ytterlegare utbygd, når gass frå fleire felt i Norskehavet skal inn i nasjonens økonomiske kretsløp, så vil Aukra kommune få stor glede av denne utviklinga. Da er det viktig å satse på realisering av fastlandssamband, og det er viktig også å handle i regionens interesse. Når fastlandssambandet eingong er ein realitet, er det all grunn til å tru at Aukra Gossen blir ein attraktiv stad for busetting, slik Julsundet er det i dag. Kommuneplanprosessen som no er i emning arealdelen blir viktig m.o.t. framtidig perspektiv på dette. Ein kommune er eit opent system, og all aktivitet i kommunal sektor blir i dag registrert på ulike måtar, noko som gjer det muleg å samanlikne den eine kommunen med den andre. Vi kan alle lese om slike undersøkingar i media. I ei anna sak til kommunestyret tek rådmannen opp dette, med tanke på korleis Aukra kommune skal følgje opp «resultat» og «plasseringar» frå ulike undersøkingar og samanlikningar. Det er alltid nyttig å drøfte korleis kommunen ut frå slike medieoppslag bør posisjonere seg på ulike områder, kva tiltak ein ønskjer å iverksette, etc. Også dette er omdøme-relatert. Utover i dette budsjettdokumentet vil ein finne kommentarar frå kommunalsjefane, frå leiarane av stabs- og støtteavdelingane og einingsleiarane, med håp om aksept på konkrete tiltak som ein ønskjer å iversette for å oppretthalde og eventuelt heve kvaliteten på tenestene. Kommunens tillitsvalde har delteke på møta i leiargruppa når budsjettet har vore tema, og har gitt gode innspel. Rådmannen vil takke alle bidragsytarar i budsjettprosessen. Det vil alltid vere slik at ikkje alt kan kome med i eit budsjett, men nivået i Aukra kommune er i utgangspunktet høgt, og det er også eit gode for kommunes folkevalde, når stafettpinnen no blir sendt vidare Dagfinn Aasen Rådmann 3

5 Kommentarar frå kommunalsjefane: Kommunalsjef for Oppvekst og kultur Kvaliteten på tilbod innan barnehage, skule og kultur kan vere avgjerande for kor attraktiv Aukra kommune kan verte i framtida. Innbyggjarar etterspør likeverdige tilbod med høg kvalitet på fastland og øy, tilstrekkeleg fleksibilitet til å møte endringar i behov, barnehagar med nok plassar og høg pedagogisk standard, skolar med godt læringsmiljø og gode resultat samt eit mangfaldig kulturtilbod tufta på både kommunal og frivillig innsats. I ein situasjon med god økonomi må vi sikre at verdien av å gjere ting saman, - å skape noko for fellesskapet vert ivareteke og styrka. Etablering av ein Frivilligsentral i kommunen kan gjere det lettare å initiere, mobilisere og samordne lokal frivillig innsats i samarbeid med frivillige lag/organisasjonar og det offentlege. Med ny barne- og ungdomsskole på Gossen i 2013, planar om nytt badeanlegg/basseng og kulturhus og mogleg idrettsanlegg i Julsundet, vil kommunen få kvalitetar som vil kunne stimulere til «bulyst». Attraktivitet gjer at vi må sikre rett kapasitet, gjennom gode analyser av folketalsutvikling og realistiske framtidsbilder. Aukra kommune tilbyr Fræna kommune plassar i skule og barnehage. Omfanget av dette samarbeidet vil ha innverknad på, men ikkje vere avgjerande for, behovet for fleire plassar både i barnehage og skule på Julsundet. Både idrettsanlegg på Julsundet og utbygging av Nyhamna vil kunne gje eit potensiale for auke i varig busetting. Kvalitet. Det er ei gjennomgåande målsetting for kommunen å levere tenester med høg kvalitet. Slik det går fram av St. meld. Nr. 16( ) «og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring», St. meld. Nr 31( ) Kvalitet i skolen og i St.meld. nr. 41 Kvalitet i barnehagen, uttrykkjer regjeringa at tidleg innsats og heving av kvalitet gjennom heile opplæringsløpet er viktig. Oppfølging av statlege styringssignal og nasjonale satsingar innan barnehage og skule vert i Aukra kommune sikra gjennom: - God flyt av informasjon gjennom alle nivå frå eining til politisk nivå og v.v. - Resultatoppfølging og leiing - Koordinering og oppfølging av Tilstandsrapport for Tilsyn og dialog med skular og barnehagar - Modell for tildeling av ressursar i skule - Oppfølging av tiltak for kostnadsreduksjon i driftseiningane. - Ferdigstilling av kommunedelplan for barnehage - Deltaking i plangrupper - Heilskapleg system for oppfølging av opplæringslova. - Kompetanseutvikling Utvikling av kvalitet må skje på alle nivå og omfatte alle som arbeider i kommunen heile tida. Kvalitet er resultatet av læring og utvikling. Deltaking i nasjonale prosjekt, utvikling av god pedagogisk praksis og bruk av IKT syner at det vert gjort mykje godt arbeid som styrkar kvaliteten i tenestene. Både formalkrav og brukarkrav gjer det naudsynt i større grad å styre/ systematisere og dokumentere det kvalitetsarbeidet som gjerast. Felles digitalt kvalitetssystem og meir systematisk arbeid med kvalitet vil kunne styrke både organisasjonen, medarbeidarane og måten tenestene vert utførd på. 4

6 Kompetanse: Kvalitet og kompetanse er to sider av same sak. For å sikre ønska kvalitet i tenesteytinga må driftseiningane ha nok personell med rett kompetanse. Slik situasjonen er, har vi behov for pedagogisk kompetanse og fleire fagarbeidarar. Tiltak for kompetanseutvikling gjennom internopplæring, prosjektarbeid, utdanning og rekruttering er nødvendig. Reduksjon av kostnader: Driftsnivået i Aukra kommune innan skole og barnehage ligg høgt samanlikna med svært mange andre kommunar. Intensjonen er å redusere kostnadar ned til 10 15% over normalnivå utan omfattande konsekvensar for det pedagogiske innhaldet og opplevd kvalitet. Innan barnehage er det eit potensiale for kostnadsreduksjon ved å samlokalisere avdelingane i Barnebo barnehage. Dette tiltaket vil verte vidare utgreidd i Det er og naudsynt at kommunen er budd på å kunne ta imot barn frå Trollmyra barnehage dersom drifta der blir redusert eller opphøyrer. Talet på barn i høve til talet på pedagogar er eit kriterium for kvalitet styrt av statlege normkrav. Grunna stor overgang frå barnehage til skole i 2012 samt usikre prognosar, vil rekruttering av pedagogar verte utsett til etter hovudopptaket i mars. Det synes lite hesiktsmessig å skulle opprette nye stillingar og eventuelt besette desse no, når talet på barn går betydeleg ned frå 2.halvår. I perioden fram til vil barnehagane ikkje vere fullt ut bemanna i samsvar med den statlege pedagognormen. Justering av bemanninga vil skje etter hovudopptaket i Felles styringssignal og mål for skole: Tenestebeskriving: Aukra kommunestyre er skoleeigar og har overordna ansvar for grunnskole, grunnskoleopplæring for vaksne, spesialundervisning og skolefritidsordning (SFO). Skolen skal gje variert og tilpassa opplæring for alle elevar slik at dei utviklar seg fagleg og sosialt. Tilbodet på Julsundet og Riksfjord skal vere likeverdig. Overordna mål: Skoledrift er regulert av Opplæringslova og læreplanverket Kunnskapsløftet, som er eit læreplanverk i 3 delar med retningsliner for skulane. Del I: Generell (m.a. uttrykt gjennom 11 punkt i Læringsplakaten) Del II: Prinsipp for opplæring: (m.a. vektlegging av dei fem ferdigheitene i dei ulike faga: å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg, å kunne lese, å kunne rekne og å kunne brukedigitale verktøy. Del III: Planar for dei ulike faga med kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. trinn. Skulane er ut frå dette pålagde å lage lokale læreplanar. Utviklingsmål for skolen i Aukra (kommunestyrevedtak): 1. Ved gjennomført grunnskole kan elevane uttrykkje seg munnleg og skriftleg, dei kan lese og rekne og bruke digitale verkty 2. alle elevane skal oppleve tydeleg klasseleiing, utvikling og meistring etter eigne evner og føresetnader. 3. Trivsel, ro og orden for elevar og tilsette 4. Stimulere elevane si lærelyst, uthaldenheit og nysgjerrigheit. 5. Styrke og mot til å ta eigne val. Dette inneber: Mål for nasjonale prøver: - Andel elevar som presterer på lågaste nivå i Aukra skal vere lågare enn landsgjennomsnitt. - Andel elevar som presterer på høgaste nivå skal vere høgare enn landsgjennomsnittet. 5

7 For å styrke elevresultata driv skulane med kompetanseutvikling gjennom deltaking i nasjonale prosjekt og innfører felles digital læringsplattform. Mål for det psykososiale miljøet.. - Andel elevar som vert mobba skal vere 0 for begge kjønn. Deltaking i det nasjonale prosjektet «Betre læringsmiljø» er eit tiltak for å auke kompetanse om samanhengen mellom god klasseleiing og fråver av mobbing. Det er auka fokus på vurdering av elevar og på å gi konstruktive tilbakemeldingar til elevar og foreldre. Til hjelp i dette arbeidet nyttar skolane særskilde verkty og rutiner for observasjon av elevane. Resultat frå nasjonale prøver viser at begge skulane har forbetra sine læringsresultat. Det er oppløftande, og lovar godt for vidare utvikling! Styringssignal for Kulturskolen: I «Skapende læring strategi for kunst og kultur i opplæringen » har Kunnskapsdepartementet lagt vekt på utvikling av kulturskolen som lokalt ressurssenter, og kva mulegheiter som ligg i dette. Kulturløftet II styrkar kulturskolens plass i opplæringa. Målsettinga er «kulturskole for alle barn som ønskjer det». Felles styringssignal og mål for barnehagane: Tenestebeskriving: Barnehagane er pedagogiske verksemder og eit velferdstilbod til småbarnsforeldre i Aukra kommune. Aukra kommune har full barnehagedekning etter nasjonal standard. Det vil seie at dei som fyller eitt år innan utgangen av august det året dei søkjer om barnehageplass, har etter søknad rett til plass frå og med august dette året. Overordna mål: Barnehagane i Aukra skal ha god kvalitet. St.meld. nr 41 Kvalitet i barnehagen vektlegg tre hovudmål: - sikre likeverdig og høg kvalitet i alle barnehagar - styrke barnehagen som læringsarena - alle barn skal få delta aktivt i eit inkluderande fellesskap Barnehagane i Aukra skal i tillegg ha nok plassar tilgjengeleg slik at vi kan tilby barnehageplass innan 2 mnd til dei som søkjer, uavhengig av søknadsdato. Det skal utgreiast kva kvalitetsindikatorar som kommunen skal legge til grunn for framtidig barnehagedrift. I 2012 skal ei ny kommunal barnehageplan vedtakast. Plana vert bygd på nasjonale føringar og tilpassa dei lokale utfordringane vi har. Delmål: Pedagogisk innhald: - Barnehagen skal gi eit systematisk pedagogisk tilbod til barna. - Dei barna som treng det skal få tidleg hjelp og innsats. 6

8 Personalet: - Barnehagane skal utvikle ein organisasjonsplan med fokus på dei pedagogiske leiarane sitt ansvar som næraste leiar for dei andre medarbeidarane på avdelinga. Stillingsomtalene skal om nødvendig reviderast. - Aukrabarnehagen skal ha nok og kompetente medarbeidarar, slik at vi har ei teneste med god kvalitet. - Barnehagane i Aukra kommune skal kunne vise til auke i nærværet i personalgruppene. Foreldresamarbeid: - Resultat frå brukarundersøkinga i 2010 skal vere grunnlag for utvikling av samarbeidet mellom heim og barnehage. - Foreldra i Aukrabarnehagen skal gjerast meir aktiv med omsyn til innhaldet i barnehagen. Informasjon og dokumentasjon: - Alle planer, oppdatert informasjon og dokumentasjon skal være lett tilgjengeleg på kommunen sine heimesider Aukra Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev 1547 Aukra 1547 Aukra 1543 Nesset 1551 Eide 1576 Aure KA15 Gj.snitt Møre og Romsdal Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev ,7 10,4 10,4 13,2 16,2 10, Aukra Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 1547 Aukra 1547 Aukra 1543 Nesset 14, Eide 1576 Aure KA15 Gj.snitt Møre og Romsdal Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn Marianne Zalik kommunalsjef 7

9 Kommunalsjef Helse, pleie og omsorg og velferd Dei tre einingane Pleie og Omsorg, Helsetenesta og NAV har eit felles ansvar for helse- og omsorgstenestene i Aukra. Einingane har gitt eller gir tenester til alle innbyggjarar i kommunen. Frå dei yngste som får barnetrygd og nyttar helsestasjon, til dei eldste som får hjelp frå heimetenesta eller har plass i sjukeheim. Dette er fagfelt som stadig er i endring. I NOU 2011: 11 «Innovasjon i omsorg» ser ein på nye og endra måtar ein kan tenkje omsorg på. For oss er dette viktige signal i arbeidet som aktør i vidareutvikling av tenestene våre slik at vi kan tilby eit kvalitativt godt tilbod for alle brukarane vi har i kommunen. Det er stadig fleire brukarar som skal ha tenester frå ulike tenesteområde, og dette gjer at vi framover vil arbeide med fokus på å bli endå betre på tverrfagleg samarbeid. Dette gjeld både for dei tre einingane som er innanfor dette området, men også kommunen sitt totale tenestetilbod. I den nye folkehelselova er det fire viktige grunnprinsipp: sjå «helse i alt vi gjer», prinsippa om utjamning, føre-var og bærekraftig utvikling. Dette betyr at på alle områder i kommunen skal ein ha eit fokus på det førebyggjande folkehelsearbeidet, dette gjeld for alt planarbeid og i oppfølging til brukarane. I vår kommuneplan er eit av dei gjennomgåande perspektiva folkehelse. Her er mange gode aktørar som på kvar sin måte kan gje bidrag i det vidare arbeidet med å utvikle tenestene til brukarane sitt beste, innovasjon i tenestene er nødvendig etter kvart som oppgåvene blir stadig meir spesialiserte og utfordrande for oss. Eit viktig fokus for oss i einingane er å lære av kvarandre og sjå ulike moglege løysingar både internt i einingane og i samarbeid med andre. Her har vi alltid noko vi vil strekkje oss etter. Samhandlingsreforma ei utfordring Ei av dei oppgåvene som vil krevje mykje merksemd i 2012 er implementering av Samhandlingsreforma. Det er ei av dei største helsereformane i Norge dei siste tiåra. Reforma omhandlar samordning av helsetenester og økonomi. Frå skal kommunane sjølv finansiere deler av pasientbehandlinga i sjukehus samt betale for utskrivingsklare pasientar som blir liggande på sjukehus etter at dei er ferdig behandla. Kommunen vil ha ansvar for omsorg og etterbehandling av pasientane. Difor vert den største utfordringa for kommunen rehabilitering og omsorg av pasientar. Aukra kommune har for 2012 fått overført om lag 3,9 mill. kroner knytt til reforma, dette skal nyttast til finansiering av pasientbehandling og rehabilitering. Behandlinga vil skje i eigen kommune, i sjukehus samt i rehabiliteringsinstitusjonar slik det blir gjort også i dag. Det blir no arbeidd for at kommunen kan ha færre liggedøgn i sjukehus etter at den enkelte pasient er ferdigbehandla og heller få meir plass i sjukeheimen. Vi er i gang med planlegginga av endringar og omorganisering i sjukeheimen slik at vi kan ta i mot fleire pasientar med ein gong dei vert utskrive frå sjukehuset. Ei utfordring for Pleie og omsorg og Helsetenesta er at pasientane vert utskrivne tidlegare enn før, noko som betyr meir krevjande pleie for kommunen. Det er fortsatt slik at kommunen skal kjøpe tenester i helseføretak og rehabiliteringsinstitusjonar der det er nødvendig. Det er på noverande tidspunkt ikkje klart kor store utgifter vi vil få totalt i samband med reforma. Avtale med helseføretak. Kommunen skal innan ha ein lovpålagt samhandlingsavtale med Helse Møre og Romsdal. Denne avtalen skal omfatte m.a. retningsliner for samarbeid knytt til innlegging, utskriving, habilitering og rehabilitering av pasientar. Den skal innehalde ei rekkje samarbeidstiltak på ulike nivå og der begge partar skal ha eit likeverdig eigarskap til samhandlinga. 8

10 Styring og drift av tenestene.det er krevjande med nye tiltak som vil utfordre oss på å ha medarbeidarar med høg kompetanse på dei ulike fagfelta. Einingane har mange medarbeidarar med høgare utdanning innan fagfelta helse og omsorg, men må stadig ha fleire og utvikle kompetansen slik at vi er godt rusta også framover i tid. Kommunen arbeider med ein kompetanseplan som vil vere eit nyttig verkty inn i den vidare plana om å få kvalifiserte medarbeidarar. Ein ser utfordringar når det gjeld drift av alle dei ulike tenestene. Dette har vi tatt tak i og arbeider målretta framover for at fleire avdelingar kan sjå saman på utfordringar og slik at ein kan tilsetje fagfolk som kan vere fleksible og arbeide på ulike arenaer. Vi må og sjå om vi kan slå saman avdelingar og drifte dei på ein meir økonomisk måte utan at dette skal gå ut over kvaliteten på tenestene. Det vil bli lagt fram eiga sak om dette i løpet av 2012, med fokus på mål, stillingsstruktur og tilpassa kompetanse. Bestillarkontor.Vi er i gang med å greie ut om vi kan starte opp med bestillarkontor. Dette gjer vi slik at vi saman kan vurdere om vi kan slå saman oppgåver som i dag er i ulike einingar, til eit felles kontor. Kommunen vil sikre at vi får nytte kompetansen dei ulike faglege ressursane har, samt få ein betre oversikt over dei økonomiske ressursane vi samla rår over. For brukaren vil dette bety eit meir oversiktleg tilbod når den hjelpa ein skal ha blir forma ut i eitt vedtak. Brukaren vil få eit enkeltvedtak som utløyser bruk av ressursar på ulike område i Aukra kommune. Det er i dag fleire einingar som fattar slike enkeltvedtak. Det vil seie at dei som utfører tenestene også fattar vedtaket. Fleire kommunar har starta opp med ein «bestillar utførarmodell». Eit eige forvaltningskontor fattar da alle vedtak, etter at behov for hjelp er kartlagt i samarbeid med brukar og fagpersonar. Forvaltningskontoret har kompetanse på lov, regelverk og sakshandsaming, i tillegg til helsefaglege kompetanse. Aukra kommune vurderer ressursbruk og om det er mogleg å samordne fleire tenesteområde når det gjeld å fatte enkeltvedtak etter ein slik modell. Det blir framleis dei same fagfolka som skal utføre tenestene til brukarane etter vedtak som forvaltningskontoret har fatta. Avlastningsbustaden. I løpet av 2012 skal ny avlastningsbustad byggjast. Vi er i ein prosess kor vi skal vurdere Bergtun bufellesskap saman med ny avlastningsbustad i forhold til drift. Når det gjeld nattevakt og kor mange medarbeidarar som skal på plass samt korleis vi kan nytte fellesareal som pauserom og møterom. Pleie og omsorg planlegg saman med plan og utvikling for å sjå om det kan vere mogleg å bygge dei to avdelingane saman, dette for få ei betre drift totalt sett. Ingrid Husøy Rimstad Kommunalsjef 9

11 Kommunalsjef for Plan, næring og teknikk Aktiviteten innan områda plan og utbygging er stor. Mange av dei som var med under Ormen utbygginga hevdar at aktivitetsnivået i 2011 er langt større. Eit bilete på dette er at det pr dato er heile 28 pågåande reguleringsplanar. Ikkje minst er det omfattande investeringsprogrammet ei utfordring for Aukra kommune. Før faktisk bygging kan skje må omfattande planlegging, planarbeid og ikkje minst prosjektering skje. Sjølv om Aukra kommune i stor grad baserar seg på kjøp av tenester for prosjektering og bygging, har Aukra kommune det endelege byggherreansvaret med leiing, koordinering og kontroll. Her er det viktig å ha nok personale med rett kompetanse, og vert lagt inn ei ny stilling for prosjekt- og byggeleiing i budsjettet. For å sikre naudsynt framdrift og realisering av byggeprosjekt, samt effektiv byggesak og planhandsaming er det eit overordna fokus på god kapasitet og kompetanse av eigen administrasjon. Kvalitetssikring av plan- og prosjekteringsprosessar er hovudsatsinga for einingane. - (Regulerings)plan og prosjekteringsprossar må koordinerast i tid og innhald - grunnlaget/føresetnadene for investeringar må kvalitetssikrast - realistisk tidsbruk og ressursbruk i plan- og prosjekteringsfasane må kvalitetssikrast vil være eit år med å utarbeide grunnlaget for dei store investeringane frå 2013 og vidare. Fleire reguleringsplanar må utarbeidast som ein del av dette. I nokon grad må ein søke ekstern kompetanse og ressursar for slik reguleringsplanarbeid vil elles vere prega av arbeid med revisjon av kommuneplanen sin arealdel. Aukra kommune har eit omfattande gang- og sykkelvegnett samanlikna med andre tilsvarande kommunar. Det vert i økonomiplanperioden lagt opp til ei ytterligare og omfattande satsing på gan- og sykkelvegar i kommunen. Kommunal infrastruktur er ikkje berre vatn, veg og renovasjon. På mange måtar er også breiband å se på som ein del av infrastrukturen. Då ingen kommersielle aktørar ville bygge ut bredband i Aukra har kommunen bevilga og fått støtte til utbygging av breiband. Denne satsinga vert vidareført på same nivå i Geir Göncz kommunalsjef 10

12 Budsjett 2012 og økonomiplan drift v/erna Varhaugvik, økonomisjef Føresetnader i budsjettet Følgjande generelle føresetnader ligg til grunn for budsjettframlegget: Pensjonspremie KLP: 16,50 % Pensjonspremie KLP ordførar: 39,50 % Pensjonspremie STP: 11,00 % Arbeidsgjevaravgift: 14,10 % Prisvekst jfr. statsbudsjett ,00% Lønsvekst jfr. statsbudsjett ,00 % Deflator brukt i statsbusjett ,25 % KOSTRA - tabellar I dokumentet er det lagt ved KOSTRA-tabellar på utvalde områder knytt til tenesteområda. Vi har i desse valt å samanlikne oss med kommunane Nesset, Eide og Aure og gjennomsnitt Møre og Romsdal. Desse kommunane er tekne ut som gode grunnlag for samanlikning og vil framover være eit fast utval i slike presentasjonar. Pr i dag har vi ikkje gjort nærare analyse av KOSTRA tala som blir nytta. Inntekter Budsjettert i fast priser med korrigering for forventa endring i eigedomsskatt. Rammetilskot og skatteinntekt blir vidareført likt 2012 nivå. Den einaste kjende endringa i økonomiplanperioden er kompensasjon knytt til valfag i ungdomsskolen. Momskompensasjon investering er berekna etter tilrådd investeringsnivå. Frå 2014 er kompensasjonen ført som inntekt i investeringsbudsjettet. Utgifter Rammene til einingane i økonomiplana er korrigert med kjente endringar i innmeldte tiltak. Valutgifter ligg inne i 2013 og Noregs Bank si prognose for styringsrente er slik: ,25 pst ,00 pst ,75 pst Kommunalbanken har i år gjeve anslag på kva renteutgifter ein kan legge til grunn ved budsjetteringa av kommunens lånerenter. Deira anslag er: for ,25 pst. for ,50 pst. for ,00 pst. for ,50 pst. Aukra kommune har valt å nytte desse anslaga for si berekning av renteutgifter i budsjett og økonomiplan. Avdrag på lån som kommunen har i dag er fastsett ut frå avtalt nedbetalingsplan. Avdrag på nye lån er berekna ut frå ei nedbetalingstid på 15 år jfr. alternativ med lengst avdragstid i sak om veiledande økonomiplan fram til

13 Befolkning - statistikk for framskriving av befolkningsvekst år år år år år år år år Befolkning over 67 år Yngre aldersgrupper Grunnkretsar Personer Personer Personer Personer Personer Personer Sum Aukra kommune Gossen Julsundet Uoppgjeve grunnkrets

14 Inntektsrammer for Aukra kommune Statlege rammevilkår Inntektssystemet definerer det statlige bidraget inn i kommunen si drift i form av rammetilskot og skatteinntekter. Dette er frie inntekter som kommunen kan disponere fritt over utan andre føringar frå staten enn gjeldande lovar og regelverk. Rammetilskot Eit overordna føremål ved inntektssystemet er å jamne ut kommunane sine føresetnader for å gje eit likeverdig tenestetilbod til sine innbyggjarar. Ved fordeling av rammetilskot tek ein derfor omsyn til strukturelle skilnader i kommunanes kostnader og skilnader i skatteinntektene. Dette blir gjort ved at utmålinga av rammetilskot blir påverka av utgifts- og inntektsutjamning. Utgiftsutjamning For den enkelte kommune er det utarbeidd kostnadsnøklar som saman med andre kriteriedata seier noko om kommunens utgiftsbehov. Ut frå desse indeksane blir det gjort ei fordeling til kommunane etter deira varierande utgiftsbehov. Utgiftsutjamninga er ei rein omfordeling det som blir trekt frå nokre kommunar blir delt ut att til andre. Samla for landet er kostnadsnøkkelen lik 1, for Aukra kommune er denne for 2012 fastsett til 1, Det vil seie at utgiftsbehovet i Aukra kommune blir vurdert å ligge 8,52 pst. (7,64 pst. i 2011) over det samla gjennomsnittlege utgiftsbehovet. Rammetilskot i heile tusen Innbyggertilskot (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning korreksjon for elevar i statlege og private skolar 632 Overgangsordninger/INGAR (fra 2009) -227 Tilskot med særskilt fordeling 780 Skjønn - spesielle lokale forhold (fordelt av Fylkesmannen) 500 Sum rammetilskot Netto inntektsutjevning - Sum rammetilskudd Skatteinntekter Skilnad i inntektsnivå er den viktigaste forklaringa på ulikt tenestetilbod mellom kommunane. For å jamne ut uønskt skilnad vart det i statsbudsjettet for 2011 vedteke å redusere kommunane sin del av dei frie inntektene som kjem frå skatt, frå 45 til 40 pst. av dei samla inntektene. Fastsetting av kommunane sin skatteinntekt er gjort ut frå same mål i Overføringar av midlar knytt til samhandlingsreforma er då halde utanfor berekningsgrunnlaget. For å oppnå den same skattedel, er den kommunale skatteøren for personlege skattytarar auka frå 11,3 pst. i 2011 til 11,6 pst. i Inntektsutjamning Det er store variasjonar i skattegrunnlaget mellom kommunane, noko som skapar store skilnader i inntektsnivå. Gjennom utjamningen av skatt på inntekt og formue for personlege skattytarar blir desse forskjellane delvis utjamna. I 2012 betyr dette at kommunar med skatteinntekter mellom 100 og 90 pst. av landsgjennomsnittet blir kompensert med 60% av differansen mellom eigen skatteinngang og landsgjennomsnittet. 13

15 Kommunar med skatteinngang over landsgjennomsnittet blir trekt for 60 pst. av differansen mellom eigen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommunar som har skatteinntekter under 90 pst. av landsgjennomsnittet, blir kompensert for 35 pst. av differansen mellom eigne skatteinntekter og 90 pst. av landsgjennomsnittet. Denne tilleggskompensasjonen blir finansiert ved at kvar kommune blir trekt med eit likt beløp per innbyggjar. Skatteinntekter Skatteinntektene er budsjettert til kr. 76,2 mill. Anslaget er basert på tilgjengeleg informasjon om skatteinngang frå januar til september Der Aukra kommune har ein skatteinngang på 99,6 pst. av landsgjennomsnittet. Det er på tidspunkt for budsjettering mange ukjente faktorar som kan få innverknad på kommunens skatteinngang for Mellom anna blir det i løpet av november fastsett nytt fordelingstal. Vidare vil endeleg skatteinngang for 2011 først være kjent i januar Dei siste åra har Aukra kommune hatt ein stor variasjon i talet på skattytarar som får utlikna kommuneskatt. For 2010 hadde vi etter fleire år med reduksjon ein liten vekst med 35 personar. So langt ein kjenner til er det venta stor aktivitet i bedriftene i Aukra kommune i året som kjem, og ein finn det derfor sannsynleg at talet på skattytarar vil auke i staden for å gå ned. Endringar i inntektssystemet frå 2011 til 2012 Aukra kommune får ein vekst i dei frie inntektene frå 2011 til 2012 på 6,0 prosent. I same periode er anslått landsgjennomsnittleg vekst på 4,7 prosent. Årsaken til høgare vekst enn landsgjennomsnittet er ei auke i innbyggjarar frå 2011 til 2012 (pr ) med 59 personar. Vidare er kommunens kostnadsnøkkel høgare i 2012 enn 2011, noko som gjev grunnlag for høgare utmåling av rammetilskot. Oppgåveendringar, innlemmingar og korreksjonar i rammetilskot 2012: Samhandlingsreforma Frå og med 1. januar 2012 får kommunane medfinansieringsansvar for medisinske opphald og konsultasjonar i spesialhelsetenesta og betalingsansvar frå dag 1 for utskrivingsklare pasientar som ligg på sjukehus. Aukra får tilført kr. 3,967 mill. i kompensasjon for å ivareta desse ansvara. Valfag i ungdomsskolen I St. melding 22 ( ) vart det varsla at valfag tilsvarande 1,5 timar ville bli innført i ungdomstrinna. Frå hausten 2012 bli dette innført for 8 trinn, deretter vil tilbodet bli utvida til å gjelde 9 trinn frå hausten 2013 og 10. trinn frå hausten Ramme er kompensert med 5/12 verknad. Barnehage - Foreldrebetaling Det er eit statleg mål at foreldrebetaling i barnhage skal være so låg at alle som ønskjer det skal ha råd til å betale for ein barnehageplass. Maksimal foreldrebetaling i barnehage blir derfor vidareført på same nominelle nivå som i Opptrapping av minimumstilskot til ikkje kommunale barnehagar For å sikre gode driftsvilkår blir minimumstilskotet til ikkje-kommunale barnehagar auka frå 91 til 92 pst. frå 01. august Omlegging av kontantstøtta Kontantstøtta er foreslått avvikla for toåringar frå 01. august Frå same tidspunkt er det foreslått innføring av aldersdifferensierte satsar for eittåringar. Satsen for barn i alderen

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. 1 INNHALD Nettversjon side Hovudpunkt 3 1. Kommunemål og handlingsmål 4 2. Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009 Total omsetning 8 Mål og budsjettprofil 9 Forslag til driftsrammer

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak

HANDLINGSPROGRAM 2014-2017. ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal. Kommunestyret sitt vedtak HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Kommentarar og tal Kommunestyret sitt vedtak Innhald 1 Rådmannen sitt forslag til vedtak... 2 1.1 Handlingsprogram 2014 2017... 2 1.2 Årsbudsjett

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer