Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015"

Transkript

1 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: og

2 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane.. 4 Føresetnader m.m. i Budsjett 2012 og økonomiplan Inntektsrammer for Aukra kommune 13 Utvikling i kommunen si lånegjeld Aukra kommune si drift. 18 Drift: Økonomiske oversikter. 20 Budsjettskjema 1A og 1B. 21 Driftsutgifter: - Sentrale styringsorgan Riksfjord skole Julsundet skole Aukrabarnehagen Kostra-statistikk 40 Barnebo barnehage 41 Bergetippen barnehage Kultur Pleie og omsorg Helse 56 - NAV Plan og utvikling Teknikk, eigedom og brann. 63 Investering: Budsjettskjema 2A og 2B. 68 Store tiltak. 69 Små tiltak Kommunestyret sitt vedtak i sak 132/11 og 11/

3 Rådmannens generelle kommentarar I innleiinga til årsbudsjettet for 2011 omtala rådmannen spesielt følgande forhold: 1 Om behovet for styring av økonomien og kommuneplanlegging 2 Om nivået på samla investeringar og driftskonsekvensane av desse 3 Om ressursbruk og kvalitet 4 Om omdømebygging 5 Om behov for endringar i administrativ organisering og leiarressursar Dei same «overskriftene» kan eigentleg også nyttast i år, men det betyr ikkje at det ikkje har skjedd noko dette året! For å ta til nedanfrå og opp: den administrative organiseringa har fått den tiltenkte «ansiktsløftinga», kommunalsjefane var på plass før sommaren, og dette set kommunen betre i stand til å handtere høg aktivitet, til å gjennomføre plan- og utgreiingsprosessar med høgt fagleg nivå, til å kvalitetssikre aktivitetar, til å ta nye initiativ, etc. Rådmann og kommunalsjefane utgjer eitt nivå, og einingane det andre. Tre stabs- og støttefunksjonar yter tenester både på sjølvstendig grunnlag og som støtte til rådmannsteamet, einingane og folkevalde organ. Kommunalsjefane og leiarane for dei tre stabs- og støttefunksjonane rapporterer til rådmann, leiarane for kvar eining rapporterer til «sin» kommunalsjef ihht. organisasjonsplana. Korleis Aukra kommune med alle sine medarbeidarar og sine ressursar utfører sine oppgåver, korleis vi alle folkevalde og tilsette står fram i det offentlege rom, korleis vi ivaretek samhandling både internt og interkommunalt, er fundamentet for å bygge eit ønska omdøme. Som varsla i 2011-budsjettet ønskjer rådmannen å legge betydeleg vekt på å initiere gode prosessar for dette arbeidet. Tida og mulegheiten til å prioritere dette arbeidet er her no, takka vere kommunestyrets vilje ved førre årsskifte til å styrke overordna leiing. 2

4 Det viktige elementet i vidareutviklinga av kommunen og dermed også omdømebygginga er å styre ressursbruken på ein tydeleg måte. Dette er tre-sidig: arbeidsgjevarpolitikken, leiing og medverknad er viktig for å utvikle dei menneskelege ressursane, få rekruttert ny kompetanse, få fornya og utvikla eksisterande kompetanse, slik at så vel utøving av mynde som tenesteyting skjer på fagleg gode måtar og i tide, økonomistyring er viktig for å oppretthalde eit stabilt nivå på tenester over tid, ikkje bruke serleg meir ressursar enn det ein må til løpande drift, vere tydelege på driftskonsekvensar som følgje av nye investeringar, og alle må vere opptekne av at brukarane/innbyggarane skal oppleve tenesteyting med god fagleg kvalitet og at gode servicehaldningar følgjer med «på kjøpet» Dei økonomiske utsiktene for Aukra kommune er gode. Kommunen har eit solid fundament gjennom eigedomsskatteinntektene. På grunn av all aktivitet som er knytta til det offensive næringslivet i kommunen er det store positive ringverknader. Dette inneber at kommunen har berekraft for store investeringar i åra som kjem. Det er og slik at når Nyhamna blir ytterlegare utbygd, når gass frå fleire felt i Norskehavet skal inn i nasjonens økonomiske kretsløp, så vil Aukra kommune få stor glede av denne utviklinga. Da er det viktig å satse på realisering av fastlandssamband, og det er viktig også å handle i regionens interesse. Når fastlandssambandet eingong er ein realitet, er det all grunn til å tru at Aukra Gossen blir ein attraktiv stad for busetting, slik Julsundet er det i dag. Kommuneplanprosessen som no er i emning arealdelen blir viktig m.o.t. framtidig perspektiv på dette. Ein kommune er eit opent system, og all aktivitet i kommunal sektor blir i dag registrert på ulike måtar, noko som gjer det muleg å samanlikne den eine kommunen med den andre. Vi kan alle lese om slike undersøkingar i media. I ei anna sak til kommunestyret tek rådmannen opp dette, med tanke på korleis Aukra kommune skal følgje opp «resultat» og «plasseringar» frå ulike undersøkingar og samanlikningar. Det er alltid nyttig å drøfte korleis kommunen ut frå slike medieoppslag bør posisjonere seg på ulike områder, kva tiltak ein ønskjer å iverksette, etc. Også dette er omdøme-relatert. Utover i dette budsjettdokumentet vil ein finne kommentarar frå kommunalsjefane, frå leiarane av stabs- og støtteavdelingane og einingsleiarane, med håp om aksept på konkrete tiltak som ein ønskjer å iversette for å oppretthalde og eventuelt heve kvaliteten på tenestene. Kommunens tillitsvalde har delteke på møta i leiargruppa når budsjettet har vore tema, og har gitt gode innspel. Rådmannen vil takke alle bidragsytarar i budsjettprosessen. Det vil alltid vere slik at ikkje alt kan kome med i eit budsjett, men nivået i Aukra kommune er i utgangspunktet høgt, og det er også eit gode for kommunes folkevalde, når stafettpinnen no blir sendt vidare Dagfinn Aasen Rådmann 3

5 Kommentarar frå kommunalsjefane: Kommunalsjef for Oppvekst og kultur Kvaliteten på tilbod innan barnehage, skule og kultur kan vere avgjerande for kor attraktiv Aukra kommune kan verte i framtida. Innbyggjarar etterspør likeverdige tilbod med høg kvalitet på fastland og øy, tilstrekkeleg fleksibilitet til å møte endringar i behov, barnehagar med nok plassar og høg pedagogisk standard, skolar med godt læringsmiljø og gode resultat samt eit mangfaldig kulturtilbod tufta på både kommunal og frivillig innsats. I ein situasjon med god økonomi må vi sikre at verdien av å gjere ting saman, - å skape noko for fellesskapet vert ivareteke og styrka. Etablering av ein Frivilligsentral i kommunen kan gjere det lettare å initiere, mobilisere og samordne lokal frivillig innsats i samarbeid med frivillige lag/organisasjonar og det offentlege. Med ny barne- og ungdomsskole på Gossen i 2013, planar om nytt badeanlegg/basseng og kulturhus og mogleg idrettsanlegg i Julsundet, vil kommunen få kvalitetar som vil kunne stimulere til «bulyst». Attraktivitet gjer at vi må sikre rett kapasitet, gjennom gode analyser av folketalsutvikling og realistiske framtidsbilder. Aukra kommune tilbyr Fræna kommune plassar i skule og barnehage. Omfanget av dette samarbeidet vil ha innverknad på, men ikkje vere avgjerande for, behovet for fleire plassar både i barnehage og skule på Julsundet. Både idrettsanlegg på Julsundet og utbygging av Nyhamna vil kunne gje eit potensiale for auke i varig busetting. Kvalitet. Det er ei gjennomgåande målsetting for kommunen å levere tenester med høg kvalitet. Slik det går fram av St. meld. Nr. 16( ) «og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring», St. meld. Nr 31( ) Kvalitet i skolen og i St.meld. nr. 41 Kvalitet i barnehagen, uttrykkjer regjeringa at tidleg innsats og heving av kvalitet gjennom heile opplæringsløpet er viktig. Oppfølging av statlege styringssignal og nasjonale satsingar innan barnehage og skule vert i Aukra kommune sikra gjennom: - God flyt av informasjon gjennom alle nivå frå eining til politisk nivå og v.v. - Resultatoppfølging og leiing - Koordinering og oppfølging av Tilstandsrapport for Tilsyn og dialog med skular og barnehagar - Modell for tildeling av ressursar i skule - Oppfølging av tiltak for kostnadsreduksjon i driftseiningane. - Ferdigstilling av kommunedelplan for barnehage - Deltaking i plangrupper - Heilskapleg system for oppfølging av opplæringslova. - Kompetanseutvikling Utvikling av kvalitet må skje på alle nivå og omfatte alle som arbeider i kommunen heile tida. Kvalitet er resultatet av læring og utvikling. Deltaking i nasjonale prosjekt, utvikling av god pedagogisk praksis og bruk av IKT syner at det vert gjort mykje godt arbeid som styrkar kvaliteten i tenestene. Både formalkrav og brukarkrav gjer det naudsynt i større grad å styre/ systematisere og dokumentere det kvalitetsarbeidet som gjerast. Felles digitalt kvalitetssystem og meir systematisk arbeid med kvalitet vil kunne styrke både organisasjonen, medarbeidarane og måten tenestene vert utførd på. 4

6 Kompetanse: Kvalitet og kompetanse er to sider av same sak. For å sikre ønska kvalitet i tenesteytinga må driftseiningane ha nok personell med rett kompetanse. Slik situasjonen er, har vi behov for pedagogisk kompetanse og fleire fagarbeidarar. Tiltak for kompetanseutvikling gjennom internopplæring, prosjektarbeid, utdanning og rekruttering er nødvendig. Reduksjon av kostnader: Driftsnivået i Aukra kommune innan skole og barnehage ligg høgt samanlikna med svært mange andre kommunar. Intensjonen er å redusere kostnadar ned til 10 15% over normalnivå utan omfattande konsekvensar for det pedagogiske innhaldet og opplevd kvalitet. Innan barnehage er det eit potensiale for kostnadsreduksjon ved å samlokalisere avdelingane i Barnebo barnehage. Dette tiltaket vil verte vidare utgreidd i Det er og naudsynt at kommunen er budd på å kunne ta imot barn frå Trollmyra barnehage dersom drifta der blir redusert eller opphøyrer. Talet på barn i høve til talet på pedagogar er eit kriterium for kvalitet styrt av statlege normkrav. Grunna stor overgang frå barnehage til skole i 2012 samt usikre prognosar, vil rekruttering av pedagogar verte utsett til etter hovudopptaket i mars. Det synes lite hesiktsmessig å skulle opprette nye stillingar og eventuelt besette desse no, når talet på barn går betydeleg ned frå 2.halvår. I perioden fram til vil barnehagane ikkje vere fullt ut bemanna i samsvar med den statlege pedagognormen. Justering av bemanninga vil skje etter hovudopptaket i Felles styringssignal og mål for skole: Tenestebeskriving: Aukra kommunestyre er skoleeigar og har overordna ansvar for grunnskole, grunnskoleopplæring for vaksne, spesialundervisning og skolefritidsordning (SFO). Skolen skal gje variert og tilpassa opplæring for alle elevar slik at dei utviklar seg fagleg og sosialt. Tilbodet på Julsundet og Riksfjord skal vere likeverdig. Overordna mål: Skoledrift er regulert av Opplæringslova og læreplanverket Kunnskapsløftet, som er eit læreplanverk i 3 delar med retningsliner for skulane. Del I: Generell (m.a. uttrykt gjennom 11 punkt i Læringsplakaten) Del II: Prinsipp for opplæring: (m.a. vektlegging av dei fem ferdigheitene i dei ulike faga: å kunne uttrykkje seg munnleg og skriftleg, å kunne lese, å kunne rekne og å kunne brukedigitale verktøy. Del III: Planar for dei ulike faga med kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. trinn. Skulane er ut frå dette pålagde å lage lokale læreplanar. Utviklingsmål for skolen i Aukra (kommunestyrevedtak): 1. Ved gjennomført grunnskole kan elevane uttrykkje seg munnleg og skriftleg, dei kan lese og rekne og bruke digitale verkty 2. alle elevane skal oppleve tydeleg klasseleiing, utvikling og meistring etter eigne evner og føresetnader. 3. Trivsel, ro og orden for elevar og tilsette 4. Stimulere elevane si lærelyst, uthaldenheit og nysgjerrigheit. 5. Styrke og mot til å ta eigne val. Dette inneber: Mål for nasjonale prøver: - Andel elevar som presterer på lågaste nivå i Aukra skal vere lågare enn landsgjennomsnitt. - Andel elevar som presterer på høgaste nivå skal vere høgare enn landsgjennomsnittet. 5

7 For å styrke elevresultata driv skulane med kompetanseutvikling gjennom deltaking i nasjonale prosjekt og innfører felles digital læringsplattform. Mål for det psykososiale miljøet.. - Andel elevar som vert mobba skal vere 0 for begge kjønn. Deltaking i det nasjonale prosjektet «Betre læringsmiljø» er eit tiltak for å auke kompetanse om samanhengen mellom god klasseleiing og fråver av mobbing. Det er auka fokus på vurdering av elevar og på å gi konstruktive tilbakemeldingar til elevar og foreldre. Til hjelp i dette arbeidet nyttar skolane særskilde verkty og rutiner for observasjon av elevane. Resultat frå nasjonale prøver viser at begge skulane har forbetra sine læringsresultat. Det er oppløftande, og lovar godt for vidare utvikling! Styringssignal for Kulturskolen: I «Skapende læring strategi for kunst og kultur i opplæringen » har Kunnskapsdepartementet lagt vekt på utvikling av kulturskolen som lokalt ressurssenter, og kva mulegheiter som ligg i dette. Kulturløftet II styrkar kulturskolens plass i opplæringa. Målsettinga er «kulturskole for alle barn som ønskjer det». Felles styringssignal og mål for barnehagane: Tenestebeskriving: Barnehagane er pedagogiske verksemder og eit velferdstilbod til småbarnsforeldre i Aukra kommune. Aukra kommune har full barnehagedekning etter nasjonal standard. Det vil seie at dei som fyller eitt år innan utgangen av august det året dei søkjer om barnehageplass, har etter søknad rett til plass frå og med august dette året. Overordna mål: Barnehagane i Aukra skal ha god kvalitet. St.meld. nr 41 Kvalitet i barnehagen vektlegg tre hovudmål: - sikre likeverdig og høg kvalitet i alle barnehagar - styrke barnehagen som læringsarena - alle barn skal få delta aktivt i eit inkluderande fellesskap Barnehagane i Aukra skal i tillegg ha nok plassar tilgjengeleg slik at vi kan tilby barnehageplass innan 2 mnd til dei som søkjer, uavhengig av søknadsdato. Det skal utgreiast kva kvalitetsindikatorar som kommunen skal legge til grunn for framtidig barnehagedrift. I 2012 skal ei ny kommunal barnehageplan vedtakast. Plana vert bygd på nasjonale føringar og tilpassa dei lokale utfordringane vi har. Delmål: Pedagogisk innhald: - Barnehagen skal gi eit systematisk pedagogisk tilbod til barna. - Dei barna som treng det skal få tidleg hjelp og innsats. 6

8 Personalet: - Barnehagane skal utvikle ein organisasjonsplan med fokus på dei pedagogiske leiarane sitt ansvar som næraste leiar for dei andre medarbeidarane på avdelinga. Stillingsomtalene skal om nødvendig reviderast. - Aukrabarnehagen skal ha nok og kompetente medarbeidarar, slik at vi har ei teneste med god kvalitet. - Barnehagane i Aukra kommune skal kunne vise til auke i nærværet i personalgruppene. Foreldresamarbeid: - Resultat frå brukarundersøkinga i 2010 skal vere grunnlag for utvikling av samarbeidet mellom heim og barnehage. - Foreldra i Aukrabarnehagen skal gjerast meir aktiv med omsyn til innhaldet i barnehagen. Informasjon og dokumentasjon: - Alle planer, oppdatert informasjon og dokumentasjon skal være lett tilgjengeleg på kommunen sine heimesider Aukra Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev 1547 Aukra 1547 Aukra 1543 Nesset 1551 Eide 1576 Aure KA15 Gj.snitt Møre og Romsdal Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss (202, 222, 223), per elev ,7 10,4 10,4 13,2 16,2 10, Aukra Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 1547 Aukra 1547 Aukra 1543 Nesset 14, Eide 1576 Aure KA15 Gj.snitt Møre og Romsdal Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn Marianne Zalik kommunalsjef 7

9 Kommunalsjef Helse, pleie og omsorg og velferd Dei tre einingane Pleie og Omsorg, Helsetenesta og NAV har eit felles ansvar for helse- og omsorgstenestene i Aukra. Einingane har gitt eller gir tenester til alle innbyggjarar i kommunen. Frå dei yngste som får barnetrygd og nyttar helsestasjon, til dei eldste som får hjelp frå heimetenesta eller har plass i sjukeheim. Dette er fagfelt som stadig er i endring. I NOU 2011: 11 «Innovasjon i omsorg» ser ein på nye og endra måtar ein kan tenkje omsorg på. For oss er dette viktige signal i arbeidet som aktør i vidareutvikling av tenestene våre slik at vi kan tilby eit kvalitativt godt tilbod for alle brukarane vi har i kommunen. Det er stadig fleire brukarar som skal ha tenester frå ulike tenesteområde, og dette gjer at vi framover vil arbeide med fokus på å bli endå betre på tverrfagleg samarbeid. Dette gjeld både for dei tre einingane som er innanfor dette området, men også kommunen sitt totale tenestetilbod. I den nye folkehelselova er det fire viktige grunnprinsipp: sjå «helse i alt vi gjer», prinsippa om utjamning, føre-var og bærekraftig utvikling. Dette betyr at på alle områder i kommunen skal ein ha eit fokus på det førebyggjande folkehelsearbeidet, dette gjeld for alt planarbeid og i oppfølging til brukarane. I vår kommuneplan er eit av dei gjennomgåande perspektiva folkehelse. Her er mange gode aktørar som på kvar sin måte kan gje bidrag i det vidare arbeidet med å utvikle tenestene til brukarane sitt beste, innovasjon i tenestene er nødvendig etter kvart som oppgåvene blir stadig meir spesialiserte og utfordrande for oss. Eit viktig fokus for oss i einingane er å lære av kvarandre og sjå ulike moglege løysingar både internt i einingane og i samarbeid med andre. Her har vi alltid noko vi vil strekkje oss etter. Samhandlingsreforma ei utfordring Ei av dei oppgåvene som vil krevje mykje merksemd i 2012 er implementering av Samhandlingsreforma. Det er ei av dei største helsereformane i Norge dei siste tiåra. Reforma omhandlar samordning av helsetenester og økonomi. Frå skal kommunane sjølv finansiere deler av pasientbehandlinga i sjukehus samt betale for utskrivingsklare pasientar som blir liggande på sjukehus etter at dei er ferdig behandla. Kommunen vil ha ansvar for omsorg og etterbehandling av pasientane. Difor vert den største utfordringa for kommunen rehabilitering og omsorg av pasientar. Aukra kommune har for 2012 fått overført om lag 3,9 mill. kroner knytt til reforma, dette skal nyttast til finansiering av pasientbehandling og rehabilitering. Behandlinga vil skje i eigen kommune, i sjukehus samt i rehabiliteringsinstitusjonar slik det blir gjort også i dag. Det blir no arbeidd for at kommunen kan ha færre liggedøgn i sjukehus etter at den enkelte pasient er ferdigbehandla og heller få meir plass i sjukeheimen. Vi er i gang med planlegginga av endringar og omorganisering i sjukeheimen slik at vi kan ta i mot fleire pasientar med ein gong dei vert utskrive frå sjukehuset. Ei utfordring for Pleie og omsorg og Helsetenesta er at pasientane vert utskrivne tidlegare enn før, noko som betyr meir krevjande pleie for kommunen. Det er fortsatt slik at kommunen skal kjøpe tenester i helseføretak og rehabiliteringsinstitusjonar der det er nødvendig. Det er på noverande tidspunkt ikkje klart kor store utgifter vi vil få totalt i samband med reforma. Avtale med helseføretak. Kommunen skal innan ha ein lovpålagt samhandlingsavtale med Helse Møre og Romsdal. Denne avtalen skal omfatte m.a. retningsliner for samarbeid knytt til innlegging, utskriving, habilitering og rehabilitering av pasientar. Den skal innehalde ei rekkje samarbeidstiltak på ulike nivå og der begge partar skal ha eit likeverdig eigarskap til samhandlinga. 8

10 Styring og drift av tenestene.det er krevjande med nye tiltak som vil utfordre oss på å ha medarbeidarar med høg kompetanse på dei ulike fagfelta. Einingane har mange medarbeidarar med høgare utdanning innan fagfelta helse og omsorg, men må stadig ha fleire og utvikle kompetansen slik at vi er godt rusta også framover i tid. Kommunen arbeider med ein kompetanseplan som vil vere eit nyttig verkty inn i den vidare plana om å få kvalifiserte medarbeidarar. Ein ser utfordringar når det gjeld drift av alle dei ulike tenestene. Dette har vi tatt tak i og arbeider målretta framover for at fleire avdelingar kan sjå saman på utfordringar og slik at ein kan tilsetje fagfolk som kan vere fleksible og arbeide på ulike arenaer. Vi må og sjå om vi kan slå saman avdelingar og drifte dei på ein meir økonomisk måte utan at dette skal gå ut over kvaliteten på tenestene. Det vil bli lagt fram eiga sak om dette i løpet av 2012, med fokus på mål, stillingsstruktur og tilpassa kompetanse. Bestillarkontor.Vi er i gang med å greie ut om vi kan starte opp med bestillarkontor. Dette gjer vi slik at vi saman kan vurdere om vi kan slå saman oppgåver som i dag er i ulike einingar, til eit felles kontor. Kommunen vil sikre at vi får nytte kompetansen dei ulike faglege ressursane har, samt få ein betre oversikt over dei økonomiske ressursane vi samla rår over. For brukaren vil dette bety eit meir oversiktleg tilbod når den hjelpa ein skal ha blir forma ut i eitt vedtak. Brukaren vil få eit enkeltvedtak som utløyser bruk av ressursar på ulike område i Aukra kommune. Det er i dag fleire einingar som fattar slike enkeltvedtak. Det vil seie at dei som utfører tenestene også fattar vedtaket. Fleire kommunar har starta opp med ein «bestillar utførarmodell». Eit eige forvaltningskontor fattar da alle vedtak, etter at behov for hjelp er kartlagt i samarbeid med brukar og fagpersonar. Forvaltningskontoret har kompetanse på lov, regelverk og sakshandsaming, i tillegg til helsefaglege kompetanse. Aukra kommune vurderer ressursbruk og om det er mogleg å samordne fleire tenesteområde når det gjeld å fatte enkeltvedtak etter ein slik modell. Det blir framleis dei same fagfolka som skal utføre tenestene til brukarane etter vedtak som forvaltningskontoret har fatta. Avlastningsbustaden. I løpet av 2012 skal ny avlastningsbustad byggjast. Vi er i ein prosess kor vi skal vurdere Bergtun bufellesskap saman med ny avlastningsbustad i forhold til drift. Når det gjeld nattevakt og kor mange medarbeidarar som skal på plass samt korleis vi kan nytte fellesareal som pauserom og møterom. Pleie og omsorg planlegg saman med plan og utvikling for å sjå om det kan vere mogleg å bygge dei to avdelingane saman, dette for få ei betre drift totalt sett. Ingrid Husøy Rimstad Kommunalsjef 9

11 Kommunalsjef for Plan, næring og teknikk Aktiviteten innan områda plan og utbygging er stor. Mange av dei som var med under Ormen utbygginga hevdar at aktivitetsnivået i 2011 er langt større. Eit bilete på dette er at det pr dato er heile 28 pågåande reguleringsplanar. Ikkje minst er det omfattande investeringsprogrammet ei utfordring for Aukra kommune. Før faktisk bygging kan skje må omfattande planlegging, planarbeid og ikkje minst prosjektering skje. Sjølv om Aukra kommune i stor grad baserar seg på kjøp av tenester for prosjektering og bygging, har Aukra kommune det endelege byggherreansvaret med leiing, koordinering og kontroll. Her er det viktig å ha nok personale med rett kompetanse, og vert lagt inn ei ny stilling for prosjekt- og byggeleiing i budsjettet. For å sikre naudsynt framdrift og realisering av byggeprosjekt, samt effektiv byggesak og planhandsaming er det eit overordna fokus på god kapasitet og kompetanse av eigen administrasjon. Kvalitetssikring av plan- og prosjekteringsprosessar er hovudsatsinga for einingane. - (Regulerings)plan og prosjekteringsprossar må koordinerast i tid og innhald - grunnlaget/føresetnadene for investeringar må kvalitetssikrast - realistisk tidsbruk og ressursbruk i plan- og prosjekteringsfasane må kvalitetssikrast vil være eit år med å utarbeide grunnlaget for dei store investeringane frå 2013 og vidare. Fleire reguleringsplanar må utarbeidast som ein del av dette. I nokon grad må ein søke ekstern kompetanse og ressursar for slik reguleringsplanarbeid vil elles vere prega av arbeid med revisjon av kommuneplanen sin arealdel. Aukra kommune har eit omfattande gang- og sykkelvegnett samanlikna med andre tilsvarande kommunar. Det vert i økonomiplanperioden lagt opp til ei ytterligare og omfattande satsing på gan- og sykkelvegar i kommunen. Kommunal infrastruktur er ikkje berre vatn, veg og renovasjon. På mange måtar er også breiband å se på som ein del av infrastrukturen. Då ingen kommersielle aktørar ville bygge ut bredband i Aukra har kommunen bevilga og fått støtte til utbygging av breiband. Denne satsinga vert vidareført på same nivå i Geir Göncz kommunalsjef 10

12 Budsjett 2012 og økonomiplan drift v/erna Varhaugvik, økonomisjef Føresetnader i budsjettet Følgjande generelle føresetnader ligg til grunn for budsjettframlegget: Pensjonspremie KLP: 16,50 % Pensjonspremie KLP ordførar: 39,50 % Pensjonspremie STP: 11,00 % Arbeidsgjevaravgift: 14,10 % Prisvekst jfr. statsbudsjett ,00% Lønsvekst jfr. statsbudsjett ,00 % Deflator brukt i statsbusjett ,25 % KOSTRA - tabellar I dokumentet er det lagt ved KOSTRA-tabellar på utvalde områder knytt til tenesteområda. Vi har i desse valt å samanlikne oss med kommunane Nesset, Eide og Aure og gjennomsnitt Møre og Romsdal. Desse kommunane er tekne ut som gode grunnlag for samanlikning og vil framover være eit fast utval i slike presentasjonar. Pr i dag har vi ikkje gjort nærare analyse av KOSTRA tala som blir nytta. Inntekter Budsjettert i fast priser med korrigering for forventa endring i eigedomsskatt. Rammetilskot og skatteinntekt blir vidareført likt 2012 nivå. Den einaste kjende endringa i økonomiplanperioden er kompensasjon knytt til valfag i ungdomsskolen. Momskompensasjon investering er berekna etter tilrådd investeringsnivå. Frå 2014 er kompensasjonen ført som inntekt i investeringsbudsjettet. Utgifter Rammene til einingane i økonomiplana er korrigert med kjente endringar i innmeldte tiltak. Valutgifter ligg inne i 2013 og Noregs Bank si prognose for styringsrente er slik: ,25 pst ,00 pst ,75 pst Kommunalbanken har i år gjeve anslag på kva renteutgifter ein kan legge til grunn ved budsjetteringa av kommunens lånerenter. Deira anslag er: for ,25 pst. for ,50 pst. for ,00 pst. for ,50 pst. Aukra kommune har valt å nytte desse anslaga for si berekning av renteutgifter i budsjett og økonomiplan. Avdrag på lån som kommunen har i dag er fastsett ut frå avtalt nedbetalingsplan. Avdrag på nye lån er berekna ut frå ei nedbetalingstid på 15 år jfr. alternativ med lengst avdragstid i sak om veiledande økonomiplan fram til

13 Befolkning - statistikk for framskriving av befolkningsvekst år år år år år år år år Befolkning over 67 år Yngre aldersgrupper Grunnkretsar Personer Personer Personer Personer Personer Personer Sum Aukra kommune Gossen Julsundet Uoppgjeve grunnkrets

14 Inntektsrammer for Aukra kommune Statlege rammevilkår Inntektssystemet definerer det statlige bidraget inn i kommunen si drift i form av rammetilskot og skatteinntekter. Dette er frie inntekter som kommunen kan disponere fritt over utan andre føringar frå staten enn gjeldande lovar og regelverk. Rammetilskot Eit overordna føremål ved inntektssystemet er å jamne ut kommunane sine føresetnader for å gje eit likeverdig tenestetilbod til sine innbyggjarar. Ved fordeling av rammetilskot tek ein derfor omsyn til strukturelle skilnader i kommunanes kostnader og skilnader i skatteinntektene. Dette blir gjort ved at utmålinga av rammetilskot blir påverka av utgifts- og inntektsutjamning. Utgiftsutjamning For den enkelte kommune er det utarbeidd kostnadsnøklar som saman med andre kriteriedata seier noko om kommunens utgiftsbehov. Ut frå desse indeksane blir det gjort ei fordeling til kommunane etter deira varierande utgiftsbehov. Utgiftsutjamninga er ei rein omfordeling det som blir trekt frå nokre kommunar blir delt ut att til andre. Samla for landet er kostnadsnøkkelen lik 1, for Aukra kommune er denne for 2012 fastsett til 1, Det vil seie at utgiftsbehovet i Aukra kommune blir vurdert å ligge 8,52 pst. (7,64 pst. i 2011) over det samla gjennomsnittlege utgiftsbehovet. Rammetilskot i heile tusen Innbyggertilskot (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning korreksjon for elevar i statlege og private skolar 632 Overgangsordninger/INGAR (fra 2009) -227 Tilskot med særskilt fordeling 780 Skjønn - spesielle lokale forhold (fordelt av Fylkesmannen) 500 Sum rammetilskot Netto inntektsutjevning - Sum rammetilskudd Skatteinntekter Skilnad i inntektsnivå er den viktigaste forklaringa på ulikt tenestetilbod mellom kommunane. For å jamne ut uønskt skilnad vart det i statsbudsjettet for 2011 vedteke å redusere kommunane sin del av dei frie inntektene som kjem frå skatt, frå 45 til 40 pst. av dei samla inntektene. Fastsetting av kommunane sin skatteinntekt er gjort ut frå same mål i Overføringar av midlar knytt til samhandlingsreforma er då halde utanfor berekningsgrunnlaget. For å oppnå den same skattedel, er den kommunale skatteøren for personlege skattytarar auka frå 11,3 pst. i 2011 til 11,6 pst. i Inntektsutjamning Det er store variasjonar i skattegrunnlaget mellom kommunane, noko som skapar store skilnader i inntektsnivå. Gjennom utjamningen av skatt på inntekt og formue for personlege skattytarar blir desse forskjellane delvis utjamna. I 2012 betyr dette at kommunar med skatteinntekter mellom 100 og 90 pst. av landsgjennomsnittet blir kompensert med 60% av differansen mellom eigen skatteinngang og landsgjennomsnittet. 13

15 Kommunar med skatteinngang over landsgjennomsnittet blir trekt for 60 pst. av differansen mellom eigen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommunar som har skatteinntekter under 90 pst. av landsgjennomsnittet, blir kompensert for 35 pst. av differansen mellom eigne skatteinntekter og 90 pst. av landsgjennomsnittet. Denne tilleggskompensasjonen blir finansiert ved at kvar kommune blir trekt med eit likt beløp per innbyggjar. Skatteinntekter Skatteinntektene er budsjettert til kr. 76,2 mill. Anslaget er basert på tilgjengeleg informasjon om skatteinngang frå januar til september Der Aukra kommune har ein skatteinngang på 99,6 pst. av landsgjennomsnittet. Det er på tidspunkt for budsjettering mange ukjente faktorar som kan få innverknad på kommunens skatteinngang for Mellom anna blir det i løpet av november fastsett nytt fordelingstal. Vidare vil endeleg skatteinngang for 2011 først være kjent i januar Dei siste åra har Aukra kommune hatt ein stor variasjon i talet på skattytarar som får utlikna kommuneskatt. For 2010 hadde vi etter fleire år med reduksjon ein liten vekst med 35 personar. So langt ein kjenner til er det venta stor aktivitet i bedriftene i Aukra kommune i året som kjem, og ein finn det derfor sannsynleg at talet på skattytarar vil auke i staden for å gå ned. Endringar i inntektssystemet frå 2011 til 2012 Aukra kommune får ein vekst i dei frie inntektene frå 2011 til 2012 på 6,0 prosent. I same periode er anslått landsgjennomsnittleg vekst på 4,7 prosent. Årsaken til høgare vekst enn landsgjennomsnittet er ei auke i innbyggjarar frå 2011 til 2012 (pr ) med 59 personar. Vidare er kommunens kostnadsnøkkel høgare i 2012 enn 2011, noko som gjev grunnlag for høgare utmåling av rammetilskot. Oppgåveendringar, innlemmingar og korreksjonar i rammetilskot 2012: Samhandlingsreforma Frå og med 1. januar 2012 får kommunane medfinansieringsansvar for medisinske opphald og konsultasjonar i spesialhelsetenesta og betalingsansvar frå dag 1 for utskrivingsklare pasientar som ligg på sjukehus. Aukra får tilført kr. 3,967 mill. i kompensasjon for å ivareta desse ansvara. Valfag i ungdomsskolen I St. melding 22 ( ) vart det varsla at valfag tilsvarande 1,5 timar ville bli innført i ungdomstrinna. Frå hausten 2012 bli dette innført for 8 trinn, deretter vil tilbodet bli utvida til å gjelde 9 trinn frå hausten 2013 og 10. trinn frå hausten Ramme er kompensert med 5/12 verknad. Barnehage - Foreldrebetaling Det er eit statleg mål at foreldrebetaling i barnhage skal være so låg at alle som ønskjer det skal ha råd til å betale for ein barnehageplass. Maksimal foreldrebetaling i barnehage blir derfor vidareført på same nominelle nivå som i Opptrapping av minimumstilskot til ikkje kommunale barnehagar For å sikre gode driftsvilkår blir minimumstilskotet til ikkje-kommunale barnehagar auka frå 91 til 92 pst. frå 01. august Omlegging av kontantstøtta Kontantstøtta er foreslått avvikla for toåringar frå 01. august Frå same tidspunkt er det foreslått innføring av aldersdifferensierte satsar for eittåringar. Satsen for barn i alderen

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.05.2015 Dykkar dato 22.04.2015 Vår referanse 2015/5765 331.1 Dykkar referanse Odda kommune, Opheimgata 31, 5750 Odda ODDA KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17.desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 09.03.2016 Dykkar dato 17.02.2016 Vår referanse 2016/2204 331.1 Dykkar referanse 16/1122 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.03.2017 Dykkar dato 11.01.2017 Vår referanse 2017/537 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2016/5041 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 13.06.2016 Dykkar dato 09.06.2016 Vår referanse 2016/7787 331.1 Dykkar referanse Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE -

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.02.2016 Dykkar dato 06.01.2016 Vår referanse 2016/309 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 ISDALSTØ LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 14.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 29.05.2017 Dykkar dato 19.01.2017 Vår referanse 2017/1174 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 18.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.08.2015 Dykkar dato 18.02.2015 Vår referanse 2015/2747 331.1 Dykkar referanse 14/699 Askøy kommune, Postboks 323, 5323 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2013, eksklusive ufordelt skjønn.

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2013, eksklusive ufordelt skjønn. Tabell B-k Inntektsgarantiordning. Kommunane Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 29.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 16.03.2015 Dykkar dato 04.02.2015 Vår referanse 2015/1962 331.1 Dykkar referanse Øygarden kommune, Ternholmvegen 2, 5337 RONG ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 15.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Dykkar dato 06.02.2017 Vår referanse 2017/1692 331.1 Dykkar referanse Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 KLEPPESTØ ASKØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2017, vedteke i heradsstyremøte 07.desember 2016. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 01.06.2017 Dykkar dato 29.05.2017 Vår referanse 2017/6833 331.1 Dykkar referanse Osterøy kommune, Rådhuset, 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2018 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 23.november 2017. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 05.02.2018 Dykkar dato 29.01.2018 Vår referanse 2018/1603 331.1 Dykkar referanse Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE - BUDSJETT OG

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 20.04.2015 Vår referanse 2015/5731 331.1 Dykkar referanse Radøy kommune, Radøyvegen 1690, 5936 Manger RADØY KOMMUNE -

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.04.2017 Dykkar dato 07.02.2017 Vår referanse 2017/1798 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT 2017

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.06.2015 Dykkar dato 29.04.2015 Vår referanse 2015/6219 331.1 Dykkar referanse 14/3513 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 20.november 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.01.2015 Dykkar dato 28.11.2014 Vår referanse 2014/14543 331.1 Dykkar referanse 14/752 Stord kommune, Postboks 304, 5402 Stord STORD KOMMUNE

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET

Møteinnkalling SAKLISTE 19/13 08/864 GODKJENNING AV SAKLISTE OG PROTOKOLL FRÅ MØTE I ELDRERÅDET SKODJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval: ELDRERÅDET I SKODJE Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.12.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 70 24 40 00. Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012 Skatt og rammetilskot 2012 Anslag nasjonal skattevekst i RNB: 4,5 % Reell nasjonal skattevekst januar-august: 5,4 % Anslag nasjonal skattevekst 2012 ved framlegging av statsbudsjett 2013: 6,5 % (auke på

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 22.03.2012 Dykkar dato 05.01.2012 Vår referanse 2012/329 331.1 Dykkar referanse 11/1266 Sund kommune Postboks 23 5371 Skogsvåg Sund kommune

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.02.2015 Dykkar dato 16.01.2015 Vår referanse 2015/860 331.1 Dykkar referanse Lindås kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø LINDÅS KOMMUNE

Detaljer

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn.

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn. Tabell B-k Inntektsgarantiordning. Kommunane Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per

Detaljer

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Kvinnherad kommune - budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 27.04.2015 Dykkar dato 19.03.2015 Vår referanse 2015/4354 331.1 Dykkar referanse 15/806 Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 Rosendal

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009

SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 SKODJE KOMMUNE Perioderekneskap September 2009 2 PERIODISERT REKNESKAP PR. 30.09.09 Utvikling av rapporteringssystem Skodje kommune skal utarbeide månadlege rekneskapsrapportar samanlikna med periodisert

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan May Britt Vihovde(V) fremmet Venstre sitt forslag til budsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Punkta 1 til 12 som i rådmannens forslag Saldering av budsjettet er som følgjer (alle verdiar som endringar

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan , vedteke i kommunestyremøte 17. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 19.06.2015 Dykkar dato 29.05.2015 Vår referanse 2015/8446 331.1 Dykkar referanse Jondal kommune Kommunehuset 5627 Jondal Jondal kommune

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer