Budsjett og Økonomiplan Handlingsdel Andebu kommune. Rådmannens forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag"

Transkript

1 Handlingsdel Budsjett og Økonomiplan Andebu kommune Rådmannens forslag 1

2 Innhold 1. Sammendrag Handlingsdel Bakgrunn Status Andebusamfunnet Status kommunale tjenester Resultatområder og overordnede målekort Internkontroll Områder innenfor kommunale tjenester med behov for styrket innsats i planperioden: Andebu kommune-- en attraktiv kommune å bo i, besøke og drive bedrift i Organisasjon, kompetanse og rekruttering Kommunal økonomi Kommunens plansystem Planstrategi Kommuneplan, samfunnsdel og arealdel Kommunedelplaner og temaplaner Kommuneplanens samfunnsdel grunnlag for handlingsdelen Kommuneplanens samfunnsdel : Mål og veivalg i samfunnsdelen Overordnede mål og veivalg For å styrke de overordnede mål og veivalg har vi fokus på: Plan for målprosessen Økonomiplan Forslag til Statsbudsjett 2015: Budsjett 2015 og økonomiplan Budsjett og økonomiplanens inntektsside Budsjett og økonomiplanens utgiftsside Rammer Sektorenes budsjettramme for Staben Oppvekst og kultur Helse, omsorg og velferd Teknikk, landbruk og næring Den norske kirke VEDLEGG Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet Budsjettskjema - Hovedoversikt drift

3 Budsjettskjema - Hovedoversikt investering Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett detaljert Forslag til nye satser/gebyr 2015 Gjeldende fra

4 1. Sammendrag Budsjett og økonomiplanen er rådmannens viktigste arbeidsdokument. Det overordnede målet med rådmannens budsjettforslag, er å sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt tjenestetilbud, ikke bare i dag, men også i fremtiden. Rådmannens forslag til budsjett for 2015 er basert på 393,3 mill. kr. i sum driftsinntekter. Samlet fordelt til virksomhetene netto er 278,3 mill. kr. Rådmannen foreslår et investeringsbudsjett på 249,3 mill. kr millioner kroner i kommende økonomiplanperiode. Budsjettforslaget er meget stramt, men gir plass for å videreføre dagens drift med i tillegg av ytterligere prioriteringer. Rådmannen prioriterer de viktigste oppgavene først; et mangfoldig tilbud av høy kvalitet for barn og foreldre, trygghet for eldre og omsorgstrengende og et sikkerhetsnett for de som faller utenfor. Av nye tiltak kan nevnes sommeråpen/utvidet åpningstid barnehagen i Kodal, økt tilskudd til lag og foreninger (med fokus på folkehelse for barn og unge), varig forsterket drift av sentralen, utvikling av turstier, 2 nye lærlingeplasser, 1 årsverk fysioterapeut. Dette dokumentet skal bidra til et godt utgangspunkt for en helhetlig styring av Andebu kommune, både i forhold til utvikling av samfunnet, kommunal organisasjon og tjenesteproduksjon. Dokumentet omfatter forslag til kommuneplanens handlingsdel, som i henhold til plan- og bygningsloven skal angi hvordan kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp de fire påfølgende år, og skal gi grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver, og konkretisere tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer. I tillegg omfatter dokumentet økonomiplanen som viser hvordan tiltak i handlingsdelen knyttes til økonomi de fire påfølgende år, og budsjett for neste år som viser tjenesteproduksjon og tiltak som er finansiert kommende år. Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet etter en prosess med politisk forankring, og ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring av kommuneplanutvalget , og behandles endelig av kommunestyret Mål og veivalg er grundig bearbeidet og er i tråd med Planprogram for kommuneplan , punkt 6, organisering og medvirkning. Rådmannens forslag til handlingsdel , økonomiplan og budsjett 2015 er bygd opp etter samme mal som Kommuneplanens samfunnsdel. «Hovedproblemstillinger ved kommuneplanarbeidet», punkt 3 i Planprogrammet er ivaretatt i både i Kommuneplanens samfunnsdel og i handlingsdelen. Et av hovedmålene for Andebu er at det skal tilrettelegges for tilgang på varierte og attraktive boliger og kulturelle verdier, i alle livets faser. Andebu samfunnet har mange kvaliteter, som fantastisk natur, kulturarrangement, dugnadsånd, engasjerte, ressurssterke mennesker med vilje til innsats for lokalsamfunnet. Det er sterkt sysselsetningsunderskudd i handels og servicenæringer og i Andebu er det lite turisme og opplevelsesnæringer. Forholdene ligger imidlertid godt til rette for et aktivt og rikt kultur- og organisasjonsliv. Det er stor tilgang til varierte naturopplevelser i kommunen. Dette bør vi ivareta og bygge videre på. I handlingsdelen og økonomiplan følges samfunnsplanens ambisjoner opp med flere tiltak innenfor disse satsningsområdene. Realisering av Handlingsplan Helse, omsorg og velferd (omsorgsplan) fordrer et radikalt omstillingsarbeid innen alle virksomheter i helse og omsorg. Tilpassede, effektive og kunnskapsbaserte tjenester skal prege det forebyggende arbeidet. De samme kvalitetene skal sikre Andebus innbyggere rett hjelp til rett tid når de blir syke. Dette krever investeringer både i kunnskap, kompetanse og samhandling. Samtidig må alle sektorer i kommunen reflektere over forebygging og folkehelse i sitt arbeid. 4

5 Forebygging, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er blant de mest sentrale tiltakene for å kunne møte framtidens utfordringer i kommunens helse-og omsorgstjenester. Samlokalisering av enheter og tjenester med tilknyttede boenheter, hvor det planlegges og organiseres for stordriftsfordeler for å utnytte kapasitet og skape synergier, er sentrale virkemidler for å kunne møte fremtidig vekst og behov innenfor stramme økonomiske rammer. Til sammen vil tiltakene bidra både til å redusere kostnadene og høyne kvaliteten på tjenestene. I møte med morgendagens omsorgsutfordringer blir det nødvendig å mobilisere samfunnets samlede omsorgsressurser, og se nærmere på samarbeidet mellom omsorgsaktørene og hvordan de samlede ressursene kan nyttiggjøres. Et sterkt velferdssamfunn kan bare skapes sammen med innbyggerne. Det må bygges på medborgerskap og tillit til at folk vil ta ansvar og delta aktivt i fellesskapet, ikke bare gjennom offentlige ordninger, men ved å stille opp og utgjøre en forskjell for hverandre i det daglige. Demografiutviklingen i Andebu i et lengre perspektiv, med en økning i antall eldre og faktakunnskap som kommer fram i Kunnskapsdokumentet gjør at det allerede nå er viktig med forebyggende og helsefremmende innsats. I tillegg er det viktig å bygge opp et godt samarbeid med frivillige, både lag, foreninger og næringslivet. Tjenestetilbudet, med en videreføring av nåværende prioritering, vil ikke være økonomisk bærekraftig, ikke robust nok. Det er relativt svake driftsresultater de enkelte år og lånegjelden er økende. Økningen i renter og avdrag utgjør en vesentlig årsak til den negative trenden. Avstemming av investeringsambisjoner ifht tilgjengelige driftsrammer er nødvendig. Netto driftsresultat er negativt i 2015 og 2017, mens resultatene for 2016 og 2018 er positive men beskjedne. Netto driftsresultat for 2015 er på -1,5 % av sum driftsinntekter. Kommunen er fortsatt avhengig av at avkastningen i Kraftfondet når avkastningsmålet i strategien. For å sikre evnen til stabile tjenester over tid må 2015 benyttes til å evaluere alle sider av driften med tanke på effektivisering og prioritering. Innenfor investering er de i planperioden er på 249,3 mill. kr. Av disse finansieres 142,8 mill. kr. ved lån. Dette tilsvarer 57 % av finansieringsbehovet. Bruk av lån finner sted alle årene og kommunens lånegjeld vil med dette forslaget øke med 13,35 mill. kr. i planperioden. De foreslåtte investeringene vil øke kommunens gjeld. Kommunens økonomiske handlefrihet vil bli redusert betydelig på grunn av økte finanskostnader. Økt gjeldsgrad er en utfordring. Rentenivået i dagens marked er historisk lavt. I et 10 års perspektiv må det forventes renteoppgang. Økte renter vil sammen med økt gjeldsgrad, være en betydelig utfordring for kommunen Det er videre innarbeidet 64,9 mill. kr. i investeringstilskudd for omsorgsboliger. Kompensasjon merverdiavgift utgjør 30,9 mill. kr. Øvrig finansiering følger av investeringsoversikten lenger ned i dokumentet. Det største enkeltprosjektet bygging av Omsorgsbygg med 50 boliger i 2015, 2016 og 2017 med 131,3 mill. kr. Videre er innarbeidet midler til oppstart nybygg/ oppgradering Kodal skole i 2018 med 11,5 mill. kr. For øvrig er det lagt inn opptak av Startlån på 12 mill. kr i planperioden. Brann og alarmtiltak inkl. vann av Andebu og Kodal kirke er innarbeidet i 2016 og I investeringsoversikten side 39 er de øvrige tiltak presentert. Andebu kommune har svært mange dyktige medarbeidere. Oppgavene er mange og arbeidspresset er til tider urimelig stort. Interne ambisjoner og uforutsette politiske bestillinger kan utløse dette. Økt saksbehandlerkapasitet og/eller forlenget behandlingstid, kan bøte på problemet. For 2015 ønsker rådmannen seg en tettere dialog internt og med de folkevalgte om hvordan nye oppdrag skal forstås og prioriteres. 5

6 2. Handlingsdel 2.0 Forutsetninger og status Dette er et helhetlig styringsdokument ved at det integrerer forslag til samfunnsdelens handlingsdel med økonomiplan og budsjettet for Andebu største utfordring er å arbeide for at Andebu skal være en attraktiv kommune å bo i, besøke og drive bedrift i. Andebus har utfordringer med å utnytte de ressursene som finnes best mulig i forhold til det 2.1 tjenestebehov Bakgrunn som innbyggerne skal ha dekket, få til tverrfaglig samhandling, sette fokus på tidlig innsats og benytte velferdsteknologi og andre nye løsninger. Kommuneplanens samfunnsdel legger tydelige føringer på dette og folkehelseperspektivet. Få å oppnå dette kreves et systematisk arbeid med fokus på styrt kvalitet og resultatoppnåelse. Andebu kommune har en stram driftsøkonomi. Handlingsrommet og buffere i driften er begrenset. Driftsnivået må tilpasses de inntektene kommunen er gitt og nye kostnadskrevende tiltak må i stor grad løses som følge av omprioriteringer. Det samme gjelder for nye investeringer. I statens forventningsbrev for 2015 innen Velferd, Helse- Sosial er det i forbindelse med omsorgsplanen 2020 «Morgendagens omsorg» satt større oppmerksomhet på innovasjon og frivillighet som viktige suksessfaktorer for løse kommunens utfordringer innen området. Videre er det i tråd med samhandlingsreformen og ny stortingsmelding forventet økt satsing på folkehelsearbeidet. Folkehelse, forebygging med fokus på tidlig innsats og betydningen av de frivillige som ressurs er vektlagt i forslag i kommuneplanens samfunnsdel. 2.1 Bakgrunn Dette dokumentet gir et godt beslutningsgrunnlag for framtidig styring og utvikling av Andebu kommune ved at det i ett og samme dokument forsøkes integrert følgende tema og beslutninger: Samfunnsdelens handlingsdel for årene Økonomiplan Budsjett Forslaget bygger på kommuneplanutvalgets vedtak i august om å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og offentlig ettersyn. Planen skal vedtas av kommunestyret i desember, parallelt med dette dokumentet. Kommuneplanens samfunnsdel bygger på vedtatt planstrategi hvor Kunnskapsdokumentet lå til grunn. Kunnskapsdokumentet er også til stor nytte i arbeidet med handlingsdel, økonomiplan og budsjett. På flere områder gir forslag til kommuneplanens samfunnsdel avgjørende føringer, rammer og mål for de operative planene. 6

7 2.2 Status Andebu samfunnet Det har skjedd mye positivt i Andebusamfunnet de siste årene. Dette gjelder bl.a. utbygging av Andebu barneskole, Kodal barnehager og omsorgsboliger for funksjonshemmede i Skjeggerødveien, utvikling av boligområder i Andebu og Høyjord sogn, bygging av gang-/sykkelvei i Høyjord, gang- /sykkelvei (fortausløsning) på Gravdal. Status for Andebusamfunnet er grundig dokumentert og beskrevet i kunnskapsdokumentet. Noen momenter herfra er; Der hvor Andebu skiller seg ut: Andebu har lav befolkningstetthet og spredt bebyggelse. Andebu har en forholdsvis stor andel mikrobedrifter. 71 % av bedriftene i Andebu har «Ingen ansatte» mot 60 % i snitt for fylket. Kun 11 % av de aktive bedriftene har 5 eller flere ansatte mens 19 % av bedriftene i fylket sett under ett har 5 ansatte eller flere. Det etableres færre nye bedrifter pr 1000 innbyggere i Andebu enn i Vestfold som helhet. Andebu har en «etableringsrate» på 7,4 per 1000 innbyggere, mens snittet for Vestfold er 9,5. Nesten dobbelt så mange pendlet ut av kommunen enn i til kommunen for å få jobb. Av sosialhjelp mottakere i Andebu har 38 % sosialhjelp som hovedinntektskilde. Det er lavere enn i Sande og Stokke og samme andel som i Re. Andel psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Antall legeårsverk i kommunehelsetjenesten er lavere enn for snittet i Vestfold. Plager og sykdommer knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Pleie og omsorg benytter vesentlig færre fagutdannede i brukerrettede tjenester samtidig som andelen pleietrengende 80 år + er noe høyere. Antall innbyggere per årsverk i folkebiblioteket er vesentlig høyere i Andebu enn i referansekommunene. Utdanningsnivået hos befolkningen i Andebu er lavere enn for snittet i Vestfold.. Ungdom i Andebu trives dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet, vurdert etter trivsel hos 7. og 10.-klassinger. Andelen grunnskoleelever i Andebu som mottar spesialundervisning er vesentlig høyere enn hos de øvrige referansekommunene. Andebu hadde laveste antall årsverk til barnevern (pr 1000 innbyggere) i Store områder av Andebu er karakterisert som områder med høy radon fare. Valgdeltagelsen i Andebu var noe lavere i 2011 enn i referansekommunene. Ungdata- undersøkelsen i Andebu 2013 har følgende nøkkeltall: Andel ungdomsskoleelever som opplever det som trygt å ferdes på gater og veier i nærmeste tettsted er høyere enn fylkesgjennomsnittet. Andel ungdomsskoleelever som bruker mer enn 30 minutter per dag på lekser er lavere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Andel ungdomsskoleelever som er med i organisasjoner, lag eller foreninger er høyere enn fylkesgjennomsnittet. Andel ungdomsskoleelever som har vært plaget av depressivt stemningsleie er lavere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Andel ungdomsskoleelever som blir utsatt for mobbing minst hver 14. dag er høyere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. 7

8 I rapporten synliggjøres det gjennom analyser at både matvaner og alkoholvaner har signifikant betydning for ungdommens helse. Betydningen av selvbilde og læringsmiljø er også svært markante i analysene. Hvordan ungdommene trives på skolen, hvorvidt de opplever uro i klasserommet og får skryt og oppmuntring fra lærere har også sterk sammenheng med både fysisk og psykisk helse. Et godt læringsmiljø samvarierer også med gode matvaner og sjeldnere alkoholforbruk. I rapporten anbefales det å sette inn helsefremmende og forebyggende innsats for unge på ulike arenaer, for eksempel innen: Nærmiljø og fritid for å fremme sosial deltakelse, trygghet, tilhørighet og inkludering. Sosiale nettverk, familie og venner for å bidra til å styrke sosial kapital og legge til rette for deltagelse i samfunn og nærmiljø. Barnehage og skole for å fremme gode læringsmiljø. Helsesøstertjenesten og andre støttetjenester. Tabellene under viser befolkningsutvikling i perioden 1972 til 2013, samt forventet utvikling fram til 2040 med aldersfordeling. Befolkningsframskrivingene er fra juni Framskrivningene går mange år fram i tid, og må sees på som illustrasjoner av mulige utviklingsbaner Status kommunale tjenester Andebu kommune er rangert på 179 plass i landet og på 8 plass for Vestfold i kommunebarometeret for Plasseringene for grunnskole, pleie/omsorg, barnevern, barnehage og økonomi var hhv. 308, 360,53,323 og 61. Kommunebarometeret er utarbeidet av Kommunal Rapport, og sammenligner alle kommunene i hele Norge. Data er hentet fra SSB og Kommunaldepartementet, 8

9 men står helt og fullt for Kommunal Rapports regning. Metoden for å sette sammen denne «kommunegruppen» er enkel. Det benyttes 13 forskjellige indikatorer alderssammensetning, utvikling i folketall, geografi, folketetthet, økonomi og levekår. Korrigert inntektsnivå og folketall er viktigst, mens areal er minst viktig. Andebu kommune har et utstrakt samarbeid med andre for å løse de oppgaver kommunen er pålagt innenfor ulike tjenesteområder. Behovene for samarbeid og kjøp av tjenester utløses av ulike årsaker, som for eksempel behov for kompetanse, fagmiljøer, effektivitet og kostnader. Andebu har i dag et utstrakt samarbeid med andre kommuner og kjøp av tjenester fra private på flere områder for å løse både lovpålagte oppgaver og mer administrative oppgaver: - Pedagogisk psykologiske tjenester (Hof, Holmestrand og Re). - Voksenopplæring (Tønsberg og Sandefjord kommune). - Tolketjenester (ingen fast avtale) - Legevakt (Tønsberg og Sandefjord kommune). - Mottak ved seksuelt overgrep (Tønsberg kommune). - Brannvern, forebyggende og beredskap (Sandefjord kommune). - Miljøretta helsevern (Re kommune). - Avfallshåndtering (VESAR). - Lønn, regnskap, økonomi (Lardal kommune). - Revisjon (Sandefjord distriktsrevisjon). - Drift av sak/arkiv, e-postløsning (Nøtterøy kommune). - Drift av Agresso (Serit Itum). - Interkommunalt arkiv (IKA Kongsberg) - Arbeidsgiverkontroll (Sandefjord fra 2015) - Kompetanseheving for barnehager (Lardal og Hof) Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin produksjonsindeks 2012 for Andebu viser følgende: Produksjonsindeks 2012 for ulike sektorer og Korrigerte inntekter og tjenester 2012 i forhold til samlet i forhold til landsgjennomsnittet landsgjennomsnittet Produksjonsindeksen viser at Andebu kommune bruker mindre på alle de alle de utvalgte områder med unntak av barnevern. Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner. 9

10 Omfanget av tjenester kommunen yter har klar sammenheng med kommunens økonomiske rammebetingelser. Det er imidlertid forskjeller i tjenestebildet også mellom kommuner med om lag samme inntektsnivå. Sammen med produksjonsindeksen er derfor også nivået på kommunens inntektsnivå, og de økonomiske resultatene (netto driftsresultat) de siste tre årene vist. 2.4 Resultatområder og overordnede målekort Kommunens viktigste oppgave er å gi innbyggerne velferdstjenester. Det er dette kommunens innbyggere er mest opptatt av. Økonomiske resultater er i seg selv ikke interessante på annen måte enn at økonomien forvaltes slik at tjenestetilbudet blir stabilt og med tilstrekkelig god kvalitet over tid. En bærekraftig økonomi innebærer at ressursbruken i dag ikke truer velferden til innbyggerne i framtiden. Kommunens resultatområder fra budsjett og økonomiplan videreføres som tillegg til Kommuneplanens handlingsdel. Disse er: Økonomistyring Tjenesteproduksjon Brukertilfredshet Medarbeidertilfredshet Utvikling av eget arbeidsområde og egne medarbeidere Omdømme Administrasjonen jobber videre med å utvikle måleindikatorer innenfor hvert av de ulike resultatområdene. Bakgrunnen for å etablere nye målsettinger og styringsindikatorer har vært at administrasjonen ser at det har vært for dårlig kvalitet på de mål kommunen tidligere har satt seg, og administrasjonen ønsker å etablere målsettinger som kan være med på å gi resultatforbedring på sikt. Det er en forutsetning for resultatforbedring at organisasjonen vet hvilke faktorer som påvirker hvordan kommunen oppfattes både internt og eksternt. Det handler om omdømmebygging, og det handler om kontroll over de tjenestene kommunen leverer. For å etablere et system som kan være med på å fange opp hvilke tiltak som kan være nødvendig, og for å se om disse har effekt over tid, må det nødvendigvis også måles effekten av tiltakene som 10

11 iverksettes. Det er derfor satt i gang en prosess for å etablere et egnet målstyringsverktøy i Andebu kommune. Administrasjonen ønsker en mer aktiv bruk av data som kommunen har innenfor ulike tjenesteområder for å oppnå bedre resultater. I tillegg er det ønskelig å måle den opplevde kvaliteten på kommunens tjenester. Dette krever imidlertid brukerundersøkelser. Ved å kombinere kvalitetsindikatorer med effektmål og resultat av brukerundersøkelser vil dette gi et mer fullstendig bilde av kvaliteten i tjenestene. Bruk av brukerundersøkelser vil bli vurdert i planperioden. Foreløpig er det utviklet et felles målekort for hele kommunen som tar for seg resultatområdene økonomistyring, medarbeidertilfredshet og omdømme. Styringsindikatorer innenfor resultatområdet tjenesteproduksjon vil være virksomhetsspesifikke. Dette innebærer at det må utvikles styringsindikatorer innenfor hver enkelt virksomhet, slik at indikatorene i best mulig grad representerer den tjenesteproduksjonen man finner innenfor de ulike tjenesteområdene i kommunen. Disse presenteres under de ulike sektorer/virksomheter. Andebu Fokusområde Nr. Indikator Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Økonomistyring 1 Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter 3 % 3 % 3 % 3 % 2 Brutto driftsresultat ekskl. avskrivninger skal være positivt og nominellt øke fra år til år Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt Maks andel årlige netto finansutg i prosent av sum driftsinntekter. 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % Min andel beholdning av disp.fond i prosent av sum driftsinntekter 5 % 5 % 5 % 5 % Realavkastning Kraftfondet - avsetning til disposisjonsfond 1/3 1/3 1/3 1/3 Realavkastning Kraftfondet - egenkapital til investeringer 2/3 2/3 2/3 2/3 Realavkastning Kraftfondet - Avkastning tilsvarende prisstigning avsettes til disposisjonsfond Ikke oppfylt Oppfylt Ikke oppfylt Ikke oppfylt 8 Egenkapitalprosent 30 % 30 % 30 % 30 % Gjeldsgrad, Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter. Maksimumsnivå 60 % 60 % 60 % 60 % Maks avvik på regnskapsresultat ifht reg.budsjett 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial ifht endelig regnskapsresultat 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 12 Indikator økonomistyring 13 Medarbeidertilfredshet 1 Maks andel finansiering lånemidler i investeringsbudsjett i planperioden 70 % 70 % 70 % 70 % Sykefravær - maks prosent egenmeldt og legemeldt 7 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 2 Gjennomført medarbeiderundersøkelse 100 % 100 % 100 % 100 % 3 Gjennomført medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 % 4 Score medarbeidertilfredshet 5 Gjennomførte vernerunder 100 % 100 % 100 % 100 % Omdømme 1 Score brukerundersøkelse I de ulike sektorene er det oppgitt de måleindikatorene som er sektorspesifikke. Dette gjelder i hovedsak tjenesteproduksjon og sykefravær i egen sektor. Øvrige ovenstående mål gjelder generelt for alle sektorer. 11

12 Status for de ulke måltallene over 1-13 under økonomistyring i forhold til forslag til økonomiplan er at 1,5,6,7 ikke er oppfylt. Ny indikator for økonomistyring, som skal være med på å evaluere de prognosene som gis i kommunens tertialrapporter gjennom året ble innført i Denne videreføres. Indikator for vurdering av måloppnåelse er definert med en poengskala med maks oppnådde 6 poeng og minst 0 poeng. Disse er som følger: Kriterier for vurdering REGNSKAPSRESULTAT: Budsjettavvik innenfor grenseverdi i prosent av justert årsbudsjett (brutto). MAKS 3 POENG PROGNOSEKVALITET: Avvik mellom endelig regnskapsresultat og leders kvalifiserte årsprognose i prosent av justert årsbudsjett (brutto). MAKS 3 POENG 1. tertial Grenseverdi Poeng +/-1,5 % 1 +/-1 % 1 +/-0,5 % 1 +/-2,5 % 1 2. tertial +/-1,5 % 1 Siste mnd. rapport +/-0,5 % 1 Verdi Vurdering Dersom regnskapsresultat eksempelvis har et avvik på 1 % så oppnås 2 poeng da man er innenfor 2 av 3 grenseverdier. Det samme dersom prognose- kvaliteten avviker med 1,5 %. Samlet verdi 4. dvs. innenfor nivå for tilfredsstillende økonomistyring. 2.5 Internkontroll Plan for gjennomføring av internkontroll og kvalitetsstyring i Andebu kommune ble vedtatt i Fem modenhetsnivåer i en organisasjons internkontroll.: Nivå 5: Integrert Nivå 4: Intelligent Nivå 3: Systematisert Nivå 2: Formalisert Nivå 1: Tilfeldig Dette er administrasjonens mål at kommunen fortsetter arbeidet som er vedtatt med de ulike stegene i løpet av Handlingsplanperioden Områder innenfor kommunale tjenester med behov for styrket innsats i planperioden: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet oversikt over forventet utvikling av tjenestebehov i 2012, 2020 og 2040 med utgangspunkt i tjenestedata I beregningene av tallet på tjenestemottakere og arbeidskraftbehov framover er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på tjenestene som i

13 Oversikten over forventet utvikling av tjenestebehov i perioden 2012 til 2020 viser en økning i antall barn med barnehageplass, en økning i antall elever i grunnskolen 1-7 trinn, en økning i mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester i aldersgruppen år, og en nedgang i mottaker av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år eller eldre. Det er viktig å merke seg endringen fra 2020 til 2040 hvor antall brukere/mottakere av øker for samtlige områder. Særlig er det viktig å merke seg den kraftige økningen institusjonstjenester og hjemmetjenester år og 80 år eller eldre. Endringene i tjenestebehovene til disse aldersgruppene må planlegges for i god tid. Forebyggende og helsefremmende tiltak bør allerede nå settes inn for å unngå store behov for kommunale tjenester i framtida. Utbyggingen av 50 omsorgsboliger som er innarbeidet i investeringsbudsjettet gjennomføres på bakgrunnen av denne trenden. Kanalisering av befolkningsvekst til de områdene av kommunen som har nødvendig kapasitet innen barnehage og skole blir også viktig. 13

14 Under forutsetning om at beregningene av tallet på tjenestemottakere og arbeidskraftbehov framover (som er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på tjenestene som i 2012) slår til, vil behovet for økte årsverk være stort innen Helse og omsorgssektoren. For å møte denne utfordringen må en større oppmerksomhet på innovasjon og frivillighet. Jfr. føringene i den nye nasjonale omsorgsplanen 2020, «Morgendagens Omsorg». Videre må fokuset på tidlig innsats for barn og unges helse og folkehelse generelt forsterkes. 2.7 Andebu kommune-- en attraktiv kommune å bo i, besøke og drive bedrift i. Attraktivitet innen bo, besøk og bedrift er hovedområdene i forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Videre er det utarbeidet mål og veivalg som skal styrke disse områdene. Det å lykkes med dette arbeidet vil få en betydning for Andebusokningens opplevelse av kommunen. Utbyggingsstrategi for boområder krever avveininger som berører både miljø, oppvekst, livskvalitet og tjenesteyting. Det «å bo» innebærer identitet og nettverk og er utgangspunkt for bolyst og deltakelse i samfunnet. Bosted er base for livsutfoldelse, lek og sosiale samhandlinger. Utrygge boforhold, bostedsløshet eller manglende tilgang på grøntområder/turområder eller gode lekearealer kan slå negativt ut for en balansert befolkningsutvikling. Andebu skal konsentrere bebyggelsesområdene og legge til rette for en fornuftig infrastruktur. Det er sterk sysselsetningsunderskudd i handels og servicenæringer i Andebu og det er lite turisme og liten opplevelsesnæring. Forholdene ligger godt til rette for et aktivt og rikt kultur- og organisasjonsliv. Det er stor tilgang til varierte naturopplevelser i kommunen. Økonomisk trygghet er avgjørende for opplevd livskvalitet og helse. Grunnlaget for økonomisk trygghet gis gjennom eget arbeid og/eller offentlige ytelser. Det er en positiv arbeidsplass-utvikling, særlig i tjenesteytende næringer utenom handel og andre besøksnæringer. Det er mange små bedrifter i ulikebransjer. Dette gir lav sårbarhet. Arbeidsmarkedsintegrasjon er god, med mye pendling ut og inn i kommunen. Satsning på helsefremmende arbeidsplasser har til formål å øke nærvær og deltakelse i arbeidslivet og er derfor også et bidrag til helse og sosial utjevning. 14

15 Det er i kommuneplanens samfunnsdel fokus på barn og unge, folkehelse bruk av naturen i nærmiljøet og utvikling av Andebu sentrum. I forhold til samfunnsutvikling synes det naturlig at disse områdene får fokus i kommende 4-års periode. 2.8 Organisasjon, kompetanse og rekruttering Organisasjonsutvikling, rekruttering og kompetanse er viktige områder for å sikre at kommunen skal levere tjenester av god kvalitet til innbyggerne. Innenfor flere områder oppleves det å være en kamp om arbeidskraften, og det vil være færre som utdanner seg innen omsorgsyrkene samtidig som behovet for kompetanse og arbeidskraft øker. Andebu har i dag en særlig utfordring i forhold til rekruttering av fagkompetanse i VA-sektoren. Medarbeidernes kompetanse er avgjørende for at kommunen skal kunne levere tjenester av god kvalitet til innbyggerne. Kompetanse og fagutvikling mot en kunnskapsbasert praksis er viktige strategiske virkemidler. Organisasjonen må ha fokus på innovasjon og teknologi i utviklingen av tjenester i framtida. Årsverk og aldersgrupper Andel av alle årsverk, kommuner i egen KOSTRA-gruppe (N=31) Andel av alle årsverk Andebu Kilde: PAI/KS, 2014 Oversikten og aldersfordelingen pr. 1. desember 2013 viser fordelingen av andel av alle årsverk fordelt på aldersgrupper i Kostragruppe 10 og for Andebu. Tallene er fra KS Arbeidsgivermonitor kilde PAI. Andebu har en lavere prosentvis andel årsverk i aldersgruppen år. Over 59 år er noe høyere. For aldersgruppen har Andebu også en høyere andel, mens lavere for de under 30 år. Det er allikevel behov for årlige samtaler med den eldre delen av arbeidstakerne for om mulig få disse til å stå lenger i jobb, samt sikre oversikt over rekrutteringsbehov i framtida. Aldersfordeling pr Kilde Andebu kommunes årsberetning for

16 Nærvær og sykefravær Tabellen viser totalt sykefravær fra 4. kvartal i første år til 3. kvartal i påfølgende år. Andebu kommune har i perioden fra 2000/2001 til 2008/2009 hatt det laveste totale sykefraværet sammenlignet med alle kommuner, kommuner i egen KOSTRA-gruppe og kommuner i Vestfold. Fra 2009/2010 til 2011/12 har fraværet økt over de øvrige. For 2013 var sykefraværet 7,47 % basert på egne fraværsrapporter. Måltallet for 2014 er 7 %, 6,5 % for Kilde: PAI/KS, 2014 Fravær etter type og varighet i 2013 i % Andebu har hatt et gjennomsnittlig sykefravær i 2013 på 7,5 % mot 8,0 % i Tallene er fra kommunens eget fraværssystem. Kilde: Andebu kommunes «Årsberetning for 2013» Økningen har medført økt fokus på nærvær/ sykefravær og kommunen deltar nå i programmet «Saman om ein Betre kommune» i regi av KMD. Prosjektperioden vil være Deltakelse i programmet gir kommunen tilgang til faglig ressursmiljø og verdifull erfaringsutveksling med andre 16

17 kommuner. Vårt prosjekt er kalt Sammen på jobb og det er utarbeidet en prosjektplan som inneholder en rekke tiltak som skal vurderes. I «Sammen på jobb» prosjekt setter Andebu kommune økt fokus på nærvær og helsefremmende ledelse. Vi ønsker å få sykemeldte raskere tilbake i arbeid, få ned korttidsfraværet og stabilisere arbeidsmiljøet. Forebygging, friskvern, tilrettelegging og ikke minst opplæring av ledere er sentrale elementer. Det skal i tillegg arbeides for at ledelsen og den enkelte medarbeider får økt forståelse av hvorfor sykefravær oppstår og hva som kan gjøres i organisasjonen for å redusere det. Prosjektet er et 3 partssamarbeid mellom politikere- tillitsvalgte-administrasjon. Organisasjonsavdelingen ble i 2014 tilført 1 årsverk for å styrke arbeidet innen HR-området. 2.9 Kommunal økonomi KOSTRA Andebu Sandefjord Stokke Lardal Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 3,7 3,2-0,2-2,4 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 4,3 9,2 1,6 1,5 Frie inntekter i kroner per innbygger Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 172,1 136,6 174,2 182,3 Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av 36,8 54,9 42,5 57,4 brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kilde: SSB, Kostra, Tabell: 09397: Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 (K) Indeks for beregnet utgiftsbehov i «Grønt hefte» for 2015 viser at behovet for tjenester og kostnadene til disse for Andebu er større (102,84 %) enn gjennomsnittet (100 %) på grunn av demografisammensetningen. Tilsvarende tall for Sandefjord og Stokke er 99,49 % og 96,79 %. Tallene er hentet fra SSB- Statistikkbanken KOSTRA tall pr

18 Nøkkeltall fra for kommuneøkonomien i Andebu viser: Svake brutto driftsresultater, men med positive og bedrede netto driftsresultater enn forutsatt i budsjettet. Driftsresultat er sterkt avhengig av avkastningen innen finansforvaltning og endring frie inntekter. Økende lånegjeld hvor utgiftene til renter og avdrag er økende. Det samme gjelder for pensjonsforpliktelsen andel av lånegjelden. Lånegjelden økte med 39,1 mill. kr fra 2012 til 2013, men økningen i sum driftsinntekter var på 21,9 mill. kr. Netto lånegjeld pr. innbygger har økt fra i 2009 til i De siste årene har Andebu holdt et høyt investeringsnivå. Kommunens reserver er relativt gode. Disposisjonsfondet i Andebu var på 38,6 mill. kr. ved utgangen av Størrelsen på fondet er økt fra 2009 til 2013 med 9,5 mill. kr. Det er i budsjettet for 2014 forutsatt bruk med 9,9 mill. kr. Videre utvikling ifht budsjett tilsier en nettoøkning. Økningen er ikke tilstrekkelig til å opprettholde realverdien i Kraftfondet. Ubundne investeringsfond i Andebu utgjør for ,3 mill. kr. en reduksjon på 3,3 mill. kr. fra Den viktigste konklusjonen i økonomiske analyser er at Andebu har stort press på rammene i forhold til tjenestebehov og ambisjoner og at resultatene svinger mer enn forutsatt i budsjettene. Evaluering og KOSTRA analyser jfr. plassering i «Kommunebarometeret» er nødvendig som grunnlag for vurdering av effektiviseringspotensialet. Arbeidet i KARK-gruppene vil derfor ha stort fokus i 2015 (KARK: Kartlegge-Analyse-Reflektere-Konkludere i forhold til KOSTRATALL). Det vil derfor fortsatt være derfor behov for «trimme driften» for holde budsjettrammer og å få plass endrede behov innen drift og investering. Sterkt fokus på målrettet innsats og effektive tjenester tilpasset de økonomiske rammene er nødvendig. Det er videre en utfordring å sikre og etablere større buffere i driften. 3. Kommunens plansystem 3.1 Planstrategi Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode (fireårsperioden), og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunens strategiske valg for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og de ulike sektorenes utfordringer. Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere hele eller deler av kommuneplanen. Kommunestyret vedtok i sak 42/13 Planstrategi «1. Kommuneplan revideres. Det utarbeides en ny plan for perioden Vedlagt forslag til planstrategi, datert , godkjennes 3. Når kommuneplanen er ferdig vedtatt skal planstrategien opp til ny vurdering.» 3.2 Kommuneplan, samfunnsdel og arealdel Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen utarbeides vanligvis for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i fireårsperioden, og denne skal revideres årlig. 18

19 3.3 Kommunedelplaner og temaplaner Kommunen har følgende kommunedelplaner og temaplaner: Kunnskapsdokumentet Fakta om Andebu Rusmiddelpolitisk handlingsplan Klima- og energiplan for Andebu Trafikksikkerhetsplan kommune Handlingsplan Helse, omsorg og velferd Boligsosial handlingsplan Kommuneplanens samfunnsdel grunnlag for handlingsdelen Plan- og bygningslovens kapittel 11 Kommuneplan har bestemmelser som sier hvordan kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp. Utdrag fra bestemmelser i plan- og bygningsloven: 11-1 «Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsdelen». 19

20 11-3 «Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen. Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer». 4.1 Kommuneplanens samfunnsdel : Visjon: «Det gode liv i hjertet av Vestfold» Verdiene, nær, grønn og kreativ handler om hvordan vi ønsker at kommunen blir oppfattet, hvordan vi skal opptre og hvordan vi skal få til utvikling sammen. I alle tjenester og tiltak skal det være fokus på tidlig innsats med nye løsninger. I Andebu legger vi vekt på folkehelsearbeid og tverrfaglig samhandling. Kommunen er en pådriver i helhetlig, framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling. Andebu skal i framtiden utvikle seg videre som en del av en større og robust kommune, som gir innbyggerne innflytelse over egen hverdag og lokalmiljø. Kommunen skal sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. 4.2 Mål og veivalg i samfunnsdelen

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Det gode liv i hjertet av Vestfold nær grønn kreativ Foto: Cecilie Hansen. Vedtatt i kommunestyret 16/12-2014 1 Andebu kommune 2014 2026 Tidlig innsats med nye løsninger ANDEBU

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Vedtatt KSak 82/14 16/12-2014

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Vedtatt KSak 82/14 16/12-2014 Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Vedtatt KSak 82/14 16/12-2014 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 1.1 Kommunestyrets behandling og vedtak..6 2. Handlingsdel... 8 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Utgangspunktet når vi startet med Kunnskapsdokumentet: Helse i plan--veileder. Kunnskapsdokument 2012 Næringssenteret i Vestfold AS Andebu kommune 1

Utgangspunktet når vi startet med Kunnskapsdokumentet: Helse i plan--veileder. Kunnskapsdokument 2012 Næringssenteret i Vestfold AS Andebu kommune 1 Utgangspunktet når vi startet med Kunnskapsdokumentet: Helse i plan--veileder 1 Fakta-kunnskap om Andebu Formålet: Sette fokus på samfunnsutvikling som fremmer folkehelse; trivsel, gode sosiale og miljømessige

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen

Kommuneplan for Sømna Samfunnsdelen Kommuneplan for Sømna 2018-28 Samfunnsdelen Første tekstutkast 1. Bakgrunn/formål Skrives senere 2. Visjon Sømna den grønne Helgelandskommunen som leverer! Sømna er kystkommunen lengst sør på Helgeland,

Detaljer

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret

SKAUN KOMMUNE. Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i kommunestyret SKAUN KOMMUNE AKTIV ATTRAKTIV Kommuneplanens samfunnsdel 2013 2024 vedtatt i kommunestyret 14.02.13 Forord Skaun kommune ligger sentralt plassert i Trondheimsregionen mellom storbyen Trondheim og kommunene

Detaljer

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel

Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel Hva vil vi med Stange? Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 Hva skal vi snakke om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Lag og foreningers betydning for samfunnsutviklingen Utfordringer i kommunen

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid

Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid Grete Evensen Øvrum Folkehelsekoordinator/planarbeider, Andebu kommune 1 KUNNSKAPSDOKUMENTET PLANSTRATEGI PLANPROGRAM BAKGRUNN for arbeidet med Kommuneplanens

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017

Arbeid med. kommuneplanens samfunnsdel. Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Arbeid med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommuneplanutvalget, 14. juni 2017 Gjerdrums visjon Livskvalitet for alle Livskvalitet for alle M1 Gjerdrum har plass til alle ingen skal havne utenfor

Detaljer

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi Folkevalgte 22.10.2015 Agenda - Plansystem og økonomi Plansystemet Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Årshjulet Økonomiplan

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Gevinstrealisering i Andebu kommune

Gevinstrealisering i Andebu kommune Gevinstrealisering i Andebu kommune Kommuneplan Organisasjonssjef og prosjektleder Eirin Farmen Andebu kommune Prosjektlederkonferanse Trondheim 2.september 2014 Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/

Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 14.06.2017 Rådmannens innstilling: 1. Prosessen med

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Rådmannens forslag 1 Innledning

Rådmannens forslag 1 Innledning Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 1 Innledning 2 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen står overfor store omstillinger.

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL PLANPROGRAM for KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Forslag til formannskapet 22.01.2013 for utlegging til offentlig ettersyn INNHOLD side INNLEDNING 3 OM KOMMUNEPLANARBEIDET 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 4 Kommunal

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune

Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune Arbeidsgiverstrategi - Østre Toten Kommune 2017 2020 Innledning I årene som kommer må kommunal sektor forvente store krav til omstillinger for å møte et samfunn og arbeidsliv i endring. For å kunne møte

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap

Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap Budsjettprosess 2018 Presentasjon for formannskap 04.04.2017 Agenda Evaluering av budsjettprosessen 2017 Økonomisk status og framtidsutsikter Overordnede prioriteringer / satsningsområder for å nå de langsiktige

Detaljer

Høringssvar - Kommunal planstrategi Grue kommune

Høringssvar - Kommunal planstrategi Grue kommune Saknr. 16/16711-3 Saksbehandler: Lisa Moan Høringssvar - Kommunal planstrategi 2016-2020 - Grue kommune Innstilling til vedtak: Planstrategien har en god oppbygging og innledning med bakgrunn og lovforankring

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

Budsjett og økonomiplan i Levanger

Budsjett og økonomiplan i Levanger Budsjett og økonomiplan i Levanger 1 Budsjettet og økonomiplanen i årshjulet Lenke til årshjulet på nett Levanger kommune - folkevalgtopplæring 2015 - budsjett og økonomiplan - rådmann Ola Stene 2 Økonomiplanen

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

Det gode liv på dei grøne øyane

Det gode liv på dei grøne øyane Det gode liv på dei grøne øyane Hvordan skal vi sammen skape framtidens Rennesøy? Bli med! Si din mening. for Rennesøy kommune Det gode liv på dei grøne øyane Prosess Foto: Siv Hansen Rennesøy kommune

Detaljer

Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden?

Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden? Nå planlegges framtidens Malvik er du med på idédugnaden? Hva er en kommuneplan? Kommuneplanen er todelt, en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen er «alle planers mor». Den representerer kommunestyrets

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg

KRAFTSENTERET ASKIM. Kommunereformen - endelig retningsvalg Kommunereformen - endelig retningsvalg I denne saken skal det besluttes hvilken alternativ kommunesammenslutning det skal arbeides videre med fram til endelig avgjørelse i bystyret i juni dette år, og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Lillian Ydstebø Arkiv: / Dato:

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Lillian Ydstebø Arkiv: / Dato: RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Lillian Ydstebø Arkiv: 143 11/715-21 Dato: 29.05.2013 1. GANGSBEHANDLING KOMMUNEDELPLAN HELSE OG VELFERD PLAN ID: 2011 008 ::: &&& Sett inn innstillingen under (ikke

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 16/552-12 Klageadgang: Nei KOMMUNEREFORM - ALTERNATIVET VEFSN OG LEIRFJORD Administrasjonssjefens innstilling: Rapporten

Detaljer

Gausdal kommunes styringssystem.

Gausdal kommunes styringssystem. Gausdal kommunes styringssystem. Kommunens styringssystem består av prosesser, arenaer og dokumenter som brukes i kommunens arbeid med fastsettelse av mål for kommunens virksomhet, prioritering av ressurser,

Detaljer

Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/

Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/ Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/346-3 Saksbehandler: Gunvor Aursjø Saksframlegg Revidering av kommuneplanen - planstrategi og planprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid kommunestyre 9/10 18.03.2010

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett Pressekonferanse Rådmannens forslag

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett Pressekonferanse Rådmannens forslag KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2017 2020 Budsjett 2017 Pressekonferanse Rådmannens forslag 01.11.16 1-års hjul 4-års hjul 1.tertialrapport Planstrategi 2.tertialrapport KHD, budsjett Kommuneplan Årsevaluering

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Økonomi- og strategidag

Økonomi- og strategidag Økonomi- og strategidag Presentasjon for kommunestyret 20.06.2016 Gjennomføring av økonomi- og strategidagen i kommunestyret 1. Dato: 20. juni 2016 2. Tidsramme: kl 12:00 15:00 3. Hovedhensikt med økonomi

Detaljer

Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse Petter Lindseth, rådmann.

Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse Petter Lindseth, rådmann. Helhetlig planlegging og styring i -i et folkehelseperspektiv. Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse 20.10.2015 Petter Lindseth, rådmann. Nye strategier for kommunen - hva så? Tema: Hvordan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer