Budsjett og Økonomiplan Handlingsdel Andebu kommune. Vedtatt KSak 82/14 16/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Vedtatt KSak 82/14 16/12-2014"

Transkript

1 Handlingsdel Budsjett og Økonomiplan Andebu kommune Vedtatt KSak 82/14 16/

2 Innhold 1. Sammendrag Kommunestyrets behandling og vedtak Handlingsdel Bakgrunn Status Andebu samfunnet Status kommunale tjenester Resultatområder og overordnede målekort Internkontroll Områder innenfor kommunale tjenester med behov for styrket innsats i planperioden: Andebu kommune-- en attraktiv kommune å bo i, besøke og drive bedrift i Organisasjon, kompetanse og rekruttering Kommunal økonomi Kommunens plansystem Planstrategi Kommuneplan, samfunnsdel og arealdel Kommunedelplaner og temaplaner Kommuneplanens samfunnsdel grunnlag for handlingsdelen Kommuneplanens samfunnsdel : Mål og veivalg i samfunnsdelen Overordnede mål og veivalg Plan for målprosessen Økonomiplan Forslag til Statsbudsjett 2015: Budsjett 2015 og økonomiplan Budsjett og økonomiplanens inntektsside Budsjett og økonomiplanens utgiftsside Rammer Investeringer Sektorenes budsjettramme for Staben Oppvekst og kultur Helse, omsorg og velferd Teknisk, landbruk og næring Den norske kirke VEDLEGG Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1B Driftsbudsjettet

3 Budsjettskjema - Hovedoversikt drift Budsjettskjema - Hovedoversikt investering Budsjettskjema 2A Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett detaljert Forslag til nye satser/gebyr 2015 Gjeldende fra

4 1. Sammendrag Budsjett og økonomiplanen er rådmannens viktigste arbeidsdokument. Det overordnede målet med rådmannens budsjettforslag, er å sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt tjenestetilbud, ikke bare i dag, men også i fremtiden. Rådmannens forslag til budsjett for 2015 er basert på 393,3 mill. kr. i sum driftsinntekter. Samlet fordelt til virksomhetene netto er 278,3 mill. kr. Rådmannen foreslår et investeringsbudsjett på 249,3 mill. kr millioner kroner i kommende økonomiplanperiode. Budsjettforslaget er meget stramt, men gir plass for å videreføre dagens drift med i tillegg av ytterligere prioriteringer. Rådmannen prioriterer de viktigste oppgavene først; et mangfoldig tilbud av høy kvalitet for barn og foreldre, trygghet for eldre og omsorgstrengende og et sikkerhetsnett for de som faller utenfor. Av nye tiltak kan nevnes sommeråpen/utvidet åpningstid barnehagen i Kodal, økt tilskudd til lag og foreninger (med fokus på folkehelse for barn og unge), varig forsterket drift av sentralen, utvikling av turstier, 2 nye lærlingeplasser, 1 årsverk fysioterapeut. Dette dokumentet skal bidra til et godt utgangspunkt for en helhetlig styring av Andebu kommune, både i forhold til utvikling av samfunnet, kommunal organisasjon og tjenesteproduksjon. Dokumentet omfatter forslag til kommuneplanens handlingsdel, som i henhold til plan- og bygningsloven skal angi hvordan kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp de fire påfølgende år, og skal gi grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver, og konkretisere tiltak innenfor kommunens økonomiske rammer. I tillegg omfatter dokumentet økonomiplanen som viser hvordan tiltak i handlingsdelen knyttes til økonomi de fire påfølgende år, og budsjett for neste år som viser tjenesteproduksjon og tiltak som er finansiert kommende år. Kommuneplanens samfunnsdel er utarbeidet etter en prosess med politisk forankring, og ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og høring av kommuneplanutvalget , og behandles endelig av kommunestyret Mål og veivalg er grundig bearbeidet og er i tråd med Planprogram for kommuneplan , punkt 6, organisering og medvirkning. Rådmannens forslag til handlingsdel , økonomiplan og budsjett 2015 er bygd opp etter samme mal som Kommuneplanens samfunnsdel. «Hovedproblemstillinger ved kommuneplanarbeidet», punkt 3 i Planprogrammet er ivaretatt i både i Kommuneplanens samfunnsdel og i handlingsdelen. Et av hovedmålene for Andebu er at det skal tilrettelegges for tilgang på varierte og attraktive boliger og kulturelle verdier, i alle livets faser. Andebu samfunnet har mange kvaliteter, som fantastisk natur, kulturarrangement, dugnadsånd, engasjerte, ressurssterke mennesker med vilje til innsats for lokalsamfunnet. Det er sterkt sysselsetningsunderskudd i handels og servicenæringer og i Andebu er det lite turisme og opplevelsesnæringer. Forholdene ligger imidlertid godt til rette for et aktivt og rikt kultur- og organisasjonsliv. Det er stor tilgang til varierte naturopplevelser i kommunen. Dette bør vi ivareta og bygge videre på. I handlingsdelen og økonomiplan følges samfunnsplanens ambisjoner opp med flere tiltak innenfor disse satsningsområdene. Realisering av Handlingsplan Helse, omsorg og velferd (omsorgsplan) fordrer et radikalt omstillingsarbeid innen alle virksomheter i helse og omsorg. Tilpassede, effektive og kunnskapsbaserte tjenester skal prege det forebyggende arbeidet. De samme kvalitetene skal sikre Andebus innbyggere rett hjelp til rett tid når de blir syke. Dette krever investeringer både i kunnskap, kompetanse og samhandling. Samtidig må alle sektorer i kommunen reflektere over forebygging og folkehelse i sitt arbeid. 4

5 Forebygging, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er blant de mest sentrale tiltakene for å kunne møte framtidens utfordringer i kommunens helse-og omsorgstjenester. Samlokalisering av enheter og tjenester med tilknyttede boenheter, hvor det planlegges og organiseres for stordriftsfordeler for å utnytte kapasitet og skape synergier, er sentrale virkemidler for å kunne møte fremtidig vekst og behov innenfor stramme økonomiske rammer. Til sammen vil tiltakene bidra både til å redusere kostnadene og høyne kvaliteten på tjenestene. I møte med morgendagens omsorgsutfordringer blir det nødvendig å mobilisere samfunnets samlede omsorgsressurser, og se nærmere på samarbeidet mellom omsorgsaktørene og hvordan de samlede ressursene kan nyttiggjøres. Et sterkt velferdssamfunn kan bare skapes sammen med innbyggerne. Det må bygges på medborgerskap og tillit til at folk vil ta ansvar og delta aktivt i fellesskapet, ikke bare gjennom offentlige ordninger, men ved å stille opp og utgjøre en forskjell for hverandre i det daglige. Demografiutviklingen i Andebu i et lengre perspektiv, med en økning i antall eldre og faktakunnskap som kommer fram i Kunnskapsdokumentet gjør at det allerede nå er viktig med forebyggende og helsefremmende innsats. I tillegg er det viktig å bygge opp et godt samarbeid med frivillige, både lag, foreninger og næringslivet. Tjenestetilbudet, med en videreføring av nåværende prioritering, vil ikke være økonomisk bærekraftig, ikke robust nok. Det er relativt svake driftsresultater de enkelte år og lånegjelden er økende. Økningen i renter og avdrag utgjør en vesentlig årsak til den negative trenden. Avstemming av investeringsambisjoner ifht tilgjengelige driftsrammer er nødvendig. Netto driftsresultat er negativt i 2015 og 2017, mens resultatene for 2016 og 2018 er positive men beskjedne. Netto driftsresultat for 2015 er på -1,5 % av sum driftsinntekter. Kommunen er fortsatt avhengig av at avkastningen i Kraftfondet når avkastningsmålet i strategien. For å sikre evnen til stabile tjenester over tid må 2015 benyttes til å evaluere alle sider av driften med tanke på effektivisering og prioritering. Innenfor investering er de i planperioden er på 249,3 mill. kr. Av disse finansieres 142,8 mill. kr. ved lån. Dette tilsvarer 57 % av finansieringsbehovet. Bruk av lån finner sted alle årene og kommunens lånegjeld vil med dette forslaget øke med 13,35 mill. kr. i planperioden. De foreslåtte investeringene vil øke kommunens gjeld. Kommunens økonomiske handlefrihet vil bli redusert betydelig på grunn av økte finanskostnader. Økt gjeldsgrad er en utfordring. Rentenivået i dagens marked er historisk lavt. I et 10 års perspektiv må det forventes renteoppgang. Økte renter vil sammen med økt gjeldsgrad, være en betydelig utfordring for kommunen Det er videre innarbeidet 64,9 mill. kr. i investeringstilskudd for omsorgsboliger. Kompensasjon merverdiavgift utgjør 30,9 mill. kr. Øvrig finansiering følger av investeringsoversikten lenger ned i dokumentet. Det største enkeltprosjektet bygging av Omsorgsbygg med 50 boliger i 2015, 2016 og 2017 med 131,3 mill. kr. Videre er innarbeidet midler til oppstart nybygg/ oppgradering Kodal skole i 2018 med 11,5 mill. kr. For øvrig er det lagt inn opptak av Startlån på 12 mill. kr i planperioden. Brann og alarmtiltak inkl. vann av Andebu og Kodal kirke er innarbeidet i 2016 og I investeringsoversikten side 39 er de øvrige tiltak presentert. Andebu kommune har svært mange dyktige medarbeidere. Oppgavene er mange og arbeidspresset er til tider urimelig stort. Interne ambisjoner og uforutsette politiske bestillinger kan utløse dette. Økt saksbehandlerkapasitet og/eller forlenget behandlingstid, kan bøte på problemet. For 2015 ønsker rådmannen seg en tettere dialog internt og med de folkevalgte om hvordan nye oppdrag skal forstås og prioriteres. 5

6 1.1 Kommunestyrets behandling og vedtak Kommunestyret Møtebehandling: Årsbudsjett 2015 Økonomiplan INVESTERINGSBUDSJETT: Kap. 5 Økonomiplan Følgende forslag fra Arbeiderpartiet v/johnny Lian videreføres: Det bevilges kr til kjøle i bårerom i Høyjord. Finansiering: Dekkes ved merinntekt etter budsjettenighet sentralt. Alternativ dekning ved fond. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Kap. 6 SEKTORENES BUDSJETTRAMME: Formannskapets innstillings pkt 1: Driftsbudsjett - sektorenes budsjettramme for RAMMEOMRÅDE STABEN: Følgende forslag fra H, KRF,FRP, SP v/tom Cato Abrahamsen videreføres: Redusere antall utvalg fra 3 til 2 utvalg fra høsten 2015 og ut i perioden: Besparelse: i i i i Forslaget ble vedtatt med 15 stemmer mot 9 stemmer (AP7, V2) 6.2 RAMMEOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR: Andebu Høyre v/lars Viggo Holmen fremmet følgende forslag: Øke tilskudd til lag og foreninger med kr pr. år i økonomiplanperiode dvs. 2016, 2017, 2018 utover det som er fremlagt pr. i dag. (Barn og unge prioriteres). Finansiering: Utgiftene innarbeides innenfor rammen av reserverte bevilgninger. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 6.3 RAMMEOMRÅDE HELSE, OMSORG OG VELFERD Følgende forslag fra H, KRF, FRP,SP v/inger Martha Skjelland videreføres: Det ansettes en ungdomskoordinator i 20 % stilling fra Ungdomskoordinator legges inn under sentralen med hensikt i å ivareta ungdomsarbeide i kommunen. Finansiering: Endring folkevalgt 2015: : : : Forslaget ble enstemmig vedtatt RAMMEOMRÅDET TEKNISK, LANDBRUK OG NÆRING: Andebu Høyre v/lars Viggo Holmen fremmet slikt forslag: For å tydeliggjøre kommunens rolle i Andebu Næringsutvikling (ANU) innarbeides kr , - i 2015 budsjettet og i økonomiplan for år 2016 med kr ,-. Finansiering: Dekkes over budsjettpost til reserverte bevilgninger. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Votering: Det ble foretatt punktvis avstemming over formannskapets innstilling: Handlingsdel Formannskapets innstilling pkt 1: Enstemmig vedtatt Årsbudsjett 2015 og økonomiplan

7 Formannskapet innstilling pkt 1: Enstemmig vedtatt med de endringer som kom frem under behandling av rammeområdene ovenfor. Formannskapets innstilling pkt 2: Enstemmig vedtatt Formannskapets innstilling pkt 3: Enstemmig vedtatt med de endringer som kom frem under behandlingen ovenfor. Formannskapets innstilling pkt 4: Enstemmig vedtatt Låneopptak Formannskapets innstiling pkt 5: Enstemmig vedtatt Utliknet skatt Formannskapets innstilling pkt 5: Enstemmig vedtatt Formannskapets innstiling til samfunnsplanens handlingsdel , inkl. økonomiplan og budsjett vedtas med de endringer som kom frem under behandlingen ovenfor. KST-082/14 Vedtak: Handlingsdel Rådmannens forslag til kommuneplanens planens Handlingsdel vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteyting som fremgår av handlingsdokumentet Årsbudsjett 2015 og økonomiplan Driftsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 1A og 1B. Budsjettet vedtas på nettoramme pr. virksomhet etter budsjettskjema 1B, jfr 1A. med vedtatt justeringer 2. Forslag til nye pris og gebyrreguleringer omtalt i budsjettdokumentet vedtas, gjeldende fra Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til Hovedoversikt 2A og 2B med vedtatte justeringer. 4. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av Kommunestyret. Låneopptak 1. Lånerammen for 2015 settes til kr ,-. Kr ,- ta opp som Startlån, med avdragstid på 20 år (serielån). Kr ,- ta opp som serielån, med avdragstid på 29 år, ihht veid levetid i investeringsprosjektene. Utliknet skatt 1. Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. 7

8 2. Handlingsdel 2.0 Forutsetninger og status Dette er et helhetlig styringsdokument ved at det integrerer forslag til samfunnsdelens handlingsdel med økonomiplan og budsjettet for Andebu største utfordring er å arbeide for at Andebu skal være en attraktiv kommune å bo i, besøke og drive bedrift i. Andebus har utfordringer med å utnytte de ressursene som finnes best mulig i forhold til det 2.1 tjenestebehov Bakgrunn som innbyggerne skal ha dekket, få til tverrfaglig samhandling, sette fokus på tidlig innsats og benytte velferdsteknologi og andre nye løsninger. Kommuneplanens samfunnsdel legger tydelige føringer på dette og folkehelseperspektivet. Få å oppnå dette kreves et systematisk arbeid med fokus på styrt kvalitet og resultatoppnåelse. Andebu kommune har en stram driftsøkonomi. Handlingsrommet og buffere i driften er begrenset. Driftsnivået må tilpasses de inntektene kommunen er gitt og nye kostnadskrevende tiltak må i stor grad løses som følge av omprioriteringer. Det samme gjelder for nye investeringer. I statens forventningsbrev for 2015 innen Velferd, Helse- Sosial er det i forbindelse med omsorgsplanen 2020 «Morgendagens omsorg» satt større oppmerksomhet på innovasjon og frivillighet som viktige suksessfaktorer for løse kommunens utfordringer innen området. Videre er det i tråd med samhandlingsreformen og ny stortingsmelding forventet økt satsing på folkehelsearbeidet. Folkehelse, forebygging med fokus på tidlig innsats og betydningen av de frivillige som ressurs er vektlagt i forslag i kommuneplanens samfunnsdel. 2.1 Bakgrunn Dette dokumentet gir et godt beslutningsgrunnlag for framtidig styring og utvikling av Andebu kommune ved at det i ett og samme dokument forsøkes integrert følgende tema og beslutninger: Samfunnsdelens handlingsdel for årene Økonomiplan Budsjett Forslaget bygger på kommuneplanutvalgets vedtak i august om å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel ut på høring og offentlig ettersyn. Planen skal vedtas av kommunestyret i desember, parallelt med dette dokumentet. Kommuneplanens samfunnsdel bygger på vedtatt planstrategi hvor Kunnskapsdokumentet lå til grunn. Kunnskapsdokumentet er også til stor nytte i arbeidet med handlingsdel, økonomiplan og budsjett. På flere områder gir forslag til kommuneplanens samfunnsdel avgjørende føringer, rammer og mål for de operative planene. 2.2 Status Andebu samfunnet Det har skjedd mye positivt i Andebusamfunnet de siste årene. Dette gjelder bl.a. utbygging av Andebu barneskole, Kodal barnehager og omsorgsboliger for funksjonshemmede i Skjeggerødveien, utvikling av boligområder i Andebu og Høyjord sogn, bygging av gang-/sykkelvei i Høyjord, gang- /sykkelvei (fortausløsning) på Gravdal. Status for Andebusamfunnet er grundig dokumentert og beskrevet i kunnskapsdokumentet. Noen momenter herfra er; 8

9 Der hvor Andebu skiller seg ut: Andebu har lav befolkningstetthet og spredt bebyggelse. Andebu har en forholdsvis stor andel mikrobedrifter. 71 % av bedriftene i Andebu har «Ingen ansatte» mot 60 % i snitt for fylket. Kun 11 % av de aktive bedriftene har 5 eller flere ansatte mens 19 % av bedriftene i fylket sett under ett har 5 ansatte eller flere. Det etableres færre nye bedrifter pr 1000 innbyggere i Andebu enn i Vestfold som helhet. Andebu har en «etableringsrate» på 7,4 per 1000 innbyggere, mens snittet for Vestfold er 9,5. Nesten dobbelt så mange pendlet ut av kommunen enn i til kommunen for å få jobb. Av sosialhjelp mottakere i Andebu har 38 % sosialhjelp som hovedinntektskilde. Det er lavere enn i Sande og Stokke og samme andel som i Re. Andel psykiske symptomer og lidelser er høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Antall legeårsverk i kommunehelsetjenesten er lavere enn for snittet i Vestfold. Plager og sykdommer knyttet til muskel- og skjelettsystemet ser ut til å være mer utbredt enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt. Pleie og omsorg benytter vesentlig færre fagutdannede i brukerrettede tjenester samtidig som andelen pleietrengende 80 år + er noe høyere. Antall innbyggere per årsverk i folkebiblioteket er vesentlig høyere i Andebu enn i referansekommunene. Utdanningsnivået hos befolkningen i Andebu er lavere enn for snittet i Vestfold.. Ungdom i Andebu trives dårligere på skolen enn det som er vanlig ellers i landet, vurdert etter trivsel hos 7. og 10.-klassinger. Andelen grunnskoleelever i Andebu som mottar spesialundervisning er vesentlig høyere enn hos de øvrige referansekommunene. Andebu hadde laveste antall årsverk til barnevern (pr 1000 innbyggere) i Store områder av Andebu er karakterisert som områder med høy radon fare. Valgdeltagelsen i Andebu var noe lavere i 2011 enn i referansekommunene. Etter at kunnskapsdokumentet ble utarbeidet, er det i elevundersøkelsen for 2013 foretatt ny kartlegging som viser at Andebu beveger seg i mer positiv retning når det gjelder elever og mobbing. Resultatene er som følger: På 7. trinn har Andebuelever større trivsel enn lands- og Vestfoldgjennomsnittet. Det er mindre mobbing i Andebu enn landsgjennomsnittet på 7. trinn. På 10. trinn ligger Andebu likt med Vestfold og er bedre enn landsgjennomsnittet når det gjelder mobbing. Trivsel på 10. trinn er omtrent som for fylket og landet (4,1 for Andebu og 4,2 for fylket og landet). Ungdata- undersøkelsen i Andebu 2013 har følgende nøkkeltall: Andel ungdomsskoleelever som opplever det som trygt å ferdes på gater og veier i nærmeste tettsted er høyere enn fylkesgjennomsnittet. Andel ungdomsskoleelever som bruker mer enn 30 minutter per dag på lekser er lavere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. Andel ungdomsskoleelever som er med i organisasjoner, lag eller foreninger er høyere enn fylkesgjennomsnittet. Andel ungdomsskoleelever som har vært plaget av depressivt stemningsleie er lavere enn fylkes- og landsgjennomsnittet. 9

10 Siste elevundersøkelse viser en positiv utvikling innen trivsel og mobbing både for 7 og 10 trinn. Andebu har nå et lavere nivå enn landsgjennomsnitt og/eller likt med Vestfold hva gjelder mobbing. Trivselen blant elevene har også økt i samme periode. I rapporten(ung data- undersøkelsen) synliggjøres det gjennom analyser at både matvaner og alkoholvaner har signifikant betydning for ungdommens helse. Betydningen av selvbilde og læringsmiljø er også svært markante i analysene. Hvordan ungdommene trives på skolen, hvorvidt de opplever uro i klasserommet og får skryt og oppmuntring fra lærere har også sterk sammenheng med både fysisk og psykisk helse. Et godt læringsmiljø samvarierer også med gode matvaner og sjeldnere alkoholforbruk. I rapporten anbefales det å sette inn helsefremmende og forebyggende innsats for unge på ulike arenaer, for eksempel innen: Nærmiljø og fritid for å fremme sosial deltakelse, trygghet, tilhørighet og inkludering. Sosiale nettverk, familie og venner for å bidra til å styrke sosial kapital og legge til rette for deltagelse i samfunn og nærmiljø. Barnehage og skole for å fremme gode læringsmiljø. Helsesøstertjenesten og andre støttetjenester. Tabellene under viser befolkningsutvikling i perioden 1972 til 2013, samt forventet utvikling fram til 2040 med aldersfordeling. Befolkningsframskrivingene er fra juni Framskrivningene går mange år fram i tid, og må sees på som illustrasjoner av mulige utviklingsbaner. 10

11 2.3 Status kommunale tjenester Andebu kommune er rangert på 179 plass i landet og på 8 plass for Vestfold i kommunebarometeret for Plasseringene for grunnskole, pleie/omsorg, barnevern, barnehage og økonomi var hhv. 308, 360,53,323 og 61. Kommunebarometeret er utarbeidet av Kommunal Rapport, og sammenligner alle kommunene i hele Norge. Data er hentet fra SSB og Kommunaldepartementet, men står helt og fullt for Kommunal Rapports regning. Metoden for å sette sammen denne «kommunegruppen» er enkel. Det benyttes 13 forskjellige indikatorer alderssammensetning, utvikling i folketall, geografi, folketetthet, økonomi og levekår. Korrigert inntektsnivå og folketall er viktigst, mens areal er minst viktig. Andebu kommune har et utstrakt samarbeid med andre for å løse de oppgaver kommunen er pålagt innenfor ulike tjenesteområder. Behovene for samarbeid og kjøp av tjenester utløses av ulike årsaker, som for eksempel behov for kompetanse, fagmiljøer, effektivitet og kostnader. Andebu har i dag et utstrakt samarbeid med andre kommuner og kjøp av tjenester fra private på flere områder for å løse både lovpålagte oppgaver og mer administrative oppgaver: - Pedagogisk psykologiske tjenester (Hof, Holmestrand og Re). - Voksenopplæring (Tønsberg og Sandefjord kommune). - Tolketjenester (ingen fast avtale) - Legevakt (Tønsberg og Sandefjord kommune). - Mottak ved seksuelt overgrep (Tønsberg kommune). - Brannvern, forebyggende og beredskap (Sandefjord kommune). - Miljørettet helsevern (Re kommune). - Avfallshåndtering (VESAR). - Lønn, regnskap, økonomi (Lardal kommune). - Revisjon (Sandefjord distriktsrevisjon). - Drift av sak/arkiv, e-postløsning (Nøtterøy kommune). - Drift av Agresso (Serit Itum). - Interkommunalt arkiv (IKA Kongsberg) - Arbeidsgiverkontroll (Sandefjord fra 2015) - Kompetanseheving for barnehager (Lardal og Hof) Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin produksjonsindeks 2012 for Andebu viser følgende: Produksjonsindeks 2012 for ulike sektorer og Korrigerte inntekter og tjenester 2012 i forhold til samlet i forhold til landsgjennomsnittet landsgjennomsnittet Produksjonsindeksen viser at Andebu kommune bruker mindre på alle de alle de utvalgte områder med unntak av barnevern. 11

12 Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner. Omfanget av tjenester kommunen yter har klar sammenheng med kommunens økonomiske rammebetingelser. Det er imidlertid forskjeller i tjenestebildet også mellom kommuner med om lag samme inntektsnivå. Sammen med produksjonsindeksen er derfor også nivået på kommunens inntektsnivå, og de økonomiske resultatene (netto driftsresultat) de siste tre årene vist. 2.4 Resultatområder og overordnede målekort Kommunens viktigste oppgave er å gi innbyggerne velferdstjenester. Det er dette kommunens innbyggere er mest opptatt av. Økonomiske resultater er i seg selv ikke interessante på annen måte enn at økonomien forvaltes slik at tjenestetilbudet blir stabilt og med tilstrekkelig god kvalitet over tid. En bærekraftig økonomi innebærer at ressursbruken i dag ikke truer velferden til innbyggerne i framtiden. Kommunens resultatområder fra budsjett og økonomiplan videreføres som tillegg til Kommuneplanens handlingsdel. Disse er: Økonomistyring Tjenesteproduksjon Brukertilfredshet Medarbeidertilfredshet Utvikling av eget arbeidsområde og egne medarbeidere Omdømme Administrasjonen jobber videre med å utvikle måleindikatorer innenfor hvert av de ulike resultatområdene. Bakgrunnen for å etablere nye målsettinger og styringsindikatorer har vært at administrasjonen ser at det har vært for dårlig kvalitet på de mål kommunen tidligere har satt seg, og administrasjonen ønsker å etablere målsettinger som kan være med på å gi resultatforbedring på sikt. Det er en forutsetning for resultatforbedring at organisasjonen vet hvilke faktorer som påvirker hvordan kommunen oppfattes både internt og eksternt. Det handler om omdømmebygging, og det handler om kontroll over de tjenestene kommunen leverer. 12

13 For å etablere et system som kan være med på å fange opp hvilke tiltak som kan være nødvendig, og for å se om disse har effekt over tid, må det nødvendigvis også måles effekten av tiltakene som iverksettes. Det er derfor satt i gang en prosess for å etablere et egnet målstyringsverktøy i Andebu kommune. Administrasjonen ønsker en mer aktiv bruk av data som kommunen har innenfor ulike tjenesteområder for å oppnå bedre resultater. I tillegg er det ønskelig å måle den opplevde kvaliteten på kommunens tjenester. Dette krever imidlertid brukerundersøkelser. Ved å kombinere kvalitetsindikatorer med effektmål og resultat av brukerundersøkelser vil dette gi et mer fullstendig bilde av kvaliteten i tjenestene. Bruk av brukerundersøkelser vil bli vurdert i planperioden. Foreløpig er det utviklet et felles målekort for hele kommunen som tar for seg resultatområdene økonomistyring, medarbeidertilfredshet og omdømme. Styringsindikatorer innenfor resultatområdet tjenesteproduksjon vil være virksomhetsspesifikke. Dette innebærer at det må utvikles styringsindikatorer innenfor hver enkelt virksomhet, slik at indikatorene i best mulig grad representerer den tjenesteproduksjonen man finner innenfor de ulike tjenesteområdene i kommunen. Disse presenteres under de ulike sektorer/virksomheter. Andebu Fokusområde Nr. Indikator Mål 2015 Mål 2016 Mål 2017 Mål 2018 Økonomistyring 1 Netto driftsresultat i % av sum driftsinntekter 3 % 3 % 3 % 3 % 2 Brutto driftsresultat ekskl. avskrivninger skal være positivt og nominellt øke fra år til år Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt Maks andel årlige netto finansutg i prosent av sum driftsinntekter. 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % Min andel beholdning av disp.fond i prosent av sum driftsinntekter 5 % 5 % 5 % 5 % Realavkastning Kraftfondet - avsetning til disposisjonsfond 1/3 1/3 1/3 1/3 Realavkastning Kraftfondet - egenkapital til investeringer 2/3 2/3 2/3 2/3 Realavkastning Kraftfondet - Avkastning tilsvarende prisstigning avsettes til disposisjonsfond Ikke oppfylt Oppfylt Ikke oppfylt Ikke oppfylt 8 Egenkapitalprosent 30 % 30 % 30 % 30 % Gjeldsgrad, Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter. Maksimumsnivå 60 % 60 % 60 % 60 % Maks avvik på regnskapsresultat ifht reg.budsjett 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % Maks avvik på avgitt prognose etter 2 tertial ifht endelig regnskapsresultat 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 12 Indikator økonomistyring 13 Medarbeidertilfredshet 1 Maks andel finansiering lånemidler i investeringsbudsjett i planperioden 70 % 70 % 70 % 70 % Sykefravær - maks prosent egenmeldt og legemeldt 7 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 2 Gjennomført medarbeiderundersøkelse 100 % 100 % 100 % 100 % 3 Gjennomført medarbeidersamtale 100 % 100 % 100 % 100 % 4 Score medarbeidertilfredshet 5 Gjennomførte vernerunder 100 % 100 % 100 % 100 % Omdømme 1 Score brukerundersøkelse 13

14 I de ulike sektorene er det oppgitt de måleindikatorene som er sektorspesifikke. Dette gjelder i hovedsak tjenesteproduksjon og sykefravær i egen sektor. Øvrige ovenstående mål gjelder generelt for alle sektorer. Status for de ulke måltallene over 1-13 under økonomistyring i forhold til forslag til økonomiplan er at 1,5,6,7 ikke er oppfylt. Ny indikator for økonomistyring, som skal være med på å evaluere de prognosene som gis i kommunens tertialrapporter gjennom året ble innført i Denne videreføres. Indikator for vurdering av måloppnåelse er definert med en poengskala med maks oppnådde 6 poeng og minst 0 poeng. Disse er som følger: Kriterier for vurdering REGNSKAPSRESULTAT: Budsjettavvik innenfor grenseverdi i prosent av justert årsbudsjett (brutto). MAKS 3 POENG PROGNOSEKVALITET: Avvik mellom endelig regnskapsresultat og leders kvalifiserte årsprognose i prosent av justert årsbudsjett (brutto). MAKS 3 POENG 1. tertial Grenseverdi Poeng +/-1,5 % 1 +/-1 % 1 +/-0,5 % 1 +/-2,5 % 1 2. tertial +/-1,5 % 1 Siste mnd. rapport +/-0,5 % 1 Verdi Vurdering Dersom regnskapsresultat eksempelvis har et avvik på 1 % så oppnås 2 poeng da man er innenfor 2 av 3 grenseverdier. Det samme dersom prognose- kvaliteten avviker med 1,5 %. Samlet verdi 4. dvs. innenfor nivå for tilfredsstillende økonomistyring. 2.5 Internkontroll Plan for gjennomføring av internkontroll og kvalitetsstyring i Andebu kommune ble vedtatt i Fem modenhetsnivåer i en organisasjons internkontroll.: Nivå 5: Integrert Nivå 4: Intelligent Nivå 3: Systematisert Nivå 2: Formalisert Nivå 1: Tilfeldig Det er administrasjonens mål at kommunen fortsetter arbeidet som er vedtatt med de ulike stegene i løpet av Handlingsplanperioden Områder innenfor kommunale tjenester med behov for styrket innsats i planperioden: Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet oversikt over forventet utvikling av tjenestebehov i 2012, 2020 og 2040 med utgangspunkt i tjenestedata I beregningene av tallet på tjenestemottakere og arbeidskraftbehov framover er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på tjenestene som i

15 Oversikten over forventet utvikling av tjenestebehov i perioden 2012 til 2020 viser en økning i antall barn med barnehageplass, en økning i antall elever i grunnskolen 1-7 trinn, en økning i mottakere av institusjonstjenester og hjemmetjenester i aldersgruppen år, og en nedgang i mottaker av institusjonstjenester og hjemmetjenester 80 år eller eldre. Det er viktig å merke seg endringen fra 2020 til 2040 hvor antall brukere/mottakere av øker for samtlige områder. Særlig er det viktig å merke seg den kraftige økningen institusjonstjenester og hjemmetjenester år og 80 år eller eldre. Endringene i tjenestebehovene til disse aldersgruppene må planlegges for i god tid. Forebyggende og helsefremmende tiltak bør allerede nå settes inn for å unngå store behov for kommunale tjenester i framtida. Utbyggingen av 50 omsorgsboliger som er innarbeidet i investeringsbudsjettet gjennomføres på bakgrunnen av denne trenden. Kanalisering av befolkningsvekst til de områdene av kommunen som har nødvendig kapasitet innen barnehage og skole blir også viktig. 15

16 Under forutsetning om at beregningene av tallet på tjenestemottakere og arbeidskraftbehov framover (som er det tatt utgangspunkt i samme dekningsgrader og standard på tjenestene som i 2012) slår til, vil behovet for økte årsverk være stort innen Helse og omsorgssektoren. For å møte denne utfordringen må en større oppmerksomhet på innovasjon og frivillighet. Jfr. føringene i den nye nasjonale omsorgsplanen 2020, «Morgendagens Omsorg». Videre må fokuset på tidlig innsats for barn og unges helse og folkehelse generelt forsterkes. 2.7 Andebu kommune-- en attraktiv kommune å bo i, besøke og drive bedrift i. Attraktivitet innen bo, besøk og bedrift er hovedområdene i forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Videre er det utarbeidet mål og veivalg som skal styrke disse områdene. Det å lykkes med dette arbeidet vil få en betydning for Andebusokningens opplevelse av kommunen. Utbyggingsstrategi for boområder krever avveininger som berører både miljø, oppvekst, livskvalitet og tjenesteyting. Det «å bo» innebærer identitet og nettverk og er utgangspunkt for bolyst og deltakelse i samfunnet. Bosted er base for livsutfoldelse, lek og sosiale samhandlinger. Utrygge boforhold, bostedsløshet eller manglende tilgang på grøntområder/turområder eller gode lekearealer kan slå negativt ut for en balansert befolkningsutvikling. Andebu skal konsentrere bebyggelsesområdene og legge til rette for en fornuftig infrastruktur. Det er sterk sysselsetningsunderskudd i handels og servicenæringer i Andebu og det er lite turisme og liten opplevelsesnæring. Forholdene ligger godt til rette for et aktivt og rikt kultur- og organisasjonsliv. Det er stor tilgang til varierte naturopplevelser i kommunen. Økonomisk trygghet er avgjørende for opplevd livskvalitet og helse. Grunnlaget for økonomisk trygghet gis gjennom eget arbeid og/eller offentlige ytelser. Det er en positiv arbeidsplass-utvikling, særlig i tjenesteytende næringer utenom handel og andre besøksnæringer. Det er mange små bedrifter i ulikebransjer. Dette gir lav sårbarhet. Arbeidsmarkedsintegrasjon er god, med mye pendling ut og inn i kommunen. Satsning på helsefremmende arbeidsplasser har til formål å øke nærvær og deltakelse i arbeidslivet og er derfor også et bidrag til helse og sosial utjevning. 16

17 Det er i kommuneplanens samfunnsdel fokus på barn og unge, folkehelse bruk av naturen i nærmiljøet og utvikling av Andebu sentrum. I forhold til samfunnsutvikling synes det naturlig at disse områdene får fokus i kommende 4-års periode. 2.8 Organisasjon, kompetanse og rekruttering Organisasjonsutvikling, rekruttering og kompetanse er viktige områder for å sikre at kommunen skal levere tjenester av god kvalitet til innbyggerne. Innenfor flere områder oppleves det å være en kamp om arbeidskraften, og det vil være færre som utdanner seg innen omsorgsyrkene samtidig som behovet for kompetanse og arbeidskraft øker. Andebu har i dag en særlig utfordring i forhold til rekruttering av fagkompetanse i VA-sektoren. Medarbeidernes kompetanse er avgjørende for at kommunen skal kunne levere tjenester av god kvalitet til innbyggerne. Kompetanse og fagutvikling mot en kunnskapsbasert praksis er viktige strategiske virkemidler. Organisasjonen må ha fokus på innovasjon og teknologi i utviklingen av tjenester i framtida. Årsverk og aldersgrupper Andel av alle årsverk, kommuner i egen KOSTRA-gruppe (N=31) Andel av alle årsverk Andebu Kilde: PAI/KS, 2014 Oversikten og aldersfordelingen pr. 1. desember 2013 viser fordelingen av andel av alle årsverk fordelt på aldersgrupper i Kostragruppe 10 og for Andebu. Tallene er fra KS Arbeidsgivermonitor kilde PAI. Andebu har en lavere prosentvis andel årsverk i aldersgruppen år. Over 59 år er noe høyere. For aldersgruppen har Andebu også en høyere andel, mens lavere for de under 30 år. Det er allikevel behov for årlige samtaler med den eldre delen av arbeidstakerne for om mulig få disse til å stå lenger i jobb, samt sikre oversikt over rekrutteringsbehov i framtida. Aldersfordeling pr Kilde Andebu kommunes årsberetning for

18 Nærvær og sykefravær Tabellen viser totalt sykefravær fra 4. kvartal i første år til 3. kvartal i påfølgende år. Andebu kommune har i perioden fra 2000/2001 til 2008/2009 hatt det laveste totale sykefraværet sammenlignet med alle kommuner, kommuner i egen KOSTRA-gruppe og kommuner i Vestfold. Fra 2009/2010 til 2011/12 har fraværet økt over de øvrige. For 2013 var sykefraværet 7,47 % basert på egne fraværsrapporter. Måltallet for 2014 er 7 %, 6,5 % for Kilde: PAI/KS, 2014 Fravær etter type og varighet i 2013 i % Andebu har hatt et gjennomsnittlig sykefravær i 2013 på 7,5 % mot 8,0 % i Tallene er fra kommunens eget fraværssystem. Kilde: Andebu kommunes «Årsberetning for 2013» Økningen har medført økt fokus på nærvær/ sykefravær og kommunen deltar nå i programmet «Saman om ein Betre kommune» i regi av KMD. Prosjektperioden vil være Deltakelse i programmet gir kommunen tilgang til faglig ressursmiljø og verdifull erfaringsutveksling med andre 18

19 kommuner. Vårt prosjekt er kalt Sammen på jobb og det er utarbeidet en prosjektplan som inneholder en rekke tiltak som skal vurderes. I «Sammen på jobb» prosjekt setter Andebu kommune økt fokus på nærvær og helsefremmende ledelse. Vi ønsker å få sykemeldte raskere tilbake i arbeid, få ned korttidsfraværet og stabilisere arbeidsmiljøet. Forebygging, friskvern, tilrettelegging og ikke minst opplæring av ledere er sentrale elementer. Det skal i tillegg arbeides for at ledelsen og den enkelte medarbeider får økt forståelse av hvorfor sykefravær oppstår og hva som kan gjøres i organisasjonen for å redusere det. Prosjektet er et 3 partssamarbeid mellom politikere- tillitsvalgte-administrasjon. Organisasjonsavdelingen ble i 2014 tilført 1 årsverk for å styrke arbeidet innen HR-området. 2.9 Kommunal økonomi KOSTRA Andebu Sandefjord Stokke Lardal Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 3,7 3,2-0,2-2,4 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 4,3 9,2 1,6 1,5 Frie inntekter i kroner per innbygger Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 172,1 136,6 174,2 182,3 Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av 36,8 54,9 42,5 57,4 brutto driftsinntekter Netto lånegjeld i kroner per innbygger Kilde: SSB, Kostra, Tabell: 09397: Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 (K) Indeks for beregnet utgiftsbehov i «Grønt hefte» for 2015 viser at behovet for tjenester og kostnadene til disse for Andebu er større (102,84 %) enn gjennomsnittet (100 %) på grunn av demografisammensetningen. Tilsvarende tall for Sandefjord og Stokke er 99,49 % og 96,79 %. Tallene er hentet fra SSB- Statistikkbanken KOSTRA tall pr

20 Nøkkeltall fra for kommuneøkonomien i Andebu viser: Svake brutto driftsresultater, men med positive og bedrede netto driftsresultater enn forutsatt i budsjettet. Driftsresultat er sterkt avhengig av avkastningen innen finansforvaltning og endring frie inntekter. Økende lånegjeld hvor utgiftene til renter og avdrag er økende. Det samme gjelder for pensjonsforpliktelsen andel av lånegjelden. Lånegjelden økte med 39,1 mill. kr fra 2012 til 2013, men økningen i sum driftsinntekter var på 21,9 mill. kr. Netto lånegjeld pr. innbygger har økt fra i 2009 til i De siste årene har Andebu holdt et høyt investeringsnivå. Kommunens reserver er relativt gode. Disposisjonsfondet i Andebu var på 38,6 mill. kr. ved utgangen av Størrelsen på fondet er økt fra 2009 til 2013 med 9,5 mill. kr. Det er i budsjettet for 2014 forutsatt bruk med 9,9 mill. kr. Videre utvikling ifht budsjett tilsier en nettoøkning. Økningen er ikke tilstrekkelig til å opprettholde realverdien i Kraftfondet. Ubundne investeringsfond i Andebu utgjør for ,3 mill. kr. en reduksjon på 3,3 mill. kr. fra Den viktigste konklusjonen i økonomiske analyser er at Andebu har stort press på rammene i forhold til tjenestebehov og ambisjoner og at resultatene svinger mer enn forutsatt i budsjettene. Evaluering og KOSTRA analyser jfr. plassering i «Kommunebarometeret» er nødvendig som grunnlag for vurdering av effektiviseringspotensialet. Arbeidet i KARK-gruppene vil derfor ha stort fokus i 2015 (KARK: Kartlegge-Analyse-Reflektere-Konkludere i forhold til KOSTRATALL). Det vil derfor fortsatt være derfor behov for «trimme driften» for holde budsjettrammer og å få plass endrede behov innen drift og investering. Sterkt fokus på målrettet innsats og effektive tjenester tilpasset de økonomiske rammene er nødvendig. Det er videre en utfordring å sikre og etablere større buffere i driften. 3. Kommunens plansystem 3.1 Planstrategi Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode (fireårsperioden), og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien er første ledd i kommunens plansystem og i kommunens langsiktige samfunnsplanlegging. Hensikten med planstrategien er å vurdere hvilke planer som skal utarbeides og revideres i valgperioden. For å vurdere planbehovet skal planstrategien drøfte kommunens strategiske valg for samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og de ulike sektorenes utfordringer. Det skal i tillegg vurderes om det er behov for å revidere hele eller deler av kommuneplanen. Kommunestyret vedtok i sak 42/13 Planstrategi «1. Kommuneplan revideres. Det utarbeides en ny plan for perioden Vedlagt forslag til planstrategi, datert , godkjennes 3. Når kommuneplanen er ferdig vedtatt skal planstrategien opp til ny vurdering.» 3.2 Kommuneplan, samfunnsdel og arealdel Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanen utarbeides vanligvis for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp i fireårsperioden, og denne skal revideres årlig. 20

21 3.3 Kommunedelplaner og temaplaner Kommunen har følgende kommunedelplaner og temaplaner: Kunnskapsdokumentet Fakta om Andebu Rusmiddelpolitisk handlingsplan Klima- og energiplan for Andebu Trafikksikkerhetsplan kommune Handlingsplan Helse, omsorg og velferd Boligsosial handlingsplan Kommuneplanens samfunnsdel grunnlag for handlingsdelen Plan- og bygningslovens kapittel 11 Kommuneplan har bestemmelser som sier hvordan kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp. Utdrag fra bestemmelser i plan- og bygningsloven: 11-1 «Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsdelen». 21

22 11-3 «Kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen. Kommuneplanens handlingsdel gir grunnlag for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver og konkretiserer tiltakene innenfor kommunens økonomiske rammer». 4.1 Kommuneplanens samfunnsdel : Visjon: «Det gode liv i hjertet av Vestfold» Verdiene, nær, grønn og kreativ handler om hvordan vi ønsker at kommunen blir oppfattet, hvordan vi skal opptre og hvordan vi skal få til utvikling sammen. I alle tjenester og tiltak skal det være fokus på tidlig innsats med nye løsninger. I Andebu legger vi vekt på folkehelsearbeid og tverrfaglig samhandling. Kommunen er en pådriver i helhetlig, framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling. Andebu skal i framtiden utvikle seg videre som en del av en større og robust kommune, som gir innbyggerne innflytelse over egen hverdag og lokalmiljø. Kommunen skal sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. 4.2 Mål og veivalg i samfunnsdelen

23 Overordnede mål og veivalg: 1. Boattraktivitet 2. Besøksattraktivitet 3. Bedriftsattraktivitet For å styrke de overordnede mål og veivalg har vi fokus på: 1. Befolkningsutvikling og boligforhold 2. Arbeid og inntekt 3. Helse, omsorg og velferd 4. Oppvekst og kultur 5. Areal, ytre miljø og sikkerhet Til de ulike attraktivitetene er det utarbeidet 3 overordnede mål med tilhørende veivalg. For å styrke disse er det videre utarbeidet delmål og veivalg. I handlingsdelen skal disse følges opp med ulike tiltak for de områdene man prioriterer i handlingsdelperioden Der hvor tiltak ikke er utarbeidet så skal dette følges opp i kommende handlingsplaner. Oversikt over mål, delmål, veivalg og tiltak følger i tabellene nedenfor. 4.3 Overordnede mål og veivalg Operasjonalisering av veivalg og handlinger med tiltak har vært utfordrende. Underpunkter til veivalg er også å betrakte som tiltak i handlingsdelen. Avkrysning betyr at veivalg/ tiltak skal gjennomføres. I handlingsdelen betyr kryss innenfor rammen eller ikke behov for nye midler. Beløp angir økt ramme for tiltaket. Tiltak kan stå flere ganger dersom de berører flere mål. Overordnede mål og veivalg: 1. Boattraktivitet: Overordnet mål Tilrettelegge for tilgang på varierte og attraktive boliger og kulturelle verdier, i alle livets faser Veivalg Utarbeide en områdeplan for å styrke og utvikle Andebu x sentrum Utarbeide områdeplan for Kodal sentrum x Styrke bosetningen i tettstedene Andebu, Kodal og x x x x Høyjord. Bidra til varierte boliger, boformer og bomiljø for å sikre x x x x mangfold og god livskvalitet hele livet. Legge vekt på estetisk utforming av byggefelt med fokus x x x x på kommunens verdier. Bidra aktivt til å utvikle veinettet med gang- og sykkel x x x x muligheter. Tillate spredt boligbygging i definerte «klynger» x Handlingsdel - prioriterte tiltak Utarbeide en områdeplan for å styrke og utvikle Andebu sentrum Sentrumsplan ferdigstilles X Gjennomføre tiltak i områdeplan for Andebu Sentrum Aktivitets- og skatepark X X 200 Ansv. TLN TLN 23

24 Utarbeide områdeplan for Kodal sentrum X TLN Styrke bosetningen i tettstedene Andebu, Kodal og Høyjord. Kommuneplanens arealdel ferdigstilles og skal til en hver tid inneholde nok tilrettelagte X TLN arealer for bosetting. Reg.plan, Rismyr Huken ferdigstilles Høyjord skole, ventilasjon Kodal skole, utbygging/oppgradering Tilskudd lag og foreninger Mottaksklasse for fremmedspråklige Bidra til varierte boliger, boformer og bomiljø for å sikre mangfold og god livskvalitet hele livet. Omsorgsbygg(1) «Trygge og gode dager» Vektlegges i reguleringsplanarbeider, mv. Legge vekt på estetisk utforming av byggefelt med fokus på kommunens verdier. Ved reguleringsplaner og i byggesøknader skal det være klare retningslinjer om helhetlige sentrumshensyn, byggeskikk og estetikk, med god kvalitet i omgivelsene, så vel i uteareal, offentlige rom og i bygningsmiljøet Bidra aktivt til å utvikle veinettet med gang- og sykkel muligheter. Oppstart av 3 reguleringsplaner for G/S- vei. (3) (kommunal andel 30 %, ikke innarbeidet) Trafikksikkerhetstiltak (investering) Asfaltere Askjemvn mot Dyrsø(2) (investering) Være pådriver for å styrke tilgjengelig kollektivtilbud Tillate spredt boligbygging i definerte «klynger» Merknader: X X X X X X X TLN TLN OK OK TLN HOV TLN X X X X TLN X Omsorgsbyggets plassering og utforming skal ivareta brukerne behov for å ha det gode liv i sentrum av Vestfold, nå og i et langt fremtidig perspektiv. Byggets plassering vil kreve et stort fokus på byggeskikk og estetikken, (signalbygg i sentrum) Andebu kommune skal ivaretar verdiene nær, grønn og kreativ med å tilrettelegge gode og riktige boformer for de mennesker som trenger en «annen» boform. Jfr. bla. Boligsosial handlingsplan Det utvikles retningslinjer for estetikk av området, med fokus til andre nærliggende regulerte og ikke regulerte områder, veienes plassering i området og til tilknyttede områder, parkering, lekeplassenes plassering og utforming, leke og friarealer, tomtenes størrelse og plassering i terreng, varierte utnyttelsesgrader, bygningenes plassering på tomten med hensyn til nærliggende tomter (kotehøyde), og husets utseende. Ved reguleringsplaner og i byggesøknader skal det være klare retningslinjer om helhetlige hensyn til området, til universell utforming, og til estetikk mm. X 200 X 200 X 200 X TLN TLN TLN Pol Overordnede mål og veivalg: 2. Besøksattraktivitet: Overordnet mål Stimulere til økt bruk av handel og aktivitetstilbud i egen kommune. Skape grunnlag for sysselsetting og bosetting gjennom å tiltrekke oss besøkende og kunder fra andre steder 24

25 Veivalg Videreutvikle Andebu sentrum som et attraktivt handels x x x x og serviceområde. Bevare og forsterke aktivitetstilbud og kulturliv x x x x Styrke Andebu som friluftsliv- og turistkommune. x x x x Avsette arealer for hyttebygging. x x x x Sikre kulturminner, kulturmiljø og arenaer/ møteplasser x x x x for opplevelser og aktiviteter. (1) Handlingsdel - prioriterte tiltak Ansv Videreutvikle Andebu sentrum som et attraktivt handels og serviceområde. Sentrumsplan ferdigstilles X TLN Gjennomføre tiltak vedtatt i områdeplan for X X TLN Andebu Sentrum Bevare og forsterke aktivitetstilbud og kulturliv Økt tilskudd lag og foreninger OK Bedre samarbeid med lag og foreninger X Evaluere retningslinjer for tilskudd til frivillige lag og foreninger X X X X Videreutvikle og drifte Aktivitetskalender X X X X Hælja hime OK Aktivitetspark utvikling av skateparken (invest) 200 OK/TLN Sentralen (Frivilligsentral, Friskliv) HOV Styrke Andebu som friluftsliv- og turistkommune. Turstier Askjemvannet rundt OK Andre nærmiljøområder OK Avsette arealer for hyttebygging. Kommuneplanens arealdel X TLN Sikre kulturminner, kulturmiljø og arenaer/ møteplasser for opplevelser og aktiviteter. Utarbeide kulturminneplan. (innenfor nåværende ressurser) X X TLN Brannsikring Andebu og Kodal kirker Kirken Merknader: *Hælja hime er et samarbeidsprosjekt mellom næringslivet, Andebu Sparebank og Andebu kommune. Kommunen legger inn kr i tillegg til at de stiller arbeidskraft til disposisjon i forbindelse med forberedelse og gjennomføring. Overordnede mål og veivalg: 3.Bedriftsattraktivitet: Overordnet mål Skape vekst i arbeidsplasser gjennom nyetablering, knoppskyting og innovasjon. Videreutvikle kommunens sterke posisjon innenfor nisjepregede helse og omsorgstjenester. Veivalg Næringslivet i Andebu skal i framtiden bygge x x x x på kompetanse, kreativitet og utviklingsevne. Bidra til å videreutvikle næringsklynger, spesielt innen x x x x helse og omsorg. Utvikle og styrke næringsvirksomhet fortrinnsvis langs x x x x aksene FV 305 og FV 312. Tilrettelegge næringsområder med miljøvennlige løsninger x x x x 25

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Det gode liv i hjertet av Vestfold nær grønn kreativ Foto: Cecilie Hansen. Vedtatt i kommunestyret 16/12-2014 1 Andebu kommune 2014 2026 Tidlig innsats med nye løsninger ANDEBU

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2030 - 1.GANGS BEHANDLING Samlet Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 27/15 04.03.2015 Utvalg for teknikk og miljø 85/15 05.03.2015 Formannskapet

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking.

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide. Telemarksforsking. Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Konferansen Rustet for fremtiden 10 februar, Sandefjord Knut Vareide Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 2,5 49 000 Befolkningsutviklingen er kongen av alle indikatorer.

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget

Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Lardal kommune Møteinnkalling for Administrasjonsutvalget Møtedato: 01.12.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 Forfall, m/gyldig forfallsgrunn, meldes til ordfører, tlf.: 33 15 52 03 / 92

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 04.03.2008 019/08 EDA Kommunestyret 13.03.2008 038/08 EDA Saksansv. Erik Dahl Arkiv: K1-141 : Arkivsaknr.: 07/3775

Detaljer

Verdal kommune. Følk ska bli hjølpin Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030

Verdal kommune. Følk ska bli hjølpin Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030 Verdal kommune Følk ska bli hjølpin Kommunedelplan helse, omsorg og velferd 2015-2030 FORMÅLET MED KOMMUNEDELPLAN HELSE, OMSORG OG VELFERD Kommunedelplan helse, omsorg og velferd er et redskap for å sikre

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016

Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Side 1 av 10 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 12/5998 Handlingsprogram 2013-2016 med Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 Utvalg Møtedato

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 - Svelvik kommune

Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 - Svelvik kommune Arkivsak-dok. 201202442-14 Arkivkode 140/--- Saksbehandler Bente Brekke Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 26.10.2011) 30.10.2012 Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014

Midtre Gauldal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2013-2014 Midtre Gauldal kommune (Behandlet i kontrollutvalget i sak 30/2012 Plan for forvaltningsrevisjon for 2013-2014, på møte den 11. oktober). Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Gruppeoppgave 5 dag 2

Gruppeoppgave 5 dag 2 Gruppeoppgave 5 dag 2 Fra forhandlingsutvalget 4. des ble følgende setninger notert ( ikke bearbeidet): Betre nærings- og samfunnsutvikling. Betre soliditet/større øk handlingsrom. Betre og likeverdige

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget? 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang.. Hvorfor egenkontroll?

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Andebu kommune. Rådmannens forslag. Fotograf: Cecilie Hansen

Budsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Andebu kommune. Rådmannens forslag. Fotograf: Cecilie Hansen Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Andebu kommune Rådmannens forslag Fotograf: Cecilie Hansen 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 1 KORTVERSJON MED VURDERINGER OG ANBEFALINGER... 7 1.1 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Koblingen folkehelse planlegging

Koblingen folkehelse planlegging Koblingen folkehelse planlegging Helhet folkehelselov - kommuneplan Lovgrunnlag Kommunens planprosesser Kunnskapsgrunnlaget og planlegging Eksempler fra oversikt i Oppland Wibeke Børresen Gropen Oppland

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?)

På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) På sporet av morgendagens næringsliv (eller kanskje gårsdagens?) Næringskonferanse i regi av Sandefjord Næringsforum Rica Park Hotel Sandefjord 15. januar 2012 Knut Vareide Ny strategi for næringsutvikling

Detaljer

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015

Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Holmestrand kommune Service - Statsbudsjettkonferanse 9. oktober 2015 Ordfører Alf Johan Svele Holmestrand kommune Statsbudsjettet for 2016 Økning i frie inntekter på ca. 19,5 mill. kroner Av dette tar

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11.

Sel kommune Utskrift av møtebok. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Dato: 08.11. Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2013/268-36 Arkiv: 145 Saksbehandler: Solveig Nymoen Dato: 08.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 116/13 Formannskapet 26.11.2013 55/13 Driftsutvalget 02.12.2013

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin

Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin Helsehensyn i planprosesser Hvorfor og hvordan? Kurs for leger under spesialisering i samfunnsmedisin Anne Kari Thomassen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Aust-Agder HVORFOR HELSE I PLAN? Mennesket er samfunnets

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim

Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune. Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Helhetlig styring i et folkehelseperspektiv, Midtre Gauldal kommune Plankonferanse 20.10.15, Trondheim Midtre Gauldal kommune Ca. 6400 innbyggere, 1861 km 2 Støren kommunesentrum, og 3 grendesentrum Trondheimsregionen

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Hvaler kommune Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens presentasjon 23. nov 2011 1 Tema for gjennomgangen Bakgrunn for møtet i dag Budsjett og økonomiplanprosessen Frie inntekter og disponible midler

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030

Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Saknr. 14/11941-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse Åmot kommunes samfunnsdel for perioden 2015-2030 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsinnspill til kommuneplanens samfunnsdel:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Alfrida L. Strøm Karlsen MEDL KRF Roy Arild Angelvik MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 17:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling

Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018 tilleggsinnstilling. Endelig behandling ASKER KOMMUNE L.nr.: 70631/14 S.nr.: 13/6718 Arkivnr.: 143// Dato: 13.11.2014 Saksbeh.:Randi Sandli Utvalg Formannskapet Møtedato 11.11.2014 Utvalgssak 175/14 Saksprotokoll: Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune

Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune Kommunalt plan- og utviklingsarbeid i Drammen kommune Parminder Kaur Bisal og Glenny Jelstad Plan- og økonomiseksjonen 07.11.2014 Planhierarkiet - styringsdokumentene Temaplaner og strategiske handlingsplaner

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER

KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER KOMMUNEPLAN FOR RENNEBU - SAMFUNNSDEL 2013-2025 MÅL OG STRATEGIER Rennebu et godt sted å være! Vedtak i kommunestyret sak 24/13 den 20.6.2013 om høring og offentlig ettersyn i perioden 24.6.2013 13.9.2013

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer