qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw Plan for psykisk helse og rus ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop Skedsmo kommune asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv

2 Innhold 1 BAKGRUNN Bakgrunnen for rullering av plan for psykisk helse- og rusarbeid Arbeidsgruppas sammensetning Andre planer i kommunen som behandler nærliggende forhold Planens utforming og innhold KOMMUNENS TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS Psykososialt kriseteam Flyktninger og innvandrere Flyktningavdelingen NAV Skedsmo Skedsmo asylmottak Tiltak spesielt rettet mot barn og unge 0-18 år Tverrsektorielle tiltak Modellkommuneforsøket Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap Alternativ til vold Helse- og sosialsektoren - Avdeling for barn og familier Barneverntjenesten Barne- og ungdomsbasen (Basen) Helsestasjon- og skolehelsetjenesten Avlastningstjenesten for barn og unge Utdanningssektoren Pedagogisk-psykologisk avdeling (PPA) TOFU (Timeout for utvikling) Kultursektoren Tiltak rettet mot voksne (18 år og eldre) Tjenestekontoret Avdeling for psykisk helse, rus og samhandling Brukerundersøkelsen Bjerkegården brukerhus Ambulerende team, psykisk helse Psykisk helseteam Rusteamet Boveiledertjenesten Boliger Folkehelsetjenesten Fysio- og ergoterapitjenesten NAV Kvalifiseringsprogrammet Arbeids- og aktivitetstiltak til personer med psykiske helse- og/eller rusproblemer Veilednings- og oppfølgingslos Økonomisk trygghet

3 Hjelp til bolig Kultursektoren Forebyggende arbeid innenfor kultur Aktiv på dagtid Litteraturgruppe Fritidsgrupper for mennesker med nedsatt funksjonsevne Bli med prosjektet Skedsmo frivilligsentral Den kulturelle spaserstokken Samhandling med eksterne aktører Akershus universitetssykehus (Ahus) Frivillige lag og foreninger Mental Helse Kirkens Bymisjon Mercy House Lillestrøm kultursenter GJENNOMGANG AV TILTAKENE I PLANEN Oppsummering prioriteringer for barn og unge Oppsummering prioriteringer for voksne UTFORDRINGER Støttekontakttilbudet Personer med ADHD eller diagnose innen autismespekteret Flyktninger Grensesnitt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten Inntak barn/unge BUP/kommunen Inntak voksne Akuttfunksjoner - psykisk helse og rus Akuttplasser kommunal heldøgnsinstitusjon for barn/unge Institusjonsplassering rus Ettervern etter opphold på langtids behandlingsinstitusjon Midlertidige tiltak i påvente av institusjonsplass Stillinger i rusteamet og boveiledertjenesten Kompetanseheving Kapasitet og ventetid Dagens situasjon: VEDLEGG Opptrappingsplanen for psykisk helse Hva fremmer psykisk helse

4 4 1 BAKGRUNN 1.1 Bakgrunnen for rullering av plan for psykisk helse- og rusarbeid Kommunestyret vedtok enstemmig 6. desember 2006: Plan for psykisk helsearbeid Skedsmo kommune Punkt 2 i vedtaket var: De utfordringer og prioriterte tiltak som er skissert i planen vurderes i forbindelse med årlig budsjett- og handlingsprogramarbeid. I planen står det: Planen skal rulleres hvert 4. år, og må ses i sammenheng med helse- og sosialsektorens overordnede helse- og sosialplan og med kommunens årlige budsjett- og handlingsprogramarbeid. I juni 1998 vedtok Stortinget Opptrappingsplan for psykisk helse Planperioden ble senere utvidet fram til I planperioden mottok kommunen øremerkede midler til psykiatrisatsingen. Disse midlene er nå en del av rammetilskuddet. Rusteamet ble ved gjennomføringen av NAV-reformen en del av Avdeling for psykisk helse, rus og samhandling. Når planen for psykisk helsearbeid nå rulleres, er det derfor naturlig å lage en felles plan for psykisk helse- og rusarbeid. 1.2 Arbeidsgruppas sammensetning Følgende har deltatt i arbeidet med rulleringen av plan for psykisk helse- og rusarbeid: - Arild Hammerhaug, avdelingssjef Avdeling for psykisk helse, rus og samhandling (leder) - Arill Bråthen, rådgiver Sektorkontoret Helse- og sosialsektoren (sekretær) - Lone Løvschall, psykolog Avdeling for psykisk helse, rus og samhandling - Gry Hellum, avdelingsleder Barne- og ungdomsbasen - Ingrid Haug, avdelingsleder Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Arild Ringstad, saksbehandler Tjenestekontoret - Per Gjertsen, avdelingssjef Tjenestekontoret - Hedi Anne Birkeland, kommuneoverlege Folkehelsetjenesten - Linda Årnes Gulbrandsen, avdelingsleder Rusteamet og Psykisk helseteam - Kristin Kyhen Ramstad, avdelingssjef Fritids- og ungdomsavdelingen, Kultursektoren - Anne Gunn Sibeko, rådgiver NAV Skedsmo - Øydunn Hodnebrog, NAV Skedsmo, flyktningtjenesten - Hanne Margrethe Olsen, fungerende avdelingssjef Pedagogisk-psykologisk avdeling, Utdanningssektoren - Gunnar Singstad, Tom Aanes og Trude Andersen fra Mental helse har deltatt på enkelte møter og gitt innspill i prosessen. 1.3 Andre planer i kommunen som behandler nærliggende forhold Ruspolitisk handlingsplan behandlet i kommunestyret 3. november Rullering av Boligsosial handlingsplan behandlet i kommunestyret 8. juni Tiltaksplan mot fattigdom vil komme til behandling i kommunestyret høsten Plan for rehabilitering vil komme til behandling i kommunestyret høsten Ny SAMBUS-perm (SAMabeid for Barn og Ungdom i Skedsmo) er utarbeidet og er lagt ut på kommunens nettsider. 1.4 Planens utforming og innhold Planen er en gjennomgang av tjenestetilbudene som Skedsmo kommune har innen psykisk helse- og rusarbeid, hvilke endringer som har skjedd i kommunen gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse, og hvilke behov og utviklingsplaner som er aktuelle innen områdene psykisk helse- og rusarbeid.

5 5 2 KOMMUNENS TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS Skedsmo kommune har mange tilbud til innbyggere som har problemer med egen psykisk helse eller har rusproblemer, men også til de innbyggerne som lever i et miljø hvor slike problemer er en del av oppvekstmiljøet eller den daglige livssituasjonen. Kommunen har også et omfattende tjenestetilbud for å forebygge psykiske helse- og rusproblemer. I dette kapittelet vil rådmannen gi en kortfattet gjennomgang av tilbudene i kommunen. Gjennomgangen vil: - omfatte både forebyggende tiltak og direkte rettede tiltak mot dem som selv har problemer og mot dem som lever i et miljø med rus- eller psykiske problemer - følge kommunens organisatoriske oppbygning - være begrenset til oppgaver og tiltak innen psykisk helse- og rusarbeid 2.1 Psykososialt kriseteam Psykososialt kriseteam er en del av kommunens lovpålagte beredskapsplan og kan/skal bistå ved større katastrofer. Teamet er i det daglige ment for enkeltpersoner, familier, nabolag og nærmiljø ved hendelser som rammer hardt i lokalmiljøet. Eksempler på denne typen hendelser kan være mord, selvmord, grovt ran, lokalt avgrensede ulykker, brå og uventet død eller liknende vonde situasjoner. Kriseteamet er sammensatt av fagpersoner fra ulike avdelinger i kommunen. Teamet er kortvarig inne og yter psykososial bistand og støtte til berørte. Teamet ledes av avdelingssjef i Avdeling for psykisk helse, rus og samhandling og kan aktiveres av denne eller av kommuneoverlegen. Henvendelser om bistand i kriser rettes til Nedre Romerike legevakt som formidler kontakt med kriseteamets ledelse. For å klargjøre kriseteamets funksjon, kan det være nyttig å beskrive hva kriseteamet ikke skal være: - Et kriseteam skal ikke knyttes til situasjoner som primært handler om sykdom. - Et kriseteam skal ikke fungere som "forsikring" ved utskriving av for eksempel psykiatriske pasienter fra spesialisthelsetjenesten. - Et kommunalt kriseteam skal ikke overta spesialisthelsetjenestens oppgaver, eller fungere som erstatning for spesialisthelsetjenesten sitt ansvar for å yte øyeblikkelig hjelp. - Et kriseteam skal ikke fungere som erstatning for prest eller politi ved formidling av dramatiske dødsbudskap. - Et kriseteam skal ikke fungere som erstatning for prest ved besøk til døende. - Et kriseteam skal ikke fungere som konfliktdemper ved husbråk, uro på byen eller liknende konflikter. - Et kriseteam skal ikke være psykiatrisk legevakt. 2.2 Flyktninger og innvandrere 18,2 % av Skedsmos innbyggere er i dag innvandrere. Et utvalg i arbeidsgruppa har hatt et møte med to innvandrerorganisasjoner for å få deres syn på behov og utfordringer angående psykisk helse og rus. Denne delen av kommunens innbyggere var dårlig kjent med kommunens tilbud, og det er behov for informasjon. Det kom fram at psykisk helse er et tema det i liten grad snakkes åpent om i flere av flyktning- og innvandrermiljøene. Utrygghet om

6 6 hvordan slike opplysninger vil bli brukt av myndighetene, hemmer åpenheten om temaet i kontakten med myndighetene. Innvandrerorganisasjonene var opptatt av å få kommunal støtte til å etablere treffsteder for sine grupper, og de var mindre opptatt av integrerende tiltak. De islamske gruppene vil ofte ha segregerte tilbud til kvinner og menn. Kommunens tiltak har som mål å være integrerende tiltak hva gjelder kjønn, religion og etnisk bakgrunn. Helsestasjonene er med i et prosjekt i regi av Ahus sammen med Rælingen og bydeler i Oslo om barselkurs for innvandrere. Av andre tiltak kan nevnes Kvinnekafeen på Bjerkegården i regi av Home-Start. Kafeen er et populært tiltak for innvandrerkvinner. NAV / kvalifiseringsprogrammet og helsestasjonene samarbeider om barselgrupper for minoritetskvinner. Gjennom prosjektet, Baby-norsk, får kvinner med minoritetsbakgrunn et tilbud om nettverksbygging i barseltiden. I dag er det få kvinner med minoritetsbakgrunn som deltar i de ordinære barselgruppene på helsestasjonene Flyktningavdelingen NAV Skedsmo Flyktningavdelingen jobber med personer som har fått innvilget asyl eller humanitært opphold, og de som er familiegjenforente med dem. Det er også et krav at flyktningene har bodd mindre enn fem år i Norge etter at tillatelsen ble gitt første gang. De fleste av flyktningene som blir bosatt i Skedsmo, har vært gjennom en tøff periode; adskillelse fra familie og hjemland, flukt og ventetid i mottak, og i tillegg har mange opplevd traumatiserende hendelser i hjemlandet. En del psykiske reaksjoner som flyktninger har, kan være helt normale for det å være eller å ha vært i en ekstrem situasjon. Ofte kan det være vanskelig å skille mellom hva som er vanlige reaksjoner og hva som er psykisk sykdom. Det er derfor nødvendig å tenke tiltak som fremmer god psykisk helse, i tillegg til hvordan ivareta dem med psykisk sykdom, og som trenger behandling. Flyktningavdelingen har ansvaret for at flyktningene får nødvendig helsekartlegging ved ankomst enten av fastlege eller spesialist. De tar opp temaet psykisk helse i samtaler med flyktningene og henviser til Psykisk helseteam eller Basen når det er behov for det. De informerer om ICDP-kurs (International Child Development Program) i kommunen, tilbyr flyktningguide i samarbeid med Røde Kors, og de samarbeider med det øvrige kommunale tjenestetilbudet Skedsmo asylmottak Skedsmo asylmottak er en humanitær stiftelse, og hadde i mai 182 beboere hvorav 96 var barn under 18 år. Mottaket er desentralisert, og hver familie har sin egen boenhet. Botiden i mottaket varierer sterkt. Gjennomsnittelig botid i mottaket er to år, men en familie har bodd på mottaket i åtte år. Asylsøkere har rett på helsehjelp på linje med andre innbyggere i kommunen. Dersom søknaden om asyl er avslått, har de kun rett på øyeblikkelig helsehjelp. Innen psykisk helse vil rett til øyeblikkelig helsehjelp omfatte tilstander som psykose, suicidal eller at en er en fare for seg selv eller andre. Eksempelvis vil ikke bearbeiding av traumer komme inn under retten til øyeblikkelig helsehjelp. Norge er forpliktet av Barnekonvensjonen, og den gir barn rett til å få hjelp med psykiske problemer samt barnevernstiltak. Retten til barnevernstiltak gjør at når andre tjenestetilbud avslås med henvisning til at asylsøknaden er avslått, vil det være barnevernet som er forpliktet til å gi tilbud om tiltak og dekke kostnadene. I Skedsmo kommune, hvor vi har et asylmottak, har vi innen psykisk helse mange utfordringer som kommuner uten asylmottak ikke har. I dag er ikke Avdelingen for psykisk helse og rus godt nok rustet til å kunne gi tilbud om psykisk helsehjelp til alle asylsøkere som

7 7 bor i kommunen, og som trenger psykisk helsehjelp. Bemanningsforhold, språkproblemer og usikkerhet om asyl blir innvilget, gjør at asylsøkere i praksis ikke får tilbud om psykisk helsehjelp slik loven forutsetter. 2.3 Tiltak spesielt rettet mot barn og unge 0-18 år Tverrsektorielle tiltak Kommunen har ulike tverrsektorielle tiltak for å gi et best mulig tilbud innen feltet psykisk helse og rus Modellkommuneforsøket Skedsmo kommune er med i modellkommuneforsøket (- en felles satsing mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet ). I Skedsmo deltar Avdeling for barn og familier, Avdeling for psykisk helse, rus og samhandling, barnehagene og Pedagogisk-psykologisk avdeling i forsøket. Modellkommuneforsøket har fokus på tidlig intervensjon på områdene psykisk helse, rus og vold. Målsettingen er å styrke innsatsen rettet mot barn med rusmisbrukende og/eller psykisk syke foreldre, gjennom utvikling og utprøving av tiltak for barna fra fødsel til tidlig skolealder. Barn og familier som lever med vold i nære relasjoner er innlemmet i prosjektet. Forsterket og åpen helsestasjon er tiltak i modellkommuneforsøket: Spedbarnsgrupper: Risikoutsatte kvinner med barn opp til 12 måneder (med risikoutsatt menes i denne sammenheng, kvinner som sliter med psykiske lidelser, rus eller vold i nære relasjoner), har et stort behov for støtte, og de har ofte et svakt eller destruktivt nettverk. Gruppene har fokus på tilknytning, samspill og utviklingsstøtte. Gravide rusmisbrukere: Det er egne rutiner for samarbeid og oppfølging av gravide rusmisbrukere gjennom team for risikogravide i samarbeid med Avdeling for psykisk helse, rus og samhandling. Oppfølgingsteam: For familier som sliter med rus, psykiske helseproblemer eller vold, og som har barn mellom 0-7 år Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap Det er utarbeidet en veileder med rutiner og samarbeidsstruktur for å gi ansatte i Skedsmo kommune en oversikt over hjelpe- og støttetjenester i kommunen i arbeidet med å hindre at jenter blir utsatt for kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap. Veilederen gir råd og hjelp slik at det i en krisesituasjon skal være enkelt å følge rett saksgang. Kommunen har opprettet en tverrfaglig ressursgruppe som omfatter Avdeling for barn og familier, Pedagogisk-psykologisk avdeling og NAV Skedsmo/Flyktningavdelingen Alternativ til vold Skedsmo kommune har inngått samarbeidsavtale med stiftelsen Alternativ til vold, og fra høsten 2011 blir det opprettet et behandlingstilbud for utøvere av vold i nære relasjoner og til deres familier Helse- og sosialsektoren - Avdeling for barn og familier Avdeling barn og familier er delt inn i flere avdelinger som yter tjenester til familier og til barn og unge opp til 18 år og for enkelte tjenestetilbud opp til 23 år. I arbeidet knyttet til psykisk helse og rus, er helhetsperspektivet vesentlig. Avdelingene arbeider familierettet og har parallelle tilbud til barn og unge og til foreldrene. Tidlig identifikasjon av problemene er vanskelig, men vesentlig for å kunne forbygge at de blir av alvorlig karakter.

8 8 Avdeling for barn og familier benytter et foreldreveiledningsprogram (ICDP - International Child Development Programme) for å fremme psykososial omsorgskompetanse hos foreldre. Hovedtemaet i programmet er Godt samspill. Avdeling for barn og familier har sertifiserte veiledere som kan drive ICDP-grupper. Programmet har spesiell fokus på innvandrerfamilier, men det er også egnet for etnisk norske familier. Gjennom programmet får foreldrene en god mulighet til å drøfte problemer og vansker mellom foreldre og barn. Foreldreveiledningsprogrammet omhandler 8 temaer for godt samspill, og det understøtter og fremmer god omsorgskompetanse hos foreldrene Barneverntjenesten Barneverntjenestens ansvar er å forvalte Lov om barneverntjenester, og tjenesten har som oppgave å bistå barn og unge og deres foresatte når kriteriene for bistand er til stede. Tjenesten skal beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk eller psykisk overlast Barn og familier som har behov for hjelp, skal primært få hjelp i sitt eget hjem, men det kan også settes inn aktuelle tiltak som institusjon/rusbehandling overfor barn/ungdom med alvorlig adferdsproblemer, rusproblemer eller kriminalitet. Barneverntjenesten deltar i tverrfaglige prosjekter innen rus, psykisk helse og vold. I tillegg til direkte hjelpetiltak til unge som har problemer med egen psykisk helse eller rusproblemer, har barneverntjenesten også hjelpetilbud til barn og unge som lever i et oppvekstmiljø preget av rus eller psykiske vansker i familien. Barnevernet gir råd og veiledning, treffer vedtak i henhold til loven, forbereder saker for behandling i fylkesnemnda og iverksetter og følger opp tiltak. Barneverntjenesten benytter Barne- og ungdomsbasen til å styrke foreldrenes omsorgskompetanse og til intensive hjemmebaserte tiltak som alternativ til plassering utenfor hjemmet. Barnevernet samarbeider med Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten - det statlige barnevernet ) og iverksetter hjemmebaserte tiltak eller plassering i institusjon i samarbeid med Bufetat. MST (MultiSystemiskTerapi) er Bufetats tilbud til ungdom med alvorlige atferdsproblemer. Tilbudet kan være et alternativ til plassering utenfor hjemmet. Formålsparagrafen i barneverntjenesteloven ( 1.1) lyder: - å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid - å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår Barne- og ungdomsbasen (Basen) Barne- og ungdomsbasen har hjelpetiltak for gravide, barn/ungdom og foreldre som trenger ekstra støtte og oppfølging. Basen arbeider med å styrke foreldrerollen hos foreldre som sliter med egen psykisk helse eller har rusproblemer. Videre arbeider Basen med vansker som virker inn på omsorgsutøvelsen og samspillet mellom barna/ungdommen og foreldrene. Basen tilbyr familiesamtaler og har egne oppfølgingssamtaler med barn/ungdom som er i risiko for å utvikle alvorlig problemer knyttet til egen psykisk helse, eller er i fare for å utvikle alvorlig rusproblemer. Både foreldrene og den unge selv kan henvende seg direkte til Basen. Et eget lavterskeltilbud gir rask bistand i alvorlige saker og når alvorlige hendelser oppstår. Basen har barnevernvaktfunksjon på kveld og i helger og gir da akutthjelp til barn/unge og foreldre. I tillegg til å være kommunens tilbud innen psykisk helse til barn og unge, deltar Basen i forebyggende arbeid og tidlig intervensjon. Basens arbeid omfatter tilbud til barn og ungdom i

9 9 risikosonen, til dem som selv har utviklet alvorlige problemer eller som lever i familier med omfattende problemer knyttet til psykisk helse, rus eller vold. Barne- og ungdomsbasen deltar i flere gruppetilbud både tverrsektorielle og i Avdeling for barn og familier. I tillegg har Basen: Mestringsgruppe: Et gruppetilbud for barn i alderen 8-12 år som har foreldre med problemer innen rus/psykisk helse. Gruppa er ei aktivitets- og samtalegruppe der barna får møte andre barn i samme situasjon, hvor de lærer å kjenne igjen situasjoner, sette ord på tanker og følelser og trener på å våge å si ifra. Målet er å styrke barnas evne til å mestre sin egen situasjon og gi dem bedre forståelse for foreldrenes problemer. Gjennom å lette barnas opplevelse av skyld, skam og ansvar kan utviklingen av egne psykiske vansker og rusproblemer mulig forebygges hos barna. ART-kurs (Agression Replacement Training) for ungdom: Målet med ART-treningen er å styrke sosial kompetanse og erstatte aggressiv atferd hos ungdommen med mer adekvat atferd. ART er et gruppefokusert program som er satt sammen av tre deler: sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og moralsk resonering. Kurset: Fortsatt foreldre: Et gruppetilbud til foreldre etter samlivsbrudd. Kurset skal bidra til at samarbeidet etter bruddet skal fungere mest mulig positivt for både voksne og barn. Hvordan møte mulige konflikter på en konstruktiv og løsningsfokusert måte og bidra til å legge bruddet bak seg og se framover i livet. Kurset fokuserer på at foreldre skal få ny innsikt og forståelse som kan bidra til at de bedre kan ivareta sin foreldrerolle og samarbeide godt nok med den andre forelderen til barna Helsestasjon- og skolehelsetjenesten Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud som når ut til alle foreldre og til barn og unge opp til 23 år. Brukeroppslutningen er høy. En brukerundersøkelse høsten 2009 viste at brukerne så på tjenestetilbudet som nyttig, og ga tjenesten en meget positiv tilbakemelding. Tjenesten driver et omfattende helsefremmende og forebyggende arbeid. Informasjon og veiledning knyttet til psykisk helse og rus er vesentlige arbeidsoppgaver. Å fremme psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader er målsetningen for tjenesten. Tjenesten har særlig oppmerksomhet rettet mot barn og ungdom med spesielle behov og mot sårbare og utsatte grupper. Den kan avdekke psykososiale problemer og intervenere tidlig, og den sørger for å iverksette tiltak eller henvise videre. Svangerskapskontrollen: Kontrollen har oppmerksomheten rettet både mot gravide og på kvinner som nylig har født spesielt med tanke på svangerskaps- og fødselsdepresjoner. Den gravide følges opp, og det gis tilbud om oppfølgingssamtaler og eventuelt viderehenvisning ved behov. Svangerskapskontrollen gir informasjon om bruk og konsekvenser av rusmidler i svangerskapet. Det planlegges å ta i bruk kartleggingsverktøyene Tweak (Tolerance, Worried, Eye opener, Amnesia, Cut down) for å kartlegge den gravides bruk av alkohol og andre rusmidler i svangerskapet. Helsestasjon 0 5 år: Gjennom et tverrfaglig samarbeid med kommunens barnehager har tjenesten fokus på barn som sliter grunnet psykiske lidelser hos foreldrene. Foreldrenes forhold til alkohol og andre rusmidler tas opp som tema ved konsultasjoner på ulike alderstrinn. Skolehelsetjenesten: I grunnskolen og i den videregående skolen er helsesøster et synlig og tilgjengelig tilbud til elever som trenger hjelp for egen psykisk helse. Både elever og foreldre kan få veiledning, oppfølging og om nødvendig henvisning til egnet helsetilbud av helsesøster. Foreldreveiledning gis for å styrke foreldrene i deres omsorgsrolle slik at

10 10 de kan være gode rollemodeller for egne barn. Røyk og rusmiddelbruk tas opp på bestemte klassetrinn. o Skilsmissegrupper - samtalegrupper for barn med foreldre som ikke bor sammen. Samtalegruppene søker å styrke barnets evne til å mestre foreldrenes samlivsbrudd og forebygge utviklingen av psykosomatiske plager. o VIP-prosjekt (Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom) på flere av de videregående skolene. Det er veiledning om psykisk helse for elevene på VG1. Helsesøster deltar sammen med skolen og Lillestrømklinikken. o Samarbeider med Oppfølgingstjenesten om ungdom som dropper ut av skolen. Helsestasjon for ungdom: er et tilbud til unge mellom år, og psykisk helse er ett av arbeidsområdene. Informasjon til russen om risikosituasjoner og misbruk av rusmidler er et tiltak. Tjenesten har oppfølgingssamtaler og henviser videre ved behov, og den samarbeider med spesialisthelsetjenesten for å gi rask hjelp til ungdom som strever med psykiske belastninger. Dette skjer gjennom o Helsestasjon for ungdom - psykisk helse: som drives i samarbeid med Ahus (Divisjon Psykisk helsevern - BUP og DPS), er et lavterskeltilbud til ungdom som trenger hjelp for psykiske problemer. Målsetningen er å forebygge utvikling av mer alvorlige psykiske plager/lidelser hos ungdom og motiverer ungdom for videre hjelp ved behov. Gjennom dette samarbeidet øker kompetansen både i førstelinjen og i spesialisthelsetjenesten. Psykososialt team (PS-teamet): Helsestasjon- og skolehelsetjenesten samt tjenestens samarbeidspartnere kan henvise barn, ungdom og familier til Psykososialt team. PSteamet gir kartleggings-, støtte- og vedlikeholdssamtaler over en tidsbegrenset periode. Samtalene kan eventuelt gis sammen med dem som har henvist i saken. PS-teamet arrangerer kurs i mestring av depresjon - KiD-kurs. (KiD-kurs er nærmere omtalt i punkt Psykisk helseteam.) Home-Start Familiekontakten (HSF): er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier som har minst ett barn under skolealder timer i uka. Avdelingen har frivillige familiekontakter. Familiekontaktene bidrar til å styrke foreldrerollen. De tilbyr støtte, vennskap og hjelp til å se gledene ved familielivet. De gir også emosjonell støtte og praktisk hjelp. o Kvinnekafeen er et prosjekt i Home-Start Familiekontakten (HSF) ut Den bistår innvandrerkvinner til å fungere best mulig i det norske samfunnet. Målet er økt livskvalitet ved å gi innvandrerkvinner muligheten til å dele sine ressurser, hindre isolasjon og ensomhet og skape et nettverk for enslige mødre. Kafeen er åpen hver mandag, og den søker å støtte kvinnenes sosialisering, språktrening og identitetsutvikling Avlastningstjenesten for barn og unge Avlastningstjenesten gir tilbud om støttekontakt, avlastning, omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistent til barn og unge i alderen 0-18 år med funksjonsnedsettelser og til deres pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Asak avlastningssenter er kommunens avlastningstilbud til denne brukergruppa. Ei egen ressursgruppe er opprettet for familier med barn med funksjonsnedsettelser. Gruppa er tverrfaglig sammensatt med representanter fra Asak avlastningssenter, helsestasjonene og Barne- og ungdomsbasen. Den gir råd og veiledning innen områder som søvn, ernæring, grensesetting og atferdsvansker, og den bistår familiene med å få en oversikt over og finne fram i hjelpeapparatet. Tilbudene gis som familiesamtaler eller som kortere praktisk bistand til familier med akutt behov.

11 Utdanningssektoren Pedagogisk-psykologisk avdeling (PPA) Avdelingens systemrettede arbeid er fokusert mot å hjelpe eller veilede kommunens barnehager og skoler for å bidra til gode utviklings- og læringsmiljøer for barn og unge. Blant avdelingens nåværende systemrettede oppgaver med særlig relevans til psykisk helse, kan blant annet nevnes implementering av SER-plan (plan for arbeid med Sosial- og Emosjonell og Relasjonell kompetanse) og Plan for godt læringsmiljø. I disse dager arbeides det også med en revidering av Plan for barn i sorg og krise i førskolen. Målet er å oppdatere planen etter ny forskning på feltet og å gjøre den gjeldende både for barn i førskole- og skolealder. PPA arbeider også med å utrede hvordan kommunen kan legge til rette et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud for barn/elever med vansker innen autismespekteret. I tillegg til nevnte prosjekter holder avdelingen ulike kurs for barnehager og skoler i blant annet mentalisering/tilknytning, regulering, mobbingens psykologi og ADHD. Avdelingen deltar med sin kompetanse i ulike typer tverretatlige samarbeidsfora som for eksempel pilotering av prosjektet Tidlig intervensjon i seks barnehager, SO-team og modellkommuneprosjektet. Målet med prosjektene og avdelingens kurs, er å bygge opp kompetanse og utvikle systemer og arbeidsmåter som styrker barnehagene og skolene i arbeidet med å gi barn og elever faglig og personlig utvikling innenfor rammer preget av tilpasset opplæring og mestringsopplevelse. Opplevelse av mestring er viktig for utvikling av god selvtillit og selvfølelse, noe som igjen fremmer utviklingen av god psykisk helse. PP-tjenesten i Skedsmo har i løpet av de siste skoleårene opplevd en stadig økning i antall henviste barn og unge der skolevegring og ulike typer oppmerksomhets- og atferdsproblematikk inngår som en del av problemene som ønskes utredet. PP-tjenesten anbefaler ofte viderehenvisning gjennom fastlegen til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for behandling av nevrobiologisk betingede oppmerksomhets- og atferdsvansker. PP-tjenesten henviser også elever til Psykososialt ressursteam og Barne- og ungdomsbasen (Basen) i Avdeling for barn og familie TOFU (Timeout for utvikling) TOFU er en del av Utdanningssektoren, holder til i Granneveien 22 på Skjetten og arbeider både system- og individrettet. Teamet består av 8 erfarne pedagoger med kompetanse på opplærings- og familiearbeid, og de bistår skolene i arbeidet med læringsmiljø og med å forebygge og redusere problematferd i Skedsmoskolen. I dette arbeidet har TOFU et nært samarbeid med både skolen, hjemmet til eleven og eventuelle andre som kan være aktuelle i den enkelte sak. Det er skolen, ved rektor, som henviser elever til TOFU. Foreldrene må være enig i at eleven henvises, og de undertegner henvisningen. Det er skolene selv som i henvisningen definerer hva som er problematferd. TOFU arbeider i et systemisk perspektiv og er opptatt av å finne ut hva som bidrar til å opprettholde negativ atferd. Mange av elevene som henvises til TOFU, er meget sårbare og har behov for spesiell tilrettelegging. Arbeidet med elevene foregår både inne i klasserommet og i systemet rundt elevene. Noen ganger kan det være aktuelt å ta eleven ut av klassen og inn på TOFU i kortere perioder. Dette gjøres alltid i samarbeid med foreldrene og skolen. TOFU bistår med veiledning og tilrettelegging både i læringsmiljøet og i hjemmet for å forebygge og dempe problematferd. Det er viktig med tett dialog for å oppnå god effekt og bedre læringsmiljøet.

12 12 Kompetanseheving, gjennom kurs i blant annet klasseledelse og forståelse og håndtering av problematferd, samt å være ressurspersoner i ulike nettverk og samarbeidsfora, er viktige arbeidsoppgaver for TOFU Kultursektoren Kultursektorens arbeid rettet mot barn og unge blir ikke i planen beskrevet separat, men inngår i en samlet beskrivelse av Kultursektorens tiltak (punkt 2.3 Kultursektoren). 2.4 Tiltak rettet mot voksne (18 år og eldre) Tjenestekontoret Tjenestekontoret ble opprettet i 2005 og er etter bestiller/utførermodellen en egen avdeling for vurdering og tildeling av tjenester til personer over 18 år. Fra 2007 tildeler Tjenestekontoret også tjenester som gis av kommunens psykiske helsevern til personer over 18 år. Tjenestekontoret har vært med på å utvikle regler for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene innen psykisk helsevern. Alle henvendelser om tjenester fra bruker, pårørende eller fra en offentlig etat, i eller utenfor kommunen, behandles av Tjenestekontoret. At alle søknader behandles av ett kontor, sikre likebehandling og rettsikkerhet for brukerne. Saksbehandlere utreder og tar stilling til om det foreligger et hjelpebehov og eventuelt hvilke tjenester som skal tildeles. De tjenester som det i hovedsak fattes vedtak om innen psykisk helsevern er: Støttekontakt Praktisk bistand opplæring Praktisk bistand - hjemmehjelp Ambulerende team, psykisk helse Hjemmesykepleie Kommunal bolig Bemannede boliger (Kommunal bolig med bemanning) IP (Individuell plan) Tjenestekontoret fatter ikke vedtak om følgende tjenestetilbud da disse tildeles direkte fra tjenestestedet: Tjenestetilbud fra Psykisk helseteam Tjenestetilbud fra Rusteamet Boveiledertjenesten i Rusteamet Tjenestetilbud fra Bjerkegården (åpent tilbud de som søker dit er velkomne) Avdeling for psykisk helse, rus og samhandling Hoveddelen av kommunens tilbud til voksne med psykiske lidelser eller rusproblemer gis av Avdeling for psykisk helse, rus og samhandling. Avdelingen omfatter boliger, brukerhus, ambulerende team, psykisk helseteam og rusteam. I forbindelse med NAV-reformen ble det besluttet å holde rusteamet utenfor sammenslåingen med NAV. Rusteamet ble organisert sammen med psykisk helse, i Avdeling for psykisk helse, rus og samhandling. Rusteamet, psykisk helseteam og boveiledertjenesten er samlokalisert i Romerike Helsebygg og har felles avdelingsleder. Avdeling for psykisk helse, rus og samhandling søker å fremme den enkelte brukers selvstendighet og evne til å mestre eget liv. Voksne brukere over 18 år er avdelingens målgruppe. Avdelingen gir tilbud til personer med psykiske problemer, eller som har en

13 13 psykiatrisk diagnose og til personer som har rusproblemer. Den gir også støtte, veiledning og hjelp til pårørende. Omfanget av tilbudet vurderes individuelt. En utfordring i tjenestetilbudene innen psykisk helse og rus er både å møte den enkelte bruker med forståelse og respekt og samtidig søke å gjøre brukeren mer selvstendig og øke brukerens evne til å mestre livet. Enkelte brukere kan nok, når problemene er store, ønske seg hjelp og forståelse for de vanskene de har, og i mindre grad ønske seg krav til egeninnsats for å utvikle seg selv og mestre hverdagen med dens mange problemer. Tjenestetilbudene i Avdeling for psykisk helse, rus og samhandling er frivillige tilbud. Det kan medføre at de som er misfornøyd med tilbudet eller mener at tilbudene ikke passer for dem, lett slutter, mens fornøyde brukere blir værende Brukerundersøkelsen 2009 Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i Avdeling for psykisk helse, rus og samhandling våren For avdelingen Bjerkegården og Psykisk helseteam var det også en brukerundersøkelse i 2006, og eventuelle endringer i brukernes opplevelse av disse to tjenestetilbudene var en del av brukerundersøkelsen. Da brukerundersøkelsen ble gjennomført i 2009, var det egenandel for bruk av tjenestetilbudet Psykisk helseteam. Mange av brukerne reagerte sterkt på denne egenandelen, og brukerundersøkelsen viste at egenandelen medførte at flere brukere ikke så seg økonomisk i stand til å benytte dette tjenestetilbudet. Egenandelen er nå, etter pålegg fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus, avviklet. Antall brukere av Bjerkegården økte betraktelig fra 2006 til 2009, og det er blitt fulgt opp med en bemanningsøkning. De brukere, som oftest var på Bjerkegården, var mest fornøyd med stedet og tjenestetilbudet. For ambulerende team, psykisk helse (tjenestetilbudet tildeles av Tjenestekontoret) var det klar tilbakemelding fra brukerne om at omfanget av tjenestetilbudet var for lite. For rusteamet var det de brukerne, som oftest hadde kontakt med teamet, som var mest fornøyd med tjenestetilbudet. For boligene var det spesielt beboerne i Stalsberggata, som var fornøyd med tjenestetilbudet. Et problem, som flere av beboerne i Salerudveien nevnte, var at det ikke er greit å ha psykiatri og rus samlet i en boenhet Bjerkegården brukerhus Bjerkegården brukerhus er et lavterskeltilbud for voksne mennesker med psykiske lidelser. Gjennom meningsfulle aktiviteter, brukermedvirkning og sosial tilhørighet har Bjerkegården som formål å være med å bidra til best mulig psykisk helse for den enkelte. Formålet er at brukeren gjennom medvirkning og mobilisering av egne ressurser styrker mulighetene til å mestre eget liv. Bjerkegården er et tilbud om hjelp til selvhjelp. Målgruppen er brukere i alderen år som har interesse for, og som er i stand til å nyttegjøre seg det tilbudet som gis. Brukerne må være villig til å delta i det sosiale fellesskapet; der vanlig atferdsmessige regler gjelder. Bjerkegården har per september 2011 i overkant av 90 brukere, og de fleste brukerne er der 1-3 ganger i uka. I tillegg samarbeider Bjerkegården tett med ulike frivillige lag og foreninger. Aktiviteter på Bjerkegården drives i samarbeid mellom brukere og ansatte. Eksempler på aktiviteter er:

14 14 Akershus kunstsenter holder ulike kurs på Bjerkegården 2-3 ganger per år. Ellers holdes kurs av brukere eller ansatte. Keramikkverkstedet er i hovedsak drevet i samarbeid mellom brukere og en representant fra en frivillig organisasjon. Bjerketrimmen ; svømming i terapibasseng og trening i Skedsmohallen. Siden januar 2011 har trening i Skedsmohallen vært et samarbeid mellom den kommunale fysioterapitjenesten, ambulerende team, kirkens bymisjon og Bjerkegården. Bjerkegården har egen tur- og gågruppe. Matlaging. Det er felles lunsj på huset hver dag, middag en dag i uka, samt julebord påskelunsj o.a. Tema- og samtalegrupper i samarbeid med psykolog fra psykisk helseteam. Ukentlige husmøter der brukere og ansatte i fellesskap diskuterer aktuelle saker på huset. Diverse oppussings- og vedlikeholdsarbeid. Hagearbeid Ambulerende team, psykisk helse Ambulerende team, psykisk helse (tidligere Psykiatrisk hjemmetjeneste) gir hjelp/bistand til mennesker med psykiske lidelser med utgangspunkt i den enkeltes behov. Tjenesten tildeles av Tjenestekontoret, og den er en fleksibel tjeneste som raskt kan tilpasses ut fra endring i den enkelte brukers behov. Tilbudet er begrenset til tjenestens åpningstider på dagtid - mandag til fredag. Sammen med andre kommunale tiltak bidrar Ambulerende team, psykisk helse til at flere kan bo i egen bolig, og tjenesten er et viktig bidrag for å forebygge innleggelse i institusjon. Ambulerende team, psykisk helse gir tilbud om: - Støttesamtaler. - Støtte og veiledning til selv å greie viktige funksjoner som personlig stell og pleie, husarbeid, matlaging, innkjøp osv. - Hjelp og bistand ved legebesøk. - Hjelp til samarbeid med andre hjelpeinstanser og med pårørende. - Hjelp til å søke sosial kontakt med andre mennesker. Med fokus på ressurser og mestring er målet å støtte opp under den enkeltes ansvar for sitt eget liv. Det legges vekt på å fremme brukermedvirkning og koordinering av ulike tjenester Psykisk helseteam Psykisk helseteam er tverrfaglig sammensatt og består av en psykiatrisk sykepleier og to psykologer. Helseteamet er en allmennhelsetjeneste og gir et lavterskel og i hovedsak kortidsrettet tilbud til voksne innbyggere i kommunen. Personer med milde til moderate psykiske vansker prioriteres. Ved alvorlige psykiske helseproblemer gis langvarig oppfølging i samarbeid med andre tjenester. Brukerne har ofte mange og sammensatte problemer. Det kan dreie seg om livskriser relatert til alvorlig somatisk sykdom, tap av nære relasjoner, volds- og overgrepsproblematikk eller tap av arbeids- og funksjonsevne. Det individuelle tilbudet omfatter forebygging, tidlig hjelp og behandling og gis som samtaler, gruppetilbud (KiD-kurs) og konsultasjoner. KiD-kurset er basert på kognitiv, sosial læringsteori, og det følger kursboka Å mestre depresjon. Det er et lavterskeltilbud, og en trenger ikke henvisning for å delta. Deltakere på kurset får økt kunnskap om depresjon og opplæring i bruk av metoder og mestringsteknikker for å redusere symptomer på depresjon.

15 15 Hovedtema på kurset er å redusere negative automatiske tanker, komme i gang med opplevelser og hendelser som tidligere har gitt glede, samt øke sine sosiale ferdigheter. KiD-kurset er testet ut internasjonalt, og det har signifikant positiv effekt ved depresjon. Det systemrettede tilbudet omfatter undervisning og veiledning til andre yrkesgrupper i kommunen og deltagelse i prosjektgrupper. Psykisk helseteam er en del av psykososialt kriseteam i Skedsmo. Det er en økende andel brukere som selv tar kontakt med teamet, og i tillegg har fastlegene økt antall henviste. Henvendelsene fra eksterne fagetater har vært synkende. Teamets kapasitet ble i forbindelse med budsjettbehandlingen i 2010 redusert med en fagstilling, tilsvarende 25 % reduksjon av teamet. Redusert kapasitet samt økende pågang har medført at ventelisten har blitt lengre Rusteamet Rusteamet har ansvaret for oppfølging av personer over 18 år med avhengighet til alkohol, medikamenter, og/eller illegale stoffer. Svært mange har en blandingsavhengighet hvor de kombinerer ulike typer rusmidler. Rusteamet har hovedfokus på personer mellom år, samt dem som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Arbeidet med rusmisbrukere omfatter oppfølging i dagliglivets gjøremål i egen bolig, bistand til å nyttiggjøre seg hjelpeapparatet og gruppetilbud med flere sosiale tiltak og felles aktiviteter. Rusteamet samhandler med Avdeling rus og avhengighet, ARA seksjon Lillestrøm (Ahus) rundt enkeltpasienter med store og sammensatte problemer. Den ordinære driften er midlertidig styrket ved tilskuddsmidler til engasjementstillinger gitt etter søknad til Helsedirektoratet I tillegg driver rusteamet prosjekter igangsatt med midler fra Helsedirektoratet. Henvendelser til rusteamet kan komme fra brukerne selv, fra pårørende eller fra andre hjelpeinstanser som NAV, fastleger og spesialisthelsetjenesten. Gjennom modellkommuneprosjektet styrkes innsatsen rettet mot barn med psykisk syke eller rusmisbrukende foreldre. For rusteamet og helsestasjonene vil innsatsen også omfatte gravide med rusproblemer, og i tillegg kvinner, som ikke er rusmisbrukere, men som drikker alkohol mens de er gravide eller ammer spedbarn. Det er viktig å gi innsikt i rusmidlenes virkning på foster og diende spedbarn. Økt kunnskap om alkohol og rus viser at det er ønskelig å ha fokus på forhold som gjelder barn, når foreldrene drikker alkohol eller ruser seg på annen måte Boveiledertjenesten I 2009 startet kommunen opp en egen boveiledertjeneste for vanskeligstilte personer med eller uten rusavhengighet. Tjenesten omfatter 4 stillinger (2 faste stillinger og 2 midlertidige stillinger). Boveiledertjenesten har personalbaser i Korshagen og i Leirsundveien for å etablere et kontaktpunkt i bomiljøer som det har vært et negativt fokus på. Tjenestetilbudet er åpent 3 dager i uka, og beboere i områdene kan lett komme i kontakt med kvalifisert hjelpepersonell dersom de ønsker dette. Boveiledertjenesten er også proaktive ved at de oppsøker enkeltbeboere eller bomiljøer. Boveilederne yter lavterskelhjelp og bistår beboerne i kontakten med det øvrige hjelpeapparatet. For å få bistand av boveiledertjenesten retter søkeren en henvendelse direkte til tjenesten. Det vil da bli opprettet kontakt med søker for en vurdering av bistandsbehov. Boveiledertjenesten fatter selv vedtak på tjenestene de yter.

16 Boliger Tabell 1: Kommunens boliger for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer Boligprosjekt Beskrivelse Stalsberggata 16 7 leiligheter med en personalbase og døgnbemanning. Salerudveien 2 20 boenheter med personalbase og døgnbemanning. Omfatter både boliger for personer med psykiske helseproblemer og boliger for personer med rusproblemer. Kommunale Flere kommunale boliger ligger spredt eller samlet i kommunen. I boliger uten leiligheter fast bemanning kan beboerne motta tjenestetilbud fra Ambulerende team, Boliger i tilknytning til bo- og behandlingssentrene psykisk helse, hjemmesykepleien, rusteamet eller boveiledningstjenesten. Det er varierende omfang, men det bor mange med psykiske vansker i disse boligene Folkehelsetjenesten Fastlegene og legevakten er en viktig del av tilbud i kommunen til mennesker med psykiske lidelser. Trolig omhandler mellom % av konsultasjonene hos fastlegene psykisk helse. Fastlegene har en sentral rolle blant annet ved behandling, medisinering, henvisning til spesialisthelsetjenesten og ved øyeblikkelig hjelp. Mange av dem som oppsøker fastlegen, gjør dette for plager som ikke i utgangspunktet kategoriseres som psykiske lidelser, men som i mange tilfeller er et symptom på nettopp dette. I helgene er mange av henvendelsene ved legevakten grunnet i problemer knyttet til rus. Antallet bekymringsmeldinger som kommuneoverlegen får fra pårørende, naboer og politiet vedrørende psykiatri og personer med rus problemer, er økende. Det er ikke faste rutiner for samarbeidet mellom fastlegene og det øvrige kommunale hjelpeapparatet. Det medfører at hva som skjer i den enkelte saken, kan variere og være situasjons- og personavhengig. I 2010 henviste fastlegene 81 personer til Psykisk helseteam Fysio- og ergoterapitjenesten Brukere av Bjerkegården har sitt eget Aktiv på dagtid i Skedsmohallen, Bjerketrimmen, med treningsøvelser veiledet av personale fra Avdeling for psykisk helse, rus og samhandling og av fysioterapeuter fra Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen. Fysisk aktivitet er en viktig faktor for både fysisk og psykisk helse. Når man samtidig vet at den fysiske helsen ofte er dårligere hos mennesker som sliter psykisk, er det viktig å etablere tilpassede tilbud. Målsetningen ved oppstart var at alle tilbudene skulle være åpne, men deltakernes behov er så ulike at dette ikke lot seg gjøre. Tjenesteyterne har tillit hos brukerne, og de er viktige i motivasjonsarbeidet for at en bruker skal komme i gang med nye helsefremmende og sosiale aktiviteter. I dag er tilbudet åpnet opp for noen flere grupper, og brukere av Kirkens Bymisjon i Lillestrøm er faste deltakere på trimmen. Aktiv på dagtid er også omtalt under punkt Aktiv på dagtid NAV For mange mennesker med problemer innen psykisk helse og/eller rus kan tiltaks- og velferdsordningene i NAV være avgjørende for å ha et livsgrunnlag dersom de ikke har arbeidsinntekt. For andre gir tiltakene i NAV mulighet for å endre livet ved å komme i arbeid. Arbeidsledighet er en sterk risikofaktor for psykiske problemer. Å hjelpe brukere til innpass i arbeidslivet er en av de viktigste oppgavene til NAV. Mennesker med psykiske problemer eller rusavhengighet har ofte liten erfaring med arbeidslivet og stiller svakt i konkurransen om arbeid.

17 Kvalifiseringsprogrammet I forbindelse med sosialtjenestens samorganisering i NAV, ble det igangsatt et kvalifiseringsprogram som nytt tiltak i tjenesten. Kvalifiseringsprogrammet er ett av regjeringens viktigste virkemidler i kampen mot fattigdom. Tiltaket delfinansieres av statlig tilskudd. NAV Skedsmo har et arbeidskrav på å ha gjennomsnittlig 127 deltakere per måned med i programmet i Målet med programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker. Kvalifiseringsprogrammet kan bestå av tiltak både fra kommunen, fylkeskommunen, arbeidsog velferdsetaten, andre statlige myndigheter, frivillige organisasjoner og private bedrifter. Tilrettelegging av program og utbetaling av stønad krever samordning av tiltak og tjenester fra mange tjenesteytere. NAV-kontoret har et hovedansvar for å følge opp deltakerne og påse at programmet følges opp Arbeids- og aktivitetstiltak til personer med psykiske helse- og/eller rusproblemer NAV har gjennom forskjellige tiltak tilbud til mennesker med psykiske helseproblemer eventuelt kombinert med rusproblemer. Tiltakene i NAV kan endre seg i tråd med behov og oppdrag fra politisk hold. Arbeidsretta tiltak i NAV har gradvis utviklet seg slik at flere tiltak i dag er tilpasset dem som trenger lengre tid, kartlegging eller erfaringsmessig må ha oppfølging for å mestre kravene i arbeidslivet Veilednings- og oppfølgingslos NAV Skedsmo har en ansatt som blant annet bistår brukere som trenger hjelp i kontakten med NAV eller trenger spesiell oppfølging når de skal prøve seg i jobb eller aktivitet. Det er særlig brukere med psykiske vansker som har behov for dette tjenestetilbudet Økonomisk trygghet De viktigste ordningene som NAV forvalter, for å sikre økonomisk trygghet for mennesker med psykiske helse- eller rusproblemer, er dagpenger under arbeidsløshet, arbeidsavklaringspenger, stønad til livsopphold til tiltaksdeltakere, uførepensjon, husbankens bostøtteordning og økonomisk sosialhjelp. Dersom vanskene er spesielt store og brukeren har dårlig struktur på sin økonomi, kan NAV bistå med forvaltning av inntekten over en periode. Gjeldsrådgivning er også et tjenestetilbud som er viktig for flere brukere med psykiske helseog/eller rusproblemer Hjelp til bolig En tilfredsstillende bolig har stor betydning for generell velferd, trivsel, struktur og trygghet i tilværelsen. NAV medvirker til å skaffe bolig til mennesker som ikke selv kan ivareta sine interesser og behov i boligmarkedet. Dette gjøres i hovedsak ved råd og veiledning om hvordan skaffe seg bolig i det private leiemarkedet, eventuelt ved hjelp av kommunal garanti for depositum Kultursektoren For kommunens kulturarbeid står egenverdien ved en kulturopplevelse i sentrum. Kulturlivet tilrettelegger for at alle skal ha mulighet til å oppleve kultur i form av livsutfoldelse og opplevelser. Deltakelse og egenaktivitet er vesentlig i et lokalt kulturliv. Gjennom å ta ansvar

18 18 for aktivitet, gjennom medvirkning fra lokale lag/foreninger og gjennom tilrettelegging for aktivitet søker kultursektoren å hindre ensomhet og mistrivsel. Dette gjelder generelt i arbeidet som gjøres for alle aldersgrupper, fra barn til pensjonister, og spesielt for enkelte brukergrupper. Holdningsskapende arbeid og aktiviteter som fremmer medvirkning, vil alltid stå sentralt i det kommunale kulturarbeidet Forebyggende arbeid innenfor kultur Det er vanskelig å sette et klart skille mellom forebyggende tiltak og lavterskeltilbud / helsefremmende tiltak. Når for eksempel en ungdom får tillit og oppgaver som bidrar til at vedkommende finner en ny friskere og mer konstruktiv retning i livet, kan det kalles forebyggende arbeid, men er også et resultat av lavterskeltilbud for ungdom. De fleste tilbudene som gis, er åpne for alle, men noen har likevel spesielle målgrupper. Tilbudene utvikles i samarbeid mellom de ulike tjenesteyterne i kommunen. Mange tilbud har utgangspunkt i uttalte ønsker fra brukere innenfor psykisk helse. Til gjennomføring av gruppetilbud benyttes hovedsakelig fritidskontakter. I enkelte tilbud er det behov for spesialkompetanse for at gjennomføringen skal bli god. I andre tilfeller handler det om å følge deltakerne til/fra tilbudene. Det er ingen krav om diagnose for deltakelse i de åpne kultur- og fritidstilbudene. At det likevel er en tendens til at en gruppe ofte blir homogen, kan skyldes at like trekker like, og skaper ett vi basert på sine fellestrekk Aktiv på dagtid Aktiv på dagtid er et lavterskeltilbud med fysisk aktivitet og trening på dagtid for voksne som i en kortere eller lengre periode mottar trygd eller stønad. Det ble igangsatt høsten 2006 gjennom et samarbeid mellom Akershus Idrettskrets, lokale lag og foreninger og Skedsmo kommune. Aktiv på dagtid har senere vært driftet av Nedre Romerike Handicapidrettslag (NERO HIL), og de tilbyr trening i sal, svømming og stavgang. Deltagerne betaler en årskontingent på kr. 250,-. Mot et lite tillegg kan de også delta på idrettslagets øvrige treningstilbud på kveldstid. Aktiv på dagtid er også omtalt under punkt Fysio- og ergoterapitjenesten Litteraturgruppe I litteraturgruppa for mennesker med psykiske plager på Strømmen bibliotek er det med både personer som bor i egne boliger og personer som bor på institusjon eller i kommunale boliger. Litteraturgruppa møtes hver fjortende dag i bibliotekets lokaler for å diskutere den boka de har lest. Gruppa ble i mange år ledet av bibliotekar, men er nå selvgående med støtte fra biblioteket. Deltagerne rekrutterer selv nye medlemmer, men biblioteket kan også formidle ønsker om deltagelse Fritidsgrupper for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kultursektoren har flere fritidsgrupper ledet av fritidskontakter på kveldstid for unge og voksne med nedsatt funksjonsevne. Noen aktivitetstilbud foregår på Skjetten fritidssenter, mens andre tiltak ikke er bundet opp til et bestemt sted, men benytter de fritidsmulighetene som naturen gir, og de kulturtilbudene som allerede finnes i lokalmiljøet. Gruppetilbudene er av stor betydning for å skape nettverk og styrke livskvaliteten til deltagerne. I tillegg hindrer de isolasjon. For å imøtekomme behovet for møteplasser for denne brukergruppa lanserte Kultursektoren høsten 2009 et åpent og uforpliktende fest- og diskotektilbud til unge. Opplegget ble ledet av

19 19 fritidskontaktene. Gjennom støtte fra nabokommunene og frivillige organisasjoner har JollyFriday på Skjetten fritidssenter blitt en populær månedlig møteplass, også for brukere som tidligere ikke har turt å være med på ungdomsrelaterte, sosiale arrangement Bli med prosjektet Kultursektoren gjennomførte i 2009 Bli med prosjektet. Prosjektets formål var å styrke integreringen ved å få ungdom med flerkulturell bakgrunn, men som i liten grad deltar i det eksisterende fritidstilbudet eller annen aktivitet, til å delta i aktiviteter på fritiden. Ulike forhold som økonomi, språk, foreldreinnsats (eks. transport, dugnad), nettverk og religiøse/kulturelle restriksjoner, ga utfordringer underveis. For dem som deltok, var prosjektet meget positivt, men det krevde større ressurser enn det Kultursektoren kunne avsette over tid Skedsmo frivilligsentral Frivilligsentralen i Skedsmo er kommunal, og den er en del av Kultursektoren, Fritids- og ungdomsavdelingen. Målsettingen for frivilligsentralen er å være en møteplass og et bindeledd, mellom engasjerte enkeltmennesker i alle aldre, samt frivillige og offentlige organisasjoner. Frivilligsentralen er en katalysator for ideer til frivillig arbeid. Frivilligsentralen skal bidra til: økt aktivitet og samarbeid i nærmiljø og lokalsamfunn økt medvirkning og stimulere til læring hos enkeltpersoner og grupper utvikling av økt sosial kontakt å skape trygghet og tilhørighet gjennom en inkluderende og støttende holdning med pålitelig assistanse når hjelp er nødvendig Målsettingen søkes nådd gjennom konkrete aktiviteter, organisering av frivillig hjelp til enkeltpersoner og grupper. Noen eksempler på aktiviteter i regi av Skedsmo frivilligsentral: Møteplasser slik som åpent hus og sommerkafé. Deltakelse i planlegging og gjennomføring av kulturuke for eldre i kommunen. Tilrettelagt julaftenarrangement for enslige. Samarbeid med Bjerkegården brukerhus om forskjellige aktiviteter. Koordinering av natteravnene i Skedsmo. Formings- og matkurs for elever ved Gjellerås skole. Besøkstjeneste (17 faste frivillige). Deltar i svømmeaktivitet for mennesker med psykiske lidelser. Driver Skedsmohallen trivselssenter to ganger per uke. Turgruppe. Lesesirkler Den kulturelle spaserstokken Kultursektoren samarbeider med Helse- og sosialsektoren for å gi gode kunst- og kulturtilbud for kommunens eldre. Det er først og fremst eldre på institusjon som har deltatt i tilbudene inntil nå, men fra 2011 er tilbudet utvidet til å gjelde også hjemmeboende eldre. Målet er å bidra til bedre livskvalitet og økt helse i den eldre befolkningen. Forskning viser at deltakelse og aktivitet har en helsefremmende effekt. Tiltakene i Den kulturelle spaserstokken bidrar til å hindre isolasjon og ensomhet blant eldre og er et tiltak som fremmer psykisk helse.

20 Samhandling med eksterne aktører Akershus universitetssykehus (Ahus) Romeriksprosjektet som er et forpliktende samhandlingsprosjekt om psykisk helse på Romerike i regi av Ahus, deltar Skedsmo sammen med kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Gjerdrum, Fet og Rælingen. Prosjektet er finansiert med midler fra Helsedirektoratet, og prosjektperioden er satt til 3 5 år. Formålet med prosjektet er å bidra til utvikling av kunnskapsbasert praksis i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med alvorlige psykiske lidelser, enten lidelsen opptrer alene eller i kombinasjon med rusmiddelmisbruk, kognitiv svikt eller annen funksjonsnedsettelse. Ofte har disse brukerne samtidig langvarige og sammensatte behov for tjenester, og et helhetlig og sammenhengende behandlings- og tjenestetilbud fra kommune- og spesialisthelsetjenesten er ønskelig. Et kvalitetsmessig godt tilbud skal fremme mestring i dagliglivet. Målsetningen er: Økt mestring og sosial inkludering. Styrke evnen til å kunne bo i egen bolig. Redusert oppholdstid i døgnavdelinger. Redusert bruk av tvang. Bedre kontakten mellom pasienter/pårørende og hjelpeapparatet. Øke tilgangen på hjelp. Bedre livskvaliteten. Effektmål og læringsmål for ansatte og for tjenesteapparatet er: Bedret samhandling mellom fagfolk internt og på tvers i kommuner og med spesialisthelsetjenesten. Økt relasjonell kompetanse og kunnskap om effekter av samhandling. Økt kompetanse om kunnskapsbasert praksis. Økt bruk og viten om brukeres og pårørendes kunnskap, og nettverkets betydning for psykisk helse. Samarbeidet mellom Skedsmo kommune og Ahus innenfor psykiske helsetjenester fungerer i de fleste tilfeller bra. Men det skal ikke legges skjul på at samhandling til tider er krevende. I planperioden vil dette prosjektet sammen med innføringen av samhandlingsreformen være det viktigste bidraget til å bedre samarbeidet Frivillige lag og foreninger Frivillige lag og foreninger er viktige aktører i det psykiske helsearbeidet i kommunen. Det eksisterer i dag flere møtepunkter med pårørendes foreninger og brukerorganisasjoner Mental Helse Mental Helse, Skedsmo er en sosialpolitisk medlemsorganisasjon og har som formål: At alle skal ha en best mulig psykisk helse. At innbyggerne i kommunen skal ha mulighet for å leve et liv basert på uavhengighet, selvstendighet og mestring. Mental Helse, Skedsmo: Arbeider for et samfunn med økt åpenhet og bekjemper fordommer rundt psykiske problemer.

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien

Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien Migrasjonshelse i Barne- og Ungdomspsykiatrien Psykolog Anders Løvdahl BUP - en del av Barne- og Familieklinikken BUP, Habiliteringstjenesten, Pediatri og Gyn/føde/barsel Dekker Nord-Trøndelag, Sykehuset

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem?

Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Den gode kommune Bærebjelken også for de som er i ferd med eller har utviklet rusmiddelproblem? Kommunaldirektør Tor Åm,10. november 2008 Utfordringer for velferdsstaten; 1. Økende press på tjenester 2.

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene November 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Inn på tunet konferanse Ta meg på alvor fordi jeg fortjener det! Honne, 25. mars 2009 Anne Helene Toft Rådgiver, Fylkesmannen i Oppland Prosjektmedarbeider KVP NAV Oppland Kvalifiseringsprogrammet

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017

Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017 Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2017 Plan for rus- og psykisk helsearbeid 2013-2016 Innledning: Rusmiddelmisbruk og psykiske lidelser kan være svært belastende for den som rammes, også familie,

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011

RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON TIL DRIFTSKOMITEEN 26.01.2011 1 HELHETLIGE TJENESTER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 RUSAVDELINGEN RUSTJENESTEN RUSPROSJEKTENE Lov om sosiale tjenester kap. 6

Detaljer

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum

OM BARNEVERNVAKTEN. Barnevernvakten Asker og Bærum Barnevernvakten Asker og Bærum OM BARNEVERNVAKTEN Barnevernvakten ble opprettet som prosjekt i Asker og Bærum i 1991. Fra 1994 er Barnevernvakten en interkommunal tjeneste som dekker kommunene Asker og

Detaljer

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU

Utvidet skolehelsetjeneste. -BUP I Skolene. Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Utvidet skolehelsetjeneste -BUP I Skolene Jo Magne Ingul Psykologspesialist BUP Sykehuset Levanger Førsteamanuensis II RKBU, NTNU Hva skal vi snakke om? Samarbeidsprosjektet Bakgrunnen Hva vi har gjort

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten

Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten LØRENSKOG KOMMUNE Kommunalt psykisk helsearbeid blant unge og samhandling med spesialisthelsetjenesten Faglig leder ved Psykisk helsetjeneste for barn, unge og voksne Brita Strømme 29.04.2013 bse@lorenskog.kommune.no

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av:

Problemer som ofte viser seg å ha tilknytning til rusmisbruk, og som handlingsplanen tar sikte på å redusere omfanget av: Vedtatt i kommunestyret den 25.05.2004 1. MÅL Handlingsplanen skal være retningsgivende for rusmiddelpolitikken i Gjemnes. Planen skal være et virkemiddel til å forebygge rusmiddelskader og å redusere

Detaljer

Melhus familiesenter

Melhus familiesenter Melhus familiesenter En åpen dør for gravide og småbarnsfamilier i Melhus kommune Hvorfor familiesenter? Flere sentrale føringer ifht å utvikle bedre lokal samhandling mellom hjelpetjenester for barn,

Detaljer

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i helsearbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 24. mai 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010

KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 KRØDSHERAD KOMMUNES PSYKIATRIPLAN FOR TIDSROMMET 2007 2010 Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 14.12.06 Grunnlaget for årlige tiltak er psykiatriplanen som ble utarbeidet i 1998. Tiltaksplanen er justert

Detaljer

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING

TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING. Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? TIDLIG INTERVENSJON LANGSIKTIG OPPFØLGING TIDLIG INTERVENSJON- LANGSIKTIG OPPFØLGING Hvordan komme inn for sent så tidlig som mulig? Jeg vil at mitt mitt barn skal få det bedre enn jeg selv har hatt det. 2 Kommunepsykolog: Mulighetenes rom Oppdage

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens og morgendagens behov»

Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens og morgendagens behov» Helsedirektoratet postmottak@helsedir.no Oslo, 30. september 2013 Vår ref: 1137-TLH/ste Høringsuttalelse til «Forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre tjenester som møter dagens

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE

INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE INFORMASJON OM RUSARBEIDET I VERDAL KOMMUNE KOMITE FOR MENNESKER OG LIVSKVALITET 15.02.12 Georg Sørmo, Vibeke Veie-Rosvoll 1 SAMMENHENGENDE TILTAKSKJEDER RUSKOORDINATOR RESSURSTEAM RUS 2 ORGANISERING -

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING:

Gjøre noe med det! FRA BEKYMRING TIL HANDLING: FRA BEKYMRING TIL HANDLING: Gjøre noe med det! Tidlig intervensjon innen psykisk helse, alkohol og vold. Introduksjonskurs i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Detaljer

Voksne for Barn 2014

Voksne for Barn 2014 Voksne for Barn 2014 Hvem er Voksne for Barn? o voksne som bryr oss om barn o ideell medlemsorganisasjon 2565 medlemmer 9 lokallag 205 talspersoner o etablert i 1960 o fremmer barns psykiske helse i Norge

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre OVERFØRING AV RUSTJENESTEN VED NAV STEINKJER TIL ARBEIDSSENTRALEN Arkivsaksnr: 2014/7659 Klassering: F63 Saksbehandlere:

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Psykososial beredskap i kommunene

Psykososial beredskap i kommunene 1 Psykososial beredskap i kommunene Konferansen Beredskap i etterpåklokskapens tid 13.-14. mai 2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Knut Hermstad Dr.art, fagkoordinator RVTS Midt 2 Hva har vi lært? Psykososial

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan

Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015. til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan Mål og tiltaksplan for perioden 2013-2015 til Notodden kommunes ruspolitisk handlingsplan 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 4 2 Nye tiltak iverksatt i perioden 2011-13... 4 3 Nye nasjonale føringer og veiledere

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege Revidert av: Mona S. Søndenå/kriseteamet Tot. ant. sider: 1 av 3 FORMÅL: Sikre et hjelpetilbud som kan gi psykososial førstehjelp til personer som er eksponert for traumatiske opplevelser i forbindelse

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen. Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Likeverdige helse- og omsorgstjenester for innvandrerbefolkningen Kirsten Mostad Pedersen, seniorrådgiver avd. for minoritetshelse og rehabilitering Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører

Detaljer

Vedlegg til handlingsprogrammet 2009-2012

Vedlegg til handlingsprogrammet 2009-2012 TEMAPLAN FOR PSYKISK HELSE Vedlegg til handlingsprogrammet 2009-2012 1 INNHOLD 1 Innledning... 3 2 Opptrappingsplan og opptrappingsmidler (1999-2008)... 3 3 Forekomst av psykiske lidelser... 3 4 Kommunens

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Bærekraftig arkitektur for alle. Et samarbeidsprosjekt mellom Rusteam - Røros kommune, Husbanken og NTNU.

Bærekraftig arkitektur for alle. Et samarbeidsprosjekt mellom Rusteam - Røros kommune, Husbanken og NTNU. Bærekraftig arkitektur for alle. Et samarbeidsprosjekt mellom Rusteam - Røros kommune, Husbanken og NTNU. Problemstilling: Hvordan å sikre at vanskeligstilte på boligmarkedet får adgang ikke bare til et

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS

GOLF SOM TERAPI. Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS GOLF SOM TERAPI Et av flere gruppebehandlingstilbud til pasienter med alvorlig og langvarige psykoselidelser på Jæren DPS Mål Visjon Golf skal etableres som en fritidsaktivitet også for psykisk syke Hovedmålsetting

Detaljer

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014

Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 Oversikt over tverrfaglige samarbeidsfora i Modum kommune pr. januar 2014 TITTEL: MÅLGRUPPE: MØTEHYPPIGHET: DELTAKERE: MÅL/ ANNET: Tverretatlig tiltaksteam for barn og unge (TTT) Tverretatlig medarbeider

Detaljer

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014 / / il q1145 bni,) Landets kommuner Deres ref: Vår ref:08/18250 Vår dato: 16.1.2014 Nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd innenfor de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen 2014

Detaljer

Det gis tilbud til barn og unge over og under 18 år som har psykososiale problemer. Det er nødvendig med henvisning via fastlege, helsesøster, skole,

Det gis tilbud til barn og unge over og under 18 år som har psykososiale problemer. Det er nødvendig med henvisning via fastlege, helsesøster, skole, Ullensaker KOMMUNE Informasjon om tiltak for barn og ungdom Barnehage tlf. 66 10 82 15 Målgruppe: Beskrivelse: Opptak: Spesialundervisning: Barn i alder 0-6 år 11 barnehager har kommunal drift, mens over

Detaljer

Informasjon og veileder for pårørende til personer med psykiske helseproblemer i Ålesund kommune

Informasjon og veileder for pårørende til personer med psykiske helseproblemer i Ålesund kommune ålesund kommune Veilederbrosjyre Informasjon og veileder for pårørende til personer med psykiske helseproblemer i Ålesund kommune Veilederbrosjyren er utarbeidet i samarbeid med Helse Sunnmøre og LPP.

Detaljer

STATUS OPPFØLGING AV TILTAK I RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2007-2009. 31.03.2007 Iverksatt. 01.09.2007 Iverksatt

STATUS OPPFØLGING AV TILTAK I RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2007-2009. 31.03.2007 Iverksatt. 01.09.2007 Iverksatt STATUS OPPFØLGING AV TILTAK I RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN 2007-2009 Tiltak Beskrivelse av tiltaket Frist Status Merknader 4.1.1 Dialogkonferanse for gjennomgang av den ruspolitiske handlingsplanen Gjennomgang

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

Senter for rusforebygging

Senter for rusforebygging Senter for rusforebygging Målsetting: Gi et faglig godt tilbud til målgruppen i alle avdelingene. Utvikle tilbudet i tråd med utviklingen i samfunnet og endringer i rusmiljøene. Senter for rusforebygging

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre

Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre Arbeid med enslige mindreårige asylsøkere i omsorgssentre. Psykologer som hjelper flyktninger 09.11.15 Hanne Rosten hanne.rosten@bufetat.no Tlf 46616009 Leder Enhet for psykologressurser, Bufetat region

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering

KONGSVINGER KOMMUNE. Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Helse/omsorg Gruppe 5 Rushåndtering Problemstillinger? Hvilke problemstillinger har gruppen hovedsakelig fokusert på / jobbet med? Samhandling mellom enheter/instanser.

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus

Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse. Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Arbeidet med strategi barn og unges psykiske helse Anette Mjelde, avdelingsdirektør psykisk helse og rus Regjeringens Strategiplan for barn og unges psykiske helse... sammen om psykisk helse (2003-2008)

Detaljer

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Nettverksamling Ungdom, samhandling og mestring 4. + 5. april 2013 Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Helse - sosial Problemet: Økende psykososiale helseproblemer hos unge, vanskelig

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER

PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER SOSIALTJENESTEN NAV VADSØ PROSJEKTPLAN FOR VADSØ KOMMUNE, FORSØK MED BRUK AV TILLITSPERSONER FOR MENNESKER MED RUSRELATERTE PROBLEMER 0 Bilde: Prosjekt Arbeid for bedre bolig / Tillitspersonforsøket 2009

Detaljer

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID

FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID FRA INNSATT TIL ANSATT VEIEN FRA FENGSEL TIL ARBEID 14 a - gir alle som ønsker bistand rettet mot arbeid en rett til: Behovsvurdering: vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid. Arbeidsevnevurdering

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care for ungdom Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når jeg ikke har det bra? En veiviser til tjenester for ungdom med psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer mange Hva er psykiske

Detaljer

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget

VURDERING AV KOMPETANSEMÅLENE SKJEMA B. Helsearbeiderfaget Dette skjemaet benyttes til halvårsvurderingen og underveis i veiledningstimene når et kompetansemål er gjenstand for Skjemaet skal arkiveres i opplæringsboka (skal ikke sendes). Lærling: Lærested: Vurderingsperiode:

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN SAMFUNNS- OG ALLMENNPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for for det obligatoriske programmet i spesialiteten samfunns- og allmennpsykologi

Detaljer