Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre"

Transkript

1 Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse: Telefon arbeid: Mobil: Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre er en linje fra visen Vår beste dag. Erik Byes tekst er tonesatt av Signo kompetansesenter-lærer Jon Kirkebø Rosslund, og ble første gang framført under Stiftelsen Signos 100-årsjubileum i

2 Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger. Innledning Gruppa hørselshemmede med flere funksjonshemninger er mangeartet. Denne prosjektsøknaden omhandler et tilbud rettet mot et utvalg av denne gruppa, hvor barna det gjelder fungerer på et førspråklig nivå og de fleste har omfattende hjelpebehov. Prosjektsøknadens avsender er Signo kompetansesenter som eies av den ideelle stiftelsen Signo, og som ut 2012 er en del av Statped. Etter 1. august 2012 vil vi hete Signo skole- og kompetansesenter, som da vil bestå av Signo grunn- og videregående skole AS og Signo kompetansesenter. Det skal være tett samarbeid mellom de to virksomhetene. Fra skal Signo kompetansesenter ut av Statped. Senteret skal ha et tett faglig samarbeid med Statped og opprettholde alle dagens tjenester. Signo kompetansesenter gir et landsdekkende tilbud til hørselshemmede med tilleggsfunksjonshemninger og døvblinde. Senteret tilbyr rådgivning og oppfølging til elever på hjemmeskole, til kommuner og fylkeskommuner, kurs til fagpersoner og foresatte, voksenopplæring og deltidsopplæring til barn og unge. Signo kompetansesenter ligger i Andebu kommune i Vestfold. Bakgrunn Prosjektets målgruppe, er barn med kombinerte sansetap og kombinasjon av ulike funksjonshemninger, deres foreldre og deres nærpersoner 1. Vi vil starte med en situasjonsbeskrivelse som tar for seg de utfordringer og behov målgruppa opplever, for deretter å gjøre rede for prosjektansvarlig sin kompetanse. Om målgruppa Barn med kombinasjonen av kombinerte sansetap og ulike funksjonshemninger er ekstra sårbare i forhold til sin utvikling av kommunikasjon og kontakt med omverdenen. Funksjonshemningene er ofte omfattende og sammensatte og kan i noen tilfelle skyldes sjeldne diagnoser. For mange innebærer tilstanden motoriske vansker, sansetap som gjelder både syn og hørsel, og for mange også en kognitiv svikt. Når disse barna kommer til verden er de ofte svært syke. De første leveårene kan være preget av lange sykehusopphold, med mye smerter og behov for livreddende behandling. Barn som får en slik traumatisk start på livet er ekstremt sårbare. Det er ikke alltid at alle vanskeområder avdekkes og utredes samtidig, og det kan derfor gå flere år før barnet blir ferdig utredet. Barna det her er snakk om får ikke de samme erfaringene som vanlige barn. 1 Med nærpersoner mener vi familie, venner, støttekontakter, personell i avlastningsboliger, barneboliger o.l. 2

3 De fleste har en kropp de ikke kan kontrollere, bevege og gripe verden med. Barna kan ha nedsatt syn og hørsel, eller vansker med å tolke syns- og hørselsinntrykk. Det er mange barn som også har skader i hjernen og som gjør det ekstra vanskelig å inngå i naturlige samspill med sine foreldre og nærpersoner. Fordi skadene virker sammen og forsterker hverandre skaper dette store kommunikasjonsvansker og problemer med å mestre seg selv og forstå omverdenen. Noen av disse barna har fått cochleaimplantat (CI), men så vidt kjent har ingen av dem utviklet et talespråk. For noen av barna synes CI å være en hjelp til å kunne orientere seg og i større grad rette oppmerksomheten mot kjente stemmer i det nære samspillet. I tilrettelagte omgivelser kan CI i så tilfelle være støttende for å etablere kontakt og opprettholde et samspill i tillegg til den kroppslige og taktile kontakten. Foreldre til sårbare barn blir selv lett sårbare. De kan få en omsorgspraksis som er annerledes enn om barnet ikke var sårbart. Når barnet er annerledes og ikke viser den sosiale interesse og kompetanse for å inngå i naturlig samspill med sine foreldre, skaper dette usikkerhet hos foreldrene. Den naturlige kontakten og samspillet kommer ikke i gang, og foreldrene føler ofte usikkerhet og fortvilelse/sorg fordi barnets atferd og signaler er så utydelige og ukjente for dem. De kan ikke lese barnet sitt, og de er usikre på hvordan de skal utvikle et samspill på en naturlig og positiv måte. Å få et barn med sansetap og andre funksjonshemninger i tillegg, medfører ofte en stor belastning for familien. Foruten sorgen og alle følelser som følger med den, blir fokuset lett satt på alle funksjonsnedsettelsene og utredningene av disse. Dette er barn som ofte er avhengig av hjelp hele døgnet. Barna utgjør en marginal gruppe med store individuelle forskjeller. Det er vanskelig for foreldrene å finne andre i tilsvarende situasjon, og de føler seg ofte alene. Foreldrene kan trenge hjelp til å se barnet sitt, bli kjent med barnets personlighet og muligheter til å kommunisere med det. Kommunikasjon er grunnleggende for det å være menneske. All kommunikasjon går ut på å skape mening sammen. Å forstå og bli forstått er avgjørende for hver og en av oss, og påvirker alle sider av barnets utvikling. Slik er det også for barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger. I vårt arbeid ved Signo kompetansesenter har vi gjennom mange år erfart at dette er en foreldregruppe som trenger noe mer enn opplæring i tegnspråk. De har behov for faglig oppfølging og bistand til å se mulighetene til å kommunisere med barnet sitt som er på et førspråklig nivå eller i den tidlige språkutvikling. Foreldrene har et behov for å møte andre i tilsvarende situasjon hvor de kan få tid og muligheter til å utveksle erfaringer og hvor de lærer av hverandre. Foreldregruppen som dette prosjektet retter seg mot utgjør en mindre del av den totale målgruppen for Signo. Per i dag gjelder dette prosjektets målgruppe cirka 14 familier som får tjenester ved Signo kompetansesenter. Selv om målgruppen ikke er så stor i antall, består den av personer som har betydelige behov som dette prosjektet søker å imøtekomme. Derfor ønsker vi å skape gode, faglige forutsetninger for en nasjonal møteplass som kan gi foreldrene og andre nærpersoner den kunnskap og de erfaringer de trenger for bedre å kunne mestre hverdagen og kommunikasjonen med barna det gjelder. 3

4 Om Signo kompetansesenter Signo kompetansesenter er per i dag en del av Statped, og er et landsdekkende spesialpedagogisk senter for hørselshemmede og døvblinde med ulike funksjonshemninger. Tegnspråkopplæringen Se mitt språk har pågått siden 1996, som et tilbud for foreldre i vår målgruppe. Dette opplæringsprogrammet består av 40 moduler og gis som et tilbud så snart barnets hørselshemning er oppdaget og frem til barnet fyller 16 år. Tegnspråket er et visuelt språk med egen grammatikk. Språket betegnes som visuelt fordi det mottas gjennom synet og fungerer uavhengig av lyd og berøring. Vi har lang erfaring med å tilpasse disse modulene til vår målgruppe og har fått mange positive tilbakemeldinger fra foreldrene. I forbindelse med tegnspråkopplæringen har Signo kompetansesenter gitt et spesielt tilpasset undervisningstilbud for foreldre til barn med flere funksjonshemninger i en særskilt modul kalt På vei mot et språk. Ingen av de andre kompetansesentrene innenfor Statped gir et tilsvarende tilbud til denne gruppen. Dermed har Signo kompetansesenter vært et naturlig nasjonalt møtepunkt for både foreldre og søsken til barna det gjelder. Foreldre som har deltatt på denne modulen har ytret behov for og ønske om videre oppfølging med flere moduler. De har særlig gitt uttrykk for utbyttet av å kunne være ved senteret som en familie og nytten av å møte andre familier i samme situasjon. Dette er grunnlaget for vår søknad om midler til kommunikasjonsopplæring som vil gjennomføres i form av 4 moduler over 2 år. Prosjektet henvender seg til foreldre som har barn som trolig ikke vil tilegne seg verken tale- eller tegnspråk. Disse foreldrene trenger noe mer enn På vei mot et språk. De trenger et opplæringstilbud rettet mot alternativ og kroppslig basert kommunikasjon. Prosjektets mål Foreldre og nærpersoner som vi retter oss mot, har barn som ikke uten videre vil kunne utvikle et visuelt språk og/eller talespråk. På grunn av barnets funksjon har ikke foreldrene nok utbytte av å følge det ordinære tilbudet om tegnspråkopplæring over tid. Foreldrene trenger hjelp til å opprette samspill med barna sine som er stimulerende for dem begge og som utvikler kommunikasjonen mellom dem. Foreldre og nærpersoner trenger hjelp til å lære det nære og kroppslige språket som i stor grad er basert på bevegelse, berøring og huden som er det største sanseapparatet vårt (den taktile sansen). Den taktile sansen fungerer ofte som en støtte til å orientere seg etter lyd og som en hjelp til å etablere kontakt og opprettholde oppmerksomhet i samspill og kommunikasjon. Vi har erfart at det er viktig å gi foreldrene muligheter til å møtes, slik at de får tid til å dele og utveksle erfaringer. Signo kompetansesenter ønsker å bygge opp et tilbud om en kommunikasjonsopplæring som i stor grad tilpasses foreldrenes behov. Vi ønsker å sette fokus på mange av de utfordringene foreldrene møter og mulighetene til å mestre kommunikasjon med barnet sitt, gjennom å tilby foreldregruppen modulbasert opplæring i alternativ og taktil kommunikasjon. Disse modulene faller utenfor det formaliserte opplæringstilbudet i tegnspråk Se mitt språk (som var et ledd i Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede ). Vi vil etablere og gjennomføre en kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner som har barn med kombinerte 4

5 sansetap og flere funksjonshemninger. Dette er et pilotprosjekt på 4 moduler á 1 uke som skal gjennomføres over 2 år og foregå på et nasjonalt plan. Prosjektets overordnede målsetting er å gi denne gruppen foreldre et tilbud som vil: Sette foreldrene bedre i stand til å kommunisere med sitt barn. Gi foreldre til barn i målgruppen en anledning til å utveksle erfaringer. Legge til rette for målrettet fagutvikling og kunnskapsspredning innen dette fagfeltet. Prosjektperioden har en tredelt resultatmålsetting: 1. Gjennomføre modulene og prøve ut undervisningsopplegget. Hver modul evalueres fortløpende ved at deltakerne svarer på et skjema som skal måle prosess- og læringsresultater. Evalueringen sammenfattes i en rapport fra hver modul, og danner grunnlaget for planlegging av innhold og tema på neste modul. Antallet på cirka 14 familier er et foreløpig tall. Vi vil kartlegge det potensielle omfanget deltakere på landsbasis ved å innhente informasjon fra samarbeidende virksomheter som betjener samme målgruppe. 2. Dokumentere og spre kunnskap om de erfaringene vi har gjort oss i form av: - Rapport og/eller fagartikkel - Foredrag på relevante konferanser og kurs, internt og eksternt underveis i prosjektet, og etter at de planlagte modulene er gjennomført. - Utvikling av informasjonsmateriell om opplæringstilbudet. Materialet vil legges ut på Signo og Eikholt sine hjemmesider, samt andre relevante nettsider for nedlasting, og vil ellers bli trykket opp og distribuert til sentrale samarbeidspartnere. Materialet vil også bli publisert i Statped sitt fagblad Rom for læring 3. Gjennomføre en sluttevaluering som er brukerrettet og prosessorientert, med vekt på å vurdere om prosjektets overordnede mål har blitt oppfylt. Evalueringen skal gi svar på i hvilken grad foreldre og nærpersoner er myndiggjort ved å ha styrket sin mestringsevne til å kommunisere med barna sine og bedre kunne ivareta deres spesielle behov for omsorg. Videre skal sluttevalueringen gi svar på i hvilken grad foreldrene og nærpersonene har hatt utbytte av å danne nettverk og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Dersom pilotprosjektet viser god måloppnåelse, er intensjonen å gjøre dette til et varig tilbud. Prosjektets målgrupper Prosjektets primærmålgruppe er foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger. Vi har erfart at noen få barn flytter hjemmefra i tidlig småbarnsalder og får botilbud i barnebolig eller avlastningsbolig av ulike årsaker. Det betyr ikke at foreldrene er fratatt omsorgsansvaret, men at personer som arbeider i disse botilbudene også får en nær tilknytning til det enkelte barn og blir av stor betydning for 5

6 barnets oppvekstmiljø og utvikling. Vi ønsker derfor å inkludere disse nærpersoner i barneboliger og utvidede avlastningstilbud i vår målgruppe. Nytteverdien av prosjektet vil komme hele familiene til gode, og de vil føle større trygghet gjennom oppfølging over tid og etablering av kontakt med andre familier i tilsvarende situasjoner. Prosjektets sekundærmålgruppe er de ulike fagmiljøene vi når gjennom publisering av våre erfaringer fra pilotprosjektet (rapporter/artikler) og gjennom foredrag på konferanser og kurs. Fagmiljøene består av ulike kompetansesentra, habiliteringstjenester, PP tjenester, barnehager og skoler, helsestasjoner, sykehus, utdanningstilbud og lignende. Prosjektet vil tilføre disse fagmiljøene mer kunnskap om barna det gjelder, deres sammensatte vansker og hvilken betydning det har for foreldrene å få en økt kompetanse som gjør at de kan kommunisere bedre med barna sine og ivareta deres spesielle behov for omsorg og behandling. Prosjektets organisering Prosjekteier: Hørselshemmedes landsforbund (HLF) Prosjektansvarlig: Signo kompetansesenter v/direktør Aud Bergerud Prosjektgruppe: Anni Lise Ellefsen, prosjektleder 70 % Kari Schjøll Brede v/eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde 50 %. Ekstern prosjektmedarbeider som bidrar med planlegging av innhold, organisering, gjennomføring og etterarbeid. Prosjektmedarbeider 20 % som i kortere perioder planlegger og organiserer botilbud, søskentilbud, barnetilsyn o.l. Styringsgruppe: Referansegruppe: Aud Bergerud, direktør ved Signo kompetansesenter. Leif Th Lund, avdelingsleder for utadrettede tjenester ved Signo kompetansesenter. Roar Meland, direktør ved Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Skådalen kompetansesenter v/ psykolog spesialist Anne Nafstad. Torshov kompetansesenter v/ psykologspesialist Knut Slåtta. Oslo universitetssykehus. Senter for sjeldne diagnoser v/solveig Ervig. Foreldreforeningen Norges Døvblinde (FNDB), avd. foreldre og søsken. Foreldrerepresentant v/torill Gullhaug. Det er inngått en intensjonsavtale mellom Signo kompetansesenter og deltakerne i referansegruppen. Referansegruppen skal sikre faglig utvikling og kvalitet i prosjektet. Gruppen består av representanter fra kompetansesenter for hørselshemmede og døvblinde, kompetansesenter for store sammensatte lærevansker, Oslo universitetssykehus og FNDB. Skådalen og Torshov innehar en særlig kompetanse innenfor feltet døvblindhet og multifunksjonshemning, som vil komme prosjektet til nytte og på den måten styrke tilbudet 6

7 om foreldreopplæring. Således vil også et felles nasjonalt møtepunkt for denne foreldregruppen bli sikret. Evaluering Ved valg av evalueringsmetodikk har vi vært opptatt av å velge en metodikk som er i samsvar med prosjektets overordnede mål. Vi har besluttet å benytte en design som representerer en kombinasjon av prosessorientert og brukerorientert evalueringsmetodikk 2. Gjennom prosessorienteringen er oppmerksomheten på i hvilken grad prosjektet legger til rette for innsikt, forståelse og læring i en prosess. Derfor har vi valgt å foreta fortløpende delevalueringer etter gjennomføring av hver modul. Prosessevalueringen gir rom for kontinuerlig tilpasning dersom brukernes tilbakemelding tilsier at det er aspekter ved organisering og gjennomføring som ikke gir optimale lærings- og samhandlingsforhold. Gjennom en brukerorientert evalueringsmetodikk settes prosjektets primærmålgruppe i fokus. Vi ønsker altså å foreta en evaluering som er basert på primærmålgruppens vurdering av om effekten av opplæringstilbudet er i overensstemmelse med prosjektets overordnede mål. En slik effekt måles både ved fortløpende delevalueringer, og ved en avsluttende sluttevaluering. Sluttevalueringen bør ikke skje før tidligst noen måneder etter siste undervisningsmodul er gjennomført, da vi er interessert i å måle en langsiktig effekt av prosjektet. Her vil det være interessant å undersøke om det er forskjeller blant brukernes effektvurdering som kan forklares med om foreldrene har deltatt med eller uten nærpersoner, og i hvilken grad foreldrene har fortsatt sin erfaringsutveksling med andre foreldre i etterkant av at utdanningstilbudet var avsluttet. Gjennomføring Prosjektet gjennomføres over en periode på 2 år og 6 måneder. Starten er satt til januar 2013 og prosjektet avsluttes i juni Innsamling av data I løpet av høsten 2012 vil vi kartlegge hvor mange foreldre og nærpersoner som på et nasjonalt plan kan være aktuelle for opplæringstilbudet. Vi vil samarbeide om å innhente data fra relevante virksomheter i hele landet. Det vil vi gjøre ved å presentere prosjektet for virksomhetene og gjennom disse invitere aktuelle personer (foreldre og nærpersoner). Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Torshov kompetansesenter, og de regionale kompetansesentrene for døvblinde vil være aktuelle samarbeidspartnere. Det kan vise seg å være flere barn som disse kompetansesentrene kjenner til som faller innenfor kategorien barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger, og hvor det finnes foreldre som kan ha stort utbytte av dette tilbudet. Denne kartleggingsperioden vil danne grunnlaget for de videre fasene i prosjektet: 2 Sverdrup, Sissel (2002). Evaluering: faser, design og gjennomføring. Bergen: fagbokforlaget. 7

8 År 2013 Modul 1 Planleggingsfase for modul 1 jan feb mars april Invitasjonsfase foreldre/nærpersoner jan feb mars Detaljforberedelse modul 1 feb mars april Gjennomføre modul 1 uke 17 april Evaluering og rapport mai juni Modul 2 Planleggingsfase for modul 2 aug sept okt nov Invitasjonsfase foreldre/nærpersoner aug sept okt Detaljforberedelse modul 2 sept okt nov Gjennomføre modul 2 uke 46 nov Evaluering og rapport nov des År 2014 Modul 3 Planleggingsfase for modul 3 jan feb mars april Invitasjonsfase foreldre/nærpersoner jan feb mars Detaljforberedelse modul 3 feb mars april Gjennomføre modul 3 uke 19 april Evaluering og rapport mai juni Modul 4 Planleggingsfase for modul 4 aug sept okt nov Invitasjonsfase foreldre/nærpersoner aug sept okt Detaljforberedelser modul 4 sept okt nov Gjennomføre modul 4 uke 46 nov År 2015 Sluttevaluering jan feb Skrive endelig sluttrapport/artikkel mars april mai juni Produsere informasjonsmateriell jan feb mars april mai juni Foredrag/forelesninger internt og eksternt mai Det tas forbehold om at gjennomføringsplanen må justeres noe så man unngår kollisjon med andre tilbud ved senteret. Litteraturstudier, konferanser og besøk som kan styrke prosjektet, er gjennomgående i hele prosjektperioden for prosjektgruppa. Kontaktperson Rådgiver Anni Lise Ellefsen Signo kompetansesenter, Molandveien 36, 3158 Andebu Tlf /

9 Ressursbehov Her følger en punktvis oversikt over anslått ressursbehov for prosjektet. Budsjett for 30 måneders prosjekt "Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mester", mai 2012 Utgifter: Totalbudsjett Lønn prosjektleder og -medarbeider (inkl. sos.avg.) Lønn og sos. til assistenter/fagpersoner ifm modulene Lønn merkantile tjenester (inkl. sos) Honorarer forelesere på modulene Revisorhonorar Kostnader Moduler (bo, reise ol) Kostnader referansegruppen (tapt arb. inntekt, reise, bevertning ol) Deltagelse for prosjektgruppa på kurs/konferanser Brosjyre (inkl. distribusjon) Litteratur Sum Inntekter: Søknad Exstra stiftelsen Stimuleringsmidler Stiftelsen Signo Egne midler Signo kompetansesenter Sum Kommentar til budsjettet Vi kan anslå et deltakerantall på 6-7 familier avhengig av størrelsen på familiene. Dette er familier/nærpersoner som vil ha med seg sine funksjonshemmede barn og deres søsken. Til sammen vil det utgjøre cirka 25 personer. Vi må begrense utvalget til cirka 6 familier ut fra senterets kapasitet og daglige drift. For å vurdere nytteverdien av prosjektet, er det viktig at vi gjør det praktisk mulig for familiene/nærpersonene å kunne delta på alle de fire modulene. Av erfaring vet vi at det er vanskelig for familier å organisere arbeid, skole og familieliv med flere lange opphold i løpet av et år. Gjennomføringen av modulene og undervisningsopplegget skal være brukerrettet og prosessorientert. For å få en best mulig rehabiliterende effekt, ser vi det som essensielt at prosjektet følger den planen for gjennomføring som er beskrevet med 2 moduler i året. Utvalget på cirka 6 familier er lite, og det blir lagt ned store ressurser. Innsamling av data og kartlegging av det reelle behovet på landsbasis vil gi oss en større oversikt. Erfaringene fra dette prosjektet vil danne grunnlaget for å gjøre dette til et varig tilbud. Det er beregnet 15% merkantile tjenester som stammer fra tjenester relatert direkte til prosjektet. Signo kompetansesenter synes dette prosjektet er viktig, og vil selv bidra ved å stå for alle indirekte kostnader som husleie, strøm og indirekte personalkostnader som vask, matlaging osv. under modulene. Likeledes vil heller ikke andre indirekte kostnader som kontordrift eller områdekostnader bli kostnadsført i prosjektet. 9

10 Prosjektets nytteverdi Prosjektet vil gi foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger en mulighet til kommunikasjonsopplæring sammen med andre i tilsvarende situasjon. Slik kan de settes bedre i stand til å kommunisere med barna sine og ivareta deres spesielle behov for omsorg. Dette vil myndiggjøre og styrke den enkelte familie. Å få mulighet til å møte andre foreldre og nærpersoner på en felles arena, har i seg selv en egenverdi. Når man møter andre som har lignende erfaringer og utfordringer, vil man lettere få perspektiver på sin egen situasjon. På den måten kan man lære av hverandre. Ved deltagelse over 4 moduler i løpet av to år, vil prosjektet etablere et felles møtepunkt på et nasjonalt plan og en arena for å danne nettverk og knytte sterkere og mer varige kontakter med andre. Foreldre har ved gjentatte anledninger etterspurt et opplæringstilbud som kan tilpasses deres behov, og hvor familiene får muligheter til å møte hverandre. Den fagutvikling som prosjektet innebærer vil bidra til å heve Signo sin kompetanse og styrke opplæringstilbudet til foreldre i målgruppa vi gir tjenester til. Signo vil dermed også kunne gi bedre bistand til ansvarlige instanser på hjemstedene i forhold til tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av tilbud til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger. Kunnskapsspredning via foredrag på kurs og konferanser, publisering av rapport/artikkel og produksjon av informasjonsmateriell, gir muligheter til å få spredd kompetansen ut til fagfeltet samt pårørende og nettverk. Arbeidet med prosjektet vil styrke samarbeidet mellom ulike kompetansesentre og bidra til at kunnskapen på fagfeltet kommer ulike fagmiljøer til gode. 10

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 -

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Innhold Hva er et cochleaimplantat?... 5 Hvem får cochleaimplantat?... 5 Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser... 7 Tilrettelegging,

Detaljer

Funksjonell hørsel hos barn med CI

Funksjonell hørsel hos barn med CI Prosjektbeskrivelse Funksjonell hørsel hos barn med CI Veien til funksjonell hørsel og utvikling av språk hos flerfunksjonshemmede barn. Bakgrunn I løpet av det siste tiåret har det blitt mer og mer vanlig

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Om døvblindhet Cirka 500 personer med døvblindhet er brukere av Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. Døvblindhet er en kombinert syns og hørselshemming av

Detaljer

En bekymring. Raseres tilbudet til personer med døvblindhet i forbindelse med samorganisering av sjeldenfeltet?

En bekymring. Raseres tilbudet til personer med døvblindhet i forbindelse med samorganisering av sjeldenfeltet? En bekymring Helene Myklebustad Kompetanseenhet sør Bergen kommune Raseres tilbudet til personer med døvblindhet i forbindelse med samorganisering av sjeldenfeltet? En noe kortere versjon av innlegget

Detaljer

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester Saksbehandler: Berit Antonie Holmlimo Statped Statped postmottak, Postboks 113 3081 HOLMESTRAND Vår dato: 11.07.2017 Deres dato: 07.04.2017 Vår referanse: 2014/3921 Deres referanse: 2017/3044 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet

Foto: Morten Brun. Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Foto: Morten Brun Kombinerte syns- og hørselsvansker Døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet Kombinerte syns- og hørselsvansker/døvblindhet innebærer uansett alvorlighetsgrad betydelige

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde 1 DØVBLINDHET Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer

Detaljer

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet De vanligste årsakene er: Usher syndrom Fødselsrelaterte tilstander CHARGE syndrom Rubella syndrom Andre sjeldne syndrom Aldersrelaterte kombinerte syns-

Detaljer

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Vil du vite hva jeg har å si? Filmer om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) Bakgrunn for prosjektet I dag er det ca. 16 000 personer i Norge som er uten funksjonell tale på grunn av sykdom eller

Detaljer

Søknad om midler. Referansenummer: FKZUKX Registrert dato: 2008-06-13 09:53:11. Innledning. 2009 Prosjektets varighet Antall år:

Søknad om midler. Referansenummer: FKZUKX Registrert dato: 2008-06-13 09:53:11. Innledning. 2009 Prosjektets varighet Antall år: Søknad om midler Referansenummer: FKZUKX Registrert dato: 2008-06-13 09:53:11 Vedlegg: Prosjektbes krivelse : Annet : 2008 05 28 Søknaden.doc 20080516 fra Charles Berlin.pdf Vedlegg 2 AN-AD brochure.pdf

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE - som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE Aktuelle brukere psykiatri, smågruppe- og kompetansesentre, barnehager og skoler. Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) godkjenner ergoterapispesialister

Detaljer

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Kurs og tilbud 2009 Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Om våre kurs og tilbud 2 Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde. Senteret er lokalisert

Detaljer

Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole

Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole 1 Introduksjon Briskeby skole og kompetansesenter as eies av Hørselshemmedes landsforbund (HLF) og er en del av det statlige spesialpedagogiske

Detaljer

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Prosjektnummer 2013/3/0341 Sammendrag Bakgrunn Prosjektet er gjennomført på HLF

Detaljer

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1 Lær å lytte på ipad Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1. Bakgrunn for prosjektet Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har utviklet et lytteprogram på PC for små hørselshemmede barn.

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap. Regionale konferanser. Seniorrådgiver Jens Rydland

Meld. St. 18 ( ) Læring og fellesskap. Regionale konferanser. Seniorrådgiver Jens Rydland Meld. St. 18 (2010 2011) Læring og fellesskap Regionale konferanser Seniorrådgiver Jens Rydland Historisk utvikling Kraftig utbygging av statlige spesialskoler fra 1951 Hjelpeundervisning introdusert som

Detaljer

De pedagogiske tilbudene

De pedagogiske tilbudene De pedagogiske tilbudene Når det skal utarbeides et tilbud for hørselshemmede barn, må dette skje i nært samarbeid med barnets foreldre. Det betyr at det må legges stor vekt på hvilket tilbud foreldrene

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp

Spesialpedagogisk hjelp Spesialpedagogisk hjelp Sentrale elementer Utdrag fra veilederen for spesialpedagogisk hjelp, udir.no/tidlig innsats v/ Monja Myreng og Christina Nyeng Thon Spesialpedagogisk hjelp Alle barn under opplæringspliktig

Detaljer

Når tegn og ord ikke er nok. Kari Schjøll Brede

Når tegn og ord ikke er nok. Kari Schjøll Brede Når tegn og ord ikke er nok Kari Schjøll Brede 22.04.2015 Dialogisk perspektiv Meningsskapende kommunikasjon Kommunikasjon språk Tilpasse språket Verdsette kroppslig basert / naturlig språk Relasjoner

Detaljer

PROSJEKTPLAN "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune

PROSJEKTPLAN Modeller for Hverdagsrehabilitering Steinkjer kommune PROSJEKTPLAN -2016 "Modeller for Hverdagsrehabilitering" Steinkjer kommune 0 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 2.0 FORANKRING 3.0 UTFORDRINGER 4.0 MILEPÆLSPLAN 5.0 NYTT FOKUS OG TENKESETT

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende fra 01.01.13 Revidert i nasjonalt brukerråd 27.11.2013 0 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV... 1 1.3. ORGANISASJON...

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 I avtalen mellom Stiftelsen Signo og Utdanningsdirektoratet, inngått 7.2. 2014, slås det fast at det skal etableres et samarbeid

Detaljer

Mamma eller pappa har epilepsi

Mamma eller pappa har epilepsi Rapport for: Mamma eller pappa har epilepsi Utvikling av informasjonskanal for barn med foreldre som har epilepsi FORORD: En stor takk rettes til ExtraStiftelsen for økonomisk støtte. Uten denne støtten

Detaljer

Kapellveien habiliteringssenter. - Stiftelsen Nordre Aasen - juni 2010

Kapellveien habiliteringssenter. - Stiftelsen Nordre Aasen - juni 2010 Kapellveien habiliteringssenter - Stiftelsen Nordre Aasen - Kapellveien habiliteringssenter juni 2010 Kapellveien habiliteringssenter Hvem er vi? Stiftelsen Nordre Aasen Oslo Universitetssykehus avd. Ullevål,

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste

GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste GJERDRUM KOMMUNE Pedagogisk-psykologisk tjeneste Unntat offentlighet Offl. 13, Fvl. 13 TILMELDING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE (PPT) INDIVIDSAK Sakkyndig vurdering i form av utredning og tilrådning

Detaljer

Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner

Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner Frambu, senter for sjeldne funksonshemninger Sandbakkveien 18 1404 Siggerud Frambu 4.1. 2006 HØRINGSUTTALELSE Forslag til endringer i opplæringsloven Opplæring i helseinstitusjoner og barneverninstitusjoner

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende for perioden Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4. Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende for perioden 01.01.2017 31.12.2019 Godkjent i nasjonalt brukerråd 6.4.2016 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV...

Detaljer

Å leve med en sjelden diagnose. Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 15. september 2015

Å leve med en sjelden diagnose. Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 15. september 2015 Å leve med en sjelden diagnose Lise Beate Hoxmark, rådgiver/sosionom Frambu, 15. september 2015 Sjelden i Norge Færre enn 100 kjente tilfeller pr. 1.000.000 innbyggere Mellom 1 og 500 personer 30.000 har

Detaljer

«Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp

«Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp «Nå ser jeg at dette kan vi klare» Om lærings- og mestringstilbudet Starthjelp Hva er Starthjelp? et lærings- og mestringstilbud - Et forebyggende og helsefremmende opplæringstilbud for foreldre til barn

Detaljer

Mine tegn. Sluttrapport for prosjekt. Prosjektansvarlig: Olle Eriksen. prosjektnummer (2008/0266)

Mine tegn. Sluttrapport for prosjekt. Prosjektansvarlig: Olle Eriksen. prosjektnummer (2008/0266) Sluttrapport for prosjekt Mine tegn prosjektnummer (2008/0266) Prosjektansvarlig: Olle Eriksen 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet/målsetting Bruk av tegn til barn har vist seg nyttig i mange ulike sammenhenger

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Hvorfor finnes Statped?

Hvorfor finnes Statped? Hvorfor finnes Statped? Statped skal etter søknad og avtale bistå kommunen/fylkeskommunen i spesialpedagogiske saker hvor: kommunen eller fylkeskommunen ikke kan forventes å ha kompetanse eller har behov

Detaljer

May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU

May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU I 2008 fikk 3,3 % av barn i barnehage ekstra ressurser 1,7% etter opplæringsloven 5-7 (ofte spesialpedagog) 1,6% via statstilskuddet (ofte assistentressurs)

Detaljer

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI Lyttetrening etter CI Opplæring av pedagoger som skal drive lyttetrening for brukere med hørselshjelpemidler Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2010/3/0091 Sluttrapport februar 2012 Prosjektleder: Marion

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det er utarbeidet en

Detaljer

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE

HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Unntatt offentlighet - off.lov 13 HENVISNING TIL PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE Henvisningsgrunn Ny henvisning for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning Vurdering av behov

Detaljer

BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET

BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET Sluttrapport 2011 Prosjektnr. 2009/30385 Prosjektleder Siri Skollerud BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET Sluttrapport 2011 Bakgrunn Briskeby skole og kompetansesenter

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Balansetrening for hørselshemmede Synliggjøre balansetreningens betydning for hørselshemmedes kommunikasjon og mestring

Balansetrening for hørselshemmede Synliggjøre balansetreningens betydning for hørselshemmedes kommunikasjon og mestring Balansetrening for hørselshemmede Synliggjøre balansetreningens betydning for hørselshemmedes kommunikasjon og mestring Kontaktperson: Siri Skollerud Mailadresse: siri.skollerud@statped.no Telefon: 32

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

Gynge lille venn, Sparke med veslebenet. Sang og musikk Sangbok til inspirasjon med fokus på barn med hørselstap i førskolealder

Gynge lille venn, Sparke med veslebenet. Sang og musikk Sangbok til inspirasjon med fokus på barn med hørselstap i førskolealder Gynge lille venn, Sparke med veslebenet Mange fler og mye mer. Sang og musikk Sangbok til inspirasjon med fokus på barn med hørselstap i førskolealder Syng for barnet ditt selv om du er en brummer. For

Detaljer

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen

Hva skjer med oss nå? Sluttrapport. Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen Sluttrapport Forebygging 2015/FB8480 «Hva skjer med oss nå?» Cerebral Parese-foreningen 1 Forord: Hensikten med denne rapporten er først og fremst å vise hva vi har fått til for midlene fra ExtraStiftelsen.

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger KOMMUNIKASJONSPLAN For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger 0 Innhold 1. Bakgrunn og mål for prosjektet 1 1.1 Mål for prosjektet 2 2. Mål og

Detaljer

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Til: Styret i Stiftelsen Frambu Saksnummer: 10/16 Møtenummer:1/2016 Møtedato: 30. mars 2016 Saksbehandler: Kaja Giltvedt Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Frambu har siden nyttår

Detaljer

Sex og samliv. Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede

Sex og samliv. Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede Sex og samliv Utvikling av kursopplegg rettet mot unge synshemmede Forord Prosjektnavn: Sex og samliv. Referansenummer: HHAUAS Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) gjennomførte høsten 2012 kurs med temaet

Detaljer

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER Statped Vest, Regionsenter for døvblinde

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER Statped Vest, Regionsenter for døvblinde Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER Statped Vest, Regionsenter for døvblinde Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder Diagnoser 2009 2010 nye

Detaljer

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE hørselshemmet cochlea i arbeidslivet tinnitus implantat norsk med ménière tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE tinnitus Opplever du at du trenger mer

Detaljer

PEDAGOGISKE IMPLIKASJONER VED CdLS

PEDAGOGISKE IMPLIKASJONER VED CdLS PEDAGOGISKE IMPLIKASJONER VED CdLS Resultatene fra studien viser at barna med CdLS er en svært heterogen gruppe. Selv om de har samme diagnose, viser det seg at de har ulike forutsetninger og behov. Store

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp Veiledning Vurdering av behov for viderehenvisning Logoped Annet Postadresse

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

Sluttrapport. Forebygging prosjektnummer 2013 / 1 / Grunnskole for tegnspråklige elever

Sluttrapport. Forebygging prosjektnummer 2013 / 1 / Grunnskole for tegnspråklige elever Sluttrapport Forebygging prosjektnummer 2013 / 1 / 0370 Grunnskole for tegnspråklige elever Utrede muligheter for etablering av en landsdekkende non profit privat grunnskole for tegnspråklige i Oslo regionen

Detaljer

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner

STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5. Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner STYREMØTE 18. desember 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 15/06232 Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner Sammendrag: I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp

Detaljer

Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK

Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK Et godt språkmiljø stimulerer til utvikling av språkets innhold (hva eleven uttrykker), språkets form (på hvilken måte eleven uttrykker seg),

Detaljer

Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon

Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon Sissel Pellerud Cand. Mag, i Audiologi og Audiograf Høresentralen, Akershus Universitetssykehus Bakgrunn: Som audiograf på høresentralen

Detaljer

Søknad Helse og Rehabilitering LEK, LYTT & LÆR. En DVD om lytte og talestimulering i hverdagen. Nedre Gausen kompetansesenter

Søknad Helse og Rehabilitering LEK, LYTT & LÆR. En DVD om lytte og talestimulering i hverdagen. Nedre Gausen kompetansesenter Søknad Helse og Rehabilitering 2010 11 LEK, LYTT & LÆR En DVD om lytte og talestimulering i hverdagen Nedre Gausen kompetansesenter Dato: 13. juni 2009 Prosjektleder: Tone Elisabeth Morsund Innholdsfortegnelse

Detaljer

Demensfyrtårn 2011 USH Troms

Demensfyrtårn 2011 USH Troms Demensfyrtårn 2011 USH Troms Ressursavdelinger for pasienter med endret adferd og demenssykdom. Bakgrunn Demensfyrtårn i Tromsø Prosjektperioden 2007-2010 skulle tre utviklingssentre ha et særskilt ansvar

Detaljer

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og epilepsi

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og epilepsi Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og epilepsi Kunnskapsutvikling om kommunikasjonsmuligheter for barn som rammes av Landau-Kleffner syndrom (LKS). Bakgrunn Landau-Kleffner syndrom er et epilepsisyndrom

Detaljer

Statped. Innledning

Statped. Innledning Statped Innledning 20.10.17 Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov får mulighet til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv Døvblindhet, kombinerte

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

Foresattes navn. Pedleder

Foresattes navn. Pedleder SØNDRE BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på: Avdeling Fra dato Plassstørrelse Pedleder Oversikt over avtaler som inngås

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel sklerose Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er beskrevet.

Detaljer

Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom. Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu

Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom. Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu Nevrofibromatose 1 hos barn og ungdom Livø Nyhus, spesialpedagog Frambu Vi har en elev med NF1 e- læringskurs http://www.frambu.no/ekur s2014-nf1 NF1 er mer enn flekker i huden Mange har vansker med: kognisjon

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

Barnehagesamling 8. juni 2015

Barnehagesamling 8. juni 2015 Barnehagesamling 8. juni 2015 1 Til behandling i Stortinget 7. juni Familie- og kulturkomiteen har gitt disse innstillingene: Innst. 344 L Tilsyn m.m Innst. 338 L Spes. ped, kortere ventetid bhg, m.m Innst.348

Detaljer

Sosial kompetanse og barn med hørselstap

Sosial kompetanse og barn med hørselstap Sluttrapport 2013 Sosial kompetanse og barn med hørselstap Utarbeidelse av en DVD rettet til foreldre, barn og fagpersoner Prosjektnummer: 2010/3/0106 Statped Prosjektleder: Berit Fulsaas Forord Sluttrapporten

Detaljer

FRAMBU - Senter for sjeldne funksjonshemninger

FRAMBU - Senter for sjeldne funksjonshemninger FRAMBU - Senter for sjeldne funksjonshemninger Frambu er et landsdekkende informasjons- og kompetansesenter for barn, unge og voksne med en sjelden diagnose og deres familier. Senteret arbeider for å fremme

Detaljer

Om våre kurs og tilbud

Om våre kurs og tilbud Kurskatalog 2010 Om våre kurs og tilbud Målgruppe Vår målgruppe er personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet, pårørende og fagpersoner. Tilpasningskurs Personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet

Detaljer

16.p11.2 delesjoner Kognitiv fungering, læring og sosial samhandling. Livø Nyhus Spesialpedagog

16.p11.2 delesjoner Kognitiv fungering, læring og sosial samhandling. Livø Nyhus Spesialpedagog 16.p11.2 delesjoner Kognitiv fungering, læring og sosial samhandling Livø Nyhus Spesialpedagog Hva skal jeg snakke om? Hva kan gjøre det vanskelig å lære? Kartlegging Sosial kompetanse og deltagelse Læringshindringer

Detaljer

PPTs rolle i skolen. KUO plan

PPTs rolle i skolen. KUO plan PPTs rolle i skolen KUO plan Om PPT Ansatte pr 11.01.17: 3 ped. Psyk. Rådgivere Konsulent 40 % vikar frem til juni 2017. 1 konstituert fagleder 2 støttepedagoger som jobber ut i barnehagene. Lovverk Opplæringsloven

Detaljer

TRS et kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Lena Haugen. 10.Januar Diagnosegruppene

TRS et kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Lena Haugen. 10.Januar Diagnosegruppene TRS et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Lena Haugen 10.Januar 2008 Diagnosegruppene Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) Medfødt tilstand med flere stive ledd, lammelser og nedsatt muskelstyrke

Detaljer

Simulering av hørselstap

Simulering av hørselstap Simulering av hørselstap En CD med ulike varianter av hørselstap 1 Prosjektleder: Aslaug Lunde Vi ønsker å lage en CD med norske lydfiler som simulerer hørselstap i forskjellige situasjoner. CDen ønsker

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne epilepsirelaterte tilstander Oslo Universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten

Detaljer

Hvordan kan ulike systemer jobbe sammen til barnets beste? «så enkelt og så vanskelig»

Hvordan kan ulike systemer jobbe sammen til barnets beste? «så enkelt og så vanskelig» Hvordan kan ulike systemer jobbe sammen til barnets beste? «så enkelt og så vanskelig» Kirkenes 15.11.2016 Sissel Kløvjan Statped nord Disposisjon Kort info om Statped Kort om oppdraget «Vi sprenger grenser»

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Foto: Claudia Mocci «Å se sin mor forsvinne litt etter litt handler om så mye mer enn bare praktiske spørsmål» Læring og mestring noter som gir god klang (NK LMH 2012) «De fleste

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Rutine for overgang barnehage-skole

Rutine for overgang barnehage-skole Rutine for overgang barnehage-skole Revidert mai 2016 Innledning. Hensikten med denne rutinebeskrivelsen er å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så god som mulig. Å styrke sammenhengen mellom

Detaljer

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune

Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Prosjektplan KLARE Autismeprosjekt 2010 2012 Haugesund kommune, Karmøy kommune, Sveio kommune, Tysvær kommune, Vindafjord kommune, Suldal kommune, Etne kommune Fra prosjekt til daglig drift. En modell

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

KOMPETANSETEAM FOR ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNAIKASJON ASK

KOMPETANSETEAM FOR ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNAIKASJON ASK KOMPETANSETEAM FOR ALTERNATIV OG SUPPLERENDE KOMMUNAIKASJON ASK - et tilbud til barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelse, som har store utfordringer i å kommunisere med sine omgivelser. Når fagpersoner

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv ANGST - veien fra sykt til sunt Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv Hva gjør vi? Angstringen Norge driver landsdekkende opplysningsarbeid og kunnskapsformidling om angst og

Detaljer

Sluttrapport. Tiltaksområde: Rehabilitering. Prosjektnr: 2008/0092. Prosjekt: Ta meg med! Søkerorganisasjon: Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

Sluttrapport. Tiltaksområde: Rehabilitering. Prosjektnr: 2008/0092. Prosjekt: Ta meg med! Søkerorganisasjon: Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Sluttrapport Tiltaksområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/0092 Prosjekt: Ta meg med! Søkerorganisasjon: Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Prosjektleder: Heidi Elisabeth Kittelsen Dette prosjektet er

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Senter for sjeldne diagnoser Oslo Universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny beskrivelse

Detaljer

ISAAC 27.mai 2008 Alle har noe de skal ha sagt

ISAAC 27.mai 2008 Alle har noe de skal ha sagt ISAAC 27.mai 2008 Alle har noe de skal ha sagt Det nære språket (Horgen 2006): Om språkmiljø for utvikling Noen nye perspektiv når vi ønsker å skape kommunikasjon mellom oss og menneskene med omfattende

Detaljer

Sosial kompetanse og barn med hørselstap

Sosial kompetanse og barn med hørselstap Søknad Helse og Rehabilitering 2011-12 Sosial kompetanse og barn med hørselstap Utarbeidelse av en DVD rettet til foreldre, barn og fagpersoner Nedre Gausen kompetansesenter Dato: 10. juni 2010 Prosjektleder:

Detaljer

Fra baby til barnehagebarn til elev

Fra baby til barnehagebarn til elev Fra baby til barnehagebarn til elev Filmer til foreldre med hørselshemmede barn som skal gå integrert Bakgrunn Vi er stolte og spente foreldre når ungene våre begynner i barnehagen eller på skolen. For

Detaljer

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid.

b) langtidsopphold: Opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester på ubestemt tid. Utkast- Forslag til Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester for Hobøl/Lillesand/Os/Stjørdal kommune Kommunal

Detaljer

ASK-prosjekt i en inkluderende skole

ASK-prosjekt i en inkluderende skole Prosjektplan ASK-prosjekt i en inkluderende skole Samarbeidsparter 2 Målsettinger 2 Tidsperiode 2 Bakgrunn for prosjektet 2 Delprosjekter 3 A. Kartlegge / tilpasse verktøy for behovsanalyse hos elever

Detaljer

Formidling i dialog med profesjonsgrupper og pårørende.

Formidling i dialog med profesjonsgrupper og pårørende. Hva driver dere med? Formidling i dialog med profesjonsgrupper og pårørende. Søknad til HF om støtte til formidlingsprosjekt fra forskergruppa i klinisk lingvistikk og språktilegnelse 1 Mål og målgrupper

Detaljer

Foreldresamlinger «Samarbeid og muligheter»

Foreldresamlinger «Samarbeid og muligheter» Foreldresamlinger «Samarbeid og muligheter» Lister - Norge i miniatyr Kommunene i Lister: Sirdal Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Bakgrunn for prosjektet En del foreldre venter for lenge

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer