Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre"

Transkript

1 Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse: Telefon arbeid: Mobil: Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre er en linje fra visen Vår beste dag. Erik Byes tekst er tonesatt av Signo kompetansesenter-lærer Jon Kirkebø Rosslund, og ble første gang framført under Stiftelsen Signos 100-årsjubileum i

2 Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger. Innledning Gruppa hørselshemmede med flere funksjonshemninger er mangeartet. Denne prosjektsøknaden omhandler et tilbud rettet mot et utvalg av denne gruppa, hvor barna det gjelder fungerer på et førspråklig nivå og de fleste har omfattende hjelpebehov. Prosjektsøknadens avsender er Signo kompetansesenter som eies av den ideelle stiftelsen Signo, og som ut 2012 er en del av Statped. Etter 1. august 2012 vil vi hete Signo skole- og kompetansesenter, som da vil bestå av Signo grunn- og videregående skole AS og Signo kompetansesenter. Det skal være tett samarbeid mellom de to virksomhetene. Fra skal Signo kompetansesenter ut av Statped. Senteret skal ha et tett faglig samarbeid med Statped og opprettholde alle dagens tjenester. Signo kompetansesenter gir et landsdekkende tilbud til hørselshemmede med tilleggsfunksjonshemninger og døvblinde. Senteret tilbyr rådgivning og oppfølging til elever på hjemmeskole, til kommuner og fylkeskommuner, kurs til fagpersoner og foresatte, voksenopplæring og deltidsopplæring til barn og unge. Signo kompetansesenter ligger i Andebu kommune i Vestfold. Bakgrunn Prosjektets målgruppe, er barn med kombinerte sansetap og kombinasjon av ulike funksjonshemninger, deres foreldre og deres nærpersoner 1. Vi vil starte med en situasjonsbeskrivelse som tar for seg de utfordringer og behov målgruppa opplever, for deretter å gjøre rede for prosjektansvarlig sin kompetanse. Om målgruppa Barn med kombinasjonen av kombinerte sansetap og ulike funksjonshemninger er ekstra sårbare i forhold til sin utvikling av kommunikasjon og kontakt med omverdenen. Funksjonshemningene er ofte omfattende og sammensatte og kan i noen tilfelle skyldes sjeldne diagnoser. For mange innebærer tilstanden motoriske vansker, sansetap som gjelder både syn og hørsel, og for mange også en kognitiv svikt. Når disse barna kommer til verden er de ofte svært syke. De første leveårene kan være preget av lange sykehusopphold, med mye smerter og behov for livreddende behandling. Barn som får en slik traumatisk start på livet er ekstremt sårbare. Det er ikke alltid at alle vanskeområder avdekkes og utredes samtidig, og det kan derfor gå flere år før barnet blir ferdig utredet. Barna det her er snakk om får ikke de samme erfaringene som vanlige barn. 1 Med nærpersoner mener vi familie, venner, støttekontakter, personell i avlastningsboliger, barneboliger o.l. 2

3 De fleste har en kropp de ikke kan kontrollere, bevege og gripe verden med. Barna kan ha nedsatt syn og hørsel, eller vansker med å tolke syns- og hørselsinntrykk. Det er mange barn som også har skader i hjernen og som gjør det ekstra vanskelig å inngå i naturlige samspill med sine foreldre og nærpersoner. Fordi skadene virker sammen og forsterker hverandre skaper dette store kommunikasjonsvansker og problemer med å mestre seg selv og forstå omverdenen. Noen av disse barna har fått cochleaimplantat (CI), men så vidt kjent har ingen av dem utviklet et talespråk. For noen av barna synes CI å være en hjelp til å kunne orientere seg og i større grad rette oppmerksomheten mot kjente stemmer i det nære samspillet. I tilrettelagte omgivelser kan CI i så tilfelle være støttende for å etablere kontakt og opprettholde et samspill i tillegg til den kroppslige og taktile kontakten. Foreldre til sårbare barn blir selv lett sårbare. De kan få en omsorgspraksis som er annerledes enn om barnet ikke var sårbart. Når barnet er annerledes og ikke viser den sosiale interesse og kompetanse for å inngå i naturlig samspill med sine foreldre, skaper dette usikkerhet hos foreldrene. Den naturlige kontakten og samspillet kommer ikke i gang, og foreldrene føler ofte usikkerhet og fortvilelse/sorg fordi barnets atferd og signaler er så utydelige og ukjente for dem. De kan ikke lese barnet sitt, og de er usikre på hvordan de skal utvikle et samspill på en naturlig og positiv måte. Å få et barn med sansetap og andre funksjonshemninger i tillegg, medfører ofte en stor belastning for familien. Foruten sorgen og alle følelser som følger med den, blir fokuset lett satt på alle funksjonsnedsettelsene og utredningene av disse. Dette er barn som ofte er avhengig av hjelp hele døgnet. Barna utgjør en marginal gruppe med store individuelle forskjeller. Det er vanskelig for foreldrene å finne andre i tilsvarende situasjon, og de føler seg ofte alene. Foreldrene kan trenge hjelp til å se barnet sitt, bli kjent med barnets personlighet og muligheter til å kommunisere med det. Kommunikasjon er grunnleggende for det å være menneske. All kommunikasjon går ut på å skape mening sammen. Å forstå og bli forstått er avgjørende for hver og en av oss, og påvirker alle sider av barnets utvikling. Slik er det også for barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger. I vårt arbeid ved Signo kompetansesenter har vi gjennom mange år erfart at dette er en foreldregruppe som trenger noe mer enn opplæring i tegnspråk. De har behov for faglig oppfølging og bistand til å se mulighetene til å kommunisere med barnet sitt som er på et førspråklig nivå eller i den tidlige språkutvikling. Foreldrene har et behov for å møte andre i tilsvarende situasjon hvor de kan få tid og muligheter til å utveksle erfaringer og hvor de lærer av hverandre. Foreldregruppen som dette prosjektet retter seg mot utgjør en mindre del av den totale målgruppen for Signo. Per i dag gjelder dette prosjektets målgruppe cirka 14 familier som får tjenester ved Signo kompetansesenter. Selv om målgruppen ikke er så stor i antall, består den av personer som har betydelige behov som dette prosjektet søker å imøtekomme. Derfor ønsker vi å skape gode, faglige forutsetninger for en nasjonal møteplass som kan gi foreldrene og andre nærpersoner den kunnskap og de erfaringer de trenger for bedre å kunne mestre hverdagen og kommunikasjonen med barna det gjelder. 3

4 Om Signo kompetansesenter Signo kompetansesenter er per i dag en del av Statped, og er et landsdekkende spesialpedagogisk senter for hørselshemmede og døvblinde med ulike funksjonshemninger. Tegnspråkopplæringen Se mitt språk har pågått siden 1996, som et tilbud for foreldre i vår målgruppe. Dette opplæringsprogrammet består av 40 moduler og gis som et tilbud så snart barnets hørselshemning er oppdaget og frem til barnet fyller 16 år. Tegnspråket er et visuelt språk med egen grammatikk. Språket betegnes som visuelt fordi det mottas gjennom synet og fungerer uavhengig av lyd og berøring. Vi har lang erfaring med å tilpasse disse modulene til vår målgruppe og har fått mange positive tilbakemeldinger fra foreldrene. I forbindelse med tegnspråkopplæringen har Signo kompetansesenter gitt et spesielt tilpasset undervisningstilbud for foreldre til barn med flere funksjonshemninger i en særskilt modul kalt På vei mot et språk. Ingen av de andre kompetansesentrene innenfor Statped gir et tilsvarende tilbud til denne gruppen. Dermed har Signo kompetansesenter vært et naturlig nasjonalt møtepunkt for både foreldre og søsken til barna det gjelder. Foreldre som har deltatt på denne modulen har ytret behov for og ønske om videre oppfølging med flere moduler. De har særlig gitt uttrykk for utbyttet av å kunne være ved senteret som en familie og nytten av å møte andre familier i samme situasjon. Dette er grunnlaget for vår søknad om midler til kommunikasjonsopplæring som vil gjennomføres i form av 4 moduler over 2 år. Prosjektet henvender seg til foreldre som har barn som trolig ikke vil tilegne seg verken tale- eller tegnspråk. Disse foreldrene trenger noe mer enn På vei mot et språk. De trenger et opplæringstilbud rettet mot alternativ og kroppslig basert kommunikasjon. Prosjektets mål Foreldre og nærpersoner som vi retter oss mot, har barn som ikke uten videre vil kunne utvikle et visuelt språk og/eller talespråk. På grunn av barnets funksjon har ikke foreldrene nok utbytte av å følge det ordinære tilbudet om tegnspråkopplæring over tid. Foreldrene trenger hjelp til å opprette samspill med barna sine som er stimulerende for dem begge og som utvikler kommunikasjonen mellom dem. Foreldre og nærpersoner trenger hjelp til å lære det nære og kroppslige språket som i stor grad er basert på bevegelse, berøring og huden som er det største sanseapparatet vårt (den taktile sansen). Den taktile sansen fungerer ofte som en støtte til å orientere seg etter lyd og som en hjelp til å etablere kontakt og opprettholde oppmerksomhet i samspill og kommunikasjon. Vi har erfart at det er viktig å gi foreldrene muligheter til å møtes, slik at de får tid til å dele og utveksle erfaringer. Signo kompetansesenter ønsker å bygge opp et tilbud om en kommunikasjonsopplæring som i stor grad tilpasses foreldrenes behov. Vi ønsker å sette fokus på mange av de utfordringene foreldrene møter og mulighetene til å mestre kommunikasjon med barnet sitt, gjennom å tilby foreldregruppen modulbasert opplæring i alternativ og taktil kommunikasjon. Disse modulene faller utenfor det formaliserte opplæringstilbudet i tegnspråk Se mitt språk (som var et ledd i Regjeringens handlingsplan for funksjonshemmede ). Vi vil etablere og gjennomføre en kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner som har barn med kombinerte 4

5 sansetap og flere funksjonshemninger. Dette er et pilotprosjekt på 4 moduler á 1 uke som skal gjennomføres over 2 år og foregå på et nasjonalt plan. Prosjektets overordnede målsetting er å gi denne gruppen foreldre et tilbud som vil: Sette foreldrene bedre i stand til å kommunisere med sitt barn. Gi foreldre til barn i målgruppen en anledning til å utveksle erfaringer. Legge til rette for målrettet fagutvikling og kunnskapsspredning innen dette fagfeltet. Prosjektperioden har en tredelt resultatmålsetting: 1. Gjennomføre modulene og prøve ut undervisningsopplegget. Hver modul evalueres fortløpende ved at deltakerne svarer på et skjema som skal måle prosess- og læringsresultater. Evalueringen sammenfattes i en rapport fra hver modul, og danner grunnlaget for planlegging av innhold og tema på neste modul. Antallet på cirka 14 familier er et foreløpig tall. Vi vil kartlegge det potensielle omfanget deltakere på landsbasis ved å innhente informasjon fra samarbeidende virksomheter som betjener samme målgruppe. 2. Dokumentere og spre kunnskap om de erfaringene vi har gjort oss i form av: - Rapport og/eller fagartikkel - Foredrag på relevante konferanser og kurs, internt og eksternt underveis i prosjektet, og etter at de planlagte modulene er gjennomført. - Utvikling av informasjonsmateriell om opplæringstilbudet. Materialet vil legges ut på Signo og Eikholt sine hjemmesider, samt andre relevante nettsider for nedlasting, og vil ellers bli trykket opp og distribuert til sentrale samarbeidspartnere. Materialet vil også bli publisert i Statped sitt fagblad Rom for læring 3. Gjennomføre en sluttevaluering som er brukerrettet og prosessorientert, med vekt på å vurdere om prosjektets overordnede mål har blitt oppfylt. Evalueringen skal gi svar på i hvilken grad foreldre og nærpersoner er myndiggjort ved å ha styrket sin mestringsevne til å kommunisere med barna sine og bedre kunne ivareta deres spesielle behov for omsorg. Videre skal sluttevalueringen gi svar på i hvilken grad foreldrene og nærpersonene har hatt utbytte av å danne nettverk og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Dersom pilotprosjektet viser god måloppnåelse, er intensjonen å gjøre dette til et varig tilbud. Prosjektets målgrupper Prosjektets primærmålgruppe er foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger. Vi har erfart at noen få barn flytter hjemmefra i tidlig småbarnsalder og får botilbud i barnebolig eller avlastningsbolig av ulike årsaker. Det betyr ikke at foreldrene er fratatt omsorgsansvaret, men at personer som arbeider i disse botilbudene også får en nær tilknytning til det enkelte barn og blir av stor betydning for 5

6 barnets oppvekstmiljø og utvikling. Vi ønsker derfor å inkludere disse nærpersoner i barneboliger og utvidede avlastningstilbud i vår målgruppe. Nytteverdien av prosjektet vil komme hele familiene til gode, og de vil føle større trygghet gjennom oppfølging over tid og etablering av kontakt med andre familier i tilsvarende situasjoner. Prosjektets sekundærmålgruppe er de ulike fagmiljøene vi når gjennom publisering av våre erfaringer fra pilotprosjektet (rapporter/artikler) og gjennom foredrag på konferanser og kurs. Fagmiljøene består av ulike kompetansesentra, habiliteringstjenester, PP tjenester, barnehager og skoler, helsestasjoner, sykehus, utdanningstilbud og lignende. Prosjektet vil tilføre disse fagmiljøene mer kunnskap om barna det gjelder, deres sammensatte vansker og hvilken betydning det har for foreldrene å få en økt kompetanse som gjør at de kan kommunisere bedre med barna sine og ivareta deres spesielle behov for omsorg og behandling. Prosjektets organisering Prosjekteier: Hørselshemmedes landsforbund (HLF) Prosjektansvarlig: Signo kompetansesenter v/direktør Aud Bergerud Prosjektgruppe: Anni Lise Ellefsen, prosjektleder 70 % Kari Schjøll Brede v/eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde 50 %. Ekstern prosjektmedarbeider som bidrar med planlegging av innhold, organisering, gjennomføring og etterarbeid. Prosjektmedarbeider 20 % som i kortere perioder planlegger og organiserer botilbud, søskentilbud, barnetilsyn o.l. Styringsgruppe: Referansegruppe: Aud Bergerud, direktør ved Signo kompetansesenter. Leif Th Lund, avdelingsleder for utadrettede tjenester ved Signo kompetansesenter. Roar Meland, direktør ved Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde. Skådalen kompetansesenter v/ psykolog spesialist Anne Nafstad. Torshov kompetansesenter v/ psykologspesialist Knut Slåtta. Oslo universitetssykehus. Senter for sjeldne diagnoser v/solveig Ervig. Foreldreforeningen Norges Døvblinde (FNDB), avd. foreldre og søsken. Foreldrerepresentant v/torill Gullhaug. Det er inngått en intensjonsavtale mellom Signo kompetansesenter og deltakerne i referansegruppen. Referansegruppen skal sikre faglig utvikling og kvalitet i prosjektet. Gruppen består av representanter fra kompetansesenter for hørselshemmede og døvblinde, kompetansesenter for store sammensatte lærevansker, Oslo universitetssykehus og FNDB. Skådalen og Torshov innehar en særlig kompetanse innenfor feltet døvblindhet og multifunksjonshemning, som vil komme prosjektet til nytte og på den måten styrke tilbudet 6

7 om foreldreopplæring. Således vil også et felles nasjonalt møtepunkt for denne foreldregruppen bli sikret. Evaluering Ved valg av evalueringsmetodikk har vi vært opptatt av å velge en metodikk som er i samsvar med prosjektets overordnede mål. Vi har besluttet å benytte en design som representerer en kombinasjon av prosessorientert og brukerorientert evalueringsmetodikk 2. Gjennom prosessorienteringen er oppmerksomheten på i hvilken grad prosjektet legger til rette for innsikt, forståelse og læring i en prosess. Derfor har vi valgt å foreta fortløpende delevalueringer etter gjennomføring av hver modul. Prosessevalueringen gir rom for kontinuerlig tilpasning dersom brukernes tilbakemelding tilsier at det er aspekter ved organisering og gjennomføring som ikke gir optimale lærings- og samhandlingsforhold. Gjennom en brukerorientert evalueringsmetodikk settes prosjektets primærmålgruppe i fokus. Vi ønsker altså å foreta en evaluering som er basert på primærmålgruppens vurdering av om effekten av opplæringstilbudet er i overensstemmelse med prosjektets overordnede mål. En slik effekt måles både ved fortløpende delevalueringer, og ved en avsluttende sluttevaluering. Sluttevalueringen bør ikke skje før tidligst noen måneder etter siste undervisningsmodul er gjennomført, da vi er interessert i å måle en langsiktig effekt av prosjektet. Her vil det være interessant å undersøke om det er forskjeller blant brukernes effektvurdering som kan forklares med om foreldrene har deltatt med eller uten nærpersoner, og i hvilken grad foreldrene har fortsatt sin erfaringsutveksling med andre foreldre i etterkant av at utdanningstilbudet var avsluttet. Gjennomføring Prosjektet gjennomføres over en periode på 2 år og 6 måneder. Starten er satt til januar 2013 og prosjektet avsluttes i juni Innsamling av data I løpet av høsten 2012 vil vi kartlegge hvor mange foreldre og nærpersoner som på et nasjonalt plan kan være aktuelle for opplæringstilbudet. Vi vil samarbeide om å innhente data fra relevante virksomheter i hele landet. Det vil vi gjøre ved å presentere prosjektet for virksomhetene og gjennom disse invitere aktuelle personer (foreldre og nærpersoner). Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, Torshov kompetansesenter, og de regionale kompetansesentrene for døvblinde vil være aktuelle samarbeidspartnere. Det kan vise seg å være flere barn som disse kompetansesentrene kjenner til som faller innenfor kategorien barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger, og hvor det finnes foreldre som kan ha stort utbytte av dette tilbudet. Denne kartleggingsperioden vil danne grunnlaget for de videre fasene i prosjektet: 2 Sverdrup, Sissel (2002). Evaluering: faser, design og gjennomføring. Bergen: fagbokforlaget. 7

8 År 2013 Modul 1 Planleggingsfase for modul 1 jan feb mars april Invitasjonsfase foreldre/nærpersoner jan feb mars Detaljforberedelse modul 1 feb mars april Gjennomføre modul 1 uke 17 april Evaluering og rapport mai juni Modul 2 Planleggingsfase for modul 2 aug sept okt nov Invitasjonsfase foreldre/nærpersoner aug sept okt Detaljforberedelse modul 2 sept okt nov Gjennomføre modul 2 uke 46 nov Evaluering og rapport nov des År 2014 Modul 3 Planleggingsfase for modul 3 jan feb mars april Invitasjonsfase foreldre/nærpersoner jan feb mars Detaljforberedelse modul 3 feb mars april Gjennomføre modul 3 uke 19 april Evaluering og rapport mai juni Modul 4 Planleggingsfase for modul 4 aug sept okt nov Invitasjonsfase foreldre/nærpersoner aug sept okt Detaljforberedelser modul 4 sept okt nov Gjennomføre modul 4 uke 46 nov År 2015 Sluttevaluering jan feb Skrive endelig sluttrapport/artikkel mars april mai juni Produsere informasjonsmateriell jan feb mars april mai juni Foredrag/forelesninger internt og eksternt mai Det tas forbehold om at gjennomføringsplanen må justeres noe så man unngår kollisjon med andre tilbud ved senteret. Litteraturstudier, konferanser og besøk som kan styrke prosjektet, er gjennomgående i hele prosjektperioden for prosjektgruppa. Kontaktperson Rådgiver Anni Lise Ellefsen Signo kompetansesenter, Molandveien 36, 3158 Andebu Tlf /

9 Ressursbehov Her følger en punktvis oversikt over anslått ressursbehov for prosjektet. Budsjett for 30 måneders prosjekt "Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mester", mai 2012 Utgifter: Totalbudsjett Lønn prosjektleder og -medarbeider (inkl. sos.avg.) Lønn og sos. til assistenter/fagpersoner ifm modulene Lønn merkantile tjenester (inkl. sos) Honorarer forelesere på modulene Revisorhonorar Kostnader Moduler (bo, reise ol) Kostnader referansegruppen (tapt arb. inntekt, reise, bevertning ol) Deltagelse for prosjektgruppa på kurs/konferanser Brosjyre (inkl. distribusjon) Litteratur Sum Inntekter: Søknad Exstra stiftelsen Stimuleringsmidler Stiftelsen Signo Egne midler Signo kompetansesenter Sum Kommentar til budsjettet Vi kan anslå et deltakerantall på 6-7 familier avhengig av størrelsen på familiene. Dette er familier/nærpersoner som vil ha med seg sine funksjonshemmede barn og deres søsken. Til sammen vil det utgjøre cirka 25 personer. Vi må begrense utvalget til cirka 6 familier ut fra senterets kapasitet og daglige drift. For å vurdere nytteverdien av prosjektet, er det viktig at vi gjør det praktisk mulig for familiene/nærpersonene å kunne delta på alle de fire modulene. Av erfaring vet vi at det er vanskelig for familier å organisere arbeid, skole og familieliv med flere lange opphold i løpet av et år. Gjennomføringen av modulene og undervisningsopplegget skal være brukerrettet og prosessorientert. For å få en best mulig rehabiliterende effekt, ser vi det som essensielt at prosjektet følger den planen for gjennomføring som er beskrevet med 2 moduler i året. Utvalget på cirka 6 familier er lite, og det blir lagt ned store ressurser. Innsamling av data og kartlegging av det reelle behovet på landsbasis vil gi oss en større oversikt. Erfaringene fra dette prosjektet vil danne grunnlaget for å gjøre dette til et varig tilbud. Det er beregnet 15% merkantile tjenester som stammer fra tjenester relatert direkte til prosjektet. Signo kompetansesenter synes dette prosjektet er viktig, og vil selv bidra ved å stå for alle indirekte kostnader som husleie, strøm og indirekte personalkostnader som vask, matlaging osv. under modulene. Likeledes vil heller ikke andre indirekte kostnader som kontordrift eller områdekostnader bli kostnadsført i prosjektet. 9

10 Prosjektets nytteverdi Prosjektet vil gi foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger en mulighet til kommunikasjonsopplæring sammen med andre i tilsvarende situasjon. Slik kan de settes bedre i stand til å kommunisere med barna sine og ivareta deres spesielle behov for omsorg. Dette vil myndiggjøre og styrke den enkelte familie. Å få mulighet til å møte andre foreldre og nærpersoner på en felles arena, har i seg selv en egenverdi. Når man møter andre som har lignende erfaringer og utfordringer, vil man lettere få perspektiver på sin egen situasjon. På den måten kan man lære av hverandre. Ved deltagelse over 4 moduler i løpet av to år, vil prosjektet etablere et felles møtepunkt på et nasjonalt plan og en arena for å danne nettverk og knytte sterkere og mer varige kontakter med andre. Foreldre har ved gjentatte anledninger etterspurt et opplæringstilbud som kan tilpasses deres behov, og hvor familiene får muligheter til å møte hverandre. Den fagutvikling som prosjektet innebærer vil bidra til å heve Signo sin kompetanse og styrke opplæringstilbudet til foreldre i målgruppa vi gir tjenester til. Signo vil dermed også kunne gi bedre bistand til ansvarlige instanser på hjemstedene i forhold til tilrettelegging, planlegging og gjennomføring av tilbud til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger. Kunnskapsspredning via foredrag på kurs og konferanser, publisering av rapport/artikkel og produksjon av informasjonsmateriell, gir muligheter til å få spredd kompetansen ut til fagfeltet samt pårørende og nettverk. Arbeidet med prosjektet vil styrke samarbeidet mellom ulike kompetansesentre og bidra til at kunnskapen på fagfeltet kommer ulike fagmiljøer til gode. 10

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre

Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Mangt skal vi møte - og mangt skal vi mestre Kommunikasjonsopplæring for foreldre og nærpersoner til barn med kombinerte sansetap og flere funksjonshemninger Kontaktperson: Anni Lise Ellefsen Mailadresse:

Detaljer

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 -

Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser - 1 - Innhold Hva er et cochleaimplantat?... 5 Hvem får cochleaimplantat?... 5 Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser... 7 Tilrettelegging,

Detaljer

Funksjonell hørsel hos barn med CI

Funksjonell hørsel hos barn med CI Prosjektbeskrivelse Funksjonell hørsel hos barn med CI Veien til funksjonell hørsel og utvikling av språk hos flerfunksjonshemmede barn. Bakgrunn I løpet av det siste tiåret har det blitt mer og mer vanlig

Detaljer

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19.

Statped. - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. Statped - informasjon ved etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen i Møre og Romsdal Geiranger, 19. oktober 2015 Hva er Statped Statped skal bidra til at barn, unge og voksne med særskilte

Detaljer

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde

Nasjonalt kompetansesystem. døvblinde Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde 1 DØVBLINDHET Døvblindhet er en spesifikk funksjonshemming. Døvblindhet er en kombinert syns- og hørselshemming. Den begrenser en persons aktiviteter og hindrer

Detaljer

Søknad om midler. Referansenummer: FKZUKX Registrert dato: 2008-06-13 09:53:11. Innledning. 2009 Prosjektets varighet Antall år:

Søknad om midler. Referansenummer: FKZUKX Registrert dato: 2008-06-13 09:53:11. Innledning. 2009 Prosjektets varighet Antall år: Søknad om midler Referansenummer: FKZUKX Registrert dato: 2008-06-13 09:53:11 Vedlegg: Prosjektbes krivelse : Annet : 2008 05 28 Søknaden.doc 20080516 fra Charles Berlin.pdf Vedlegg 2 AN-AD brochure.pdf

Detaljer

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet TEMA: Kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet De vanligste årsakene er: Usher syndrom Fødselsrelaterte tilstander CHARGE syndrom Rubella syndrom Andre sjeldne syndrom Aldersrelaterte kombinerte syns-

Detaljer

Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole

Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole Glem det! - En film om hørselshemmede elever i videregående skole 1 Introduksjon Briskeby skole og kompetansesenter as eies av Hørselshemmedes landsforbund (HLF) og er en del av det statlige spesialpedagogiske

Detaljer

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Prosjektnummer 2013/3/0341 Sammendrag Bakgrunn Prosjektet er gjennomført på HLF

Detaljer

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde

Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Kurs og tilbud 2009 Eikholt Nasjonalt ressurssenter for døvblinde Om våre kurs og tilbud 2 Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter for kombinert syns- og hørselshemmede/ døvblinde. Senteret er lokalisert

Detaljer

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn

Lær å lytte på ipad. Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1 Lær å lytte på ipad Lytteprogram på ipad for små hørselshemmede barn 1. Bakgrunn for prosjektet Møller Trøndelag kompetansesenter (MTK) har utviklet et lytteprogram på PC for små hørselshemmede barn.

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Balansetrening for hørselshemmede Synliggjøre balansetreningens betydning for hørselshemmedes kommunikasjon og mestring

Balansetrening for hørselshemmede Synliggjøre balansetreningens betydning for hørselshemmedes kommunikasjon og mestring Balansetrening for hørselshemmede Synliggjøre balansetreningens betydning for hørselshemmedes kommunikasjon og mestring Kontaktperson: Siri Skollerud Mailadresse: siri.skollerud@statped.no Telefon: 32

Detaljer

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017

Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 Konkretisering av samarbeidet mellom Statped og Signo kompetansesenter 2014 2017 I avtalen mellom Stiftelsen Signo og Utdanningsdirektoratet, inngått 7.2. 2014, slås det fast at det skal etableres et samarbeid

Detaljer

Når tegn og ord ikke er nok. Kari Schjøll Brede

Når tegn og ord ikke er nok. Kari Schjøll Brede Når tegn og ord ikke er nok Kari Schjøll Brede 22.04.2015 Dialogisk perspektiv Meningsskapende kommunikasjon Kommunikasjon språk Tilpasse språket Verdsette kroppslig basert / naturlig språk Relasjoner

Detaljer

Kapellveien habiliteringssenter. - Stiftelsen Nordre Aasen - juni 2010

Kapellveien habiliteringssenter. - Stiftelsen Nordre Aasen - juni 2010 Kapellveien habiliteringssenter - Stiftelsen Nordre Aasen - Kapellveien habiliteringssenter juni 2010 Kapellveien habiliteringssenter Hvem er vi? Stiftelsen Nordre Aasen Oslo Universitetssykehus avd. Ullevål,

Detaljer

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE

- som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE - som barn! INFORMASJON OM ERGOTERAPI OG BARNS HELSE Aktuelle brukere psykiatri, smågruppe- og kompetansesentre, barnehager og skoler. Norsk Ergoterapeutforbund (NETF) godkjenner ergoterapispesialister

Detaljer

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI Lyttetrening etter CI Opplæring av pedagoger som skal drive lyttetrening for brukere med hørselshjelpemidler Prosjektnummer Extrastiftelsen: 2010/3/0091 Sluttrapport februar 2012 Prosjektleder: Marion

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger

KOMMUNIKASJONSPLAN. For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger KOMMUNIKASJONSPLAN For prosjektet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger 0 Innhold 1. Bakgrunn og mål for prosjektet 1 1.1 Mål for prosjektet 2 2. Mål og

Detaljer

Sosial kompetanse og barn med hørselstap

Sosial kompetanse og barn med hørselstap Sluttrapport 2013 Sosial kompetanse og barn med hørselstap Utarbeidelse av en DVD rettet til foreldre, barn og fagpersoner Prosjektnummer: 2010/3/0106 Statped Prosjektleder: Berit Fulsaas Forord Sluttrapporten

Detaljer

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL

UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL UTREDNING AV BARN OG UNGE VED SPØRSMÅL OM HYPERKINETISK FORSTYRRELSE/ADHD OG ATFERDS- OG LÆREVANSKER Beskrivelse av rutiner og prosedyrer vedr. utredning, diagnostisering og tiltak Et tverrfaglig samarbeid

Detaljer

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER Statped Vest, Regionsenter for døvblinde

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER Statped Vest, Regionsenter for døvblinde Vedlegg til RAPPORTERING 2010 KOMPETANSESENTER Statped Vest, Regionsenter for døvblinde Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder Diagnoser 2009 2010 nye

Detaljer

BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET

BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET Sluttrapport 2011 Prosjektnr. 2009/30385 Prosjektleder Siri Skollerud BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET Sluttrapport 2011 Bakgrunn Briskeby skole og kompetansesenter

Detaljer

Sluttrapport. Tiltaksområde: Rehabilitering. Prosjektnr: 2008/0092. Prosjekt: Ta meg med! Søkerorganisasjon: Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

Sluttrapport. Tiltaksområde: Rehabilitering. Prosjektnr: 2008/0092. Prosjekt: Ta meg med! Søkerorganisasjon: Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Sluttrapport Tiltaksområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/0092 Prosjekt: Ta meg med! Søkerorganisasjon: Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) Prosjektleder: Heidi Elisabeth Kittelsen Dette prosjektet er

Detaljer

Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon

Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon Sissel Pellerud Cand. Mag, i Audiologi og Audiograf Høresentralen, Akershus Universitetssykehus Bakgrunn: Som audiograf på høresentralen

Detaljer

Gynge lille venn, Sparke med veslebenet. Sang og musikk Sangbok til inspirasjon med fokus på barn med hørselstap i førskolealder

Gynge lille venn, Sparke med veslebenet. Sang og musikk Sangbok til inspirasjon med fokus på barn med hørselstap i førskolealder Gynge lille venn, Sparke med veslebenet Mange fler og mye mer. Sang og musikk Sangbok til inspirasjon med fokus på barn med hørselstap i førskolealder Syng for barnet ditt selv om du er en brummer. For

Detaljer

Søknad Helse og Rehabilitering LEK, LYTT & LÆR. En DVD om lytte og talestimulering i hverdagen. Nedre Gausen kompetansesenter

Søknad Helse og Rehabilitering LEK, LYTT & LÆR. En DVD om lytte og talestimulering i hverdagen. Nedre Gausen kompetansesenter Søknad Helse og Rehabilitering 2010 11 LEK, LYTT & LÆR En DVD om lytte og talestimulering i hverdagen Nedre Gausen kompetansesenter Dato: 13. juni 2009 Prosjektleder: Tone Elisabeth Morsund Innholdsfortegnelse

Detaljer

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE hørselshemmet cochlea i arbeidslivet tinnitus implantat norsk med ménière tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE tinnitus Opplever du at du trenger mer

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og epilepsi

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og epilepsi Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og epilepsi Kunnskapsutvikling om kommunikasjonsmuligheter for barn som rammes av Landau-Kleffner syndrom (LKS). Bakgrunn Landau-Kleffner syndrom er et epilepsisyndrom

Detaljer

ASK-prosjekt i en inkluderende skole

ASK-prosjekt i en inkluderende skole Prosjektplan ASK-prosjekt i en inkluderende skole Samarbeidsparter 2 Målsettinger 2 Tidsperiode 2 Bakgrunn for prosjektet 2 Delprosjekter 3 A. Kartlegge / tilpasse verktøy for behovsanalyse hos elever

Detaljer

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt

lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt lettlest utgave Brukerundersøkelse ved Signos virksomheter Hovedprosjekt Alf Reiar Berge, seniorforsker, Rehab-Nor Tine Brager Hynne, avdelingsleder fagavdelingen, Signo Hilde Haualand, seniorrådgiver,

Detaljer

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene.

Se mitt språk. - tegnspråkopplæring for foreldre. Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Se mitt språk - tegnspråkopplæring for foreldre Foto: Morten Bruun Kommunikasjonen blir mer effektiv når du begynner å bruke øynene. Marjorie Umphrey Side 2 Hva er Se mitt språk? Flickr, clogsilk Å få

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

CI hva du hører. Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) 1) Bakgrunn for prosjektet. 2) Prosjektets målsetting

CI hva du hører. Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) 1) Bakgrunn for prosjektet. 2) Prosjektets målsetting CI hva du hører Lyttetrening til personer med cochleaimplantat (CI) Olle Eriksen, Møller kompetansesenter 1) Bakgrunn for prosjektet Mange døve og sterkt tunghørte har liten eller ingen nytte av vanlige

Detaljer

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. VERDAL KOMMUNE Lov om barnehager, 13, prioritet ved opptak: Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet

Detaljer

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.5: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn og ungdom under 18 år, gruppebasert tilbud

Detaljer

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger

Støtte i hverdagen. Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Støtte i hverdagen Senter for oppvekst Barnevernstjenesten PP-tjenesten Nøsted skole Habilitering Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst Senteret består av Barnevernstjenesten, PP-tjenesten,

Detaljer

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene

Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Til: Styret i Stiftelsen Frambu Saksnummer: 10/16 Møtenummer:1/2016 Møtedato: 30. mars 2016 Saksbehandler: Kaja Giltvedt Frambus system for skriftlige tilbakemeldinger på tjenestene Frambu har siden nyttår

Detaljer

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI Lyttetrening etter CI Opplæring av pedagoger som skal drive lyttetrening for brukere med hørselshjelpemidler 1) Bakgrunn for prosjektet Audiopedagoger og logopeder over hele landet får i dag henvist voksne

Detaljer

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og epilepsi

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og epilepsi ASK og epilepsi - Sluttrapport Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og epilepsi Kunnskapsutvikling om kommunikasjonsmuligheter for barn som rammes av Landau-Kleffner syndrom (LKS). Tiltaksområde:

Detaljer

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år

Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Henvisning til PP-tjenesten 0-6 år Hvilke tjenester ønskes fra PPT? Sakkyndig vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp Veiledning Vurdering av behov for viderehenvisning Logoped Annet Postadresse

Detaljer

Hva gjør Frambu? Frambu

Hva gjør Frambu? Frambu Hva gjør Frambu? Frambu tilbyr kurs og lokal veiledning til barn, unge og voksne med en av de sjeldne og lite kjente diagnosene som er listet opp bak i denne brosjyren. Tilbudet gjelder også for pårørende,

Detaljer

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Slyngepatruljen tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for ungdom med nedsatt hørsel, tinnitus og Menieres sykdom.

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

Bridge for livet: Sosial tilhørighet gjennom tankeidrett

Bridge for livet: Sosial tilhørighet gjennom tankeidrett Bridge for livet: Sosial tilhørighet gjennom tankeidrett Brukerstyrt tankeidrett for å øke hørselshemmede ungdommers sosiale tilhørighet. HLF Briskeby Skole og Kompetansesenter AS Prosjektleder: Øystein

Detaljer

Sosial kompetanse og barn med hørselstap

Sosial kompetanse og barn med hørselstap Søknad Helse og Rehabilitering 2011-12 Sosial kompetanse og barn med hørselstap Utarbeidelse av en DVD rettet til foreldre, barn og fagpersoner Nedre Gausen kompetansesenter Dato: 10. juni 2010 Prosjektleder:

Detaljer

Om våre kurs og tilbud

Om våre kurs og tilbud Kurskatalog 2010 Om våre kurs og tilbud Målgruppe Vår målgruppe er personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet, pårørende og fagpersoner. Tilpasningskurs Personer med kombinert syns- og hørselhemming/døvblindhet

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Formidling i dialog med profesjonsgrupper og pårørende.

Formidling i dialog med profesjonsgrupper og pårørende. Hva driver dere med? Formidling i dialog med profesjonsgrupper og pårørende. Søknad til HF om støtte til formidlingsprosjekt fra forskergruppa i klinisk lingvistikk og språktilegnelse 1 Mål og målgrupper

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Senter for sjeldne diagnoser

Senter for sjeldne diagnoser Sjelden, jeg? Ungdomsmedisinsk konferanse 2008 Birgitte Bjerkely Sykepleier, rådgiver, Rikshospitalet Hva er en sjelden medisinsk tilstand? Hvis en medisinsk tilstand forekommer hos færre enn 1/10 000

Detaljer

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012

Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Kristiansund sykehus Enhet for Barnehabilitering Kurs og opplæringstilbud Enhet for Barnehabilitering 2012 Tilbud om kurs/gruppesamlinger for familie og fagpersoner Velkommen til Enhet for Barnehabilitering!

Detaljer

May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU

May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU May Britt Drugli Førsteamanuensis RBUP/NTNU I 2008 fikk 3,3 % av barn i barnehage ekstra ressurser 1,7% etter opplæringsloven 5-7 (ofte spesialpedagog) 1,6% via statstilskuddet (ofte assistentressurs)

Detaljer

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov

Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvar til veileder: Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektor om barn og unge med habiliteringsbehov Høringssvaret er sendt fra: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring

Detaljer

PEDAGOGISKE IMPLIKASJONER VED CdLS

PEDAGOGISKE IMPLIKASJONER VED CdLS PEDAGOGISKE IMPLIKASJONER VED CdLS Resultatene fra studien viser at barna med CdLS er en svært heterogen gruppe. Selv om de har samme diagnose, viser det seg at de har ulike forutsetninger og behov. Store

Detaljer

Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms

Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms PROSJEKTDIREKTIV Mobil videokonferanse Grønn samhandling Prosjektansvarlig: Einar Bjørn, Avdelingsdirektør, NAV Hjelpemiddelsentral Troms Prosjektleder/ kontaktperson: Sissel Hansen, Førstekonsulent, NAV

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste

Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Planlegging, gjennomføring og vurdering/evaluering av folkehelseprosjekter i offentlig tannhelsetjeneste Tannhelsetjenesten har et sterkt tjenesteperspektiv med fokus på undersøkelse og behandling av pasienter,

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen

Forfall: Anne Andersen, Kari Melby, Tone Mari Steinmoen, Gro Løhaugen, Eva Bergh Pedersen Referat fra møte i referansegruppen for RHABU Møtetid: Torsdag 26. Februar 2015 Sted: RHABU, Ullevål sykehus, bygg 31B 2. etasje Tilstede: Sigrid Østensjø, Hanne Langeland, Anne Karin Hagen, Cathrine Utne

Detaljer

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi?

PPT. Visjon. Presentasjon. Hvem er vi? PPT Visjon PPT skal medvirke til at alle får mulighet til å utvikle sitt læringspotensiale gjennom et tilrettelagt barnehage- og skoletilbud. PPT jobber for mangfold og for å sikre likeverdige tjenester

Detaljer

Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning. Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2015

Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning. Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2015 Kommunikasjon og samspill ved sjeldne diagnoser med alvorlig /dyp grad av utviklingshemning Fagkurs på Frambu 8. og 9. april 2015 Program 8. april 08.30-09.00 Registrering / oppkobling av videostudioer

Detaljer

«Inkludering lønner seg»

«Inkludering lønner seg» «Inkludering lønner seg» Målbilde for Statped 2017 2022 «Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov best mulig kan mestre eget liv og være aktive deltakere

Detaljer

Videokonferanse i kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner. Prosjektleder/ fysioterapeut Hilde Sørli Sunnaas sykehus HF

Videokonferanse i kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner. Prosjektleder/ fysioterapeut Hilde Sørli Sunnaas sykehus HF Videokonferanse i kompetanseutveksling mellom sykehus og kommuner Prosjektleder/ fysioterapeut Hilde Sørli Sunnaas sykehus HF SKUP = Samhandlings- og kompetanseutvekslingsprosjektet Pilotprosjekt mellom

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Frambu Frittstående privat stiftelse beliggende på Siggerud i Akershus fylke Tjenestens innhold: I rapporten henvises under

Detaljer

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv ANGST - veien fra sykt til sunt Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv Hva gjør vi? Angstringen Norge driver landsdekkende opplysningsarbeid og kunnskapsformidling om angst og

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi?

Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Habilitering av barn og unge. Hvem gjør r hva? Hvordan samarbeider vi? Finn F. Sommer. Barnehabiliteringen, Akershus universitetssykehus. Oslo 14.02.03. Hva er habilitering? Med medisinsk habilitering

Detaljer

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A Oversikt Spesialpedagogisk hjelp Samarbeid med foreldre PP-tjenesten Sakkyndig vurdering Kommunens

Detaljer

Aktivt liv! Tilrettelagt ballbinge - et mer aktivt liv for tunghørte. Briskeby skole og kompetansesenter as

Aktivt liv! Tilrettelagt ballbinge - et mer aktivt liv for tunghørte. Briskeby skole og kompetansesenter as Aktivt liv! Tilrettelagt ballbinge - et mer aktivt liv for tunghørte Briskeby skole og kompetansesenter as Bakgrunn for prosjektet Briskeby skole og kompetansesenter as (Briskeby) har et landsdekkende

Detaljer

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

TIDLIG INN. Opplæringsprogrammet. Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæringsprogrammet TIDLIG INN Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner Opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtale metodikk i møte med gravide

Detaljer

Fra baby til barnehagebarn til elev

Fra baby til barnehagebarn til elev Fra baby til barnehagebarn til elev Filmer til foreldre med hørselshemmede barn som skal gå integrert Bakgrunn Vi er stolte og spente foreldre når ungene våre begynner i barnehagen eller på skolen. For

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU

HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU Klinikk for kvinne, barn og familie HABILITERINGSTJENESTEN FOR BARN OG UNGE - HABU KURS- OG OPPLÆRINGSTILBUD INTENSIVE TILTAK 2017 For barn, ungdom, familie og fagpersoner Innhold Innhold... 2 Velkommen

Detaljer

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt

Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt -Forutsetninger for å lykkes i et barnehageperspektiv Om å holde hodet kaldt og hjertet varmt Kristine Moen, styrer i Volla barnehage Idun Marie Ljønes, prosjektleder Tidlig intervensjon Innhold: Kort

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold og

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Simulering av hørselstap

Simulering av hørselstap Simulering av hørselstap En CD med ulike varianter av hørselstap 1 Prosjektleder: Aslaug Lunde Vi ønsker å lage en CD med norske lydfiler som simulerer hørselstap i forskjellige situasjoner. CDen ønsker

Detaljer

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser

TRS Et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Beskrivelse av kompetansesenterfunksjon for dysmeli Bakgrunn og hensikt - kompetansesenter ved Sunnaas sykehus HF og Rikshospitalet- Radiumhospitalet HF (RR) ble ifølge Heløe-komiteens innstilling fra

Detaljer

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn

Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal. Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn Pilotprosjekt Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal Språkutvikling og sosial utvikling hos førskolebarn og skolebarn OVERORDNA PROSJEKTPLAN 2010-2014 Innledning Felles Løft for tidlig innsats i Hallingdal

Detaljer

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging.

Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Skolefravær Retningslinjer for forebyggende arbeid og oppfølging. Retningslinjene er utarbeidet i et tverretatlig samarbeid: PPT-OT, Barnevernstjenesten, Helsestasjon for barn og unge og Oppveksttjenesten

Detaljer

HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT FOR SKOLENE I MELDAL KOMMUNE

HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT FOR SKOLENE I MELDAL KOMMUNE HENVISNINGSSKJEMA TIL PPT FOR SKOLENE I MELDAL KOMMUNE Til bruk før/ved henvisning til PPT Skjemaet er en hjelp i skolens arbeid i forkant av førhenvisningsmøte og eventuelt i førhenvisningsmøte. Ved henvisning

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET

Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET Kombinert sansetap OM ERVERVET DØVBLINDHET KOMBINERT SANSETAP OM ERVERVET DØVBLINDHET INNHOLD Om døvblindhet 5 Ulike kategorier av døvblindhet 5 Vanlige årsaker til døvblindhet 5 Konsekvenser av døvblindhet

Detaljer

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 Signo Døvblindesenter. Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder

Vedlegg til RAPPORTERING 2010 Signo Døvblindesenter. Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder Vedlegg til RAPPORTERING 2010 Signo Døvblindesenter Tabell 1 a Totalt antall registrerte brukere/pasienter. Diagnoser angitt ved ICD- 10 koder Diagnoser 2009 2010 nye med diagnose ved senteret Charge syndrom

Detaljer

Vis meg hva du sier! Søkerorganisasjon: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund ) Briskeby skole og kompetansesenter as

Vis meg hva du sier! Søkerorganisasjon: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund ) Briskeby skole og kompetansesenter as SLUTTRAPPORT Tiltaksområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2007/3/0015 Prosjektets varighet: Prosjekt: 2 årig Vis meg hva du sier! Søkerorganisasjon: HLF (Hørselshemmedes Landsforbund ) Prosjektleder: Marit

Detaljer

Lenger i eget liv. 8.juni 2011. Helsenettverk Lister

Lenger i eget liv. 8.juni 2011. Helsenettverk Lister Lenger i eget liv 8.juni 2011 Formål Å legge til rette for behovsdrevet innovasjon innen helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet tar sikte på å kartlegge hvilke behov de som mottar tjenester i kommunene,

Detaljer

Frambuleir for personer med sjeldne funksjonsnedsettelser

Frambuleir for personer med sjeldne funksjonsnedsettelser Søknadsskjema 2015 Frambuleir for personer med sjeldne funksjonsnedsettelser Sett kryss hvis du søker på én bestemt leir. Prioriter med tall dersom du har flere alternativer. Leir 1 23.06-03.07 Alder:

Detaljer

Kurs for Stvg kommune

Kurs for Stvg kommune Kurs for Stvg kommune Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser hos barn og unge med funksjonsnedsettelse i Sør-Rogaland. Samarbeidsprosjekt Barnehabilitering: Østerlide og Barne og ungdomspsykiatrisk

Detaljer

CEREBRAL PARESE-FORENIN EN Bergsallpåen 21, 0854 Oslo

CEREBRAL PARESE-FORENIN EN Bergsallpåen 21, 0854 Oslo CEREBRAL PARESE-FORENIN EN Bergsallpåen 21, 0854 Oslo Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, den 27. november 2009 Høring NOU 2009: 18 Rett til læring Cerebral Parese-foreningen mener

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Bakgrunn for omstilling av Statped

Bakgrunn for omstilling av Statped Bakgrunn for omstilling av Statped likeverdig tilgang til Statpeds tjenester for kommuner og fylkeskommuner («tettere på») mer enhetlig oppfatning av hvem som er brukere av Statped mer enhetlig strategi

Detaljer

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum

LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD. Brukernes behov i sentrum LÆRINGS- OG MESTRINGSTILBUD Brukernes behov i sentrum INNHOLD Brukernes behov i sentrum 3 Dette er lærings- og mestringstilbud 4 Stort sett gruppebasert 4 Kursinnhold etter brukernes behov 4 Alene eller

Detaljer