INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INTERNREVISOREN. Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv"

Transkript

1 INTERNREVISOREN Nr. 1 VÅR årgang Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv Corporate Governance - internrevisjonens perspektiv Virksomheter og økonomisk kriminalitet Etikk

2 Styrets leder har ordet NIRF i vinden Først vil jeg som nyvalgt president takke for tilliten. Jeg vil gjøre mitt beste for foreningen og har stor tro på at vi beveger oss fremover ved å dele kunnskap og erfaring. Til det trenger vi en sterk og slagkraftig forening. NIRF's visjon er å være en interesseorganisasjon for alle som arbeider med eller har interesse for fagområdene intern revisjon, risikostyring samt styring og kontroll. Ut fra denne visjonen er det i strategien definert en rekke satsningsområder. Disse kan grovt sett deles i to: satsningsområder rettet mot medlemmene satsningsområder rettet mot å skape forståelse for viktigheten av intern revisjon for å bedre rammevilkårene for profesjonen Tiltakene rettet mot medlemmene er i stor grad på plass med vår veldrevne komitéstruktur og vårt tillitsmannsapparat. Sekretariatsfunksjonen har i en lang periode vært en utfordring for styret. Svein Stabekk er nå ansatt som foreningssekretær og er på plass i lokaler i Munkedamsveien 3B. Det er inngått en intensjonsavtale med NKRF om et langsiktig samarbeid om administrative funksjoner. Så langt har det vært mye å gripe fatt i for Svein, men utsiktene til varig god medlemsservice er nå etablert. På andre områder har vi ikke kommet fullt så langt til tross for gjentatte høye score på våre strategisamlinger. Arbeidet med å skape forståelse for viktigheten av internrevisjon og arbeidet med å etablere en støtte- og pådriverrolle i forhold til komiteene og de nyetablerte nettverkene er ressurskrevende. Til nå har våre ressurser vært for knappe. Det arbeides med konkrete løsninger mot realisering av denne delen av strategien. ha intern revisjon. Pendelen har de siste årene svingt kraftig som følge av de velkjente store skandalene, hvor hovedårsaken er identifisert til styrings- eller kontrollmessige svakheter. Interne revisorer har markedet med seg. Vi er dog advart vi må ikke bli hovmodige det er ikke sikkert at dette vil vedvare. Det har kommet reaksjoner på hva Sarbanes Oxley kommer til å koste. Det er grunn til å spørre om disse reaksjonene kommer fra foretakenes ledelse som blir gjenstand for mer oppfølging eller om de kommer fra eiere, styrer og revisjonskomiteer som vil oppleve økt sikkerhet, men også en økning i kostnader. Når det gjelder intern revisor og samfunnsansvar kan det sies at vårt ansvar først og fremst er å ha en uavhengig, objektiv bekreftelsesog rådgivningsfunksjon som skal tilføre merverdi og optimalisere organisasjonens drift. Vi skal fremlegge fakta slik de er. Det er et stort samfunnsansvar å utøve funksjonen slik den er definert. I Tromsø ble vi utfordret til å utrede vårt samfunnsansvar. Det ble blant annet fokusert på håndtering og rapportering av lovbrudd og at det i Norge ikke er en plikt for revisor til å rapportere alle typer lovbrudd. Jeg ser at et tiltak vi kan gjennomføre for å synliggjøre vårt samfunnsansvar er å fokusere på de policies og retningslinjer for samfunnsansvar som er etablert hos våre arbeidsgivere. Vi kan revidere om det er etablert en ansvarlig forretningsdrift med vekt på miljø, etikk og sosiale forhold. Den ikke-faglige delen av programmet i Tromsø var en svært interessant reise i byens historie med flere foredrag med tema fra byhistorien, mat- og drikkekultur og et møte med "den munnrappe nordlendingen". Internrevisjonskonferansen i Tromsø juni fokuserte på profesjonalisering av intern revisjon og samfunnsansvar. All honnør til konferansekomiteen for et vellykket arrangement. Jeg har refleksjoner rundt noen av temaene på konferansen. I det store bildet finnes det et optimalt nivå med intern revisjon hvor den siste kronen lagt ned matcher den siste kronen spart eller vunnet ved å Vi har mottatt noen innspill fra medlemmene på forbedringsområder spesielt når det gjelder generalforsamlingen. Disse innspillene er vi både avhengig av og glade for slik at vi kan forbedre oss til neste anledning. Til slutt vil jeg si lykke til med arbeidet fremover til alle tillitsvalgte og medlemmer og ønske alle en riktig solrik sommerferie! 2 INTERNREVISOREN 1 05

3 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING President Reidar Døli DnBNOR J: M: Informasjons- og kommunikasjonskomiteen i NIRFS Reidar Døli leder DnBNOR J: M: Konferansekomiteen i NIRFS Even Nilsen leder Fagforbundet J: / Programkomiteen i NIRFS Mari-Anne Teigum leder Internal Audit Activity, Nordea Bank Norge ASA J: Redaksjonskomiteen i NIRFS Alf Eldar Bergset leder KPMG AS J: M: Høringskomiteen i NIRFS Einar Døssland leder Edbo risk management J: Professional Practice Committee PPC Espen Uvholt leder Norsk Hydro J: Nominasjonskomiteen i NIRF og NIRFS Einar Døssland leder Edbo risk management J: Foreningssekretariat NIRF og NIRFS Svein Stabekk, foreningssekretær M: Fax: Postadresse: Norges Interne Revisorers Forening Postboks 1427 Vika 0115 Oslo Besøksadresse: Munkedamsveien 3B, 4. etg. Internrevisoren: Organ for Norges Interne Revisorers Forening, NIRF Antall utgivelser pr år: 2 Opplag: 600 Meninger og påstander som fremkommer i artikler eller innlegg er ikke nødvendigvis sammenfallende med NIRFs syn. Neste utgave: Vinteren 2005 Har du bidrag til bladet? Ta kontakt med redaksjonens leder for frister m.v. Abonnementspris: Årsabonnement: Kr 150,- Annonsepriser: Helside: kr 2500,- eks. mva 1/2 side: kr 1500,- eks. mva 1/4 side: kr 750 eks. mva Grafisk produksjon: Pr.info DM Hamar Forsidefoto: Scanpix Creative Innhold 2 Styrets leder har ordet 4 Redaktørens spalte 6 Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv 10 IIA med faglige retningslinjer innenfor IS/IT med og uten ISACAs hjelp 13 Fakta om styreansvar 15 Corporate Governance og intern revisjon 19 Virksomheter og økonomisk kriminalitet: Varehandel, hotell og restaurant mest utsatt 23 Medlemsnytt 24 The Role of Internal Auditing in the Assessment of Corporate Ethical Culture INTERNREVISOREN

4 Redaktørens spalte Redaksjonen har denne gang valgt ut fem ulike tema som vi håper når ut til bredden av medlemmene i NIRF: Offentlige anskaffelser IIAs faglige retningslinjer innenfor IS/IT Corporate Governance Økonomisk kriminalitet Etikk Offentlige anskaffelser Offentlig sektor brukte i 2003 om lag 240 milliarder kroner på vare- og tjenestekjøp. Effektiv bruk av det offentliges ressurser er viktig for å fremme verdiskapning, sysselsetting og velferd. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser regulerer måten det offentlige skal foreta innkjøp på. Regelverket er relativt komplisert og innehar flere fallgruver for de som skal gjennomføre anskaffelsene. Redaksjonen har vært så heldig å få advokatene Marianne Dragsten og Esther Lindalen i advokatfirmaet Haavind Vislie AS til å presentere reglene og vise oss hvor utfordringene ligger. IIAs faglige retningslinjer innenfor IS/IT Redaksjonen har gleden av å bringe en artikkel fra Frank Alvern, Nordea, hvor han omtaler IIAs viktigste initiativer for å få ut relevante faglige retningslinjer til medlemmene. I artikkelen viser Alvern hvordan NIRF har til hensikt å møte denne utfordringen gjennom etableringen av Nettverket for IT-revisjon. Corporate Governance Internrevisjoner står overfor flere utfordringer når det gjelder revisjon av virksomhetsstyring. Redaksjonen bringer i denne utgaven en kort redegjørelse for styrets ansvar etter aksjeloven som er utformet av senioradvokat Elin Sætre Løfsgaard i advokatfirmaet Haavind Vislie. Videre har vi gleden av å presentere en artikkel av Henrik Niels Olsen i Ernst & Young, som tar for seg Corporate Governance og intern revisjon. Økonomisk kriminalitet I relasjon til Corporate Governance brakte Internrevisoren i 2003 flere artikler om økonomisk kriminalitet. Vel vitende om temaets aktualitet, har redaksjonen sporet opp en ny interessant artikkel utformet av Dag Ellingsen og Vibeke Sky i Statistisk sentralbyrå. I artikkelen oppsummeres funnene fra en intervjuundersøkelse mot virksomheter med fem eller flere ansatte. Undersøkelsen er gjennomført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag av Justisdepartementet, som et ledd i regjeringens arbeid med å bekjempe økonomisk kriminalitet. Artikkelen bygger på en større rapport fra Statistisk sentralbyrå fra 2005 (Dag Ellingsen og Vibeke Sky "Virksomheter som ofre for økonomisk kriminalitet. Rapport 2005/14, Statistisk sentralbyrå). Etikk De ulike rollene som en internrevisjon kan ha når det gjelder sine respektive, virksomheters arbeid med etiske spørsmål, var tema da Johan M. Andersen og Torbjørn Brown i Statoil skrev sin prosjektoppgave til Master of management-programmet Intern revisjon, risikostyring og Corporate Governance ved BI, våren Vi har gleden av å presentere forfatternes forkortede utgave av oppgaven. Ny redaksjon overtar Med denne utgivelsen avslutter den gamle redaksjonens sitt arbeid. En stamme fra den gamle redaksjonen vil fortsette, men ledertrøya gis nå tilbake til Alf Eldar Bergset. Som styrets representant vil Hans Conrad Hansen erstatte Solbjørg Lie. Vi gleder oss til å se resultatene fra det nye mannskapets arbeid inn mot jul! Ikke glem at du finner nyheter på NIRFs webportal! På vegne av den avtroppende redaksjonen ønsker jeg dere alle en god sommer! Redaksjonskomiteen Alf Eldar Bergset - leder KPMG AS J: M: Karl-Helge S. Storhaug Sjøfartsdirektoratet J: M: Jens Arve Hansen Norsk Hydro J: Martin W. Stevens The Mobile Media Company J: Sveinung Svanberg Universitetet i Oslo J: Harald Bergh SEB, Oslo Branch J: Lars Espen Tøsse Universitetet i Oslo J: Hans Conrad Hansen - styrets representant Riksrevisjonen J: M: Natalie Duchesne Yara International ASA J: INTERNREVISOREN 1 05

5 KPMGs Strategic Performance Review and Internal Audit (K SPRint) hjelper deg til en strukturert tilnærming til de tre kritiske suksessfaktorene for intern revisjon: posisjonen, menneskene og prosessene. INTERNREVISOREN

6 Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser fra et risikoperspektiv Esther Lindalen og Marianne H. Dragsten er begge advokater i advokatfirmaet Haavind Vislie hvor de i hovedsak har oppdrag innenfor offentlige anskaffelser både for offentlige oppdragsgivere og leverandører. De er forfattere av kommentarutgaven Offentlige anskaffelser i to bind utgitt på Universitetsforlaget. Kommentarutgaven gir utførlige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften. Kommentarutgaven omtaler også mange av endringene som vil komme i regelverket for offentlige anskaffelser fra 1. januar Lindalen og Dragsten holder i tillegg jevnlig ulike kurs innen offentlige anskaffelser. Av advokat Esther Lindalen og advokat Marianne H. Dragsten Offentlig sektor etterspør varer og tjenester i et meget stort omfang. Hvordan disse ressursene benyttes har stor betydning for samfunnsøkonomien i vid forstand. I 2003 ble det benyttet 239,6 milliarder kroner på offentlige anskaffelser i Norge. Dette utgjør 15,3% av BNP. Ved en effektiv bruk av det offentliges ressurser vil det derfor oppnås større verdiskapning, sysselsetting og velferd. Regelverket for offentlige anskaffelser har til formål å bidra til at det offentlige foretar effektive anskaffelser og skal hindre korrupsjon. Regelverket består av anskaffelsesloven, anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften. Sistnevnte forskrift vil ikke bli behandlet i denne artikkelen. Det er et komplisert regelverk det offentlige må forholde seg til når det foretar sine innkjøp. Dette fører igjen til at det er mange fallgruver å gå i. I denne artikkelen vil vi fokusere på noen av de mest vanlige fallgruvene og konsekvensene av å bryte regelverket. Først vil vi imidlertid si noe om regelverkets omfang og bakgrunn. Hvilke oppdragsgivere som er omfattet Regelverket regulerer det offentliges anskaffelser. Det offentlige er i første rekke kommuner, fylkeskommuner og statlige etater. Begrepet offentlig oppdragsgiver er imidlertid videre enn dette da det også omfatter offentligrettslige organer. Offentligrettslige organer er kort fortalt organer som har en sterk tilknytning til andre offentlige organer gjennom eierskap, kontroll, styreverv osv. Begrunnelsen for at slike organer er bundet av regelverket er å inkludere virksomheter som har en sammenlignbar stilling som det offentlige. Slike organer kan styres av andre hensyn enn de rent forretningsmessige som for eksempel politiske hensyn, hensyn til lokalt næringsliv osv., når de foretar sine anskaffelser. Regelverket for offentlige anskaffelser skal tvinge disse organene til å tenke forretningsmessig i forbindelse med innkjøp. Kort om bakgrunnen for regelverket Reglene om offentlige anskaffelser har bakgrunn i EUs direktiver om offentlige anskaffelser. Disse er Norge gjennom EØSavtalen forpliktet til å gjennomføre. Nasjonalt har imidlertid Norge i mange år også hatt regler for statens anskaffelser (REFSA) og enkelte kommuner har også hatt egne regler for sine anskaffelser. Det var imidlertid først ved anskaffelsesloven av 1992 at vi fikk et nasjonalt regelverk for hvordan det offentlige skulle foreta sine anskaffelser. Formålet med regelverket er å medvirke til mest mulig effektive anskaffelser for det offentlige gjennom å fremme konkurranse. Gjennom dette antas regelverket å ville medføre en prisreduksjon ved det offentliges anskaffelser. I tillegg kan det offentlige oppnå en gevinst som følge av bedre planlegging og rutiner i forbindelse med anskaffelser. God planlegging og gode rutiner fører til bedre kvalitet på tilbudene, færre dobbeltkjøp og feilinvesteringer. Et annet formål med regelverket er å hindre korrupsjon og forskjellbehandling av leverandører, med andre ord sikre en etisk opptreden. Ved å ha en regelstyrt anskaffelsesprosess der leverandørene kan etterprøve oppdragsgivers beslutninger, vil dette medvirke til å nå dette målet. Regelverkets omfang Regelverket regulerer innkjøp det offentlige foretar. Regelverket har bestemmelser både om hvilke oppdragsgivere som må følge regelverket samt hvilke anskaffelser som er omfattet. Hvilke anskaffelser som er omfattet Utgangspunktet er at samtlige anskaffelser en offentlig oppdragsgiver foretar, er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Hvilke regler som kommer til anvendelse er imidlertid avhengig av anskaffelsens verdi. Anskaffelser under kr ekskl. mva. følger i utgangspunktet kun reglene i anskaffelsesloven samt de generelle reglene i anskaffelsesforskriften del I. Denne terskelverdien er nå foreslått hevet til kr Anskaffelser mellom kr og EU s terskelverdier har noe mindre formelle regler enn anskaffelser over EU s terskelverdier. EU s terskelverdier er i dag kr. 1,8 millioner ekskl. mva ( kr. 1,15 millioner ekskl. mva. for statlige organer) for varer og tjenester og kr. 38,55 millioner ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter. Den største forskjellen mellom anskaffelser over og under EU s terskelverdier er at opp- 6 INTERNREVISOREN 1 05

7 Offentlige anskaffelser dragsgiver ved anskaffelser under EU s terskelverdier står fritt til å bruke konkurranse med forhandling. Over EU s terskelverdier er hovedregelen at det skal benyttes anbudskonkurranse. Enkelte anskaffelser er eksplisitt unntatt fra anskaffelsesforskriftens anvendelsesområde. Vi vil her kun nevne noen av disse. De fleste av anskaffelsene som er unntatt fra anskaffelsesforskriften, omfattes imidlertid av anskaffelseslovens regler. Dette innebærer at de grunnleggende kravene til likebehandling, konkurranse, forutberegnlighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet gjelder for disse anskaffelsene. Anskaffelser som er unntatt fra anskaffelsesforskriftens anvendelsesområde er blant annet kontrakter som er erklært hemmelige eller underlagt særskilte sikkerhetstiltak. Her menes typisk informasjon som må holdes hemmelig på grunn av nasjonale interesser. Kontrakter om erverv og leie av fast eiendom og eksisterende bygninger er også unntatt fra anskaffelsesforskriftens anvendelsesområde. I forhold til dette unntaket oppstår det en rekke grenseproblemstillinger. Det er blant annet uklart hvilke tjenester som kan inkluderes i en leiekontrakt uten at anskaffelsesforskriften kommer til anvendelse på tjenestene. I praksis har vi også sett at grensen mellom leie av eksisterende bygg som er unntatt fra anskaffelsesforskriften, og kontrakter som forutsetter at eksisterende bygg skal bygges om slik at man i realiteten kan stå ovenfor en bygge- og anleggskontrakt som er omfattet av regelverket, kan være vanskelig å forholde seg til. Ansettelseskontrakter faller utenfor anskaffelsesforskriften. Her må det trekkes en grense mot konsulentoppdrag og andre tjenester fra selvstendig næringsdrivende. Forsknings- og utviklingstjenester hvor oppdragsgiver ikke fullt ut betaler for tjenesten eller den ikke fullt ut tilfaller oppdragsgiver i hans virksomhet faller videre utenfor anskaffelsesforskriften. Forsknings- og utviklingskontrakter om varer og bygg- og anlegg er imidlertid omfattet av anskaffelsesforskriften. Hva må offentlige oppdragsgivere ha kontroll på for å sikre at regelverket etterleves Kjennskap til regelverket Den viktigste måten å forebygge brudd på regelverket om offentlige anskaffelser er å sørge for at ansatte har kjennskap til regelverket og hvordan dette skal benyttes. Dette forutsetter at ansatte som foretar anskaffelser får opplæring i hvilke regler som gjelder og hvordan anskaffelsesprosedyrene praktisk skal gjennomføres. Regelverket om offentlige anskaffelser er nå under revisjon. Ny anskaffelsesforskrift antas å bli innført fra 1. januar Det nye regelverket vil gi nye muligheter for offentlige oppdragsgivere gjennom blant annet nye anskaffelsesprosedyrer. Det er i denne sammenhengen viktig for offentlige oppdragsgivere å påse at ansatte får opplæring i endringene slik at de er klare til å anvende de nye reglene fra endringene trår i kraft. Kvalitetssikring av anskaffelser underveis Det er viktig at det offentlige kvalitetssikrer sine anskaffelser underveis for å sikre at feil blir avdekket. Dette vil i tillegg til å avdekke feil også være med på å gi det offentlige bedre kjennskap til regelverket og hindre at samme feilen blir begått flere ganger. Siden regelverket er komplisert, vil ikke alle ansatte som har med anskaffelser å gjøre alltid kunne ha full oversikt over hvilke regler som gjelder. Det er derfor ofte å anbefale at oppdragsgiver gir noen ansatte særlig god opplæring i regelverket. Disse ansatte bør da ha en kontrollfunksjon ved at alle anskaffelser kvalitetssikres av disse. Har oppdragsgiver ikke ressurser til å ha egne ansatte med denne kompetansen, anbefales det at konkurransemateriell, beslutninger osv. kvalitetssikres av ekstern ekspertise. Trår oppdragsgiver feil i forhold til regelverket, kan dette bli dyrt for oppdragsgiver. Det vil derfor være effektiv ressursbruk å ha en slik kontrollfunksjon. Selv om oppdragsgiver overlater kontrollansvaret til enkelte ansatte eller eksterne ressurser, er det likevel svært viktig at alle som har med oppdragsgivers anskaffelser å gjøre, har en viss minimumskunnskap om hvilke regler som gjelder for det offentliges anskaffelser. Utarbeidelse av gode rutiner Det er viktig for det offentlige å ha gode rutiner innenfor området for offentlige anskaffelser. Utarbeidelse av gode rutiner vil svekke risikoen for at det begås feil. Rutinene bør innarbeides gjennom for eksempel kurs for de ansatte i praktisk gjennomføring av anskaffelser og egne håndbøker i hvordan de ansatte skal forholde seg i ulike situasjoner. Oppdragsgiver bør også ha maler på konkurransegrunnlag og andre dokumenter som må utarbeides ved den enkelte anskaffelse. Slike rutiner kan utarbeides enten internt eller ved hjelp av ekstern ekspertise. Samarbeid med andre avdelinger eller andre offentlige organer Utveksling av informasjon mellom offentlige oppdragsgivere kan være nyttig for å hindre at det begås feil i forbindelse med anskaffelser. Dette kan gi kunnskap om de vanligste feilene som begås, samt gi økt kunnskap om regelverket. Vi ser blant annet en god nytteeffekt av at offentlige oppdragsgivere har jevnlige møter med hverandre hvor aktuelle problemstillinger diskuteres. Hvilke fallgruver finnes? Innledning Det gjøres svært mange feil i forbindelse med offentlige anskaffelser. Dette viser blant annet saksomfanget til klagenemnda for offentlige anskaffelser. En årsak til dette er selvfølgelig at regelverket er komplisert, men etter vår oppfatning er kunnskapen om regelverket i offentlig sektor generelt for dårlig sett i betraktning av at regelverket har vært gjeldende forholdsvis lenge. Vi ser imidlertid en økt bevisstgjøring om regelverket de siste par årene. Det finnes mange fallgruver det offentlige kan gå i ved sine anskaffelser. Vi vil her kun ta opp noen av disse. Dårlig planlegging ved utforming av konkurransegrunnlaget For at en anskaffelse skal bli effektiv er det svært viktig å legge ressurser i planleggingsfasen. Det er her grunnlaget for en vellykket anskaffelse ligger. Det er gjennom planleggingen av anskaffelsen at det offentlige definere sitt behov. En god oversikt over eget behov er en forutsetning for å kunne utforme konkurransegrunnlaget slik at leverandørene kan inngi tilbud som best mulig dekker dette behovet på en økonomisk mest fordelaktig måte. Vi ser ikke sjelden at dårlig planlegging fører til at det offentlige ikke får den ytelse eller den kvaliteten på anskaffelsen som ønskes. Planleggingen av anskaffelsen starter ofte på et stadium hvor det begynner å haste å få satt i gang anskaffelsen og dermed nedprioritere oppdragsgiver arbeidet med utarbeidelsen av konkurransematerialet. Dette kan bli dyrt for oppdragsgiver enten ved at behovet ikke blir godt nok dekket eller at oppdragsgiver tvinges til å velge et tilbud som reelt sett ikke er det beste ut fra oppdragsgivers behov. Særlig viktig er det å bruke ressurser på å utarbeide en god kravspesifikasjon og å fastsette tilde- INTERNREVISOREN

8 Offentlige anskaffelser lingskriterier som kan identifisere det beste tilbudet for oppdragsgiver. Utformingen og anvendelsen av tildelingskriteriene Utformingen av tildelingskriteriene er ofte kritisk både i forhold til at det offentlige skal få den ytelse de ønsker og i forhold til hvorvidt anskaffelsen er i henhold til regelverket. Tildelingskriterienes funksjon er å angi hvilke forhold ved tilbudet som vil bli vurdert ved tildelingen av oppdraget. I hovedtrekk er det to feil som går igjen. For det første er ofte tildelingskriteriene ikke gjennomtenkte nok slik at oppdragsgiver når tilbudene skal evalueres ikke kan legge vekt på forhold som kan ha betydning for tilbudenes verdi. Det er svært viktig å være klar over at tildelingskriteriene ikke kan endres underveis. Det er heller ikke tillatt å legge vekt på andre forhold enn de angitte tildelingskriteriene. Videre er oppdragsgiver forpliktet til å legge vekt på samtlige tildelingskriterier som er oppgitt selv om oppdragsgiver finner ut at et kriterium ikke var hensiktsmessig likevel. Den andre feilen som ofte begås, er at oppdragsgiver benytter ulovlige tildelingskriterier. Mange oppdragsgivere er av den oppfating at man står helt fritt i å angi tildelingskriterier. Dette er ikke riktig. Selv om oppdragsgiver har et forholdsvis vidt innkjøpsfaglig skjønn ved fastsettelsen av tildelingskriteriene, finnes det noen rammer man må holde seg innenfor. Kort fortalt må tildelingskriteriene ha en tilknytning til det som skal anskaffes, være relevant for kontraktens verdi, ikke gi oppdragsgiver et ubetinget fritt valg, være i samsvar med de grunnleggende kravene i anskaffelsesloven, herunder kravet til likebehandling og fremgå av kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. Selv om det offentlige har benyttet lovlige kriterier i konkurransegrunnlaget ser vi ofte at det foretas feil ved den konkrete vurderingen av tilbudene opp mot tildelingskriteriene. Det er som nevnt ovenfor slik at tilbudene skal vurderes opp mot alle de angitte tildelingskriteriene. I mange tilfeller skjer ikke dette. En annen feil vi ser er at det legges vekt på forhold som ikke går inn under noen av de oppgitte tildelingskriteriene. Evalueringen av tilbudene Selve evalueringen av tilbudene er meget sentralt. Det er denne vurderingen som legger grunnlag for avgjørelsen om hvem som skal vinne konkurransen. Feil i denne vurderingen vil derfor kunne medføre at kontrakten tildeles feil leverandør. I en anbudskonkurranse er det et absolutt forbud mot forhandlinger i den perioden tilbudene evalueres, dvs. fra tilbudsfristens utløp. Dette innebærer at oppdragsgiver ikke kan ta kontakt med en leverandør dersom dette gir leverandøren muligheten til å endre sitt tilbud. Oppdragsgiver har imidlertid en snever adgang til å avklare uklarheter i et tilbud. I praksis ser vi ofte at ulovlige forhandlinger kamufleres som lovlige avklaringer. Leverandører tar ofte forbehold i tilbudene. Oppdragsgiver har da plikt til å evaluere den økonomiske betydningen av leverandørens forbehold. I praksis ser vi ofte at dette ikke gjøres. Begrunnelsen fra oppdragsgiver er gjerne at det ikke er mulig å prissette forbeholdet. Regelverket forutsetter imidlertid at alle forbehold skal prissettes. Er ikke dette mulig, skal tilbudet avvises. Gjennomføring av konkurranse med forhandling Mange oppdragsgivere tar for lett på selve gjennomføringen av forhandlingene i en konkurranse med forhandling. Regelverket har ikke detaljerte regler om gjennomføringen av forhandlingene. Dette betyr imidlertid ikke at oppdragsgiver står fritt når det gjelder hvordan forhandlingene skal gjennomføres. Generelt skal gjennomføringen av forhandlingene være i samsvar med de grunnleggende kravene til likebehandling, god forretningsskikk, forutberegnlighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Oppdragsgiver plikter blant annet å føre reelle forhandlinger med samtlige leverandører som har reell mulighet til å få kontrakten. En god tommelfingerregel er at alle leverandører minst får en mulighet til å forbedre tilbudet sitt. Det er også viktig å påse at forhandlingene ikke gjennomføres sli at noen leverandører får en konkurransefordel på grunn av måten forhandlingene gjennomføres på. En vanlig feil er at kravet til etterprøvbarhet ikke blir ivaretatt. Kravet om etterprøvbarhet innebærer at oppdragsgiver skal kunne dokumentere hva som har funnet sted under forhandlingene. Dette forutsetter blant annet at det føres skriftlig referat fra alle forhandlinger og at alle viktige beslutninger som fattes protokolleres. Det er også sterke begrensninger på oppdragsgivers adgang til å gi informasjon om de øvrige leverandørenes tilbud. Oppdragsgiver kan for eksempel ikke oppgi øvrige leverandørers priser eller konkrete forhold i tilbudene. Disse begrensningene går lengre enn oppdragsgivers generelle taushetsplikt. Vi ser også at mange oppdragsgivere ikke er klar over at endringer som foretas i tilbudene gjennom forhandlingene, må gis skriftlig fra leverandøren. Dette følger av anskaffelsesforskriftens krav til at alle endringer av tilbud skal foretas skriftlig. Uriktig anvendelse av avvisningsreglene Det er svært viktig å håndtere avvisningsreglene riktig. Feil i forhold til disse reglene kan få store konsekvenser for oppdragsgiver både i form av krav om stansing av anskaffelsesprosessen gjennom en midlertidig forføyning og høye erstatningskrav. Vi ser ofte at oppdragsgivere unnlater å avvise tilbud som skulle vært avvist. Årsaken ligger muligens i oppdragsgivers frykt for konflikt med leverandøren som blir avvist. Typiske forhold som skulle ha ført til avvisning uten at dette skjer, er at leverandøren har tatt forbehold som ikke kan prissettes. Dette fører til at tilbudet ikke kan sammenlignes med øvrige tilbud og da skal det avvises. Unnlater oppdragsgiver å avvise en leverandør som skulle ha vært avvist og denne får tildelt oppdraget, vil leverandøren som ble nummer to i konkurransen, kunne kreve erstatning basert på at han egentlig skulle hatt kontrakten. Dette kan bli svært dyrt for oppdragsgiver. Selv om det er noe mer uvanlig, ser vi også at oppdragsgivere avviser tilbud som ikke skulle vært avvist. Dette vil også kunne medføre erstatningsansvar for oppdragsgiver. Særlig omfattende vil ansvaret kunne bli dersom leverandøren som ble avvist, ville har vunnet konkurransen om ikke tilbudt var blitt avvist. Konsekvenser av ikke å følge regelverket Målet med regelverket om offentlige anskaffelser er som nevnt, å effektivisere innkjøpene til det offentlige gjennom blant annet økt konkurranse. For å oppnå dette er det viktig at leverandørene har tillit til at oppdragsgiver overholder regelverket, herunder likebehandler alle leverandørene og foretar en forsvarlig evaluering av tilbudene. Opplever leverandørene gjentatte ganger at 8 INTERNREVISOREN 1 05

9 Offentlige anskaffelser oppdragsgivere ikke forholder seg til regelverket, vil dette kunne medføre at leverandørene ikke ønsker å være med i konkurranser. Dette vil svekke konkurransen og dermed målet om mest mulig effektive anskaffelser. Brudd på regelverket kan medføre at leverandører klager oppdragsgiver inn for KOFA. Kommer KOFA til at oppdragsgiver har begått feil, vil dette bli publisert på KOFAs hjemmesider og være tilgjengelig for de som ønsker det. Selv om KOFAs avgjørelser ikke er bindende vil det å bli dømt av KOFA ofte være ubehagelig for en oppdragsgiver. Får leverandøren medhold i KOFA, ser vi også at terskelen får senere å anlegge erstatningssak for domstolen, er relativ lav. Mener en leverandør at det er begått feil i anskaffelsesprosessen, kan han begjære midlertidig forføyning ved domstolen. Får han medhold i den midlertidige forføyningen, er konsekvensen av dette at anskaffelsesprosessen stanses enten inntil partene blir enige, feilen er rettet eller spørsmålet avgjort av domstolen ved sivilt søksmål. En midlertidig forføyning kan derfor føre til store forsinkelser i anskaffelsesprosessen. Begås det feil i en konkurranse vil dette kunne medføre erstatningsansvar for oppdragsgiver. Det er to mulige ansvarsformer som er aktuelle; den negative kontraktsinteresse og den positive kontraktsinteresse. Med den negative kontraktsinteresse menes at leverandøren får erstattet utgiftene han har hatt ved å delta i konkurranse typisk utgiftene ved å utarbeide tilbudet. Slik erstatning kan kreves der oppdragsgiver har begått feil som gjør at leverandøren ikke ville ha deltatt om han på forhånd visse om at disse feilene ville bli begått. Med den positive kontraktsinteressen menes tilfeller der leverandøren får erstattet fortjenesten han ville hatt dersom han hadde fått oppdraget. Erstatning for den positive kontraktsinteresse kan således komme opp i betydelige beløp. Slik erstatning kan kreves der oppdragsgiver har begått vesentlige feil i forbindelse med anskaffelsesprosessen og dette har medført at det er klart at leverandøren skulle ha fått oppdraget dersom feilen ikke var begått. KOFA saksbehandling og oppbygging Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) er et rådgivende organ som behandler brudd på anskaffelsesloven og forskrifter med hjemmel i denne. KOFA virksomhet startet 1. januar Antall saker brakt inn for KOFA viser at det har vært et stort behov for et særskilt klageorgan ved siden av de ordinære domstolene. Enhver som har saklig interesse, kan inngi klage til KOFA. Klageberettigede vil i første rekke være leverandører som har deltatt i en konkurranse arrangert av en offentlig oppdragsgiver. Det samme gjelder leverandører som ønsker/ønsket å delta i en konkurranse, men som på grunn av oppdragsgivers handlemåte ikke har fått mulighet til dette. Klage må fremsettes skriftlig senest seks måneder etter at kontrakt ble inngått av oppdragsgiver. Kontrakt anses inngått når kontrakten er underskrevet av begge parter. Klagen inngis til KOFAs sekretariat. I klagen må det fremgå hvem klager er, herunder klagers adresse, hvilken anskaffelse det gjelder, hvem som er oppdragsgiver og oppdragsgivers adresse. Videre må det angis de faktiske og rettslige forholdene som er grunnlaget for klagen. De relevante dokumentbevisene må dessuten vedlegges. Det må innbetales ett rettsgebyr før saken tas til behandling. Klagen sendes til oppdragsgiver som får en kort tilsvarsfrist (helst ikke over 14 dager). Oppdragsgivers tilsvar sendes deretter klager med en kort frist for ytterligere kommentarer (helst ikke over 10 dager). Det kan gis anledning til ytterligere kommentarer dersom saken ikke anses tilstrekkelig opplyst etter dette. Overholdes ikke fristene for å komme med kommentarer, anses saksforberedelsene avsluttet. Klagenemnda avviser imidlertid ikke kommentarer som inngis etter den fastsatte fristen. Oppdragsgiver har plikt til å delta i klagebehandlingen. Dette innebærer blant annet at oppdragsgiver må inngi tilsvar og stille nødvendige opplysninger til disposisjon for KOFA. Det er klagenemndas sekretariat som forbereder saken. Sekretariatet skal ifølge klagenemndas interne retningslinjer for saksbehandlingen, bidra til at partenes anførsler blir så klare som mulig. Saken legges deretter frem for KOFA som behandler saken skriftlig. I den enkelte sak settes klagenemnda med tre medlemmer. Beslutningen om uttalelsens innhold treffes med simpelt flertall. Uttalelsen avgis skriftlig og skal begrunnes. KOFAs uttalelse gjelder kun spørsmålet om hvorvidt oppdragsgiver har brutt anskaffelsesloven med forskrifter. Klagenemnda tar ikke stilling til forhold som faller inn under oppdragsgivers frie skjønn, herunder om oppdragsgiver har opptrådt hensiktsmessig, rimelig eller økonomisk fornuftig utover rammene som følger av regelverket. KOFA uttaler seg heller ikke om de rettslige konsekvensene av brudd, men kan, dersom den finner grunn til det, uttale seg om hvorvidt vilkårene for erstatning er oppfylt. KOFA tar imidlertid ikke stilling til størrelsen på et eventuelt økonomisk tap. Klagenemndas uttalelser er offentlige og publiseres på klagenemndas hjemmeside, INTERNREVISOREN

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Hva bør styret kunne om nettsikkerhet?

Hva bør styret kunne om nettsikkerhet? SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2014, 22. årgang Hva bør styret kunne om nettsikkerhet? Lean auditing Hvordan sveve på en rosa sky Compliance beste praksis REDAKTØRENS SPALTE

Detaljer

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper Handelshøgskolen Styrets ansvar i norske aksjeselskaper En analyse av styremedlemmers kjennskap til styrets ansvar ifølge aksjeloven Andreas Øien Johannessen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai

Detaljer

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance

Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang. Fokus på compliance SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2012, 20. årgang Fokus på compliance Manglende hodelykt, vernebriller og hørselsvern for å beskytte mot støy fra passerende fly. Manglende hjelm,

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

INTERNREVISOREN. Foreningens nye tidsalder. NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk. Nr. 2 VINTER 2005 13. årgang

INTERNREVISOREN. Foreningens nye tidsalder. NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk. Nr. 2 VINTER 2005 13. årgang INTERNREVISOREN Nr. 2 VINTER 2005 13. årgang Foreningens nye tidsalder NIRFs nettverk Helhetlig riskostyring på norsk Styrets leder har ordet Kjære lesere Et begivenhetsrikt halvår har vi bak oss. For

Detaljer

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19.

SIRK. Et våkent øye. om Tilsyns-Norge. Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! Risiko Kontroll. Nummer 2, vinter 2011, 19. SIRK Styring Internrevisjon Risiko Kontroll Nummer 2, vinter 2011, 19. årgang Et våkent øye om Tilsyns-Norge Jørgen Kosmo: God kontroll er god økonomi! God foretaks styring i praksis Bærekraft og samfunns

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

BDO INNSIKT. Økonomisk kriminalitet og korrupsjon BDO INNSIKT Økonomisk kriminalitet og korrupsjon 2 BDO INNSIKT ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON ØKONOMISK KRIMINALITET OG KORRUPSJON MANGE SPØRSMÅL OG FÅ KLARE SVAR Økonomisk kriminalitet og korrupsjon

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1

Forsyning nr. 2 2011 NR 2-2009. Side 1 NR 2-2009 Side 1 Forside fra Grand Place, Brussel Stadthuis. Fotograf: Knut Otto Pedersen. INNHOLD LEDER 3 Av Knut Otto Pedersen, Vest-Agder fylkeskommune, leder fagrådet KS Innkjøpsforum. HVORDAN SIKRE

Detaljer

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø

Bacheloroppgave. Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring. En kvalitativ studie av styrearbeid. Kurskode EK208E. Handelshøgskolen i Bodø Bacheloroppgave i Regnskap og økonomistyring Kurskode EK208E En kvalitativ studie av styrearbeid Handelshøgskolen i Bodø Skrevet av: Helene Ilvang kandidatnr: 18 Mari S. Pedersen kandidatnr: 13 i Abstract

Detaljer

Offentlige anskaffelser - følges regelverket?

Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Offentlige anskaffelser - følges regelverket? Snillfjord kommune Februar 2009 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg i perioden november 2008

Detaljer

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser

Veileder. Veileder til reglene om offentlige anskaffelser Veileder Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 2 1 Innledning 9 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 10 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 10 2.1.1 Stat, fylkeskommune

Detaljer

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Styreguiden Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Det er ingenting galt med at styret sosialiserer

Detaljer

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009

Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging. Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 Internrevisjon og intern kontroll i statlige virksomheter - en kartlegging Senter for statlig økonomistyring, 1. april 2009 RAPPORT 4/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Datagrunnlag...1

Detaljer

Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital

Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital Av Kjartan Wiik Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 Antall ord:

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 1/2012-18. årgang. Tema Juss i krisetider EUROJURIS INFORMERER Nr. 1/2012-18. årgang Tema Juss i krisetider Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 13 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler.

Kommunerevisoren. Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2011 66. årgang Les mer om: Den vanskelige uavhengigheten Bruk av transaksjonsanalyse i vurdering av risiko for misligheter Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse www.pwc.no Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse Corporate Governance Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? Ansvarlig utgiver: PwC

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE

AGENDA HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? TEMA: COMPLIANCE AGENDA ET MAGASIN FRA WIERSHOLM - NUMMER 2, 2014 TEMA: COMPLIANCE HVOR GODT KJENNER DU DIN KONTRAKTSPART? Å havne i dårlig selskap kan få store konsekvenser. Korrupsjonslovgivningen tillater ikke outsourcing

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Rapport utarbeidet av en nasjonal arbeidsgruppe opprettet høsten 2011 for utredning av innovative og

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer