Leverandørene Juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leverandørene Juni 2014"

Transkript

1 Leverandørene Juni 2014 FORNYBAR ENERGI I NORDLAND

2 INNHOLD Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Side 24 Side 26 Side 27 Om undersøkelsen Oversiktskart leveranser Verdifulle leveranser Viktige arbeidsplasser Kjennetegn ved leveransene Venter betydelig vekst i 2014 Kart - leverandører Helgeland Klassifisering leverandører Helgeland Beskrivelse leverandører Helgeland Kart - leverandører Bodø-regionen Klassifisering leverandører Bodø-regionen Beskrivelse leverandører Bodø-regionen Kart - leverandører Narvik-regionen Klassifisering leverandører Narvik-regionen Beskrivelse leverandører Narvik-regionen Kart - leverandører Lofoten og Vesterålen Klassifisering leverandører Lofoten og Vesterålen Beskrivelse leverandører Lofoten og Vesterålen Avgrensning Fokuset var på bedrifter som har hatt bransjespesifikke leveranser til fornybar energisektoren. Leveransene kunne være knyttet til alle typer faser (studie/utvikling, utbygging og drift). Kort fortalt ønsket vi å inkludere utstyr og tjenester som muliggjorde produksjon og distribusjon helt fram til sluttkunder (installasjon inne hos sluttbrukeren, eksempelvis bolighus og næringsbygg var ikke med i kartleggingen). Avgrensningen av populasjonen ble basert på at selskapene eller avdelingskontorene måtte være registrert i Nordland, og levere utstyr eller tjenester til fornybar kraftproduksjon eller distribusjon/nettselskaper. Herunder er ikke regnet enkeltpersonforetak eller leverandører av utstyr og tjenester som ikke er bransjespesifikke, som for eksempel matvarer og møbler. Listen inkluderer leverandører fra hele leverandørkjeden såfremt deres tjeneste eller produkt var inkludert i en spesifikk leveranse til sektoren. Ytterligere presisering; For bedrifter som er del av konserner, tas kun aktiviteten knyttet til avdelingen i Nordland med. Dette gjelder selv om konsernet har hovedkontor i Nordland. Statlige institusjoner er ikke tatt med. Det er en rekke entreprenører og selskaper innen bygg- og anleggssektoren i Nordland som har hatt en eller flere leveranser til fornybar energisektoren. Mange av disse falt utenfor denne undersøkelsen da leveransene deres ikke var bransjespesifikke. Det var blant annet eksempler på selskaper som hadde oppdrag knyttet til oppføring av kontorbygg. Derimot er selskaper som har hatt spesifikke oppdrag knyttet til utbygginger (tuneller, skoging, anleggsarbeid osv.) inkludert. 2 Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

3 OM UNDERSØKELSEN Fornybar energisektoren i Nordland er viktig både i form av sysselsetting og verdiskaping. Det har lenge vært et ønske om å få en oppdatert oversikt over hvilke virkninger denne sektoren har for øvrige bedrifter i fylket. «Leverandørene» gir et bilde på omfanget av aktiviteten til underleverandørene, og viser en oppdatert oversikt over de bedriftene som har hatt leveranser til fornybar energisektoren i Det er første gang undersøkelsen gjennomføres for denne sektoren, men Kunnskapsparken Bodø har i flere år gjennomført tilsvarende undersøkelser for leverandører til petroleumssektoren. Denne rapportserien går under navnet Levert, og kan lastes ned på I tillegg til de leveransene som framkommer av denne rapporten, er det en rekke leveranser til fornybar energisektoren som ikke er bransjespesifikke, men som genererer verdiskaping i fylket. Dette kan være knyttet til blant annet hotell, mat- og forbruksvarer, kontorutstyr osv. Dette betyr at de samfunnsøkonomiske effektene er større enn hva som framkommer av denne rapporten. utvalget av bedrifter som ble kontaktet ble basert på en rekke kilder, hvor bransjekoder var den viktigste. Utvalget skal gi et presist bilde på omfanget av leveranser og sysselsetting forbundet med disse leveransene. For å sikre kvaliteten i datainnsamlingen ble det gjennomført telefonintervju med samtlige bedrifter. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden januar-april Årets datagrunnlag: 406 bedrifter intervjuet, hvorav; 259 bedrifter med relevante leveranser Prosjektet har vært finansiert av Nordland fylkeskommune, Kunnskapsfondet Nordland og Kunnskapsparken Bodø. Vi håper dere finner «Leverandørene» interessant, og ønsker dere god lesing! Carl Erik Nyvold og Tom Steffensen, Kunnskapsparken Bodø AS Omslagsfoto: Bodø Energi Juni 2014 Fornybar energi i Nordland Leverandørene 3

4 Kartet viser leverandørindustrien i de enkelte regionene sine leveranser opp mot fornybar energisektoren i Økonomiske regioner: I første del av rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Nordland består av følgende kommuner: Vesterålen: Lofoten: Narvik: Bodø: Mo i Rana: Mosjøen: Sandnessjøen: Brønnøysund: Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes Flakstad, Moskenes, Røst, Vestvågøy, Værøy, Vågan Ballangen, Evenes, Lødingen, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen, Sørfold Hemnes, Nesna, Rana Grane, Hattfjelldal, Vefsn Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Træna Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad 4 Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

5 OVERSIKTSKART LEVERANSER Vesterålen 298,1 MNOK Lofoten 26,9 MNOK Narvik 270,9 MNOK Bodø 585,2 MNOK Sandnessjøen 80,8 MNOK Mo i Rana 177,8 MNOK Brønnøysund 7,6 MNOK Mosjøen 36,2 MNOK Juni 2014 Fornybar energi i Nordland Leverandørene 5

6 VERDIFULLE LEVERANSER Leverandørindustrien til fornybar energisektoren hadde leveranser for 1,48 milliarder kroner i Totalt omsatte leverandørene for 11,6 milliarder kroner, noe som tilsier at leveransene til fornybar energisektoren utgjorde 12,8 prosent av totalomsetningen til disse bedriftene. Dette viser at selskapene leverer til ulike sektorer, og dermed har flere ben å stå på. Bodø-regionen omsetter for mest Bodø-regionen er fylkets største region målt i leveranser, med 585,2 millioner kroner, fulgt av Vesterålen og Narvik-regionen med henholdsvis 298,1 og 270,9 millioner kroner. Disse tre regionene står for om lag 78 prosent av de kartlagte leveransene i denne undersøkelsen. Lofoten og Brønnøysund-regionen har lavest omfang av leveranser med henholdsvis 26,9 og 7,6 millioner kroner. 258 leverandører Det er i Bodø-regionen man finner flest leverandørbedrifter med 78. Om lag halvparten av disse bedriftene har forretnings- adresse i Bodø kommune. Rana er kommunen med flest leverandørbedrifter med hele 43. Disse utgjør 90 prosent av leverandørene i region Mo i Rana. Færrest leverandørbedrifter er det i Brønnøysund-regionen med 11. Mange små leverandører 33 av de 259 leverandørene (12,7 prosent) hadde en omsetning mot fornybar energisektoren på 10 millioner kroner eller mer. Flesteparten av disse finner man i Bodø-regionen (14), fulgt av Mo i Rana-regionen og Narvik-regionen (8 og 6). 134 av leverandørene (51,7 prosent) hadde leveranser for 1 million kroner eller mindre. 8 bedrifter leverte utelukkende til fornybar energisektoren, mens de resterende hadde også leveranser til andre sektorer. 33 bedrifter hadde mer enn halvparten av sin omsetning knyttet til leveranser mot fornybar energisektoren. Figur: Antall leverandørbedrifter i de enkelte regionene Brønnøysund Lofoten Sandenssjøen Mosjøen Vesterålen Narvik Mo i Rana Bodø Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

7 VIKTIGE ARBEIDSPLASSER Leverandørene i Nordland utførte 948 årsverk knyttet til fornybar energisektoren. Totalt sysselsetter disse bedriftene 6237 årsverk, noe som vil si at 15,2 prosent av de sysselsatte hos leverandørene kartlagt i denne undersøkelsen jobber med fornybar energileveranser. Bodø er den regionen som har flest personer som jobber med leveranser opp mot fornybar energisektoren, med 331,3 årsverk, fulgt av Vesterålen med 212,2. Færrest er det i Brønnøysund-regionen med 9 årsverk. Positiv trend Leverandørene ble spurt om de i løpet av 2013 hadde endret antall sysselsatte som jobber opp mot fornybar energisektoren. 85,3 prosent av bedriftene hadde holdt sysselsettingen stabil, 10,4 prosent hadde økt andelen, mens 4,3 prosent hadde lavere andel. Dette, kombinert med positive forventninger for leveranser i 2014, viser at fornybar energisektoren både har behov for og etterspør en lokal leverandørindustri. Kompetanse 18,0 prosent av årsverkene forbundet med leveransene ble utført av personer med høyere utdanning. Høyest gjennomsnittlig utdanningsnivå finner man i Narvik-regionen, etterfulgt av regionene Bodø og Mo i Rana. 77,6 prosent ble utført av personer med videregående opplæring, mens 4,4 var ufaglært arbeidskraft. Sysselsetting i kraftforsyning I følge SSB var det 1364 personer bosatt i Nordland i 2012 som arbeidet med kraftforsyning, og veksten fra 2011 til 2012 var på 44 årsverk. De største kommunene målt i sysselsetting var Narvik (212), Vefsn (157) og Fauske (133). Dette betyr at over 2 prosent av Nordlands yrkesaktive befolkning jobber med kraftforsyning eller leveranser opp mot denne sektoren. I tillegg kommer leveranser innenfor hotell, mat, transport mv. som har betydning for sysselsettingen, men som ikke framkommer av denne undersøkelsen. Den fornybare energisektoren gir også grunnlag for en rekke arbeidsplasser i den kraftintensive industrien i fylket. Figur: Sysselsettingen fordelt på regioner. Brønnøysund Lofoten Mosjøen Sandnessjøen Mo i Rana Narvik Vesterålen Bodø Juni 2014 Fornybar energi i Nordland Leverandørene 7

8 KJENNETEGN VED LEVERANSENE 92,5 prosent av leveransene som er avdekket i denne undersøkelsen var rettet mot kunder i Nord-Norge. Kun fire av bedriftene med leveranser hadde solgt varer eller tjenester til utlandet. Dette viser at leverandørene til den fornybare energisektoren i stor grad leverer varer og tjenester i egen region, og at få har tatt steget opp og leverer nasjonalt og internasjonalt. Leveranser til Norge, utenom Nord-Norge utgjorde 7 prosent, mens 0,5 prosent var eksportleveranser. Dette kan forklares med at det er en rekke små selskaper, blant annet innen anleggssektoren, som ikke evner å ta oppdrag langt utenfor sitt primære nedslagsfelt. Figur: Hvor leverandørindustrien leverer: leveranser til studie- og planleggingsfasen. 63,4 prosent av leveransene gikk direkte til aktører i fornybar energisektoren, mens 36,6 prosent gikk til hovedkontraktører. Sektorfordeling av leveransene 60 prosent av leveransene gikk til kunder som jobber med produksjon av vannkraft. Den nest største sektoren er leveranser til nettselskaper (35,2 prosent). Leveranser til øvrige sektorer utgjør under 5 prosent. Tabell: Leveranser fordelt på sektorer Sektor Mill. kr. Vannkraft 888,3 Nett 522,4 Fjernvarme 41,5 Vindkraft 30,9 Andre 0,3 Totalt 1 483,4 Det er verdt å merke seg at det er ingen av leverandørene fortalte om leveranser til solenergi-sektoren i Dette var en sektor som hadde betydelig aktivitet i fylket, fram til nedleggelsene i REC-konsernet. Nord-Norge Resten av landet Utlandet Utbyggings- og driftsfase gir mest aktivitet I denne undersøkelsen er leveranser til fornybar energiprosjekter delt opp i tre ulike faser; studie og planlegging, utbyggingsfase og driftsfase. 7,2 prosent hadde leveranser til studie og planlegging, mens det var en rimelig jevn fordeling mellom utbyggingsfase (46,2 prosent) og driftsfase (46,6 prosent). Det er i hovedsak leverandører innen kategorien faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting som har Tjenesteleverandører 70 prosent av leveransene fra Nordlands leverandørindustri var i form av tjenester, mot 30 prosent vareleveranser. Felles for de 10 største vareleverandørene er at samtlige forventer enten økte eller uendrede leveranser for 2014 sammenlignet med Fylket har i svært liten grad selskaper som produserer avansert utstyr og komponenter til fornybar energisektoren. 8 Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

9 VENTER BETYDELIG VEKST I 2014 Går det som bedriftene forventer, vil leveransene øke med 24,8 prosent, eller 369 millioner kroner i Leveranser til fornybar energisektoren vil i 2014 utgjøre 1,85 milliarder kroner for Nordlands leverandørindustri. 40,5 prosent av leverandørbedriftene venter økning i sine leveranser, mens 45,2 prosent venter et uendret nivå. Resterende 14,3 prosent venter nedgang i leveransene. Figur: Forventede leveranser i Bodø Narvik Brønnøysund Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana 2013 forventet 2014 Lofoten Vesterålen Større omfang Samtlige regioner i fylket venter en vekst i omsetningen fra 2013 til Den største veksten, både prosentvis og i kroner ventes i Narvik. Leverandørene i Narvik venter en vekst på hele 190 millioner kroner fra Forventningene knytter seg særlig til investeringer som skal gjøres i regi av Statnett fra Ofoten og nordover til Finnmark. 9 av de 259 leverandørbedriftene i landsdelen leverte utelukkende til kunder innen fornybar energisektoren i På spørsmål til bedrifter som kombinerer leveranser til fornybar energisektoren med andre sektorer, svarte 41,6 prosent av bedriftene at leveranser til fornybar energisektoren ville utgjøre en større prosentvis andel av bedriftens totale aktivitet i 2014, sammenlignet med ,2 prosent venter at leveransene vil utgjøre en lavere andel, mens de resterende 47,2 prosentene forventer at disse vil ligge på om lag samme nivå. Begrensninger Leverandørene ble spurt om hvilke utfordringer eller begrensninger de opplevde for enten ny eller økt aktivitet opp mot den fornybare energisektoren. Det var svært positivt at hele 42 prosent av leverandørene ikke ser noen større begrensninger eller utfordringer med å øke aktiviteten opp mot sektoren. Tabellen under viser de største utfordringene som de resterende trekker frem i rangert rekkefølge: 1. Konkurranse med andre aktører 2. Bedriften satser primært mot andre sektorer 3. Kompetanse og tilgang på arbeidskraft 4. Det legges ut for få oppdrag 5. Kapasitet 6. Geografiske avstander, fremkommelighet og logistikkutfordringer 7. Rammebetingelser 8. Tar lang tid fra prosjekt planlegges til det foreligger beslutning om utbygging 9. Kontakt, relasjoner og kommunikasjon 10. Krav og dokumentasjon 2014 er året hvor Statnett starter utbygging av sitt hittil største prosjekt, en 512 km ny 420 kv-ledning fra Ofoten-Balsfjord-Skaidi-Hammerfest. Første steg i utbyggingen som går fra Ofoten til Balsfjord har en beregnet byggetid på 3 år. Det ligger store muligheter for nord-norske selskaper å få leverandøroppdrag i prosjektet. Juni 2014 Fornybar energi i Nordland Leverandørene 9

10 Illustrasjon: stein hamre arkitektkontor as / mir LEVERANDØR- BEDRIFTER I DE FIRE REGIONENE 10 Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

11 I del to av rapporten vil vi synliggjøre de bedriftene som har hatt leveranser i Her vises bedriftene i de enkelte kommunene, og hvilke kategorier leveransene fordeler seg på. Fylket deles inn i fire regioner; Helgeland, Bodø, Narvik, samt Lofoten og Vesterålen. Juni 2014 Fornybar energi i Nordland Leverandørene 11

12 HELGELAND Kartet viser bedrifter fra de ulike kommunene i Helgeland som leverte varer og tjenester for 0,5 millioner kroner eller mer til fornybar energisektoren i Rødøy TONNES SKIPSEKSPEDISJON Træna Lurøy SELØY UNDERVANNSSERVICE ALSTEN MASKINSTASJON BRØDRENE DAHL AVD SANDNESSJØEN GRAVETEKNIKK IT PARTNER HELGELAND SAR AVD SANDNESSJØEN NESNA MASKINSTASJON ANDERS SVARSTAD BH MASKIN A.L. GRAVETEKNIKK BENDIKSEN ENTREPENØR HELGELAND BYGG SNORRES MASKIN VELFJORD SKOGSERVICE ØDEGAARD ANLEGG DAN STORLI Sømna Dønna Herøy Alstahaug Vega Nesna Leirfjord Vevelstad 1816 Brønnøy 1813 Bindal Bindal 1811 Vefsn Vefsn 1824 Grane Grane

13 Sørfold 1845 Fauske 1841 Hemnes Hattfjelldal Rana Rana 1833 BJERKA BYGG OG BETONG BJERKA SANDINDUSTRI BLEIKVASSLI GRUBER JOHANSEN MASKIN A BRANDTH BERGGÅRD AMUNDSEN OG CO BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BRØDRENE DAHL AVD MOSJØEN CAVERION NORGE AVD MOSJØEN ELMAR SVENDSEN ENTREPRENØR STEN TURMO ENTREPRENØRTEAM J. EBERG HANSEN JAN KJØNNÅS JOHNNY LARSEN KOLBJØRN NILSSKOG MIDT-NORSK BETONG MOSJØEN NORDIC CRANE MOSJØEN REIDAR FLOKKMANNS EFTF SAR AVD MOSJØEN SINUS MOSJØEN VESTKRAN AVD MOSJØEN AEO NORDLAND BOLT CONSTRUCTION BOTN ELEKTRO BRØDRENE DAHL AVD MO I RANA CAVERION NORGE AVD MO I RANA EUROSKILT AVD STORFORSHEI FORSMO MASKINER & TRANSPORT HANS JOHNNY HØGÅS HELGELAND FERDIGBETONG HK SVEIS KIS NORD AVD MO I RANA KONECRANES AVD MO I RANA MBA ENTREPRENØR MILJØTEKNIKK TERRATEAM MINIKRAFT MIRAS INDUSTRIPARTNER MOLAB MOMEK GROUP MOTEK AVD MO I RANA NOMACO SERVICES AVD MO I RANA NORCONSULT MO I RANA POLARCIRKELEN SKOG OG BIOENERGI RANA ENTREPRENØR ROALD GRANSETH SAR AVD MO I RANA SIEMENS AVD MO I RANA SOLAR NORGE AVD MO I RANA TECHTEAM TELEMIX TESS TRONDHEIM AVD RANA WÜRTH NORGE AVD MO I RANA 13

14 KLASSIFISERING LEVERANDØRER Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 millioner kroner eller mer til fornybar energisektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til energiselskapene de befinner seg. Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting MINIKRAFT MOLAB NORCONSULT MO I RANA SIEMENS AVD. INDUSTRY SOLUTIONS MO I RANA TECHTEAM Handel med maskiner og produksjonsutstyr A BRANDTH AEO NORDLAND BERGGÅRD AMUNDSEN OG CO AVD. MOSJØEN BRØDRENE DAHL AVD. MO I RANA BRØDRENE DAHL AVD. MOSJØEN BRØDRENE DAHL AVD. SANDNESSJØEN EUROSKILT AVD. STORFORSHEI KONECRANES AVD. MO I RANA MINIKRAFT MOTEK AVD. MO I RANA REIDAR FLOKKMANNS EFTF SIEMENS AVD. INDUSTRY SOLUTIONS MO I RANA SOLAR NORGE AVD. MO I RANA TESS TRONDHEIM AVD. RANA WÜRTH NORGE AVD. MO I RANA Produksjon av utstyr og komponenter BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES HK SVEIS MOMEK GROUP Anleggsvirksomhet A.L GRAVETEKNIKK ALSTEN MASKINSTASJON ANDERS SVARSTAD BENDIKSEN ENTREPENØR BH MASKIN BJERKA SANDINDUSTRI BLEIKVASSLI GRUBER BOLT CONSTRUCTION DAN STORLI ELMAR SVENDSEN ENTREPRENØR STEN TURMO ENTREPRENØRTEAM FORSMO MASKINER & TRANSPORT GRAVETEKNIKK HANS JOHNNY HØGÅS HELGELAND BYGG JAN KJØNNÅS JOHANSEN MASKIN JOHNNY LARSEN MBA ENTREPRENØR MOMEK GROUP NESNA MASKINSTASJON POLARCIRKELEN SKOG OG BIOENERGI RANA ENTREPRENØR ROALD GRANSETH SELØY UNDERVANNSSERVICE SNORRES MASKIN VELFJORD SKOGSERVICE ØDEGAARD ANLEGG Reparasjon og installasjon BOTN ELEKTRO CAVERION NORGE AVD. MO I RANA CAVERION NORGE AVD. MOSJØEN J. EBERG HANSEN KIS NORD AVD. MO I RANA KOLBJØRN NILSSKOG MIRAS INDUSTRIPARTNER SINUS MOSJØEN TELEMIX Transport VESTKRAN AVD. MOSJØEN Støtte- og servicetjenester BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BJERKA BYGG OG BETONG HELGELAND FERDIGBETONG IT PARTNER HELGELAND MIDT-NORSK BETONG MOSJØEN MILJØTEKNIKK TERRATEAM NOMACO SERVICES AVD. MO I RANA NORDIC CRANE MOSJØEN SAR AVD. MO I RANA SAR AVD. MOSJØEN SAR AVD. SANDNESSJØEN TONNES SKIPSEKSPEDISJON 14 Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

15 Foto: Seløy Undervannsservice HELGELAND På Helgeland finner man 98 leverandører, som totalt omsatte for 302 millioner kroner opp mot fornybar energisektoren. Det var 224 årsverk forbundet med disse leveransene. Nærmere 98 prosent av disse leveransene var til kunder i Nord-Norge. Flest leverandører finner man i Rana kommune med 43, fulgt av Vefsn med 22. Rana er også kommunen med størst leveranser målt i omsetning med 145 millioner kroner. 60 prosent av leveransene var knyttet til vannkraft, mens 34 prosent var i forbindelse med utbygging og vedlikehold av linjenett. Øvrige leveranser var til vindkraft (4 prosent) og fjernvarme (2 prosent). 77 prosent av leveransene var i form av tjenester. 49 prosent av leverandørene fortalte om leveranser til utbyggingsfase, 47 prosent til driftsfase, mens de resterende var knyttet til studie-/planleggingsfasen. 84 prosent av leveransene ble utført av personer med videregående opplæring eller fagbrev. 14,5 prosent med høyere utdanning. 1,5 prosent ble utført av ufaglært personell. Går det som leverandørene venter vil leveransene i 2014 bli på 374 millioner kroner. En økning på om lag 24 prosent. Om lag halvparten av leverandørene venter at leveranser til fornybarsektoren vil utgjøre en større andel av bedriftens totale aktivitet i 2014 sammenlignet med i Ingen av de 23 leverandørene i region Mosjøen venter nedgang i sine leveranser i Helgeland omfatter de økonomiske regionene som tidligere i rapporten er omtalt som Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Juni 2014 Fornybar energi i Nordland Leverandørene 15

16 SKOGING Steigen ACRYLICON NORD-NORGE AHLSELL NORGE AVD BODØ ALFREDS MASKIN OG UTSTYR BE ENERGIMONTASJE BERNHARDSEN ENTREPRENØR BOMEK CONSULTING BRØDRENE DAHL AVD BODØ ELEKTRO BODØ ELEKTROSKANDIA NORGE AVD BODØ EUROSKILT AVD BODØ FJELL OG SKREDSIKRING GK NORGE AVD BODØ HØYTRYKKSTEKNIKK INGENIØR S J WIIK ITET MASKINERING MESTA REGION NORD NORCONSULT AVD BODØ NORDLAND BETONG NORDYKK NOVATEK ONNINEN AVD BODØ SOLAR NORGE AVD BODØ SWECO NORGE AVD BODØ SWEGON AVD BODØ WÜRTH NORGE AVD BODØ ØSTBØ ACUSTUS SVEIS Bodø INDUSTRIVISUALISERING MYRVANG MASKIN SJØFOSSEN ENERGI Gildeskål BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES HANSEN MASKIN & TRANSPORT JOHN KILDAL & SØNNER MELØY ELEKTRO TOCIRCLE INDUSTRIES Meløy Beiarn 16

17 Hamarøy HANESETH AVD SKUTVIK STEFFENSEN MASKIN & TRANSPORT Sørfold Saltdal Fauske AS SALTEN KARTDATA DIG MASKIN FAUSKE LYSVERK FAUSKEBYGG FRAM KRAFTENTREPENØR GALVANO TIA ICO INDUSTRI OG LASTEBILLAKKERING KIS NORD AVD FAUSKE MASKINEIER ROAR LØKÅS SA-ANLEGG SALTEN NETTJENESTER T L FJELLSPRENGNING TRANSPORTINDUSTRI DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AVD OSVEGEN KRISTENSEN MASKIN PEDER BRENNE PÅL KENNETH STRØM VALIDUS ENGINEERING MOLDJORD BYGG OG ANLEGG BODØ-REGIONEN Kartet viser bedrifter fra de ulike kommunene i Bodø-regionen som leverte varer og tjenester for 0,5 millioner kroner eller mer til fornybar energisektoren i

18 KLASSIFISERING LEVERANDØRER Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 millioner kroner eller mer til fornybar energisektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til energiselskapene de befinner seg. Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting AS SALTEN KARTDATA BOMEK CONSULTING INDUSTRIVISUALISERING INGENIØR S J WIIK NORCONSULT AVD BODØ NOVATEK SWECO NORGE AVD BODØ VALIDUS ENGINEERING Støtte- og servicetjenester HØYTRYKKSTEKNIKK ITET KIS NORD AVD FAUSKE NORDYKK ØSTBØ Produksjon av utstyr og komponenter GALVANO TIA MASKINERING TOCIRCLE INDUSTRIES TRANSPORTINDUSTRI Anleggsvirksomhet BE ENERGIMONTASJE BERNHARDSEN ENTREPRENØR DIG MASKIN DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AVD OSVEGEN FAUSKE LYSVERK FAUSKEBYGG FJELL OG SKREDSIKRING FRAM KRAFTENTREPENØR GK NORGE AVD BODØ HANSEN MASKIN & TRANSPORT JOHN KILDAL & SØNNER KRISTENSEN MASKIN MASKINEIER ROAR LØKÅS MESTA REGION NORD MOLDJORD BYGG OG ANLEGG MYRVANG MASKIN NORDLAND BETONG PÅL KENNETH STRØM SA-ANLEGG SALTEN NETTJENESTER SJØFOSSEN ENERGI SKOGING STEFFENSEN MASKIN & TRANSPORT T L FJELLSPRENGNING Handel med maskiner og produksjonsutstyr AHLSELL NORGE AVD BODØ ALFREDS MASKIN OG UTSTYR BRØDRENE DAHL AVD BODØ ELEKTROSKANDIA NORGE AVD BODØ EUROSKILT AVD BODØ ICO ONNINEN AVD BODØ SOLAR NORGE AVD BODØ SWEGON AVD BODØ WÜRTH NORGE AVD BODØ Reparasjon og installasjon ACRYLICON NORD-NORGE ACUSTUS SVEIS BE ENERGIMONTASJE BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AVD OSVEGEN ELEKTRO BODØ FAUSKE LYSVERK HANESETH AVD SKUTVIK INDUSTRI OG LASTEBILLAKKERING MELØY ELEKTRO PEDER BRENNE SALTEN NETTJENESTER SJØFOSSEN ENERGI 18 Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

19 Foto: Statnett BODØ-REGIONEN I Bodø-regionen finner man 59 leverandører, som totalt omsatte for 585 millioner kroner mot fornybar energisektoren. Det var 328 årsverk forbundet med disse leveransene. 87 prosent av leveransene var til kunder i Nord-Norge. 3 bedrifter fortalte at de hadde leveranser til kunder utenfor Norge. Verdien av eksportleveransene var på 3,6 millioner kroner. Flest leverandører finner man i Bodø kommune med 27, fulgt av Fauske med 14. Bodø er også kommunen med størst leveranser målt i omsetning med 189 millioner kroner, tett fulgt av Fauskes 180 millioner kroner. 53,6 prosent av leveransene var knyttet til vannkraft, mens 42 prosent var i forbindelse med utbygging og vedlikehold av linjenett. Øvrige leveranser var til fjernvarme (3,3 prosent) og vindkraft (1,1 prosent). 64,2 prosent av leveransene var i form av tjenester. 46,8 prosent av leverandørene fortalte om leveranser til driftsfase, 42,7 prosent til utbyggingsfase, mens 10,5 prosent var knyttet til studie-/planleggingsfasen. 73,7 prosent av leveransene ble utført av personer med videregående opplæring eller fagbrev. 23,2 prosent hadde høyere utdanning, mens 3 prosent ble utført av ufaglært personell. Går det som leverandørene venter vil leveransene i 2014 bli på 596 millioner kroner, en økning på om lag 1,9 prosent. Samlet sett er dette det laveste vekstanslaget i de fire regionene. Juni 2014 Fornybar energi i Nordland Leverandørene 19

20 NARVIK-REGIONEN Kartet viser bedrifter fra de ulike kommunene i Narvikregionen som leverte varer og tjenester for 0,5 millioner kroner eller mer til fornybar energisektoren i ANNAR OLSEN FERSKVANNSBIOLOGEN KN MASKIN BALLANGEN ENERGI ELVENES MASKIN 20

21 Lødingen Tjeldsund Evenes Ballangen Narvik NORDLAND BETONGELEMENT A MARKUSSEN BEISFJORD SEMENTVAREFABRIKK BERGGÅRD AMUNDSEN OG CO AVD NARVIK BETONGRENOVERING REHAB BIOPARTNER NORD BRAVIDA NORGE AVD NARVIK ELEKTRO BRØDRENE DAHL AVD NARVIK COWI AVD NARVIK ENERCONSULT FUNN IT HEATWORK HELITRANS NARVIK INGENIØRFIRMA T JESPERSEN MASKINENTREPENØR KRISTIAN KRISTIANSEN MULTIBETONG MULTICONSULT AVD NARVIK NAMEK NARVIK GRAVESERVICE NCC CONSTRUCTIONS AVD REGION NORD NORDKRAFT NETT NORDNORSK METALLISERING NOTABENE ENGROS ONNINEN AVD NARVIK PRESTJORD MASKIN AS RAMBOLL NARVIK ROGERS MASKIN & TRANSPORT SKJOMEN ANLEGG & MASKIN STEINAR KRISTOFFERSEN SWECO NORGE AVD NARVIK TARALDSVIK MASKIN TOOLS AVD NARVIK VESTKRAN AVD NARVIK 21

22 KLASSIFISERING LEVERANDØRER Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 millioner kroner eller mer til fornybar energisektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til energiselskapene de befinner seg. Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting COWI AVD NARVIK ENERCONSULT FERSKVANNSBIOLOGEN INGENIØRFIRMA T JESPERSEN MULTICONSULT AVD NARVIK RAMBØLL NARVIK SWECO NORGE AVD NARVIK Handel med maskiner og produksjonsutstyr BERGGÅRD AMUNDSEN OG CO AVD NARVIK BRØDRENE DAHL AVD NARVIK NCC CONSTRUCTIONS AVD REGION NORD NOTABENE ENGROS ONNINEN AVD NARVIK TOOLS AVD NARVIK Anleggsvirksomhet A MARKUSSEN ANNAR OLSEN BALLANGEN ENERGI BETONGRENOVERING REHAB BIOPARTNER NORD ELVENES MASKIN KN MASKIN MASKINENTREPENØR KRISTIAN KRISTIANSEN MULTIBETONG NARVIK GRAVESERVICE NCC CONSTRUCTIONS AVD REGION NORD NORDKRAFT NETT PRESTJORD MASKIN ROGERS MASKIN & TRANSPORT SKJOMEN ANLEGG & MASKIN STEINAR KRISTOFFERSEN TARALDSVIK MASKIN Reparasjon og installasjon BALLANGEN ENERGI BRAVIDA NORGE AVD NARVIK ELEKTRO NAMEK NORDKRAFT NETT NORDNORSK METALLISERING Produksjon av utstyr og komponenter HEATWORK Transport HELITRANS NARVIK VESTKRAN AVD NARVIK Støtte- og servicetjenester BEISFJORD SEMENTVAREFABRIKK FUNN IT NORDLAND BETONGELEMENT 22 Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

23 Foto: Nordkraft NARVIK-REGIONEN I Narvik-regionen finner man 45 leverandører, som totalt omsatte for 270,9 millioner kroner opp mot sektoren. Det var 157 årsverk forbundet med disse leveransene. 89,6 prosent av leveransene var til kunder i Nord-Norge. Én bedrift fortalte at de hadde leveranser til kunder utenfor Norge. Denne leveransen utgjorde 1,5 prosent av leveransene fra regionen. Flesteparten av leverandørene finner man i Narvik kommune med 37. Narvik er også kommunen med størst leveranser målt i omsetning med 231 millioner kroner. 51,5 prosent av leveransene var knyttet til utbygging og vedlikehold av linjenett, mens 42,4 prosent var i forbindelse med vannkraft. Dette er den eneste av de fire regionene hvor leveranser knyttet til linjenett er større enn for leveranser til produksjon av vannkraft. Øvrige leveranser var til vindkraft (4,6 prosent) og fjernvarme (1,5 prosent). 72 prosent av leveransene var i form av tjenester. 46,5 prosent av leverandørene fortalte om leveranser til utbyggingsfase, 43,7 prosent til driftsfase, mens 9,8 prosent var knyttet til studie-/ planleggingsfasen. 73,3 prosent av leveransene ble utført av personer med videregående opplæring eller fagbrev. 25 prosent med høyere utdanning, mens 1,7 prosent ble utført av ufaglært personell. Går det som leverandørene venter vil leveransene i 2014 bli på 456,3 millioner kroner, en økning på om lag 68,5 prosent. Juni 2014 Fornybar energi i Nordland Leverandørene 23

24 LEONHARD NILSEN & SØNNER REINHOLDTSEN MASKIN Øksnes BETONG OG ENTREPRENØRSENTERET SVOLVÆR MASINSTASJON HADSEL BYGG OG VEDLIKEHOLD HADSEL MASKIN NORDNORSK BRØNNBORING PUMPETEKNIKK NORD SIVILINGENIØR BÅRD SØRENSEN Vågan Bø Hadsel Sortlan RASMUSSEN ANLEGG Flakstad Vestvågøy Moskenes ALF BREKKEN OG SØNNER HOVDAN THORE MAGNUSSEN OG SØNN TRYGVE MARTINSEN & SØNN Værøy Røst 24

25 Andøy d AKSELSEN ENGINEERING BERGGÅRD AMUNDSEN OG CO AVD SORTLAND BJØRN OVIK BULLDOZER MASKINLAG ENTREPENØR SORTLAND ENTREPRENØR SVEIS OG MASKINTEKNIKK AS VESTERÅLASKRAFT NETT AVD SORTLAND LOFOTEN OG VESTERÅLEN Kartet viser bedrifter fra de ulike kommunene i Lofoten og Vesterålen som leverte varer og tjenester for 0,5 millioner kroner eller mer til fornybar energisektoren i

26 KLASSIFISERING LEVERANDØRER Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 millioner kroner eller mer til fornybar energisektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til energiselskapene de befinner seg. Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting SIVILINGENIØR BÅRD SØRENSEN Handel med maskiner og produksjonsutstyr BERGGÅRD AMUNDSEN OG CO AVD SORTLAND Reparasjon og installasjon AKSELSEN ENGINEERING HOVDAN VESTERÅLASKRAFT NETT AVD SORTLAND Produksjon av utstyr og komponenter PUMPETEKNIKK NORD SVEIS OG MASKINTEKNIKK Anleggsvirksomhet A.L GRAVETEKNIKK ALF BREKKEN OG SØNNER BETONG OG ENTREPRENØRSENTERET BJØRN OVIK BULLDOZER MASKINLAG ENTREPENØR HADSEL BYGG OG VEDLIKEHOLD HADSEL MASKIN LEONHARD NILSEN & SØNNER NORDNORSK BRØNNBORING RASMUSSEN ANLEGG REINHOLDTSEN MASKIN SNORRES MASKIN SVOLVÆR MASKINSTASJON SORTLAND ENTREPRENØR THORE MAGNUSSEN OG SØNN TRYGVE MARTINSEN OG SØNN VELFJORD SKOGSERVICE 26 Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

Leveranser Februar 2015

Leveranser Februar 2015 Leveranser Februar 2015 KRAFTFOREDLENDE INDUSTRI I NORDLAND INNHOLD Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Om undersøkelsen

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE E] E Dokldi 16002123(16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' 01.012017-31.12.2020-FORSLAG E FRA KOMMUNENE ' ' Vår dato: 06.04.2016 ] g::erse1:leartz::se: 16/43634 M.» E 5 K 0 M M U N E I I _' F: Deres

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking

Lofoten. Næringsutvikling og attraktivitet. Telemarksforsking Lofoten Næringsutvikling og attraktivitet telemarksforsking.no 1 Tema Befolkning Arbeidsplasser, næringsstruktur, pendling Attraktivitet Nyetableringer Vekst Lønnsomhet Næringslivsindeksen Oppsummering

Detaljer

Fordeling av strandsoneareal i Nordland

Fordeling av strandsoneareal i Nordland Fordeling av strandsoneareal i Nordland Selv om Nordland har en lang kystlinje, er det bare deler av strandsonen langs sjøen som er tilgjengelig for friluftsliv og ferdsel. Det er imidlertid også disse

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger

Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger Nærings- og samfunnsmessige ringvirkninger ved petroleumsak6vitet i det nordøstlige Presentasjon av foreløpige resultater. Av Leo A. Grünfeld Utredningsområdet delt inn i 9 regioner 1 2 6 3 5 4 Helgeland

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Vågan. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Vågan Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland Klimaskogprosjektet Planting for klima på nye arealer i Nordland Kommunekonferanse om dialog og samarbeid innen landbruk og reindrift 14/4-2016 Prosjektleder Asgeir Jordbru Bakgrunn Regjeringen vil: Øke

Detaljer

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK

Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK Vår dato: 22.02.2017 Vår referanse: 17/15153 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Visning av RTP handlingsprogrammet - høringsportalen til NFK I forbindelse

Detaljer

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet PRESENTASJON KS 23. MARS 2017 Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 BUFDIR / 29. mai 2017 STAVANGER AFTENBLAD 30. JANUAR 2016 IDA - «SVIKT I ALLE LEDD» DET HANDLER OM LEDELSE

Detaljer

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø

Næringsanalyse HALD. Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna. Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda. Telemarksforsking-Bø Næringsanalyse Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 12/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra AS. Hensikten med rapporten

Detaljer

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater

Nordland fylkeskommunes kulturpris Invitasjon til å komme med forslag til kandidater Vår dato: 04.09.2017 Vår referanse: 17/54666 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Indre Helgeland regionråd Postboks 564 8601 MO I RANA Nordland fylkeskommunes kulturpris 2017 - Invitasjon

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen

Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Kort om forutsetninger for befolkningsframskrivingen Framskriving er en framskriving (beregning) gjort på bakgrunn av statistiske data for en periode (historiske trender). Framskrivingen forutsetter at

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016 GEOVEKST/FKB I NORDLAND Status 20.oktober 2016 Nordland 2015 FKB-B: 540 km 2 Laser: 815 km 2 - Total kostnad: 7,6 mill (budsjett 7,2 mill) - Grundig kartkontroll utført + enkel kontroll hos oss. - Ny leveranse

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene

Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Vågan og Lødingen Utviklingen Drivkreftene Framtidsutsiktene Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

~ft) Fylkesmannen i Nordland

~ft) Fylkesmannen i Nordland ~ft) Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Jan-Günter Myrvang, 08.10.2012 2012/4225 331.2 fmnojmy@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen

Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen Hvordan skape attraktivitet i Ranaregionen Straumen 2. juni 2016 Hva er attraktivitet? Utviklingstrekk og kjennetegn med kommunene Har kommunene vært attraktive? Hva er framtidsutsiktene? Hvordan skape

Detaljer

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø

Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi. Trond Hjelmervik Hansen, Bodø Statsbudsjettet og Nordlandskommunenes økonomi Trond Hjelmervik Hansen, Bodø 26.10.16 Hovedpunkter Kommuneøkonomi og demografikostnader Kostnadsnøklene Herunder effekt av gradert basis/strukturkriteriet

Detaljer

Hvem skal overta gårdene?

Hvem skal overta gårdene? Hvem skal overta gårdene? Dette er de viktigste lysarkene fra en presentasjon holdt i Mosjøen 22. oktober 2015 epost: och@hallesby.no Ole Christen Hallesby tlf 33 32 11 11 Lettere å opprettholde arbeidsplasser

Detaljer

Kommunereformen - Nordland

Kommunereformen - Nordland Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen - Nordland Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen 23. Mai 2017 Kommunereformen Stort lokalt engasjement over hele landet Politisk lederskap lokalt Bred

Detaljer

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Journalpost:15/1474 Saksnummer Utvalg/komite Dato 077/2015 Fylkesrådet 24.03.2015 047/2015 Fylkestinget 20.04.2015 IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Sammendrag Fylkestinget fordeler kr 15

Detaljer

3. fordeling skjønnsmidler 2013

3. fordeling skjønnsmidler 2013 Fylkesmannen i t~ NORDLAND - L4~-~t 4/~. ~/jj~/~ ~ Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: frnnojmy@fylkesmannen.no TIf: Vår ref: 2012/4225 Deres ref: Vår dato: 21.06.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

Første tildeling skjønnsmidler 2014

Første tildeling skjønnsmidler 2014 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 25.09.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016

Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene. Bodø, 1. mars 2016 Høring nytt inntektssystem virkning for Nordlandskommunene Bodø, 1. mars 2016 Høringsnotat fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye kostnadsnøkler for kommunene, herunder ny modell der det skilles

Detaljer

Høringsbrev - Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland

Høringsbrev - Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland Vår dato: 18.10.2016 Vår referanse: 16/92587 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Salten regionråd Postboks 915 8001 BODØ Høringsbrev - Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland

Detaljer

Gjennomføring av infrastrukturprogrammet

Gjennomføring av infrastrukturprogrammet Gjennomføring av infrastrukturprogrammet «Prioritering av fysiske investeringer og kvalitative vurderinger» Nordland Gjennomføring av 2 Generelt om prosjektet Utbyggingsprogrammet Resultater for Nordland

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg

ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST. Foto: June Eva Wennberg ÅRSMØTE 2015 GEOVEKST Foto: June Eva Wennberg Årmøtet, FDV-avtalen pkt 3 3. ORGANISERING OG ÅRLIG REVISJON Arbeidet koordineres av Statens kartverk (med Statens kartverk menes i FDV-avtalen det lokale

Detaljer

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger:

Vedlegg 1. Født 2002 2003 2004 2005 2006 2007. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Eventuelle 2 5 7 5 3 7 flyktninger: Vedlegg 1. Barnetall registrert ved Helsestasjonen (Ut fra bostedsadresse). Født 02 03 04 05 06 07 Sulitjelma 4 5 5 7 7 2 Finneid 14 21 13 16 13 22 Hauan ( 1 ) 14 ( 1 ) 13 ( 2 ) 14 (2) 16 15 ( 3) 15 Vestmyra(sentrum)

Detaljer

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR Kommunene i Nordland politidistrikt NORDLAND POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: 201710055-6 Sted, Dato Bodø, 29. juni 2017 TJENESTETILBUD TIL KOMMUNEN I NY STRUKTUR Arbeidet med

Detaljer

Analyse av kommunal landbruksforvaltning

Analyse av kommunal landbruksforvaltning Analyse av kommunal landbruksforvaltning Simen Pedersen Bodø den 3. oktober 2013 Agenda Kort om oppdraget fra LMD Kommunenes landbruksoppgaver Spørreundersøkelsen KOSTRA-føring av landbruksutgifter Organisering

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Omstillingsutvalget. Bjørn Erik Olsen

Omstillingsutvalget. Bjørn Erik Olsen Omstillingsutvalget Foto: Foto: Thor-Wiggo Bjørn Erik Olsen Skille Bakgrunn for omstillingsutvalget Som følge av elevtallsreduksjon og tiltak i økonomiplan 2015-2018 vil det måtte skje omstillinger i utdanningssektoren

Detaljer

Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015

Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015 Meløy en attraktiv kommune? For næringsliv og bosetting Meløyseminaret 28. april 2015 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet

Detaljer

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nordland

Bosted. Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nordland Bosted Bedrift Besøk Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet Nordland KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 29/2011 TF-notat Tittel: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Nordland

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

Næringsanalyse for Lødingen

Næringsanalyse for Lødingen Næringsanalyse for Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 34/2007 Forord Denne næringsanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Kommune. Næringsanalysen baserer seg på tilgjengelig statistikk,

Detaljer

Kommune Beløp Kommune Beløp

Kommune Beløp Kommune Beløp 4~ FyLkesmannen i NORDLAND -~. Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tif: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 15.10.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 Første

Detaljer

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp Kick-off VUVF - Ungdata 26. august 2015 Sita Grepp Ungdata kunnskap om ungdom lokalt Hva? Hvorfor? Hvem? Spørreskjemaundersøkelser Ungdomstrinnet og videregående Kommune/ fylkeskommune er oppdragsgiver

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Nordland m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014.

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. 1. Virkeområde 1. Reglementet gjelder for studenter ved bachelorstudiene i sykepleie ved Universitet i Nordland. 2. Reglementet

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur

Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Kommunestruktur Historikk, utfordringer og erfaringer Ekspertutvalget tilrådninger for god kommunestruktur Presentasjon på Kommuneøkonomikonferansen i Nordland 12.6.2014 Bent Aslak Brandtzæg 1 Historikk

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk ~, \ Vår dato: Vår referanse: Deres dato: vi i 10.06.2015 15/30188 Deres referanse: FYLKESKOMMUNE Org.nr: 964 982 953 'WM W /fb 22:33:25 8805 SANDNESSJØEN Høring planprogram - Regional fylkes sender med

Detaljer

Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan

Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan Nordland S V Arbeids- og organisasjonsplan 2016-2017 "Om det ikkje går buss dit du ska, ja så kan du vel nå dit i alle fall. Om det ikkje stoppe bila og tar dæ på, så får du begynne å gå." - Nøkken - "Om

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Høstkonferansen 2017 Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Nytt kapittel 9a i opplæringslova Et trygt og godt læringsmiljø Formålet er: Styrke rettighetene til elever

Detaljer

Kapittel 2 Vannregion Nordland

Kapittel 2 Vannregion Nordland Kapittel 2 Vannregion Nordland Vannregion Nordland strekker seg i all hovedsak fra fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag i sør til fylkesgrensen mot Troms i nord, og fra svenskegrensen i øst og til 1 nautisk

Detaljer

Høringsbrev - Regional plan for landbruk

Høringsbrev - Regional plan for landbruk Vår dato: 04.05.2017 Vår referanse: 17/36252 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Lofotrådet Postboks 406 8376 LEKNES Høringsbrev - Regional plan for landbruk Nordland fylkeskommune sender

Detaljer

Landskapskartlegging Nordland fylke Status og videre framdrift. Desember 2011.

Landskapskartlegging Nordland fylke Status og videre framdrift. Desember 2011. Bø, Engeløya. Steigen Nordland fylke. Landskapskartlegging Nordland fylke 2011-2013. Status og videre framdrift. Desember 2011. Prosjektleder Lars A. Uttakleiv. 08.12.2011. Miljøverndepartementet. Referansegruppe

Detaljer

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland

RAPPORT. Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT Kompetanse- og rekrutteringsbehov Olje- og gassnettverk Helgeland UTARBEIDET AV KUNNSKAPSPARKEN HELGELAND JULI 2012 Innledning Olje- og gassnettverk Helgeland består pr. d.d. av 42 medlemsbedrifter.

Detaljer

Meløyseminaret På lag med det nye Nordland

Meløyseminaret På lag med det nye Nordland Meløyseminaret 2017 På lag med det nye Nordland Om oss Omstilling skaper nye behov i næringslivet Eksport Norge må utvikle flere Eksportnæringer og mindre ensidig økonomi Internasjonalisere Norsk næringsliv

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 20.Okt 2016

Nordland digitalt arbeidsutvalg 20.Okt 2016 Nordland digitalt arbeidsutvalg 20.Okt 2016 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge digitalt:

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse

Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Hva kan kommunereformen bety for kommunene i Salten? Saltentinget 2014 Bodø 24.10.2014 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tema Salten rundt Røst Mulighetsrom Salten lab Nr Kommune Folketall 1.1.2014 1 1804

Detaljer

Regional analyse av Lødingen. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Lødingen. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Lødingen Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

STATLIG SIKRING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER, MOSJØEN

STATLIG SIKRING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER, MOSJØEN STATLIG SIKRING AV FRILUFTSLIVSOMRÅDER, MOSJØEN 09:30-10:00 Ankomst og lett servering 10:00-10:10 Velkommen Jann Arne Løvdahl, ordfører i Vefsn 10:10-10:30 Nasjonal politikk for sikring og tilrettelegging

Detaljer

Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring

Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring Kjennetegn på mange kommuner Små «alle kjenner alle» Befolkningsnedgang Liten kapasitet Plankompetanse mangler til dels Ønsker å bevare optimismen planlegger

Detaljer

geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge?

geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge? geografi & psykiatri har vi spesielle utfordringer i tidlig intervensjonsarbeid i Nord-Norge? Del 1: Intervju med personer som har hatt en eller flere episoder med psykose i Nordland Del 2: Fokusgrupper

Detaljer

Undersøkelse om plankapasitet og plankompetanse i kommunene. Plankonferansen i Nordland 2014 Bodø 11. desember

Undersøkelse om plankapasitet og plankompetanse i kommunene. Plankonferansen i Nordland 2014 Bodø 11. desember Undersøkelse om plankapasitet og plankompetanse i kommunene Plankonferansen i Nordland 2014 Bodø 11. desember Tre temaer NIVI Rapport 2014:1Kartlegging av plankapasitet og plankompetanse i kommunene Plankompetansen

Detaljer

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015

Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Nasjonale ringvirkninger av havbruksnæringen FHF havbrukssamling 13. oktober 2015 Roy Robertsen, Otto Andreassen, Kine M. Karlsen, Ann-Magnhild Solås og Ingrid K. Pettersen (Capia AS) Figur Maritech AS

Detaljer

GEODATAPLANEN 2016-2019

GEODATAPLANEN 2016-2019 GEODATAPLANEN 2016-2019 Møte i Nordland digitalt arbeidsutvalg 28.okt 2015 Foto: Tor Erik Bakke Norge digitalt-samarbeidet Et avtalefestet samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe

Detaljer

Økonomi og karrierevalg. Vårt lokalsamfunn. Innovasjonscamp. SikkSakk Europa Jobbskygging. Elevbedrift SUM SMART

Økonomi og karrierevalg. Vårt lokalsamfunn. Innovasjonscamp. SikkSakk Europa Jobbskygging. Elevbedrift SUM SMART Alstahaug Austbø oppvekstsenter 2 2 Alstahaug Bjarnetjønna skole 0 Alstahaug Sandnes barneskole 62 62 Alstahaug Sandnessjøen ungdomsskole 70 45 117 232 Alstahaug Søvik oppvekstsenter 8 8 Alstahaug Tjøtta

Detaljer

Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen?

Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen? KS felles fylkesmøte Nord-Norge Nytt inntektssystem - gir det ny fart i arbeidet med kommunereformen? Jan-Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy og medlem av KS sitt sentrale rådmannsutvalg Versjon 1 1 Hvem

Detaljer

Vestvågøy Analyse av næringsutvikling og attraktivitet

Vestvågøy Analyse av næringsutvikling og attraktivitet kanskje Strukturelle forhold Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst Regionale næringer Vestvågøy Analyse av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 56/2013 Tittel:

Detaljer

Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse. Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord

Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse. Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord Aktive kommuner kan tiltrekke seg, og beholde, kompetanse Dulo Dizdarevic, Regiondirektør IMDi Nord 1 Disposisjon Demografiutvikling trend Målrettet og langsiktig arbeid med tilflytting hva som må til?

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 Kommentarer fra KS Bodø 16. oktober

Statsbudsjettet 2018 Kommentarer fra KS Bodø 16. oktober Statsbudsjettet 2018 Kommentarer fra KS Bodø 16. oktober Norsk økonomi over kneika Oljedrevet nedgang over - forsiktig omslag til oppgang fra inngangen av 2017 7,0 6,0 BNP Fastlands-Norge Vekst fra året

Detaljer

Nordland. Petroleumsrelatert leverandørindustri. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold. Skrevet av: OKTAN NORD

Nordland. Petroleumsrelatert leverandørindustri. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold. Skrevet av: OKTAN NORD Petroleumsrelatert leverandørindustri Alle som eier et kjøretøy vet en ting eller to om trafikksikkerhet, men unødvendig mange glemmer å gjennomføre det i praksis. Ofte er det snakk om små marginer som

Detaljer

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene.

De frivillige organisasjonene arranger kurs i alle Norges 19 fylker, og hvert år rapporterer de sin kursaktivitet gjennom studieforbundene. VOFO Nordland Innhold Del I Fylket... 2 Tabell 1: Antall kurs, deltakere og kurstimer etter fylke i 2016... 4 Tabell 2: Utvikling i antall kurs, deltakere og kurstimer i studieforbundene i Nordland 2015-2016...

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri

Petroleumsrelatert leverandørindustri Petroleumsrelatert leverandørindustri ller et litt for dårlig føre kan utgjøre denne forskjellen. Nordland allet drepte og skadde i trafikken reduseres. oktan-nord.no oktan-nord.no OKTAN NORD OKTAN NORD

Detaljer

l e v e r t! Petroleumsrelatert leverandøridustri i Nordland Carl Erik Nyvold, Rune Finsveen og Tomas Norvoll

l e v e r t! Petroleumsrelatert leverandøridustri i Nordland Carl Erik Nyvold, Rune Finsveen og Tomas Norvoll l e v e r t! Petroleumsrelatert leverandøridustri i Nordland Carl Erik Nyvold, Rune Finsveen og Tomas Norvoll 2 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Metode... 6 3.1 Definisjon og avgrensning...

Detaljer

Implementering av utbyggingsprogram Nordland

Implementering av utbyggingsprogram Nordland Implementering av utbyggingsprogram Nordland SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73590260 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Hvordan gjøre Vestvågøy til en attraktiv kommune. Leknes 17. juni 2013 Knut Vareide

Hvordan gjøre Vestvågøy til en attraktiv kommune. Leknes 17. juni 2013 Knut Vareide Hvordan gjøre Vestvågøy til en attraktiv kommune Leknes 17. juni 2013 Knut Vareide Hva er det fremste sukesskriteriet for et sted? At det er flere som flytter inn til stedet enn ut av det. 10950 Befolkningen

Detaljer

Høring i Nordland fylkeskommune - Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring

Høring i Nordland fylkeskommune - Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring Vår dato: 23.06.2016 Vår referanse: 16/64283 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Høring i fylkeskommune - Regional plan for by- og regionsenterpolitikk

Detaljer

Invitasjon til verksted om framtidas landbruk i Nordland

Invitasjon til verksted om framtidas landbruk i Nordland Vår dato: 04.08.2017 Vår referanse: 17/49943 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Fylkesmannen i Nordland Statens hus Moloveien 10 8002 BODØ Invitasjon til verksted om framtidas landbruk i

Detaljer

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune Ungdata: Resultater fra Meløy kommune 22.05.2015 Datagrunnlaget: Utvalg og svarprosent i Meløy Deltakelse: Tidspunkt: Uke 12-13 Klassetrinn: 8.-10. Antall elever deltok: 226 = Svarprosent: 87 Viser resultater

Detaljer

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF

Erfaringskonferanse KAD 24.11.15. Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Erfaringskonferanse KAD 24.11.15 Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF 21 kommuner Tromsø Bodø Rana Lenvik Dyrøy Harstad Narvik Avstand Meløy Andøy Ca 600 km Bodø Lofoten

Detaljer

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen

Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Så mye betyr havbruk i Nord-Norge..og litt i resten av landet. Roy Robertsen, Ingrid K. Pettersen, Otto Andreassen Capia Uavhengig informasjons- og analyseselskap Innhenting og tilrettelegging av data

Detaljer

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen

Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Kartlegging av besøkstrafikkens betydning i Best of the Arctic - regionen Utarbeidet av Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge etter oppdrag fra Best of the Arctic Versjon per 21102010

Detaljer

Regional transportplan Nordland - handlingsprogram

Regional transportplan Nordland - handlingsprogram Journalpost:17/34461 Saksnummer Utvalg/komite Dato 148/2017 Fylkesrådet 16.05.2017 083/2017 Fylkestinget 12.06.2017 Regional transportplan Nordland - handlingsprogram 2018-2021 Sammendrag Arbeidet med

Detaljer