Leverandørene Juni 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leverandørene Juni 2014"

Transkript

1 Leverandørene Juni 2014 FORNYBAR ENERGI I NORDLAND

2 INNHOLD Side 3 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 12 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 20 Side 22 Side 23 Side 24 Side 26 Side 27 Om undersøkelsen Oversiktskart leveranser Verdifulle leveranser Viktige arbeidsplasser Kjennetegn ved leveransene Venter betydelig vekst i 2014 Kart - leverandører Helgeland Klassifisering leverandører Helgeland Beskrivelse leverandører Helgeland Kart - leverandører Bodø-regionen Klassifisering leverandører Bodø-regionen Beskrivelse leverandører Bodø-regionen Kart - leverandører Narvik-regionen Klassifisering leverandører Narvik-regionen Beskrivelse leverandører Narvik-regionen Kart - leverandører Lofoten og Vesterålen Klassifisering leverandører Lofoten og Vesterålen Beskrivelse leverandører Lofoten og Vesterålen Avgrensning Fokuset var på bedrifter som har hatt bransjespesifikke leveranser til fornybar energisektoren. Leveransene kunne være knyttet til alle typer faser (studie/utvikling, utbygging og drift). Kort fortalt ønsket vi å inkludere utstyr og tjenester som muliggjorde produksjon og distribusjon helt fram til sluttkunder (installasjon inne hos sluttbrukeren, eksempelvis bolighus og næringsbygg var ikke med i kartleggingen). Avgrensningen av populasjonen ble basert på at selskapene eller avdelingskontorene måtte være registrert i Nordland, og levere utstyr eller tjenester til fornybar kraftproduksjon eller distribusjon/nettselskaper. Herunder er ikke regnet enkeltpersonforetak eller leverandører av utstyr og tjenester som ikke er bransjespesifikke, som for eksempel matvarer og møbler. Listen inkluderer leverandører fra hele leverandørkjeden såfremt deres tjeneste eller produkt var inkludert i en spesifikk leveranse til sektoren. Ytterligere presisering; For bedrifter som er del av konserner, tas kun aktiviteten knyttet til avdelingen i Nordland med. Dette gjelder selv om konsernet har hovedkontor i Nordland. Statlige institusjoner er ikke tatt med. Det er en rekke entreprenører og selskaper innen bygg- og anleggssektoren i Nordland som har hatt en eller flere leveranser til fornybar energisektoren. Mange av disse falt utenfor denne undersøkelsen da leveransene deres ikke var bransjespesifikke. Det var blant annet eksempler på selskaper som hadde oppdrag knyttet til oppføring av kontorbygg. Derimot er selskaper som har hatt spesifikke oppdrag knyttet til utbygginger (tuneller, skoging, anleggsarbeid osv.) inkludert. 2 Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

3 OM UNDERSØKELSEN Fornybar energisektoren i Nordland er viktig både i form av sysselsetting og verdiskaping. Det har lenge vært et ønske om å få en oppdatert oversikt over hvilke virkninger denne sektoren har for øvrige bedrifter i fylket. «Leverandørene» gir et bilde på omfanget av aktiviteten til underleverandørene, og viser en oppdatert oversikt over de bedriftene som har hatt leveranser til fornybar energisektoren i Det er første gang undersøkelsen gjennomføres for denne sektoren, men Kunnskapsparken Bodø har i flere år gjennomført tilsvarende undersøkelser for leverandører til petroleumssektoren. Denne rapportserien går under navnet Levert, og kan lastes ned på I tillegg til de leveransene som framkommer av denne rapporten, er det en rekke leveranser til fornybar energisektoren som ikke er bransjespesifikke, men som genererer verdiskaping i fylket. Dette kan være knyttet til blant annet hotell, mat- og forbruksvarer, kontorutstyr osv. Dette betyr at de samfunnsøkonomiske effektene er større enn hva som framkommer av denne rapporten. utvalget av bedrifter som ble kontaktet ble basert på en rekke kilder, hvor bransjekoder var den viktigste. Utvalget skal gi et presist bilde på omfanget av leveranser og sysselsetting forbundet med disse leveransene. For å sikre kvaliteten i datainnsamlingen ble det gjennomført telefonintervju med samtlige bedrifter. Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden januar-april Årets datagrunnlag: 406 bedrifter intervjuet, hvorav; 259 bedrifter med relevante leveranser Prosjektet har vært finansiert av Nordland fylkeskommune, Kunnskapsfondet Nordland og Kunnskapsparken Bodø. Vi håper dere finner «Leverandørene» interessant, og ønsker dere god lesing! Carl Erik Nyvold og Tom Steffensen, Kunnskapsparken Bodø AS Omslagsfoto: Bodø Energi Juni 2014 Fornybar energi i Nordland Leverandørene 3

4 Kartet viser leverandørindustrien i de enkelte regionene sine leveranser opp mot fornybar energisektoren i Økonomiske regioner: I første del av rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Nordland består av følgende kommuner: Vesterålen: Lofoten: Narvik: Bodø: Mo i Rana: Mosjøen: Sandnessjøen: Brønnøysund: Andøy, Bø, Hadsel, Sortland, Øksnes Flakstad, Moskenes, Røst, Vestvågøy, Værøy, Vågan Ballangen, Evenes, Lødingen, Narvik, Tjeldsund, Tysfjord Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen, Sørfold Hemnes, Nesna, Rana Grane, Hattfjelldal, Vefsn Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Træna Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega, Vevelstad 4 Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

5 OVERSIKTSKART LEVERANSER Vesterålen 298,1 MNOK Lofoten 26,9 MNOK Narvik 270,9 MNOK Bodø 585,2 MNOK Sandnessjøen 80,8 MNOK Mo i Rana 177,8 MNOK Brønnøysund 7,6 MNOK Mosjøen 36,2 MNOK Juni 2014 Fornybar energi i Nordland Leverandørene 5

6 VERDIFULLE LEVERANSER Leverandørindustrien til fornybar energisektoren hadde leveranser for 1,48 milliarder kroner i Totalt omsatte leverandørene for 11,6 milliarder kroner, noe som tilsier at leveransene til fornybar energisektoren utgjorde 12,8 prosent av totalomsetningen til disse bedriftene. Dette viser at selskapene leverer til ulike sektorer, og dermed har flere ben å stå på. Bodø-regionen omsetter for mest Bodø-regionen er fylkets største region målt i leveranser, med 585,2 millioner kroner, fulgt av Vesterålen og Narvik-regionen med henholdsvis 298,1 og 270,9 millioner kroner. Disse tre regionene står for om lag 78 prosent av de kartlagte leveransene i denne undersøkelsen. Lofoten og Brønnøysund-regionen har lavest omfang av leveranser med henholdsvis 26,9 og 7,6 millioner kroner. 258 leverandører Det er i Bodø-regionen man finner flest leverandørbedrifter med 78. Om lag halvparten av disse bedriftene har forretnings- adresse i Bodø kommune. Rana er kommunen med flest leverandørbedrifter med hele 43. Disse utgjør 90 prosent av leverandørene i region Mo i Rana. Færrest leverandørbedrifter er det i Brønnøysund-regionen med 11. Mange små leverandører 33 av de 259 leverandørene (12,7 prosent) hadde en omsetning mot fornybar energisektoren på 10 millioner kroner eller mer. Flesteparten av disse finner man i Bodø-regionen (14), fulgt av Mo i Rana-regionen og Narvik-regionen (8 og 6). 134 av leverandørene (51,7 prosent) hadde leveranser for 1 million kroner eller mindre. 8 bedrifter leverte utelukkende til fornybar energisektoren, mens de resterende hadde også leveranser til andre sektorer. 33 bedrifter hadde mer enn halvparten av sin omsetning knyttet til leveranser mot fornybar energisektoren. Figur: Antall leverandørbedrifter i de enkelte regionene Brønnøysund Lofoten Sandenssjøen Mosjøen Vesterålen Narvik Mo i Rana Bodø Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

7 VIKTIGE ARBEIDSPLASSER Leverandørene i Nordland utførte 948 årsverk knyttet til fornybar energisektoren. Totalt sysselsetter disse bedriftene 6237 årsverk, noe som vil si at 15,2 prosent av de sysselsatte hos leverandørene kartlagt i denne undersøkelsen jobber med fornybar energileveranser. Bodø er den regionen som har flest personer som jobber med leveranser opp mot fornybar energisektoren, med 331,3 årsverk, fulgt av Vesterålen med 212,2. Færrest er det i Brønnøysund-regionen med 9 årsverk. Positiv trend Leverandørene ble spurt om de i løpet av 2013 hadde endret antall sysselsatte som jobber opp mot fornybar energisektoren. 85,3 prosent av bedriftene hadde holdt sysselsettingen stabil, 10,4 prosent hadde økt andelen, mens 4,3 prosent hadde lavere andel. Dette, kombinert med positive forventninger for leveranser i 2014, viser at fornybar energisektoren både har behov for og etterspør en lokal leverandørindustri. Kompetanse 18,0 prosent av årsverkene forbundet med leveransene ble utført av personer med høyere utdanning. Høyest gjennomsnittlig utdanningsnivå finner man i Narvik-regionen, etterfulgt av regionene Bodø og Mo i Rana. 77,6 prosent ble utført av personer med videregående opplæring, mens 4,4 var ufaglært arbeidskraft. Sysselsetting i kraftforsyning I følge SSB var det 1364 personer bosatt i Nordland i 2012 som arbeidet med kraftforsyning, og veksten fra 2011 til 2012 var på 44 årsverk. De største kommunene målt i sysselsetting var Narvik (212), Vefsn (157) og Fauske (133). Dette betyr at over 2 prosent av Nordlands yrkesaktive befolkning jobber med kraftforsyning eller leveranser opp mot denne sektoren. I tillegg kommer leveranser innenfor hotell, mat, transport mv. som har betydning for sysselsettingen, men som ikke framkommer av denne undersøkelsen. Den fornybare energisektoren gir også grunnlag for en rekke arbeidsplasser i den kraftintensive industrien i fylket. Figur: Sysselsettingen fordelt på regioner. Brønnøysund Lofoten Mosjøen Sandnessjøen Mo i Rana Narvik Vesterålen Bodø Juni 2014 Fornybar energi i Nordland Leverandørene 7

8 KJENNETEGN VED LEVERANSENE 92,5 prosent av leveransene som er avdekket i denne undersøkelsen var rettet mot kunder i Nord-Norge. Kun fire av bedriftene med leveranser hadde solgt varer eller tjenester til utlandet. Dette viser at leverandørene til den fornybare energisektoren i stor grad leverer varer og tjenester i egen region, og at få har tatt steget opp og leverer nasjonalt og internasjonalt. Leveranser til Norge, utenom Nord-Norge utgjorde 7 prosent, mens 0,5 prosent var eksportleveranser. Dette kan forklares med at det er en rekke små selskaper, blant annet innen anleggssektoren, som ikke evner å ta oppdrag langt utenfor sitt primære nedslagsfelt. Figur: Hvor leverandørindustrien leverer: leveranser til studie- og planleggingsfasen. 63,4 prosent av leveransene gikk direkte til aktører i fornybar energisektoren, mens 36,6 prosent gikk til hovedkontraktører. Sektorfordeling av leveransene 60 prosent av leveransene gikk til kunder som jobber med produksjon av vannkraft. Den nest største sektoren er leveranser til nettselskaper (35,2 prosent). Leveranser til øvrige sektorer utgjør under 5 prosent. Tabell: Leveranser fordelt på sektorer Sektor Mill. kr. Vannkraft 888,3 Nett 522,4 Fjernvarme 41,5 Vindkraft 30,9 Andre 0,3 Totalt 1 483,4 Det er verdt å merke seg at det er ingen av leverandørene fortalte om leveranser til solenergi-sektoren i Dette var en sektor som hadde betydelig aktivitet i fylket, fram til nedleggelsene i REC-konsernet. Nord-Norge Resten av landet Utlandet Utbyggings- og driftsfase gir mest aktivitet I denne undersøkelsen er leveranser til fornybar energiprosjekter delt opp i tre ulike faser; studie og planlegging, utbyggingsfase og driftsfase. 7,2 prosent hadde leveranser til studie og planlegging, mens det var en rimelig jevn fordeling mellom utbyggingsfase (46,2 prosent) og driftsfase (46,6 prosent). Det er i hovedsak leverandører innen kategorien faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting som har Tjenesteleverandører 70 prosent av leveransene fra Nordlands leverandørindustri var i form av tjenester, mot 30 prosent vareleveranser. Felles for de 10 største vareleverandørene er at samtlige forventer enten økte eller uendrede leveranser for 2014 sammenlignet med Fylket har i svært liten grad selskaper som produserer avansert utstyr og komponenter til fornybar energisektoren. 8 Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

9 VENTER BETYDELIG VEKST I 2014 Går det som bedriftene forventer, vil leveransene øke med 24,8 prosent, eller 369 millioner kroner i Leveranser til fornybar energisektoren vil i 2014 utgjøre 1,85 milliarder kroner for Nordlands leverandørindustri. 40,5 prosent av leverandørbedriftene venter økning i sine leveranser, mens 45,2 prosent venter et uendret nivå. Resterende 14,3 prosent venter nedgang i leveransene. Figur: Forventede leveranser i Bodø Narvik Brønnøysund Sandnessjøen Mosjøen Mo i Rana 2013 forventet 2014 Lofoten Vesterålen Større omfang Samtlige regioner i fylket venter en vekst i omsetningen fra 2013 til Den største veksten, både prosentvis og i kroner ventes i Narvik. Leverandørene i Narvik venter en vekst på hele 190 millioner kroner fra Forventningene knytter seg særlig til investeringer som skal gjøres i regi av Statnett fra Ofoten og nordover til Finnmark. 9 av de 259 leverandørbedriftene i landsdelen leverte utelukkende til kunder innen fornybar energisektoren i På spørsmål til bedrifter som kombinerer leveranser til fornybar energisektoren med andre sektorer, svarte 41,6 prosent av bedriftene at leveranser til fornybar energisektoren ville utgjøre en større prosentvis andel av bedriftens totale aktivitet i 2014, sammenlignet med ,2 prosent venter at leveransene vil utgjøre en lavere andel, mens de resterende 47,2 prosentene forventer at disse vil ligge på om lag samme nivå. Begrensninger Leverandørene ble spurt om hvilke utfordringer eller begrensninger de opplevde for enten ny eller økt aktivitet opp mot den fornybare energisektoren. Det var svært positivt at hele 42 prosent av leverandørene ikke ser noen større begrensninger eller utfordringer med å øke aktiviteten opp mot sektoren. Tabellen under viser de største utfordringene som de resterende trekker frem i rangert rekkefølge: 1. Konkurranse med andre aktører 2. Bedriften satser primært mot andre sektorer 3. Kompetanse og tilgang på arbeidskraft 4. Det legges ut for få oppdrag 5. Kapasitet 6. Geografiske avstander, fremkommelighet og logistikkutfordringer 7. Rammebetingelser 8. Tar lang tid fra prosjekt planlegges til det foreligger beslutning om utbygging 9. Kontakt, relasjoner og kommunikasjon 10. Krav og dokumentasjon 2014 er året hvor Statnett starter utbygging av sitt hittil største prosjekt, en 512 km ny 420 kv-ledning fra Ofoten-Balsfjord-Skaidi-Hammerfest. Første steg i utbyggingen som går fra Ofoten til Balsfjord har en beregnet byggetid på 3 år. Det ligger store muligheter for nord-norske selskaper å få leverandøroppdrag i prosjektet. Juni 2014 Fornybar energi i Nordland Leverandørene 9

10 Illustrasjon: stein hamre arkitektkontor as / mir LEVERANDØR- BEDRIFTER I DE FIRE REGIONENE 10 Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

11 I del to av rapporten vil vi synliggjøre de bedriftene som har hatt leveranser i Her vises bedriftene i de enkelte kommunene, og hvilke kategorier leveransene fordeler seg på. Fylket deles inn i fire regioner; Helgeland, Bodø, Narvik, samt Lofoten og Vesterålen. Juni 2014 Fornybar energi i Nordland Leverandørene 11

12 HELGELAND Kartet viser bedrifter fra de ulike kommunene i Helgeland som leverte varer og tjenester for 0,5 millioner kroner eller mer til fornybar energisektoren i Rødøy TONNES SKIPSEKSPEDISJON Træna Lurøy SELØY UNDERVANNSSERVICE ALSTEN MASKINSTASJON BRØDRENE DAHL AVD SANDNESSJØEN GRAVETEKNIKK IT PARTNER HELGELAND SAR AVD SANDNESSJØEN NESNA MASKINSTASJON ANDERS SVARSTAD BH MASKIN A.L. GRAVETEKNIKK BENDIKSEN ENTREPENØR HELGELAND BYGG SNORRES MASKIN VELFJORD SKOGSERVICE ØDEGAARD ANLEGG DAN STORLI Sømna Dønna Herøy Alstahaug Vega Nesna Leirfjord Vevelstad 1816 Brønnøy 1813 Bindal Bindal 1811 Vefsn Vefsn 1824 Grane Grane

13 Sørfold 1845 Fauske 1841 Hemnes Hattfjelldal Rana Rana 1833 BJERKA BYGG OG BETONG BJERKA SANDINDUSTRI BLEIKVASSLI GRUBER JOHANSEN MASKIN A BRANDTH BERGGÅRD AMUNDSEN OG CO BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BRØDRENE DAHL AVD MOSJØEN CAVERION NORGE AVD MOSJØEN ELMAR SVENDSEN ENTREPRENØR STEN TURMO ENTREPRENØRTEAM J. EBERG HANSEN JAN KJØNNÅS JOHNNY LARSEN KOLBJØRN NILSSKOG MIDT-NORSK BETONG MOSJØEN NORDIC CRANE MOSJØEN REIDAR FLOKKMANNS EFTF SAR AVD MOSJØEN SINUS MOSJØEN VESTKRAN AVD MOSJØEN AEO NORDLAND BOLT CONSTRUCTION BOTN ELEKTRO BRØDRENE DAHL AVD MO I RANA CAVERION NORGE AVD MO I RANA EUROSKILT AVD STORFORSHEI FORSMO MASKINER & TRANSPORT HANS JOHNNY HØGÅS HELGELAND FERDIGBETONG HK SVEIS KIS NORD AVD MO I RANA KONECRANES AVD MO I RANA MBA ENTREPRENØR MILJØTEKNIKK TERRATEAM MINIKRAFT MIRAS INDUSTRIPARTNER MOLAB MOMEK GROUP MOTEK AVD MO I RANA NOMACO SERVICES AVD MO I RANA NORCONSULT MO I RANA POLARCIRKELEN SKOG OG BIOENERGI RANA ENTREPRENØR ROALD GRANSETH SAR AVD MO I RANA SIEMENS AVD MO I RANA SOLAR NORGE AVD MO I RANA TECHTEAM TELEMIX TESS TRONDHEIM AVD RANA WÜRTH NORGE AVD MO I RANA 13

14 KLASSIFISERING LEVERANDØRER Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 millioner kroner eller mer til fornybar energisektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til energiselskapene de befinner seg. Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting MINIKRAFT MOLAB NORCONSULT MO I RANA SIEMENS AVD. INDUSTRY SOLUTIONS MO I RANA TECHTEAM Handel med maskiner og produksjonsutstyr A BRANDTH AEO NORDLAND BERGGÅRD AMUNDSEN OG CO AVD. MOSJØEN BRØDRENE DAHL AVD. MO I RANA BRØDRENE DAHL AVD. MOSJØEN BRØDRENE DAHL AVD. SANDNESSJØEN EUROSKILT AVD. STORFORSHEI KONECRANES AVD. MO I RANA MINIKRAFT MOTEK AVD. MO I RANA REIDAR FLOKKMANNS EFTF SIEMENS AVD. INDUSTRY SOLUTIONS MO I RANA SOLAR NORGE AVD. MO I RANA TESS TRONDHEIM AVD. RANA WÜRTH NORGE AVD. MO I RANA Produksjon av utstyr og komponenter BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES HK SVEIS MOMEK GROUP Anleggsvirksomhet A.L GRAVETEKNIKK ALSTEN MASKINSTASJON ANDERS SVARSTAD BENDIKSEN ENTREPENØR BH MASKIN BJERKA SANDINDUSTRI BLEIKVASSLI GRUBER BOLT CONSTRUCTION DAN STORLI ELMAR SVENDSEN ENTREPRENØR STEN TURMO ENTREPRENØRTEAM FORSMO MASKINER & TRANSPORT GRAVETEKNIKK HANS JOHNNY HØGÅS HELGELAND BYGG JAN KJØNNÅS JOHANSEN MASKIN JOHNNY LARSEN MBA ENTREPRENØR MOMEK GROUP NESNA MASKINSTASJON POLARCIRKELEN SKOG OG BIOENERGI RANA ENTREPRENØR ROALD GRANSETH SELØY UNDERVANNSSERVICE SNORRES MASKIN VELFJORD SKOGSERVICE ØDEGAARD ANLEGG Reparasjon og installasjon BOTN ELEKTRO CAVERION NORGE AVD. MO I RANA CAVERION NORGE AVD. MOSJØEN J. EBERG HANSEN KIS NORD AVD. MO I RANA KOLBJØRN NILSSKOG MIRAS INDUSTRIPARTNER SINUS MOSJØEN TELEMIX Transport VESTKRAN AVD. MOSJØEN Støtte- og servicetjenester BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES BJERKA BYGG OG BETONG HELGELAND FERDIGBETONG IT PARTNER HELGELAND MIDT-NORSK BETONG MOSJØEN MILJØTEKNIKK TERRATEAM NOMACO SERVICES AVD. MO I RANA NORDIC CRANE MOSJØEN SAR AVD. MO I RANA SAR AVD. MOSJØEN SAR AVD. SANDNESSJØEN TONNES SKIPSEKSPEDISJON 14 Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

15 Foto: Seløy Undervannsservice HELGELAND På Helgeland finner man 98 leverandører, som totalt omsatte for 302 millioner kroner opp mot fornybar energisektoren. Det var 224 årsverk forbundet med disse leveransene. Nærmere 98 prosent av disse leveransene var til kunder i Nord-Norge. Flest leverandører finner man i Rana kommune med 43, fulgt av Vefsn med 22. Rana er også kommunen med størst leveranser målt i omsetning med 145 millioner kroner. 60 prosent av leveransene var knyttet til vannkraft, mens 34 prosent var i forbindelse med utbygging og vedlikehold av linjenett. Øvrige leveranser var til vindkraft (4 prosent) og fjernvarme (2 prosent). 77 prosent av leveransene var i form av tjenester. 49 prosent av leverandørene fortalte om leveranser til utbyggingsfase, 47 prosent til driftsfase, mens de resterende var knyttet til studie-/planleggingsfasen. 84 prosent av leveransene ble utført av personer med videregående opplæring eller fagbrev. 14,5 prosent med høyere utdanning. 1,5 prosent ble utført av ufaglært personell. Går det som leverandørene venter vil leveransene i 2014 bli på 374 millioner kroner. En økning på om lag 24 prosent. Om lag halvparten av leverandørene venter at leveranser til fornybarsektoren vil utgjøre en større andel av bedriftens totale aktivitet i 2014 sammenlignet med i Ingen av de 23 leverandørene i region Mosjøen venter nedgang i sine leveranser i Helgeland omfatter de økonomiske regionene som tidligere i rapporten er omtalt som Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen og Mo i Rana. Juni 2014 Fornybar energi i Nordland Leverandørene 15

16 SKOGING Steigen ACRYLICON NORD-NORGE AHLSELL NORGE AVD BODØ ALFREDS MASKIN OG UTSTYR BE ENERGIMONTASJE BERNHARDSEN ENTREPRENØR BOMEK CONSULTING BRØDRENE DAHL AVD BODØ ELEKTRO BODØ ELEKTROSKANDIA NORGE AVD BODØ EUROSKILT AVD BODØ FJELL OG SKREDSIKRING GK NORGE AVD BODØ HØYTRYKKSTEKNIKK INGENIØR S J WIIK ITET MASKINERING MESTA REGION NORD NORCONSULT AVD BODØ NORDLAND BETONG NORDYKK NOVATEK ONNINEN AVD BODØ SOLAR NORGE AVD BODØ SWECO NORGE AVD BODØ SWEGON AVD BODØ WÜRTH NORGE AVD BODØ ØSTBØ ACUSTUS SVEIS Bodø INDUSTRIVISUALISERING MYRVANG MASKIN SJØFOSSEN ENERGI Gildeskål BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES HANSEN MASKIN & TRANSPORT JOHN KILDAL & SØNNER MELØY ELEKTRO TOCIRCLE INDUSTRIES Meløy Beiarn 16

17 Hamarøy HANESETH AVD SKUTVIK STEFFENSEN MASKIN & TRANSPORT Sørfold Saltdal Fauske AS SALTEN KARTDATA DIG MASKIN FAUSKE LYSVERK FAUSKEBYGG FRAM KRAFTENTREPENØR GALVANO TIA ICO INDUSTRI OG LASTEBILLAKKERING KIS NORD AVD FAUSKE MASKINEIER ROAR LØKÅS SA-ANLEGG SALTEN NETTJENESTER T L FJELLSPRENGNING TRANSPORTINDUSTRI DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AVD OSVEGEN KRISTENSEN MASKIN PEDER BRENNE PÅL KENNETH STRØM VALIDUS ENGINEERING MOLDJORD BYGG OG ANLEGG BODØ-REGIONEN Kartet viser bedrifter fra de ulike kommunene i Bodø-regionen som leverte varer og tjenester for 0,5 millioner kroner eller mer til fornybar energisektoren i

18 KLASSIFISERING LEVERANDØRER Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 millioner kroner eller mer til fornybar energisektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til energiselskapene de befinner seg. Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting AS SALTEN KARTDATA BOMEK CONSULTING INDUSTRIVISUALISERING INGENIØR S J WIIK NORCONSULT AVD BODØ NOVATEK SWECO NORGE AVD BODØ VALIDUS ENGINEERING Støtte- og servicetjenester HØYTRYKKSTEKNIKK ITET KIS NORD AVD FAUSKE NORDYKK ØSTBØ Produksjon av utstyr og komponenter GALVANO TIA MASKINERING TOCIRCLE INDUSTRIES TRANSPORTINDUSTRI Anleggsvirksomhet BE ENERGIMONTASJE BERNHARDSEN ENTREPRENØR DIG MASKIN DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AVD OSVEGEN FAUSKE LYSVERK FAUSKEBYGG FJELL OG SKREDSIKRING FRAM KRAFTENTREPENØR GK NORGE AVD BODØ HANSEN MASKIN & TRANSPORT JOHN KILDAL & SØNNER KRISTENSEN MASKIN MASKINEIER ROAR LØKÅS MESTA REGION NORD MOLDJORD BYGG OG ANLEGG MYRVANG MASKIN NORDLAND BETONG PÅL KENNETH STRØM SA-ANLEGG SALTEN NETTJENESTER SJØFOSSEN ENERGI SKOGING STEFFENSEN MASKIN & TRANSPORT T L FJELLSPRENGNING Handel med maskiner og produksjonsutstyr AHLSELL NORGE AVD BODØ ALFREDS MASKIN OG UTSTYR BRØDRENE DAHL AVD BODØ ELEKTROSKANDIA NORGE AVD BODØ EUROSKILT AVD BODØ ICO ONNINEN AVD BODØ SOLAR NORGE AVD BODØ SWEGON AVD BODØ WÜRTH NORGE AVD BODØ Reparasjon og installasjon ACRYLICON NORD-NORGE ACUSTUS SVEIS BE ENERGIMONTASJE BILFINGER INDUSTRIAL SERVICES DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AVD OSVEGEN ELEKTRO BODØ FAUSKE LYSVERK HANESETH AVD SKUTVIK INDUSTRI OG LASTEBILLAKKERING MELØY ELEKTRO PEDER BRENNE SALTEN NETTJENESTER SJØFOSSEN ENERGI 18 Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

19 Foto: Statnett BODØ-REGIONEN I Bodø-regionen finner man 59 leverandører, som totalt omsatte for 585 millioner kroner mot fornybar energisektoren. Det var 328 årsverk forbundet med disse leveransene. 87 prosent av leveransene var til kunder i Nord-Norge. 3 bedrifter fortalte at de hadde leveranser til kunder utenfor Norge. Verdien av eksportleveransene var på 3,6 millioner kroner. Flest leverandører finner man i Bodø kommune med 27, fulgt av Fauske med 14. Bodø er også kommunen med størst leveranser målt i omsetning med 189 millioner kroner, tett fulgt av Fauskes 180 millioner kroner. 53,6 prosent av leveransene var knyttet til vannkraft, mens 42 prosent var i forbindelse med utbygging og vedlikehold av linjenett. Øvrige leveranser var til fjernvarme (3,3 prosent) og vindkraft (1,1 prosent). 64,2 prosent av leveransene var i form av tjenester. 46,8 prosent av leverandørene fortalte om leveranser til driftsfase, 42,7 prosent til utbyggingsfase, mens 10,5 prosent var knyttet til studie-/planleggingsfasen. 73,7 prosent av leveransene ble utført av personer med videregående opplæring eller fagbrev. 23,2 prosent hadde høyere utdanning, mens 3 prosent ble utført av ufaglært personell. Går det som leverandørene venter vil leveransene i 2014 bli på 596 millioner kroner, en økning på om lag 1,9 prosent. Samlet sett er dette det laveste vekstanslaget i de fire regionene. Juni 2014 Fornybar energi i Nordland Leverandørene 19

20 NARVIK-REGIONEN Kartet viser bedrifter fra de ulike kommunene i Narvikregionen som leverte varer og tjenester for 0,5 millioner kroner eller mer til fornybar energisektoren i ANNAR OLSEN FERSKVANNSBIOLOGEN KN MASKIN BALLANGEN ENERGI ELVENES MASKIN 20

21 Lødingen Tjeldsund Evenes Ballangen Narvik NORDLAND BETONGELEMENT A MARKUSSEN BEISFJORD SEMENTVAREFABRIKK BERGGÅRD AMUNDSEN OG CO AVD NARVIK BETONGRENOVERING REHAB BIOPARTNER NORD BRAVIDA NORGE AVD NARVIK ELEKTRO BRØDRENE DAHL AVD NARVIK COWI AVD NARVIK ENERCONSULT FUNN IT HEATWORK HELITRANS NARVIK INGENIØRFIRMA T JESPERSEN MASKINENTREPENØR KRISTIAN KRISTIANSEN MULTIBETONG MULTICONSULT AVD NARVIK NAMEK NARVIK GRAVESERVICE NCC CONSTRUCTIONS AVD REGION NORD NORDKRAFT NETT NORDNORSK METALLISERING NOTABENE ENGROS ONNINEN AVD NARVIK PRESTJORD MASKIN AS RAMBOLL NARVIK ROGERS MASKIN & TRANSPORT SKJOMEN ANLEGG & MASKIN STEINAR KRISTOFFERSEN SWECO NORGE AVD NARVIK TARALDSVIK MASKIN TOOLS AVD NARVIK VESTKRAN AVD NARVIK 21

22 KLASSIFISERING LEVERANDØRER Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 millioner kroner eller mer til fornybar energisektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til energiselskapene de befinner seg. Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting COWI AVD NARVIK ENERCONSULT FERSKVANNSBIOLOGEN INGENIØRFIRMA T JESPERSEN MULTICONSULT AVD NARVIK RAMBØLL NARVIK SWECO NORGE AVD NARVIK Handel med maskiner og produksjonsutstyr BERGGÅRD AMUNDSEN OG CO AVD NARVIK BRØDRENE DAHL AVD NARVIK NCC CONSTRUCTIONS AVD REGION NORD NOTABENE ENGROS ONNINEN AVD NARVIK TOOLS AVD NARVIK Anleggsvirksomhet A MARKUSSEN ANNAR OLSEN BALLANGEN ENERGI BETONGRENOVERING REHAB BIOPARTNER NORD ELVENES MASKIN KN MASKIN MASKINENTREPENØR KRISTIAN KRISTIANSEN MULTIBETONG NARVIK GRAVESERVICE NCC CONSTRUCTIONS AVD REGION NORD NORDKRAFT NETT PRESTJORD MASKIN ROGERS MASKIN & TRANSPORT SKJOMEN ANLEGG & MASKIN STEINAR KRISTOFFERSEN TARALDSVIK MASKIN Reparasjon og installasjon BALLANGEN ENERGI BRAVIDA NORGE AVD NARVIK ELEKTRO NAMEK NORDKRAFT NETT NORDNORSK METALLISERING Produksjon av utstyr og komponenter HEATWORK Transport HELITRANS NARVIK VESTKRAN AVD NARVIK Støtte- og servicetjenester BEISFJORD SEMENTVAREFABRIKK FUNN IT NORDLAND BETONGELEMENT 22 Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

23 Foto: Nordkraft NARVIK-REGIONEN I Narvik-regionen finner man 45 leverandører, som totalt omsatte for 270,9 millioner kroner opp mot sektoren. Det var 157 årsverk forbundet med disse leveransene. 89,6 prosent av leveransene var til kunder i Nord-Norge. Én bedrift fortalte at de hadde leveranser til kunder utenfor Norge. Denne leveransen utgjorde 1,5 prosent av leveransene fra regionen. Flesteparten av leverandørene finner man i Narvik kommune med 37. Narvik er også kommunen med størst leveranser målt i omsetning med 231 millioner kroner. 51,5 prosent av leveransene var knyttet til utbygging og vedlikehold av linjenett, mens 42,4 prosent var i forbindelse med vannkraft. Dette er den eneste av de fire regionene hvor leveranser knyttet til linjenett er større enn for leveranser til produksjon av vannkraft. Øvrige leveranser var til vindkraft (4,6 prosent) og fjernvarme (1,5 prosent). 72 prosent av leveransene var i form av tjenester. 46,5 prosent av leverandørene fortalte om leveranser til utbyggingsfase, 43,7 prosent til driftsfase, mens 9,8 prosent var knyttet til studie-/ planleggingsfasen. 73,3 prosent av leveransene ble utført av personer med videregående opplæring eller fagbrev. 25 prosent med høyere utdanning, mens 1,7 prosent ble utført av ufaglært personell. Går det som leverandørene venter vil leveransene i 2014 bli på 456,3 millioner kroner, en økning på om lag 68,5 prosent. Juni 2014 Fornybar energi i Nordland Leverandørene 23

24 LEONHARD NILSEN & SØNNER REINHOLDTSEN MASKIN Øksnes BETONG OG ENTREPRENØRSENTERET SVOLVÆR MASINSTASJON HADSEL BYGG OG VEDLIKEHOLD HADSEL MASKIN NORDNORSK BRØNNBORING PUMPETEKNIKK NORD SIVILINGENIØR BÅRD SØRENSEN Vågan Bø Hadsel Sortlan RASMUSSEN ANLEGG Flakstad Vestvågøy Moskenes ALF BREKKEN OG SØNNER HOVDAN THORE MAGNUSSEN OG SØNN TRYGVE MARTINSEN & SØNN Værøy Røst 24

25 Andøy d AKSELSEN ENGINEERING BERGGÅRD AMUNDSEN OG CO AVD SORTLAND BJØRN OVIK BULLDOZER MASKINLAG ENTREPENØR SORTLAND ENTREPRENØR SVEIS OG MASKINTEKNIKK AS VESTERÅLASKRAFT NETT AVD SORTLAND LOFOTEN OG VESTERÅLEN Kartet viser bedrifter fra de ulike kommunene i Lofoten og Vesterålen som leverte varer og tjenester for 0,5 millioner kroner eller mer til fornybar energisektoren i

26 KLASSIFISERING LEVERANDØRER Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 millioner kroner eller mer til fornybar energisektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på ulike kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til energiselskapene de befinner seg. Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting SIVILINGENIØR BÅRD SØRENSEN Handel med maskiner og produksjonsutstyr BERGGÅRD AMUNDSEN OG CO AVD SORTLAND Reparasjon og installasjon AKSELSEN ENGINEERING HOVDAN VESTERÅLASKRAFT NETT AVD SORTLAND Produksjon av utstyr og komponenter PUMPETEKNIKK NORD SVEIS OG MASKINTEKNIKK Anleggsvirksomhet A.L GRAVETEKNIKK ALF BREKKEN OG SØNNER BETONG OG ENTREPRENØRSENTERET BJØRN OVIK BULLDOZER MASKINLAG ENTREPENØR HADSEL BYGG OG VEDLIKEHOLD HADSEL MASKIN LEONHARD NILSEN & SØNNER NORDNORSK BRØNNBORING RASMUSSEN ANLEGG REINHOLDTSEN MASKIN SNORRES MASKIN SVOLVÆR MASKINSTASJON SORTLAND ENTREPRENØR THORE MAGNUSSEN OG SØNN TRYGVE MARTINSEN OG SØNN VELFJORD SKOGSERVICE 26 Leverandørene Fornybar energi i Nordland Juni 2014

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge

levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge levert! Petroleumsrelatert leverandørindustri nord-norge FOTO: Carl Erik Nyvold bakgrunn og avgrensing 02 levert 2010 bakgrunnen for levert 2010 er et ønske om å ha en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt

Detaljer

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold

Petroleumsrelatert leverandørindustri. OKTAN brightid.no OKTAN NORD. Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Petroleumsrelatert leverandørindustri Troms OKTAN brightid.no OKTAN NORD OKTAN brightid.no OKTAN NORD Marlén Andersen Malin Johansen Tomas Norvoll Carl Erik Nyvold Bakgrunn og metodisk avgrensing Bakgrunnen

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com. Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Sektoranalyse av fornybar energi i Nord-Norge Kunnskapsinnhenting utarbeidet på oppdrag for Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse

INDEKS NORDLAND. En rapport om utviklingen gjennom 2014 og utsiktene for 2015 ÅRGANG: 2015. Høyest kapasitetsutnyttelse Mer lønnsom enn landsgjennomsnittet Høyest kapasitetsutnyttelse i Norge Befolkningsvekst i 28 kommuner Venter god vekst i 2015 Har 67 % av eksporten fra Nord-Norge INDEKS NORDLAND En rapport om utviklingen

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja

Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Statusbeskrivelse og framtidsutsikter for lokalt og regionalt nærings- og samfunnsliv i Lofoten, Vesterålen og Senja Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje-

Detaljer

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea

Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Forstudie ingeniørutdanning - Subsea Helgeland Kartlegging av interesse og behov, aktuelle kompetansetilbydere og studiemuligheter på Helgeland Utarbeidet av: På oppdrag fra Alstahaug kommune Innhold 1.

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER

LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 12/2004 LØNNSOMHETSANALYSE AV TRE TELEMEDISINSKE TJENESTER Birgit Abelsen og Frank Olsen NORUT Samfunnsforskning AS februar 2004 Prosjektnavn Prosjektnr Lønnsomhetsanalyse

Detaljer

full gass i nordland

full gass i nordland full gass i nordland vesterålen ofoten full gass i nordland Nye bedrifter og organisasjoner er velkommen til Nordland. «Full gass i Nordland» gir en kort oversikt over viktige næringer i Nordland, kunnskapsutvikling,

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE)

En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) En verdiskapende Bygg-, Anlegg- og Eiendomsnæring (BAE) av Anne Espelien, Marcus Gjems Theie og Lena Bygballe Forskningsrapport 1/2015 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk Senter for

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 5 Desember 2013 02 08 15 Nytt fra fylkesdirektøren - Brukerundersøkelse i NAV NAV Alstahaug - Vi antar vekst i befolkningsgrunnlaget lokalt Private barnehagers landsforb.

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009

Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Strategisk Næringsplan for Ofoten 2011-2015 DEL 1 Organisering, næringsøkonomisk analyse og måloppfyllelse 2006-2009 Mai 2011 Strategisk næringsplan for Ofoten 2011 2015, del 1 1 I N N H O L D S F O R

Detaljer

Sammendrag. Status i næringsliv, arbeidsmarked og befolkning i Midtre Hålogaland. En rapport til:

Sammendrag. Status i næringsliv, arbeidsmarked og befolkning i Midtre Hålogaland. En rapport til: Sammendrag Midtre Hålogaland strekker seg fra ytterst i Lofoten til Gratangen i Nord. Regionen inkluderer Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms. Det bor 119000 innbyggere i regionen. Regionen har betydelige

Detaljer

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen

Foto: Terje Rakke - Nordic Life. Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Konsekvensutredning - Handel i Bodø Oktober 2013 Foto: Terje Rakke - Nordic Life Forfattere: Carl Erik Nyvold Pål Ove Henden Rune Finsveen Sammendrag Handelsanalysen er utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø

Detaljer

Utredningsnotat C Salten regionråd

Utredningsnotat C Salten regionråd Utredningsnotat C Salten regionråd Oslo, 17. juni 2015 Det finnes ingen kilder i gjeldende dokument. Side 1 av 23 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 1.1. Mandat og metodisk tilnærming... 3 2. Kommunikasjon

Detaljer

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringens betydning for Norge vekst og lønnsomhet (1998-2007) av Anne Espelien og Torger Reve Forskningsrapport 1/2009 Handelshøyskolen BI Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet

Den maritime næringen. på Vestlandet 1. Vestlandsrådet Vestlandsrådet Den maritime næringen på Vestlandet Rapport utarbeidet av ideas2evidence ved Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Den på oppdrag maritime næringen frå Vestlandsrådet. på Vestlandet 1 ideas2evidence

Detaljer

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 Næringslivets MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR Næringslivet i regionen er i stor grad bevisst på miljø- og samfunnsansvaret de har overfor bedriften, de ansatte og samfunnet. Begrepet

Detaljer

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle

Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen. Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? - en utredning om den nordnorske filmbransjen Jostein Ryssevik Malin Dahle Ideas2evidence rapport 1/2015 Jostein Ryssevik Malin Dahle Større enn kval? En utredning om den nordnorske filmbransjen

Detaljer

Etablering av et gjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske

Etablering av et gjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske Avfallsenergi AS Etablering av et gjenvinningsanlegg for farlig avfall i Fauske Samfunnsmessige virkninger RAPPORT 13.2.2009 Oppdragsgiver Rapportnr Rapportens tittel Ansvarlig konsulent Kvalitetssikret

Detaljer

Rapport 30/03. Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk. gasskraftverk på Tjeldbergodden

Rapport 30/03. Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk. gasskraftverk på Tjeldbergodden Rapport 30/03 Samfunnsmessige konsekvenser av utvidelse av metanolfabrikk og bygging av gasskraftverk på Tjeldbergodden ECON-rapport nr. 30/03, Prosjekt nr. 39540 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-603-0 HJE/MSA/mbh,

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO

20/02/15. Kjennetegn ved norske lærebedrifter. En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 20/02/15 Kjennetegn ved norske lærebedrifter En kartlegging utført av DAMVAD for NHO 2 KJENNETEGN VED NORSKE LÆREBEDRIFTER DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint

Detaljer

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri

Rapport til Lederne Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri Rapport til Lederne 1. Internasjonalisering av norsk oljeleverandørindustri Juni 2012 av Christian Mellbye, Sveinung Fjose & Ola Thorseth 2. Innledning Leverandørindustrien til olje- og gass har blitt

Detaljer

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy

Evaluering og vurdering. av tiltak og behov. i skoleverket i Herøy Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy Herøy kommune våren 2009 2 INNHOLD Innledning... 4 Avklaring av oppdraget... 4 Gjennomførte tiltak... 4 Faktiske behov... 4 Kvalitetsbegrepet...

Detaljer