DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS POWERCIAT 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS POWERCIAT 2"

Transkript

1 Vers: DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS POWERCIAT 2 LX vannkjølemaskin med luftkjølt kndensatr LXC vannkjølemaskin med luftkjølt kndensatr g sirkulasjnspumpe Biskp Jens Nilssønsgate Osl Tlf: Fax: Årvllskgen Mss Tlf: Fax: Industriveien Heimdal Tlf: Fax: Industrigata Lillehammer Tlf:

2 Side 2 av 43 Innhldsfrtegnelse 1 INTRODUKSJON 5 2 MOTTAK AV UTSTYR 5 3 SIKKERHETSTILTAK 6 4 INNTRANSPORT OG FYSISK MONTASJE 6 Plassering av aggregatet 6 Løft av aggregatet 7 Frankringspunkt / løftehull 8 5 PLASSERING AV VIBRASJONSDEMPERE (EKSTRAUTSTYR) 9 Standard (STD) aggregater Mdell 2800X g 3000X STD Mdell 3200X, 3400X g 3600X STD Mdell 4200X g 4800X STD Mdell 5600X g 6400X STD 12 High Energy Efficiency (HEE) aggregater (ekstrautstyr) Mdell 2500X HEE Mdell 2800X g 3050X HEE Mdell 3200X, 3400X, 3600X g 3900X Mdell 4200X, 4500X g 4800X HEE 16 6 DRIFTSBEGRENSNINGER 17 Driftsmråder Driftsmråder fr Standard (STD) aggregater Lw Nise (STD LN) g Xtra Lw Nise (STD XLN) High Energy Efficiency (HEE) Lw Nise (HEE LN) g Xtra Lw Nise (HEE XLN) 18 Frdamper driftsgrenser/temperaturdifferanser 18 Minimum installert vannvlum 18 7 HOVEDKOMPONENTER I KULDEMEDIEKRETSEN 19 Plassering av hvedkmpnentene 19 Hvedkmpnenter Ekstra kmpnenter på Pwerciat2 LXC-mdeller 20 8 HYDRAULISKE TILKNYTNINGER 21 Diameter på hydrauliske tilknytninger 22 Flens/kblingssett (ekstrautstyr) 22 Tilkbling av hydraulisk mdul 22 Systemtegning fr hydraulisk krets (LXC) 23 LX - LXC med verhetningsvarmeveksler (ekstrautstyr) 23

3 Side 3 av 43 9 FROSTBESKYTTELSE MED GLYKOL ELEKTRISKE TILKOBLINGER 25 Frberedende tiltak 25 Tilførsel Tilførselskabel Strømtilførsel Frriglinger REGULERINGSENHET OG SIKKERHETSAUTOMATIKK 25 Regulatr g avlesningsenhet 25 Hvedfunksjner 26 Master/slave kntrll 26 Sikkerhetsautmatikk IGANGKJØRING 28 Sjekkliste før igangkjøring 28 Oppstartsprsedyre 29 Sjekk umiddelbart etter ppstart 29 Innregulering av sirkulert væskemengde 30 Sjekk av aggregatets kuldemediefylling 30 Drift med negative temperaturer/vanntemperatur under 0 C SPESIFIKASJONER 31 Tekniske data Standard (STD) High Energy Efficiency (HEE) 32 Elektriske data Standard (STD) High Energy Efficiency (HEE) 34 Hydraulisk pumpe 34 Temperaturfølere VEDLIKEHOLD 35 Sikkerhet 35 Støy 36 Olje 36 Generelt m kuldemedier 36 Halkarbner g hydrflurkarbner 36

4 Side 4 av 43 Sjekklister Ukentlige sjekkpunkter Månedlige sjekkpunkter Årlige sjekkpunkter 37 EU frrdning 284/2006 (F-gassfrrdningen) FEILSØKING 39 Innledende råd 39 Feilsøkingsskjema SERVICERAPPORT 41 Kjøledrift AVHENDING 42

5 Side 5 av 43 1 Intrduksjn CIAT Pwerciat2 serien mfatter følgende aggregattyper: CIAT LX vannkjølemaskin med luftkjølt kndensatr CIAT LXC vannkjølemaskin med luftkjølt kndensatr g sirkulasjnspumpe Aggregatene er kmpaktaggregater, sm leveres kmplett kjøleteknisk mntert g elektrisk kblet fra fabrikk. Disse aggregatene er påfylt kuldemedium g er testkjørt på fabrikk. Aggregatene er prdusert i samsvar med standardene NEK EN g NS EN 378-2, g med følgende direktiver: Maskindirektivet 2006/42/EC EMC direktivet (Elektrmagnetisk kmpatibilitet) 2004/108/EC Trykkdirektivet (PED) 97/23/EC Kategri 3 - HEE: 2500V til 3900V mdeller - STD: 2800V til 4800V mdeller Kategri 4 - HEE: 4200V til 4800V mdeller - STD: 5600V g 6400V mdeller Lavspenningsdirektivet (LVD) 2006/95 EC Direktivet m elektrnisk g elektrisk avfall, WEEE 2012/19/EU Direktivet m begrensning av farlige stffer i elektrisk g elektrnisk utstyr, RHS 2011/65/EU Direktivet m registrering, vurdering, gdkjenning g restriksjner av kjemikalier, REACH 1907/2006 Teknikere sm er ansvarlig fr installasjn, igangkjøring, bruk g vedlikehld av enheten må ha nødvendig pplæring, samt gjøre seg kjent med innhldet av denne manual g de tekniske karakteristika fr det mrådet enheten skal installeres. Alt arbeid på kuldemediekretsen, samt krav til utførende persnell må være i henhld til EU regulativ 842/2006 (F-gassfrrdningen). 2 Mttak av utstyr Sjekk aggregatet ved ankmst med tanke på at det er krrekt materiell sm er levert. Aggregatet har et typeskilt med blant annet aggregattype, kuldemedium g fyllingsgrad, spennings- g trykknivå g serienummer. Serienummeret må ppgis ved all krrespndanse med imprtør/fabrikk. Typeskiltet g andre merkinger på aggregatet må frbli synlige g aldri fjernes eller endres. Ref. prduit (Item Ref.) Designatin (Descriptin) LX 2800X-STD R134A An(Year) N série (Serial Nr) N Prduit (Item Nr) Repere (Part) \0001 ~ Type refrigerant P.Abs (P.Input) Masse (Mass) R134A 223 KW 5380 KG Qty refrigerant kg Tensin (Vltage) Temperatures Min/Max HZ 400V CF. MANUEL BP(LP): P.MIN / PS Intensité (Current) IP 0.3BAR / 19BAR 464 A 44 HP(HP): P.MAX / PS P. test (Test pressure) N CE 20.5BAR / 28BAR PT=3XPS CF. MANUEL 0060

6 Side 6 av 43 Typeskiltet er festet her Sjekk at det ikke er mangler eller skade på materiellet. Ved feil, skade eller mangler, nter dette på fraktbrev g kntakt mgående selger g speditør. Maksimal lagringstemperatur er 50 C. 3 Sikkerhetstiltak Fr å unngå ulykker ved installasjn, mntasje, igangkjøring eller ved senere service er det viktig at man tar følgende mmenter i betraktning: Kuldemediekretsene er under trykk Kuldemedium i flytende frm er tilstede i rør/behldere 400V spenning på aggregatet Plassering (takplassering g lignende) Sørg fr at gjeldende frskrifter følges ved plassering, mntasje g drift. Installasjn g vedlikehld av kjøleanlegg må kun utføres av kvalifisert persnell. Alle anbefalinger g instruksjner gitt i denne manualen g på tegningene må følges. VIKTIG: Før serviceinngrep, slå av strømtilførsel. 4 Inntransprt g fysisk mntasje Aggregatet er utrustet med frankringspunkt (Ø50mm hull) i bunnrammen fr bruk ved heising/plassering av aggregatet. Det er kun bunnrammen sm er designet fr å tåle løftet. Bruk derfr disse punktene g egnede sjakler sammen med strpper g avstandsåk iht. tegning under. På tegningen sm følger aggregatet finnes detaljer rundt tyngdepunkt g eksakt plassering av løfteører. Aggregatet kan ikke løftes med gaffeltruck. VIKTIG: Strpper må kun festes i frankringspunkt, se avsnitt 4.3 Frankringspunkt / løftehull Bruk kun riktig dimensjnerte strpper g følg løfteinstruksen sm følger aggregatet Vær klar ver at gravitasjnssenteret ikke er midt på aggregatet, strppene må justeres etter dette. Bruk løfteåk eller en ramme sm er knstruert fr å ta hensyn til dette Ved løft g mntasje av aggregatet vær frsiktig med å tilte dette utver 15, da dette kan medføre ødeleggelse. Bruk kun tekstilstrpper med egnede sjakler fr å unngå å ødelegge aggregatet Utsett aldri paneler, dører g ramme fr belastninger; det er kun bunnrammen sm er beregnet på løft g belastning Sikkert løft kan kun garanteres dersm disse instrukser følges. Hvis ikke, er det fare fr persnskade g ødeleggelse av utstyr Plassering av aggregatet Før plassering må følgende mmenter tas i betraktning: Fundament må være dimensjnert fr å ppta lasten av aggregatet Aggregatet må stå i vater Hvis aggregatet skal være i drift m vinteren må man ta hensyn til ppbygging av snø. Aggregatet er knstruert fr lavest mulig støynivå. Vær allikevel ppmerksm på prblematikken med lyd g vibrasjner. En gjennmgang av akustiker kan være nødvendig. Sørg fr gd tilgjengelighet fr service, vedlikehld g rengjøring, se skisse under. Vær spesielt ppmerksm på resirkulering av luft. Sørg fr fri lufttilgang g avkast fr å unngå krtslutning. Overhld derfr avstandene vist på skissen under.

7 Side 7 av 43 Dersm flere aggregater skal installeres må følgende avstander mellm dem verhldes: 2 aggregater: A=2.5 m 3 eller flere aggregater: A=3.5 m Maksimal høyde på mkringliggende bjekter utenfr avstandssnen: H = 1.6m Blter til å feste aggregatets bunnramme til bakke/fundament/ramme leveres ikke med. Bruk Ø21mm blter dersm dette er nødvendig på aktuell plassering. Løft av aggregatet Disse aggregatene må løftes g psisjneres av aktører med spesiell kmpetanse på denne typen løft, g med bruk av egnet utstyr. Før løftet utføres, sjekk at mrådet rundt ønsket plassering er lett tilgjengelig g fritt fr hindringer. NB! Før løft: Sjekk at alle paneler/dører er låst, g at det ikke ligger ne løst ppå aggregatet Ta av buffertankmdul g/eller hydraulisk mdul før løft på enheter sm har dette Den hydrauliske mdulen må løftes ved å bruke løfteringene på tppen 8-punkts frankring 12-punkts frankring

8 Side 8 av 43 Vekt(kg) (*) = LXC med buffertank (**) = Uten lydislerende kapsling fr kmpressr. Kapslingens vekt 150kg. Tabellen g skissene ver er kun gitt av infrmasjnshensyn. Vennligst se anvisningene på aggregatet fr ytterligere infrmasjn. Frankringspunkt / løftehull Ø 50 mm Frankringspunktene har diameter Ø50 mm, g skal ikke brukes til ne annet enn løft / påplass-setting av aggregatet. Det skal benyttes egnede sjakler ved løfting av aggregatet.

9 Side 9 av 43 5 Plassering av vibrasjnsdempere (ekstrautstyr) Fr å begrense verføringer av vibrasjner fra aggregatet anbefales det mnteres vibrasjnsdempere under aggregatet. Plasseringen av disse er vist på tegningen under. Eventuelle vibrasjnsprblemer/skader sm skulle ppstå på aggregat/fundament etc dersm vibrasjnsdempere ikke benyttes kan ikke klandres aggregatleverandør. Vibrasjnsdemperne er av typen «Sylmer» 700 x 50 x 25mm. («Silicngummi remser») Standard (STD) aggregater Mdell 2800X g 3000X STD LXC* = LXC + buffertank

10 Side 10 av Mdell 3200X, 3400X g 3600X STD LXC*=LXC + buffertank

11 Side 11 av Mdell 4200X g 4800X STD LXC* = LXC + buffertank

12 Side 12 av Mdell 5600X g 6400X STD LXC* = LXC + buffertank

13 Side 13 av 43 High Energy Efficiency (HEE) aggregater (ekstrautstyr) Mdell 2500X HEE LXC* = LXC + buffertank

14 Side 14 av Mdell 2800X g 3050X HEE LXC* = LXC + buffertank

15 Side 15 av Mdell 3200X, 3400X, 3600X g 3900X LXC* = LXC + buffertank

16 Side 16 av Mdell 4200X, 4500X g 4800X HEE LXC* = LXC + buffertank

17 Side 17 av 43 6 Driftsbegrensninger Driftsmråder Driftsmråder fr Standard (STD) aggregater A B C Fullastdrift med rent vann Fullastdrift med vann/glyklblanding Drift uten «ecnmizer» Lw Nise (STD LN) g Xtra Lw Nise (STD XLN) A Fullastdrift med rent vann B Fullastdrift med vann/glyklblanding C DDrift Drift uten «ecnmizer» High Energy Efficiency (HEE) A B C Fullastdrift med rent vann Fullastdrift med vann/glyklblanding Drift uten «ecnmizer»

18 Tillatt temperaturdifferanse innløp/utløp, vannsiden ( C) Side 18 av Lw Nise (HEE LN) g Xtra Lw Nise (HEE XLN) A B C Fullastdrift med rent vann Fullastdrift med vann/glyklblanding Drift uten «ecnmizer» Frdamper driftsgrenser / temperaturdifferanser Kurvene viser minimum g maksimum tillatte temperaturdifferanser fr vann eller vann/glykl- blanding i frhld til utgående vanntemperatur. Eksempel: Utgående vanntemperatur: + 5 C Minimum differanse 3,1 K Maksimum differanse 7,2 K Vanntemperatur ved min.differanse 8,1 C Vanntemperatur ved maks. differanse 12.2 C Ved temperaturer utenfr kurver, vennligst kntakt EPTEC Energi AS Minimum vannvlum fr installasjnen Utgående vanntemperatur ( C) XtraCnnect2 regulatren gjør at aggregatet kan tilpasse seg endringer i driftstilstand. Ved å justere driftsperider g -intervaller unngås fr mange start/stpp av kmpressr, samtidig sm man i mange tilfeller kan unngå behvet fr en buffertank. POWERCIAT 2 STD 2800X 3000X 3200X 3400X 3600X 4200X 4800X 5600X 6400X Minimum vannvlum (liter) fr installasjnen POWERCIAT 2 HEE 2500X 2800X 3050X 3200X 3400X 3600X 3900X 4200X 4500X 4800 X Minimum vannvlum (liter) fr installasjnen NB! Minimumsmengdene er beregnet fr kjøledrift ved følgende betingelser: Vanntemperatur frdamper: 12 C / 7 C Inngående luft kndensatr: 35 C Fr installasjner med lavt vannvlum eller fr industrielle anvendelser må buffertank installeres. Fr varmepumpeinstallasjner anbefales alltid buffertank fr å sikre stabil temperatur til enhver tid.

19 Side 19 av 43 7 Hvedkmpnenter i kuldemediekretsen Plassering av hvedkmpnentene Tegnfrklaring A Elektrisk skap (ende) E Frdamper B Viftemtr F Ekspansjnskar C Kmpressr G Pumpe D Elektrisk skap (mitre) H Buffertank

20 Side 20 av 43 Hvedkmpnenter Kmpressrer Aggregatene benytter semi-hermetiske skruekmpressrer med sleideregulering. Olje Kmpressrene i Pwerciat2-serien benytter lje til både smøring g fr å danne tetting mellm rtrene i skruekmpressren. Oljen er derfr essensiell i kmpressrdriften, g dens egenskaper i frhld til løselighet, visksitet g skumdannelse er avgjørende. Bruk derfr kun den anbefalte ljetypen Blitzer plyesterlje (POE) BSE 170. Kuldemedium Pwerciat2 - aggregatene bruker kuldemedium R-134a. Varmevekslere Frdamperne er rørkjelvarmevekslere, islert med 10 mm plyuretanskum. I standardknfigurasjn er frdamperne ikke egnet til bruk med ne annet enn helt rene g ikke-krrsive væsker, slik sm rent vann, mnetylen- eller plyprpylenglykl. Ønskes det å bruke andre væsker, sm brakkvann, sjøvann eller demineralisert vann, kreves det andre egenskaper av frdamperen. Filter på inngående vann anbefales fr å hindre tilgring av varmevekslerne, g filteret må da rengjøres g sjekkes jevnlig (se avsnitt 14 Vedlikehld). Reparasjn eller mdifisering av vekslerne må ikke finne sted. Vekslerne må kun skiftes med en riginal, g av kvalifisert persnell. Skifte av veksler skal lggføres i vedlikehldslggen. Maksimalt trykk er 10bar (PS) på vannsiden. Elektrnisk ekspansjnsventil Aggregatene er utrustet med, hermetisk elektrnisk ekspansjnsventil. Denne er fabrikkinnstilt fr å ppretthlde en verhetning på 5-7K ved alle driftstilstander. Hvedkntrlleren til denne sitter i det elektriske skapet på enden av aggregatet, hvr det gså er plassert et backup-batteri sm sikrer at ventilen lukkes ved strømstans. Batteriet har en maksimal levetid på 4 år. NB! Ventilen må ikke tvinges åpen når det ikke strømmer kuldemedium i kretsen. Når systemet skrus av eller tømmes, må den ptensialfrie kntakten(startsignalet fr kntrlleren) hldes åpen. Tørrefilter Alle aggregater har tørrefilter sm standardutrustning. Filtrene er designet fr å hlde kuldemediet tørt, rent g fritt fr syre, g er av typen mlekylsikt. Tørrefilteret har utskiftbare innsatser. Væske seglass Seglasset er plassert i væskerøret etter tørrefilteret g benyttes både fr å sjekke kuldemediefyllingen g fr å se m det er fuktighet i kuldemediet. Gassbbler i kuldemediet kan indikere fr lav fyllingsgrad eller tilstedeværelse av ikke-kndenserbare gasser i kretsen. Fuktighet indikeres ved fargeendring av fuktighetsindikatren i seglasset. NB! På nen seglass kan fuktindikatr bli gul (fukt) når aggregatet er avslått, da dens sensitivitet avhenger av kuldemediumets væsketemperatur. Den skal endre farge til grønn igjen etter nen timers drift. Dersm indikatren frblir gul indikerer dette fr høy grad av fuktighet i kretsen, g servicetekniker må tilkalles Ekstra kmpnenter på Pwerciat2 LXC-mdeller LXC - aggregatene bygger på knfigurasjnen til LX - aggregatene, men har gså en innebygget kmplett hydraulisk mdul. Blant delene i denne mdulen er: 1 sentrifugal pumpe med trykkmålere (Enkel eller dbbel pumpe) NB! Denne pumpen er designet fr å kjøre mt en lukket vannkrets. Ta ytterligere kntakt dersm andre anvendelser er tiltenkt (Fr eksempel åpen vannkrets, ved høy NPSH, eller liknende)

21 Side 21 av 43 1 ekspansjnskar 1 autmatisk lufteptte 1 sikkerhetsventil 1 tømmeventil Avstengningsventiler til pumpe 1 trykktransmitter på pumpeinnløp (ekstrautstyr). Dersm sugetrykket er under 1 bar, kan ikke aggregatet starte 1 islert buffertank á 900L (ekstrautstyr) Maksimalt tillatt driftstrykk på vannsiden er 4 bar. 8 Hydrauliske tilknytninger VIKTIG: Fr å unngå tilstpping av varmevekslerne er det påkrevd med smussfilter på inngående vann. Denne skal plasseres så nær aggregatet sm mulig, g på en måte sm gjør demntering g rengjøring av filteret enkelt. Filteret skal ha en maskevidde på μm (avhengig av partiklene i vannet), g kan bestilles sm ekstrautstyr. Benytt alltid kmpensatrer på rørtilkblinger på aggregatet. Bruk av ubehandlet eller utilstrekkelig behandlet vann kan resultere i beleggdannelser, algevekst, krrsjn g ersjn. Aggregat leverandør kan ikke hldes ansvarlig fr nen ødeleggelse sm skyldes manglende vannbehandling eller dårlig vannkvalitet. Hvis vannkretsene ikke er beskyttet med frstvæske g det er fare fr at aggregatet kan bli utsatt fr temperaturer under frysepunktet, må aggregatet g rørkretsene tappes fr vann. Hvis vannkretsen tappes ned fr en peride lenger enn 1 måned, må den settes under nitrgentrykk fr å hindre krrsjn. Vanntilknytninger utføres i verensstemmelse med tegningen sm medfølger aggregatet. Denne viser plassering av g størrelse på inn- g utløp på vekslerne. Følgende punkter må tas hensyn til: Inn/utløp er angitt på de respektive illustrasjner. Strømningsretningen må respekteres. Rørkretsen må dimensjneres med hensyn til strømningshastighet g trykkfall. Rørdiameter kan derfr være en annen enn tilslutningene. Rørene må ikke verføre aksiale eller radielle krefter eller vibrasjner til aggregatet. Kulde/varmebæreren (vann, sprit eller glyklblanding) må analyseres g vannbehandling må utføres m nødvendig. Det anbefales å kntakte spesialfirma i vannbehandling. Vannanalysen vil avgjøre m væsken er kmpatibel med de materialer sm er benyttet i kretsen, g gjøre det mulig å unngå galvaniske strømninger. Rørkretsen bør ha så få bend g hrisntale seksjner i frskjellige plan sm mulig. Rørkretsen bør utrustes med: Avstengningsventil på inn- g utløp av veksleren Dreneringsplugger på lave punkter Lufteptter, manuelle eller autmatiske, på alle høye punkter i kretsen. Luftepttene på aggregatet er ikke ment til å lufte hele vannsystemet. 2 plugger fr kjemisk rengjøring av kndensatren Termmetre på inn- g utløp Alt øvrig utstyr sm er nødvendig i en hydraulisk krets; nødvendige avstengingsventiler, ekspansjnsanrdning, sikkerhetsventiler, strupe/måleventiler etc. Kmpensatrer Avhengig av isvannskretsens vlum; buffertank Sørg fr et ladetrykk på ca. 1bar på pumpens sugeside. Isvannskretsen må isleres fr å unngå kndens g tap. Aggregatet er utrustet med strømningsvakt på kaldtvannssiden. Isvannspumpen må frrigles med aggregatet (arbeidskntakt på pumpekntaktren, slik at aggregatet stpper når pumpen stpper) fr å hindre frstskade. Kapasiteten på ekspansjnstanken er tilpasset en typisk installasjn. Det må gjøres en beregning på m den leverte ekspansjnstanken er tilstrekkelig, dersm dette ikke er tilfelle må en ekstra ekspansjnstank installeres.

22 Side 22 av 43 Diameter på hydrauliske tilknytninger Rørdiametrene i tabell under gjelder ved maksimalt 15 meters avstand g maksimalt 6 meters høydefrskjell. POWERCIAT2 LX LXC Overhetningsvarmeveksler (ekstra) Innløp Utløp Innløp Utløp 2800 til 4800 STD/2500 til 3900 HEE DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN g 6400 STD/4200 til 4800 HEE DN 250 DN 250 DN 200 DN 200 DN50 Grunnet at trykkfallet i kretsen kan variere fra installasjn til installasjn kan nødvendig rørdiameter være annerledes enn den angitt i tabellen her. En trykkfallsberegning må alltid fretas fr å ppnå krrekte sirkulerte vannmengder. Flens/kblingssett (ekstrautstyr) Et sett med kblinger fr vanntilkblingene på varmevekslerene kan leveres med sm ekstrautstyr, g deretter installeres av autrisert persnell. Hverken flensene/klemmene eller rørene må verføre krefter til aggregatets innløp- g utløpsrør. Det anbefales derfr å benytte kmpensatrer. 2 ulike sett er tilgengelig: Rørklemme + flens Rørklemme + flens + kmpensatr 1. Rørklemme 2. Flens 3. Kmpensatr A. Mt frdamper, pumpe eller verhetningsvarmeveksler B. Mt vannkrets Tilkbling av hydraulisk mdul Fester på vertikale sidebjelker: a1 = 6 x M10 blter g skiver a2 = 6 x M10 styrepinne/blt Fester på øvre g nedre tverrbjelke: b1 = 4 x M10 blter g skiver b2 = 4 x M10 styrepinne/blt på naglet skinne

23 Side 23 av 43 Systemtegning fr hydraulisk krets (LXC) Ventil Trykktransmitter Manmeter Manmeter Spjeldventil Spjeldventil Filter (ekstrautstyr) Filter (installeres av kunden) Islert kmpnent RMH Kabinettvarmer (ekstrautstyr) A Frdamper (1) Innløp vann MS Kmpensatr B Buffertank (ekstrautstyr) (2) Autmatisk lufteptte RE/RT Varmekabler (ekstrautstyr) C Pumpe (3) Manuell stengeventil FS Strømningsvakt D Dbbel pumpe (4) 1.5 bars ekspansjnskar (80 liter) B1 Utetemperaturføler (5) 4 bars sikkerhetsventil B18 Temperaturføler, kabinettvarmer (6) Tømmeventil (7) Utløp vann (8) Kmpensatrtilkbling LX - LXC med verhetningsvarmeveksler (ekstrautstyr) Ved å installere en verhetningsvarmeveksler like etter kmpressren, kan det hentes varme fra trykkgassen ved et høyere nivå enn det sm leveres i kndensatren. En kan da levere ekstra energi i frm av varmtvann ved høy temperatur når aggregatet er i vanlig drift, uten å øke strømfrbruket til aggregatet. Denne ekstrautrustingen leveres kun på bestilling, g må mnteres på fabrikk. Fr å frsikre seg m at aggregatet får riktige driftsfrhld må vannkretsen sm verhetningsvarmeveksleren leverer til være så krt sm mulig. På denne måten ppnås det en gradvis ppvarming med en vannstrøm på 10% av sin nminelle verdi g at nminell returtemperatur på vannet inn på verhetningsvarmeveksleren er + 50 C. Det anbefales derfr en vannkrets sm illustrert under, med treveisventil, termstat (med et settpunkt på minst + 50 C) g føler på vanninnløpet til verhetningsvarmeveksleren. NB! Utvis nøyaktighet ved dimensjnering av ekspansjnskaret fr denne kretsen, ettersm vannet kan nå temperaturer pp mt +115 C dersm sirkulasjnspumpen er skrudd av, eller ved et lavt varmtvannsbehv.

24 Side 24 av 43 9 Frstbeskyttelse med glykl Vennligst følg instruksene under: Det anbefales at fyllekran utstyres med tilbakeslagsventil iht. krav i NS-EN 1717 Aggregatet må ikke tilkbles kmmunalt vann-nett dersm kretsen benytter tilsetninger sm ikke er gdkjent av myndighetene Alltid skyll g rens systemet gdt før det tømmes fullstendig fr vann Tilsett aldri frstvæsken g vannet hver fr seg. Bland dem i krrekte mengder før det tilsettes kretsen Alltid skyll g rens systemet gdt før det tømmes fullstendig fr vann. Tilsett deretter blandingen g trykksett kretsen med den hydrauliske pumpen La blandingen kjøre gjennm systemet i minst 2 timer før aggregatet startes Bruk et hydrmeter eller et refraktmeter fr å sjekke den endelige blandingen Bruk lakmuspapir eller ph-måler fr å sjekke surhetsgraden til den endelige blandingen På et synlig sted må aggregatet merkes med Hvilket prdukt sm er benyttet i blandingen g prdusentene av disse Blandingens sammensetning g dens ph Etterfyll kun med nøyaktig samme blanding sm pprinnelig ble benyttet Tabell g kurver under viser minimum glyklprsent i anlegget i frhld til frysepunkt. Viktig: Glyklknsentrasjnen må være minimum 6 K under utgående væsketemperatur fr å sikre mt frst. Vlumknsentrasjn i % Etylenglykl Prpylenglykl Frysepunkt C Minimum utgående vanntemperatur C Frysepunkt C Minimum utgående vanntemperatur C Viktig: Disse verdiene er kun veiledende, g kan variere etter frstvæskeprdusent. Det er da viktig å rette seg etter data fra prdusent, slik at tilstrekkelig frstbeskyttelse alltid sikres. Dersm glyklknsentrasjn settes til ver 40% må en spesiell pumpe benyttes. Minimum driftstemperatur: Frysepunkt: 1 Mnprpylenglykl 3 Mnprpylenglykl 2 - Mnethylenglykl 4 - Mnethylenglykl

25 Side 25 av Elektriske tilkblinger Enhetene er i samsvar med NEK EN , g er i samsvar med maskin- g lavspenningsdirektivet (2006/42/EC g 2006/95 EC). Elektriske tilkblinger må kun utføres av autrisert elektrinstallatør. Elektrisk skjema følger aggregatet. Frberedende tiltak Sjekk aggregatets elektriske data, angitt på merkeskilt Spenning må være innenfr angitte grenser Tilførsel må være sikret iht. gjeldende frskrifter Tilførsel Tilførselskabel Kabelen må dimensjneres på bakgrunn av: Maksimal nminell driftstrøm, se avsnitt 13.2 Elektriske data Kabelens lengde (fra uttak / hvedtavle) Kabelens beskyttelse Tilkblingspunkter Strømtilførsel 3~ 400V (+10 / -10 %) 50Hz + jrd Kntrll/styrekrets: 1~ 230V 50 Hz (styrestrømstransfrmatr leveres med sm standard) Faseskjevhet: maks. 2% fr spenning, 10% fr strøm. Ved spenning utenfr gitte mråder eller større faseskjevhet, må aggregatet ikke startes. Kntakt strømleverandør fr å rette pp i avviket. Garantien faller brt hvis dette ikke blir gjrt Frriglinger Drift g feilindikering Ekstern AV/PÅ-bryter Frrigling med isvannspumpe Frriglinger må utføres med ptensialfrie kntakter. Aggregatet må beskyttes mt verspenning både fra nett g atmsfæriske årsaker. Avhengig av gegrafisk lkasjn g type frsyningsnett (nedgravd kabel eller luftlinje) kan lynavleder være påkrevet. Garantien mfatter ikke nen skade på aggregatet grunnet verspenning eller feil på strømnettet! 11 Reguleringsenhet g sikkerhetsautmatikk Regulatr g avlesningsenhet Aggregater i Pwerciat2 - serien leveres med en mikrprsessrbasert kntrll- g avlesningsenhet sm kalles XtraCnnect2. Denne regulerer aggregatets ytelse. Sm standard styres dette etter temperaturen på inngående vann til frdamper, g starter eller stpper kmpressrer etter behv. Kndenseringstrykket reguleres gså via XtraCnnect2, sm starter eller stpper vifter etter målt kndenseringstrykk.

26 Hvedfunksjner Side 26 av 43 Regulering av vanntemperatur Fire reguleringsprinsipper kan benyttes: P-regulering på inngående vann PID-regulering på utgående vann Utetemperatur-kmpensert regulering av vanntemperaturen Lagring av energi ved lav temperatur Overvåkning av kndenseringstrykk g trykkrørstemperatur Drifts g feildiagnstikk Lagring av feilmeldinger i minnet ved nettutfall Autmatisk utligning av kmpressrenes gangtid Fr detaljert beskrivelse av funksjner henvises det til manualen fr XtraCnnect2 regulatren. Master/slave kntrll Master/slave-kntrll gir muligheten til å styre t aggregater i parallell. Enhetene må kbles sammen ved hjelp av en kmmunikasjnsfrbindelse (bus link), g et av aggregatene må settes sm «master» slik at den kntrllerer den andre «slave» -maskinen. Aggregatene må knfigureres hver fr seg, da innstillinger på master ikke verføres til slaven. Settpunktene bør være relativt like, slik at dersm det blir et brudd i kmmunikasjn mellm enhetene vil drift frtsatt kunne ppretthldes. Masterenheten kan sende følgende infrmasjn til slaven: På/av Kntrlltemperatur Masterenheten vil ikke ha tilgang til detaljert infrmasjn m slaven, slik sm feilmeldinger, driftstilstand sv. Fr mer infrmasjn m Master/slave-kntrll, se manualen til XtraCnnect2-regulatren. Sikkerhetsautmatikk Alle sikkerhetsfunksjner på aggregatet vervåkes av XtraCnnect2 regulatren. Hvis aggregatet stpper på en sikkerhetsfunksjn må feilen finnes. Sikkerhetsautmatikken må m nødvendig resettes g feilen må kvitteres ut på avlesningsenheten ved å resette XtraCnnect2 regulatren. Aggregatet vil starte når tid fr gjenstartfrsinkelse er utløpt. Fr settpunkt på sikkerhetsautmatikken, se til manualen til XtraCnnect2 regulatren. Lavtrykktransmitter Aggregatet har en trykktransmitter på lavtrykksiden i hver kuldemediekrets. Transmitteren lar brukeren avlese verdien på lavtrykksiden g fungerer gså sm referanse fr XtraCnnect2 regulatren i frbindelse med tilknyttede sikkerhetsfunksjner. Faller trykket under satt verdi, stpper kmpressr(er) i denne kuldemediekretsen etter en tidsfrsinkelse, g feillampe vil tennes på avlesningsenheten. Lavtrykkstransmitter innstilt brytepunkt = 0.3bar (relativt, fr R134a) Høytrykk kntrll Manuell høytrykkspressstat Det er 2 høytrykkspressstater med manuell reset mntert på trykkrøret fra kmpressr. Disse er kblet i serie per kuldemediekrets. Stiger trykket ver satt verdi, stpper kmpressr(er) i aktuelle kuldemediekrets. Feilmelding vises i displayet g alarmlgg, samt at alarmlampe lyser. Dersm pressstaten utløses må det søkes etter årsak til alarmen, se avsnitt 15 Feilsøking. Høytrykkspressstatens brytepunkt = 20.5bar (relativt, fr R134a) Etter feilen er funnet g rettet, resettes systemet ved å: 1. Reset høytrykkspressstaten ved å trykke på knappen på tppen av kmpnenten 2. Trykk Reset-knappen på avlesningsenheten Merk at gjentatte resettinger uten å løse årsaken til feilen kan føre til alvrlig feil på aggregatet, g må ikke skje.

27 Side 27 av 43 Høytrykkstransmitter I tillegg har aggregatet en trykktransmitter på høytrykksiden fr hver kuldemediekrets. Transmitteren lar brukeren avlese trykket på høytrykksiden g fungerer sm referanse fr XtraCnnect2 regulatren i frbindelse med styring av vifter g tilknyttede sikkerhetsfunksjner. Frstsikring fr frdamper Temperaturføler på utgående kaldtvann Hver frdamper har en temperaturføler sm kntrllerer utgående temperatur på vann/glykl siden. Faller temperaturen under settpunkt, stpper kmpressren(e) i denne kuldemediekretsen g feillampe tennes på avlesningsenheten. Denne føleren må ikke flyttes på, da den utgjør en viktig sikkerhetskmpnent. Temperaturføler på inngående kuldemedium frdamper Hver frdamper har en temperaturføler på inngående kuldemedierør. Hvis temperaturen faller under settpunkt, stpper kmpressren(e) i denne kuldemediekretsen g feillampe tennes på avlesningsenheten. Lavtrykkstransmitter + temperaturføler utgående kaldtvann Lavtrykkstransmitteren g temperaturføleren på utgående vann har en frstsikringsfunksjn fr varmeveksleren. Dersm disse verdiene har fr strt avvik mellm seg vil kmpressr(er) på den aktuelle kretsen bli stppet. Feilmelding vises i displayet g alarmlgg, samt at alarmlampe tennes på avlesningsenheten. Strømningsvakt Sikkerhetsfunksjn. Strømningsvakten kntrllerer at vann sirkulerer i kretsen. Ved utilstrekkelig eller ingen sirkulasjn vil aggregatet stppe g feillampe tennes på avlesningsenheten. Internbeskyttelse i kmpressr Alle aggregatene i LX LXC serien er beskyttet mt verheting av elektrisk mtr g høy trykkrørstemperatur. Ved feil vil kmpressren stppe, g alarmlampe tennes på avlesningsenheten. Kmpressrene er gså utstyrt med fasevakt, sm vervåker eventuelt brtfall av fase eller m faser snus. Dersm feil utløses, vil kmpressren(e) i aktuelle krets stppe g feillampe vil tennes på avlesningsenheten. Feilen resettes manuelt ved å vente til kmpressren har kjølt seg ned ne, g deretter bryte tilførselsstrømmen (L/N) i minst 5 sekunder. R1 = Oljevarmer R2 = Oljetemperatur føler Ledningsfarge: 1) Srt 2) Brun 3) Blå Trykkrørstermstat Alle aggregatene er utrustet med en trykkrør-temperaturføler per kmpressrtrinn sm standard. Føleren er plassert på trykkrøret, g muliggjør avlesning av trykkrørstemperaturen. Ved verskridelse vil kmpressr(er) i gjeldende kuldemediekrets stppe. En feillampe vil da tennes på avlesningsenheten. Beskyttelse mt vertrykk

28 Side 28 av 43 Sikkerhetsventil (per krets) Sikkerhetsventilen(e) beskytter lavtrykk- g høytrykkssiden mt vertrykk ved drift g tilstand (fr eksempel ved brann i maskinrmmet). Elektrnisk ekspansjnsventil Alle LX - LXC aggregatene er utstyrt med en ekspansjnsventil per kuldemediekrets. Alle parametere fr ekspansjnsventilen er fabrikkinnstilt. Dette gjelder gså verhetningen, sm er satt til 7K. Back-up batteriet til ekspansjnsventilen (står i elektrisk skap på enden av aggregatet) har en levetid på 4 år, g sikrer at ventilen lukkes ved en eventuell strømstans. Dette må testes årlig, skiftes ved behv g ved enden av batteriets levetid. NB! Ekspansjnsventilen må ikke tvinges åpen når det ikke er ne kuldemedium sm strømmer i kretsen. Når systemet slås av eller tømmes må start-kntakten (ptensialfri) frbli åpen! Innstilling av kmpressrkapasitet Kmpressrene er utstyrt med regulering både ved sleide g ved start/stpp av kmpressrtrinn. Sleiden beveges ved pulsering av magnetventiler, g gir kntinuerlig regulering mellm 50 g 100 % ytelse på hver kmpressr. Dette gjør at aggregatet enkelt kan tilpasse seg til endringer i driftstilstand g last. Kmpressrene er utstyrt med «mykstarter», sm reduserer startmmentet. Dette beskytter de mekaniske delene av kmpressren g mtren, g reduserer slitasje. 12 Igangkjøring Start aldri aggregatet uten å først ha lest denne manualen nøye. Følg henvisninger i Nrsk Kuldenrm ved førstegangs ppstart. Sjekkliste før igangkjøring Sjekk at installasjnen er i tråd med kuldetekniske - g elektriske spesifikasjner g tegninger Sjekk at alle benyttede kmpnenter er i samsvar med spesifikasjner g tegninger Sjekk at sikkerhetsutrustning g kmpnenter beskrevet i Eurpeiske standarder er på plass Sjekk at det er tilstrekkelig klaring rundt systemet fr vedlikehld, tilsyn g eventuelle nødstilfeller. Gjør deg kjent med rømningsvei Sjekk alle elektriske kblinger g rørtilknytninger Sjekk alle lddinger g sammenføyninger, g fr eventuelle kuldemedielekkasjer Sjekk dreieretning på kmpressr(er) g eventuelt pumpe(r) Sjekk at alle beskyttelser/dekkplater er på plass Sjekk klamring av vann/væskerør Vær ppmerksm på eventuelle ulyder fra anlegget Åpne ventiler på vann/væskeside g sjekk sirkulasjnen ved drift på pumpen Sjekk at strømningsvakten fungerer Luft vannsiden på alle høye punkter g lufteptter. La spenning være påsatt kmpressrenes ljevarmere i minst 6 timer før ppstart av aggregatet. Sjekk at ljevarmerne fungerer ved å fysisk kjenne på kmpressrene m disse er varme. Sjekk tilførselspenningen g vær sikker på at spenningen er innenfr tillatte grenser: -10% til +10% av nminell spenning. Bruk av kmpensatrer i alle vann/glykl-rør tilkblet aggregatet er bligatrisk. Alle aggregater leveres med kmpressrer deaktivert i XtraCnnect2 regulatren. Parameterne P må stilles fra «NO» til «YES» fr å aktivere aktuelle kmpressrer.

29 Side 29 av 43 Oppstartsprsedyre Igangkjøring må kun utføres av kvalifisert persnell Oppstart prøvekjøring må skje med full vannsirkulasjn ver vekslerne g full belastning Slå på hvedbryter Kntrller at aggregatet er knfigurert fr lkal kntrll (valg på regulatren, se manual fr XtraCnnect2). Justér settpunktene Start aggregatet med AV/PÅ knappen Aggregatets sikkerhetsfunksjner blir nå sjekket. Hvis en feil ppdages, feilsøk (se avsnitt 15 Feilsøking) g finn årsaken til feilen. Reset deretter sikkerhetskmpnenten m nødvendig, g klarer deretter feilen ved å trykke på Reset-knappen på kntrllpanelet. Aggregatet starter ikke umiddelbart. XtraCnnect2 enheten vil sjekke alle funksjner g starter aggregatet etter ca. 2 minutter. Kmpressrer vil da starte i sekvens, avhengig av behv. Bruk aldri hvedbryteren fr å stppe aggregatet, brtsett fra sm nødstpp. Bruk AV/PÅ knappen på avlesningsenheten, eller en ekstern frrigling. Hvedbryteren bør, på grunn av ljevarmeren(e), alltid stå på. Sjekk umiddelbart etter ppstart Dreieretning på kmpressrene. Ved feil tilkbling vil dreieretningen ikke være krrekt. Kmpressren vil da ikke pumpe, trekke minimalt med strøm, bråke unrmalt g ljen i veivhuset vil varmes unrmalt pp. Ved riktig tilkbling skal trykkrørstemperaturen øke raskt, trykket øke på høytrykkssiden g synke på lavtrykkssiden. Dreieretning snus ved å bytte m på 2 faser. Drift med feil dreieretning kan skade kmpressren! Dreieretningen på viftene Hør etter støy g ulyder Kmpressrens trykkrørstemperatur Spenning g strømfrbruk fr hver kmpressr Oljenivået (det skal være synlig i seglasset, både ved full- g del last. Må kun sjekkes når aggregatet er i drift) Alle sikkerhetsfunksjner, se tabell g sjekkliste

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. www.eptec.no. Industrigata 13 2619 Lillehammer Tlf: 2324 4660 Fax: 2324 4670. Årvollskogen 30 1529 Moss

DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS. www.eptec.no. Industrigata 13 2619 Lillehammer Tlf: 2324 4660 Fax: 2324 4670. Årvollskogen 30 1529 Moss Vers: 06.08.2014 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS DYNACIAT POWER LGP vann-til-vann varmepumpe DYNACIAT LGP vannkjølemaskin www.eptec.n Biskp Jens Nilssønsgate 5 0659 Osl Årvllskgen 30 1529 Mss Industriveien

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 15 Luftkjølt isvann/varmepumpe med scrollkompressorer INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no

Detaljer

Eksperter i team våren 2010

Eksperter i team våren 2010 Eksperter i team våren 2010 STRØMSTYRING OG PRODUKSJON I PRIVATE HJEM Camilla Aabakken Heidi Jhansen Heggelund Aleksander Rise Gallala Marius Fuglerud Martin Amundsen Smarte nett Frrd Denne rapprten er

Detaljer

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic.

Normatic WebServer. Brukerhåndbok. Normatic AS, Postboks 132, 6771 Nordfjordeid Telefon: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.normatic. Nrmatic AS, Pstbks 132, 6771 Nrdfjrdeid Telefn: 57 86 48 50, Telefaks: 57 86 48 70 www.nrmatic.n INNHOLD Kap 1 - Innledning DEL 1 - GRUNNMODUL Del 1 - Grunnmdul Side 2 av 87 1 INNLEDNING... 4 1.1 Om applikasjnen

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Saneringsplan avløp for Litle Sotra, Bildøyna og Kolltveit

Saneringsplan avløp for Litle Sotra, Bildøyna og Kolltveit FjellVAR Saneringsplan avløp fr Litle Stra, Bildøyna g Klltveit Delrapprt 2 - ventilasjn, luktrensing g energi Frstudie 2012-06-11 J02 2012-06-11 Fr bruk ØM LGA WAG A01 2012-05-04 Fr versendelse ppdragsgiver

Detaljer

NSB Grorud. Oppgradering av SD-anlegg

NSB Grorud. Oppgradering av SD-anlegg NSB Grrud Oppgradering av SD-anlegg Innledning I frbindelse med skifte av både driftsselskap g driftspersnell, har vi i Schneider Electric valgt å freta en full gjennmgang av de tekniske anleggene på Grrud

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd

Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi smittehygiene og fiskevelferd Rapprt 13 2011 Veterinærinstituttets rapprtserie Nrwegian Veterinary Institute Reprt Series Utvikling av fremtidens brønnbåtteknlgi smittehygiene g fiskevelferd Arve Nilsen Stine Gismervik Eirik Biering

Detaljer

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk

111537N-06 2015-02. Spirit UNI 2. Brukerveiledning. Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk 111537N-06 2015-02 Spirit UNI 2 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat og styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok

2008 Ready 8, 8S. Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok 2008 Ready 8, 8S Installasjons-, drifts- og vedlikeholdshåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Introduksjon og sikkerhet... 3 Innledning... 3 Sikkerhetsterminologi og symboler...3 Produktgaranti...

Detaljer

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen

LIBRO. Vestlandsforsking-notat nr. 9 /2009. Håndboka for: Lokale Initiativer for Biodiesel fra Resirkulert matolje. Otto Andersen Vestlandsfrsking-ntat nr. 9 /2009 LIBRO Håndbka fr: Lkale Initiativer fr Bidiesel fra Resirkulert matolje av Ott Andersen Vestlandsfrsking, Pb 163, 6851 Sgndal Tlf.: 906 33 600 Faks: 947 63 727 Vestlandsfrsking

Detaljer

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.

Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde. Driftsinstruks Dataromsaggregat type ASD/U GE for kompressor og frikjøling Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat....

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP

Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP Monterings- og vedlikeholdsinstruks Flygt pumpestasjon type PE 630 TOP GENERELLE FORHOLDSREGLER OG SIKKERHET: IKKE LØFT STASJONEN I LOKKET!! Løft stasjonen i innløpsmuffen og i trykkstussen eventuelt innvendig

Detaljer

Movitec V 2, 4, 6 & 90

Movitec V 2, 4, 6 & 90 Installasjon og driftsanvisninger 1798.82-54 Movitec V 2, 4, 6 & 90 Vertikale sentrifugalpumper Movitec VME 2 Movitec V 4 Movitec VF 6 Movitec VF 90 Innholdsfortegnelse 1: Introduksjon til håndboken 1.1

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Star Cold MC-line Condensing Units Installasjons- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter

Marin A/S Puddefjorden BL. Leilighetsprosjekt 2007. Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Marin A/S Puddefjorden BL Leilighetsprosjekt 2007 Driftsinstruks Ventilasjon leiligheter Leverandør: Fredlundvegen 46 5073 BERGEN Tlf: 55 54 69 00 Faks: 55 54 69 01 e-post: post@hordavent.no Web: hordavent.no

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer

Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Håndbok for installasjon, service og vedlikehold for BC-serien med vekselstrømsgeneratorer Sikkerhetsinstruksjoner Sikkerhetsinstruksjoner DE FØRSTE SKRITTENE MOT SIKKER DRIFT Les denne håndboken, følg

Detaljer

Driftsinstruks. Kjøl frys aggregat type ECB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Kjøl frys aggregat type ECB. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Kjøl frys aggregat type ECB Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3 Kjøle og

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer