KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONTROLLUTVALGET MOLDE KOMMUNE"

Transkript

1 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 18.januar 2012 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/12 TID: kl. 12:00 STED: Formannskapssalen, Molde rådhus SAKSLISTE: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 01/12 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 8. DESEMBER 2011 PS 02/1 2 REFERAT OG ORIENTERINGER PS 03/12 KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2011 PS 04/12 MOLDEBADET KF. SLUTTRAPPORT OG BYGGEREGNSKAP PS 05/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PS 06/1 2 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL PS 07/1 2 MØTEPLAN FOR 2012 PS 08/12 OPPFØLGINGSLISTE Dersom det er saker kontrollutvalget ønsker å kommentere, stille spørsmål ved eller ta opp i dette møtet eller i senere møte, kan dette gjøres under Eventuelt. I tillegg til sakslisten vil det i starten av møtet bli gitt praktisk informasjon om kontrollutvalgets rolle og virke innen det kommunale forvaltningssystem. Eventuelle forfall meldes på tlf , evt. mob E-post: Innkallingen går som melding til varamedlemmer som innkalles etter behov. Kopi: Ordfører Rådmann Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R Finn Myrland (s) leder Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

2 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utval ssaksnr Utval PS 01/12 Kontrollutvalget Møtedato GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Sekretærens innstilling Protokollen fra møte 8. desember 2011 godkjennes. Saksopplysninger Vedlagt følger protokollen fra forrige møte. Protokollen er tidligere utsendt. Det er ikke fremkommet merknader til protokollen. Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

3 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 5/11 Møtedato: Tid: kl 12:00 kl 15:50 Møtested: Møterom "Innsikten", Molde rådhus Sak nr: 40/11 47/11 Møteleder: Finn Myrland, leder (Ap) Møtende medlemmer: Harald Valved (Sp) Are Krohn Venås (Frp) Forfall: Tove A. Melsæter (H) Evy Olin Strømme (V) Ikke møtt: Ingen Møtende vara: Ingen Fra sekretariatet: Åse Solveig Eriksen, kontrollsekretær Fra revisjonen: Sigmund Harneshaug, distriktsrevisor Håvard Austvik, forvaltningsrevisor (under sak 40/11 45/11) Av øvrige møtte: Geir Amdam, kommunalsjef (under sak 41/11) Lars Myklemyr, leder for lønnsseksjonen (under sak 42/11) Margareth Andersen, personalkonsulent (under sak 42/11) Leder ønsket velkommen og ledet møtet. Det ble foretatt en kort presentasjonsrunde av de som var tilstede. Det fremkom ingen merknader til innkalling og sakliste. Innkalling og sakliste ble godkjent. TIL BEHANDLING: UTV. SAKSNR. TITTEL PS 40/11 GODKJENN1NG AV PROTOKOLL FRA MØTE 28. SEPTEMBER 2011 PS 41/11 REFERAT OG ORIENTERINGER PS 42/11 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I MOLDE KOMMUNE PS 43/11 REVISJONENS RAPPORT TIL KONTROLLUTVALGET PR. DESEMBER 2011 PS 44/11 UTARBEIDELSE AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BESTILLING PS 45/11 UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING PS 46/11 NKRE's KONTROLLUTVALGSKONFERANSE DELTAGELSE PS 47/11 OPPFØLGINGSLISTE Side 1 av 6

4 PS 40/11 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28. SEPTEMBER 2011 Kontrollutvalgets vedtak Protokollen fra møtet 28. september 2011 godkjennes. Kontrollutvalgets behandling Det fremkom en merknad om feil opplysninger i protokollen om utvalgsmedlem Harald Valveds partitilhørighet. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) PS 41/11 REFERAT OG ORIENTERINGER Kontrollutvalgets vedtak Referat - og orienteringssakene tas til orientering. Kontrollutvalgets behandling Referatsaker: RS 17/11 Kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om utvalgets virksomhet i valgperioden saksprotokoll fra Molde kommunestyre , sak 102/11 Orienteringssaker: OS 12/11 OS 13/11 OS 14/11 Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar for forvaltningsrevisjon fastsatt av styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) 1. september Sekretær orienterte om kontrollutvalgets påse-ansvar overfor forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon Oppfølging av undersøkelse om beregning av selvkost rapport fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R, datert Forvaltningsrevisor Håvard Austvik orienterte om undersøkelsen om beregning av selvkost som var foretatt i 2010 og redegjorde for oppfølging av rapporten. Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug viste til eksempler på gebyrberegning etter selvkostprinsippet. Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) Medlemsbrev nr. 4/2011 m/vedlegg OS 15/11 Valgbarhet til kontrollutvalg personer pålagt tjenesteplikt i brannvesen einfo 11/8 fra Norges Kommunerevisorforbund (NKRF), datert OS 16/11 Kommunevalget høsten 2011 og valg av styremedlemmer til revisjonsstyret kopi av brev til medlemskommunene fra Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R, datert Sekretæren orienterte og viste til endringene i forvaltningsloven som trådte i kraft 1. november som vanskeliggjør at medlemmer av kontrollutvalg kan sitte i revisjonsstyret grunnet de nye habilitetsreglene. Side 2 av 6

5 OS 17/11 OS 18/11 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Boligtomter i Molde kommune Kommunalsjef Geir Amdam redegjorde for kommunens oppfølging av revisjonens anbefalinger i rapporten. Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug kommenterte regnskapsføringen av kommunens kostnader knyttet til utbygging av tomtefelt. Kontrollutvalget etterlyste rådmannens rapport til kommunestyret om kommunens oppfølging av revisjonens anbefalinger, jmfr. vedtakets pkt. 2 i k-sak 57/10. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Molde kommunes arbeid med reguleringsplan for, og samarbeid om utbygging av Gørvelplassen Kommunalsjef Geir Amdam orienterte om kommunens oppfølging av rapporten, spesielt med henblikk på spørsmålet om habilitet og viste til Kommunal- og regionaldepartementets veileder Habilitet i kommuner og ftlkeskommuner. Kontrollutvalget etterlyste rådmannens rapport til kommunestyret om kommunens oppfølging av rapporten, jmfr. vedtakets pkt. 2 i k-sak 56/10. Sekretæren gikk igjennom referat- og orienteringssakene og ga en kort redegjørelse i den enkelte sak. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) PS 42/11 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN REFUSJON SYKEPENGER I MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalgets innstilling 1. Molde kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten Refusjon sykepenger i Molde kommune til etterretning og slutter seg til de anbefalingene som kommer fram i rapportens avsnitt 6 under Samlede vurderinger og anbefalinger. 2. Kommunestyret ber kommunerevisjonen om å følge opp rapporten og gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget. Kontrollutvalgets behandling Forvaltningsrevisor Håvard Austvik redegjorde for innholdet i rapporten og de anbefalinger som er gitt. Personalkonsulent Margareth Andersen viste til de utfordringen kommunen har i forhold til nytt regelverk og arbeidet med refusjon av sykepenger og orienterte om enkelte enheters arbeid med å redusere sykefraværet. Forvaltningsrevisor, personalkonsulent og leder for lønnsseksjonen Lars Myklemyr svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Leder takket for orienteringen. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) Side 3 av 6

6 PS 43/11 REVISJONENS RAPPORT T1L KONTROLLUTVALGET PR. DESEMBER 2011 Kontrollutvalgets vedtak Kontrollutvalget tar revisjonens rapport pr. desember 2011 til orientering. Kontrollutvalgets behandling Distriktsrevisor Sigmund Harneshaug orienterte om revisjonens arbeid og innholdet i rapporten og viste til konklusjonene i det enkelte punkt. Distriktsrevisor redegjorde for de uavklarte forhold som må følges spesielt opp og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) PS 44/11 UTARBEIDELSE AV PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON BESTILLING Kontrollutvalgets vedtak 1. Kontrollutvalget bestiller utkast til Plan for forvaltningsrevisjon Planen skal basere seg på en overordnet analyse. 2. Plandokumentet bestilles utført av Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R Kontrollutvalgets behandling Sekretær orienterte om saksgangen ved bestilling og utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisor Håvard Austvik redegjorde for arbeidet med planen og de risikoanalyser som legges til grunn. Utvalgets medlemmer kom med innspill til forvaltningsrevisjonsprosjekt som kan tas inn i plan for forvaltningsrevisjon for perioden Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) PS 45/11 UTARBEIDELSE AV PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BESTILLING Kontrollutvalgets vedtak 1. Kontrollutvalget bestiller utkast til Plan for selskapskontroll Planen skal basere seg på en overordnet analyse. 2. Plandokumentet bestilles utført av Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R Kontrollutvalgets behandling Side 4 av 6

7 Forvaltningsrevisor Håvard Austvik ga en orientering til det nye kontrollutvalget om selskapskontroll av kommunalt hel- eller deleide selskap. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (3 voterende) PS 46/11 NKRF's KONTROLLUTVALGSKONFERANSE DELTAGELSE Kontrollutvalgets innstilling De av kontrollutvalgsmedlemmene som melder seg på innen 14. desember får delta på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. februar Kontrollutvalgets behandling Sekretær orienterte om konferansen. Da to av kontrollutvalgets faste medlemmer ikke var tilstede i møtet, fremmet utvalgsmedlem Harald Valved følgende forslag til vedtak: De av kontrollutvalgsmedlemmene som melder seg på innen 14. desember får delta på NKRF's kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. februar Harald Valveds forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. (3 voterende) Sekretærens innstilling deltar på NKRF's kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen 1. og 2. februar PS 47/11 OPPFØLGINGSLISTE Kontrollutvalgets vedtak I oppfølgingslisten gjøres følgende endringer: Forvaltningsrevisjonsrapporten Boligtomter i Molde kommune Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte i sak 24/10 og av kommunestyret i sak 57/ : Kommunalsjef Geir Amdam redegjorde for kommunens oppfølging av revisjonens anbefalinger i rapporten. Kontrollutvalget etterlyste rådmannens rapport til kommunestyret om kommunens oppfølging av revisjonens anbefalinger, jmfr. vedtakets pkt. 2 i k-sak 57/10. Forvaltningsrevisjonsrapporten Molde kommunes arbeid med reguleringsplan for, og samarbeid om utbygging av Gørvelplassen Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte i sak 30/10 og av kommunestyret i sak 56/ : Kommunalsjef Geir Amdam orienterte om kommunens oppfølging av Side 5 av 6

8 rapporten. Kontrollutvalget etterlyste rådmannens rapport til kommunestyret om kommunens oppfølging av rapporten, jmfr. vedtakets pkt. 2 i k-sak 56/10. Kontrollutvalgets behandling Sekretær orienterte. Oppfølgingslisten vil bli endret ihh. til det som fremkom i møtet. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med omforent forslag fra utvalgets medlemmer. (3 voterende) Finn Myrland leder Harald Valved Are Krohn Venås Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær Side 6 av 6

9 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Saker som er tatt o Kontrollutvalgets sekretariat Eierskapsmelding. Etterlysning FR prosjekt (Plan for forvaltningsrevisjon m/overordna analyse) bestilling av nytt prosjekt Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Boligtomter i Molde kommune SAKSOPPFØLGING Dato: Ansvar: Sekr Sekr Sekr. Merknad: Samarbeidsforumet for kontrollutvalgene i Romsdal vedtok at samarbeidsavtalen fra skulle prolongeres på ubestemt tid. Forutsetning for å gjennomføre en eierskapskontroll i Molde kommune er at det blir utarbeidet en eierskapsmelding (retningslinjer for forvaltning av kommunens eierinteresser i hel- og deleide selskap og eierskapsstrategier pr selskap) I forbindelse med Plan for forvaltningsrevisjon ble det fremmet forslag på aktuelle prosjektområder Sekr./Rev. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte i sak 24/10 og av kommunestyret i sak 57/10. (ajourført pr ) Status: : Sekretariatet avventer svar fra alle kommunene på forslag om prolongering : Samtlige ni kommuner har nå vedtatt å prolongere opprinnelig samarbeidsavtale på ubestemt tid. Kontrollutvalget anser saken som avsluttet : Saken er overført fra : Det foreligger nå et siste utkast til Eierskapsmelding som skal sluttbehandles den av den nedsatte prosjektgruppa. Saken går deretter til politisk behandling over sommerferien : Eiermelding er utarbeidet og vedtatt av k- styret 01.september Meldingen ble lagt fram som orienteringssak i dagens møte, jmfr. OS 06/11. Kontrollutvalget anser saken som avsluttet : Kontrollutvalget ønsker i løpet av 1. halvår 2011 å bestille nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt : Bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt Refusjon sykepenger i Molde kommune vedtatt i dagens møte : Forvaltn.rev. rapporten Refusjon sykepenger i Molde kommune behandlet i dagens møte, sak 42/ : Kontrollutvalget avventer Molde kommunes oppfølging av rapporten og ønsker saken ført opp på oppfølgings-

10 Oppfølging av forvaltningsrevisj onsrapporten Molde kommunes arbeid med reguleringsplan for, og samarbeid om utbygging av Gørvelplassen Sekr./Rev. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte i sak 30/10 og av kommunestyret i sak 56/10. listen : Kommunalsjef Geir Amdam redegjorde for kommunens oppfølging av revisjonens anbefalinger i rapporten. Kontrollutvalget etterlyste rådmannens rapport til kommunestyret om kommunens oppfølging av revisjonens anbefalinger, jmfr. vedtakets pkt. 2 i k- sak 57/ : Kontrollutvalget avventer Molde kommunes oppfølging av rapporten og ønsker saken ført opp på oppfølgingslisten : Kommunalsj ef Geir Amdam orienterte om kommunens oppfølging av rapporten. Kontrollutvalget etterlyste rådmannens rapport til kommunestyret om kommunens oppfølging av rapporten, jmfr. vedtakets pkt. 2 i k-sak 56/10.

11 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksrnappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Utval ssaksnr PS 02/12 Utval Kontrollutvalget Møtedato REFERAT OG ORIENTERINGER Sekretærens innstilling Referat- og orienteringssakene tas til orientering. Saksopplysninger Referatsaker: RS 01/12 Reglement for kontrollutvalget i Molde saksprotokoll fra Molde kommunestyre i K sak 135/11 (vedlagt) Orienteringssaker: OS 01/12 Kundebrev 2/2011 Kjøreplan for årsrapportering, Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R, datert 20. desember 2011 (vedlagt) OS 02/12 Samhandlingsreformen - Kommunal medfinansiering, Nyhetsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert (vedlagt) Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

12 Saksprotokoll i Molde kommunestyre Vedtak Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Molde kommune" slik det fremgår av saken. Behandling Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

13 Molde kommune Kontrollutvalget Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato: / Åse S. Eriksen Saksframlegg Reglement for kontrollutvalget i Molde Utval ssaksnr Utval 37/11 Kontrollutval et 135/11 Molde kommunestyre Møtedato Kontrollutvalgets i nnsti II i ng Kontrollutvalget anbefaler det fremlagte forslag til "Reglement for kontrollutvalget i Molde kommune" som oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Molde kommune" slik det fremgår av saken. Kontrollutvalgets behandling Sekretær orienterte om bakgrunnen for at det var utarbeidet et forslag til reglement for kontrollutvalget. Der ble ikke foretatt endringer i det framlagte forslag til reglement. Kontrollutvalget fattet enstemmig vedtak i samsvar med sekretærens innstilling. (5 voterende) Sekretærens innstilling Kontrollutvalget anbefaler det fremlagte forslag til "Reglement for kontrollutvalget i Molde kommune" som oversendes til kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret vedtar "Reglement for kontrollutvalget i Molde kommune" slik det fremgår av saken. Saksopplysninger Kontrollutvalgets ansvarsområde og oppgaver fremgår av kommunelovens bestemmelser og forskrift om kontrollutvalg. Kommunestyret fastsetter nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer, jmfr. Kommuneloven 39,1. For å kunne utdype sine oppgaver utover bestemmelsene i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg, og for å kunne gi kommuneforvaltningen og innbyggerne i kommunen bedre innsikt i utvalgets virksomhet, er det anbefalt å vedta eget reglement for kontrollutvalget. Reglementet sier noe om utvalgets oppgaver og ansvarsområde, saksbehandling i utvalget og gir informasjon om utvalgets virksomhet.

14 VURDERING Kontrollutvalgets rolle kan i korte trekk sies å være garantisten for at kommunen gir sine innbyggere de tjenester som den er satt til å gjøre gjennom lov, statlige pålegg og vedtak i kommunestyret. I dette ligger det også at kontrollutvalget skal se til at kommunen forvalter sine ressurser på en best mulig måte, slik at måloppnåelsen blir størst mulig, til beste for kommunens innbyggere. Kommunestyret kan fastsette et reglement for kontrollutvalget i den hensikt å klargjøre innholdet i, og rammene for, utvalgets oppgaver. Reglementet inneholder retningslinjer for utvalgets organisering, oppgaver, rammebetingelser og saksbehandling. Det sier også noe om informasjon og rapportering, samt kontrollutvalgets arbeidsmåte. Reglementet kan ikke fastsette retningslinjer som begrenser eller er i strid med gjeldende regelverk for kontrollutvalget. Vanlig prosedyre er at kontrollutvalget, med bistand fra sekretariatet, utarbeider forslag til reglement. Reglementet for kontrollutvalget skal behandles og vedtas av kommunestyret på tilsvarende måte som reglement for andre politiske utvalg. Sekretariatet er ikke kjent med at det tidligere er utarbeidet lignende reglement for kontrollutvalget i Molde, men vil anbefale at dette vedtas da det vil være et nyttig verktøy for det påtroppende kontrollutvalget. Det vil også kunne bidra til å gi kommuneforvaltningen og innbyggerne i Molde kommune bedre innsikt i utvalgets virksomhet. For å sikre at reglementet holdes oppdatert, bør det gjennomgås og eventuelt revideres minimum en gang pr. valgperiode. Reglementet vil tre i kraft med virkning fra den dato det vedtas av kommunestyret. Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær Vedlegg 1 Reglement for kontrollutvalget i Molde

15 Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal Telefon: direkte Telefon: hovedkontor Telefaks: E-post: Organisasjonsnr.: Til våre kunder Molde, 20. desember 2011 Kundebrev 2/2011 Kjøreplan for årsrapportering Det nærmer seg tid for rapportering og det kan være grunn til å minne om de frister som gjelder. For at revisor skal kunne uttale seg om regnskapet innen fristen den 15. april må også kommunen overholde sine lovpålagte frister om avleggelse av et fullstendig kommuneregnskap innen 15. februar og årsberetning innen 31. mars. Et fullstendig avlagt kommuneregnskap betyr at alle obligatoriske regnskapsoppstillinger og noter foreligger sammen med dokumenterte avstemminger av alle vesentlige balanseposter. Kontrollutvalget skal uttale seg til årsregnskapet og det er viktig at formannskapet får denne uttalelsen før de avgir innstilling til kommunestyret. Årsberetning skal avgis uten ugrunnet opphold og senest innen 31. mars. Revisor skal vurdere om årsberetningens bruk av regnskapstall er konsistent med årsregnskapet. For kommunale foretak skal særregnskapet være avlagt av foretakets styre innen 15. februar. Årsberetningen skal avgis av styret uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars. For interkommunale samarbeid som er å anse som selvstendige rettssubjekt skal disse følge fristene i Lov om interkommunale selskap. For interkommunale samarbeid som ikke er selvstendige rettssubjekt gjelder frister som omtalt for kommuner. Revisor vil ta kontakt med kommunen/foretaket for å få vite når regnskapet skal behandles i formannskap og kommunestyret. Denne informasjonen vil brukes for å fastsette dato for behandling i kontrollutvalget, som må være minst en uke før møte i formannskapet siden uttalelsen fra kontrollutvalget skal følge saken. 1

16 Revisjonen Håvard Austvik som har jobbet som forvaltningsrevisor slutter 29. februar Det innebærer at ny person må rekrutteres, samtidig som vi ser at det blir en stor utskifting de nærmeste årene pga av pensjonering. Dette imiebærer total utskifting av dagens fem ansatte. Nedenfor følger en oversikt over utgifter til kontroll og revisjon. Tallene er hentet fra SSB for 2010 og viser at våre medlemskommuner har lave utgifter. Oversikt for fylket gir dette resultatet over utgifter per innbygger og prosent av brutto driftsinntekter i Obs noen kommuner mangler tall. Det er valgt nytt styre i Kommunerevisjonsdistrikt 2 Møre og Romsdal. Her er oversikten. Medlem Torb'ørn Rødstøl Frank Lien Knut Sjømæling Martin K'ø stad Bjørn Steinland Anita Øyen Halås Øyvind Solem Vel es 9. 'anuar 2012 Ikke valgt Varamedlem Ame Ho Martin Louis Lyngstad Heidi Ho set Sivert Petter Dyrkorn Eva Betten Odd Ma ne Bolli Inngunn Hjelmås Kommune Rauma Molde G'emnes Vestnes Sunndal Eide Aukra Fræna Nesset 2

17 Kommunal medfinansiering i samhandlingsreformen - regjeringen.no Page 1 of 1 FIELSE. OG OMSORGSDEPARTEMENTET Du er her: reoieringen.no / Helse- o omsor sde artementet / Aktuelt / Nvheter / Kommunal medfinansiering i samhandlingsreformen Nyhet, Kommunal medfinansiering Gjennom samhandlingsreformen skal vi vri innsatsen over til mer forebygging, og tidlig innsats. Fra årsskiftet vil vi overføre 5 milliarder kroner til kommunene, slik at kommunene kan være med på å betale en del av regningen når innbyggerne legges inn på sykehus. Størrelsen på medfinansieringen kommunene skal betale skal beregnes ut i fra det faktiske forbruket i Hensikten med kommunal medflnansiering er å gi kommunene insentiv til å tenke forebygging og til å bygge opp tilbud nærmere der folk bor. Slik kan noen pasienter unngå sykehusinnleggelser og flere kan slippe å reise langt til sykehus hvis de kan få et like godt eller bedre tilbud i kommunene. Det blir viktig å bygge opp gode lokale tilbud og arbeide på tvers av sektorer for å fremme helse og forebygge sykdom. Regjeringen overfører 5 milliarder kroner fra sykehusene til kommunene i Pengene skal kommunene bruke til å betale sin del av sykehusregningen. Pengene blir fordelt etter en kostnadsnøkkel som er basert på forbruket av sykehustjenester i 2010, men hvor noen kommuner blir kompensert for høyere kostnader i en treårs periode. Kommunal medfinansiering er en insentivordning, som er ment å fungere slik at jo mer kommunene selv gjør for pasientene, jo større andel av midlene vil de beholde. Når det gjelder midlene som skal tilbakeføres til sykehusene, som betaling for kommunenes del av sykehusinnleggelser, er det lagt opp til månedlige a kontobetalinger fra kommunene. Dette er anbefalt fra Helsedirektoratet, etter dialog med KS og sykehusene. Hver kommune skal betale et månedlig beløp slik at årssummen anslår hva medfinansieringen vil bli for hele Sykehusforbruket i første og andre tertial 2011 er lagt til grunn for denne beregningen. Grunnlaget for denne beregningen vil derfor avvike noe fra den beregningen som ble lagt til grunn i statsbudsjettet for 2012 da de nye beløpene ikke var kjent. Hver enkelt kommune skal uansett ikke betale mer enn det de faktisk har av forbruk av sykehustjenester i A konto-innbetalingene vil derfor bli justert etter hvert tertial, avhengig av faktisk forbruk. Er sykehusforbruket høyere enn det den enkelte kommune har betalt inn, vil a-konto beløpene bli justert opp, og dersom det er lavere vil de bli justert ned. Kommuner som reduserer sykehusforbruket i 2012 vil beholde pengene de sparer, fordi regningen er lavere. Helse- og omsorgsdepartementet vil følge utviklingen på kommunal medfinansiering nøye gjennom 2012, og ha god dialog med KS og sykehusene underveis. Les mer om kommunal m dfinansierin å Helsedirektoratets nettsider

18 MOLDE KOMMUNE Kontrollutvalget Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: /01 033&14 Åse S. Eriksen Saksframlegg Utval ssaksnr Utval PS 03/12 Kontrollutvalget Kommunestyret Møtedato KONTROLLUTVALGET. ÅRSMELDING FOR 2011 Sekretærens innstilling Kontrollutvalgets årsmelding for 2011 tas til etterretning. Saksopplysninger I henhold til lov av 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) 76 er det kommunestyret som har det øverste kontroll- og tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning. Kontrollutvalget forestår det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret, jfr koml. 77 nr 1. Det er således av betydning at kommunestyret blir orientert om kontrollutvalgets virksomhet gjennom året. Det følger av koml. 77 nr 6 første punktum: "Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget." Vedlagt følger: Utkast til årsmelding for 2011 for kontrollutvalget i Molde Oversikt over behandlede saker i 2011 VURDERING I tillegg til kontrollutvalgets uttalelser til kommunens årsregnskap, årsregnskap for kommunale foretak (KF), særregnskap for bygge- og investeringsprosjekt, samt oversendelse av avsluttede forvaltningsrevisjonsprosjekt gjennom egne forvaltningsrevisjonsrapporter, finner en det formålstjenlig å gi en oppsummering av kontrollutvalgets virksomhet i løpet av året gjennom en egen årsmelding. Årsmeldingen kan bidra til å synliggjøre kontrollutvalgets rolle og øke kunnskapen i kommunestyret om kontrollutvalgets arbeid. Åse Solveig Eriksen kontrollsekretær

19 KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE ÅRSMELDING FOR INNLEDNING Etter lov av 25.september 1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner (koml.) 77 er Molde kommune pålagt å ha et kontrollutvalg. Utvalget er kommunestyret sitt kontrollorgan og skal på vegne av kommunestyret, forestå det løpende tilsynet med kommunens forvaltning. Utvalgets uavhengige stilling i forhold til andre folkevalgte organ og administrasjonen er ivaretatt gjennom strenge krav til valgbarhet. Det følger av koml. 77 nr 2: "Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen." Funksjonen som kontrollorgan forutsetter en uavhengig stilling i forhold til den som blir kontrollert, dvs. forvaltningen. Utvalget rapporterer og gir innstilling direkte til kommunestyret i saker som vedkommer denne oppgaven. 2. UTVALGETS SAMMENSETNING Kontrollutvalget i Molde kommune har for perioden følgende sammensetning: Funks'on Navn Leder Arve Ingvar Tovan Nestleder Harald Valved Medlem Amund Opdahl Medlem Ingeborg Berg Medlem Sylvia Andersen medlem av kommunestyret. Parti Ap (Frp) Uav. KrF Sp Varamedlemmer Nr Navn 1 Kari Anne Kjerstad 2 Lars Magne Rønhovde 3 Olav Tjelle Parti Sv V I tillegg har ordfører og oppdragsansvarlig revisor møte- og talerett i utvalgets møter. Nestleder Harald Valved meldte seg ut av Frp høsten Etter kommunevalget høsten 2011 ble det valgt nytt kontrollutvalg som fikk følgende sammensetning: for perioden Funks'on Navn Leder Finn Myrland Nestleder Tove Alfarnes Melsæter Medlem Evy Olin Strømme Medlem Are Krohn Venås Medlem Harald Valved medlem av kommunestyret. Parti Ap V Frp Sp Varamedlemmer Nr Navn Rolf Ingolf Gaasø Mette Hanekamhaug Rolf Magnus Orø Parti V Frp SV Side 1 av 8

20 3. SEKRETARIAT Det følger av koml. 77 nr 10: "Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget." I 2004 ble det inngått Samarbeidsavtale om interkommunal sekretærfunksjon for kontrollutvalgene (kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Molde, Nesset, Rauma, Sunndal og Vestnes), datert 31.desember Etter avtalen skal Molde kommune være vertskommune for sekretariatet. Det følger av avtalens punkt 5.1: "Molde kommune er vertskommune og har arbeidsgiveransvaret angående sekretærfunksjonen. Molde kommune tilsetter en person i 100 % stilling som skal være sekretær for kontrollutvalgene deltakende kommuner." for de I 2011 er sekretærfunksjonen for kontrollutvalget ivaretatt av kontrollsekretær Åse Solveig Eriksen. Det følger videre av avtalens punkt 5.1: "Molde kommune stiller med kontorlokaler med tilhørende utstyr for sekretæren." Sekretariatet er samlokalisert med Kommunerevisjonsdistrikt 2 M & R i Hamnegata 35 i Molde sentrum. Et forslag til revidering av samarbeidsavtalen om interkommunal sekretariatsfunksjon med utvidelse av sekretariatet med en 50 % stilling, ble behandlet og vedtatt av kontrollutvalget og kommunestyret i Molde i En forutsetning for å kunne utvide sekretariatet var at samtlige kommuner vedtok dette. Siden den reviderte samarbeidsavtalen ikke ble vedtatt i alle kommuner foreslo samarbeidsforumet for kontrollutvalgene å prolongere den opprinnelige avtalen og brev til kommunene ble sendt ut i desember Molde formannskap vedtok i sitt møte 21. juni 2011 i sak 93/11 å slutte seg til Samarbeidsforumets forslag til prolongering. 4. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 4.1 Innledning Med hjemmel i koml. 77 har Kommunaldepartementet fastsatt Forskrift 15.juni 2004 nr 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskriften) hvor kontrollutvalgets oppgaver er konkretisert. Det fremgår av forskriftens 4: "Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning." I departementets merknader til denne paragrafen blir det bemerket: "Kontrollutvalget farer etter første ledd kontroll og tilsyn med hele kommunensffikeskommunens virksomhet, men har prinsipielt ikke et tilsynsansvar overfor kommunestyretftlkestinget selv, ettersom kontrollutvalget er underordnet kommunestyret/fylkestinget. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunensftlkeskommunens virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll eller tilsyn. Kontrollutvalget har anledning til å fare kontroll og tilsyn med alle deler av den kommunaleftlkeskommunale virksomheten, herunder kommunale ogffikeskommunale foretak etter kommuneloven kap 11." Side 2 av 8

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Sandnes kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 26.04.2013 Tidspunkt: Kl. 8.30 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 12/13

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Jon Harald Rømteland har meldt forfall vara Rune Juliussen innkalles. INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer Svein Olsen (nestleder/fungerende

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall vert melde på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 99 70 80 19. E-post: aase.eriksen(dmolde.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall vert melde på tlf. 71 11 14 52, evt. mobil 99 70 80 19. E-post: aase.eriksen(dmolde.kommune.no WKONTROLLUTVALET AUKRA KOMMUNE I Til medlemmene i kontrollutvalet Aukra, 17.februar 2015 MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/15 TID: 25.02.2015 kl. 09:30 STED: Kommunestyresalen, Aukra kommunehus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. mai 2008 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn.

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALET. Onsdag 28. august 2013 KL. 09.00 11.00, møterom Monn. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Britt

Detaljer

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk.

Administrasjonen orienterer fra starten av møtet angående sykefravær og vikarbruk. GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. juni 2008 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem)

Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger Lise Austrud (nestleder), Arild Forgard (medlem) Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalgets medlemmer: Lars Odin Engeli (leder), Inger

Detaljer

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud

Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi Tone Roalkvam Unni Mollerud Kontrollutvalget i Nes kommune Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Lars Erik Aas Nygård-leder Oddbjørn Nilsen nestleder Nasrin Moayedi

Detaljer

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet

Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1-10 Kontrollutvalget i Stavanger INNKALLES TIL MØTE 19. januar 2010 kl. 16.00 på møterom Breiavatnet SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste. 1/10

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken Unni Haugli Ronald Bradal Gjøvik, 22. april 2014. J.nr./referanse:

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer