Hjemmeside: Vedtatt av fylkesrådet i Nordland dato og saksnummer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland. Vedtatt av fylkesrådet i Nordland dato og saksnummer."

Transkript

1

2

3 Hjemmeside: Vedtatt av fylkesrådet i Nordland dato og saksnummer. Vannregionmyndigheten i Nordland Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 BODØ Epost:

4 Forord vann er viktig for alle Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål er en midtveis høring i arbeidet med Forvaltningsplan for vannregion Nordland og Jan Mayen. Dokumentet gir en beskrivelse av vannmiljøtilstanden i vannområdene og i regionen. Det gir videre en oversikt over både utfordringer og påvirkninger på vannmiljøet, noe som gir oss et godt grunnlag for å kunne prioritere hvilke tema og områder vi bør jobbe med i tiden fremover. Neste fase i arbeidet er lokale tiltaksanalyser. Dokumentet danner grunnlag for disse analysene. Det gir en fremstilling av hvilke vannforekomster som sannsynligvis ikke vil ha god tilstand i 2021 med mindre det settes i gang beskyttelse eller forbedrende tiltak. Det er altså disse vannforekomstene vannområdeutvalgene senere skal planlegge tiltak i. I høringsrunden vi er inne i nå, skal det altså ikke gis innspill til tiltak og miljømål. Dette kommer senere i prosessen. Gjennom høringen ønsker vi innspill på: Dokumentets struktur og oppbygging Er det tydelig hvilke vannforvaltningsspørsmål, utfordringer og påvirkninger som er vesentlige i vannregionen? Er det spørsmål, utfordringer eller forhold du savner, eller som du mener er mangelfullt eller feil beskrevet? Har du data, kunnskap eller observasjoner som kan supplere og styrke kunnskapsgrunnlaget som er brukt i dokumentet? Er det tydelig hvordan dokumentet om vesentlige vannmiljøspørsmål vil bli brukt etter høringen? Er det tydelig hvordan man kan delta i arbeidet videre, og hvordan man kan finne informasjon? Det har ikke lyktes Vannregionutvalget i Nordland og komme fram til et omforent forslag til høringsdokument. Dette bærer dokumentet foreløpig preg av. Mitt ønske er at vi etter høringen skal se at disse utfordringene er løst gjennom et videre godt samarbeid. Det er et mål at Vannregionutvalget både føler eierskap til og kan stille seg bak det endelige vedtatte dokumentet. Dokumentet er nå på høring i seks måneder. Jeg håper at vi gjennom disse seks månedene kan skape et engasjement for vannet vårt. Målet er at det gjennom vannforvaltningen skal skapes et engasjement ved å se på vannets verdi, enten det er som naturkvalitet eller som en viktig ressurs for eksempel for bolyst, reiseliv, friluftsliv eller til bruk i næringslivet. Det positive med arbeidet i henhold til vannforskriften er at det vil gi en god kartlegging av både bruk og interesser knyttet til vannressursene. Dette vil sette oss i stand til å planlegge på en bedre måte i fremtiden, både lokalt og regionalt. Nordland skal fremdeles ha et konkurransedyktig næringsliv og industri, tilgang til energi, god infrastruktur, samt en levedyktig landbruksnæring og oppdrettsnæring. Dagens og fremtidens bruk av vannressursene i Nordland må foregå på en bærekraftig måte for at fremtidens generasjoner også skal ha god tilgang på denne dyrebare ressursen. Dokumentet skal gi oss innsikt og felles forståelse for hva som er de viktigste utfordringene for vannmiljøet i vannregionen. En felles forståelse for utfordringene vil gi et godt grunnlag for å samordne forvaltningen av fjorder, grunnvann, elver og innsjøer. Samordning krever samarbeid, et samarbeid jeg håper du ønsker å ta del i. Hild-Marit Olsen fylkesråd for kultur og miljø 2

5 Sammendrag Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål er på høring i perioden fra 1. juli 2012 til 1. januar Dokumentet gir en oversikt over hva som er de viktigste problemstillingene for vannmiljøet i vannregion Nordland. Denne oversikten skal gi alle involverte og interesserte en pekepinn på hvor langt unna man er miljømålene som skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av alt vann. Nordland har mye rent vann. Risikovurderingen for vannregionen viser imidlertid at en stor del av innsjøene (målt i % av totalt innsjøareal) står i fare for ikke å nå miljømålene. Dette skyldes i stor grad at mange av de store innsjøene er vannkraftregulerte. Det meste av elvene er i god tilstand. Likevel er det viktig å være klar over at mange av de store elvene i vannregionen er i moderat til dårlig tilstand. Hovedårsaken til dette er vannkraftregulering. Andre årsaker kan være effekter av andre fysiske inngrep, forurensning fra landbruk, kloakk, gruvevirksomhet og industri samt biologiske påvirkninger (eks. lakseparasitten Gyrodactylus salaris). Risikovurderingen for kystvannet viser at det meste er i god tilstand. Nordland er imidlertid et industrifylke, og flere av fjordene er satt i risiko eller mulig risiko grunnet utslipp fra industri. I disse fjordene og større havner er det også ofte satt kostholdsråd. I tillegg er det noen fjordområder der endret ferskvannstilførsel grunnet vassdragsreguleringer gir dårlig tilstand. Nordland har også flere sjøvannsforekomster som fra naturens side er sårbare for utslipp av næringsstoffer. Dette gjelder spesielt terskelfjorder og pollsystemer. I disse sårbare vannforekomstene vil selv mindre utslipp fra kloakk, næringsmiddelindustri, landbruk og fiskeoppdrett gi fare for ikke å oppnå god vannkvalitet. Det er registrert 156 grunnvannsforekomster i fylket. De fleste av disse er ikke i risiko. De viktigste påvirkningsfaktorene i fylket er fysiske endringer fra vassdragsreguleringer, havner, ulike vandringshindre på grunn av vei eller kanalisering og erosjonssikringer i forbindelse med jordbruk. Forurensing fra industri, kommunale avløp, landbruk, gruveforurensning, avrenning fra byer, forurenset grunn, oppdrett og spredning av miljøgifter. Biologiske påvirkninger stammer fra rømt oppdrettsfisk, lakselus, lakseparasitten Gyrodactylus Salaris og fremmede arter. I tillegg til de fysiske, kjemiske og biologiske påvirkningsfaktorene er det andre mer planmessige og ressursmessige utfordringer som også må løses. Det er manglende ressurser til både prosess, tiltaksovervåking og problemkartlegging. Dette er en betydelig utfordring da det både resulterer i manglende langsiktighet i planleggingen og betydelige kunnskapsmangler. Det er også en utfordring at det noen ganger fremdeles knyttes stor usikkerhet til hvordan vannforskriften skal håndheves til daglig, i særlig grad gjelder det bruk av 12. Vannregion Nordland har også behov for en harmonisering av grensevassdragene med svenske myndigheter. Dette samarbeidet krever at det nasjonalt utarbeides verktøy og felles standarder slik at dette blir likt langs hele grensen til Sverige. Det er knyttet mange ulike brukerinteresser til vann. De fleste bor nært et vassdrag eller en strand, eller utøver friluftsliv i nærheten av vann. Vann har dermed stor betydning for generell livskvalitet. Mange arbeidsplasser som for eksempel industri, næringsmiddelindustri og landbruk er også avhengig av godt vann. Fiskerinæringen og akvakultur er i tillegg også avhengig av velfungerende og gode vannøkosystem. Interessene knyttet til vannmiljøet er mange og de ulike brukerinteressene kan naturlig nok komme i konflikt med hverandre. Noen interessemotsetninger kan løses gjennom god og 3

6 langsiktig planlegging. Andre motsetninger er det vanskeligere å løse. Det vil hele tiden være et spørsmål om å veie de ulike problemstillingene opp mot ulike samfunnsmessige interesser, og gjøre de nødvendige avveininger på bakgrunn av dette. Karakteriseringen skal baseres på eksisterende kunnskap. Regionale sektormyndigheter og kommunene er ansvarlig for at relevante og vesentlige påvirkninger inkluderes i karakteriseringen. Mange sektormyndigheter har bidratt til det arbeidet som er gjort i Nordland. Det er imidlertid viktig å være klar over at karakteriseringen av vannforekomstene ikke er ferdig nå. Dette er en forvaltningsoppgave hvor planleggingen er et verktøy. Ny kunnskap vil kontinuerlig bli tilført forvaltningen. Arbeidet har så langt vist seg å være langt mer tidkrevende enn antatt og de tilgjengelige ressursene satt av til arbeidet for små til å bli ferdig innen 1. juli. Dette betyr at arbeidet vil fortsette for fullt utover høsten-vinteren Fylkesmannen som faglig ansvarlig, mener imidlertid at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å peke ut de vesentligste vannforvaltningsspørsmålene og viktigste utfordringene for vannmiljøet i de enkelte vannområdene. Arbeidet skal også rulleres og oppdateres jevnlig, og i tillegg skal ny kunnskap bestandig vurderes, slik at kunnskapsgrunnlaget styrkes over tid. Det er et mål at Vannregionutvalget både føler eierskap til og kan stille seg bak dokumentet. Vedrørende problematikken rundt oppdrettslaks og dens påvirkning på ville laksebestander, belastningen fra organisk materiale fra oppdrettsnæringen og påvirkning fra lakselus, har Fylkesmannen i Nordland og Fiskeridirektoratet samt Nordland fylkeskommune, ulike oppfattelser av hvordan dette skal vurderes i kunnskapsgrunnlaget og dermed fremstilles i dokumentet. Denne uenigheten er det redegjort for i dokumentet. 4

7 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn - vi vil ta bedre vare på vannet vårt Vesentlige vannforvaltningsspørsmål På vei mot en forvaltningsplan for vann Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål Om vannforskriften og forvaltningsplanens virkeområde Miljømål Karakteriseringen Risikovurdering Påvirkningsanalyse Vann-nett og vannportalen Vann-nett Vannportalen Planprogram Arbeidet så langt Fremdriftsplan for arbeidet med forvaltningsplanen Hvem har ansvar for hva? Vannregionmyndigheten (VRM) Fylkesmannen i Nordland Vannregionutvalget (VRU) Regional referansegruppe Vannområdene Bidragsytere til karakteriseringen Samordning med andre oppgaver og planprosesser Virkningen av den regionale forvaltningsplanen Forholdet til andre regionale planer Andre vannforvaltningsoppgaver som er samordnet Vesentlige spørsmål for vannregion Nordland Vannregion Nordland De viktigste påvirkningene og utfordringene for vannmiljøet i Nordland Trender i Nordlandssamfunnet Scenariokonferanse Befolkningsutvikling hva skjer? Arealbruk og næringsutvikling Energi Landbruk Fiskeri Havbruk Mineralutvinning Anleggsvirksomhet Industri Samferdsel Reiseliv Tjenesteyting Klimaendringer mot Påvirkninger og effekter på vannmiljøet i Nordland Fysiske inngrep Endret vannføring, vannstand, vanntemperatur med mer Havner, molo, mudring, utfylling med mer Vandringshindre, forbygninger/erosjonssikringer og andre inngrep Forurensning Industri, gruvedrift og havner med mer Landbruksforurensning Forurensning fra oppdrett

8 Kommunale og spredte avløp Kadmium i krabbe Biologiske påvirkningsfaktorer Lakseparasitten Gyrodactylus salaris Lakselus Rømt oppdrettsfisk Fremmede arter Andre utfordringer Ressurser Håndheving av regelverk Samarbeid Risikovurdering for vannregionen Innsjøer og elver Kystvann Grunnvann Vesentlige spørsmål for vannområdene Vannområde Vesterålen Når vi miljømålene? Innsjø Elv Kystvann Grunnvann Hva er de viktigste påvirkningene og utfordringene? Vannområde Lofoten Når vi miljømålene? Innsjø Elv Kystvann Hva er de viktigste påvirkningene og utfordringene? Vannområde Ofotfjorden Når vi miljømålene? Innsjø Elv Kystvann Grunnvann Hva er de viktigste påvirkningene og utfordringene? Vannområde Nord-Salten Når vi miljømålene? Innsjø Elv Kystvann Grunnvann Hva er de viktigste påvirkningene og utfordringene? Vannområde Skjerstadfjorden Når vi miljømålene? Innsjø Elv Kystvann Grunnvann Hva er de viktigste påvirkningene og utfordringene? Vannområde Sør-Salten Når vi miljømålene? Innsjø Elv Kystvann

9 Grunnvann Hva er de viktigste påvirkningene og utfordringene? Vannområde Rødøy/Lurøy Når vi miljømålene? Innsjø Elv Kystvann Hva er de viktigste påvirkningene og utfordringene? Vannområde Vefsnfjorden/Leirfjorden Når vi miljømålene? Innsjø Elv Kystvann Grunnvann Hva er de viktigste påvirkningene og utfordringene? Vannområde Ranfjorden Når vi miljømålene? Innsjø Elv Kystvann Grunnvann Hva er de viktigste påvirkningene og utfordringene? Vannområde Bindalsfjorden-Velfjorden Når vi miljømålene? Innsjø Elv Kystvann Grunnvann Hva er de viktigste påvirkningene og utfordringene? Vannområde Jan Mayen Grensevassdrag Vesentlige brukerinteresser i vannregionen Vannkraft Landbruk Fiskeri Akvakultur Havner Drikkevann Friluftsliv Reiseliv Kulturminner Industri og gruvedrift Samferdsel Verne og fredningsområder Biologisk mangfold Interessekonflikter Vesentlige brukerinteresser i vannområdene Kunnskapsgrunnlaget Fysiske inngrep Endret vannføring, vannstand, vanntemperatur med mer Vandringshindre og forbygninger/erosjonssikringer Havner, molo, mudring, utfylling Forurensning Industri, gruvedrift og havner Landbruksforurensning

10 Kommunale avløp og spredte utslipp Forurensning fra oppdrett Kadmium i krabbe Biologiske påvirkningsfaktorer Lakseparasitten Gyrodactylus salaris Rømt oppdrettsfisk Lakselus Grunnvann Manglende kunnskap Uavklarte problemstillinger Problemstillinger som trenger nærere avklaringer Uenigheter i VRU Videre kartleggingsbehov Liste over viktige nettsider og dokumenter Vedlegg 1 Tema hvor kommunene og sektormyndighetene skal levere data i det faglige karakteriseringsarbeidet Vedlegg 2 Trusler mot bestander av anadrome laksefisk Vedlegg 3 Framskrivninger av befolkningsutviklingen i vannområdene

11 1. Bakgrunn - vi vil ta bedre vare på vannet vårt 1.1. Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål er på høring i perioden fra 1.juli 2012 til 1.januar Dokumentet er et «midtveis» dokument i arbeidet mot en forvaltningsplan for vannregion Nordland og Jan Mayen. Dette skal utarbeides som en regional plan etter planog bygningsloven. Dokumentet gir en oversikt over hva som er de viktigste problemstillingene for vannmiljøet i vannregionen. Oversikten skal gi alle involverte og interesserte en pekepinn på hvor langt unna man er miljømålene som skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av alt vann innen 2021(se også kapittel 1.3. om miljømål). Dokumentet beskriver vannmiljøtilstanden, påvirkningene og deres effekt på vannmiljøet. Kunnskapsgrunnlaget er en oppsummering av karakteriseringsarbeidet (se kapittel 1.4.) så langt. I høringsperioden skal det jobbes videre med å kvalitetssikre og forbedre karakteriseringsarbeidet. Vannet har mange brukere, og interessene knyttet til vann er mange. I noen tilfeller står disse interessene mot hverandre. Dokumentet redegjør derfor for ulike brukerinteresser tilknyttet vannet i Nordland. Disse ulike interessene, og eventuelle interessekonflikter kan gi vesentlige utfordringer som må adresseres i løpet av prosessen fram mot høring av forvaltningsplanen. Dokumentet skal også bidra til å skape bred medvirkning og forankring på tvers av sektorer for å få fokus på problemområder og prioritering av tiltak. Dette er viktig før utkast til endelig forvaltningsplan skal på høring i På vei mot en forvaltningsplan for vann Den regionale forvaltningsplanen som skal på høring i 2014 er en regional plan etter plan- og bygningsloven. Planprosessen i vannforskriften er derfor knyttet tett opp til plan- og bygningsloven (Pbl). Det følger av plan- og bygningsloven at regionale planer skal vedtas av regional planmyndighet (Pbl 8-4). Vannforskriftens 28 forutsetter i tillegg at det skal utarbeides et midtveis dokument, «vesentlige vannforvaltningsspørsmål», som kommer i tillegg til vanlig planprosess etter plan- og bygningsloven. Dette følger av krav i EUs vanndirektiv. Dokumentet gir innsyn i hvilke spørsmål som vil bli tatt opp i den regionale planen. Hensikten er dermed å skape bred medvirkning og forankring av prioriteringene i god tid før utkastet til endelig forvaltningsplan skal sendes på høring i 2014 (se figur 1). Figur 1. Tidspunkt og fremdrift for arbeidet med vesentlige vannforvaltningsspørsmål, og sammenhengen med de andre trinnene i planprosessen. 9

12 Det er et mål at det oppnås enighet om utkast til forvaltningsplan i vannregionutvalget (se kapittel ) (vannforskriftens 26). Ved å fokusere på hva som er de vesentlige utfordringene i god tid før utkast til forvaltningsplanen skal være klart, kan man bidra til å unngå uenigheter og løse motsetninger underveis i prosessen fram mot endelig forvaltningsplan. En felles forståelse for hva som er de viktigste vannforvaltningsspørsmålene og utfordringene vil dessuten gi et godt grunnlag for videre samarbeid om forvaltningsplanen. Forankring både lokalt og regionalt på tvers av sektorer og myndigheter er derfor et viktig mål med denne planprosessen Høring av vesentlige vannforvaltningsspørsmål Høringen av vesentlige vannforvaltningsspørsmål er en viktig milepæl på veien fra planprogrammet og fram mot utarbeidelsen av den endelige forvaltningsplanen. Det er dermed viktig i denne perioden å legge til rette for medvirkning, og for å informere allmennheten om arbeidet. Nedenfor er det gjort rede for hva man ønsker tilbakemelding på i høringsperioden. Høringsperioden er seks måneder. I denne høringsperioden kan det blant annet gis kommentarer på: Dokumentets struktur og oppbygging. Er det tydelig hvilke vannforvaltningsspørsmål, utfordringer og påvirkninger som er vesentlige i vannregionen? Er det spørsmål, utfordringer eller forhold som savnes, eller som er feil beskrevet? Finnes det data, kunnskap eller observasjoner som kan supplere og styrke kunnskapsgrunnlaget som er brukt i dokumentet? Er det tydelig hvordan dokumentet om vesentlige vannmiljøspørsmål vil bli brukt etter høringen? Er det tydelig hvordan man kan delta i arbeidet videre, og hvordan man kan finne informasjon? Medvirkning gjennom hele prosessen Medvirkning skal ikke bare skje ved høringer. Vannregionmyndigheten (VRM) (se kapittel ) har i samarbeid med vannregionutvalget (VRU) (se kapittel ) et viktig ansvar for å tilrettelegge for at alle interesserte har mulighet til å delta aktivt hele prosessen. VRM anser det som viktig med lokalt engasjement og forankring (se kapittel 2. for mer informasjon om hvem som er ansvarlig for de ulike trinnene). I forbindelse med høringen av Vesentlige vannforvaltningsspørsmål oppfordrer VRM vannområdene til å gjennomføre åpne møter i løpet av høringsperioden. På slike møter vil man kunne presentere og diskutere de vesentligste spørsmålene i de respektive vannområdene Om vannforskriften og forvaltningsplanens virkeområde Den nye vannforvaltningen i Norge er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som trådde i kraft 1. januar Vannforskriften omfatter ferskvann, både overflatevann og grunnvann, og kystvann ut til 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen 2. Den norske vannforskriften er en implementering av EUs vannrammedirektiv 3. Dette har Norge forpliktet seg til å følge opp gjennom EØS avtalen. Bakgrunnen for vanndirektivet er en erkjennelse av at Europas innbyggere må ta vare på sine vannressurser på en bedre 1 For mer informasjon om vannforskriften se: 2 Grunnlinjen ved Fastlands-Norge er definert som rette linjer trukket opp mellom punkter på de ytterste nes og skjær som stikker opp over havet ved lavvann (fjære sjø). Med rett linje forstås den korteste linje mellom to punkt. 3 For mer informasjon om vannrammedirektivet se: 10

13 måte hvis ikke framtidas europeere skal få redusert levestandard. Videre bygger den på en forståelse av at vannet er grenseløst og at det derfor er behov for samarbeid på tvers av både nasjonale og andre administrative grenser for å sikre god tilgang på rent vann. Vannforskriften deler Norge inn i 11 vannregioner, der Nordland er en egen vannregion 4. Vannregion Nordland er igjen delt inn i 10 vannområder (se kapittel 4 for mer informasjon). Inndelingen følger vannets vei og avgrensningene er gjort med utgangspunkt i nedbørsfelt. Et vannområde består av et eller flere nedbørsfelt med tilhørende grunnvann og kystvann. I perioden ble det gjennomført en pilotfase i Norge i forbindelse med implementeringen av vannforskriften 5. I Nordland var vannområdet Ranfjorden pilotområde. Her ble arbeidet med gjennomføringen av vannforskriften altså startet opp i Forvaltningsplanen med tiltaksprogram for dette vannområdet ble vedtatt av Fylkestinget i Arbeidet etter vannforskriften er nå inne i andre planperiode. Dette innebærer at det nå skal utarbeides en samlet forvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram for de resterende 9 vannområdene, samt en rullering av forvaltningsplanen for Ranfjorden. (For mer informasjon se Planprogram for forvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen 6 ). Forvaltningsplanen skal fremmes for fylkestinget som en regional plan etter planog bygningsloven i løpet av Miljømålene i planen skal være nådd innen Arbeidet etter vannforskriften følger seksårssykluser. Dette innebærer at forvaltningsplanen skal rulleres hvert sjette år med nye miljømål. I neste fase (tredje planperiode) skal det altså settes nye miljømål som skal være oppnådd i Innen 1. juli 2012 skal i utgangspunktet alt vann (både ferskvann, grunnvann og kystvann) i Nordland være fullkarakterisert. Det vil si at både miljøtilstand, påvirkningsfaktorer, samt hvilke vannforekomster som er i risiko for ikke å nå målet om god miljøtilstand innen 2021 skal være identifisert (se kapittel.1.4). Dette er en viktig milepæl da dette danner grunnlaget for det videre arbeidet (se tiltaksanalyser og miljømål) 7. Se også kapittel 1.3 for mer informasjon. Etter hvert som karakteriseringen blir bedre og mer fullstendig, vil ny kunnskap legges inn i Vann-nett (Se kapittel ). Ny kunnskap vil også bli etablert ved overvåking. Arbeidet med vannforskriften skal sees i en helhetlig sammenheng, og ulike samfunnsinteresser og andre brukerhensyn skal tas hensyn til. Arbeidet skal også sees i sammenheng med annen lovgivning Miljømål Vannforskriftens hovedmål er god miljøtilstand i alt vann i Norge. Målet er utarbeidet med utgangspunkt i en femdelt skala (figur 2), hvor svært god tilstand tilsvarer naturtilstanden til den aktuelle vannforekomsten. Målet er ikke å få tilnærmet naturtilstand i alle vannforekomstene 8. Hovedprinsippet er imidlertid å sikre minst god økologisk og kjemisk tilstand. Dette vil i praksis representere bærekraftig bruk og et akseptabelt avvik fra naturtilstanden. 4 For mer informasjon om vannregionene se: 5 For mer informasjon om 1. plan periode se: For mer informasjon om temaer og aktiviteter i planprosessen se kapittel 5 i planprogrammet: 8 En vannforekomst er en avgrenset mengde overflatevann, eller et avgrenset volum med grunnvann. 11

14 Figur 2 Skjematisk fremstilling av sammenheng mellom miljømål og tiltaksanalyser. Det finnes to typer miljømål avhengig av om vannforekomsten er ansett som naturlig eller sterkt modifisert (SMVF). For vannforekomster som vurderes i kategorien SMVF gjelder andre miljømål enn i naturlige vannforekomster. En slik vannforekomst er så påvirket av et fysisk inngrep at miljømålet god økologisk tilstand ikke med rimelighet kan oppnås. Disse blir også ansett å ha så stor nytte for samfunnet at det fysiske inngrepet ikke skal fjernes. Som oftest gjelder dette store vannkraftanlegg eller havner. I tillegg kommer unntaksmuligheter, samt tilpassede miljømål. Mer informasjon om miljømål finnes i planprogrammets kapittel Karakteriseringen Karakteriseringen er det viktigste grunnlaget for å avklare og prioritere de vesentlige vannforvaltningsspørsmålene. Det er særlig påvirkningsanalysen og risikovurderingen (se kapittel 3, 4 og 5) som hentes ut fra karakteriseringsarbeidet som er viktig. Karakteriseringen danner også grunnlaget for det videre arbeidet med å utarbeide forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet. Karakteriseringen skal baseres på eksisterende kunnskap. Hovedformålet med karakteriseringen og tilhørende analyser er å identifisere vannforekomster, fastsette vanntype, identifisere påvirkninger og vurdere risiko for ikke å oppfylle miljømålene (figur 3). Eventuelle kunnskapshull skal synliggjøres og følges opp gjennom basisovervåking og problemkartlegging. Kunnskapsinnhenting er en kontinuerlig prosess som vil pågå helt fram til den regionale vannforvaltningsplanen skal på høring 1. juli 2014, og fortsette også etter det. Innkomne uttalelser til dette høringsdokumentet og ny kunnskap som kommer til underveis i prosessen, vil påvirke miljøtilstands- og 9 Figur 3 Oppsummering av trinnene i karakterisering, analyser og risikovurdering. 12

15 risikovurderinger helt fram til forslag til regional vannforvaltningsplanen skal ut på offentlig høring 1. juli For de vannforekomster der det finnes overvåkingsdata som oppfyller forskriftens krav, kan det samtidig foretas en klassifisering. Klassifisering av vannforekomster er en prosess hvor overvåkingsdata brukes til å finne vannforekomstens miljøtilstand, i tråd med veileder for klassifisering (01:2009) 10. Klassifiseringssystemet gir konkrete klassegrenser for en rekke kjemiske, fysiske og biologiske parametere av betydning for miljøforhold i innsjøer, elver, kystvann og grunnvann. Vannforskriften vil imidlertid også ha positiv effekt på vannlevende organismer og andre arter som lever i nær tilknytning til vannøkosystem, selv om disse artene ikke er omfattet av disse klassegrensene og vannforskriften Risikovurdering Risikovurderingen er en samlet vurdering av risikoen for at vannforekomsten ikke oppnår fastsatte miljømål innen gjeldende tidsfrister. Hensikten er å identifisere de vannforekomstene der tiltak er nødvendig for å nå miljømål. Det skal gjøres en samlet vurdering av dagens tilstand, og hvordan denne vil utvikle seg fram til tidsfristen (2021). Vurdering av påvirkningsfaktorer og effekten av disse inngår som en del av grunnlaget for å vurdere risiko. Videre skal det avklares hvilke påvirkninger som regnes som vesentlige. Risikovurderingen er inndelt i: Vannforekomster med åpenbart god miljøtilstand ( ingen risiko ) Vannforekomster med mulig dårlig miljøtilstand ( mulig risiko ) Vannforekomster med åpenbart dårlig miljøtilstand ( risiko ) Påvirkningsanalyse Et viktig grunnlag for videre arbeid med tiltak er å identifisere hvilke faktorer som påvirker vannforekomstene. Alle påvirkninger som anses å ha effekt på vannmiljøet skal registreres. Påvirkningsgraden skal vurderes i forhold til forventet konsekvens på vannmiljøet. De viktigste påvirkningene og effektene av disse er omtalt i kapittel 5 Påvirkninger og effekter på vannmiljøet i Nordland. Hensikten med påvirkningsanalysen er å få en beskrivelse av dagens tilstand og en vurdering om god eller svært god miljøtilstand vil kunne oppnås eller opprettholdes for den enkelte vannforekomst innen gjeldende tidsfrist (2021) Vann-nett og vannportalen Vann-nett er en nasjonal base som eies av miljøforvaltningen og Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Systemet er stasjonert hos og driftes av NVE. Vannportalen er en nasjonal nettside som Direktoratet for naturforvaltning (DN) har redaktøransvaret for, på vegne av direktoratsgruppen for gjennomføring av vannforskriften. De regionale vannregionmyndighetene har sine egne sider Vann-nett Fylkesmannen i Nordland har hovedansvaret for innhenting av miljødata for Nordland til databasen, men viktige bidragsytere har vært alle kommunene og relevante sektormyndigheter (se også kapittel ). I Vann-nett kan alle som ønsker det få oversikt over tilstanden for vannet i hele landet eller velge ut sin spesifikke lokale vannforekomst. Her kan man også legge ut bilder med mer. Det er også mulig å velge ulike tema som

16 forurensning, fysiske inngrep og biologiske påvirkninger, og å få oversikt over hvilke sektorer som påvirker vannet. Vann-nett oppdateres og forbedres kontinuerlig, og publikum oppfordres til å komme med innspill og gi tilbakemeldinger. Vann-nett portal Portalen for Vann-Nett samler alle verktøy under en adresse og gir i tillegg tilgang til faktaark for både vannforekomster og ulike administrative områder. For mer informasjon se Vann-nett saksbehandler Dette verktøyet inneholder alle registreringer som følger av vannforskriften. Her kan man få innsyn til temadata fra flere sektorer. All informasjon er åpen for innsyn. Passord trengs kun hvis man ønsker å gjøre endringer. For mer informasjon se: Vann-nett statistikk På denne siden finner man informasjon om miljøtilstand, påvirkninger og særlige sterkt modifiserte vannforekomster på ulike administrative nivå. Her kan man ta ut statistikk og aggregert informasjon for vannregioner, vannområder, fylker, kommuner og hele landet. For mer informasjon se: Vannportalen Vannportalen er et verktøy som skal bidra til å sikre gode prosesser, økt innsikt og tidlig medvirkning knyttet til gjennomføringen av den nye vannforvaltningen. Medvirkning fra og dialog med berørte og interesserte parter, i tillegg til de involverte fagmiljøer, er grunnleggende for å finne ut hvilke tiltak det til en hver tid er behov for i vannforekomstene. En god medvirkningsprosess i forkant av forvaltningsplanen fører til tiltak med bedre forankring. Vannportalen.no På vannportalen.no finner man informasjon om arbeidet med å gjennomføre vannforskriften i Norge, og annet arbeid knyttet til EU sitt vannrammedirektiv (vanndirektivet). For mer informasjon se: Vannportalen.no/nordland På denne siden kan man følge med i arbeidet med gjennomføringen av forskriften i vannregion Nordland. For mer informasjon se: Planprogram Planprogrammet for forvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen ble vedtatt i fylkesrådet november Planprogrammet beskriver hvordan myndigheter, organisasjoner og andre berørte skal samarbeide for å få på plass en sektorovergripende forvaltningsplan (med tilhørende tiltaksprogram) for hele vannregionen innen utgangen av Planprogrammet omhandler både arbeidet med utarbeidelse av plan for de resterende 9 vannområdene og rulleringen av forvaltningsplanen for vannområde Ranfjorden. Hensikten med planprogrammet er å skape en oversiktlig og forutsigbar planprosess for alle berørte parter. Målet er at det gjennom samarbeid skal oppnås en helhetlig og samordnet For mer informasjon om organiseringen av arbeidet i vannregion Nordland se: 14

17 vannforvaltning etter kravene både i den norske vannforskriften og plan- og bygningsloven. Planprogrammets målgruppe er alle som har interesse i Nordlands vassdrag, innsjøer, kystvann og grunnvann. Målgruppen omfatter derfor både myndigheter (kommunale, regionale og statlige), næringsdrivende, private og allmenne interesseorganisasjoner, rettighetshavere, grunneiere og den enkelte innbygger. 15

18 2. Arbeidet så langt 2.1. Fremdriftsplan for arbeidet med forvaltningsplanen Tabell 1 Framdriftsplan for perioden År Kvartal Planprogram Karakterisering og klassifisering Vesentlige spørsmål Lokale tiltaksanalyser Regionalt tiltaksprogram Regional forvaltningsplan Overvåking Utredning Høring Vedtak 2.2. Hvem har ansvar for hva? Vannregionmyndigheten (VRM) Det er fylkeskommunen i Nordland som er vannregionmyndighet i vannregionen. Vannregionmyndigheten har ansvaret for å koordinere arbeidet med å gjennomføre oppgavene som følger av vannforskriften ( 21). Dette innebærer blant annet å legge til rette for arbeidet som skal utføres, følge opp myndigheter som har oppgaver i henhold til forskriften, gjennomføre egne oppgaver og samordne de ulike bidragene. Dette skal skje i nært samarbeid med det regionale vannregionutvalget (VRU). Når det gjelder dokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål skal vannregionmyndigheten i henhold til vannforskriftens 28b sørge for at foreløpig oversikt over vesentlige spørsmål vedrørende vannforvaltningen i vannregionen sendes på offentlig høring innen 1. juli Mer informasjon om VRMs ansvarsområde finnes i planprogrammet kapittel Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen har som regional miljøvernmyndighet hovedansvar for å utarbeide det miljøfaglige beslutningsgrunnlaget. Det er viktig å påpeke at dette skal skje i nært samarbeid med VRM og Vannregionutvalget. Selv om fylkesmannen har hovedansvaret for den miljøfaglige delen av arbeidet, skal de involverte sektormyndighetene og kommunene bidra

19 med både informasjon, kunnskap og egne overvåkingsdata. For mer informasjon hvordan de enkelte har bidratt, se kapittel Mer informasjon om fylkesmannens ansvarsområde finnes i planprogrammet kapittel Vannregionutvalget (VRU) Vannforskriften etablerer vannregionutvalget (VRU) som den viktigste arenaen for å legge til rette for samarbeid om å utarbeide og gjennomføre en helhetlig forvaltningsplan. VRU i Nordland ledes av fylkesråd for kultur og miljø. VRU består av representanter for VRM, Fylkesmannen i Nordland, berørte sektormyndigheter og kommuner. Det er de syv regionrådene som representerer kommunene i VRU 15. Det er et mål at hele VRU skal kunne stille seg bak beskrivelsen av miljøtilstand, risiko, påvirkninger, miljømål og tiltak som vil inngå i den regionale forvaltningsplanen og i tiltaksprogrammet. I denne fasen av arbeidet er det derfor viktig at VRM greier å legge til rette for en prosess som sikrer at VRU både føler eierskap til og kan stille seg bak dokumentet vesentlige vannforvaltningsspørsmål. Det er et mål om å oppnå konsensus i VRU. Eventuelle uenigheter skal synliggjøres i høringsdokumentet. Hvordan har VRU blitt involvert? Det har vært avholdt to møter i VRU hvor dokumentet vesentlige vannforvaltningsspørsmål har stått på dagsorden. På vannportalens regionale side for Nordland kan man laste ned referater fra disse møtene. Den 22. mars 2012 ble det avholdt en regional scenariokonferanse i Bodø. Målgruppen var VRU, regional referansegruppe og representanter for de ti vannområdene i Nordland. Målet med konferansen var å skape en god medvirkningsprosess rundt arbeidet med dokumentet vesentlige vannforvaltningsspørsmål. For mer informasjon om scenariokonferansen se kapittel 4.1. I tillegg ble det i perioden 15. mai 29. mai gjennomført en «mini» høringsrunde på dokumentet. Målgruppen for denne høringen er VRU, regional referanse gruppe, vannområdene og ansvarlige myndigheter på svensk side og vannregionen Troms og Trøndelag. I denne minihøringsrunden ble det gitt mulighet til å gi innspill på følgende; Dokumentets struktur og oppbygning. Er man enig i beskrivelsene av vesentlige vannforvaltningsspørsmål? Hvis ikke, har man eventuelt forslag til bedre beskrivelser av disse? Har man innspill til kapitlet om kunnskapsgrunnlaget? Har man innspill til bedringer på beskrivelsene av brukerinteressene på regionalt nivå? Forslag til andre forbedringer i dokumentet? I minihøringsrunden fikk VRM flere innspill og kommentarer på både struktur, innhold, prosess og selve kunnskapsgrunnlaget. Innspillene til selve kunnskapsgrunnlaget ble først og fremst vurdert av Fylkesmannen i Nordland For mer informasjon om organisering og de enkelte sektormyndigheters oppgaver og ansvar se: 17

20 De fleste innspillene er ivaretatt i dokumentet, men noen innspill blir dessverre foreløpig uavklart. På noen områder er også VRU uenig i hvordan kunnskapsgrunnlaget skal vurderes og fremstilles i dokumentet. Uenighet og uavklarte spørsmål blir redegjort for i kapittel 11. Mer informasjon om VRUs ansvarsområde finnes i planprogrammets kapittel Regional referansegruppe VRM har i samarbeid med VRU ansvar for å sikre og tilrettelegge for medvirkning fra ulike brukere og interessenter, samt å informere allmennheten. På regionalt nivå er referansegruppen (RRG) til VRU den viktigste arenaen for regional medvirkning. Representanter for alle berørte rettighetshavere, private og allmenne brukerinteresser har rett til å delta i denne gruppen. Per i dag sitter det representanter fra 14 ulike organisasjoner og interessegrupper i RRG. Under den regionale scenariokonferansen den 22. mars 2012 var regional referansegruppe en viktig målgruppe (se kapittel 4.1 for mer informasjon). Regional referansegruppe var også høringspart når dokumentet ble sendt på minihøring i perioden 15. mai 29. mai. VRM fikk i denne høringsperioden flere innspill og kommentarer fra ulike bruker- og interessegrupper, som i stor grad er forsøkt ivaretatt i dokumentet. Regional referansegruppe vil også være en viktig høringspart under høringen i perioden 1.juli 2012 til 1. januar Mer informasjon om RRGs ansvarsområde finnes i planprogrammet kapittel Vannområdene Vannområdene strekker seg over flere kommuner. Det er derfor behov for å etablere vannområdeutvalg for å administrere arbeidet med vannforskriften i områdene. I vannområdeutvalgene sitter representanter fra kommunene, samt relevante sektormyndigheter. I tillegg er vannområdene oppfordret til å etablere lokale referansegrupper der ulike bruker- og interesseorganisasjoner kan engasjere seg. Det har vært arrangert oppstartsmøter i alle vannområdene med unntak av vannområde Lofoten. Her planlegges det et oppstartsmøte etter sommeren For vannområdene i Salten ble det arrangert et felles oppstartsmøte i juni På oppstartsmøtene presenterte kommunene hva de anser å være de viktigste påvirkningsfaktorene på vannet i sin kommune. Kommunene har også levert data innenfor temaer som kommunale kloakkanlegg, slambehandlingsanlegg, vannverksdata, dyrka areal, etc. Disse dataene er lagt inn i Vann-nett og er brukt i det faglige karakteriseringsarbeidet (se vedlegg 1 om hvilke data kommunene er bedt å levere). Se også kapittel 1.3 for mer informasjon. Kommunene er også oppfordret til å invitere organisasjoner og privatpersoner til å gi innspill til hva som påvirker vannkvaliteten i kommunens vassdrag, havner, fjorder og grunnvannsforekomster. På Scenariokonferansen (se kapittel 4.1 for mer informasjon) presenterte kommunene viktige påvirkningsfaktorer, trender og fremtidig utvikling i kommunen som kan få betydning for vannmiljøet, samt viktige brukerinteresser. Disse innspillene er tatt med i karakteriseringen og arbeidet med utformingen av dette dokumentet

21 For mer informasjon om vannområdene og hvordan de er organisert se planprogrammets kapittel 6 18 og vannportalen/nordland. Vannområde Vesterålen Vannområde Vesterålen er kommet lengst i organiseringen i Nordland. De har utarbeidet et eget dokument som redegjør for de vesentlige vannforvaltningsspørsmål i vannområdet. Dette dokument går mer i dybden i beskrivelser av relevante utfordringer og problemstillinger enn det regionale dokumentet. Dokumentet vil kunne lastes ned her: Bidragsytere til karakteriseringen Fylkesmannen i Nordland er miljøfaglig ansvarlig og har også hovedansvaret med å få karakteriseringen på plass. Karakteriseringen i Nordland er basert på overvåkingsdata/undersøkelser, samt opplysninger fra regionale og lokale sektormyndigheter. Viktige bidragsytere er kommunene, Fylkesmannen, Fiskeridirektoratet, Kystverket, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Mattilsynet og Statens Vegvesen. Dataene er innhentet med utgangspunkt i en forventningsliste. Deretter har det vært gjennomført flere arbeidsmøter, samt oppfølging via telefon og e-post. Fylkesmannen har gjennomgått opplysningene og lagt disse inn i Vann-nett ( For mer informasjon se også kapittel 10 om arbeidet med kunnskapsgrunnlaget. Alle resultatene fra karakteriseringen er tilgjengelige i Vann-nett Samordning med andre oppgaver og planprosesser Virkningen av den regionale forvaltningsplanen Regionale planer kan i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) utarbeides for tematiske eller geografiske områder. Regionale planer skal legges til grunn for regionale myndigheters virksomhet, og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Den fremtidige forvaltningsplanen med tilhørende tiltaksprogram for vannregion Nordland skal med andre ord legges til grunn for etterfølgende sektorbeslutninger. Eksempelvis vil forvaltningsplanen være retningsgivende for eventuelle revisjoner av vannkraftkonsesjoner, saneringsplan for avløp (kommunedelplan), miljøplaner innen landbruket, opprydding i forurensede grunnlokaliteter eller sedimenter, driftsendringer på oppdrettsanlegg osv. Berørte myndigheters ansvar for oppfølging av lovverk og virkemidler ligger imidlertid fast i tråd med eksisterende ansvarsfordeling, og vedtak om oppfølgende tiltak vil dermed måtte hjemles i sektorlovverket. Det er sektormyndighetene som, innenfor sine ansvarsområder, har ansvar for å utrede forslag til typer tiltak. Vedtak om gjennomføring av de tiltakene som inngår i tiltaksprogrammet treffes av ansvarlig myndighet etter relevant lovgivning. Godkjent regional plan vil inngå i grunnlaget for sektormyndighetens saksbehandling. I sektormyndighetenes saksbehandling vil det bli foretatt ytterligere avklaringer og konkrete vurderinger av fordeler og ulemper ved de enkelte tiltak før endelig beslutning om tiltaksgjennomføring blir tatt. Her vil det også legges vekt på flere hensyn enn de som er vektlagt i planene. Sektormyndighetene har derfor adgang til å fatte vedtak som ikke er i samsvar med planen. Dersom det i oppfølgingsarbeidet blir aktuelt å fravike forutsetningene i den godkjente

22 planen, skal imidlertid vedkommende myndighet sørge for at vannregionmyndigheten er informert. Årsaken til fravik skal beskrives ved rapportering av selve tiltaksgjennomføringen. Forvaltningsplanen gir klare regionale og statlige signaler til kommunene i vannregionen og skal bidra til å samordne og styre arealbruken på tvers av kommune- og fylkesgrensene. Dersom en kommune fraviker retningslinjene, gir dette grunnlag for å fremme innsigelse til kommunens planer. I henhold til plan- og bygningsloven skal det til alle regionale planer utarbeides et handlingsprogram. Evaluering av måloppnåelsen i dette skal legges fram for fylkestinget en gang vært år. Planen må også tas opp til vurdering i forbindelse med utarbeiding av den regionale planstrategien en gang hvert fjerde år. Det følger av vannforskriften at vannforvaltningsplanene skal godkjennes av Kongen Forholdet til andre regionale planer Regional planstrategi og kunnskapsgrunnlag Fylkestinget i Nordland vedtok i juni 2012 Regional planstrategi for Nordland Denne redegjør for viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer i Nordland. Videre vurderer den langsiktige utviklingsmuligheter i fylket og tar stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging. Viktigheten av god vannkvaliteten i fylket er beskrevet i kunnskapsgrunnlaget til planstrategien. Dette kunnskapsgrunnlaget ble vedtatt av fylkestinget i juni Forvaltningsplanen er videre forankret i planstrategien, da utarbeidelsen av denne er en av de regionale planene som skal utarbeides i planperioden. Fylkesplan for Nordland I gjeldende fylkesplan for Nordland ( ) Vekstfylket som griper mulighetene 20, er forholdet til vannressurser og vannkvalitet tatt opp i en rekke sammenhenger. I hovedsak er dette knyttet til at 80 % av Nordlands befolkning bor mindre enn én kilometer fra havet samt at mye av næringslivet er basert på og lokalisert i dette området. I store deler av fylket er vannkvaliteten god både i sjø- og ferskvannsressursene, noe som igjen gir god kvalitet på produkter som utvinnes gjennom fiske og havbruk. For å legge til rette for en god regional utvikling i nordlandssamfunnet er det viktig å bevare god miljøtilstand i både sjø- og ferskvannsressursene, samt forbedre tilstanden der målet om minst god miljøtilstand ikke er nådd. Samtidig er det viktig at næringene som er basert på dette fortrinnet, gis mulighet til utvikling slik at de kan bidra med økt verdiskaping i landsdelen. Forsvarlig forvaltning av vannressursene i Nordland har stor betydning for miljøog bærekraftig utvikling. Utnyttelsen må være bærekraftig både med tanke på at ressursene ikke skal forbrukes, og at produksjonen ikke forurenser slik at vanntilstanden forringes. Arbeidet med vannforvaltning etter vannforskriften er også forankret i fylkesplanens handlingsprogram (Utviklingsprogram Nordland) for inneværende periode 21. Det vil vedtas en ny fylkesplan (Regional plan for Nordland) i løpet av Regional plan om små vannkraftverk Regional plan om små vannkraftverk ble vedtatt av fylkestinget i I denne planen er det et regionalpolitisk mål å bygge ut vannkraft der konsekvensene for andre

23 arealbruksverdier er akseptable. Nordland skal arbeide for økt produksjon av vannkraft tilsvarende 1,3 TWh i ny årlig produksjon innen I planen vises det også til at retningslinjene står i sammenheng med vannforskriften. Regional plan for Vefsna I henhold til St.prp. nr. 53 ( ) Verneplan for vassdrag avsluttende supplering, skal det utarbeides en regional plan for Vefsnavassdraget og dets nedbørsfelt. For å oppnå en helhetlig forvaltning av vannressursene i Nordland er det nødvendig at denne prosessen samordnes så langt som mulig med arbeidet etter vannforskriften. Dette gjelder både oppbygging av kunnskapsgrunnlag og tiltaksutforming. Mer informasjon om arbeidet finnes her: Regional plan Klimautfordringene i Nordland Regional plan Klimautfordringene i Nordland ble vedtatt av fylkestinget i Planen fremsetter viktigheten av at de tiltakene som foreslås i tiltaksprogrammet i den regionale forvaltningsplanen sees i sammenheng med kommende klimaendringer Andre vannforvaltningsoppgaver som er samordnet Dette punktet ønsker vi innspill til i høringen. De to beskrevne oppgavene er bare eksempler. «Regulantprosjektet» Bedre fiske i regulerte vassdrag i Nordland (Regulantprosjektet) har vært et langvarig samarbeidsprosjekt som ble startet opp i Et hovedformål med prosjektet har vært å gjennomføre fiskeribiologiske etterundersøkelser i regulerte vassdrag, som grunnlag for å vurdere aktuelle tiltak. Første prosjektperiode ble avsluttet i Vassdragsregulantene, Fylkesmannen, Statskog og Norges jeger- og fiskerforbund startet i 2007 en ny 5-årig prosjektperiode. I prosjektperioden blir det lagt økt vekt på fiskeforbedrende tiltak gjennom utforming av tiltaksplaner, iverksetting av tiltak, faglig oppfølging av lokalt tiltaksarbeid og utredning av effektive kultiveringsmodeller. Driftsassistanse Driftassistanse Vann og Avløp (VA) er en veiledningstjeneste som er etablert i samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og kommunene i Nordland. Det er etablert to organisasjoner, en for Nordre Nordland og en for kommunene på Helgeland. Driftsassistansen er et medlemsbasert samarbeidsorgan. Tjenesten er medlemsstyrt gjennom årsmøte, som består av alle medlemskommunene. Driftsassistansen gir direkte veiledning til de ansatte i VA-sektoren og er en pådriver i arbeidet med godkjenning av vannverk. Videre driver de med kompetanseheving, nettverksbygging både mellom kommunen og aktører innen VA-sektoren

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet

Kapittel 3 Formålet med planarbeidet Kapittel 3 Formålet med planarbeidet 3.1 Den nye vannforvaltningen Den nye vannforvaltningen i Norge er hjemlet i forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som siden 01.01.2007 har vært

Detaljer

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland

VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Notat VRUs innstilling til fastsettelse av planprogram for forvaltningsplan for vannregion Nordland Fra: Vannregionutvalget i vannregion Nordland (VRU) Til: Vannregionmyndigheten i Nordland Fylkesrådet

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/1538 VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN OG LEIRFJORD ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING Rådmannens innstilling: 1. Vannområdeutvalget

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 11/451-3 Klageadgang: Nei ARBEID I VANNOMRÅDE VEFSNFJORDEN/LEIRFJORDEN ORGANISERING OG KOSTNADSFORDELING.

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften i Nordland

Arbeidet med vannforskriften i Nordland Arbeidet med vannforskriften i Nordland Lars Ekker, rådgiver Seksjon for plan og miljø 22.11.2011 07.12.2011 1 Innhold Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Utfordringer i Nordland Organisering,

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad

Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord. Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Helhetlig vannforvaltning, fra fjell til fjord Vattenrådens dag, 21. februar, Karlstad Arne Magnus Hekne Miljørådgiver Trine Frisli Fjøsne Rådgiver vannforvaltning Innføringen/implementeringen av Eu`s

Detaljer

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune

Vedtak av regionale planer for vannforv altning 2016-2021 i Akershus fylkeskommune FYLKESADMINISTRASJONEN «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgisvedsvar) Anja Winger 21.12.2015 2011/21130-86/174041/2015EMNE K54 Telefon 22055645

Detaljer

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning.

Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Denne figuren gikk Anders gjennom i sitt foredrag, systematisk arbeid med vannforvaltning. Nå skal det handle om prosessen fram mot forvaltningsplan og tiltaksprogram Dette er milepælene i planprosessen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Siv Kristin Berge SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021)

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 2021) Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional

Detaljer

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten

Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Sunndal kommune Plan-, miljø- og næringstjenesten Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 2011/723-49 Kristin Lilleeng

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Helhetlig vannforvaltning i kommunene. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Helhetlig vannforvaltning i kommunene Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Fylkestinget vedtok den 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland

Detaljer

Høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål, vannregion Nordland

Høringsuttalelse vesentlige vannforvaltningsspørsmål, vannregion Nordland forum for natur og friluftsliv Nordland Fauske, 1. januar 2013 Vannregionmyndigheten i Nordland Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø E-post: post@nfk.no Høringsuttalelse Forum for Natur og Friluftsliv

Detaljer

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016

Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 Handlingsprogram for Finnmark vannregion og Norsk-finsk vannregion 2016 www.vannportalen.no Kystfisker ved Sørøya, Sørøya, Seiland og Kvaløya med innland vannområde. Foto: Tor Harry Bjørn Beskrivelse av

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - planprosessen - Anders Iversen, DN Målet med den nye, helhetlige vannforvaltningen: godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN

Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep. Anders Iversen, DN Mål, hovedprinsipper, sentrale begrep Anders Iversen, DN Oversikt 1. Innledning om vanndirektiv og vannforskrift 2. Organisering av arbeidet 3. Hovedgrep i vanndirektivet og vannforskriften 4. Fasene i

Detaljer

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND

MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND MEDVIRKNING- VANNFORSKRIFTEN I NORDLAND ORGANISERING For å nå en målsetting om en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet i Nordland, er det viktig å skape engasjement på alle nivåer

Detaljer

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften

Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Møte med Ofoten Regionråd - Arbeidet med vannforskriften Nordland fylkeskommune Rådgiver Lars Ekker 17.02.2011 24.02.2011 1 Innhold i presentasjonen Vannforskriften og den nye vannforvaltningen Organisering

Detaljer

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet

Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet Saknr. 16/666-2 Saksbehandler: Arne Magnus Hekne Vedtak av regional plan for vannforvaltning for vannregion Trøndelag og de norske delene av vannregion Bottenhavet 2016 2021 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet

Detaljer

Kapittel 6 Organisering av arbeidet

Kapittel 6 Organisering av arbeidet Kapittel 6 Organisering av arbeidet Fylkestinget Fylkesrådet (Styringsgruppe) Vannregionutvalget (VRU) Referansegruppe Sekretariat For VRU og Arb. utvalg Arb. utvalg Regionale sektorer Lofoten Vesterålen

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1

DRAMMEN KOMMUNE. Behandling: Enstemmig vedtatt. Side 1 av 1 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 146/14 Saksbeh. Frode Graff Arkivsaksnr. 14/11059-3 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.12.2014 Utvalg Bystyret HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING

Detaljer

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser

Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Forventninger til deltagelse, innhold og kvalitet på lokale tiltaksanalyser Seminar om tiltaksanalyser og tiltaksmodulen 10. april 2013 Rådgiver Katrine Erikstad Nordland fylkeskommune/ Vannregion Nordland

Detaljer

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg.

Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Høringsuttalelse på «Vesentlige vannforvaltningsspørsmål» for vannregion Nordland fra Sør Salten vannområdeutvalg. Bakgrunn Vannforskriften legger opp til en samordnet og tversektoriell forvaltningsmodell

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann - roller og ansvar - Anders Iversen 4. april 2011 Vannet renner på tvers av. Fylkesgrenser (11 vannregioner) Kommunegrenser (105 vannområder) Sektormyndigheters

Detaljer

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016

Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 Handlingsprogram for Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen - 2016 2. Høringsutkast Høringsfrist: 19. august 30. september 2015 Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion

Detaljer

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010

Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder. Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 Plan for karakterisering og overvåking av vannforekomster i Agder Seminar om Vanndirektivet, Kristiansand 30.09.2010 1 Prosjektet Oppdrag fra FM og FK i Aust-Agder, Vest- Agder og Rogaland (koordinert

Detaljer

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland.

Høringsdokumentet Vesentlige vannforvaltningsspørsmål - Vannregion Nordland tar opp viktige spørsmål knyttet til vannmiljøet i Vannregion Nordland. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Sverre Stokka Tlf: 75 10 18 05 Arkiv: K54 Arkivsaksnr.: 12/2923-6 HØRING OM "VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL" Rådmannens forslag til vedtak: Høringsdokumentet Vesentlige

Detaljer

Vannforskriften en gjennomgang av

Vannforskriften en gjennomgang av Vannforskriften en gjennomgang av sentrale bestemmelser Jenny Hanssen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for Fylkeskommunen, 22. september 2009 En oversikt Forholdet til plan- og bygningsloven

Detaljer

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier

2010 Framdriftsplan og suksesskriterier 2010 Framdriftsplan og suksesskriterier Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 27. januar 2010. Målet er godt vannmiljø sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene

Detaljer

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 10/2264-2 Arkivnr.: K54 Saksbehandler: Miljøvernkonsulent, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRING AV PLANPROGRAM - VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION VEST - VIKEN

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2017

HANDLINGSPROGRAM 2017 HANDLINGSPROGRAM 2017 REGIONALE VANNFORVALTNINGSPLANER FOR FINNMARK VANNREGION OG NORSK-FINSK VANNREGION 2016-2021 Langfjordelva - Lákkojohka. Foto: Tor Harry Bjørn. Revidert versjon 24.1.2017 www.vannportalen.no

Detaljer

Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263

Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263 Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen Tlf.: 75182278 Fax.: 75181263 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: Dato: 14/4053 Arne-Martin Husby, 75 18 22 78 FA-J80 30.12.2014 Nordland Fylkeskommune 8048

Detaljer

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune

Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland. Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Status for arbeidet med vannforskriften i Nordland Rådgiver Katrine Erikstad, Nordland fylkeskommune Disposisjon 1. Kort om arbeidet med vannforskriften 2. Status og videre arbeidet 3. Hvorfor er kommunene

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging. Kerry Agustsson Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram - prosess og oppfølging Kerry Agustsson Innhold Planlegging vs. Planlaging Planprosessen Utarbeidelse av regional plan - samarbeidsarenaer Status og virkning

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Trøndelag Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Trøndelag Høringsdokument Høringsperiode 1.7.2012 31.12.2012 www.vannportalen.no/trondelag Vannregion Trøndelag Vedtatt av Vannregionutvalget

Detaljer

Jo Halvard Halleraker

Jo Halvard Halleraker Vannmiljøet i Norge og de viktigste påvirkningsfaktorene Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25.-26. oktober 2007 EUs Vanndirektiv og systematisk

Detaljer

Vann-Nett og vanndirekstivet. Lars Stalsberg, Norges vassdrags- og energidirektorat Bø, 13. januar 2011

Vann-Nett og vanndirekstivet. Lars Stalsberg, Norges vassdrags- og energidirektorat Bø, 13. januar 2011 Vann-Nett og vanndirekstivet Lars Stalsberg, Norges vassdrags- og energidirektorat Bø, 13. januar 2011 Hvem gjør hva i arbeidet med vanndirektivet i Norge? kortversjon... Arbeidet med vanndirektivet ledes

Detaljer

VRM og forventninger til arbeidet i VO

VRM og forventninger til arbeidet i VO VRM og forventninger til arbeidet i VO Nordland fylkeskommune Rådgiver/Lars Ekker 17.03.2011 19.03.2011 1 Innhold Generelt om roller og organisering Hvilke forventninger har vi til vannområdene og arbeidet

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning - og felles virkelighetsforståelse. Yngve Svarte Avdelingsdirektør Direktoratet for naturforvaltning

Helhetlig vannforvaltning - og felles virkelighetsforståelse. Yngve Svarte Avdelingsdirektør Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig vannforvaltning - og felles virkelighetsforståelse Yngve Svarte Avdelingsdirektør Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig vannforvaltning - og felles virkelighetsforståelse Hvordan får vi

Detaljer

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder

Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge. Anders Iversen, prosjektleder Vattenförvaltning og åtgärdsprogram i Norge Anders Iversen, prosjektleder Norge-Finland Norge www.dirnat.no Vattenförvaltning i Norge Vannforskriften. Organisering i Norge. 1. og 2. syklus i Norge. Beslutninger.

Detaljer

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland

Kommunens oppfølging av vannforskriften. Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Kommunens oppfølging av vannforskriften Rådgiver, Lars Ekker Nordland fylkeskommune/ vannregionmyndigheten i Nordland Innhold Kort om regional plan for vannforvaltning for Vannregion Nordland og Jan Mayen

Detaljer

intern evaluering i direktoratene

intern evaluering i direktoratene Forslag til tema og hjelpespørsmål for intern evaluering i direktoratene Versjon 150917 Hensikten med denne evalueringen er intern: hvordan etatene selv har deltatt i og opplevd planperioden, og forbedringspunkter

Detaljer

Vannregion Nordland PLANPROGRAM. for forvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen 2012-2021. www.vannportalen.

Vannregion Nordland PLANPROGRAM. for forvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen 2012-2021. www.vannportalen. Vannregion Nordland PLANPROGRAM for forvaltningsplan med tiltaksprogram for vannregion Nordland og Jan Mayen 2012-2021 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland Vedtatt av fylkesrådet

Detaljer

Kapittel 2 Vannregion Nordland

Kapittel 2 Vannregion Nordland Kapittel 2 Vannregion Nordland Vannregion Nordland strekker seg i all hovedsak fra fylkesgrensen mot Nord-Trøndelag i sør til fylkesgrensen mot Troms i nord, og fra svenskegrensen i øst og til 1 nautisk

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016

Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Forslag til Handlingsprogram for Finnmark vannregion og grensevassdragene 2016 Høringsforslag 01.10.2014 Finnmark vannregion og norsk del av den norskfinske vannregionen Tana, Pasvik og Neiden 2016-2021

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen

Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen Regionale vannforvaltningsplaner Et nytt regime? Tor Simon Pedersen 19.6.2015 Dypdykk i vann! Vannseksjonen 17.02.2014 Vannforvaltning i Norge Regionale vannforvaltningsplaner Hvordan står det til med

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget Fylkesutvalget Samferdsel, miljø og klimakomiteen Saksnr.: 2015/14720 Løpenr.: 85081/2015 Klassering: K54 Saksbehandler: Hilde Rønning Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkestinget 2011-2015 02.12.2015 Fylkesutvalget 2011-2015

Detaljer

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles

Vannregionene danner utgangspunktet for arbeidet med vannforvaltningsplaner. Arbeidet skal bringe oss nærmere en felles Vannforvaltning Innholdsfortegnelse 1) Vannregioner - kart 2) Vannregionmyndigheter - kart 3) Økosystembasert forvaltning Vannforvaltning Publisert 24.06.2009 av Miljødirektoratet ja Godt vannmiljø er

Detaljer

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON:

FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: 331 FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: UTKAST TIL FORSKRIFT OM RAMMER FOR VANNFORVALTNINGEN - GJENNOMFØRINGAV RAMMEDIREKTIVET FOR VANN I NORGE Forskriften foreslår to alternativer mht. inndeling av

Detaljer

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen

Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Kapittel 5 Temaer og aktiviteter i planprosessen Arbeidet som skal gjennomføres i perioden 2010 2015 kan grovt deles inn i fem prosesser: 1. Gjennomføring og rullering av forvaltningsplan og tiltaksprogram

Detaljer

Planprogrammet

Planprogrammet Planprogrammet 2010-2015 Lars Ekker Rådgiver, enhet for plan og miljø 29.10.2010 s. 1 Foto: Crestock.com Innhold Hva er hensikten med planprogrammet? Hvem er målgruppen? Kravene til et godt planprogram

Detaljer

Beskrivelse av planen

Beskrivelse av planen Beskrivelse av planen Regional plan for vannregion Nordland ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015 (FT-sak 179-2015). Planen er utarbeidet i tråd med forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Detaljer

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS

2/13 13/ /13 GJENNOMGANG AV FORSLAG TIL VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL - VANNREGION TROMS Næringsetaten SAKSLISTE Utvalg: : 06.06.2013 Tid: 10:30-00:00 Møtested: Fylkeshuset Saksnr. Arkivsaksnr. Løpenr. Gradering Tittel 1/13 13/1232-9 20460/13 FORLENGELSE AV OPPNEVNELSE AV VANNREGIONUTVALGET

Detaljer

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering

Dagsorden. 1. Organisering i vannregionen. 2. Fylkesmannens rolle. 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Dagsorden 1. Organisering i vannregionen 2. Fylkesmannens rolle 3. Rolle og oppgaver VRM/øvrige fylkeskommuner Handlingsprogram Årsrapportering Planrullering Planprogram 4. Informasjon Forvaltningsplan

Detaljer

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning

Samling for FK og FM jan Planprogrammet. Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Samling for FK og FM 27. 28. jan. 2010 Planprogrammet Jenny Hanssen og Anders Iversen, Direktoratet for naturforvaltning Planprogrammet Krav i regelverket en oversikt Ot.prp. nr 32 (2007 2008) Planprogrammet

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet, Grensevassdragene 2016-2021 Foto: Arne Magnus Hekne vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional

Detaljer

1.3 Når skal medvirkning skje?

1.3 Når skal medvirkning skje? 1.3 Når skal medvirkning skje? Virkelig medvirkning er når man har reell mulighet for å påvirke resultatet. Størst mulighet til påvirkning har man ved utarbeidelsen av de ulike dokumentene, altså i forkant

Detaljer

Arbeidet med vannforskriften Status

Arbeidet med vannforskriften Status Arbeidet med vannforskriften Status Rådgiver/Lars Ekker 06.03.2012 1 Innhold Kort om vannforskriften Status og videre fremdrift Gjennomgang av vannområdene i nordre del av Nordland Litt om ansettelse av

Detaljer

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms HANDLINGSPROGRAM

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms HANDLINGSPROGRAM Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 HANDLINGSPROGRAM Høringsdokument 6.7-7.9 2015 1 Beskrivelse av handlingsprogrammet Dette handlingsprogrammet er en del av Regional forvaltningsplan

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION ROGALAND 2016-2021 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 04.11.2015 2010/3916-36288/2015 / M10 Saksbehandler: Berit Weiby Gregersen Saksnr. Utvalg Møtedato 15/128 Fylkesutvalget 24.11.2015 15/87 Fylkestinget 08.12.2015 REGIONAL

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset Arkivsaksnr.: 12/1446-2 Arkivnr.: K54 &13 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset HØRINGSUTTALELSE TIL DOKUMENTET VESENTLIGE VANNFORVALTNINGSSPØRSMÅL FOR VANNREGION VEST-VIKEN

Detaljer

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011

Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning. Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Vannforskriften Helhetlig vannforvaltning Anne Fløgstad Smeland, Prosjektleder, vannområdene i Øst-Finnmark Vannsamlinger november 2011 Alle er opptatt av vann: Drikkevann Fiske og friluftsliv Badevann

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann

Fylkesmannen i Oppland. EU s rammedirektiv for vann EU s rammedirektiv for vann Direktivet omfatter Innlandsvann (innsjøer, dammer, elver, bekker) Brakkvann Kystvann Grunnvann Vanndirektivet - mer enn et vannkvalitetsdirektiv Mange ulike typer belastninger

Detaljer

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter

Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Kraftbransjen og vanndirektivet - Regionvise kontaktmøter Vinter 2012 Geir Taugbøl Det blir laget en plan for «ditt» vann Alle vannforekomster skal inngå i en forvaltningsplan under vanndirektivet Potensielt

Detaljer

Prosjektplan for Vassområde Vest

Prosjektplan for Vassområde Vest Prosjektplan for Vassområde Vest Bakgrunn Arbeidet med regionale forvaltningsplaner for vann er hjemlet i Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som er en verifisering av EUs rammedirektiv

Detaljer

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya

Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannområdet Altavassdraget/Loppa/Stjernøya Versjon nr. 1 / 25.mai 2012 UTKAST TIL ARBEIDSUTVALGET 1 Forord Norge har gjennom vannforskriften forpliktet seg til at vannet

Detaljer

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning

Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann. Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Helhetlig forvaltning av vassdrag og kystvann Line Fjellvær, Direktoratet for naturforvaltning Foto: Jo H. Halleraker Foto: Vegdirektoratet Foto: Magnus Voje Foto: Direktoratet for naturforvaltning Foto:

Detaljer

Utfordringer for vannet i Nordland

Utfordringer for vannet i Nordland Utfordringer for vannet i Nordland Rådgiver Katrine Erikstad Seksjon for plan og miljø 29.08.2012 29.08.2012 1 Innhold Kort om arbeidet med vannforskriften Hva er vesentlige vannforvaltningsspørsmål? Hva

Detaljer

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms : HANDLINGSPROGRAM

Regional forvaltningsplan for vannregion Troms : HANDLINGSPROGRAM Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 6-202: HANDLINGSPROGRAM Beskrivelse av handlingsprogrammet Dette handlingsprogrammet er en del av Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 6-202. Handlingsprogrammet

Detaljer

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021

Høringsuttalelse fra Sel kommune til Forslag til regional plan for vannforvaltning og regionalt tiltaksprogram for vannregion Glomma 2016-2021 SEL KOMMUNE Østfold fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2007/161/49/K54 Ingunn Synstnes 16.12.2014 ingunn.systnesgsencommune.no Høringsuttalelse

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Helhetlig vannforvaltning Vannområde Hallingdal 19. juni 2009 Innledning Bakgrunn Organisering i Geografisk inndeling Vannområde Hallingdal 1 EUs vanndirektiv og vannforskriften EUs rammedirektiv for vann

Detaljer

Helhetlig vannforvaltning

Helhetlig vannforvaltning Program Helhetlig vannforvaltning Vanndirektivet bakgrunn, hovedprinsipper og gjennomføring Berit Weiby Gregersen, Aust-Agder fylkeskommune Vanndirektivet Helhetlig vannforvaltning i hele Europa Et gigantisk

Detaljer

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften

Nå er vi i gang. - status for gjennomføring av Vannforskriften Nå er vi i gang - status for gjennomføring av Vannforskriften Anders Iversen Seniorrådgiver, prosjektleder Vanndirektiv/Vannforskrift Direktoratet for naturforvaltning Oversikt 1. Tilbakeblikk på gjennomføringen

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Evaluering av vannforvaltningsarbeidet 2010-2015 Hvor enig eller uenig er du i at arbeidet med vannforskriften bidrar til at vi nærmere oss målene som er beskrevet

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Hva vet vi om vannmiljøet så langt? Kristin B. Klaudiussen Rådgiver, Fylkesmannen i Nordland

Hva vet vi om vannmiljøet så langt? Kristin B. Klaudiussen Rådgiver, Fylkesmannen i Nordland Hva vet vi om vannmiljøet så langt? Kristin B. Klaudiussen Rådgiver, Fylkesmannen i Nordland Innhold Karakterisering hva er det? Ansvarsfordeling Hvor langt vi er kommet på ulike tema Hvor man finner resultatene

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma

Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune til Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Glomma Østfold fylkeskommune Vannregionmyndigheten for Glomma Postboks 220 1702 SARPSBORG Deres referanse Vår referanse Klassering Dato 2010/8218-52-156931/2012-PEHL M10 14.12.2012 Høringsuttalelse fra Fredrikstad

Detaljer

HØRING AV REGIONSLPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND 2016-2021

HØRING AV REGIONSLPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Vannregion Rogaland VMR Rogaland Fylkeskommune Pb. 130 4001 Stavanger 19.12.2014 BERGEN HØRING AV REGIONSLPLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Innledning Viser til Rogaland

Detaljer

Vannforskriftens hverdagslige utfordinger. Miljøringen Temamøte Vannforskriften 21. november 2012 - Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten

Vannforskriftens hverdagslige utfordinger. Miljøringen Temamøte Vannforskriften 21. november 2012 - Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Vannforskriftens hverdagslige utfordinger Miljøringen Temamøte Vannforskriften 21. november 2012 - Fylkesmannen i Vest-Agder Solvår Reiten Innhold i presentasjonen Forurenset sjøbunn: Tiltak i Kristiansandsfjorden

Detaljer

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/

Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR Dok:80/ Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Sør-Trøndelag fylkeskommune Erling Skakkes gate 14, Fylkeshuset 7004 Trondheim Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: (bes oppgitt ved svar) Dato 2014/858-6/K70/RUNGAR

Detaljer

Handlingsprogram 2016

Handlingsprogram 2016 Handlingsprogram 2016 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 2021 Foto: Svein Erik Skøien vannportalen.no/glomma Handlingsprogram for regional plan for vannforvaltning i vannregion

Detaljer

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning

Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Vår satsing på medvirkning for bedre vannforvaltning Åsa Renman, vannkoordinator FRIFO - Friluftslivets fellesorganisasjon SABIMA - Samarbeidsrådet for biologisk mangfold SRN - Samarbeidsrådet for Naturvernsaker

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 K70 Arkivsaksnr.: 14/11059-1 Dato: 12.11.14 HØRING - REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM FOR VANNREGION VESTVIKEN, VANNOMRÅDENE

Detaljer

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer!

Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Foto: Nils J. Tollefsen Foto: Vegard Næss Foto: Oddvar Johnsen Regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram Om arbeidsmetoder og prioriteringer! Nasjonal høringskonferanse, 28. oktober 2014 V/ Vegard

Detaljer

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND

GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND Saksutredning: GODKJENNING FOR UTSENDELSE PÅ 2. GANGS HØRING REGIONAL PLAN OG REGIONALT TILTAKSPROGRAM, OG HANDLINGSPROGRAM PÅ HØRING VANNREGION ROGALAND 2016-2021 Trykte vedlegg: - Høringsforslag for

Detaljer

Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utval 117/14 16.12.2014 Kommunest ret 110/14 17.12.2014

Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utval 117/14 16.12.2014 Kommunest ret 110/14 17.12.2014 Lørenskog kommune Klassering: M10, &13 Arkivsak: 05/5729/22 Saksbehandler: Lone Skjonhaug Utvalg Saksnummer Møtedato Teknisk utval 117/14 16.12.2014 Kommunest ret 110/14 17.12.2014 Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Versjon 2.1 (28.01.13)

Versjon 2.1 (28.01.13) Versjon 2.1 (28.01.13) Jan Habberstad FORSLAG1 1 FORSLAG2 www.trondelag.com FORSLAG3 Sigurd Kristiansen 2 FORSLAG4 www.larbak.com 3 Vedtatt av Vannregionutvalget i Vannregion Trøndelag Dato Vannregionmyndigheten

Detaljer

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken

Høringsforslag Handlingsprogram for vannregion Vest Viken 1 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest Viken 2016 2021 sendes på høring i perioden 1. juli 31. desember 2014. Planen består av fire dokumentpakker: 1. Regional plan for vannforvaltning

Detaljer

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) Jo Halvard Halleraker Direktoratet for naturforvaltning (DN) johh@dirnat.no Når vi målene? Hvor trengs nye tiltak? Karakterisering & analyse av miljøtilstand Skal danne grunnlaget for: Behov for videre

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess

Fylkeskommunen, nye oppgaver fra Vannforvaltning, - plan og prosess Fylkeskommunen, nye oppgaver fra 1.1.2010 Vannforvaltning, - plan og prosess Sammen om vannet Tidligere - aksjonsbaserte prosjekter : Mjøsaksjonen Miljøpakke Grenland Aksjon Vannmiljø Rein Fjord Fokus

Detaljer

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken

Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken Handlingsprogram for vannregion Vest-Viken 2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken

Detaljer

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND

Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling /14 HØRING - FORVALTNINGSPLAN FOR VANNREGION ROGALAND Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe Tlf 51 42 98 00 SÆRUTSKRIFT AV MØTEBOK Behandla i: Møtedato: Sak nr: Hovudutval for lokal utvikling 25.11.2014 87/14 Saksbehandler: Svein Oftedal Arkiv: 121 K70 Arkivsak:

Detaljer

Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1

Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1 Handlingsprogramfor vannregionvest-viken2016 1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest - Viken 2016-2021 består av tre dokumenter: 1. Regional plan f or vannforvaltning i vannregion Vest -

Detaljer

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING

VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING VANNFORSKRIFTENS PLANFASER, NASJONAL OG REGIONAL ORGANISERING 1 Vannforskriften gjennomfører Vanndirektivet i norsk rett Forskrift om rammer for vannforvaltningen (heretter vannforskriften), trådte i kraft

Detaljer

Audnedal kommune og Vannforskriften

Audnedal kommune og Vannforskriften Audnedal kommune og Vannforskriften Informasjon for Audnedal kommunestyre 11. april 2013 ved Stig Skjævesland, Prosjektleder for Vannområdet Mandal-Audna Tema: Vannforskriften Hvordan kan vi best ta vare

Detaljer

Fylkeskommunen som prosessleder

Fylkeskommunen som prosessleder Fylkeskommunen som prosessleder Anders Iversen - Direktoratet for naturforvaltning. 22. september 2009. Fylkeskommunen som prosessleder 1. Hva skal gjøres, og hvem gjør hva? 2. Regional samordning. 3.

Detaljer

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms:

Høringssvarskjema for høringsdokumenter Vannregion Troms: Hva Regional vannforvaltningsplan side 10 Omtale av samarbeid mellom vannregion Troms og tilsvarende myndighet i Finland er feil Regionale myndigheter i Norge og Finland utarbeider et felles, overordnet

Detaljer