MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3"

Transkript

1 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 80/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER /09 09/2286 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - LYSEFJORDEN RIDE OG KJØREKLUBB INVESTERING 82/09 07/1176 SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN MOLDHUSBAKKANE, SKEIE- DEL AV GNR. 34/ Før behandlinga av sakene tek til, vil administrasjonen orientera om Os i Tio. Medlemmer som ikkje kan møta må snarast melda frå til Os kommune, tlf Varamedlemmer møter berre etter særskild innkalling. Os, Terje Søviknes Ordførar Knut Terje Rekve Rådmann Dei politiske partia har medlemsmøte som følgjer: Parti Dato Kl. Stad Arbeiderpartiet Os Ungdomsskule Fremskrittspartiet Rådhuset, Kommunestyresalen Høgre Rådhuset, Varaordføraren sitt kontor Kristelig folkeparti Rådhuset, Formannskapssalen Tverrpolitisk Saml.liste Servicesenteret, Gamleheimshagen Senterpartiet Os Folkebibliotek Sosialistisk Venstreparti Rådhuset, Liafjellet Venstre Rådhuset, Kantina ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

2 Sak 80/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Kommunestyret tek Avkastningsrapport frå Grieg Investor AS pr September 2009 som melding. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

3 Sak 80/09 Vedlegg: 1. Avkastningsrapport frå Grieg Investor As pr September 2009 Saksopplysningar: Vedlagt følgjer Avkastnignsrapport frå Grieg Investor As pr September Det har ikkje vore nokon endrignar i september månad. Os, Kenneth Stokke Rekneskapssjef Side 3 av 14

4 Sak 81/09 MØTEBOK KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - LYSEFJORDEN RIDE OG KJØREKLUBB INVESTERING Saksbehandlar: Jonny Haugland Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 09/2286 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 94/09 Os Formannskap PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til vedtak: Os kommunestyre er positiv til å gje garanti for lån til Lysefjorden Ride og Kjøreklubb til bygging av ny ridebane på inntil kr for å sikra mellomfinasiering. Garantien vert gjeven som simpel kausjon, og fell vekk ved utbetaling av spelemidlar frå Hordaland fylkeskommune, likevel seinast etter 10 år. Føresetnad for garanti er lånetilsegn frå banken. Os, Knut Terje Rekve Rådmann ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

5 Sak 81/09 Vedlegg: 1. Søknad frå Lysefjorden ride og kjøreklubb med budsjett og finansiering 2. Brev frå Dnb vedkommande lånetilsegn 3. Retningsliner for kommunale garantiar Saksopplysningar: Lysefjorden ride og kjøreklubb vart etablert i 1995 og har halde til på ridesenteret på Kalvatræ i Lysefjorden. Frå 1998 har Lysefjorden kjøre og rideklubb saman med Os Hestesportsenter teke ansvar for drift og vedlikehald av eksisterande ridebane og frå 2008 gav Os formannskap i sak 71/08 disposisjonsretten på ridebanen til Lysefjorden ride og kjøreklubb. Aktiviteten i laget har heile tida vore aukande og behovet for ei utviding og oppgradering avridebanen er nødvendig. Samtidig med utvidinga er det også viktig å få ein bane som tilfredstiller internasjonale mål for å kunne arrangere større stemner. Kommunale garantiar/vurdering Os kommune har vedteke at ein skal vere restriktive med å gje garantiar. Å gje garanti vil vere i samsvar med tidlegare garantiar til liknande tiltak. Det har vore praksis for å gje garanti på lån i påvente av utbetalte spelemidlar. Spelemidlane vert gjevne etter faste reglar, og er såleis sikre pengar når dei vilkåra er oppfylte. Dei vert alltid utbetalt til kommunen. Kostnadsoverslag Anlegget har ei total kostnadsramme pålydande Finansiering Spelemidlar/lån kr Eigenkapital kr Dugnad kr Gåver/rabattar kr Sum kr Utvidinga og bygginga av ny ridebane kjem inn under, og ein kan søkje om spelemidlar på inntil ein tredjedel av kostnaden. For tida er det i Os kommune, grunna mange søknader ei ventetid på minimum 5 år før ein kan rekna med utbetaling av tildelte spelemidlar. Dette er bakgrunnen for at klubben søkjer om garanti for lån i påvente av utbetalte spelemidlar. Framlegg til tilråding Os kommunestyre er positiv til å gje garanti for lån til Lysefjorden Ride og Kjøreklubb til bygging av ny ridebane på inntil kr for å sikra mellomfinansiering. Garantien vert gjeven som simpel kausjon, og fell vekk ved utbetaling av spelemidlar frå Hordaland fylkeskommune, likevel seinast etter 10 år. Føresetnad for garanti er lånetilsegn frå banken. Os den Jonny Haugland Nestleiar kulturavdelinga Side 5 av 14

6 MØTEBOK SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN MOLDHUSBAKKANE, SKEIE- DEL AV GNR. 34/3 Saksbehandlar: Widar Sorø Arkiv: GEO R0709 Arkivsaksnr.: 07/1176 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 259/07 Plan- og bygningsutvalet PS /07 Råd for funksjonshemma PS /08 Plan- og bygningsutvalet PS /08 Os eldreråd PS /08 Råd for funksjonshemma PS /09 Os eldreråd PS /09 Råd for funksjonshemma PS /09 Plan- og bygningsutvalet PS /09 Os kommunestyre PS /09 Os kommunestyre PS Framlegg til tilråding: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner Os kommunestyre framlegg til reguleringsplan for Moldhusbakkane, del av gnr. 34, bnr. 3 datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner. Os, Haldor Fosse Teknisk sjef ADRESSE TELEFON WEB/EPOST INFO Rådhuset Sentralbord: Bankgiro: Torggata 7 Telefax: Org.nr.: Pb.84, 5202 Os Dir. innval:

7 Behandling i Os kommunestyre i møte Saka vart utsett til p.g.a dårleg tid. Saka vart utsett. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Gustav Bahus (Frp) fremja på vegne av Frp/H følgjande framlegg til vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner Os kommunestyre framlegg til reguleringsplan for Moldhusbakkane, del av gnr. 34, bnr. 3 datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, når følgjande i føresegnene er retta; Presisering av at vegen frå Fv 159 med fortau, rundkøyring, lys og fartshumper skal utarbeidast i henhold til planframlegget før utbygging av heile området. Leikeareala må vera ferdig opparbeid og skjermast frå veg/parkering med gjerde og hekk før innflytting i første bustad og før barnehagen vert tatt i bruk Trafikksikringsplan for anleggsperioden skal utarbeidast. Denne planen skal sendast inn og vera godkjent av Teknisk område før arbeid i området vert sett i gong. Framlegget vart samrøystes vedteke. I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner Os kommunestyre framlegg til reguleringsplan for Moldhusbakkane, del av gnr. 34, bnr. 3 datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, når følgjande i føresegnene er retta; Presisering av at vegen frå Fv 159 med fortau, rundkøyring, lys og fartshumper skal utarbeidast i henhold til planframlegget før utbygging av heile området. Leikeareala må vera ferdig opparbeid og skjermast frå veg/parkering med gjerde og hekk før innflytting i første bustad og før barnehagen vert tatt i bruk Trafikksikringsplan for anleggsperioden skal utarbeidast. Denne planen skal sendast inn og vera godkjent av Teknisk område før arbeid i området vert sett i gong. Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Rådet drøfta seg fram til følgjande samrøystes tilråding: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne opprettheld uttalen sin frå vedk. reguleringsplan for Moldhusbakkane. Rådet syner til diskriminerings- og tilgjengelova om kom om at alle offentlege bygg skal vera universelt utforma. Rådet føreset at barnehagen vert universelt utforma. Rådet gjer merksam på at det er trong for å utarbeida lokale retningsliner for universell utforming. Side 7 av 14

8 Behandling i Os eldreråd i møte Rådet drøfta seg fram til følgjande samrøystes vedtak: Eldrerådet ber om at omsynet til landbruket og dyrka mark vert vurdert også i denne saka. Rådet har elles ingen merknader til reguleringsplanen for Moldhusbakkane. Eldrerådet ber om at eit medlem av rådet får vera med Plan- og bygningsutvalet på synfaring. Asbjørn Nicolaysen vert vald til å ta dette vervet. Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Rådet drøfta seg fram til følgjande tilråding: Råd for funksjonshemma tek reguleringsplan Moldhusbakkane til orientering og ber om å få detaljert plan til uttale når den føreligg. Rådet føreset at infrastrukturen er til stades før feltet vert teke i bruk. Rådet føreset og at tilgjenge til og i området vert universelt utforma. Behandling i Os eldreråd i møte Rådet drøfta seg fram til følgjande vedtak: Eldrerådet har ingen merknader til oppstart av reguleringsplan for Moldhusbakkane, Skeie. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Borghild Borgen (Ap) kom med framlegg om å leggja vurdering av skulekapasitet inn rekkefølgebestemmingane som eit vilkår. Dette framlegget fekk 3 (Tvs, Ap, Sp) røyster og fall Terje Sperrevik (Tvs) kom med framlegg om at planområde utvides og fortau skal ned til fylkesvegen skal leggast inn i planen. Fortauet skal vera ferdig bygd før arbeidet i feltet vert satarta opp. Dette framlegget fekk 3 (Tvs, Ap, Sp) røyster og fall. Terje Sperrevik (Tvs) fremja etter dette alternativt vedtak: I medhald av i plan- og bygningslova gjer Plan- og bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å ikkje leggja framlegg til reguleringsplan for Moldhusbakkane, Del av gnr. 34, bnr. 3 datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn. Dette grunngjeve med at planframlegget er i strid med gjeldande overordna kommuneplan. Dette framlegget fekk 3 (Tvs, Ap, Sp) røyster og fall. Side 8 av 14

9 Gustav Bahus (Frp) kom med framlegg om at planen skal utvidast til å omfatta veg fram til FV 159 og at trafikksikringstiltak og fortau fram til Fv skal leggast inn i planen. Dette vart samrøystes vedteke. Administrasjonen sitt framlegg til vedtak vart etter dette vedeteke med 6 mot 3(Tvs, Ap, Sp) røyster. I medhald av i plan- og bygningslova gjer Plan- og bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for Moldhusbakkane, Del av gnr. 34, bnr. 3 datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn når følgjande kulepunkt er retta opp: Leikeareal aust på planen på 1000 m 2 kan ikkje inngå i barnehagen sitt uteområde i opningstida til denne. Byggjeliner må leggjast inn på tomt 4,5,6 og barnehagen. Reguleringsplanen skal utvidast til å omfatta veg fram til FV 159. Trafikksikringstiltak og fortau fram til Fv skal leggast inn i planen Behandling i Råd for funksjonshemma i møte Samrøystes vedtak som innstillinga. Råd for funksjonshemma har ingen merknader til oppstart av reguleringsplanarbeid for Moldhusbakkane, del av gnr. 34/3. Når endeleg regulerinsplan ligg føre, vil rådet ha planen til uttale. Behandling i Plan- og bygningsutvalet i møte Terje Sperrevik (Tvs) fremja alternativt vedtak: Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) kan ikkje godkjenne, i samsvar med og 30 i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Moldhusbakkane, Skeie del av gnr. 34/3. Grunngjeving er at det er i strid med gjeldande arealdel til kommuneplanen. Alternativet frå Sperrevik fekk 4 røyster (1Tvs, 1Ap, 1Krf, 1Uavh) og fall. Administrasjonen sitt framlegg vart med dette vedteke. Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjenner, i samsvar med og 30 i plan- og bygningslova, at det vert varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Moldhusbakkane, Skeie del av gnr. 34/3. Det skal vere med krav om kloakk-kapasitet. Side 9 av 14

10 Vedlegg: 1.1 Skildring m/komm. til innkomne merkn. rev dat Reguleringsføresegner rev dat Utsnitt høyringsutkast til ny arealplan dat Vedtak mø Nore Neset skule dat Statens vegvesen dat Barnetalsmannen, Os kommune dat FAU v/steinar Størkson dat Råd for funksjonhemma, Os kommune mø Os eldreråd mø Hordaland Fylkeskommune dat BKK NETT AS dat Nils og Arne Skeie dat Odd Kåre Hjertholm dat Stiftelsen Nore Neset Aktivitetshus, v/tor Inge Døsen dat Tilgrensande naboar v/bjarte Storum dat Eige vedlegg: Utkast til reguleringsplan i A3 (fargar) dat Høyringsutkast til arealdel til kommuneplan dat Nye vedlegg: 3.5 Brev frå A. Røberg, T. I. Døsen og O. H. Lunde dat Brev frå Arne Skjeie og Nils Skjeie dat Saksopplysningar: 1.0 GRUNNLAG FOR PLANEN. Forvaltningsstyret (det faste utval for plansaker) godkjente i møte , sak 259/07, at det vart varsla oppstart av arbeid med privat reguleringsplan for Moldhusbakkane, Skeie del av gnr. 34/3. Det vart i vedtak også tatt med at det skal vere med krav om kloakkkapasitet. Saka var oppe til 1. gongsbehandling i Plan- og bygningsutvalet , sak 83/08, og følgjande vedtak vart gjort: I medhald av i plan- og bygningslova gjer Plan- og bygningsutvalet (det faste utvalet for plansaker) vedtak om å leggja framlegg til reguleringsplan for Moldhusbakkane, Del av gnr. 34, bnr. 3 datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, ut til offentleg ettersyn når følgjande kulepunkt er retta opp: Leikeareal aust på planen på 1000 m 2 kan ikkje inngå i barnehagen sitt uteområde i opningstida til denne. Byggjeliner må leggjast inn på tomt 4,5,6 og barnehagen. Reguleringsplanen skal utvidast til å omfatta veg fram til FV 159. Trafikksikringstiltak og fortau fram til Fv skal leggast inn i planen Planframlegget vart retta etter kulepunkta i vedtak, samt at planområdet vart utvida nordover med offentleg føremål med tanke på ei utviding av Nore Neset skule. I høve til utvidinga vart den meldt i avisane og planen låg ute til høyring frå tida til Saka var oppe til 2. gongsbehandling den , sak 174/09, og det vart gjort følgjande vedtak: I medhald av 27-2 i plan- og bygningslova godkjenner Os kommunestyre framlegg til reguleringsplan for Moldhusbakkane, del av gnr. 34, bnr. 3 datert , med tilhøyrande reguleringsføresegner, når følgjande i føresegnene er retta; Side 10 av 14

11 Presisering av at vegen frå Fv 159 med fortau, rundkøyring, lys og fartshumper skal utarbeidast i henhold til planframlegget før utbygging av heile området. Leikeareala må vera ferdig opparbeid og skjermast frå veg/parkering med gjerde og hekk før innflytting i første bustad og før barnehagen vert tatt i bruk Trafikksikringsplan for anleggsperioden skal utarbeidast. Denne planen skal sendast inn og vera godkjent av Teknisk område før arbeid i området vert sett i gong. Føresegnene er no retta i samsvar med kulepunkta i vedtaket. Føremål med planen er å tilretteleggje for bustadbygging og barnehage, samt sikre areal i høve til utviding av skulen. Planområdet ligg på Nore Neset og er utvida frå om lag 23 daa til 81 daa. Området er i arealdelen til kommuneplan sett av til LNF-område samt eit område i nore delen på om lag 10 daa som er sett av til framtidig friområde. Planområdet grensar i nord til LNF-område og bustadområde i sør. I høyringsutkast til ny arealdel er området sett av til; bustad område med særskilt angitt almennytte (barnehage) offentleg føremål framtidig friområde (heilt nord i planområdet) Med unntak av framtidig friområde nord i planomådet er planframlegget i tråd med høyringsutkastet til arealdel. Det er kome inn 8 fråsegn frå offentlege instansar og 4 private merknader. Planen er utarbeida av Harald Bjørndal på oppdrag frå Eiplan AS. 2.0 OFFENTLEGE FRÅSEGN 2.1 Nore Neset skule peikar på at det ikkje er samsvar mellom grensene mellom offentleg føremål og bustadområde i høve til tidlegare planframlegg og at bustadområde no er utvida inn på offenltleg område. Dei viser òg til tidlegare uttaler samt ber om at; Rekkjefølgjeføresegner for utbetring av kommunal veg ved skulen med fortau, rundkøyring og busslomme. Vegbredde, fortau og busslomme må ikkje ta areal frå skulen, men utvidast mot sør. Skulen godtek ikkje at tilkomst ved busslomme vert stengd eller får vansklegare tilkomst. Rundkøyringsløyfe ved skulen må ikkje gå så langt nord som vist på teikning då det kan verte til hinder for evt. ombygging av gymnastikksal. Kommentar: Utvidinga mot nord er i samsvar med høyringsutkast til areladelen, men i gjeldande plan ligg det meste av planområdet som LNF-område. Administrasjonen seier seg samd i at rekkjefølgjeføresegnene kan presiserast betre i høve til ferdigstilling av vegsituasjonen. Er tatt med som kulepunkt i innstillinga. Utvidinga av veg med fortau er gjort hovudsakleg inn på skulen si eigedom. Ein unngår då ein større skjering i høgda sør for busslomma. Området med denne høgda er eigd av Os kommune og ein eventuelt omleggjing av vegen lenger sør inn på dette området, må då diskuterast med planleggjar. Planleggjar seier i svar til merknader at tilkomst skal behaldast. Rundkøyringsløyfe ved skulen er ikkje med i planframlegget, men er teikna som ein løysing som vil betre av- og påstigning for elevar ved skulen. Den er heller ikkje utvida nemneverdig nordover i høve til eksisterande sløyfe. (kun lagt til fortau på 2,5 meter) 2.2 Statens vegvesen har ikkje vesentlege merknader til planframlegget, men føreset at alle trafikksikringstiltak som etablering av fortau og endring av kurvatur og siktforhold fram mot krysset til Fv 159 må gjennomførast som ein del av utbygginga av reguleringsplanen og at trafikksikringsarbeidet er gjennomført før det vert gjeve løyve til bygging av nye bustader. I Side 11 av 14

12 tillegg vil dei i høve til frisiktsoner ved Fv 159 gjere merksam på at Statens vegvesen/ Hordaland Fylkeskommune, skal som hovudregel, etter veglova, eige minimum 3 meter frå køyrebanekant veg eller topp skjering/botn fylling + 1 meter. Dersom det er gang- og sykkelveg er kravet 1,5 meter. Dette arealet skal visast som anna vegareal. Kommentar: 9 i føresegnene seier at ingen kan starta bygging på tomtene før vegar med fortau, vegljos og felles parkeringsanlegg er ferdig opparbeidd og asfaltert. Sjå elles kommentar til 2.1, kulepunkt Barnetalsmannen, Os kommune har følgjande merknader til reguleringsplanen: Parkeringsnorm for kommunen må oppretthaldast, eventuelt redusera tal på bustadeiningar. Det må sikrast tilfredstillande offentleg område ved skule og idrettsanlegg. Positivt at barnehage er plassert/flytta fremst for å unngå trafikk gjennom bustadsfeltet. Parkering og uteområde må vere i tråd med gjeldande norm. Han ser det som positivt at ein har funne ein bra løysing i høve til trafikk frå og til skuleområdet. Kommentar: Krav til leikeareal og parkering er oppfylt og alle hovudvegar har fortau. 2.4 FAU v/steinar Størkson er positiv til dei tiltak som er skissert opp i planframlegg, men meiner det er behov for ei presisering i føresegnene for å ivareta trafikksikkerheita, dvs rekkjeføresegner som klart seier at vegen frå Fv 159 med fortau, rundkøyring, lys og fartshumper i henhold til planframlegget må utarbeidast før utbygging av bustadene. Han syner vidare til døme på korleis 9 i føresegnene betre kan presiserast for å sikre at vegsituasjonen utarbeidast i henhold til planframlegget allereie før ein startar på sjølve anleggsabeidet. Kommentar: Sjå kommentar til 2.1, kulepunkt Råd for funksjonhemma, Os kommune opprettteheld tildelgare uttale som føreset at infrastrukturen er til stades før feltet vert teke i bruk samt at tilgjenge til og i området vert universelt utforma. Dei syner til diskriminerings- og tilgjengelova om at alle offentlege bygg skal vera universelt utforma og at det er trong for å utarbeide lokale retningsliner for universell utforming. Kommentar: Er tatt med i føresegnene i Os eldreråd ber om at omsynet til dyrka mark vert vurdert og har elles ingen merknader. Dei ber òg om at eit medlem i rådet får vere med Plan- og bygningsutvalet på synfaring. 2.7 Hordaland Fylkeskommune er skeptisk til planar som er i strid med gjeldande kommuneplan men ser at kommunen har gjort ein heilskapeleg vurdering då planframlegget er samsvar med høyringsframlegg til ny kommuneplan. Dei er òg positiv til at barnehage er planlagd vest i planområdet som gjer at ein ikkje har trong for køyre inn o g gjennom bustadområdet. Elles er dei kritisk til plassering av leikeplass og parkering attmed kvarandre samt at eit mindre leikearal er sett innanfor snuhammar. Lokalisering av leikeplassane synest òg bere preg av å vere restareal og tilrår eit større leikeareal meir sentralt plassert i bustadområdet. Dei peikar òg på eksisterande kvalitetar som ein liten kolle sør i område 6. Det føreligg ikkje kjennskap til automatisk freda kulturminne innanfor plangrensa og området er vurdert av arkeolog til å ikkje ha serleg potensial for slike funn. Dei ber om at tiltakshavar viser aktsemd og straks melda frå om ein i samband med tiltaket skulle møte på automatisk freda kulturminne. Dei konkluderar med å rå i frå planframlegget ut i frå omsynet til barn og unge og ber om at lokalisering av leikeareal vert endra og at atterhalda når det gjeld kulturminne vert teke omsyn til. Kommentar: Det er tatt med som kulepunkt til innstillinga at leikeareal skal skjermast frå veg/parkering. Elles er sløyfe rundt leikeareal nordaust i planframlegget ikkje køyreveg, men gangareal og kun meint til eventuelt brann/ambulanse eller anna naudsynt køyreføremål. Side 12 av 14

13 2.8 BKK NETT AS gjer merksam på høgspentkablar, BKK bredbånd og nettstasjon i planområdet og at det må settast av areal om det vert behov for ny nettstasjon. 3.0 PRIVATE MERKNADER 3.1 Nils og Arne Skeie gjer merksam på at i reguleringsarbeidet med Moldhusbakkane ikkje har vore dialog med fleire av grunneigarane og at grunneigare av 36/1 og 6 ikkje vil godta at deira eigedomer vert regulert som i planframlegget. Desse eigarane er i startfasen med eige reguleringsprosess og slik at reguleringa av Moldhusbakkane bør avventast og sjåast i samanheng med dette. Kommentar: Tiltakshavar/planleggjar refererer til at planframlegget er i tråd med høyringsutkast til arealdelen, men administrasjonen ser heilt klart at det bør vere dialog med grunneigarne i området og hvertfall dei det skal regulerast på eigedomen til. 3.2 Odd Kåre Hjertholm er eigar av ein av teigane/eigedomane i planområdet og ber planutvalet om å ikkje gå inn for dette planframlegget då det for all framtid vil øyeleggje både for ei utviding av skulen, fotballbana og idrettshallen. Kommentar: Planframlegget sikrar eit større område opå om lag 46 daa nord i planområdet til offentleg føremål og med krav til utbyggingsplan. 3.3 Stiftelsen Nore Neset Aktivitetshus, v/tor Inge Døsen er misnøgd med at ikkje stiftelsen har vorte varsla i samsvar med krav om varsling i slike reguleringssaker og dei stiller seg undrande til at dei ikkje har vore drege inn i arbeidet med ei samla trafikkplan for området. Dei er nøgd med at det no endeleg er sett i gang arbeid med trafikksituasjonen, men dei er usamd med planframlegget i kva grep som er gjort. Dei protesterar kraftig på ny veg til framtidig offentleg utbyggingsområde er lagt inn på deira eigedom. Dette arealet er i dag parkering og området med skulen har allereie for svak parkeringsdekning som det er. Avstigningsløyfa mellom idrettshallen og gamle gymsalen/skulen er vist utvida, mens dei meiner at med omsyn til ein trygg trafikkløysing så bør ein unngå bilbruk i dette området og heller opparbeide området tilpark/ grøntareal eller liknande. Dei ber tilslutt om at Os kommune tek initiativ til eit møte der involverte partar får lagt fram sitt syn og såleis kunne få ei løysing alle er tent med. Kommentar: Veg 2 er flytta sør slik at han ikkje kjem i konflikt med SNNA si eigedom Avstigningsløyfa er ikkje innanfor reguleringsområdet. 3.4 Tilgrensande naboar v/bjarte Storum er kritisk til trafikkauka som planframlegget vil føre med seg og føreslår difor å leggje tilkomst til det nye bustadområdet nord for skulen via Skeisflaten. Dette vil òg kunne ta imot ein ytterligare auke som mest sansynleg vil komme om ikkje så altfor lenge. Dei peikar òg på kloakktilhøva i området, samt er kritisk til nye bustadar inn til eksisterande og ber difor om at buffersona mot offentleg område nord for bustadene vert flytta sør mot dei eksisterande bustadene. Kommentar: Det er ikkje noko krav med buffersone mellom bustader, men heller ikkje mellom offentleg område og bustader (som i planframlegget). Tiltakshavar uttalar at vegtilhøva med auka trafikk er teke omsyn til i planen. 4.0 VURDERING Området er svakt nordvendt, men hovudsakleg flatt og lite kupert med nokre små høgdar på 2-3 meter. Det er liten flaumfare og ingen fare for ras. Feltet er ikkje utsett for støy, anna forureining eller dårleg lokalklima. Området består av krattskog og det er ikkje eksisterande Side 13 av 14

14 bygningar eller annan bebygd/opparbeida areal innanfor planområdet. I arealdelen til kommuneplanen ligg heile planområdet inne som LNF-område, men planframlegget er i samsvar med høyringsutkast til ny arealdel. Planframlegget viser 7 einebustadtomter kor 2 kan ha kjellarhusvere, 22 bustader i rekkje, og 21 mindre bustader i rekkje (> 60 m 2 ) totalt 51/53 bustader. I tillegg er det plassert ein barnehage vest i planområdet. Planområdet har adkomst frå Skeismyra. Samlevegen gjennom feltet er regulert som offentleg veg med køyrebane 5,5 meter, pluss skulder og 2,5 meter fortau, totalt 8,5 meter. Fellesvegar har breidde 4 meter. Det vert i skildringa vist til 52 bueingar og at det er lagt inn 50 m 2 leikeareal pr. bueining, det vil seie 2600 m 2. I planframlegget er det vist 4 leikeplassar som er bunde saman med eit grøntdrag som går igjennom planområdet. Leikearealet er til samans på om lag 2,9 daa og i tillegg er det om lag 1,5 daa med grøntareal som ligg i tilknytning til leikeareala. Fylkeskommunen er kritisk til kvaliteten på leikeareala og meiner det bør samlast eit større leikeareal meir sentralt i planområdet. Leikeareal bør i alle fall skjermast med gjerde, vekster etc, mot parkeringplass aust i planen. Det er lagt inn 87 parkeringsplassar på felles parkeringsplass aust i planområdet. Einebustader har parkering på eige grunn og dei 22 bustadene i rekkje eige carport med plass til 1 bil. Parkering for barnehage skal skje på grunn med føremål barnehage. Når det gjeld tomt 10 og 11 som har høve til kjellarhusvere så er kravet 6 p-plassar for kvar tomt om dei skal ha kjellarhusvere. Dette parkeringsarealet skal òg takast med i utnyttingsgraden, BYA. Utnyttingsgraden er sett til %BYA = 30% og 35% for einebustadene og 40% for rekkjehusvera. Nore Neset skule ligg tett opptil planområdet og det er lagt inn eit område på om lag 46 daa med krav til utbyggingsplan aust for skulen med tanke på ei utviding av skuleføremål. Vegen forbi Nore Neset skule har i dag til tider mykje trafikk og trafikksituasjonen ved skulen er pr. dags dato ikkje tilfredstillande. Det ligg òg ein eksisterande barnehage rett sør for skulen som òg generer trafikk i same tidspunkt i høve til levering og henting. Planframlegget er no utvida i tråd med vedtak gjort av plan- og bygningsutvalet , og vil betre trafikksituasjonen betydleg med rundkøyring, tilfredstillande vegbredde og busstopp i høve til vegnormen. Avstigning for elevar er lagt mellom skulen og gymsal og er omtala som ein dårleg løysing frå SNNA. Dette området er utanfor planområdet men vart vald fordi ein avstigning mellom busslomme og FV 159 som var tenkt i byrjinga av planlegginga viste seg og vere lite tilfredstillande og heller ikkje mogleg arealmessig. Barnehagen i planframlegget er flytta vest i planområdet slik at ein ikkje får all trafikk til barnehagen gjennom bustadområdet i planframlegget slik som var tilfelle ved første utkast til planen som var oppe til 1. gongsbehandling i Kloakkapasiteten for området er sprengd, det er planlagd strakstiltak, men det vil nok snarast verte iverksatt tidlegast til neste år. 9 i føresegnene skal sikra at VA skal vere ferdig utbygd og godkjent av kommunen før utbygginga kan ta til. 5.0 KONKLUSJON Det meste av planområdet ligg inne som LNF-område arealdelen til kommuneplanen, men er i samsvar med høyringsutkast til ny arealdel. Planen er no retta i høve til kulepunkta i vedtak frå 2. gongshandsaming og administrasjonen meiner planen kan eigengodkjennast. Os, Widar Sorø Sakshandsamar Side 14 av 14

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168 BADEANLEGG I OS KOMMUNE - ORIENTERING 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.03.2006 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 5/06 03/1168

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR I OS SENTRUM 5323 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset,Skorpo Møtedato: 24.05.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 250/07 07/155 PARKERINGSPLASSAR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 55/08 04/1362 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HALHJEMSMARKA III

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 55/08 04/1362 GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR HALHJEMSMARKA III OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 17.06.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Helga Kollen (Ap) Jonn Garvik (FrP) Elling Røttingen (FrP) Hedevig

Detaljer

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS

MØTEBOK. Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre PS Sak 93/09 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 Saksbehandlar: Kenneth Stokke Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 09/454 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 93/09 Os Formannskap PS 03.11.2009 / Os kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311

MØTEBOK. Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Sak 30/10 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR FEBRUAR 2010 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 10/311 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 20/10 Os Formannskap PS 16.03.2010 / Os kommunestyre

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 10.11.2009 Frå: 17.00 til 21.25 Medlemar: Framstegspartiet Terje Søviknes Gustav Bahus Espen Aspenes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.02.2007 Frå: 09.00 til 12.30 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Ordførar Terje Søviknes Varaordførar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/2399 3 KLAGE PÅ GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET, OS SJØFRONT

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/2399 3 KLAGE PÅ GODKJENNING AV REGULERINGSPLAN FOR MOBERGSNESET, OS SJØFRONT OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG BYGNINGSUTVALET Møtestad: Skorpo Møtedato: 05.03.2009 Tid: 09.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 45/09 06/2399 3 KLAGE PÅ GODKJENNING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Rådhuset, møteromet Skorpo Møtedato: 08.02.2007 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 83/07 06/1497

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS 2009 PR SEPTEMBER 2009 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.11.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 93/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG ETTERSYN - REGULERINGSPLAN ÅDNAMARKA II 3 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2009 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 34/09 07/2173 OFFENTLEG

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.05.2009 Frå: 15.00 til 17.00 Medlemer: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Jorun Klausen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til. Nils Olav Nøss (A), Laila Hope (FrP) OS KOMMUNE Os kommune Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2005 Frå: 08.30 til MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. : Leiar Gustav Bahus

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL GARANTI - SØFTELAND TURN & IL. 310 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.02.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 13/07 06/2305 KOMMUNAL

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN - SKEISFLATEN OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA Møtestad: Luranetunet Møtedato: 07.04.03 Tid: 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0009/03 03/00002 34/4, REGULERINGSPLAN -

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT A NY BEHANDLING Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 20.12.2004 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0262/04 04/01243 63/28,57, FINNEBREKKA, BYGGESAK - FELT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Tenesteutvalet. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Tenesteutvalet Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 21.05.2008 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Leiar

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen

MØTEPROTOKOLL. Os Forvaltningsstyre. Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15. Nestleiar Jonny Garvik FO Laila Marie Reiertsen OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os Forvaltningsstyre Møtestad: Os Kai Møtedato: 30.08.2007 Frå: 08.30 til 15.15 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Gustav Bahus Nestleiar Jonny

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med oppmøte ved Rådhuset kl. 08.30. Sak 79/10 55/285 Byggesak Tanngarden kl. 08.

MØTEINNKALLING. Før møtet vert det synfaring med oppmøte ved Rådhuset kl. 08.30. Sak 79/10 55/285 Byggesak Tanngarden kl. 08. OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG BYGNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 18.02.2010 Tid: 09.00 - Før møtet vert det synfaring med oppmøte ved Rådhuset kl. 08.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ungdommens kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45

MØTEPROTOKOLL. Ungdommens kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Ungdommens kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 26.05.03 Frå: 15.15 til 17.45 Til stades på møtet Medlemmer: Bjarte Svensen Kongshaug Silje Nøkland Kongshaug

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Os kommunestyre. Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30 OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.02.03 Frå: 17.00 til 19.30 Til stades på møtet Medlemmer: Fremskrittspartiet Terje Søviknes, ordførar Laila

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 23.02.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.03.2014 Sak: 13/14

Saksprotokoll. Kommunestyret 13.03.2014 Sak: 13/14 Saksprotokoll Kommunestyret 13.03.2014 Sak: 13/14 Tittel: Saksprotokoll: Reguleringsplan - tursti mellom Nymoen og Vadøyane Plan ID 1426-2013001 Arkivsak: 13/563 Behandling: Plan- og forvaltningsstyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT REGULERINGSPLAN- AMFI OS 3

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT REGULERINGSPLAN- AMFI OS 3 OS KOMMUNE Rådmannens stab Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2010 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 10/10 08/1612 OFFENTLEG ETTERSYN - PRIVAT

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I OS HAMN TILLEGGSLØYVING 1757 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 25.09.2007 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 72/07 07/300 MUDRING I

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

MØTEINNKALLING. 1. 17/6 Søvik - søknad om frådeling til utbyggingsføremål kl. 08.45 2. 55/83 Holt 2 nybygg einebustad kl. 09.

MØTEINNKALLING. 1. 17/6 Søvik - søknad om frådeling til utbyggingsføremål kl. 08.45 2. 55/83 Holt 2 nybygg einebustad kl. 09. OS KOMMUNE Arealbruk MØTEINNKALLING Utval: PLAN- OG BYGNINGSUTVALET Møtestad: Skorpo Møtedato: 26.06.2008 Tid: 10.30 Før møtet vert det synfaring med oppmøte ved Rådhuset kl. 08.30. 1. 17/6 Søvik - søknad

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT - AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN, NY RULLERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Luranetunet Møtedato: 18.05.2006 Tid: 08.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 151/06 03/3299 TEMAMØTE OPPDRETT

Detaljer

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26

FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 FJELL KOMMUNE, GNR. 28, BNR.1 MFL FRAMLEGG TIL REGULERINGSFØRESEGNER FOR PLAN NR. 20080013, SPJELD BÅTHAMN, JFR. PLAN- OG BYGNINGSLOVA 26 SIST ENDRA: 04.09.2009. 1: PLANAVGRENSING Det regulerte området

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 26.02.2009 Frå: 09.00 til 15.00

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 26.02.2009 Frå: 09.00 til 15.00 OS KOMMUNE Tekniske Tenester MØTEPROTOKOLL Plan- og bygningsutvalet Møtestad: Formannskapsalen Møtedato: 26.02.2009 Frå: 09.00 til 15.00 Frammøtte: Frå adm. : Forfall: Vara: Andre: Merknader: Gustav Bahus

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014 Meland kommune Mottakere ifølge liste Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014 Vår: 14/2091-14/16536 anne.lise.olsen@meland.kommune.no Utsending av vedtak - Reguleringsplan

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 52/2014 Utval for drift og utvikling PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 52/2014 Utval for drift og utvikling PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Hans Kristian Dolmen HistSak - 10/2055, Gbnr - 45/157, PlanID - 125620110002, FA - L13 14/2091 Saksnr Utvalg Type Dato 52/2014 Utval for drift og utvikling PS 03.06.2014

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00. Hilde Storum, Torunn Vangdal

MØTEPROTOKOLL. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00. Hilde Storum, Torunn Vangdal OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Råd for funksjonshemma Møtestad: Sjukeheimen Møtedato: 02.05.2005 Frå: 16.00 til 18.00 Til stades på møtet Medlemmer: Forfall: Leiar Harald Norheim, Jan Lorentz Lund,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Dan Helge Bjørneset Medlem H VOLDA KOMMUNE Utval: Formannskapet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar AP Fride Schjølberg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG TILRÅDING TIL VEDTAK: Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015. Utvalsaksnr.

ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG TILRÅDING TIL VEDTAK: Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015. Utvalsaksnr. ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arnstein Nupen Arkivsak: 2015/304 Løpenr.: 8095/2015 Utvalsaksnr. 90/15 Utval Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Møtedato 02.06.2015 Saka gjeld: GNR/BNR 13/4

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ FØRRE ELDRERÅDSMØTE 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Eldrebustadane på Søfteland Møtedato: 03.04.2006 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 15/06 06/6 UTSKRIFT FRÅ

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 22.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP AV TOMT 230 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0038/05 04/01566 SØKNAD OM KJØP

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 KVINNHERAD KOMMUNE Detaljreguleringsplan for: OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova av 1985. Saksnr Dato Sign Kvinnherad forvaltningsstyre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ 298 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.03 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0039/03 03/00292 SKATEANLEGG, KUVENTRÆ

Detaljer

Møteprotokoll (10/3511)

Møteprotokoll (10/3511) Sogndal kommune Møteprotokoll (10/3511) FORVALTNINGSUTVALET Utval: Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.11.2010 Tid: 09.00 12.30 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/10 10/181 Forvaltningsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 020/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 003/13 FRH Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 054/003 Arkivsaknr: 2013000201

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2003 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0201/03 03/00571 2. GONGS

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

Lærdal kommune. Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 104/17 Formannskapet 22.06.2017 047/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 12/702-31 Reguleringsendring Ofta Aust -

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Siv.ing. Svein Holmen - Arealplanlegging Boks 319 6101 Volda Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/639 8156/2007 L12 SVK/ AKE 24.10.2007 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.2015 034/15 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20150003

Detaljer

Reguleringsplan for Torhaugmyra aust - Eigengodkjenning

Reguleringsplan for Torhaugmyra aust - Eigengodkjenning Aukra kommune Plan og utvikling Arkivsak: 2013/881-32 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 17.09.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 52/14 Drift og arealutvalet 12.11.2014 94/14 Kommunestyret

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 29.05.2008 Frå: kl. 12.15 til 16.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og bygningsutvalet. Møtestad: Skorpo Møtedato: 29.05.2008 Frå: kl. 12.15 til 16.15 OS KOMMUNE Arealbruk MØTEPROTOKOLL Plan- og bygningsutvalet Møtestad: Skorpo Møtedato: 29.05.2008 Frå: kl. 12.15 til 16.15 Frammøtte: Forfall: Vara: Frå adm. : Andre: Merknader: Gustav Bahus (Frp), Øystein

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer