Brukerveiledning for registreringsskjema kulverter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning for registreringsskjema kulverter"

Transkript

1 MULTICONSULT Rapport Brukerveiledning for registreringsskjema kulverter for Direktoratet for naturforvaltning og Statens vegvesen Vegdirektoratet Juni 2009

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Mål 4 3. Sikkerhet 5 4. Definisjoner og forklaringer Vandringshinder Definisjoner Gangen i arbeidet Brukerveileding A. Grunnlagsinformasjon B. Kulverten C. Andre hindringer i vassdraget D. Bekken E. Er kulverten et vandringshinder? F. Feltvurdering av tiltak G. Andre forhold Bilder Foto: Multiconsult AS og Statens vegvesen

3 1. Innledning Dette er en veiledning til kulvertskjemaet. For å få gjort så gode og sammenlignbare registreringer som mulig er det viktig at de ulike målingene og vurderingene blir gjort etter samme metodikk, selv om det er ulike personer som utfører arbeidet. Det er derfor viktig å studere denne veiledningen grundig. For å lette forståelsen av en del begreper og viser mulige situasjoner er det brukt en god del bilder for å illustrere løsninger og problemstillinger. Dette arbeidet har tre faser. 1. Den innledende fasen foregår på kontoret. Her velges det ut hvilke bekker og kulverter som skal undersøkes i felt. Dette er beskrevet i avsnitt Feltundersøkelser. Dette er beskrevet i kap Etterarbeid. Analysering av dataene og iverksetting av tiltak for å bedre forholden. Dette er ikke beskrevet i denne veilederen. Figur 1-1: Eksempel på kulvertløp som er blokkert av kvist Side 3 av 26

4 2. Mål Målet med arbeidet er å identifisere steder der inngrep i elver og bekker forårsaket av infrastruktur har medført at fiskens vandring har blitt forhindret eller vanskeliggjort. Registreringen skal gi grunnlag for å velge ut steder der det skal settes i verk tiltak for å bedre forholdene. Kartleggingsskjemaet og denne veiledningen tar sikte på å være presise nok til at personell uten spesiell vannøkologisk kompetanse skal kunne gjøre registreringer som danner grunnlag for å avgjøre om det er eller ikke er behov for tiltak i kulverten for å bedre fiskens fremkommelighet i elven/bekken. Om tiltak virkelig blir nødvendig må avgjøres i samarbeid med Vannregionmyndigheten etter en helhetsvurdering av disse registreringene sammen med andre økologiske og økonomiske vurderinger. Grunnlag for å iverksette tiltak er: hvor absolutt hindringen er hvor viktig bekkestrekningen ovenfor er for fisk hvilke andre økologiske forhold som skal vektlegges for eksempel hindre spredning av uønskede arter som signalkreps, ørekyt og regnlaue spesielle behov ifm. rødlistearter som elvemusling og edelkreps hvor det er mest økonomisk fordelaktig å sette inn tiltak. Målet er å få utført enhetlige registreringer som gir en fullstendig dokumentasjon av forholdene, inklusive fotodokumentasjon. Side 4 av 26

5 3. Sikkerhet Registreringsarbeidet medfører at en må beveges seg på og ved trafikkerte veger og jernbane, samtidig som arbeid i store bekker også i seg selv innebærer en sikkerhetsrisiko. Alle ansatte (også sommervikarer) i Statens vegvesen og Jernbaneverket skal ha gjenomgått sikkerhetskurs før de skal utføre arbeide på og ved veg og bane. Sikkerhetsbestemmelser gjennomgås derfor ikke i detalj her, men følgende punkter er viktige i forhold til dette arbeidet: bruk av refleksvest bruk av sklisikre sko/støvler ved arbeid i og ved bekk/elv redningsvest (ved arbeid ved store bekker) ved bruk av vadebukse skal det alltid brukes redningsvest registreringene skal alltid foregå ved at minimum to arbeider sammen dersom det er vanskelig å parkere trygt på vegkanten parkeres bilen på nærmeste trafikksikre parkeringsplass Ved arbeid som krever kryssing av jernbane skal det alltid delta hjelpemann fra Jernbaneverket. Vedkommende har kontakt med all jernbanetrafikk. Side 5 av 26

6 4. Definisjoner og forklaringer 4.1 Vandringshinder Et vandringshinder er her definert som en fysisk hindring i en bekk eller elv som vanskelig- eller umuliggjør vandring oppover vassdraget for fisk. Det finnes både naturlige vandringshindre (foss) og kunstige (kraftverksdam) i vassdrag. Noen hindringer er absolutte for all fisk, mens andre kan være passerbare for visse arter og størrelser. Det er store forskjeller på de ulike fiskeartenes evne til å forsere hindringer både mellom arter (laks/karpefisk) og innen arten (små fisk / stor fisk). Vannføring, vannhastighet og vanntemperatur er naturlige variasjoner som også spiller inn. Her er det satt fokus på vandringshindre i vassdrag skapt av infrastruktur. Dette er i all hovedsak kulverter. 4.2 Definisjoner Kulvert Kulvert brukes her om alle vanngjennomløp under veg eller annen infrastruktur. De kan være lagd i ulike materialer. I vegbygging i dag brukes som regel prefabrikkerte betongrør for mindre vannløp, mens det for større bekker støpes en kulvert på stedet. Tradisjonelt er andre materialer også brukt, for eksempel plastrør, stålrør eller naturstein (figur 4-1, figur 4-2 og figur 4-3). De fleste har samme materiale i bunnen som i selve kulverten, men det finnes også kulverter der den naturlige bekkebunnen er beholdt. I mange kulverter vil det også være løsmasser (grus og stein) som bekken/elva har ført med seg. Dette er i mange tilfeller en fordel for fisk siden det dannes et mer variert miljø med flere hvileplasser. Det kan også være lagt terskler i kulverten for å lette oppgang for fisk (se figur 5-7). Figur 4-1: I dette arbeidet brukes begrepet kulvert om alle lukkinger av bekk under en veg, også et plastrør som her Side 6 av 26

7 Figur 4-2: Eksempel på kulvert i naturstein med naturlig bekkebunn som ikke fysiske sett stanser oppvandrende fisk (fremst i øverste bilde). Kulverten i bakgrunnen i øverste bilde (bedre vist i nederste bilde) kan gjøre det. Den har et lite sprang, samt et bunnen er glatt, noe som gir høy vannhastighet og problemer med vandring Side 7 av 26

8 Figur 4-3: Kulvert (korrugert stålrør) som er gravd ned og fylt med løsmasser. Denne utgjør ikke en fysisk vandringshindring for fisk Figur 4-4: Kulvert som ikke innebærer en fysisk vandringshindring. Legg også merke til banketten på siden som gjør kulverten passerbar for mindre landlevende dyr Bruer I de tilfeller der vegen krysser en bekk eller elv på bru vil brua sjelden innebære en vandringshindring. Dette er derfor ikke vektlagt i dette arbeidet. Side 8 av 26

9 Figur 4-5: Bru som ikke berører bekkeløpet Hvorfor utgjør kulverter problemer for vandring? Kulverter kan utgjøre fysiske vandringshindre av flere årsaker. De viktigste er: høyt fall fra kulvertutløp for stor vannhastighet i kulverten for liten vanndybde i kulverten inn- eller utløp er tettet med kvist, søppel eller lignende liten dybde på kulp nedstrøms kulverten kulverten har utspring (se prinsipp som stipling i figur 5-3) Figur 4-6: Eksempel på kulvert som ikke utgjør en fysisk vandringshindring for fisk Side 9 av 26

10 Figur 4-7: Kulvert som kan medføre problemer for fiskevandring grunnet liten vanngjennomstrømning i forhold til størrelse på kulverten Figur 4-8: Stor høydeforskjell (direkte sprang) mellom kulvertutløp og bekk kan vanskeliggjøre vandring Ål Skissene som er vist er i hovedsak aktuelle for laksefisk. Ål er også en art som er avhengig av å vandre opp vassdrag. Den har gode evner til det, og ålefaringer kan klatre opp nærmest loddrette vegger. Hvor godt i stand de er til dette vil bl.a. være avhengig av hva veggen bak det frie fallet består av. Ålefaringer er observert å klatre opp grov betongvegg, og en slik klatring vil også forenkles hvis det for eksempel vokser mose på veggen. Om veggen består av glatt materiale for eksempel plast eller glattpusset betong vil dette være vanskelig. Det samme er tilfelle om betongveggen ikke er fuktig. Ålefaringer er imidlertid ikke gode svømmere, og har vanskeligheter med å forsere strømsterke områder. Det er også viktig å registrere om det er en sterk vannstrøm som skyller ned en vegg de eventuelt må passere Side 10 av 26

11 4.3 Gangen i arbeidet Det må gjøres en forundersøkelse før en reiser i felt for å finne ut hvilke veg- og bekkestrekninger det er fornuftig å undersøke. Del 1. Identifisere viktige bekkestrekninger som krysser veg/jernbane Parametre her er: bekker med fisk bekker med fiskevandringer til og fra saltvann viktige gytebekker andre viktige arter knyttet til bekker (elvemusling, edelkreps) bekker nær sjø prioriteres i første omgang Informasjon om dette kan finnes i: Direktoratet for naturforvaltning lakseregister. Oversikt over vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye Direktoratet for naturforvaltning sin naturbase Det ligger lite informasjon om fisk i basen, men viktig bekkedrag er en egen naturtype som er kartlagt mange steder. Artsdatabankens artskart. Denne har ikke mye informasjon om fisk, men noe kan finnes. Basen har også meget gode kart (N50 og N5). Vann-Nett Elvemusling, Søkbar database: NVE Atlas. Her finnes bl.a. oversikt over kraftutbygginger og REGINE-enhet (REGIster over NEdbørfelt) Ellers er kontakt med kommunens miljøansvarlig viktig. Vedkommende kan også angi andre kontaktpersoner (Jeger og fiskerforeninger, Elveeierlag etc.) Ulike nettsteder/forum for sportsfiskere kan også gi god informasjon. Del 2. Identifisere mulige hindringer forårsaket av infrastruktur I de bekker og elver som har fisk vurderes det om veger kan føre til fysiske vandringshindringer. Dette gjøres ved hjelp av Nasjonal vegdatabank med informasjon om alle elve- og bekkekryssinger og lukkinger. Kartanalyse ift. gradienter på vassdrag som veg krysser for å sannsynliggjøre potensial for fisk med å utbedre vandringsfohold. Feltstørrelse og vannføringsparameter for ovenforliggende område fra NVE- Atlas (finnes også mulighet til å få dette beregnet direkte via NVEs lavvannsmodell). Bekkefelt som utgjør < 10 km 2 ovenfor mulig vandringshinder bør i utgangspunktet ikke gis prioritet. Andre vandringshindringer i vassdraget identifiseres. Som under del 1 vil samtale med lokalkjente være viktig her. Side 11 av 26

12 Del 3 Start med utfylling av skjema Før en reiser ut i felt er det greit å fylle ut skjemaet med de data en har. Det vil ofte være navn på bekk kommune tekniske data og ID for kulvert og kilometrering (fra NVDB) regine-nummer nedbør Del 4 Befaring/registrering Før en reiser ut for å gjøre undersøkelser må det lages reiseruter som er tilpasset 8 timers arbeidsdag. Ta hensyn til kjøring til/fra, og vurder eventuelt overnattingsbehov for å gjøre jobben mest mulig rasjonelt og effektivt. Nødvendig utstyr: kart lasermåler GPS tommestokk/måleband vadebukser redningsvest refleksvest stoppeklokke tomflaske fotoapperat sko/støvler papir og blyant PC Det må vurderes om det er hensiktsmessig å bruke en bærbar PC under swbefaring. Fordelen med det er at dataene kan lagres digitalt umiddelbart, og at en dermed slipper å punsje data senere. Ulempene er at arbeidet til dels vil foregå i ulendt terreng og under varierende værforhold. Dette gir en risiko for at utstyret kan ødelegges. En mulighet er å ha PC i bilen, slik at innlegging av data kan gjøres under transport. Da kan den også kobles til bilens strømuttak, slik at det ikke oppstår problemer med tomt batteri. Utstyr må avklares, spesielt dette med lasermåler. Del 5. Etter at befaringen er gjennomført lagring og sikkerhetskopier av skjemaet hvis det er elektronisk lagring og sikkerhetskopi av bilder punching av data om det ikke er gjort i felt. Registreringsskjemaene scannes i tillegg. Side 12 av 26

13 5. Brukerveileding Dette kapitlet er en veileder for skjemaet (se vedlegg). Bokstavnummereringen her følger nummereringen på skjemaet. Alt under pkt. A kan fylles ut før en reiser i felt. 5.1 A. Grunnlagsinformasjon Det må gjøres et grundig forarbeid før en drar ut i felt. En god del opplysninger om de aktuelle stedene som skal undersøkes kan skrives inn direkte da A1. Lokalitet Her noteres: Navn på bekk. Om det ikke finnes skriv ukjent REGINE nummer ((REGIster over NEdbørfelt, hentes fra NVE-database) Kommune Registreringsdato (på formen dag-måned-år, ) Navn og tittel på de som har utført registreringen A2. Kulvertdata fra NVDB Objeknummer Vegidentifikasjon (vegkategori, vegnummer, hovedparsell, kilometrering) GPS -koordinater (x og y) Materiale (betong, plast, metall, naturstein) Form (kvadratisk, rektangulær, rund eller buet) Lengde (cm) Høyde og bredde (cm). For sirkulære oppgis diameter Fall Forekomst av rist A3. Arter Kryss av for de arter som finnes i vassdraget. Er det andre arter skrives det ned under Andre Kunnskapen er ofte mangelfull. Om det ikke er kjent arter i vassdraget settes ingen kryss. Finnes det bekker med andre spesielt prioriterte stammer (storaure, relikte laksestammer 1 ) skal det også noteres under andre. Om det er kjent at andre rødlistearter finnes i bekken skrives det også opp. De mest aktuelle er elvemusling og edelkreps. Introduserte arter som det er uønsket å spre videre skal også noteres. 1 Relikte laksestammer = ferskvannsstasjonære laksestammer, dvs. lever hele livet i ferskvann. Det finnes kun to slike stammer igjen i Norge, småblanken i Namsenvassdraget (finnes kun oppstrøms Nedre Fiskumfoss), og bleka i Otravassdraget (finnes kun i Byglandsfjorden og nærliggende deler av vassdraget) Side 13 av 26

14 5.1.4 A4. Lengde til sjø Det er av særskilt interesse om det forekommer fisk som har vandringer til og fra sjøen, såkalt diadrome arter. De deles i to grupper: anadrome fisk er fisk som gyter i ferskvann men har vandringer til sjøen for å spise (laks, sjøørret, sjørøye) katadrome fisk gyter i saltvann men vandrer til ferskvann for å spise (ål). For vassdrag med sjøørret, sjørøye, laks og ål skal lengde fra kulvert og ned til sjøen anslåes, og hvor lang strekning disse artene kan vandre oppstrøms kulverten. I det samme skjemaet anslå lengde til nærmeste innsjø både oppstrøm og nedstrøm. Dette for å kunne bedømme om bekken kan være en viktig gytebekk. For å anslå disse strekningene må det benyttes kart A5 Nedbør Det er viktig å beskrive vær (nedbør) i forbindelse med anslag av vannføring. Kryss av for nedbørssituasjonen de siste tre dager. ingen lite middels mye Har dere ikke kunnskap om dette settes ingen kryss. Side 14 av 26

15 5.2 B. Kulverten I flere tilfeller er data om de ulike kulvertene som finnes i NVDB mangelfulle. De opplysninger som er gjengitt (jf. pkt. A2) skal kontrolleres. Er det avvik noteres det her. Er oppgitt data riktige skrives ingenting. Om det ikke finnes opplysninger i NVDB skal det gjøres nye mål som skrives i dette kapittelet B1. Beliggenhet X og Y koordinater for kulverten skrives inn her. Koordinatene oppgis i kulvertens utløp. Veg, parsell og kilometrering angis. Det skal være kilometerstopler for hver 500 meter langs stam-, riks- og fylkesveger. Figur 5-1 viser fylkesveg 293 (F293). Tilsvarende betyr E europaveg og R riksveg. Parsellnummer går fram av tallet etter vegnummeret. Bildet viser parsell 1 (-01). Dette er altså den første parsellen på fv KM 01 viser at stolpen er satt opp 100 meter fra 0-punktet. Kilometreringen går her til venstre. Det betyr at det skal være en ny kilometerstople 500 meter fra nullpunktet, (dvs. 400 meter fra stolpen). På den stolpen er KMavstanden vist som 0,5 For å finne kilometrering brukes bilens trippteller. Nullstill den ved nærmeste kilometerstolpe. Noter vegnavn, parsell og merk kilometreringen. Avstand til kulvert langs veien måles så. Retning på kilometreringen er vist kilometerstolpen med pil. Ved en kilometerstolpe der det står E06-05 og KM 15,5 er vegen E6, parsell er 05 og kilometreringen er meter. Om det fra den stolpen er 350 meter til kulverten, blir riktig kilometrering til kulverten m. Om det ikke finnes kilometerstopler er det tilstrekkelig å oppgi vegnavn B2. Type Figur 5-1: Kilometerstolpe Nyere kulverter er som regel støpt i betong (forsidebilde, figur 4-4 og figur 5-2). Tidligere ble kulverter ofte murt opp med naturstein (figur 5-5). Ulike typer rør har også blitt brukt og brukes fortsatt. For mindre bekkeløp og stikkrenner benyttes ofte betong- og plastrør (figur 4-1), mens i litt større bekker ble metallrør, som regel korrugerte (dvs. rynkete, bølgete, se figur 4-2), ofte brukt tidligere (se også figur 1-1, figur 4-3 og figur 5-3). Side 15 av 26

16 Som det går fram av figuren varierer også formen. Hovedformene er: rund kvadratisk rektangulær buet Andre former kan også forekomme I forhold til fiskevandring er kulvertbunnen vesentlig. Som regel er bunnen i det samme materialet som selve kulverten. I betongkulverter er bunnen støpt i betong, mens det i rør er samme materialet helt rundt. I eldre oppmurte kulverter i naturstein er det ofte lagt flate slette steinheller i bunnen av kulverten. I noen tilfeller kan det være støpt en kulvert over bekken uten bunn. Dette er det beste i forhold til fiskevandring siden en da får en tilnærmet naturlig bekkebunn i kulverten (figur 5-2). Kulvertbunnen kan også være dekket av løsmasser. Dette gjelder både runde, firkantete og buete kulverter. I rubrikken krysses det av for: materiale (betong, plast, naturstein, metall) form (kvadratisk, rektangulær, rundt, buet) bunn (samme (som kulvert), naturlig bekkebunn, fyllt med løsmasser) kommentar Figur 5-2: Betongkulvert med naturlig bunn Side 16 av 26

17 5.2.3 B3 Mål Alle lengdemål oppgis i centimeter. For rektangulære og kvadratiske kulverter måles lengde (l), bredde (b) og høyde (h). For runde kulverter måles lengde og diameter (d), diameter skrives i kolonnen for høyde. Buete kulverter er ikke alltid sirkulære, i tillegg til diameteren (d) oppgis også høyden. Rektangulær kulvert Buet kulvert h h l b d Rund kulvert l d Fall Alle kulverter er lagt med et fall. I mange tilfeller er dette veldig lite, og har følgelig liten betydning for fisk. Er fallet gjennom kulverten stort, kan det medføre problemer for vandrende fisk grunnet høy vannhastighet. Særlig ålefaringer har vanskelig for å forsere strømsterke områder. Helning måles i grader (eller prosent) med laservater. Vanndyp i kulvert Vannbredde og vanndypet i en kulvert vil variere med vannføring. Dette skal likevel måles. Dette måles med tommestokk ca. 30 cm inn i hver ende av kulverten. Vannhastighet gjennom kulverter Vannhastighet skal anslås for strømning gjennom en kulvert dersom det mistenkes at små fisk ikke vil kunne svømme oppover hele lengden. Det er vanskelig å anslå dette, men ved bruk av et flytende objekt satt ut midt i vannstrømmen som en plastflaske og stoppeklokke er det mulig å få et anslag. Måles i meter per sekund gjennom kulverten (m/s). Denne målingen gir tilleggsinformasjon for den senere ekspertvurderingen av vandringsmulighet. Strøm Strømningsforholdene gjennom en kulvert kan gi indikasjoner på vandringsforholdene. Vannstrøm kan være laminær eller turbulent. Laminær strøm er en strømlinjet, jevn strøm i parallelle lag, der alle lagene har samme bevegelsesretningen over tid. Turbulent strøm kjennetegnes av strøm med tilfeldig bevegelse i alle retninger, dvs. miksing av vannmasser. Turbulent strøm oppstår når vann i bevegelse støter på noe Side 17 av 26

18 slik at det endrer bevegelsesretning, eller beveger seg langs ru overflate slik at det oppstår friksjon. Kryss av for om strømmen er laminær eller turbulent B4. Sprang Sprang (fall) er avstand fra bekkeløpet/vannspeilet og opp til kulverten. Sprang kan grovt vurderes i to Direkte sprang (fritt fall) (figur 5-3) Gradvis sprang (figur 5-4) Dette måles vertikalt, h på figur 5-3 og figur 5-4. For gradvise sprang måles også horisontal avstand fra kulvertutløp til kulp (l på figur 5-4). Om det ikke er sprang opp til kulverten skrives 0 cm. I noen tilfeller stikker et kulvertrør ut fra vegfylling. Dette vil ofte umuliggjøre vandring. Lengden på utstikk måles. Dette er lengden på hvor mye kulverten stikker ut fra vegfyllinga, u i figur 5-3. Nedenfor en kulvert ligger det ofte en kulp/høl. Dybden på kulpen skal måles et stykke ut fra terskelfoten, like nedenfor der hvor vannstrålen fra utløpet treffer vannflaten i kulpen. Tilsvarer z på figurene. Hva veggen bak spranget består av er viktig for ålefaringer, se avsnitt Noter derfor hvilket material dette er lagd av. u Figur 5-3: Direkte sprang fra vannflaten til kulvertbunn. Dette kan være et fysisk vandringshinder for fisk som ikke hopper, og som kan begrenses ved å anlegge en terskel nedstrøms som hever vannstanden opp til røret Side 18 av 26

19 Figur 5-4: Gradvis sprang fra kulvert til kulp. Noen fisk klarer sikkert å ta seg opp her, men ved å ha lagt ut noen terskler/hvilekulper kunne forholdene vært forbedret. I figuren er dette spranget så bratt at det kan være å betrakte som en absolutt barriere for mindre fisk Figur 5-5: "Trappetrinn" opp mot kulvert. Her kan fisk ha mulighet til å forsere opp mot kulverten. I dette tilfellet er spranget 0 cm Tvilstilfeller I den del tilfeller kan det være vanskelig å vite om en kulvert har ført til et vandringshinder eller om det er naturlig. Bekkeløpet i figur 5-4 er nok sprengt/gravd ut som en følge av vegbyggingen, og forholdene ble her forverret ved et gradvis Side 19 av 26

20 sprang. Figur 5-5 vanskeligere å bedømme. Har bekken her gått naturlig bratt eller har vegen forverret forholdene? Man får en pekepinn på om det skal vurderes som naturlig ved å se på bredden på nederste del av fyllingen vegen/jernbanen ligger på. Hvis den er bredere enn lengden på kulverten er området en del av infrastrukturen og dermed kunstig. På samme måte kan fall i bekken oppstrøms vegen/jernbanen også være kunstig dersom det er en del av en skjæring som er laget for å gjøre plass til veg/jernbane B5. Rist Det benyttes ofte rister ved kulvertinnløp (og unntaksvis også ved utløp). Disse kan innebære et vandringshinder. Forekomst av rist oppgis i skjema. Avstand mellom stavene i rista oppgis også. I visse tilfeller er rista montert med klaring fra bekkebunnen slik at fisk kan passere under den. Dette noteres i så fall under kommentarer. Figur 5-6: Eksempel på kulvertrist B6. Fiskefremmende tiltak I skjemaet skal det noteres om det er gjort fiskefremmede tiltak. Eksempler på dette er laksetrapper kulverter med terskler Disse hever vannstanden på oppstrøms side og gir et parti med stille vann der fisken kan hvile. innstøpte stein som etterligner naturlig bunn reetablering av naturlig bunnsubstrat terskler nedstrøms kulverten for å heve vannstanden Side 20 av 26

21 Figur 5-7: Kulvert under bygging. Her legges det inn terskler som skal lette oppgangen for laks og sjøørret B7. Kunstig belysning Belysning kan medføre effekter på vandring. Det skal derfor krysses om det er kunstig belysning som lyser opp bekken/elva nedenfor, i eller ovenfor kulverten B8. Andre forhold Her noteres andre forhold ved kulverten som ikke går fram av de forrige punktene. Det kan for eksempel være spesielle utforminger eller forhold som gjør at vannet ikke følger kulverten, men forsvinner i vegfyllinga. Side 21 av 26

22 Figur 5-8: Her renner ikke vannet gjennom kulverten, men går direkte gjennom vegfyllinga. Dette umuliggjør fiskevandring. 5.3 C. Andre hindringer i vassdraget For å anslå om en eventuell hindring forårsaket av veg er vesentlig er det viktig å vite noe om avstand til det neste mulige hinderet i vannstrengen både oppstrøms og nedstrøms. Her må det gjøres forberedelser før en reiser i felt for om mulig å identifisere hindringer for eksempel gjennom studier av kart. Når man er i felt må man registrere hvor lang del av elva man har oversikt over. Det ideelle er så lang fri sikt som mulig (flere hunder meter). Man bør skaffe seg oversikt over den nærmeste delen av elva som det er lett å gå eller se langs. Noter i skjemaet hvor lang sikt man har eller hvor langt man har gått. Det skal minimum gås i to minutter i hver retning. Om den nærmeste hindringen er en ny kulvert benyttes et nytt separat skjema. For andre hindringer noteres de vesentlige forhold i rubrikk nr. C. Type hindring for eksempel foss, stryk, dam, nedfalne trær etc. Beliggenhet med koordinater Meter fra hovedregistreringen Spranget fra bekken og opp til hindringen måles. Om det ikke finnes andre hindringer skrives det kun ned hvor mange meter av bekkestrekningen som er undersøkt i felt. Side 22 av 26

23 5.4 D. Bekken Det skal gjøre noen enkle registreringer av bekkebredde, kantvegetasjon og bekkebunn (substrat) ved kulverten. Bredde Gjennomsnittlig bekkebredde anslås 5 meter nedenfor kulverten. Bekkebunn (substrat) Anslå hovedtype ved kulverten. fin (leire, silt, mudder, figur 5-9) sand (figur 5-10) grus (figur 5-11) stein (figur 5-5) blokk fjell Bekkeløpet kan også bestå av en blanding av ulike typer. Sett i så fall flere kryss. Vannføring Vannføring har stor betydning og er i mange tilfeller direkte avgjørende for fiskevandring. Vannføring ved registreringstidspunkt er derfor viktig. Problemet er at det er veldig vanskelig å anslå dette i felt når en ikke kjenner forholdene. Dette må likevel vurderes. Er det ekstremt mye eller lite vann vil dette gå tydelig fram. Vannføring mellom dette er imidlertid litt verre. Se etter spor av stor vannføring, og vurder dette på skalaen. lav (typisk etter flere dagers tørt vær, vises ofte ved at det er langt fra vannoverflaten og opp til den første landvegetasjonen på bredden) middels høy (typisk kort tid etter betydelig regn, vises ofte ved at vannoverflaten går opp mot eller over den første landvegetasjonen på bredden) Side 23 av 26

24 Figur 5-9: Bekk med fin bunn til sandbunn Figur Bekk med sandbunn (nærmest) Side 24 av 26

25 Figur 5-11: Bekk med grus/steinbunn 5.5 E. Er kulverten et vandringshinder? Her gjøres en egen vurdering av om kulverten utgjør et fysisk vandringshinder: Grupperes i fire Absolutt vandringshinder kulverten ser ut til å innebære et absolutt fysisk hinder for de fleste fiskearter. Delvis hinder kulverten ser vanskelig ut for fiske å passere, eller ser ut til å kunne være et fysisk hinder i deler av året (for eksempel ved lave vannføringer). Ikke vandringshinder kulverten ser fysisk uproblematisk ut for fisk å passere. Usikker kulverten kan innbære en fysisk hindring, men dere er usikre. Sett inn en kort begrunnelse for vurderingen. 5.6 F. Feltvurdering av tiltak Om det er identifisert vandringshinder skal det foretas en enkel vurdering i felt om forholdene kan bedres. Dette grupperes i tre. Side 25 av 26

26 1. Vedlikehold. Eksempel er rydding av kvist og søppel fra rister, fjerning av trær som har falt over bekkeløpet og stein som har lagt seg for. 2. Enkle tiltak. Eksempelvis å a. heve vannstanden ved kulvert ved å bygge en terskel b. anlegge kulp rett nedenfor kulverten eller tilføre tette masser for å forhindre at vann fra bekken renner i vegfyllinga og ikke gjennom kulverten. c. Gjøre kulvert lettere å forsere ved å anlegge skjul, strømdempere slik at strie strekninger lettere kan forseres d. Andre tiltak (fjerne belysning eller annet beskriv) 3. Omfattende Nødvendig å skifte ut kulverten, anlegge fisketrapp forbi utsprengt bratt bekkeløp etc. 4. Noter også om det ikke er nødvendig å utføre tiltak 5.7 G. Andre forhold 5.8 Bilder Her beskrives ev. andre forhold som ikke fanges opp i skjemaet. Foto er viktig i registreringsarbeidet, og til uvurderlig nytte under vurdering av tiltak. Det skal minimum tas følgende bilder: kulvertutløp nedstrøms veg kulvertinnløp oppstrøms veg bekken fra kulvert og oppover bekken fra kulverten og nedover eventuelle vandringshindringer nær eller i kulverten bilde som viser bunnsubstratet i kulverten (forsøksvis, men kan være vaskelig på grunn av lysforhold) noen generelle bilder som viser kantvegetasjon og bunnforhold i bekken oppstrøms og nedstrøms kulvert Side 26 av 26

Oppsummering kartlegging av kulverter i Karasjok kommune september

Oppsummering kartlegging av kulverter i Karasjok kommune september Oppsummering kartlegging av kulverter i Karasjok kommune 15.-17. september Befaring av grusveien i Anárjohka opp til Helligskogen 15. og 17 september. Befaring av veiene i øvre del av Kárášjohka 16. september.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV. Ole Kristian Haug Bjølstad

OPPDRAGSLEDER. Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV. Ole Kristian Haug Bjølstad NOTAT OPPDRAG E6 Ranheim - Værnes OPPDRAGSNUMMER 13713001 TIL Hilde Marie Prestvik og Grete Ørsnes OPPDRAGSLEDER Aslaug Tomelthy Nastad OPPRETTET AV Ole Kristian Haug Bjølstad DATO 15.01.2015 KOPI TIL

Detaljer

Notat Befaring Åretta Deltakere: Erik Friele Lie og Gaute Thomassen

Notat Befaring Åretta Deltakere: Erik Friele Lie og Gaute Thomassen Notat Befaring Åretta 23.10.2015 Deltakere: Erik Friele Lie og Gaute Thomassen Bakgrunn I forbindelse med planlagt etablering av ny jernbanekulvert ble Åretta befart og oversiktsfisket med elektrisk fiskeapparat

Detaljer

Vandringshindre kulverter under veg, kartlegging og tiltak

Vandringshindre kulverter under veg, kartlegging og tiltak Vandringshindre kulverter under veg, kartlegging og tiltak Ingvild Møgster Lindaas Statens vegvesen, Region sør Hva er et vandringshinder? Et menneskeskapt vandringshinder kan defineres som et inngrep

Detaljer

Vandringshinder for fisk Hva kan vi gjøre for å gjenåpne stengte bekker?

Vandringshinder for fisk Hva kan vi gjøre for å gjenåpne stengte bekker? Vandringshinder for fisk Hva kan vi gjøre for å gjenåpne stengte bekker? Elisabeth Strandbråten Rødland Miljøkoordinator Region midt Fagtreff 04.11.2014: Fisk i urbane miljø hvordan ivareta bærekraftige

Detaljer

Fiskevandringshindre Kartlegging i Buskerud

Fiskevandringshindre Kartlegging i Buskerud Plan og forvaltning Vegavdeling Buskerud Fiskevandringshindre Kartlegging i Buskerud Oppfølging av EUs vanndirektiv og Vannforskriften i Indre Oslofjord vest - vannområde Mai 2013 Innhold 1 Sammenfatning

Detaljer

Tiltakstabell i tiltaksanalyse

Tiltakstabell i tiltaksanalyse Tiltakstabell i tiltaksanalyse Rødmerket er forslag til modifiseringer for å beregne kost-effekt Vannforekomst Navn Vann-område Kommune Risikovurderin g Tilstandsvurdering Påvirkningstyp e SMVF? Unntak

Detaljer

Fv. 84 x jernbanen x Fv. 212 Ny G/S veg K100 Pellervika Bru Riving av eksisterende konstruksjon Bygging av ny konstruksjon

Fv. 84 x jernbanen x Fv. 212 Ny G/S veg K100 Pellervika Bru Riving av eksisterende konstruksjon Bygging av ny konstruksjon Ny G/S veg Riving av eksisterende konstruksjon Bygging av ny konstruksjon FORPROSJEKT September 2015 RAPPORT Pellervika Bru Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 16626001 17.09.2015 Kunde: Statens vegvesen

Detaljer

Det ble utpekt 5 punkter i elva som er antatt å være vanskelig for fisk å passere, enten generelt eller på bestemte vannføringer (figur 1).

Det ble utpekt 5 punkter i elva som er antatt å være vanskelig for fisk å passere, enten generelt eller på bestemte vannføringer (figur 1). Post boks 127, 8411Lødingen Tel: 75 91 64 22 Lødingen, 2. november 2011 NOTAT Vandringsmuligheter for fisk i Skamdalselva - forslag til tiltak. Det ble avholdt en befaring i Skamdalselva 5. oktober 2011

Detaljer

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006

Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Elvemuslingen i Leiravassdraget i Oppland 2006 Espen Lund Naturkompetanse Notat 2006-5 Forord For å oppdatere sin kunnskap om elvemusling i Leiravassdraget i Gran og Lunner, ga Fylkesmannen i Oppland,

Detaljer

Undersøkelser i Moelva, Kvæfjord kommune i forbindelse med planer om elvekraftverk

Undersøkelser i Moelva, Kvæfjord kommune i forbindelse med planer om elvekraftverk Rapport 2007-06 Undersøkelser i Moelva, Kvæfjord kommune i forbindelse med planer om elvekraftverk Innledning Moelva i Kvæfjord har et nedslagsfelt på ca. 7.9 km 2, og har utløp i Gullesfjorden. Det skal

Detaljer

Fins det laks i øvre deler av Lomsdalselva?

Fins det laks i øvre deler av Lomsdalselva? Rapport 2005-01 Fins det laks i øvre deler av Lomsdalselva? Morten Halvorsen Lisbeth Jørgensen Nordnorske Ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2005-01 Antall sider: 7 Tittel : Forfattere : Oppdragsgiver

Detaljer

Kartlegging av fiskevandringshindre

Kartlegging av fiskevandringshindre Region sør Vegavdeling Aust-Agder Plan og forvaltning 9.8.2013 Kartlegging av fiskevandringshindre Aust-Agder og Vest-Agder Caryne Keza Ndenzako Innhold 1:Innledning... 3 1.1:Bakgrunn... 3 1.2:Kulverter

Detaljer

Biotopplan for tilløpsbekker til Aursjømagasinet i Lesja kommune

Biotopplan for tilløpsbekker til Aursjømagasinet i Lesja kommune Biotopplan for tilløpsbekker til Aursjømagasinet i Lesja kommune Notat 2006-1 Utarbeidet av Naturkompetanse AS for Statkraft Energi AS Innhold Bakgrunn... 3 Områdekart... 4 Navnløs bekk nr 10... 6 Lokalitet

Detaljer

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011 Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Møre og Romsdal 2011 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk- og miljøundersøkelser Forord I perioden 10. til 15. august

Detaljer

El-fiskeundersøkelser i Friarfjordelva, Lebesby kommune og Neptunelva, Båtsfjord kommune

El-fiskeundersøkelser i Friarfjordelva, Lebesby kommune og Neptunelva, Båtsfjord kommune El-fiskeundersøkelser i Friarfjordelva, Lebesby kommune og Neptunelva, Båtsfjord kommune Rapport Naturtjenester i Nord AS 2016 Forord I juni 2016 utførte Naturtjenester i Nord AS ungfiskregistreringer

Detaljer

Bonitering og ungfiskregistrering i Buksnesvassdraget, Andøy

Bonitering og ungfiskregistrering i Buksnesvassdraget, Andøy Rapport 2010-04 Bonitering og ungfiskregistrering i Buksnesvassdraget, Andøy Nordnorske Ferskvannsbiologer Sortland Fiskeribiologiske undersøkelser i Buksnesvassdraget, Andøy Rapport 2010-04 Forord I år

Detaljer

Tiltak i vassdrag. Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr

Tiltak i vassdrag. Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser. Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr Tiltak i vassdrag Plan for gjennomføring og vurdering av konsekvenser Detaljregulering for Furåsen, Tjørhom Plan nr. 2012 006 INNHOLD: 1.0 Bakgrunn 2.0 Planlagt tiltak / Gjennomføring 3.0 Vurdering av

Detaljer

Bonitering av Bjørkoselva, Grimstad høsten 2006

Bonitering av Bjørkoselva, Grimstad høsten 2006 Bonitering av Bjørkoselva, Grimstad høsten 2006 Jan Henrik Simonsen November 2006 Bonitering Bjørkoselva Befaringen ble gjort 3.10 2006. Det var store vannmengder i elva, noe som gjorde elfiske umulig

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4320 Stikkrenne/Kulvert (ID=79) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2014-10-20 Definisjon: Kommentar: Rør for vanngjennomløp på tvers av

Detaljer

Fiskeundersøkelse i Badjananjohka

Fiskeundersøkelse i Badjananjohka Ecofact rapport 197 Fiskeundersøkelse i Badjananjohka Anadrom fisk Morten Asbjørnsen og Ingve Birkeland www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-195-3 Fiskeundersøkelse i Badjananjohka Ecofact

Detaljer

NOTAT Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune

NOTAT Elvemuslingundersøkelser i Breivasselv, Grong kommune NOTAT Notat nr.: 1 06.11.2012 Dato Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/ Anton Rikstad Kopi til: Fra: Lars Erik Andersen Sweco Norge AS Bakgrunn: Sommeren 2011 ble det påvist et individ av elvemusling i Breivasselv,

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Værnesos- vassdraget, med stasjoner. kilde Vann- Nett

Fig.1: Kartskisse over Værnesos- vassdraget, med stasjoner. kilde Vann- Nett Rødøy Lurøy vannområde Befaring 12.08-2013 Værnesos-vassdraget i Rødøy Vr- 1 Vr- 2 Vr- 4 Vr- 3 Fig.1: Kartskisse over Værnesos- vassdraget, med stasjoner. kilde Vann- Nett Beskrivelse: Elvelengden på Værnesos-

Detaljer

ARBEIDSNOTAT. Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss i Kvina, mai 2008. 03030313519 Hans-Petter Fjeldstad 2008-08-28 11X199 55

ARBEIDSNOTAT. Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss i Kvina, mai 2008. 03030313519 Hans-Petter Fjeldstad 2008-08-28 11X199 55 1 GJELDER ARBEIDSNOTAT SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: 73 59 72 00 Telefaks: 73 59 72 50 Befaringsrapport og vurdering av laksetrapp forbi Rafoss

Detaljer

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø

Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø Rapport 2008-07 Kartlegging av elvemusling i Mølnelva, Bodø - i forbindelse med mulig etablering av kraftverk Nordnorske Ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2008-07 Antall sider: 11 Tittel : Forfatter

Detaljer

Kartlegging gyte- og oppvekstområde for sjøaure i Tysvær kommune

Kartlegging gyte- og oppvekstområde for sjøaure i Tysvær kommune Kartlegging gyte- og oppvekstområde for sjøaure i Tysvær kommune Rapport over registreringer gjort i 6 ulike vassdrag sommeren og høsten 2001 Utarbeidet av Tysvær jeger- og fiskeforening på oppdrag fra

Detaljer

Rapport 2011-03. Fiskebiologisk kartlegging i Liveltskardelva. -vurdering av innslag av anadrom fisk.

Rapport 2011-03. Fiskebiologisk kartlegging i Liveltskardelva. -vurdering av innslag av anadrom fisk. Rapport 2011-03 Fiskebiologisk kartlegging i Liveltskardelva -vurdering av innslag av anadrom fisk. Rapport nr. 2011-03 Antall sider - 9 Tittel - Fiskebiologisk kartlegging av Liveltskardelva vurdering

Detaljer

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vestfold 2009. Kjell Sandaas og Jørn Enerud

Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vestfold 2009. Kjell Sandaas og Jørn Enerud Kartlegging av elvemusling Margaritifera margaritifera i Vestfold 2009 Kjell Sandaas og Jørn Enerud Forord I månedsskriftet september 2009 ble 12 elver i Vestfold fylke undersøkt på 35 steder med hensyn

Detaljer

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243

Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2243 Forekomst av rømt ungfisk i elver nær settefiskanlegg i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal våren 2016 R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2243 Rådgivende Biologer AS RAPPORT-TITTEL: Forekomst av rømt ungfisk

Detaljer

BIOTOPTILTAK AUDNA KANALISERT STREKNING FRA GISLEFOSS TIL SELAND

BIOTOPTILTAK AUDNA KANALISERT STREKNING FRA GISLEFOSS TIL SELAND BIOTOPTILTAK I AUDNA PÅ KANALISERT STREKNING FRA GISLEFOSS TIL SELAND INNLEDNING Strekningen fra Gislefoss til Seland ble kanalisert på 1980 tallet. Dette medførte en forkortning av elveløpet og endringer

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Jan Inge Claudius OPPRETTET AV. Kjetil Sandsbråten. Tilpasning av masser langs planlagt bekkestrekning i Skytterdalen

OPPDRAGSLEDER. Jan Inge Claudius OPPRETTET AV. Kjetil Sandsbråten. Tilpasning av masser langs planlagt bekkestrekning i Skytterdalen OPPDRAG 211370 Skytterdalen. Separering - Detaljprosjekt - VA OPPDRAGSNUMMER 147711 OPPDRAGSLEDER Jan Inge Claudius OPPRETTET AV Kjetil Sandsbråten DATO Tilpasning av masser langs planlagt bekkestrekning

Detaljer

13/690-13 K60 HK/TEKN/MHA 07.01.2014 PÅVISNING AV ELVEMUSLING I DELER AV SØAVASSDRAGET OG ÅELVA 2013

13/690-13 K60 HK/TEKN/MHA 07.01.2014 PÅVISNING AV ELVEMUSLING I DELER AV SØAVASSDRAGET OG ÅELVA 2013 Til: Martin Georg Hanssen Kopi til: 13/690-13 K60 HK/TEKN/MHA 07.01.2014 PÅVISNING AV ELVEMUSLING I DELER AV SØAVASSDRAGET OG ÅELVA 2013 I Hemne foreligger lite kunnskap om utbredelse av elvemusling i

Detaljer

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING

Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype. Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING Oppdragsgiver Olav Vasseljen Rapporttype Konsekvensvurdering 2012.05.15 VASSELJA OPPDYRKINGSOMRÅDE FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING FISKEUNDERSØKELSE OG SØK ETTER ELVEMUSLING 2 (11) VASSELJA

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4260 Grøft, åpen (ID=80) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-11 Definisjon: Kommentar: Forsenkning i terrenget for å lede bort vann.

Detaljer

Områdeavgrensning Planområdet defineres her som arealet innenfor byggegrensen markert med svart stiplet strek rundt tiltaket på vedlagte kart.

Områdeavgrensning Planområdet defineres her som arealet innenfor byggegrensen markert med svart stiplet strek rundt tiltaket på vedlagte kart. Notat Dato: 17.02.2008 Til: Ragnar Grøsfjeld, Statens vegvesen Region Sør. Fra: Leif Simonsen, Naturplan Kopi til: - Emne: Ny avkjøring til Mørjeveien fra E18 Konsekvenser for naturmiljøet. Bakgrunn Statens

Detaljer

Erfaring med oppfølging av vedtatte tiltaksprogrammer

Erfaring med oppfølging av vedtatte tiltaksprogrammer Erfaring med oppfølging av vedtatte tiltaksprogrammer Ingrid Hjelle Miljøkoordinator Statens Vegvesen Region nord Samling om helhetlig vannforvaltning prosess Hurdalssjøen Hotell 27. september 2011 Fokus

Detaljer

Lenaelva. Område og metoder

Lenaelva. Område og metoder Lenaelva Område og metoder Det 31,5 km lange Lenavassdraget ligger i Østre Toten og Vestre Toten kommuner, Oppland fylke og i Hurdal kommune, Akershus fylke (Gregersen & Hegge 2009). Det er flere reguleringsmagasiner

Detaljer

Vurdering tiltaksområder i Narvestadbassenget Kvinesdal kommune

Vurdering tiltaksområder i Narvestadbassenget Kvinesdal kommune TERRATEKNIKK TERRATEKNIKK as Odderøya 100 4610 KRISTIANSAND. Tlf.: 95244812 email: torkviljo@yahoo.com Web: www.terrateknikk.com Org. Nr. 998 091 845 mva Krypsivprosjektet i Agder Dato:13 juni 2017 Vurdering

Detaljer

LONA-VASSDRAGET I BAMBLE KRAGERØ KOMMUNER.

LONA-VASSDRAGET I BAMBLE KRAGERØ KOMMUNER. LONA-VASSDRAGET I BAMBLE KRAGERØ KOMMUNER. OVERSIKT OVER VANNVEIENE, DAMMENE OG DERES TILSTAND. På bakgrunn av almene interesser for vassdraget av hensyn til friluftsliv som bading, bruk av båt, fiske

Detaljer

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem

Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Meløy kommune Mosvollelva ved Ørnes sykehjem Vurdering av flomfare og sikringstiltak 2015-09-07 Oppdragsnr.: 5150664 Oppdragsnr.: 5150664 A01 7.9.2015 Foreløpig, til vurdering hos oppdragsgiver L.Jenssen

Detaljer

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Alkalireaksjoner befaringsskjema for kartlegging av konstruksjoner side 1 av 3 Generelt Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Som ledd i forskningsprosjektet Optimal

Detaljer

Internt notat. Marte Rødseth Kvakland

Internt notat. Marte Rødseth Kvakland Internt notat Til: Fra: Marte Rødseth Kvakland Ansvarlig: Dato: 18.6.2010 Saksnr.: NVE 200702098 Arkiv: 411 Kopi: Bakgrunn NVE Region Sør, ved Harald Sakshaug, ble kontaktet av Hol kommune da det hadde

Detaljer

Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva. Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord

Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva. Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord Restaurering av vassdrag NVEs strategi og eksempel Bognelva Knut Aune Hoseth Sjefingeniør, Region Nord Generelt om miljøtiltak og restaurering Mange inngrep langs norske vassdrag har negativ påvirkning

Detaljer

NOTAT. 1 Bakgrunn PLAN NOT 001. Begrenset. landskap OPPDRAG DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET

NOTAT. 1 Bakgrunn PLAN NOT 001. Begrenset. landskap OPPDRAG DOKUMENTKODE EMNE TILGJENGELIGHET NOTAT OPPDRAG EMNE Vegutbedringer langs fv 723 og fv 32, Åfjord kommune. Arkivsaksnr 2017/725 mhp behov for reguleringsplan eller dispensasjonssøknad DOKUMENTKODE TILGJENGELIGHET 418858 PLAN NOT 001 Begrenset

Detaljer

Produktspesifikasjon. Skredmagasin (ID=625) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Skredmagasin (ID=625) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 1.98-678 Skredmagasin (ID=625) Sist endret: 2013-10-17 Definisjon: Magasin for å fange opp skredmasser. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Siljan, 17. oktober Per Øyvind Gustavsen - 3 -

Siljan, 17. oktober Per Øyvind Gustavsen - 3 - Forord - 2 - Innledning Målsetningen med denne kartleggingen er å få en tilnærmet fullverdig oversikt over sjøørretens gyte- og oppvekstmuligheter på Telemarkskysten. Arbeidet har vært fokusert på å registrere

Detaljer

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Fylling i Ranelva ved Rognlia vurdering av potensial for anadrom fisk og forslag til kompenserende tiltak.

OPPDRAGSLEDER OPPRETTET AV. Fylling i Ranelva ved Rognlia vurdering av potensial for anadrom fisk og forslag til kompenserende tiltak. OPPDRAG E6 Helgeland nord, miljøbistand OPPDRAGSNUMMER 22592001 OPPDRAGSLEDER Ole Kristian Haug Bjølstad OPPRETTET AV Ole Kristian Haug Bjølstad DATO TIL KOPI TIL Fylling i Ranelva ved Rognlia vurdering

Detaljer

Hindrer tilgang til den øverste delen av vassdraget på Fræneidet (noen hundre meter)

Hindrer tilgang til den øverste delen av vassdraget på Fræneidet (noen hundre meter) Nr. Navn Type Omfang Tiltak Forslag prior. - Hele vassdraget Generelt Vassdraget har unaturlig raske vannstandsendringer som følge av ulike inngrep i nedbørfeltet (veier, oppdyrking, kanalisering m.m)

Detaljer

Produktspesifikasjon. Skredmagasin (ID=625) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Skredmagasin (ID=625) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.07-755 Skredmagasin (ID=625) Sist endret: 2013-10-17 Definisjon: Magasin for å fange opp skredmasser. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

(Margaritifera margaritifera)

(Margaritifera margaritifera) Rapport 2012-02 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nord-Trøndelag 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-02 Antall sider: 15 Tittel : Forfatter (e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett.

Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Rødøy Lurøy vannområde Befaring 4.06-2013 Indrelva i Lurøy I- 5 I- 4 I- 1 I- 2 I- 3 Fig.1: Kartskisse over Indrelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Beskrivelse: Indrelva ligger ved Konsvikosen

Detaljer

Nye innspill til søknad om kraftverk i Herefossen.

Nye innspill til søknad om kraftverk i Herefossen. Nye innspill til søknad om kraftverk i Herefossen. (Av Kjetil Flakke) Etter beste evne kommer det her nye betraktinger angående problemstillinger knyttet til et eventuelt kraftverk i Herefossen. Samt problemstillinger

Detaljer

Klassifisering av trykkrør

Klassifisering av trykkrør Klassifisering av trykkrør i ht forskrift om klassifisering av vassdragsanlegg 4. Gjelder både eksisterende og planlagte anlegg. Det skal fylles ut ett skjema for hvert rør. Skjemaet besvares så komplett

Detaljer

Statens vegvesens arbeid med fiskevandringshinder

Statens vegvesens arbeid med fiskevandringshinder Statens vegvesens arbeid med fiskevandringshinder Kulverter som vandringshindre for fisk Sprang Vannstrøm under kulvert/kulvert for høyt i vegfylling Blokkering Skadet kulvert Generelle krav til kulvert

Detaljer

På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland

På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen På leting etter elvemusling i Fersetvassdraget på Vega i Nordland (Margaritifera margaritifera) Fra nedre deler av Fersetvassdraget. Foto: Anton Rikstad

Detaljer

Biologiske undersøkelser av Harpetjønn, Notodden. Registreringer i forbindelse med flomtiltak.

Biologiske undersøkelser av Harpetjønn, Notodden. Registreringer i forbindelse med flomtiltak. Biologiske undersøkelser av Harpetjønn, Notodden. Registreringer i forbindelse med flomtiltak. Sigve Reiso BioFokus-notat 2012-4 Ekstrakt På oppdrag av Notodden kommune har BioFokus foretatt kartlegging

Detaljer

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011

Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Rapport 2012-01 Kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Nordland 2011 Nordnorske ferskvannsbiologer Sortland Rapport nr. 2012-01 Antall sider: 24 Tittel : Forfatter(e) : Oppdragsgiver

Detaljer

Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva

Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Ny bru ved Åmot og mulig forekomst av elvemusling i Heggelielva Oslo kommune Oslo og Akershus fylker 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre

Detaljer

Restaurering av vassdrag, seminar 21. november 2012 Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim Leif R. Karlsen Fiskeforvalter i Østfold

Restaurering av vassdrag, seminar 21. november 2012 Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim Leif R. Karlsen Fiskeforvalter i Østfold Restaurering av sjøørretbekker i Østfold Restaurering av vassdrag, seminar 21. november 2012 Direktoratet for naturforvaltning, Trondheim Leif R. Karlsen Fiskeforvalter i Østfold Bestandsstatus for sjøørretbekkene

Detaljer

Fiskebiologiske registreringer i Breivikelva høsten 2010

Fiskebiologiske registreringer i Breivikelva høsten 2010 Rapport 2011-05 Fiskebiologiske registreringer i Breivikelva høsten 2010 -vurdering av effekter av kraftig utvasking og etablering av terskel ifbm. bygging av ny bro over RV 91. Rapport nr. 2011-05 Antall

Detaljer

Av tiltak som er vurdert er det en bruløsning og økt mudring langs kanalen som ser ut til å ha best effekt.

Av tiltak som er vurdert er det en bruløsning og økt mudring langs kanalen som ser ut til å ha best effekt. Til: Fra: Dato: 2014-05-28 CFD undersøkelse av Kjevikveien- Topdalselva SAMMENDRAG Simuleringer og vurderinger er gjort for utfylling i Topdalselva i forbindelse med etablering av veg rundt rullebanen

Detaljer

Lenaelva. Område og metoder

Lenaelva. Område og metoder Lenaelva Område og metoder Det 31,5 km lange Lenavassdraget ligger i Østre- og Vestre Toten kommuner, Oppland fylke og i Hurdal kommune, Akershus fylke (Gregersen & Hegge 2009). Det er flere reguleringsmagasiner

Detaljer

NVE sin rolle som vassdragsmyndighet

NVE sin rolle som vassdragsmyndighet NVE sin rolle som vassdragsmyndighet Mindre inngrep i vassdrag Kristin Ødegård Bryhn NVE, Region Øst 04.09.2015 NVE som vassdragsmyndighet Vannressursloven er den mest sentrale loven som regulerer inngrep

Detaljer

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 2006

Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 2006 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futelva i 26 LBMS-Rapport 2-27 Videoovervåking av laks og sjøørret i Futleva i 26 Trondheim 1.3.27 Anders Lamberg Lamberg Bio Marin Service 1 Videoovervåking av laks

Detaljer

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke

Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag. Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Hydraulisk vurdering i forbindelse med bygging av ny Nes bru ved Harran i Nord-Trøndelag Utarbeidet av Per Ludvig Bjerke Norges vassdrags- og energidirektorat 2011 Rapport Hydraulisk vurdering i forbindelse

Detaljer

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag. Suksesskriterier for terskler 17 mars 2011

Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag. Suksesskriterier for terskler 17 mars 2011 Brian Glover brg@multiconsult.no Avbøtende tiltak i regulerte vassdrag. Suksesskriterier for terskler 17 mars 2011 Suksesskriterier for avbøtende tiltak i regulerte vassdrag Bare terskler i dag! Oppdrag

Detaljer

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011

Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 . Rapport 2012-07 Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering og drivtelling i 2011 Øyvind Kanstad-Hanssen Rapport nr. 2012-07 Antall sider - 6 Tittel - Laks i øvre del av Salangselva - ungfiskregistrering

Detaljer

Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelser. Sjøørreten i Odalsbekken Frogn kommune Oslo og Akershus 2013

Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelser. Sjøørreten i Odalsbekken Frogn kommune Oslo og Akershus 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Jørn Enerud Fisk og miljøundersøkelser Sjøørreten i Odalsbekken Frogn kommune Oslo og Akershus 2013 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Øvre Solåsen

Detaljer

Fig.1: Kartskisse over Vollaelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett.

Fig.1: Kartskisse over Vollaelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Rødøy Lurøy vannområde Befaring 4.06-2013 Vollaelva i Lurøy V- 4 V- 3 V- 2 V- 1 Fig.1: Kartskisse over Vollaelva med stasjoner I- 1 til I- 5, kilde Vann- nett. Beskrivelse: Vollaelva ligger ved Konsvikosen

Detaljer

Prøvefiske i Buvann, Gjerdrum kommune 2006

Prøvefiske i Buvann, Gjerdrum kommune 2006 Prøvefiske i Buvann, Gjerdrum kommune 6 av Tomas Westly Naturkompetanse Notat 6- Område Innsjødata Navn Buvannet Nummer 58 Kommune Gjerdrum Fylke Akershus Moh 6 Areal,8 km Drenerer til Gjermåa/Leira/Nitelva/Glommavassdraget

Detaljer

NOTAT 22. november 2016

NOTAT 22. november 2016 NOTAT 22. november 2016 Mottakere: Kistefos Museet v. Pål Vamnes Utarbeidet av NIVA v/: Jens Thaulow & Kate Hawley Kopi: Journalnummer: 1541/16 Prosjektnummer: 16341 Sak: Kartlegging av elvemusling (Margaritifera

Detaljer

Figur 1. Kartskisse som viser grøfter (turkis strek) og dreneringsforhold ut fra skytebanen (kilde: Asplan Viak, 2007).

Figur 1. Kartskisse som viser grøfter (turkis strek) og dreneringsforhold ut fra skytebanen (kilde: Asplan Viak, 2007). Figur 1. Kartskisse som viser grøfter (turkis strek) og dreneringsforhold ut fra skytebanen (kilde: Asplan Viak, 2007). 3 Plassering Bassenget må plasseres nedstrøms anleggsområdet. Bassenget bør også

Detaljer

Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune

Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune Ecofact rapport 373 Gunn-Anne Sommersel www.ecofact.no ISSN: 1891-5450 ISBN: 978-82-8262-371-1 Middagselva kraftverk i Sørreisa kommune Ecofact rapport: 373 www.ecofact.no Referanse til rapporten: Sommersel.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Trekkerør/kanal (ID=852) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Trekkerør/kanal (ID=852) Sist endret: 2014-09-08 Definisjon: Rør eller kanal for trekking av kabel. Kommentar: Oppdateringslogg

Detaljer

Produktspesifikasjon. Snøskjerm (ID=848) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema

Produktspesifikasjon. Snøskjerm (ID=848) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Snøskjerm (ID=848) Sist endret: 2013-10-09 Definisjon: Skjerm som settes opp for å stoppe drivende snø. Kommentar:

Detaljer

REGISTRERING AV ELVEMUSLING

REGISTRERING AV ELVEMUSLING REGISTRERING AV ELVEMUSLING I STORELVA I GOKSJØVASSDRAGET JUNI 2008 Utarbeidet av Leif Simonsen og Gorm Ribsskog Johansson, Naturplan FORORD Denne undersøkelsen av elvemusling i Storelva er et ledd i den

Detaljer

Skisseplan. Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku - Bygging av flomvoll - Forbedret flomavledningskapasitet for eksisterende kulvert

Skisseplan. Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku - Bygging av flomvoll - Forbedret flomavledningskapasitet for eksisterende kulvert Skisseplan Flomsikringstiltak i Verdalselva ved Vuku - Bygging av flomvoll - Forbedret flomavledningskapasitet for eksisterende kulvert Plandato: 04.07.2017 Saksnr.: 201506801 Revidert: Vassdragsnr.: 127.Z

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Aslaug T. Nastad. Anbefalte prinsipper for etablering av nye strandsoner ved Hellstranda friområde og Værneskrysset

OPPDRAGSLEDER. Aslaug T. Nastad. Anbefalte prinsipper for etablering av nye strandsoner ved Hellstranda friområde og Værneskrysset NOTAT OPPDRAG E6 Reguleringsplan Helltunnelen Værneskrysset Anbefalte prinsipper for etablering av nye strandsoner OPPDRAGSLEDER Aslaug T. Nastad DATO 19.04.2016 Anbefalte prinsipper for etablering av

Detaljer

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke

Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke Flomberegning og hydraulisk analyse for ny bru over Prestvågelva på Fosen. Per Ludvig Bjerke 31 2016 O P P D R AG S R A P P O R T B Oppdragsrapport B nr 31-2016 Flomberegning og hydraulisk analyse for

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG E6 Selli-Asphaugen Reguleringsplan DOKUMENTKODE 416474-RIVass-NOT-001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen OPPDRAGSLEDER Synøve Aursand KONTAKTPERSON Jorunn By SAKSBEH

Detaljer

OPPDRAGSANSVARLIG OPPRETTET AV

OPPDRAGSANSVARLIG OPPRETTET AV OPPDRAG SVV Fv 710 Hydrologi og miljø OPPDRAGSNUMMER 14506001 OPPDRAGSANSVARLIG Wolf-Dietrich Marchand OPPRETTET AV Torstein Rød Klausen DATO Kartlegging av naturmiljø ved Klakkselva, Bjugn 1. Bakgrunn

Detaljer

Rådgivende Biologer AS

Rådgivende Biologer AS Tilleggsundersøkelser av fisk i Reppaelva, Kvinnherad kommune Bjart Are Hellen Bergen, 30. juni 2016 I forbindelse med søknad om overføring av Reppaelva til Tveitelva Kraftverk har NVE bedt Tveitelva Kraftverk

Detaljer

Målestasjon for vannføring i Sørkedalselva Hensyn til elvemusling

Målestasjon for vannføring i Sørkedalselva Hensyn til elvemusling Målestasjon for vannføring i Sørkedalselva Hensyn til elvemusling Tryvann vinterpark Oslo kommune 2010 Kjell Sandaas Naturfaglige konsulenttjenester Forord Oppdraget er utført for Tryvann skisenter AS

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 10 Alle Vegobjekttype: 10.4260Grøft, åpen (ID=80) Datakatalog versjon: 2.11-788 Sist endret: 2017-12-15 Definisjon: Kommentar: Forsenkning i terrenget for å lede bort vann.

Detaljer

E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Elfiske Fossbekken og Hobølelva

E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Elfiske Fossbekken og Hobølelva E18 Skaug nordre i Hobøl til Bergerveien i Ski Elfiske Fossbekken og Hobølelva Inkludert vurderinger av fiskebestander, Hobøl kommune Statens vegvesens rapporter E18 Ørje-Vinterbro Region øst November

Detaljer

Befaring av kjøretrasè til Hiåsjøen, Midtre Gauldal kommune. Befaringen ble gjennomført tirsdag 4. oktober Til stede på befaringen:

Befaring av kjøretrasè til Hiåsjøen, Midtre Gauldal kommune. Befaringen ble gjennomført tirsdag 4. oktober Til stede på befaringen: Befaring av kjøretrasè til Hiåsjøen, Midtre Gauldal kommune. Befaringen ble gjennomført tirsdag 4. oktober 2016. Til stede på befaringen: Olav Edvin Heggevold, Soknedal beitelag Kjell Edvin Stenbro, Soknedal

Detaljer

Erosjonssikring av bruer. Utbedring av skadde bruer i Telemark

Erosjonssikring av bruer. Utbedring av skadde bruer i Telemark Erosjonssikring av bruer. Utbedring av skadde bruer i Telemark Bjørn Kristoffer Dolva, Statens vegvesen Region sør. Innlegg på geoteknisk nettverksmøte i Oslo 4. mai 2011 Middøla bru, Tinn kommune i Telemark

Detaljer

Utlegging av gytegrus i Lilleelva i Porsgrunn kommune i 2013

Utlegging av gytegrus i Lilleelva i Porsgrunn kommune i 2013 Minirapport NP 1-2014 Utlegging av gytegrus i Lilleelva i Porsgrunn kommune i 2013 Skien, 17.01.2014 Lars Tormodsgard Side 2 av 14 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Metode... 4 Gytesubstrat... 4 Tiltakssted...

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4240 Lukket rørgrøft (ID=78) Datakatalog versjon: 2.09-775 Sist endret: 2016-10-31 Definisjon: Kommentar: Trase med nedgravd(e) rørledning(er) eller

Detaljer

E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT

E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT E6 4-FELT GJENNOM SARPSBORG VURDERING AV BRULØSNING OVER SKJEBERGBEKKEN KONTRA KULVERT WKN notat 2006:2 27. APRIL 2006 Notat 2006: 2 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland

Detaljer

HK/TEKN/SNA Sigmund Nakken. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 10/ GNR 35/1 HK/TEKN/MHA

HK/TEKN/SNA Sigmund Nakken. Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 10/ GNR 35/1 HK/TEKN/MHA Teknisk, landbruk og miljø NOTAT Til: HK/TEKN/SNA Sigmund Nakken Kopi til: Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 10/481-14 GNR 35/1 HK/TEKN/MHA 04.06.2015 NATURFAGLIG VURDERING - TORLEIF STAMNES

Detaljer

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag.

Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella i Ler i Sør-Trøndelag. Notat Til: Melhus kommune ved Kjersti Dalen Stæhli Fra: Per Ludvig Bjerke Sign.: Ansvarlig: Sverre Husebye Sign.: Dato: 4.11. 2016 Saksnr.: Arkiv: Kopi: 333/122.AZ Vurdering av flom og isforhold i Kaldvella

Detaljer

Rapport fra el-fiske i Ørebekk (Revebukta) i Sarpsborg kommune den 27.11.2013

Rapport fra el-fiske i Ørebekk (Revebukta) i Sarpsborg kommune den 27.11.2013 Rapport fra el-fiske i Ørebekk (Revebukta) i Sarpsborg kommune den 27.11.2013 Innledning: Ørebekk ble el-fisket første gang av undertegnede den 27.2.1998, uten at det ble påvist fisk. Det ble imidlertid

Detaljer

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva

Drift av laksetrappa ved Hellefoss i Drammenselva Vår dato: 15.01.2013 Vår referanse: 2012/1100 Arkivnr.: 542.0 Deres referanse: 22.05.2012 Saksbehandler: Erik Garnås Til Soya-Hellefoss Grunneierlag Åmot og Omegn Fiskerforening Buskerud Fylkeskommune

Detaljer

DBC Arkitektur AS. Flomvurdering Ål Folkepark

DBC Arkitektur AS. Flomvurdering Ål Folkepark DBC Arkitektur AS Flomvurdering Ål Folkepark RAPPORT Flomvurdering Ål Folkepark Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: R01 142891 19.02.2009 Kunde: DBC Arkitektur AS ved Torstein Kaslegard Flomvurdering Ål folkepark

Detaljer

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr.

Norconsult AS Trekanten, Vestre Rosten 81, NO-7075 Tiller Notat nr.: 1 Tel: +47 72 89 37 50 Fax: +47 72 88 91 09 Oppdragsnr. Til: Trygve Isaksen Fra: Arne E Lothe Dato: 2013-11-20 Bølge-effekter på revidert utbygging ved Sanden, Larvik BAKGRUNN Det er laget reviderte planer for utbygging ved Sanden i Larvik. I den forbindelse

Detaljer

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik.

Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget. Elvem usling i Leksvik. Leksvik J eger- og Fiskerforening Fiskestellutvalget Elvem usling i Leksvik. Innledning. Leksvik kommune er etter søknad tildelt statlige fiskefondsmidler for 1998 gjennom miljøvernavdelingen hos fylkesmannen

Detaljer

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning

Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning Fiskestell/kultivering i Torpa statsallmenning 2009 Innledning De siste årene er det gjort ulike undersøkelser som er tenkt skal inngå i driftsplan for fiske i Torpa Statsallmenning. Dette gjelder bl.a.

Detaljer

PROSJEKT LILLEELV. Nedenfor er noen bilder fra arbeidet vi rakk i år.

PROSJEKT LILLEELV. Nedenfor er noen bilder fra arbeidet vi rakk i år. PROSJEKT LILLEELV Lilleelv(019-20-R) er et sidevassdrag til Nidelva (ca16km i lengste utstrekning (uten sidebekker), og med et nedslagsfelt pa ca39km2). Vannforekomsten har i dag moderat økologisk tilstand.

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Tillatte verdier Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.4760 Skjerm (ID=3) Datakatalog versjon: 2.04-733 Sist endret: 2015-06-10 Definisjon: En frittstående konstruksjon som skal være et hinder for f.eks

Detaljer