NO 11, / MVA ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NO 11, 4. 38 02 58 53/ 932 10 688 971 550 961 MVA ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Christianssands kunstforening Kristiansand Kunsthall Rådhusgaten 11, 4. etasje Epost: Telefon / Org.nummer: NO MVA ÅRSBERETNING 2014 Christianssands kunstforening er en av Norges eldste og største kunstforeninger, grunnlagt i Da foreningen ble stiftet var formålet å skulle bidra til den allmenne dannelse, ved å øke interessen for kunst. Dette har vært utgangpunkt for kunstforeningens virksomhet siden. Vårt formål er fremdeles å øke interessen for, kjennskapen til og kunnskapen om visuell kunst av høy kvalitet. 1

2 «Kristiansand Kunsthall skal vise det fremste av samtidens billedkunstneriske uttrykk for et bredest mulig publikum». Christianssands kunstforening ble lagt om til Kristiansand Kunsthall 1. september Institusjonen fikk da de fysiske rammene som skal til for å fungere som en kunstinstitusjon av høyeste kvalitet. Vi har nå behov for å sikre at innholdet holder like høy standard fremover og at institusjonen sikres en forutsigbar drift. Visjon og profil Kristiansand Kunsthall skal vise det fremste av samtidens billedkunstneriske uttrykk for et bredest mulig publikum. Den kunstneriske profilen skal være på nasjonalt og internasjonalt nivå, hvor den nyskapende kunsten gis en sentral plass. Ved sitt virke skal institusjonen sette standarder for hvordan samtidskunsten produseres og formidles. Kristiansand Kunsthalls hovedmål: Å være en utadrettet og publikumsvennlig arena for visuell kunst, som blander det uetablerte og gjennombruddsklare med det klassiske og etablerte. Å bidra til utvikling av basiskompetanse for visuell kunst i regionen. Å speile tendenser i samtidens kunstuttrykk, men også foregripe utviklingen på kunstfeltet. Å virke både lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom egne produksjoner og kuratoriske undersøkelser. Å fungere som brobygger mellom utdanningsinstitusjonene og publikum, og mellom publikum og samtidskunsten. Å satse på unge kunstnere og kuratorer med tilknytning til regionen som har utmerket seg nasjonalt og internasjonalt. Å invitere og utfordre kunstnere i etablerte og anerkjente posisjoner. Å undersøke grenseoppganger til andre kunstarter, slik som musikken og litteraturen. Etablere Kunsten- og litteraturens hus i samarbeid med Kristiansand Folkebibliotek, 2

3 billedkunstnere, forfattere og aktuelle formidlingsaktører i regionen. Samfunnsoppdrag og finansiering Det visuelle kunstfeltet har gjennomgått store endringer i de siste tiårene. Dette har resultert i nye kunstneriske praksiser og uttrykk, nye produksjonsmåter, andre formidlingsformer, nye arenaer og en annen organisering av det kunstneriske arbeidet. Også kunstforeningene i Norge har gjennomgått store forandringer, både økonomisk og innholdsmessig. Mange av de største kunstforeningene har opprettet kunsthaller. Dette innebærer profesjonelt drevne gallerier, hvor kravet til kvalitet i utstillingsprogrammet og utstillingslokalene er grunnleggende. I programmeringen av institusjonene vektlegges faglige standarder og samfunnsmessig funksjon fremfor umiddelbart salgbare utstillinger. I Norge satses det gjennom Kulturløft II på visuell kunst og formidling. Vi har også for første gang i historien fått en stortingsmelding for visuell kunst. (Meld. St. 23 ( ). I denne meldingen legges det vekt på de regionale visnings- og formidlingsarenaene for visuell kunst. I Kulturutredningen 2014 påpeker også Enger-utvalget behovet for et lokalt kulturløft, hvor de med referanse til meldingen om visuell kunst fremhever betydningen av utstillingshonorar og styrking av produksjonsmidlene i institusjonene Kristiansand Kunsthalls ambisjoner om å produsere og formidle samtidens kunstneriske uttrykk er solid forankret i sentrale kulturpolitiske føringer. Institusjonens ambisjoner representerer også et viktig bidrag til å styrke det regionale som maktfaktor og den kunstneriske kraft i norsk kunstliv, ved at offentlig ressurser kanaliseres via institusjonen og ut til kunstnerne. For å oppnå disse målsettingene vil Kristiansand Kunsthall arbeide for at institusjonen i hovedsak finansieres ved statlige tilskudd. I denne sammenheng er det viktig at det lokale ressursgrunnlaget styrkes både gjennom medlemspleie og ved offentlige og private tilskudd fra lokale og regionale samarbeidspartnere. Del 1 Styrets beretning Styret har i 2014 arbeidet målrettet for å utvikle og tydeliggjøre Kristiansand Kunsthalls strategiske plassering innen kunstfeltet med vekt på faglige ambisjoner og finansielt grunnlag. Styret har også sett det som viktig å prøve å påvirke rammebetingelsene slik at Kristiansand Kunsthall kan realisere sitt potensiale. De økonomiske rammebetingelsene første halvår av 2014 var svært usikre og aktiviteten utenom utstillingsprogrammet var derfor minimal. Ved årsmøtet i 2014 orienterte styret om den krevende økonomiske 3

4 situasjonen og de planlagte tiltak for å bedre sitasjonen. Styret valgte særlig å fokusere på tilskudd fra kommune, fylkeskommune og Kulturrådet samt Sparebanken Sør. En viktig del av styrets arbeid var å se på avtalen mellom Kristiansand kommune og Christianssands kunstforening, som lå til grunn for opprettelsen av Sørlandets kunstmuseum. Formålet med avtalen var å ivareta de langsiktige mål for kunstforeningens arbeid i Kristiansand. Styret var av den oppfatning at Kristiansand kommune ikke hadde fulgt opp sine forpliktelser. Ved siden av arbeidet med den kommunale driftsavtalen, har styret i perioden også lagt stor vekt på å få prosjekt- og driftsstøtte fra Kulturrådet. Det er derfor gledelig at arbeidet som har blitt lagt ned av styret og administrasjonen har gitt resultater. 18. juni var avtalen mellom kommunen og Kunsthallen oppe til behandling i bystyret. Det var da enighet om at kommunen ikke kan sies å ha oppfylt fullt ut de forutsetningene som ble lagt til grunn for avtalen i Rådmannen ba derfor om å gi en særskilt vurdering av størrelsen på det årlige tilskuddet til Kunsthallen i forslaget til handlingsprogram for Dette resulterte i en budsjettøkning på fra Samtidig fikk vi innvilget en søknad til Kulturrådet på for 2014 og for Vi fikk også reforhandlet sponsoravtalen med Sparebanken Pluss med for 2014, for 2015 og for I tillegg fikk vi et tilskudd på fra Vest-Agder fylkeskommune. Samlet aktivitet I 2014 har det blitt lagt vekt på den økonomiske situasjonen. Styreleder og daglig leder har hatt møter med ordfører og varaordfører, kulturdirektør, fylkesordfører, Kulturrådet, Kulturdepartementet og Sparebanken Sør. Etter at vi fikk økning i bevilgningene har vi produsert noen svært ambisiøse utstillinger og vi har hatt muligheten til å utvide åpningstidene og øke aktivitetsnivået i formidlingsprogrammet ved å ansette en formidlingsansvarlig i 50% stilling. Daglig leder og kunstnerisk leder har også fått utvidet sin stilling til 100 % og vi har hatt mulighet til å betale honorar til kunstnerne f.o.m sommeren Kunsthallen har i 2014 arrangert 24 arrangementer, hvorav 9 har vært utstillinger fordelt på 6 utstillingsperioder. I tillegg har det vært en rekke andre arrangementer i kunsthallen. Flere av utstillingene har vært teknisk krevende og har fordret mye arbeid med logistikk, prosjektledelse og ekstern finansiering. Kunsthallens styre er av den oppfatning at de personalmessige endringer med større grad av betalt arbeidsinnsats, nå står i forhold til aktiviteten. Styret arbeider fortsatt på idealistisk grunnlag. Framtidsutsikter Kristiansand Kunsthall har med nåværende tilskudd muligheten for å drive institusjonen med en radikalt større grad av profesjonalitet enn tidligere. Likefullt er det knyttet store utfordringer til den fremtidige finansieringen av kunsthallen. Den nåværende 4

5 prosjektstøtte fra Kulturrådet går ut i Styret anser det som avgjørende at det sikres permanent statlig driftstøtte og vil arbeide både kulturpolitisk og sende søknader til Kulturrådet i Dersom styret skal lykkes med å få økt statlig finansiering av Kristiansand Kunsthalls virksomhet, er det avgjørende at institusjonen er ønsket og støttes økonomisk fra kommunalt- og fylkeskommunalt hold. Det er i så måte gledelig at nettopp kommunen og fylkeskommunen har fulgt opp med tilskudd for Det er i denne sammenheng også av stor betydning at Sparebanken Sør fortsatt er med å gi støtte som banken har representert gjennom en årrekke. Styret vurderer det faglige potensialet for årene som kommer som betydelig. Institusjonen har under Cecilie Nissens ledelse inntatt en markant faglig posisjon med gode kunstfaglige resultater som nyter stor anerkjennelse både i kunstfaglige kretser og i allmennheten. Styret takker alle kunstnere, medlemmer, Kristiansand kommune, Kulturrådet, Sparebanken Sør, Vest-Agder fylkeskommune, Stiftelsen Fritt Ord, Norske Kunstforeninger, Universitetet i Agder, Kristiansand katedralskole Gimle, Kristiansand folkebibliotek, Punkt-festivalen, Wenneslandstiftelsen og Den amerikanske ambassade for godt samarbeid i løpet av året. Personalet Cecilie Nissen Daglig leder/kunstnerisk leder (60%) (100%) Ørjan Moen Tekniker/helgevakt (30%) Solgunn Haugstad Økonomiansvarlig (20%) Nina Skogli Formidler/helgevakt (50% fra 1. november) Årsmøte Ordinært årsmøte ble avholdt

6 Valgkomité 2014 Elfie Dørum, Randi Jessen Følgende styre ble valgt etter årsmøtet i 2014: Styreleder (konstitueres av styret hvert år) Per Kvist Nestleder (konstitueres av styret hvert år) Bjørn Åstveit Styremedlemmer (velges for to år av gangen) Pål Gitmark Eriksen, Elin Fiske Lyngø, Marianne Lund Varamedlemmer Rasmus Tallaksen, Arne Bang Mette-Line Pedersen gikk ut av styret 11. juni Valgkomité 2015 Elfie Dørum, Agnes Repstad, Gunnar Stavrum Revisor Kjell Hansen Det ble i 2014 avholdt 9 styremøter. Styret i Sørlandsutstillingen Elin Fiske Lyngø Agnete Erichsen Styret i Sørlandets Kunstmuseum Per Kvist Marianne Lund Representantskapet i Sørlandets Kunstmuseum Marianne Lund Pål Gitmark Eriksen Publikum Antall besøkende i 2014: 6250 personer. Det ligger noe under fjoråret hvor vi hadde 6515 besøkende. Første halvår av 2014 var vi svært forsiktige på grunn av økonomisk usikkerhet. Det gjorde at det ble arrangert minimalt av aktiviteter utover utstillingsprogrammet og vi opererte med begrensede åpningstider. Siste halvår var det derimot en god økning i antall besøkende. Det skyldes Beat-utstillingen, samarbeidet 6

7 med Punkt og utstillingen Game of Life: Knust i offentlig rom. Beat-utstillingen og Game of Life: Knust i offentlig rom var de best besøkte utstillingene i 2014 med ca 1500 besøkende på hver. Fra juni har vi hatt åpent fra tirsdag til søndag. Faksimiler fra diverse aviser 7

8 Økonomi Rammebetingelsene for virksomheten til Christianssands kunstforening ligger i foreningens vedtekter og vedtatte budsjetter. Aktiviteten til kunstforeningen vil være bestemt av vedtak på foreningens styre- og årsmøter, samt de signaler som er knyttet til offentlige tilskudd, og som ligger i den offentlige kulturpolitikken. Regnskapet for 2014 viser et overskudd kr ,- Den store aktiviteten og krevende utstillinger dette året, har vært mulig takket være midler fra Kulturrådet og Sparebanken Sør. Når det gjelder egenkapitalen er det fremdeles minus, men ser vi utviklingen de siste årene har egenkapitalen bedret seg fra minus kr i 2010 til minus kr ,- i Målsetting er å ha positiv egenkapital i Budsjett for 2015 er lagt opp med realisme men viser samtidig ambisjoner. Organisasjonen blir gradvis bygget opp ved økning av antall årsverk og tilføring av kompetanse. Dette åpner for nye muligheter og større aktivitet rundt arrangementer, medlemspleie og utstillinger. Pantelån med sikkerhet fra styremedlemmer: Restgjeld kr ,-,- med rest nedbetalingstid 1 år. Media Kunsthallen har fått god medieoppmerksomhet det siste året. Alle utstillingene har blitt dekket godt av Fædrelandsvennen, både med forhåndsomtaler, reportasjer fra åpninger og kritikker, til tross for nedbemanningen i avisen. Flere av kunstnerne og utstillingene har også fått omtaler og kritikk i nasjonal presse som Dagbladet, Klassekampen, Kunstforum, Kunstkritikk, NRK Nasjonalgalleriet og Kunst Pluss. På kunstkritikk.no ble Kristiansand omtalt som en interessant kunstby denne høsten, takket være flere utstillinger i Kunsthallen. Salg I 2014 har det vært omsatt kunst fra utstillingene til Marianne Lund og Tony Higginson Publikasjonene har solgt godt. Publikasjonen Art Is Not an Intellectual Way of Thinking ble kjøpt inn av UiA og Kristiansand Folkebibliotek og Game of Life: Knust i offentlig rom har blitt solgt gjennom Tronsmo bokhandel i Oslo og Audiatur i Bergen. Kommisjonssalget er avviklet i gammel form og på sikt skal det bygges opp et nytt 8

9 kommisjonssalg. Styret er av den oppfatning at salget er for lavt og vil arbeide i årene som kommer med å utvikle strategier for å øke omsetningen fra utstillingene. Medlemmer Medlemmene er grunnstammen i Christianssands kunstforening/kristiansand Kunsthall. Ved utgangen av 2014 hadde foreningen totalt 250 medlemmer hvorav 196 enkeltmedlemskap, 10 kunstnermedlemskap, 44 familiemedlemskap. Det er omtrent like mange medlemmer som i fjor. Noen har meldt seg ut, mens andre har meldt seg inn. Kontingentene er ikke ytterligere endret fra 2012 og er satt til: Enkeltmedlem 400 kr, familiemedlem 600 kr, bedriftsmedlem kr, kunstnermedlemsskap 200,-, studentmedlemsskap 100,- Det er også satt ned en medlemsguppe som spesielt skal jobbe med aktiviteter rettet mot medlemmene. Siden det i 2014 har vært fokusert på finansiering og styrking i utstillingsprogrammet, har medlemsverving ikke blitt prioritert i første rekke. Det jobbes likevel med å forankre medlemsaktivitetene i den nye strategien. Vi har i 2014 lagt om til nytt system som skal gjøre det lettere å kommunisere med medlemmene. Vi planlegger også vervekampanjer i løpet av våren og høsten. Vinnerne av julelotteriet Petter Hangeland - Sirkelen er lyseblå I (grafisk trykk) av Marianne Lund Olav Frigstad - Sirkelen er lyseblå III (grafisk trykk) av Marianne Lund Tomm O. Pedersen - Silketrykk (gul og grå) (silketrykk) av Kikki Strømstad Reidun Ruethemann - Uten tittel (grafisk trykk) av Håkon Bleken Anna H. Nilsen - Ibsen (grafisk trykk) av Ludvig Eikaas Ninni Gitmark-Eriksen - Uten tittel (grafisk trykk) av Bjørn Aurebekk Hans Petter Mjølund - Fuglefangeren (etsning) av June Sira Cecilie Nissen - Torskehode (akvarell) av Hans Bentsen Tove Johnsen og Svein Simonsen - Torskehode (akvarell) av Hans Bentsen Arild Strømsvåg og Hilleborg Eggen - Uten tittel (Akryl på lerret) av Marius Martinussen Arbeidsmiljø Styret mener at arbeidsmiljøet i foreningen er tilfredsstillende. Det har ikke vært personskader eller ulykker i 2014, men vi ser at den profesjonaliseringen som foregår også stiller nye krav til helse, miljø og sikkerhet. Kunsthallen var underbemannet første halvdel av 2014 og det ble lagt ned mye overtidsarbeid. Ved utgangen av året er denne situasjonen bedret. Likestilling Ansatte: 3 kvinner og 1 mann Styret: 5 menn og 2 kvinner. 1 kvinne gikk ut av styret i 2014 Kunstnere: 6 kvinner og 10 menn 9

10 Kuratorer: 2 kvinner 2 menn Ytre miljø Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. Sosiale medier Facebooksiden har litt i overkant av 5000 tilhengere. Det er en dobling fra i fjor. Vi bruker Facebook og Instagram aktivt i formidling av utstillingene og vi oppretter arrangementer til alt som foregår av aktiviteter. Dette fungere svært godt og gjør kunsthallen godt synlig. Statistikk over hvem som er tilhengere av Facebooksiden Formidling Utstillingene formidles gjennom utstillingstekster, kunstnersamtaler, og publikasjoner. I tillegg tilbyr vi omvisninger med grupper eller enkeltpersoner. Vi har også hatt forelesninger hvor ulike sider ved samtidskunsten er blitt belyst og workshops med ungdommer og studenter. I Kunsthallens formidlingsprogram er ambisjonen å supplere det verbaie med opplevelser og aktiviteter. Målet er å opparbeide et visuelt vokabular ved siden av det skriftlige. Etter at vi fikk ny formidlingsansvarlig i høst, økte formidlingsaktiviteten betraktelig. 10

11 Christianssands Billedgalleri Den faste samlingen til Christianssands Billedgalleri er overført til Sørlandets Kunstmuseum som et langsiktig depositum. Kunstmuseet har det fulle ansvar for samlingen. Den faste samlingen opprettholder sin status som eget rettssubjekt med styret i Christianssands kunstforening som øverste styringsorgan. Publikasjoner For Kristiansand Kunsthall er det et viktig mål å bli en mest mulig bevisst aktør i kunstverdenen. Vi har en særlig interesse for å følge opp dette målet med kvalitetssterke publikasjoner som kombinerer faglige omtaler av utstillingene med mer frittstående litterære responser. Vi ønsker både å publisere egne bøker og kataloger, samt å bygge opp et fagbibliotek i samarbeid med Kristiansand folkebibliotek. Vi vil kvalitetssikre publikasjonene gjennom å invitere forfattere, fagpersoner og andre etablerte skribenter. Vi tror at litteratur som erkjennelsesredskap vil kunne utheve og utfordre kunsten vi viser, slik at bevisstheten og debatten øker. Vi ser både et behov for å utdype og forsterke våre egne utstillingserfaringer, samtidig som vi tror at arbeidet vil styrke den regionale kunstbevisstheten og bidra i et etterlengtet løft av kunstforståelsen. Opplesning av Terje Dragseth, Art Is Not an Intellectual Way of Thinking Kunstbok-bibliotek Kristiansand Kunsthall og Kristiansand folkebibliotek har inngått en samarbeidsavtale om opprettelse av et kunstbok-bibliotek. Biblioteket er planlagt fullført i løpet av

12 dersom finansiering foreligger. Biblioteket vil være kunstorientert og tverrfaglig med kilder fra både kunst og litteraturfeltet. Publikasjoner og bibliotek Del 2 Utstillingsprogram og kunstnerstrategi Utstillingsprogrammet i Kristiansand Kunsthall skal gjenspeile så genuint og kompetent som mulig hvordan samtidskunsten utfolder seg rundt oss. Vårt regionale utgangspunkt er avgjørende, men skal danne en forankring og ikke en begrensning. Samtidskunsten har blitt et inkluderende felt med høy grad av internasjonalisering og mangfold, og derfor er det viktig å orientere det lokale i et større landskap. Et raskt blikk på betydningsfulle kunstnerskap i regionen gjenspeiler en slik orientering. Og selv om vi skal hente vår integritet hjemmefra, tror vi at profesjonaliseringen skjer i berøringen med en allmenn kunstvirkelighet. Vi har to viktige metoder for å nå målet. Den første er å stole på kunstnerne og deres individuelle prosesser. Dette innebærer å stille seg åpen for de nettverk, erfaringer og eksperimenter kunstnerne selv utforsker. Vår utstillingsprofil skal derfor være noe kunstnerne selv kan stå inne for. Som moderne kunstarena ønsker vi på den måten å fremstå som et ledd i en større kunstnerprosess. Våre fleksible 12

13 produksjonslokaler kan både vise store påkostede prosjekter og små intime utstillinger, og er egnet til å huse et mangfold av kunstneriske uttrykk. Den andre metoden går ut på å kvalitetssikre programmet med høy faglig kompetanse og bevissthet om kunstsamtiden. Her vil vi satse på kuratoriske undersøkelser som går som en rød tråd gjennom flere utstillingsperioder, slik vi har sett i Game of Life, men også bygge opp utstillinger rundt enkeltkunstnere. Dette handler både om å oppnå kunstfaglig fordypning og å opptre som en mer substansiell institusjon for samtidskunsten. I en omskiftelig kunstvirkelighet er noe av kunsthallens mulighet å virke konsentrerende og å delta i å forme kunstsamtiden til noe forståelig og diskuterbart. Gjennom å øke bevisstheten og inntrykket av hver utstilling, tror vi også kvalitetskravet blir ivaretatt, slik at både kunsthall og kunstnere inspireres til å strekke seg til sitt ypperste. Kjell Bjørgeengen, Punkt

14 Utstillinger 2014 Regien Cox Tony Higginson Winnowing Sky Travellers Regien Cox Regien Cox (1977) er født i Nederland. Hun har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Bergen med hovedfag itekstil, og bor og jobber nå i Arendal. Regien Cox skaper ulike møter mellom tekstile og skulpturelle kvaliteter. Det er et metafysisk uttrykk vi ser i hennes univers. Gjennom å bryte med gjenstandens funksjonelle kontekst, tilfører hun nye historier til gamle historier. Tiden går på denne måten fremover og ved å forene fortid og nåtid, oppstår en fremtid også i hennes univers. Cox undersøker sammenhengen mellom gamle og nye objekter, hvor kontraster i materialer forenes og nye historier oppstår i selve arbeidsprosessen. I Kristiansand Kunsthall viste hun serien Winnowing Sky Travellers som består hovedsaklig av betongblanderskulpturer Sight of Change Tony Higginson Tony Higginson (Anthony Jared Higginson, født 1969) er opprinnelig født og oppvokst i Hastings i England, og har de siste 12 årene vært bosatt i Kristiansand. Higginson har en undersøkende tilnærming til maleriet. Ved hjelp av poetiske fortellinger basert på det narrative, skaper han en alternativ verden av stemninger og atmosfærer. Temaer og idéer blir opprettet i løpet av prosessen, og dette resulterer i et mangfold av uttrykk. Selv om poesi er en viktig del av arbeidet, har det likevel alltid vært den praktiske anvendelse av malingen og dets egenskaper som har vært hans hovedinteresse. 14

15 Utstillingen «Sight of Change» besto av en samling nye og eldre malerier satt sammen som en installasjon. Utstillingen handlet om å være tilstedeværende og se forandringene i stedet for det vanlige gjenkjennelige, og kan betraktes som ulike samtaler Sailorsong Håkon Henriksen Håkon Henriksen (f i Uppsala) er oppvokst i Kristiansand og Lyngdal. Han bor og arbeider i Kristiansand. Som ung var han til sjøs i 10 år før han begynte på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole SHKS og Statens Kunstakademi på 70-tallet. Han deltok i etablering og drift av Grafikkverkstedet Frysja Senter og Fellesverkstedet Myren Grafikk. Han var en av drivkreftene bak Prosjekt Bragdøya som startet i 1985, og var prosjektleder under den beryktede utstillingen «Skulptur i natur» på Bragdøya i Henriksen har de siste årene vært opptatt av å undersøke akvarellmaleriets muligheter. Et undervurdert medium som for mange forbindes med amatører. Utstillingen «Sailorsong» viste en serie bilder som til sammen utgjør en fortelling. Inntrykk og ideer fra egne opplevelser finnes i denne motivkretsen som han har arbeidet med de siste 10 årene. Vannfargene har kvaliteter som gjør at arbeidene fremstår som romantiske eventyr. Øivind Brune Håkon Henriksen Strendene Øivind Brune Øivind Brune er født i Kristiansand (1942), og var bl.a. med å etablere Sørlandsutstillingen. Han var også, sammen med Bjørn Krogstad, forslagsstiller og 15

16 medarrangør for den store utstillingen En utstilling i Christianssands Kunsforening 1969, der 60-talls opprøret kom til Kristianssand. Han var med å danne GRAS gruppa i Oslo 1970, og var aktiv i arbeidet for bedre økonomiske vilkår for kunstnerne. Øivind Brune har en rik produksjon som maler og grafiker. Motivgruppene i Øivind Brunes serier danner en omfattende og sammenhengende billedsyklus som gir plass til skildringer av vår isolasjon i vår private verden. De viser ensomhetens sinnbilder med en trist humor. Noen av hans verk er laget som eller framstår i ettertid som serier av enkeltbilder. Noen av disse seriene har i sin helhet blitt vist i utstillinger, andre bare stykkevis Human Error Marianne Lund Marianne Lund (1960) er utdannet arkitekt ved arkitekthøgskolen i Oslo. Hun har for det meste jobbet som billedkunstner, de siste 13 årene bosatt i Kristiansand. Hun har jobbet med ulike teknikker, men i de siste årene hovedsakelig med tegning. Hun jobber med tegninger som tar utgangspunkt i kroppens møte med geometrien. Særegne og intense uttrykk oppstår når samme metode brukes om og om igjen. Menneskets utilstrekkelighet og kroppens begrensninger drøftes i prosjektet. Når den fysiske kroppen møter den abstrakte geometrien, skapes bilder hvor presisjonen settes under press av det kroppslige temperamentet. Til denne utstillingen viste Lund også en stop motion animasjon som viser, strek for strek hvordan et bilde vokser frem, drevet av alle de små feilene som oppstår når hver strek følger den foregående uten å skulle kompensere eller rette på den. Mette-Line Pedersen åpner Marianne Lunds utstilling Human Error 16

17 Ytring finner sted Sidsel Jørgensen m.fl. Utstillingen var en del av Kristiansand Kunsthalls program i Grunnlovsjubileet. Fotograf Sidsel Jørgensen startet prosjektet Tangen Doku i 2004 som et samarbeid med elever ved Tangen videregående skole i Kristiansand. Utgangspunktet var å dokumentere noe av det som har rørt seg i byen gjennom 10 år. Dette har blitt et fotoarkiv som vil fungere som en bildebank for Kristiansand. Gjennom disse årene har nær 100 ungdommer deltatt i prosjektet. Nye grupper elever har deltatt hvert år, og Jørgensen har også selv fotografert gjennom hele perioden. Resultatet er en bredde med ytringer man knapt kunne forutse da prosjektet startet. I 2014 har Tangen Doku holdt på i 10 år, og nådd målet. "Ytring finner sted" Sidsel Jørgensen Art Is Not an Intellectual Way of Thinking - Glemte tegninger fra beatkulturen i San Francisco Kunstnere: Jay DeFeo, Jess Collins, Arthur Richer, Michael Bowen, Arthur Monroe, Keith Sanzenbach, og flere. Kuratert av Cecilie Nissen og Mette-Line Pedersen Utstillingen var en del av Kristiansand Kunsthalls program i Grunnlovsjubileet og et samarbeid mellom Kristiansand Kunsthall og Universitetet i Agder. Bakgrunnen for utstillingen var et ønske om å vise samlingens papirbaserte arbeider som tegninger og collager til publikum. Mye av dette materialet har aldri tidligere blitt vist og er derfor enestående både i internasjonal og nasjonal sammenheng. Det ble også bli vist plakater og filmmateriale, blant annet et nylaget intervju med kunstneren Arthur Monroe. Reidar Wennesland donerte sin «beat-samling» til Kristiansand Katedralskole (1971) og Høyskolen i Agder (1978). Wennesland var fra Kristiansand, men levde mesteparten av sitt 17

18 liv i San Francisco. Samlingen inneholder verker av både kjente, og av ukjente kunstnere, og er antagelig den største i sitt slag utenfor USA. Wennesland var en av svært få i sin samtid som så noen verdi i San Francisco-miljøets billedkunst. Med utstillingen fulgte to publikasjoner. Den første belyser samlingen og inneholder et stort antall billedmateriale, som kan anvendes innen videre akademisk forskning. Den andre som ble utgitt ved utstillingens slutt og er en litterær respons hvor ulike samtidsforfattere ble invitert til å skrive i relasjon til utstillingen og beatbegrepet. Utstillingen var støttet av Kulturrådet, Stiftelsen Fritt Ord, Grunnlovsjubileet, Kristiansand kommune, Sparebanken Sør og Vest-Agder Fylkeskommune og den amerikanske ambassade. Art Is Not an Intellectual way of thinking Punkt 2014 Kjell Bjørgeengen og Keith Rowe Utstillingen var et samarbeid mellom Kristiansand Kunsthall og Punkt 2014 Selv om Punktfestivalens hovedfokus er musikk, har det audio-visuelle vært en viktig del av festivalen siden begynnelsen markerte festivalens 10-års jubileum og Kunsthal- 18

19 len presenterte en stedsspesifikk installasjon av den norske kunstneren Kjell Bjørgeengen (1951) og den britiske kunstneren og improvisasjonsmusikeren Keith Rowe (1940). Utstillingen var laget spesielt for Kunsthallens lokaler. Den besto av romlige intervensjoner gjennom bruk av folie, video- og lydarbeider, og installasjonen The Room av Keith Rowe. Utstillingen var støttet av Kulturrådet, Sparebanken Sør og Vest-Agder Fylkeskommune Game of Life II: Knust i offentlig rom Gabriel Johann Kvendseth, Signe Lidén, Terje Nicolaisen, Magnhild Øen Nordahl, Anders Smebye, Jon Benjamin Tallerås, Andreas Töpfer og Hedvig Malmbekk Winge Kuratert av Jan Freuchen og Sigurd Tenningen Utstillingen er del 2 av en planlagt serie på fire utstillinger under samletittelen Game of Life, kuratert av Jan Freuchen og Sigurd Tenningen. Del 1 ble avholdt i 2012 og hadde rutenettet i kunsten og byplanleggingen som utgangspunkt. Del 2 fant sted høsten 2014, under tittelen Game of Life. Knust i offentlig rom. og konsentrerte seg om vandalisme og ikonoklasme i kunsten. Magnhild Øen Nordahl, Game of Life: Knust i offentlig rom Hoveddelen av utstillingen «Knust i offentlig rom» besto av nyproduserte verk fra åtte kunstnere, som alle har arbeidet med ulike tilnærminger til kunst i offentlig rom. 19

20 Utstillingens andre del var en dokumentarisk gjennomgang av ulike kontroverser knyttet til offentlige kunstverk i Kristiansand de 30 siste årene. Innenfor et avgrenset geografisk område, i en avgrenset periode, ble hele spekteret av konflikter og intervensjoner representert fra den mest affektbaserte enkeltmannsvandalisme til religiøs og politisk billedkrig, medial fordømmelse, offentlig inngripen og ulike forsøk på verning, både fra privat og offentlig hold. Til alle ustillingene produseres egen publikasjon med essays og tilhørende billedmateriale. Disse kan både leses som en del av utstillingen og som selvstendige utgivelser. Felles for utstillingene og publikasjonene er at de tar utgangspunkt i en lokal problemstilling, som så utvikles til en politisk og kunstnerisk kontekst med stor overføringsverdi til andre steder og situasjoner. Utstillingen var støttet av Kulturrådet, Stiftelsen Fritt Ord, Sparebanken Sør og Vest- Agder Fylkeskommune. Andre arrangementer januar Finissage Svanesangen av Erik Pirolt 8. februar Boklansering av Per Kvists bok: Maleri med tid, Om modernisme, filmisk avantgarde og videokunst. Perspektiver på kunst av Kjell Bjørgeengen, A K Dolven, HC Gilje og Jeremy Welsh. 19. februar Feiring av Viggo Aadnevigs 70-årsdag med utstilling i foajeen. 9. mars Finissage og kunstnersamtale med Regien Cox og Tony Higginson 29. mars Solo- og duokonsert med Ole Mofjell og Erik Kimestad Pedersen 4. mai Finissage Human Error med Marianne Lund 10. juni Finissage og kunstnersamtale Ytring finner sted med Sidsel Jørgensen 20

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Agder Venstre Org. nr: 997 848 519 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR Org. nr: 997 848 519 STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Virksomhetens art: drivet med... Selskapet holder til i. Fortsatt drift: Styret mener forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL

VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL VEDTEKTER FOR NORDNORSK KUNSTNERSENTER (Representantskap) Blått = forslag til endringer. 1 FORMÅL Nordnorsk Kunstnersenters formål er å formidle billedkunst og kunsthåndverk, utbre interessen for billedkunst

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter;

1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; ÅRSMØTE 2015 1 Konstituering av møtet 2 Årsberetning og regnskap for 2014 3 Endring av Sarkomers vedtekter; - I 4c) foreslås tatt inn «har eller» slik at paragrafen vil lyde: «Rett til familemedlemskap

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5

Regnskapsrapport. Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009. Versjon: no 1.5 Regnskapsrapport Oppdatert: 24.02.2009 Utskrift: 24.02.2009 Versjon: no 1.5 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5)

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Juli År: 2011. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Juli År: 2011 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 23.08.2011 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 01.09.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Oppdatert: 2.03.2009 Utskrift: 01.09.2010 Versjon: no 1. Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag pr varegruppe (side 5-6)

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL KAP I NAVN OG FORMÅL 1 Bakgrunn Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen. 2 Grunnkapital

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009

Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2010 2009 Annonseinntekter 1 494 706 1 639 477 Overføring fra semesteravgiften 2 008 000 1 950 000 Tilskudd fra UiO 13 600 28 000 Andre inntekter 292

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

PROGRAM UTSTILLINGER 2014

PROGRAM UTSTILLINGER 2014 PROGRAM UTSTILLINGER 2014 VELKOMMEN TIL KUNSTSENTERET Møre og Romsdal kunstsenter er et av 15 kunstsentre som ligger spredd fylkesvis i Norge. Senteret ble opprettet i 1978, og sommeren 2012 flyttet vi

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Generalforsamling 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Virksomhetsrapport 4. kvartal 2016

Virksomhetsrapport 4. kvartal 2016 Virksomhetsrapport 4. kvartal 2016 1 Fossheim Verksteder Totalt Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS Avdeling 1-711 Hele virksomheten,periode 10-12 4. kvartal 2016 Budsjett 4. kv. 2016 Hittil 2016 Budsjett

Detaljer

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010.

Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd på kr. 251.000 for 2010. Utvalg for kultur og oppvekst 18.01.10 sak 3/10 vedlegg 1 Sandnes, den 18. Desember 2009 Til Sandnes kulturkontor v/kultursjef Erland Bræin Innledning Sandnes kusntforening søker med dette om et driftstilskudd

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING

NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING Stiftet 1968 V E D T E K T E R 1 NAVN Foreningens navn er "Norske Finansanalytikeres Forening". På engelsk: "The Norwegian Society of Financial Analysts". 2 FORMÅL Foreningens

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Virksomhetsrapport første kvartal 2016

Virksomhetsrapport første kvartal 2016 Virksomhetsrapport første kvartal 2016 1 Avdeling 1-711, periode 1-3 Fossheim Verksteder Totalt LEIEINNTEKTER -32 826,00-24 600,00-32 826,00-24 600,00-98 400,00-24 600,00-8 226,00-131 304,00 TILSKUDD -10

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7

Regnskapsrapport. Måned: Oktober År: 2010. Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010. Versjon: no 1.7 Regnskapsrapport Måned: Oktober År: 2010 Oppdatert: 27.03.2009 Utskrift: 25.11.2010 Versjon: no 1.7 Innhold: Oppsummering med kommentarer (side 2) Resultatregnskap med prognose (side 3-4) Dekningsbidrag

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF VEDTEKTER REVISJONSHISTORIKK Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF 1.06.12 Nye vedtekter basert på vedtekter i andre klynger 21.06.12 26.06.13 Frist for avvikling av generalforsamling flyttet fra utgangen

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 23.01.2016 Navn, adresse og formål 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER

Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Hønefoss Kamera Klubb VEDTEKTER Vedtatt på årsmøte februar 2017 1 Klubbens Navn Hønefoss Kamera Klubb. Forkortes til HØKK 2 Formål Hønefoss Kamera Klubb har til formål å fremme interessen for fotografi.

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Hovedpunkter i strategien

Hovedpunkter i strategien 1 Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord Dialogmøte i Tromsø om Visuell kunst 03.11.2010 Nå er vi kommet til strategien. Bakgrunnen er, som jeg sa tidligere i dag, Den nordnorske kulturavtalen 2010

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

Virksomhetsrapport 1. kvartal 2017

Virksomhetsrapport 1. kvartal 2017 Virksomhetsrapport 1. kvartal 2017 1 Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS Avdeling 1-711 Hele virksomheten,periode 1-3 SUM DRIFTSINNTEKTER Fossheim Verksteder Totalt 1. kvartal 2017 Budsjett 1. kvartal

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN «MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE»

VEDTEKTER FOR FORENINGEN «MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE» Side 1 av 5 HISTORISK INNLEDNING MiSK ble opprettet i 1999. I 2001 ble kantor Svein Rustad på bakgrunn av ny stillingsbevilgning fra Sandefjord kommune frikjøpt fra 50 % av kantorstillingen for å drive

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014

VEDTEKTER FOR BRAK. Oppdatert 30.04.2014 VEDTEKTER FOR BRAK Oppdatert 30.04.2014 Kap 1: Formål og innledning 1 Navn og stiftelse Organisasjonens navn er Brak. Brak ble konstituert 17.09.03. Organisasjonen ble opprinnelig startet 27.11.1996 under

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge

V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge V E D T E K T E R for Stiftelsen Innsamlingskontrollen i Norge Kap. 1. Stiftelsens navn og formål. 1 Innsamlingskontrollen er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er «Stiftelsen Innsamlingskontrollen

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN :

Apenes Vel. Anno Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : Foreningen Apenes Vel Anno 1918 ÅRSMØTE 2014 FREDAG 21. MARS 2014 KL. 19:00 Apenesgården, Falkenstensveien 29 DAGSORDEN : 1. Åpning 7. Fastsettelse av kontingent 2. Møtets lovlige innkallelse. 8. Budsjett

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat

RESULTATREGNSKAP. Driftsresultat BOA -- Billedkunstnerne i Oslo og Akershus Årsregnskap 2016 Org.nr.: 943 765 707 RESULTATREGNSKAP NOTE 2016 2015 Driftsinntekter Kontingenter 172 700 184 525 Driftstilskudd Oslo kommune 350 000 300 000

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

Virksomhetsrapport 2. kvartal 2016

Virksomhetsrapport 2. kvartal 2016 Virksomhetsrapport 2. kvartal 2016 1 Avdelingsrapport Fossheim Verksteder AS Avdeling 1-711,periode 4-6 Fossheim Verksteder Totalt 2. kvartal Budsjett 2. kvartal Hittil 2016 Budsjett hittil 2016 Budsjett

Detaljer

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte

Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte Tenvik båtforening Årsrapport 2016 Årsmøte 30.03.2017 Tenvik båtforening 1 ÅRSRAPPORT 2016 FOR TENVIK BÅTFORENING Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Lars Aasberg, leder (valgt i 2016 for 1 år)

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014

Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Innkalling til årsmøte i BKFH 2014 Tid: Torsdag 6. Mars 2014 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter Klosteret 17, 5005 Bergen Informasjon: - Styret har satt datoen for årsmøtet i BKFH til Torsdag 6. Mars

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.:

Årsregnskap. Piratpartiet. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Piratpartiet Org.nr.:998 732 115 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Medlemskontigent/ Donasjoner 44 623 35 843 Offentlig tilskudd 884 472 855 304 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa)

VEDTEKTER. for Larvik og Omegns Turistforening. - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe. Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER for Larvik og Omegns Turistforening - LOT ungdomsgruppe - LOT seniorgruppe Revidert: mars 2010 mars 2012 (Seniorgruppa) VEDTEKTER FOR LARVIK OG OMEGNS TURISTFORENING 1 Formål Larvik og Omegns

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer

Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING. 1 Tempo. 2 Formål. 3 Virksomhetsidé. 4 Organer Vedtekter for Tempo KAP 1: FORMÅL OG INNLEDNING 1 Tempo Foreningens navn er Tempo. Foreningen ble stiftet 01.09.2005. Foreningens hjemsted er Trondheim. 2 Formål 1. Tempo skal være en partipolitisk uavhengig

Detaljer