MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009"

Transkript

1 Saknummer: 09/837 Løpenummer: 4323/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret SKRIV OG MELDINGAR Ingen skriv og meldingar lagt fram.

2 Saknummer: 09/526 Løpenummer: 4401/09 Arkivkode: N34 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 42/09 Formannskapet /09 Kommunestyret HØYRING - BÅTRUTETILBODET I GULEN OG SOLUND KOMMUNE. Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Sogn og Fjordane fylkeskommune, Regionalavdelinga Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Brev frå fylkeskommunen, datert Rapport: Båtrutetilbudet i Gulen og Solund Utale frå: Eivindvik og omegn næringsutvikling Mjømna Bygdelag Hisarøy grendalag Gulen Venstre Ytre Gulen Pensjonistlag Gulen SkyssbåtService AS Felles uttale frå: Byrknes og Øyane Fiskarlag Ytre Gulen Sanitetslag U/L Havgula Sandøy Gredalag Ikkje utsende vedlegg: Opplæringslov med forskrifter Saksutgreiing: Fylkeskommunen v/regionalavdelinga har i brev av 26. mai 2009 invitert Gulen kommune til å kome med innspel i ei høyring om båtrutetilbodet i Gulen og Solund. Høyringsbrevet er av kommunen sendt vidare til lag og organisasjonar i Gulen. I tillegg er invitasjonen lagt ut på heimesida til Gulen kommune. Frist for å kome med innspel til Gulen kommune var i brev av sett til Høyringsfrist til fylkeskommunen er fredag 2. oktober 2009.

3 Gulen kommune, som ein av landets 10 mest spredtbygde kommunar, vil understreke viktigheita av at eit nytt rutenett/val av båttype må bere i seg ein fleksibilitet som sikrar at folk kan bu der dei ynskjer, på veglause gardar, øyar og i våre tettstader. Dette må også inkludere at barnefamiliar kan velje å busette seg på plasser som i dag er avfolka. I rapporten (s 15) er det skreve at det på sikt er planlagd ein ny grunnskule på Dalsøyra som skal dekke heile Gulen. Dette er ikkje korrekt. Det som er planlagt, og ligg i økonomiplanen, er at ungdomsskuleelevane skal samlast på ein (to skular i ei periode). Det er ikkje vedtatt at denne skal plasserast på Dalsøyra, men det kan være ei aktuell plassering. Val av alternativ: Alternativ 1 har stor fleksibilitet ved at det vert nytta liten båt (i forhold til alternativet med stor samfunnsbåt) til passasjertransport, i hovudsak som i dag. Fleksibiliteten er knytt til at båten kan gå opp under relativt små kaier/grunne hamner. Dette alternativet inkluderer kabelferje til Hisarøy. Gods vil i all hovudsak verte transportert på bil i Gulen. Alternativ 2 har også stor fleksibilitet og er positivt for Gulen. Alternativet inneheld også ny kabelferje til Hisarøy. Ny samfunnsbåt (liten) er også attraktivt, ved at vi får nytt tidsmessig materiell til å skysse passasjerane med. Også i dette alternativet vil gods bli transportert på bil, men båten vil ha noko betre kapasitet for gods og passasjerer, enn i alternativ 1. Alternativ 3 inkluderer ny samfunnsbåt (stor som kan ta med biler), men ekskluderer kabelferje til Hisarøy. Dette alternativ gjev mindre fleksibilitet enn alt 1 og 2, ved at det er ein stor båt som har spesielle krav til kai/havnetilhøve. Det er positivt at båten er meir væruavhengig enn dei mindre båtalternativane. Alternativ 4 er langt på veg tilsvarande alternativ 3, men kombinerer i større grad passasjerar og gods på nokre av rutene. Alternativet ekskluderer kabelferje til Hisarøy. Ambulansebåttilbodet er ikkje omtalt i sjølve utgreiinga, men det er gjeve nokre kommentarar i kapittel 7, side 29. I desse kommentarane er det tatt til orde for å redusere beredskapen/kompetansen knytt til tenesta ved at det vert peika på at tilbodet kan knyttast til eitt av dei fire alternativa. Administrasjonen vil minne om at tenesta vi har i dag er god, og er ein viktig premiss for at innbyggarane skal vere trygge og få ein god ambulanseteneste på sjø. I eit øysamfunn som Gulen (og Solund) er dette vesentleg. Ambulansebåten fungerar også som reservebåt for alle skyssbåtane i området. Dei innkomne høyringsuttalane konkluderar slik: Byrknes og Øyane Fiskarlag m fl, alternativ 1 Mjømna Bygdelag, alternativ 3 eller 4 Hisarøy grendalag, alternativ 1 eller 2 Eivindvik og omegn næringsutvikling, alt 2 med alternativ 1 som andre prioritet Gulen Venstre, alt 2 med alt 1 som andre prioritet Ytre Gulen Pensjonistlag, ikkje vald, men tolka av adm til 1 og 2 med lik verdi Gulen SkyssbåtService AS, alternativ 4 - Side 2 -

4 Administrasjonen vil peike på at uavhengig av alternativ er det ynskjeleg med eit rutetilbod som kan knytte Solund og Gulen tettare saman, til eit bu- og arbeidsmarknad. Dette bør mellom anna inkludere arbeidsruter dagleg til/frå ytre Gulen/Solund og Eivindvik Hardbakke. Når administrasjonen konkluderar med at alternativ to er best for Gulen, skuldast det mellom anna at vi i dette alternativet får ei ny mindre samfunnsbåt som aukar tryggleiken og komforten for dei reisande. Dette alternativet opprettheld også eit tilfredstillande skysstilbod til dei som vel å busette seg på plassar/øyar utan fastlandstilknyting. I tillegg inneber dette alternativet kabelferje til Hisarøy, som er eit sers viktig tilbod for bebuarane og verksemda på øya. Rådmannens framlegg til vedtak: 1. Gulen kommune vel alternativ 2 som beste løysing av dei framlagde alternativa. 2. Gulen kommune ynskjer at arbeidet med å etablere kabelferje til Hisarøy vert starta snarast råd, uavhengig av at eksisterande kontrakt for gods er forlenga 3. Gulen kommune ber om at det i ruteprogrammet vert innarbeida ei løysning som gjer at kommunane Gulen og Solund vert ein bu- og arbeidsmarknad. 4. Gulen kommune ynskjer å behalde ambulansebåttenesta som i dag. Behandling og vedtak i Formannskapet, : Nytt sakstilfang: Høyringsfråsegn frå: Svein-Jarle Vatnøy og Marit Rose Gulen Næringsråd Gulen SkyssbåtService AS Nytt felles framlegg: Som rådmannen pkt 1-4 Nytt punkt 5: Formannskapet vil oppmode om at ein vel ein samfunnsbåt som er egna for framtidig transportløysing og for å få god infrastruktur i regionen. Samrøystes. 1. Gulen kommune vel alternativ 2 som beste løysing av dei framlagde alternativa. 2. Gulen kommune ynskjer at arbeidet med å etablere kabelferje til Hisarøy vert starta snarast råd, uavhengig av at eksisterande kontrakt for gods er forlenga. 3. Gulen kommune ber om at det i ruteprogrammet vert innarbeida ei løysing som gjer at kommunane Gulen og Solund vert ein bu- og arbeidsmarknad. 4. Gulen kommune ynskjer å behalde ambulansebåttenesta som i dag. 5. Formannskapet vil oppmode om at ein vel ein samfunnsbåt som er egna for framtidig transportløysing og for å få god infrastruktur i regionen. - Side 3 -

5 Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Nye framlegg: Frå Krf v/wilberg: Nytt pkt Følgjande saker er vesentleg for Gulen: Kabelferje til Hisarøy, framleis skuleskyss til Autsrheim, Gulen og Solund som eit bu- og arbeidsområde, god og fleksibel passasjerute/godsrute til øyane i Gulen Tillegg pkt 5 (nytt pkt 6): Ein stor samfunnsbåt vil gje betre trafikktryggleik og komfort i harde havstrekningar. Frå Gulen Høgre v/mjømen: 1. Gulen kommune ynskjer at arbeidet med å etablere kabelferje til Hisarøy vert starta snarast råd som fylkesveiprosjekt. Uavhengig av at eksisterande kontrakt for gods er forlenga 2. Gulen kommune vel ein stor samfunnsbåt som er egna for framtidige transportløysingar og for å få god infrastruktur i regionen. Viser også til tidlegare utgreiing. 3. Gulen kommune ber om at det i ruteprogrammet vert innarbeida ei løysing som gjer at kommunane Gulen og Solund vert sett på som ein bu og arbeidsmarknad Felles framlegg (H/V/SP/AP/KRF) Nytt punkt 3: Gulen kommune ber om at det i ruteprogrammet vert innarbeida ei løysing som gjer at kommunane Gulen og Solund vert ein bu- og arbeidsmarknad, at det framleis er skuleskyss til Austrheim og ei fleksibel passasjer- godsrute til øyane i Gulen og Solund. Prøverøysting over Høgre sitt framlegg: 3 stemte for (Mjømen, Uthaug og Larsen) Deretter vart det røysta over fellesframlegget: Samrøystes vedteke Det vart ikkje røysta over Krf sitt framlegg, som vart trekt før røysting. 1. Gulen kommune vel alternativ 2 som beste løysing av dei framlagde alternativa. 2. Gulen kommune ynskjer at arbeidet med å etablere kabelferje til Hisarøy vert starta snarast råd, uavhengig av eksisterande kontrakt for gods er forlenga. 3. Gulen kommune ber om at det i ruteprogrammet vert innarbeida ei løysing som gjer at kommunane Gulen og Solund vert ein bu- og arbeidsmarknad, at det framleis er skuleskyss til Austrheim og ei fleksibel passasjer- godsrute til øyane i Gulen og Solund 4. Gulen kommune ynskjer å behalde ambulansebåttenesta som i dag. 5. Kommunestyret vil oppmode om at ein vel ein samfunnsbåt som er egna for framtidig transportløysing og for å få god infrastruktur i regionen. - Side 4 -

6 Saknummer: 09/668 Løpenummer: 4324/09 Arkivkode: 614 A2 Saksbehandlar: Kari Brekken MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 42/09 Kommunestyret EIVINDVIK SKULE - GODKJENNING AV GJENNOMFØRTE SKULEPAKKE- PROSJEKT Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Husbanken, som vedlegg til prosjektsøknad Einingsleiar DV. Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Notat/oversyn frå Drift- og vedlikehaldsavdelinga Ikkje utsende vedlegg: Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringar i skoleanlegg ( Skulepakka ) Saksutgreiing: Gulen kommune har fått førehandstilsegn om rentekompensasjon for ei samla investeringsramme på kr I retningslinene er det m.a. sett følgjande vilkår for tilskotet: kvart prosjekt skal innehalde tiltak på 1 skule kvart prosjekt må vere godkjent av kommunestyret før Husbanken handsamar det. Til no har vi fått godkjenning for prosjektet rehabilitering av yttervegg/garderobe ved Eivindvik skule på kr Prosjektet er ferdigstilt, med ei kostnadsramme på kr ,72. Det er ikkje utarbeidd samla plan for korleis/kor mykje vi skal nytte av resten av investeringsramma, men i dei årlege budsjettvedtaka er det avsett mellom kr av ramma til oppgraderings- og vedlikehaldsarbeid på skulane. Samla har vi pr brukt kr ,96 til slikt arbeid, og i B2009 er det avsett 3,5 mill.

7 I denne saka vert tiltaka som er gjennomført på Eivindvik skule i tidsrommet , i tillegg det tidlegare godkjende prosjektet, samla til eitt prosjekt, som med dette vert lagt fram for Kommunestyret for godkjenning. Desse tiltaka er gjennomført: Taktekking Varmepumpe i gymsal Støydemping i klasserom Nytt golvbelegg i klasserom og korridorar Oppussing toalett/garderobar Oppussing sløydsal Nye vindauge Framlegg til vedtak: Vedlikehaldsprosjekt ved Eivindvik skule gjennomført i tidsrommet med ein samla kostnad på kr ,70 vert godkjent. Det vert å søkje Husbanken om godkjenning av prosjektet som del av investeringsramma i Skolepakken Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Samrøystes. Vedlikehaldsprosjekt ved Eivindvik skule gjennomført i tidsrommet med ein samla kostnad på kr ,70 vert godkjent Det vert å søkje Husbanken om godkjenning av prosjektet som del av inversteringsramma i Skolepakken Side 2 -

8 Saknummer: 09/685 Løpenummer: 4325/09 Arkivkode: 614 A2 Saksbehandlar: Kari Brekken MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 43/09 Kommunestyret BREKKE SKULE - GODKJENNING AV GJENNOMFØRTE SKULEPAKKE- PROSJEKT Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Husbanken, som vedlegg til prosjektsøknad Einingsleiar DV. Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Notat/oversyn frå Drift- og vedlikehaldsavdelinga Ikkje utsende vedlegg: Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringar i skoleanlegg ( Skulepakka ) Saksutgreiing: Gulen kommune har fått førehandstilsegn om rentekompensasjon for ei samla investeringsramme på kr I retningslinene er det m.a. sett følgjande vilkår for tilskotet: kvart prosjekt skal innehalde tiltak på 1 skule kvart prosjekt må vere godkjent av kommunestyret før Husbanken handsamar det. Det er ikkje utarbeidd samla plan for korleis/kor mykje vi skal nytte av resten av investeringsramma, men i dei årlege budsjettvedtaka er det avsett mellom kr av ramma til oppgraderings- og vedlikehaldsarbeid på skulane. Samla har vi pr brukt kr ,96 til slikt arbeid, og i B2009 er det avsett 3,5 mill. I denne saka vert tiltaka som er gjennomført på Brekke skule i tidsrommet , samla til eitt prosjekt, som med dette vert lagt fram for Kommunestyret for godkjenning.

9 Desse tiltaka er gjennomført: Taktekking Ny skiljevegg mellom klasserom Skifting av lysarmatur Oppussing toalett/garderobar Ny naudutgangsdør Nye vindauge Framlegg til vedtak: Vedlikehaldsprosjekt ved Brekke skule gjennomført i tidsrommet til ein samla kostnad på kr vert godkjent. Det vert å søkje Husbanken om godkjenning av prosjektet som del av investeringsramma i Skolepakken Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Samrøystes. Vedlikehaldsprosjektet ved Brekke skule gjennomført i tidsrommet til ein samla kostnad på kr vert godkjent. Det vert å søkje Husbanken om godkjenning av prosjektet som del av inversteringsramma i Skolepakken Side 2 -

10 Saknummer: 09/686 Løpenummer: 4326/09 Arkivkode: 614 A2 Saksbehandlar: Kari Brekken MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 44/09 Kommunestyret BYRKNES SKULE - GODKJENNING AV GJENNOMFØRTE SKULEPAKKE- PROSJEKT Kommunesturet har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Husbanken, som vedlegg til prosjektsøknad Einingsleiar DV. Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Notat/oversyn frå Drift- og vedlikehaldsavdelinga Ikkje utsende vedlegg: Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringar i skoleanlegg ( Skulepakka ) Saksutgreiing: Gulen kommune har fått førehandstilsegn om rentekompensasjon for ei samla investeringsramme på kr I retningslinene er det m.a. sett følgjande vilkår for tilskotet: kvart prosjekt skal innehalde tiltak på 1 skule kvart prosjekt må vere godkjent av kommunestyret før Husbanken handsamar det. Det er ikkje utarbeidd samla plan for korleis/kor mykje vi skal nytte av investeringsramma, men i dei årlege budsjettvedtaka er det avsett mellom kr av ramma til oppgraderings- og vedlikehaldsarbeid på skulane. Samla har vi pr brukt kr ,96 til slikt arbeid, og i B2009 er det avsett 3,5 mill. I denne saka vert tiltaka som er gjennomført på Byrknes skule i tidsrommet , samla til eitt prosjekt, som med dette vert lagt fram for Kommunestyret for godkjenning.

11 Desse tiltaka er gjennomført: Varmepumper i gymsal Drenering ute Ny kledning på delar av bygget Oppussing golv ved eine inngangen Oppussing toalett/garderobar Nye vindauge Takplater uværskur Framlegg til vedtak: Vedlikehaldsprosjekt ved Byrknes skule gjennomført i tidsrommet med ein samla kostnad på kr vert godkjent. Det vert å søkje Husbanken om godkjenning av prosjektet som del av investeringsramma i Skolepakken Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Samrøystes. Vedlikehaldsprosjektet ved Byrknes skule gjennomført i tidsrommet til ein samla kostnad på kr vert godkjent. Det vert å søkje Husbanken om godkjenning av prosjektet som del av inversteringsramma i Skolepakken Side 2 -

12 Saknummer: 09/687 Løpenummer: 4327/09 Arkivkode: 614 A2 Saksbehandlar: Kari Brekken MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 45/09 Kommunestyret DALSØYRA SKULE - GODKJENNING AV GJENNOMFØRTE SKULEPAKKE- PROSJEKT Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Husbanken, som vedlegg til prosjektsøknad Einingsleiar DV. Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Notat/oversyn frå Drift- og vedlikehaldsavdelinga Ikkje utsende vedlegg: Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringar i skoleanlegg ( Skulepakka ) Saksutgreiing: Gulen kommune har fått førehandstilsegn om rentekompensasjon for ei samla investeringsramme på kr I retningslinene er det m.a. sett følgjande vilkår for tilskotet: kvart prosjekt skal innehalde tiltak på 1 skule kvart prosjekt må vere godkjent av kommunestyret før Husbanken handsamar det. Det er ikkje utarbeidd samla plan for korleis/kor mykje vi skal nytte av resten av investeringsramma, men i dei årlege budsjettvedtaka er det avsett mellom kr av ramma til oppgraderings- og vedlikehaldsarbeid på skulane. Samla har vi pr brukt kr ,96 til slikt arbeid, og i B2009 er det avsett 3,5 mill. I denne saka vert tiltaka som er gjennomført på Dalsøyra skule i tidsrommet , samla til eitt prosjekt, som med dette vert lagt fram for Kommunestyret for godkjenning.

13 Desse tiltaka er gjennomført: Fuging av teglstein Avtrekk skulekjøkken Div VVS-arbeid Nye vindauge Framlegg til vedtak: Vedlikehaldsprosjekt ved Dalsøyra skule gjennomført i tidsrommet til ein samla kostnad på kr vert godkjent. Det vert å søkje Husbanken om godkjenning av prosjektet som del av investeringsramma i Skolepakken Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Samrøystes. Vedlikehaldsprosjektet ved Dalsøyra skule gjennomført i tidsrommet til ein samla kostnad på kr vert godkjent. Det vert å søkje Husbanken om godkjenning av prosjektet som del av inversteringsramma i Skolepakken Side 2 -

14 Saknummer: 09/735 Løpenummer: 4403/09 Arkivkode: 123 Saksbehandlar: Kjell A. Reigstad MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 43/09 Formannskapet /09 Kommunestyret HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGNETTET HØYRING. Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Sogn og Fjordane fylkeskommune, Regionalavdelinga, Askedalen 2, 6863 Leikanger Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Høyringsframlegg; Handlingsprogram for fylkesvegnettet (19) Ikkje utsende vedlegg: Innspel frå Gulen kommune til Handlingsprogrammet vedteke i k.sak 58/08 ( ) Saksutgreiing: I samband med forvaltningsreforma og Stortinget sitt vedtak om etablering av eit meir omfattande fylkesvegnett, har fylkeskommunen fått ansvaret for å utarbeide handlingsprogram for eit fylkesvegnett som femnar om dagens fylkesvegar og det øvrige riksvegnettet (Riksvegnett utanom stamvegnettet). Då Handlingsprogrammet i 2008 skulle utarbeidast for fylkesvegnettet fekk alle kommunane i fylket høve til å kome med prioriterte innspel til programmet. Gulen kommune har i K.sak 58/08 gjeve sine prioriterte innspel. Fylkeskommunen har basert på analyse, godkjende mål og strategiar og innspel frå m.a. kommunen utarbeidd handlingsprogrammet og det er dette som er sendt på høring. Fylkestinget skal gjere endeleg vedtak i desember Vurdering av Handlingsprogrammet Handlingsprogrammet femnar om investering, drift og vedlikehald inkludert ferje. I høve større investeringar gjev ein i programmet signal om at ein her er bunden av tidlegare prioriteringar, og at det ikkje er rom for nye større investeringar før i slutten av perioden. Utanom å bli nemnd indirekte under Kystvegen, er det ikkje større investeringar som skal gjerast i Gulen i perioden.

15 Når det gjeld drift og vedlikehald veg er det mindre vedlikehald og noko dekkelegging som er avsett for Gulen kommune, dette skal i høve handslingsprogrammet vere nok for å stoppe forfallet på våre vegar. I K.sak 58/08 gjorde Gulen kommune desse prioriteringane: Gulen kommune prioriterer slik: 1. Kystvegen Bergen - Ålesund med Rv 57 gjennom Gulen kommune 2. Rassikring og avkøyrsle E39 (tunnel) 3. Fastlandssamband Hisarøy 4. Undal - Flolid (bru) 5. Kringla - Hordaland grense 6. Lys ved overgangen i Instefjorden over E Forbetre Fv 1 gjennom Gulen frå "Kystvegen" til E39. Førsteprioritet rassikringsmidlar: Instefjord - Brekke Fastlandssambandet Ytre Gulen er igangsett, tilførslevegane er ferdige allerede. Anlegga er ikkje nemnt på lista frå Gulen kommune av den grunn at det er eit anlegg som er oppstarta og står klar for ferdiggjering. Av desse tiltaka ser vi desse att i Handlingsprogrammet: A. Investering/utbetring: 1. Kystvegen Det er i Handlingsprogrammet ikkje avsett midlar til vegen, men er nemnd under innspel til større investeringar: Kystvegen Bergen Ålesund Kommunane langs kysten frå Ålesund til Bergen står samla bak ynskje om å ruste opp og utvikle vegnettet langs kysten. Dette omfattar fleire strekningar på rv. 61, rv. 616, rv. 614, rv. 611, rv. 609og rv. 57.Mange av vegstrekningane har låg standard når det gjeld breidde og kurvatur. 2. Rassikring og avkjørsle E39 (tunnel) Tabell 1.2 Rassikring: I rassikringsplan står sikring av Merkeselva på 30. plass. Tiltaket er middels høgt prioritert. Gulen kommune prioriterer dette høgt. Eit anna punkt på strekninga, Instefjordtunnelen sør er lågt prioritert i rassikringsplanen. Avkjørsle er ikkje nemnd i Handlingsprogrammet 3. Fastlandssamband Hisarøy. Er ikkje nemnd i Handlingsprogrammet 4. Undal-Flolid (bru) Er ikkje nemnd i Handlingsprogrammet 5. Kringla-Hordaland grense Er ikkje nemnd i Handlingsprogrammet 6. Lys ved overgangen i Instefjorden (E39) Er ikkje nemnd i Handlingsprogrammet 7. Forbedre FV.1 Frå Kystvegen til E39 - Side 2 -

16 Er delvis nemnd i Handlingsprogrammet, det er ikkje avsett midlar til tiltaket. I vedlegg 1 Tabell 1.1 Tilførslevegar til stamvegnettet RV 57 Opprusting av vegen på fleire delstrekningar. Samanhengande vegsamband nord-sør langs kysten. B. Vedlikehald Vegane i Gulen nemnd i høve vedlikehald STAD SUM FV.1nstefjord - Brekke/Instefjordtunnelen Bolting Fv 1 Instefjord - Brekke/Hauglandtunnelen Bolting Fv 1 Instefjord - Rutledal Dekkelegging 6,4km Fv 2 Haugland - Hordaland gr Dekkelegging 2,5 km Fv 4 Eidsbotn - Mjåsund Dekkelegging 5,9 KM Fv 5 Hordaland gr - Kringla Dekkelegging 1,5 km Fv 7 Nordgulen - Eivindvik Dekkelegging 3,4 km SUM Gulen kommune 19,7 km dekkelegging Delvis i Gulen kommune Fv 8 Oppedal - Svartemyr/Ramberg Bolting/Brannsikring Fv 8 Oppedal - Hest Dekkelegging/rekkverk 2,5 km C. Anna som gjeld Gulen kommune Sløvåg ferjekai skal utbetrast i 2010 for 3,0 mill (allereie vedtatt) Sørsidevegen Oppedal Gudvangen Prosjektet er spelt inn av Kystpartiet og vegnemndi for Fresvik Gudvangen. Kystpartiet ynskjer prosjektet finansiert utanom ordinære vegløyvingar. Vegnemndi ynskjer ei låglandsline mellom Fresvik og Gudvangen som heilårsveg Vik Voss. Prosjektet vart vurdert i samband medfylkesdelplan for heilårsveg Vik- Voss, der tunnel under Vikafjellet vart valt som framtidig løysing. Konklusjon Gulen kommune har i K.sak 58/08 gjeve prioritere innspel til Handlingsprogammet. Administrasjonen kan ikkje sjå at innspela frå Gulen kommune er teke omsyn til i programmet. Framlegg til vedtak: I samband med høring av Handlingsprogram for fylkesvegnettet (19) gjev Gulen kommune følgjande fråsegn: Gulen kommune har gjeve konkrete prioriterte innspel i samband med Handlingsprogrammet, vi kan ikkje sjå at desse er teke med i tilstrekkeleg grad. Gulen kommune ber om at prioriteringane i innspel som tidlegare er gjeve, vert tatt inn i Handlingsprogrammet. Behandling og vedtak i Formannskapet, : Nytt sakstilfang: Skriv frå HAFS, sak 17/09 Handlingsprogram for fylkesvegnettet Nytt felles framlegg: Punkt 1. som rådmannen Nytt punkt 2: Vi vil spesielt peike på rassikring FV 1 Instefjord Brekke, samt Undalstunnellen RV 57 som er ei effektiv sperre for større køyrety på kystvegen, gjennom Gulen kommune. - Side 3 -

17 Samrøystes. 1. Gulen kommune har gjeve konkrete prioriterte innspel i samband med Handlingsprogrammet, vi kan ikkje sjå at desse er teke med i tilstrekkeleg grad. 2. Vi vil spesielt peike på rassikring FV 1 Instefjord Brekke, samt Undalstunnellen RV57 som er ei effektiv sperre for større køyrety på kystvegen, gjennom Gulen kommune. Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Nye framlegg: Frå Krf v/brosvik, framlegg til nytt pkt. 3: Kabelferje til hisarøy, m tilhøyrande kaiar, er vesentleg i kommunen sitt høyringsutkast i saka om båtrutetilbodet i Gulen og Solund kommunar. Vi forutsett at dette blir teke med i Handlingsprogrammet for fylkesvegnettet for , dersom kabelferjeløysinga vert valt. Framlegget frå Krf blei trekt før røysting. Samrøystes. Formannskapet sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Etter dette er vedtaket slik: 1. Gulen kommune har gjeve konkrete prioriterte innspel i samband med Handlingsprogrammet, vik kan ikkje sjå at desse er teke med i tilstrekkeleg grad. 2. Vi vil spesielt peike på rassikring FV 1 Instefjord Brekke, samt Undalstunnellen RV57 som er ei effektiv sperre for større køyrety på kystvegen, gjennom Gulen kommune. - Side 4 -

18 Saknummer: 09/814 Løpenummer: 4404/09 Arkivkode: 056 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 44/09 Formannskapet /09 Kommunestyret NY SAMARBEIDSAVTALE SYS IKT Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: SYS IKT Samarbeidskommunar v/rådmann Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Framlegg til ny samarbeidsavtale/vedtekter av Samarbeidsavtale frå 2005 Saksutgreiing: Den opphavlege og gjeldande samarbeidsavtalen vart underteikna i februar Evaluering og drøfting av samarbeidsavtalen starta med eit notat av frå Førde kommune v/kommunalsjef Ingvild Hjelmtveit. Det vart m.a. peikt på at arbeidsgjevaransvaret var uklårt, manglande sørvisavtalar og behovet for overordna strategiar. Styret vedtok følgjande den : Styret for SYS IKT ber Førde kommune førebu sak om justering av samarbeidsavtalen, slik at denne vert tilpassa den faktiske organiseringa av IKT samarbeidet og i samsvar med Kommunelova kap 5. Saka vert å leggje fram for årsmøtet Eit forslag til justert avtale vart lagt fram for årsmøtet Konklusjonen her vart at styret skulle arbeide vidare med saka med tanke på endeleg handsaming på neste halvårsmøte. På halvårsmøtet den vart det vedteke å sende eit utkast til høyring i kommunane. Etter dette har det pågått ein diskusjon i styret, blant dei tilsette og i kommunane om organiseringa av IKT-samarbeidet. I styremøtet den vart det protokollert følgjande: Det vert no presisert at ny behandling av denne saka er , og skal framleggast for godkjenning i IKT årsmøte JCL samlar opp tilbakemeldingar frå kommunane. I styreleiaren si utgreiing til styret , seier han m.a. følgjande: Eg konstaterer at det er framsett synspunkt på dagens samarbeidsmodell/ avtale som er så pass omfattande og

19 sprikande, at eg finn det vanskeleg å utføre redigeringsoppdraget som eg fekk av styret på førre møte. Stryret vedtok å invitere til vidare debatt om samarbeidsavtalen på årsmøtet Årsmøtet gjorde følgjande vedtak: Årsmøtet ønskjer ei tydelegare organisering av IKT samarbeidet. Ein ynskjer å vidareføre samarbeidet definert som eit 27 samarbeid og ber om at styret arbeider vidare med saka i samråd med KS, parallelt med strategiplanarbeidet. Arbeidsgjevaransvaret skal tydeleg avklarast. I debatten har det m.a. vore argumentert med følgjande Avtalen inneheld ikkje lovheimel for samarbeidet det er til dømes reist spørsmål om det er eit interkommunalt samarbeid etter Kommunelova 27 eller eit vertskommunesamarbeid etter 28. Det er behov for ei rolleavklaring mellom styret og Førde kommune det er vist til at avtalen er uklår når det gjeld arbeidsgjevaransvaret. Styret si rolle må tydeleggjerast. Det må vere likeverd mellom kommunane når det gjeld mynde til dømes er det ønskje om at alle kommunane er representert i styret. Ein må kunne byggje vidare på dagens løysing det blir vist til at sjølvstendige rettssubjekt lever sitt eige liv, kommunane misser kontrollen og løysinga er fordyrande. Kostnadsfordelinga må vurderast på nytt. Ein har fått både skriftlege og munnlege innspel frå KS v/advokat Øyvind Renslo, der han peikar på følgjande viktige forhold for eit vellukka samarbeid: 1) At ein etablerer ein effektiv og driftskraftig organisasjon m.t.p. betre sørvis, og at ein skal få meir att for pengane enn om ein organiserte tenesta sjølv. 2) At forholdet til dei tilsette er klårt og tydeleg. 3) At ein vel ei organisasjonsform i samsvar med kommunelova, men særleg i høve til innkjøpsregelverket og arbeidsrettslege forhold. 4) At ein har robuste kontraktsforhold som tåler både gode og vonde dagar. 5) At ein har ei rettferdig økonomisk fordeling og medbestemmelse for kommunane. KS tilrår at ein går bort frå vertskommuneløysinga og etablerer eit samarbeid etter 27 i kommunelova, og der ein organiserer seg som eit sjølvstendig rettssubjekt som også har arbeidsgjevaransvaret for dei tilsette. Ein har innhenta informasjon frå andre samarbeidsløysingar i landet, der ein særleg har studert følgjande samarbeid: 1) Orkodé-samarbeidet mellom Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Kristiansund/Frei, Nesset, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, og Tingvoll. 2) Drammen, Røyken, Sande og Svelvik. Begge desse løysingane er definerte som 27-samarbeid, men der arbeidsgjevaransvaret er lagt til ein av kommunane som såkalla vertskommune. Styret vedtok følgjande den : Styret tek orienteringa frå KS og drøftinga til etterretning. Fylgjande arbeidsgruppe arbeider vidare med saka: Jens Chr.Lundeland, Ole John Østenstad, Stein Mortensbakke, Rolf Bjarne Sund, Åge Klausen. Arbeidsgruppa får i oppdrag å utforme forslag til ny avtale i samråd med KS. - Side 2 -

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus

Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkestinget Dato: 11. juni 2013 kl. 10.00 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus HORDALAND FYLKESKOMMUNE SAKLISTE - Fylkestinget Saknr. Arkivsak Saktittel 20/13 201206776-11 Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0079/04 04/00579 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2004 864 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 19.10.2004 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Sigve Thuen (FrP) Vara som møter: Erling Bruarøy SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS PR AUGUST 2009 3 79/09 09/1105 2. TERTIALRAPPORT 2009 15 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2009 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 78/09 09/454 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer