MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK Gulen kommune. Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret 21.09.2009"

Transkript

1 Saknummer: 09/837 Løpenummer: 4323/09 Arkivkode: 033 &17 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 40/09 Kommunestyret SKRIV OG MELDINGAR Ingen skriv og meldingar lagt fram.

2 Saknummer: 09/526 Løpenummer: 4401/09 Arkivkode: N34 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 42/09 Formannskapet /09 Kommunestyret HØYRING - BÅTRUTETILBODET I GULEN OG SOLUND KOMMUNE. Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Sogn og Fjordane fylkeskommune, Regionalavdelinga Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Brev frå fylkeskommunen, datert Rapport: Båtrutetilbudet i Gulen og Solund Utale frå: Eivindvik og omegn næringsutvikling Mjømna Bygdelag Hisarøy grendalag Gulen Venstre Ytre Gulen Pensjonistlag Gulen SkyssbåtService AS Felles uttale frå: Byrknes og Øyane Fiskarlag Ytre Gulen Sanitetslag U/L Havgula Sandøy Gredalag Ikkje utsende vedlegg: Opplæringslov med forskrifter Saksutgreiing: Fylkeskommunen v/regionalavdelinga har i brev av 26. mai 2009 invitert Gulen kommune til å kome med innspel i ei høyring om båtrutetilbodet i Gulen og Solund. Høyringsbrevet er av kommunen sendt vidare til lag og organisasjonar i Gulen. I tillegg er invitasjonen lagt ut på heimesida til Gulen kommune. Frist for å kome med innspel til Gulen kommune var i brev av sett til Høyringsfrist til fylkeskommunen er fredag 2. oktober 2009.

3 Gulen kommune, som ein av landets 10 mest spredtbygde kommunar, vil understreke viktigheita av at eit nytt rutenett/val av båttype må bere i seg ein fleksibilitet som sikrar at folk kan bu der dei ynskjer, på veglause gardar, øyar og i våre tettstader. Dette må også inkludere at barnefamiliar kan velje å busette seg på plasser som i dag er avfolka. I rapporten (s 15) er det skreve at det på sikt er planlagd ein ny grunnskule på Dalsøyra som skal dekke heile Gulen. Dette er ikkje korrekt. Det som er planlagt, og ligg i økonomiplanen, er at ungdomsskuleelevane skal samlast på ein (to skular i ei periode). Det er ikkje vedtatt at denne skal plasserast på Dalsøyra, men det kan være ei aktuell plassering. Val av alternativ: Alternativ 1 har stor fleksibilitet ved at det vert nytta liten båt (i forhold til alternativet med stor samfunnsbåt) til passasjertransport, i hovudsak som i dag. Fleksibiliteten er knytt til at båten kan gå opp under relativt små kaier/grunne hamner. Dette alternativet inkluderer kabelferje til Hisarøy. Gods vil i all hovudsak verte transportert på bil i Gulen. Alternativ 2 har også stor fleksibilitet og er positivt for Gulen. Alternativet inneheld også ny kabelferje til Hisarøy. Ny samfunnsbåt (liten) er også attraktivt, ved at vi får nytt tidsmessig materiell til å skysse passasjerane med. Også i dette alternativet vil gods bli transportert på bil, men båten vil ha noko betre kapasitet for gods og passasjerer, enn i alternativ 1. Alternativ 3 inkluderer ny samfunnsbåt (stor som kan ta med biler), men ekskluderer kabelferje til Hisarøy. Dette alternativ gjev mindre fleksibilitet enn alt 1 og 2, ved at det er ein stor båt som har spesielle krav til kai/havnetilhøve. Det er positivt at båten er meir væruavhengig enn dei mindre båtalternativane. Alternativ 4 er langt på veg tilsvarande alternativ 3, men kombinerer i større grad passasjerar og gods på nokre av rutene. Alternativet ekskluderer kabelferje til Hisarøy. Ambulansebåttilbodet er ikkje omtalt i sjølve utgreiinga, men det er gjeve nokre kommentarar i kapittel 7, side 29. I desse kommentarane er det tatt til orde for å redusere beredskapen/kompetansen knytt til tenesta ved at det vert peika på at tilbodet kan knyttast til eitt av dei fire alternativa. Administrasjonen vil minne om at tenesta vi har i dag er god, og er ein viktig premiss for at innbyggarane skal vere trygge og få ein god ambulanseteneste på sjø. I eit øysamfunn som Gulen (og Solund) er dette vesentleg. Ambulansebåten fungerar også som reservebåt for alle skyssbåtane i området. Dei innkomne høyringsuttalane konkluderar slik: Byrknes og Øyane Fiskarlag m fl, alternativ 1 Mjømna Bygdelag, alternativ 3 eller 4 Hisarøy grendalag, alternativ 1 eller 2 Eivindvik og omegn næringsutvikling, alt 2 med alternativ 1 som andre prioritet Gulen Venstre, alt 2 med alt 1 som andre prioritet Ytre Gulen Pensjonistlag, ikkje vald, men tolka av adm til 1 og 2 med lik verdi Gulen SkyssbåtService AS, alternativ 4 - Side 2 -

4 Administrasjonen vil peike på at uavhengig av alternativ er det ynskjeleg med eit rutetilbod som kan knytte Solund og Gulen tettare saman, til eit bu- og arbeidsmarknad. Dette bør mellom anna inkludere arbeidsruter dagleg til/frå ytre Gulen/Solund og Eivindvik Hardbakke. Når administrasjonen konkluderar med at alternativ to er best for Gulen, skuldast det mellom anna at vi i dette alternativet får ei ny mindre samfunnsbåt som aukar tryggleiken og komforten for dei reisande. Dette alternativet opprettheld også eit tilfredstillande skysstilbod til dei som vel å busette seg på plassar/øyar utan fastlandstilknyting. I tillegg inneber dette alternativet kabelferje til Hisarøy, som er eit sers viktig tilbod for bebuarane og verksemda på øya. Rådmannens framlegg til vedtak: 1. Gulen kommune vel alternativ 2 som beste løysing av dei framlagde alternativa. 2. Gulen kommune ynskjer at arbeidet med å etablere kabelferje til Hisarøy vert starta snarast råd, uavhengig av at eksisterande kontrakt for gods er forlenga 3. Gulen kommune ber om at det i ruteprogrammet vert innarbeida ei løysning som gjer at kommunane Gulen og Solund vert ein bu- og arbeidsmarknad. 4. Gulen kommune ynskjer å behalde ambulansebåttenesta som i dag. Behandling og vedtak i Formannskapet, : Nytt sakstilfang: Høyringsfråsegn frå: Svein-Jarle Vatnøy og Marit Rose Gulen Næringsråd Gulen SkyssbåtService AS Nytt felles framlegg: Som rådmannen pkt 1-4 Nytt punkt 5: Formannskapet vil oppmode om at ein vel ein samfunnsbåt som er egna for framtidig transportløysing og for å få god infrastruktur i regionen. Samrøystes. 1. Gulen kommune vel alternativ 2 som beste løysing av dei framlagde alternativa. 2. Gulen kommune ynskjer at arbeidet med å etablere kabelferje til Hisarøy vert starta snarast råd, uavhengig av at eksisterande kontrakt for gods er forlenga. 3. Gulen kommune ber om at det i ruteprogrammet vert innarbeida ei løysing som gjer at kommunane Gulen og Solund vert ein bu- og arbeidsmarknad. 4. Gulen kommune ynskjer å behalde ambulansebåttenesta som i dag. 5. Formannskapet vil oppmode om at ein vel ein samfunnsbåt som er egna for framtidig transportløysing og for å få god infrastruktur i regionen. - Side 3 -

5 Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Nye framlegg: Frå Krf v/wilberg: Nytt pkt Følgjande saker er vesentleg for Gulen: Kabelferje til Hisarøy, framleis skuleskyss til Autsrheim, Gulen og Solund som eit bu- og arbeidsområde, god og fleksibel passasjerute/godsrute til øyane i Gulen Tillegg pkt 5 (nytt pkt 6): Ein stor samfunnsbåt vil gje betre trafikktryggleik og komfort i harde havstrekningar. Frå Gulen Høgre v/mjømen: 1. Gulen kommune ynskjer at arbeidet med å etablere kabelferje til Hisarøy vert starta snarast råd som fylkesveiprosjekt. Uavhengig av at eksisterande kontrakt for gods er forlenga 2. Gulen kommune vel ein stor samfunnsbåt som er egna for framtidige transportløysingar og for å få god infrastruktur i regionen. Viser også til tidlegare utgreiing. 3. Gulen kommune ber om at det i ruteprogrammet vert innarbeida ei løysing som gjer at kommunane Gulen og Solund vert sett på som ein bu og arbeidsmarknad Felles framlegg (H/V/SP/AP/KRF) Nytt punkt 3: Gulen kommune ber om at det i ruteprogrammet vert innarbeida ei løysing som gjer at kommunane Gulen og Solund vert ein bu- og arbeidsmarknad, at det framleis er skuleskyss til Austrheim og ei fleksibel passasjer- godsrute til øyane i Gulen og Solund. Prøverøysting over Høgre sitt framlegg: 3 stemte for (Mjømen, Uthaug og Larsen) Deretter vart det røysta over fellesframlegget: Samrøystes vedteke Det vart ikkje røysta over Krf sitt framlegg, som vart trekt før røysting. 1. Gulen kommune vel alternativ 2 som beste løysing av dei framlagde alternativa. 2. Gulen kommune ynskjer at arbeidet med å etablere kabelferje til Hisarøy vert starta snarast råd, uavhengig av eksisterande kontrakt for gods er forlenga. 3. Gulen kommune ber om at det i ruteprogrammet vert innarbeida ei løysing som gjer at kommunane Gulen og Solund vert ein bu- og arbeidsmarknad, at det framleis er skuleskyss til Austrheim og ei fleksibel passasjer- godsrute til øyane i Gulen og Solund 4. Gulen kommune ynskjer å behalde ambulansebåttenesta som i dag. 5. Kommunestyret vil oppmode om at ein vel ein samfunnsbåt som er egna for framtidig transportløysing og for å få god infrastruktur i regionen. - Side 4 -

6 Saknummer: 09/668 Løpenummer: 4324/09 Arkivkode: 614 A2 Saksbehandlar: Kari Brekken MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 42/09 Kommunestyret EIVINDVIK SKULE - GODKJENNING AV GJENNOMFØRTE SKULEPAKKE- PROSJEKT Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Husbanken, som vedlegg til prosjektsøknad Einingsleiar DV. Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Notat/oversyn frå Drift- og vedlikehaldsavdelinga Ikkje utsende vedlegg: Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringar i skoleanlegg ( Skulepakka ) Saksutgreiing: Gulen kommune har fått førehandstilsegn om rentekompensasjon for ei samla investeringsramme på kr I retningslinene er det m.a. sett følgjande vilkår for tilskotet: kvart prosjekt skal innehalde tiltak på 1 skule kvart prosjekt må vere godkjent av kommunestyret før Husbanken handsamar det. Til no har vi fått godkjenning for prosjektet rehabilitering av yttervegg/garderobe ved Eivindvik skule på kr Prosjektet er ferdigstilt, med ei kostnadsramme på kr ,72. Det er ikkje utarbeidd samla plan for korleis/kor mykje vi skal nytte av resten av investeringsramma, men i dei årlege budsjettvedtaka er det avsett mellom kr av ramma til oppgraderings- og vedlikehaldsarbeid på skulane. Samla har vi pr brukt kr ,96 til slikt arbeid, og i B2009 er det avsett 3,5 mill.

7 I denne saka vert tiltaka som er gjennomført på Eivindvik skule i tidsrommet , i tillegg det tidlegare godkjende prosjektet, samla til eitt prosjekt, som med dette vert lagt fram for Kommunestyret for godkjenning. Desse tiltaka er gjennomført: Taktekking Varmepumpe i gymsal Støydemping i klasserom Nytt golvbelegg i klasserom og korridorar Oppussing toalett/garderobar Oppussing sløydsal Nye vindauge Framlegg til vedtak: Vedlikehaldsprosjekt ved Eivindvik skule gjennomført i tidsrommet med ein samla kostnad på kr ,70 vert godkjent. Det vert å søkje Husbanken om godkjenning av prosjektet som del av investeringsramma i Skolepakken Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Samrøystes. Vedlikehaldsprosjekt ved Eivindvik skule gjennomført i tidsrommet med ein samla kostnad på kr ,70 vert godkjent Det vert å søkje Husbanken om godkjenning av prosjektet som del av inversteringsramma i Skolepakken Side 2 -

8 Saknummer: 09/685 Løpenummer: 4325/09 Arkivkode: 614 A2 Saksbehandlar: Kari Brekken MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 43/09 Kommunestyret BREKKE SKULE - GODKJENNING AV GJENNOMFØRTE SKULEPAKKE- PROSJEKT Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Husbanken, som vedlegg til prosjektsøknad Einingsleiar DV. Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Notat/oversyn frå Drift- og vedlikehaldsavdelinga Ikkje utsende vedlegg: Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringar i skoleanlegg ( Skulepakka ) Saksutgreiing: Gulen kommune har fått førehandstilsegn om rentekompensasjon for ei samla investeringsramme på kr I retningslinene er det m.a. sett følgjande vilkår for tilskotet: kvart prosjekt skal innehalde tiltak på 1 skule kvart prosjekt må vere godkjent av kommunestyret før Husbanken handsamar det. Det er ikkje utarbeidd samla plan for korleis/kor mykje vi skal nytte av resten av investeringsramma, men i dei årlege budsjettvedtaka er det avsett mellom kr av ramma til oppgraderings- og vedlikehaldsarbeid på skulane. Samla har vi pr brukt kr ,96 til slikt arbeid, og i B2009 er det avsett 3,5 mill. I denne saka vert tiltaka som er gjennomført på Brekke skule i tidsrommet , samla til eitt prosjekt, som med dette vert lagt fram for Kommunestyret for godkjenning.

9 Desse tiltaka er gjennomført: Taktekking Ny skiljevegg mellom klasserom Skifting av lysarmatur Oppussing toalett/garderobar Ny naudutgangsdør Nye vindauge Framlegg til vedtak: Vedlikehaldsprosjekt ved Brekke skule gjennomført i tidsrommet til ein samla kostnad på kr vert godkjent. Det vert å søkje Husbanken om godkjenning av prosjektet som del av investeringsramma i Skolepakken Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Samrøystes. Vedlikehaldsprosjektet ved Brekke skule gjennomført i tidsrommet til ein samla kostnad på kr vert godkjent. Det vert å søkje Husbanken om godkjenning av prosjektet som del av inversteringsramma i Skolepakken Side 2 -

10 Saknummer: 09/686 Løpenummer: 4326/09 Arkivkode: 614 A2 Saksbehandlar: Kari Brekken MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 44/09 Kommunestyret BYRKNES SKULE - GODKJENNING AV GJENNOMFØRTE SKULEPAKKE- PROSJEKT Kommunesturet har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Husbanken, som vedlegg til prosjektsøknad Einingsleiar DV. Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Notat/oversyn frå Drift- og vedlikehaldsavdelinga Ikkje utsende vedlegg: Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringar i skoleanlegg ( Skulepakka ) Saksutgreiing: Gulen kommune har fått førehandstilsegn om rentekompensasjon for ei samla investeringsramme på kr I retningslinene er det m.a. sett følgjande vilkår for tilskotet: kvart prosjekt skal innehalde tiltak på 1 skule kvart prosjekt må vere godkjent av kommunestyret før Husbanken handsamar det. Det er ikkje utarbeidd samla plan for korleis/kor mykje vi skal nytte av investeringsramma, men i dei årlege budsjettvedtaka er det avsett mellom kr av ramma til oppgraderings- og vedlikehaldsarbeid på skulane. Samla har vi pr brukt kr ,96 til slikt arbeid, og i B2009 er det avsett 3,5 mill. I denne saka vert tiltaka som er gjennomført på Byrknes skule i tidsrommet , samla til eitt prosjekt, som med dette vert lagt fram for Kommunestyret for godkjenning.

11 Desse tiltaka er gjennomført: Varmepumper i gymsal Drenering ute Ny kledning på delar av bygget Oppussing golv ved eine inngangen Oppussing toalett/garderobar Nye vindauge Takplater uværskur Framlegg til vedtak: Vedlikehaldsprosjekt ved Byrknes skule gjennomført i tidsrommet med ein samla kostnad på kr vert godkjent. Det vert å søkje Husbanken om godkjenning av prosjektet som del av investeringsramma i Skolepakken Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Samrøystes. Vedlikehaldsprosjektet ved Byrknes skule gjennomført i tidsrommet til ein samla kostnad på kr vert godkjent. Det vert å søkje Husbanken om godkjenning av prosjektet som del av inversteringsramma i Skolepakken Side 2 -

12 Saknummer: 09/687 Løpenummer: 4327/09 Arkivkode: 614 A2 Saksbehandlar: Kari Brekken MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 45/09 Kommunestyret DALSØYRA SKULE - GODKJENNING AV GJENNOMFØRTE SKULEPAKKE- PROSJEKT Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Husbanken, som vedlegg til prosjektsøknad Einingsleiar DV. Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Notat/oversyn frå Drift- og vedlikehaldsavdelinga Ikkje utsende vedlegg: Retningslinjer om kompensasjon for utgifter til renter til investeringar i skoleanlegg ( Skulepakka ) Saksutgreiing: Gulen kommune har fått førehandstilsegn om rentekompensasjon for ei samla investeringsramme på kr I retningslinene er det m.a. sett følgjande vilkår for tilskotet: kvart prosjekt skal innehalde tiltak på 1 skule kvart prosjekt må vere godkjent av kommunestyret før Husbanken handsamar det. Det er ikkje utarbeidd samla plan for korleis/kor mykje vi skal nytte av resten av investeringsramma, men i dei årlege budsjettvedtaka er det avsett mellom kr av ramma til oppgraderings- og vedlikehaldsarbeid på skulane. Samla har vi pr brukt kr ,96 til slikt arbeid, og i B2009 er det avsett 3,5 mill. I denne saka vert tiltaka som er gjennomført på Dalsøyra skule i tidsrommet , samla til eitt prosjekt, som med dette vert lagt fram for Kommunestyret for godkjenning.

13 Desse tiltaka er gjennomført: Fuging av teglstein Avtrekk skulekjøkken Div VVS-arbeid Nye vindauge Framlegg til vedtak: Vedlikehaldsprosjekt ved Dalsøyra skule gjennomført i tidsrommet til ein samla kostnad på kr vert godkjent. Det vert å søkje Husbanken om godkjenning av prosjektet som del av investeringsramma i Skolepakken Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Samrøystes. Vedlikehaldsprosjektet ved Dalsøyra skule gjennomført i tidsrommet til ein samla kostnad på kr vert godkjent. Det vert å søkje Husbanken om godkjenning av prosjektet som del av inversteringsramma i Skolepakken Side 2 -

14 Saknummer: 09/735 Løpenummer: 4403/09 Arkivkode: 123 Saksbehandlar: Kjell A. Reigstad MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 43/09 Formannskapet /09 Kommunestyret HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEGNETTET HØYRING. Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: Sogn og Fjordane fylkeskommune, Regionalavdelinga, Askedalen 2, 6863 Leikanger Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Høyringsframlegg; Handlingsprogram for fylkesvegnettet (19) Ikkje utsende vedlegg: Innspel frå Gulen kommune til Handlingsprogrammet vedteke i k.sak 58/08 ( ) Saksutgreiing: I samband med forvaltningsreforma og Stortinget sitt vedtak om etablering av eit meir omfattande fylkesvegnett, har fylkeskommunen fått ansvaret for å utarbeide handlingsprogram for eit fylkesvegnett som femnar om dagens fylkesvegar og det øvrige riksvegnettet (Riksvegnett utanom stamvegnettet). Då Handlingsprogrammet i 2008 skulle utarbeidast for fylkesvegnettet fekk alle kommunane i fylket høve til å kome med prioriterte innspel til programmet. Gulen kommune har i K.sak 58/08 gjeve sine prioriterte innspel. Fylkeskommunen har basert på analyse, godkjende mål og strategiar og innspel frå m.a. kommunen utarbeidd handlingsprogrammet og det er dette som er sendt på høring. Fylkestinget skal gjere endeleg vedtak i desember Vurdering av Handlingsprogrammet Handlingsprogrammet femnar om investering, drift og vedlikehald inkludert ferje. I høve større investeringar gjev ein i programmet signal om at ein her er bunden av tidlegare prioriteringar, og at det ikkje er rom for nye større investeringar før i slutten av perioden. Utanom å bli nemnd indirekte under Kystvegen, er det ikkje større investeringar som skal gjerast i Gulen i perioden.

15 Når det gjeld drift og vedlikehald veg er det mindre vedlikehald og noko dekkelegging som er avsett for Gulen kommune, dette skal i høve handslingsprogrammet vere nok for å stoppe forfallet på våre vegar. I K.sak 58/08 gjorde Gulen kommune desse prioriteringane: Gulen kommune prioriterer slik: 1. Kystvegen Bergen - Ålesund med Rv 57 gjennom Gulen kommune 2. Rassikring og avkøyrsle E39 (tunnel) 3. Fastlandssamband Hisarøy 4. Undal - Flolid (bru) 5. Kringla - Hordaland grense 6. Lys ved overgangen i Instefjorden over E Forbetre Fv 1 gjennom Gulen frå "Kystvegen" til E39. Førsteprioritet rassikringsmidlar: Instefjord - Brekke Fastlandssambandet Ytre Gulen er igangsett, tilførslevegane er ferdige allerede. Anlegga er ikkje nemnt på lista frå Gulen kommune av den grunn at det er eit anlegg som er oppstarta og står klar for ferdiggjering. Av desse tiltaka ser vi desse att i Handlingsprogrammet: A. Investering/utbetring: 1. Kystvegen Det er i Handlingsprogrammet ikkje avsett midlar til vegen, men er nemnd under innspel til større investeringar: Kystvegen Bergen Ålesund Kommunane langs kysten frå Ålesund til Bergen står samla bak ynskje om å ruste opp og utvikle vegnettet langs kysten. Dette omfattar fleire strekningar på rv. 61, rv. 616, rv. 614, rv. 611, rv. 609og rv. 57.Mange av vegstrekningane har låg standard når det gjeld breidde og kurvatur. 2. Rassikring og avkjørsle E39 (tunnel) Tabell 1.2 Rassikring: I rassikringsplan står sikring av Merkeselva på 30. plass. Tiltaket er middels høgt prioritert. Gulen kommune prioriterer dette høgt. Eit anna punkt på strekninga, Instefjordtunnelen sør er lågt prioritert i rassikringsplanen. Avkjørsle er ikkje nemnd i Handlingsprogrammet 3. Fastlandssamband Hisarøy. Er ikkje nemnd i Handlingsprogrammet 4. Undal-Flolid (bru) Er ikkje nemnd i Handlingsprogrammet 5. Kringla-Hordaland grense Er ikkje nemnd i Handlingsprogrammet 6. Lys ved overgangen i Instefjorden (E39) Er ikkje nemnd i Handlingsprogrammet 7. Forbedre FV.1 Frå Kystvegen til E39 - Side 2 -

16 Er delvis nemnd i Handlingsprogrammet, det er ikkje avsett midlar til tiltaket. I vedlegg 1 Tabell 1.1 Tilførslevegar til stamvegnettet RV 57 Opprusting av vegen på fleire delstrekningar. Samanhengande vegsamband nord-sør langs kysten. B. Vedlikehald Vegane i Gulen nemnd i høve vedlikehald STAD SUM FV.1nstefjord - Brekke/Instefjordtunnelen Bolting Fv 1 Instefjord - Brekke/Hauglandtunnelen Bolting Fv 1 Instefjord - Rutledal Dekkelegging 6,4km Fv 2 Haugland - Hordaland gr Dekkelegging 2,5 km Fv 4 Eidsbotn - Mjåsund Dekkelegging 5,9 KM Fv 5 Hordaland gr - Kringla Dekkelegging 1,5 km Fv 7 Nordgulen - Eivindvik Dekkelegging 3,4 km SUM Gulen kommune 19,7 km dekkelegging Delvis i Gulen kommune Fv 8 Oppedal - Svartemyr/Ramberg Bolting/Brannsikring Fv 8 Oppedal - Hest Dekkelegging/rekkverk 2,5 km C. Anna som gjeld Gulen kommune Sløvåg ferjekai skal utbetrast i 2010 for 3,0 mill (allereie vedtatt) Sørsidevegen Oppedal Gudvangen Prosjektet er spelt inn av Kystpartiet og vegnemndi for Fresvik Gudvangen. Kystpartiet ynskjer prosjektet finansiert utanom ordinære vegløyvingar. Vegnemndi ynskjer ei låglandsline mellom Fresvik og Gudvangen som heilårsveg Vik Voss. Prosjektet vart vurdert i samband medfylkesdelplan for heilårsveg Vik- Voss, der tunnel under Vikafjellet vart valt som framtidig løysing. Konklusjon Gulen kommune har i K.sak 58/08 gjeve prioritere innspel til Handlingsprogammet. Administrasjonen kan ikkje sjå at innspela frå Gulen kommune er teke omsyn til i programmet. Framlegg til vedtak: I samband med høring av Handlingsprogram for fylkesvegnettet (19) gjev Gulen kommune følgjande fråsegn: Gulen kommune har gjeve konkrete prioriterte innspel i samband med Handlingsprogrammet, vi kan ikkje sjå at desse er teke med i tilstrekkeleg grad. Gulen kommune ber om at prioriteringane i innspel som tidlegare er gjeve, vert tatt inn i Handlingsprogrammet. Behandling og vedtak i Formannskapet, : Nytt sakstilfang: Skriv frå HAFS, sak 17/09 Handlingsprogram for fylkesvegnettet Nytt felles framlegg: Punkt 1. som rådmannen Nytt punkt 2: Vi vil spesielt peike på rassikring FV 1 Instefjord Brekke, samt Undalstunnellen RV 57 som er ei effektiv sperre for større køyrety på kystvegen, gjennom Gulen kommune. - Side 3 -

17 Samrøystes. 1. Gulen kommune har gjeve konkrete prioriterte innspel i samband med Handlingsprogrammet, vi kan ikkje sjå at desse er teke med i tilstrekkeleg grad. 2. Vi vil spesielt peike på rassikring FV 1 Instefjord Brekke, samt Undalstunnellen RV57 som er ei effektiv sperre for større køyrety på kystvegen, gjennom Gulen kommune. Behandling og vedtak i Kommunestyret, : Nye framlegg: Frå Krf v/brosvik, framlegg til nytt pkt. 3: Kabelferje til hisarøy, m tilhøyrande kaiar, er vesentleg i kommunen sitt høyringsutkast i saka om båtrutetilbodet i Gulen og Solund kommunar. Vi forutsett at dette blir teke med i Handlingsprogrammet for fylkesvegnettet for , dersom kabelferjeløysinga vert valt. Framlegget frå Krf blei trekt før røysting. Samrøystes. Formannskapet sitt framlegg til vedtak vert godkjent. Etter dette er vedtaket slik: 1. Gulen kommune har gjeve konkrete prioriterte innspel i samband med Handlingsprogrammet, vik kan ikkje sjå at desse er teke med i tilstrekkeleg grad. 2. Vi vil spesielt peike på rassikring FV 1 Instefjord Brekke, samt Undalstunnellen RV57 som er ei effektiv sperre for større køyrety på kystvegen, gjennom Gulen kommune. - Side 4 -

18 Saknummer: 09/814 Løpenummer: 4404/09 Arkivkode: 056 Saksbehandlar: Martin W. Kulild MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 44/09 Formannskapet /09 Kommunestyret NY SAMARBEIDSAVTALE SYS IKT Kommunestyret har endeleg avgjerdsmynde i saka. Særutskrift sendt til: SYS IKT Samarbeidskommunar v/rådmann Administrasjonen si saksutgreiing og framlegg til vedtak: Sakstilfang: Utsende vedlegg: Framlegg til ny samarbeidsavtale/vedtekter av Samarbeidsavtale frå 2005 Saksutgreiing: Den opphavlege og gjeldande samarbeidsavtalen vart underteikna i februar Evaluering og drøfting av samarbeidsavtalen starta med eit notat av frå Førde kommune v/kommunalsjef Ingvild Hjelmtveit. Det vart m.a. peikt på at arbeidsgjevaransvaret var uklårt, manglande sørvisavtalar og behovet for overordna strategiar. Styret vedtok følgjande den : Styret for SYS IKT ber Førde kommune førebu sak om justering av samarbeidsavtalen, slik at denne vert tilpassa den faktiske organiseringa av IKT samarbeidet og i samsvar med Kommunelova kap 5. Saka vert å leggje fram for årsmøtet Eit forslag til justert avtale vart lagt fram for årsmøtet Konklusjonen her vart at styret skulle arbeide vidare med saka med tanke på endeleg handsaming på neste halvårsmøte. På halvårsmøtet den vart det vedteke å sende eit utkast til høyring i kommunane. Etter dette har det pågått ein diskusjon i styret, blant dei tilsette og i kommunane om organiseringa av IKT-samarbeidet. I styremøtet den vart det protokollert følgjande: Det vert no presisert at ny behandling av denne saka er , og skal framleggast for godkjenning i IKT årsmøte JCL samlar opp tilbakemeldingar frå kommunane. I styreleiaren si utgreiing til styret , seier han m.a. følgjande: Eg konstaterer at det er framsett synspunkt på dagens samarbeidsmodell/ avtale som er så pass omfattande og

19 sprikande, at eg finn det vanskeleg å utføre redigeringsoppdraget som eg fekk av styret på førre møte. Stryret vedtok å invitere til vidare debatt om samarbeidsavtalen på årsmøtet Årsmøtet gjorde følgjande vedtak: Årsmøtet ønskjer ei tydelegare organisering av IKT samarbeidet. Ein ynskjer å vidareføre samarbeidet definert som eit 27 samarbeid og ber om at styret arbeider vidare med saka i samråd med KS, parallelt med strategiplanarbeidet. Arbeidsgjevaransvaret skal tydeleg avklarast. I debatten har det m.a. vore argumentert med følgjande Avtalen inneheld ikkje lovheimel for samarbeidet det er til dømes reist spørsmål om det er eit interkommunalt samarbeid etter Kommunelova 27 eller eit vertskommunesamarbeid etter 28. Det er behov for ei rolleavklaring mellom styret og Førde kommune det er vist til at avtalen er uklår når det gjeld arbeidsgjevaransvaret. Styret si rolle må tydeleggjerast. Det må vere likeverd mellom kommunane når det gjeld mynde til dømes er det ønskje om at alle kommunane er representert i styret. Ein må kunne byggje vidare på dagens løysing det blir vist til at sjølvstendige rettssubjekt lever sitt eige liv, kommunane misser kontrollen og løysinga er fordyrande. Kostnadsfordelinga må vurderast på nytt. Ein har fått både skriftlege og munnlege innspel frå KS v/advokat Øyvind Renslo, der han peikar på følgjande viktige forhold for eit vellukka samarbeid: 1) At ein etablerer ein effektiv og driftskraftig organisasjon m.t.p. betre sørvis, og at ein skal få meir att for pengane enn om ein organiserte tenesta sjølv. 2) At forholdet til dei tilsette er klårt og tydeleg. 3) At ein vel ei organisasjonsform i samsvar med kommunelova, men særleg i høve til innkjøpsregelverket og arbeidsrettslege forhold. 4) At ein har robuste kontraktsforhold som tåler både gode og vonde dagar. 5) At ein har ei rettferdig økonomisk fordeling og medbestemmelse for kommunane. KS tilrår at ein går bort frå vertskommuneløysinga og etablerer eit samarbeid etter 27 i kommunelova, og der ein organiserer seg som eit sjølvstendig rettssubjekt som også har arbeidsgjevaransvaret for dei tilsette. Ein har innhenta informasjon frå andre samarbeidsløysingar i landet, der ein særleg har studert følgjande samarbeid: 1) Orkodé-samarbeidet mellom Aure, Averøy, Eide, Fræna, Gjemnes, Halsa, Kristiansund/Frei, Nesset, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal, og Tingvoll. 2) Drammen, Røyken, Sande og Svelvik. Begge desse løysingane er definerte som 27-samarbeid, men der arbeidsgjevaransvaret er lagt til ein av kommunane som såkalla vertskommune. Styret vedtok følgjande den : Styret tek orienteringa frå KS og drøftinga til etterretning. Fylgjande arbeidsgruppe arbeider vidare med saka: Jens Chr.Lundeland, Ole John Østenstad, Stein Mortensbakke, Rolf Bjarne Sund, Åge Klausen. Arbeidsgruppa får i oppdrag å utforme forslag til ny avtale i samråd med KS. - Side 2 -

20 Det låg som ein føresetnad for dette at ein skulle byggje på eit kompromiss basert på Drammensmodellen. Arbeidsgruppa har drøfta seg fram til eit framlegg til ny avtale som i hovudsak baserer seg på Drammensavtalen, men med følgjande tilpassingar: Ein del av pkt 1 i eksisterande avtale er lagt inn som bakgrunn for avtalen Lagt til pkt 3 (tenester som er omfatta av samarbeidet) og 4 (ansvarsavgrensingar) i eksisterande avtale og under 3 Føremål, omfag og avgrensing. Ein har drøfta arbeidsutvalet; 7 og 8 i Drammensavtalen er strokne, men ein har valt å ta med ein kan-regel i 4.3 jf 6.5. Lagt til pkt 6 (eigedomsrett til utstyr) og deler av pkt 7 (kostnadsfordeling) i eksisterande avtale under 11 Økonomisk ansvar og eigarskap i formue. Tilpassa 12 Samarbeidet og deltakarane sine plikter m.a. føya til pkt 5.4 (IKT-kontakten i kommunen) og 5.5 (superbrukar) i eksisterande avtale. 15 Utmelding og oppløysing: stroke pkt 4 i 17 i Drammensavtalen - føya til pkt 11.1 i eksisterande avtale (økonomisk oppgjer) som nytt pkt 4. I 15.1 er det lagt inn ein regel om 1 års varsel og deretter høve til å tre ut av samarbeidet etter to år. I Drammensavtalen ligg det inne år. Lagt til pkt 12 i eksisterande avtale (konfliktløysing) i 16 Div. språklege og nokre mindre innhaldsmessige justeringar. Frå Orkidé-samarbeidet har ein adoptert ideen om ein årleg IKT-strategisamling; jf 6.3. Avtalen er utforma med tanke på at Gulen og Høyanger er fullverdige medlemmer. I arbeidsgruppa har det vore ulike syn på om dei tilsette skulle vere representerte i styret. Fleire peikar på at det er prinsippielt feil at dei tilsette skal ha representasjon i styret når arbeidsgjevaransvaret er lagt til ein av kommunane (Førde kommune). Ein har valt å vidareføre tilsetterepresentasjonen, men ein føreset at ein tek nærare stilling til dette spørsmålet i samband med ei evaluering om to år. Vidare er spørsmålet om kostnadsfordelinga teke opp. I Orkidé-samarbeidet er det lagt til grunn ei fordeling med 30% likt og 70% etter folketalet. I Drammen-samarbeidet er kostnaden fordelt etter faktisk bruk av tenestene. Som det går fram av prosjektrapporten for Drammens-samarbeidet, så finst neppe den ideelle modellen for kostnadsfordeling. I SYS IKT samarbeidet er hovudmodellen 50% likt og 50% etter folketal (i økonomisamarbeidet er fordelinga 60% etter folketal og 40 % likt). Ein har valt å vidareføre dagens ordning, men ein føreset at ein tek nærare stilling til også dette spørsmålet i samband med ei evaluering om to år. Styret for SYS IKT handsama endeleg samarbeidsavtalen den I førekant av møtet hadde rådmannen i Førde, styreleiar og IKT-leiar eit møte der ein nærare avklare den praktiske utøvinga av Førde kommune sitt arbeidsgjevaransvar m.v. Konklusjonen, som vart referert i styremøtet; er som følgjer: a) Ein ser det som viktig i alle samanhengar å marknadsføre SYS IKT som ei fellesløysing. b) Den administrative organiseringa i Førde kommune er til vurdering; i samband med dette vil ein vurdere å legge IKT-leiar direkte under rådmannen. c) Styreleiar og rådmannen i Førde skal ha 1 2 årlege dialogmøter med IKT-leiar, der tema er samordning mellom arbeidsgjevar og fellesskapen. d) IKT-leiar møter fast i leiargruppemøta i Førde kommune. I dei andre samarbeidskommunane møter han leiargruppa ein gong pr år. e) IKT-leiar og økonomileiar i Førde kommune blir bedne om å syte for registrering av samarbeidet (org.nr) samt opplegg for / avtale om rekneskap og revisjon. - Side 3 -

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 15:00 19:30

MØTEBOK. Hovudutval for samferdsle. Møtedato Kl. Kl 15:00 19:30 MØTEBOK Organ Møtestad Hovudutval for samferdsle Sygna, Fylkeshuset Møtedato 13.05.2015 Kl. Kl 15:00 19:30 Faste medlemer til stades: Arnstein Menes Sp Anders Ryssdal Sp Bjørg Bergheim Sp Helen Hjertaas

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL GULEN KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL GULEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL GULEN KOMMUNE Utval: Kommunestyret Møtestad: Gulasalen, kommunehuset i Eivindvik Møtedato: 18.02.2009 Tid: kl 12.00-15.00 Forfall: May-Lisbeth Wergeland og Helga Iren Ellingsen (SP), Stein-Inge

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Saknummer Utval Møtedato 6/09 Formannskapet 05.02.2009

Saknummer Utval Møtedato 6/09 Formannskapet 05.02.2009 Arkivsak: 09/114 Løpenummer: 10186/09 Arkivkode: 033&17 Saksbehandlar: Harald Haugejorden Saknummer Utval Møtedato 6/09 Formannskapet 05.02.2009 SKRIV OG MELDINGAR Formannskapet har endeleg avgjerdsmynde

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Avtale mellom.kommune og Flora kommune

Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale mellom.kommune og Flora kommune Avtale om interkommunalt krisesentertilbod 1 Avtale om retningsliner for interkommunalt samarbeid om krisesentertenester frå 2016. 1. Bakgrunn Lov om kommunale krisesentertilbod,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall meldast til kontrollutvalssekretariatet v/bente Hauge, tlf: eller e- post MØTEINNKALLING Utval: Kontrollutvalet i Leikanger kommune Møtedato: 04.10.2016 kl. 10:00 Møtestad: Tinghus 1, Formannskapssalen SAKLISTE 12/2016 Godkjenning av møtebok 13/2016 Drøftingssaker, skriv og

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE Steinar Hole. Arkiv: FE-030 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utval Møtedato Sakshandsamar 140/11 KOMMUNESTYRE 08.11.2011 Steinar Hole Arkivsaknr. 11/313 Arkiv: FE-030 Rapport etter forvaltningsrevisjon vedk. internkontroll i Austevoll kommune

Detaljer

Vedlagd følgjer eksisterande reglement for sakskomitear i kommunen. Det var serleg følgjande punkt formannskapet ønska å drøfta nærare:

Vedlagd følgjer eksisterande reglement for sakskomitear i kommunen. Det var serleg følgjande punkt formannskapet ønska å drøfta nærare: Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Jostein Aanestad Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato C83 &20 15/1065-1 27994/15 11.03.2015 Politisk organisering Vedlegg: Reglement for sakskomitear I formannskapsmøtet

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228

SEKOM-sekretariat  Arbeidsplan Styret si handsaming: Dato: Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Arbeidsplan 2018 Styret si handsaming: Dato: 20.9.2017 Saksnummer: 12/17 Referanse: 17/1228 Innleiing SEKOM-sekretariat er ei interkommunal verksemd etter kommunelova

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl:

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Alle Rådmann Vidar Roseth Pedagogisk rådgjevar

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187 RAMMEAVTALE MELLOM HELSE FØRDE OG BALESTRAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 31.01.2008 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/08 08/187

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse /14 Kommunestyret Vik kommune Sakspapir «Sgr_Beskrivelse» «Spg_Beskrivelse» Saksnr Utval Møtedato 003/14 Styringsgruppe kommunedelplan helse 08.12.2014 073/14 Kommunestyret 18.12.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Marit

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 13/197 Sogn og Fjordane revisjon IKS - endring av selskapsavtalen. Rådmannen si tilråding: Kommunestyre vedtek endring av 4 i selskapsavtalen

Detaljer

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot

Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot Notat Dato: 12.08.16 Saksbehandlar: thaa Til: Forhandlingsmøte 18-19.august 2016 Frå: Fylkesrådmennene Samansetjing av «Fellesnemnd» for overgangsperioden fram mot 1.1.2020 1.0 Fellesnemd i Inndelingslova

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet 26.01.2017 002/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 16/155-17 Kommunal planstrategi 2016-2020,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet

Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette i sekretariatet SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Informasjon frå SEKOM-sekretariat 2014 Hovudpunkt Dato: 31.07.2014 Vår referanse: 14/179 Arkiv: FE-060 Fordeling av hovudansvar for utvala mellom tilsette

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 30.05.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune.

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.04.12 Kl.: 09.45 14.50 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 07/12 15/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

Innkalling til Samferdsleutvalet

Innkalling til Samferdsleutvalet FLORA KOMMUNE Møtedato: 14.10.2015 Møtestad: Plan og samfunn - store møterom Møtetid: 13:00-15:30 Innkalling til Samferdsleutvalet Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/353 15/ RIF

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/353 15/ RIF Høyanger kommune Ordføraren Tenesteområde plan og utvikling e-post: kjell.ese@hoyanger.kommune.no Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/353 15/932 610 RIF 04.02.2015 Sal av kommunale tomter i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Møtedato: 09.06.2015 Møtestad: Møterom i 1. etasje Møtetid: Kl. 09:30 Møteinnkalling Innkalling: Faste medlemar i utvalet Dersom du ikkje

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT

JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT Vedteke i k-sak 24/05 den 14.6.05 Ref: ARH 04/01451-004 Løpenr: 002499/05 Arkivnr: 410 JØLSTER KOMMUNE TILSETJINGSREGLEMENT I N N H A L D 1. OMFANG...1 1.1. Definisjon... 1 1.2. Tilhøve til lov, tariffavtale

Detaljer

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato:

Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: Vest-Telemark rådet Granliveien 1A, veksthuset 3850 KVITESEID MELDING OM VEDTAK Dykkar ref: Vår ref Sakshand: Arkivkode: Dato: 2011/262-3 Per Dehli,35065103 031 26.04.2011 per.dehli@seljord.kommune.no

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10

26/10 Godkjenning av protokoll frå møte 23.04.10 og telefonmøter 06.05.10 og 19.05.10 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.09.10 Kl.: 10.00 12.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/10 31/10 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE John Martin Dale (T) FORFALL Britt

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan 2017 og 2018

SEKOM-sekretariat Arbeidsplan 2017 og 2018 SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no SEKOM-sekretariat Arbeidsplan 2017 og 2018 Vedteken av styret for SEKOM-sekretariat: Dato: 17.3.2017 Saksnummer: 05/17 Referanse: 16/507 Organisering SEKOM-sekretariat

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Oppfølgingsliste 2/2016

Oppfølgingsliste 2/2016 Oppfølgingsliste 2/2016 Saker som er avslutta vil ikkje kome med på neste statusrapport. Sak-nr Saker som er tekne opp Dato Oppfølging KU Status 54/14 FR 2010 Byggeprosjekt i 25.11 30.06.15 Vedtak KU:

Detaljer

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg

Omklassifisering av fylkesveg til riksveg SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11976-38 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 11.11.2015 Fylkesutvalet 03.12.2015 Omklassifisering

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat

Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat Hyllestad kontrollutval SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 05.05.2015 Møtetid: Kl. 09:00 Møtestad: Hyllestad kommunehus, formannskapssalen Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Håkon S Giil, leiar

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane SOGN OG FJORDANE Brukarutvalet i Sogn og Fjordane Retningsliner for felles brukarutval for Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Fastsett av koordineringsrådet, 04.10.12 1. Innleiing Dette dokumentet

Detaljer

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak Eid kommune Arkiv: FE - 140 JournalpostID: 17/824 Saksbehandlar: Anne-Grete Eikås Vedtaksdato: 20.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 006/17 Eid ungdomsråd 28.02.2017 006/17 Råd for menneske med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 11.03.2015 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/194 Periodevis

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET

Austevoll kommune. Møteprotokoll FORMANNSKAPET Austevoll kommune Møteprotokoll FORMANNSKAPET Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: Kl. 11.15 16.00 Møtestad: Storebø pleie- og omsorgsenter Saksnr.: 096/10-106/10 I tillegg til møte i formannskap og planutval

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 056 A20 Arkivsaksnr.: 11/682-3 Overordna samarbeidsavtale: SFFK og kommunane TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Kommunestyret vedtek:

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 58/16 Arkivsak nr: 16/488 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 60/16 Formannskapet 04.05.2016 58/16 Kommunestyret 24.05.2016 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Etne kommune SAKSUTGREIING

Etne kommune SAKSUTGREIING Utval Formannskap Etne kommune SAKSUTGREIING HORDALANDTYLKES KOMMUNE Arkivnr, S- To? 3 O NOV. 2006 Møtedato Saksh. 21.11.2006 09j0a?6ff. ELS Saksh.m*. Sakshandsamar: Elisabeth Silde Arkiv: N-700 Arkivsaknr:

Detaljer

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den

Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den SEKOM-sekretariat www.sekom.no post@sekom.no Notat Reglement for Naustdal kontrollutval Vedteke av kommunestyret i sak 20/15 den 26.3.15 Dato: 12.11.2014 Vår referanse: 14/698 Arkiv: FE-033, Komnr-1433

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.02.11 Kl.: 14.00 16.30 Stad: Møterom 2. høgda i rådhuset Saknr.: 01/11 07/11 MØTELEIAR Toralf Røen (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtestad: rådhuset Møtedato: 22.10.2009 Kl: 16.30-18.30 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Olafur Erling Nesse Inga Midttun Rådmann Vidar Roseth Sekretær

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Utval for Plan og Utvikling 13.06.2012 032/12 TOF Kommunestyret 19.06.2012 050/12 TOF Sakshandsamar: Thor Ove

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.05.2014 Kl: 10.00-13.45 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: Merknader: Saker som vart handsama Harald

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl.

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. Innkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: 15.12.2016 Tid: Kl. 13:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til tlf. 57858500 eller

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer