Årsrapport Ressurssentrene for ungdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Ressurssentrene for ungdom"

Transkript

1 Årsrapport Ressurssentrene for ungdom 2

2 Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 6: 2011 i korte trekk Side 9: Møteplass for ungdom Side 10: Leksehjelp Side 16: Digital leksehjelp Side 17: Om de frivillige Side 22: Samarbeidspartnere Den 2. mai 2001 åpnet dørene til vårt første ressurssenter på Grorud, og dermed var Oslo Røde Kors satsning på forebyggende arbeid rettet mot ungdom i gang. Målet med ressurssenteret var å bedre oppvekstsvilkår for barn og unge i Groruddalen og var ment som et lavterskeltilbud. Dette skulle oppnås ved å tilby en åpen møteplass der ungdommer kunne sosialisere med andre ungdommer, delta i ulike aktiviteter og møte voksne frivillige rollemodeller. På denne måten skulle arbeidet på ressurssenteret forebygge vold, intoleranse, rus og rasisme. Tiltaket oppnådde raskt gode besøkstall og ble sett på som en suksess. I løpet av de neste tre årene åpnet Oslo Røde Kors ressurssentre både på Mortensrud, Majorstuen og Grønland - alle utviklet etter samme modell og med samme mål. I 10 år har vi utgjort en forskjell, både for unge enkeltindivider og ungdomsmiljøet i hovedstaden generelt. Dette hadde imidlertid vært umulig om det ikke hadde vært for innsatsen til tusenvis av engasjerte frivillige. Det er frivilligheten Røde Kors grunnpilar som gjør det mulig å sette ideene våre ut i livet. Ressurssentrene har i dag blitt en av Oslo Røde Kors største aktiviteter, både med tanke på deltagere, frivillige og ansatte. I 2011 hadde over ungdommer valgt å registrere seg som deltagere ved våre sentre, og 760 frivillige la ned hele arbeidstimer. Resultatene og innsatsen som presenteres i denne årsrapporten gjør meg både stolt og ydmyk. Sammen med de ansatte på ressurssentrene har de frivillige gjort et formidabelt stykke arbeid for å gjøre Oslo til en bedre by å vokse opp i. En 8. klassing som blant annet slet med mobbing fra medelever, fortalte en av våre frivillige om hvorfor det var så fint å besøke ressurssenteret: «Her henger ikke folk i de samme faste gjengene som de gjør på skolen. Det gjør at det er lettere å få venner.» Vennskap og samhold er viktig for oss alle, og vi vet i dag at de som ikke har sosiale nettverk i større grad enn andre opplever psykiske helseproblemer. Den lille historien sier noe om viktigheten av møteplasser som ressurssentrene, og at vi faktisk spiller en viktig rolle i ungdommenes liv. Vi ønsker å legge til rette for relasjonsbygging, aktivitet, trygge samtaler, og generelt opptre med omsorg og medmenneskelighet overfor våre besøkende. Dette kan være med på å gi håp i en hverdag som ellers oppleves vanskelig. Som en sterk kontrast til jubileumsårets resultater, står hendelsene 22. juli igjen i all sin grufullhet. Dette berørte oss alle, men på et av våre sentre rammet tragedien så alt for nært. En av de drepte hadde nære bånd til både ansatte og ungdommer på senteret. Den dype sorgen var et faktum. Nestekjærligheten som ble utvist i etterkant bar imidlertid bud om varme, styrke og håp egenskaper vi velger å ta med oss videre. Andres Rafael Diaz Avdelingsleder for avdeling Oppvekst

3 Aktiviteter: Jentekveld En kveld i uken er Møteplass for ungdom åpen kun for jenter. De frivillige organiserer ulike aktiviteter for deltagerne. ORKIS + MRKR Alle aktiviteter er gratis. Ønskes mer informasjon om aktivitetene, kontakt oss. Groruddalen Røde Kors Ressurssenter Aldersgrense år Åpent mandag til torsdag, kl :45 Bergensveien 4A, 0963 Oslo Telefon: Engelskklubb En gruppe for de som ønsker å styrke sine muntlige og skriftlige ferdigheter i faget engelsk. MRKR Jobbtrening Ungdom som jobber frivillig i kafeen får tett oppfølging, samt arbeidslivserfaring. CC Gatemegling Hovedfokuset for aktiviteten er å gi ungdom konkrete verktøy til å håndtere egne og andres konflikter på en mer konstruktiv måte. Alle ressurssentre Sisterhood of Oslo Et tilbud for jenter som ønsker å møtes fast én gang i uken. Aktiviteten har som mål å fremme samhold, respekt og toleranse. Alle ressurssentrene Mortensrud Røde Kors Ressurssenter Aldersgrense år Åpent mandag til torsdag, kl. 14:30 21:45 Mortensrud Gård, Enebakkveien 806, innkj: Helga Vaneks vei Postboks 109 Mortensrud, 1215 Oslo Telefon: Fokus på egen fremtid Ungdom får hjelp til å velge utdannelse og yrke, søke jobb og finne bolig. GRKR Leksehjelp Tilbudet om leksehjelp gis til elever på alle trinn på ungdoms- og videregående skole. Leksehjelp bidrar til bedre karakterer og motiverer til videre skolegang. Alle ressurssentrene I Røde Kors er vi medmennesker som gir HÅP: Vi er Humanitære og viser omsorg Vi er Åpne og romslige Vi er Pålitelige og opptrer troverdig Café Condio Aldersgrense år Åpent mandag til fredag kl Fridtjof Nansens vei 2, 0369 Oslo Telefon: ORKIS Ressurssenter Aldersgrense15-22 år Åpent mandag til fredag kl Christian Krohgs gate 15 Postboks 3 Grønland, 0133 Oslo Telefon: Matteklubb For de som ønsker å jobbe litt ekstra med matte. GRKR Guttegruppe Dette er en arena hvor gutter blir utfordret både fysisk og mentalt i form av aktivitet og dialog. GRKR + CC Idrettsaktiviteter Aktivitet for ungdom som liker lagsport, som fotball og lignende. GRKR + ORKIS Møteplass for ungdom En åpen og inkluderende møteplass hvor ungdom kan spille biljard, bordtennis, Xbox eller andre spill. Man kan også høre på musikk, surfe på internett, se film eller bare være sammen med andre. Alle ressurssentre GRKR: Grorudalen Røde Kors Ressurssenter MRKR: Mortensrud Røde Kors Ressurssenter CC: Café Condio ORKIS: ORKIS Ressurssenter Magic Moments En aktivitet som benytter ung til ung formidling ved at en bestemt gruppe ungdommer selv får ansvaret for å arrangere ulike aktiviteter og temakvelder. ORKIS Musikkaktiviteter På ressurssenteret på Majorstuen er det studio og øvingslokale for band. CC Tur I skoleferiene får ungdommene tilbud om å reise på tur. For noen er dette det første møtet med norsk natur og friluftsliv. Alle ressurssentrene 4 5

4 Samtale mellom to ungdommer og to voksne på kjøkkenet: R: Engelsk! S: Hvordan går det med dere? R: Ja! Hahaha. Jeg hadde det i dag forresten. Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø A: Det går bra! S: Prøve i engelsk? Ungdom i vesten i dag anses på mange måter å være sin egen lykkes smed. I en global og konkurranseutsatt økonomi, som eksempelvis skaper usikkerhet på arbeidsmarkedet, kan det å skulle stake ut livsvei på egenhånd fort oppleves som en vanskelig oppgave. Barn og unge i Oslo og andre vestlige storbyer står dermed overfor et strukturelt krysspress: Mens mulighetene til å realisere seg selv aldri har vært flere, har framtidsutsiktene aldri vært mindre forutsigbare. Det moderne samfunnets sterke individfokus har blant annet svekket den kollektive sosiale kontrollen blant unge (Tienda & Wilson 2002). Dette kan være med på å forklare hvorfor fire av ti norske ungdommer i alderen år opplever ensomhet (Lingaas 2011). Vi vet dessuten at sannsynligheten for ensomhet øker omvendt proporsjonalt med graden av utdannelse. Siden et overveldende flertall av brukerne våre har minoritetsbakgrunn fra Asia og Afrika de to innvandringsgruppene som gjør det dårligst i utdanningssammenheng (SSB 2010) 1 er det logisk å tro at mange av dem er ensomme. Det er ungdom generelt, og minoritetsungdom spesielt, som er taperne på dagens arbeidsmarked. De ungdommene som ofte kommer fra mindre ressurssterke familier og har størst behov for en plass på lønningslistene er de samme som oftest får avslag på jobbsøknadene. Dette skyldes manglende utdannelse så vel som diskriminering av søkere med fremmedspråklige navn (Midtbøen & Rogstad 2012). Når også foreldrene har svak yrkestilknytning og i tillegg høy forsørgelsesbyrde på grunn av store familier, konsolideres fattigdommen blant innvandrerungdom i Oslo. «Mens under 3 prosent av barn og unge under 18 år uten innvandrerbakgrunn bodde i husholdninger med vedvarende lavinntekt, var den tilsvarende andelen blant barn og unge med innvandrerforeldre over 25 prosent» (SSB 2010) 2. Utdannelse og arbeid er de viktigste forutsetningene for sosial integrering og kollektiv tilhørighet. Havner en først på utsiden av disse institusjonene ender en kjapt opp med å stille seg spørsmålet: Hvem trenger meg? I et forsøk på å besvare nettopp dette søker mange ungdommer seg derfor til kriminelle miljøer som en alternativ mestringsarena, der de på nytt får bekreftet gruppetilhørighet og oppnår selvrespekt. I 2010 stod barn og unge, opp til og med 23 år, for litt over 24 % av den registrerte kriminaliteten i hovedstaden (Politiet 2011) 3. Blant den eldste aldersgruppen, år, er det narkotika som er det største problemet, både for gutter og jenter. Blant de yngste er det naskeri, vold og trusler som utgjør brorparten av anmeldte forhold. Med internett har truslene dessuten inntatt sosiale medier som Facebook og Twitter. Dagens unge, også kalt «mediegenerasjonen» (Hagen & Wold 2009), tilbringer stadig mer tid på internett. En kommunikasjonsplattform som innebærer fysisk avstand til hverandre og tillater anonymitet muliggjør dessverre grov mobbing. Mobbing og trusler på internett er et stadig økende problem for dagens unge. Mange av de ovennevnte problemene omtales ofte som «ungdomsproblemer», nærmest som om problemet er ungdommen selv. I realiteten er dette imidlertid problemer med utspring i eksterne forhold på lokalt, nasjonalt, så vel som internasjonalt nivå. Å bedre ungdommers oppvekstsvilkår krever derfor strukturelle endringer i både liten og stor skala. FNs barnekonvensjon ratifisert av Norge i 1991 kan fungere som et godt utgangspunkt. I konvensjonens S: Hva har dere gjort i dag? R: Vært på skolen S: Skjer det noe på skolen for tida? R: Nei, ikke noe spesielt. Bare prøver og sånt... A: Haha, bare prøver! S: Hva har dere prøve i da? R: Alt mulig rart egentlig... S: Går det bra på prøvene? R: Ja, sånn passe A: Haha, han får stryk hver dag! Ellers blir han tatt for juksing! S: Næhei? Det tror jeg ikke på! R: Det vakke juks da! artikkel 12 heter det for eksempel at alle «( ) barn og unge har rett til å si sin mening og bli hørt» (Regjeringen 2000) 4. Ungdom er en marginalisert gruppe og er alt for sjeldent inkludert når viktige politiske avgjørelser, også avgjørelser som angår dem, blir tatt. Er du i tillegg minoritetsungdom er du ikke bare marginalisert i kraft av din alder, men også av din etniske bakgrunn. Å overholde løftet som ble gitt i 1991 krever, blant annet, fora der ungdommers tanker og ideer ikke bare synliggjøres, men også tas til etterretning og får konsekvenser. Medbestemmelsesrett og eierskap hva egne omgivelser og livsutsikter angår er viktig på veien fra ung til voksen. Det er derfor ressurssentrene er så viktig. I en tid der åpne møteplasser for ungdom etterspørres i stadig større grad er det av avgjørende betydning å kunne tilby et sted der ungdom selv er med på å bestemme innholdet. Ressurssentrene åpner for kommunikasjon og brobygging både mellom ulike generasjoner, sosiale grupper og nasjonaliteter. Slikt arbeid vil bli viktig i tiden fremover. SSBs prognoser fra 2012 viser at omtrent halvparten av Oslos befolkning vil ha minoritetsbakgrunn i Tar en i tillegg med i beregningen at Oslo i sin alminnelighet stadig får flere fødedyktige kvinner som får flere barn enn før, innebærer dette at den yngre delen av Oslos befolkning vil oppleve en kraftig vekst i tiden fremover. Dette vil utvilsomt by på utfordringer, kanskje særlig i forbindelse med arbeidet med å tilrettelegge et inkluderende utdanningssystem, bolig- og arbeidsmarked. Den såkalte yngrebølgen representer imidlertid også en unik mulighet til å mobilisere og utnytte et stort reservoar av ressurser. Uten flere tiltak som ressurssentrene kan dette vise seg å bli vanskelig. Det er muligens en klisjé, men uansett hvor stor andel ungdommen utgjør i dag, representerer de alltid 100 % av fremtiden. A: Ja! Haha. Det gikk dårlig. Vi skulle bøye sånn smart, smartere, smartest. Og det var så mange da, så jeg skrev det samme på alle greiene. Alle: Hahaha A: Jeg kanke engelsk! Hahaha R: Jeg skjønner på filmer og sånn, men ikke A: Ja! Jeg skjønner hva de sier og sånn, men kan ikke skrive. Og lese eller snakke. R: På film leser man på teksten. Noen ganger så er det sånn Eh.. A: Dubba! Fotnoter 1 slik_lever_vi/art html 2 slik_lever_vi/art html 3 https://www.politi.no/ vedlegg/lokale_vedlegg/oslo/ Vedlegg_1299.pdf 4 dep/bld/dok/veiledninger_brosjyrer/2000/barnekonvensjonen-kortversjon-norsk. html?id= artikler/2012/3/ html E: Hva er det verste å ha prøve 6 i, da? 7 R: Ja! Dubba!

5 S: Jeg syns det er litt rart noen ganger og se på filmer som er dubbet i korte trekk A: Ja. Og når det er dubba så er det så fakka. Når de snakker så to minutter etterpå begynner munnen å bevege seg. Antall besøk og registrerte deltagere Det totale besøkstallet for Ressurssentrene i 2011 var dette inkluderer også besøk utenfor målgruppen (se eget avsnitt om «andre besøkende»). Dette tallet er 4,8 % lavere enn Til tross for en liten nedgang i besøkstall er resultatet tilfredsstillende med tanke på at rekruttering av deltagere ikke var en like stor prioritet i 2011 som den var i Det var hovedsakelig utvikling/opplæring av det frivillige systemet og kvalitetssikring av aktivitetene som stod i fokus. Av andre faktorer som har påvirket besøkstallene er Café Condios avvikling av bandromsaktivitet og Groruddalen Røde Kors Ressurssenters oppussingsarbeid som innskrenket åpningstiden på sommeren, særlig viktig å nevne. Antall registrerte deltagere, som i 2011 var 7 418, er kanskje like interessant å se på. Ressurssentrene har opplevd en minimal nedgang på 130 deltagere fra foregående år. Kort oppsummert viser statistikken at vi når omtrent like mange deltagere som før, men at de ikke besøker oss fullt så ofte. 953 GRKR MRKR 2482 CC 2 561* ORKIS Antall registrerte deltakere pr senter 2011 * 420 er digital leksehjelp * Kjønnsfordeling Kjønnsfordelingen er samlet sett relativt lik tidligere år, med unntak av en liten økning i jenteandelen på 5,4 %. Resultatet for ressurssentrene sett under ett viser en fordeling på 47,2 % jenter og 52,8 % gutter. Med en gutteandel på 65 % er det aktiviteten Møteplass for ungdom som har den skjeveste kjønnsfordelingen. På aktiviteten Leksehjelp ser vi derimot det motsatte, der er jenteandelen på 61 % et tall som så å si er identisk med resultatene fra foregående år. Ressurssentrene jobber imidlertid stadig med å tilpasse tilbudet for å oppnå og ivareta en kjønnsbalansert brukergruppe. Målet vårt er å oppnå en lik kjønnsfordeling på alle unisex-aktiviteter. 56,5% 58,2 % 52,8 % S: Haha A: Jeg hater det! E: Det er veldig morsomt hvis det er engelske filmer som er dubbet til nynorsk. A: Haha, nei! Det vil jeg ikke høre engang! E: Haha ,5 % 41,8 % 47,2 % S: Fins det filmer som er dubba til nynorsk? GRKR MRKR CC ORKIS Kjønnsfordeling 2009 Kjønnsfordeling 2010 Kjønnsfordeling 2011 E: Jajaja, på NRK og sånt. Antall besøkende totalt 2011 Antall besøk pr senter 2011 * 742 er digital leksehjelp Antall registrerte deltakere totalt Kulturell bakgrunn Statistikken viser at 76,6 % av den totale brukermassen har minoritetsbakgrunn (MB), mens 23,4 % har norsk bakgrunn (NB). Denne statistikken kan imidlertid være noe upresis ettersom man står fritt til å besvare spørsmål som berører etnisitet når man registrere seg ved aktivitetene våre. På leksehjelpaktivitetene sett under ett har litt over 87 % av brukerne minoritetsbakgrunn, mens på Møteplass er det 68,9 %. Ressurssentrene skal ha et særlig fokus på ungdom med fremmedkulturell bakgrunn, så på mange måter står resultatet i stil med målet vårt. A: Kautokeino-opprøret? Er ikke det dubbet? Nei... E: Tegnefilmer er ofte det. Hvor er det jeg har sett det Jeg har i hvert fall sett sånn «eg liiiikar ikkje deg». Haha MB/NB: 75,6 % vs 24,4 % 2010 MB/NB: 77,9 % vs 22,1 % S: Dere pleier å være her på ressurssenteret ganske ofte, ikke sant? 2011 MB/NB: 76,6 % vs 23,4 % A:Ja Antall registrerte deltagere totalt 2011 Antall besøk totalt Kulturell bakgrunn totalt R: Ja 8 9 S: Hva syns dere er ok å gjøre når dere er her?

6 A: Det beste stedet i hele verden!!! A: Haha, jeg vet ikke jeg. Andre besøkende I 2011 hadde ressurssentrene, som tidligere år, mange besøkende som ikke tilhører målgruppen. Dette kan eksempelvis være besøkende under arrangement eller samlinger i regi av ORK, foreldre som kommer innom for en prat eller møter med eksterne samarbeidspartnere. Vi har valgt å ta med disse tallene i vårt totale besøkstall dette for å vise at sentrene også brukes til annen aktivitet. Tidligere ble kvinnekafeene på ressurssentrene på Mortensrud, ORKIS og Grorud drevet av avdeling oppvekst. Selv om det nå er kvinnefeltet i Oslo Røde Kors som driver disse kafeene er det fortsatt ressurssentrene som huser dem. Besøkstallene for kvinnekafeen inngår derfor i rapporten under samlekategorien «andre besøkende». S: Hva er det som gjør at dere har lyst til å være her? R: Bordtennis! A: Egentlig så... R: Og venner og sånt! Vi kan møte de her og sånt. A: Ja! Det er mer sosialt i stedet for å være på PC-en hele dagen. Møteplass for ungdom På et ressurssenter for ungdom i Oslo Røde Kors er selve møteplassen en kjerneaktivitet. Det er en åpen arena der et stort antall ungdommer møtes på kveldstid for å dele hyggelige opplevelser og utfordre hverandre i spillaktiviteter. Miljøet på møteplassen er mangfoldig og fullt av liv. Frivilliges oppgaver på møteplassen handler hovedsakelig om holdningsskapende miljøarbeid og å sikre at senteret føles trygt og inkluderende for alle besøkende. I møteplassaktiviteten inngår også en internettkafé der deltagere bruker PCer etter eget ønske og får veiledning og bistand i nettbruk. Frivillige får hyppige forespørsler om å hjelpe ungdommer med å orientere seg på internett. Andre igjen trenger hjelp til å skrive brev og søknader eller betale regninger S: Det er sant da. A: Ja, men det er det da. Og du holder deg unna bråk og sånt. R: Det også som vi sa i stad, mer er sosialt. Man møter folk her og snakker og sånn. Og når vi gjør noe så spiller vi mot hverandre og det er morsomt og spennende. S: Det er ganske mange voksne her. Syns dere det er kjipt eller er Betraktninger Det er vanskelig å skulle fatte seg i korthet når man skal oppsummere et helt år for Oslo Røde Kors ressurssentre for ungdom. Det blir et sammendrag av gledelige begivenheter og øyeblikk samtidig som en av norgeshistoriens mest tragiske hendelser kastet skygger over ungdomsmiljøet på sentrene. Etter 22. juli ble det naturlig nok viktig å fokusere på medmenneskelighet og støtte for de ungdommene som på en eller annen måte var berørt av grusomhetene. Terroren satte spor i de fleste, og mange hadde behov for å prate med frivillige det var vanskelig å skulle forsone seg med tanken om at ungdommer ble terrormål grunnet engasjement og politiske tilhørighet. Likevel har lyspunktene vært mange, ikke bare i aktivitetene. Allerede kort tid etter at sentrene åpnet dørene i 2011 kom beskjeden om at årets vinnere av Bergesen-stiftelsens ærespris, Karpe Diem, ønsket å viderebringe pengegaven på hele 1,5 millioner kroner til Groruddalen Røde Kors Ressurssenter som feiret 10-års jubileum samme år. Dermed kunne planleggingen av en total oppussing og fornying av senteret starte: Arkitekter ble engasjert, og i starten av sommerferien gjorde håndverkerne sitt inntog. Deretter ble senteret i sin helhet pusset opp. Med utformingen av en moderne kafébar ble det dessuten mulig å etablere en ny aktivitet: Baristaopplæring med jobbtrening gjennom kafédrift. I september kunne senteret som ble åpnet 2. mai 2001 dermed feire 10 år med brask og bram og tilby ungdommene splitter nye lokaler. I november ble det arrangert «Game Night» på hvert senter i samarbeid med Coca Cola. Sentrene ble utstyrt med det nyeste innen TV-spill. Med stor iver deltok ungdommene lagvis i ulike konkurranser og ble belønnet med heder, ære og flotte premier. Gjensidigestiftelsen ga mot slutten av 2011 dessuten støtte til å gi ungdommer tilknyttet ressurssentrene en ekstra god opplevelse i juletiden. Akkurat som året før ble denne opplevelsen en konsert med noen av Norges største popartister. Rundt to hundre ungdommer fra sentrene, samt flere av våre samarbeidspartnere, kunne dermed samle seg i bakgården til Norges Røde Kors i Hausmannsgate 22. desember og nyte musikk fra artister som Gabrielle, Envy og Danny & Pumba. S: Er det oftest at dere møtes her da? Vennene? R: Vi pleier oftest å møtes her. Og så pleier vi å være her litt. Og hvis det er noe annet som vi kan gjøre så gjør vi det også. Hehe S: Hvorfor velger dere å møte kompisene deres her? Hvorfor velger gjengen deres å være her på senteret? A: Fortell da! Hahaha, fordi det er et trygt miljø. Og. Haha! Antall registrerte deltakere 2011 Utvikling antall besøk totalt Møteplassen er en svært godt egnet arena for å fange opp impulser fra ungdomsmiljøene og avdekke usunne holdninger. Vi fikk understreket viktigheten av holdningsskapende arbeid i forbindelse med overfallsvoldtektene som rammet hovedstaden i vinter. Oslo Røde Kors arrangerte utdeling av overfallsalarmer, men det ble også jobbet med langsiktige, forbyggende tiltak. Frivillige og ansatte på senteret la stor vekt på det holdningsskapende arbeidet og det ble arbeidet aktivt med å endre en del unge gutters dårlige holdninger overfor jenter. Samtidig har det vært et sentralt fokus, ikke minst ved hjelp av en tverrfaglig innsats, å stoppe mobbing blant jenter. Det har også blitt jobbet inngående med å håndtere flere alvorlige konflikter på noen av sentrene. Dette arbeidet har bestått av tett dialog med politiet og de involverte ungdommene, samt deltagelse i konfliktrådets oppfølgingsteam. Gatemeglingskompetansen har også vært en viktig ressurs i dette arbeidet. Oppfølgingen av de involverte har vært krevende, men allikevel høyt prioritert på grunn av konfliktenes omfang og alvorlighetsgrad. Dette arbeidet hadde imidlertid ikke vært mulig dersom de involverte ungdommene ikke hadde vist oss tillit og gitt oss muligheten til å påvirke de involverte. Det har som tidligere år vært krevende å rekruttere frivillige til møteplassen, men dekningen er nå god på de fleste sentrene i perioden fra kl. 18 og ut kvelden. I 2012 vil det bli arbeidet aktivt med å rekruttere frivillige som kan stille i tidsrommet fra åpning og frem til kl. 18. Gruppelederne har gjort en formidabel innsats med å lede og utvikle sine medfrivillige til å bli samkjørte og velfungerende team. Ansatte har samtidig videreutviklet intervjurutinene for nye frivillige og det kommuniseres i dag tydeligere hva som forventes av en Røde Kors-frivillig på møteplassen og hvilke forpliktelser dette vervet medfører. Det jobbes også kontinuerlig med å utvikle og tilpasse kurstilbudet for å gi de frivillige på møteplassen gode faglige verktøy i sitt arbeid med de unge deltagerne det ok? R: Neinei, det er ok. A: Det er greit med noen voksne, men det kan kanskje bli litt mye av og til. E: Hvordan da? A: Jeg vet ikke jeg, det blir litt mye av og til. Og når politiet kommer, da går alt humøret mitt S: Er du redd for politiet? A: Ikke redd, men jeg liker dem ikke. Eller jeg liker dem da, men de har alltid en grunn for å være her 10 S: Nå var du flink! 11 S: Men av og til kommer politiet

7 uten at det er noe, bare for å hilse på. For å si hei. A: Trokke det ass.. Leksehjelp Oslo Røde Kors har drevet leksehjelp siden september Den gang ble leksehjelp startet som et tiltak for å motvirke «drop outs» blant minoritetselever på det videregående skoletrinnet. Derfor ble det primært også rekruttert studenter med minoritetsbakgrunn som leksehjelpere. Lenge var leksehjelp kun forankret i ORKIS under Oslo Røde Kors. Men i 2001 åpnet ressurssenteret på Grorud, med en egen leksehjelp for elever i både ungdoms- og videregående skole, samt en uformell møteplass for ungdom. Disse to kjerneaktivitetene utgjorde også grunnlaget da det ble etablert ressurssentre på Mortensrud og Majorstuen i ORKIS, med sin tradisjonelle leksehjelp, ble omgjort til et eget ressurssenter i Leksehjelp Moské ble åpnet i 2007 som det femte og foreløpig siste av de fysiske leksehjelparenaene i Oslo Røde Kors. Årlig registrerer det seg mer enn elever til tilbudet, med mer enn enkeltbesøk i Utdanning er som kjent nøkkelen til sosial mobilitet. Det overordnede målet med leksehjelpen er å virke integreringsfremmende og forebygge sosial ekskludering. Alle har rett til hjelp med skolearbeidet og en god utdanning uavhengig av geografisk tilhørighet, foreldres utdanningsnivå, inntekt og kulturelle bakgrunn. Mange oppgir at leksehjelpen er en avgjørende faktor for deres faglige motivasjon og mestring. Enkelte deltakere kommer også tilbake som frivillige senere, med et ønske om å gi noe tilbake. Det unike med leksehjelp er adgangen til én til én-hjelp, og at frivillige har mulighet til å jobbe med problemstillinger og oppgaver over tid. Frivillige med relevant yrkeserfaring kan dessuten gi andre eksempler på pensumets nytteverdi i arbeidslivet enn faglærerne. De som benytter seg av leksehjelpen oppgir også at det er fint å komme til et annet sted enn skolen for å jobbe med fag. Det foreligger en intensjonsavtale mellom Oslo Røde Kors og Utdanningsetaten i Oslo som tydelig oppfordrer skolene til å legge til rette for informasjonsformidling gjennom skolebesøk. I tillegg til at skolene selv informere om leksehjelptjenestene til Oslo Røde Kors. Som Oslo-skolens samarbeidspartner driver ressurssentrene aktivt rekrutteringsarbeid og besøker jevnlig hovedstadens skoler for å fortelle om leksehjelptilbudet til elevene. Som frivillig aktivitet er jobben som leksehjelper et svært lett omsettelig engasjement. Arbeidsoppgavene er konkrete, og en er som frivillig sjelden i tvil om sin rolle. Mange frivillige gleder seg over å kunne bruke faget sitt på en annen måte enn de gjør i jobbsammenheng, og benytter leksehjelpen til å friske opp i og oppdatere egen kunnskap. For enkelte leksehjelpere blir det dessuten et spørsmål om personlig faglig stolthet å få eleven til å forstå stoffet. Dette skaper fruktbare samarbeid, selv om det alltid er elevens eierskap til og forståelse for oppgaven som står i fokus. Elevene oppsøker, akkurat som leksehjelperen, leksehjelpen av fri vilje. På samme måte som de frivillige derfor møter motiverte elever, møter elevene også motiverte leksehjelpere. Etter en kampanje i regi av Norges Røde Kors opplever vi nå at stadig flere godt voksne melder seg som leksehjelpere, noe vi ser meget positivt på. Eldre og erfarne leksehjelpere er av erfaring mer stabile ressurser og har typisk en noe lenger fartstid enn de yngre. I det følgende skisseres noen hovedpunkter for å oppsummere leksehjelpen som aktivitet på de respektive sentrene i S: Jo! De fleste gangene de er her, så er det fordi de har tid til å stikke innom og hilse på. Det er sant. De er ikke leting etter noen. R: Haha, De kommer for å spille FIFA! Jeg tok han ene! Haha. A: Haha, politimannen? R: Ja! S: Jeg syns du skal bli politi når du blir stor jeg. Det hadde du passa til. A: Haha, nehei. E: Hva vil dere bli når dere blir stor? A: Bilmekaniker. R: Heismontør. A: Haha, ikke tro på det. Spør han om en måned så vil han bli bilmekaniker. R: Jeg har søkt da. A: Én måned senere, så vil han bli det og det og det. S: Har du søkt på heismontør? R: Ja, eller, jeg har søkt på elektro, man må ta elektro for å fortsette å studere til å bli heismontør da. 09: : : Utvikling antall besøk Antall registrerte deltakere på Leksehjelp i 2011 Groruddalen Røde Kors RessurssenterI løpet av høsten 2011 har det vært et særskilt fokus på å utvikle gruppelederordningen på leksehjelpen, noe som har resultert i en mer selvdreven og frivilligstyrt aktivitet. Leksehjelpen på senteret har vært godt besøkt hele året. Matteklubben en spisset tilleggsaktivitet hadde dessuten relansering i mars og er i dag svært populært. Dette har vært med å løfte matematikkompetansen blant brukerne. De frivillige leksehjelperne forteller om mange motiverte ungdommer, med en tydelig innsatsvilje for å satse på egen utdanning. En av de faste brukerne fikk eksempelvis karakteren 6 i fysikk til jul, etter hjelp fra en av våre trofaste leksehjelpere. Det har også vært arrangert en vellykket kampanje i samarbeid med NHO, for å rekruttere flere frivillige med realfagskompetanse. Senteret er i dag stolte over å kunne stille med mange kompetente og engasjerte leksehjelpere. Likevel har det vært noen utfordringer med hensyn til bemanning i hele åpningstiden. Få frivillige har mulighet til å stille i tidsrommet kl , så deltakerne må tidvis vente lenge før de får hjelp. Mortensrud Røde Kors Ressurssenter Leksehjelp er en aktivitet som har vokst jevnt og trutt på ressurssenteret helt siden åpningen i Det er ekstra hyggelig at det er gutter, som ofte er i mindretall på leksehjelpen vår, som står for den største veksten. Antall unike deltakere har holdt seg stabilt gjennom året, men de kommer oftere enn tidligere. I løpet av 2011 har antall frivillige i aktiv turnus doblet seg. Etter sommeren har vi opplevd en særlig god tilstrømning av nye frivillige. Ved utgangen av 2011 er frivillige representert gjennom hele leksehjelpens åpningstid. Dette er mye takket være vårt målrettede arbeid med å rekruttere pensjonister og eldre leksehjelpere. NHOkampanjen høsten 2011 resulterte dessuten i flere nye frivillige med sårt tiltrengt realfagsbakgrunn. Det er stor spredning i alder blant de frivillige på Leksehjelpen. Den yngste frivillige er 22 år gammel, mens den eldste er 73. Vi ser det som et positivt tegn at så ulike folk i så ulike faser av livet ønsker å bruke fritiden sin til et meningsfylt frivillig dugnadsarbeid. Det gir en god signaleffekt til deltakerne og er med på å gjøre frivilligheten enda mer folkelig. Café Condio Leksehjelpen på Majorstuen Røde Kors Ressurssenter, Café Condio, har nå tatt navnet Lekse-Café. Med utvidelsen av åpningstiden, fra to til fire dager i uken, har vi sett en økning i antall besøk i Ettersom den nedre aldersgrensen i løpet av året er blitt nedjustert fra 15 til 13 år, er det naturlig nok også flere i målgruppa E: Oi. Så kult. Da må du huske at det må være speil i heisene! R: Haha, det er sant ass. E: Det har blitt gjort en undersøkelse skjønner du. Det var en høyblokk i New York og så syns alle at heisen var så utrolig treig, og de sa de skulle fikse det. Og så satte de bare opp speil i heisen og utenfor der man står og venter, så syns alle at det hadde blitt dritbra og så hadde de ikke gjort noen ting, de bare satt inn speil. A: Haha, men det er alltid spennende å vite hvordan man ser ut! E: Ja, det er det. S: Er det mange som er for opptatt av utseende syns dere? R: Mmm. A: Eller, haha, jenter da, haha. Noen VISSE jenter! R: Masse sminke og sånn

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold

Oslo Røde Kors besøkstjeneste. Hva har skjedd i 2013? Innhold BESØKSTJENESTENS ÅRSRAPPORT 2013 Oslo Røde Kors besøkstjeneste Hva har skjedd i 2013? Alle kan føle seg ensomme en gang i blant, uavhengig av kjønn, alder og sosial omgangskrets. Oslo Røde Kors besøkstjeneste

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2015 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå?

Nettverk etter soning. Frihet. Hva nå? Nettverk etter soning Frihet. Hva nå? Vil du være med? Flere løslatte har sammenlignet situasjonen sin med det å være flyktning eller å komme fra en annen planet. Oslo Røde Kors har et eget tilbud til

Detaljer

Digital leksehjelp va r 2015

Digital leksehjelp va r 2015 Digital leksehjelp va r 215 Antall åpningsdager: 84 Antall fullførte sesjoner: 997 Fullførte sesjoner i gjennomsnitt per åpningsdag: 11,9 Aktive frivillige per juni 215: 3 Vårsemesteret I januar lanserte

Detaljer

Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom Forord: Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 9: 2010 i korte trekk Side 13: Møteplass Side 15: Leksehjelp

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn. Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Oslo / Bydel Grünerløkka Prosjektnavn: Danseglede Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen.

Midlands-fadder. Skap en bedre verden et barn av gangen. Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? Bli sponsor. Organisasjonen. M I D L A N D S C H I L D R E N H O P E P R O J E C T Midlands-fadder Skap en bedre verden et barn av gangen Hvorfor donere gjennom Midlands Children Hope Project? - 100% av ditt donerte beløp vil gå direkte

Detaljer

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2015 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Norsktrening er min nøkkel til å integrere i det norske samfunnet» Deltaker 2 Prosjektrapportering Oslo Røde Kors

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

H Y B E L B O E R I B O D Ø

H Y B E L B O E R I B O D Ø H Y B E L B O E R I B O D Ø Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009

Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Fritidsklubb kvalifisering og rusforebygging? Viggo Vestel og Ida Hydle NOVA Rapport nr 15/ 2009 Yo Pro er et resultat av et EU finansiert prosjekt, hvor ungdomsarbeidere og pedagoger fra Norge, Italia,

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem?

Målgruppa. Oppsøkende sosialt arbeid. Uteteamet, for hvem? Innhold Uteteamet, for hvem?... 4 Oppsøkende sosialt arbeid... 5 Forebygging på alle nivåer, i ulik grad... 8 Rusforebygging handler ikke nødvendigvis om rus... 10 Kontaktinformasjon... 12 UTETEAMET.no

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Stella - Røde Kors kvinnesenter

Stella - Røde Kors kvinnesenter Marianne Bockelie Stella - Røde Kors kvinnesenter Deltakelse ~ Helse ~ Nettverk VISJON Stella skal bidra til at kvinner får delta i samfunnet på en måte som gir mening for dem Deltagelse i arbeidsog samfunnsliv

Detaljer

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet

fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på ungdomstrinnet fordi nærmiljøet betyr mest En innføring og veiledning for foreldregrupper på strinnet Hva er foreldrenettverksgrupper? En arena hvor man blir kjent med andre foreldre og foreldre til ungenes skolevenner.

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Tanker og refleksjoner siden i går?

Tanker og refleksjoner siden i går? Dag 2 1? Tanker og refleksjoner siden i går? 2 Selvhjelp er verktøyet, selvhjelpsgruppa er verkstedet. 3 1 Hva lar jeg noe gjøre med meg? 4 Samhandling - speiling Hva aktiverer dette i meg? Speiling Hva

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Prosjektskjema for tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom Kommune/bydel: Bergen kommune, Fana og Ytrebygda bydeler Prosjektnavn: Prosjektperiode (maksimalt

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET

UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET UNGDOMS OPPLEVELSE AV LIVSKVALITET Førstelektor og helsesøster Nina Misvær Avdeling for sykepleierutdanning Høgskolen i Oslo BAKGRUNN FOR STUDIEN Kunnskap om faktorer av betydning for friske ungdommers

Detaljer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Hvordan jobber vi? Siktemål Barn og unge er en viktig målgruppe for OXLO. Siden startsskuddet for OXLO-arbeidet i 2001 har det vært gjennomført

Detaljer

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid.

Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. PROSJEKT-BESKRIVELSE RIVERSIDE-PROSJEKTET Et sted for ungdoms i Oslo. En presentasjon av Riverside-prosjektet, utgitt av Utviklingsenheten ved avdeling for oppvekst og fritid. Oslo 17.12.2000 INNLEDNING

Detaljer

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake?

Tjøme Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme 2020 Hvordan vil vi ha det på Tjøme? Hva er viktig for at vi ønsker å bo her? Hva er viktig så generasjoner kommer tilbake? Tjøme foreldreutvalg v/christine Gilboe-Caspersen 1. juni Tjøme 2020 Vi

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST

HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST Hybelboere har færre voksne omsorgspersoner i nærheten, og mange av dem har flyttet fra sine etablerte nettverk og fritidstilbud. De er i en ny og fremmed situasjon med store og

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

Prosjektrapportering 2014 Oslo Røde Kors Norsktrening

Prosjektrapportering 2014 Oslo Røde Kors Norsktrening 1 Prosjektrapportering 2014 Oslo Røde Kors Norsktrening Illustrasjonsfoto, Oslo Røde Kors «Jeg kan skrive og lese norsk men jeg kan ikke forstå når mennesker snakker norsk språk, spesielt uttale er problemet

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

Alltid pålogget. "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år

Alltid pålogget. Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige Jente 14 år Alltid pålogget "Man er alltid logga på. De fleste er nok litt avhengige" Jente 14 år "Det er underholdning, litt det samme som å se på TV egentlig." Jente 14 år "På kvelden flytter jeg meg ofte fra pcen

Detaljer

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Søknadsskjema FATTIGDOM Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Kommune/bydel: Søknadsskjema skal benyttes av bykommunen/bydelen for hvert enkelt tiltak. (Oversendelsesbrevet skal inneholde en oversikt

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Ungdomskontakten arbeider forebyggende blant barn og unge, med basis i oppsøkende arbeid som metode.

Ungdomskontakten arbeider forebyggende blant barn og unge, med basis i oppsøkende arbeid som metode. Ungdomskontakten arbeider forebyggende blant barn og unge, med basis i oppsøkende arbeid som metode. Vår intensjon: Vi oppsøker ungdom som trenger hjelp eller støtte, tte, og som kanskje ikke nås n s av

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret

EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret EVALUERINGSSKJEMA «Æ E MÆ» 7.KLASSE. Skoleåret 2012-13. Høsten 2012: Sortland barneskole: 7A: 25 stk, 7B: 25 stk Lamarka skole: 7A: 19 stk, 7B: 20 stk Sigerfjord skole: 16 stk Våren 2013: Holand skole:

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Tirsdagstilbud på Villaen

Tirsdagstilbud på Villaen HYBELSTUA PÅ VILLA VEKST BODØ KOMMUNE Til hybelboere og foresatte Hybelstua på Villa Vekst er et tilbud for deg som er mellom 15-23 år, og ikke bor i samme hjem som foreldre eller andre voksne omsorgspersoner.

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné

Erfaringsseminar Groruddalsatsingen. Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Erfaringsseminar Groruddalsatsingen Idrett og unge ledere Bydel Stovner Idrettskonsulent: Caroline Rømming Fagkonsulent: Siw Denné Idrett i et helhetsperspektiv Idrett er et prioritert område i bydelen

Detaljer

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber

I gang med igang. Jeg har blitt motivert til å. med arbeidsgivere og søke jobber På den mørkeste tiden i nord, ser Joakim Lauritsen (18) endelig lyst på fremtiden. TEKST: LINE SCHEISTRØEN line.scheistroen@lomedia.no FOTO: LARS ÅKE ANDERSEN EndElig i jobb: joakim lauritsen (18) hadde

Detaljer

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i?

Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hva er du lærer i? Intervju med Trine Skrevet av Martin Røang Berntsen Karikatur av Patrick Lorenz Aquino Hueras(Tegner) og Anine Børresen(Farger) Hvilken videregående skole gikk du på? Jeg gikk på Oppegård videregående

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Årsrapport. Ressurssentrene. for ungdom

Årsrapport. Ressurssentrene. for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Innhold Et spørsmål om behov Aktiviteter Hvor holder vi til? Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø i korte trekk Øvrige

Detaljer

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene

Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene Evaluering av Jenter og teknologi høsten 2013 alle tiltak 61 svar, ikke alle har svart på alle spørsmålene 1. Hvilket studieprogram går du på? 4 Dataingeniør 3 Elektro 6 Fornybar Energi 8 IT-støttet bedriftsutvikling

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

EIGENGRAU av Penelope Skinner

EIGENGRAU av Penelope Skinner EIGENGRAU av Penelope Skinner Scene for en mann og en kvinne Manuset ligger ute på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Cassie er en feminist som driver parlamentarisk lobbyvirksomhet.

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad

Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet. Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Grønn omsorg i Agder Møter med ungdom som deltar i Inn på tunet Vanja Knutsen Sollesnes Veileder Førsteamanuensis Ragnfrid Eline Kogstad Problemstilling og hensikt Hvilken betydning har deltagelsen i Inn

Detaljer

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape,

Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling. v/ Signy Grape, Å ha og ta ansvar for likestilling og likebehandling v/ Signy Grape, landsstyremedlem i Norsk Studentorganisasjon og nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus Grov disposisjon: Generelt om likestilling

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik

Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik I samarbeid med Prosjektbeskrivelse, Café Exit - Narvik Nettverkstilbud til tidligere rusavhengige, mennesker med psykiske problemer, og andre vanskeligstilte V. Hårvik og Siv Elin Reitan MARBORG Grilling

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til

Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Praktisk informasjon Gode ferieopplevelser Andre tilbud og kontaktinformasjon Kart over Røde Kors sine distriktskontor Hvilke familier kan søkes til Ferie For Alle Humanitære utfordringer og kommunalt

Detaljer

Søknad fra Geitmyra matkultursenter for barn om støtte til arrangementet Mat fra hele verden på Sagene Geitmyra matkultursenter for barn søker om støtte til gjennomføring av Åpen gård- arrangementet "Mat

Detaljer

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren

Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren Undersøkelse for Stavanger Bibliotek Jakten på ikke-brukeren April 2007 Om undersøkelsen Bakgrunn Biblioteket ønsker å kartlegge hvorfor enkelte ikke bruker biblioteket. I forkant ble det gjennomført fokusgrupper

Detaljer

Rapport og evaluering

Rapport og evaluering Rapport og evaluering TTT- Teater Tirsdag Torsdag Teaterproduksjon Tromsø, desember 2012 1. Hva er TTT? Prosjektet «TTT- Teater Tirsdag Torsdag» startet opp høsten 2011 og avsluttes i desember 2012. TTT

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Program Fadderuken 2013

Program Fadderuken 2013 Program Fadderuken 2013 Vi i NSF student lokallag Oslo er en stor gjeng med engasjerte sykepleierstudenter som jobber for å spre kunnskap om utdanningen vår. Vi arrangerer quizkvelder, masterclass, fagdag

Detaljer

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no

Foto: Ludvig Killingberg. Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø. www.mot.no Foto: Ludvig Killingberg Modige ungdommer med gode holdninger skaper trygge miljø www.mot.no Dette er MOT MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet

Detaljer

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill

SKOLENYTT. Kantinegruppa. Mary`s venner. Sunndal voksenopplæring. Fire på skolen. Kulturelt samspill Sunndal voksenopplæring Fire på skolen Mary`s venner Vi spør fire stykker på skolen hva de skal gjøre i vinterferien.? Side 5 INTERVJU MED EN ELEV PÅ VIDEREGÅEND E Saba Abay/Maryam Nessabeh Foto: Maryam

Detaljer

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook)

NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) NYHETSBREV JANUAR 2015 (* = se omtale i Nyhetsbrevet, # = lukket tilbud, % = oppslag om tilbudet kommer på SMI eller på hjemmesiden/facebook) Brukertilbud Uke 01 Dato: Tid: Tema: Torsdag 01. januar Hele

Detaljer

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden!

Finstadtunet. Nytt forebyggende senter I Ski kommune. Thorbjørn Engh virksomhetsleder. Ski kommune på sporet til fremtiden! Finstadtunet Nytt forebyggende senter I Ski kommune Thorbjørn Engh virksomhetsleder Ski kommune på sporet til fremtiden! Introlåten var One day baby we ll be old med Asaf Avidan. I utgangspunktet en kjærlighetssang

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene

Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i håndballklubbene Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn i klubbene fargerik Håndball for alle! Inkludering av barn og unge med innvandrerbakgrunn, i klubbene 2 3 fargerik Eksempel 1 Håndballskole for barn Samarbeid

Detaljer

Notat STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824. Prosjektets hovedmål. Prosjektets hovedstrategier

Notat STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824. Prosjektets hovedmål. Prosjektets hovedstrategier Notat Til : Styringsgruppen P 1824 Fra : Prosjektledelse P 1824 Dato desember 2009 STYRINGSRAPPORT DESEMBER 2009 - P 1824 Prosjektets hovedmål Redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i aldersgruppen

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer