ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Magnus Aarbakke Anne Berit Tandberg Per Chr. Andersen Elisabeth Franck Danielsen Bente Svendsgam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Magnus Aarbakke Anne Berit Tandberg Per Chr. Andersen Elisabeth Franck Danielsen Bente Svendsgam"

Transkript

1 ARBEIDSRETTEN MDOM-- -- Avsagt: 16. februar 2011 Saksnr.: 26/2009 Lnr.: 7/2011 Dommere: Jakob Wahl Marit B. Frogner Magnus Aarbakke Anne Berit Tandberg Per Chr. Andersen Elisabeth Franck Danielsen Bente Svendsgam Saken gjelder: Drøftingsplikt etter Hovedavtalen i KS-området, del B 3-1 bokstav d og 3-1 bokstav c ved ny stilling. Tekna Advokat Arne Frønes v/advokatfullmektig Kari T. Nordli mot 1.KS 2. Østfold fylkeskommune Advokat Cecilie R. Sæther

2 DOM (1) Saken gjelder hvorvidt Østfold fylkeskommune brøt drøftingsplikten etter hovedavtalen i KS-området (hovedavtalen) del B 3-1 bokstav d og 3-1 bokstav c ved ikke å drøfte ny stilling som rådgiver med tillitsvalgte. (2) Sakens tariffrettslige bakgrunn (3) Tvisten knytter seg til hovedavtalen for perioden 1. januar desember Hovedavtalen har i del B 3 bestemmelser om arbeidsgivers og tillitsvalgtes gjensidige rettigheter og plikter. Arbeidsgivers plikter i forhold til de tillitsvalgte er regulert i 3-1 som har slik ordlyd: 3-1 Arbeidsgivers plikter i forhold til de tillitsvalgte a) Påse at rettigheter og plikter overholdes i henhold til gjeldende tariffavtale. b) Det skal regelmessig avholdes informasjonsmøter med hoved-/fellestillitsvalgte på sentralt nivå i kommunen/fylkeskommunen. Ved desentralisert fullmaktsnivå, avholdes egne informasjonsmøter med berørte tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter på dette nivå. c) Ved endringer og omstillinger. - i kommunen/fylkeskommunen/bedriften - mellom kommuner/fylkeskommuner - ved oppfølging og implementering av nasjonale reformer som vil få betydning for arbeidstakerne, skal arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd. Arbeidstakernes behov for trygghet skal ivaretas gjennom åpne planprosesser hvor mål og konsekvenser så langt som mulig gjøres kjent. d) Arbeidsgiver skal, så tidlig som mulig, informere, drøfte og ta de berørte tillitsvalgte med på råd om: - ledige og nyopprettede stillinger - prosedyrer ved utlysning og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle kandidater. e) Arbeidsgiver skal som fast ordning sende søkerliste til tillitsvalgte. f) De tillitsvalgte skal meddeles hvilke arbeidsgiverrepresentanter på ulike nivåer de skal rette sine henvendelser til. g) Arbeidsgiver skal snarest mulig orientere de tillitsvalgte om nyansettelser og gi nyansatte beskjed om hvem som er tillitsvalgt. h) Arbeidsgiver skal i samarbeid med de tillitsvalgte/ansatte prioritere tiltak for et inkluderende arbeidsliv. i) I de tilfeller det føres drøftinger eller forhandlinger mellom partene, skal det skrives drøftingsreferat eller forhandlingsprotokoll. I forhandlingsprotokoll skal hjemmelsgrunnlaget fremgå. (4) I hovedavtalen for perioden 1. januar desember 1997, som senere ble prolongert fram til 1. februar 2002, var [d]e tillitsvalgtes og virksomhetens gjensidige rettigheter og - 2 -

3 plikter regulert i del B 12. I 12 4, som omhandlet arbeidsgivers plikter i forhold til tillitsvalgte, var det i bokstav c bestemmelse om at arbeidsgiver skulle gi tillitsvalgt omgående melding om nytilsettinger innenfor sitt område. Arbeidsgiver skulle videre i henhold til bokstav d meddele nytilsatte hvem som er tillitsvalgt. Etter hadde organisasjoner med minst 30 medlemmer i vedkommende kommune rett til å velge et utvalg av tillitsvalgte. Dette utvalget hadde i henhold til krav på å bli orientert om ledige og nyopprettede stillinger og det hadde rett til å uttale seg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stilling som omfattes av tariffavtalen. I 13-2 var det bestemmelser om administrativ behandling av tilsettingssaker og tilsettingsutvalg. Det fulgte av paragrafens bokstav a at administrative avgjørelser i tilsettingssaker kunne ankes inn til et folkevalgt organ. Dersom ansettelse ble avgjort av et tilsettingsutvalg, kunne mindretallet forlange saken avgjort av et folkevalgt organ. (5) Arbeidet med revisjon av hovedavtalen gjeldende fra 1. februar 2002 tok lang tid. Krav og tilbud fra arbeidstakerorganisasjonene og KS ble utvekslet i perioden desember 2000 januar LO-kommune framsatte 12. desember 2000 krav om at utvalget av tillitsvalgte skulle ha krav på så tidlig som mulig å bli orientert om ledige og nyopprettede stillinger. Videre ble det krevd at [f]ør stilling utlyses, skal utlysningstekst og lønnsplassering drøftes med tillitsvalgte. Det var i løpet av forhandlingene flere krav/tilbud fra så vel arbeidstakerorganisasjonene som KS. I det siste krav/tilbud fra KS av 25. januar 2002 var det foreslått slik tekst til 3-4 bokstav c, hvor endringene var understreket: Arbeidsgiver skal, så tidlig som mulig, orientere, drøfte og ta de berørte tillitsvalgte med på råd om: ledige og nyopprettede stillinger prosedyrer ved utlysning og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle kandidater. (6) Dette tilbud fra KS er det som ble ordlyden i 3-4 bokstav c i hovedavtalen i perioden 1. februar desember Denne ordlyd er identisk med 3-1 bokstav d i hovedavtalen , jf. avsnitt (3). (7) Nærmere om den konkrete tvisten - 3 -

4 (8) Torhild Kongsness er ansatt som fagsjef miljø i Østfold fylkeskommune tilknyttet regionalavdelingen i sentraladministrasjonen. (9) I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan var det i avsnittet overordnet planarbeid en omtale av fylkeskommunens utfordringer innenfor det regionale planarbeidet i planperioden. Det heter avslutningsvis i avsnittet: Inngåelsen av utviklingsavtalene med regionrådene har medført en økning i det oppfølgingsarbeidet som er nødvendig og påkrevet i slikt partnerskapsarbeid. Fylkesrådmannen vurderer det slik at det vil være behov for en stilling knyttet til dette arbeidet men har ikke funnet rom for å legge den inn i økonomiplanen. (10) I fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for 2008 var det i punkt Fylkesplan et underavsnitt om [p]rioriteringer/tilpasninger. Her het det: Å ferdigstille ny fylkesplan med arealstrategi og strategier for regionene må prioriteres, dvs. at rullering av RUP må tilpasses fylkesplanprosessen. I økonomiplan la Fylkestinget til grunn at det var ønskelig med en styrking av den administrative kapasiteten med 1 stilling for å følge opp fylkesplanens arealdel og andre miljøutfordringer. Herunder også å sikre oppfølging av samarbeidet med regionene generelt og utviklingsavtalene spesielt, Fylkesrådmannen har ikke funnet rom for å prioritere en slik stilling. (11) Ved fylkesutvalgets behandling av budsjettforslaget 22. november 2007 ble det i tilknytning til punkt 7.4. Regional utvikling fattet slikt vedtak: Miljøsatsingen kommer klart til uttrykk i rådmannens budsjettforslag, og omfatter en lang rekke tiltak i egen virksomhet, samt et aktivt planarbeid. For å øke kapasiteten for dette, bevilges 0,5 mill. kr. til styrking av bemanningen i avdelingen for regional utvikling. (12) Ved fylkestingets behandling av budsjettforslaget i møte 5. desember 2007 ble det fattet likelydende vedtak. (13) Fylkeskommunen lyste 28. februar 2008 ut ledig stilling som rådgiver (miljø). Fra utlysningsteksten hitsettes: Østfold fylkeskommune arbeider for å skape en helhetlig og ønsket samfunnsutvikling i fylket. Regionalisering internasjonalt og nasjonalt påvirker samfunnsutviklingen i stadig økende grad og Østfold fylkeskommune står overfor mange spennende utfordringer. Disse møtes best gjennom en aktiv regional utviklingspolitikk og gjennom samarbeid i og utenfor fylket og ut over landegrensene. Stillingens oppgaver: Bidra til oppfølging av fylkesplanens arealdel og klimamål og miljømål. Videreutvikle samarbeidet med regionene i fylket gjennom oppfølging av utviklingsavtalene og utarbeiding av strategiske regionplaner i samarbeid med regionrådene. Særlig fokus vil være bærekraftig utvikling. Øke dialogen med kommunene både gjennom regionrådene og gjennom råd og veiledning i kommuneplanleggingen med særlig fokus på miljø og klimautfordringer

5 Delta i ulike samarbeidsorganer; Osloregionen, Østlandssamarbeidet og ulike Interreg IV-programmer. Delta i samarbeidet med andre myndigheter, næringsliv, utdannings- og forskningssystemet og frivillige organisasjoner med fokus på klimautfordringen. Oppgaver etter nærmere avtale med plansjef. (14) Samme dag ble det avholdt et møte mellom fylkesdirektør Andreassen, Kongsness og tillitsvalgt for Akademikerne i Østfold fylkeskommune. Det framgår av referat fra møtet at Kongsness ønsket avklart diverse spørsmål. Det heter avslutningsvis i referatet: Fagsjef miljø fastslo at hun er svært godt fornøyd med jobben og de oppgaver som fagsjefen har i dag og ønsker å fortsette i dennes stillingen. Fagsjef har kun fått positive tilbakemeldinger på den jobben som hun har utført nå i tolv år. Problemet er at fagsjefen har svært mye å gjøre og har bedt om å få tilført ressurser og at stillingen på miljø blir lagt til Fagsjef Miljø. Fagsjef Miljø ønsker ikke å overføre oppgaver til andre og at de legges under seksjonsleder på Planseksjonen. Dette vil svekke fagsjefens posisjon og endre arbeidssituasjonen vesentlig. I dag har fagsjefen faglig ansvar og oppfølging på hele miljøområdet. Dersom fylkesdirektøren likevel ønsker å gjennomføre endringer, må det gjennomføres drøftinger med fagforeningen, Tekna, i henhold til Arbeidsmiljøloven. Partene gikk fra hverandre uten å ha kommet hverandre i møte. (15) Tekna tilskrev fylkeskommunen v/personalsjefen 16. mars 2008 på vegne av Kongsness. Det ble hevdet at deler av hennes arbeidsoppgaver og ansvarsområde var blitt overført til en nyopprettet stilling underlagt en annen leder. Det ble vist til at det ikke hadde vært noen forutgående drøftinger med de berørte organisasjonene i henhold til hovedavtalens regler. Det ble anmodet om at fylkeskommunen stoppet den videre ansettelsesprosess inntil det var avklart hvilke konsekvenser nyansettelsen ville få for Kongsness nåværende stilling. Det ble vist til at vesentlige endringer i stilingsinnhold kunne bli betraktet som en partiell oppsigelse. (16) I brev av 31. mars 2008 fra fylkeskommunen v/fylkespersonalsjefen til Tekna ble det vist til fylkeskommunens ansettelsesreglement hvor det framgår at en representant fra en av arbeidstakerorganisasjonene deltar i prosessen. Når det gjaldt den nyopprettede stillingen, ble det vist til at behovet og begrunnelsen for den var beskrevet i økonomiplanen for og i fylkestingets behandling av årsbudsjettet for I forhold til Kongsness ble det vist til at det var en dialog mellom henne og hennes nærmeste leder vedrørende hennes arbeidsoppgaver. Den nye stillingen var ikke opprettet av hensyn til Kongsness arbeidssituasjon. Det ble bestridt at det hadde skjedd vesentlige endringer i Kongsness - 5 -

6 stilling. Det het videre i brevet at man ikke betraktet det som hadde skjedd som en partiell oppsigelse. (17) Teknas lokale tillitsvalgte fremmet i brev av 17. april 2008 til fylkeskommunen krav om tvistemøte i henhold til hovedavtalen del A 7-1. Bakgrunnen for kravet var uenighet om hvorvidt det hadde vært drøftinger og gitt informasjon til berørte organisasjoner i henhold til hovedavtalen del B 3-1 bokstav d i den pågående ansettelsesprosessen av ny rådgiver (miljø). Det ble varslet at tvisten ville bli brakt inn for de sentrale parter, jf. hovedavtalen del A 7-2. (18) Etter forslag fra fylkesdirektøren vedtok ansettelsesrådet i møte 28. april 2008 å foreta tilsetting i stillingen som rådgiver i planseksjonen. (19) Forhandlingsmøte mellom Tekna og Østfold fylkeskommune ble avholdt 5. mai Fra protokollen fra møtet hitsettes: Teknas påstand: Østfold fylkeskommune bryter med bestemmelsen i HA del B, 3-1, litra d. Organisering av og innhold/oppgaver i en nyopprettet stillingen er ikke drøftet med de berørte tillitsvalgte. Videre har det ikke vært drøftet med berørte tillitsvalgte prosedyrer ved utlysning og kunngjøring av stillingen, utvelgelse til og intervju av aktuelle kandidater. Østfold fylkeskommune har utlyst en stilling, gjennomført intervjuer og ansatt en medarbeider på fagområdet miljø uten at berørte organisasjoner har blitt involvert. Tekna mener at vi som organisasjon har drøftingsrett i denne saken, både pga av stillingens faglig innhold, men også fordi Tekna-medlem Torhild Andersen Kongsness (som også er teknatillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Akademikerne i sentraladministrasjonen) er fagsjef for miljø i fylkeskommunen. Tillitsvalgte fra Tekna eller Akademikerne ble aldri involvert i prosessen, og det finnes heller ingen referater fra eventuelle drøftinger rundt den nyopprettede stillingen. Tekna er av den oppfatning at den nyopprettede stillingene har sammenfallende arbeidsoppgaver med det Kongsness har i dag. Dette er for øvrig dokumentert i gjeldende stillingsbeskrivelse samt utlyst stillingsbeskrivelse for Rådgiver(miljø). Teknas syn på stillingsutlysningen og stillingsutlysningens innhold ble på et tidlig tidspunkt fremmet overfor Østfold fylkeskommune og med anmodning om at videre behandling av stillingen utsettes inntil situasjonen er avklart. Østfold fylkeskommune valgte imidlertid å forsere ansettelsesprosessen uten å gjennomføre drøftinger. Orientering om økonomiplan og årsbudsjett for de hovedtillitsvalgte ivaretar ikke og dekker ikke opp for kravene til informasjon, drøftinger og råd med berørte tillitsvalgte i henhold til HA del B, 3-1, litra d. Henvisninger til orientering for de ansattes representanter om økonomiplan, budsjettarbeid, generelle prosedyrer og regler i et ansettelsesreglement er ikke relevant i denne sammenheng og tilfredsstiller ikke kravet til reelle drøftinger. Det at arbeidsgiver påberoper seg styringsrett begrenser ikke drøftingsplikten. I ansettelsesreglementet pkt 5.6 side 4, om tillitsvalgtes rettigheter og plikter, er det henvist til Hovedavtalens regler. Disse er ikke fulgt

7 Tekna avviser derfor Østfold fylkeskommunes påstand om at Organisering/plassering i organisasjonen og oppgaver som ligger til ledige stillinger er etter fylkekommunenes vurdering ikke drøftingstema, og ligger til arbeidsgivers styringsrett. Østfold fylkeskommunes påstand: Oppretting og tilførsel av stillingsressurser skjer gjennom økonomiplan- og budsjettarbeidet i ØFK. Det varsles behov langsiktig og kortsiktig, i de respektive dokumentene. Det fremgår også i dokumentene, fylkesrådmannens vurdering av mulig økonomisk dekning. For denne stillingen vises det til økonomiplan for , side 40 til 41, under overskriften Overordnet planarbeid der fylkesrådmannen beskriver behovet for en stilling knyttet spesielt til arbeidet med utviklingsavtalene. I årsbudsjettet for 2008 er behovet og fylkesrådmannens begrunnelse for ikke å kunne imøtekomme dette beskrevet under pkt Fylkesplan, sidene Til tross for fylkesrådmannens innstilling, besluttet de folkevalgte å øke bevilgningen til styrking av bemanningen i avdelingen for regional utvikling, jf. møtebok fra fylkestingets behandling 5. desember 2007, pkt. 7.4 regional utvikling. Økonomiplanen legges fram i fylkerådmannens møte med de fylkestillitsvalgte, der Tekna er representert v/torhild Kongsness som felles repr. for akademikergruppene i ØFK. Økonomiplanen for ble lagt fram i møte 13. april 2007 og det kom ikke fram merknader til stillingsressurser e.a. Videre blir økonomiplanen behandlet i administrasjonsutvalget. Adm. utvalget er ØFKs partsammensatte utvalg, jf. HA 4. Økonomiplanen for ble behandlet 21. mai 2007 uten merknader. Årsbudsjettet legges også fram i fylkesrådmannens møte med fylkestillitsvalgte, der Tekna er representert slik som beskrevet over. Årsbudsjettet for 2008 ble lagt fram 24. oktober Videre blir årsbudsjettet behandlet i sentraladministrasjonens AMU, i ØFKs HAMU og i adm. utvalget. For årsbudsjettet 2008 skjedde dette henholdsvis, 16. november AMU/HAMU og 19. november adm. utvalget. Det skrives protokoll fra disse møtene som er off. tilgjengelig. ØFKs forståelse av HA 3-1, litra D, første strekpunkt, er at dette er godt ivaretatt gjennom behandlingen av økonomiplan og årsbudsjett slik som beskrevet over. Omfanget på de omtalte dokumentene er imidlertid stort, og det kan for enkelttillitsvalgte være vanskelig å orientere seg. Fylkesrådmannen vil derfor i kommende behandlinger av økonomiplan og årsbudsjett sørge for å omtale stillingsbehov og vurderinger av dem i eget avsnitt i sin saksframstilling. Dette vil etter fylkeskommunens vurdering ivareta ØFKs ansvar for HAs 3-1, litra D, første strekpunkt. Organisering/plassering i organisasjonen og oppgaver som ligger til ledige stillinger er etter fylkeskommunens vurdering ikke drøftingstema, og ligger til arbeidsgivers styringsrett. Fylkeskommunen avviser derfor påstanden om at manglende drøfting rundt dette tema er brudd på HA. Når det gjelder HA 3-1, litra d, andre strekpunkt imøtegår fylkeskommunen Teknas påstand. Prosedyrer ved utlysning og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle kandidater er vedtatt i fylkeskommunens ansettelsesreglement. Reglementet er drøftet med arbeidstakerorganisasjonene og vedtatt i ØFKs partssammensatte utvalg, adm. utvalget. Fylkeskommunens påstand er derfor at Has 3-1, litra D, andre strekpunkt er godt ivaretatt. Samlet sett avviser Østfold fylkeskommune Teknas påstand om brudd på HA. Partene kom ikke til enighet. (20) Forhandlingsmøte mellom KS og Tekna ble avholdt 22. juni Fra protokollen hitsettes: Partene kom ikke til enighet: KS anførte: I henhold til HA del B 3-1 bokstav d skal arbeidsgiver så tidlig som mulig informere, drøfte og ta de berørte tillitsvalgte med på råd om bla ledige og nyopprettede stillinger. I forbindelse - 7 -

8 med behandling av økonomiplan og årsbudsjett ble stillingsbehovet drøftet før og etter behandling av planen. Det er arbeidsgivers ansvar å dokumentere at drøftinger er gjennomført ved å skrive referat. Tekna anførte: Østfold fylkeskommune har utlyst en stilling, gjennomført intervjuer og ansatt en medarbeider på fagområdet miljø uten at dette ble drøftet med Tekna som berørt organisasjon. Østfold fylkeskommune opptrådte dermed i strid med Hovedavtalens 3-1 d. KS har hevdet at drøftingsplikten etter 3-1 d første strekpunkt er ivaretatt gjennom behandling av økonomiplan og årsbudsjett. Tekna vi imidlertid hevde at møtene som ble gjennomført i den forbindelse ikke var drøftingsmøter i henhold til 3-1 d første strekpunkt. Tekna hevder videre at fylkeskommunen også har opptrådt tariffstridig med hensyn til 3-1 andre strekpunkt. (21) Tekna tok ut stevning i saken 19. oktober 2009, og det ble nedlagt påstand om at Østfold fylkeskommune hadde brutt drøftingsplikten i hovedavtalen del B 3-1 bokstav d. Tilsvar ble inngitt av KS og Østfold fylkeskommune 16. desember I prosesskrift av 18. juni 2010 nedla Tekna en subsidiær påstand om at fylkeskommunen også hadde brutt drøftingsplikten i hovedavtalen del B 3-1 bokstav c. I brev av 19. august 2010 fra Arbeidsretten til prosessfullmektigene ble det vist til at det som knyttet seg til forståelsen av hovedavtalen del B 3-1 bokstav c ikke hadde vært gjenstand for forhandlinger mellom tariffpartene. Under henvisning til arbeidstvistloven 18 nr. 2 annet ledd ble det meddelt at spørsmålet om brudd på drøftingsplikten etter hovedavtalen del B 3-1 bokstav c ikke ville bli behandlet med mindre forhandlinger om dette er ført mellom partene. (22) Forhandlingsmøte mellom Østfold fylkeskommune og Tekna ble avholdt 9. november Fra protokollen fra dette møtet hitsettes: Bakgrunn Det vises til referat fra tvistemøte mellom KS og Tekna av 22. juni 2009 om Hovedavtalens del B 3-1, litra d). Tekna ønsker nå i tillegg å ta opp hvorvidt fylkeskommunen brøt drøftingsplikten etter Hovedavtalen del B 3-1-, litra c). På denne bakgrunn har Tekna i brev av 1. november 201[0] til Østfold fylkeskommune bedt om tvistemøte. Fylkeskommunen anførte: Partene lokalt, Tekna og Østfold fylkeskommune, har ikke drøftet Hovedavtalens del B 3-1, litra c). Det ble ikke fra noen av partene vist til Hovedavtalens del B 3-1, litra c) i møtene og/eller i saken som omhandles i protokoll av 22. juni Arbeidsgiver lokalt vurderer ikke oppretting av en ny stilling i budsjettbehandlingen i 2006 som endring og omstillling og ingen av partene har vist til denne bestemmelsen i Hovedavtalen i tidligere drøftingsmøter eller tvistemøter i saken. Partene lokalt har vurdert at Hovedavtalen del B 3-1, litra d) er den bestemmelsen som gjelder den aktuelle saken/situasjonen. Teknas syn om at det ikke er gjennomført drøftinger iht. Hovedavtalens del B, 3-1 litra c), er først gjort kjent for arbeidsgiver pr. dato. Østfold fylkeskommunes standpunkt er på denne - 8 -

9 bakgrunn at det ikke er noen uenighet mellom partene lokalt knyttet til Hovedavtalens del B, 3-1, litra c), verken å drøfte eller protokollere. Tekna anførte: Tekna mener at stillingen som ble opprettet inneholdt oppgaver som en av Teknas medlemmer innehadde. Når disse oppgavene ble plassert inn i en ny stilling som ble opprettet i en annen del av fylkeskommunen innebærer dette en endring som rammer en av Teknas medlemmer og som følgelig må drøftes med Teknas tillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen del B 3-1 litra c). Det ble etter Teknas syn ikke gjennomført drøftinger. Dette innebærer etter teknas syn et brudd på både litra c og d i Hovedavtalen del B 3-1. På denne bakgrunn kom partene ikke til enighet. (23) Forhandlingsmøte mellom KS og Tekna ble avholdt 10. desember Fra protokollen fra dette møtet hitsettes: Partene kom ikke til enighet. KS anførte: Etter KS oppfatning gjelder ikke saken endring/omstilling, og HA del B 3-1 bokstav c kommer derfor ikke til anvendelse på problemstillingen. For øvrig er ikke dette tvistetema vært gjenstand for lokale forhandlinger ved behandlingen av den opprinnelige tvisten i Tekna anførte: Østfold fylkeskommune utlyste i mars 2008 en stilling som rådgiver miljø i fylkeskommunens sentraladministrasjon. Oppgavene i denne stillingen var sammenfallende med arbeidsoppgaver som et av Teknas medlemmer hadde. Tekna mener fylkeskommunen opptrådte i strid med HA del B 3-1 c da stillingen ikke ble drøftet med de berørte tillitsvalgte før den ble utlyst. (24) Hovedforhandling ble gjennomført 25. og 26. januar Tre partsrepresentanter avga forklaring og tre vitner ble avhørt. (25) Partenes anførsler og påstander (26) Tekna har i korte trekk anført: (27) Det følger av ordlyden i 3-1 bokstav d at arbeidsgiver har plikt til å drøfte ledige og nyopprettede stillinger med de berørte tillitsvalgte. Ordlyden er klar, og det er ingen holdepunkter for at bestemmelsen skal forstås på en annen måte enn hva som følger av en naturlig språklig forståelse. Det er intet i bestemmelsens tilblivelseshistorie som tilsier at drøftingsplikten kun relaterer seg til andre strekpunkt i bestemmelsen

10 (28) Det var KS som ved tariffrevisjonen i 2002 formulerte teksten til bestemmelsen. Eventuell tvil om hvordan ordlyden skal forstås må gå ut over den part som hadde foranledning til å uttrykke seg klarere. (29) Ettersom stillingen ble vedtatt opprettet ved et benkeforslag ved fylkestingets behandling av budsjettet for 2008, erkjennes at drøftingsplikten inntrådte først etter at fylkestinget hadde fattet sitt vedtak. Etter den tid har det ikke vært noen drøftinger med tillitsvalgte. (30) Arbeidsoppgavene som ble tillagt den nye stillingen overlappet i stor grad de arbeidsoppgaver som Torhild Kongsness hadde i henhold til sin arbeidsavtale/stillingsinstruks. Det var således Kongsness som ble berørt ved at det ble opprettet en ny stilling. Kongsness er organisert i Tekna, og drøftinger skulle derfor ha vært holdt med Teknas tillitsvalgte i Østfold fylkeskommune. (31) Under enhver omstendighet skulle Østfold fylkeskommune ha innkalt Teknas tillitsvalgte til drøftinger i medhold av 3-1 bokstav c. Opprettelse av ny stilling som rådgiver (miljø) representerte endringer og omstillinger i bestemmelsens forstand. I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for og årsbudsjettet for 2008 var det redegjort for fylkeskommunens nye ansvars- og arbeidsoppgaver på miljøområdet og behovet for å styrke bemanningen på dette området. Det foreligger således også brudd på drøftingsplikten etter denne bestemmelse. (32) Det er nedlagt slik endret påstand: 1.Prinsipalt: Østfold fylkeskommune brøt drøftingsplikten i hovedavtalen ( ) del B 3-1 litra d) ved ikke å drøfte opprettelse av ny stilling som rådgiver i fylkeskommunens sentraladministrasjon med Teknas tillitsvalgte i fylkeskommunen etter fylkestingets vedtak 5. desember Subsidiært: Østfold fylkeskommune brøt drøftingsplikten i hovedavtalen ( ) del B 3-1 litra c) ved ikke å drøfte opprettelse av ny stilling som rådgiver i fylkeskommunens sentraladministrasjon med Teknas tillitsvalgte i fylkeskommunen etter fylkestingets vedtak 5. desember (33) KS og Østfold fylkeskommune har i korte trekk anført: (34) Det erkjennes at ordlyden isolert sett taler for at det er en drøftingsplikt i forbindelse med ledige og nyopprettede stillinger. Nåværende ordlyd kom etter revisjonen av hovedavtalen

11 i Det var imidlertid ingen av arbeidstakerorganisasjonene som fremsatte krav om drøftingsplikt ved ledige og nyopprettede stillinger. Drøftingsplikten gjelder bare annet strekpunkt i bestemmelsen. (35) Det vises til at det i forbindelse med revisjonen av hovedtariffavtalen i 2008 ble innført en særskilt drøftingsplikt i forbindelse med bruk av deltidsstillinger, jf. pkt i kapittel 1 Fellesbestemmelser. Det ville ikke ha noen mening å innføre en drøftingsplikt i forbindelse med bruk av deltidsstillinger dersom det allerede fulgte en drøftingsplikt ved ledige og nyopprettede stillinger. (36) Spørsmål om drøftingsplikt ved ledige og nyopprettede stillinger var ikke tema i forbindelse med den fellesopplæring som KS og arbeidstakerorganisasjonene gjennomførte etter hovedavtalerevisjonen i (37) Det erkjennes at protokollatet fra KS side i drøftingsmøte med Tekna er uheldig formulert. Det kan imidlertid ikke tas til inntekt for det syn Tekna gjør gjeldende i denne saken. (38) Dersom det skulle gjelde en drøftingsplikt ved alle ledige og nyopprettede stillinger vil det føre til store praktiske problemer. En slik drøftingsplikt vil være umulig å gjennomføre i praksis. Det må være tilstrekkelig at kommunene og fylkeskommunene i sine ansettelsesreglement fastsetter prosedyrer som skal gjelde ved utlysning og kunngjøring av stillinger, jf. annet strekpunkt i bestemmelsen. For utarbeidelse av slike prosedyrer gjelder en drøftingsplikt med de tillitsvalgte. (39) Under enhver omstendighet ville det i denne saken ikke vært plikt for fylkeskommunen å drøfte med tillitsvalgt fra Tekna. I Østfold fylkeskommune er det etablert en praksis der drøfting skjer etter forholdstallsprinsippet. Det er Fagforbundet og Delta som organiserer de fleste ansatte i fylkeskommunens sentraladministrasjon. (40) Det har ikke tidligere vært tvister mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene om drøftingsplikt etter første strekpunkt i bestemmelsen. (41) For det tilfelle at Arbeidsretten skulle komme til at det forelå en drøftingsplikt i dette tilfelle, erkjennes at det ikke har vært drøftingsmøte med tillitsvalgte fra Tekna

12 (42) Hva gjelder 3-1 bokstav c, var opprettelsen av stilling som rådgiver miljø ikke en endring/omstilling i denne bestemmelsens forstand. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse ved opprettelse av én ny stilling, kun ved større organisatoriske endringer. (43) Det er nedlagt slik påstand: KS og Østfold fylkeskommune frifinnes. (44) Arbeidsrettens merknader (45) Arbeidsretten har kommet til at Tekna må gis medhold i sin prinsipale påstand, og vil bemerke: (46) Spørsmålet for Arbeidsretten er om arbeidsgiver plikter å drøfte ledige og nyopprettede stillinger med berørte tillitsvalgte, og i så fall om Østfold fylkeskommune overholdt denne drøftingsplikten ved opprettelse av stilling som rådgiver (miljø). (47) Hovedavtalen del B 3-1 bokstav d pålegger arbeidsgiver blant annet en drøftingsplikt med berørte tillitsvalgte. Hva som skal drøftes er angitt i to strekpunkter: - ledige og nyopprettede stillinger - prosedyrer ved utlysning og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle kandidater. (48) Bestemmelsen kom inn i hovedavtalen ved revisjonen i 2002, den gang som 3-4 bokstav c, etter krav/tilbud fra KS. (49) Det følger av fast praksis fra Arbeidsretten at det sentrale og naturlige utgangspunkt ved tolkning av tariffavtaler er avtalens ordlyd. En objektiv språklig forståelse må legges til grunn. Etter Arbeidsrettens syn er ordlyden i den omtvistede bestemmelse entydig og klar. Den fastslår en drøftingsplikt for arbeidsgiver med berørte tillitsvalgte både ved ledige og nyopprettede stillinger og i forbindelse med prosedyrer ved utlysning og kunngjøring av stillinger, utvelgelse til, og intervju av aktuelle kandidater

13 (50) Når ordlyden er klar, må det kreves sterke holdepunkter for å legge til grunn en annen forståelse enn hva som følger av en naturlig språklig forståelse av den. Arbeidsretten kan ikke se at det foreligger holdepunkter for at bestemmelsen skal forstås slik at drøftingsplikten ikke gjelder ved ledige og nye stillinger og kun ved prosedyrer knyttet til utlysning og kunngjøring av stillinger. (51) KS har vist til at det ble innført en særskilt drøftingsplikt i forbindelse med deltidsstillinger ved revisjon av hovedtariffavtalen i 2008, og at det taler for at det ikke gjelder noen drøftingsplikt ved ledige og nyopprettede stillinger etter hovedavtalen del B 3-1 bokstav d. (52) Hovedtariffavtalen hadde fra 2000 i kapittel 1-Fellesbestemmelser 2 pkt. 2.3 Deltid/midlertidig tilsatt bestemmelse om at det som hovedregel [skulle] tilsettes i full stilling, med mindre omfanget av arbeidet eller en vurdering av arbeidssituasjonen tilsier noe annet. Det het videre at [a]rbeidsgiver skal generelt informere og drøfte bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte. Ved revisjonen i 2008 ble det inntatt et nytt underpunkt i 2 pkt. 2.3 hvor det heter at [d]et skal som hovedregel tilsettes i full stilling. Unntak drøftes med de tilitsvalgte med mindre det er åpenbart unødvendig. Det het videre at [a]rbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst en gang i året. (53) Arbeidsretten kan ikke se at innføring av drøftingsplikt i hovedtariffavtalen om unntak fra hovedregelen om tilsetting i full stilling er et tilstrekkelig tungtveiende hodepunkt som tilsier at 3-1 bokstav d skal forstås i strid med det som følger av ordlyden. (54) Arbeidsretten viser videre til at det var KS som ved tariffrevisjonen i 2002 formulerte teksten til bestemmelsen. Dersom det hadde vært KS mening at drøftingsplikten ikke skulle omfatte ledige og nyopprettede stillinger, ville det vært naturlig å uttrykke seg på en annen måte. (55) Arbeidsretten ser at det i visse tilfelle kan by på praktiske problemer for en arbeidsgiver å drøfte ledig og nyopprettet stilling med de berørte tillitsvalgte. Praktiske problemer gir i seg selv ikke grunn til å forstå bestemmelsen på en annen måte enn hva som følger av

14 ordlyden. Det må bli opp til partene å bli enige om nødvendige endringer som kan bøte på eventuelle problemer. (56) Paragraf 3-4 bokstav d pålegger arbeidsgiver en drøftingsplikt med berørte tillitsvalgte. Kongsness fikk i januar 2001 endrede ansvars- og arbeidsoppgaver. I beskrivelse av Arbeidsoppgaver Torhild Andersen Kongsness av 11. januar 2001 fra seksjonssjef plan og miljø Magnar Tveit heter det blant annet at [s]pesialkonsulent Torhild Andersen Kongsness har i dag ansvaret for større deler av miljøvernarbeidet i Østfold fylkeskommune. Avdelingen ønsker nå å tillegge henne oppfølgingsansvaret for hele miljøvernarbeidet i Østfold fylkeskommune herunder både det interne og eksternt rettede arbeidet. I praksis vil det bety at Torhild Andersen Kongsness får et økt ansvarsområde og flere arbeidsoppgaver enn tidligere. Det var i beskrivelsen listet opp konkrete oppgaver knyttet til miljøvern generelt, miljøvern utenfor fylkeskommunen (eksternt) og miljøarbeidet i fylkeskommunen (internt). Både under Miljøvern generelt og Miljøarbeid utenfor fylkeskommunen (eksternt) var deltakelse i og saksbehandling vedrørende planarbeid angitt. Hun skulle blant annet være fylkeskommunens kontaktperson for miljøvern og hadde oppgaver knyttet til Østlandssamarbeidets miljøgruppe, North Sea Commissions miljøgruppe og fylkeskommunens miljøfaglige nettverk. Hun var fylkeskommunens kontaktperson for eksternt miljøvern og skulle bistå i forbindelse med miljøspørsmål i kommunene. (57) Det vises til det som framgår ovenfor i avsnitt (13) om de arbeidsoppgaver som var lagt til den nye stillingen. Etter Arbeidsrettens syn er det tale om sammenfall av mange arbeidsoppgaver og ansvarsområder mellom Kongsness stilling og den nye stillingen. Kongsness ble således berørt ved opprettelsen/utlysningen av den nye stillingen rådgiver (miljø). (58) Kongsness var organisert i Tekna, og det er fra fylkeskommunens side erkjent at det ikke har vært noen drøftinger med tillitsvalgte fra denne organisasjonen. (59) Det er blitt anført at Østfold fylkeskommune har den praksis at drøftinger skjer med de to organisasjonene som har flest medlemmer i sentraladministrasjonen Fagforbundet og Delta og at det ikke ville vært påkrevd med drøftinger med tillitsvalgte fra Tekna. Denne anførsel kan ikke føre fram. Det er ikke fremlagt noen dokumentasjon for at Tekna som

15 organisasjon har fraskrevet seg sine rettigheter til å bli informert og være med på drøftinger og rådslagning om de saksfelt som 3-1 bokstav d angir. (60) Opprettelse av stilling som rådgiver miljø skjedde ved fylkestingets behandling av fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett for Fylkesrådmannen hadde i sitt forslag ikke funnet rom for å prioritere stillingen, men etter benkeforslag ble det bevilget 0,5 millioner kroner til styrking av bemanning i avdeling for regional utvikling. (61) I ARD tok Arbeidsretten stilling til når drøftingsplikten inntrer i de tilfelle beslutninger treffes etter benkeforslag i et politisk organ. I avsnitt (87) uttales det: Men i situasjoner hvor et vedtak er basert på et benkeforslag i et folkevalgt organ uten ordinær saksforberedelse, vil det ikke være mulig å gjennomføre drøfting før vedtaket treffes. (62) I avsnitt (92) heter det blant annet: Videre vil retten bemerke at det ikke medfører bortfall av drøftingsplikt at et vedtak er truffet på grunnlag av et benkeforslag. Den naturlige forståelsen av 3-4 bokstav b) er at drøfting i slike tilfeller må gjennomføres på et tidligst mulig tidspunkt etter at vedtaket ble truffet. (63) Fylkestinget traff sitt vedtak om opprettelse av den nye stillingen i møte 5. desember Stillingen ble lyst ledig første gang 28. februar (64) Etter Arbeidsrettens syn hadde Østfold fylkeskommune plikt til, jf. hovedavtalen 3-4 bokstav d, umiddelbart etter fylkestingets vedtak å drøfte ny stilling som rådgiver miljø med tillitsvalgte for Tekna. (65) Tekna må etter dette gis medhold i sin prinsipale påstand. (66) Det er etter dette ikke nødvendig for Arbeidsretten å ta stilling til Teknas subsidiære påstand. (67) Dommen er enstemmig

16 SLUTNING Østfold fylkeskommune brøt drøftingsplikten i hovedavtalen ( ) del B 3-1 bokstav d ved ikke å drøfte ny stilling som rådgiver i fylkeskommunens sentraladministrasjon med Teknas tillitsvalgte i fylkeskommunen etter fylkestingets vedtak av 5. desember

17 Jakob Wahl (s.) Marit B. Frogner (s.) Magnus Aarbakke (s.) Anne Berit Tandberg (s.) Per Chr. Andersen (s.) Elisabeth F. Danielsen (s.) Bente Svendsgam (s.)

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 13. september 2013. Saksnr.: 9/2013. Lnr.: 27/2013 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 13. september 2013 Saksnr.: 9/2013 Lnr.: 27/2013 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Trond Dolva Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Helge Bjørneby

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 16. september 2013 Saksnr.: 3/2013 Lnr.: 28/2013 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Trond Dolva Kjell Bjørndalen Lars Chr. Berge Per Østvold Terje Solberg Spørsmål

Detaljer

VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo.

VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 30.08.2010 Ref. nr.: 10/10403 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 51/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25.

Detaljer

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006:

Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: ARBEIDSRETTEN Den 10. oktober 2006 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 19/2005, lnr. 27/2006: Landsorganisasjonen i Norge, med Musikernes fellesorganisasjon (advokat Einar Stueland) mot KS (KS Advokatene

Detaljer

Medbestemmelse i KA-området

Medbestemmelse i KA-området Medbestemmelse i KA-området 23.09.2015 Seniorrådgiver Randi Moskvil Letmolie Partene Akademikerforbundet Arkitektenes fagforbund Delta Den norske kirkes presteforening Det Norske Diakonforbund Econa Fagforbundet

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen Merete Karin Soløy

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen Merete Karin Soløy ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 7. februar 2011 Saksnr.: 6/2010 Lnr.: 5/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Gunvald Gussgard Tove Stangnes Arne Andreas Melander Kjell Bjørndalen

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 24.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. Bakgrunn 3 02. Omfang 3 03. Begrepsavklaringer 3 04. Formål 4 05. Former for medbestemmelse 4 06.

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 16. desember 2010 Saksnr.: 1/2010 Lnr.: 42/2010 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Trond Norang Lesjø Kjell Bjørndalen Bente Svendsgam

Detaljer

Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015

Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015 B-rundskriv nr.: B/7-2014 Dokument nr.: 14/00652-1 Arkivkode: 0 Dato: 06.10.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015 Det vises til

Detaljer

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007

HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 HOVEDAVTALEN - Et rammeverk for godt samarbeid - Fellesopplæring 2006/2007 1 INTENSJON OG MÅL MED OPPLÆRINGEN 2 INNHOLD I KURSDAGEN 1.Partenes felles forord, intensjoner mv. 2.Hovedavtalens innhold og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata

21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata 21.02.2012 1 Utskrift fra Lovdata Arbeidsretten dom. Tariffbundethet; prosess atvl. 18 nr. 2. Hovedoverenskomsten for kommuner har ulike stillingskoder med ulik avlønning for radiografer og røntgensykepleiere.

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2012 Saksnr.: 7/2012 Lnr.: 31/2012 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Karin M. Bruzelius Tove Stangnes Helge Bjørneby Kjell Bjørndalen Ingrid Johansen

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo. Saksnr.: 23/2008. Lnr.: 10/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 25. februar 2010 i Arbeidsretten,Oslo Saksnr.: 23/2008 Lnr.: 10/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Elin Nykaas Trond Dolva Tove Stangnes Thor Boger Hildegunn

Detaljer

ARBEIDSRETTEN KJENNELSE. Avsagt: 22.september Saksnr.: 13/2017. Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner. mot

ARBEIDSRETTEN KJENNELSE. Avsagt: 22.september Saksnr.: 13/2017. Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner. mot ARBEIDSRETTEN KJENNELSE Avsagt: 22.september 2017 Saksnr.: 13/2017 Lnr.: Dommere: AR-2017-23 Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Saken gjelder: Spørsmål om habilitet Akademikerne helse Advokat

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2016 Saksnr.: 15/2016 Lnr.: 31/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010. Saksnr.: 28/2009. Lnr.: 27/2010. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010. Saksnr.: 28/2009. Lnr.: 27/2010. Dommere: ARBEIDSRETTEN -----DOM --- -- Avsagt: 22. juni 2010 Saksnr.: 28/2009 Lnr.: 27/2010 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Gunvald Gussgard Tove Stangnes Thor Boger Roger Andersen Karin Ask-Henriksen

Detaljer

(6) I krav fra LO Stat, NJF og NTF av 24. februar 1997 het det i punkt 2.3.2.3 om Delte dagsverk :

(6) I krav fra LO Stat, NJF og NTF av 24. februar 1997 het det i punkt 2.3.2.3 om Delte dagsverk : ARBEIDSRETTEN Den 13. februar 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 15/2006, lnr. 6/2007: Landsorganisasjonen i Norge LO Stat, med Norsk Jernbaneforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Fagforbundet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Tillitsvalgte og permisjon

Tillitsvalgte og permisjon Tillitsvalgte og permisjon 1-2 Samarbeid.. De tillitsvalgte er representanter for vedkommende organisasjoners medlemmer overfor arbeidsgiver. Arbeidstakere, tillitsvalgte og arbeidsgiver har rett og plikt

Detaljer

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen S OM Sak: 2007/2195 TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Saken gjelder spørsmålet om stillingen som rådmann skulle ha vært offentlig

Detaljer

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen 1: Internasjonal forankring i partforholdet 2: Hva er en hovedavtale? 3:

Detaljer

Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009:

Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009: ARBEIDSRETTEN Den 1. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 20/2009, lnr. 31/2009: LO Stat, med Norsk Tjenestemannslag (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Arbeidsgiverforeningen Spekter og Studentsamskipnaden

Detaljer

Ansettelsen av leder ikke i strid med forbudet mot aldersdiskriminering

Ansettelsen av leder ikke i strid med forbudet mot aldersdiskriminering Ansettelsen av leder ikke i strid med forbudet mot aldersdiskriminering Klager mente seg forbigått til en utlyst lederstilling på grunn av alder. Det var ni søkere til stillingen. Fem søkere ble innkalt

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 24. november 2011 Saksnr.: 24/2011 Lnr.: 36/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Tone Aasgaard Kjell Bjørndalen Terje Solberg Arnfinn Nilsen Jostein Gaasemyr

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere:

ARBEIDSRETTEN -DOM. Avsagt: 4. juli 2011. Sak nr.: 07/2011. Lnr.: 25/2011. Dommere: ARBEIDSRETTEN -DOM Avsagt: 4. juli 2011 Sak nr.: 07/2011 Lnr.: 25/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Georg Fredrik Rieber-Mohn Didrik Coucheron Tom S. Vadholm Bjørn Ressem Lars Chr.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 28.08.08 Ref. nr.: 07/7846 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK NR 30/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag den 19.06.08

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 12.04.2007 Ref. nr.: 06/21748 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 06/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 30. januar 2014 Saksnr.: 37/2013 Lnr.: 2/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Didrik Coucheron Thor Boger Flemming Hansen Karin Ask-Henriksen

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1 RETNINGSLINJE FOR IVARETAKELSE AV ARBEIDSTAKERE VED BEMANNINGSENDRING, OMORGANISERING OG/ELLER NEDBEMANNING I ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 2. juni 2009. Retningslinjen avløser

Detaljer

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07

TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON N R. 1711-1 /2007. Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 TILSETTINGSRUTINER MERÅKER KOMMUNE N R. 1711-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON Behandlet i kontrollutvalget i sak xx/07 INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 30.01.2007 Ref. nr.: 07/2282 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr. 28/2006 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer

Den 10. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 32/2006, lnr. 27/2007:

Den 10. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 32/2006, lnr. 27/2007: ARBEIDSRETTEN Den 10. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 32/2006, lnr. 27/2007: Fagforbundet (advokat Hans Christian Monsen) mot Private Barnehagers Landsforbund og Kanvas (advokat Arne Myrland).

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015.

VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 28. januar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 04.02.2015 Ref. nr.: 14/82124 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 01/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009:

Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009: ARBEIDSRETTEN Den 16. desember 2009 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 5/2009, lnr. 34/2009: Landsorganisasjonen i Norge, med Fellesforbundet (advokat Einar Stueland) mot Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner.

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFFs ANKEUTVALGS BESLUTNING AV 8.10.2015 Ankesak 21/2015 Skeid Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFF publiserte 27.8.2015

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.05.2009 Ref. nr.: 09/4452 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 28/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte 14.

Detaljer

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014

ARBEIDSRETTEN DOM. Avsagt: 6. oktober 2014. Saksnr.: 17/2014. Lnr.: 40/2014 ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 6. oktober 2014 Saksnr.: 17/2014 Lnr.: 40/2014 Dommere: Saken gjelder: Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Kirsti Coward Tove Stangnes Terje Solberg Kjell Bjørndalen Axel Thuve

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Laila-Brith Josefsen Lars Chr. Berge Gerd Torkildson Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Laila-Brith Josefsen Lars Chr. Berge Gerd Torkildson Terje Solberg ARBEIDSRETTEN -DOM --- -- Avsagt: 9. februar 2011 Saksnr.: 2/2011 Lnr.: 6/2011 Dommere: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Magnus Aarbakke Laila-Brith Josefsen Lars Chr. Berge Gerd Torkildson Terje Solberg

Detaljer

Den 18. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 2/2007, lnr. 28/2007: Dommere: Mehl, Gussgard, Aarbakke, Larsen, Wik, Torkildson og Østby.

Den 18. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 2/2007, lnr. 28/2007: Dommere: Mehl, Gussgard, Aarbakke, Larsen, Wik, Torkildson og Østby. ARBEIDSRETTEN Den 18. desember 2007 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 2/2007, lnr. 28/2007: Norsk Sykepleierforbund (advokat Even Kokkvoll) mot HSH (advokat Ingrid Schønning). Dommere: Mehl, Gussgard, Aarbakke,

Detaljer

VEDTAK NR 11/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 12. februar 2009 i Arbeidstilsynets lokaler, Lillestrøm.

VEDTAK NR 11/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 12. februar 2009 i Arbeidstilsynets lokaler, Lillestrøm. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 16.02.2010 Ref. nr.: 09/22228 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 11/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato:

Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: Kommentar: Utskriftsdato: Versjon: Godkjent dato: Godkjent av: Høy risiko: 23.04.2015 Formannskapet Ikke vurdert Antall sider: Revideres innen: Revideres av: Varsling neste revisjon: 12 Elin Nygaard Opperud Kommentar: Lønnspolitisk

Detaljer

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no -HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET -v/liv Torill Evenrud, sektoransvarlig kommune -liv@econa.no 1 Disposisjon 1. Oversikt over avtaleverket 2. Hovedavtalen del B A. Samarbeid og medbestemmelse

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.03.2017 Ref. nr.: 16/42758 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 85/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse

Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse Anonymisert versjon av uttalelse Vår ref. Dato: 10/35-29 /SF- / 07.11.2011 Hjelpepleier - gravid - får ikke forlenget vikariat - anonymisert uttalelse OMBUDETS UTTALELSE: Sakens bakgrunn X jobbet som hjelpepleier

Detaljer

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014

VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 VEDLEGG TIL PROTOKOLL HOVEDAVTALEREVISJONEN 1.1.2014 KS i I Revisjon av Hovedavtalen pr. 1.1.2014 Ny og/eller endret tekst er merket med understrek. Utelatt tekst er merket med gjcnnomstrck. Kommentarer

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.12.2006 Ref. nr.: 06/14571 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten/ e-verket. Uravstemning - Ny hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten/ e-verket. Uravstemning - Ny hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015 A-rundskriv nr.: 2-2014 Dokument nr.: 13/01656-16 Arkivkode: 0 Dato: 27.05.2014 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten/ e-verket Uravstemning - Ny hovedavtale 1.1.2014-31.12.2015

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 21.10.2009 Ref. nr.: 09/12839 Saksbehandler: mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 78/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.06.2007 Ref. nr.: 07/2497 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 13/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013.

Forhandlingene skal være sluttført innen 1. oktober 2013 og ankefrist er satt til 15. oktober 2013. Nr: 22/2013 Dato: 17.06.2013 Sendt til: Virksomheter bundet av Landsoverenskomst for Spesialisthelsetjenesten TARIFFNYTT 22/2013 LOKALE FORHANDLINGER Dette tariffnytt omhandler gjennomføring av lokale

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015.

VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.03.2015 Ref. nr.: 14/88726 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning

Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Handtering av overtallighet ved omorganisering eller innskrenkning/nedbemanning Retningslinje m/rutinebeskrivelse Vedlegg: o Informasjonsskriv til overtallig arbeidstaker om rettigheter og plikter o Sjekkliste

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Endringer i arbeidsmiljøloven med virkning fra1. juli 2015 Ny endringer trådte i kraft 1. juli 2015 Endringene som er trådt i kraft gjelder bl. annet: 1): Midlertidig tilsetting. 2): Aldersgrenser. 3:)Arbeidstid.

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 7. desember 2009 Ref. nr.: 09/14381 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 95/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt

Detaljer

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 435, Midtre Gauldal rådhus Dato: 10.11.2014 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/3099 Dokumentnr.: 43 Løpenr.: 37742/2009 Klassering: 031 Saksbehandler: Eva Kristin Andersen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 02.04.2009 82/09

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.09.08 Ref. nr.: 08/114 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK 31/08 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag den 08.04.08

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 11/1123 FORMANNSKAPETS FORHANDLINGSUTVALG Rådmannens forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak. Saken avgjøres av:

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE

LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE LOKAL LØNNSPOLITIKK I TRONDHEIM KOMMUNE Vedtatt i lønnsutvalg 3.mai 2006 og revidert av lønnutvalg juni 2011 INNDELING 1. Innledning..s 3 2. Hvem omfattes av lønnspolitikken s 4 3. Dagens lønnspraksis...s

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 19. november 2014 Saksnr.: 16/2014 Lnr.: 47/2014 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eilert Stang Lund Didrik Coucheron Terje Solberg Flemming Hansen Axel Thuve

Detaljer

VEDTAK NR 63/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag 28. september i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5 i Lillestrøm

VEDTAK NR 63/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag 28. september i Arbeidstilsynets lokaler, Torvet 5 i Lillestrøm Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.10.2010 Ref. nr.: 10/12588 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 63/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag 28.

Detaljer

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00

REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 REVISJON AV HOVEDAVTALEN PR. 1.1.2014 KA TILBUD/KRAV NR. 2 20. JUNI 2014 KLOKKEN 14:00 Endringer er markert som følger: Tillegg er satt i kursiv, tekst som er tatt ut er overstrøket, kommentarer er understreket.

Detaljer

ARBEIDSRETTEN KJENNELSE. Avsagt: 30. august Saksnr.: 13/2017. Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner. mot

ARBEIDSRETTEN KJENNELSE. Avsagt: 30. august Saksnr.: 13/2017. Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner. mot ARBEIDSRETTEN KJENNELSE Avsagt: 30. august 2017 Saksnr.: 13/2017 Lnr.: Dommere: AR-2017-22 Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Marit B. Frogner Saken gjelder: Spørsmål om inhabilitet Akademikerne helse Advokat

Detaljer

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE

TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 9 TILLITSVALGTORDNING HOLTÅLEN KOMMUNE 1 Side 2 av 9 1 BAKGRUNN...3 2 OMFANG...3 3 BEGREPSAVKLARINGER...3 4 FORMÅL...4 5 FORMER FOR MEDBESTEMMELSE...5 6 OMSTILLING OG UTVIKLING...5 7 RETTIGHETER

Detaljer

VEDTAK NR 52/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 13. november 2014

VEDTAK NR 52/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 13. november 2014 Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 17.11.2014 Ref. nr.: 14/79822 Saksbehandler: Arvid Magnar Sunde VEDTAK NR 52/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. august 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Kallerud i HR-2012-01647-U, (sak nr. 2012/1126), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet

Sak nr. 20/2014. Vedtak av 8. oktober Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Sak nr. 20/2014 Vedtak av 8. oktober 2014 Sakens parter: A - Likestillings- og diskrimineringsombudet Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sverre Erik Jebens (møteleder) Johans Tveit

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul

Medbestemmelse på arbeidsplassen. Modul Medbestemmelse på arbeidsplassen Modul 1 08.09.2011 1 Ulike tariffavtaler. Hovedtariffavtalen: Lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte arbeidstaker Hovedavtalen: Forholdet mellom arbeidsgiver og organisasjonene

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Norwegian Securities Dealers Association Stiftet 5. oktober 1915 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2006/4 Klager: X Innklaget: DnB NOR Markets 0021 Oslo Saken gjelder: Levering

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver Jostein Gaasemyr

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver Jostein Gaasemyr ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 29. januar 2018 Saksnr.: 23/2017 Lnr.: Dommere: Saken gjelder: AR-2018-3 Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Georg Fr. Rieber-Mohn Didrik Coucheron Niels Selmer Schweigaard John Giæver

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 31.01.2018 Møtested: Schweigaards gate 4, Galleriet Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 31.01.2018 Tid: 09:00 1 Saksliste Saksnr PS 1/18 Tittel

Detaljer

NY HOVEDAVTALE

NY HOVEDAVTALE B-rundskriv nr: 6/2006 Saksnr: 200600970-3 Arkivkode: 512 Dato: 4.7.2006 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten NY HOVEDAVTALE 1.1.2006-31.12.2009 Det vises til A-rundskriv

Detaljer

VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 20. september 2013.

VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 20. september 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.09.2013 Ref. nr.: 13/21182 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

ARBEIDSRETTEN. Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 31. oktober 2011 Sak nr.: 3/2011 Lnr.: 33/2011 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Marit B. Frogner Lars Oftedal Broch Tove Stangnes Lars Chr. Berge Kjell Bjørndalen Terje Solberg

Detaljer

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård)

Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) ARBEIDSRETTEN Den 15. januar 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 6/2007, lnr. 3/2008: Norsk Fysioterapeutforbund (advokat Arvid R. Ødegård) mot HSH (advokat Gaute Krokann). Dommere: Gisle, Gussgard,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 11/910 PERMISJONSREGLEMENT - ALSTAHAUG KOMMUNE - REVISJON 2015 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Skjæringen Møtedato: 24.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.03.2015 Ref. nr.: 14/97743 Saksbehandler: Mads Backer-Owe VEDTAK NR 16/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag 19.

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.06.2007 Ref. nr.: 07/2818 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 18/2007 i tvisteløsningsnemnda,

Detaljer