Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune"

Transkript

1 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planforslag utarbeidet av: Halden Arkitektkontor AS Pb.374, 1753 Halden , I samarbeid med: Sist revidert: Dato:

2 Detaljplan BORGE UNGDOMSSKOLE PlanID: Borgeveien74, Sellebakki Fredrikstad kommune Innhold 1 Sammendrag Bakgrunn Hensikten med planen Oversikt over planmaterialet Oversikt over berørte grunneiere Tidligere vedtak i saken Kunngjøring om igangsatt regulering Planstatus Overordnede planer og retningslinjer Kommuneplanens arealdel Gjeldende reguleringsplaner Tilgrensende planer Beskrivelse av planforslaget Programutredning Parallell utarbeidelse av skisseprosjekt og reguleringsplan Plassering, form og utførelse av bygning Utomhusanlegg Universell utforming Reguleringsplanen Vurdering av behovet for konsekvensutredning Vurdering av veitrefikkstøy og ROS-analyse Samråd og medvirkningsprosess Gjennomgang av innkomne innspill Sammendrag Planens formål er å tilrettelegge for fornyelse av Borge ungdomsskole i prinsippet saneres all gammel bebyggelse med unntak av gymbygget, og nybygget plasseres på samme sted. Ballbanene beholdes og uteanlegget skal oppgraderes i forbindelse med utbyggingen. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.2

3 2 Bakgrunn Planforslaget er utarbeidet av Halden Arkitektkontor AS i samarbeid med Plus arkitektur AS, som har arbeidet med prosjekt for utbygging av ny skole for Fredrikstad kommune. In Situ AS har utarbeidet forslag til utomhusarealene. Prosjektansvarlig er Fredrikstad kommune v./ TD Bygg og Eiendom. Oppstartsmøte for omreguleringen ble avholdt Oversiktskart 2.1 Hensikten med planen Planområdet er på ca. 52 daa ( m 2 )og er uregulert. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en ny ungdomskole som erstatning for den gamle som er svært nedslitt. Elevkapasitet vil bli 7 klasserom pr trinn (7 x 3 trinn x 30 elever = 630 3

4 elever), men i nærmeste fremtid påregnes elevtallet å ligge rundt 500. Planområdet kommer også til å være i bruk utenfor skolens åpningstider. Formålet er i tråd med kommuneplanens arealdel (byggeområde), og planområdet er av et slikt omfang at planen blir utarbeidet iht. Plan og bygningslovens 12-3 Detaljregulering. Planområdet benyttes i dag som skoleområde med tilhørende veier og grøntanlegg. 2.2 Oversikt over planmaterialet Planforslaget består av foreliggende beskrivelse i henhold til PBL 4-2, samt plankart (PBL 12-5) med reguleringsbestemmelser (PBL 12-7). Vedlagt er også en oversikt over innspill innkommet etter varsling, samt merknader til hvordan de er ivaretatt i planarbeidet. Planen er utformet som detaljregulering etter PBL Videre er det utarbeidet støyberegning (Asplan Viak, rapport ), samt ROSanalyse (Asplan Viak, ). Begge disse rapporter følger planen som vedlegg. 2.3 Oversikt over berørte grunneiere Skoletomt: 610/92 og 610/382 Fredrikstad Kommune Veggrunn: 506/8 Østfold fylkeskommune (Statens vegvesen) Ny busslomme m. gangveg og sideareal: 611/1 Ole Ivar Kolstad Blått viser skoletomten 2.4 Tidligere vedtak i saken Rehabilitering/ ombygging av Borge skole er vedtatt av Fredrikstad bystyre, og reguleringen er en forutsetning for gjennomføringen av dette. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.4

5 2.5 Kunngjøring om igangsatt regulering Kart fra varsel om igangsetting Oppstart av reguleringsarbeidene ble kunngjort av Plus arkitektur 19.oktober 2010 med varslingsbrev til naboer og offentlige høringsinstanser, samt annonse i Fredrikstad blad og kunngjøring på kommunens nettside. Det kom inn 8 innspill til varslingen, se separat omtale i eget kapittel bak. Det gjøres oppmerksom på at planområdet er noe redusert i forhold til det areal som ble varslet. 3 Planstatus 3.1 Overordnede planer og retningslinjer Reguleringen er ikke i strid med fylkesplan, kommuneplan eller RPR for samordnet arealog transportplanlegging eller RPR for barn og unges oppvekstvilkår. I fylkesplanens del 3 er det gitt regionale strategier for Nedre Glomma. Reguleringen støtter opp under miljøstrategien i forhold til at det legges opp til fjernvarmetilknytning, og at en fornyelse av bygningsmasse og uteanlegg bidrar til bedre trivsel, levekår og folkehelse - spesielt for de unge. Uteanlegget med store ballbaner bidrar også til fysisk aktivitet. Det er videre lagt opp til bedring av kollektivtrafikkens vilkår, og gjennomgående gang- og sykkelvegsystem er etablert. Det er lagt vekt på trafikksikkerhet og oversiktlighet i planleggingen. Fylkesplanen har i del 4 retningslinjer for energi- og arealbruk. Her er det fokus på energiløsninger, redusert transportarbeid, beredskap og samfunnssikkerhet, estetikk, uteoppholdsarealer, universell utforming, naturområder, vern og ATP/ effektiv arealutnyttelse. Disse strategiene er lagt til grunn for planarbeidene. Ungdomsskolen ligger innenfor område avsatt som nåværende tettbebyggelse i fylkesplanens arealstrategi mot Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.5

6 3.2 Kommuneplanens arealdel Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av Fredrikstad bystyre 8.september I kommuneplanens arealdel er området satt av til bebyggelse og anlegg, eksisterende. Nordvest for skolen er det vist sykkelvei fremtidig (røde sirkler) og nord for området sykkelvei eksisterende (sorte sirkler). Syd for planområdet/ ungdomsskolen er det avsatt hensynssone med skravur. Borge ungdomsskole Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. 3.3 Gjeldende reguleringsplaner Det er ingen gjeldende reguleringsplan for skolen og boligbebyggelsen nord for Borgeveien, men planen innebærer en delvis omregulering av Borgeveien ( Kjølbergskogen, vedtatt ). Nytt planområde er lagt inn til G/s-vei Kjølbergskogen trase for Kirkeveien (Borgeveien), vedtatt Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.6

7 3.4 Tilgrensende planer Samlet oversikt for planstatus i tilgrensende områder Kjøbergskogen, vedtatt Delvis omregulering av Borgeveien (i nordvest) G/s-vei Kjølbergskogen trase for Kirkeveien (Borgeveien), vedtatt Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.7

8 Kjølstad, vedtatt Endring Kjølstad 0106 Gnr.610, bnr.1, Kjølberg, eldreboliger, vedtatt (Umiddelbart tilgrensende mot vest.) Roald Amundsens vei 2 parseller, vedtatt Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.8

9 4 Beskrivelse av planforslaget 4.1 Programutredning Fredrikstad kommune har gjennomført en programutredning i Programutredningen ble utarbeidet gjennom en prosess hvor personalet og ledelse ved Borge ungdomsskole var involvert. Prosessen startet januar 2009 og ble avsluttet juni Programutredningen beskriver den aktivitet og funksjon som forventes i lokalene som man har planlagt. Utredningen har vært et verktøy for arkitekter og prosjekterende for å finne de løsninger som er best i forhold til økonomiske rammer og brukernes behov. Utredningen gir et bilde av skolen fremtidige tanker om framtidig skoledrift og organisering, samt læreplanens intensjoner om organisering av undervisning og praksis. Skolens visjon er: Sammen for kunnskap, mangfold og mestring. 4.2 Parallell utarbeidelse av skisseprosjekt og reguleringsplan Plus arkitektur as har på oppdrag fra Fredrikstad kommune TD utarbeidet skisseprosjekt for nybygg Borge ungdomsskole i samarbeid med landskapsarkitekt og tekniske rådgivere som underleverandører. Ny skole dimensjoneres for 70 ansatte og en elevkapasitet med 7 klasserom pr trinn (7 x 3 trinn x 30 elever = 630 elever), men i nærmeste fremtid påregnes elevtallet å ligge rundt 500. Prosjektet omfatter også utredning av eksisterende gymbygg i forhold til krav til universell utforming. Plus arkitektur as er også engasjert for å utføre detaljregulering av tomten, og har i den forbindelse benyttet Halden Arkitektkontor AS som underleverandør. Eksisterende skole består av fire adskilte bygg (klasseromsbygget, spesialromsbygget, administrasjonsbygget og gymbygget) som alle ble oppført Gymbygget ble totalrenovert , mens det i øvrig bygningsmasse kun er gjort mindre vedlikehold og ombygginger. Mange rom/ arealer er nå definert som uegnet til skoleformål pga bygningsmessige skader og/eller av helsemessige årsaker. Skolen holdes likevel i drift ved hjelp av midlertidige brakker med klasserom. Eksisterende bygningsmasse gir utfordringer i forhold til å imøtekomme krav til nye undervisingsformer. I tillegg har byggene til dels store mangler i forhold til forskriftskrav. Skolens uteareal har opprinnelig bruksdisposisjon og fremstår med stort vedlikeholdsforfall og betydelige mangler i forhold til dagens forskriftskrav. Byggherren har tidligere utredet muligheten for totalrenovering av deler av eksisterende bygningsmasse kombinert med et større nybygg for å erstatte klasseromsbygget. Utredningen viser at omfang av nødvendige tiltak for å sikre en forskriftsmessig bygningsmasse som legger til rette for dagens undervisningsformer, gir uforholdsmessig store kostnader sammenlignet med å oppføre en komplett ny skole. Skisseprosjektet for ny skole er utarbeidet på grunnlag av programutredning utarbeidet av byggherre i samarbeid med brukere. Planlagt prosjekt omfatter skolebygg med BRA ca m 2, delvis ombygging av gymbygget og delvis ny opparbeidelse av skolens utomhusareal på ca m 2. I følge budsjett og handlingsplan er det avsatt et budsjett på 224 millioner kroner. I skisseprosjektet er det gjennomført en rekke brukermøter med en forholdsvis stor gruppe fra Borge ungdomsskole. Aktiv brukermedvirkning har vært avgjørende for å ivareta konkrete ønsker og behov, uten at det har gått på bekostning av prosjektets generelle brukbarhet. En slik deltagelse vil også være nødvendig i deler av forprosjektet. Tiltaket prosjekteres i medhold til krav til universell utforming gitt i Plan- og bygningsloven og teknisk forskrift (TEK10). Byggets utforming gjør at relevante krav kan ivaretas på en funksjonell og rasjonell måte. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.9

10 4.3 Plassering, form og utførelse av bygning Klasseromsbygget, administrasjonsbygget og spesialromsbygget vil bli revet før byggestart. Brakkene flyttes og vaktmesterboligen rives etter at nybygget er ferdig. Brakkene er planlagt benyttet av ansatte og elever for 9. og 10. trinn i anleggsperioden. Tomtedisponering Eksisterende skoletomt er på hele 52 dekar og inneholder i tillegg til dedikerte areal til eksisterende skole også ballplasser til allmenn bruk. Nytt skolebygg er plassert mot eksisterende adkomst/ parkering og forutsetter at dagens administrasjonsbygg først rives. Plasseringen berører lite verdifullt areal i forhold til dagens situasjon. Illustrasjon: Utomusplan midlertidig P-område i byggefasen vist i sydøst (grusbanen) Bygningsform Byggets hovedform er rektangulær ca 100x30m med lengdeorientering øst-vest tilpasset gymbyggets form og plassering. Bygget er i 3 etasjer, med deler av plan 1 ligger inn i terreng. Plan 3 fremstår som en lang sammenhengende form, og krager ut mot øst, over underliggende plan. Fasadene til plan 1 og 2 er sammenhengende og gjenspeiler byggets dobbelthøye rom. Enkelte av byggets funksjoner fremheves innenfor rammen av hovedformen ved noe fremskutte partier i fasaden. Planløsning Byggets form legger til rette for en meget arealeffektiv planløsning med optimal fleksibilitet. Hovedfordeling gir kulturarena, spesialrom, elevgarderober og driftsareal på plan 1, administrasjon, lærerareal og bibliotek på plan 2, og generelle undervisningsrom på plan 3. Generelt er bygget basert på dobbel korridor løsning med mellomliggende kjerne, og med bruksrom i ytre sone. Elevinnganger er fordelt på trinnene med inngang på plan 1 med direkte forbindelse til kulturarena og spesialrom, og tilgang til trapper som leder opp i bygget. Hovedadkomst ligger på plan 2 i nivå med parkering, busslomme og gymbygg og gir direkte tilgang til Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.10

11 administrasjonen. De generelle undervisningsrommene i plan 3 består av baserom til hver enkelt klasse, samt grupperom og sosial sone til felles bruk på hvert trinn. Totalt sett legger bygget godt til rette for fleksibel bruk av varierte typer areal. Kulturarena med støttefunksjoner og tilliggende rom for skolekjøkken, drama, musikk, auditorium m.m. kan benyttes av andre brukergrupper utenom skoletiden. System for adgangskontroll ivaretar skjerming mot øvrige arealer. Energi og miljø Prosjektet er planlagt som lavenergibygg klasse 1. Dette ivaretas gjennom en kompakt form og ved å benytte energieffektive løsninger i konstruksjoner og tekniske anlegg. Byggets orientering gir optimal situasjon for dagslys og kontroll av solvarme. Valg av materialer og konstruksjoner skal også gjøres ut fra hensyn til CO 2 regnskap og for å sikre et godt innemiljø i skolen. Skoletomta omfattes av konsesjonsområdet til Fredrikstad Fjernvarme AS, og det legges opp til vannbåren varme. Trafostasjon ligger i dag under marknivå inne på skoleområdet i forbindelse med eksisterende bebyggelse, men det er i reguleringsplanen tatt høyde for eventuell ny plassering av trafo ved østre avkjørsel til Borgeveien. Konstruksjoner Byggets form legger til rette for rasjonelle konstruksjoner; Det planlagges oppført med søyle dekke konstruksjon, med bæring i stål og betonghulldekker, og med støpte kjerner for trapp og heis. På grunn av dårlige grunnforhold forutsettes at bygget må fundamenteres med pæler til fjell. Taket er planlagt som lett-tak, alternativt stålplatetak med min 40cm isolasjon. Yttervegger forutsettes utført som bindingsverk med min 30cm isolasjon og med lett vedlikeholdsfri ytterkledning. Aluminiumsfasader og vinduer utføres med trelags glass med U-verdi 0,9 eller bedre og med utvendig solavskjerming. Innervegger utføres i hovedsak med stålstendere og fuktbestandige plater. Innvendige overflater skal være holdbare i forhold til funksjon og utseende. Dette gir typisk banebelegg og fliser på gulv, trekledning og sementfiberplater på vegg, og himlinger med gipsplater. FDV-U I alle aspekter er prosjektet planlagt for å sikre holdbare løsningen som gir minst mulig vedlikeholdsbehov. Overflater skal sikre enkelt renhold, og det skal være enkel tilgang for oppsyn og drift av byggets tekniske anlegg. Sonedeling av tekniske anlegg er tilpasset byggets bruksmønster på ulike tider av døgnet. Bygget har høy grad av konstruksjonsmessig generalitet og legger godt til rette for utvikling av bygget med fleksible og elastiske løsninger både horisontalt og vertikalt. Renovasjon Renovasjonsteknisk plan er ikke endelig fastlagt på reguleringsnivå, da endelig plassering fastsettes ved rammesøknad (jf reguleringsbestemmelsenes 3.7.3). 4.4 Utomhusanlegg Tomt Tomten er stor med store friarealer, og med gode solforhold hele dagen. Området ligger i et åpent landskap og er eksponert for vind. Den grenser på den ene siden til Borgeveien, på de andre sidene grenser tomten til dyrket mark og etablert bebyggelse. Parkering og adkomst Utomhusplanen viser to adkomster fra Borgeveien til hovedinngangen, samt en avkjørsel fra nedre nivå (i øst) til økonomi-inngang. Det er lagt opp til en trafikkavvikling der busser og personbiler i størst mulig grad separeres. Bussene har egen avlastningssone og biler skal benytte Kiss and Ride. Inn- og utkjøring skal avvikles adskilt. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.11

12 Det er regulert 3 busslommer langs Borgeveien: Én på nordsiden, og to på sydsiden. Dette kommer i tillegg til arealet inne på skoletomta. Det gjøres oppmerksom på at busser som kommer vestfra kan returnere, mens busser østfra må fortsette i samme retning. Belegget langs fasaden på skolebygget er nedsenket/på samme nivå som asfaltflatene, slik at det ikke blir for trangt for busser når det er brøytekanter og store snømengder. Det er korttidsparkering (6 plasser) parallelt med Borgeveien. Parkeringsplasser for ansatte og besøkende er lagt ut fra eksisterende trerekke. Det er avsatt 55 parkeringsplasser, samt 6 plasser for HC-parkering. Det er også avsatt kjørbart areal på nedre nivå, hvor det er elevinngang og varelevering. Nivåene knyttes sammen med rampe og trapp/sittetrapp. Området har egen adkomst fra Borgeveien og går videre i kjørbar vei rundt bygget, samt gangvei til idretts-arealene og til elevinngangen ved amfiet/trapper. Det er lagt opp til at varebiler og renovasjonskjøretøy kan snu/vende på plassen, og det er avsatt arealer til sykkelparkering, (90 plasser). Referansebilder Illustrasjon: Utomusplan Plasser og oppholdsarealer Det er avsatt en stor plass på øvre nivå, mellom eksisterende gymbygg og skolen. Plassen er innrammet av trær i rekke på begge sider. Det er anlagt nedsenkete skateelementer (bowl), og det er plassert fire faststøpte benker av betong med sittedekke av trespiler. Det er anlagt et amfi for å ta opp høydeforskjellen mellom nedre og øvre plan. Amfiet har trapper på hver side, og det er anlagt en rampe med universell utforming på den ene siden som fører opp til plassen ved gymbygget. På gressarealet ved amfiet er det en lagt en treplatting med trær og benker, plattingen kan også være et bakteppe ved arrangement og forestillinger. Gressarealet er avgrenset av rampen og en lav voll. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.12

13 På andre siden er eksisterende plenområder som også kan benyttes til opphold, idrett og undervisning. Det er tilrettelagt for en forbindelse til arealene for aktiv lek og ballspill. Det er også anlagt et område for utendørs gymapparater. Disse kan brukes i undervisning eller til uformell/uorganisert trening. Ved siden av er det plassert bane for basketball og ballbinge. 4.5 Universell utforming Adkomst Tomten består i hovedsak av to terrengnivå som blir tatt opp av skolebyggets to plan. Bygget har innganger i begge etasjer, hovedinngangen er på øverste nivå i nær tilknytning til adkomstområdet hvor bussavvikling og Kiss and Ride er plassert. Det er korttidsparkering langs Borgeveien og en stor parkeringsplass med 6 HC-plasser som ligger med kort avstand til inngangene på øverste plan. Kantsteinsavgrensningen for belegget rundt bygget er tenkt lagt uten vis-kant, slik at det blir enklest mulig for bevegelseshemmede og rullestolbrukere å komme til gangarealet og videre inn i skolen. En bred kantsteinsavgrensning kan for synshemmede være en god markering mellom gangsonen med heller, og det kjørbare arealet av asfalt. Plass og torg Mot syd-vest er det et torg med trær, faststøpte sittebenker, klatrevegg og nedsenkede skateelementer. Belegget på torget skal være av heller, slik at det blir enkelt for rullestolsbrukere å kjøre med rullestol. Torget binder sammen hovedbygningen og dagens gymbygg, det vil bli et lunt sted med gode solforhold hele dagen. I enden av torget er det et amfi som knytter øvre og nedre nivå sammen. På amfiets ene side er det en rampe. Rampen vil ha stigning 1:12 og 1:20. Der det benyttes 1:12-stigning er det lagt inn hvilereposer i hht. gjeldende krav. Vis a vis amfiet er det lagt et tregulv som i tillegg til å være en oppholdssone også kan fungere som en scene når skolen skal ha forestillinger. Scenegulvet skal flukte med det kjørbare arealet og det omkringliggende gressarealet, slik at det blir tilgjengelig fra alle kanter. På byggets andre langside er det også planlagt en sittetrapp og ramper. Rampene vil også her ha tilfredsstillende stigning etter gjeldende krav. Arealet rundt byggets nedre nivå er kjørbart slik at det er god tilgjengelighet til alle innganger. Område for idrett og aktiviteter Mot nord-vest er det bane for basketball og ballbinge, samt et område med utendørs gymapparater. Gymapparatene er godt egnet for funksjonshemmede. Det er gode adkomstforhold fram til disse områdene. Hvis nødvendig kan områdene også nås med bil. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.13

14 4.6 Reguleringsplanen Forslag til regulering. Arealdisponeringen innen planområdet er slik: Rp Formål Areal m Undervisning Idrettsanlegg Energianlegg (trafo) Uteoppholdsareal Kjøreveger Gang/ sykkelveg Annen veggrunn - grøntareal Kollektivholdeplasser Parkeringsplasser Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm Planområdets areal: Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.14

15 Planavgrensning i syd og øst følger eiendomsgrensene. Også mot vest, med unntak av et lite område (se illustrasjon - vist med lilla skravur). Her følger isteden planavgrensning plangrense for naboplan, og ikke eiendomsgrensen. Mot nord-vest følger plangrensen eiendomsgrensene til boligene langs veien. 4.7 Vurdering av behovet for konsekvensutredning Ut over det som er gjort av konsekvensvurderinger i risiko- og sårbarhetsanalysen er det ikke behov for en egen konsekvensutredning etter PBL 4-2 (jf forskrift FOR nr 855) for ombygging av skolen. Det er ikke aktuelt å vurdere andre lokaliseringsalternativ, siden skolen ikke skal flyttes. Adkomst blir som før fra Borgeveien. Planlagt prosjekt omfatter skolebygg med BRA m 2 (plan 1: m2, plan 2: 2.667m2, plan 3: m2), delvis ombygging av gymbygget og delvis ny opparbeidelse av skolens utomhusareal på ca m 2. I budsjettet er det avsatt 224 millioner kroner. Det er heller ikke påvist andre konsekvenser ved å bygge om skolen, som vil få vesentlig negativ betydning for samfunn og miljø. Plan/ tiltak faller ikke under forskriftens 2, jf. vedlegg I, pkt.1. I henhold til 3 er plan/ tiltak vurdert etter 4 (jf vedlegg 2, pkt 1 bruksareal på mer enn m 2 ), men det er ikke i strid med noen av punktene a) k). Plan/ tiltak innebærer ikke endring av kommuneplan. 4.8 Vurdering av veitrefikkstøy og ROS-analyse Støy Asplan Viak har utarbeidet støyberegning (rapport ) som følger reguleringsplanen. Det henvises den for mer detaljerte vurderinger. For fremtidige undervisningsbygg vil veitrafikkstøy fra Borgeveien ikke være et problem verken for utearealer eller støynivå innendørs siden skolen bygges etter TEK10 eller bedre. Støy fra tekniske installasjoner som f.eks. ventilasjons- og kjøleaggregat vil måtte beregnes i en senere fase der plassering, mengde og data for aktuelle aggregat samt detaljer om konstruksjonsløsningen kan fremlegges. Både støy utendørs og innendørs må da beregnes og legges sammen med støynivåene beregnet for veitrafikkstøyen for å finne ut om avbøtende tiltak er nødvendig. Imidlertid har beregningen vist at for de eksisterende boligene nord for Borgeveien vil det kreves avbøtende tiltak, dersom man skal klare å tilfredsstille nivåene. Disse boligene er Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.15

16 ikke tatt med i planområdet, og eventuelle tiltak her må løses/ iverksettes uavhengig av skoleutbyggingen. ROS-analyse Asplan Viak har utarbeidet ROS-analyse ( ) som følger planen, og det henvises til denne. Det er ikke påvist alvorlige risiko- eller sårbarhetsfaktorer. Det er bemerket at Fredrikstad kommune ligger i et geologisk område med forhøyet radoninnhold i grunnen. Geoteknisk undersøkelse Det skal igangsettes geoteknisk undersøkelse i forbindelse med utbyggingen (oppstart uke 14). Det er kjent at det er høy grunnvannstand i området, og at den gamle skolen er pælefundamentert. Prosjekteringen vil legge TEK10 og anvisningene fra geoteknisk undersøkelse til grunn. 5 Samråd og medvirkningsprosess Planen utarbeides på oppdrag av Fredrikstad kommune, og oppstartsmøte ble avholdt på Fredrikstad Rådhus. Planarbeidet ble varslet igangsatt den ved brev til offentlige høringsinstanser, naboer o.a. samt kunngjøring i Fredrikstad Blad. Digital varsling på kommunens hjemmeside. Høringsfrist ble satt til Ved varsling ble det oppmuntret til forslag og innspill, slik at medvirkning i planlegging av området blir ivaretatt: Dersom noen berørte parter eller gjenboere sitter med detaljkunnskap eller innsikt i hvordan planområdet er i bruk i dag, ønsker Plus arkitektur å tilegne seg denne kunnskap. Da med særlig vekt på uorganisert aktivitet, så som lekeområder til barn, akebakker, balløkker, det beste klatretredet i skolegården, sitteplassen hvor ungdommen samles kveldstid, den opptrampede gangstien som har hvert brukt i alle år, osv. Representanter til FAU i tilknytting til planområdet og tilgrensende skoler, og andre representanter for barn og unges interesser, ombedes å henvende seg direkte til forslagstiller enten via brev eller annet medie for å etablere et større innblikk i planprosessen. Når utkast/ forslag til reguleringsplan foreligger, kan det avholdes åpent møte. Dette kan gjøres før utleggelse til offentlig ettersyn, eller som del av høringen avhengig av hvor tidlig i prosessen man ønsker innspill. Skolen deltok i programutredningen for prosjektet. I forbindelse med varsel om igangsetting kom det inn 8 stk innspill/uttalelser. Innspillene er vurdert og relevante momenter er innarbeidet på plankartet og i reguleringsbestemmelsene. 6 Gjennomgang av innkomne innspill 1. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen, datert : Påpeker at universell utforming og tilgjengelighet må legges til grunn for både bygg og utomhusområder. Herunder også gang-/sykkel og kollektivtransport. Viser til tiltakshavers ansvar for medvirkning. Forventer at det legges stor vekt på høy utnyttelse av arealene (ATP), da forbruket av dyrket mark må reduseres til et minimum (eventuelt utbyggingsrekkefølge). Ønsker henvisning til overordnede planer og styringssignaler. Det må utarbeides planbeskrivelse, og forholdet til krav om KU må tydeliggjøres. Viktige fokusområder er universell utforming, barn og unges oppvekstvilkår og estetikk. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.16

17 Har en rekke henvisninger til rundskriv, veiledere, håndbøker, handlingsplan fra regjeringen, rikspolitiske retningslinjer, lover og forskrifter for følgende områder: Barn og unge, estetikk, universell utforming, grønnstruktur, naturmangfold, samfunnssikkerhet, støy, forurensning, kartfremstilling, klima og energi. Kommentar: Vedrørende medvirkning vises det til avsnittet (4) over. Estetikkbestemmelser og krav til universell utforming inngår i bestemmelsene. Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger er gjennomgått over (3.7). For øvrig er forprosjekt og reguleringsplan utarbeidet i samråd med kommunen, og på bakgrunn av skolens programutredning. 2. Fredrikstad kommune, Brannforebyggende avdeling (Brannsjefen), datert : Viser til teknisk forskrift (TEK) samt brann- og eksplosjonsvernloven. Har krav til vannforsyning innendørs og utendørs, samt kjøreveier (10 tonns akseltrykk). Kommentar: Det legges til grunn at lover og forskrifter overholdes i byggesaken, og at vegen har tilstrekkelig bærelag for å tåle brannbiler. 3. Østfold fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen, datert : Viser til at planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan. Viktige tema i planarbeidet: Formål og grad av utnytting Risiko og sårbarhet Jordvern Trafikkforhold Kollektivtrafikk Leke- og uteoppholdsarealer (medvirkning barn og unge) Estetikk og byggeskikk Friluftsinteressene Grønnstruktur Hensyn til natur- og landskapsverdier Universell utforming Grunnforhold Flomfare Forutsetter at kart og bestemmelser utarbeides i samsvar med Miljøverndepartementets veiledningsmateriell, og at det utarbeides planbeskrivelse. Saken har vært forelagt Fylkeskonservatoren som uttaler at det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern. Ber om å få inn sin standard-formulering ved eventuelle funn under anleggsarbeidene. Kommentar: Temaene er vurdert og hensyntatt i planutformingen. Planen er utformet i tråd med ny standard, og denne planbeskrivelsen vil følge planen. Fylkeskonservatorens standardformulering ved eventuelle funn under anleggsarbeidene er tatt inn i bestemmelsene ( 2.4.1). Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.17

18 4. Borg Buss, datert : Ser behov for av-/ påstigningsplasser til 5 busser samtidig (beskyttet fra annen trafikk). Vektlegger universell utforming av holdeplassene. Kommentar: Det er lagt inn vegareal og oppstillingsområde for buss foran skolens inngang. I tillegg er det lagt inn tosidige busslommer i Borgeveien (i alt 3 stk), med tilhørende gangvegsystem frem til inngang/ skolen. Slik sett kan man håndtere 5 busser samtidig. Det gjøres oppmerksom på at busser som kommer østfra ikke kan vende inne på skolens område. 5. Fortum, datert : Har ikke nett i denne delen av Fredrikstad. Viser til Fredrikstad Energinett AS. Kommentar: Fredrikstad Energinett AS er varslet, og har gitt uttalelse (se pkt. 8). 6. Morten Hagen, Dr. Ellertsvei 26, 1653 Sellebakk, e-post : Er far til to barn på skolen og beboer på Sellebakk. Uttaler seg som privatperson ettersom den altoverveiende del av miljøet rundt skolen har store forventninger til den nye skolebygningen. Er opprørt over manglende vedlikehold og senere tids nybygg. Viser til at for 45 år siden ble en av landets første ungdomsskoler innviet. Mener eksisterende skole burde rehabiliteres og tilbakeføres, og synes ikke noe om det nye forslaget (herunder også uteområdene/ klima). Kommentar: Pedagogikk/ læreplaner, samt bygningsmessige krav (sikkerhet/ brann, universell utforming, energiøkonomisering og drift etc) er endret i forhold til hvordan det var for 45 år siden. I praksis kan det slik sett være en utfordring å tilpasse eldre bygninger til dagens krav. Det blir en samlet avveining der hensynet til bygningsvern må vurderes i forhold til læremiljø, teknisk standard, økonomi og drift, krav til plass, sikkerhet og tilgjengelighet. Overordnet mål må være å få et godt og funksjonelt læringsmiljø i en robust bygningsmasse, hvor både barn, ungdom og lærere trives. Det er krav til estetikk innen planlegging og prosjektering, og det er viktig at det offentlige går foran med et godt eksempel i så henseende. 7. Statens vegvesen, datert : Påpeker at bebyggelsen mellom skolen og Roald Amundsens vei inngår i reguleringsplan nr.257 Gnr 610 bnr 1 Kjølberg, eldreboliger, vedtatt 21.januar Fylkesveg 113 Borgeveien har trafikkmengde på kjt/døgn (ÅDT) med tungtrafikkandel på 5%. Fartsgrense 40 km/t, med 3 fartshumper. Støy må utredes etter T-1442, og eventuelle tiltak må tas med. Eksisterende busslomme er ikke tilfredsstillende, og det må reguleres ny (Håndbok 17, fig B 8). Fortauet mellom parkeringsplassen og Borgarveien vurderes erstattet med adskilt gang- og sykkelveg. De 3 eksisterende avkjørsler bør reduseres til 2, og utformes som kryss (hb17, kap C.3.4.1). Frisiktsoner med bestemmelse. Trafikksikker planlegging av adkomst, parkering, henting/levering med bil (drop-soner) og buss. Vurdere snarveier for gang/ sykkel. Universell utforming. Bestemmelse om at SVØ skal godkjenne byggetiltak som berører Borgeveien. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.18

19 Kommentar: Det er lagt inn vegareal og oppstillingsområde for buss og av-/ påstigning foran skolens inngang. I tillegg er det lagt inn tosidige busslommer i Borgeveien, med tilhørende gangvegsystem frem til inngang/ skolen. Det er gitt egen bestemmelse vedrørende støy ( 2.2.1), og for øvrig vises det til ROS-analyse og støyrapport som følger reguleringsplanen som vedlegg. De 3 avkjørslene til skolen er for så vidt reduser til to den tredje (mot øst) er økonomiinngang. Dette er gjort for å separere ulik trafikk. SVØs opplysninger, råd og krav er hensyntatt/ vurdert ved planens utforming. Frisiktsoner ligger i trafikkområder, slik at det ikke er behov for bestemmelse vedrørende sikthinder over 0,5m. 8. Fredrikstad Energinett AS, datert : Ønsker å bli skriftlig orientert i det videre reguleringsarbeide. Vedlegger kart med nettstasjon og høyspent kabeltrase. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.19

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planforslag utarbeidet av: Halden Arkitektkontor AS Pb.374, 1753 Halden 69-175385, 930 96 985 I samarbeid med: Sist revidert:

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Borge ungdomsskole Borge Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2010/4925 Dokumentnr.: 26 Løpenr.: 54233/2013 Klassering: BORGE UNGDOMSSKOLE Saksbehandler: Ivar Andreas Grønli Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 34/13 Forslag

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 5.juni 2012 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET - BESKRIVELSE..

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole

Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole Planbestemmelser PlanID 073200 Detaljreguleringsplan for Storhamar videregående skole PlanID: 073200 Arkivsak: 12/6179 Arkivkode: PLN 073200 Bestemmelsene er datert: 12.2.2013 Sist revidert/endret: 14.2.2013

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STEVNINGSMOGEN i FLESBERG KOMMUNE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STEVNINGSMOGEN i FLESBERG KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STEVNINGSMOGEN i FLESBERG KOMMUNE Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: 14.11.2017 1 Hensikt Hensikten med planforslaget er å legge til rette for utbygging av ny 1-10

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata. Dato: 29.november 2011

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata. Dato: 29.november 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200913527-44 Emnekode: BBY-5121 Saksbeh: MAGO

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Oredalsveien fortau - Sentrum Høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/6279 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 32275/2013 Klassering: OREDALSVEIEN Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.05.2013 36/13 Forslag til detaljregulering

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Hafslundsøy barnehage Innkomne merknader ved varsel om oppstart

Detaljreguleringsplan for Hafslundsøy barnehage Innkomne merknader ved varsel om oppstart Detaljreguleringsplan for Hafslundsøy barnehage Innkomne merknader ved varsel om oppstart Ved varsel om oppstart ble det avgitt 8 merknader. Nedenfor er merknadene oppsummert med planleggers kommentar.

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16.

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. PLANBESKRIVELSE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. Utarbeidet av: KB Arkitekter AS v/mette Paulsen Datert: 18.10.2017 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune

Krydderveien 11 Fredrikstad kommune Til berørte myndigheter og naboer VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DETALJREGULERINGSPLAN: Krydderveien 11 Fredrikstad kommune (PLAN ID 01061162) Datert: 17.07.17 Varsling Iht. plan- og bygningsloven

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097

JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR JERNBANEBRYGGA, DELFELT B3, FREDRIKSTAD KOMMUNE PLANID: 01061097 Bestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad kommunestyre: Bestemmelsene er sist revidert: 1.

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01.

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Datert: 31.10.2011 Sist revidert: 16.01. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE PÅ HJELLUM, SYD FOR BREGNEVEGEN. PLANIDENT 069600. Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 08/997 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Alta voksenopplæringssenter Arkivsak 15/4471 Planid 2012-20150011 Vedtatt Innsending, datert 21.01.2016 Forslag ved Offentlig ettersyn, datert Sluttbehandling,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder.

1 FORMÅL Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av 2 stk. 4-mannsboliger med tilhørende garasjer, veier og uteområder. Planident: Datert: 20.10.2013 Sist revidert: Vedtatt i kommunestyret: FRÆNA KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MALMEFJORDEN BK4 BOLIGOMRÅDE I medhold til 12-5, 12-6 og 12-7 i Plan- og

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Sjøtomta AS PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SJØTOMTA Namsos kommune 11.11.13 2 INNHOLD 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. PLANPROSESSEN... 4 4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER... 4 5. BESKRIVELSE AV

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

Grunneiere Naboer Gjenboere Berørte offentlige myndigheter Berørte infrastrukturleverandører Berørte interesseorganisasjoner

Grunneiere Naboer Gjenboere Berørte offentlige myndigheter Berørte infrastrukturleverandører Berørte interesseorganisasjoner GRANDAHL EIENDOM AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR OPSTADVEIEN 108 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no VEDLEGG B3 - SAMMENDRAG AV OG UTTALELSER

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Åpent informasjonsmøte Sølvsalen på Krona

Åpent informasjonsmøte Sølvsalen på Krona Åpent informasjonsmøte 21.11.2016 Sølvsalen på Krona VELKOMMEN Historikk Kommunestyre vedtak 6. januar 2016 Utredning av plasseringsalternativer for Vestsiden ungdomsskole, mars-mai 2016 Utredning av plasseringsalternativer

Detaljer

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget VEDLEGG 1 Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget Det har kommet 6 innspill etter varsling. Hafslund Nett. Brev datert 16.02.2015. Hafslund Nett tar

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

Bergen kommune. LAKSEVÅG gnr 154 bnr 150 Herman Grans vei, DAMSGÅRD SKOLE. Nasjonal arealplan-id 1201_ PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

Bergen kommune. LAKSEVÅG gnr 154 bnr 150 Herman Grans vei, DAMSGÅRD SKOLE. Nasjonal arealplan-id 1201_ PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. LAKSEVÅG gnr 154 bnr 150 Herman Grans vei, DAMSGÅRD SKOLE. Nasjonal arealplan-id 1201_63380000 Saksnummer

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Saksnr.: 2017/13754 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 199763/2017 Klassering: Bukkholmen Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.11.2017 126/17 Forslag til oppheving

Detaljer

REGULERINGSPLAN "Nesheim skole"

REGULERINGSPLAN Nesheim skole REGULERINGSPLAN "Nesheim skole" Tiltakshaver: Levanger kommune Konsulent: Selberg Arkitektkontor As Dato: 24.02.2010 1. Bakgrunn 4 Berørte grunneiere 4 Hensikt med planen 4 Innsendt materiale 4 Kunngjøring

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Til berørte parter, private og offentlige høringsinstanser Trondheim 24.02.2014 Detaljert reguleringsplan for Lade Allé 9 IGANGSETTING AV ARBEID MED DETALJERT REGULERINGSPLAN Iht. plan- og bygningslovens

Detaljer

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL.

Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Planbeskrivelse 214-10 SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR GNR/BNR 2/7 MFL. Arkivsak: 11/2174 Arkivkode: PLANR 214.10 Sakstittel: PLAN NR. 214-10 - REGULERINGSPLAN FOR SKUTEBERG - REGULERINGSENDRING FOR

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen

Varsel om oppstart av planarbeid Forslag til detaljregulering Avgrunnsdalen FESTE LANDSKAP / ARKITEKTUR Postboks 120, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 6 Tlf: +(47) 35 93 02 10 grenland@feste.no www.feste.no Til berørte grunneiere, rettighetshavere, Myndigheter m.fl.

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Kjeldsbergveien 10-12 Arkivsak 15/5815 Planid 2012-20150011 Vedtatt Innsending, datert 21.01.2016 Forslag ved Offentlig ettersyn, datert 21.01.2016 Sluttbehandling,

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser

Karmøy kommune. Reguleringsbestemmelser Planid:1149_5052 Detaljreguleringsplan for nye Eikjevegen i hht. plankart med tegn.nr. 01, 02 og 03, datert 01.02.2016 Reguleringsbestemmelser 1 GENERELT 1.1 Formålet med planen er å tilrettelegge for

Detaljer

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140030 Arkivsak: 13/36018 Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.3.2016

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E

Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E REGULERINGSBESTEMMELSER Endring av reguleringsplan for Ranemsletta Område A og E Dokumenter: Datert: Sist revidert: Plankart 21.2.2011 I hht k.styrevedtak 20.6.11 Bestemmelser 21.2.2011 I hht k.styrevedtak

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer