Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune"

Transkript

1 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Borge ungdomsskole, Fredrikstad kommune Planforslag utarbeidet av: Halden Arkitektkontor AS Pb.374, 1753 Halden , I samarbeid med: Sist revidert: Dato:

2 Detaljplan BORGE UNGDOMSSKOLE PlanID: Borgeveien74, Sellebakki Fredrikstad kommune Innhold 1 Sammendrag Bakgrunn Hensikten med planen Oversikt over planmaterialet Oversikt over berørte grunneiere Tidligere vedtak i saken Kunngjøring om igangsatt regulering Planstatus Overordnede planer og retningslinjer Kommuneplanens arealdel Gjeldende reguleringsplaner Tilgrensende planer Beskrivelse av planforslaget Programutredning Parallell utarbeidelse av skisseprosjekt og reguleringsplan Plassering, form og utførelse av bygning Utomhusanlegg Universell utforming Reguleringsplanen Vurdering av behovet for konsekvensutredning Vurdering av veitrefikkstøy og ROS-analyse Samråd og medvirkningsprosess Gjennomgang av innkomne innspill Sammendrag Planens formål er å tilrettelegge for fornyelse av Borge ungdomsskole i prinsippet saneres all gammel bebyggelse med unntak av gymbygget, og nybygget plasseres på samme sted. Ballbanene beholdes og uteanlegget skal oppgraderes i forbindelse med utbyggingen. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.2

3 2 Bakgrunn Planforslaget er utarbeidet av Halden Arkitektkontor AS i samarbeid med Plus arkitektur AS, som har arbeidet med prosjekt for utbygging av ny skole for Fredrikstad kommune. In Situ AS har utarbeidet forslag til utomhusarealene. Prosjektansvarlig er Fredrikstad kommune v./ TD Bygg og Eiendom. Oppstartsmøte for omreguleringen ble avholdt Oversiktskart 2.1 Hensikten med planen Planområdet er på ca. 52 daa ( m 2 )og er uregulert. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av en ny ungdomskole som erstatning for den gamle som er svært nedslitt. Elevkapasitet vil bli 7 klasserom pr trinn (7 x 3 trinn x 30 elever = 630 3

4 elever), men i nærmeste fremtid påregnes elevtallet å ligge rundt 500. Planområdet kommer også til å være i bruk utenfor skolens åpningstider. Formålet er i tråd med kommuneplanens arealdel (byggeområde), og planområdet er av et slikt omfang at planen blir utarbeidet iht. Plan og bygningslovens 12-3 Detaljregulering. Planområdet benyttes i dag som skoleområde med tilhørende veier og grøntanlegg. 2.2 Oversikt over planmaterialet Planforslaget består av foreliggende beskrivelse i henhold til PBL 4-2, samt plankart (PBL 12-5) med reguleringsbestemmelser (PBL 12-7). Vedlagt er også en oversikt over innspill innkommet etter varsling, samt merknader til hvordan de er ivaretatt i planarbeidet. Planen er utformet som detaljregulering etter PBL Videre er det utarbeidet støyberegning (Asplan Viak, rapport ), samt ROSanalyse (Asplan Viak, ). Begge disse rapporter følger planen som vedlegg. 2.3 Oversikt over berørte grunneiere Skoletomt: 610/92 og 610/382 Fredrikstad Kommune Veggrunn: 506/8 Østfold fylkeskommune (Statens vegvesen) Ny busslomme m. gangveg og sideareal: 611/1 Ole Ivar Kolstad Blått viser skoletomten 2.4 Tidligere vedtak i saken Rehabilitering/ ombygging av Borge skole er vedtatt av Fredrikstad bystyre, og reguleringen er en forutsetning for gjennomføringen av dette. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.4

5 2.5 Kunngjøring om igangsatt regulering Kart fra varsel om igangsetting Oppstart av reguleringsarbeidene ble kunngjort av Plus arkitektur 19.oktober 2010 med varslingsbrev til naboer og offentlige høringsinstanser, samt annonse i Fredrikstad blad og kunngjøring på kommunens nettside. Det kom inn 8 innspill til varslingen, se separat omtale i eget kapittel bak. Det gjøres oppmerksom på at planområdet er noe redusert i forhold til det areal som ble varslet. 3 Planstatus 3.1 Overordnede planer og retningslinjer Reguleringen er ikke i strid med fylkesplan, kommuneplan eller RPR for samordnet arealog transportplanlegging eller RPR for barn og unges oppvekstvilkår. I fylkesplanens del 3 er det gitt regionale strategier for Nedre Glomma. Reguleringen støtter opp under miljøstrategien i forhold til at det legges opp til fjernvarmetilknytning, og at en fornyelse av bygningsmasse og uteanlegg bidrar til bedre trivsel, levekår og folkehelse - spesielt for de unge. Uteanlegget med store ballbaner bidrar også til fysisk aktivitet. Det er videre lagt opp til bedring av kollektivtrafikkens vilkår, og gjennomgående gang- og sykkelvegsystem er etablert. Det er lagt vekt på trafikksikkerhet og oversiktlighet i planleggingen. Fylkesplanen har i del 4 retningslinjer for energi- og arealbruk. Her er det fokus på energiløsninger, redusert transportarbeid, beredskap og samfunnssikkerhet, estetikk, uteoppholdsarealer, universell utforming, naturområder, vern og ATP/ effektiv arealutnyttelse. Disse strategiene er lagt til grunn for planarbeidene. Ungdomsskolen ligger innenfor område avsatt som nåværende tettbebyggelse i fylkesplanens arealstrategi mot Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.5

6 3.2 Kommuneplanens arealdel Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av Fredrikstad bystyre 8.september I kommuneplanens arealdel er området satt av til bebyggelse og anlegg, eksisterende. Nordvest for skolen er det vist sykkelvei fremtidig (røde sirkler) og nord for området sykkelvei eksisterende (sorte sirkler). Syd for planområdet/ ungdomsskolen er det avsatt hensynssone med skravur. Borge ungdomsskole Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. 3.3 Gjeldende reguleringsplaner Det er ingen gjeldende reguleringsplan for skolen og boligbebyggelsen nord for Borgeveien, men planen innebærer en delvis omregulering av Borgeveien ( Kjølbergskogen, vedtatt ). Nytt planområde er lagt inn til G/s-vei Kjølbergskogen trase for Kirkeveien (Borgeveien), vedtatt Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.6

7 3.4 Tilgrensende planer Samlet oversikt for planstatus i tilgrensende områder Kjøbergskogen, vedtatt Delvis omregulering av Borgeveien (i nordvest) G/s-vei Kjølbergskogen trase for Kirkeveien (Borgeveien), vedtatt Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.7

8 Kjølstad, vedtatt Endring Kjølstad 0106 Gnr.610, bnr.1, Kjølberg, eldreboliger, vedtatt (Umiddelbart tilgrensende mot vest.) Roald Amundsens vei 2 parseller, vedtatt Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.8

9 4 Beskrivelse av planforslaget 4.1 Programutredning Fredrikstad kommune har gjennomført en programutredning i Programutredningen ble utarbeidet gjennom en prosess hvor personalet og ledelse ved Borge ungdomsskole var involvert. Prosessen startet januar 2009 og ble avsluttet juni Programutredningen beskriver den aktivitet og funksjon som forventes i lokalene som man har planlagt. Utredningen har vært et verktøy for arkitekter og prosjekterende for å finne de løsninger som er best i forhold til økonomiske rammer og brukernes behov. Utredningen gir et bilde av skolen fremtidige tanker om framtidig skoledrift og organisering, samt læreplanens intensjoner om organisering av undervisning og praksis. Skolens visjon er: Sammen for kunnskap, mangfold og mestring. 4.2 Parallell utarbeidelse av skisseprosjekt og reguleringsplan Plus arkitektur as har på oppdrag fra Fredrikstad kommune TD utarbeidet skisseprosjekt for nybygg Borge ungdomsskole i samarbeid med landskapsarkitekt og tekniske rådgivere som underleverandører. Ny skole dimensjoneres for 70 ansatte og en elevkapasitet med 7 klasserom pr trinn (7 x 3 trinn x 30 elever = 630 elever), men i nærmeste fremtid påregnes elevtallet å ligge rundt 500. Prosjektet omfatter også utredning av eksisterende gymbygg i forhold til krav til universell utforming. Plus arkitektur as er også engasjert for å utføre detaljregulering av tomten, og har i den forbindelse benyttet Halden Arkitektkontor AS som underleverandør. Eksisterende skole består av fire adskilte bygg (klasseromsbygget, spesialromsbygget, administrasjonsbygget og gymbygget) som alle ble oppført Gymbygget ble totalrenovert , mens det i øvrig bygningsmasse kun er gjort mindre vedlikehold og ombygginger. Mange rom/ arealer er nå definert som uegnet til skoleformål pga bygningsmessige skader og/eller av helsemessige årsaker. Skolen holdes likevel i drift ved hjelp av midlertidige brakker med klasserom. Eksisterende bygningsmasse gir utfordringer i forhold til å imøtekomme krav til nye undervisingsformer. I tillegg har byggene til dels store mangler i forhold til forskriftskrav. Skolens uteareal har opprinnelig bruksdisposisjon og fremstår med stort vedlikeholdsforfall og betydelige mangler i forhold til dagens forskriftskrav. Byggherren har tidligere utredet muligheten for totalrenovering av deler av eksisterende bygningsmasse kombinert med et større nybygg for å erstatte klasseromsbygget. Utredningen viser at omfang av nødvendige tiltak for å sikre en forskriftsmessig bygningsmasse som legger til rette for dagens undervisningsformer, gir uforholdsmessig store kostnader sammenlignet med å oppføre en komplett ny skole. Skisseprosjektet for ny skole er utarbeidet på grunnlag av programutredning utarbeidet av byggherre i samarbeid med brukere. Planlagt prosjekt omfatter skolebygg med BRA ca m 2, delvis ombygging av gymbygget og delvis ny opparbeidelse av skolens utomhusareal på ca m 2. I følge budsjett og handlingsplan er det avsatt et budsjett på 224 millioner kroner. I skisseprosjektet er det gjennomført en rekke brukermøter med en forholdsvis stor gruppe fra Borge ungdomsskole. Aktiv brukermedvirkning har vært avgjørende for å ivareta konkrete ønsker og behov, uten at det har gått på bekostning av prosjektets generelle brukbarhet. En slik deltagelse vil også være nødvendig i deler av forprosjektet. Tiltaket prosjekteres i medhold til krav til universell utforming gitt i Plan- og bygningsloven og teknisk forskrift (TEK10). Byggets utforming gjør at relevante krav kan ivaretas på en funksjonell og rasjonell måte. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.9

10 4.3 Plassering, form og utførelse av bygning Klasseromsbygget, administrasjonsbygget og spesialromsbygget vil bli revet før byggestart. Brakkene flyttes og vaktmesterboligen rives etter at nybygget er ferdig. Brakkene er planlagt benyttet av ansatte og elever for 9. og 10. trinn i anleggsperioden. Tomtedisponering Eksisterende skoletomt er på hele 52 dekar og inneholder i tillegg til dedikerte areal til eksisterende skole også ballplasser til allmenn bruk. Nytt skolebygg er plassert mot eksisterende adkomst/ parkering og forutsetter at dagens administrasjonsbygg først rives. Plasseringen berører lite verdifullt areal i forhold til dagens situasjon. Illustrasjon: Utomusplan midlertidig P-område i byggefasen vist i sydøst (grusbanen) Bygningsform Byggets hovedform er rektangulær ca 100x30m med lengdeorientering øst-vest tilpasset gymbyggets form og plassering. Bygget er i 3 etasjer, med deler av plan 1 ligger inn i terreng. Plan 3 fremstår som en lang sammenhengende form, og krager ut mot øst, over underliggende plan. Fasadene til plan 1 og 2 er sammenhengende og gjenspeiler byggets dobbelthøye rom. Enkelte av byggets funksjoner fremheves innenfor rammen av hovedformen ved noe fremskutte partier i fasaden. Planløsning Byggets form legger til rette for en meget arealeffektiv planløsning med optimal fleksibilitet. Hovedfordeling gir kulturarena, spesialrom, elevgarderober og driftsareal på plan 1, administrasjon, lærerareal og bibliotek på plan 2, og generelle undervisningsrom på plan 3. Generelt er bygget basert på dobbel korridor løsning med mellomliggende kjerne, og med bruksrom i ytre sone. Elevinnganger er fordelt på trinnene med inngang på plan 1 med direkte forbindelse til kulturarena og spesialrom, og tilgang til trapper som leder opp i bygget. Hovedadkomst ligger på plan 2 i nivå med parkering, busslomme og gymbygg og gir direkte tilgang til Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.10

11 administrasjonen. De generelle undervisningsrommene i plan 3 består av baserom til hver enkelt klasse, samt grupperom og sosial sone til felles bruk på hvert trinn. Totalt sett legger bygget godt til rette for fleksibel bruk av varierte typer areal. Kulturarena med støttefunksjoner og tilliggende rom for skolekjøkken, drama, musikk, auditorium m.m. kan benyttes av andre brukergrupper utenom skoletiden. System for adgangskontroll ivaretar skjerming mot øvrige arealer. Energi og miljø Prosjektet er planlagt som lavenergibygg klasse 1. Dette ivaretas gjennom en kompakt form og ved å benytte energieffektive løsninger i konstruksjoner og tekniske anlegg. Byggets orientering gir optimal situasjon for dagslys og kontroll av solvarme. Valg av materialer og konstruksjoner skal også gjøres ut fra hensyn til CO 2 regnskap og for å sikre et godt innemiljø i skolen. Skoletomta omfattes av konsesjonsområdet til Fredrikstad Fjernvarme AS, og det legges opp til vannbåren varme. Trafostasjon ligger i dag under marknivå inne på skoleområdet i forbindelse med eksisterende bebyggelse, men det er i reguleringsplanen tatt høyde for eventuell ny plassering av trafo ved østre avkjørsel til Borgeveien. Konstruksjoner Byggets form legger til rette for rasjonelle konstruksjoner; Det planlagges oppført med søyle dekke konstruksjon, med bæring i stål og betonghulldekker, og med støpte kjerner for trapp og heis. På grunn av dårlige grunnforhold forutsettes at bygget må fundamenteres med pæler til fjell. Taket er planlagt som lett-tak, alternativt stålplatetak med min 40cm isolasjon. Yttervegger forutsettes utført som bindingsverk med min 30cm isolasjon og med lett vedlikeholdsfri ytterkledning. Aluminiumsfasader og vinduer utføres med trelags glass med U-verdi 0,9 eller bedre og med utvendig solavskjerming. Innervegger utføres i hovedsak med stålstendere og fuktbestandige plater. Innvendige overflater skal være holdbare i forhold til funksjon og utseende. Dette gir typisk banebelegg og fliser på gulv, trekledning og sementfiberplater på vegg, og himlinger med gipsplater. FDV-U I alle aspekter er prosjektet planlagt for å sikre holdbare løsningen som gir minst mulig vedlikeholdsbehov. Overflater skal sikre enkelt renhold, og det skal være enkel tilgang for oppsyn og drift av byggets tekniske anlegg. Sonedeling av tekniske anlegg er tilpasset byggets bruksmønster på ulike tider av døgnet. Bygget har høy grad av konstruksjonsmessig generalitet og legger godt til rette for utvikling av bygget med fleksible og elastiske løsninger både horisontalt og vertikalt. Renovasjon Renovasjonsteknisk plan er ikke endelig fastlagt på reguleringsnivå, da endelig plassering fastsettes ved rammesøknad (jf reguleringsbestemmelsenes 3.7.3). 4.4 Utomhusanlegg Tomt Tomten er stor med store friarealer, og med gode solforhold hele dagen. Området ligger i et åpent landskap og er eksponert for vind. Den grenser på den ene siden til Borgeveien, på de andre sidene grenser tomten til dyrket mark og etablert bebyggelse. Parkering og adkomst Utomhusplanen viser to adkomster fra Borgeveien til hovedinngangen, samt en avkjørsel fra nedre nivå (i øst) til økonomi-inngang. Det er lagt opp til en trafikkavvikling der busser og personbiler i størst mulig grad separeres. Bussene har egen avlastningssone og biler skal benytte Kiss and Ride. Inn- og utkjøring skal avvikles adskilt. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.11

12 Det er regulert 3 busslommer langs Borgeveien: Én på nordsiden, og to på sydsiden. Dette kommer i tillegg til arealet inne på skoletomta. Det gjøres oppmerksom på at busser som kommer vestfra kan returnere, mens busser østfra må fortsette i samme retning. Belegget langs fasaden på skolebygget er nedsenket/på samme nivå som asfaltflatene, slik at det ikke blir for trangt for busser når det er brøytekanter og store snømengder. Det er korttidsparkering (6 plasser) parallelt med Borgeveien. Parkeringsplasser for ansatte og besøkende er lagt ut fra eksisterende trerekke. Det er avsatt 55 parkeringsplasser, samt 6 plasser for HC-parkering. Det er også avsatt kjørbart areal på nedre nivå, hvor det er elevinngang og varelevering. Nivåene knyttes sammen med rampe og trapp/sittetrapp. Området har egen adkomst fra Borgeveien og går videre i kjørbar vei rundt bygget, samt gangvei til idretts-arealene og til elevinngangen ved amfiet/trapper. Det er lagt opp til at varebiler og renovasjonskjøretøy kan snu/vende på plassen, og det er avsatt arealer til sykkelparkering, (90 plasser). Referansebilder Illustrasjon: Utomusplan Plasser og oppholdsarealer Det er avsatt en stor plass på øvre nivå, mellom eksisterende gymbygg og skolen. Plassen er innrammet av trær i rekke på begge sider. Det er anlagt nedsenkete skateelementer (bowl), og det er plassert fire faststøpte benker av betong med sittedekke av trespiler. Det er anlagt et amfi for å ta opp høydeforskjellen mellom nedre og øvre plan. Amfiet har trapper på hver side, og det er anlagt en rampe med universell utforming på den ene siden som fører opp til plassen ved gymbygget. På gressarealet ved amfiet er det en lagt en treplatting med trær og benker, plattingen kan også være et bakteppe ved arrangement og forestillinger. Gressarealet er avgrenset av rampen og en lav voll. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.12

13 På andre siden er eksisterende plenområder som også kan benyttes til opphold, idrett og undervisning. Det er tilrettelagt for en forbindelse til arealene for aktiv lek og ballspill. Det er også anlagt et område for utendørs gymapparater. Disse kan brukes i undervisning eller til uformell/uorganisert trening. Ved siden av er det plassert bane for basketball og ballbinge. 4.5 Universell utforming Adkomst Tomten består i hovedsak av to terrengnivå som blir tatt opp av skolebyggets to plan. Bygget har innganger i begge etasjer, hovedinngangen er på øverste nivå i nær tilknytning til adkomstområdet hvor bussavvikling og Kiss and Ride er plassert. Det er korttidsparkering langs Borgeveien og en stor parkeringsplass med 6 HC-plasser som ligger med kort avstand til inngangene på øverste plan. Kantsteinsavgrensningen for belegget rundt bygget er tenkt lagt uten vis-kant, slik at det blir enklest mulig for bevegelseshemmede og rullestolbrukere å komme til gangarealet og videre inn i skolen. En bred kantsteinsavgrensning kan for synshemmede være en god markering mellom gangsonen med heller, og det kjørbare arealet av asfalt. Plass og torg Mot syd-vest er det et torg med trær, faststøpte sittebenker, klatrevegg og nedsenkede skateelementer. Belegget på torget skal være av heller, slik at det blir enkelt for rullestolsbrukere å kjøre med rullestol. Torget binder sammen hovedbygningen og dagens gymbygg, det vil bli et lunt sted med gode solforhold hele dagen. I enden av torget er det et amfi som knytter øvre og nedre nivå sammen. På amfiets ene side er det en rampe. Rampen vil ha stigning 1:12 og 1:20. Der det benyttes 1:12-stigning er det lagt inn hvilereposer i hht. gjeldende krav. Vis a vis amfiet er det lagt et tregulv som i tillegg til å være en oppholdssone også kan fungere som en scene når skolen skal ha forestillinger. Scenegulvet skal flukte med det kjørbare arealet og det omkringliggende gressarealet, slik at det blir tilgjengelig fra alle kanter. På byggets andre langside er det også planlagt en sittetrapp og ramper. Rampene vil også her ha tilfredsstillende stigning etter gjeldende krav. Arealet rundt byggets nedre nivå er kjørbart slik at det er god tilgjengelighet til alle innganger. Område for idrett og aktiviteter Mot nord-vest er det bane for basketball og ballbinge, samt et område med utendørs gymapparater. Gymapparatene er godt egnet for funksjonshemmede. Det er gode adkomstforhold fram til disse områdene. Hvis nødvendig kan områdene også nås med bil. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.13

14 4.6 Reguleringsplanen Forslag til regulering. Arealdisponeringen innen planområdet er slik: Rp Formål Areal m Undervisning Idrettsanlegg Energianlegg (trafo) Uteoppholdsareal Kjøreveger Gang/ sykkelveg Annen veggrunn - grøntareal Kollektivholdeplasser Parkeringsplasser Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm Planområdets areal: Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.14

15 Planavgrensning i syd og øst følger eiendomsgrensene. Også mot vest, med unntak av et lite område (se illustrasjon - vist med lilla skravur). Her følger isteden planavgrensning plangrense for naboplan, og ikke eiendomsgrensen. Mot nord-vest følger plangrensen eiendomsgrensene til boligene langs veien. 4.7 Vurdering av behovet for konsekvensutredning Ut over det som er gjort av konsekvensvurderinger i risiko- og sårbarhetsanalysen er det ikke behov for en egen konsekvensutredning etter PBL 4-2 (jf forskrift FOR nr 855) for ombygging av skolen. Det er ikke aktuelt å vurdere andre lokaliseringsalternativ, siden skolen ikke skal flyttes. Adkomst blir som før fra Borgeveien. Planlagt prosjekt omfatter skolebygg med BRA m 2 (plan 1: m2, plan 2: 2.667m2, plan 3: m2), delvis ombygging av gymbygget og delvis ny opparbeidelse av skolens utomhusareal på ca m 2. I budsjettet er det avsatt 224 millioner kroner. Det er heller ikke påvist andre konsekvenser ved å bygge om skolen, som vil få vesentlig negativ betydning for samfunn og miljø. Plan/ tiltak faller ikke under forskriftens 2, jf. vedlegg I, pkt.1. I henhold til 3 er plan/ tiltak vurdert etter 4 (jf vedlegg 2, pkt 1 bruksareal på mer enn m 2 ), men det er ikke i strid med noen av punktene a) k). Plan/ tiltak innebærer ikke endring av kommuneplan. 4.8 Vurdering av veitrefikkstøy og ROS-analyse Støy Asplan Viak har utarbeidet støyberegning (rapport ) som følger reguleringsplanen. Det henvises den for mer detaljerte vurderinger. For fremtidige undervisningsbygg vil veitrafikkstøy fra Borgeveien ikke være et problem verken for utearealer eller støynivå innendørs siden skolen bygges etter TEK10 eller bedre. Støy fra tekniske installasjoner som f.eks. ventilasjons- og kjøleaggregat vil måtte beregnes i en senere fase der plassering, mengde og data for aktuelle aggregat samt detaljer om konstruksjonsløsningen kan fremlegges. Både støy utendørs og innendørs må da beregnes og legges sammen med støynivåene beregnet for veitrafikkstøyen for å finne ut om avbøtende tiltak er nødvendig. Imidlertid har beregningen vist at for de eksisterende boligene nord for Borgeveien vil det kreves avbøtende tiltak, dersom man skal klare å tilfredsstille nivåene. Disse boligene er Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.15

16 ikke tatt med i planområdet, og eventuelle tiltak her må løses/ iverksettes uavhengig av skoleutbyggingen. ROS-analyse Asplan Viak har utarbeidet ROS-analyse ( ) som følger planen, og det henvises til denne. Det er ikke påvist alvorlige risiko- eller sårbarhetsfaktorer. Det er bemerket at Fredrikstad kommune ligger i et geologisk område med forhøyet radoninnhold i grunnen. Geoteknisk undersøkelse Det skal igangsettes geoteknisk undersøkelse i forbindelse med utbyggingen (oppstart uke 14). Det er kjent at det er høy grunnvannstand i området, og at den gamle skolen er pælefundamentert. Prosjekteringen vil legge TEK10 og anvisningene fra geoteknisk undersøkelse til grunn. 5 Samråd og medvirkningsprosess Planen utarbeides på oppdrag av Fredrikstad kommune, og oppstartsmøte ble avholdt på Fredrikstad Rådhus. Planarbeidet ble varslet igangsatt den ved brev til offentlige høringsinstanser, naboer o.a. samt kunngjøring i Fredrikstad Blad. Digital varsling på kommunens hjemmeside. Høringsfrist ble satt til Ved varsling ble det oppmuntret til forslag og innspill, slik at medvirkning i planlegging av området blir ivaretatt: Dersom noen berørte parter eller gjenboere sitter med detaljkunnskap eller innsikt i hvordan planområdet er i bruk i dag, ønsker Plus arkitektur å tilegne seg denne kunnskap. Da med særlig vekt på uorganisert aktivitet, så som lekeområder til barn, akebakker, balløkker, det beste klatretredet i skolegården, sitteplassen hvor ungdommen samles kveldstid, den opptrampede gangstien som har hvert brukt i alle år, osv. Representanter til FAU i tilknytting til planområdet og tilgrensende skoler, og andre representanter for barn og unges interesser, ombedes å henvende seg direkte til forslagstiller enten via brev eller annet medie for å etablere et større innblikk i planprosessen. Når utkast/ forslag til reguleringsplan foreligger, kan det avholdes åpent møte. Dette kan gjøres før utleggelse til offentlig ettersyn, eller som del av høringen avhengig av hvor tidlig i prosessen man ønsker innspill. Skolen deltok i programutredningen for prosjektet. I forbindelse med varsel om igangsetting kom det inn 8 stk innspill/uttalelser. Innspillene er vurdert og relevante momenter er innarbeidet på plankartet og i reguleringsbestemmelsene. 6 Gjennomgang av innkomne innspill 1. Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen, datert : Påpeker at universell utforming og tilgjengelighet må legges til grunn for både bygg og utomhusområder. Herunder også gang-/sykkel og kollektivtransport. Viser til tiltakshavers ansvar for medvirkning. Forventer at det legges stor vekt på høy utnyttelse av arealene (ATP), da forbruket av dyrket mark må reduseres til et minimum (eventuelt utbyggingsrekkefølge). Ønsker henvisning til overordnede planer og styringssignaler. Det må utarbeides planbeskrivelse, og forholdet til krav om KU må tydeliggjøres. Viktige fokusområder er universell utforming, barn og unges oppvekstvilkår og estetikk. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.16

17 Har en rekke henvisninger til rundskriv, veiledere, håndbøker, handlingsplan fra regjeringen, rikspolitiske retningslinjer, lover og forskrifter for følgende områder: Barn og unge, estetikk, universell utforming, grønnstruktur, naturmangfold, samfunnssikkerhet, støy, forurensning, kartfremstilling, klima og energi. Kommentar: Vedrørende medvirkning vises det til avsnittet (4) over. Estetikkbestemmelser og krav til universell utforming inngår i bestemmelsene. Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger er gjennomgått over (3.7). For øvrig er forprosjekt og reguleringsplan utarbeidet i samråd med kommunen, og på bakgrunn av skolens programutredning. 2. Fredrikstad kommune, Brannforebyggende avdeling (Brannsjefen), datert : Viser til teknisk forskrift (TEK) samt brann- og eksplosjonsvernloven. Har krav til vannforsyning innendørs og utendørs, samt kjøreveier (10 tonns akseltrykk). Kommentar: Det legges til grunn at lover og forskrifter overholdes i byggesaken, og at vegen har tilstrekkelig bærelag for å tåle brannbiler. 3. Østfold fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen, datert : Viser til at planarbeidet må forholde seg til gjeldende fylkesplan. Viktige tema i planarbeidet: Formål og grad av utnytting Risiko og sårbarhet Jordvern Trafikkforhold Kollektivtrafikk Leke- og uteoppholdsarealer (medvirkning barn og unge) Estetikk og byggeskikk Friluftsinteressene Grønnstruktur Hensyn til natur- og landskapsverdier Universell utforming Grunnforhold Flomfare Forutsetter at kart og bestemmelser utarbeides i samsvar med Miljøverndepartementets veiledningsmateriell, og at det utarbeides planbeskrivelse. Saken har vært forelagt Fylkeskonservatoren som uttaler at det ikke er kjent automatisk fredete kulturminner som har behov for særlig vern. Ber om å få inn sin standard-formulering ved eventuelle funn under anleggsarbeidene. Kommentar: Temaene er vurdert og hensyntatt i planutformingen. Planen er utformet i tråd med ny standard, og denne planbeskrivelsen vil følge planen. Fylkeskonservatorens standardformulering ved eventuelle funn under anleggsarbeidene er tatt inn i bestemmelsene ( 2.4.1). Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.17

18 4. Borg Buss, datert : Ser behov for av-/ påstigningsplasser til 5 busser samtidig (beskyttet fra annen trafikk). Vektlegger universell utforming av holdeplassene. Kommentar: Det er lagt inn vegareal og oppstillingsområde for buss foran skolens inngang. I tillegg er det lagt inn tosidige busslommer i Borgeveien (i alt 3 stk), med tilhørende gangvegsystem frem til inngang/ skolen. Slik sett kan man håndtere 5 busser samtidig. Det gjøres oppmerksom på at busser som kommer østfra ikke kan vende inne på skolens område. 5. Fortum, datert : Har ikke nett i denne delen av Fredrikstad. Viser til Fredrikstad Energinett AS. Kommentar: Fredrikstad Energinett AS er varslet, og har gitt uttalelse (se pkt. 8). 6. Morten Hagen, Dr. Ellertsvei 26, 1653 Sellebakk, e-post : Er far til to barn på skolen og beboer på Sellebakk. Uttaler seg som privatperson ettersom den altoverveiende del av miljøet rundt skolen har store forventninger til den nye skolebygningen. Er opprørt over manglende vedlikehold og senere tids nybygg. Viser til at for 45 år siden ble en av landets første ungdomsskoler innviet. Mener eksisterende skole burde rehabiliteres og tilbakeføres, og synes ikke noe om det nye forslaget (herunder også uteområdene/ klima). Kommentar: Pedagogikk/ læreplaner, samt bygningsmessige krav (sikkerhet/ brann, universell utforming, energiøkonomisering og drift etc) er endret i forhold til hvordan det var for 45 år siden. I praksis kan det slik sett være en utfordring å tilpasse eldre bygninger til dagens krav. Det blir en samlet avveining der hensynet til bygningsvern må vurderes i forhold til læremiljø, teknisk standard, økonomi og drift, krav til plass, sikkerhet og tilgjengelighet. Overordnet mål må være å få et godt og funksjonelt læringsmiljø i en robust bygningsmasse, hvor både barn, ungdom og lærere trives. Det er krav til estetikk innen planlegging og prosjektering, og det er viktig at det offentlige går foran med et godt eksempel i så henseende. 7. Statens vegvesen, datert : Påpeker at bebyggelsen mellom skolen og Roald Amundsens vei inngår i reguleringsplan nr.257 Gnr 610 bnr 1 Kjølberg, eldreboliger, vedtatt 21.januar Fylkesveg 113 Borgeveien har trafikkmengde på kjt/døgn (ÅDT) med tungtrafikkandel på 5%. Fartsgrense 40 km/t, med 3 fartshumper. Støy må utredes etter T-1442, og eventuelle tiltak må tas med. Eksisterende busslomme er ikke tilfredsstillende, og det må reguleres ny (Håndbok 17, fig B 8). Fortauet mellom parkeringsplassen og Borgarveien vurderes erstattet med adskilt gang- og sykkelveg. De 3 eksisterende avkjørsler bør reduseres til 2, og utformes som kryss (hb17, kap C.3.4.1). Frisiktsoner med bestemmelse. Trafikksikker planlegging av adkomst, parkering, henting/levering med bil (drop-soner) og buss. Vurdere snarveier for gang/ sykkel. Universell utforming. Bestemmelse om at SVØ skal godkjenne byggetiltak som berører Borgeveien. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.18

19 Kommentar: Det er lagt inn vegareal og oppstillingsområde for buss og av-/ påstigning foran skolens inngang. I tillegg er det lagt inn tosidige busslommer i Borgeveien, med tilhørende gangvegsystem frem til inngang/ skolen. Det er gitt egen bestemmelse vedrørende støy ( 2.2.1), og for øvrig vises det til ROS-analyse og støyrapport som følger reguleringsplanen som vedlegg. De 3 avkjørslene til skolen er for så vidt reduser til to den tredje (mot øst) er økonomiinngang. Dette er gjort for å separere ulik trafikk. SVØs opplysninger, råd og krav er hensyntatt/ vurdert ved planens utforming. Frisiktsoner ligger i trafikkområder, slik at det ikke er behov for bestemmelse vedrørende sikthinder over 0,5m. 8. Fredrikstad Energinett AS, datert : Ønsker å bli skriftlig orientert i det videre reguleringsarbeide. Vedlegger kart med nettstasjon og høyspent kabeltrase. Planbeskrivelse Borge ungdomsskole, PlanID s.19

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 Alliance arkitekter as Norconsult as FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:19.05.2009 revidert 08.07.2011 MØLLENDALSBAKKEN NÆRINGSPARK BERGEN KOMMUNE Bergenhus, Årstad, Møllendalsbakken 6,7,9,10 og 11

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

STAU P, GN R. 1, BNR. 1

STAU P, GN R. 1, BNR. 1 Oppdragsgiver Levanger kommune Rapporttype Planbeskrivelse 10.10.2013 PLANBESKRI VELSE TI L OMRÅD EREGULERI N G FOR STAU P, GN R. 1, BNR. 1 STAU P, GNR. 1, BNR. 1 3 (57) OM RÅD EREGULERIN G FOR STAU P,

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.02.2015 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02, - 04.11.2011

Detaljer