INNHOLD INNLEDNING OG HOVEDTALL INNLEDNING OG HOVEDTALL ET HISTORISK ÅR FOR LEASPLAN NORGE 5 MARKEDSFORHOLD 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD INNLEDNING OG HOVEDTALL INNLEDNING OG HOVEDTALL 3 2001 ET HISTORISK ÅR FOR LEASPLAN NORGE 5 MARKEDSFORHOLD 6"

Transkript

1 2001

2 INNHOLD INNLEDNING OG HOVEDTALL INNLEDNING OG HOVEDTALL ET HISTORISK ÅR FOR LEASPLAN NORGE 5 MARKEDSFORHOLD 6 INTERNASJONALE FORHOLD OG DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I NORGE 7 BILSENTERET OG LEASEPLANS BRUKTBILVIRKSOMHET 9 LEASEPLAN I SKANDINAVIA 10 ORGANISASJON OG MILJØ 11 RAMMEVILKÅR OG KRAV TIL FORUTSIGBARHET 13 RISIKOPROFIL OG RISIKOSTYRING 14 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 17 LeasePlan Norge AS er et heleiet datterselskap av ABN AMRO Lease Holding N.V. (AALH) med hovedkontor utenfor Amsterdam. AALH eies igjen av ABN AMRO Bank, som er en av verdens største banker. AALH er representert med et LeasePlan-selskap i de fleste europeiske land, samt i USA, New Zealand, Australia, Brasil, Sør-Afrika og India. Gruppen er ledende i verden innen biladministrasjon og administrerer 1,2 millioner biler på verdensbasis. LeasePlan Norge er et spesialselskap for administrasjon, drift og finansiering av bilflåter til næringslivet og offentlig sektor. Selskapets slagord Bedre kontroll, bedre tid, lavere kostnader reflekterer hva bedrifter og institusjoner kan forvente å oppnå ved å benytte selskapets tjenester. Selskapets virksomhet er landsdekkende, og med biler på veien er LeasePlan markedsleder i Norge. UTSIKTENE FREMOVER 19 SELSKAPETS TILLITSVALGTE 20 REGNSKAP RESULTATREGNSKAP 22 BALANSE 23 LeasePlan Norge AS Renteinntekter Resultat før skatt Eiendeler Egenkapital Antall ansatte REGNSKAPSPRINSIPPER 25 NOTER 26 KONTANTSTRØMANALYSE 34 REVISJONSBERETNING 35 3

3 2001 ET HISTORISK ÅR FOR LEASEPLAN NORGE I årsberetningen for 2000 omtalte vi den økte interessen fra offentlig sektor for å vurdere bortsetting av bilanskaffelser og selve bilholdet. Vi nevnte også i den forbindelse samarbeidet mellom Hærens Forsyningskommando og LeasePlan om et pilotprosjekt som omfattet ca. 250 av Forsvarets kjøretøyer. Felles for dette prosjektet og interessen fra andre institusjoner var behovet for store omstillinger og nødvendigheten av betydelige kostnadsreduksjoner, det vil si krav om effektiv utnyttelse av egne og samfunnets ressurser. Etter grundig evaluering av pilotprosjektet besluttet Hærens Forsyningskommando å legge ut på anbud operasjonell leasing og administrasjon av ca kjøretøy i Forsvaret. Samtidig besluttet også Posten Norge BA å gå over fra kjøregodtgjørelsesordninger for postomdeling til å lease hensiktsmessige kjøretøy. Anbudsinvitasjonen omfattet i første omgang ca biler, samt senere administrasjon av ytterligere ca kjøretøy. Også Bravida Norge ASA, som har en av de største private bilflåtene i landet med ca kjøretøy, ønsket tilbud på LeasePlans operasjonelle billeasing- og biladministrasjonsløsninger. Hver og en representerte de tre omtalte virksomheter de største anbud som noen gang er lagt ut i Norge på bilområdet, og det er med stolthet og en stor grad av ydmykhet vi kan konstatere at alle tre aktørene valgte LeasePlan Norge som sin samarbeidspartner. Avtalene med Posten, Forsvaret og Bravida gjorde 2001 til et historisk år for selskapet. Men også en meget god tilgang av andre kunder, som i nytegning representerte et større 2001-volum enn de tre omtalte kundene, bidro sterkt til at året ble historisk også på andre områder med nye rekorder over hele linjen: Den bokførte verdien av leasingporteføljen økte med 55,6% og passerte for første gang 2 milliarder kr. Antall kontrakter/biler i porteføljen økte med 62,2%. Tilsammen nye biler ble innkjøpt til en samlet verdi av vel 1,3 milliarder kr. Selskapets posisjon som markedsleder ble betydelig styrket. Antall ansatte økte med vel 30% til 72 heltidsansatte ved årets slutt. Sterk effektivitetsforbedring. Resultatet av ordinær drift ble mer enn fordoblet. Nettoresultatet etter skattekostnad økte med nesten 145%. Styret takker alle ansatte for en helhjertet innsats som gjorde det mulig å starte flere tusen biler under sterkt tidspress og med de oppnådde resultater. 5

4 MARKEDSFORHOLD INTERNASJONALE FORHOLD OG DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I NORGE Personbilsalget (antall nyregistreringer) Antall kontrakter Nybilsalget av personbiler i Norge gikk ned med totalt registrerte enheter eller 5,6% i 2001 i forhold til Totalsalget ble biler som er det laveste nybilsalg siden Næringssalget økte med vel 5%, mens privatsalget sank med drøyt 12%. Næringssalgets andel av totalsalget økte således fra 38,2% i 2000 til 42,6% i Salget av lette varebiler (klasse 1 og 2) økte med enheter eller med 13% i forhold til Hovedårsaken til økningen antas å være et stort uttak av nye varebiler til Posten i Antall bruktimporterte personbiler nådde enheter i 2001, en liten nedgang på 1,6%. Bruktimportandelen i % av antall nyregistrerte personbiler økte imidlertid fra 29,3% i 2000 til 30,5% i Personbilbestanden holder seg relativt stabilt på et nivå i underkant av 1,9 millioner enheter. Finansieringsselskapene har totalt sett hatt en økning i nytegning av leasede kjøretøyer i 2001 på 26,9 % sammenlignet med året før, mens LeasePlan hadde en sammenlignbar økning på 136 %. Året 2001 har vært preget av lavkonjunktur både i USA og store deler av Europa, mens norsk økonomi har klart seg langt bedre. Terroranslagene mot USA den 11.september forsterket nedgangstendensene internasjonalt og påvirket også deler av norsk næringsliv. Særlig ble reiselivsbransjen, lufttrafikken og tilknyttede bransjer rammet, men man så også tegn til forverring i norsk økonomi med stigende arbeidsledighet, redusert vekst i detaljomsetning og privat forbruk, synkende eksportpriser og volumer og betydelig usikkerhet om fremtiden som kom til uttrykk i konjunkturbarometeret. Mot slutten av året ser det imidlertid ut til at trenden er i ferd med å snu og at norsk økonomi opplever vekstimpulser igjen. Norges Bank reduserte styringsrenten i desember med 0,5%-poeng, kredittveksten til husholdningene er høy og stigende, detaljomsetningen, varekonsumet og vareeksporten er i ferd med å ta seg opp og det er forventet høyere oljeinvesteringer. Prisveksten forventes også å bli moderat neste år. Aktivitetsnivået i næringslivet og forventningene til fremtiden er viktige forhold som påvirker LeasePlan og billeasingbransjen. En undersøkelse foretatt av Gjensidige Nor og publisert i Aftenposten viser at fremtidsoptimismen er stor blant norske bedriftsledere. Over halvparten av bedriftslederne som ble kontaktet gir uttrykk for at både omsetning og lønnsomheten blir bedre i 2002 enn i Det ser således ut til at norsk økonomi har kommet seg bemerkelsesverdig hurtig etter 11.september. Men det er fortsatt usikkert om konjunkturbunnen er nådd i USA. Et eventuelt omslag i USA vil trolig forplante seg til Europa, men der vil omslaget komme senere. Også når det gjelder norske forhold er det grunn til en viss nøkternhet. Vi ser stadig eksempler på at bedrifter og institusjoner må gjennom omstillinger og varsler nedbemanninger, men likevel kan det være grunnlag for en forsiktig optimisme Totalt sett opplevde LeasePlan det beste salgsår noensinne og netto porteføljevekst i antall kontrakter var på 62,2%. Porteføljen av finansierte og/eller administrerte biler økte fra kontrakter i 2000 til i Økningen i porteføljeverdien utgjorde 728 mill. kr. eller 55,6%

5 BILSENTERET OG LEASEPLANS BRUKTBILVIRKSOMHET LeasePlans operasjonelle bilsenter i Oslo ble etablert i 1998 som en konsekvens av beslutningen om at selskapet selv skulle ta objektsrisikoen på leasede biler og forestå den praktiske bilhåndteringen ved tilbakelevering. På grunn av økt aktivitetsnivå ble kontordelen ombygget i 2001 for å kunne ta i mot nødvendig bemanningsøkning samtidig som avviklingsavdelingen flyttet fra hovedkontoret i Brynsengveien. Ved årets slutt var det 7 fulltidsansatte ved bilsenteret, samt en vikar. For å møte volumutfordringen fremover ble det i 2001 gjennomført et omfattende prosjekt som munnet ut i klare forslag og anbefalinger til fremtidig organisering av bruktbilvirksomheten, valg av målgrupper og distribusjonskanaler, virkemiddelbruk, ressursbehov m.m. En rekke av forslagene vil bli gjennomført i Resultatet av bruktbilvirksomheten har siden etableringen vært meget tilfredsstillende, og fra og med 2002 vil også våre kunder få glede av en gevinstdeling dersom de positive resultatene fortsetter. Dersom det skulle oppstå tap ved salg av bruktbilene, er det selskapets risiko. Bilsenterets hovedaktiviteter består i håndtering av tidligavviklinger, ta i mot leasingbiler ved avsluttet leieperiode, besørge nøytral påkostvurdering og profesjonell bilpleie og selvfølgelig omsette de brukte bilene. I 2001 omsatte selskapet bruktbiler, en økning på hele 118 % i forhold til året før. Selskapets sterke nytegningsvekst tilsier at bruktbilvolumet vil øke også i årene som kommer. Dette gjør LeasePlan til en av de største bruktbilaktører i Norge. 9

6 LEASEPLAN I SKANDINAVIA ORGANISASJON OG MILJØ LeasePlan Norge har søsterselskaper både i Danmark, Finland og Sverige. Alle selskapene er heleide datterselskaper av ABN AMRO Lease Holding N.V. og tilbyr nordiske løsninger basert på det samme, unike konsept. Dessuten er det tett samarbeid mellom selskapene, korte beslutningslinjer og et enkelt avtaleforhold i forbindelse med etablering av nordiske løsninger. De fire LeasePlan-selskapene oppnådde sterke resultater i 2001 med en økning i antall administrerte og/eller finansierte biler fra enheter i 2000 til enheter i 2001, en vekst på 56,4%. Bokført porteføljevekst var 55,4% og samlet portefølje passerte for første gang 5 milliarder norske kroner. Den positive utviklingen gjør LeasePlan til den ledende aktør i Skandinavia innenfor operasjonell billeasing og biladministrasjon. I løpet av året er det gjennomført organisasjonsmessige endringer med utstrakt bruk av team både på kundesiden og på den tekniske siden. Kontorlokalene er bygget om for å kunne samle teamene i hensiktsmessige teamrom. Formålet med endringene er å bedre tilgjengeligheten og servicegraden, oppnå hurtigere og mer effektiv læring når erfarne medarbeidere sitter sammen med nye kolleger ved samme teambord, bedre kommunikasjonen og oppnå kortere beslutningsveier. Sterk vekst med mange nye medarbeidere setter store krav til opplæring på alle nivåer og til kontinuerlig utvikling både av enkeltpersoner og organisasjonen. Opplæring er ett av de fokuserte områder som vil bli prioritert også i tiden fremover. Selskapet gjennomfører regelmessige medarbeidertilfredshetsundersøkelser, så også i Formålet med slike undersøkelser er å kartlegge "temperaturen" i selskapet, sterke og svake sider, herunder identifisering av forbedringsområder m.m. Totalresultatet var oppmuntrende med en score noe over de høye nivåene fra tidligere undersøkelser. nødvendig å iverksette spesielle tiltak av betydning for å sikre arbeidsmiljøet utover det løpende arbeid med tilhørende forslag som er et resultat av HMS- og AMU-opplegget. Sykefraværet i 2001 var 689 dager, hvilket tilsvarer 4,6% av totalt antall arbeidsdager. Dette er en betydelig økning fra fjorårets 2,2%. Økningen skyldes at selskapet for første gang har hatt langtidssykefravær på over 8 uker. Korttidssykefraværet (1-3 dager) har kun økt fra 0,9% til 1,1%. Totalt sett er sykefraværet i selskapet lavere enn gjennomsnittet for finansnæringen. Det har hverken oppstått personskader eller materielle skader i Selskapet har bedriftshelseordning for alle ansatte med regelmessig innkalling. Selskapets virksomhet forurenser ikke direkte det ytre miljø. Det har i 2001 gjennomsnittlig vært 65 fast ansatte i LeasePlan. Selskapet har et internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Som også medarbeidertilfredshetsundersøkelsen viser er arbeidsmiljøet i selskapet godt. Det har ikke vært 10 11

7 RAMMEVILKÅR OG KRAV TIL FORUTSIGBARHET Det er få bransjer og områder som er gjenstand for så hyppige endringer, avgifts- og skatteskjerpelser som bilbransjen, bilfinansieringssektoren og alle som er avhengige av firmabil eller mottar kjøregodtgjørelse for å benytte egen bil i tjeneste (bilbrukerne). Noen eksempler på vedtak fra de to siste årene er omtalt nedenfor. Etter forslag i revidert nasjonalbudsjett for 2000, fremlagt i begynnelsen av oktober 2000, ble det vedtatt å redusere saldoavskrivningssatsene med 5%-poeng både for person-, vare- og lastebiler. Vedtaket ble gitt tilbakevirkende kraft for hele år Forslag til omlegging av bilavgiftene fra en engangsavgift ved innførsel til en sisteledds registreringsavgift ble foreslått innført fra 1.juli Forslaget var dårlig forberedt, bar preg av hastverksarbeid og manglende konsekvensutredninger. Etter en høringsrunde med kort svarfrist ble iverksettelsestidspunktet først utsatt til 1.januar 2001 og senere til 1.april 2001 etter at de mest åpenbare urimelighetene var luket bort. LeasePlan deltok aktivt i hørings- og påvirkningsarbeidet som til slutt resulterte i en akseptabel løsning. I nasjonalbudsjettet for 2002, fremlagt i oktober 2001, foreslo Stoltenberg-regjeringen å skjerpe beskatningen for privat bruk av arbeidsgivers bil (firmabilbeskatningen), samt en innstramming i beskatningen av kjøregodtgjørelser. Innføring av arbeidsgiveravgift på kjøregodtgjørelse fra første km. og med et annet beregningsgrunnlag enn for skattetrekk, vil påføre næringslivet betydelig merarbeid og økte kostnader, samt gi arbeidstakerne økt skatt. Forslaget bar preg av gale forutsetninger, feilberegninger og vilkårligheter, og LeasePlan nedla et betydelig arbeid i et forsøk på å få omgjort forslaget. Noe overraskende opprettholdt Bondevik-regjeringen Arbeiderparti-regjeringens forslag om betydelige skatteskjerpelser, et forslag som ble tiltrådt av Stortinget med iverksettelsesdato 1.januar Ovennevnte saker er eksempler på vedtak som enten er gitt tilbakevirkende kraft, er mangelfullt utredet eller som ikke har vært på høring overhodet. Hensynet til forutsigbarhet kan ikke sies å være ivaretatt hverken i disse sakene eller i mange andre skatte- og avgiftssaker som har tilknytning til bil, bilfinansiering og bilbruk. Av hensyn til næringslivet og den enkelte skatteyter må det kunne stilles krav til de politiske myndigheter og til Stortings-politikerne at forslag til vedtak, som berører mange tusen bedrifter og flere hundre tusen skatteytere, blir forberedt grundigere, at det foreligger konsekvensutredninger og at forslag sendes på høring med fornuftige tidsfrister. LeasePlan Norge vil fortsatt engasjere seg sterkt for å påvirke myndighetene med saklig informasjon, både i egen regi og i samarbeid med Finansieringsselskapenes Forening og andre institusjoner, for å få fjernet urimeligheter og bedret rammevilkårene. 13

8 RISIKOPROFIL OG RISIKOSTYRING LeasePlans virksomhet er naturlig nok forbundet med risiko på flere områder. Når det gjelder innlånsrisiko, finansierer selskapet seg tilnærmet 100% gjennom ABN AMRO Lease Holdings internasjonale Treasury avdeling. Selskapets innlån er sikret gjennom en avtale med eier. Denne avtalen sikrer også finansieringen av selskapets forventede vekst i Det foreligger ingen valutarisiko, siden selskapet kun finansierer seg i norske kroner. Når det gjelder utlånporteføljen, er utlånene i hovedsak marginbasert og referanserente er 3 måneders NIBOR med kvartalsvis renteregulering. Man har derfor ubetydelig renterisiko forbundet med bevegelser i rentemarkedet. Selskapet har klare retningslinjer for å unngå betydelig rente-/marginrisiko på totalt nivå, gjennom å matche innlån og utlån innenfor et belte på +/- 5%. LeasePlan satser bevisst på en lav risikoprofil gjennom selektivt å bearbeide kun mellomstore og større bedrifter med god soliditet. Kredittgodkjenning skjer gjennom en intern kredittkomite som også foretar tett oppfølging av utsatte engasjementer. Porteføljen har tidligere vært klassifisert i 3 risikokategorier; lav, middels og høy risiko. I 2001 innførte selskapet et nytt risikoklassifiseringssystem i samarbeid med Dun & Bradstreet, et system som skal benyttes av alle LeasePlan-selskaper i ABN AMRO Lease-gruppen. De tre viktigste kriteriene som er avgjørende for kredittscoren er egenkapital/soliditet, antall år bedriften har vært i virksomhet og betalingshistorikk. Kredittscore-skalaen og porteføljens fordeling pr. risikoklasse er som følger pr : Så langt det har vært mulig har man under kredittbehandlingen bestrebet seg på å ikke endre kredittrisikoprofilen gjennom året, selv om klassifiseringen er forskjellig i de to systemene. Når det gjelder risikoen knyttet til selskapets utlån/ leasingportefølje, fremgår det gjennomsnittlige forventede tap for de siste årene av oversikten nedenfor sammenholdt med de faktiske nettotap i de respektive regnskapsår Forventede tap 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Faktiske tap 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,05 0,01 Forventede og faktiske tap er angitt i % av utlånsporteføljen ved årets slutt. Forventede tap angir et langsiktig gjennomsnittlig maksimumsnivå som det gjøres avsetninger for. Risikoklasse (score) Betegnelse Porteføljefordeling (%) 100 Liten eller ingen risiko 8,8% Akseptabel risiko 77,3% Økt risiko 3,4% 0 10 Høy risiko 0,1% Det nye klassifiseringssystemet er benyttet på alle nye kredittsaker i Løpende kreditter/utlån gjøres til gjenstand for fornyet behandling i kredittkomiteen årlig eller oftere ved behov. I en overgangsperiode vil man således forholde seg til to systemer inntil alle engasjementer er blitt fornyet og vurdert etter det nye risikoklassifiseringssystemet. Porteføljefordelingen (bokførte verdier) refererer seg således til den del av porteføljen som er risikoklassifisert etter det nye systemet. Prisingen av utlånene er i stor grad basert på kundestørrelse (antall biler og investeringsbeløp), valg av produkt og produktinnhold og konkurransesituasjonen. Gjennom selskapets selektive satsning på mellomstore og større bedrifter med god soliditet er det i praksis vanskelig å prisdifferensiere utlånene ut fra risiko. Ved å garantere restverdier i egen regi påtar selskapet seg en objektsrisiko som tidligere ble avdekket gjennom restverdigarantier fra bilforhandlere. Selskapet har en egen restverdikomite bestående av medlemmer med inngående kjennskap til det norske bruktbilmarkedet. Komiteen vurderer regelmessig restverdinivåene, foretar justeringer og fastsetter restverdier for nye modeller. I LeasePlan-gruppen har det i mer enn 35 år blitt praktisert egengaranterte restverdier. Både lokalt og i gruppen har man derfor spesialkompetanse for å håndtere objektsrisikoen. Selskapet påtar seg ingen finansiell risiko i tilknytning til det nye bilforsikringsproduktet som ble introdusert i

9 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Selskapets årsresultat ble 21,425 millioner kroner i 2001 som representerer en resultatfremgang på 12,666 millioner kroner eller nesten 145% i forhold til Fremgangen skyldes i hovedsak sterk nytegningsvekst og betydelig produktivitetsøkning Nettoresultat Uspesifiserte tapsavsetninger utgjør pr. utgangen av ,15 millioner kroner. Dette utgjør 0,25% av utlånsporteføljen og gjenspeiler et nivå som anses å være tilstrekkelig til å dekke årlige forventede tap. I tillegg kommer 0,4 millioner kroner i spesifiserte tapsavsetninger. Regnskapet er godskrevet med 0,24 millioner kroner som er innkommet på tidligere avskrevne fordringer. Under henvisning til de historiske erfaringer i selskapet, anser styret de samlede tapsavsetninger forsvarlige. Årsoverskuddet etter skatt ble kr i Styret foreslår at årets resultat tilføres annen egenkapital. 17

10 UTSIKTENE FREMOVER Styret er ikke kjent med at det har inntruffet forhold av betydning for selskapets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt. I årsregnskapet er forutsetning om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Honorar til styrende organer og revisor er spesifisert i note 7. Kapitalutvidelse Sterk porteføljevekst gjorde det nødvendig å gjennomføre en kapitalutvidelse høsten 2001 etter forutgående godkjennelse av Kredittilsynet. Aksjekapitalen ble forhøyet fra 46 til 56 millioner kroner gjennom en rettet emisjon mot eneeier samtidig som det ble tatt opp et nytt evigvarende ansvarlig lån på 25 millioner kroner fra eier. Kapitaldekningen utgjør 11,5% av den risikovektede balansen hensyntatt årsresultatet for Myndighetenes minimumskrav er 8%. I medhold av Forskrift av 23.april 1997 nr kan samlet engasjement med en enkelt kunde ikke overstige et beløp tilsvarende 25% av selskapets ansvarlige kapital. Selskapet har søkt om varig dispensasjon fra denne bestemmelsen med hjemmel i finansieringsvirksomhetslovens 1-3 annet ledd på bakgrunn av at selskapets hovedvirksomhet (operasjonell leasing) isolert sett ikke omfattes av finansieringsvirksomhetsloven. Selskapet arbeider på denne bakgrunn med en avklaring av spørsmålet om det foreligger en konsesjonsplikt m.m. for virksomheten, slik denne nå drives. Styret forventer en viss vekst i personbilsalget i 2002 på bakgrunn av lave nyregistreringstall i de to foregående år og de vekstimpulser for norsk økonomi vi ser konturene av ved inngangen til Dersom forventningene om et høyere aktivitetsnivå i næringslivet slår til, vil det kunne påvirke etterspørselen etter selskapets produkter og tjenester i positiv retning. Likeledes er det lagt et godt grunnlag for videre vekst gjennom de avtaler selskapet inngikk i 2001 med store aktører innen privat og offentlig sektor. Styret forventer at den positive resultatutviklingen vil fortsette også i 2002 dersom det ikke inntreffer uforutsette begivenheter som man var vitne til i september Oslo, 31.desember mars 2002 Peter Verkuyl styreformann Vahid Daemi Hugo Levecke Kapitaldekning Etter den gjennomførte kapitalutvidelsen er selskapets aksjekapital 56 millioner kroner. Knut Brundtland Samtlige aksjer eies av ABN AMRO Lease Holding N.V. Ved årets utgang utgjør selskapets kjernekapital 115 millioner kroner og sum ansvarlig kapital 170 millioner kroner inklusive evigvarende ansvarlige lån på tilsammen 55 millioner kroner. Odd Ljosland Anders Ree-Pedersen adm.direktør 18 19

11 SELSKAPETS TILLITSVALGTE REGNSKAP 2001 Styret Peter Verkuyl (formann) Knut Brundtland (nestformann) Hugo Levecke Vahid Daemi Odd Ljosland Anders Ree-Pedersen Representantskapet Odd Seim-Haugen (formann) Yngvar Paus Bengt Erik Werner Kontrollkomiteen Pål Sveinsson (formann) Terje Namtvedt Thore H. Steinrem Svein Helle (varamann) Revisor John Haukland, KPMG Selskapets adminstrasjon Anders Ree-Pedersen, adm.direktør Gunn Grøndahl, finansdirektør Bengt Erik Werner, markedsdirektør Rune Gjerstad, OP-direktør Anders Jørgensen, IT-direktør 20 21

12 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER LeasePlan Norge AS Note Renteinntekter og lignende inntekter Renter av innskudd i / utlån til finansinstitusjoner Leiefinansiering Andre inntekter Sum renteinntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lign. kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter på ansvarlig lånekapital Andre rente- og innlånskostnader Sum rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter Andre driftskostnader Lønn, honorarer og andre personalkostnader 3, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v. Tap på utlån/endring i uspesifiserte tapsavsetninger Gevinst ved avgang Gevinst ved avgang Resultat av ordinær drift Eiendeler Note Kontanter, fordringer på sentralbanker Kontanter, fordringer på sentralbanker 5 5 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån/fordr. på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid Utlån/fordr. på kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid 1, Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kundefordringer Leiefinansieringsavtaler 1, Nedbetalingslån Sum utlån til og fordringer på kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Sum tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Opptjente ikke-betalte inntekter og forskuddsbetalte kostnader Sum eiendeler Resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat Skattekostnad Resultat for regnskapsåret Disponering av overskudd Overført til annen egenkapital

13 BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL REGNSKAPSPRINSIPPER Beløp i kr 1 000,- Gjeld og egenkapital Note Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra finansinstitusjoner uten avtalt løpetid Lån og innskudd fra finansinstitusjoner med avtalt løpetid 5, Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 0 0 Sum innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Påløpte ikke-forfalte kostnader og innbetalte ikke-opptjente inntekter Avsetning til forpliktelser og kostnader Langsiktig pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital 5, Sum gjeld Egenkapital Aksjekapital ( aksjer á kr 100,-) Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Oslo, 31. desember mars 2002 Peter Verkuyl Hugo Levecke Vahid Daemi Styreformann Generelle prinsipper Årsregnskapet er avlagt i samsvar med aksjelov, god regnskapsskikk og i samsvar med Kredittilsynets forskrifter for finansieringsselskaper. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om transaksjonsprinsippet, sammenstilling, historisk kost, sammenlignbarhet, kongruens, fortsatt drift og forsiktighet. Omløpsmidler er bokført til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Periodisering av leiefinansieringsinntekter og rentekostnader Renter og gebyrer inntektsføres når de er opptjent, og rentekostnader sammenstilles med opptjent inntekt når de er påløpt. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte kostnader føres som gjeld i balansen. Andre inntekter Dette er hovedsaklig administrasjonshonorarer for selskapets administrasjon av bilflåter. Administrasjonshonorarer inntektsføres når de er opptjent. Gebyrer som belastes kunden ved opprettelse av leasingavtalen overstiger ikke kostnaden ved opprettelse av leasingavtalen, og inntektsføres derfor direkte. Det tas ingen andre provisjoner. Leiefinansieringsavtaler Ordinære avskrivninger foretas lineært mot brutto leieinntekt, og derav fremkommer netto renteinntekter i resultatregnskapet. Forskuddsleie føres i sin helhet mot leiefinansieringsavtalen. Vurderingsprinsipper leiefinansieringsavtaler, misligholdte lån og tap Leiefinansieringsgrunnlaget er vurdert til kostpris med fradrag av avskrivninger. Avskrivningsgrunnlaget beregnes ut fra anskaffelseskost redusert med estimert bruktverdi ved avtaleutløp, og differansen avskrives lineært over leiefinansieringsavtalens lengde. Leiefinansieringsavtalen består av kontrakter som i det vesentlige har en løpetid på 3 år. Spesifiserte tap Det foretas spesifiserte tapsavsetninger for leiefinansieringsavtaler som vurderes som tapsutsatt eller misligholdt. Tapsavsetning settes til differansen mellom leiefinansieringsavtalens pålydende med fradrag av sikkerheten som er knyttet til den enkelte leiefinansieringsavtale. I tillegg vurderes kundens betalingsevne. Tapsavsetningen reduserer selskapets totalportefølje. Et engasjement anses misligholdt ved 3 eller flere ubetalte terminbeløp (90 dager) dersom det ikke foreligger avtale om nedbetaling av ubetalt saldo. Ved konstatert mislighold kreves gjenstanden tilbakelevert og inntektsføringen stoppes. Engasjementet blir deretter avviklet, herunder avregning av forfalte, ubetalte leasingleier, gebyrer o l. Sikkerhet som er knyttet til leiefinansieringsavtalen, vurderes til virkelig verdi med fradrag for salgskostnader. Tap bokføres ved inntrådt konkurs, stadfestet akkord eller utleggsforretning hvor intet er å inndrive, og da foretas avsetning til spesifisert tap. Uspesifiserte tap Basert på erfaringer avsettes et beløp til uspesifiserte tapsavsetninger for mulig fremtidige tap. Det er avsatt 0,25% av samlet portefølje til uspesifiserte tap. Tapsavsetningen reduserer selskapets totalte portefølje. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er i regnskapet oppført til anskaffelseskost med fradrag for ordinære avskrivninger. Lineære avskrivninger foretas over driftsmidlenes økonomiske levetid Årets avskrivninger er belastet resultatregnskapet. Ansvarlig lånekapital Dette er evigvarende lån fra eneaksjonær som står tilbake for all annen gjeld, og som etter godkjennelse fra. Kredittilsynet inngår som en del av selskapets ansvarlige kapital ved beregning av kapitaldekningen. Utsatt skatt Utsatt skatt i balansen avsettes på basis av forskjeller mellom bokførte og skattemessige verdier. Avsetningen inkluderer alle typer forskjeller og beregnes uten neddiskontering. Ved beregning av utsatt skattegjeld gjøres det fradrag for verdien av fremførbare underskudd. I resultatregnskapet fremkommer skattekostnaden som summen av betalbar skatt og endring i utsatt skattegjeld. Pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse beregnes og medtas i balansen. Netto pensjonsforpliktelse fremkommer som differansen mellom brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler. Endring i estimat ut over korridor amortiseres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Årets pensjonskostnad føres under posten "Lønn, honorarer og andre personalkostnader" i resultatregnskapet. Prinsipper for behandling av gjeld Gjeld er medtatt til nominell pålydende verdi. 24 Knut Brundtland Odd Ljosland Anders Ree-Pedersen Adm direktør 25

14 NOTER NOTER Note nr. 1 Leasinggjenstander/egne driftsmidler Leasinggjenstander Egne driftsmidler Anskaffelsesverdi Tilgang Avgang Anskaffelsesverdi Akkumulert avskrivning Bokført verdi Årets avskrivning Tilgang/avgang () Leasing-gjenstander - tilgang avgang Øvrige driftsmidler - tilgang avgang Selskapets egne driftsmidler har økonomisk levetid på 5 år, og samme avskrivningsplan er valgt. Note nr. 2 Spesifikasjon av tap, tapsavsetninger og andre avsetninger Kostnadsføring av tap på utlån: Total avsetning pr Total avsetning Konstaterte tap i perioden Inngang tidligere konstaterte tap -237 Kostnad som fremkommer i resultatregnskapet Spesifiserte tapsavsetninger: konstaterte avsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger: konstaterte 0 + avsetninger Note nr. 3 Pensjoner og pensjonskostnader Pensjoner og pensjonskostnader LeasePlan Norge AS følger Foreløbig Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader. Standarden tar utgangspunkt i nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien av pensjonsmidlene. Periodens pensjonskostnad er bokført i samsvar med foreløbig NRS for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter 42 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Forpliktelse er dekket gjennom forsikringsselskap Utover denne ordningen har selskapet en tilleggspensjon for tidligere administrerende direktør som også behandles som en ytelsesplan. Periodens pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjeningsår Rentekostnader av årets pensjonsforpliktelse Avkastning av pensjonsmidler Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse Nåverdi pensjonsforpliktelse Verdi pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatførte estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Balanseført netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 7,0% Forventet avkastning 8,0% Årlig lønnsvekst 3,0% Årlig G-regulering 3,0% Forventet pensjonsregulering 2,5% Arbeidsgiveravgift 14,1% Korridor 10,0% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlige forutsetninger innen forsikring lagt til grunn

15 NOTER NOTER Note nr. 4 Engasjement etter næringskode Selskapets engasjementer er fordelt etter næring (Statistisk Sentralbyrå's næringskodeindeks.) Engros- og agenturhandel Post- og telekommunikasjoner Bygg og anlegg Forretningsmessig tjenesteyting Industri Produksjon av næringsmidler Totalt Engasjementene er i det vesentligste lokalisert i Østlandsområdet, men selskapet har også noe engasjement i andre deler av landet. Restløpetid på balanseposter pr Forfallstruktur Inntil Fra 1 mnd. Fra 3 mnd. Fra 1 år Over Uten Sum 1 mnd til 3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år forfall Innskudd i andre finansinstitusjoner Utlån Uspesifiserte tapsavsetninger Øvrige eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra finansinstitusjoner Annen gjeld Ansvarlig lån Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Note nr. 5 Lån og innskudd i norske og utenlandske finansinstitusjoner Lån fra norske finansinstitusjoner - uten forfall Lån fra utenlandske finansinstitusjoner, hvilket er et konsernselskap - under 1 måned fra 1 til 3 måneder fra 3 måneder til 1 år 0 - fra 1 år til 5 år ansvarlig lån (evigvarende) med rentejustering hver tredje måned Tidspunktet for endring av rentebetingelser følger ovennevnte intervaller for restløpetiden. Innskudd i andre finansinstitusjoner er innskudd uten fastsatt løpetid. Alle lån er uten valutarisiko. Når det gjelder rentebetingelser på våre innlån, er disse i hovedsak basert på 3 måneders innlån med NIBOR som referanserente. Selskapets utlån er i hovedsak marginbasert, og er derfor uavhengig av rentebevegelser i markedet. Selskapets innlån skjer 3 uker før rentebetingelsen blir gjort gjeldende på utlån, og man har derfor en tre ukers renterisiko. Dersom referanserenten øker med 50 basispunkter utgjør dette kr med bakgrunn i lånebeløpet pr. 31/12. Tilsvarende gevinst gjøres gjeldene dersom referanserenten synker. Gjennomsnittlig innlånkostnad i 2001 er 7,52 %, som er beregnet ut fra rentekostnad delt på gjennomsnittlig innlån. Note nr. 6 Personal lån Personallån utgjorde ved årsskiftet kr ,-. Subsidie-elementet utgjorde kr ,- og gjenspeiles i selskapets fundingkost. Note nr. 7 Vederlag til styrende organer, revisor og lønnskostnader Selskapet har forpliktet seg overfor daglig leder til å gi særskilt vederlag tilsvarende en årslønn ved opphør av ansettelsesforholdet initiert av selskapet. Samlede godtgjørelser i 2001 til kontrollkomiteen er kostnadsført med kr ,-, til representantskapet kr ,- og til styret kr. 0,-. Honorar til revisor er kostnadsført med kr ,-. Følgende ytelser er godtgjort i 2001 til ledende personer: Lønn/bonus Pensjon Annen godtgjørelse Lån Sikkerhets-stillelse Adm.direktør Bolig Ledende personer Bolig Formann kontrollkomité 50 Formann repr.skap 34 Selskapet har gjennomsnittlig hatt 65 fast ansatte i Beløp i kr , Lønnkostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum

16 NOTER NOTER Note nr. 8 Kapitaldekning Kapitaldekningen ved årsskiftet var på 11,5% og således godt innenfor lovens minimumskrav på 8,0%. Kapitaldekningsgraden er beregnet som følger Utlån (leasing, utlån etc.) (Vektet beløp) Fordringer (Vektet beløp) Anleggsmidler (Vektet beløp) Beregningsgrunnlag (Vektet beløp) Aksjekapital (Kjernekapital) Opptjent egenkapital (Kjernekapital) Ansvarlig lånekapital, evigvarende Ansvarlig kapital Kapitaldekningsgrad 11,5% 10,1% Selskapet har kr ,- i garantier fra ABN AMRO Lease Holding N.V. Disse garantiene er medtatt i kapitaldekningsoppgaven, og disse utlånene blir således vektet med 20%. Note nr. 9 Skatt Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Ekstraordinært resultat før skattekostnad 0 0 Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Endring SM avsetning i pensjonspremiefond 0 0 Benyttet fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% 0 0 Godtgjørelse på mottatt utbytte 0 0 Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Korreksjon betalbar skatt tidligere år 0 Brutto endring utsatt skatt Beregnet ref. skatt etter delingsreglene 0 Utsatt skatt på prinsippendringer ført mot EK 0 Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat 0 Skattekostnad ordinært resultat Beregnet ref. skatt etter delingsreglene Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt tidligere år 0 Betalbar skatt på konsernbidrag 0 Sum betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Underskudd til fremføring Sum Konsernbidrag Utsatt skatt/utsatt skattefordel Forskjeller som ikke utlignes: Anleggsmidler 0 Omløpsmidler 0 Gjeld 0 Underskudd til fremføring 0 Sum 0 0 Utsatt skatt/utsatt skattefordel 0 0 Fremføringsperioden for underskudd utløper i Skatt knyttet til poster som er ført direkte mot egenkapitalen: Betalbar skatt Utsatt skatt Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt: Kroner % Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt ,0% Effekt av permanente forskjeller 110 Effekt av ikke balanseutført utsatt skattefordel 0 Skattekostnad i henhold til resultatregnskap

17 NOTER NOTER Note nr. 10 Spesifikasjon av bundne midler 2001 Skattetrekkskonto Kunders depositumskonto 162 Totalt Note nr. 11 Andre driftskostnader Viktige enkeltbeløp fremkommer som følger: Kostnader lokaler Fremmedtjenester Leie maskiner, transportmidler Kontorkostnad Salg & reklamekostnader Note nr Annen gjeld All gjeld er i norske kroner. Viktige enkeltbeløp under annen gjeld fremkommer som følger: Leverandørgjeld Skattetrekk Note nr. 13 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Frie fond/fri egenkapital/ny aksjekapital Egenkapital Samtlige aksjer eies av ABN AMRO Lease Holding N.V. og utgjør aksjer á kr. 100,-. Note nr. 14 Risikoklassifisering Historisk sett har selskapet foretatt en risikoklassifisering basert på kombinasjonen av produkt og målgruppe/type firma således: Produkt Målgruppe/type firma Risiko-gruppe Finansiell billeasing (FL) Mindre bedrifter B - C Biladministrasjon med finansiering (OC) Mellomstore og større bedrifter A - B Biladministrasjon uten finansiering (A) Mellomstore og større bedrifter A A: Lav risiko B: Middels risiko C: Høy risiko I 2001 innførte selskapet et nytt risikoklassifiseringssystem i samarbeid med Dun & Bradstreet, et system som skal benyttes av alle LeasePlan-selskaper i ABN AMRO Lease-gruppen. De tre viktigste kriteriene som er avgjørende for kredittscoren er egenkapital/soliditet, antall år bedriften har vært i virksomhet og betalingshistorikk. Kredittscore-skalaen og porteføljens fordeling pr. risikoklasse er som følger pr : Risikoklasse (score) Betegnelse Porteføljefordeling (%) 100 Liten eller ingen risiko 8,8% Akseptabel risiko 77,3% Økt risiko 3,4% 0 10 Høy risiko 0,1% Det nye klassifiseringssystemet er benyttet på alle nye kredittsaker i Løpende kreditter/utlån gjøres til gjenstand for fornyet behandling i kredittkomiteen årlig eller oftere ved behov. I en overgangsperiode vil man således forholde seg til to systemer inntil alle engasjementer er blitt fornyet og vurdert etter det nye risikoklassifiseringssystemet. Porteføljefordelingen (bokførte verdier) refererer seg således til den del av porteføljen som er risikoklassifisert etter det nye systemet. Spesifiserte tapsavsetninger i 2001 ble gjort på kunder i risikogruppe økt risiko. Alle kunder blir kredittvurdert hvert år, og det kan derfor skje endringer mellom risikogruppene. Våre kunder er stort sett lokalisert i Østlandsområdet, og geografisk risikodifferensiering anses lite relevant. Note nr. 15 Mellomværende med selskap i samme konsern LeasePlan Norge AS har kun gjeld til morselskapet ABN AMRO Lease Holding N.V. Denne gjelden fremkommer som følger; Gjeld Leverandørgjeld Lån

18 KONTANTSTRØMSANALYSE REVISJONSBERETNING Likvider tilført fra virksomheten: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av leasinggjenstander Ordinære avskrivninger anleggsmidler/leasinggjenstander Skatter Gevinst salg aksjer Gevinst ved salg egne biler 0 0 = Tilført fra årets virksomhet Endring utlån Endring fordringer Endring annen gjeld Netto likviditetsendring fra virksomheten (A) Likvider tilført/brukt på investeringer: Investering i leasinggjenstander brutto Avgang leasinggjenstander (salgssum) Investering i driftsmidler brutto Avgang driftsmidler (salgssum) 0 55 Avgang aksjer (salgssum) 0 0 Netto likviditetsendring fra investeringer (B) Likvider tilført/brukt på finansiering: Ny gjeld Økning trekkrettighet Nedbetaling av gammel gjeld Innbetaling av egenkapital og ansvarlig lån Netto likviditetsendring fra finansiering (C) Netto endring likvider gjennom året (A+B+C) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr

19 LeasePlan Norge AS Brynsengveien 10, 0667 Oslo Postboks 6019 Etterstad, o601 Oslo Tel: Fax:

ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS

ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS INNLEDNING OG HOVEDTALL 2 / 3 LeasePlan Norge AS er et heleiet datterselskap av LeasePlan Corporation N.V. (LP Corp.) med hovedkontor utenfor Amsterdam. LeasePlan Corporation

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort

Årsrapport 2014. Årsberetning og regnskap. fond lån forsikring sparing kort Årsrapport 2014 Årsberetning og regnskap sn.no fond lån forsikring sparing kort ÅRSRAPPORT 2014 Sparebanken Narvik Daltinden. Foto: Christina Amundsen Innhold Styrets beretning...................... 3

Detaljer

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95 Innhold og Prospekt 95 Presentasjon av BNbank... 2 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap... 10 Balanse... 11 Kontantstrømanalyse... 12 Noter til regnskapet... 13 5-års oversikt over regnskaps-/nøkkeltall...

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22-23 Beretning fra kontrollkomiteen

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2010 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2010 1 2 Innhold styrets ÅRSBERETNING... 4 resultatregnskap... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 revisjonsberetning... 27 kontrollkomiteens BERETNING... 29 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 FOR FORNEBU SPAREBANK

ÅRSBERETNING 2009 FOR FORNEBU SPAREBANK Årsrapport 2009 1 Innhold Styrets Årsberetning... 3 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Kontantstrømanalyse... 11 Noter... 12 Kontrollkomiteens beretning... 25 Revisjonsberetning... 26 Ansatte og styrende

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 fra resultatregnskapet 932 1 019 1 030 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 038 1 021 932 223 122 317 Sum

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer