INNHOLD INNLEDNING OG HOVEDTALL INNLEDNING OG HOVEDTALL ET HISTORISK ÅR FOR LEASPLAN NORGE 5 MARKEDSFORHOLD 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD INNLEDNING OG HOVEDTALL INNLEDNING OG HOVEDTALL 3 2001 ET HISTORISK ÅR FOR LEASPLAN NORGE 5 MARKEDSFORHOLD 6"

Transkript

1 2001

2 INNHOLD INNLEDNING OG HOVEDTALL INNLEDNING OG HOVEDTALL ET HISTORISK ÅR FOR LEASPLAN NORGE 5 MARKEDSFORHOLD 6 INTERNASJONALE FORHOLD OG DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I NORGE 7 BILSENTERET OG LEASEPLANS BRUKTBILVIRKSOMHET 9 LEASEPLAN I SKANDINAVIA 10 ORGANISASJON OG MILJØ 11 RAMMEVILKÅR OG KRAV TIL FORUTSIGBARHET 13 RISIKOPROFIL OG RISIKOSTYRING 14 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 17 LeasePlan Norge AS er et heleiet datterselskap av ABN AMRO Lease Holding N.V. (AALH) med hovedkontor utenfor Amsterdam. AALH eies igjen av ABN AMRO Bank, som er en av verdens største banker. AALH er representert med et LeasePlan-selskap i de fleste europeiske land, samt i USA, New Zealand, Australia, Brasil, Sør-Afrika og India. Gruppen er ledende i verden innen biladministrasjon og administrerer 1,2 millioner biler på verdensbasis. LeasePlan Norge er et spesialselskap for administrasjon, drift og finansiering av bilflåter til næringslivet og offentlig sektor. Selskapets slagord Bedre kontroll, bedre tid, lavere kostnader reflekterer hva bedrifter og institusjoner kan forvente å oppnå ved å benytte selskapets tjenester. Selskapets virksomhet er landsdekkende, og med biler på veien er LeasePlan markedsleder i Norge. UTSIKTENE FREMOVER 19 SELSKAPETS TILLITSVALGTE 20 REGNSKAP RESULTATREGNSKAP 22 BALANSE 23 LeasePlan Norge AS Renteinntekter Resultat før skatt Eiendeler Egenkapital Antall ansatte REGNSKAPSPRINSIPPER 25 NOTER 26 KONTANTSTRØMANALYSE 34 REVISJONSBERETNING 35 3

3 2001 ET HISTORISK ÅR FOR LEASEPLAN NORGE I årsberetningen for 2000 omtalte vi den økte interessen fra offentlig sektor for å vurdere bortsetting av bilanskaffelser og selve bilholdet. Vi nevnte også i den forbindelse samarbeidet mellom Hærens Forsyningskommando og LeasePlan om et pilotprosjekt som omfattet ca. 250 av Forsvarets kjøretøyer. Felles for dette prosjektet og interessen fra andre institusjoner var behovet for store omstillinger og nødvendigheten av betydelige kostnadsreduksjoner, det vil si krav om effektiv utnyttelse av egne og samfunnets ressurser. Etter grundig evaluering av pilotprosjektet besluttet Hærens Forsyningskommando å legge ut på anbud operasjonell leasing og administrasjon av ca kjøretøy i Forsvaret. Samtidig besluttet også Posten Norge BA å gå over fra kjøregodtgjørelsesordninger for postomdeling til å lease hensiktsmessige kjøretøy. Anbudsinvitasjonen omfattet i første omgang ca biler, samt senere administrasjon av ytterligere ca kjøretøy. Også Bravida Norge ASA, som har en av de største private bilflåtene i landet med ca kjøretøy, ønsket tilbud på LeasePlans operasjonelle billeasing- og biladministrasjonsløsninger. Hver og en representerte de tre omtalte virksomheter de største anbud som noen gang er lagt ut i Norge på bilområdet, og det er med stolthet og en stor grad av ydmykhet vi kan konstatere at alle tre aktørene valgte LeasePlan Norge som sin samarbeidspartner. Avtalene med Posten, Forsvaret og Bravida gjorde 2001 til et historisk år for selskapet. Men også en meget god tilgang av andre kunder, som i nytegning representerte et større 2001-volum enn de tre omtalte kundene, bidro sterkt til at året ble historisk også på andre områder med nye rekorder over hele linjen: Den bokførte verdien av leasingporteføljen økte med 55,6% og passerte for første gang 2 milliarder kr. Antall kontrakter/biler i porteføljen økte med 62,2%. Tilsammen nye biler ble innkjøpt til en samlet verdi av vel 1,3 milliarder kr. Selskapets posisjon som markedsleder ble betydelig styrket. Antall ansatte økte med vel 30% til 72 heltidsansatte ved årets slutt. Sterk effektivitetsforbedring. Resultatet av ordinær drift ble mer enn fordoblet. Nettoresultatet etter skattekostnad økte med nesten 145%. Styret takker alle ansatte for en helhjertet innsats som gjorde det mulig å starte flere tusen biler under sterkt tidspress og med de oppnådde resultater. 5

4 MARKEDSFORHOLD INTERNASJONALE FORHOLD OG DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I NORGE Personbilsalget (antall nyregistreringer) Antall kontrakter Nybilsalget av personbiler i Norge gikk ned med totalt registrerte enheter eller 5,6% i 2001 i forhold til Totalsalget ble biler som er det laveste nybilsalg siden Næringssalget økte med vel 5%, mens privatsalget sank med drøyt 12%. Næringssalgets andel av totalsalget økte således fra 38,2% i 2000 til 42,6% i Salget av lette varebiler (klasse 1 og 2) økte med enheter eller med 13% i forhold til Hovedårsaken til økningen antas å være et stort uttak av nye varebiler til Posten i Antall bruktimporterte personbiler nådde enheter i 2001, en liten nedgang på 1,6%. Bruktimportandelen i % av antall nyregistrerte personbiler økte imidlertid fra 29,3% i 2000 til 30,5% i Personbilbestanden holder seg relativt stabilt på et nivå i underkant av 1,9 millioner enheter. Finansieringsselskapene har totalt sett hatt en økning i nytegning av leasede kjøretøyer i 2001 på 26,9 % sammenlignet med året før, mens LeasePlan hadde en sammenlignbar økning på 136 %. Året 2001 har vært preget av lavkonjunktur både i USA og store deler av Europa, mens norsk økonomi har klart seg langt bedre. Terroranslagene mot USA den 11.september forsterket nedgangstendensene internasjonalt og påvirket også deler av norsk næringsliv. Særlig ble reiselivsbransjen, lufttrafikken og tilknyttede bransjer rammet, men man så også tegn til forverring i norsk økonomi med stigende arbeidsledighet, redusert vekst i detaljomsetning og privat forbruk, synkende eksportpriser og volumer og betydelig usikkerhet om fremtiden som kom til uttrykk i konjunkturbarometeret. Mot slutten av året ser det imidlertid ut til at trenden er i ferd med å snu og at norsk økonomi opplever vekstimpulser igjen. Norges Bank reduserte styringsrenten i desember med 0,5%-poeng, kredittveksten til husholdningene er høy og stigende, detaljomsetningen, varekonsumet og vareeksporten er i ferd med å ta seg opp og det er forventet høyere oljeinvesteringer. Prisveksten forventes også å bli moderat neste år. Aktivitetsnivået i næringslivet og forventningene til fremtiden er viktige forhold som påvirker LeasePlan og billeasingbransjen. En undersøkelse foretatt av Gjensidige Nor og publisert i Aftenposten viser at fremtidsoptimismen er stor blant norske bedriftsledere. Over halvparten av bedriftslederne som ble kontaktet gir uttrykk for at både omsetning og lønnsomheten blir bedre i 2002 enn i Det ser således ut til at norsk økonomi har kommet seg bemerkelsesverdig hurtig etter 11.september. Men det er fortsatt usikkert om konjunkturbunnen er nådd i USA. Et eventuelt omslag i USA vil trolig forplante seg til Europa, men der vil omslaget komme senere. Også når det gjelder norske forhold er det grunn til en viss nøkternhet. Vi ser stadig eksempler på at bedrifter og institusjoner må gjennom omstillinger og varsler nedbemanninger, men likevel kan det være grunnlag for en forsiktig optimisme Totalt sett opplevde LeasePlan det beste salgsår noensinne og netto porteføljevekst i antall kontrakter var på 62,2%. Porteføljen av finansierte og/eller administrerte biler økte fra kontrakter i 2000 til i Økningen i porteføljeverdien utgjorde 728 mill. kr. eller 55,6%

5 BILSENTERET OG LEASEPLANS BRUKTBILVIRKSOMHET LeasePlans operasjonelle bilsenter i Oslo ble etablert i 1998 som en konsekvens av beslutningen om at selskapet selv skulle ta objektsrisikoen på leasede biler og forestå den praktiske bilhåndteringen ved tilbakelevering. På grunn av økt aktivitetsnivå ble kontordelen ombygget i 2001 for å kunne ta i mot nødvendig bemanningsøkning samtidig som avviklingsavdelingen flyttet fra hovedkontoret i Brynsengveien. Ved årets slutt var det 7 fulltidsansatte ved bilsenteret, samt en vikar. For å møte volumutfordringen fremover ble det i 2001 gjennomført et omfattende prosjekt som munnet ut i klare forslag og anbefalinger til fremtidig organisering av bruktbilvirksomheten, valg av målgrupper og distribusjonskanaler, virkemiddelbruk, ressursbehov m.m. En rekke av forslagene vil bli gjennomført i Resultatet av bruktbilvirksomheten har siden etableringen vært meget tilfredsstillende, og fra og med 2002 vil også våre kunder få glede av en gevinstdeling dersom de positive resultatene fortsetter. Dersom det skulle oppstå tap ved salg av bruktbilene, er det selskapets risiko. Bilsenterets hovedaktiviteter består i håndtering av tidligavviklinger, ta i mot leasingbiler ved avsluttet leieperiode, besørge nøytral påkostvurdering og profesjonell bilpleie og selvfølgelig omsette de brukte bilene. I 2001 omsatte selskapet bruktbiler, en økning på hele 118 % i forhold til året før. Selskapets sterke nytegningsvekst tilsier at bruktbilvolumet vil øke også i årene som kommer. Dette gjør LeasePlan til en av de største bruktbilaktører i Norge. 9

6 LEASEPLAN I SKANDINAVIA ORGANISASJON OG MILJØ LeasePlan Norge har søsterselskaper både i Danmark, Finland og Sverige. Alle selskapene er heleide datterselskaper av ABN AMRO Lease Holding N.V. og tilbyr nordiske løsninger basert på det samme, unike konsept. Dessuten er det tett samarbeid mellom selskapene, korte beslutningslinjer og et enkelt avtaleforhold i forbindelse med etablering av nordiske løsninger. De fire LeasePlan-selskapene oppnådde sterke resultater i 2001 med en økning i antall administrerte og/eller finansierte biler fra enheter i 2000 til enheter i 2001, en vekst på 56,4%. Bokført porteføljevekst var 55,4% og samlet portefølje passerte for første gang 5 milliarder norske kroner. Den positive utviklingen gjør LeasePlan til den ledende aktør i Skandinavia innenfor operasjonell billeasing og biladministrasjon. I løpet av året er det gjennomført organisasjonsmessige endringer med utstrakt bruk av team både på kundesiden og på den tekniske siden. Kontorlokalene er bygget om for å kunne samle teamene i hensiktsmessige teamrom. Formålet med endringene er å bedre tilgjengeligheten og servicegraden, oppnå hurtigere og mer effektiv læring når erfarne medarbeidere sitter sammen med nye kolleger ved samme teambord, bedre kommunikasjonen og oppnå kortere beslutningsveier. Sterk vekst med mange nye medarbeidere setter store krav til opplæring på alle nivåer og til kontinuerlig utvikling både av enkeltpersoner og organisasjonen. Opplæring er ett av de fokuserte områder som vil bli prioritert også i tiden fremover. Selskapet gjennomfører regelmessige medarbeidertilfredshetsundersøkelser, så også i Formålet med slike undersøkelser er å kartlegge "temperaturen" i selskapet, sterke og svake sider, herunder identifisering av forbedringsområder m.m. Totalresultatet var oppmuntrende med en score noe over de høye nivåene fra tidligere undersøkelser. nødvendig å iverksette spesielle tiltak av betydning for å sikre arbeidsmiljøet utover det løpende arbeid med tilhørende forslag som er et resultat av HMS- og AMU-opplegget. Sykefraværet i 2001 var 689 dager, hvilket tilsvarer 4,6% av totalt antall arbeidsdager. Dette er en betydelig økning fra fjorårets 2,2%. Økningen skyldes at selskapet for første gang har hatt langtidssykefravær på over 8 uker. Korttidssykefraværet (1-3 dager) har kun økt fra 0,9% til 1,1%. Totalt sett er sykefraværet i selskapet lavere enn gjennomsnittet for finansnæringen. Det har hverken oppstått personskader eller materielle skader i Selskapet har bedriftshelseordning for alle ansatte med regelmessig innkalling. Selskapets virksomhet forurenser ikke direkte det ytre miljø. Det har i 2001 gjennomsnittlig vært 65 fast ansatte i LeasePlan. Selskapet har et internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Som også medarbeidertilfredshetsundersøkelsen viser er arbeidsmiljøet i selskapet godt. Det har ikke vært 10 11

7 RAMMEVILKÅR OG KRAV TIL FORUTSIGBARHET Det er få bransjer og områder som er gjenstand for så hyppige endringer, avgifts- og skatteskjerpelser som bilbransjen, bilfinansieringssektoren og alle som er avhengige av firmabil eller mottar kjøregodtgjørelse for å benytte egen bil i tjeneste (bilbrukerne). Noen eksempler på vedtak fra de to siste årene er omtalt nedenfor. Etter forslag i revidert nasjonalbudsjett for 2000, fremlagt i begynnelsen av oktober 2000, ble det vedtatt å redusere saldoavskrivningssatsene med 5%-poeng både for person-, vare- og lastebiler. Vedtaket ble gitt tilbakevirkende kraft for hele år Forslag til omlegging av bilavgiftene fra en engangsavgift ved innførsel til en sisteledds registreringsavgift ble foreslått innført fra 1.juli Forslaget var dårlig forberedt, bar preg av hastverksarbeid og manglende konsekvensutredninger. Etter en høringsrunde med kort svarfrist ble iverksettelsestidspunktet først utsatt til 1.januar 2001 og senere til 1.april 2001 etter at de mest åpenbare urimelighetene var luket bort. LeasePlan deltok aktivt i hørings- og påvirkningsarbeidet som til slutt resulterte i en akseptabel løsning. I nasjonalbudsjettet for 2002, fremlagt i oktober 2001, foreslo Stoltenberg-regjeringen å skjerpe beskatningen for privat bruk av arbeidsgivers bil (firmabilbeskatningen), samt en innstramming i beskatningen av kjøregodtgjørelser. Innføring av arbeidsgiveravgift på kjøregodtgjørelse fra første km. og med et annet beregningsgrunnlag enn for skattetrekk, vil påføre næringslivet betydelig merarbeid og økte kostnader, samt gi arbeidstakerne økt skatt. Forslaget bar preg av gale forutsetninger, feilberegninger og vilkårligheter, og LeasePlan nedla et betydelig arbeid i et forsøk på å få omgjort forslaget. Noe overraskende opprettholdt Bondevik-regjeringen Arbeiderparti-regjeringens forslag om betydelige skatteskjerpelser, et forslag som ble tiltrådt av Stortinget med iverksettelsesdato 1.januar Ovennevnte saker er eksempler på vedtak som enten er gitt tilbakevirkende kraft, er mangelfullt utredet eller som ikke har vært på høring overhodet. Hensynet til forutsigbarhet kan ikke sies å være ivaretatt hverken i disse sakene eller i mange andre skatte- og avgiftssaker som har tilknytning til bil, bilfinansiering og bilbruk. Av hensyn til næringslivet og den enkelte skatteyter må det kunne stilles krav til de politiske myndigheter og til Stortings-politikerne at forslag til vedtak, som berører mange tusen bedrifter og flere hundre tusen skatteytere, blir forberedt grundigere, at det foreligger konsekvensutredninger og at forslag sendes på høring med fornuftige tidsfrister. LeasePlan Norge vil fortsatt engasjere seg sterkt for å påvirke myndighetene med saklig informasjon, både i egen regi og i samarbeid med Finansieringsselskapenes Forening og andre institusjoner, for å få fjernet urimeligheter og bedret rammevilkårene. 13

8 RISIKOPROFIL OG RISIKOSTYRING LeasePlans virksomhet er naturlig nok forbundet med risiko på flere områder. Når det gjelder innlånsrisiko, finansierer selskapet seg tilnærmet 100% gjennom ABN AMRO Lease Holdings internasjonale Treasury avdeling. Selskapets innlån er sikret gjennom en avtale med eier. Denne avtalen sikrer også finansieringen av selskapets forventede vekst i Det foreligger ingen valutarisiko, siden selskapet kun finansierer seg i norske kroner. Når det gjelder utlånporteføljen, er utlånene i hovedsak marginbasert og referanserente er 3 måneders NIBOR med kvartalsvis renteregulering. Man har derfor ubetydelig renterisiko forbundet med bevegelser i rentemarkedet. Selskapet har klare retningslinjer for å unngå betydelig rente-/marginrisiko på totalt nivå, gjennom å matche innlån og utlån innenfor et belte på +/- 5%. LeasePlan satser bevisst på en lav risikoprofil gjennom selektivt å bearbeide kun mellomstore og større bedrifter med god soliditet. Kredittgodkjenning skjer gjennom en intern kredittkomite som også foretar tett oppfølging av utsatte engasjementer. Porteføljen har tidligere vært klassifisert i 3 risikokategorier; lav, middels og høy risiko. I 2001 innførte selskapet et nytt risikoklassifiseringssystem i samarbeid med Dun & Bradstreet, et system som skal benyttes av alle LeasePlan-selskaper i ABN AMRO Lease-gruppen. De tre viktigste kriteriene som er avgjørende for kredittscoren er egenkapital/soliditet, antall år bedriften har vært i virksomhet og betalingshistorikk. Kredittscore-skalaen og porteføljens fordeling pr. risikoklasse er som følger pr : Så langt det har vært mulig har man under kredittbehandlingen bestrebet seg på å ikke endre kredittrisikoprofilen gjennom året, selv om klassifiseringen er forskjellig i de to systemene. Når det gjelder risikoen knyttet til selskapets utlån/ leasingportefølje, fremgår det gjennomsnittlige forventede tap for de siste årene av oversikten nedenfor sammenholdt med de faktiske nettotap i de respektive regnskapsår Forventede tap 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Faktiske tap 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,05 0,01 Forventede og faktiske tap er angitt i % av utlånsporteføljen ved årets slutt. Forventede tap angir et langsiktig gjennomsnittlig maksimumsnivå som det gjøres avsetninger for. Risikoklasse (score) Betegnelse Porteføljefordeling (%) 100 Liten eller ingen risiko 8,8% Akseptabel risiko 77,3% Økt risiko 3,4% 0 10 Høy risiko 0,1% Det nye klassifiseringssystemet er benyttet på alle nye kredittsaker i Løpende kreditter/utlån gjøres til gjenstand for fornyet behandling i kredittkomiteen årlig eller oftere ved behov. I en overgangsperiode vil man således forholde seg til to systemer inntil alle engasjementer er blitt fornyet og vurdert etter det nye risikoklassifiseringssystemet. Porteføljefordelingen (bokførte verdier) refererer seg således til den del av porteføljen som er risikoklassifisert etter det nye systemet. Prisingen av utlånene er i stor grad basert på kundestørrelse (antall biler og investeringsbeløp), valg av produkt og produktinnhold og konkurransesituasjonen. Gjennom selskapets selektive satsning på mellomstore og større bedrifter med god soliditet er det i praksis vanskelig å prisdifferensiere utlånene ut fra risiko. Ved å garantere restverdier i egen regi påtar selskapet seg en objektsrisiko som tidligere ble avdekket gjennom restverdigarantier fra bilforhandlere. Selskapet har en egen restverdikomite bestående av medlemmer med inngående kjennskap til det norske bruktbilmarkedet. Komiteen vurderer regelmessig restverdinivåene, foretar justeringer og fastsetter restverdier for nye modeller. I LeasePlan-gruppen har det i mer enn 35 år blitt praktisert egengaranterte restverdier. Både lokalt og i gruppen har man derfor spesialkompetanse for å håndtere objektsrisikoen. Selskapet påtar seg ingen finansiell risiko i tilknytning til det nye bilforsikringsproduktet som ble introdusert i

9 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Selskapets årsresultat ble 21,425 millioner kroner i 2001 som representerer en resultatfremgang på 12,666 millioner kroner eller nesten 145% i forhold til Fremgangen skyldes i hovedsak sterk nytegningsvekst og betydelig produktivitetsøkning Nettoresultat Uspesifiserte tapsavsetninger utgjør pr. utgangen av ,15 millioner kroner. Dette utgjør 0,25% av utlånsporteføljen og gjenspeiler et nivå som anses å være tilstrekkelig til å dekke årlige forventede tap. I tillegg kommer 0,4 millioner kroner i spesifiserte tapsavsetninger. Regnskapet er godskrevet med 0,24 millioner kroner som er innkommet på tidligere avskrevne fordringer. Under henvisning til de historiske erfaringer i selskapet, anser styret de samlede tapsavsetninger forsvarlige. Årsoverskuddet etter skatt ble kr i Styret foreslår at årets resultat tilføres annen egenkapital. 17

10 UTSIKTENE FREMOVER Styret er ikke kjent med at det har inntruffet forhold av betydning for selskapets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt. I årsregnskapet er forutsetning om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Honorar til styrende organer og revisor er spesifisert i note 7. Kapitalutvidelse Sterk porteføljevekst gjorde det nødvendig å gjennomføre en kapitalutvidelse høsten 2001 etter forutgående godkjennelse av Kredittilsynet. Aksjekapitalen ble forhøyet fra 46 til 56 millioner kroner gjennom en rettet emisjon mot eneeier samtidig som det ble tatt opp et nytt evigvarende ansvarlig lån på 25 millioner kroner fra eier. Kapitaldekningen utgjør 11,5% av den risikovektede balansen hensyntatt årsresultatet for Myndighetenes minimumskrav er 8%. I medhold av Forskrift av 23.april 1997 nr kan samlet engasjement med en enkelt kunde ikke overstige et beløp tilsvarende 25% av selskapets ansvarlige kapital. Selskapet har søkt om varig dispensasjon fra denne bestemmelsen med hjemmel i finansieringsvirksomhetslovens 1-3 annet ledd på bakgrunn av at selskapets hovedvirksomhet (operasjonell leasing) isolert sett ikke omfattes av finansieringsvirksomhetsloven. Selskapet arbeider på denne bakgrunn med en avklaring av spørsmålet om det foreligger en konsesjonsplikt m.m. for virksomheten, slik denne nå drives. Styret forventer en viss vekst i personbilsalget i 2002 på bakgrunn av lave nyregistreringstall i de to foregående år og de vekstimpulser for norsk økonomi vi ser konturene av ved inngangen til Dersom forventningene om et høyere aktivitetsnivå i næringslivet slår til, vil det kunne påvirke etterspørselen etter selskapets produkter og tjenester i positiv retning. Likeledes er det lagt et godt grunnlag for videre vekst gjennom de avtaler selskapet inngikk i 2001 med store aktører innen privat og offentlig sektor. Styret forventer at den positive resultatutviklingen vil fortsette også i 2002 dersom det ikke inntreffer uforutsette begivenheter som man var vitne til i september Oslo, 31.desember mars 2002 Peter Verkuyl styreformann Vahid Daemi Hugo Levecke Kapitaldekning Etter den gjennomførte kapitalutvidelsen er selskapets aksjekapital 56 millioner kroner. Knut Brundtland Samtlige aksjer eies av ABN AMRO Lease Holding N.V. Ved årets utgang utgjør selskapets kjernekapital 115 millioner kroner og sum ansvarlig kapital 170 millioner kroner inklusive evigvarende ansvarlige lån på tilsammen 55 millioner kroner. Odd Ljosland Anders Ree-Pedersen adm.direktør 18 19

11 SELSKAPETS TILLITSVALGTE REGNSKAP 2001 Styret Peter Verkuyl (formann) Knut Brundtland (nestformann) Hugo Levecke Vahid Daemi Odd Ljosland Anders Ree-Pedersen Representantskapet Odd Seim-Haugen (formann) Yngvar Paus Bengt Erik Werner Kontrollkomiteen Pål Sveinsson (formann) Terje Namtvedt Thore H. Steinrem Svein Helle (varamann) Revisor John Haukland, KPMG Selskapets adminstrasjon Anders Ree-Pedersen, adm.direktør Gunn Grøndahl, finansdirektør Bengt Erik Werner, markedsdirektør Rune Gjerstad, OP-direktør Anders Jørgensen, IT-direktør 20 21

12 RESULTATREGNSKAP BALANSE EIENDELER LeasePlan Norge AS Note Renteinntekter og lignende inntekter Renter av innskudd i / utlån til finansinstitusjoner Leiefinansiering Andre inntekter Sum renteinntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lign. kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter på ansvarlig lånekapital Andre rente- og innlånskostnader Sum rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter Andre driftskostnader Lønn, honorarer og andre personalkostnader 3, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Tap på utlån, garantier m.v. Tap på utlån/endring i uspesifiserte tapsavsetninger Gevinst ved avgang Gevinst ved avgang Resultat av ordinær drift Eiendeler Note Kontanter, fordringer på sentralbanker Kontanter, fordringer på sentralbanker 5 5 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån/fordr. på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid Utlån/fordr. på kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid 1, Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kundefordringer Leiefinansieringsavtaler 1, Nedbetalingslån Sum utlån til og fordringer på kunder Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Sum tapsavsetninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Opptjente ikke-betalte inntekter og forskuddsbetalte kostnader Sum eiendeler Resultat før skattekostnad Skatt på ordinært resultat Skattekostnad Resultat for regnskapsåret Disponering av overskudd Overført til annen egenkapital

13 BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL REGNSKAPSPRINSIPPER Beløp i kr 1 000,- Gjeld og egenkapital Note Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra finansinstitusjoner uten avtalt løpetid Lån og innskudd fra finansinstitusjoner med avtalt løpetid 5, Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 0 0 Sum innskudd fra og gjeld til kunder Annen gjeld Annen gjeld Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter Påløpte ikke-forfalte kostnader og innbetalte ikke-opptjente inntekter Avsetning til forpliktelser og kostnader Langsiktig pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning til forpliktelser og kostnader Ansvarlig lånekapital Ansvarlig lånekapital 5, Sum gjeld Egenkapital Aksjekapital ( aksjer á kr 100,-) Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Oslo, 31. desember mars 2002 Peter Verkuyl Hugo Levecke Vahid Daemi Styreformann Generelle prinsipper Årsregnskapet er avlagt i samsvar med aksjelov, god regnskapsskikk og i samsvar med Kredittilsynets forskrifter for finansieringsselskaper. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om transaksjonsprinsippet, sammenstilling, historisk kost, sammenlignbarhet, kongruens, fortsatt drift og forsiktighet. Omløpsmidler er bokført til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Periodisering av leiefinansieringsinntekter og rentekostnader Renter og gebyrer inntektsføres når de er opptjent, og rentekostnader sammenstilles med opptjent inntekt når de er påløpt. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte kostnader føres som gjeld i balansen. Andre inntekter Dette er hovedsaklig administrasjonshonorarer for selskapets administrasjon av bilflåter. Administrasjonshonorarer inntektsføres når de er opptjent. Gebyrer som belastes kunden ved opprettelse av leasingavtalen overstiger ikke kostnaden ved opprettelse av leasingavtalen, og inntektsføres derfor direkte. Det tas ingen andre provisjoner. Leiefinansieringsavtaler Ordinære avskrivninger foretas lineært mot brutto leieinntekt, og derav fremkommer netto renteinntekter i resultatregnskapet. Forskuddsleie føres i sin helhet mot leiefinansieringsavtalen. Vurderingsprinsipper leiefinansieringsavtaler, misligholdte lån og tap Leiefinansieringsgrunnlaget er vurdert til kostpris med fradrag av avskrivninger. Avskrivningsgrunnlaget beregnes ut fra anskaffelseskost redusert med estimert bruktverdi ved avtaleutløp, og differansen avskrives lineært over leiefinansieringsavtalens lengde. Leiefinansieringsavtalen består av kontrakter som i det vesentlige har en løpetid på 3 år. Spesifiserte tap Det foretas spesifiserte tapsavsetninger for leiefinansieringsavtaler som vurderes som tapsutsatt eller misligholdt. Tapsavsetning settes til differansen mellom leiefinansieringsavtalens pålydende med fradrag av sikkerheten som er knyttet til den enkelte leiefinansieringsavtale. I tillegg vurderes kundens betalingsevne. Tapsavsetningen reduserer selskapets totalportefølje. Et engasjement anses misligholdt ved 3 eller flere ubetalte terminbeløp (90 dager) dersom det ikke foreligger avtale om nedbetaling av ubetalt saldo. Ved konstatert mislighold kreves gjenstanden tilbakelevert og inntektsføringen stoppes. Engasjementet blir deretter avviklet, herunder avregning av forfalte, ubetalte leasingleier, gebyrer o l. Sikkerhet som er knyttet til leiefinansieringsavtalen, vurderes til virkelig verdi med fradrag for salgskostnader. Tap bokføres ved inntrådt konkurs, stadfestet akkord eller utleggsforretning hvor intet er å inndrive, og da foretas avsetning til spesifisert tap. Uspesifiserte tap Basert på erfaringer avsettes et beløp til uspesifiserte tapsavsetninger for mulig fremtidige tap. Det er avsatt 0,25% av samlet portefølje til uspesifiserte tap. Tapsavsetningen reduserer selskapets totalte portefølje. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er i regnskapet oppført til anskaffelseskost med fradrag for ordinære avskrivninger. Lineære avskrivninger foretas over driftsmidlenes økonomiske levetid Årets avskrivninger er belastet resultatregnskapet. Ansvarlig lånekapital Dette er evigvarende lån fra eneaksjonær som står tilbake for all annen gjeld, og som etter godkjennelse fra. Kredittilsynet inngår som en del av selskapets ansvarlige kapital ved beregning av kapitaldekningen. Utsatt skatt Utsatt skatt i balansen avsettes på basis av forskjeller mellom bokførte og skattemessige verdier. Avsetningen inkluderer alle typer forskjeller og beregnes uten neddiskontering. Ved beregning av utsatt skattegjeld gjøres det fradrag for verdien av fremførbare underskudd. I resultatregnskapet fremkommer skattekostnaden som summen av betalbar skatt og endring i utsatt skattegjeld. Pensjonsforpliktelse Netto pensjonsforpliktelse beregnes og medtas i balansen. Netto pensjonsforpliktelse fremkommer som differansen mellom brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler. Endring i estimat ut over korridor amortiseres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Årets pensjonskostnad føres under posten "Lønn, honorarer og andre personalkostnader" i resultatregnskapet. Prinsipper for behandling av gjeld Gjeld er medtatt til nominell pålydende verdi. 24 Knut Brundtland Odd Ljosland Anders Ree-Pedersen Adm direktør 25

14 NOTER NOTER Note nr. 1 Leasinggjenstander/egne driftsmidler Leasinggjenstander Egne driftsmidler Anskaffelsesverdi Tilgang Avgang Anskaffelsesverdi Akkumulert avskrivning Bokført verdi Årets avskrivning Tilgang/avgang () Leasing-gjenstander - tilgang avgang Øvrige driftsmidler - tilgang avgang Selskapets egne driftsmidler har økonomisk levetid på 5 år, og samme avskrivningsplan er valgt. Note nr. 2 Spesifikasjon av tap, tapsavsetninger og andre avsetninger Kostnadsføring av tap på utlån: Total avsetning pr Total avsetning Konstaterte tap i perioden Inngang tidligere konstaterte tap -237 Kostnad som fremkommer i resultatregnskapet Spesifiserte tapsavsetninger: konstaterte avsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger: konstaterte 0 + avsetninger Note nr. 3 Pensjoner og pensjonskostnader Pensjoner og pensjonskostnader LeasePlan Norge AS følger Foreløbig Norsk Regnskapsstandard for Pensjonskostnader. Standarden tar utgangspunkt i nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien av pensjonsmidlene. Periodens pensjonskostnad er bokført i samsvar med foreløbig NRS for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter 42 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Forpliktelse er dekket gjennom forsikringsselskap Utover denne ordningen har selskapet en tilleggspensjon for tidligere administrerende direktør som også behandles som en ytelsesplan. Periodens pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjeningsår Rentekostnader av årets pensjonsforpliktelse Avkastning av pensjonsmidler Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse Nåverdi pensjonsforpliktelse Verdi pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatførte estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Balanseført netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 7,0% Forventet avkastning 8,0% Årlig lønnsvekst 3,0% Årlig G-regulering 3,0% Forventet pensjonsregulering 2,5% Arbeidsgiveravgift 14,1% Korridor 10,0% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlige forutsetninger innen forsikring lagt til grunn

15 NOTER NOTER Note nr. 4 Engasjement etter næringskode Selskapets engasjementer er fordelt etter næring (Statistisk Sentralbyrå's næringskodeindeks.) Engros- og agenturhandel Post- og telekommunikasjoner Bygg og anlegg Forretningsmessig tjenesteyting Industri Produksjon av næringsmidler Totalt Engasjementene er i det vesentligste lokalisert i Østlandsområdet, men selskapet har også noe engasjement i andre deler av landet. Restløpetid på balanseposter pr Forfallstruktur Inntil Fra 1 mnd. Fra 3 mnd. Fra 1 år Over Uten Sum 1 mnd til 3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år forfall Innskudd i andre finansinstitusjoner Utlån Uspesifiserte tapsavsetninger Øvrige eiendeler Sum eiendeler Innskudd fra finansinstitusjoner Annen gjeld Ansvarlig lån Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Note nr. 5 Lån og innskudd i norske og utenlandske finansinstitusjoner Lån fra norske finansinstitusjoner - uten forfall Lån fra utenlandske finansinstitusjoner, hvilket er et konsernselskap - under 1 måned fra 1 til 3 måneder fra 3 måneder til 1 år 0 - fra 1 år til 5 år ansvarlig lån (evigvarende) med rentejustering hver tredje måned Tidspunktet for endring av rentebetingelser følger ovennevnte intervaller for restløpetiden. Innskudd i andre finansinstitusjoner er innskudd uten fastsatt løpetid. Alle lån er uten valutarisiko. Når det gjelder rentebetingelser på våre innlån, er disse i hovedsak basert på 3 måneders innlån med NIBOR som referanserente. Selskapets utlån er i hovedsak marginbasert, og er derfor uavhengig av rentebevegelser i markedet. Selskapets innlån skjer 3 uker før rentebetingelsen blir gjort gjeldende på utlån, og man har derfor en tre ukers renterisiko. Dersom referanserenten øker med 50 basispunkter utgjør dette kr med bakgrunn i lånebeløpet pr. 31/12. Tilsvarende gevinst gjøres gjeldene dersom referanserenten synker. Gjennomsnittlig innlånkostnad i 2001 er 7,52 %, som er beregnet ut fra rentekostnad delt på gjennomsnittlig innlån. Note nr. 6 Personal lån Personallån utgjorde ved årsskiftet kr ,-. Subsidie-elementet utgjorde kr ,- og gjenspeiles i selskapets fundingkost. Note nr. 7 Vederlag til styrende organer, revisor og lønnskostnader Selskapet har forpliktet seg overfor daglig leder til å gi særskilt vederlag tilsvarende en årslønn ved opphør av ansettelsesforholdet initiert av selskapet. Samlede godtgjørelser i 2001 til kontrollkomiteen er kostnadsført med kr ,-, til representantskapet kr ,- og til styret kr. 0,-. Honorar til revisor er kostnadsført med kr ,-. Følgende ytelser er godtgjort i 2001 til ledende personer: Lønn/bonus Pensjon Annen godtgjørelse Lån Sikkerhets-stillelse Adm.direktør Bolig Ledende personer Bolig Formann kontrollkomité 50 Formann repr.skap 34 Selskapet har gjennomsnittlig hatt 65 fast ansatte i Beløp i kr , Lønnkostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum

16 NOTER NOTER Note nr. 8 Kapitaldekning Kapitaldekningen ved årsskiftet var på 11,5% og således godt innenfor lovens minimumskrav på 8,0%. Kapitaldekningsgraden er beregnet som følger Utlån (leasing, utlån etc.) (Vektet beløp) Fordringer (Vektet beløp) Anleggsmidler (Vektet beløp) Beregningsgrunnlag (Vektet beløp) Aksjekapital (Kjernekapital) Opptjent egenkapital (Kjernekapital) Ansvarlig lånekapital, evigvarende Ansvarlig kapital Kapitaldekningsgrad 11,5% 10,1% Selskapet har kr ,- i garantier fra ABN AMRO Lease Holding N.V. Disse garantiene er medtatt i kapitaldekningsoppgaven, og disse utlånene blir således vektet med 20%. Note nr. 9 Skatt Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Ekstraordinært resultat før skattekostnad 0 0 Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Endring SM avsetning i pensjonspremiefond 0 0 Benyttet fremførbart underskudd Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% 0 0 Godtgjørelse på mottatt utbytte 0 0 Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Korreksjon betalbar skatt tidligere år 0 Brutto endring utsatt skatt Beregnet ref. skatt etter delingsreglene 0 Utsatt skatt på prinsippendringer ført mot EK 0 Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat 0 Skattekostnad ordinært resultat Beregnet ref. skatt etter delingsreglene Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt tidligere år 0 Betalbar skatt på konsernbidrag 0 Sum betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Underskudd til fremføring Sum Konsernbidrag Utsatt skatt/utsatt skattefordel Forskjeller som ikke utlignes: Anleggsmidler 0 Omløpsmidler 0 Gjeld 0 Underskudd til fremføring 0 Sum 0 0 Utsatt skatt/utsatt skattefordel 0 0 Fremføringsperioden for underskudd utløper i Skatt knyttet til poster som er ført direkte mot egenkapitalen: Betalbar skatt Utsatt skatt Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt: Kroner % Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt ,0% Effekt av permanente forskjeller 110 Effekt av ikke balanseutført utsatt skattefordel 0 Skattekostnad i henhold til resultatregnskap

17 NOTER NOTER Note nr. 10 Spesifikasjon av bundne midler 2001 Skattetrekkskonto Kunders depositumskonto 162 Totalt Note nr. 11 Andre driftskostnader Viktige enkeltbeløp fremkommer som følger: Kostnader lokaler Fremmedtjenester Leie maskiner, transportmidler Kontorkostnad Salg & reklamekostnader Note nr Annen gjeld All gjeld er i norske kroner. Viktige enkeltbeløp under annen gjeld fremkommer som følger: Leverandørgjeld Skattetrekk Note nr. 13 Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Frie fond/fri egenkapital/ny aksjekapital Egenkapital Samtlige aksjer eies av ABN AMRO Lease Holding N.V. og utgjør aksjer á kr. 100,-. Note nr. 14 Risikoklassifisering Historisk sett har selskapet foretatt en risikoklassifisering basert på kombinasjonen av produkt og målgruppe/type firma således: Produkt Målgruppe/type firma Risiko-gruppe Finansiell billeasing (FL) Mindre bedrifter B - C Biladministrasjon med finansiering (OC) Mellomstore og større bedrifter A - B Biladministrasjon uten finansiering (A) Mellomstore og større bedrifter A A: Lav risiko B: Middels risiko C: Høy risiko I 2001 innførte selskapet et nytt risikoklassifiseringssystem i samarbeid med Dun & Bradstreet, et system som skal benyttes av alle LeasePlan-selskaper i ABN AMRO Lease-gruppen. De tre viktigste kriteriene som er avgjørende for kredittscoren er egenkapital/soliditet, antall år bedriften har vært i virksomhet og betalingshistorikk. Kredittscore-skalaen og porteføljens fordeling pr. risikoklasse er som følger pr : Risikoklasse (score) Betegnelse Porteføljefordeling (%) 100 Liten eller ingen risiko 8,8% Akseptabel risiko 77,3% Økt risiko 3,4% 0 10 Høy risiko 0,1% Det nye klassifiseringssystemet er benyttet på alle nye kredittsaker i Løpende kreditter/utlån gjøres til gjenstand for fornyet behandling i kredittkomiteen årlig eller oftere ved behov. I en overgangsperiode vil man således forholde seg til to systemer inntil alle engasjementer er blitt fornyet og vurdert etter det nye risikoklassifiseringssystemet. Porteføljefordelingen (bokførte verdier) refererer seg således til den del av porteføljen som er risikoklassifisert etter det nye systemet. Spesifiserte tapsavsetninger i 2001 ble gjort på kunder i risikogruppe økt risiko. Alle kunder blir kredittvurdert hvert år, og det kan derfor skje endringer mellom risikogruppene. Våre kunder er stort sett lokalisert i Østlandsområdet, og geografisk risikodifferensiering anses lite relevant. Note nr. 15 Mellomværende med selskap i samme konsern LeasePlan Norge AS har kun gjeld til morselskapet ABN AMRO Lease Holding N.V. Denne gjelden fremkommer som følger; Gjeld Leverandørgjeld Lån

18 KONTANTSTRØMSANALYSE REVISJONSBERETNING Likvider tilført fra virksomheten: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av leasinggjenstander Ordinære avskrivninger anleggsmidler/leasinggjenstander Skatter Gevinst salg aksjer Gevinst ved salg egne biler 0 0 = Tilført fra årets virksomhet Endring utlån Endring fordringer Endring annen gjeld Netto likviditetsendring fra virksomheten (A) Likvider tilført/brukt på investeringer: Investering i leasinggjenstander brutto Avgang leasinggjenstander (salgssum) Investering i driftsmidler brutto Avgang driftsmidler (salgssum) 0 55 Avgang aksjer (salgssum) 0 0 Netto likviditetsendring fra investeringer (B) Likvider tilført/brukt på finansiering: Ny gjeld Økning trekkrettighet Nedbetaling av gammel gjeld Innbetaling av egenkapital og ansvarlig lån Netto likviditetsendring fra finansiering (C) Netto endring likvider gjennom året (A+B+C) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr

19 LeasePlan Norge AS Brynsengveien 10, 0667 Oslo Postboks 6019 Etterstad, o601 Oslo Tel: Fax:

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS

ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS INNLEDNING OG HOVEDTALL 2 / 3 LeasePlan Norge AS er et heleiet datterselskap av LeasePlan Corporation N.V. (LP Corp.) med hovedkontor utenfor Amsterdam. LeasePlan Corporation

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Delårsrapport. 30 juni 2013. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798

Delårsrapport. 30 juni 2013. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798 Delårsrapport 30 juni 2013 Finaref AS Org.nr: 964 433 798 FINAREF AS RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN 30.jun.13 31.mar.13 30.jun.12 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter fra kredittinstitusjoner

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Første kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Første kvartal 2003 Bankia Bank ASA Bankias utvikling i første kvartal er i tråd med forventningene Resultat før tap og skatt på 2,5 mill. kroner første kvartal 2003 mot 1,5 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst og Bankia passerte som planlagt 40 000 kortkunder ved utgangen av juli Utlån til kunder økte med 18 % til vel 278 mill kroner Netto

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt Resultat etter skatt på 3,3 mill. kroner for tredje kvartal 2003 mot 4,0 mill. kroner for tredje kvartal 2002 5 000

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

ÅRSBERETNING 2003 LEASEPLAN NORGE AS

ÅRSBERETNING 2003 LEASEPLAN NORGE AS ÅRSBERETNING 2003 LEASEPLAN NORGE AS INNLEDNING OG HOVEDTALL 3 LeasePlan Norge AS er et heleiet datterselskap av LeasePlan Corporation N.V. (LP Corp.) med hovedkontor utenfor Amsterdam. LP Corp. eies igjen

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2004

Kvartalsrapport Første kvartal 2004 Kvartalsrapport Første kvartal 24 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL 24 Resultatet før tap og skatt for årets første kvartal ble 1,3 mill. kroner mot 2,5 mill. kroner for første kvartal Resultat

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport Første kvartal 2005

Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Kvartalsrapport Første kvartal 2005 Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR FØRSTE KVARTAL 2005 Resultat etter skatt hittil i år på 7,7 mill. kroner, mot 5,3 mill. kroner i tilsvarende periode året før. Santander

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT FØRSTE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(8) Styrets beretning første kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2004 Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal Bankia Bank ASA HØYDEPUNKTER PR. TREDJE KVARTAL Fortsatt god resultatvekst med et resultat etter skatt hittil i år på 2,2 mill. kroner, mot 2,1 mill. kroner i tilsvarende

Detaljer

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS

DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS DELÅRSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2015 SPAREBANK 1 KREDITTKORT AS SpareBank 1 Kredittkort AS 1(9) Styrets beretning andre kvartal 2015 SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004

Kvartalsrapport Andre kvartal 2004 Kvartalsrapport Andre kvartal Bankia Bank ASA SAMMENDRAG ANDRE KVARTAL Resultat før tap og skatt for årets andre kvartal ble 14,1 mill. kroner mot 5,5 mill. kroner for andre kvartal. Resultat etter skatt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS

Kvartalsregnskap. Pr. 31.03.08. Sparebanken BIEN AS Kvartalsregnskap Pr. 31.03.08 Sparebanken BIEN AS Postboks 6790 St. Olavs Plass, 0130 OSLO - Telefon 0 24 36 - Nettadresse: www.bien.no Regnskapsrapport for 1. kvartal 2008 Innledning Sparebanken Bien

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer