ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS

2 INNLEDNING OG HOVEDTALL 2 / 3 LeasePlan Norge AS er et heleiet datterselskap av LeasePlan Corporation N.V. (LP Corp.) med hovedkontor utenfor Amsterdam. LeasePlan Corporation N.V. er representert med et LeasePlan-selskap i de fleste europeiske land, samt i USA, Australia, New Zealand, Brasil og India. Gruppen er ledende i verden innen biladministrasjon og administrerer 1,2 millioner kjøretøy på verdensbasis. LeasePlan Norge er et spesialselskap for administrasjon, drift og finansiering av bilflåter til næringslivet og offentlig sektor. Selskapets virksomhet er landsdekkende, og med ca biler på veien er LeasePlan klar markedsleder i Norge. Virksomheten er lokalisert i Oslo. INNHOLD Beløp i kr ,- LeasePlan Norge AS Resultat før skatt Nettoresultat Eiendeler Egenkapital Antall ansatte INNLEDNING OG HOVEDTALL TID FOR Å SATSE 5 Ledergruppen i LeasePlan Norge viser vei. MARKEDSFORHOLD 7 DEN VIKTIGSTE RESSURS 9 FIRMABILBESKATNINGEN 11 ORGANISASJON OG MILJØ 13 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 15 UTSIKTENE FREMOVER 17 RESULTATREGNSKAP BALANSE 22 REGNSKAPSPRINSIPPER 25 NOTER 26 Anders Ree-Pedersen adm. direktør Rune Gjerstad driftsdirektør Bengt Erik Werner markedsdirektør Gunn Grøndahl finansdirektør Anders Jørgensen IT-direktør KONTANTSTRØMSANALYSE 33 REVISJONSBERETNING 34

3 2004 TID FOR Å SATSE 4 / ble nok et bra år for LeasePlan Norge. Med en offensiv strategi opplevde selskapet igjen en betydelig vekst i sin portefølje. Etter 2-3 år preget av en generell negativ utvikling, pessimisme og lavkonjunktur i norsk økonomi, forutså selskapet riktig at bunnen var nådd i siste halvdel av På den bakgrunn ønsket selskapet å være best mulig forberedt for å utnytte de forventede oppgangstider. Selskapet lanserte derfor hovedstrategien/ programmet SPENST senhøsten 2003, og arbeidet med denne strategien gjennom hele SPENST er en dynamisk og offensiv strategi, satt sammen av fokusområdene: S = SATSE P = PROFESJONELLE E = ENTUSIASME N = NYSKAPENDE S = SELGE T = TØFFE Strategien har medført investeringer i vårt markedsapparat, bl.a. ved ansettelse av 3 nye selgere. Bedrifter med mindre bilflåter (under 10 biler) har vært et vellykket nytt satsningsområde for selskapet, og en av de nye på salg er dedikert dette segmentet. Som et ledd i vår strategi har vi i løpet av året også opprettet et nytt varebilsenter, hvor målsettingen er å bli ledende i Norge på omsetning av brukte nyttekjøretøy. Et annet resultat av vår strategi, er nyskapningen LeasePlan s Bildag. LeasePlan representerer en stor kundegruppe av firmabilbrukere som skal bytte bil de nærmeste mndr. Og med dette arrangementet får disse brukerne en mulighet til å orientere seg i markedet på en enkel og effektiv måte. Totalt personer fant veien til Arena Vallhall en lørdag i september, hvor LeasePlan s samarbeidende bilforhandlere stilte ut 65 biler innendørs, samt 125 biler for prøvekjøring utendørs. Målsettingen med strategien har også vært å videreutvikle våre ansatte som fagfolk og spesialister, og å ha den beste kompetansen innen alle områder knyttet til bilhold. LeasePlan skal være den mest naturlige samarbeidspartner innen bilhold for store og små bedrifter, for privat og offentlig sektor. For 7. år på rad gjennomførte selskapet i november 04 en kundeundersøkelse for å måle kundetilfredsheten. Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk av et eksternt firma, med en svarprosent på 66%. Resultatene av undersøkelsen var igjen meget gledelig, og nok en gang økte den generelle kundetilfredshet fra et allerede høyt nivå. Aktivitetsnivået på kundesiden har vært høyt gjennom hele året, og selskapet har fått en rekke nye kunder. Jernbaneverket representerte den største nye kunden innen offentlig sektor, mens Eltel, Fortum og Bautas var de største nye kundene i privat sektor. Totalt sett har leasingporteføljen økt med ca. kr. 250 mill. (+ 11%), mens antall biler har økt med ca (+ 5%) til ca Selskapet har i 2004 som i foregående år, hatt god kontroll på kredittområdet og har ikke hatt tap i Utestående fordringer utover 60 dager er også kr. 0,- ved utløpet av var det andre året der våre kunder opplevde den økonomiske effekten av den gevinstdelingsmodell som selskapet innførte i har vært et meget bra år på bruktbilområdet, og de returnerte bilene har vært omsatt med en betydelig gevinst. Totalt utbetalte selskapet våren 04 ca. 13 mill. til våre kunder, basert på de gevinster som ble oppnådd ved salg av biler i I gjennomsnitt utgjør dette kr ,- pr. bil. Basert på en normal leasingperiode på 36 mndr. tilsvarer dette en gjennomsnittlig tilbakebetaling til kundene på kr. 264,-pr. bil pr. mnd. for hele leasingperioden på alle biler som ble tilbakelevert i løpet av 2003.

4 MARKEDSFORHOLD 6 / 7 Det lave rentenivået og de generelle økonomiske oppgangstider i 2004, har hatt en positiv effekt på nybil-salget generelt. Spesielt gjelder dette nybil-salg til privatpersoner. PERSONBILSALGET antall nyregistreringer Det ble i 2004 solgt nye personbiler i Norge, hvilket er nesten 30% høyere enn i Vi må helt tilbake til 1998 for å finne et tilsvarende høyt personbilsalg. Også salget av varebiler økte med nesten 30% sammenlignet med 2003, og endte på nye kjøretøy. En svak krone sammenlignet med Euro har medført at bruktimport av biler fra utlandet har holdt seg på et lavt nivå og var i 2004 ca. 7% lavere enn i Nye trender i bilsalget i Norge ble også ytterligere forsterket i Andelen av dieselbiler var hele 28% (23% i 03), mens andelen av biler med firehjulstrekk økte til 21%. Det økte bilsalget medførte også økning i markedet for billeasing. De totale nyinvesteringer i billeasing blant medlemmene av Finansieringsselskapenes Forening økte i 2004 med 28,8% sammenlignet med LEASEPLAN NORGE AS antall kontrakter LeasePlan Norge økte sine nyinvesteringer i samme periode med 30,7%, og økte således mer enn dette totalmarkedet. Også markedet innen biladministrasjon/operasjonell leasing har vokst i 2004, og stadig flere aktører i privat og offentlig sektor får øynene opp for de fordeler som ligger i å sette bort bilholdet sitt til en profesjonell aktør. LeasePlan Norge har en stabil og lojal kundemasse preget av langsiktighet, og selskapet har styrket denne kundemassen ytterligere med tilførsel av nye og spennende kunder gjennom året. Grundige analyser av selskapets kundetilfredshetsmåling viser også at selskapets kunder blir mer og mer fornøyd jo lenger kundeforholdet til LeasePlan har eksistert. Dette viser oss at bilhold er et komplisert område, og at man ikke får erfart alle de områder der man opplever besparelser, før man har vært kunde noen år og har vært gjennom en total utskiftning av bilparken. Totalt sett har selskapet styrket sin sterke markedslederposisjon gjennom året.

5 DEN VIKTIGSTE RESSURS 8 / 9 LeasePlan Norge er en spesialisert kompetansebedrift, og det er de ansatte som er vår viktigste kilde til verdiskapning. Som en del av et stort internasjonalt konsern og samtidig et vinnerlag med en klar nr. 1 posisjon i det norske markedet, kan vi også tiltrekke oss de beste medarbeiderne. Ca. 86% av de ansatte i LeasePlan Norge har utdanning utover videregående skole, og i snitt har en LeasePlan-ansatt arbeidet 5 år i selskapet. Det er ikke hvem du er eller hvem du kjenner som har betydning for din utvikling i LeasePlan, men hva du bidrar med til fellesskapet. Vi ønsker å stimulere til mangfold, og vi mener at de fleste problemstillinger forstås best når de vurderes fra ulike perspektiver. Som arbeidsgiver har vi også et ansvar for å sikre nødvendig fleksibilitet og vise vilje og evne til å forstå og møte individuelle behov. En effektiv, kundeorientert og serviceinnstilt organisasjon forutsetter at de interne relasjoner er basert på tillitsfull dialog og gjensidig respekt. Det er helt nødvendig med samsvar mellom de holdninger og normer som er i selskapet og de holdninger og normer man ønsker at kundene skal oppleve. Vi skal være resultatorienterte og det er viktig at den enkelte når sine mål og at avdelingen skaper gode resultater. Det er likevel enda viktigere å være bevisst på at et selskap er sterkest når avdelingene samarbeider godt på tvers, og utnytter den enkeltes kompetanse og ressurser fleksibelt og målrettet. Ledere i LeasePlan skal være opptatt av det verdigrunnlag og de etiske retningslinjer vi bygger vår virksomhet på, samt de holdninger som preger vår relasjon til kunder, kollegaer og andre forbindelser. En leder skal være en rollemodell, og vise at verdier og holdninger reflekteres i praktisk handling. LeasePlan gjennomfører medarbeidertilfredshet-undersøkelser jevnlig. Som grunnlag for en målrettet organisasjonsutvikling, er tilbakemeldingene vi får gjennom undersøkelsene av stor betydning. Undersøkelsene gjennomføres av det eksterne firmaet Refleks AS, og deres oppsummering av den siste gjennomførte undersøkelse var: LeasePlan scorer over snittet på alle områder og er blant topp 3 av de bedrifter vi har undersøkt. Med et slikt utgangspunkt og våre dyktige ansatte, har vi et meget godt grunnlag for å videreutvikle selskapet og styrke vår posisjon ytterligere.

6 FIRMABILBESKATNINGEN 10 / 11 Lønnsmottakers private bruk av arbeidsgivers bil anses som en skattepliktig fordel. Frem til 1987 ble en individuell fordelsansettelse lagt til grunn, basert på skatteyters faktiske private kjørelengde gjennom skatteyters føring av kjørebok. I 1987 ble reglene om firmabilbeskatning forenklet ved at den private kjørelengde ble fastsatt etter sjablonregler og omfanget av privatkjøring ble fastsatt til km. pr. år (i tillegg til kjøring mellom hjem og arbeidssted). Det var en bred politisk enighet om overgangen til sjablonregler, bl.a. fordi reglene gir meget enkel ligningsmessig behandling uten bruk av skjønn og oppfølging av mer eller mindre korrekt utfylte kjørebøker. Alle diskusjoner rundt kjørebøker og hva som var fordelingen av privatkjøring kontra tjenestekjøring forsvant. Fra inntektsåret 1991 ble omfanget av privatkjøring (sjablon-reglene) oppjustert fra til km, samtidig som skattedirektoratet jevnlig har oppjustert satsene pr. km. Med virkning fra 1. januar 2002, ble omfanget av privatkjøringen vedtatt øket ytterligere til km. pr. år. Samtidig viste statistikk utarbeidet av LeasePlan Norge at de som disponerer firmabil i gjennomsnitt kun har en privat årlig kjørelengde på km. Denne skjerpede beskatning har medført at av de personer som er avhengige av bil i utførelsen av sitt yrke, så har flere valgt å gå bort fra firmabil og isteden stille privatbil til disposisjon mot godtgjørelse og føring av kjørebok igjen. Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at antall firmabiler har blitt redusert fra ca til de senere år som følge av dette. LeasePlan Norge har engasjert seg sterkt og lagt ned mye ressurser i arbeidet med å få endret denne klart urimelige beskatning av firmabil. Basert bl.a. på erfaringstall fra LeasePlan Norge gikk i mars organisasjoner (deriblant skattebetalerforeningen, selgerforbundet og NHO) sammen og rettet en henvendelse til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen ferdigbehandlet saken høsten 2003, og konkluderer med at Skattedirektoratet bes revurdere måten satsene fastsettes på og tilstrebe at satsene i størst mulig grad er basert på de faktiske kostnadene. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet utarbeidet et nytt forslag som ble sendt på høring (til blant annet LeasePlan Norge AS). De endelige nye regler ble så presentert i Statsbudsjettet for De nye reglene fra 1/1-05 innebærer en betydelig forenkling og en reduksjon i skattebelastningen for de aller fleste firmabilbrukere. For en gjennomsnittsbruker med en bil til ca. kr ,- vil reduksjonen være på ca. 15% sammenlignet med tidligere år. Selskapet forventer at denne endringen igjen vil medføre en økt interesse for firmabil og således et større totalmarked for vår virksomhet.

7 ORGANISASJON OG MILJØ 12 / 13 Selskapet har et internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det har ikke vært nødvendig å iverksette spesielle tiltak av betydning for å sikre arbeidsmiljøet utover det løpende arbeid med tilhørende forslag som er et resultat av HMS- og AMU-opplegget. Arbeidsmiljøet i selskapet anses å være godt. Sykefraværet i 2004 var på 4,0 % av totalt antall arbeidede dager. Av dette var 1,1% fravær over 8 uker, 0,7% fravær 2-8 uker og 1,1% fravær 4-14 dager. Korttidssykefraværet (1-3 dager) var i 2004 på 1,1%. Kvinner hadde i 2004 er sykefravær på 7,9% og menn 1,2%. For å dempe evt. skulderplager og lignende linket til arbeid med PC osv., har samtlige ansatte tilbud om massasje hver 14. dag. Det er også anledning for alle ansatte å få kontorplass og stol tilpasset av fysioterapeut. Det har verken oppstått personskader eller materielle skader i Selskapet har bedriftshelseordning for alle ansatte med regelmessig innkalling. Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som direkte forurenser det ytre miljø. Det har i 2004 gjennomsnittlig vært 91 ansatte i LeasePlan Norge, mot 84 i LIKESTILLING LeasePlan Norge har en jevn kjønnsfordeling blant de ansatte og av 94 ansatte ved utgangen av 2004 var 41 kvinner og 53 menn. Av 14 stillinger med lederansvar er 2 innehatt av kvinner. LeasePlan Norge følger likestillingslovens bestemmelser ved ansettelser. I 2004 ble det rekruttert 15 stillinger, og av disse var 6 kvinner og 9 menn. For å forhindre forskjellsbehandling gis det like muligheter til videreutvikling/ kompetanseheving uavhengig av stillingsprosent. Småbarnsforeldre gis anledning til redusert arbeidstid.

8 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 14 / 15 Selskapets årsresultat ble 30,6 millioner kroner i 2004 som representerer en resultatnedgang på 5,5 millioner kroner eller 15% i forhold til Resultatforskjellen skyldes hovedsakelig en tilbakeføring av generelle tapsavsetninger (positiv resultateffekt) på 4,0 millioner kroner i I tillegg har det lave rentenivået medført betydelig lavere renteinntekter enn i tidligere år. LeasePlan Norge er utsatt for kredittrisiko og restverdirisiko. Det er ingen valutarisiko, likviditetsrisiko eller renterisiko. Alle nye kunder blir kredittvurdert ved inngåelse av avtale og deretter årlig kredittvurdert. Restverdirisikoen blir blant annet ivaretatt av selskapets restverdi-komite som løpende fastsetter restverdi på nye modeller samt gjennomgår restverdifastsettelsen på eksisterende modeller. Det er ingen valutarisiko siden alle transaksjoner skjer i norske kroner. Likviditetsrisikoen er sikret via en avtale med eier. Selskapets innlån er i hovedsak marginbasert, og er derfor ikke avhengig rentebevegelser i markedet. Spesifiserte tapsavsetninger utgjør pr. utgangen av året 1,2 millioner til dekning av fremtidige tapsutsatte kunder. Under henvisning til de historiske erfaringer i selskapet, anser styret tapsavsetningene å være forsvarlige. Årsoverskuddet etter skatt ble ,- i Styret foreslår at årets resultat tilføres annen egenkapital. Styret er ikke kjent med at det har inntruffet forhold av betydning for selskapets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt. I årsregnskapet er forutsetning om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Honorarer til styret og revisor er spesifisert i note 7.

9 UTSIKTENE FREMOVER 16 / 17 Drevet av vedvarende høye oljepriser, er norsk økonomi inne i en konjunkturoppgang. Sterk konkurranse og prisfall på importerte varer har bidratt til en historisk lav prisvekst og et tilsvarende lavt rentenivå. Vi har den senere tid opplevd stadig nye all-time high på Oslo Børs, samtidig som husholdningenes låneopptak øker kraftig. Faresignalene for en overopphetet norsk økonomi og et tilhørende tilbakefall, er således til stede. Selskapet er godt trimmet og blant de mest effektive av konsernets datterselskap. Nye aktører på markedet skaper tøffere konkurranse, og et tilhørende prispress på selskapets tjenester. Selskapet har således en hovedstrategi i 2005 med fokus på å øke og synliggjøre ytterligere de merverdier som ligger i det konsept vi tilbyr våre kunder. Økt fokus i næringslivet og offentlig sektor på de besparelser som kan oppnås ved å sette bort bilholdet til en profesjonell aktør, samt redusert firmabilbeskatning, gjør at det ventes en viss økning i totalmarkedet for våre tjenester. Økte investeringer i IT-systemer og opprettelse av et sentralt IT-senter for konsernet i Irland, vil medføre betydelig økte kostnader også for LeasePlan Norge. På den bakgrunn forventer styret en moderat vekst i selskapets portefølje, men et driftsresultat som er noe svakere enn Oslo, 31.desember april 2005 Nicholas John Salkeld Hugo Levecke Vahid Daemi Styreformann Knut Brundtland Anders Ree-Pedersen Adm. direktør

10 REGNSKAP OG NOTER 2004

11 RESULTATREGNSKAP / 21 Beløp i kr ,- LEASEPLAN NORGE AS Note RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter av innskudd i/utlån til finansinstitusjoner Leiefinansiering Andre inntekter Sum renteinntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Andre rente- og innlånskostnader Sum rentekostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER Andre driftsinntekter ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lønn, honorarer og andre personalkostnader 4, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER M.V. Tap på utlån/endring i uspesifiserte tapsavsetninger GEVINST VED AVGANG Gevinst ved avgang RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT Skattekostnad RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET DISPONERING AV OVERSKUDD Overført til annen egenkapital

12 BALANSE BALANSE 22 / 23 Beløp i kr ,- EIENDELER Note KONTANTER, FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER Kontanter, fordringer på sentralbanker 5 5 FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Bankinnskudd Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Kundefordringer Leiefinansieringsavtaler Nedbetalingslån Sum utlån til og fordringer på kunder Spesifiserte tapsavsetninger Sum tapsavsetninger SUM NETTO UTLÅN OG FORDRINGER PÅ KUNDER VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler PENSJONSMIDLER Netto pensjonsmidler FORSKUDDSBETALINGER OG OPPTJENTE INNTEKTER Opptjente ikke-betalte inntekter og forskuddsbetalte kostnader SUM EIENDELER Beløp i kr ,- GJELD OG EGENKAPITAL Note GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Lån og innskudd fra finansinstitusjoner u/ avtalt løpetid Lån og innskudd fra finansinstitusjoner m/ avtalt løpetid 5, Sum gjeld til kredittinstitusjoner INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder ANNEN GJELD Annen gjeld PÅLØPNE KOSTNADER OG FORSKUDDSBETALTE INNTEKTER Påløpte ikke-forfalte kostnader og innbetalte ikke-opptjente inntekter AVSETNING TIL FORPLIKTELSER OG KOSTNADER Utsatt skatt Sum avsetning til forpliktelser og kostnader SUM GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital ( aksjer á kr.100,-) OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 31.desember april 2005 Nicholas John Salkeld Hugo Levecke Vahid Daemi Styreformann Knut Brundtland Anders Ree-Pedersen Adm.direktør

13 NOTER 24 / 25 NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELLE PRINSIPPER Årsregnskapet er avlagt i samsvar med aksjelov og god regnskapsskikk. LeasePlan Norge har valgt å bruke oppstillingsplanen for regnskapet iht årsoppgjørsforskriften for banker for å få sammenlignbare tall med tidligere år. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om transaksjonsprinsippet, sammenstilling, historisk kost, sammenlignbarhet, kongruens, fortsatt drift, forsiktighet og beste estimat. Omløpsmidler er bokført til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. PERIODISERING AV LEIEFINANSIERINGSINNTEKTER OG RENTEKOSTNADER Renter og gebyrer inntektsføres når de er opptjent, og rentekostnader sammenstilles med opptjent inntekt når de er påløpt. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte kostnader føres som gjeld i balansen. ANDRE INNTEKTER Dette er hovedsaklig administrasjonshonorarer for selskapets administrasjon av bilflåter. Administrasjonshonorarer inntektsføres når de er opptjent. Gebyrer som belastes kunden ved opprettelse av leasingavtalen overstiger ikke kostnaden ved opprettelse av leasingavtalen, og inntektsføres derfor direkte. Det tas ingen andre provisjoner. LEIEFINANSIERINGSAVTALER Ordinære avskrivninger foretas lineært mot brutto leieinntekt, og derav fremkommer netto renteinntekter i resultatregnskapet. Forskuddsleie føres i sin helhet mot leiefinansieringsavtalen. VURDERINGSPRINSIPPER LEIEFINANSIERINGS- AVTALER, MISLIGHOLDTE LÅN OG TAP Leiefinansieringsgrunnlaget er vurdert til kostpris med fradrag av avskrivninger. Avskrivningsgrunnlaget beregnes ut fra anskaffelseskost redusert med estimert bruktverdi ved avtaleutløp, og differansen avskrives lineært over leiefinansieringsavtalens lengde. Leiefinansieringsavtalen består av kontrakter som i det vesentlige har en løpetid på 3 år. SPESIFISERTE TAP Det foretas spesifiserte tapsavsetninger for leiefinansieringsavtaler som vurderes som tapsutsatt eller misligholdt. Tapsavsetning settes til differansen mellom leiefinansieringsavtalens pålydende med fradrag av sikkerheten som er knyttet til den enkelte leiefinansieringsavtale. I tillegg vurderes kundens betalingsevne. Tapsavsetningen reduserer selskapets total-portefølje. Et engasjement anses misligholdt ved 3 eller flere ubetalte terminbeløp (90 dager) dersom det ikke foreligger avtale om nedbetaling av ubetalt saldo. Ved konstatert mislighold kreves gjenstanden tilbakelevert og inntektsføringen stoppes. Engasjementet blir deretter avviklet, herunder avregning av forfalte, ubetalte leasingleier, gebyrer o.l. Sikkerhet som er knyttet til leiefinansieringsavtalen, vurderes til virkelig verdi med fradrag for salgskostnader. Tap bokføres ved inntrådt konkurs, stadfestet akkord eller utleggsforretning hvor intet er å inndrive, og da foretas avsetning til spesifisert tap. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler er i regnskapet oppført til anskaffelseskost med fradrag for ordinære avskrivninger. Lineære avskrivninger foretas over driftsmidlenes økonomiske levetid. Årets avskrivninger er belastet resultatregnskapet. UTSATT SKATT Utsatt skatt i balansen avsettes på basis av forskjeller mellom bokførte og skattemessige verdier. Avsetningen inkluderer alle typer forskjeller og beregnes uten neddiskontering. Ved beregning av utsatt skattegjeld gjøres det fradrag for verdien av fremførbare underskudd. I resultatregnskapet fremkommer skattekostnaden som summen av betalbar skatt og endring i utsatt skattegjeld. PENSJONSFORPLIKTELSE Netto pensjonsforpliktelse beregnes og medtas i balansen. Netto pensjonsforpliktelse fremkommer som differansen mellom brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler. Endring i estimat ut over korridor amortiseres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Årets pensjonskostnad føres under posten Lønn, honorarer og andre personalkostnader i resultatregnskapet. PRINSIPPER FOR BEHANDLING AV GJELD Gjeld er medtatt til nominell pålydende verdi.

14 NOTER NOTER 26 / 27 NOTE NR. 2 LEASINGGJENSTANDER/EGNE DRIFTSMIDLER Beløp i kr ,- Leasinggjenstander / egne driftsmidler Leasing- Egne gjenstander driftsmidler Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte reverserte nedskrivninger Balanseført verdi herav balanseførte leieavtaler herav gjenværende oppskrivning Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Årets reverserte nedskrivninger Økonomisk levetid - Inntil 5 år Avskrivningsplan - Lineær Årlig leie av ikke balanseførte leieavtaler 0 Varighet av leieavtaler som ikke balanseføres 0 NOTE NR. 3 SPESIFIKASJON AV TAP, TAPSAVSETNINGER OG ANDRE AVSETNINGER Beløp i kr ,- Kostnadsføring av tap på utlån: Total avsetning pr Total avsetning Konstaterte tap i perioden Inngang tidligere konstaterte tap - 0 Kostnad som fremkommer i resultatregnskapet 70 Spesifiserte tapsavsetninger: konstaterte 0 + avsetninger NOTE NR. 4 PENSJONER OG PENSJONSKOSTNADER Pensjoner og pensjonskostnader LeasePlan Norge AS følger NorskRegnskapsStandard nr 6 om pensjonskostnader. Standarden tar utgangspunkt i nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien av pensjonsmidlene. Periodens pensjonskostnad er bokført i samsvar med foreløpig NRS for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter 24 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Forpliktelse er dekket gjennom forsikringsselskap. Utover denne ordningen har selskapet en tilleggspensjon for tidligere administrerende direktør som også behandles som en ytelsesplan. Periodens pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført virkning av estimatavvik Resultatført planendring Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse Nåverdi pensjonsforpliktelse Verdi pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatførte estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift 0 Balanseført netto pensjon Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,5% Forventet avkastning 6,5% Årlig lønnsvekst 2,5% Årlig G-regulering 2,0% Forventet pensjonsregulering 1,6% Arbeidsgiveravgift 14,1% Korridor 10,0% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlige forutsetninger innen forsikring lagt til grunn.

15 NOTER NOTER 28 / 29 NOTE NR. 5 LÅN OG INNSKUDD I NORSKE OG UTENLANDSKE FINANSINSTITUSJONER Beløp i kr ,- Lån fra norske finansinstitusjoner - inntil 3 måneder Lån fra utenlandske finansinstitusjoner, hvilket er et konsernselskap - under 1 måned fra 1 til 3 måneder fra 3 måneder til 1 år fra 1 år til 5 år 0 Tidspunktet for endring av rentebetingelser følger ovennevnte intervaller for restløpetiden. Innskudd i andre finansinstitusjoner er innskudd uten fastsatt løpetid. Alle lån er uten valutarisiko. Når det gjelder rentebetingelser på våre innlån, er disse i hovedsak basert på 3 måneders innlån med NIBOR som referanserente. Selskapets utlån er i hovedsak marginbasert, og er derfor uavhengig av rentebevegelser i markedet. Gjennomsnittlig innlånkostnad i 2004 er 2,2%, som er beregnet ut fra rentekostnad delt på gjennomsnittlig innlån. NOTE NR. 6 PERSONAL LÅN Personallån utgjorde ved årsskiftet kr ,-. Subsidie-elementet utgjorde kr ,- som gjenspeiles i selskapets fundingkost. Rentesatsen er null, og avdragsperioden er 15 år. Ett av lånene er gitt til administrerende direktør Anders Ree-Pedersen. Beløpets størrelse er kr ,- og sikkerhetsstillelse er bolig. Lånet ble utbetalt i 1991 med 20 års nedbetalingsplan. NOTE NR. 7 VEDERLAG TIL STYRENDE ORGANER, LEDENDE PERSONER OG REVISOR Selskapet har forpliktet seg overfor daglig leder til å gi særskilt vederlag tilsvarende en årslønn ved opphør av ansettelsesforholdet initiert av selskapet. Samlede godtgjørelser i 2004 til styret er kr Honorar til revisor er kostnadsført med kr ,- som dekker ordinær revisjon. Det er ikke kostnadsført andre honorar til revisor. Selskapet har 94 fast ansatte ved utgangen av året. Følgende ytelser er godtgjort i 2004: Beløp i kr Lønn/bonus Pensjon Annen godtgjørelse Adm.direktør Ledende personer Selskapet har gjennomsnittlig hatt 91 fast ansatte i Beløp i kr , Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum NOTE NR. 8 SKATT Beløp i kr. 1000,- Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Anleggsmidler Gjeld Underskudd til fremføring Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel Fremføringsperioden for underskudd begynner å utløpe i 2005 med kr Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt: Beløp i kr. 1000,- Kroner % Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt ,0% Effekt av permanente forskjeller 36 Skattekostnad i henhold til resultatregnskap

16 NOTER NOTER 30 / 31 NOTE NR. 9 SPESIFIKASJON AV BUNDNE MIDLER Beløp i kr , Skattetrekkskonto Kunders depositumskonto Totalt NOTE NR. 12 EGENKAPITAL Beløp i kr , Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Egenkapital Samtlige aksjer eies av LeasePlan Corporation N.V. og utgjør aksjer á kr. 100,-. NOTE NR. 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Viktige enkeltbeløp fremkommer som følger: Beløp i kr , Kostnader lokaler Fremmed tjenester Leie maskiner, transportmidler Kontorkostnad Salg & reklamekostnader Andre kostnader Totalt NOTE NR. 13 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN. LeasePlan Norge AS har kun gjeld til morselskapet LeasePlan Corporation N.V Denne gjelden fremkommer som følger: Beløp i kr , Påløpne kostnader Lån Sum NOTE NR. 11 ANNEN GJELD All gjeld er i norske kroner. Beløp i kr , Leverandørgjeld Skattetrekk Totalt

17 KONTANTSTRØMANALYSE 32 / 33 Beløp i kr , Likvider tilført fra virksomheten: Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger anleggsmidler/leasinggjenstander - Skatter - Gevinst salg aksjer - Gevinst ved salg egne biler = Tilført fra årets virksomhet Endring utlån Endring fordringer Endring annen gjeld Netto likviditetsendring fra virksomheten (A) Likvider tilført/brukt på investeringer: Investering i leasinggjenstander brutto Avgang leasinggjenstander Investering i driftsmidler brutto Netto likviditetsendring fra investeringer (B) Likvider tilført/brukt på finansiering: Ny gjeld Økning trekkrettighet Nedbetaling av gammel gjeld Innbetaling av egenkapital og ansvarlig lån Netto likviditetsendring fra finansiering (C) Netto endring likvider gjennom året (A+B+C) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr

18 REVISJONSBERETNING

19 LeasePlan Norge AS Brynsengveien 10, 0667 Oslo Postboks 6019 Etterstad, 0601 Oslo Tel: Fax: Design: direktepr. Anita Solbakken

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING 2003 LEASEPLAN NORGE AS

ÅRSBERETNING 2003 LEASEPLAN NORGE AS ÅRSBERETNING 2003 LEASEPLAN NORGE AS INNLEDNING OG HOVEDTALL 3 LeasePlan Norge AS er et heleiet datterselskap av LeasePlan Corporation N.V. (LP Corp.) med hovedkontor utenfor Amsterdam. LP Corp. eies igjen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

SpareBank 1 Kredittkort AS 1

SpareBank 1 Kredittkort AS 1 SpareBank 1 Kredittkort AS 1 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Kvartalsregnskap Q1 2016

Kvartalsregnskap Q1 2016 Kvartalsregnskap Q1 2016 1 Kvartalsregnskap Q1 2016 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. Volkswagen Møller Bilfinans har som

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000 kroner 2. Kvartal 2016 2. Kvartal 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0 0

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS

Delårsrapport 2. kvartal SpareBank 1 Kredittkort AS Delårsrapport SpareBank 1 Kredittkort AS Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2015, i samsvar med forenklet IFRS etter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr

Administrasjonsinntekter gjelder vårt datterselskap Drammen havn Lierterminalen AS. Det årlige avtalte beløp er på ,- NOK pr Drammen havn NOTER TIL REGNSKAPET 2011 Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet for Drammen havn for 2011 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Omløpsmidler er vurdert til laveste verdi

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer