ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2004 LEASEPLAN NORGE AS

2 INNLEDNING OG HOVEDTALL 2 / 3 LeasePlan Norge AS er et heleiet datterselskap av LeasePlan Corporation N.V. (LP Corp.) med hovedkontor utenfor Amsterdam. LeasePlan Corporation N.V. er representert med et LeasePlan-selskap i de fleste europeiske land, samt i USA, Australia, New Zealand, Brasil og India. Gruppen er ledende i verden innen biladministrasjon og administrerer 1,2 millioner kjøretøy på verdensbasis. LeasePlan Norge er et spesialselskap for administrasjon, drift og finansiering av bilflåter til næringslivet og offentlig sektor. Selskapets virksomhet er landsdekkende, og med ca biler på veien er LeasePlan klar markedsleder i Norge. Virksomheten er lokalisert i Oslo. INNHOLD Beløp i kr ,- LeasePlan Norge AS Resultat før skatt Nettoresultat Eiendeler Egenkapital Antall ansatte INNLEDNING OG HOVEDTALL TID FOR Å SATSE 5 Ledergruppen i LeasePlan Norge viser vei. MARKEDSFORHOLD 7 DEN VIKTIGSTE RESSURS 9 FIRMABILBESKATNINGEN 11 ORGANISASJON OG MILJØ 13 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 15 UTSIKTENE FREMOVER 17 RESULTATREGNSKAP BALANSE 22 REGNSKAPSPRINSIPPER 25 NOTER 26 Anders Ree-Pedersen adm. direktør Rune Gjerstad driftsdirektør Bengt Erik Werner markedsdirektør Gunn Grøndahl finansdirektør Anders Jørgensen IT-direktør KONTANTSTRØMSANALYSE 33 REVISJONSBERETNING 34

3 2004 TID FOR Å SATSE 4 / ble nok et bra år for LeasePlan Norge. Med en offensiv strategi opplevde selskapet igjen en betydelig vekst i sin portefølje. Etter 2-3 år preget av en generell negativ utvikling, pessimisme og lavkonjunktur i norsk økonomi, forutså selskapet riktig at bunnen var nådd i siste halvdel av På den bakgrunn ønsket selskapet å være best mulig forberedt for å utnytte de forventede oppgangstider. Selskapet lanserte derfor hovedstrategien/ programmet SPENST senhøsten 2003, og arbeidet med denne strategien gjennom hele SPENST er en dynamisk og offensiv strategi, satt sammen av fokusområdene: S = SATSE P = PROFESJONELLE E = ENTUSIASME N = NYSKAPENDE S = SELGE T = TØFFE Strategien har medført investeringer i vårt markedsapparat, bl.a. ved ansettelse av 3 nye selgere. Bedrifter med mindre bilflåter (under 10 biler) har vært et vellykket nytt satsningsområde for selskapet, og en av de nye på salg er dedikert dette segmentet. Som et ledd i vår strategi har vi i løpet av året også opprettet et nytt varebilsenter, hvor målsettingen er å bli ledende i Norge på omsetning av brukte nyttekjøretøy. Et annet resultat av vår strategi, er nyskapningen LeasePlan s Bildag. LeasePlan representerer en stor kundegruppe av firmabilbrukere som skal bytte bil de nærmeste mndr. Og med dette arrangementet får disse brukerne en mulighet til å orientere seg i markedet på en enkel og effektiv måte. Totalt personer fant veien til Arena Vallhall en lørdag i september, hvor LeasePlan s samarbeidende bilforhandlere stilte ut 65 biler innendørs, samt 125 biler for prøvekjøring utendørs. Målsettingen med strategien har også vært å videreutvikle våre ansatte som fagfolk og spesialister, og å ha den beste kompetansen innen alle områder knyttet til bilhold. LeasePlan skal være den mest naturlige samarbeidspartner innen bilhold for store og små bedrifter, for privat og offentlig sektor. For 7. år på rad gjennomførte selskapet i november 04 en kundeundersøkelse for å måle kundetilfredsheten. Undersøkelsen ble gjennomført elektronisk av et eksternt firma, med en svarprosent på 66%. Resultatene av undersøkelsen var igjen meget gledelig, og nok en gang økte den generelle kundetilfredshet fra et allerede høyt nivå. Aktivitetsnivået på kundesiden har vært høyt gjennom hele året, og selskapet har fått en rekke nye kunder. Jernbaneverket representerte den største nye kunden innen offentlig sektor, mens Eltel, Fortum og Bautas var de største nye kundene i privat sektor. Totalt sett har leasingporteføljen økt med ca. kr. 250 mill. (+ 11%), mens antall biler har økt med ca (+ 5%) til ca Selskapet har i 2004 som i foregående år, hatt god kontroll på kredittområdet og har ikke hatt tap i Utestående fordringer utover 60 dager er også kr. 0,- ved utløpet av var det andre året der våre kunder opplevde den økonomiske effekten av den gevinstdelingsmodell som selskapet innførte i har vært et meget bra år på bruktbilområdet, og de returnerte bilene har vært omsatt med en betydelig gevinst. Totalt utbetalte selskapet våren 04 ca. 13 mill. til våre kunder, basert på de gevinster som ble oppnådd ved salg av biler i I gjennomsnitt utgjør dette kr ,- pr. bil. Basert på en normal leasingperiode på 36 mndr. tilsvarer dette en gjennomsnittlig tilbakebetaling til kundene på kr. 264,-pr. bil pr. mnd. for hele leasingperioden på alle biler som ble tilbakelevert i løpet av 2003.

4 MARKEDSFORHOLD 6 / 7 Det lave rentenivået og de generelle økonomiske oppgangstider i 2004, har hatt en positiv effekt på nybil-salget generelt. Spesielt gjelder dette nybil-salg til privatpersoner. PERSONBILSALGET antall nyregistreringer Det ble i 2004 solgt nye personbiler i Norge, hvilket er nesten 30% høyere enn i Vi må helt tilbake til 1998 for å finne et tilsvarende høyt personbilsalg. Også salget av varebiler økte med nesten 30% sammenlignet med 2003, og endte på nye kjøretøy. En svak krone sammenlignet med Euro har medført at bruktimport av biler fra utlandet har holdt seg på et lavt nivå og var i 2004 ca. 7% lavere enn i Nye trender i bilsalget i Norge ble også ytterligere forsterket i Andelen av dieselbiler var hele 28% (23% i 03), mens andelen av biler med firehjulstrekk økte til 21%. Det økte bilsalget medførte også økning i markedet for billeasing. De totale nyinvesteringer i billeasing blant medlemmene av Finansieringsselskapenes Forening økte i 2004 med 28,8% sammenlignet med LEASEPLAN NORGE AS antall kontrakter LeasePlan Norge økte sine nyinvesteringer i samme periode med 30,7%, og økte således mer enn dette totalmarkedet. Også markedet innen biladministrasjon/operasjonell leasing har vokst i 2004, og stadig flere aktører i privat og offentlig sektor får øynene opp for de fordeler som ligger i å sette bort bilholdet sitt til en profesjonell aktør. LeasePlan Norge har en stabil og lojal kundemasse preget av langsiktighet, og selskapet har styrket denne kundemassen ytterligere med tilførsel av nye og spennende kunder gjennom året. Grundige analyser av selskapets kundetilfredshetsmåling viser også at selskapets kunder blir mer og mer fornøyd jo lenger kundeforholdet til LeasePlan har eksistert. Dette viser oss at bilhold er et komplisert område, og at man ikke får erfart alle de områder der man opplever besparelser, før man har vært kunde noen år og har vært gjennom en total utskiftning av bilparken. Totalt sett har selskapet styrket sin sterke markedslederposisjon gjennom året.

5 DEN VIKTIGSTE RESSURS 8 / 9 LeasePlan Norge er en spesialisert kompetansebedrift, og det er de ansatte som er vår viktigste kilde til verdiskapning. Som en del av et stort internasjonalt konsern og samtidig et vinnerlag med en klar nr. 1 posisjon i det norske markedet, kan vi også tiltrekke oss de beste medarbeiderne. Ca. 86% av de ansatte i LeasePlan Norge har utdanning utover videregående skole, og i snitt har en LeasePlan-ansatt arbeidet 5 år i selskapet. Det er ikke hvem du er eller hvem du kjenner som har betydning for din utvikling i LeasePlan, men hva du bidrar med til fellesskapet. Vi ønsker å stimulere til mangfold, og vi mener at de fleste problemstillinger forstås best når de vurderes fra ulike perspektiver. Som arbeidsgiver har vi også et ansvar for å sikre nødvendig fleksibilitet og vise vilje og evne til å forstå og møte individuelle behov. En effektiv, kundeorientert og serviceinnstilt organisasjon forutsetter at de interne relasjoner er basert på tillitsfull dialog og gjensidig respekt. Det er helt nødvendig med samsvar mellom de holdninger og normer som er i selskapet og de holdninger og normer man ønsker at kundene skal oppleve. Vi skal være resultatorienterte og det er viktig at den enkelte når sine mål og at avdelingen skaper gode resultater. Det er likevel enda viktigere å være bevisst på at et selskap er sterkest når avdelingene samarbeider godt på tvers, og utnytter den enkeltes kompetanse og ressurser fleksibelt og målrettet. Ledere i LeasePlan skal være opptatt av det verdigrunnlag og de etiske retningslinjer vi bygger vår virksomhet på, samt de holdninger som preger vår relasjon til kunder, kollegaer og andre forbindelser. En leder skal være en rollemodell, og vise at verdier og holdninger reflekteres i praktisk handling. LeasePlan gjennomfører medarbeidertilfredshet-undersøkelser jevnlig. Som grunnlag for en målrettet organisasjonsutvikling, er tilbakemeldingene vi får gjennom undersøkelsene av stor betydning. Undersøkelsene gjennomføres av det eksterne firmaet Refleks AS, og deres oppsummering av den siste gjennomførte undersøkelse var: LeasePlan scorer over snittet på alle områder og er blant topp 3 av de bedrifter vi har undersøkt. Med et slikt utgangspunkt og våre dyktige ansatte, har vi et meget godt grunnlag for å videreutvikle selskapet og styrke vår posisjon ytterligere.

6 FIRMABILBESKATNINGEN 10 / 11 Lønnsmottakers private bruk av arbeidsgivers bil anses som en skattepliktig fordel. Frem til 1987 ble en individuell fordelsansettelse lagt til grunn, basert på skatteyters faktiske private kjørelengde gjennom skatteyters føring av kjørebok. I 1987 ble reglene om firmabilbeskatning forenklet ved at den private kjørelengde ble fastsatt etter sjablonregler og omfanget av privatkjøring ble fastsatt til km. pr. år (i tillegg til kjøring mellom hjem og arbeidssted). Det var en bred politisk enighet om overgangen til sjablonregler, bl.a. fordi reglene gir meget enkel ligningsmessig behandling uten bruk av skjønn og oppfølging av mer eller mindre korrekt utfylte kjørebøker. Alle diskusjoner rundt kjørebøker og hva som var fordelingen av privatkjøring kontra tjenestekjøring forsvant. Fra inntektsåret 1991 ble omfanget av privatkjøring (sjablon-reglene) oppjustert fra til km, samtidig som skattedirektoratet jevnlig har oppjustert satsene pr. km. Med virkning fra 1. januar 2002, ble omfanget av privatkjøringen vedtatt øket ytterligere til km. pr. år. Samtidig viste statistikk utarbeidet av LeasePlan Norge at de som disponerer firmabil i gjennomsnitt kun har en privat årlig kjørelengde på km. Denne skjerpede beskatning har medført at av de personer som er avhengige av bil i utførelsen av sitt yrke, så har flere valgt å gå bort fra firmabil og isteden stille privatbil til disposisjon mot godtgjørelse og føring av kjørebok igjen. Statistikk fra Statistisk Sentralbyrå viser at antall firmabiler har blitt redusert fra ca til de senere år som følge av dette. LeasePlan Norge har engasjert seg sterkt og lagt ned mye ressurser i arbeidet med å få endret denne klart urimelige beskatning av firmabil. Basert bl.a. på erfaringstall fra LeasePlan Norge gikk i mars organisasjoner (deriblant skattebetalerforeningen, selgerforbundet og NHO) sammen og rettet en henvendelse til Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen ferdigbehandlet saken høsten 2003, og konkluderer med at Skattedirektoratet bes revurdere måten satsene fastsettes på og tilstrebe at satsene i størst mulig grad er basert på de faktiske kostnadene. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Skattedirektoratet og Finansdepartementet utarbeidet et nytt forslag som ble sendt på høring (til blant annet LeasePlan Norge AS). De endelige nye regler ble så presentert i Statsbudsjettet for De nye reglene fra 1/1-05 innebærer en betydelig forenkling og en reduksjon i skattebelastningen for de aller fleste firmabilbrukere. For en gjennomsnittsbruker med en bil til ca. kr ,- vil reduksjonen være på ca. 15% sammenlignet med tidligere år. Selskapet forventer at denne endringen igjen vil medføre en økt interesse for firmabil og således et større totalmarked for vår virksomhet.

7 ORGANISASJON OG MILJØ 12 / 13 Selskapet har et internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det har ikke vært nødvendig å iverksette spesielle tiltak av betydning for å sikre arbeidsmiljøet utover det løpende arbeid med tilhørende forslag som er et resultat av HMS- og AMU-opplegget. Arbeidsmiljøet i selskapet anses å være godt. Sykefraværet i 2004 var på 4,0 % av totalt antall arbeidede dager. Av dette var 1,1% fravær over 8 uker, 0,7% fravær 2-8 uker og 1,1% fravær 4-14 dager. Korttidssykefraværet (1-3 dager) var i 2004 på 1,1%. Kvinner hadde i 2004 er sykefravær på 7,9% og menn 1,2%. For å dempe evt. skulderplager og lignende linket til arbeid med PC osv., har samtlige ansatte tilbud om massasje hver 14. dag. Det er også anledning for alle ansatte å få kontorplass og stol tilpasset av fysioterapeut. Det har verken oppstått personskader eller materielle skader i Selskapet har bedriftshelseordning for alle ansatte med regelmessig innkalling. Det er ingen forhold ved selskapets virksomhet som direkte forurenser det ytre miljø. Det har i 2004 gjennomsnittlig vært 91 ansatte i LeasePlan Norge, mot 84 i LIKESTILLING LeasePlan Norge har en jevn kjønnsfordeling blant de ansatte og av 94 ansatte ved utgangen av 2004 var 41 kvinner og 53 menn. Av 14 stillinger med lederansvar er 2 innehatt av kvinner. LeasePlan Norge følger likestillingslovens bestemmelser ved ansettelser. I 2004 ble det rekruttert 15 stillinger, og av disse var 6 kvinner og 9 menn. For å forhindre forskjellsbehandling gis det like muligheter til videreutvikling/ kompetanseheving uavhengig av stillingsprosent. Småbarnsforeldre gis anledning til redusert arbeidstid.

8 KOMMENTARER TIL REGNSKAPET 14 / 15 Selskapets årsresultat ble 30,6 millioner kroner i 2004 som representerer en resultatnedgang på 5,5 millioner kroner eller 15% i forhold til Resultatforskjellen skyldes hovedsakelig en tilbakeføring av generelle tapsavsetninger (positiv resultateffekt) på 4,0 millioner kroner i I tillegg har det lave rentenivået medført betydelig lavere renteinntekter enn i tidligere år. LeasePlan Norge er utsatt for kredittrisiko og restverdirisiko. Det er ingen valutarisiko, likviditetsrisiko eller renterisiko. Alle nye kunder blir kredittvurdert ved inngåelse av avtale og deretter årlig kredittvurdert. Restverdirisikoen blir blant annet ivaretatt av selskapets restverdi-komite som løpende fastsetter restverdi på nye modeller samt gjennomgår restverdifastsettelsen på eksisterende modeller. Det er ingen valutarisiko siden alle transaksjoner skjer i norske kroner. Likviditetsrisikoen er sikret via en avtale med eier. Selskapets innlån er i hovedsak marginbasert, og er derfor ikke avhengig rentebevegelser i markedet. Spesifiserte tapsavsetninger utgjør pr. utgangen av året 1,2 millioner til dekning av fremtidige tapsutsatte kunder. Under henvisning til de historiske erfaringer i selskapet, anser styret tapsavsetningene å være forsvarlige. Årsoverskuddet etter skatt ble ,- i Styret foreslår at årets resultat tilføres annen egenkapital. Styret er ikke kjent med at det har inntruffet forhold av betydning for selskapets stilling og resultat etter regnskapsårets slutt. I årsregnskapet er forutsetning om fortsatt drift lagt til grunn da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Honorarer til styret og revisor er spesifisert i note 7.

9 UTSIKTENE FREMOVER 16 / 17 Drevet av vedvarende høye oljepriser, er norsk økonomi inne i en konjunkturoppgang. Sterk konkurranse og prisfall på importerte varer har bidratt til en historisk lav prisvekst og et tilsvarende lavt rentenivå. Vi har den senere tid opplevd stadig nye all-time high på Oslo Børs, samtidig som husholdningenes låneopptak øker kraftig. Faresignalene for en overopphetet norsk økonomi og et tilhørende tilbakefall, er således til stede. Selskapet er godt trimmet og blant de mest effektive av konsernets datterselskap. Nye aktører på markedet skaper tøffere konkurranse, og et tilhørende prispress på selskapets tjenester. Selskapet har således en hovedstrategi i 2005 med fokus på å øke og synliggjøre ytterligere de merverdier som ligger i det konsept vi tilbyr våre kunder. Økt fokus i næringslivet og offentlig sektor på de besparelser som kan oppnås ved å sette bort bilholdet til en profesjonell aktør, samt redusert firmabilbeskatning, gjør at det ventes en viss økning i totalmarkedet for våre tjenester. Økte investeringer i IT-systemer og opprettelse av et sentralt IT-senter for konsernet i Irland, vil medføre betydelig økte kostnader også for LeasePlan Norge. På den bakgrunn forventer styret en moderat vekst i selskapets portefølje, men et driftsresultat som er noe svakere enn Oslo, 31.desember april 2005 Nicholas John Salkeld Hugo Levecke Vahid Daemi Styreformann Knut Brundtland Anders Ree-Pedersen Adm. direktør

10 REGNSKAP OG NOTER 2004

11 RESULTATREGNSKAP / 21 Beløp i kr ,- LEASEPLAN NORGE AS Note RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter av innskudd i/utlån til finansinstitusjoner Leiefinansiering Andre inntekter Sum renteinntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Andre rente- og innlånskostnader Sum rentekostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER Andre driftsinntekter ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lønn, honorarer og andre personalkostnader 4, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER M.V. Tap på utlån/endring i uspesifiserte tapsavsetninger GEVINST VED AVGANG Gevinst ved avgang RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT Skattekostnad RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET DISPONERING AV OVERSKUDD Overført til annen egenkapital

12 BALANSE BALANSE 22 / 23 Beløp i kr ,- EIENDELER Note KONTANTER, FORDRINGER PÅ SENTRALBANKER Kontanter, fordringer på sentralbanker 5 5 FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Bankinnskudd Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Kundefordringer Leiefinansieringsavtaler Nedbetalingslån Sum utlån til og fordringer på kunder Spesifiserte tapsavsetninger Sum tapsavsetninger SUM NETTO UTLÅN OG FORDRINGER PÅ KUNDER VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler PENSJONSMIDLER Netto pensjonsmidler FORSKUDDSBETALINGER OG OPPTJENTE INNTEKTER Opptjente ikke-betalte inntekter og forskuddsbetalte kostnader SUM EIENDELER Beløp i kr ,- GJELD OG EGENKAPITAL Note GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Lån og innskudd fra finansinstitusjoner u/ avtalt løpetid Lån og innskudd fra finansinstitusjoner m/ avtalt løpetid 5, Sum gjeld til kredittinstitusjoner INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder ANNEN GJELD Annen gjeld PÅLØPNE KOSTNADER OG FORSKUDDSBETALTE INNTEKTER Påløpte ikke-forfalte kostnader og innbetalte ikke-opptjente inntekter AVSETNING TIL FORPLIKTELSER OG KOSTNADER Utsatt skatt Sum avsetning til forpliktelser og kostnader SUM GJELD EGENKAPITAL Aksjekapital ( aksjer á kr.100,-) OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oslo, 31.desember april 2005 Nicholas John Salkeld Hugo Levecke Vahid Daemi Styreformann Knut Brundtland Anders Ree-Pedersen Adm.direktør

13 NOTER 24 / 25 NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER GENERELLE PRINSIPPER Årsregnskapet er avlagt i samsvar med aksjelov og god regnskapsskikk. LeasePlan Norge har valgt å bruke oppstillingsplanen for regnskapet iht årsoppgjørsforskriften for banker for å få sammenlignbare tall med tidligere år. Regnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om transaksjonsprinsippet, sammenstilling, historisk kost, sammenlignbarhet, kongruens, fortsatt drift, forsiktighet og beste estimat. Omløpsmidler er bokført til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. PERIODISERING AV LEIEFINANSIERINGSINNTEKTER OG RENTEKOSTNADER Renter og gebyrer inntektsføres når de er opptjent, og rentekostnader sammenstilles med opptjent inntekt når de er påløpt. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte kostnader føres som gjeld i balansen. ANDRE INNTEKTER Dette er hovedsaklig administrasjonshonorarer for selskapets administrasjon av bilflåter. Administrasjonshonorarer inntektsføres når de er opptjent. Gebyrer som belastes kunden ved opprettelse av leasingavtalen overstiger ikke kostnaden ved opprettelse av leasingavtalen, og inntektsføres derfor direkte. Det tas ingen andre provisjoner. LEIEFINANSIERINGSAVTALER Ordinære avskrivninger foretas lineært mot brutto leieinntekt, og derav fremkommer netto renteinntekter i resultatregnskapet. Forskuddsleie føres i sin helhet mot leiefinansieringsavtalen. VURDERINGSPRINSIPPER LEIEFINANSIERINGS- AVTALER, MISLIGHOLDTE LÅN OG TAP Leiefinansieringsgrunnlaget er vurdert til kostpris med fradrag av avskrivninger. Avskrivningsgrunnlaget beregnes ut fra anskaffelseskost redusert med estimert bruktverdi ved avtaleutløp, og differansen avskrives lineært over leiefinansieringsavtalens lengde. Leiefinansieringsavtalen består av kontrakter som i det vesentlige har en løpetid på 3 år. SPESIFISERTE TAP Det foretas spesifiserte tapsavsetninger for leiefinansieringsavtaler som vurderes som tapsutsatt eller misligholdt. Tapsavsetning settes til differansen mellom leiefinansieringsavtalens pålydende med fradrag av sikkerheten som er knyttet til den enkelte leiefinansieringsavtale. I tillegg vurderes kundens betalingsevne. Tapsavsetningen reduserer selskapets total-portefølje. Et engasjement anses misligholdt ved 3 eller flere ubetalte terminbeløp (90 dager) dersom det ikke foreligger avtale om nedbetaling av ubetalt saldo. Ved konstatert mislighold kreves gjenstanden tilbakelevert og inntektsføringen stoppes. Engasjementet blir deretter avviklet, herunder avregning av forfalte, ubetalte leasingleier, gebyrer o.l. Sikkerhet som er knyttet til leiefinansieringsavtalen, vurderes til virkelig verdi med fradrag for salgskostnader. Tap bokføres ved inntrådt konkurs, stadfestet akkord eller utleggsforretning hvor intet er å inndrive, og da foretas avsetning til spesifisert tap. VARIGE DRIFTSMIDLER Varige driftsmidler er i regnskapet oppført til anskaffelseskost med fradrag for ordinære avskrivninger. Lineære avskrivninger foretas over driftsmidlenes økonomiske levetid. Årets avskrivninger er belastet resultatregnskapet. UTSATT SKATT Utsatt skatt i balansen avsettes på basis av forskjeller mellom bokførte og skattemessige verdier. Avsetningen inkluderer alle typer forskjeller og beregnes uten neddiskontering. Ved beregning av utsatt skattegjeld gjøres det fradrag for verdien av fremførbare underskudd. I resultatregnskapet fremkommer skattekostnaden som summen av betalbar skatt og endring i utsatt skattegjeld. PENSJONSFORPLIKTELSE Netto pensjonsforpliktelse beregnes og medtas i balansen. Netto pensjonsforpliktelse fremkommer som differansen mellom brutto pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler. Endring i estimat ut over korridor amortiseres over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Årets pensjonskostnad føres under posten Lønn, honorarer og andre personalkostnader i resultatregnskapet. PRINSIPPER FOR BEHANDLING AV GJELD Gjeld er medtatt til nominell pålydende verdi.

14 NOTER NOTER 26 / 27 NOTE NR. 2 LEASINGGJENSTANDER/EGNE DRIFTSMIDLER Beløp i kr ,- Leasinggjenstander / egne driftsmidler Leasing- Egne gjenstander driftsmidler Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Avskrivninger, nedskrivninger og rev. ned Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte reverserte nedskrivninger Balanseført verdi herav balanseførte leieavtaler herav gjenværende oppskrivning Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Årets reverserte nedskrivninger Økonomisk levetid - Inntil 5 år Avskrivningsplan - Lineær Årlig leie av ikke balanseførte leieavtaler 0 Varighet av leieavtaler som ikke balanseføres 0 NOTE NR. 3 SPESIFIKASJON AV TAP, TAPSAVSETNINGER OG ANDRE AVSETNINGER Beløp i kr ,- Kostnadsføring av tap på utlån: Total avsetning pr Total avsetning Konstaterte tap i perioden Inngang tidligere konstaterte tap - 0 Kostnad som fremkommer i resultatregnskapet 70 Spesifiserte tapsavsetninger: konstaterte 0 + avsetninger NOTE NR. 4 PENSJONER OG PENSJONSKOSTNADER Pensjoner og pensjonskostnader LeasePlan Norge AS følger NorskRegnskapsStandard nr 6 om pensjonskostnader. Standarden tar utgangspunkt i nåverdien av antatte fremtidige pensjonsytelser. Den beregnede påløpte forpliktelsen sammenholdes med verdien av pensjonsmidlene. Periodens pensjonskostnad er bokført i samsvar med foreløpig NRS for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter 24 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder. Forpliktelse er dekket gjennom forsikringsselskap. Utover denne ordningen har selskapet en tilleggspensjon for tidligere administrerende direktør som også behandles som en ytelsesplan. Periodens pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført virkning av estimatavvik Resultatført planendring Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelse Nåverdi pensjonsforpliktelse Verdi pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Ikke resultatførte estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift 0 Balanseført netto pensjon Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5,5% Forventet avkastning 6,5% Årlig lønnsvekst 2,5% Årlig G-regulering 2,0% Forventet pensjonsregulering 1,6% Arbeidsgiveravgift 14,1% Korridor 10,0% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er vanlige forutsetninger innen forsikring lagt til grunn.

15 NOTER NOTER 28 / 29 NOTE NR. 5 LÅN OG INNSKUDD I NORSKE OG UTENLANDSKE FINANSINSTITUSJONER Beløp i kr ,- Lån fra norske finansinstitusjoner - inntil 3 måneder Lån fra utenlandske finansinstitusjoner, hvilket er et konsernselskap - under 1 måned fra 1 til 3 måneder fra 3 måneder til 1 år fra 1 år til 5 år 0 Tidspunktet for endring av rentebetingelser følger ovennevnte intervaller for restløpetiden. Innskudd i andre finansinstitusjoner er innskudd uten fastsatt løpetid. Alle lån er uten valutarisiko. Når det gjelder rentebetingelser på våre innlån, er disse i hovedsak basert på 3 måneders innlån med NIBOR som referanserente. Selskapets utlån er i hovedsak marginbasert, og er derfor uavhengig av rentebevegelser i markedet. Gjennomsnittlig innlånkostnad i 2004 er 2,2%, som er beregnet ut fra rentekostnad delt på gjennomsnittlig innlån. NOTE NR. 6 PERSONAL LÅN Personallån utgjorde ved årsskiftet kr ,-. Subsidie-elementet utgjorde kr ,- som gjenspeiles i selskapets fundingkost. Rentesatsen er null, og avdragsperioden er 15 år. Ett av lånene er gitt til administrerende direktør Anders Ree-Pedersen. Beløpets størrelse er kr ,- og sikkerhetsstillelse er bolig. Lånet ble utbetalt i 1991 med 20 års nedbetalingsplan. NOTE NR. 7 VEDERLAG TIL STYRENDE ORGANER, LEDENDE PERSONER OG REVISOR Selskapet har forpliktet seg overfor daglig leder til å gi særskilt vederlag tilsvarende en årslønn ved opphør av ansettelsesforholdet initiert av selskapet. Samlede godtgjørelser i 2004 til styret er kr Honorar til revisor er kostnadsført med kr ,- som dekker ordinær revisjon. Det er ikke kostnadsført andre honorar til revisor. Selskapet har 94 fast ansatte ved utgangen av året. Følgende ytelser er godtgjort i 2004: Beløp i kr Lønn/bonus Pensjon Annen godtgjørelse Adm.direktør Ledende personer Selskapet har gjennomsnittlig hatt 91 fast ansatte i Beløp i kr , Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum NOTE NR. 8 SKATT Beløp i kr. 1000,- Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Anleggsmidler Gjeld Underskudd til fremføring Sum Utsatt skatt/utsatt skattefordel Fremføringsperioden for underskudd begynner å utløpe i 2005 med kr Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt: Beløp i kr. 1000,- Kroner % Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultat før skatt ,0% Effekt av permanente forskjeller 36 Skattekostnad i henhold til resultatregnskap

16 NOTER NOTER 30 / 31 NOTE NR. 9 SPESIFIKASJON AV BUNDNE MIDLER Beløp i kr , Skattetrekkskonto Kunders depositumskonto Totalt NOTE NR. 12 EGENKAPITAL Beløp i kr , Aksjekapital Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Egenkapital Samtlige aksjer eies av LeasePlan Corporation N.V. og utgjør aksjer á kr. 100,-. NOTE NR. 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Viktige enkeltbeløp fremkommer som følger: Beløp i kr , Kostnader lokaler Fremmed tjenester Leie maskiner, transportmidler Kontorkostnad Salg & reklamekostnader Andre kostnader Totalt NOTE NR. 13 MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN. LeasePlan Norge AS har kun gjeld til morselskapet LeasePlan Corporation N.V Denne gjelden fremkommer som følger: Beløp i kr , Påløpne kostnader Lån Sum NOTE NR. 11 ANNEN GJELD All gjeld er i norske kroner. Beløp i kr , Leverandørgjeld Skattetrekk Totalt

17 KONTANTSTRØMANALYSE 32 / 33 Beløp i kr , Likvider tilført fra virksomheten: Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger anleggsmidler/leasinggjenstander - Skatter - Gevinst salg aksjer - Gevinst ved salg egne biler = Tilført fra årets virksomhet Endring utlån Endring fordringer Endring annen gjeld Netto likviditetsendring fra virksomheten (A) Likvider tilført/brukt på investeringer: Investering i leasinggjenstander brutto Avgang leasinggjenstander Investering i driftsmidler brutto Netto likviditetsendring fra investeringer (B) Likvider tilført/brukt på finansiering: Ny gjeld Økning trekkrettighet Nedbetaling av gammel gjeld Innbetaling av egenkapital og ansvarlig lån Netto likviditetsendring fra finansiering (C) Netto endring likvider gjennom året (A+B+C) Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr

18 REVISJONSBERETNING

19 LeasePlan Norge AS Brynsengveien 10, 0667 Oslo Postboks 6019 Etterstad, 0601 Oslo Tel: Fax: Design: direktepr. Anita Solbakken

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

Årsrapport. God å ha i ryggen

Årsrapport. God å ha i ryggen Årsrapport 05 God å ha i ryggen Vår visjon: "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhørighet og god rådgivning." Banksjefens

Detaljer

årsberetning og regnskap

årsberetning og regnskap årsberetning og regnskap 213 Lillesands sparebank driver hele sin virksomhet i lillesand kommune. banken har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. vi formidler også forsikring og plassering

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK Årsberetning 2012 Strømmen SPAREBANK STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2012 ble et meget bra år for banken. Bankens

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no

Årsrapport 2009 Foto:GANDALF-ricardofoto.no Foto: GANDALF - ricardofoto.no Årsrapport 2009 Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2009 6 Styret i Odal Sparebank 15 Regnskap 2009 16 Noter 2009 21 Revisjonsberetningen og kontrollkomitéens

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 fra resultatregnskapet 932 1 019 1 030 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 038 1 021 932 223 122 317 Sum

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank

Årsrapport 2012. Eika Kredittbank Årsrapport 2012 Eika Kredittbank Årsberetning 2012 for Eika Kredittbank AS Eierstruktur og virksomhetens art Eika Kredittbank AS (tidligere Terra Kortbank AS) ble stiftet 19. juni 2006. Selskapet er resultatet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2014. 130. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2014 130. Forretningsår - nær deg hele livet INNHOLD 1. Innhold...side 3 2. Styrets beretning side 4 3. Resultatregnskap...side 16 4. Balanse..side 17 5. Generelle regnskapsprinsipper..side

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank

ÅRSRAPPORT 2011. Jernbanepersonalets Sparebank ÅRSRAPPORT 2011 Jernbanepersonalets Sparebank STYRETS BERETNING FOR 2011 Jernbanepersonalets Sparebank (JS) henvender seg i samsvar med lovgivningen til en ubestemt krets av innskytere, men har som sin

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013. 155. forretningsår

ÅRSREGNSKAP 2013. 155. forretningsår ÅRSREGNSKAP 2013 155. forretningsår Tillitsvalgte i Spydeberg Sparebank Forstanderskapet Innskytervalgte: Sjur Wergeland (leder) Bente Mosling Haugen (nestleder) Beate Oroug Larsen Arnold Bjerke Lloyd

Detaljer

Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA

Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA Årsregnskap 2012 Verdibanken ASA 1 Årsberetning for 2012 Verdibanken ASA Året 2012 Verdibanken har i 2012 har hatt en positiv utviking driftsmessig, blant annet ved at utlånene har økt og at rentenettoen

Detaljer

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010

Kragerø Sparebank. Årsberetning 2010 Kragerø Sparebank Årsberetning 2010 1 INNHOLD SIDE Styrets årsberetning 3 - Den økonomiske utviklingen 3 - Styret 5 - Ansatte, organisasjon, likestilling, miljø 6 - Kapitalforhold 6 - Soliditet 6 - Markedsutvikling/markedsposisjon

Detaljer