Leica TPS1100 Professional Series

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leica TPS1100 Professional Series"

Transkript

1 Leica TPS1100 Professional Series Brukerhåndbok Versjon 2.2 norsk

2 Elektronisk totalstasjon Gratulerer med anskaffelse av nytt instrument fra TPS1100-serien. Ved siden av henvisninger som gjelder bruken, inneholder denne brukerhåndboka for produktet også viktige sikkerhetsinstrukser (se kapittel "Sikkerhetsinstrukser"). Les nøye igjennom brukerhåndboka før instrumentet settes i drift. 2

3 Produktidentifisering Modell og serienummer på ditt TPS - System 1100 finner du på høyre side av tastaturet. Hvis det er installert et hjelpelys EGL 1, finnes serienummeret for dette i batterirommet. Skriv opp modell og serienummer i denne manualen og referer alltid til denne informasjonen når du kontakter leverandøren eller et autorisert service-verksted. Modell: Serienummer: Systemversjon: Språk: 3 Produktidentifisering

4 Benyttede symboler De symbolene som benyttes i denne brukerhåndboka, har følgende betydning: FARE: Indikerer umiddelbar fare ved bruk, som med sikkerhet har alvorlige personskader eller døden til følge hvis situasjonen ikke blir unngått. ADVARSEL: Indikerer en potensiell fare ved bruk eller ved ufagmessig anvendelse, som kan ha alvorlige personskader eller døden til følge hvis situasjonen ikke blir unngått. OBS: Indikerer en potensiell fare ved bruk eller ved ukorrekt anvendelse som kan føre til mindre personskader, men til stor materiell skade, verdi- og miljøskader hvis situasjonen ikke blir unngått. Viktige opplysninger som gjelder anvendelsen og som skal hjelpe brukeren til å benytte instrumentet på en teknisk korrekt og effektiv måte. Benyttede symboler 4

5 Kapittelinndeling Innholdsfortegnelse Innledning Systembeskrivelse Forberedelser før måling, oppstilling Kontroll og justering Systemkonsept Systemparametre Dataformat Vedlikehold og transport Sikkerhetsinstrukser Tekniske data Indeks Kapittelinndeling

6 Innholdsfortegnelse Innledning Gyldighetsområde...11 Dokumentasjon...11 Systembeskrivelse Beskrivelse av instrumentene Avstandsmåling Utvidet rekkevidde (ekstra) Automatiske prismefunksjoner (ATR) Hurtigsøking med PowerSearch Hjelpelys EGL... 1 Fjernstyring med RCS Programstruktur PC-programmet Leica Survey Office Batterier og ladeapparater Forberedelser før måling, oppstilling Utpakking Opplading av batteriet Innsetting og bytting av batteri Innsetting av PC-kort... 2 Oppstilling av instrumentet med optisk lodd eller Laserlodd Horisontering med elektronisk libelle Innholdsfortegnelse Kontroll og justering Elektroniske justeringer akset kompensator (elektronisk libelle) V-indeksfeil Sikteaksefeil... 3 Kippaksefeil Kombinert feilkontroll Utkobling av korreksjon av instrumentfeil Kollimasjonsfeil, automatiske prismefunksjoner Mekaniske justeringer Stativet Dåselibellen på instrumentet Dåselibellen i trefoten Optisk lodd Laserlodd... 4 Reflektorløs lengdemåling Systemkonsept Datastruktur Datafil og målefil Oppretting av ny fil (NY) Kodeliste Oppretting av ny kodeliste (NY) Kopiering av kodeliste (KOPI) Databehandling Hente punktdata (HENTE) Vise og hente punktdata (VISE)... 54

7 Innholdsfortegnelse, fortsatt Vise og redigere GSI-data (SØKE) Bruk av plassholder (Jokertegn) ved punktsøk Manuell inntasting av koordinater (TASTE)... 5 Konvertering av data... 5 Formatering av PC-kort Kontroll av PC-kort (KTRL)... 0 Definering av lagringsformat (LFORM)... 0 Definering av skjermbilde (SBILD)... 1 GSI-parametre... 2 Målefunksjoner... Stasjon + orientering... Orientering Hz - vinkel (Hz0)... 7 Avstandsmåling... 7 Valg av målemetode, måleprogram og reflektortype... 8 Veksling IR / RL... 9 Veksling Standard / Tracking Veksling hurtigmåling/hurtigtracking Oppsett og definisjon av prismer EDM signal og frekvens (TEST) Lengdekorreksjoner ppm Redusert lengdekorreksjon ppm Måling og lagring (REC) Separat lengde- og vinkelmåling (DIST + LAGRE) Samtidig lengde- og vinkelmåling med lagring (ALL) Lagring av stasjonsdata (LAGRE) Bytte kikkertstilling (I<>II) Siste punktnummer (SISTE) Slette GSI-blokk (SLETT)... 7 Manuell inntasting av lengde... 7 Tilsikting mot sist lagret punkt (SISTE) V-vinkel funksjoner Eksentrisk innmåling Bytte skjermbilde (>BILD) Individuelt punktnummer (INDIV / FORTL) Koding Hurtig koding (HKOD+ / HKOD-) Orienteringskontroll GSI-innstillinger Kommunikasjon GeoCOM-innstillinger RCS-innstillinger Online-stilling Automatiske prismefunksjoner Virkemåte Prismesøking (PSØK+ / PSØK-)... 8 Prismelåsing (PLÅS+ / PLÅS-)... 8 Utkobling av låsefunksjonen (LÅS- / LÅS+) Prismelåsing mot sist lagret punkt (SISTE) Hz / V Automatisk prismesøking RCS søkevindu Definisjon av arbeidsområde Aktivering / deaktivering av arbeidsområde (ARB+/ARB-) Generelle funksjoner Innholdsfortegnelse

8 Innholdsfortegnelse, fortsatt Instrumentdata og programversjon (INFO) Elektronisk libelle (LIBEL) Belysning Tilleggsutstyr Overføring av fil med oppsett (OVERF) Overføring av fil med systemparametre... 9 Systemparametre Generelle parametre Overføring av feltprogrammer Overføring av systemspråk Dato Datoformat Tid Tidsformat Alfametode Tastelyd Oppsettparametre Rutine Språk Enh.lengde Des.lengde Enh.vinkel Des.vinkel Temperatur Lufttrykk Koordvisn Hz-system Innholdsfortegnelse K.still Kompensator Hz-korr Sekt.signl Sekt.vinkl Løse V-vinkelen V-visning Sparing Antall min Forsinkels PPM-verdi Info / punktkode Auto Dist Måleparametre Fortl.P-ID Eks.avvik ID-tilvekst Arbeidsinnstillinger Målefil Datafil Kodeliste Hurtigkode Dataformat Innledning GSI-format med 8 eller 1 karakterer Blokk - konsept

9 Innholdsfortegnelse, fortsatt Strukturen i en datablokk Måleblokk Kodeblokk Sluttkarakter for en datablokk Wi datastruktur Identifikasjon Wi-data (posisjon 1-2) Tilleggsinformasjon for data (posisjon 3 - ) Data (posisjon 7-15 / 23) Skilletegn (posisjon 1 / 24) Blokknummer Måleenheter Eksempel på dataformat Format for en måleblokk (standard)...11 Format for en kodeblokk Vedlikehold og lagring Transport Vedlikehold av servomotorer Lagring Rengjøring og tørking Sikkerhetsinstrukser Instrumentets bruksområder Tillatt bruk Ulovlig bruk Bruksbegrensninger Ansvarsområder Feil bruk De vanligste feilene Laserklassifisering Integrert avstandsmåler (infrarød laser) Integrert avstandsmåler (synlig laserlys) Automatiske prismefunksjoner (ATR) PowerSearch Hjelpelys EGL Laserlodd Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) FCC statement (gjelder i USA) Tekniske data Hjelpelys EGL Automatiske prismefunksjoner ATR PowerSearch Feltprogrammer Skalakorreksjon (ppm) Atmosfærisk korreksjon DD Korreksjon for høyde over havet DD Geometrisk korreksjon DD Atmosfærisk korreksjon Korreksjonsformler Indeks Innholdsfortegnelse

10 Innledning TPS1100 står for Tachymat, Teodolitt eller Totalstasjon Posisjonerings System. Instrumentene i TPS1100- serien leveres i ulike utførelser og med ulike nøyaktigheter. Ved å benytte ny teknologi i forbindelse med konstruksjon av instrumentene, er det oppnådd en høy grad av automatisering når det gjelder måleforløpet. Som eksempler kan nevnes kortere måletider, enkel betjening og effektivitet. Andre egenskaper som kommer i tillegg til grunnutførelsen, er følgende: R står for instrumenter utstyrt med synlig rødt laserlys. Dette tillater valg mellom lengdemåling ved hjelp av enten infrarødt lys eller synlig rødt laserlys. Med rødt laserlys kan det måles lengder uten bruk av reflektorer. Med laserlys kan det måles lengder helt opp til 7 km. Alle instrumentene i TPS1100-serien er standardmessig utrustet med et laserlodd i instrumentets ståakse. Dette tillater en rask og enkel oppstilling av instrumentet ved hjelp av et rødt laserpunkt på underlaget. A-utførelsene omfatter instrumenter som er utrustet med et automatisk prismesøk. ATR gir mulighet for en rask og lett måling. Med prismelåsing følger instrumentet etter et prisme som er i bevegelse. PowerSearch leveres som ekstrautstyr til instrumenter i serien TPS1100 plus. Den gir mulighet for, på kortest mulig tid, å finne et prisme i en vilkårlig posisjon. Som opsjon kan det leveres hjelpelys, EGL. Dette er et blinklys som er bygget inn i kikkerten og som gjør det lettere å foreta en grov anvisning av instrumentets sikteakse. Som en ytterligere valgmulighet tilbys fjernkontrollen RCS1100. Den tillater fjernstyring av alle modellene. Betjening kan enten skje fra instrumentet eller fra RCS1100. Med A-utførelsene kan en enkelt person gjennomføre oppmålingsarbeider. Dette betyr at målingene også kan startes, kontrolleres og styres fra målepunktet. Leica Geosystems tilbyr feltprogrammer for en rekke forskjellige oppmålingsarbeider. Velg den type program som løser de aktuelle oppgavene på enklest mulige måte. Det spesielle utviklingsverktøyet GeoBasic gir mulighet for utvikling av individuelle programmer for spesielle bruksområder for TPS1100- serien. Innledning 10

11 Gyldighetsområde Dokumentasjon TPS1100 benytter PC-kort som er vanlige i dataindustrien som lagringsmedium for data. Datastrukturen er kompatibel med den struktur som hittil har vært benyttet i totalstasjoner fra Leica Geosystems. Leica SurveyOffice er en programpakke for PC som støtter instrumentene TPS1100 og RCS1100 og som tillater datautveksling mellom programmer (software) og instrumenter (hardware). Den foreliggende brukerhåndboka gjelder for alle instrumenter i TPS1100-serien. Ulikheter mellom de forskjellige typene er tydelig framhevet og beskrevet. Vanlig tekst gjelder alle typer. Generelle illustrasjoner viser en TCA modell i TPS1100-serien med opsjonene EGL og gjelder for samtlige typer. Ved siden av denne brukerhåndboka finnes det også trykte, kortfattede brukerhåndbøker for systemet og feltprogrammene. Det følger med en CD ROM som inneholder en komplett elektronisk dokumentasjon. Brukerhåndbok: Inneholder alle instruksjoner for den grunnleggende betjening av instrumentet. Den gir en oversikt over systemomfanget samt viktige henvisninger og sikkerhetshenvisninger. Kortfattet betjeningsveiledning for systemfunksjoner: Beskriver systemfunksjonene for vanlig bruk. Kortfattet betjeningsveiledning for programmene 1 og 2: Beskriver programfunksjonene for vanlig bruk. Referansehåndbok for programmer: Beskriver alle programmene utførlig. 11 Innledning

12 Systembeskrivelse Beskrivelse av instrumentene 0 1 Bærehåndtak Grovsikte 3 Kikkert med integrert EDM, ATR, EGL og PowerSearch 4 EGL: blinkende diode ( gul ) 5 EGL: blinkende diode ( rød ) Koaksial optikk for vinkel- og avstandsmåling; Åpning for synlig laserlys (bare R - instrumenter) 7 PowerSearch sensor 8 Vertikal finskrue 9 Fokuseringsring 10 Rom for PC-kort 11 Horisontal finskrue 12 Fotskrue (trefot) 13 Skjerm 14 Låsehendel (trefot) 15 Tastatur 1 Batteriholder 17 Batteri 18 Dåselibelle 19 Kontrollampe for laserlys bare XR-instrumenter (gul) 20 Vekselokular Systembeskrivelse 1100Z01 12

13 Avstandsmåling De nye instrumentene i TPS1100- serien har innebygget avstandsmåler med laser. Alle versjoner kan måle lengde med en usynlig, infrarød stråle som sendes ut koaksielt gjennom kikkertobjektivet. Ved svært korte avstander kan det være mulighet for også å kunne måle med infrarødt lys (for eksempel mot mål med meget god refleksjon, slik som trafikkskilt). I dette tilfellet vil imidlertid avstanden bli korrigert med den addisjonskonstanten som gjelder for den aktive reflektoren. TCR/TCRA versjonene kan måle uten reflektor ved hjelp av en synlig rød laserstråle som sendes ut koaksialt gjennom kikkertobjektivet. Avstandsmålerens spesielle konstruksjon og strålens utforming gir både lang rekkevidde med standardprismer (> 5 km), og mulighet for måling mot miniprismer, 400g-prismer og reflekstape i tillegg til reflektorløs måling. Ved avstandsmåling vil instrumentet måle mot det objektet som for øyeblikket befinner seg i laserstrålen!! Uvedkommende objekter som mennesker, biler, dyr, kvister osv. som beveger seg i laserstrålen under avstandsmålingen, vil reflektere en del av laserlyset og kan være årsak til feil i måleresultatet. Det er ikke tillatt å bryte strålen ved reflektorløse målinger eller ved måling mot reflekstape. Målinger mot prismer er bare kritiske hvis det innenfor et område fra 0 til ca. 30 m er noe som beveger seg i laserstrålen, og hvis den lengden som skal måles, er større enn 500 meter. Da tiden for en måling er meget kort, kan brukeren i praksis alltid unngå at det oppstår kritiske situasjoner under målingen. Feilaktig måling Korrekt måling 1100Z4 1100Z Systembeskrivelse

14 Utvidet rekkevidde (ekstra) 0 Ekstrautstyret "Laser med utvidet rekkevidde" (XR - Extended Range) gir et synlig rødt laserlys med større målerekkevidde. Den koaksiale XRlaseren tillater reflektorløs måling over mer enn 170 m (50 ft.) og måleavstander mot et prisme på mer enn 10 km (,2 miles) (se kapittel "Tekniske data"). Når en avstandsmåling startes, vil avstandsmåleren måle mot det objektet som for øyeblikket befinner seg i laserstrålen. Hvis det forekommer midlertidige hindringer (f.eks. passerende biler, regn, tåke eller snø), vil avstandsmåleren måle mot hindringen. RL lang mot prismer ADVARSEL: Av hensyn til lasersikkerheten og målenøyaktigheten bør måleprogrammet RL lang bare brukes når det siktes mot prismer på en avstand av minst 1000 m (3300 ft). Betjeningen av et XR-instrument svarer til et vanlig TPS instrument med rødt laserlys. Det er imidlertid enkelte forhold som det må tas spesielt hensyn til ved måling med XR-laser (RL & RL lang). Objektivet må alltid være rent. Smuss som f.eks. støv og fingeravtrykk på linsen kan redusere målenøyaktigheten. Reflektorløs Sørg for at laserstrålen ikke blir reflektert fra en uønsket gjenstand i nærheten av sikteaksen (spesielt sterkt reflekterende objekter). Avvik mellom den røde strålen og sikteaksen kan føre til redusert målenøyaktighet. Dette skyldes at strålen ikke reflekteres fra det punktet som tilsiktes med trådkorset (gjelder særlig ved større avstander). Det er derfor nødvendig å justere XR-laseren med jevne mellomrom (se kapittel "Kontroll og justering"). Det må ikke måles samtidig med to instrumenter mot samme mål. Nøyaktige målinger mot prismer skal alltid utføres med standardprogrammet (IR), når dette er mulig. RL lang og reflekstape Måleprogrammet RL lang kan brukes til måling mot reflekstape. For å sikre best mulig målenøyaktighet må strålen være mest mulig vinkelrett på reflekstapen og XR-laseren må være omhyggelig justert (se kapittel "Kontroll og justering"). Systembeskrivelse 14

15 Automatiske prismefunksjoner (ATR) Hurtigsøking etter prisme TCA - og TCRA - instrumenter er motoriserte og utstyrt med automatiske prismefunksjoner (ATR) som er montert koaksialt i kikkertrøret. Instrumentene kan utstyres med et hjelpelys EGL som opsjon. Kollimasjonsfeil for den automatiske prismefunksjonen ATR må, på samme måte som for alle andre instrumentfeil, bestemmes med regelmessige mellomrom. (Se kapittel "Kontroll og justering"). PowerSearch består av en sender (1) og en mottakerenhet (2) som monteres under kikkerten. 10 Prismesøking (ATR) Prismelåsing 1 Denne funksjonen gjør det mulig å benytte automatisk måling mot vanlige prismer, og brukeren slipper krevende fokusering ig finsikting mot prismet. Prismet siktes grovt inn ved hjelp av grovsiktet slik at prismet befinner seg i kikkertens synsfelt. Med en påfølgende avstandsmåling soker instrumentet med motorene slik at trådkorset står midt i prismet. Etter gjennomført avstandsmåling måles Hz- og V-vinklene mot prismesenteret. I denne stillingen er det mulig å følge et prisme som beveger seg. Avstandsmålingen kan gjennomføres når prismet holdes i ro et kort øyeblikk (Stop and Go). Hvis hjelperen er for snar med å flytte prismestanga, kan prismelåsingen brytes. Sørg for at målepunktet ikke beveges raskere enn det som er angitt under tekniske data. 2 Når PowerSearch slås på, vil instrumentet begynne å rotere om sin ståakse. 1100Z55 15 Systembeskrivelse

16 Hjelpelys EGL 0 Det blir samtidig sendt et vertikalt, vifteformet laserlys ut fra senderen. Dersom viften treffer et prisme, vil laserlyset bli reflektert til mottakeren og bevegelsen stoppes. Deretter gjennomføres et finsøk i vertikal retning ved hjelp av ATR. Som opsjon kan det leveres et hjelpelys EGL som består av to fargede blinklys over totalstasjonens kikkert. 1100Z03 PowerSearch kan når som helst aktiveres med funksjonstasten H-SØK programmenyen. Når fjernstyringsfunksjonen er slått på, er det dessuten mulig å starte en hurtigsøking samtidig som vanlig prismesøking pågår. 2 1 Åpning for blinkende rød lysdiode 2 Åpning for blinkende gul lysdiode Z m (330 ft) Arbeidsområde: Viftens spredning i Hz: Viftens spredning i V: m gon ±20 gon Samtlige instrumenter i TPS1100- serien kan utstyres med dette hjelpelyset. Prismestanga anvises ved hjelp av det blinkende lyset. Dette gjør det vesentlig lettere å sette ut punkt. m (20 ft) m (20 ft) Systembeskrivelse 1

17 Fjernstyring med RCS På en avstand på 100 meter, dannes det på begge sider en meter (20 ft) bred rød eller gul blinkende lyskjegle. Dette gjør det enklere og raskere å foreta en grov anvisning av instrumentets sikteakse. Mellom de to lyskjeglene dannes det en rund, 30 mm bred sektor hvor begge fargene lyser samtidig. Når dette er tilfellet befinner prismet seg nøyaktig i sikteaksen. Arbeidsområde: m ( ft) Utstrekning: 12 m (40 ft) ved 100 m Med opsjonen RCS (Remote Controlled Surveying) kan alle modellene fjernstyres fra prismet. TCA - og TCRA instrumentene er spesielt velegnede til dette formålet. Dessuten er det mulighet for kombinert betjening fra totalstasjonen og fra målepunktet. Dermed kan oppmålingsarbeider utføres av en enkelt person. Likeledes er det mulig å overvåke målingen fra RCS1100, og / eller taste inn tilleggsinformasjoner om målepunktene. Alle TPS1100-funksjoner, inklusive feltprogrammene, er tilgjengelige fra RCS1100. Skjermbilder og tastaturbetjening er det samme som på TPS1100. Ytterligere opplysninger finnes i separat brukerhåndbok. 10 RCS Systembeskrivelse

18 Programstruktur 0 Samtlige TPS1100-modeller baserer seg på en ensartet programstruktur og et ensartet konsept for datalagring og databehandling. Oppdeling av programvare Programvaren i TPS1100 blir først og fremst delt opp i to deler: Systemprogrammet omfatter de grunnleggende funksjoner. Feltprogrammene for landmålingsberegninger i felten. 1100Z04 Systemprogram, feltprogrammer Mens systemprogrammet er et fast program, kan feltprogrammene settes opp i samsvar med kundens ønsker. Både systemprogrammet og feltprogrammene kan installeres via RS232-porten av brukeren ved hjelp av programmet Leica Survey Office. Dette betyr at kunden selv kan installere nye versjoner. Data Survey Office Programmet tillater samtidig lagring av opp til tre valgbare språk. Listen over tilgjengelige språk blir stadig utvidet. Ved behov for et bestemt språk, kan Leica As opplyse om dette kan leveres. Systembeskrivelse 18

19 Programstruktur, fortsatt Lagringskonsept og databehandling 1100Z05 Normalt blir måledata lagret på et SRAM eller ATA-Flash kort med PCMCIA standardformat. Dette kalles også PC-kort. Data lagres i et MS-DOS format. Datautveksling med en PC skjer enten via en kortleser i PC en, via en ekstern kortleser (opsjon) eller via RS232-porten (kabelforbindelse mellom instrument og PC). Den medleverte programmet Leica Survey Office inneholder et program som egner seg for overføring via RS232-porten. I stedet for å sende data til PCkortet, kan de overføres i GSI-format til RS232-porten. Ved lagring via over RS232- porten til en ekstern PC, blir det ikke sendt data for feltprogrammet fra loggfila. Fastpunktkoordinater kan bare leses fra PC-kortet. GeoBasic Utviklingsmiljøet GeoBasic tillater en profesjonell utvikling av nye programmer for TPS Systembeskrivelse

20 PC-programmet Leica Survey Office 0 Programpakken Leica SurveyOffice omfatter en rekke hjelpeprogrammer som støtter brukeren under arbeidet med TPS1100-instrumenter. Programbibliotek Etter installasjonen vises følgende programmer: Ytterligere opplysninger om Leica Survey Office finnes i den utførlige online hjelpefunksjonen. Installasjon i PC'en Installasjonsprogrammet for Leica Survey Office finnes på en TPS1100 CD ROM som leveres sammen med denne håndboka. Bemerk at Survey Office bare kan installeres i følgende operativsystemer: MS Windows 95/ 98/Me og MS Windows NT V4.0/ 2000/Xp. Programmet installeres ved å skrive "setup.exe" under katalogen Survey Office \OSW\SOffice\"Språk"\disk1\ på CD ROM'en. Deretter vil programmet spørre etter de opplysningene som skal tastes inn. Nærmere opplysninger finnes i operativsystemets håndbok eller online hjelpetekst. Overføring feltminne: Datautveksling mellom instrumentet og PC'en. Kodelistebehandling: Oppretter kodelister. Overføring programvare: For overforing eller sletting av systemprogram og feltprogrammer samt språkfiler i systemprogram og feltprogrammer. Koordinatbehandling: Redigering av koordinater. Det kan også installeres ytterligere programmer som valgfritt ekstrautstyr. Systembeskrivelse 20

21 Batterier og ladeapparater Kabel for bil Ladeapparat GKL122 Ladeapparat GKL23 10 GEB111 Nettkabel GEB Z0 Ladekabel Adapterplate GDI Z07 Adapterplate GDI Z08 Leica Geosystems instrumentet drives av oppladbare interne batterier. For TPS1100-serien benyttes Pro batteri (GEB121). Alternativt kan Basic batteri (GEB111) benyttes. Det må bare benyttes batterier, ladeapparater og tilbehør som anbefales av Leica Geosystems. Profesjonelt ladeapparat (GKL122) kan lade inntil fire batterier samtidig. Ladestrømmen kan tas fra nettet (230 V eller 115 V) eller via uttaket for 12 V eller 24 V i en bil. Det kan enten lades to batterier av typen Pro / Basic eller fire av disse med adapterplate GDI121. Adapterplate kan tilkobles Pro ladeapparat (GDI121) eller GKL23. Den tillater lading av to Pro / Basic batterier. 21 Systembeskrivelse

22 Forberedelser før måling, oppstilling Utpakking Instrumentet tas ut av transportboksen og kontrolleres med tanke på komplett leveranse: 1100Z09B Forberedelser før måling, oppstilling PC-kabel (ekstra) 2 Steilsiktokular / Senitokular (ekstra) 3 Kontravekt for steilsiktokular (ekstra) 4 Ladeapparat GKL111 (ekstra) 5 PC-kort (ekstra) Lommekniv (ekstra) 7 PC-kabel (ekstra) 8 Reservebatteri (ekstra) 9 Nettstøpsel for GKL111 (ekstra) 10 Avstandsholder (ekstra) 11 Instrumenthøydemåler (ekstra) 12 Miniprismestang (valgfritt ekstrautstyr) 13 Verktøysett (bestående av 2 justérstifter og Unbraconøkler for hhv. dåselibelle og EDM) 14 Totalstasjon 15 Miniprisme med holder (valgfritt ekstrautstyr) 1 Kortfattet betjeningsveiledning / Sikteplate (bare for instrumenter som måler uten reflektor) 17 Regnkappe, solblende 18 Spiss for prismestang (valgfritt ekstrautstyr) 22

23 Opplading av batteriet Ladeapparat GKL122 For å utnytte batterienes kapasitet fullt ut, må nye batterier av typen GB111 og GEB121 først gjennomgå 3-5 hele oppladings- og utladingsforløp. Ladeapparat GKL Z10 Adapterplate GDI Z07 Batteriet skal opplades med ladeapparat GKL111 eller GKL122. Bruken av ladeapparatet beskrives i den aktuelle brukerhåndboka for dette. ADVARSEL: Ladeapparatene er konstruert for bruk innendørs og må bare benyttes innendørs og i tørre rom. Batteriene lades i en omgivelsestemperatur på 0 C til +35 C (32 F til 95 F). Det anbefales å lagre batteriene ved en temperatur i området fra 0 C til +20 C (32 F til 8 F). 23 Forberedelser før måling, oppstilling

24 Innsetting og bytting av batteri Sørg for at batteriets polaritet er korrekt i samsvar med merkingen på innsiden av batteridekselet. Batteriholderen settes inn med rett side mot instrumentets hus. 1. Ta ut batteriholderen. 3. Sett inn batteriet i batteriholderen. 1100Z Z Z Z50 2. Ta ut og bytt batteriet. 4. Sett inn batteriholderen i instrumentet. Forberedelser før måling, oppstilling 24

25 Ekstern strømforsyning For å oppfylle kravene til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ved ekstern strømforsyning av instrumentene TPS1100, er det nødvendig å utstyre kabelen for ekstern strømforsyning med en ferrittkjerne. Ferritkjernen må alltid festes ved Lemopluggen som tilsluttes instrumentet 1100Z57 De kablene som leveres fra Leica Geosystems er utstyrt med en ferrittkjerne som standard. Eventuelle gamle kabler uten ferrittkjerne må oppgraderes. Ferrittkjerne kan bestilles fra Leica Geosystems forhandler. (Reservedelsnummer: Ferrittkjerne ). Ved montasjen åpnes en ferrittkjerne og klemmes på kabelen i umiddelbar nærhet av Lemopluggen (ca. 2 cm fra denne) før kabelen brukes første gang til et instrument i serien TPS Z58 25 Forberedelser før måling, oppstilling

26 Innsetting av PC-kort Z Z Z53 1. Åpne rommet for PC-kortet. 2. Sett in PC-kortet slik at TPS pilsymbolet peker oppover. 3. Lukk rommet for PC-kortet. Når rommet for PC-kortet lukkes må kortets kontakter peke oppover!! Forberedelser før måling, oppstilling 2

27 Oppstilling av instrumentet med optisk lodd eller laserlodd 1 1 5/8" gjenge Trefot GDF121 hhv. GDF122 Stativ GST Z Z Z15 1. Sikt inn mot punktet på underlaget eller slå på laserlyset. 2. GST120 settes opp best mulig sentrert. Laserloddet er innebygget i ståaksen til TPS1100-instrumentene. Sentrering av instrumentet skjer vesentlig lettere ved hjelp av det røde punktet som projiseres på underlaget. 3. Ved hjelp av fotskruene på trefoten sentreres loddet på underlagets punkt. 4. Innstilling av dåselibellen utføres med stativets ben. Når det benyttes trefot med optisk lodd, er det ikke mulig å bruke laserloddet Nøyaktig horisontering utføres med elektronisk libelle (se kapittel "Horisontering med elektronisk libelle").. En nøyaktig sentrering utføres ved forskyvning av trefoten på stativets topplate. Gjenta trinn 5 og inntil det oppnås tilstrekkelig nøyaktighet. Forberedelser før måling, oppstilling

28 Horisontering med elektronisk libelle Viser grafisk og numerisk ståaksens langsgående og tversgående helning. Den aktuelle innstillingen av laserloddet vises som prosent i numerisk form. Elektronisk libelle Heln. l :-0 03'40" Heln. t :-0 18'30" Lasrlodd : 50 % X MC Instrumentet kan horisonteres med fotskruene uten at det behøver å dreies 100 gon (90 ) eller 200 gon (180 ). På skjermbildet nærmest dåselibellen vil den grafiske boblen bevege seg parallelt med bevegelsen til boblen i alidadens dåselibelle. På motstående skjermbilde vil denne bevegelsen skje i motsatt retning. TPS1100 er nøyaktig horisontert når libellen står i sentrum. Elektronisk libelle Heln. l :-0 00'10" Heln. t :-0 00'20" Lasrlodd : 50 % FORTS X LODD+ MC SLUTT FORTS LODD+ SLUTT Slår laserloddet på og av. Justerer laserloddets lysstyrke. Forberedelser før måling, oppstilling 28

29 Kontroll og justering Elektroniske justeringer Alle instrumenter er i prinsippet beheftet med mekaniske unøyaktigheter som kan påvirke vinkelmålingen. Den elektroniske vinkelmålingen i TPS1100 korrigerer standardmessig nedenstående typer av mekaniske instrumentfeil. Det vil si at vertikalvinkelen refererer seg til loddlinjen og Hz-vinkler korrigeres for kollimasjonsfeil, kippaksefeil og ståaksehelning. I, t i s k ATR Indeksfeil kompensatoren. Indeksfeil for vertikalsirkelen (høydeindeksfeil). Sikteaksefeil. Kippaksefeil. Kollimasjonsfeil (nullpunktfeil for de automatiske prismefunksjonene), gjelder bare for TCA og TCRA - versjoner. Instrumentfeilene kan endre seg med tiden og med temperaturen. Det anbefales derfor å gjennomføre en kontroll av instrumentfeilene ved følgende anledninger: innen førstegangsbruk før presisjonsmålinger etter lengre transporter etter lengre arbeidsperioder ved temperatursvingninger på mer enn 20 C Før man kontrollerer instrumentfeilene, må instrumentet horisonteres nøyaktig med den elektroniske libellen. Instrumentet må stå stabilt og bør skjermes mot direkte sollys for å unngå ensidig oppvarming av instrumentet. Det er viktig at fremgangsmåten ved kalibreringen skjer med størst mulig omhu og nøyaktighet. Kontroll av instrumentfeil kan begynne i en vilkårlig kikkertstilling. Ved motoriserte instrumenter forekommer en automatisk veksling til andre kikkertstilling etter at den første målingen er avsluttet. Deretter er det bare nødvendig å finsikte Kontroll og justering

30 Elektroniske justeringer, fortsatt Innkobling av funksjonen "Instrumentkalibrering". HOVED\Instrumentkalibrering Gjeldende: l Komp. langsg.: 0 00'37" t Komp. tversg.: -0 00'34" i V-indeksfeil : 0 00'28" c Sikteaksefeil: 0 00'20" k Kippaksefeil : 0 00'2" l/t i s/k i/s/k ATR SLUTT LOGF+ MC SLUTT Kombinerer kontroll av V- indeks-, sikteakse- og kippaksefeil. Kontrollerer kollimasjonsfeil for de automatiske prismefunksjonene (bare for TCA- og TCRA - instrumenter). Instrumentfeilene som rapporteres, vises som en feil. Når målingene korrigeres, blir den rapporterte feilen brukt som korreksjonsfaktor med motsatt fortegn. Kontrollerer kompensatorens indeksfeil. Samtidig justeres den elektroniske libellen. Aktiverer loggfil for kalibreringen (se neste side). Kontrollerer indeksfeil på vertikalsirkelen (V-indeksfeil). Kontrollerer sikteaksefeil og kippaksefeil. Kontroll og justering 30

Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1

Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1 Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1 Elektronisk totalstasjon Gratulerer med anskaffelse av ny Leica Geosystems totalstasjon. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner (se kapittel

Detaljer

Version 2.0 Norsk. Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok

Version 2.0 Norsk. Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok Version 2.0 Norsk Leica GR10/GR25 Brukerhåndbok Innledning Anskaffelse Gratulerer med anskaffelse av Leica GR10/GR25. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner for oppsett

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel Erklæring om samsvar Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeisk kontor: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland Vi erklærer helt på eget ansvar

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukermanual BeverPlan

Brukermanual BeverPlan BEVER CONTROL AS Brukermanual BeverWIN2010 Versjon 1.0 17.06.2011 Beskrivelse av program levert av Bever Control AS. INNHOLDSFORTEGNELSE 1... 4 1.1 Generell informasjon... 4 1.1.1 Knappetyper... 4 1.1.2

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Laser LAR 120 G. Bruksanvisning

Laser LAR 120 G. Bruksanvisning Laser LAR 120 G no Bruksanvisning A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H 17ft 4ft I s ~ 17ft K L M no Bruksanvisning STABILA rotasjonslaser LAR 120 G er et lett håndterlig rotasjonslaserverktøy

Detaljer

i samsvar med ISO 16331-1 Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren

i samsvar med ISO 16331-1 Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren Vi holder det vi lover i samsvar med ISO 16331-1 Nøyaktighet og avstand Leica DISTO Den originale laseravstandsmåleren Leica DISTO Pioneren med tradisjon Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Leica DM750 Bruksanvisning

Leica DM750 Bruksanvisning Leica DM750 Bruksanvisning Kapitteloversikt Sikkerhetsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Ferdig! 28 Gå! 42 Vedlikehold av mikroskopet 44 Størrelser 47 Bruksanvisning for Leica DM750 2 Innhold Sikkerhetsforskrifter

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR LASER FARTSMÅLER

BRUKERVEILEDNING FOR LASER FARTSMÅLER TJENESTESAK BRUKERVEILEDNING FOR LASER FARTSMÅLER LTI 20.20 TS/KM-S Programversjon 1433 TIL BRUK VED POLITIETS FARTSKONTROLL AV KJØRETØY (PMT) GM-0001 B SIDE 1 Politiets materielltjeneste (PMT) 1997 1.

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

LX750/LW650/LS+700/LW720

LX750/LW650/LS+700/LW720 LX750/LW650/LS+700/LW720 Brukerveiledning 020-000177-02 Prosjektør LW650/LS+700/LX750/LW720 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksanvisning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok

Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok Magellan explorist GPS-mottaker Kortfattet brukerhåndbok Denne veiledningen er en grunnleggende betjeningsveiledning for alle modeller av Magellan explorist GPS-mottaker. ADVARSLER AV SIKKERHETSHENSYN,

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved

2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL AKVAconnect Feeding 2 25.02.14 Fôringsautomat inkludert EBL JS 1 19.11.13 Første revisjon EBL JS Rev Date Issued Issued by Approved Document no.: DC10000644 Project no.:

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor

Leica ASP300 S. Automatisk, vakuumbasert. Advanced Smart Prosessor Leica ASP300 S Advanced Smart Prosessor Automatisk, vakuumbasert vevsprosessor Brukerhåndbok Leica ASP300 S V1.2 Norsk - 01/2008 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med maskinen. Les nøye gjennom

Detaljer