Leica TPS1100 Professional Series

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leica TPS1100 Professional Series"

Transkript

1 Leica TPS1100 Professional Series Brukerhåndbok Versjon 2.2 norsk

2 Elektronisk totalstasjon Gratulerer med anskaffelse av nytt instrument fra TPS1100-serien. Ved siden av henvisninger som gjelder bruken, inneholder denne brukerhåndboka for produktet også viktige sikkerhetsinstrukser (se kapittel "Sikkerhetsinstrukser"). Les nøye igjennom brukerhåndboka før instrumentet settes i drift. 2

3 Produktidentifisering Modell og serienummer på ditt TPS - System 1100 finner du på høyre side av tastaturet. Hvis det er installert et hjelpelys EGL 1, finnes serienummeret for dette i batterirommet. Skriv opp modell og serienummer i denne manualen og referer alltid til denne informasjonen når du kontakter leverandøren eller et autorisert service-verksted. Modell: Serienummer: Systemversjon: Språk: 3 Produktidentifisering

4 Benyttede symboler De symbolene som benyttes i denne brukerhåndboka, har følgende betydning: FARE: Indikerer umiddelbar fare ved bruk, som med sikkerhet har alvorlige personskader eller døden til følge hvis situasjonen ikke blir unngått. ADVARSEL: Indikerer en potensiell fare ved bruk eller ved ufagmessig anvendelse, som kan ha alvorlige personskader eller døden til følge hvis situasjonen ikke blir unngått. OBS: Indikerer en potensiell fare ved bruk eller ved ukorrekt anvendelse som kan føre til mindre personskader, men til stor materiell skade, verdi- og miljøskader hvis situasjonen ikke blir unngått. Viktige opplysninger som gjelder anvendelsen og som skal hjelpe brukeren til å benytte instrumentet på en teknisk korrekt og effektiv måte. Benyttede symboler 4

5 Kapittelinndeling Innholdsfortegnelse Innledning Systembeskrivelse Forberedelser før måling, oppstilling Kontroll og justering Systemkonsept Systemparametre Dataformat Vedlikehold og transport Sikkerhetsinstrukser Tekniske data Indeks Kapittelinndeling

6 Innholdsfortegnelse Innledning Gyldighetsområde...11 Dokumentasjon...11 Systembeskrivelse Beskrivelse av instrumentene Avstandsmåling Utvidet rekkevidde (ekstra) Automatiske prismefunksjoner (ATR) Hurtigsøking med PowerSearch Hjelpelys EGL... 1 Fjernstyring med RCS Programstruktur PC-programmet Leica Survey Office Batterier og ladeapparater Forberedelser før måling, oppstilling Utpakking Opplading av batteriet Innsetting og bytting av batteri Innsetting av PC-kort... 2 Oppstilling av instrumentet med optisk lodd eller Laserlodd Horisontering med elektronisk libelle Innholdsfortegnelse Kontroll og justering Elektroniske justeringer akset kompensator (elektronisk libelle) V-indeksfeil Sikteaksefeil... 3 Kippaksefeil Kombinert feilkontroll Utkobling av korreksjon av instrumentfeil Kollimasjonsfeil, automatiske prismefunksjoner Mekaniske justeringer Stativet Dåselibellen på instrumentet Dåselibellen i trefoten Optisk lodd Laserlodd... 4 Reflektorløs lengdemåling Systemkonsept Datastruktur Datafil og målefil Oppretting av ny fil (NY) Kodeliste Oppretting av ny kodeliste (NY) Kopiering av kodeliste (KOPI) Databehandling Hente punktdata (HENTE) Vise og hente punktdata (VISE)... 54

7 Innholdsfortegnelse, fortsatt Vise og redigere GSI-data (SØKE) Bruk av plassholder (Jokertegn) ved punktsøk Manuell inntasting av koordinater (TASTE)... 5 Konvertering av data... 5 Formatering av PC-kort Kontroll av PC-kort (KTRL)... 0 Definering av lagringsformat (LFORM)... 0 Definering av skjermbilde (SBILD)... 1 GSI-parametre... 2 Målefunksjoner... Stasjon + orientering... Orientering Hz - vinkel (Hz0)... 7 Avstandsmåling... 7 Valg av målemetode, måleprogram og reflektortype... 8 Veksling IR / RL... 9 Veksling Standard / Tracking Veksling hurtigmåling/hurtigtracking Oppsett og definisjon av prismer EDM signal og frekvens (TEST) Lengdekorreksjoner ppm Redusert lengdekorreksjon ppm Måling og lagring (REC) Separat lengde- og vinkelmåling (DIST + LAGRE) Samtidig lengde- og vinkelmåling med lagring (ALL) Lagring av stasjonsdata (LAGRE) Bytte kikkertstilling (I<>II) Siste punktnummer (SISTE) Slette GSI-blokk (SLETT)... 7 Manuell inntasting av lengde... 7 Tilsikting mot sist lagret punkt (SISTE) V-vinkel funksjoner Eksentrisk innmåling Bytte skjermbilde (>BILD) Individuelt punktnummer (INDIV / FORTL) Koding Hurtig koding (HKOD+ / HKOD-) Orienteringskontroll GSI-innstillinger Kommunikasjon GeoCOM-innstillinger RCS-innstillinger Online-stilling Automatiske prismefunksjoner Virkemåte Prismesøking (PSØK+ / PSØK-)... 8 Prismelåsing (PLÅS+ / PLÅS-)... 8 Utkobling av låsefunksjonen (LÅS- / LÅS+) Prismelåsing mot sist lagret punkt (SISTE) Hz / V Automatisk prismesøking RCS søkevindu Definisjon av arbeidsområde Aktivering / deaktivering av arbeidsområde (ARB+/ARB-) Generelle funksjoner Innholdsfortegnelse

8 Innholdsfortegnelse, fortsatt Instrumentdata og programversjon (INFO) Elektronisk libelle (LIBEL) Belysning Tilleggsutstyr Overføring av fil med oppsett (OVERF) Overføring av fil med systemparametre... 9 Systemparametre Generelle parametre Overføring av feltprogrammer Overføring av systemspråk Dato Datoformat Tid Tidsformat Alfametode Tastelyd Oppsettparametre Rutine Språk Enh.lengde Des.lengde Enh.vinkel Des.vinkel Temperatur Lufttrykk Koordvisn Hz-system Innholdsfortegnelse K.still Kompensator Hz-korr Sekt.signl Sekt.vinkl Løse V-vinkelen V-visning Sparing Antall min Forsinkels PPM-verdi Info / punktkode Auto Dist Måleparametre Fortl.P-ID Eks.avvik ID-tilvekst Arbeidsinnstillinger Målefil Datafil Kodeliste Hurtigkode Dataformat Innledning GSI-format med 8 eller 1 karakterer Blokk - konsept

9 Innholdsfortegnelse, fortsatt Strukturen i en datablokk Måleblokk Kodeblokk Sluttkarakter for en datablokk Wi datastruktur Identifikasjon Wi-data (posisjon 1-2) Tilleggsinformasjon for data (posisjon 3 - ) Data (posisjon 7-15 / 23) Skilletegn (posisjon 1 / 24) Blokknummer Måleenheter Eksempel på dataformat Format for en måleblokk (standard)...11 Format for en kodeblokk Vedlikehold og lagring Transport Vedlikehold av servomotorer Lagring Rengjøring og tørking Sikkerhetsinstrukser Instrumentets bruksområder Tillatt bruk Ulovlig bruk Bruksbegrensninger Ansvarsområder Feil bruk De vanligste feilene Laserklassifisering Integrert avstandsmåler (infrarød laser) Integrert avstandsmåler (synlig laserlys) Automatiske prismefunksjoner (ATR) PowerSearch Hjelpelys EGL Laserlodd Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) FCC statement (gjelder i USA) Tekniske data Hjelpelys EGL Automatiske prismefunksjoner ATR PowerSearch Feltprogrammer Skalakorreksjon (ppm) Atmosfærisk korreksjon DD Korreksjon for høyde over havet DD Geometrisk korreksjon DD Atmosfærisk korreksjon Korreksjonsformler Indeks Innholdsfortegnelse

10 Innledning TPS1100 står for Tachymat, Teodolitt eller Totalstasjon Posisjonerings System. Instrumentene i TPS1100- serien leveres i ulike utførelser og med ulike nøyaktigheter. Ved å benytte ny teknologi i forbindelse med konstruksjon av instrumentene, er det oppnådd en høy grad av automatisering når det gjelder måleforløpet. Som eksempler kan nevnes kortere måletider, enkel betjening og effektivitet. Andre egenskaper som kommer i tillegg til grunnutførelsen, er følgende: R står for instrumenter utstyrt med synlig rødt laserlys. Dette tillater valg mellom lengdemåling ved hjelp av enten infrarødt lys eller synlig rødt laserlys. Med rødt laserlys kan det måles lengder uten bruk av reflektorer. Med laserlys kan det måles lengder helt opp til 7 km. Alle instrumentene i TPS1100-serien er standardmessig utrustet med et laserlodd i instrumentets ståakse. Dette tillater en rask og enkel oppstilling av instrumentet ved hjelp av et rødt laserpunkt på underlaget. A-utførelsene omfatter instrumenter som er utrustet med et automatisk prismesøk. ATR gir mulighet for en rask og lett måling. Med prismelåsing følger instrumentet etter et prisme som er i bevegelse. PowerSearch leveres som ekstrautstyr til instrumenter i serien TPS1100 plus. Den gir mulighet for, på kortest mulig tid, å finne et prisme i en vilkårlig posisjon. Som opsjon kan det leveres hjelpelys, EGL. Dette er et blinklys som er bygget inn i kikkerten og som gjør det lettere å foreta en grov anvisning av instrumentets sikteakse. Som en ytterligere valgmulighet tilbys fjernkontrollen RCS1100. Den tillater fjernstyring av alle modellene. Betjening kan enten skje fra instrumentet eller fra RCS1100. Med A-utførelsene kan en enkelt person gjennomføre oppmålingsarbeider. Dette betyr at målingene også kan startes, kontrolleres og styres fra målepunktet. Leica Geosystems tilbyr feltprogrammer for en rekke forskjellige oppmålingsarbeider. Velg den type program som løser de aktuelle oppgavene på enklest mulige måte. Det spesielle utviklingsverktøyet GeoBasic gir mulighet for utvikling av individuelle programmer for spesielle bruksområder for TPS1100- serien. Innledning 10

11 Gyldighetsområde Dokumentasjon TPS1100 benytter PC-kort som er vanlige i dataindustrien som lagringsmedium for data. Datastrukturen er kompatibel med den struktur som hittil har vært benyttet i totalstasjoner fra Leica Geosystems. Leica SurveyOffice er en programpakke for PC som støtter instrumentene TPS1100 og RCS1100 og som tillater datautveksling mellom programmer (software) og instrumenter (hardware). Den foreliggende brukerhåndboka gjelder for alle instrumenter i TPS1100-serien. Ulikheter mellom de forskjellige typene er tydelig framhevet og beskrevet. Vanlig tekst gjelder alle typer. Generelle illustrasjoner viser en TCA modell i TPS1100-serien med opsjonene EGL og gjelder for samtlige typer. Ved siden av denne brukerhåndboka finnes det også trykte, kortfattede brukerhåndbøker for systemet og feltprogrammene. Det følger med en CD ROM som inneholder en komplett elektronisk dokumentasjon. Brukerhåndbok: Inneholder alle instruksjoner for den grunnleggende betjening av instrumentet. Den gir en oversikt over systemomfanget samt viktige henvisninger og sikkerhetshenvisninger. Kortfattet betjeningsveiledning for systemfunksjoner: Beskriver systemfunksjonene for vanlig bruk. Kortfattet betjeningsveiledning for programmene 1 og 2: Beskriver programfunksjonene for vanlig bruk. Referansehåndbok for programmer: Beskriver alle programmene utførlig. 11 Innledning

12 Systembeskrivelse Beskrivelse av instrumentene 0 1 Bærehåndtak Grovsikte 3 Kikkert med integrert EDM, ATR, EGL og PowerSearch 4 EGL: blinkende diode ( gul ) 5 EGL: blinkende diode ( rød ) Koaksial optikk for vinkel- og avstandsmåling; Åpning for synlig laserlys (bare R - instrumenter) 7 PowerSearch sensor 8 Vertikal finskrue 9 Fokuseringsring 10 Rom for PC-kort 11 Horisontal finskrue 12 Fotskrue (trefot) 13 Skjerm 14 Låsehendel (trefot) 15 Tastatur 1 Batteriholder 17 Batteri 18 Dåselibelle 19 Kontrollampe for laserlys bare XR-instrumenter (gul) 20 Vekselokular Systembeskrivelse 1100Z01 12

13 Avstandsmåling De nye instrumentene i TPS1100- serien har innebygget avstandsmåler med laser. Alle versjoner kan måle lengde med en usynlig, infrarød stråle som sendes ut koaksielt gjennom kikkertobjektivet. Ved svært korte avstander kan det være mulighet for også å kunne måle med infrarødt lys (for eksempel mot mål med meget god refleksjon, slik som trafikkskilt). I dette tilfellet vil imidlertid avstanden bli korrigert med den addisjonskonstanten som gjelder for den aktive reflektoren. TCR/TCRA versjonene kan måle uten reflektor ved hjelp av en synlig rød laserstråle som sendes ut koaksialt gjennom kikkertobjektivet. Avstandsmålerens spesielle konstruksjon og strålens utforming gir både lang rekkevidde med standardprismer (> 5 km), og mulighet for måling mot miniprismer, 400g-prismer og reflekstape i tillegg til reflektorløs måling. Ved avstandsmåling vil instrumentet måle mot det objektet som for øyeblikket befinner seg i laserstrålen!! Uvedkommende objekter som mennesker, biler, dyr, kvister osv. som beveger seg i laserstrålen under avstandsmålingen, vil reflektere en del av laserlyset og kan være årsak til feil i måleresultatet. Det er ikke tillatt å bryte strålen ved reflektorløse målinger eller ved måling mot reflekstape. Målinger mot prismer er bare kritiske hvis det innenfor et område fra 0 til ca. 30 m er noe som beveger seg i laserstrålen, og hvis den lengden som skal måles, er større enn 500 meter. Da tiden for en måling er meget kort, kan brukeren i praksis alltid unngå at det oppstår kritiske situasjoner under målingen. Feilaktig måling Korrekt måling 1100Z4 1100Z Systembeskrivelse

14 Utvidet rekkevidde (ekstra) 0 Ekstrautstyret "Laser med utvidet rekkevidde" (XR - Extended Range) gir et synlig rødt laserlys med større målerekkevidde. Den koaksiale XRlaseren tillater reflektorløs måling over mer enn 170 m (50 ft.) og måleavstander mot et prisme på mer enn 10 km (,2 miles) (se kapittel "Tekniske data"). Når en avstandsmåling startes, vil avstandsmåleren måle mot det objektet som for øyeblikket befinner seg i laserstrålen. Hvis det forekommer midlertidige hindringer (f.eks. passerende biler, regn, tåke eller snø), vil avstandsmåleren måle mot hindringen. RL lang mot prismer ADVARSEL: Av hensyn til lasersikkerheten og målenøyaktigheten bør måleprogrammet RL lang bare brukes når det siktes mot prismer på en avstand av minst 1000 m (3300 ft). Betjeningen av et XR-instrument svarer til et vanlig TPS instrument med rødt laserlys. Det er imidlertid enkelte forhold som det må tas spesielt hensyn til ved måling med XR-laser (RL & RL lang). Objektivet må alltid være rent. Smuss som f.eks. støv og fingeravtrykk på linsen kan redusere målenøyaktigheten. Reflektorløs Sørg for at laserstrålen ikke blir reflektert fra en uønsket gjenstand i nærheten av sikteaksen (spesielt sterkt reflekterende objekter). Avvik mellom den røde strålen og sikteaksen kan føre til redusert målenøyaktighet. Dette skyldes at strålen ikke reflekteres fra det punktet som tilsiktes med trådkorset (gjelder særlig ved større avstander). Det er derfor nødvendig å justere XR-laseren med jevne mellomrom (se kapittel "Kontroll og justering"). Det må ikke måles samtidig med to instrumenter mot samme mål. Nøyaktige målinger mot prismer skal alltid utføres med standardprogrammet (IR), når dette er mulig. RL lang og reflekstape Måleprogrammet RL lang kan brukes til måling mot reflekstape. For å sikre best mulig målenøyaktighet må strålen være mest mulig vinkelrett på reflekstapen og XR-laseren må være omhyggelig justert (se kapittel "Kontroll og justering"). Systembeskrivelse 14

15 Automatiske prismefunksjoner (ATR) Hurtigsøking etter prisme TCA - og TCRA - instrumenter er motoriserte og utstyrt med automatiske prismefunksjoner (ATR) som er montert koaksialt i kikkertrøret. Instrumentene kan utstyres med et hjelpelys EGL som opsjon. Kollimasjonsfeil for den automatiske prismefunksjonen ATR må, på samme måte som for alle andre instrumentfeil, bestemmes med regelmessige mellomrom. (Se kapittel "Kontroll og justering"). PowerSearch består av en sender (1) og en mottakerenhet (2) som monteres under kikkerten. 10 Prismesøking (ATR) Prismelåsing 1 Denne funksjonen gjør det mulig å benytte automatisk måling mot vanlige prismer, og brukeren slipper krevende fokusering ig finsikting mot prismet. Prismet siktes grovt inn ved hjelp av grovsiktet slik at prismet befinner seg i kikkertens synsfelt. Med en påfølgende avstandsmåling soker instrumentet med motorene slik at trådkorset står midt i prismet. Etter gjennomført avstandsmåling måles Hz- og V-vinklene mot prismesenteret. I denne stillingen er det mulig å følge et prisme som beveger seg. Avstandsmålingen kan gjennomføres når prismet holdes i ro et kort øyeblikk (Stop and Go). Hvis hjelperen er for snar med å flytte prismestanga, kan prismelåsingen brytes. Sørg for at målepunktet ikke beveges raskere enn det som er angitt under tekniske data. 2 Når PowerSearch slås på, vil instrumentet begynne å rotere om sin ståakse. 1100Z55 15 Systembeskrivelse

16 Hjelpelys EGL 0 Det blir samtidig sendt et vertikalt, vifteformet laserlys ut fra senderen. Dersom viften treffer et prisme, vil laserlyset bli reflektert til mottakeren og bevegelsen stoppes. Deretter gjennomføres et finsøk i vertikal retning ved hjelp av ATR. Som opsjon kan det leveres et hjelpelys EGL som består av to fargede blinklys over totalstasjonens kikkert. 1100Z03 PowerSearch kan når som helst aktiveres med funksjonstasten H-SØK programmenyen. Når fjernstyringsfunksjonen er slått på, er det dessuten mulig å starte en hurtigsøking samtidig som vanlig prismesøking pågår. 2 1 Åpning for blinkende rød lysdiode 2 Åpning for blinkende gul lysdiode Z m (330 ft) Arbeidsområde: Viftens spredning i Hz: Viftens spredning i V: m gon ±20 gon Samtlige instrumenter i TPS1100- serien kan utstyres med dette hjelpelyset. Prismestanga anvises ved hjelp av det blinkende lyset. Dette gjør det vesentlig lettere å sette ut punkt. m (20 ft) m (20 ft) Systembeskrivelse 1

17 Fjernstyring med RCS På en avstand på 100 meter, dannes det på begge sider en meter (20 ft) bred rød eller gul blinkende lyskjegle. Dette gjør det enklere og raskere å foreta en grov anvisning av instrumentets sikteakse. Mellom de to lyskjeglene dannes det en rund, 30 mm bred sektor hvor begge fargene lyser samtidig. Når dette er tilfellet befinner prismet seg nøyaktig i sikteaksen. Arbeidsområde: m ( ft) Utstrekning: 12 m (40 ft) ved 100 m Med opsjonen RCS (Remote Controlled Surveying) kan alle modellene fjernstyres fra prismet. TCA - og TCRA instrumentene er spesielt velegnede til dette formålet. Dessuten er det mulighet for kombinert betjening fra totalstasjonen og fra målepunktet. Dermed kan oppmålingsarbeider utføres av en enkelt person. Likeledes er det mulig å overvåke målingen fra RCS1100, og / eller taste inn tilleggsinformasjoner om målepunktene. Alle TPS1100-funksjoner, inklusive feltprogrammene, er tilgjengelige fra RCS1100. Skjermbilder og tastaturbetjening er det samme som på TPS1100. Ytterligere opplysninger finnes i separat brukerhåndbok. 10 RCS Systembeskrivelse

18 Programstruktur 0 Samtlige TPS1100-modeller baserer seg på en ensartet programstruktur og et ensartet konsept for datalagring og databehandling. Oppdeling av programvare Programvaren i TPS1100 blir først og fremst delt opp i to deler: Systemprogrammet omfatter de grunnleggende funksjoner. Feltprogrammene for landmålingsberegninger i felten. 1100Z04 Systemprogram, feltprogrammer Mens systemprogrammet er et fast program, kan feltprogrammene settes opp i samsvar med kundens ønsker. Både systemprogrammet og feltprogrammene kan installeres via RS232-porten av brukeren ved hjelp av programmet Leica Survey Office. Dette betyr at kunden selv kan installere nye versjoner. Data Survey Office Programmet tillater samtidig lagring av opp til tre valgbare språk. Listen over tilgjengelige språk blir stadig utvidet. Ved behov for et bestemt språk, kan Leica As opplyse om dette kan leveres. Systembeskrivelse 18

19 Programstruktur, fortsatt Lagringskonsept og databehandling 1100Z05 Normalt blir måledata lagret på et SRAM eller ATA-Flash kort med PCMCIA standardformat. Dette kalles også PC-kort. Data lagres i et MS-DOS format. Datautveksling med en PC skjer enten via en kortleser i PC en, via en ekstern kortleser (opsjon) eller via RS232-porten (kabelforbindelse mellom instrument og PC). Den medleverte programmet Leica Survey Office inneholder et program som egner seg for overføring via RS232-porten. I stedet for å sende data til PCkortet, kan de overføres i GSI-format til RS232-porten. Ved lagring via over RS232- porten til en ekstern PC, blir det ikke sendt data for feltprogrammet fra loggfila. Fastpunktkoordinater kan bare leses fra PC-kortet. GeoBasic Utviklingsmiljøet GeoBasic tillater en profesjonell utvikling av nye programmer for TPS Systembeskrivelse

20 PC-programmet Leica Survey Office 0 Programpakken Leica SurveyOffice omfatter en rekke hjelpeprogrammer som støtter brukeren under arbeidet med TPS1100-instrumenter. Programbibliotek Etter installasjonen vises følgende programmer: Ytterligere opplysninger om Leica Survey Office finnes i den utførlige online hjelpefunksjonen. Installasjon i PC'en Installasjonsprogrammet for Leica Survey Office finnes på en TPS1100 CD ROM som leveres sammen med denne håndboka. Bemerk at Survey Office bare kan installeres i følgende operativsystemer: MS Windows 95/ 98/Me og MS Windows NT V4.0/ 2000/Xp. Programmet installeres ved å skrive "setup.exe" under katalogen Survey Office \OSW\SOffice\"Språk"\disk1\ på CD ROM'en. Deretter vil programmet spørre etter de opplysningene som skal tastes inn. Nærmere opplysninger finnes i operativsystemets håndbok eller online hjelpetekst. Overføring feltminne: Datautveksling mellom instrumentet og PC'en. Kodelistebehandling: Oppretter kodelister. Overføring programvare: For overforing eller sletting av systemprogram og feltprogrammer samt språkfiler i systemprogram og feltprogrammer. Koordinatbehandling: Redigering av koordinater. Det kan også installeres ytterligere programmer som valgfritt ekstrautstyr. Systembeskrivelse 20

21 Batterier og ladeapparater Kabel for bil Ladeapparat GKL122 Ladeapparat GKL23 10 GEB111 Nettkabel GEB Z0 Ladekabel Adapterplate GDI Z07 Adapterplate GDI Z08 Leica Geosystems instrumentet drives av oppladbare interne batterier. For TPS1100-serien benyttes Pro batteri (GEB121). Alternativt kan Basic batteri (GEB111) benyttes. Det må bare benyttes batterier, ladeapparater og tilbehør som anbefales av Leica Geosystems. Profesjonelt ladeapparat (GKL122) kan lade inntil fire batterier samtidig. Ladestrømmen kan tas fra nettet (230 V eller 115 V) eller via uttaket for 12 V eller 24 V i en bil. Det kan enten lades to batterier av typen Pro / Basic eller fire av disse med adapterplate GDI121. Adapterplate kan tilkobles Pro ladeapparat (GDI121) eller GKL23. Den tillater lading av to Pro / Basic batterier. 21 Systembeskrivelse

22 Forberedelser før måling, oppstilling Utpakking Instrumentet tas ut av transportboksen og kontrolleres med tanke på komplett leveranse: 1100Z09B Forberedelser før måling, oppstilling PC-kabel (ekstra) 2 Steilsiktokular / Senitokular (ekstra) 3 Kontravekt for steilsiktokular (ekstra) 4 Ladeapparat GKL111 (ekstra) 5 PC-kort (ekstra) Lommekniv (ekstra) 7 PC-kabel (ekstra) 8 Reservebatteri (ekstra) 9 Nettstøpsel for GKL111 (ekstra) 10 Avstandsholder (ekstra) 11 Instrumenthøydemåler (ekstra) 12 Miniprismestang (valgfritt ekstrautstyr) 13 Verktøysett (bestående av 2 justérstifter og Unbraconøkler for hhv. dåselibelle og EDM) 14 Totalstasjon 15 Miniprisme med holder (valgfritt ekstrautstyr) 1 Kortfattet betjeningsveiledning / Sikteplate (bare for instrumenter som måler uten reflektor) 17 Regnkappe, solblende 18 Spiss for prismestang (valgfritt ekstrautstyr) 22

23 Opplading av batteriet Ladeapparat GKL122 For å utnytte batterienes kapasitet fullt ut, må nye batterier av typen GB111 og GEB121 først gjennomgå 3-5 hele oppladings- og utladingsforløp. Ladeapparat GKL Z10 Adapterplate GDI Z07 Batteriet skal opplades med ladeapparat GKL111 eller GKL122. Bruken av ladeapparatet beskrives i den aktuelle brukerhåndboka for dette. ADVARSEL: Ladeapparatene er konstruert for bruk innendørs og må bare benyttes innendørs og i tørre rom. Batteriene lades i en omgivelsestemperatur på 0 C til +35 C (32 F til 95 F). Det anbefales å lagre batteriene ved en temperatur i området fra 0 C til +20 C (32 F til 8 F). 23 Forberedelser før måling, oppstilling

24 Innsetting og bytting av batteri Sørg for at batteriets polaritet er korrekt i samsvar med merkingen på innsiden av batteridekselet. Batteriholderen settes inn med rett side mot instrumentets hus. 1. Ta ut batteriholderen. 3. Sett inn batteriet i batteriholderen. 1100Z Z Z Z50 2. Ta ut og bytt batteriet. 4. Sett inn batteriholderen i instrumentet. Forberedelser før måling, oppstilling 24

25 Ekstern strømforsyning For å oppfylle kravene til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) ved ekstern strømforsyning av instrumentene TPS1100, er det nødvendig å utstyre kabelen for ekstern strømforsyning med en ferrittkjerne. Ferritkjernen må alltid festes ved Lemopluggen som tilsluttes instrumentet 1100Z57 De kablene som leveres fra Leica Geosystems er utstyrt med en ferrittkjerne som standard. Eventuelle gamle kabler uten ferrittkjerne må oppgraderes. Ferrittkjerne kan bestilles fra Leica Geosystems forhandler. (Reservedelsnummer: Ferrittkjerne ). Ved montasjen åpnes en ferrittkjerne og klemmes på kabelen i umiddelbar nærhet av Lemopluggen (ca. 2 cm fra denne) før kabelen brukes første gang til et instrument i serien TPS Z58 25 Forberedelser før måling, oppstilling

26 Innsetting av PC-kort Z Z Z53 1. Åpne rommet for PC-kortet. 2. Sett in PC-kortet slik at TPS pilsymbolet peker oppover. 3. Lukk rommet for PC-kortet. Når rommet for PC-kortet lukkes må kortets kontakter peke oppover!! Forberedelser før måling, oppstilling 2

27 Oppstilling av instrumentet med optisk lodd eller laserlodd 1 1 5/8" gjenge Trefot GDF121 hhv. GDF122 Stativ GST Z Z Z15 1. Sikt inn mot punktet på underlaget eller slå på laserlyset. 2. GST120 settes opp best mulig sentrert. Laserloddet er innebygget i ståaksen til TPS1100-instrumentene. Sentrering av instrumentet skjer vesentlig lettere ved hjelp av det røde punktet som projiseres på underlaget. 3. Ved hjelp av fotskruene på trefoten sentreres loddet på underlagets punkt. 4. Innstilling av dåselibellen utføres med stativets ben. Når det benyttes trefot med optisk lodd, er det ikke mulig å bruke laserloddet Nøyaktig horisontering utføres med elektronisk libelle (se kapittel "Horisontering med elektronisk libelle").. En nøyaktig sentrering utføres ved forskyvning av trefoten på stativets topplate. Gjenta trinn 5 og inntil det oppnås tilstrekkelig nøyaktighet. Forberedelser før måling, oppstilling

28 Horisontering med elektronisk libelle Viser grafisk og numerisk ståaksens langsgående og tversgående helning. Den aktuelle innstillingen av laserloddet vises som prosent i numerisk form. Elektronisk libelle Heln. l :-0 03'40" Heln. t :-0 18'30" Lasrlodd : 50 % X MC Instrumentet kan horisonteres med fotskruene uten at det behøver å dreies 100 gon (90 ) eller 200 gon (180 ). På skjermbildet nærmest dåselibellen vil den grafiske boblen bevege seg parallelt med bevegelsen til boblen i alidadens dåselibelle. På motstående skjermbilde vil denne bevegelsen skje i motsatt retning. TPS1100 er nøyaktig horisontert når libellen står i sentrum. Elektronisk libelle Heln. l :-0 00'10" Heln. t :-0 00'20" Lasrlodd : 50 % FORTS X LODD+ MC SLUTT FORTS LODD+ SLUTT Slår laserloddet på og av. Justerer laserloddets lysstyrke. Forberedelser før måling, oppstilling 28

29 Kontroll og justering Elektroniske justeringer Alle instrumenter er i prinsippet beheftet med mekaniske unøyaktigheter som kan påvirke vinkelmålingen. Den elektroniske vinkelmålingen i TPS1100 korrigerer standardmessig nedenstående typer av mekaniske instrumentfeil. Det vil si at vertikalvinkelen refererer seg til loddlinjen og Hz-vinkler korrigeres for kollimasjonsfeil, kippaksefeil og ståaksehelning. I, t i s k ATR Indeksfeil kompensatoren. Indeksfeil for vertikalsirkelen (høydeindeksfeil). Sikteaksefeil. Kippaksefeil. Kollimasjonsfeil (nullpunktfeil for de automatiske prismefunksjonene), gjelder bare for TCA og TCRA - versjoner. Instrumentfeilene kan endre seg med tiden og med temperaturen. Det anbefales derfor å gjennomføre en kontroll av instrumentfeilene ved følgende anledninger: innen førstegangsbruk før presisjonsmålinger etter lengre transporter etter lengre arbeidsperioder ved temperatursvingninger på mer enn 20 C Før man kontrollerer instrumentfeilene, må instrumentet horisonteres nøyaktig med den elektroniske libellen. Instrumentet må stå stabilt og bør skjermes mot direkte sollys for å unngå ensidig oppvarming av instrumentet. Det er viktig at fremgangsmåten ved kalibreringen skjer med størst mulig omhu og nøyaktighet. Kontroll av instrumentfeil kan begynne i en vilkårlig kikkertstilling. Ved motoriserte instrumenter forekommer en automatisk veksling til andre kikkertstilling etter at den første målingen er avsluttet. Deretter er det bare nødvendig å finsikte Kontroll og justering

30 Elektroniske justeringer, fortsatt Innkobling av funksjonen "Instrumentkalibrering". HOVED\Instrumentkalibrering Gjeldende: l Komp. langsg.: 0 00'37" t Komp. tversg.: -0 00'34" i V-indeksfeil : 0 00'28" c Sikteaksefeil: 0 00'20" k Kippaksefeil : 0 00'2" l/t i s/k i/s/k ATR SLUTT LOGF+ MC SLUTT Kombinerer kontroll av V- indeks-, sikteakse- og kippaksefeil. Kontrollerer kollimasjonsfeil for de automatiske prismefunksjonene (bare for TCA- og TCRA - instrumenter). Instrumentfeilene som rapporteres, vises som en feil. Når målingene korrigeres, blir den rapporterte feilen brukt som korreksjonsfaktor med motsatt fortegn. Kontrollerer kompensatorens indeksfeil. Samtidig justeres den elektroniske libellen. Aktiverer loggfil for kalibreringen (se neste side). Kontrollerer indeksfeil på vertikalsirkelen (V-indeksfeil). Kontrollerer sikteaksefeil og kippaksefeil. Kontroll og justering 30

Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1

Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1 Brukerhåndbok TC(R)110 Norsk Versjon 2.1 Elektronisk totalstasjon Gratulerer med anskaffelse av ny Leica Geosystems totalstasjon. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner (se kapittel

Detaljer

Oppmåling i særklasse Nøyaktig, rask og intelligent. LEICA TPS1100 Professional Series

Oppmåling i særklasse Nøyaktig, rask og intelligent. LEICA TPS1100 Professional Series Oppmåling i særklasse Nøyaktig, rask og intelligent LEICA TPS1100 Professional Series TPS1100 Professional Series Mer tid til det vesentlige. TPS1100-serien er en instrumentserie som kjennetegnes av en

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter N Bruksanvisning STABILA REC-300 Digital er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av roterende laserlinjer. Med mottakeren REC-300 Digital kan laserstråler fra rotasjonslasere mottas selv

Detaljer

Bruksanvisning GEMINI R

Bruksanvisning GEMINI R Bruksanvisning GEMINI R 060999-10 02.09.2011 Generell informasjon Om sikkerhet Dokumentasjon Gjør deg kjent med denne bruksanvisningen og alle sikkerhetshenvisninger og informasjoner før du begynner å

Detaljer

Innhold. Stanley TLM99 1

Innhold. Stanley TLM99 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Kalibrering av Trimble Totalstasjon

Kalibrering av Trimble Totalstasjon Kalibrering av totalstasjon for SPSx30 Kalibrering av totalstasjon bør utføres regelmessig, og også ved store forandringer i temperatur, etter transport og etter støt/slag for å sikre at best mulig nøyaktighet

Detaljer

Forelesning i SIB6005 Geomatikk, 30.9.2002. HoltEX

Forelesning i SIB6005 Geomatikk, 30.9.2002. HoltEX 1 Forelesning i SIB6005 Geomatikk, 30.9.2002 Geodesi/landmåling. 30.9 DAGENS TEMA: Gi bakgrunn for feltøvingen GPS: Planlegging HoltEX Tp343 Passpunkt Klassisk måling: Vinkel- og avstandsmåling Nytt pkt

Detaljer

De symbolene som benyttes i denne brukerhåndboka, har følgende betydning: Gratulerer med anskaffelse av din nye Leica Geosystems teodolitt.

De symbolene som benyttes i denne brukerhåndboka, har følgende betydning: Gratulerer med anskaffelse av din nye Leica Geosystems teodolitt. Leica Theodolite 100 Series Brukerhåndbok T105/T110 Versjon 1 3 norsk Elektronisk teodolitt Gratulerer med anskaffelse av din nye Leica Geosystems teodolitt. Typebetegnelsen og serienummeret for dette

Detaljer

Totalstasjon funksjoner. Trykk på instrument symbolet for å komme til Menyen for instrumentet ditt.

Totalstasjon funksjoner. Trykk på instrument symbolet for å komme til Menyen for instrumentet ditt. Totalstasjon funksjoner Trykk på instrument symbolet for å komme til Menyen for instrumentet ditt. Eller trykk og hold inne Trimble symbolet på tastaturet ditt. Denne menyen vil variere alt etter hvilke

Detaljer

LEICA NA720/NA724/NA728/NA730

LEICA NA720/NA724/NA728/NA730 20 30 40 50 LEICA NA720/NA724/NA728/NA730 Brukerhåndbok Norsk Versjon 1.0 Automatisk niveller Gratulerer med anskaffelse av din nye automatiske niveller fra Leica Geosystems. Ved siden av henvisninger

Detaljer

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 N Bruksanvisning

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Innhold. Dewalt DW03050 1

Innhold. Dewalt DW03050 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning

Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning l Laser distanse måler PT-130 Bruksanvisning Innhold 1. Sikkerhet 2 2. Start opp 3 3. Første operasjon og innstillinger 5 4. Måling 6 5. Funksjoner 7 6. Tekniske data 9 7. Feilsøking- årsaker og korrigeringer

Detaljer

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse Prexiso P0 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skjerm - - - - - - - - - - -

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Trimble S3. med målebok TSC3. Brukermanual

Trimble S3. med målebok TSC3. Brukermanual Trimble S3 med målebok TSC3 Brukermanual Gauldal Tekniske Fagskole Kart og Oppmåling Hovedprosjekt Siv Mariann Aas Mai 2013 Innhold Forord... 4 Oversikt over utstyr... 6 Batteriskifte... 6 Oppstilling

Detaljer

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet av en Leica DISTO. Sikkerhetsinstruksene finnes i et separat hefte som følger med denne brukerhåndboken. Sikkerhetsinstruksene

Detaljer

Version 2.0 Norsk. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brukerhåndbok

Version 2.0 Norsk. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brukerhåndbok Version 2.0 Norsk Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brukerhåndbok NA720/724/728/730/730 plus, Innledning Innledning 2 Anskaffelse Gratulerer med anskaffelsen av Leica NA720/724/728/730/730 plus. Denne

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Følgende forstørrelser oppnås ved bruk av Barlowlinse og utskiftbare okular:

Følgende forstørrelser oppnås ved bruk av Barlowlinse og utskiftbare okular: Teleskop 525 power Tekniske spesifikasjoner Objektivdiameter Fokuslengde Okular Barlow Maksimal forstørrelse Søkerlinse 76 mm 700 mm 20 mm, 12,5 mm, 9 mm, 4 mm 3X 525X 6X 25 mm Med teleskopet ditt følger

Detaljer

Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse Prexiso P50 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Skjerm - - - - - - -

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H I K s L M N Bruksanvisning STABILA rotasjonslaser LAR-100 er et lett håndterlig rotasjonslaserverktøy for vannrett og loddrett nivellering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer

Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Leica DISTO S910 Mål punktdata og lag planer Verdens første Mål alt fra enhver posisjon med P2P-teknologi Det er mer enn 20 år siden Leica Geosystems lanserte den første håndholdte laseravstandsmåleren

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser

Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser Agatec MC5 Forenklet brukerhåndbok Automatisk multistrek laser +47 63 85 40 80 post@scanlaser.no www.scanlaser.no Dette er en forkortet versjon av produsentens brukermanual på norsk. Vi gjør oppmerksom

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

24X AUTOMATIC LEVEL KIT

24X AUTOMATIC LEVEL KIT 24X UTOMTI LVL KIT 24X UTOMTI LVL KIT RUGRVJLDING INSTRUKTIONSHNDOK KÄYTTÖOHJ INSTRUKSJONSOK INSTRUKJ Ã πƒπ π πø NÁVOD K OSLUZ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD N POUŽÍVNI N F D I F N PI D N P F DI F P

Detaljer

Innholdsfortegnelse. PREXISO P b 1

Innholdsfortegnelse. PREXISO P b 1 Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Skjerm - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Dataeskeleser med databrikke

Dataeskeleser med databrikke Dataeskeleser med databrikke http://www.bevercontrol.com Databrikke Brukermanual Skrevet av Einar Gløersen April 2003 Rettet juni 2003 Innhold 1 INTRODUKSJON...3 2 SPESIFIKASJONER DATABRIKKE...3 3 BRUK

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

PINIT. Brukermanual - kort

PINIT. Brukermanual - kort PINIT Ultralyd blæreskanner Brukermanual - kort Version 1-11a Jan.2013 1011 24-100 Puławy, Krańcowa 5, tel. +48 81-8863-613, fax +48 81-8868-310 e-mail: export@echoson.com.pl www.echoson.eu QUICK REFERENCE

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Laser LAR 120 G. Bruksanvisning

Laser LAR 120 G. Bruksanvisning Laser LAR 120 G no Bruksanvisning A 1 5b 5c 5a 1 2 4a 4b 4c 9 14 12 10 11 7 8 15 6 B C D E F G H 17ft 4ft I s ~ 17ft K L M no Bruksanvisning STABILA rotasjonslaser LAR 120 G er et lett håndterlig rotasjonslaserverktøy

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert.

For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : For å benytte BUShåndterminal må versjon eller høyere være installert. Tekniske krav For å kjøre BUShåndterminal sammen med BUSpek2000 må du minimum ha : PC med Windows 95 / 98 / NT / 2000 Pentium 266 Mhz Minne 32Mb Skriver Modem / ISDN / ruter tilkobling til internett Ledig

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Laser LAX 300 G. Bruksanvisning

Laser LAX 300 G. Bruksanvisning Laser LAX 300 G no Bruksanvisning A1 4 3 2a 1a 2b 8 4 5 9 1b 6 7 A2 A3 11 10 A4 A5 A6 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 A7 L1 ± 0,3 mm/m ± 23/64 L2 ± 1/4 ± 0,2 mm/m B1 B2 90 C1 C2 C3 C4 X1 X2 X3 5m 5m S = 5m X X

Detaljer

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge

Compact. Brukerhåndbok ! 23 32 75 00! 23 32 75 01. Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 0904 2 Innholdsfortegnelse: 1. GENERELT 4 2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER 4 3. INNHOLD

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

LASERAKTIVITET 11.960,INKL.MVA. 14.950,- HØSTEN 2015. Arealmåling med punkt-til-punktteknologi. Krysslaser Limit 1003 HV 1.799,INKL.MVA. 2.

LASERAKTIVITET 11.960,INKL.MVA. 14.950,- HØSTEN 2015. Arealmåling med punkt-til-punktteknologi. Krysslaser Limit 1003 HV 1.799,INKL.MVA. 2. HØSTEN 2015 LASERAKTIVITET N Y H E T! 11.960,INKL.MVA. 14.950,- Arealmåling med punkt-til-punktteknologi Leica DISTO S910 er det første håndholdte 3Dmåleinstrumentet på markedet. Det kombinerer alle fordelene

Detaljer

Brailliant leselister

Brailliant leselister Brukerveiledning Brailliant leselister Gratulerer med din nye Brailliant Leselist fra HumanWare! Brailliant er en nyvinning innenfor leselister. Med sin batterikapasitet på opptil 100 timer tilkoblet USB,

Detaljer

Laser FLS 90. Bruksanvisning

Laser FLS 90. Bruksanvisning Laser FLS 90 no Bruksanvisning L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L 2 D

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Brukerhåndbok. Innhold. Komme i gang

Brukerhåndbok. Innhold. Komme i gang Brukerhåndbok orsk ør dette produktet tas i bruk første gang, må sikkerhetsanvisningene og brukerhåndboken leses nøye igjennom. Den som har ansvar for instrumentet, må sørge for at alle brukere forstår

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

TPS1100 Professional Series

TPS1100 Professional Series 20 30 30 40 40 50 50 TPS1100 Professional Series eltprogrammer Brukerhåndbok 1 Norsk Versjon 2.1 Kort innføring i programmene for TPS1100. 2 Ytterligere opplysninger om de enkelte feltprogrammene for TPS1100

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Falck 5716 FjernKontroll

Falck 5716 FjernKontroll Brugervejledning Falck 5716 FjernKontroll Varenr. 402 080 Innhold Eksempel på Bruk:... 2 Innledning:... 3 Muligheter:... 3 Programmering:... 4 Overføring av IR-signaler:... 4 Illustrasjon for programmering:...

Detaljer

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC SMS. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC SMS Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Leica Lino ML90, ML180

Leica Lino ML90, ML180 Leica Lino ML90, ML180 Brukerhåndbok Versjon 785880b Norsk Gratulerer med anskaffelsen av Leica Lino ML-serien. Les igjennom hele brukerhåndboken og spesielt avsnittet "Sikkerhetsinstrukser" før instrumentet

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Tekniske data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13. Würth WDM3-12 1

Tekniske data - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13. Würth WDM3-12 1 Innholdsfortegnelse Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD

Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD Generelt Brukerveiledning Garrison fotoelektrisk detektorsystem LK-20HD LK-20HD, LK-35HD og LK-70HD er fotoelektriske detektorsystemer som er designet for å aktivere en inntrengeralarm gjennom et par usynlige

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk

Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk i bruk. Sikkerhetshenvisningene (del 738266) i den separate brosjyren utgjør en del av denne brukerhåndboka. Sikkerhetsinstruksene og brukerhåndboka må gjennoml nøye før

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

TELESKOP OG MIKROSKOP

TELESKOP OG MIKROSKOP - 1 - Die-cast metal Mikroskop Refractor Teleskop TELESKOP OG MIKROSKOP INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister DELELISTE TELESKOP... 3 INSTRUKSJONER TELESKOP... 3 Montering... 3 Innstillinger...

Detaljer

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset INNHOLD Side 1. Konstruksjon 2 1.1 Startvinduet 2 1.2 Markere punkter 3 1.3 Midtpunkt 4 1.4 Linje mellom punkter 5 1.5 Vinkelrett linje 6 1.6 Tegne en mangekant 6 1.7 Høyden

Detaljer

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Predator Digital 3D. Predator Digital 3D. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Predator Digital 3D Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. PU012 Sweex 2 seriellport PCI Ekspresskort

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. PU012 Sweex 2 seriellport PCI Ekspresskort PU012 Sweex 2 seriellport PCI Ekspresskort Innledning Ikke utsett PU012 for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk PU012 i ekstremt støvete

Detaljer

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS

Releaseskriv versjon 2.13. Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER. Versjon 2.13.36. Pr. 30. MARS 2012 Copyright. Daldata Bergen AS APPENDIX Releaseskriv versjon 2.13 Vedr. INSTALLASJONSPROSEDYRER Versjon 2.13.36 Pr. 30. MARS 2012 Copyright Daldata Bergen AS Bransjeoversikt- se vår webside: www.daldatabergen.no : Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKERMANUAL. easyweather pc software

BRUKERMANUAL. easyweather pc software BRUKERMANUAL easyweather pc software 1.0 generell informasjon BRUKERMANUAL FOR EASYWEATHER PC-PROGRAMVARE 4.0 grunnleggende innstillinger for easyweather-programvare Når EASYWEATHER.EXE-programmet er startet,

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396

Din bruksanvisning DYMO LABELMANAGER 420P http://no.yourpdfguides.com/dref/3645396 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DYMO LABELMANAGER 420P. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DYMO LABELMANAGER 420P i bruksanvisningen

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Oversikt 2. Tekniske data 3. Oppsett av instrumentet 4. Betjening 7. Meldingskoder 9. Nøyaktighetskontroll 10. Vedlikehold 13.

Oversikt 2. Tekniske data 3. Oppsett av instrumentet 4. Betjening 7. Meldingskoder 9. Nøyaktighetskontroll 10. Vedlikehold 13. Leica Lino L4P1 Oversikt 2 Tekniske data 3 Oppsett av instrumentet 4 Betjening 7 Meldingskoder 9 Nøyaktighetskontroll 10 Vedlikehold 13 Garanti 14 Sikkerhetsinstrukser 15 Leica Lino L4P1 1 Oversikt Ov

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den.

INSTRUKSJONSHÅNDBOK. Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. INSTRUKSJONSHÅNDBOK Tusen takk for at du kjøpte krysslinjelaseren LEO 5. Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker den. Innhold 1. Funksjon... 3 2. Sikkerhet... 3 3. Egenskaper... 4 4. Bruksanvisning...

Detaljer

Leica TPS1200 Series Førsteklasses totalstasjoner

Leica TPS1200 Series Førsteklasses totalstasjoner Leica TPS1200 Series Førsteklasses totalstasjoner Leica TPS1200 totalstasjoner Totalstasjonene er utstyrt med mange nye og spennende funksjoner og er i stand til å løse selv de vanskeligste oppgaver på

Detaljer