TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet"

Transkript

1 TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE

2

3 Salgsbetingelser Eventyrtunet Bygg C (salgstrinn 1) Bygg D, E og F (salgstrinn 2) SELGER/HJEMMELSHAVER Selger er Thongård AS, et selskap i Olav Thon Gruppen. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene selges til fast pris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger står fritt til når som helst å endre priser og salgs-/betalingsbetingelser på usolgte leiligheter og garasjeplasser. BETALINGSBETINGELSER Bygg D, E og F: 10% av kjøpesummen innbetales på følgende måte: 1. Kr ,- innbetales etter kontraktsinngåelse så snart selger stiller garanti iht 12 i Bustadoppføringslova. 2. Resterende del av 10 % innbetales så snart igangsetting av prosjektet er vedtatt. Bygg C: 10% av kjøpesum innbetales etter kontraktsinngåelse så snart selger stiller garanti iht 12 i Bustadoppføringslova. Forskudd skal være fri egenkapital, dvs. forutsetter ikke pant i den leiligheten som kjøpes. Det gjøres oppmerksom på at ved salg til profesjonell part (eksempelvis AS), vil selger stille krav til 20% forskudd ved kontraktsinngåelse. Resterende del av kjøpesum + omkostninger og evt. tilvalg innbetales innen en uke før overtakelse. Renter på alle forskuddsbeløp innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i sin helhet selger, fra det tidspunkt selger måtte ha stilt forskuddsgaranti etter Buofl. 47 eller fra det tidspunkt kjøper har fått hjemmel til eiendommen. Dersom kjøper ikke har signert kjøpekontrakt eller innbetalt håndpenger innen 30 dager fra bud/aksept, og dette ikke skyldes forhold på selgers side, er kjøper innforstått med at dette utgjør et vesentlig mislighold av kjøpers kontraktsforpliktelser. Dette vil gi selger rett til å heve avtalen og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning. Selger krever at det foreligger en betalingsplan/finansieringsbekreftelse ved innlevering av kjøpetilbud/midlertidig kjøpsavtale. OMKOSTNINGER I tillegg til kjøpesummen kommer omkostninger: Bygg D, E og F: 1. 2,5% dokumentavgift av andel tomteverdi. Andel tomteverdi pr. leilighet er kr ,- som utgjør kr ,- i dokumentavgift. 2. Tinglysningsgebyr for skjøtet kr ,-. 3. Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon inkl. panteattest kr ,-. 4. Tilkoblingsavgift for kabel-tv kr ,-. 5. Oppstartskapital til sameiet kr ,-. Omkostninger totalt kr ,-. Bygg C: Bygg C vil som oppstartskapital til sameiet betale 3 måneders husleie i forbindelse med overtagelsen. Omkostninger totalt kr ,- + 3 måneders husleie. Det tas forbehold om endringer av offentlig avgifter og gebyrer, samt en formell godkjennelse av dokumentavgiftsgrunnlaget hos Statens Kartverk. LOVGRUNNLAG Leilighetene selges etter bustadoppføringslova som regulerer kjøpers rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig, og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført

4 når avtalen inngås. Loven regulerer forhold der selger er profesjonell og kjøper er forbruker. I de tilfeller hvor kjøper ikke er forbruker, men er en profesjonell part (eksempelvis AS), vil handelen reguleres etter Avhendingslova. BEBYGGELSE Eventyrtunet består av flere salgstrinn. Salgstrinn 1 består av bygg A, B og C som utgjør til sammen 89 leiligheter. Innflytting skjer i perioden 3. kvartal 2013 og 1. kvartal Salgstrinn 2 består av bygg D, E og F som utgjør til sammen 145 leiligheter. Salgstrinn 3 består av bygg G som pt. ikke er ferdig utarbeidet, ref. pkt. Naboforhold. Salgstrinnene fremgår av vedlagte situasjonsplan og reguleringsplan. Selger tar forbehold om at salgstrinn 2 og 3 kan deles opp i flere salgs/- byggetrinn. MATRIKKEL / ADRESSE Prosjektet er en del av felt 7/Skårer Vest med gnr. 101, bnr. 126 i Lørenskog kommune. Vi gjør oppmerksom på at matrikkelbetegnelsen kan endres ved gjennomføring av fradeling/grensejustering. Seksjonsnummer til leiligheten blir fastsatt i forbindelse med seksjoneringen før innflytting. Adresse er pt. ikke fastsatt av Lørenskog kommune. TOMT Hvert av sameiene får sin eiet tomt som vil være et fellesareal eiet av det respektive sameiet. Tomtene til sameiene er ikke endelig fradelt og selger tar forbehold om tomtenes endelige størrelse inntil oppmåling er foretatt. Tomten er pt. for hele felt 7/Skårer Vest. Matrikkelbrev ligger som bilag til kjøpekontrakt Selger forbeholder seg retten til fritt å gjennomføre fradeling/ grensejustering i forbindelse med utbyggingen. SAMEIET Leilighetene selges som eierseksjoner og det vil bli opprettet eierseksjonssameier iht. Eierseksjonsloven. Sameiene er planlagt å etableres slik: Sameie 1: Bygg A, B og C. Sameie 2: Bygg D, E og F. Dog står selger fritt til å organisere utbyggingsområdet, felt 7, som ett eller flere sameier. Det kan også være aktuelt å etablere en felles velforening for å ivareta fellesområder for hele felt 7. Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon og kan fritt leie den ut. Det gjøres oppmerksom på at evt. utleie før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst, kan utløse kjøperett for leietaker til redusert pris. Jfr. Eierseksjonsloven kap. III. Dette bærer ikke selger ansvaret for. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligens størrelse (BRA). Eierseksjonen vil tilhøre et sameie som også omfatter garasjeanlegg. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesarealer innenfor eiendommen. Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes i forbindelse med seksjoneringen. Utkast til vedtekter medfølger som bilag til kjøpekontrakt og det forutsettes at kjøper aksepterer disse. Disse er kun å anse som utkast og selger står fritt til å gjøre endringer før konstituerende sameiemøte. Kjøper er gjort kjent med at man kun kan erverve inntil to seksjoner i det samme sameiet, jfr. Eierseksjonsloven 22, 3.ledd. FORRETNINGSFØRER Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men selger vil på vegne av sameiet oppnevne en forretningsfører for de to første bo-årene. Dette vil bli gjort før konstituerende sameiemøte. Selger har rett til å bestemme leverandører for sameiet (bl.a. strøm,

5 vaktmester, vedlikehold av tekniske installasjoner). FELLESUTGIFTER Fellesutgiftene er ikke endelig fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter. Hvor store kostnadene blir, vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca. kr ,- pr m2 BRA / mnd (ekskl. oppvarming og varmtvann). Fellesutgiftene dekker normalt felles bygningsforsikring, strøm i fellesareal, drift av bl.a. heis og garasjeport, forretningsførsel / revisjon, trappevask, kommunale avgifter, kabel-tv, felles drift av bygningsmassen. Oppvarming og varmtvann er ikke medregnet i fellesutgiftene og estimeres i tillegg med ca. kr. 10,- pr m2 BRA/mnd. Dette vil enten skje ved egen regning eller det legges inn som tilleggsdel til fellesutgiftene. Selger vil stå ansvarlig for fellesutgiftene på evt. usolgte leiligheter ved ferdigstillelse. Det foreligger pt. ikke regnskap eller budsjett for sameiet. Budsjett inklusiv forslag til fastsettelse av fellesutgifter for første driftsår vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med forretningsfører og legges frem på konstituerende sameiemøte. PARKERING Bygg D, E og F: Innkjøring til p-hus blir fra nordfasaden til bygg E. Det henvises til fasadetegning. Selger tar forbehold om at nedkjøringsrampen vil kunne bli flyttet. Bygg C: Innkjøring til p-hus blir fra sydfasaden til bygg A. Det henvises til fasadetegning. Til de fleste leiligheter medfølger parkeringsplass i felles garasjeanlegg, se prisliste. Utover dette er det tilgjengelige parkeringsplasser til samtlige leiligheter. Disse plassene ligger under salgstrinn 2 (bygg D, E og F). Ekstra parkeringsplasser selges fortløpende til kr ,- pr. plass. Solgte plasser kan organiseres som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, som tilleggsdeler eller evt. som særskilt næringseiendom. Det vil ikke gis anledning til videre salg av parkeringsplasser ut av sameiet. For de som kjøper bruksrett til parkeringsplass, er det stipulert ca. kr ,- pr. mnd i driftsutgifter pr. parkeringsplass. Selger forbeholder seg retten til fritt å organisere garasjeanlegget som nevnt og iht Eierseksjonslovens bestemmelser, uten endring i kjøpesum. Evt. ledige parkeringsplasser ved overtagelsestidspunkt, vil tilhøre Thongård AS som beholder eiendoms- /bruksrett til disse. Disse parkeringsplassene vil kunne selges til kjøpere i alle salgstrinn i Eventyrtunet. SPORTSBODER Alle leiligheter har privat sportsbod. OVERTAGELSE Bygg D, E og F: Forventet innflytting er estimert til 2. kvartal Overtagelse og igangsetting av bygg D, E og F er estimert med følgende forbehold: 1. oppstart byggearbeider innen utløpet av 2. kvartal godkjent ramme- og igansettingstillatelse fra Lørenskog kommune uten uvanlig tyngende vilkår. Om forbeholdene ikke innfris vil overtagelsen kunne bli forskjøvet eller prosjektet ikke bygget. Hver av partene vil da få tilbakeført de ytelser som måtte være levert. Ingen av partene kan kreve mer av hverandre i den anledning. Dersom både kjøper og selger ønsker kan kjøpekontrakten på like vilkår forlenges med 6 måneder av gangen. Bygg C: Forventet innflytting er estimert til 1. kvartal Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet senest 30 kalenderdager før overlevering.

6 Det gjøres oppmerksom på at anslaget vedrørende overtagelsestidspunkt ikke er å anse som en avtalt frist for overtagelse iht. Buofl. 10. Nevnte frist er kun et estimat og endelig overtagelsesdato vil bl.a. avhenge av kommunal behandling og fremdrift i prosjekt- og byggearbeid. GARANTIER Leilighetene selges iht. lov om bustadoppføring (Bustadoppføringslova) og Thongård AS plikter derfor å stille garantier iht. loven. Thongård AS plikter å stille bankgaranti (iht. Buofl. 12) på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen inntil 5 år etter overlevering av leiligheten til kjøper. Garanti etter Buofl. 12 vil bli stilt i forbindelse med kontraktsunderskrift. Garanti etter Buofl. 47 vil bli stilt som sikkerhet for kjøpers forskuddsinnbetalinger. GRUNNBOK Seksjonene overdras fri for pengeheftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser (herunder innbetaling av fellesutgifter). Kjøper må akseptere tinglysing av eventuelle avtaler som er nødvendig i forbindelse med utbyggingen av prosjektet. Servitutter i grunn: Det er tinglyst enkelte heftelser i grunn : Erklæring/avtale om ledningsanlegg for vann, spillvann og overvann og : Bestemmelse om vann/kloakkledning : Bestemmelse om veg og : Pantedokument, Selvaag Eiendomsoppgjør AS. Kjøper kan ved forespørsel få kopi av disse. Oppgjørsmegler har tinglyst sikringsobligasjon med urådighetssperre ( og ). Disse er tinglyst som sikkerhet for kjøpers innbetalinger før hjemmelsovergang til kjøper blir tinglyst. De er pålydende prosjektets samlede salgssum med sikkerhet i samtlige av eiendommens seksjoner. Denne heftelsen skal ved hjemmelsovergang til kjøper slettes fra eiendommens grunnboksblad. REGULERING Området er regulert til bolig/forretning/kontor/almennyttig formål (kultur)/herberge og bevertning. Reguleringskart følger som vedlegg. NABOFORHOLD Det gjøres oppmerksom på at store deler av Lørenskog/Skårer vest er under utbygging og at det kan komme endringer i reguleringsplan/- bestemmelser. Nærmeste utbygging blir Skårer Vest felt 8 del av gnr. 101, bnr. 126 (eiet av Thongård AS). Felt 8 ligger mellom Felt 7 og Triaden Lørenskog Storsenter. Felt 8 er regulert med bolig og næring i inntil 8. etasjer, ref. reguleringsplan i Tilleggsskrivet. Siste salgstrinn i felt 7 (lengst mot nord) kan være aktuelt å realisere med bebyggelse i inntil 14 etasjer. Ta kontakt dersom det er ønskelig med ytterligere informasjon. Det kan bli lagt en midlertidig vei over nåværende parkanlegg mot vest. Denne vil betjene beboertrafikk til området. Dette vil bli gjort av trafikale og sikkerhetsmessige hensyn i samarbeid med Lørenskog kommune. VEI/VANN/KLOAKK Offentlig. LIGNINGSVERDI Ligningsverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en primærbolig (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller sekundærbolig (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40 % av den beregnede

7 kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se for nærmere informasjon. FORSIKRING Salgstrinnene vil være forsikret via entreprenørforsikring frem til overtagelse. Deretter tegnes fullverdiforsikring via Sameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. NÆRINGSLOKALE Det vil kunne komme næringslokaler i senere utbygging av felt 7. TRANSPORT AV KJØPEKONTRAKT En transport av kjøpekontrakten kan kun gjøres med godkjennelse av Thongård AS. Transportkontrakten må sendes Thongård AS i original for underskrift og godkjenning. Thongård AS vil kreve innbetaling fra opprinnelig kjøper (1. kjøper) på kr ,- (inkl. mva) for det administrasjonsarbeid transporten skaper. Denne administrasjonskostnaden forfaller til betaling, så snart transportkontrakten er godkjent av Thongård AS og skal innbetales uten opphold. Det gjøres oppmerksom på at 2. gangs transportkontrakter ikke godkjennes, samt at ingen transportkontrakter blir godkjent etter 1 mnd før overtagelse. Transport av garantier krever samtykke fra garantist. Thongård AS forbeholder seg retten til fritt å nekte eventuelle videresalg. VALGMULIGHETER / ENDRINGER Ref. leveransebeskrivelse. Bygg C har ingen mulighet for endringer. Kjøper kan ikke kreve utført endringseller tilleggsarbeider som endrer vederlaget (kjøpesum) med mer enn 15%, jfr. Bustadoppføringslova 9 AREAL Arealene som er oppgitt i prospekt, prisliste og på tegninger er angitt i BRA (bruksareal) og P-rom (primærrom). BRA = Bruksareal: dette er leilighetens innvendig mål, innbefattet innvendige boder og vegger, men ikke medregnet yttervegg. Det er ikke medregnet eksterne boder, terrasser, balkonger, hager. P-rom = Primærrom: dette er leilighetens BRA-areal fratrukket innvendige boder/wic og veggene til disse. Primærrom er oppholdsrom/ stue, kjøkken, bad, entré samt ganger/ trapperom mellom disse rommene. Kjøper er innforstått med at arealangivelsene på de enkelte rom i leilighetene er et resultat av beregninger og følgelig er foreløpige. KREDITTVURDERING Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittsjekk av kjøpere og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. Ved en eventuell kredittsjekk vil kjøper få opplysning om dette. AVBESTILLING Kjøper har etter Bustadoppføringslova kap. VI rett til å avbestille hele leveransen før overtagelse har funnet sted. Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt, medfører et avbestillingsgebyr på 5% av kjøpesummen. Avbestilling etter at byggingen er besluttet igangsatt skjer mott full erstatning for selgers økonomiske tap. OPPGJØR Oppgjørsansvarlig er Selvaag Eiendomsoppgjør AS (orgnr.: ). FERDIGATTEST/ BRUKSTILLATELSE Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse på leiligheten ved kjøpers overtagelse av leiligheten. Som følge av at boligen etableres i et av flere salgstrinn, er kjøper kjent med og aksepterer at boligen vil kunne ferdigstilles før det totale prosjektet kan ferdigstilles. Selger plikter å fremskaffe ferdigattest senest når siste salgstrinn er avsluttet. KONSESJON Det er ingen konsesjonsplikt.

8 FORBEHOLD / GENERELT NB! Bygg C selges med forbehold om formell godkjennelse fra Lørenskog kommune. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom leveransebeskrivelse og tegninger/informasjon i prospekt, annonse eller på hjemmeside, er det den endelige leveransebeskrivelse som gjelder. Prospekt, tegninger, bilder, 3D visualiseringer og perspektiver som er benyttet i markedsføringen, er kun av illustrativ karakter og definerer ikke det nøyaktige innhold eller omfang av leveransen. Det er kun ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det tas forbehold om måltaking i prosjektets plantegninger, da det er de endelige detaljerte arbeidstegninger det bygges etter. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, men uten at den generelle standarden forringes. Kjøper aksepterer uten prisjustering at Thongård AS har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, sjakter, mindre endring av oppgitte areal på leiligheter/ balkonger/terrasser eller lignende. i bygningene. Thongård AS står fritt til å foreta fradeling/grensejustering av tomt samt seksjonering av prosjektet. Det forutsettes at skjøtet tinglyses i budgivers navn. Thongård AS forbeholder seg retten til å bestemme om det aksepteres salg av flere leiligheter til samme kjøper og evt. til selskaper. Thongård AS kan nekte slik godkjenning uten nærmere begrunnelse. VEDLEGG Leveransebeskrivelse, kjøpetilbud/ midlertidig kjøpsavtale, reguleringskart, situasjonsplan (med forbehold om endringer), foreløpige fasader (med forbehold om endringer). Det tas forbehold om trykkfeil. April Selger forbeholder seg retten til fordeling/organisering av boder og parkeringsplasser på den måten som anses mest hensiktsmessig. Det kan være som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, det kan bli seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som særskilt næringseiendom. Utomhusplan i prosjektet er av en slik karakter at det ikke kan anses som et kart, men kun som en illustrasjonsskisse. Det tas derfor forbehold om endelig utforming/ fargevalg på fellesareal, gårdsrom/tun, terrasser, fasader etc. Thongård AS står fritt til å endre leilighetsnummer og det tas forbehold om eventuell endring av antall seksjoner

9 Leveransebeskrivelse Eventyrtunet Bygg D, E og F GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og tegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som er gjeldende. Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse. Dette kan være møblering, garderobeløsninger, fargevalg, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning etc. Videre kan vindusplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget. Det er i desember sendt inn rammesøknad for prosjektet og det bygges i henhold til tekniske forskrifter av KONSTRUKSJON Bygningen fundamenteres til fjell med borede stålkjernepeler. Bærekonstruksjon i betong og stål. Tak er i betong med fallisolasjon, papptekking og sluk med innvendige nedløp. Yttervegger i isolert bindingsverk kledd utvendig med puss og enkelte felt med tre, metall og tegl. Innvendig er de kledd med gips. Innervegger i betong eller bindingsverk kledd med gips. Balkonger i ubehandlet betong med dryppnese, ikke nedløp. Balkonger er som en utvendig konstruksjon å anse og mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær. Det samme vil gjelde drypp fra overliggende balkong og rekkverk. STANDARD OG TILVALG KJØKKEN Kjøkkeninnredning fra Sigdal eller annen anerkjent leverandør, med hvite glatte fronter og stål håndtak. Benkeplate i laminat med rett kant. Benkeplate leveres hel for senere integrering av platetopp og komfyr. 1 stk benkearmatur med bryter og stikk under overskap. Oppvaskbenk med nedfelt stålbeslag og ettgreps blandebatteri. Avtrekksvifte over komfyr. Det er avsatt plass til oppvaskmaskin og kjøl/frys. Følgende leiligheter leveres med hvitevarer; kombinert kjøle-/fryseskap, platetopp, komfyr og oppvaskmaskin: snr. 37, 38, 40,41, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 107, 114, 118, 120 og 121. Det presiseres at kjøkken og antall skap leveres iht egen kjøkkentegning som utarbeides i forbindelse med tilvalg. Gulv: Vegger: Tak: Parkett 14 mm eik. Eik gulvlist med synlige skruer/stifter. Sparklet og malt med fargekode S0502-Y. Hvitmalt betong, ikke taklist. Synlige v-fuger. BAD Baderomsinnredning med hvite glatte fronter og håndtak i stål. Innredningen leveres med bredde på 60 cm. Servant med ettgreps blandebatteri. Innfelt speil med lyslist og stikk over servant. Dusjarmatur monteres på vegg. Dusjhjørne/-vegger i klart glass. I de leiligheter som har flere bad, leveres dusjhjørne/-vegger på 1 stk bad (der

10 hvor det er heltrukket på tegning). Vegghengt toalett i hvit porselen. Spotbelysning i tak. Det er avsatt plass for vaskemaskin og tørketrommel (forutsetter kondenstørketrommel) med ferdig opplegg. Baderom blir prefabrikkert. Det kan bli terskel- /nivåforskjell fra bad til tilliggende rom. Selger forbeholder seg retten til korreksjoner på baderomsløsninger i forbindelse med å standardisere antall typer baderomskabiner. Enkelte bad vil bli plassbygget. Varmtvann fra sentralt anlegg. Gulv: Vegger: Tak: Grå fliser. Hvite fliser. Hvitmalt gips evt. stålplater. Ikke taklist. Synlige v-fuger. Selger forbeholder seg retten til å velge standardformat på fliser i forbindelse med detaljprosjekteringen. WC Servant med ettgreps blandebatteri. Gulvmontert wc i hvit utførelse. Det leveres ikke membran på wc. Gulv: Vegger: Tak: Grå fliser. Sparklet og malt med fargekode S0502-Y. Hvitmalt betong evt. gips. Ikke taklist. Synlige v-fuger. STUE, SOVEROM, GANG/ENTRÉ, BOD Gulv: Parkett 14 mm eik. Eik gulvlist med synlige skruer/stifter. Vegger: Sparklet og malt med fargekode S0502-Y. Tak: Hvitmalt betong evt. gips. Ikke taklist. Synlige v-fuger. Selger forbeholder seg retten til å velge standardformat på fliser i forbindelse med detaljprosjekteringen. GARDEROBE Det leveres ca 1 meter garderobeskap pr. sengeplass. I enkelte 1-roms leiligheter leveres 2 meter ekstra garderobeskap i stedet for innvendig bod. Garderobeskap med hvite, glatte fronter. TAK, HIMLINGER: Innvendig tak består generelt av betong. Der tekniske installasjoner krever det, vil det til dels bli nedsenkede himlinger, dels innkassing av kanaler og rør. Overflatene blir sparklet og malt gips, alternativt malt MDF eller tilsvarende. Takhøyde generelt blir ca. 2,50 meter. I rom med nedforet himling blir høyden ca. 2,20 meter. DØRER Hovedinngangsdør er brann- og lydklassifisert iht forskriftene med FGgodkjent sylinderlås. Hvite, glatte innvendige dører med vridere med stål utseende, og med hvite karmer og gerikter. Gerikter leveres fabrikkmalt med synlige stiftehoder. Alle gerikter gjerdes. VINDUER/VINDUSDØRER Vinduer med 3 lags energiglass. Enkelte vinduer er faste og kan ikke åpnes. Disse vinduene må pusses fra terrasse, balkong eller fra vindusfelt ved siden av. Gerikter leveres fabrikkmalt med synlige stiftehoder. Alle gerikter gjerdes. Vindusomramming har samme farge innvendig og utvendig. VENTILASJON Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det henvises til egne punkt vedrørende innkassinger og himling for å skjule tekniske anlegg. ELEKTRISK Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten. Unntak er fremføringer til lyspunkt i tak og stikk under overskap på kjøkken og i den innvendige boden. Alle rom får stikkontakter iht. NEK OPPVARMING Varmekabler med termostat i baderomsgulv. TV/INTERNETT 1 stk. uttak i stuen for Tv/radio. Trådløs ruter med 2 stk datauttak leveres i bod. Leiligheten leveres ferdig tilknyttet tvog datasignaler. Selger vil på vegne av

11 Sameiet tegne en 5 års kontrakt for signalleveranse med en kollektiv grunnpakke. Denne leveres av Get. Fast analog telefonlinje inngår ikke. Kjøper kan bestille bredbåndstelefoni direkte fra signalleverandør etter innflytting. BRANNSIKRING Husbrannslange eller pulverapparat i kjøkken. Leilighetene sprinkles. Bygningen brannsikres etter forskriftenes krav. ENERGIMERKE Bygningen planlegges som et passivhus i energiklasse B/C. Leilighetene blir levert med energisertifikat og klassen på den enkelte leiligheten blir avgjort ved beregninger før innflytting. Ved senere salg av leiligheten er det energibruken til hver enkelt seksjonseier som avgjør hvilken klasse den kommer i. BALKONGER/TERRASSER Det leveres utelampe med innvendig bryter, samt dobbel stikkontakt på utvendig vegg. Balkonger leveres med betongdekke. Takterrasser og terrasser på terreng leveres med trykkimpregnert terrassebord. Balkonger og takterrasser leveres med rekkverk og håndløper iht. arkitektens valg. Skille mellom privat område og fellesområde for terrasser på terreng, vil bli med beplantning/blomsterkasser eller lignende. Endelig utforming/materialvalg avgjøres av selger (ref. pkt. om Utomhus). FELLESAREAL INNGANGSPARTI Ringetablå og calling-anlegg med bildetelefon og automatisk låsåpner. Gulv: Fliser på gulv. Vegger: Tak: Sparklet og malte vegger. Hvitmalt evt. lett nedhengt himling. TRAPPER/TRAPPEROM/KORRIDOR Trappene er i prefabrikkert betong evt. stål. Gulv: Vegger: Tak: Belegg. Sparklet og malte vegger. Hvitmalt. HEIS Heis direkte fra kjeller til alle etasjer. PARKERING Eiendommens parkeringsplass i egen garasjekjeller. Automatisk åpning av garasjeport med mobiltelefon (evt. portåpner). Laveste frie høyde i p-hus er ca. 2,10 meter. Det kan bli noe garasjehimling med mineralull i partier under boliger. Plasser er tildelt iht prisliste. Øvrige ledige plasser selges til markedsmessige vilkår. Disse prioriteres de større leilighetene etter første-mann-til-møllaprinsippet. Parkeringsplasser vil bli nummerert for eksklusiv bruk av den aktuelle eier. Eventuelt usolgte parkeringsplasser eies av selger og kan bli leiet ut. Selger kan fritt selge/leie ut plasser til seksjonseiere i samtlige salgstrinn i prosjektet. UTOMHUS Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet og er på dette tidspunkt kun utarbeidet for illustrasjon. Endelig utomhusplan vil bli utarbeidet i forbindelse med videre utvikling av prosjektet. Selger forbeholder seg her retten til å bestemme endelig utforming og materialvalg på fellesareal, gårdsrom, terrasser, fasader etc. Uteareal vil bli ferdigstilt i den grad det er mulig i forhold til årstid og utbygging av området i sin helhet. SPORTSBODER Alle leiligheter har privat sportsbod i U1 eller U2. Disse leveres med gittervegger og dør tilpasset hengelås. Sportsbodene er ikke klimatisert. Gulv, tak: Støvbundet betong. VALGMULIGHETER / ENDRINGER I prosjektet skilles det mellom valgmuligheter og endringer. Endringsarbeider refererer seg til alle ønsker utover listen over valgmuligheter. Endringer kan medføre at selger,

12 leverandører og arkitekter må vurdere ønskene, og vil få en faktisk kostnad for utredningen alene. Endringer kan kun gjennomføres dersom det ikke berører rammetillatelse og ikke gir forsinkelser i prosjektet. Det vil bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle valg, dersom man er tidlig med i prosessen. Det vil kun være mulig å velge fra prosjektet sine leverandører. Selger vil i god tid før innredningsarbeidene starter, utarbeide en liste over valgmuligheter i prosjektet, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller tilleggsarbeider som endrer vederlaget (kjøpesum) med mer enn 15%, jfr. Bustadoppføringslova 9. balkonger / terrasser, som følge av at endelig plassering av sjakter / kanaler ikke er avklart pr. d.d. Dette vil ikke medføre krav om prisreduksjon eller prisavslag. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom leveransebeskrivelsen og tegninger i prospekt, annonse eller på hjemmeside, er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder. Oslo, mars Individuelle valg: Vegger: Alternative farger. Det begrenses til en farge pr. rom. Gulv: Alternative parkettyper. Det begrenses til en parkettype for hele leiligheten. Kjøkken: Alternativ kjøkkenutforming. Det er ikke mulig med takhøye skap eller å flytte komfyr, oppvaskmaskin og oppvaskkum. Hvitevarer:Pakkeløsning inkludert alle hvitevarer. Fliser: Over kjøkkenbenk. Elektro: Ekstra elektriske punkter og tv-/datauttak iht NEK FORBEHOLD Denne informasjon er gitt med forbehold om skrivefeil. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, likevel slik at den generelle standard og utførelse ikke forringes eller vesentlig endres. Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike endringer, samt rett til å foreta endringer i planløsninger, størrelser samt antall enheter på de boligene som ikke er solgt. Det tas forbehold om mindre endringer av oppgitte areal på leiligheter og

13 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og tegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som er retningsgivende. Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse. Dette kan være møblering, garderobeløsninger, fargevalg, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning etc. Videre kan vindusplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget. Prosjektet er byggeanmeldt og bygges i henhold til tekniske forskrifter av Leilighetene selges etter Lov av 13. juni 1997 nr. 43 som avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova). KONSTRUKSJON Bygningen utføres med bærekonstruksjon i prefabrikkert eller plasstøpt betong. Fasadeveggene utføres i bindingsverk, isolert med mineralull. Utvendige fasader er planlagt kledd med puss og/eller tegl med enkelte delfelt i metall og tre. Leveransebeskrivelse Eventyrtunet Bygg C Takkonstruksjon bygges av betong. Utvendig tak er flatt med innvendig nedløp. STANDARD INNVENDIG BEHANDLING GULV: Alle rom leveres med 14mm eikeparkett. Grå keramiske fliser på bad, wc og i kombinert bod/vaskerom. Selger forbeholder seg retten til å velge standardformat og endelig farge. Det legges membran på gulv i bad og i kombinert bod/vaskerom. Det legges ikke membran på gulv i WC. VEGGER: Vegger sparkles og males i lys farge, S0502-Y. Hvite keramiske fliser på bad og wc. Selger forbeholder seg retten til å velge endelig standardformat og farge. Det legges membran på vegg i bad. Det legges ikke membran på vegg i WC og kombinert bod/vaskerom. TAK, HIMLINGER: Innvendig tak består generelt av betong i alle rom, med unntak av entrè, bad og WC hvor det kan være nedforede platehimlinger for å skjule tekniske føringer. Takhøyde generelt blir ca. 2,40 meter. I rom med nedforet himling blir høyden ca. 2,20 meter. Balkongplater i ubehandlet betong. Disse er som en utvendig konstruksjon å anse og mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær. Det samme vil gjelde drypp fra overliggende balkong og rekkverk. Innvendige vegger av stålstendere som isoleres og kles med gipsplater. Det er enkelte vegger med overflate i betong, som for eksempel mot trappesjakter og mellom leiligheter, samt enkelte innvendige vegger mellom for eksempel stue og soverom. Rom med nedforet himling er vist på plantegningene med en diagonal stiplet strek. Taket hvitmales. Der hvor det er betongtak blir det synlige V-fuger for ca. hver 1,2 meter. I enkelte leiligheter er det stålbjelker med høyde på ca. 3 cm i tak. Disse er vist på tegning med stiplet dobbel strek. INNKASSINGER I tillegg til rom med nedforet himling nevnt i punkter over vil det mellom enkelte rom

14 Denne legges eventuelt i overgang mellom vegg og tak, på egnet sted, og er kasset inn. Innkassinger er overflatebehandlet som overflaten i rommet forøvrig. Høyden under innkassinger blir ca. 2,20m. Over overskap på kjøkken er det innkassing av ventilasjonsrør fra komfyr til aktuell ventilasjonssjakt. NYE SJAKTER Det kan enkelte steder være behov for fremføring av rør og/eller kabler i sjakter som ikke er vist på tegning. Maks størrelse på disse blir 300x300 mm. Maks 1 pr. leilighet. Slike eventuelle sjakter vil bli opplyst til kjøper før de bygges. UTSTYR KJØKKEN Moderne kjøkkeninnredning med hvite glatte fronter type Sigdal Uno hvit med stål håndtak og laminat benkeplate. Benkeplate leveres hel for senere integrering av platetopp og komfyr. Det er avsatt plass til oppvaskmaskin og kjøl/frys. I enkelte små leiligheter kan det være aktuelt med 45 cm bred eller benkeplassert oppvaskmaskin. Leilighet A102, A201, A301, A401, A501, leveres med minikjøkken med kokeplate, kjøleskap og oppvaskbenk integrert. Det er ikke plass til oppvaskmaskin. Benkearmatur med bryter og stikk under overskap samt oppvaskbenk med nedfelt stålbeslag. Det presiseres at kjøkken og antall skap leveres iht egen kjøkkentegning. Enkelte endringer i kjøkkenløsning kan komme i forbindelse med detaljprosjekteringen, dette gjelder spesielt plassering av hvitevarer. GARDEROBE Det leveres ca 1 meter garderobeskap med hvite glatte fronter pr. sengeplass. I enkelte 1-roms leiligheter leveres 2 meter ekstra garderobeskap i stedet for innvendig bod. INNVENDIGE DØRER Hvite, glatte dører med vridere med stål utseende, og med hvite karmer og gerikter. Gerikter gjerdes. Synlige stiftehoder. BAD/SANITÆR Veggmontert toalett. Dusjarmatur montert på vegg. Det leveres dusjhjørne/ dusjvegger i klart glass med stål profiler. Ett-greps blandebatteri på alle vasker. Heldekkende servant med servantskap/-skuff under servant. Bredde på skap er 60 eller 90 cm. Bredden er vist på tegning. Innfelt speil over servant. Det er avsatt plass for vaskemaskin og tørketrommel (forutsetter kondenstørketrommel) med ferdig opplegg. Spotbelysning i tak med dimmer. Lyslist med stikk over speil. Alt sanitærutstyr blir levert i hvit utførelse. Leilighet A305, A405, B302, B402, C203, C303 og C403 vil få separat wc levert med veggmontert toalett og 40 cm servant med ett-greps blandebatteri. Leilighet B301, B303, B304, B401, B403, B404, A304, A404 vil få opplegg til vaskemaskin i bod/vaskerom. Varmtvann fra sentralt anlegg. Baderom vil trolig bli levert som prefabrikkerte baderomsløsninger. Det kan bli terskel-/nivåforskjell fra bad til tilliggende rom. Der hvor det er hensiktsmessig forbeholder selger seg retten til mindre korreksjoner på badets mål i forbindelse med å standardisere antall typer baderomskabiner. Dette vil dog ikke gå på bekostning av funksjonalitet eller total størrelse på leiligheten. VINDUER/VINDUSDØRER Vinduer med 2 lags energiglass. Enkelte vinduer er faste og kan ikke åpnes. Disse vinduene må pusses fra terrasse/ balkong. Enkelte andre vinduer vil ha åpningsbare felt for vask. HOVEDINNGANGSDØR TIL LEILIGHET Hovedinngangsdør er brann- og lydklassifisert iht forskriftene med FGgodkjent sylinderlås. FOTLISTER/GERIKTER I rom med eikeparkett er det fotlister i eik. Ellers malte fotlister. Synlige skruer/stifter. Overgang vegg/tak uten list.

15 Alle gerikter rundt vinduer og dører er ferdig malt fra fabrikk. Alt listverk er gjæret i hjørnene. Synlige stiftehoder. DIVERSE UTSTYR Håndbrannslange eller pulverapparat i skap under vask på kjøkken. Røykvarsler(-e) i hver leilighet i henhold til gjeldende forskrifter. TEKNISKE ANLEGG VENTILASJON Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Luft blåses inn i stue, soverom, osv., mens luft trekkes ut fra bad og kjøkken. Ventilasjon reguleres fra avtrekk plassert over komfyr eller fra anlegg plassert i bod. Det er ikke ventiler i yttervegg. Alle ventilasjonskanaler er skjult med unntak av eventuelle kanaler i bod. Det henvises for øvrig til egne punkt vedrørende innkassinger og himling for å skjule tekniske anlegg. ELEKTRISK Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten. Unntak er fremføringer til lyspunkt i tak og stikk under overskap på kjøkken og i den innvendige boden. For lyspunkt i himling leveres stikkontakt i overgang mellom tak og vegg. Alle rom får stikkontakter og lampepunkter som dekker et normalt behov. Det leveres belysning under overskap på kjøkken. På baderom (ikke wc og kombinert bod/ vaskerom) leveres spotbelysning i tak med dimmer og lyslist med stikk over speil. OPPVARMING Vannbåren varme fra fjernvarmeanlegg med radiatorer styrt av termostatiske radiatorventiler. Radiator monteres på vegg under vindu. Der hvor vindu går ned til gulv settes radiator på ben på gulvet foran vinduet. Varmekabler med termostat i baderomsgulv. TV/RADIO/TELEFON 2 stk. TV- og radiouttak monteres i 3-, 4- og 5-roms leiligheter. 1 stk. i 1- og 2-roms leiligheter. Leiligheten leveres ferdig tilknyttet til kabel-tv via lokal leverandør. Tilknytningsavgift betales av kjøper og er oppgitt i salgsbetingelser. Tilknytning til kabel-tv er obligatorisk. BRANNSIKRING Bygningen brannsikres etter forskriftenes krav. ENERGIMERKE Byggene får energikarakter C. TERRASSER/BALKONGER GENERELT Leilighetene har enten balkong eller terrasse med unntak av leilighet B106, B107, C202, C302 og C402. Leilighet B209 og B210 vil få fransk balkong. Se tegning. Det er montert punkt for veggarmatur på terrasse/balkong, samt et stikk på vegg ute på balkong/terrasse (privat side). Det blir nivåforskjell på ca cm mellom gulv inne og terrasser/balkonger ute. Nivåforskjell kan være innvendig eller utvendig. BALKONGER Rekkverk og håndløper er i stål og glass. Dekket er laget av ubehandlet betong. Ref. punkt om Konstruksjon. TERRASSER Rekkverk og håndløper er i stål og glass der hvor dette er aktuelt. Skille mellom privat område og fellesområde vil bli med beplantning/blomsterkasser eller lignende. Endelig utforming/materialvalg for skjerming mot fellesområde avgjøres av selger (ref. pkt. om Utomhusarbeider). På terrasser legges trelemmer. FELLESAREAL INNGANGSFORHOLD Fliser på gulv i hovedinngangsparti. Alle leiligheter har egen inngangsdør fra trappesjakt/korridor.

16 HEIS Heis direkte opp fra kjeller til alle etasjer. Bygg A og bygg C har 1 stk heis. Bygg B har 2 stk heiser. TRAPPER/TRAPPEROM Vegger i trapperom males. Trappene er prefabrikkert i betong. Det legges flis i Inntrinn. KORRIDOR Vegger males og det legges vinylbelegg på gulv. PARKERING Parkering i kjeller. P-huset er bygget som et standard lukket p-hus med asfalt eller betong dekke. Vegger og tak i ubehandlet, eventuelt malt betong. Laveste frie høyde i p-hus er ca. 2,10 meter. Det er direkte forbindelse fra parkering til alle etasjer. Parkeringsområde i kjeller kan også omfatte parkering for evt. fremtidige næringslokaler i videre utvikling av området. Eventuelt usolgte parkeringsplasser eies av selger og kan bli leiet ut. Egen innkjøring til p-hus fra offentlig vei. P-PLASSER De fleste leiligheter tildeles egen parkeringsplass i felles garasjeanlegg. Se prisliste. Øvrige parkeringsplasser selges fortløpende, hvorav de store leilighetene har første prioritet. Automatisk åpning av garasjeport med mobiltelefon (evt. portåpner). UTOMHUSARBEIDER Fellesareal vil parkmessig opparbeides. Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet og er på dette tidspunkt kun utarbeidet for illustrasjon. Utomhusplan vil bli utarbeidet i forbindelse med videre utvikling av prosjektet. Selger forbeholder seg her retten til å bestemme endelig utforming og materialvalg. Uteareal vil bli ferdigstilt i den grad det er mulig i forhold til årstid og utbygging av området i sin helhet. BODER Noen leiligheter har innvendig bod. Alle leiligheter har i tillegg privat sportsbod. Sportsboder leveres med gittervegger og dør som kan låses med hengelås. Overflater er ubehandlet og gulv i støvbundet betong. PORTTELEFON Ringetablåer og calling-anlegg med bildetelefon og automatisk låsåpner ved hovedinngangsparti. Ringeknapp utenfor hver leilighet. VALGMULIGHETER / ENDRINGER I prosjektet skilles det mellom valgmuligheter og endringer. Endringsarbeider refererer seg til alle ønsker utover listen over valgmuligheter. Endringer kan medføre at selger, leverandører og arkitekter må vurdere ønskene, og vil få en faktisk kostnad for utredningen alene. Endringer kan kun gjennomføres dersom det ikke berører rammetillatelse og ikke gir forsinkelser i prosjektet. Utover de kostnadsfrie valgalternativer som er beskrevet, vil det bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle valg, dersom man er tidlig med i prosessen. Det vil kun være mulig å velge fra prosjektet sine leverandører. Selger vil i god tid før innredningsarbeidene starter, utarbeide en liste over valgmuligheter i prosjektet, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller tilleggsarbeider som endrer vederlaget (kjøpesum) med mer enn 15%, jfr. Bustadoppføringslova 9. VEGGER: Det er mulig å velge alternative fargevalg på vegger. Det begrenses til en farge pr. rom. GULV: Det er mulig å velge annen type parkett. BAD/WC: Det vil ikke være mulig å velge andre løsninger på bad/wc, da baderom mest sannsynlig vil bli prefabrikkerte baderomsløsninger.

17 KJØKKEN: Det er mulig å velge alternativ kjøkkenutforming, men det gis ingen mulighet til å flytte komfyr, oppvaskmaskin og oppvaskkum. OBS! Det vil ikke bli anledning til å velge takhøye skap på grunn av nedforede ventilasjonskanaler. FLISER OVER KJØKKENBENK: Det er mulig å velge fliser over kjøkkenbenk. ELEKTRO: Det er mulig å velge ekstra elektriske punkter, tv-kontakter og telefonkontakter. Ekstra punkter kan bli trukket åpent. FORBEHOLD Denne informasjon er gitt med forbehold om skrivefeil. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/ eller nødvendige, likevel slik at den generelle standard og utførelse ikke forringes eller vesentlig endres. Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike endringer, samt rett til å foreta endringer i planløsninger, størrelser samt antall enheter på de boligene som ikke er solgt. Det tas forbehold om mindre endringer av oppgitte areal på leiligheter og balkonger / terrasser, som følge av at endelig plassering av sjakter / kanaler ikke er avklart pr. d.d. Dette vil ikke medføre krav om prisreduksjon eller prisavslag. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom leveransebeskrivelsen og tegninger i prospekt, annonse eller på hjemmeside, er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder. Oslo desember 2012.

18 :48:26 Vedlegg E 25 Hus D fasade vest 1 : 150 TILTAKSHAVER: Thongård AS ENTREPRENØR: Teknisk rom ARKITEKT: Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Teknisk rom Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet BT2 Tegningsstatus Prosjektnummer Dato Rammesøknad Tegnet av Author Kontrollert Checker A41_Hus D fasade vest Skala/format REV. DATO

19 :50:03 Vedlegg E 24 Hus D fasade nord 1 : 150 TILTAKSHAVER: Thongård AS ENTREPRENØR: ARKITEKT: arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet BT2 Tegningsstatus Prosjektnummer Dato Rammesøknad Tegnet av Author Kontrollert Checker A41_Hus D fasade nord Skala/format REV. DATO

20 :50:14 Vedlegg E 26 Hus D fasade syd 1 : 150 TILTAKSHAVER: Thongård AS ENTREPRENØR: ARKITEKT: arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet BT2 Tegningsstatus Prosjektnummer Dato Rammesøknad Tegnet av Author Kontrollert Checker A41_Hus D fasade syd Skala/format REV. DATO

21 :50:47 Vedlegg E 23 Hus D fasade øst 1 : 150 TILTAKSHAVER: Thongård AS ENTREPRENØR: Teknisk rom ARKITEKT: arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr Teknisk rom Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet BT2 Tegningsstatus Prosjektnummer Dato Rammesøknad Tegnet av Author Kontrollert Checker A41_Hus D fasade øst Skala/format REV. DATO

22 :48:39 Vedlegg E 30 Teknisk rom Hus E fasade syd 1 : 150 TILTAKSHAVER: Thongård AS ENTREPRENØR: ARKITEKT: arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Teknisk rom Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr Teknisk rom Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet BT2 Tegningsstatus Prosjektnummer Dato Rammesøknad Tegnet av Author Kontrollert Checker A41_Hus E fasade syd Skala/format REV. DATO

23 :50:59 Vedlegg E Hus E fasade nord 1 : 200 TILTAKSHAVER: Thongård AS ENTREPRENØR: ARKITEKT: arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Teknisk rom Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr Teknisk rom Teknisk rom Nedkjøring P-kjeller Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet BT2 Tegningsstatus Prosjektnummer Dato Rammesøknad Tegnet av ES Kontrollert Checker A41_Hus E fasade nord Skala/format 1:200 REV. DATO

24 :51:18 Vedlegg E 29 TILTAKSHAVER: Thongård AS ENTREPRENØR: ARKITEKT: arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Hus E fasade vest2 1 : 200 Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet BT2 Tegningsstatus Prosjektnummer Dato Rammesøknad Tegnet av Author Kontrollert Checker A41_Hus E fasade vest Skala/format REV. DATO

25 :51:29 Vedlegg E 27 TILTAKSHAVER: Thongård AS ENTREPRENØR: ARKITEKT: arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Hus E fasade øst 1 : 200 Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet BT2 Tegningsstatus Prosjektnummer Dato Rammesøknad Tegnet av Author Kontrollert Checker A41_Hus E fasade øst Skala/format REV. DATO

26 :48:51 Vedlegg E 33 Hus F fasade vest 1 : 150 TILTAKSHAVER: Thongård AS ARKITEKT: ENTREPRENØR: arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Teknisk rom Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet BT2 Tegningsstatus Prosjektnummer Dato Rammesøknad Tegnet av Author Kontrollert Checker A41_Hus F fasade vest Skala/format REV. DATO

27 :52:03 Vedlegg E 31 Hus F fasade øst 1 : 150 TILTAKSHAVER: Thongård AS ARKITEKT: ENTREPRENØR: arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet BT2 Tegningsstatus Prosjektnummer Dato Rammesøknad Tegnet av Author Kontrollert Checker A41_Hus F fasade øst Skala/format REV. DATO

28 :51:36 Vedlegg E 32 TILTAKSHAVER: Thongård AS ENTREPRENØR: ARKITEKT: arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Hus F fasade nord 1 : 150 Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet BT2 Tegningsstatus Prosjektnummer Dato Rammesøknad Tegnet av Author Kontrollert Checker A41_Hus F fasade nord Skala/format REV. DATO

29 :51:43 Vedlegg E 34 TILTAKSHAVER: Thongård AS ENTREPRENØR: ARKITEKT: arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Hus F fasade sør 1 : 150 Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet BT2 Tegningsstatus Prosjektnummer Dato Rammesøknad Tegnet av Author Kontrollert Checker A41_Hus F fasade syd Skala/format REV. DATO

30 C-05 C-04 C-03 C-02 C Se skjema A62-01 Prosjektnummer Dato Tegnet av Kontrollert Skala/format Plan Plan Plan Plan Plan C Plan 0 0 REV. DATO 1 : :36:55 TILTAKSHAVER: THONGÅRD AS ENTREPRENØR: VEIDEKKE Veidekke ARKITEKT: Prosjekt Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr A Justeringer B Div. korreksjoner ES C Korreksjoner plantegninger D Korrigert høyde tegl og målsatt TS Skårer felt 7, Eventyrtunet Hus C - Fasade Øst arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Tegningsstatus ARBEIDSTEGNING ES Checker A41_C_02 D

31 C-01 C-02 C-03 C C-05 Plan Plan Plan Plan Plan C Plan :37: TILTAKSHAVER: THONGÅRD AS ENTREPRENØR: VEIDEKKE Veidekke ARKITEKT: arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr A Justeringer B Div. korreksjoner ES C Korreksjoner plantegninger D Endring Vinduer Hus C Plan1 ES E Korrigert høyde tegl og målsatt TS Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet Tegningsstatus ARBEIDSTEGNING Hus C - Fasade Vest Prosjektnummer Dato Tegnet av Kontrollert ES Checker Skala/format A41_C_04 E REV. DATO 1 :

32 :36:51 TILTAKSHAVER: THONGÅRD AS ENTREPRENØR: VEIDEKKE Veidekke ARKITEKT: arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: C-C C-B 9650 Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr A Justeringer B Div. korreksjoner ES C Korreksjoner plantegninger D Korrigert høyde tegl og målsatt TS C-A Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet Tegningsstatus ARBEIDSTEGNING Hus C - Fasade Nord Prosjektnummer Dato Tegnet av ES Kontrollert Skala/format A41_C_01 D REV. DATO 1 :

33 :36:59 TILTAKSHAVER: THONGÅRD AS ENTREPRENØR: VEIDEKKE Veidekke ARKITEKT: arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: C-A C-B C-C 9650 Prosjekt Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr A Justeringer B Div. korreksjoner ES C Korreksjoner plantegninger D Korrigert høyde tegl og målsatt TS Skårer felt 7, Eventyrtunet Tegningsstatus ARBEIDSTEGNING Hus C - Fasade Syd Prosjektnummer Dato Tegnet av Kontrollert ES Checker Skala/format A41_C_03 D REV. DATO 1 :

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene selges til fast pris og etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Selger

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Leveransebeskrivelse STANDARD INNVENDIG BEHANDLING. KONSTRUKSJON Bygningen utføres med bærekonstruksjon i prefabrikkert eller plasstøpt betong.

Leveransebeskrivelse STANDARD INNVENDIG BEHANDLING. KONSTRUKSJON Bygningen utføres med bærekonstruksjon i prefabrikkert eller plasstøpt betong. Leveransebeskrivelse GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og plantegninger.

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet Bygg C

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART FORELØPIGE FASADER BYGG D, E OG F (med forbehold om endringer) KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER BYGG A, B og C FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet Bygg a Bygg b SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER STANDARDBESKRIVELSE SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD Salgsbetingelser Eventyrtunet Bygg D, E og F (salgstrinn 2) SELGER/HJEMMELSHAVER Selger er Thongård

Detaljer

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Leveransebeskrivelse Hjortefaret 24-62, Re kommune Gårdsnummer 142 Bruksnummer 64 Leveranse og utførelse iht. TEK10 GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16

Kjøpsinformasjon 6 boliger i andre byggetrinn ved Kvitefjellet, Flekkerøy Rev. 13.05.16 GENERELT OM ANDRE BYGGETRINN Salgsobjekt: Boligene inneholder: Arealer: Tre horisontaldelte tomannsboliger med til sammen seks selveierleiligheter på Flekkerøy utenfor Kristiansand. Disse tomannsboligene

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C Bygg C SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet

Detaljer

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde

EMILTUNET. Illustrasjonsbilde EMILTUNET Illustrasjonsbilde Ny og innholdsrik enebolig med carport i trivelige omgivelser sentralt på Valderøya. Bo i et trygt og barnevennlig område med kort vei til barnehage og skole. Solrik og lun

Detaljer

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrunet SELGER Selger

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK

BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK BYGGEBESKRIVELSE OVER PROSJEKTET STORGATA BRYGGE - SVELVIK Byggebeskrivelse for Storgata Brygge GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM KLARE FOR INNFLYTTING Kjøpe eller leie? 2, 3 og 4-roms leiligheter BRA fra ca. 46 - ca. 155 kvm Alle med privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,-

Detaljer

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE

HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE HALLINGTUNET 34 SELVEIERLEILIGHETER I FLÅ SENTRUM FOR SALG ELLER LEIE Kjøpe eller leie? 2 og 3-roms leiligheter BRA ca. 46 og ca. 84 kvm Privat balkong/terrasse Salgspris fra kr 1.050.000,- / Leiepris

Detaljer

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana

-bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN. Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14. Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana -bo helt nytt- 15 NYE LEILIGHETER PÅ GRUBEN Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå har du muligheten for å sikre deg en nybygd leilighet på Gruben.

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

Beverskaret Terrasse

Beverskaret Terrasse Beverskaret errasse BYGGErinn 2 På toppen av Haugesund I byggetrinn 2 legger vi ut 24 leiligheter for salg. Alle leilighetene ligger høyt og fritt med flott utsikt og stor terrasse på 30 kvm. mot sør/vest.

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet Inkl. * loft innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5

Detaljer

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10

Innhold. Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Innhold Velkommen til Bjerkejordet... s. 3 Standard... s. 4 Situasjonsplan... s. 6 Plantegninger... s. 8 Leilighetene... s. 10 Arkitekt: Arkitektene Fosse og Aasen as Illustrasjon s. 4: Lars Petter Winnes

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer

NØKKELINFORMASJON. for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no

NØKKELINFORMASJON. for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no NØKKELINFORMASJON for Hyggeveien 5 / hyggeveien5.no LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

Salgsoppgave. Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune

Salgsoppgave. Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune Eier/ selger JM Norge AS (JM) står som selger av boligprosjektet Elvelunden. Hjemmelshaver

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema

Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Leveransebeskrivelse Side 1 Seljeveien 31,33, 35 og 37 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 30.01.2012, rev. 22.01.2013 Leveransebeskrivelse Innledning _ _. Området er delt inntfemtelt, ÅITE^ der SeljeveienT-

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-A Bolig 5-14 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 131210 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskart. Utomhusarealer på den enkelte tomt: Utomhusarealene er

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER

BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER BO MIDT I BYEN I ROLIGE OMGIVELSER Tina Jakobsen E-post: tj@mo.bbl.no Dir. tlf: 75 13 70 14 Thora Meyers Gate 9 8622 Mo I Rana Nå selges det 20 leiligheter midt i sentrum av Mo i Rana. Eiendommen vil bestå

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver.

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver. VIKTIGE OPPLYSNINGER SELGER Hyggeveien 5 AS Org.nr: 994 870 890 / Sørkedalsveien 10 A, 0369 OSLO HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1, 2 og 3 Leveransebeskrivelse og romskjema 20.01.2016

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1, 2 og 3 Leveransebeskrivelse og romskjema 20.01.2016 Leveransebeskrivelse Side 1 Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1, 2 og 3 Leveransebeskrivelse og romskjema 20.01.2016 Leveransebeskrivelse Innledning Tiedemannsbyen DAs prosjekt Petersborgkvartalet

Detaljer

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Prisliste Dato: 20.6.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen 16A 129 m² 5 124 m² kr 32 631 kr 3 845 000 Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen

Detaljer

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart

Type B2-C Bolig 1,2,3 Generell byggebeskrivelse/deklarasjon og romskjema Innflytningsklart 1 Ver 140108 Generelt Boligen leveres klar til innflytning. Tomteforhold: Boligen står på felles eiendomsgrunn, og tomten er vist i eget situasjonskartet. Boligene vil bli seksjonert iht gjeldende regler

Detaljer

Fagerfjell sportssenter

Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter Fagerfjell sportssenter FRITIDSLEILIGHETER PÅ FAGERFJELL Selveierleiligheter - uten fellesgjeld! Flott fjellutsikt fra leilighetene Alpinanlegg og langrennsløyper ved døren Fagerfjell

Detaljer

Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 19.09.2014 - revidert:24.09.14, 29.09.2014

Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 19.09.2014 - revidert:24.09.14, 29.09.2014 Leveransebeskrivelse Side 1 av 7 Gjønneshagen boligsameie 1 Leveransebeskrivelse og romskjema Oslo 19.09.2014 - revidert:24.09.14, 29.09.2014 Leveransebeskrivelse Innledning Skanska Bolig sitt prosjekt

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT Dato: 18.03.16 PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet Bolig Adresse Sørbøveien 133 Sørbøveien 135 Sørbøveien 137 Sørbøveien 139 Sørbøveien 141 Gnr/Bnr. BRA ca bolig BRA ca Utv.bod Carport

Detaljer

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1 Leveransebeskrivelse og romskjema 30. august 2013

Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1 Leveransebeskrivelse og romskjema 30. august 2013 Leveransebeskrivelse Side 1 Petersborgkvartalet, Tiedemannsbyen Salgstrinn 1 Leveransebeskrivelse og romskjema 30. august 2013 Leveransebeskrivelse Innledning Tiedemannsbyen DAs prosjekt Petersborgkvartalet

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2

Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 Utsikten Terrasse BYGGETRINN 2 På toppen av Aksdal I byggetrinn 2 legger vi ut 16 leiligheter for salg. Prosjektet ligger høyt oppe ved foten av Alvanuten med store terrasser og flott utsikt over Aksdal.

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Grødem Allé BKS11 Prisliste Dato: 20.4.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus BKS11 Strandvågen 56 107 m² 182 m² 4 104 m² kr 31 931 Solgt Rekkehus BKS11 Strandvågen 58 107 m²

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato: 4.0.015 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 0 REKKEHUS Rekkehus B, B3, B5 og B6 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig nr. Type

Detaljer

Salgsoppgave. Eier/selger Fornebu Panorama AS står som selger av boligprosjektet Fornebu Panorama. Eier av Fornebu Panorama AS er KLP Eiendom AS.

Salgsoppgave. Eier/selger Fornebu Panorama AS står som selger av boligprosjektet Fornebu Panorama. Eier av Fornebu Panorama AS er KLP Eiendom AS. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Eiendommen gnr. 341, bnr. 14 og 15 i Bærum kommune. Bnr. 14 har adresse Dagny Bergers vei 2. Bnr. 15 har adresse Forneburingen 203 til 207. Eier/selger Fornebu Panorama

Detaljer

Straxbo Premium LEVERANSEBESKRIVELSE

Straxbo Premium LEVERANSEBESKRIVELSE Straxbo Premium LEVERANSEBESKRIVELSE DATO:25.03.2013 GENERELT Dette er en beskrivelse av eneboligen Straxbo Premium og hva som inngår i boligen av materialer, kvaliteter og utstyr. Ved eventuelle avvik

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Adresse Ca BRA Ca P ROM Carport Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca tomt målt fra situasjonskart. Bolig nr. 1 108 kvm. 99 kvm. 20 kvm. 279 kvm Bolig nr. 3 111 kvm.

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk

Verningen borettslag. 4 nye leiligheter. vi er til å stole på er en del av. vi har en stolt historie Pålitelig. Menneskelig vi bygger for folk 4 nye leiligheter Verningen borettslag Menneskelig vi bygger for folk flest Vital vi tenker nytt Ekte vi har en stolt historie Pålitelig vi er til å stole på er en del av Norske Boligbyggelag 3D av planlagte

Detaljer

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no

18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no 18 moderne leiligheter bygget for fremtiden www.kransebakken.no Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs nye boligprosjekt Kransebakken som ligger sentralt til på Solheim

Detaljer

Grødem Gård B2 - UTSOLGT

Grødem Gård B2 - UTSOLGT Grødem Gård B2 - UTSOLGT Prisliste Dato: 01.04.2014 Type ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Rekkehus B2 - bolig 1 141 m² 210 m² 3 kr 38006 Solgt Rekkehus B2 - bolig 2 141 m² 213 m² 3 kr 38006 Solgt Rekkehus

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Velkommen til Nystuen Borettslag!

Velkommen til Nystuen Borettslag! Slå deg til ro... ...et fristed for generasjoner Velkommen til Nystuen Borettslag! OBOS eiendomsmeglere Hamar er salgsavdelingen til OBOS Innlandet og omsetter alle typer boliger. Vi er markedsleder på

Detaljer

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter 20 Solgte 12 kjekke leiligheter igjen. ETASJE 3 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Omkostninger Husbank lån 3.01 72,7 69,1 23,9 3.550.000

Detaljer

Sameie Prosjektet Maren Handlerkvartalet vil bh etablert som ett eierseksjonssameie bestående av både bolig- og næringsseksjoner

Sameie Prosjektet Maren Handlerkvartalet vil bh etablert som ett eierseksjonssameie bestående av både bolig- og næringsseksjoner Maren Handlerkvartalet, 52 selveierleiligheter Leveransebeskrivelse Oslo, 4 203 Innledning _ Maren Handlerkvartalet vil bestå av 52 boliger fordelt på 3 oppganger Videre er det ca 780 m2 næring i plan

Detaljer

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2

Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Leveransebeskrivelse Byfjordparken Byggetrinn B1 og B2 Generelt Denne Leveransebeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom

Detaljer

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015

Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 1 Kværnerlia borettslag, Hus B og C Salgsprospekt del 2 31.03.2015 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Buofl) (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN

Detaljer

ARAMIS VEDLEGG. << Bla tilbake << >> Bla fremover >>

ARAMIS VEDLEGG. << Bla tilbake << >> Bla fremover >> ARAMIS VEDLEGG Bla fremover >> Byggebeskrivelse Eiendom Adresse: Cikcilli Kasabasi, Tashbasi Mevki Köyyolü, 07400 Alanya Tomt nr: 306 Parsel nr: 7 Byggherre og selger Agaoglu A.S.

Detaljer

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde

FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde FLEKSIBLE LAGERSEKSJONER i Østerhus industriområde BYGGETRINN 2 9 eierseksjoner 1 INNHOLD 15.08.17 4 Informasjon om prosjektet 5 Beliggenhet 7 Plantegning 10 Prisinformasjon og avtalevilkår 11 Kontaktinfo

Detaljer

STOR, UMØBLERT 2- ROMS LEILIGHET MED NYTT KJØKKEN, FLISLAGT BAD OG GANGAVSTAND TIL STAVANGER SENTRUM

STOR, UMØBLERT 2- ROMS LEILIGHET MED NYTT KJØKKEN, FLISLAGT BAD OG GANGAVSTAND TIL STAVANGER SENTRUM BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STORHAUG SKOLEGATA 23, 4014 STAVANGER STOR, UMØBLERT 2- ROMS LEILIGHET MED NYTT KJØKKEN, FLISLAGT BAD OG GANGAVSTAND TIL STAVANGER SENTRUM LEIEPRIS: KR. 8 000 PR. MND.

Detaljer

PRISLISTE. www.bodo360.no

PRISLISTE. www.bodo360.no PRISLISTE www.bodo360.no PRISLISTE BODØ 360 Leilighet nummer Etasje Antall rom BRA Felles utgifter pr mnd. (30 pr. kvm) Pris leilighet Omk. Tot. pris inkl. omkostning 501 5 1 44,5 1 335 1 900 000 20 000

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Leilighet nr. BRA areal P-rom Uteplass Pris Pris inkl. Omk. 9 5 5 2.590.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.990.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.590.000,-

Detaljer

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT.

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO KLØFTA PÆREHAGEN 3, 2040 KLØFTA VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. LEIEPRIS: KR. 9 800 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Kleivane BK07 Prisliste Dato: 08.11.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Bolig 1 215 m² 422 m² 4 127 m² kr 38 256 Solgt Enebolig Bolig 2 215 m² 289 m² 4 127 m² kr 38 256 Solgt Enebolig

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD.

PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ULLERN VÆKERØVN. 129 C, 0383 OSLO PEN, GJENNOMGÅENDE 4-ROMS TERRASSELEILIGHET MED GARASJE. FLOTT TERRASSE MED UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD. LEIEPRIS: KR. 16 500 PR. MND.

Detaljer

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Bolig Gnr og Bnr Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Litlabergarmen 5 Gnr : 32 Bnr 1358 163 kvm 155 kvm ca 361 kvm 5 575 000,- 5 628 756,-

Detaljer

Utsiktsleiligheter SVEIVEN

Utsiktsleiligheter SVEIVEN SKÅREDALSTOPPEN Utsiktsleiligheter SVEIVEN VED FOTEN AV BYENS VAKRE FRILUFTSOMRÅDER OM PROSJEKTET: Skåredalstoppen er perfekt for deg som ønsker en stilfull og moderne leilighet i et nyetablert boligområde

Detaljer

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT.

TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TANANGER HAVBRIS 1 A, 4057 TANANGER TANANGER- NYERE 3- ROMS LEILIGHET I NATURSKJØNNE OMGIVELSER-PARKERING- FULLT MØBLERT- INTERNETT OG TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 12 000

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008.

SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER. Kyrksæterøra i Hemne kommune. Byggebeskrivelse. 12.10.2008. SAGA SJØSIDEN 10 SELVEIERLEILIGHETER Kyrksæterøra i Hemne kommune Byggebeskrivelse. 12.10.2008. 1.01 BYGGHERRE Saga Eiendom AS, Industriveien 10, 7200 Kyrksæterøra Org.nr: 958 524 099 Kontaktperson: John

Detaljer

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n

1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r by g g e t f o r f r e m t i d e n 1 8 m o d e r n e l e i l i g h e t e r b y g g e t f o r f r e m t i d e n www.kransebakken.no Utsikten fra 3. etasje på Kransebakken. Se beliggenheten Unike, eksklusive og høystandard leiligheter i Florøs

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

VIKA/SOLLI PLASS - PEN GJENNOMGÅENDE 3-ROMS MED GOD PLANLØSNING OG ATTRAKTIV BELIGGENHET. FYRING/VARMTVANN INKL.

VIKA/SOLLI PLASS - PEN GJENNOMGÅENDE 3-ROMS MED GOD PLANLØSNING OG ATTRAKTIV BELIGGENHET. FYRING/VARMTVANN INKL. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO VIKA CORT ADELERS GATE 14, 0254 OSLO VIKA/SOLLI PLASS - PEN GJENNOMGÅENDE 3-ROMS MED GOD PLANLØSNING OG ATTRAKTIV BELIGGENHET. FYRING/VARMTVANN INKL. LEIEPRIS: KR. 15

Detaljer