TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet"

Transkript

1 TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER STANDARDBESKRIVELSE SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD

2

3 Salgsbetingelser Eventyrtunet Bygg D, E og F (salgstrinn 2) SELGER/HJEMMELSHAVER Selger er Thongård AS, et selskap i Olav Thon Gruppen. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene selges til fast pris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger står fritt til når som helst å endre priser og salgs-/betalingsbetingelser på usolgte leiligheter og garasjeplasser. BETALINGSBETINGELSER Kjøpesum og omkostninger innbetales ved overtagelse av leiligheten, og må være på oppgjørsmeglers konto før utlevering av nøkler. Dersom kjøper ikke har signert kjøpekontrakt innen 30 dager fra bud/aksept, og dette ikke skyldes forhold på selgers side, er kjøper innforstått med at dette utgjør et vesentlig mislighold av kjøpers kontraktsforpliktelser. Dette vil gi selger rett til å heve avtalen og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning. Selger krever at det foreligger en betalingsplan/finansieringsbekreftelse ved innlevering av kjøpetilbud. OMKOSTNINGER I tillegg til kjøpesummen kommer omkostninger: 1. 2,5 % dokumentavgift av andel tomteverdi. Andel tomteverdi pr. leilighet er kr ,- som utgjør kr ,- i dokumentavgift. 2. Tinglysningsgebyr for skjøtet kr. 525,-. 3. Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon inkl. panteattest kr. 697,-. 4. Tilkoblingsavgift for kabel-tv kr ,-. 5. Oppstartskapital til sameiet kr ,-. Omkostninger totalt kr ,-. Det tas forbehold om endringer av offentlig avgifter og gebyrer, samt en formell godkjennelse av dokumentavgiftsgrunnlaget hos Statens Kartverk. LOVGRUNNLAG Leilighetene selges etter lov om avhending av fast eigedom, (Avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. BEBYGGELSE Eventyrtunet i felt 7 Skårer Vest, består av flere salgstrinn. Salgstrinn 1 består av bygg A, B og C som utgjør til sammen 90 leiligheter. Salgstrinn 2 består av bygg D, E og F som utgjør til sammen 145 leiligheter. Salgstrinn 3 består av bygg G og H. Planlagt salgsstart er september 2015 og de selges under prosjektnavn Wendts hage. Salgstrinnene fremgår av vedlagte situasjonsplan. MATRIKKEL / ADRESSE Leiligheter i Eierseksjonssameiet Eventyrtunet 2, har gnr. 101, bnr. 197 i Lørenskog kommune. Hver leilighet er tildelt seksjonsnummer, se prisliste. Adressene er Rådmann Paulsens gate 16, 18, 20, 22 og Doktor Wendts gate 4, 6, 8, 1476 Rasta. TOMT Hvert av sameiene får sin eiet tomt som vil være et fellesareal eiet av det respektive sameiet. Sameiet i salgstrinn 1 har en eiet tomt på ca kvm (gnr. 101, bnr. 192). Sameiet i salgstrinn 2 har en eiet tomt på ca. 3474,1 kvm (gnr. 101, bnr. 197). Sameiet i salgstrinn 3 har pt. ikke etablert tomt.

4 SAMEIET Leilighetene selges som eierseksjoner og det er opprettet eierseksjonssameier iht. Eierseksjonsloven. Sameiene etableres slik: Eierseksjonssameiet Eventyrtunet org.nr : Bygg A, B og C. Eierseksjonssameiet Eventyrtunet 2 org.nr : Bygg D, E og F. Eierseksjonssameiet Wendts Hage: Bygg G og H (ikke etablert) Det kan være aktuelt å etablere en felles velforening for å ivareta fellesområder for hele felt 7. Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon og kan fritt leie den ut. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligens størrelse (BRA). Eierseksjonen vil tilhøre et sameie som også omfatter garasjeanlegg. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesarealer innenfor eiendommen. Seksjonsnummer og eierbrøk er bestemt i forbindelse med seksjoneringen. Vedtekter medfølger som bilag til kjøpekontrakt og det forutsettes at kjøper aksepterer disse. Kjøper er gjort kjent med at man kun kan erverve inntil to seksjoner i det samme sameiet, jfr. Eierseksjonsloven 22, 3.ledd. FORRETNINGSFØRER Forretningsfører er Obos Eiendomsforvaltning AS. FELLESUTGIFTER Fellesutgiftene varierer basert på leilighetens størrelse, ref. prisliste. Fellesutgiftene dekker energi oppvarming og varmtvann, bygningsforsikring, strøm i fellesareal, drift av bl.a. heis og garasjeport, forretningsførsel/revisjon, trappevask, kommunale avgifter, kabel-tv, felles drift av bygningsmassen. For de som kjøper bruksrett til parkeringsplass, påløper kr. 100,- pr. mnd i driftsutgifter pr. parkeringsplass. Selger vil stå ansvarlig for fellesutgiftene på e usolgte leiligheter. PARKERING Innkjøring til p-hus er i bygg E. Til enkelte leiligheter medfølger det parkeringsplass i felles garasjeanlegg, se prisliste. Utover dette er det tilgjengelige parkeringsplasser til leiligheter som ønsker å kjøpe. Parkeringsplasser selges fortløpende til kr ,- pr. plass. Parkeringsplasser selges som bruksretter i sameiets fellesareal. Det vil ikke gis anledning til videre salg av parkeringsplasser ut av sameiene i felt 7, Skårer Vest. Ledige parkeringsplasser ved overtagelsestidspunkt vil tilhøre Thongård AS som beholder eiendoms- /bruksrett til disse. Disse parkeringsplassene vil kunne selges til kjøpere i alle salgstrinn i felt 7, Skårer Vest. SPORTSBODER Alle leiligheter har privat sportsbod. OVERTAGELSE Etter nærmere avtale med selger. GRUNNBOK Seksjonene overdras fri for pengeheftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser (herunder innbetaling av fellesutgifter). Kjøper må akseptere tinglysing av eventuelle avtaler som er nødvendig i forbindelse med utbyggingen av prosjektet. Servitutter i grunn: Det er tinglyst enkelte heftelser i grunn.

5 : Erklæring/avtale om ledningsanlegg for vann, spillvann og overvann og : Bestemmelse om vann/kloakkledning : Bestemmelse om veg og : Pantedokument, Selvaag Eiendomsoppgjør AS. Kjøper kan ved forespørsel få kopi av disse. Oppgjørsmegler har tinglyst sikringsobligasjon med urådighetssperre ( og ). Disse er tinglyst som sikkerhet for kjøpers innbetalinger før hjemmelsovergang til kjøper blir tinglyst. De er pålydende prosjektets samlede salgssum. Denne heftelsen skal ved hjemmelsovergang til kjøper slettes fra eiendommens grunnboksblad. REGULERING Området er regulert til bolig/forretning/kontor/allmennyttig formål (kultur)/herberge og bevertning. Reguleringskart følger som vedlegg. NABOFORHOLD Det gjøres oppmerksom på at store deler av Lørenskog/Skårer vest er under utbygging og at det kan komme endringer i reguleringsplan/- bestemmelser. Nærmeste utbygging blir salgstrinn 3 i felt 7 og Skårer Vest felt 8 del av gnr. 101, bnr. 126 (eiet av Thongård AS). Felt 8 ligger mellom Felt 7 og Triaden Lørenskog Storsenter. Felt 8 er regulert med bolig og næring i inntil 8. etasjer, ref. reguleringsplan i Tilleggsskrivet. Ta kontakt dersom det er ønskelig med ytterligere informasjon. Det er lagt en midlertidig vei over nåværende parkanlegg mot vest. Denne vil betjene beboertrafikk til området. Dette er gjort av trafikale og sikkerhetsmessige hensyn i samarbeid med Lørenskog kommune, og veien vil bli fjernet i løpet av høsten VEI/VANN/KLOAKK Offentlig. LIGNINGSVERDI Da boligen selges som nybygg er likningsverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt. Likningsverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2015 skal ikke overstige 30 % (normalt 25%) av markedsverdien for primærbolig (der man bor fast), eller 70 % av markedsverdien for sekundærbolig (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. pendlerbolig, utleieobjekt). For nærmere opplysninger om likningsverdi kontakt skatteetaten. FORSIKRING Fullverdiforsikring via Sameiet i If Skadeforsikring, polisenr.: Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. NÆRING Det etableres næringslokaler i trinn 3 av felt 7 Skårer Vest (Wendts hage). AREAL Arealene som er oppgitt i prospekt, prisliste og på tegninger er angitt i BRA (bruksareal) og P-rom (primærrom). BRA = Bruksareal: dette er leilighetens innvendig mål, innbefattet innvendige boder og vegger, men ikke medregnet yttervegg. Det er ikke medregnet eksterne boder, terrasser, balkonger, hager. P-rom = Primærrom: dette er leilighetens BRA-areal fratrukket innvendige boder/wic og veggene til disse. Primærrom er oppholdsrom/ stue, kjøkken, bad, entré samt ganger/ trapperom mellom disse rommene. Kjøper er innforstått med at arealangivelsene på de enkelte rom i leilighetene er et resultat av beregninger og er ikke foretatt fysisk i de respektive leiligheter. KREDITTVURDERING Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittsjekk av kjøpere og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. Ved en eventuell kredittsjekk vil kjøper få opplysning om dette. OPPGJØR

6 Oppgjørsansvarlig er Selvaag Eiendomsoppgjør AS (orgnr.: ). FERDIGATTEST/ BRUKSTILLATELSE Det foreligger brukstillatelse på usolgte leiligheter i salgstrinn 2 (bygg D, E og F). Disse vedlegges som bilag til kjøpekontrakt. Selger plikter å fremskaffe ferdigattest senest når siste salgstrinn er avsluttet. KONSESJON Det er ingen konsesjonsplikt. FORBEHOLD/GENERELT Det tas forbehold om måltaking i prosjektets plantegninger, da det ikke er foretatt fysisk oppmåling i de respektive leiligheter. Selger forbeholder seg retten til fordeling/organisering av usolgte parkeringsplasser på den måten som anses mest hensiktsmessig. Det forutsettes at skjøtet tinglyses i budgivers navn. Thongård AS forbeholder seg retten til å bestemme om det aksepteres salg av flere leiligheter til samme kjøper og evt. til selskaper. Thongård AS kan nekte slik godkjenning uten nærmere begrunnelse. VEDLEGG Leveransebeskrivelse, kjøpetilbud, reguleringskart, situasjonsplan. Det tas forbehold om trykkfeil. Juli 2015.

7 Standardbeskrivelse Eventyrtunet Bygg D, E og F GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner og representerer ikke nødvendigvis en endelig beskrivelse av den faktiske leveranse. Prosjektet er bygget i henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk av Leilighetene er ferdigstilt, og de usolgte leilighetene selges etter lov om avhending av fast eigedom (Avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. Leilighetene selges as is, slik de fremstår ved besiktigelse. KONSTRUKSJON Bygningen er fundamentert til fjell med borede stålkjernepeler. Bærekonstruksjon i betong og stål. Tak er i betong med fallisolasjon, papptekking og sluk med innvendige nedløp. Yttervegger i isolert bindingsverk kledd utvendig med puss og enkelte felt med tre, metall og tegl. Innvendig er de kledd med gips. Innervegger i betong eller bindingsverk kledd med gips. Balkonger i ubehandlet betong med dryppnese, ikke nedløp. Balkonger er som en utvendig konstruksjon å anse og mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær. Det samme vil gjelde drypp fra overliggende balkong og rekkverk. STANDARD KJØKKEN Kjøkkeninnredning fra Sigdal, UNO hvit glatte fronter og stål håndtak. Benkeplate i laminat med rett kant. 1 stk benkearmatur med bryter og stikk under overskap. Oppvaskbenk med nedfelt stålbeslag og ettgreps blandebatteri. Avtrekksvifte over komfyr. Snr. 119 har betydelig oppgradert kjøkkenleveranse. 3- og 4-roms leilighetene har hvitevarepakke 1+ fra Sigdal som består av Siemens integrert kjøle-/fryseskap, oppvaskmaskin, keramisk platetopp samt komfyr i stål. Gulv: Vegger: Tak: Parkett 14 mm eik, 3-stav. Eik gulvlist med synlige skruer/stifter. Sparklet og malt med fargekode S0502-Y. Hvitmalt betong, ikke taklist. Synlige v-fuger. BAD Baderomsmøbel, type Ifø Sense NSMP, med hvite glatte fronter og håndtak i stål. Innredningen leveres med bredde på 60 cm og 1 stk. servantskuff. Avvik: snr. 37, 122, 124, 125, 127, 92, 103, 104, 110, 117, samt hovedbad i snr. 38 og 119. Disse badene leveres med heldekkende laminat, mørkgrå benkeplate med nedfelt servant, type Gustavsberg Nautic Servantskap med 2 stk. skuffer. Avsatt plass for vaskemaskin og tørketrommel under benkeplaten på hver sin side av servant. Ettgreps blandebatteri, type Oras Saga Innfelt speil med lyslist og stikk over servant. Dusjvegg/dusjvegger i klart glass med sølvprofiler, type Ifö Space Dusjarmatur type Oras Nova 7460 montert på vegg. Dusjgarnityr type Oras Apollo krom Vegghengt toalett type Ifö Cera 3875 i hvit porselen. Spotbelysning i tak.

8 Det er avsatt plass for vaskemaskin og tørketrommel (forutsetter kondenstørketrommel) med ferdig opplegg. Baderommene er prefabrikkert fra Part AB. Varmtvann fra sentralt anlegg. Luker for vann og varmetekniske installasjoner er på baderom. Gulv: Grå fliser størrelse 10x10. Vegger: Hvite, matte fliser størrelse 30x10. Tak: Hvitmalt gips evt. stålplater. Ikke taklist. Synlige v-fuger. WC Servant 40 cm, type Ifö, med ettgreps blandebatteri, type Oras Saga Vegghengt toalett type Ifö Cera 3875 i hvit porselen. Det leveres ikke membran på wc. Gulv: Grå fliser størrelse 10x10. Vegger: Sparklet og malt med fargekode S0502-Y. Tak: Hvitmalt betong evt. gips. Ikke taklist. Synlige v-fuger. STUE, SOVEROM, GANG/ENTRÉ, BOD Gulv: Parkett 14 mm eik, 3-stav. Eik gulvlist med synlige skruer/stifter. Vegger: Sparklet og malt med fargekode S0502-Y. Tak: Hvitmalt betong evt. gips. Ikke taklist. Synlige v-fuger der det er betong tak. Installasjonstak i bod. GARDEROBE Hvite, glatte garderobeskap. TAK, HIMLINGER: Innvendig tak består generelt av betong med synlige V-fuger. Det kan være nedsenkede himlinger, dels innkassing av kanaler og rør pga tekniske installasjoner. Overflatene er sparklet og malt gips, alternativt malt MDF (fabrikkert treprodukt) eller tilsvarende. Takhøyde generelt er ca. 2,50 meter. I rom med nedforet himling er høyden ca. 2,30 meter. DØRER Hovedinngangsdør er brann- og lydklassifisert iht. forskriftene med FGgodkjent sylinderlås. Hvite, glatte innvendige dører med vridere med stål utseende, og med hvite karmer og gerikter. Gerikter er fabrikkmalt med synlige stiftehoder. VINDUER/VINDUSDØRER Vinduer med 2 lags energiglass. Enkelte vinduer er faste og kan ikke åpnes. Disse vinduene må pusses fra terrasse, balkong eller fra vindusfelt ved siden av. Gerikter er fabrikkmalt med synlige stiftehoder. VENTILASJON Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Det henvises til egne punkt vedrørende innkassinger og himling for å skjule tekniske anlegg. ELEKTRISK Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten. Unntak er fremføringer til lyspunkt i tak og stikk under overskap på kjøkken og i den innvendige boden. Alle rom har stikkontakter iht. NEK Alle 3- og 4-roms leiligheter har downlights, type LED hvit, i nedforet himling i entré og/eller gang. OPPVARMING Vannbåren varme fra fjernvarmeanlegg med radiatorer styrt av termostatiske radiatorventiler. Vannbåren gulvvarme på bad. (ikke wc). TV/INTERNETT 1 stk. uttak i stuen for Tv/radio. Trådløs ruter med 2 stk. datauttak leveres ved siden av el-skap. Leiligheten leveres ferdig tilknyttet tv- og datasignaler. Selger har på vegne av Sameiet tegne en 5 års kontrakt for signalleveranse med en kollektiv grunnpakke. Denne leveres av Get. Selger gjør oppmerksom på at grunnpakke kan ha blitt oppgradert av sameie. Fast analog telefonlinje inngår ikke. Kjøper kan bestille bredbåndstelefoni

9 direkte fra signalleverandør etter innflytting. BRANNSIKRING Det leveres pulverapparat. Leilighetene er sprinklet og tilknyttet sentralt brannalarmanlegg. Bygningen brannsikres etter forskriftenes krav. ENERGIMERKE Bygningen har energiklasse C. Leilighetene leveres med energisertifikat og klassen på den enkelte leiligheten blir avgjort ved beregninger før innflytting. Ved senere salg av leiligheten er det energibruken til hver enkelt seksjonseier som avgjør hvilken klasse den kommer i. SPORTSBODER Leilighetene vil få privat sportsbod på ca. 5 kvm. Privat sportsbod ligger i U1 eller U2. Disse leveres med gittervegger og dør tilpasset hengelås. Sportsbodene er ikke klimatisert. Gulv, tak: Støvbundet betong. FORBEHOLD Denne informasjonen er gitt med forbehold om skrivefeil. Oslo, juli 2015 BALKONGER/TERRASSER Utelampe med innvendig bryter, samt dobbel stikkontakt på utvendig vegg. Balkonger har betongdekke. Takterrasser og terrasser på terreng har trykkimpregnert terrassebord. FELLESAREAL INNGANGSPARTI Ringetablå og calling-anlegg med bildetelefon og automatisk låsåpner. Gulv: Fliser på gulv. Vegger: Tak: Sparklet og malte vegger. Hvitmalt evt. lett nedhengt himling. TRAPPER/TRAPPEROM/KORRIDOR Trappene er i prefabrikkert betong evt. stål. Gulv: Vegger: Tak: Belegg. Sparklet og malte vegger. Hvitmalt. HEIS Heis direkte fra kjeller til alle etasjer. PARKERINGSKJELLER Automatisk åpning av garasjeport med mobiltelefon. Laveste frie høyde i p-hus er ca. 2,10 meter. Plasser er tildelt iht prisliste. (Portåpner kan bestilles fra styre i sameie.)

10 E D F C B 14,7 m 11,3 m A

11

12 KJØPETILBUD EVENTYRTUNET THON EIENDOM - FAKS Undertegnede tilbyr med dette å inngå bindende avtale med selger om kjøp av eierseksjon i Eventyrtunet, Lørenskog, på nr. 101, bnr. 197 i Lørenskog kommune. Seksjonsnummer.: bygg:. Fast kjøpesum iht prisliste: Skriver kroner: Kjøpesummen innbetales i sin helhet ved avtalt overtagelse og vil bli finansiert på følgende måte (må fylles ut): 1. Lån (bank, kontaktperson).. Kr Salg av eiendom (adresse).. Kr Egenkapital (bank, kontaktperson, tlf).. Kr Evt. annen finansiering (oppgi hvilken).. Kr... SUM TOTALT Kr I tillegg kommer omkostninger beskrevet i salgsbetingelser. Nærværende bud er bindene for undertegnede frem til og med dag:... dato:... kl.: Ønsket overtagelse:. Eventuelle forbehold:. Viktig informasjon om tilbud på kjøp av leilighet i Eventyrtunet Det bekreftes av undertegnede ved signatur på dette dokument at prospekt, standardbeskrivelse, priser, gjeldende forbehold, informasjon og salgsbetingelser er gjennomgått og akseptert. Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert kjøpetilbud. Likeledes er undertegnede klar over at denne avtale er bindende når den kommer til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom kjøpetilbudet aksepteres innen akseptfristen. Den som oppføres som kjøper 1 har fullmakt fra kjøper 2 til å binde partene til nærværende kjøpetilbud. Sted / dato: 1 Navn F.pnr.(11 siffer): 2 Navn F. pnr (11 siffer).: Adresse Tlf. dagtid: Postnr. / -sted Signatur(er): Thon Eiendom PB 489 Sentrum, 0105 Oslo Tel Kjøpetilbud er akseptert. Dato: Sign.:

13 Kontakt oss, telefon Kristin Nyquist Salgssjef telefon: mobil: e-post: Stig Christiansen Salgskonsulent telefon: mobil: e-post: Dette er Olav Thon Gruppen Olav Thon Gruppen eies av Olav Thon Stiftelsen, og er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet. Olav Thon Gruppen er Norges største private eiendomsaktør og en av Norges største hotellaktører. Gruppen er delt i to divisjoner; Thon Eiendom og Thon Hotels. Thon Eiendom består av bolig, kjøpesenter og næringseiendom, og forvalter ca. 475 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Boligsalgsavdelingen står for utvikling og salg av boligprosjekter i selskapets portefølje. For mer informasjon se Solid erfaring Thon Eiendom avd. Boligsalg står for akkvisisjon, salg og markedsføring av alle boligprosjekter i gruppens regi. Totalt har vi utviklet og solgt ca boliger. Målsetting Vi har en målsetting om å levere boliger med høy kvalitet i sentrumsnære områet. Vi ønsker å gi våre kjøpere en økt livskvalitet når de velger å skifte bolig. Trygge valg Vi vektlegger et tett samarbeid med arkitekt og entreprenør i en tidlig fase. På den måten er vi sikre på å oppnå det beste resultatet. Vi kombinerer trygge byggtekniske valg med kvalitet og god standard. Eksepertise Vi selger våre egne prosjekter for å kunne tilby førstehåndskunnskap og direkte ekspertise i noe som for de fleste er en av de største investeringer i livet.

14

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

Majorstuen. Industrigata 40. Ny og lekker 2-roms leilighet med balkong.

Majorstuen. Industrigata 40. Ny og lekker 2-roms leilighet med balkong. Majorstuen. Industrigata 40. Ny og lekker 2-roms leilighet med balkong. Prisantydning kr. 2.590.000,- + kr. 14.997,- omk. - Selveier med meget god standard. - BRA / P-rom 46,5 kvm. Planløsning Industrigata

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.290.000,-.

STRØMMEN KR. 3.290.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.290.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

STRØMMEN KR. 3.490.000,-.

STRØMMEN KR. 3.490.000,-. STRØMMEN NY 3-ROMS LEILigHET med parkering, stor terrasse, LAVE OMKostninger vverkstedalleen 8, 2010 STRØMMEN PRISANTYDNING KR. 3.490.000,-. planløsning 1. etasje, p-rom 73,5 KVM. HYGGELIG STUE MED UTGANG

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 2

LØREN STASJON SALGSTRINN 2 LØREN STASJON SALGSTRINN 2 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus

Jåsundbakken. nye leiligheter OG rekkehus Jåsundbakken nye leiligheter OG rekkehus 2 velkommen til JÅSUNDBAKKEN! Du kan i dag se et nytt bomiljø vokse frem på Jåsund. Over tid vil området romme rundt 700 boliger i alle størrelser, samt barnehage,

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 VELKOMMEN TIL sjøsia Hadde han Selvaag vært nordfra, ville man kanskje stava navnet hans Sælvåg, som ville betydd at han kom fra en våg hvor det en gang var mye sel. Selvaag

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Salgsoppgave Bygg F - H

Salgsoppgave Bygg F - H Salgsoppgave Bygg F - H Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen Storøya Tett på naturen 1 TORØYA STORØYA Tett på naturen Tett på naturen STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen 2 Storøya Tett på naturen Storøya Tett på naturen 3 STORØYA Fornebulandet er

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B, C og D

Salgsoppgave Bygg B, C og D Salgsoppgave Bygg B, C og D Pluss Solbakken 3, 5 og 7 Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og

Detaljer

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN BO i NYDALEN Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. Stedet var et viktig industrisenter med

Detaljer

OPPLØPET SALGSTRINN 1

OPPLØPET SALGSTRINN 1 OPPLØPET SALGSTRINN 1 1 22 Illustrasjon. Avvik vil forekomme Om å bo på Lørenskog Lørenskog har mye å by på. Er du ute etter naturopplevelser, kultur, sport eller shopping, er Lørenskog stedet for deg!

Detaljer

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle.

EGEN HAVE. Bo midt i byen med. 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Bo midt i byen med EGEN HAVE 18 moderne leiligheter i et nytt byhus. To nye leiligheter i byens gamle perle. Hjertnes Eiendom AS Rådhusgata 11 3211 Sandefjord Tlf.: 33 45 41 00 Kontakt Pål Badski mobil:

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 SMART START PÅ lade Romantiske spaserturer langs Ladestien, rekreasjon og harmoni i Ringve botaniske hage, avkjølende svømmeturer i Korsvika eller shopping i Haakon VIIs gate alt

Detaljer