TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet"

Transkript

1 TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART FORELØPIGE FASADER BYGG D, E OG F (med forbehold om endringer) KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE

2 Salgsbetingelser Eventyrtunet SELGER/HJEMMELSHAVER Selger er Thongård AS, et firma i Olav Thon Gruppen. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene selges til fast pris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger står fritt til når som helst å endre priser og salgs-/betalingsbetingelser på usolgte leiligheter og garasjeplasser. BETALINGSBETINGELSER 10% av kjøpesummen innbetales på følgende måte: 1. Kr ,- innbetales etter kontraktsinngåelse så snart selger stiller garanti iht 12 i Bustadoppføringslova. 2. Resterende del av 10 % innbetales så snart igangsetting av prosjektet er vedtatt. Forskuddet i pkt. 1 og 2 skal være fri egenkapital, dvs. forutsetter ikke pant i den leiligheten som kjøpes. Det gjøres oppmerksom på at ved salg til profesjonell part (eksempelvis AS), vil selger stille krav til 20% forskudd ved kontraktsinngåelse. Resterende del av kjøpesum + omkostninger og evt. tilvalg innbetales innen en uke før overtakelse. Renter på alle forskuddsbeløp innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i sin helhet selger, fra det tidspunkt selger måtte ha stilt forskuddsgaranti etter Buofl. 47 eller fra det tidspunkt kjøper har fått hjemmel til eiendommen. Dersom kjøper ikke har signert kjøpekontrakt eller innbetalt håndpenger innen 30 dager fra bud/aksept, og dette ikke skyldes forhold på selgers side, er kjøper innforstått med at dette utgjør et vesentlig mislighold av kjøpers kontraktsforpliktelser. Dette vil gi selger rett til å heve avtalen og gjennomføre dekningssalg for kjøpers regning. Selger krever at det foreligger en betalingsplan/finansieringsbekreftelse ved innlevering av kjøpetilbud/midlertidig kjøpsavtale. OMKOSTNINGER I tillegg til kjøpesummen kommer omkostninger på totalt kr ,-: 1. 2,5% dokumentavgift av andel tomteverdi. Andel tomteverdi pr. leilighet er kr ,- som utgjør kr ,- i dokumentavgift. 2. Tinglysningsgebyr for skjøtet kr ,-. 3. Tinglysingsgebyr pr. pantobligasjon inkl. panteattest kr ,-. 4. Tilkoblingsavgift for kabel-tv kr ,-. 5. Oppstartskapital til sameiet kr ,-. Det tas forbehold om endringer av offentlig avgifter og gebyrer, samt en formell godkjennelse av dokumentavgiftsgrunnlaget hos Statens Kartverk. LOVGRUNNLAG Leilighetene selges etter bustadoppføringslova som regulerer kjøpers rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig, og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Loven regulerer forhold der selger er profesjonell og kjøper er forbruker. I de tilfeller hvor kjøper ikke er forbruker, men er en profesjonell part (eksempelvis AS), vil handelen reguleres etter Avhendingslova. BEBYGGELSE Eventyrtunet består av flere salgstrinn. Salgstrinn 1 består av bygg A, B og C som utgjør til sammen 89 leiligheter. Innflytting skjer i perioden 3. kvartal 2013 og 1. kvartal Nærværende salgstrinn 2 består av bygg D, E og F som utgjør til sammen 145 leiligheter. Salgstrinn 3 består av bygg G som pt. ikke er ferdig utarbeidet, ref. pkt. Naboforhold. Salgstrinnene fremgår av vedlagte situasjonsplan og reguleringsplan.

3 Selger tar forbehold om at salgstrinn 2 og 3 kan deles opp i flere salgs/- byggetrinn. MATRIKKEL / ADRESSE Nåværende salgs- og byggtrinn er en del av felt 7/Skårer Vest med gnr. 101, bnr. 126 i Lørenskog kommune. Vi gjør oppmerksom på at matrikkelbetegnelsen kan endres ved gjennomføring av fradeling/grense-justering. Seksjonsnummer til leiligheten blir fastsatt i forbindelse med seksjoneringen før innflytting. Adresse er pt. ikke fastsatt av Lørenskog kommune. TOMT Tomten er eiet og vil være et fellesareal eiet av sameiet. Tomten til sameiet er ikke endelig fradelt og selger tar forbehold om tomtens endelige størrelse inntil oppmåling er foretatt. Tomten er pt. for hele felt 7/Skårer Vest. Matrikkelbrev er rekvirert fra Lørenskog kommune, men ikke mottatt. Selger forbeholder seg retten til fritt å gjennomføre fradeling/ grensejustering i forbindelse med utbyggingen. SAMEIET Leilighetene selges som eierseksjoner og det vil bli opprettet et eierseksjonssameie iht. Eierseksjonsloven. Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon og kan fritt leie den ut. Det gjøres oppmerksom på at evt. utleie før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst, kan utløse kjøperett for leietaker til redusert pris. Jfr. Eierseksjonsloven kap. III. Dette bærer ikke selger ansvaret for. Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av tomtearealer og bygningsmasse tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligens størrelse (BRA). Eierseksjonen vil tilhøre et sameie som også omfatter garasjeanlegg. Sameiet vil ivareta forvaltning av fellesarealer innenfor eiendommen. Sameiet er planlagt å bestå av salgstrinn 2 med bygg D, E og F. Dog står selger fritt til å organisere utbyggingsområdet, felt 7, som ett eller flere sameier. Det kan også være aktuelt å etablere en felles velforening for å ivareta fellesområder for hele felt 7. Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes i forbindelse med seksjoneringen. Sameiet kan bestå av både boligseksjoner og næringsseksjoner. Utkast til vedtekter medfølger som bilag til kjøpekontrakt og det forutsettes at kjøper aksepterer disse. Disse er kun å anse som utkast og selger står fritt til å gjøre endringer før konstituerende sameiemøte. Kjøper er gjort kjent med at man kun kan erverve inntil to seksjoner i det samme sameiet, jfr. Eierseksjonsloven 22, 3.ledd. FORRETNINGSFØRER Forretningsfører er foreløpig ikke valgt, men selger vil på vegne av sameiet oppnevne en forretningsfører for de to første bo-årene. Dette vil bli gjort før konstituerende sameiemøte. Selger har rett til å bestemme leverandører for sameiet (bl.a. strøm, vaktmester, vedlikehold av tekniske installasjoner). FELLESUTGIFTER Fellesutgiftene er ikke endelig fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter. Hvor store kostnadene blir, vil avhenge av hvor mange ytelser sameiet rekvirerer. Erfaringsmessig vil dette beløpe seg til ca. kr ,- pr m2 BRA / mnd (ekskl. oppvarming og varmtvann). Fellesutgiftene dekker normalt felles bygningsforsikring, strøm i fellesareal, drift av bl.a. heis og garasjeport, forretningsførsel / revisjon, trappevask, kommunale avgifter, kabel-tv, felles drift av bygningsmassen. Oppvarming og varmtvann er ikke medregnet i fellesutgiftene og estimeres i tillegg med ca. kr. 10,- pr m2 BRA/mnd. Dette vil enten skje ved egen regning eller det legges inn som tilleggsdel til fellesutgiftene. Selger vil stå ansvarlig for fellesutgiftene på evt. usolgte leiligheter ved ferdigstillelse.

4 Det foreligger pt. ikke regnskap eller budsjett for sameiet. Budsjett inklusiv forslag til fastsettelse av fellesutgifter for første driftsår vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med forretningsfører og legges frem på konstituerende sameiemøte. PARKERING Innkjøring til p-hus blir fra nordfasaden til bygg E. Det henvises til fasadetegning. Selger tar forbehold om at nedkjøringsrampen vil kunne bli flyttet. Til de fleste leiligheter medfølger parkeringsplass i felles garasjeanlegg, se prisliste. Utover dette er det tilgjengelige parkeringsplasser til samtlige leiligheter. Disse selges fortløpende til kr ,- pr. plass. Solgte plasser kan organiseres som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter eller evt. som særskilt næringseiendom. Det vil ikke gis anledning til videre salg av parkeringsplasser ut av sameiet. For de som kjøper bruksrett til parkeringsplass, er det stipulert ca. kr ,- pr. mnd i driftsutgifter pr. parkeringsplass. Selger forbeholder seg retten til fritt å organisere garasjeanlegget som nevnt og iht Eierseksjonslovens bestemmelser, uten endring i kjøpesum. Evt. ledige parkeringsplasser ved overtagelsestidspunkt, vil tilhøre Thongård AS som beholder eiendoms- /bruksrett til disse. Disse parkeringsplassene vil kunne selges til kjøpere i andre salgstrinn i Eventyrtunet. SPORTSBODER Alle leiligheter har privat sportsbod. OVERTAGELSE Forventet innflytting er estimert til 2. kvartal Overtagelse og igangsetting av prosjektet er estimert med følgende forbehold: 1. oppstart byggearbeider innen utløpet av 2. kvartal godkjent ramme- og igansettingstillatelse fra Lørenskog kommune uten uvanlig tyngende vilkår. Om forbeholdene ikke innfris vil overtagelsen kunne bli forskjøvet eller prosjektet ikke bygget. Hver av partene vil da få tilbakeført de ytelser som måtte være levert. Ingen av partene kan kreve mer av hverandre i den anledning. Dersom både kjøper og selger ønsker kan kjøpekontrakten på like vilkår forlenges med 6 måneder av gangen. Overtagelsesmåned vil bli varslet kjøper ca. 3 måneder før antatt overtagelse. Kjøper aksepterer at endelig overtagelsesdato vil bli varslet senest 30 kalenderdager før overlevering. Det gjøres oppmerksom på at anslaget vedrørende overtagelsestidspunkt ikke er å anse som en avtalt frist for overtagelse iht. Buofl. 10. Nevnte frist er kun et estimat og endelig overtagelsesdato vil bl.a. avhenge av kommunal behandling og fremdrift i prosjekt- og byggearbeid. GARANTIER Leilighetene selges iht. lov om bustadoppføring (Bustadoppføringslova) og Thongård AS plikter derfor å stille garantier iht. loven. Thongård AS plikter å stille bankgaranti (iht. Buofl. 12) på 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% av kjøpesummen inntil 5 år etter overlevering av leiligheten til kjøper. Garanti etter Buofl. 12 vil bli stilt i forbindelse med kontraktsunderskrift. Garanti etter Buofl. 47 vil bli stilt som sikkerhet for kjøpers forskuddsinnbetalinger. GRUNNBOK Seksjonene overdras fri for pengeheftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser (herunder innbetaling av fellesutgifter). Kjøper må akseptere tinglysing av eventuelle avtaler som er nødvendig i forbindelse med utbyggingen av prosjektet. Servitutter i grunn: Det er tinglyst enkelte heftelser i grunn : Erklæring/avtale om ledningsanlegg for vann, spillvann og overvann.

5 og : Bestemmelse om vann/kloakkledning : Bestemmelse om veg : Pantedokument, Selvaag Eiendomsoppgjør AS. Kjøper kan ved forespørsel få kopi av disse. Oppgjørsmegler har tinglyst en sikringsobligasjon med urådighetssperre ( ). Denne er tinglyst som sikkerhet for kjøpers innbetalinger før hjemmelsovergang til kjøper blir tinglyst. Den er pålydende prosjektets samlede salgssum med sikkerhet i samtlige av eiendommens seksjoner. Denne heftelsen skal ved hjemmelsovergang til kjøper slettes fra eiendommens grunnboksblad. REGULERING Området er regulert til bolig/forretning/kontor/almennyttig formål (kultur)/herberge og bevertning. Reguleringskart følger som vedlegg. NABOFORHOLD Det gjøres oppmerksom på at store deler av Lørenskog/Skårer vest er under utbygging og at det kan komme endringer i reguleringsplan/- bestemmelser. Nærmeste utbygging blir Skårer Vest felt 8 del av gnr. 101, bnr. 126 (eiet av Thongård AS). Felt 8 ligger mellom Felt 7 og Triaden Lørenskog Storsenter. Felt 8 er regulert med bolig og næring i inntil 8. etasjer, ref. reguleringsplan i Tilleggsskrivet. Siste salgstrinn i felt 7 (lengst mot nord) kan være aktuelt å realisere med bebyggelse i inntil 14 etasjer. Ta kontakt dersom det er ønskelig med ytterligere informasjon. Det kan bli lagt en midlertidig vei over nåværende parkanlegg mot vest. Denne vil betjene beboertrafikk til området. Dette vil bli gjort av trafikale og sikkerhetsmessige hensyn i samarbeid med Lørenskog kommune. VEI/VANN/KLOAKK Offentlig. LIGNINGSVERDI Ligningsverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en primærbolig (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller sekundærbolig (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se for nærmere informasjon. FORSIKRING Prosjektet vil være forsikret via entreprenørforsikring frem til overtagelse. Deretter tegnes fullverdiforsikring via Sameiet. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring. NÆRINGSLOKALE Det vil kunne komme næringslokaler i senere utbygging av felt 7. VIDERESALG Et eventuelt videresalg/transport av kjøpekontrakten kan kun gjøres ved godkjennelse av Thongård AS. Transportkontrakten må sendes Thongård AS i original for underskrift og godkjenning. Thongård AS vil kreve innbetaling fra opprinnelig kjøper (1. kjøper) på kr ,- (inkl. mva) for det administrasjonsarbeid transporten skaper. Denne administrasjonskostnaden forfaller til betaling, så snart transportkontrakten er godkjent av Thongård AS og skal innbetales uten opphold. Det gjøres oppmerksom på at 2. gangs transportkontrakter ikke godkjennes, samt at ingen transportkontrakter blir godkjent etter 1 mnd før overtagelse. Transport av garantier krever samtykke fra garantist. Thongård AS forbeholder seg retten til fritt å nekte eventuelle videresalg. VALGMULIGHETER / ENDRINGER Ref. leveransebeskrivelse. Kjøper kan ikke kreve utført endringseller tilleggsarbeider som endrer vederlaget (kjøpesum) med mer enn 15%, jfr. Bustadoppføringslova 9

6 AREAL Arealene som er oppgitt i prospekt, prisliste og på tegninger er angitt i BRA (bruksareal) og P-rom (primærrom). BRA = Bruksareal: dette er leilighetens innvendig mål, innbefattet innvendige boder og vegger, men ikke medregnet yttervegg. Det er ikke medregnet eksterne boder, terrasser, balkonger, hager. P-rom = Primærrom: dette er leilighetens BRA-areal fratrukket innvendige boder/wic og veggene til disse. Primærrom er oppholdsrom/ stue, kjøkken, bad, entré samt ganger/ trapperom mellom disse rommene. Kjøper er innforstått med at arealangivelsene på de enkelte rom i leilighetene er et resultat av beregninger og følgelig er foreløpige. KREDITTVURDERING Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittsjekk av kjøpere og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. Ved en eventuell kredittsjekk vil kjøper få opplysning om dette. AVBESTILLING Kjøper har etter Bustadoppføringslova kap. VI rett til å avbestille hele leveransen før overtagelse har funnet sted. Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt, medfører et avbestillingsgebyr på 5% av kjøpesummen. Avbestilling etter at byggingen er besluttet igangsatt skjer mott full erstatning for selgers økonomiske tap. OPPGJØR Oppgjørsansvarlig er Selvaag Eiendomsoppgjør AS (orgnr.: ). FERDIGATTEST/ BRUKSTILLATELSE Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse på leiligheten ved kjøpers overtagelse av leiligheten. Som følge av at boligen etableres i et av flere salgstrinn, er kjøper kjent med og aksepterer at boligen vil kunne ferdigstilles før det totale prosjektet kan ferdigstilles. Selger plikter å fremskaffe ferdigattest senest når siste salgstrinn er avsluttet. KONSESJON Det er ingen konsesjonsplikt. FORBEHOLD / GENERELT Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom leveransebeskrivelse og tegninger/informasjon i prospekt, annonse eller på hjemmeside, er det den endelige leveransebeskrivelse som gjelder. Prospekt, tegninger, bilder, 3D visualiseringer og perspektiver som er benyttet i markedsføringen, er kun av illustrativ karakter og definerer ikke det nøyaktige innhold eller omfang av leveransen. Det er kun ment å gi inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det tas forbehold om måltaking i prosjektets plantegninger, da det er de endelige detaljerte arbeidstegninger det bygges etter. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, men uten at den generelle standarden forringes. Kjøper aksepterer uten prisjustering at Thongård AS har rett til å foreta slike endringer. Eksempler på slike endringer kan være innkassing av teknisk anlegg, sjakter, mindre endring av oppgitte areal på leiligheter/ balkonger/terrasser eller lignende. Selger forbeholder seg retten til fordeling/organisering av boder og parkeringsplasser på den måten som anses mest hensiktsmessig. Det kan være som en del av sameiets fellesareal med dertil tilhørende bruksretter, det kan bli seksjonert som tilleggsareal til den enkelte seksjon eller som særskilt næringseiendom. Utomhusplan i prosjektet er av en slik karakter at det ikke kan anses som et kart, men kun som en illustrasjonsskisse. Det tas derfor forbehold om endelig utforming/ fargevalg på fellesareal, gårdsrom/tun, terrasser, fasader etc. Thongård AS står fritt til å endre leilighetsnummer og det tas forbehold om eventuell endring av antall seksjoner i bygningene. Thongård AS står fritt til å foreta fradeling/grensejustering av tomt samt seksjonering av prosjektet.

7 Det forutsettes at skjøtet tinglyses i budgivers navn. Thongård AS forbeholder seg retten til å bestemme om det aksepteres salg av flere leiligheter til samme kjøper og evt. til selskaper. Thongård AS kan nekte slik godkjenning uten nærmere begrunnelse. VEDLEGG Leveransebeskrivelse, kjøpetilbud/ midlertidig kjøpsavtale, reguleringskart, situasjonsplan (med forbehold om endringer). Det tas forbehold om trykkfeil. Januar 2013.

8 Leveransebeskrivelse Eventyrtunet GENERELT Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelse og tegninger. I slike tilfeller er det alltid leveransebeskrivelsen som er gjeldende. Enkelte illustrasjoner i tegningsmaterialet kan vise forhold som ikke er i samsvar med leveranse. Dette kan være møblering, garderobeløsninger, fargevalg, dør og vindusform, bygningsmessige detaljer, for eksempel fasadedetaljer, detaljer på fellesarealer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning etc. Videre kan vindusplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget. Det er i desember sendt inn rammesøknad for prosjektet og det bygges i henhold til tekniske forskrifter av KONSTRUKSJON Bygningen fundamenteres til fjell med borede stålkjernepeler. Bærekonstruksjon i betong og stål. Tak er i betong med fallisolasjon, papptekking og sluk med innvendige nedløp. Yttervegger i isolert bindingsverk kledd utvendig med puss og enkelte felt med tre, metall og tegl. Innvendig er de kledd med gips. Innervegger i betong eller bindingsverk kledd med gips. Balkonger i ubehandlet betong med dryppnese, ikke nedløp. Balkonger er som en utvendig konstruksjon å anse og mindre ansamlinger av vann vil derfor kunne oppstå på gulvflaten etter regnvær. Det samme vil gjelde drypp fra overliggende balkong og rekkverk. STANDARD OG TILVALG KJØKKEN Kjøkkeninnredning fra Sigdal eller annen anerkjent leverandør, med hvite glatte fronter og stål håndtak. Benkeplate i laminat med rett kant. Benkeplate leveres hel for senere integrering av platetopp og komfyr. 1 stk benkearmatur med bryter og stikk under overskap. Oppvaskbenk med nedfelt stålbeslag og ettgreps blandebatteri. Avtrekksvifte over komfyr. Det er avsatt plass til oppvaskmaskin og kjøl/frys. Følgende leiligheter leveres med hvitevarer; kombinert kjøle-/fryseskap, platetopp, komfyr og oppvaskmaskin: snr. 37, 38, 40,41, 44, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 55, 107, 114, 118, 120 og 121. Det presiseres at kjøkken og antall skap leveres iht egen kjøkkentegning som utarbeides i forbindelse med tilvalg. Gulv: Vegger: Tak: Parkett 14 mm eik. Eik gulvlist med synlige skruer/stifter. Sparklet og malt med fargekode S0502-Y. Hvitmalt betong, ikke taklist. Synlige v-fuger. BAD Baderomsinnredning med hvite glatte fronter og håndtak i stål. Innredningen leveres med bredde på 60 cm. Servant med ettgreps blandebatteri. Innfelt speil med lyslist og stikk over servant. Dusjarmatur monteres på vegg. Dusjhjørne/-vegger i klart glass. I de leiligheter som har flere bad, leveres dusjhjørne/-vegger på 1 stk bad (der hvor det er heltrukket på tegning). Vegghengt toalett i hvit porselen. Spotbelysning i tak. Det er avsatt plass

9 for vaskemaskin og tørketrommel (forutsetter kondenstørketrommel) med ferdig opplegg. Baderom blir prefabrikkert. Det kan bli terskel- /nivåforskjell fra bad til tilliggende rom. Selger forbeholder seg retten til korreksjoner på baderomsløsninger i forbindelse med å standardisere antall typer baderomskabiner. Enkelte bad vil bli plassbygget. Varmtvann fra sentralt anlegg. Gulv: Vegger: Tak: Grå fliser. Hvite fliser. Hvitmalt gips evt. stålplater. Ikke taklist. Synlige v-fuger. Selger forbeholder seg retten til å velge standardformat på fliser i forbindelse med detaljprosjekteringen. WC Servant med ettgreps blandebatteri. Gulvmontert wc i hvit utførelse. Det leveres ikke membran på wc. Gulv: Vegger: Tak: Grå fliser. Sparklet og malt med fargekode S0502-Y. Hvitmalt betong evt. gips. Ikke taklist. Synlige v-fuger. STUE, SOVEROM, GANG/ENTRÉ, BOD Gulv: Parkett 14 mm eik. Eik gulvlist med synlige skruer/stifter. Vegger: Sparklet og malt med fargekode S0502-Y. Tak: Hvitmalt betong evt. gips. Ikke taklist. Synlige v-fuger. Selger forbeholder seg retten til å velge standardformat på fliser i forbindelse med detaljprosjekteringen. GARDEROBE Det leveres ca 1 meter garderobeskap pr. sengeplass. I enkelte 1-roms leiligheter leveres 2 meter ekstra garderobeskap i stedet for innvendig bod. Garderobeskap med hvite, glatte fronter. TAK, HIMLINGER: Innvendig tak består generelt av betong. Der tekniske installasjoner krever det, vil det til dels bli nedsenkede himlinger, dels innkassing av kanaler og rør. Overflatene blir sparklet og malt gips, alternativt malt MDF eller tilsvarende. Takhøyde generelt blir ca. 2,50 meter. I rom med nedforet himling blir høyden ca. 2,20 meter. DØRER Hovedinngangsdør er brann- og lydklassifisert iht forskriftene med FGgodkjent sylinderlås. Hvite, glatte innvendige dører med vridere med stål utseende, og med hvite karmer og gerikter. Gerikter leveres fabrikkmalt med synlige stiftehoder. Alle gerikter gjerdes. VINDUER/VINDUSDØRER Vinduer med 3 lags energiglass. Enkelte vinduer er faste og kan ikke åpnes. Disse vinduene må pusses fra terrasse, balkong eller fra vindusfelt ved siden av. Gerikter leveres fabrikkmalt med synlige stiftehoder. Alle gerikter gjerdes. Vindusomramming har samme farge innvendig og utvendig. VENTILASJON Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Ventilasjon reguleres fra avtrekk plassert over komfyr. Det er ikke ventiler i yttervegg. Felles aggregat plassert på tak. Alle ventilasjonskanaler er skjult med unntak av eventuelle kanaler i bod. Det henvises for øvrig til egne punkt vedrørende innkassinger og himling for å skjule tekniske anlegg. ELEKTRISK Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten. Unntak er fremføringer til lyspunkt i tak og stikk under overskap på kjøkken og i den innvendige boden. Alle rom får stikkontakter iht. NEK OPPVARMING Varmekabler med termostat i baderomsgulv. TV/INTERNETT 1 stk. uttak i stuen for Tv/radio. Trådløs ruter med 2 stk datauttak leveres i bod. Leiligheten leveres ferdig tilknyttet tvog datasignaler. Selger vil på vegne av

10 Sameiet tegne en 5 års kontrakt for signalleveranse med en kollektiv grunnpakke. Denne leveres av Get. Fast analog telefonlinje inngår ikke. Kjøper kan bestille bredbåndstelefoni direkte fra signalleverandør etter innflytting. BRANNSIKRING Husbrannslange eller pulverapparat i kjøkken. Leilighetene sprinkles. Bygningen brannsikres etter forskriftenes krav. ENERGIMERKE Bygningen planlegges som et passivhus i energiklasse B/C. Leilighetene blir levert med energisertifikat og klassen på den enkelte leiligheten blir avgjort ved beregninger før innflytting. Ved senere salg av leiligheten er det energibruken til hver enkelt seksjonseier som avgjør hvilken klasse den kommer i. BALKONGER/TERRASSER Det leveres utelampe med innvendig bryter, samt dobbel stikkontakt på utvendig vegg. Balkonger leveres med betongdekke. Takterrasser og terrasser på terreng leveres med trykkimpregnert terrassebord. Balkonger og takterrasser leveres med rekkverk og håndløper iht. arkitektens valg. Skille mellom privat område og fellesområde for terrasser på terreng, vil bli med beplantning/blomsterkasser eller lignende. Endelig utforming/materialvalg avgjøres av selger (ref. pkt. om Utomhus). FELLESAREAL INNGANGSPARTI Ringetablå og calling-anlegg med bildetelefon og automatisk låsåpner. Gulv: Fliser på gulv. Vegger: Tak: Sparklet og malte vegger. Hvitmalt evt. lett nedhengt himling. TRAPPER/TRAPPEROM/KORRIDOR Trappene er i prefabrikkert betong evt. stål. Gulv: Belegg. Vegger: Tak: Sparklet og malte vegger. Hvitmalt. HEIS Heis direkte fra kjeller til alle etasjer. PARKERING Eiendommens parkeringsplass i egen garasjekjeller. Automatisk åpning av garasjeport med mobiltelefon (evt. portåpner). Laveste frie høyde i p-hus er ca. 2,10 meter. Det kan bli noe garasjehimling med mineralull i partier under boliger. Plasser er tildelt iht prisliste. Øvrige ledige plasser selges til markedsmessige vilkår. Disse prioriteres de større leilighetene etter første-mann-til-møllaprinsippet. Parkeringsplasser vil bli nummerert for eksklusiv bruk av den aktuelle eier. Eventuelt usolgte parkeringsplasser eies av selger og kan bli leiet ut. Selger kan fritt selge/leie ut plasser til seksjonseiere i samtlige salgstrinn i prosjektet. UTOMHUS Endelig utomhusplan er ikke ferdigbehandlet og er på dette tidspunkt kun utarbeidet for illustrasjon. Endelig utomhusplan vil bli utarbeidet i forbindelse med videre utvikling av prosjektet. Selger forbeholder seg her retten til å bestemme endelig utforming og materialvalg på fellesareal, gårdsrom, terrasser, fasader etc. Uteareal vil bli ferdigstilt i den grad det er mulig i forhold til årstid og utbygging av området i sin helhet. SPORTSBODER Alle leiligheter har privat sportsbod i U1 eller U2. Disse leveres med gittervegger og dør tilpasset hengelås. Sportsbodene er ikke klimatisert. Gulv, tak: Støvbundet betong. VALGMULIGHETER / ENDRINGER I prosjektet skilles det mellom valgmuligheter og endringer. Endringsarbeider refererer seg til alle ønsker utover listen over valgmuligheter. Endringer kan medføre at selger, leverandører og arkitekter må vurdere

11 ønskene, og vil få en faktisk kostnad for utredningen alene. Endringer kan kun gjennomføres dersom det ikke berører rammetillatelse og ikke gir forsinkelser i prosjektet. Det vil bli gitt mulighet for å gjøre enkelte individuelle valg, dersom man er tidlig med i prosessen. Det vil kun være mulig å velge fra prosjektet sine leverandører. Selger vil i god tid før innredningsarbeidene starter, utarbeide en liste over valgmuligheter i prosjektet, hvor priser og frister for beslutning vil fremkomme. Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller tilleggsarbeider som endrer vederlaget (kjøpesum) med mer enn 15%, jfr. Bustadoppføringslova 9. endelig plassering av sjakter / kanaler ikke er avklart pr. d.d. Dette vil ikke medføre krav om prisreduksjon eller prisavslag. Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom leveransebeskrivelsen og tegninger i prospekt, annonse eller på hjemmeside, er det den endelige leveransebeskrivelsen som gjelder. Oslo, januar Individuelle valg: Vegger: Alternative farger. Det begrenses til en farge pr. rom. Gulv: Alternative parkettyper. Det begrenses til en parkettype for hele leiligheten. Kjøkken: Alternativ kjøkkenutforming. Det er ikke mulig med takhøye skap eller å flytte komfyr, oppvaskmaskin og oppvaskkum. Hvitevarer:Pakkeløsning inkludert alle hvitevarer. Fliser: Over kjøkkenbenk. Elektro: Ekstra elektriske punkter og tv-/datauttak iht NEK FORBEHOLD Denne informasjon er gitt med forbehold om skrivefeil. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, likevel slik at den generelle standard og utførelse ikke forringes eller vesentlig endres. Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike endringer, samt rett til å foreta endringer i planløsninger, størrelser samt antall enheter på de boligene som ikke er solgt. Det tas forbehold om mindre endringer av oppgitte areal på leiligheter og balkonger / terrasser, som følge av at

12 E D F C B 14,7 m 11,3 m A

13

14 Vedlegg E 24 Hus D fasade nord 1 : 150 TILTAKSHAVER: Thongård AS ENTREPRENØR: ARKITEKT: arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet BT2 Tegningsstatus Prosjektnummer Rammesøknad Tegnet av Author Dato Kontrollert Checker A41_Hus D fasade nord Skala/format REV. DATO :50:03

15 Vedlegg E 26 Hus D fasade syd 1 : 150 TILTAKSHAVER: Thongård AS ENTREPRENØR: ARKITEKT: arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet BT2 Tegningsstatus Prosjektnummer Rammesøknad Tegnet av Author Dato Kontrollert Checker A41_Hus D fasade syd Skala/format REV. DATO :50:14

16 Vedlegg E 25 Hus D fasade vest 1 : 150 TILTAKSHAVER: Thongård AS ENTREPRENØR: Teknisk rom ARKITEKT: Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Teknisk rom Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet BT2 Tegningsstatus Prosjektnummer Rammesøknad Tegnet av Author Dato Kontrollert Checker A41_Hus D fasade vest Skala/format REV. DATO :50:27

17 Vedlegg E 23 Hus D fasade øst 1 : 150 TILTAKSHAVER: Thongård AS ENTREPRENØR: Teknisk rom ARKITEKT: Rev Dato Revisjonen gjelder Sign Kontr arkitekter Rosenborggate 19C Tlf.: Oslo epost: Teknisk rom Prosjekt Skårer felt 7, Eventyrtunet BT2 Tegningsstatus Prosjektnummer Rammesøknad Tegnet av Author Dato Kontrollert Checker A41_Hus D fasade øst Skala/format REV. DATO :50:47

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet BYGG C Bygg C SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Eventyrtunet

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet Bygg a Bygg b SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser SELGER

Detaljer

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV

HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV HALLINGTUNET TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE FORELØPIGE FASADER FORELØPIG SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD / MIDLERTIDIG KJØPSAVTALE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger

Detaljer

Tilleggsskriv. Sentralt. Grønt. Stille.

Tilleggsskriv. Sentralt. Grønt. Stille. Tilleggsskriv Sentralt. Grønt. Stille. Salgsbetingelser Wendts hage LOVGRUNNLAG Leilighetene selges etter bustadoppføringslova som regulerer kjøpers rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig,

Detaljer

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet

TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet TILLEGGSSKRIV Eventyrtunet SALGSBETINGELSER STANDARDBESKRIVELSE SITUASJONSKART REGULERINGSKART KJØPETILBUD Salgsbetingelser Eventyrtunet Bygg D, E og F (salgstrinn 2) SELGER/HJEMMELSHAVER Selger er Thongård

Detaljer

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE

TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE TILLEGGSSKRIV SALGSBETINGELSER LEVERANSEBESKRIVELSE Salgsbetingelser Hallingtunet SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste, enten for kjøp eller leie av leilighet. Leilighetene

Detaljer

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse

Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse Hallingtunet Salgsbetingelser / Leveransebeskrivelse SELGER Selger er Olav Thon. PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene selges til fast pris og etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Selger

Detaljer

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1)

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) TILLEGGSSKRIV Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) SELGER Selger er Lillestrøm By- og Næringsutvikling AS, org.nr.: 996 963 594 PRIS Priser fremgår av vedlagte prisliste. Leilighetene

Detaljer

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2)

Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2) TILLEGGSSKRIV Salgsbetingelser Engebrets promenade Bygg C og D (salgstrinn 1) / Bygg B (salgstrinn 2) SELGER Selger er Lillestrøm By- og Næringsutvikling AS, org.nr.: 996 963 594 PRIS Priser fremgår av

Detaljer

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER

PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE VIKTIG SALGSINFORMASJON LEVERANSEBESKRIVELSE ETASJEPLAN UTENOMHUSPLAN PLANTEGNINGER PRISLISTE Leil. nr. Ant. Rom BRA P-ROM Ant garasjeplasser* Kjøpesum Estimert felleskostnad pr mnd H0201 4

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

Majorstuen-Industrigata 40

Majorstuen-Industrigata 40 Majorstuen-Industrigata 40 Ny, moderne 2-roms selveierleilighet med terrasse Prisantydning kr. 2.550.000,- + kr. 15.452,- omk. - Selveier med meget god standard. - BRA 48,5 kvm/p-rom 43,6 Planløsning Industrigata

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN www.pengeskapsfabrikken.no Selger/oppdragsgiver: Payco AS, org.nr. 888 754 342 v/ Urbanium AS Postboks 1688 Vika, 0161 Oslo Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 2, Bygg C Plantegninger, salgstrinn 2, bygg C Bygg C Leil. nr: C101 4-roms BRA 110 m 2 P-ROM 106 m 2 Areal balkong 24 m 2 4 Bygg C Leil.

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus B Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011

Knapstad Vestre, Leveransebeskrivelse delfelt 5 Byggetrinn 1/ Salgstrinn 1 og 2 Dato; 02. februar 2011 LEVERANSEBESKRIVELSE FOR PROSJEKT KNAPSTAD VESTRE BYGGETRINN 1 SALGSTRINN 1 og 2 Utbygger/ Selger: Knapstad Vestre AS org.no 989 288 644 Utførende entreprenør: Ove Skår AS Arkitekt: Meinich Arkitekter

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 2

LØREN STASJON SALGSTRINN 2 LØREN STASJON SALGSTRINN 2 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

SKRENSEN Nye energieffektive leiligheter på Lørenskog

SKRENSEN Nye energieffektive leiligheter på Lørenskog Nye energieffektive leiligheter på Lørenskog DIN NESTE STSJON Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 000 boliger over en tidsperiode på ca. 0 år. Det vil bli både

Detaljer

Salgsoppgave. Stedet du lengter hjem til

Salgsoppgave. Stedet du lengter hjem til Salgsoppgave Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid vil lengte

Detaljer

VEDLEGG - STERTEBAKKEN. Innhold. Viktige opplysninger Leveransebeskrivelse Prisliste Plankart Oversiktsplan Situasjonsplan Leilighetsplaner

VEDLEGG - STERTEBAKKEN. Innhold. Viktige opplysninger Leveransebeskrivelse Prisliste Plankart Oversiktsplan Situasjonsplan Leilighetsplaner VEDLEGG - STERTEBAKKEN Innhold Viktige opplysninger Leveransebeskrivelse Prisliste Plankart Oversiktsplan Situasjonsplan Leilighetsplaner VIKTIGE OPPLYSNINGER FOR STERTEBAKKEN FELLESUTGIFTER Størrelsen

Detaljer

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog

SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog SPRINTEN Nye energieffektive rekkehus på Lørenskog DIN NESTE STASJON SPRINTEN Det er store planer for området vest for Haneborglia. Her skal det bygges ca. 1 000 boliger over en tidsperiode på ca. 10 år.

Detaljer

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no

BYGG A Byggetrinn 1. www.veia.no BYGG A Byggetrinn 1 www.veia.no IHOLD 3-4 Veia Hageby og omgivelsene 5-9 Fasadeillustrasjoner 10-31 bygg A leiligheter 38-41 SALGSOPPGAVE 4-45 Veia Hageby teknisk beskrivelse 46 bygg A prisliste 47 Situasjonsplan

Detaljer

Salgsoppgave Bygg B - E

Salgsoppgave Bygg B - E Salgsoppgave Bygg B - E Stedet du lengter hjem til SOLBAKKEN, DRAMMEN Noen steder har fått en helt spesiell plass i folks hjerter. Steder som har gitt gode opplevelser og minner for livet, og som de alltid

Detaljer