Rammeprogram for fylkesårsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rammeprogram for fylkesårsmøte"

Transkript

1 Rammeprogram for fylkesårsmøte Human-Etisk Forbund, Buskerud fylkeslag Lørdag 21. mars 2015 Quality Grand Hotel Kongsberg Frammøte med kaffe og matbit 1030 Velkommen ved fylkesleder Solveig Fløtten Pause Leder av hovedstyret Tom Hedalen har ordet Robert Rustad vår kontakt i hovedstyret orienterer Kulturinnslag 1200 Sosiale medier Agnieszka Bryn, kommunikasjonssjef i Human-Etisk Forbund, 1300 Lunsj 1400 Fylkesårsmøtet starter med årsmøtesakene Ca Avslutning

2 Delegater: Drammen og Lier lokallag (7): Johannes Devold Marit Lund Sissel Bjørnsen Marius Hagen Eiker lokallag (3): Therese L. Gedde Siri Berglia Hovind Britt Rask Per Rooth (1. vara) Merethe Dahl (2. vara) Hallingdal lokallag (2): Hurum og Røyken lokallag (4): Gry Lama Arne Arnesen Are Seljevold Toril Wandzilak Jørgen Fredriksen (vara) Kongsberg og Numedal lokallag (4): Brit Volden Ralph Castellan Erik Rognlie Bjørn Gjestemoen Modum og omegn lokallag (2): Gotfred Rygh Ringerike og Hole lokallag (3): Richard S. Klouman Andre påmeldte: Fylkesstyrets arbeidsutvalg (5): Solveig Fløtten Jørgen Fredriksen Tone Sandvik Oda Rygh Torkild Balog PÅMELDTE TIL FYLKESÅRSMØTET 21. MARS 2015 Årsmøtet består av 25 delegater. Antall pr. lokallag står i parentes Medlemmer / gjester: Robert Rustad, Tom Hedalen og Agnieszka Bryn Ansatte: Bjørg Haaland, Anne Meklenborg og Merethe Dahl Valgkomité: Johannes Devold Randi Benjaminsen

3 ÅRSMØTESAK 1B) SAKSLISTE FYLKESÅRSMØTET 2015 Fylkesårsmøte 21. mars 2015 SAKSLISTE Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av sakslisten c) Godkjenning av forretningsorden d) Valg av to delegater til å underskrive protokollen e) Valg av møtedirigent Sak 2 Årsberetning for 2014 Til etterretning Sak 3 Regnskap for 2014 Til godkjenning Sak 4 Sak 5 Orienteringer Budsjett for 2015 Innkomne saker Forslag fra fylkesstyret: Handlingsplan for 2015 Til orientering Til behandling Sak 6 Valg av tillitsvalgte Til behandling a) Valg av arbeidsutvalg: - fylkesleder - styremedlem b) Valg av ett medlem til valgkomiteen c) Valg av to revisorer d) Valg av tre delegater til landsmøtet

4 Lokallag Valgkomite Arbeidsutvalg Revisorer Drammen, 19. januar 2014 INNKALLING TIL FYLKESÅRSMØTE I BUSKERUD HEF, Buskerud fylkeslag vil med dette innkalle til årsmøte i fylkeslaget Dato: Lørdag 21. mars 2015 kl Sted: Quality Hotel Grand Kongsberg Saksliste: 1. Konstituering 2. Årsberetning for Regnskap for Behandling av innkomne saker 5. Valg av tillitsvalgte HEFs vedtekter fastsetter årsmøtenes sammensetning. I følge Buskerud fylkeslags forretningsorden består årsmøtet av 25 delegater som fordeles på lokallagene i forhold til medlemstallet pr Dette gir følgende fordeling: Drammen og Lier lokallag 7 delegater (1538 medlemmer) Eiker lokallag 3 (518 ) Hallingdal lokallag 2 (226 ) Hurum og Røyken lokallag 4 (605 ) Kongsberg og Numedal lokallag 4 (615 ) Modum og omegn lokallag 2 (216 ) Ringerike og Hole lokallag 3 (514 ) Sum 25 delegater 4232 medlemmer Lokallagene velger ifølge vedtektene sine delegater på lokallagsårsmøtene. Når lokallagene har avholdt sine årsmøter og valgt sine delegater, må fylkeskontoret få beskjed om navn på disse snarest og senest 3. mars. Påmelding til eller tlf Eventuelle årsmøtesaker fra lokallagene sendes fylkeskontoret innen 19. februar. Årsmøtepapirer sendes ut elektronisk 14 dager før årsmøtet til delegater, valgkomité, revisor, arbeidsutvalg og lokallagsledere. VEL MØTT! Solveig Fløtten (sign.) fylkesleder Vennlig hilsen Human-Etisk Forbund Buskerud fylkeslag Bjørg Haaland (sign.) organisasjonssekretær

5 ÅRSMØTESAK 1C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: «Forretningsorden godkjennes.»

6 FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Valg av delegater HEFs vedtekter for fylkeslag fastsetter årsmøtenes sammensetning. Fylkeskontoret utarbeider umiddelbart etter årsskiftet en oversikt over antall delegater etter følgende regler: Årsmøtet består av maksimalt 25 delegater. Delegatene fordeles på lokallagene i forhold til medlemstallet pr , på en slik måte at ingen lokallag får færre enn to delegater. Når et lokallag har valgt sine delegater på årsmøtet, skal fylkeskontoret straks underrettes om dette valget. En delegat kan ikke avgi mer enn én stemme. 1.2 Innkalling Lokallagene, valgkomiteen og revisorene varsles om tid og sted for årsmøtet minst 2 måneder før det finner sted. Saksdokumentene kan sendes til delegatene elektronisk minst 14 dager før årsmøtet finner sted. 1.3 Delegatenes rettigheter og plikter Delegatene må selv sette seg godt inn i sakene som skal behandles på årsmøtet, og eventuelt forberede endringsforslag. Samtlige delegater er medansvarlige for at årsmøtetiden nyttes på best mulig måte. Delegatenes utgifter dekkes etter nærmere regler gitt av fylkesstyret. 1.4 Dirigent(er) Dirigenten(e) leder årsmøtet etter de regler som fremkommer av denne forretningsorden. Dersom dirigenten(e) vil engasjere seg i en sak eller er inhabile skal en annen dirigent overta ledelsen av møtet. 1.5 Referent og signering av protokoll En ansatt ved fylkeskontoret fører normalt årsmøtets protokoll. To årsmøtedelegater velges sammen med referenten til å signere protokollen. 1.6 Valgkomité Valgkomiteen avgir innstilling til årsmøtet ved følgende valg for kommende valgperiode: Arbeidsutvalg Revisorer

7 Landsmøtedelegater og varadelegater Valgkomiteen leverer sin innstilling til fylkesstyret slik at den kan inngå i sakspapirene ved utsendelsen. En representant for valgkomiteen legger fram innstillingen for årsmøtet og begrunner denne før debatt og votering tar til. Valgkomiteen består av en leder og inntil 3 medlemmer. 1.7 Redaksjonskomité Om nødvendig kan det nedsettes en redaksjonskomité bestående av 3 delegater. Komiteen samordner de fremlagte innstillinger og endringsforslag, og fremmer ny innstilling. 1.8 Fylkesstyret Fylkesstyret består av: Arbeidsutvalget En representant for hvert lokallag eller dennes vararepresentant. Lokallagsrepresentanten følger valgperioden i fylkeslaget. Arbeidsutvalget består av: Leder Nestleder Kasserer 2 styremedlemmer bør velges for 2 år bør velges for 2 år. bør velges for 2 år. bør velges for 2 år. Det bør tilstrebes at leder og nestleder ikke velges samme år. Fylkesstyret avgir innstilling til årsmøtet ved valg av ny valgkomité. 1.9 Landsmøtedelegater Årsmøtet velger det antall landsmøtedelegater som fylket har samt et tilstrekkelig antall varadelegater. Fylkesleder er automatisk landsmøtedelegat. Nestleder er leders personlige vararepresentant dersom denne ikke selv er delegat Revisorer Det velges to revisorer blant fylkeslagets medlemmer. 2. FORHANDLINGENE 2.1 Generelle bestemmelser Årsmøtedelegatene har tale-, forslags- og stemmerett. HEFs fast ansatte i fylket har tale- og forslagsrett. Årsmøtet bestemmer om andre tilstedeværende medlemmer skal innvilges tale- og forslagsrett.

8 Forhandlingene føres for åpne dører, dersom ikke annet vedtas av årsmøtet. 2.2 Konstituering Årsmøtet åpnes og konstitueres av fylkesstyreleder. Under konstitueringen skal årsmøtet behandle og godkjenne: innkallingen sakslisten forretningsordenen. Deretter velger årsmøtet dirigent(er) og to delegater til å signere protokollen sammen med referenten. Fylkesstyret fremmer forslag på personer til disse oppgavene. Fylkesleder overlater møteledelsen til dirigenten(e). Ved årsmøtets konstituering oppgis antall tilstedeværende stemmeberettigede delegater. 2.3 Saksbehandling, taletid, talerekkefølge osv Forslag til tidsplan fremmes for årsmøtet fremmes av dirigenten etter at denne har overtatt møteledelsen. Dirigenten fremmer forslag til eventuell begrensning av taletiden for å overholde den samlede tidsplanen som er vedtatt for årsmøtet. Begrensninger i taletiden kan fremmes under åpningen eller under behandling av den enkelte sak. Dirigenten gir, om ønsket, først ordet til den som har fremmet saken for å presentere denne. Deretter gis ordet til delegatene i den rekkefølge de ber om det. Ordet gis umiddelbart til den som ønsker det til forretningsorden eller voteringsorden. Ordet til forretningsorden gis til delegat som: vil påpeke feil i møteavviklingen eller endre denne. vil gi korte saksopplysninger som kan ha betydning for den videre saksbehandling. Dirigenten tar opp til votering de fremsatte forslag til forretningsorden før den ordinære debatten tas opp igjen. Alle vedtaks- og endringsforslag som ikke gjelder voteringsorden eller forretningsorden, skal formes skriftlig. Under debatten kan det kun settes frem endringsforslag til allerede innsendte forslag eller fremlagte innstillinger. 2.4 Votering/valg Årsmøtets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør dirigent. Voteringer skjer vanligvis ved håndsopprekning. Dersom minst 1 delegat ber om det, skal skriftlig votering benyttes. Dirigenten foretar vanligvis opptellingen. Før avstemningen refereres de enkelte forslag. Avstemningene ordnes etter følgende prinsipper for voteringsorden: Det voteres først over eventuelle utsettelses- eller oversendelsesforslag.

9 Deretter voteres over eventuelle avvisningsforslag. Etter at slike forslag eventuelt er falt, går man over til å votere over handlingsforslag. Er det mer enn én kandidat til et verv, skal avstemningen skje skriftlig. Dersom det er stemmelikhet mellom to eller flere kandidater som får flest stemmer, foretas omvalg mellom disse. Dersom det fortsatt er stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. 3. PROTOKOLL 3.1 Protokollens innhold Protokollen skal inneholde den godkjente sakslisten og øvrige momenter: Navn på alle delegater (møteleder og referent anmerkes) og andre tilstedeværende. Antall stemmeberettigede. Innledere til de enkelte saker. Forslag og innstillinger. Endelig vedtak. Stemmetall. Eventuelle protokolltilførsler. 3.2 Protokolltilførsler Protokolltilførsler må meldes senest under den enkelte saks sluttbehandling og leveres skriftlig til referenten før årsmøtets avslutning. 4. SLUTTBESTEMMELSER Årsmøtets forretningsorden må vedtas av hvert nytt årsmøte. Inntil slikt vedtak er fattet, gjelder forretningsorden fra forrige årsmøte. Forretningsorden må ikke stride mot HEFs vedtekter. Logg: siste endring etter årsmøtet Sist vedtatt på fylkesårsmøtet 2014.

10 ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING 2014 (12 sider) Fra regionalt seminar oktober 2014 i Drammen Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: «Fylkesårsmøtet 2015 tar årsmeldingen for 2014 til etterretning.»

11 1. Human-Etisk Forbund i Buskerud Human-Etisk Forbund (HEF) er en frivillig medlemsorganisasjon for mennesker som bygger sitt livssyn og sin etikk på medmenneskelighet ubundet av religion. Ifølge vedtektene som ble revidert på landsmøtet i mai 2013, skal forbundet jobbe for å fremme og videreutvikle humanismen gjennom: Å arbeide for en livssynsnøytral stat og et pluralistisk samfunn. Å arbeide for livssynsfrihet og respekt for menneskerettighetene Å øke kunnskapen om livssynet og forbundets virksomhet. Å gi medlemmene en sosial og organisatorisk ramme for livssynsidentitet og fellesskap. Å gi tilbud om humanistiske seremonier. HEF Buskerud fylkeslag består av syv aktive lokallag som styres politisk og økonomisk av lokale organer. 2. Organisasjon I henhold til fylkesårsmøtets forretningsorden består fylkesstyret av arbeidsutvalg (AU) og en lokallagsrepresentant fra hvert lokallag. Det er ikke utbetalt styrehonorar. 2.1 Tillitsvalgte Ordinært årsmøte ble avholdt 22. mars 2014 på Portåsen i Mjøndalen. Følgende ble valgt: Fylkesstyrets arbeidsutvalg: Fylkesleder Solveig Fløtten Modum og omegn valgt for 2 år i 2013 Nestleder Tone Sandvik Ringerike og Hole valgt for 2 år i 2014 Økonomileder Jørgen Fredriksen Hurum og Røyken valgt for 2 år i 2014 Styremedlem Oda Rygh Drammen og Lier valgt for 2 år i 2014 Styremedlem Torkild Balog Drammen og Lier valgt for 2 år i 2013 Revisorer Lillian Rodahl Eiker gjenvalgt 2014 Arne Arnesen Hurum og Røyken gjenvalgt 2014 Lokallagsrepresentanter i fylkesstyret etter årsmøtene 2014 har vært: Drammen og Lier Kjetil Balog Eiker Therese L. Gedde Hurum og Røyken Arne Arnesen/Jørgen Fredriksen Modum og omegn Pål Lynne Hansen/Bjørn Tollef Swang Kongsberg og Numedal Roy Sjødal Ringerike og Hole Richard Schanke Klouman Hallingdal Kenneth Aar Fylkesstyremøte mai 2014: F.v: Bjørg Haaland, Arne Arnesen, Pål L. Hansen, Tone Sandvik, Richard S. Klouman, Solveig Fløtten, Roy Sjødal, Therese L. Gedde, Torkild Balog, Jørgen Fredriksen, Oda Rygh og Ellen Olstad

12 2.2 Driften av fylkeskontoret Fylkeslaget har lokaler på Bragernes Torg 1A i Drammen. Fylkeslagets administrasjon besto av to fast ansatte. Organisasjonssekretær Bjørg Haaland er sentralt ansatt i full stilling. Arbeidssted er fylkeskontoret i Buskerud som har hatt åpent for publikum mandag til torsdag fra Bjørg Haaland administrerer og koordinerer fylkeslagets virksomhet. Organisasjonssekretær Anne Meklenborg arbeider i 1/3 stilling for Buskerud. Hun er sentralt ansatt i full stilling for Buskerud, Vestfold og Telemark. Arbeidsområdet har hovedsakelig vært administrasjon av Humanistisk konfirmasjon og vigsel. Arbeidssted er fylkeskontoret i Vestfold. Kontortid for publikum har vært mandag til torsdag fra 1000 til Økonomi 3.1 Generelt Fylkeslagets inntekter kommer hovedsakelig som overføringer fra HEF sentralt som mottar alle lovfestede tilskudd fra stat og kommuner, samt medlemmers kontingenter. HEF sentralt dekker lønn, kontorutstyr, dekker kopimaskinutgifter samt gir støtte til regionalt seminar og enkelte opplæringstiltak. 3.2 Regnskap 2014 HEF Buskerud fylkeslags resultatregnskap for perioden viser et overskudd på Kr Fylkeslaget startet 2014 med en egenkapital på kr og denne er ved årets slutt kr Lokallagenes egenkapital Drammen og Lier Eiker Hallingdal Hurum og Røyken Kongsberg og Numedal Modum og omegn Ringerike og Hole Sum lokallagene Tilskudd fra fylkeslaget: Sorg og Omsorg Drammen og omegn mottok kr i tilskudd etter søknad. Fylkeslagene i Vestfold, Telemark, Buskerud (VeTeBu) ga kr , hvorav Buskerud betalte kr , til et prosjekt i Humanistisk Aksjonen for Menneskerettigheter i Utviklingsland (HAMU). En filosofigruppe for innsatte i Ringerike fengsel søkte om støtte til drift på Kr Gruppen ledes av humanetiker og filosof Are Seljevold. Midlene er utbetalt. Ringerike og Hole bidro med kr Fylkeslaget er medlem i International Humanist and Ethical Union (IHEU) og betalte kr 1003 i medlemsavgift. Humanistisk ungdom fikk kr for å arrangere et ungdomsseminar. Modum og omegn lokallag fikk kr i bidrag til konsert på Blaafarveværket. Kongsberg og Numedal lokallag mottok kr i bidrag.

13 Tilskudd til fylkeslaget Folkeuniversitet ga tilskudd på kr til fylkeslagets egen kursvirksomhet; regionalt seminar, kurslederopplæring og talersamling. Drammen og Lier lokallag betalte kr til fylkeslaget i husleietilskudd for bruk av lokalene. VeTeBu fikk kr i bidrag til regionalt seminar fra hovedstyret Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi en andel på 5 % av innsatsbeløpet direkte til en frivillig organisasjon. Registrering i Frivillighetsregisteret er en forutsetning for å kunne delta i Grasrotandelen. Mer informasjon om Grasrotandelen finnes på I 2014 mottok lokallagene kr i grasrotmidler Virksomheten Fylkeslagets virksomhet prioriteres i arbeidsprogrammet og har i alt vesentlig vært å: informere om og profilere våre tjenester inkludert seremoniene arbeide for HEFs interesser og profilere HEF som organisasjon koordinere og gi støtte til lokallagenes virksomhet arrangere kurs og opplæring av tillitsvalgte og aktive samarbeide med fylkeslagene i Vestfold og Telemark og representere HEF Buskerud i sentrale organer. Drammen den 3. mars 2015 Solveig Fløtten Tone Sandvik Jørgen Fredriksen leder nestleder økonomileder Torkild Balog Oda Rygh Bjørg Haaland styremedlem styremedlem organisasjonssekretær

14 UTDYPING AV ÅRSBERETNINGEN Denne delen av årsberetningen gir status på resultater oppnådd av fylkeslaget i henhold til prioriteringer gitt i arbeidsprogrammet gjennom vedtak i årsmøte (mål) og fylkesstyret (tiltak). 4. Seremonier 4.1. Generelt Seremoniutvikling i Buskerud Humanistisk navnefest, konfirmasjon og vigsel holder seg på et stabilt nivå Humanistisk navnefest Det har vært en nedgang i antall navnebarn de siste årene, men en positiv økning i Deltakeravgiften var kr 900 for medlemmer og kr 2000 for andre LOKALLAG: DRAMMEN OG LIER EIKER HALLINGDAL HURUM OG RØYKEN KONGSBERG OG NUMEDAL MODUM OG OMEGN * * RINGERIKE OG HOLE SUM *Modum og omegn hadde navnefest sammen med Eiker inntil Humanistisk konfirmasjon Deltakeravgiften for Humanistisk konfirmasjon var kr 1900 for barn av medlemmer og kr 2700 for ikke-medlemmer. Avgiften inkluderte deltakelse på rollespillet. Det ble arrangert Humanistisk konfirmasjon i alle lokallag. Seremoniene ble gjennomført på følgende seremonisteder: Lokallag Seremonisted Drammen og Lier Union scene Drammen Eiker Nedre Eiker samfunnshus Mjøndalen Hallingdal Ål kulturhus Hurum og Røyken Røyken videregående skole, Aulaen Kongsberg og Numedal Kongsberg kino Modum og omegn Modum kulturhus Ringerike og Hole Byscenen, Hønefoss

15 I 2014 var det 16,8 % av ungdomskullet i Buskerud som valgte Humanistisk konfirmasjon. Trendtall konfirmasjon Buskerud Drammen og Lier Eiker Hallingdal Hurum og Røyken Kongsberg og Numedal Modum og omegn Ringerike og Hole Fylkeskurs Humanistisk vigsel Trendtall humanistisk vigsel Noen av talerne våre i Buskerud Bak fra venstre: Knut Vogt Engeland (vigsler og gravferdstaler), Grethe Eggum (gravferdstaler) Foran fra venstre: Anne Svånaug Blengsdalen (vigsler), Grethe Larsgaard Rudningen (gravferdstaler), Jan-Erik Ness (gravferdstaler) og Ralph Castellan (vigsler) Kongsberg. 4.5 Humanistisk gravferd Trendtall humanistisk gravferd

16 5. Organisasjonen og virksomheten 5.1. Styremøter Det har i perioden vært avholdt åtte arbeidsutvalgsmøter og fire fylkesstyremøter hvorav et fellesmøte november i VeTeBu (Vestfold, Telemark, Buskerud) på Lampeland hotell i Flesberg 5.2 Andre tillitsvalgte Årsmøtet i fylkeslaget valgte dessuten: Valgkomité Kenneth Aar Hallingdal valgt for 2 år i 2013 Randi Benjaminsen Eiker valgt for 2 år i 2013 Johannes Devold Drammen og Lier valgt for 2 år i 2014 Revisorer Arne Arnesen Hurum og Røyken valgt for 1 år i 2014 Lillian Rodahl Eiker valgt for 1 år i 2014 Fylkesstyret oppnevnte to medlemmer til komiteen for regionalt seminar: Anja Jergel Vestvold Kongsberg og Numedal Kirsti Hedalen Drammen og Lier Fylkesstyret valgte to medlemmer som konfirmasjonsinstruktører i fylkeslaget: Tonje Hulbak Røland Drammen og Lier Siri Berglia Hovind Eiker 5.3 Seremoniutvalg Fylkesnavnefestutvalget Tone Sandvik (bildet) Ringerike og Hole, overtok som leder våren Sekretær er organisasjonssekretær Bjørg Haaland. De øvrige medlemmene i utvalget er navnefestarrangørene i lokallagene: Mari Abelseth/Johannes Devold Merethe Dahl Kenneth Aar Siri R. Hagen Brit Volden Solveig Fløtten Drammen og Lier Eiker Hallingdal Hurum og Røyken Kongsberg og Numedal Modum og omegn Utvalget hadde ett møte 8. november på Union scene i Drammen. Navnefestseremonien ble først observert, deretter var det møte med erfaringsutveksling og lunsj. Hovedstyreleder Tom Hedalen holdt hovedtalen på seremonien og deltok på deler av møtet etterpå. 22 barn deltok denne dagen med sine foreldre og gjester fordelt på to seremonier med rundt gjester pr. gang.

17 Fylkeskonfirmasjonsutvalget Solveig Fløtten (bildet) ble leder av utvalget fra våren Organisasjonssekretær Anne Meklenborg er sekretær. De øvrige medlemmene er de konfirmasjonsansvarlige i lokallagene: Solveig Leyobo Drammen og Lier Siri Berglia Hovind Eiker Kenneth Aar Hallingdal Linda Holt Hurum og Røyken Siri Berglia Hovind Kongsberg og Numedal Elisabeth Lea Modum og Omegn Richard S. Klouman Ringerike og Hole Utvalget hadde ett kveldsmøte på fylkeskontoret. Fylkesvigselsutvalget Leder av utvalget fra mars 2013 var Oda Rygh (bildet) Drammen og Lier. Utvalget har bestått av alle Buskeruds sertifiserte og aktive vigslere og organisasjonssekretær Anne Meklenborg : Knut Vogt Engeland Drammen og Lier Kari Beate Lilleaas Hallingdal (sluttet høsten 2014) Frøydis Springgard Hallingdal Hanne Morberg Hurum og Røyken Randi Strøm Nilsen Hurum og Røyken Carl Ivar Balstad Ringerike og Hole Anne Svånaug Blengsdalen Kongsberg og Numedal Anne Marte Lundestad Kongsberg og Numedal Utvalget hadde ett kveldsmøte på fylkeskontoret for vigslere og gravferdstalere. Alle talerne var invitert til talersamling i regi av VeTeBu fylkeslag i Notodden. Seks deltok fra Buskerud Fylkesgravferdsutvalget Leder av utvalget fra mars 2013 var Oda Rygh Drammen og Lier. Utvalget besto av organisasjonssekretær Bjørg Haaland, Oda Rygh og talerne. Fylkeslagets gravferdstalere i 2014 var: Knut Vogt Engeland Drammen og Lier Grete L. Rudningen Hallingdal Ulf Thorsdalen Kongsberg og Numedal Hanne Morberg Hurum og Røyken Jan-Erik Ness Hurum og Røyken Grethe Eggum Ringerike og Hole Utvalget hadde ett kveldsmøte på fylkeskontoret for vigslere og gravferdstalere. Alle talerne var invitert til talersamling i regi av VeTeBu fylkeslag i Notodden. Seks deltok fra Buskerud

18 5.4. Fylkesblad Det ble utgitt ett nummer i Reidar Thorsen ble innleid for å lage felles fylkesblad for Vestfold, Telemark og Buskerud. Bladet ble sendt som e-postvedlegg til medlemmer med e-postadresse. Andre fikk papirutgave i posten Kurs Fylkeskontoret /fylkeslaget/vetebu har arrangert følgende kurs: Regionalt dagskurs om seremonier i Tønsberg 15. mars hvorav seks deltakere fra Buskerud. Regional konfirmasjonslederopplæring januar i Åsgårdstrand med 81 deltakere hvorav 19 fra Buskerud. Kurset besto av parallelle temakurs med ulike foredragsholdere. Regionalt seminar oktober First Ambassadeur Hotel i Drammen med 86 deltakere hvorav 35 fra Buskerud. Temaet var: «Humanist i en verden av religioner!» Regional talersamling i Notodden med seks deltakere fra Buskerud. Konfirmasjonslederopplæring,1.-2. november på Klækken hotell. Kurset samlet 15 deltakere inkl. instruktørene Tonje Hulbak Røland, Siri Berglia Hovind og organisasjonssekretær Anne Meklenborg Deltakelse i HEFs organisasjon sentralt Solveig Fløtten deltok på to landsstyremøter og på fylkesledersamlingen. Pål Lynne Hansen og Torkild Balog deltok på instruktørkurs i HEF-skolen. Kenneth Aar var varamedlem til hovedstyret. Hanne Morberg - Hurum og Røyken og Knut Vogt Engeland - Drammen og Lier er to av HEFs vigsels- og gravferdssertifisører. De deltar i det sentrale godkjennings- og utviklingsarbeidet. Solveig Fløtten, Therese Gedde, Pål Lynne Hansen, Siri B. Hovind, Raymond Jakobsen, Gunnar Olafsen og Kjell A. Wiker deltok på landskonferansen Tonje Hulbak Røland Drammen og Lier og Siri Berglia Hovind Eiker, deltok på sentralt kurs for konfirmasjonsinstruktører i september Bjørg Haaland deltok på møte på hovedkontoret om kommunikasjon og seremoniarbeid. 6. Informasjonsarbeid 6.1 Interessearbeid Kartlegging av administrativ og økonomisk behandling av tros- og livssynssamfunn i Buskerud Fylkeslaget ønsket å undersøke tildelingen fra kommunene i Buskerud og dannet en gruppe bestående av: Nils Nordenstrøm, gruppeleder Hanne Morberg Knut Vogt Engeland Bjørg Haaland, sekretær Gruppa laget en prosjektbeskrivelse og hadde møte med hovedkontoret. Hovedstyret bevilget kr og lokallagene Drammen og Lier og Ringerike og Hole ga kr hver. Resten av utgiftene dekkes av fylkeslaget.

19 Stat og kommuner bidrar med betydelige beløp til Den norske kirke og andre tros-og livssynssamfunn. Arbeidsgruppa vil legge fram en rapport om den administrative og økonomiske behandlingen av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn i Buskerud når arbeidet er sluttført i slutten av Det søkes dialog med alle kommunene i Buskerud, og alle disse vil også få tilgang til rapporten. Medlemstreff på fylkeskontoret 4. desember hvor alle var invitert til å komme og si sin mening om arbeidsprogrammet og hva HEF skal prioritere neste periode. 14 var til stede. Resultatet av diskusjonene ble sendt HEF sentralt. Fylkeslagene i Vestfold, Telemark, Buskerud (VeTeBu) ga kr til et prosjekt gjennom Humanistisk Aksjonen for Menneskerettigheter i Utviklingsland (HAMU). Dette er et femårig samarbeidsprosjekt hvor midlene går til å motvirke fordommer og diskriminering gjennom holdningsskapende arbeid rundt seksualitet, homofili og tenåringsgraviditet i Uganda. HAMU blir lagt ned og HEF vil delta internasjonalt gjennom Norsk Folkhjelps bistandsarbeid. Fylkeslaget er medlem i International Humanist and Ethical Union (IHEU) for å støtte organisasjonen økonomisk. Det har vært arrangert medlemstreff, filosofikafeer, vintersolvervmarkeringer, spillkveld og stands i flere lokallag gjennom året Samfunnstjenester Humanistisk navnefest og konfirmasjon arrangeres av lokallagene. Fylkeslaget har bidratt med koordinering, markedsføring, opplæring til og kvalitetssikring av kursene og seremoniene. Fylkeslaget har hatt ansvaret for å skaffe talere til Humanistisk vigsel og gravferd og støtte opp om talernes virksomhet. Fylkeslaget har støttet filosofigruppe for innsatte i Ringerike fengsel økonomisk. Sorggrupper. Gro Rimeslåtten Drammen og Lier lokallag har representert HEF i styret til Sorg og omsorg Drammen og omegn. Styret administrerer et sorggruppetilbud og arrangerer åpne temamøter. Fylkeslaget støtter økonomisk. 6.3 Opplysningsvirksomhet Fylkeslaget har hatt flere saker som har fanget medias oppmerksomhet, som for eksempel KRLE-faget, juletradisjoner, seremonier, livssynsåpne gravferder og konfirmasjon. 7 Profilering Flere lokallag profilerte seg positivt under Humanistisk uke i september med tenkebenker, konsert og åpne møter. Fylkeslaget har hatt fellesannonser for seremonier og humanistisk uke i fylkets papir- og nettaviser. Fylkeslaget profileres godt via skjerm i vinduene til fylkeskontoret hvor det ruller og går informasjon om HEF kontinuerlig. For øvrig er vinduet også godt profilert. Helårsannonsering i Drammens Tidende på papir hver fredag og på dt.no Fylkeslagets nettside; oppdateres fra fylkeskontoret. Fylkeslaget har egen facebookside. Det er link fra nettsiden human.no/buskerud direkte til facebook.

20 8 Organisasjonsarbeid Drammen og Lier lokallag og Eiker lokallag samarbeidet for første gang om å bemanne stand i tre dager i august. Fylkesleder Solveig Fløtten på stand under Drammen elvefestival sammen med styremedlem i Eiker lokallag, Aslam Konar Organisasjonsutvikling Vestfold, Telemark og Buskerud (VeTeBu) har videreført samarbeidet. VeTeBu gir ut felles medlemsblad. Fylkeslagene har faste tidspunkter for felles fylkesstyremøter og landsmøtedelegatsamlinger. Regionalt seminar og felles konfirmasjonsopplæring fortsetter som fast tilbud til medlemmene. Fylkeslaget har oppfordret medlemmene til å oppgi sin e-postadresse og ca. 2/3 av medlemmene i Buskerud er nå registrert. SMS som infoverktøy til medlemmer ble brukt. Det ble arrangert to møter i VeTeBu med fylkesledere og ansatte. Et eget informasjonshefte for tillitsvalgte i Buskerud er laget og distribuert. Antallet som hadde lagt til fylkeslagets facebookside som sin favoritt økte fra 44 fra starten i mai 2010 til 272 ved årets slutt. Tillitsvalgte og de som ønsker det får tilsendt «månedslutt» - en epostinformasjon fra fylkeskontoret 8.2. Samarbeid med lokallagene Det har vært samarbeid med lokallagene i videreutvikling av Humanistisk navnefest og konfirmasjon, e-post/sms-utsendinger til medlemmene og tilrettelegging av arrangementer og stands på flere steder i fylket. Fylkesstyret har hatt seks av syv lokallag representert i 2014, noe som har gitt positiv erfaringsutveksling og mulighet til å legge felles planer. Hallingdal lokallag har ikke deltatt i fylkesstyremøtene. Arbeidsutvalget besøkte lokallagene og representerte fylkesstyret på de fleste av lokallagenes årsmøter. Bjørg Haaland deltok på årsmøtet i Hallingdal og Kongsberg. Fylkeslaget samarbeider også med lokallagenes kontaktpersoner via utvalgsmøter og samlinger for de ulike seremoniene gjennom året.

21 8.3. Medlemsutvikling Medlemstallet i Buskerud var 4141 og hadde økt til 4232 pr personer meldte seg inn i HEF. Prosentvis medlemsøkning var på 2,2 %. Medlemsutvikling i Buskerud - trendtall Lag Drammen og Lier Eiker Hallingdal Hurum og Røyken Kongsberg og Numedal Modum og Omegn Ringerike og Hole Buskerud Totalt Medlemstilbud I tillegg til sentrale og lokale tilbud har fylkeslagets tilbud til medlemmene vært: Møtedeltakelse med å diskutere forbundets arbeidsoppgaver den neste perioden Aktiviteter å delta på under Humanistisk uke Reduserte priser på seremoniene Nettside: Regionalt medlemsblad Regionalt seminar for alle medlemmer. E-postinformasjon Facebookside 9 Sluttkommentarer Fylkesstyret vurderer aktiviteten i fylkeslaget som god og takker alle frivillige for innsatsen. I 2015 vil fylkeslaget ha spesielt fokus på å: støtte lokallagene i deres arbeid for å rekruttere og beholde tillitsvalgte støtte lokallagene i deres arbeid med å arrangere seremonier

22 ÅRSMØTESAK 3 REGNSKAP 2014 Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: «Regnskapet for 2014 godkjennes»

23 ÅRSMØTESAK 3 REGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 Human-Etisk Forbund Buskerud fylkeslag Regnskap Regnskap i år i fjor Note ANSKAFFELSE AV MIDLER Tilskudd Momskompensasjon Tilskudd fra folkeuniversitetet Bidrag fra HEF sentralt (1) Tilskudd fra lokallag Sum tilskudd Inntekter fra aktiviteter Deltakergebyrer regionalt seminar Deltakergebyr fylkeskurs konfirmasjon Kostnadsdekning konfirmasjon (fra lokallag) Andre inntekter (2) Sum inntekter fra aktiviteter Finansinntekter (renter) SUM ANSKAFFELSE AV MIDLER FORBRUK AV MIDLER Tilskudd til andre Bidrag til lokallag (3) Bidrag til HU Bidrag til internasjonalt arbeide Bidrag filosofikafe Ringerike fengsel Bidrag til Sorg og Omsorg Bidrag til andre Sum tilskudd til formålet Kostnader til formålet Humanistisk konfirmasjon Humanistisk navnefest Andre seremonier Seminarer og møter Informasjonsvirksomhet Organisasjonsarbeid Sum kostnader til formålet Administrasjonskostnader SUM FORBRUK AV MIDLER ÅRSRESULTAT

24 ÅRSMØTESAK 3 REGNSKAP 2014

25 ÅRSMØTESAK 3 REGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 NOTER Human-Etisk Forbund Buskerud fylkeslag NOTER TIL REGNSKAPET Note 1 tilskudd fra HEF sentralt Generelt bidrag Refusjons kontorhold Bidrag til kurslederopplæring Bidrag til fylkeskurs Bidrag til regionalt seminar Bidrag tilsorg og Omsorg Bidrag til filosofikafe I alt Note 2 Andre driftsinntekter Husleie fra Drammen og Lier Lokallag Overskudd regionalt seminar tidl. år Salg utstyr og tilskudd brosjyre Andre inntekter I alt Note 3 Bidrag til lokallag Kongsberg og Numedal Modum og omegn I alt Note 4 Andre fordringer Navn HEF sentralt (momskompensasjon) HEF sentralt (bidrag kontorhold) HEF sentralt (Fu-midler til fylkeskurs) Til gode fra lokallag Andre fordringer I alt Note 5 Annen kortsiktig gjeld Mottatt forskudd til kartlegging kommunale tilskuddsrutiner Avsatt til påløpte kostnader Annen kortsiktig gjeld I alt

26

27 ÅRSMØTESAK 4 ORIENTERING BUDSJETT 2015 Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet «Budsjettet for 2015 tas til orientering»

28 ÅRSMØTESAK 5 INNKOMNE SAKER: FORSLAG FRA FYLKESSTYRET - HANDLINGSPLAN FOR 2015 Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: «Handlingsplanen for 2015 vedtas»

29

30

31

32

33

34 ÅRSMØTESAK 6 VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av arbeidsutvalg - Fylkesleder og styremedlem Valgkomiteens innstilling: Verv Navn Lokallag Valg Leder Solveig Fløtten Modum Velges for 2 år Nestleder Tone Sandvik Ringerike og Hole Ikke på valg i 2015 Økonomiansvarlig Jørgen Fredriksen Hurum og Røyken Ikke på valg i 2015 Medlem Oda Rygh Drammen og Lier Ikke på valg i 2015 Medlem Egil Hove Olsvik Drammen og Lier Velges for 2 år c) Valg at to revisorer Valgkomiteen foreslår disse revisorene: Lillian Rodahl Eiker Velges for 1 år Arne Arnesen Hurum og Røyken Velges for 2 år d) Valg av tre delegater til landsmøtet Kjetil Balog Drammen og Lier Therese Gedde Richard S. Klouman Eiker Ringerike og Hole Fylkesleder er automatisk landsmøtedelegat ifølge forretningsorden. Varadelegater til landsmøtet b) Valg av valgkomité - Fylkesstyrets forslag Aina Bekke Eiker Velges for 2 år Valgkomiteen har bestått av Randi Benjaminsen (valgt for to år i 2013) og Johannes Devold (valgt for to år i 2014).

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning.

ÅRSBERETNING 2013. Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning. ÅRSBERETNING 2013 Fylkesårsmøtets vedtak 22. mars 2014: Fylkesårsmøtet 2014 tar styrets årsberetning for 2013 til etterretning. Fylkesstyrene i VeTeBu på regionalt møte i november 2013 i Telemark. 1 1.

Detaljer

ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG

ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG ÅRSMØTESAK 2 ÅRSBERETNING FOR 2011 ÅRSBERETNING BUSKERUD FYLKESLAG Fylkesstyrets innstilling til årsmøtet 10. mars 2012: Fylkesårsmøtet 2012 tar styrets årsberetning for 2011 til etterretning. Blomster

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2010

ÅRSBERETNING FOR 2010 ÅRSBERETNING FOR 2010 Vedtak på årsmøtet 12. mars 2011: Fylkesårsmøtet 2011 tar styrets årsberetning for 2010 til etterretning. God profilering på fylkeskontorets vinduer på Bragernes torg 1A En stor skjerm

Detaljer

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker.

Det er avholdt 8 styremøter inkludert en delegatsamling i forkant av fylkeslagets årsmøte. Nord-Jarlsberg lokallags styre har behandla 38saker. ÅRSBERETNING 2012 Nord-Jarlsberg lokallag har pr. 31. Desember 2012 462 medlemmer. På samme dato 2011 var det 455. Lokallaget vårt har hatt en medlemsøkning på 1,5 %. I Vestfold er det 4369 medlemmer,

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag

VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund. FELLESVEDTEKTER for fylkeslag. FELLESVEDTEKTER for lokallag www.human.no VEDTEKTER for Human-Etisk Forbund FELLESVEDTEKTER for fylkeslag FELLESVEDTEKTER for lokallag Revidert mai 2008 V.nr. 0728 a innhold Vedtekter s. 4 Fellesvedtekter for fylkeslag s. 7 Fellesvedtekter

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.

Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11. ÅRSMØTESAK 5A HANDLINGSPLAN 2012 Basert på landsmøtevedtatt arbeidsprogram (AP) for perioden 2009-13 Forslag til fylkesårsmøtet 2012, vedtatt på fylkesstyremøte 20.11.2011 AP KAPITTEL HEF vil i perioden:

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2012 Vadsø havn (foto: Anna Rostrup) INNHOLD: 1. ORGANISERING... 3 a. Tillitsvalgte etter årsmøtet 2012... 3 b. Lokallagene... 3 c. Arbeidsutvalget... 3 d. Godkjente gravferdstalere...

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2016 29.februar kl 18:00 G Max møtelokaler Høgvollvegen 8 (Breivika) Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 15.februar 2016. Sakene kan

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2013 OG OPPDATERT PÅ EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I 2014 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst

Detaljer

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016

PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE MAI 2016 PROTOKOLL FRA N.K.S.BUSKERUD, 71. FYLKESÅRSMØTE 28. - 29. MAI 2016 Møtet fant sted på Sundvolden hotell, Vikersund. Det deltok 72 sanitetskvinner fra foreninger på møtet. Totalt 73 personer var tilstede.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A:

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A: Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 20.3.2014 DEL A: 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL Kretsens

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september!

Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! Velkommen til Museumsmøtet 2016 i Molde innkalling til årsmøte i Norges museumsforbund 15. september! KVALITET er hovedtema for den faglige delen av møtet i Molde. I tillegg arrangerer Museumsforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan

Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Vedtekter for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk, og et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet. Actis

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017

Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 Human-Etisk Forbud Arbeidsprogram 2015-2017 A Livssynssamfunn Human-Etisk Forbund (HEF) skal være et livssynssamfunn som både ivaretar egne medlemmer gjennom ulike aktiviteter og tar ansvar i det mangfoldige

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015

Vedtekter. Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Vedtekter Human-Etisk Forbund revidert juni 2015 Fellesvedtekter for Human-Etisk Forbund Fellesvedtekter for fylkeslag Fellesvedtekter for lokallag Revidert juni 2015 INNHOLD VEDTEKTER FOR HUMAN-ETISK

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål

~ 1 ~ Vedtekter for. Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002. Formål ~ 1 ~ Vedtekter for Elverum Bowlingklubb Stiftet 22. Mai 2002 1 Formål Elverum Bowlingklubb er selveiende og frittstående med personlige medlemmer. Klubbens formål er gjennom samarbeid og godt kameratskap

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø

Finnmark fylkeslag. Årsberetning 2010. Anne Sofie Soini, Sør-Varanger. Anna Marie Antonsen, Vadsø Generelt Finnmark fylkeslag Årsberetning 2010 2010 har vært et bra år for fylkeslaget. Organisasjonssekretæren er ansatt i 100 % stilling. Det har vært stor oppgang i antall konfirmanter flere steder.

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo.

«ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. «ROBUSTE FOLLO» Modell for sammenslåing av lokallagene i Human-Etisk Forbund i Follo. Prosjektrapport 2016 1 1. Bakgrunn Fylkesstyret i Akershus ønsker å legge til rette for robuste lokallag som sikrer

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni

Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Forsvarets høgskoleforening FHS-Alumni Oslo mil/akershus, 0015 OSLO, faks: 2309 3319, epost: leder@fhs-alumni.no Til medlemmene i Forsvarets Høgskoleforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008 OG MEDLEMSMØTE

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014

Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 Finnmark fylkeslag Årsberetning 2014 (foto: Eva Igeland) INNHOLD: 1. Organisering... 3 2. Møteaktivitet... 4 3. Seremonier... 5 4. Kurs, arrangement og informasjonsarbeid i fylkeslagets regi... 7 5. Andre

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd

Vedtekter for Nei til EU. Kapittel I: Sentrale ledd Vedtekter for Nei til EU Kapittel I: Sentrale ledd Siste gang revidert på landsmøtet i 2008 2 1. Formål Nei til EU er en landsomfattende, tverrpolitisk og anti-rasistisk organisasjon. Nei til EU arbeider

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.

Vedtekter for nettverket Inn på tunet Hedmark 28.03.2012. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03. V E D T E K T E R FOR NETTVERKET INN PÅ TUNET HEDMARK 28.01.2009 Sist endret 08.03.2014 1 NAVN Organisasjonens navn er: Inn på tunet Hedmark 2 FORMÅL Inn på tunet Hedmark skal være et organisatorisk nettverk

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet

Sølnaslottet. Innkalling til årsmøte for 2015. Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Sølnaslottet Innkalling til årsmøte for 2015 Dato og tid... : Torsdag 3. mars kl. 20.00 Sted... : Restauranten i Sølnaslottet Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013

PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 PROTOKOLL FRA LANDSMØTET TIL KOST- OG ERNÆRINGSFORBUNDET på Quality Hotell Strand, Gjøvik 15. juni 2013 Velkommen/åpning Velkommen til Gjøvik fra ordfører Bjørn Idberg Kulturinnslag fra Gjøvik Kulturskole;

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer