Veileder for bruk av koder ved. fastsettelse av særavgifter. Mars Toll- og avgiftsdirektoratet Særavgiftsavdelingen Avgiftsteknisk driftsseksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for bruk av koder ved. fastsettelse av særavgifter. Mars 2014. Toll- og avgiftsdirektoratet Særavgiftsavdelingen Avgiftsteknisk driftsseksjon"

Transkript

1 Veileder for bruk av koder ved fastsettelse av særavgifter Mars 2014 Toll- og avgiftsdirektoratet Avgiftsteknisk driftsseksjon

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING AVGIFTSTYPEKODE AVGIFTSGRUPPEKODE TILLEGGSKODE Tilleggskoder som gjelder flere/alle avgiftene MER OM BRUKEN AV KODENE NÆRMERE OM DE ENKELTE AVGIFTENE Avgift på alkohol Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv Avgift på drikkevareemballasje Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv Avgift på sukker Avgift på tobakkvarer Avgift på elektrisk kraft CO2-avgift på mineralske produkter - mineralolje CO2-avgift på mineralske produkter - bensin CO2-avgift på mineralske produkter naturgass (CNG) CO2-avgift på mineralske produkter - LPG Grunnavgift på mineralolje Svovelavgift på mineralske produkter Veibruksavgift på autodiesel Veibruksavgift på bensin Avgift på smøreolje mv Avgift på HFK og PFK Avgift på båtmotorer Avgift på sluttbehandling av avfall - deponi Avgift på TRI og PER Avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra petroleumsvirksomheten Avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra øvrige næringer...31 Side 2 av 32

3 1 Innledning Denne kodeveilederen er utarbeidet for bruk av avgiftspliktige kunder, som er registrert hos Tollvesenet, ved innrapportering av særavgifter, og for saksbehandlere i Tollvesenet ved fastsettelse av særavgifter. Veilederen blir revidert og utgitt en gang per år (p.t. 1. mars). Uavhengig av denne veilederen er brukerne avhengig av å til enhver tid kjenne til gjeldene regelverk og tilhørende prosedyrer. Hjelpemiddel i denne sammenheng vil, i tillegg til årsrundskrivene vedrørende særavgifter, være abonnement via toll.no for mottak av informasjon om aktuelle særavgifter. Slik vårt avgiftsfastsettelsessystem (AFS) er bygd opp, er koder en forutsetning for å fastsette avgiftene. Kodene er nødvendige for selve fastsettelsen av avgiftene, og danner også grunnlag for å kunne ta ut rapporter om de dataene som er lagt inn i AFS. Det er derfor opprettet noen flere koder enn det som strengt tatt er nødvendig for selve fastsettelsen, og det er forsøkt etablert et visst system ved valg av kodene slik at de gir ekstra informasjon til bruk i rapporter. Direktoratet fastsetter kodene, og disse skal benyttes i henhold til gjeldende regelverk. Det er tre typer koder, avgiftstypekoder (to bokstaver), avgiftsgruppekoder (tre siffer) og tilleggskoder (to siffer). 2 kode Dette er koden for avgiftstypen, vanligvis hva som er avgiftsgrunnlaget. Koden består av to store bokstaver, f.eks. BE for bensinavgift, TO for tobakksavgift. Denne koden angir hvilken avgift det er snakk om. Slike koder endres ikke så lenge det er samme typen vare det kreves avgift av. Denne koden er den oppdelingen av avgiftene som følger med fra fastsettelsen i AFS til regnskapssystemet Agresso. n er i hovedsak knyttet til Stortingets avgiftsvedtak. 3 kode Koden for avgiftsgruppe er tre sifre som følger etter typekoden. Oppdelingen i ulike avgiftsgrupper innenfor den enkelte avgiftstypen er først og fremst begrunnet med at det i mange tilfeller er nødvendig med en oppdeling av vareomfanget med ulike satser innenfor samme avgift. Denne oppdelingen følger ikke med til Agresso. Det må alltid oppgis en kode for avgiftstype og en kode for avgiftsgruppe. Noen avgifter har bare en sats, og det er ikke behov for en nærmere oppdeling. Men det må likevel være en gruppekode med tre siffer i tillegg til koden for avgiftstype. For noen avgifter er det foretatt oppdelinger innenfor en og samme sats for å kunne ta ut mer spesifiserte rapporter enn det som ellers ville være mulig. Et eksempel på oppdeling av statistiske hensyn er gruppekodene for avgiften på alkohol, der f.eks. drikkevarer som er brennevinsbaserte og Side 3 av 32

4 som bare har en sats, likevel er delt opp i flere grupper slik at vi kan skille mellom f.eks. brennevinsbasert rusbrus og sterkt brennevin. 4 Tilleggskode Det er også fastsatt tilleggskoder. Dette er tosifrede koder som brukes når den avgiftspliktige skal deklarere for eksempel uttak til ulike former for avgiftsfri bruk. Dette gjelder avgiftsfritak gitt i avgiftsvedtaket eller evt. i forskriften. Tilleggskoder brukes hovedsakelig ved ordinære innberetninger av avgifter. Disse kodene skal benyttes for å gi et riktig bilde av de avgiftspliktiges særavgiftsregnskap og en riktig statistikk. De fleste tilleggskoder har faktor 0, mens enkelte har faktor -1 (fradrag av tidligere innbetalt avgift) og faktor (+) 1. Utenom dette har vi tilleggskode 99 for manko. Dette er en kode for at det skal være mulig å føre manko i avgiftsoppgaven. Denne koden har derfor faktor 1 slik at det påløper full avgift. Tilleggskodene kan være knyttet til en eller flere avgiftsgrupper under samme avgiftstype. 4.1 Tilleggskoder som gjelder flere/alle avgiftene Det finnes tilleggskoder som er gjennomgående og gjelder samme fritak i alle eller flere av avgiftene, og fritak som ikke gjelder alle, men to eller flere avgifter. Disse tilleggskodene er: 11 levert til ambassader, utenlandske diplomater og konsulære tjenestemenn som nyter 0 personlig tollfrihet 12 levert til NATO og/eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 0 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 22 levert til bruk om bord i fartøyer eller luftfartøyer i utenriks fart (også som proviant 0 m.v. eller for salg) 23 levert til bruk om bord i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann 0 26 levert til bruk i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster 0 i havområder utenfor norsk territorialgrense 27 levert til fly (noe ulik ordlyd fra avgift til avgift) 0 30 overført til andre registrerte avgiftspliktige (for samme avgift) 0 31 andel biodiesel i oljen/bioetanol i bensinen/biogass i naturgassen/biogass i LPG (må 0 oppgis i antall liter/kg biodrivstoff) 40 tilintetgjort jf. særavgiftsforskriften Side 4 av 32

5 58 levert til skinnegående transport (og trolleybuss) 0 60 levert som råstoff til ervervsmessig framstilling av varer/i industriell virksomhet (kan 0 ha litt ulik ordlyd fra avgift til avgift, teksten er tilpasset den aktuelle avgiften) 5 Mer om bruken av kodene Fritak som gjennomføres både som direkte fritak og som refusjon Fritak som i forskrift eller annet regelverk er vedtatt bare å skulle gjennomføres som refusjoner, har egne gruppekoder. Disse gruppekodene skal kun benyttes av Tollvesenet ved saksbehandling av søknad om refusjon. ELSÆR kan ikke benyttes ved søknad om refusjon, da disse (m/tilhørende dokumentasjon) skal sendes tollregionen per post. Ved direkte fritak på ordinære innberetninger bruker de registrerte avgiftspliktige tilhørende tilleggskoder. Når slike fritak løses gjennom søknad om refusjon, må tollregionen bruke tilleggskodene når refusjonen legges inn i AFS. Spesielt om svovelavgift på mineralolje Svovelavgiften på mineralolje er innrettet slik at den har svært mange avgiftssatser. Det er også muligheter for refusjon av avgiften dersom utslippene renses. Refusjonssatsen avhenger av rensegraden, og det kan derfor også bli mange ulike refusjonssatser. Når tollregionen registrerer refusjonen i AFS, er det viktig at de benytter den korrekte tilleggskoden. Side 5 av 32

6 6 Nærmere om de enkelte avgiftene 6.1 Avgift på alkohol Enhet 2 OL 101 Alkohol øl t.o.m. 0,7 volum % Liter øl over 0,7 t.o.m. 2,7 volum % Liter øl over 2,7 t.o.m. 3,7 volum % Liter øl over 3,7 t.o.m. 4,7 volum % Liter øl volum % Liter Volum % 730 øl over 4,7 og under 15 volum % Liter Volum % BV 511 vin t.o.m. 0,7 volum % Liter vin over 0,7 t.o.m. 2,7 volum % Liter vin over 2,7 t.o.m. 3,7 volum % Liter vin over 3,7 t.o.m. 4,7 volum % Liter vin over 4,7 t.o.m. 10 volum % Liter Volum % 516 vin over 10 t.o.m. 15 volum % Liter Volum % 517 vin over 15 t.o.m. 22 volum % Liter Volum % 610 brennevin over 0,7 t.o.m. 4,7 volum % Liter Volum % 620 brennevin over 4,7 t.o.m. 10 volum % Liter Volum % 630 brennevin over 10 t.o.m. 15 volum % Liter Volum % 640 brennevin over 15 t.o.m. 22 volum % Liter Volum % 650 brennevin over 22 volum % Liter Volum % 945 denaturert teknisk etanol Liter denaturert teknisk etanol til drivstoff Liter udenaturert teknisk etanol til høyskoler Liter - og universiteter 952 udenaturert teknisk etanol til Liter - laboratorier, sykehus og blodbanker 953 udenaturert teknisk etanol til bruk som råstoff eller hjelpemiddel ved vareprod. Liter - Tilleggskoder for OL og BV 11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig 0 tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 0 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 Side 6 av 32

7 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 22 levert som proviant m.v. til bruk eller salg om bord i fartøyer eller luftfartøyer i 0 utenriks fart 30 overført til andre registrerte avgiftspliktige for de aktuelle drikkevarene og 0 emballasjetypene 40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften råstoff eller hjelpemidler ved vareproduksjon 0 75 teknisk etanol (etylalkohol med avgift) 1 Stortingets avgiftsvedtak gjelder all alkoholholdig drikk uansett type. Det er likevel opprettholdt et skille med hjelp av forskjellige typekoder mellom øl og brennevin og vin m.v. Dette er gjort for å kunne ta ut opplysninger om salget av de ulike produktene hver for seg. For denne avgiften skjer det også en regnskapsmessig oppdeling i Agresso mellom avgift på øl og avgift på brennevin og vin m.v. Det skilles også mellom alkoholholdig drikk og alkohol til teknisk bruk (teknisk etanol), selv om Stortingets avgiftsvedtak omfatter all alkohol. Det er likevel fastsatt egne forskriftsbestemmelser for teknisk etanol og utarbeidet eget årsrundskriv. Men kodene for alkoholholdig drikk og teknisk alkohol med avgift er hovedsakelig de samme, og produktene kan også være de samme. Det er i disse tilfellene bruken som avgjør om det er teknisk etanol eller alkoholholdig drikk. Særskilte koder for teknisk etanol Det kan leveres teknisk etanol både med og uten avgift. Men det er et krav at også de avgiftsfrie leveringene innrapporteres på avgiftsoppgaven. Det er derfor opprettet egne gruppekoder for slike leveringer. Avgiftssatsen er da 0. Når teknisk etanol leveres uten avgift, brukes følgende gruppekoder: Gruppekode 945 Denaturert teknisk etanol Denne koden brukes for leveranser av denaturert etanol, unntatt etanol til drivstoff, jf. kode 946. Slik etanol er avgiftsfri. Det er ikke krav om at brukerne må være registrert. Gruppekode 946 Denaturert teknisk etanol Denne koden brukes for leveranser av denaturert etanol til drivstoff. Slik etanol er avgiftsfri. Det er ikke krav om at brukerne må være registrert. Gruppekode 951 Udenaturert teknisk etanol levert til vitenskapelige og statlige høyskoler og universiteter til slik bruk som tollregionen har godkjent Side 7 av 32

8 Denne koden brukes ved leveranser av udenaturert teknisk etanol uten avgift til brukere som er registrert i tollregionen som avgiftsfri bruker av teknisk etanol. Det skal ikke brukes tilleggskode 75 sammen med denne gruppekoden. Gruppekode 952 Udenaturert teknisk etanol levert til laboratorier, sykehus og blodbanker Denne koden brukes ved leveranser av udenaturert teknisk etanol uten avgift til brukere som er registrert i tollregionen som avgiftsfri bruker av teknisk etanol. Det skal ikke brukes tilleggskode 75 sammen med denne gruppekoden. Gruppekode 953 Levert til brukere som benytter etanol som råstoff eller hjelpemiddel ved vareproduksjon Denne koden brukes ved leveranser av udenaturert teknisk etanol uten avgift til brukere som er registrert i tollregionen som avgiftsfri bruker av teknisk etanol. Det skal ikke brukes tilleggskode 75 sammen med denne gruppekoden. Når teknisk etanol leveres med avgift, benyttes de øvrige gruppekodene etter hvilket produkt det er snakk om, og med tilleggskode 75, jf. nedenfor. Tilleggskoder for teknisk etanol Tilleggskode 75 Bruken av denne tilleggskoden er spesiell. Den gjelder bare etanol til teknisk bruk. Det omfatter også det som leveres som hjelpemiddel eller råstoff til produksjon av varer. Ved salg av alkohol til teknisk bruk benyttes de kodene for avgiftstype og avgiftsgruppe som samsvarer med det produktet som selges. Dette gjelder både alkoholstyrke og produkttype, f.eks. om det er basert på brennevin, på vin eller på øl. Det føres opp avgift på vanlig måte, men slik omsetning merkes med tilleggskode 75. Den har faktor 1, slik at avgift blir fastsatt som vanlig. Men når omsetningen merkes med tilleggskode, blir det mulig i etterkant å ta ut rapporter om hvor store mengder teknisk etanol det er fastsatt avgift for. 6.2 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. Avgiftsvedtaket for alkoholfrie kullsyreholdige drikkevarer og alkoholfrie kullsyrefrie drikkevarer er slått sammen. Av statistiske grunner er likevel oppdelingen i kullsyreholdige og kullsyrefrie drikkevarer opprettholdt. Hver av disse avgiftene er igjen inndelt i drikkevarer tilsatt sukker og drikkevarer tilsatt kunstig søtstoff. KF 110 alkoholfrie drikkevarer kullsyrefrie drikkevarer tilsatt sukker 120 kullsyrefrie drikkevarer tilsatt kunstig søtstoff Liter Liter Side 8 av 32

9 KF 130 kullsyrefrie drikkevarer tilsatt både sukker Liter og kunstig søtstoff 810 sirup tilsatt sukker Liter 820 sirup tilsatt kunstig søtstoff Liter KH 110 kullsyreholdige drikkevarer tilsatt sukker Liter 120 kullsyreholdige drikkevarer tilsatt kunstig Liter søtstoff 130 kullsyreholdige drikkevarer tilsatt både sukker og kunstig søtstoff Liter Gruppekode 130 Denne gruppekoden finnes både for KF-avgift og KH-avgift. Den skal brukes for drikkevarer som innholder både sukker og kunstig søtstoff. Tilleggskoder for KF og KH 11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig 0 tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 0 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 22 levert som proviant m.v. til bruk eller salg om bord i fartøyer eller luftfartøyer i 0 utenriks fart 30 overført til andre registrerte for avgift på alkoholfrie drikkevarer 0 40 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften levert til ervervsmessig framstilling av annet enn drikkevarer 0 Side 9 av 32

10 6.3 Avgift på drikkevareemballasje MG 100 drikkevareemballasje, glass øl, ingen retur Stk miljøavgift 105 glass øl, 95 % retur Stk 110 glass øl, 90 % retur Stk 200 glass vin og brennevin, ingen retur Stk 205 glass vin og brennevin, 95 % retur Stk 210 glass vin, 90 % retur Stk 300 glass kullsyreholdige, ingen retur Stk 305 glass kullsyreholdige, 95 % retur Stk 310 glass kullsyreholdige, 90 % retur Stk 400 glass kullsyrefrie, ingen retur Stk 405 glass kullsyrefrie, 95 % retur Stk 410 glass kullsyrefrie, 90 % retur Stk MB 100 metall (boks) øl, ingen retur Stk 105 metall øl, 95 % retur Stk 107 metall øl, 93 % retur Stk 155 metall øl, 45 % retur Stk 200 metall vin og brennevin, ingen retur Stk 205 metall vin og brennevin, 95 % retur Stk 207 metall vin og brennevin, 93 % retur Stk 255 metall vin og brennevin, 45 % retur Stk 300 metall kullsyreholdige, ingen retur Stk 305 metall kullsyreholdige, 95 % retur Stk 307 metall kullsyreholdige, 93 % retur Stk 355 metall kullsyreholdige, 45 % retur Stk 400 metall kullsyrefrie, ingen retur Stk 405 metall kullsyrefrie, 95 % retur Stk 407 metall kullsyrefrie, 93 % retur Stk 455 metall kullsyrefrie, 45 % retur Stk MP 100 plast øl, ingen retur Stk 105 plast øl, 95 % retur Stk 106 plast øl, 94 % retur Stk 122 plast øl, 78 % retur Stk 200 plast vin og brennevin, ingen retur Stk 205 plast vin og brennevin, 95 % retur Stk 206 plast vin og brennevin, 94 % retur Stk 222 plast vin og brennevin, 78 % retur Stk 300 plast kullsyreholdige, ingen retur Stk 305 plast kullsyreholdige, 95 % retur Stk Side 10 av 32

11 MP 306 plast kullsyreholdige, 94 % retur Stk 322 plast kullsyreholdige, 78 % retur Stk 400 plast kullsyrefrie, ingen retur Stk 405 plast kullsyrefrie, 95 % retur Stk 406 plast kullsyrefrie, 94 % retur Stk 422 plast kullsyrefrie, 78 % retur Stk MA 100 kartong/papp øl, ingen retur Stk 112 kartong/papp øl, 88 % retur Stk 200 kartong/papp vin og brennevin, ingen Stk retur 212 kartong/papp vin og brennevin, 88 % Stk retur 300 kartong/papp kullsyreholdige, ingen Stk retur 312 kartong/papp kullsyreholdige, 88 % Stk retur 400 kartong/papp kullsyrefrie, ingen retur Stk 406 kartong/papp kullsyrefrie, 94 % retur Stk 412 kartong/papp kullsyrefrie, 88 % retur Stk Grunnavgift, engangsemballasje GG 100 drikkevareemballasje, glass øl Stk grunnavgift 200 glass vin og brennevin Stk 300 glass kullsyreholdige Stk 400 glass kullsyrefrie Stk GB 100 metall (boks) øl Stk 200 metall vin og brennevin Stk 300 metall kullsyreholdige Stk 400 metall kullsyrefrie Stk GP 100 plast øl Stk 200 plast vin og brennevin Stk 300 plast kullsyreholdige Stk 400 plast kullsyrefrie Stk GA 100 kartong/papp øl Stk 200 kartong/papp vin og brennevin Stk 300 kartong/papp kullsyreholdige Stk 400 kartong/papp kullsyrefrie Stk Side 11 av 32

12 Gruppekodene er utformet slik at de viser innholdet i emballasjen. For miljøavgiftene viser de også hvilken prosentandel av avgiftsatsen som skal betales innenfor de enkelte returordningene. Slike satser blir utarbeidet ut fra den returandelen for de ulike returordningene som fastsettes hvert år av Miljødirektoratet med virkning fra og med 1. juli til og med 30. juni det påfølgende år. Mange av disse gruppekodene endres altså minst en gang hvert år, og derfor er kun noen eksempler oppført i veilederen. De til enhver tid gjeldende koder er oppført i AFS (og er tilgjengelige i ELSÆR). Disse blir løpende oppdatert når Miljødirektoratet endrer sine vedtak. Gruppekodene 105, 205, 305 og 405, uansett hvilken miljøavgift de er knyttet til, har avgiftssats 0. Regelverket er slik at med en returandel for emballasjen på 95 % eller mer, betales det ikke miljøavgift. Men mengden emballasje, i antall stykk, skal likevel oppgis på avgiftsoppgaven. Tilleggskoder for MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP og GA 09 emballasje (inneremballasje) med rominnhold på minst 4 liter 0 11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig 0 tollfrihet 12 levert til NATO og eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. 0 internasjonale 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 22 levert som proviant mv. til bruk eller salg om bord i fartøyer eller luftfartøyer i 0 utenriks fart 30 overført til andre registrerte avgiftspliktige for de aktuelle drikkevarene og 0 emballasjetypene 40 tilintetgjort jf. særavgiftsforskriften Side 12 av 32

13 6.4 Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. SJ 100 sjokolade - og sukkervarer iht. forskr bokst. a nr.1-4 Kg sukkervarer 200 sjokoladevarer iht. forskr bokst. b nr.1-4 Kg 300 kjeks iht. forskr bokstav c nr. 1-2 Kg 400 sukkerfrie varer iht bokstav d nr. 1-3 Kg 500 andre varer iht. forskr bokstav e Kg Det er viktig for denne avgiften å bruke riktig gruppekode selv om alle avgiftsgruppene har samme avgiftssats. Tilleggskoder for SJ 11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig 0 tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 0 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 22 levert som proviant m.v. til bruk eller salg om bord i fartøyer eller luftfartøyer i 0 utenriks fart 30 overført til andre registrerte for avgift på sjokolade- og sukkervarer 0 40 tilintetgjort jf særavgiftsforskriften levert som råstoff til ervervsmessig framstilling av varer Avgift på sukker SU 100 sukker roe- og rørsukker, sirup og sukkeroppløsning av disse Kg Side 13 av 32

14 Tilleggskoder for SU 11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig 0 tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 0 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 22 levert som proviant m.v. til bruk eller salg om bord i fartøyer eller luftfartøyer i 0 utenriks fart 30 overført til andre registrerte for avgift på sukker 0 40 tilintetgjort jf. særavgiftsforskriften levert til ervervsmessig framstilling av varer (mot egenerklæring) Avgift på tobakkvarer TO 101 tobakkvarer sigarer Gram 201 sigaretter Stk 301 røyketobakk, karvet skråtobakk og råtobakk i Gram forbrukerpakning 401 skråtobakk Gram 501 snus Gram 601 sigarettpapir og -hylser Stk Tilleggskoder for TO 11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig 0 tollfrihet 12 levert til NATO og eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. 0 internasjonale 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 22 levert som proviant m.v. til bruk eller salg om bord i fartøyer eller luftfartøyer i 0 utenriks fart Side 14 av 32

15 30 overført til andre registrerte for avgift på tobakkvarer 0 40 tilintetgjort jf. særavgiftsforskriften kvalitetsprøvd og forbrukt i fabrikker eller på lager Avgift på elektrisk kraft EL 100 elektrisk kraft a konto-utskrivinger Kr EL 200 ellers full sats kwh 301 til industri og bergverk kwh 302 til produksjon av fjernvarme kwh 303 til arbeidsmarkedsbedrifter kwh 304 til Finnmark og div. kommuner i Troms kwh 975 refusjon til museumssektoren kwh Satsene i avgiftsgruppene f.o.m. 200 t.o.m. 975 er i øre, mens satsen i avgiftsgruppe 100 er i kroner. Gruppekode 100 Denne koden brukes for å deklarere avgift a-konto. Da er avgiftsgrunnlaget kroner, som igjen er beregnet/anslått på bakgrunn av de a-kontofakturaer som er sendt til kjøperne/brukerne av kraften. Fordelingen mellom de ulike kjøper/brukergrupper er ikke kjent. Fordelingen på avgiftsgruppene må skje ved årsoppgjøret. Da trekkes hele det tidligere innbetalte a-kontobeløpet fra ved hjelp av tilleggskoden 25, se nedenfor, og avgiften for hele året og forbruket i løpet av året fordeles på de avgiftsgruppene der de hører hjemme. Dersom a-kontoinnbetalinger ikke er benyttet, legges faktisk forbruk direkte på tilhørende avgiftsgrupper ( ). Tilleggskode for EL fradag for tidligere innbetalt a konto (brukes bare ved årsoppgjør) -1 Ved årsoppgjøret trekkes det tidligere innbetalte a kontobeløpet fra i avgiftsgruppe 100 og fordeles etter reelt salg til de anvendelser som kraften faktisk har gått til. Summen på gruppekoden EL100 skal dermed gå i null ved årsoppgjøret. Denne tilleggskoden skal bare brukes ved årsoppgjør. Dersom avgiften er lagt inn direkte på de ulike avgiftsgruppene ( ), skal tilleggskode 25 ikke benyttes. Tilleggskoder for EL levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 0 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 Side 15 av 32

16 20 utført til utlandet 0 30 overført til andre registrerte for avgift på elektrisk kraft 0 53 fradrag for avgift hvor kreditnota er utstedt kunde, på bakgrunn av tidligere for høy -1 fakturert mengde 58 levert til skinnegående transportmiddel og trolleybuss 0 66 levert til veksthusnæringen 0 67 levert direkte i sammenheng med produksjon av elektrisk kraft når kraften ellers 0 ville ha blitt avgiftsbelagt med full avgift 70 produsert i energigjenvinningsanlegg 0 71 produsert i mottrykksanlegg 0 73 produsert i mikrokraftverk 0 Tilleggskoder for EL fradrag for avgift hvor kreditnota er utstedt kunde, på bakgrunn av tidligere for høy -1 fakturert mengde 67 levert direkte i sammenheng med produksjon av elektrisk kraft i industri og 0 bergverk. Da er det redusert avgiftssats. Dette vil gjelde industrikraftverk som leverer sin energi til industrivirksomhetens egen produksjon, og der det normalt betales redusert sats for kraften. 74 levert til treforedlingsindustri som er medlem i NVEs energieffektiviseringsprogram 0 75 benyttes til kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser 0 Tilleggskode 67 kan benyttes både i avgiftsgruppe ellers full sats, eller i avgiftsgruppe til industri og bergverk, avhengig av hvilken avgiftssats som hadde blitt betalt dersom fritaket ikke kommer til anvendelse. Tilleggskoder for EL302 og EL fradrag for avgift hvor kreditnota er utstedt kunde, på bakgrunn av tidligere for høy -1 fakturert mengde Tilleggskoder for EL fradrag for avgift hvor kreditnota er utstedt kunde, på bakgrunn av tidligere for høy -1 fakturert mengde 59 levert til husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms 0 Side 16 av 32

17 6.8 CO2-avgift på mineralske produkter - mineralolje CM 101 CO2- mineralolje Liter avgift 102 mineralolje til innenriks luftfart, ikke kvotepliktig Liter 103 mineralolje til innenriks luftfart, kvotepliktig Liter 112 refusjon, treforedlingsindustrien, ikke kvotepliktig Liter (diff. høy/lav sats) 113 refusjon, sildemelindustrien, ikke kvotepliktig (diff. Liter høy/lav sats) 114 refusjon, fiskemelindustrien, ikke kvotepliktig (diff. Liter høy/lav sats) 115 refusjon, kvotepliktige utslipp, jf. stortingsvedtaket Liter 2 første ledd bokstav g 117 mineralolje som ilegges veibruksavgift Liter 975 refusjon, museumssektoren Liter Tilleggskoder for CM 101 og CM levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig 0 tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 0 13 levert Den nordiske investeringsbanken 0 20 utført til utlandet i mengder på minst 4000 liter (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 4000 liter 0 22 levert til bruk om bord i skip i utenriks fart (kun CM 101) 0 23 levert til bruk om bord i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann (kun CM 0 101) 27 levert til bruk i fly i utenriks fart (kun CM 101) 0 30 overført til andre registrerte for avgift på mineralolje 0 31 andel biodiesel i oljen. Det er antall liter biodrivstoff som er avgiftsfritt. Den 0 mineralske oljen i blandingen er avgiftspliktig. 40 tilintetgjort jf. særavgiftsforskriften nyttet som råstoff i industriell virksomhet 0 Side 17 av 32

18 Tilleggskoder for CM102 og CM levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig 0 tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 0 13 levert Den nordiske investeringsbanken 0 31 andel biodiesel i oljen CO2-avgift på mineralske produkter - bensin CB 501 CO2-avgift bensin Liter 515 refusjon, kvotepliktige utslipp Liter Tilleggskoder for CB levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig 0 tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 0 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 20 utført til utlandet i mengder på minst 4000 liter (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 4000 liter 0 27 levert til bruk i fly i utenriks fart 0 30 overført til andre registrerte for avgift på mineralolje 0 31 andel bioetanol i bensinen. Det er antall liter biodrivstoff som er avgiftsfritt. Den 0 mineralske bensinen i blandingen er avgiftspliktig. 40 tilintetgjort jf. særavgiftsforskriften nyttet som råstoff i industriell virksomhet 0 61 levert til teknisk og medisinsk formål 0 68 levert bensin med særlig helse- og miljømessige egenskaper og som er beregnet til 0 bruk i motorsager og andre arbeidsredskaper med 2-taktsmotor 81 levert bensin som er gjenvunnet i VRU-anlegg 0 Side 18 av 32

19 6.10 CO2-avgift på mineralske produkter naturgass (CNG) CN 101 CO2- avgift naturgass Sm til industri og bergverk Sm refusjon, gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart Sm refusjon, kvotepliktige utslipp (diff. høy/lav sats) Sm refusjon, levert til bruk om bord som motordrivstoff i Sm 3 offshorefartøy 400 kreditert avgift for naturgass til industri og bergverk Sm kreditert avgift for naturgass etter mottatt dokumentasjon på fritak Tilleggskoder for CN levert til bruk i gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart 0 11 levert til motorvogner tilhørende diplomater mv levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 0 13 levert Den nordiske investeringsbanken 0 20 utført til utlandet i mengder på minst 300 Sm 3 (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 300 Sm levert til bruk om bord i skip i utenriks fart 0 23 levert til bruk om bord i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann 0 24 levert til bruk om bord som motordrivstoff i offshorefartøy 0 27 levert til bruk i fly i utenriks fart 0 30 overført til andre registrerte for avgift på naturgass 0 31 andel biogass i naturgassen 0 40 tilintetgjort 0 60 levert til bruk som råstoff i industriell virksomhet 0 66 levert til veksthusnæringen 0 86 levert til bruk som gir utslipp som er avgiftspliktig etter Stortingets vedtak om CO2-0 avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen Sm 3 Side 19 av 32

20 Tilleggskoder for CN levert til bruk som råstoff i industriell virksomhet 0 75 levert til bruk ved kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske mineralogiske prosesser 0 Tilleggskoder for CN kreditert avgift for naturgass til industri og bergverk -1 Tilleggskoder for CN kreditert grossist/forhandler etter leveranse til bruk ved kjemisk reduksjon eller i -1 elektrolyse, metallurgiske mineralogiske prosesser 83 kreditert grossist/forhandler etter leveranse til veksthusnæringen kreditert grossist/forhandler etter leveranse til skip i utenriks fart kreditert grossist/forhandler etter leveranse til fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann CO2-avgift på mineralske produkter - LPG CL 101 CO2- avgift LPG kg 102 til industri og bergverk kg 110 refusjon, gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart kg 115 refusjon, kvotepliktige utslipp kg 321 refusjon, levert til bruk om bord som motordrivstoff i kg offshorefartøy 400 kreditert avgift til industri og bergverk kg 500 kreditert avgift for LPG etter mottatt dokumentasjon på fritak Tilleggskoder for CL levert til bruk i gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart 0 11 levert til motorvogner tilhørende diplomater mv levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 0 13 levert Den nordiske investeringsbanken 0 20 utført til utlandet i mengder på minst 150 kg (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 150 kg 0 kg Side 20 av 32

21 22 levert til bruk om bord i skip i utenriks fart 0 23 levert til bruk om bord i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann 0 24 levert til bruk om bord som motordrivstoff i offshorefartøy 0 27 levert til bruk i fly i utenriks fart 0 30 overført til andre registrerte for avgift på LPG 0 31 andel biogass i LPG 0 40 tilintetgjort 0 60 levert til bruk som råstoff i industriell virksomhet 0 66 levert til veksthusnæringen 0 86 levert til bruk som gir utslipp som er avgiftspliktig etter Stortingets vedtak om CO2-0 avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen Tilleggskoder for CL levert til bruk som råstoff i industriell virksomhet 0 75 levert til bruk ved kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske mineralogiske prosesser 0 Tilleggskoder for CL kreditert avgift for naturgass til industri og bergverk -1 Tilleggskoder for CL kreditert grossist/forhandler etter leveranse til bruk ved kjemisk reduksjon eller i -1 elektrolyse, metallurgiske mineralogiske prosesser 83 kreditert grossist/forhandler etter leveranse til veksthusnæringen kreditert grossist/forhandler etter leveranse til skip i utenriks fart kreditert grossist/forhandler etter leveranse til fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann -1 Side 21 av 32

22 6.12 Grunnavgift på mineralolje GM 100 grunnavgift fyringsolje mv Liter 110 refusjon gods- og passasjertransport i innenriks Liter sjøfart(minol) 120 refusjon treforedlingsindustrien og produsenter Liter av fargestoffer og pigmenter 130 refusjon sildemel- og fiskemelindustrien Liter 140 refusjon høsting av tang og tare Liter 975 refusjon museumssektoren Liter Tilleggskoder for GM levert til bruk i gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart 0 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 0 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 20 utført til utlandet i mengder på minst 4000 liter (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 4000 liter 0 22 levert til bruk om bord i skip i utenriks fart 0 23 levert til bruk om bord i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann 0 26 levert til bruk på anlegg eller innretninger som har tilknytning til utnyttelse av 0 naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense 27 flyparafin (jetparafin) til bruk i fly 0 28 lagt inn på tollager 30 overført til andre registrerte for avgift på mineralolje 0 31 andel biodiesel i oljen. Det er antall liter biologisk olje i drivstoffet som er 0 avgiftsfritt. Mineraloljen i blandingen er avgiftspliktig. 40 Tilintetgjort jf. særavgiftsforskriften levert til skinnegående transportmiddel 0 60 nyttet som råstoff i industriell virksomhet 0 Side 22 av 32

23 6.13 Svovelavgift på mineralske produkter SO 201 svovel refusjon AFS, tom. 0,05 Liter 202 refusjon AFS, over 0,05 tom. 0,25 % Liter 203 over 0,05 tom. 0,25 % Liter 204 refusjon AFS, over 0,25 tom. 0,50 % Liter 205 refusjon AFS, over 0,25 tom. 0,50 % Liter 206 over 0,25 tom. 0,50 % Liter 207 refusjon AFS, over 0,50 tom. 0,75 % Liter 208 refusjon AFS, over 0,50 tom. 0,75 % Liter 209 refusjon AFS, over 0,50 tom. 0,75 % Liter 210 over 0,50 tom. 0,75 % Liter 211 refusjon AFS, over 0,75 tom. 1,00 % Liter 212 refusjon AFS, over 0,75 tom. 1,00 % Liter 213 refusjon AFS, over 0,75 tom. 1,00 % Liter 214 refusjon AFS, over 0,75 tom. 1,00 % Liter 215 over 0,75 tom. 1,00 % Liter 220 over 1,00 tom. 1,25 % Liter 226 over 1,25 tom. 1,50 % Liter 233 over 1,50 tom. 1,75 % Liter 241 over 1,75 tom. 2,00 % Liter 250 over 2,00 tom. 2,25 % Liter 259 over 2,25 tom. 2,50 % Liter 268 over 2,50 tom. 2,75 % Liter 277 over 2,75 tom. 3,00 % Liter 286 over 3,00 tom. 3,25 % Liter 295 over 3,25 tom. 3,50 % Liter 304 over 3,50 tom. 3,75 % Liter 313 over 3,75 tom. 4,00 % Liter 401 refusjon AFS, tom % Liter 402 refusjon AFS, over 0,05 tom. 0,25 % Liter Tilleggskoder for SO 203, 206, 210, 215, 220, 226, 233, 241, 250, 259, 268, 277, 286, 295, 304 og levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 0 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 20 utført til utlandet i mengder på minst 4000 liter mineralolje (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 Side 23 av 32

24 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 4000 liter mineralolje 0 22 levert til bruk om bord i skip i utenriks fart 0 23 levert til bruk om bord i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann, det vil si 0 havområder hvor avstanden til norske kysten (grunnlinjen) er 250 nautiske mil eller mer. (Gjelder ikke fiske og fangst i Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og Østersjøen.) 27 levert til bruk i fly i utenriks fart 0 30 overført til andre registrerte for svovelavgift på mineralolje 0 31 andel biodiesel i oljen 0 69 refusjon av svovelavgift for olje levert til bruk i verneverdige fartøy, museumsjernbaner 0 eller tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren Tilleggskoder for refusjon rensegrad, jf. særavgiftsforskriften refusjon, rensegrad (gjelder SO 201, 202, 204, 207, 211, 216, 221, 227, 234, 242, 251, 0 260, 269, 278, 287, 296, 305, 401 og 402) 72 refusjon, rensegrad (gjelder SO 201, 202, 204, 207, 212, 216, 221, 228, 235, 243, 252, 0 261, 270, 279, 288, 297, 306, 401 og 402) 73 refusjon, rensegrad (gjelder SO 201, 202, 204, 208, 212, 217, 222, 228, 236, 244, 253, 0 262, 271, 280, 289, 298, 307, 401 og 402) 74 refusjon, rensegrad (gjelder SO 201, 202, 205, 208, 213, 217, 223, 229, 237, 245, 254, 0 263, 272, 281, 290, 299, 308, 401 og 402) 75 refusjon, rensegrad (gjelder SO 201, 202, 205, 208, 213, 218, 223, 230, 237, 246, 255, 0 264, 273, 282, 291, 300, 309, 401 og 402) 76 refusjon, rensegrad (gjelder SO 201, 202, 205, 209, 213, 218, 224, 230, 238, 247, 256, 0 265, 274, 283, 292, 301, 310, 401 og 402) 77 refusjon, rensegrad (gjelder SO 201, 203, 205, 209, 214, 219, 224, 231, 239, 248, 257, 0 266, 275, 284, 293, 302, 311 og 401) 78 refusjon, rensegrad (gjelder SO 201, 203, 206, 209, 214, 219, 225, 232, 240, 249, 258, 0 267, 276, 285, 294, 303, 312 og 401) 79 refusjon, rensegrad (gjelder SO 201, 203, 206, 210, 215, 220, 226, 233, 241, 250, 0 259, 268, 277, 286, 295, 304, 313 og 401) Ved refusjon av svovelavgift må det benyttes tilleggskoder på grunn av det store antallet avgiftssatser og refusjonssatser. Tilleggskoden må benyttes både på søknaden om refusjon og når refusjonsbeløpet legges inn i AFS. Side 24 av 32

25 6.14 Veibruksavgift på autodiesel MM 200 autodiesel refusjon gruver differanse «høy sats» (lavsvovlet Liter autodiesel) og grunnavgift 201 refusjon gruver differanse «lav sats» (svovelfri Liter autodiesel) og grunnavgift 310 svovelfri (u.10 ppm svovel) og biodiesel som ikke Liter oppfyller bærekraftskriteriene 311 lavsvovlet (u.50 ppm svovel) Liter 312 annen Liter 400 biodiesel som oppfyller bærekraftskriteriene Liter I tillegg gjelder gruppekodene , , , og for særskilt avgift ved urettmessig bruk av merket mineralolje. Tilleggskoder for MM310, MM311, MM312 og MM levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig 0 tollfrihet 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 20 utført til utlandet i mengder på minst 4000 liter mineralolje (unntatt Svalbard og Jan 0 Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 4000 liter mineralolje 0 30 overført til andre registrerte for avgift på mineralolje 0 40 tilintetgjort jf. særavgiftsforskriften levert til annen bruk enn fremdrift av motorvogn (merket olje) Veibruksavgift på bensin BE 210 bensin svovelfri, (u.10 ppm) Liter 211 lavsvovlet, (u.50 ppm) Liter 212 annen Liter 501 refusjon veiløse strøk, liter Stk 502 refusjon veiløse strøk, liter Stk 503 refusjon veiløse strøk, liter Stk Side 25 av 32

26 504 refusjon veiløse strøk, liter Stk 505 refusjon veiløse strøk, liter Stk 506 refusjon veiløse strøk, 1500 liter og over Stk Gruppekodene 501 til 506 gjelder refusjoner til båter og snøscootere i veiløse strøk. Refusjonssatsene fastsettes i særavgiftsforskriften hvert år. Refusjonene utbetales etterskuddsvis etter søknad for det enkelte år. Dette vil si at satser fastsatt av Stortinget for inneværende år først blir utbetalt neste år. Tilleggskoder for BE210, BE211 og BE levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig 0 tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 0 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 20 utført til utlandet i mengder på minst 4000 liter (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 4000 liter 0 26 levert til bruk på anlegg eller innretninger som har tilknytning til utnyttelse av 0 naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense 27 levert til fly, unntatt Forsvarets fly 0 30 overført til andre registrerte for avgift på bensin 0 40 tilintetgjort jf. særavgiftsforskriften levert til teknisk og medisinsk formål 0 68 levert bensin med særlig helse- og miljømessige egenskaper og som er beregnet til 0 bruk i motorsager og andre arbeidsredskaper med 2-taktsmotor 81 levert bensin som er gjenvunnet i VRU-anlegg Avgift på smøreolje mv SM 100 smøreolje smøreoljer mv. Liter 975 refusjon museumsvirksomhet Liter Side 26 av 32

27 Tilleggskoder for SM levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 0 20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 22 levert til bruk om bord i skip i utenriks fart 0 23 levert til bruk i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann, dvs. havområder 0 hvor avstanden til norskekysten er 250 nautiske mil eller mer 26 levert til anlegg eller innretninger som har tilknytning til utnyttelse av naturforekomster 0 i havområder utenfor norsk territorialgrense, til transport mellom land og slike anlegg eller innretninger, og for spesialskip som har oppdrag i slik virksomhet 27 levert til bruk i fly, unntatt Forsvarets fly 0 30 overført til andre registrerte for avgift på smøreolje 0 40 tilintetgjort jf. særavgiftsforskriften levert som råstoff i industriell virksomhet og i sin helhet inngår og forblir i det ferdige 0 produktet 67 levert (omsatt) i forbrukerpakninger med innhold mindre enn 0,15 liter Avgift på HFK og PFK FK 100 HFK HFK-23 Kg 101 HFK HFK-32 Kg 102 HFK HFK-41 Kg 103 HFK HFK-43-10mee Kg 104 HFK HFK-125 Kg 105 HFK HFK-134 Kg 106 HFK HFK-134a Kg 107 HFK HFK-152a Kg 108 HFK HFK-143 Kg 109 HFK HFK-143a Kg 110 HFK HFK-227ea Kg 111 HFK HFK-236fa Kg 112 HFK HFK-245ca Kg 113 HFK HFK-152 Kg 114 HFK HFK-161 Kg 115 HFK HFK-236cb Kg Side 27 av 32

28 FK 116 HFK HFK-236ea Kg 117 HFK HFK-245fa Kg 118 HFK HFK-365mfc Kg 200 PFK PFK-14 (Perfluormetan) Kg 201 PFK PFK-116 (Perfluoretan) Kg 202 PFK PFK-218 (Perfluorpropan) Kg 203 PFK PFK (Perfluorbutan) Kg 204 PFK PFK-c318 (Perfluorcyklobutan) Kg 205 PFK PFK (Perfluorpentan) Kg 206 PFK PFK (Perfluorhexan) Kg 306 HFK R-404A 1 (HFK-125, 143a, 134a, hhv. 44, 52, 4 %) Kg 307 HFK R-407B (HFK-32, 125, 134a, hhv. 10, 70, 20 %) Kg 308 HFK R-407C (HFK-32, 125, 134a hhv.23, 25, 52 %) Kg 310 HFK R-410A (HFK-32, 125, hhv. 50, 50 %) Kg 311 HFK R-413A (PFK-218, HFK-134a, R600a, hhv. 9, 88, 3 %) Kg 312 HFK R-417A (HFK-125, 134a, R600, hhv. 46,6, 50, 3,4 %) Kg 313 HFK R-507 (HFK-125, 143a, hhv. 50, 50 %) Kg 314 PFK R-508B (HFK-23, PFK-116, hhv. 46, 54 %) Kg 316 HFK R-422A (HFK-125, 134a, R600a, hhv. 85,1, 11,5, 3,4 %) Kg 317 HFK R-407A (HFK-32, 125, 134a, hhv. 20, 40, 40 %) Kg 318 HFK R-422D (HFK-125, 134a, R600a, hhv. 65,1, 31,5, 3,4 %) Kg 319 HFK R-427A (HFK-134a, 125, 32, 143a, hhv. 50, 25, 15, 10 %) Kg 320 HFK R-437A (HFK-134a, 125, R600, R601, hhv. 78,5, 19,5, 1,4, Kg 0,6 %) 321 HFK R-407 F (HFK-32, 134a, 125, hhv. 30, 40, 30 %) Kg Merknad Fra 1. januar 2010 ble det forbudt å innføre, produsere og bruke HKFK-22 (R-22), og fra 1. januar 2015 vil også bruk av gjenvunnet eller brukt gass bli forbudt. Tilsvarende gjelder for gassblandinger der R- 22 er en bestanddel. Tilleggskoder for FK 11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig 0 tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 0 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 1 Gassene er en sammensetning av det som er oppført i parentesen, f.eks. er R-404A en sammensetning av HFK-125 (44 %), HFK-143a (52 %) og HFK-134a (4 %). Side 28 av 32

29 20 uført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 30 overført til andre registrerte for avgift på FK Avgift på båtmotorer Enhet 2 BM 100 båtmotor båtmotorer/blokker Stk HK Tilleggskoder for BM 11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig 0 tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale 0 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 0 20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 30 overført til andre registrerte for avgift på båtmotorer 0 40 tilintetgjort jf. særavgiftsforskriften levert til bruk i fartøy registrert i registeret over merkepliktige norske fiskefarkoster 0 44 levert til bruk i fartøy mv. registrert i NOR eller NIS, med unntak av fritidsbåter 0 45 levert til forsvarets marinefartøy 0 46 levert til bruk i fartøy mv. registrert i annet EØS-lands skipsregister, med unntak av 0 fritidsbåter Side 29 av 32

30 6.19 Avgift på sluttbehandling av avfall - deponi SA 130 sluttbehandling høy sats, avfall deponert etter dispensasjon fra Tonn avfall forurensningsmyndighetene 140 lav sats, annet avfall Tonn Tilleggskoder for SA130 og SA tatt ut for særskilt behandling i henhold til forskrift om farlig avfall tatt ut for ombruk, gjenvinning eller sortering for gjenvinning uorganisk materiale som legges på særskilt opplagsplass restavfall fra utnyttelse av returfiber i treforedlingsindustrien forurensede jord- og løsmasser forurenset før , jf. forskriften overført til andre registrerte for avgift på sluttbehandling av avfall -1 Tilleggskodene til SA 130 og 140 har faktor -1. Disse kan bare brukes der det foretas bruttoveiinger. Da blir hele avfallsmengden veid inn til anlegget uten sortering på forhånd. Da kan de fraksjonene som tas ut i henhold til de nevnte fritakene veies ut igjen og trekkes fra på avgiftsoppgaven. Skulle det likevel oppstå tilfeller der innberettet avfall tas opp/ut igjen for gjenvinning, som farlig avfall ol., kan betalt avgift trekkes fra på neste avgiftsoppgave Avgift på TRI og PER TR 101 TRI over 1-tom. 5 % innhold trikloreten Kg 102 over 5-tom. 10 % innhold trikloreten Kg 103 over 10-tom. 30 % innhold trikloreten Kg 104 over 30-tom. 60 % innhold trikloreten Kg 105 over 60-tom. 100 % innhold trikloreten Kg PR 100 PER over 0,1-tom. 1 % innhold tetrakloreten Kg 101 over 1-tom. 5 % innhold tetrakloreten Kg 102 over 5-tom. 10 % innhold tetrakloreten Kg 103 over 10-tom. 30 % innhold tetrakloreten Kg 104 over 30-tom. 60 % innhold tetrakloreten Kg 105 over 60-tom. 100 % innhold tetrakloreten Kg Side 30 av 32

31 Tilleggskoder for TR og PR 06 gjenvunnet til eget bruk 0 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. 0 Internasjonale 20 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 0 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 0 30 overført til andre registrerte for avgift på TRI og PER Avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra petroleumsvirksomheten NO 100 NOx utslipp fra petroleumsvirksomhet Kg 975 refusjon, utslipp fra museumsvirksomhet kg Tilleggskoder for NO utslipp fra fart mellom norsk og utenlandsk havn eller lufthavn 0 35 fritak for virksomheter med miljøavtale med staten Avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra øvrige næringer NX 100 NOx utslipp fra fiske og fangst kg 200 utslipp fra skipsfart kg 210 utslipp fra luftfart kg 220 utslipp fra jernbanedrift kg 300 utslipp fra industri og bergverk kg 900 utslipp fra annen type virksomhet kg 975 refusjon, utslipp fra museumsvirksomhet kg Tilleggskoder for NX 22 utslipp fra fart mellom norsk og utenlandsk havn eller lufthavn 0 23 utslipp fra fartøy som brukes til fiske og fangst i fjerne farvann 0 35 fritak for virksomheter med miljøavtale med staten 0 Side 31 av 32

32 Side 32 av 32

Veileder for bruk av koder ved. fastsettelse av særavgifter. Oktober Regionavdelingen Skattedirektoratet

Veileder for bruk av koder ved. fastsettelse av særavgifter. Oktober Regionavdelingen Skattedirektoratet Veileder for bruk av koder ved fastsettelse av særavgifter Oktober 2016 Regionavdelingen Skattedirektoratet Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 AVGIFTSTYPEKODE... 3 3 AVGIFTSGRUPPEKODE... 3 4 TILLEGGSKODE...

Detaljer

Veileder for bruk av koder ved. fastsettelse av særavgifter. Mars Regionavdelingen Skattedirektoratet

Veileder for bruk av koder ved. fastsettelse av særavgifter. Mars Regionavdelingen Skattedirektoratet Veileder for bruk av koder ved fastsettelse av særavgifter Mars 217 Regionavdelingen Skattedirektoratet Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 AVGIFTSTYPEKODE... 3 3 AVGIFTSGRUPPEKODE... 3 4 TILLEGGSKODE...

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 7. desember 2010 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak I forskrift 11. desember

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2008 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak I forskrift 11. desember

Detaljer

1. Endringer i tollpreferansesystemet for utviklingsland GSP+

1. Endringer i tollpreferansesystemet for utviklingsland GSP+ For importører og eksportører av varer er det viktig å holde seg oppdatert på regelendringer innenfor tollovgivningen. I dette nyhetsbrevet har vi samlet noen av de sakene som har rørt seg siden sist:

Detaljer

Særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2006

Særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2006 Særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2006 Avgift på alkohol (kap. 5526 post 70) Fra 1. januar 2006 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen

Detaljer

MINERALSKE PRODUKTER MV.

MINERALSKE PRODUKTER MV. AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV. 2015 Rundskriv nr.11/2015 S II Avgiftskoder CM, CN, CL, SO, GM Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2007 Rundskriv nr. 11/2007 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 12. januar 2007

AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2007 Rundskriv nr. 11/2007 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 12. januar 2007 AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2007 Rundskriv nr. 11/2007 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer,

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer, HØRINGSNOTAT 1. Innledning og gjeldende rett På vegne av Finansdepartementet foreslår Skattedirektoratet endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften, forkortet

Detaljer

MINERALSKE PRODUKTER MV.

MINERALSKE PRODUKTER MV. AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV. 2016 Oslo 1. januar 2016 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO www.skatteetaten.no Innhold: Stortingets

Detaljer

MINERALSKE PRODUKTER MV.

MINERALSKE PRODUKTER MV. AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV. 2011 Rundskriv nr.11/2011 S Avgiftskoder CM, CN, CL, SO, GM Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

1 Driftsutgifter, nedsettes med

1 Driftsutgifter, nedsettes med Vedtak 412 I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Utgifter: 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 500 fra kr 167 933 til kr 169 433 24 Regjeringsadvokaten: 1 Driftsutgifter,

Detaljer

AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV Rundskriv nr. 11/2010 S II Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 25. juni 2010

AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV Rundskriv nr. 11/2010 S II Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 25. juni 2010 AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV. 2010 Rundskriv nr. 11/2010 S II Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 25. juni 2010 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2005 S. Oslo 28. desember 2004

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2005 S. Oslo 28. desember 2004 AVGIFT PÅ ALKOHOL 2005 Rundskriv nr. 1/2005 S Oslo 28. desember 2004 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00 Telefaks 22 86 02

Detaljer

AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV Rundskriv nr. 11/2009 S

AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV Rundskriv nr. 11/2009 S AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV. 2009 Rundskriv nr. 11/2009 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 15. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2190 Stortingsvedtak

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter Forskrift om endring i forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 22. juni 2005 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, og Stortingets avgiftsvedtak. I forskrift 11. desember

Detaljer

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Vedtak 430 I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 100 000 fra kr 161 449 000 til kr 163 549 000 41 Stortinget:

Detaljer

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti.

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Votering i sak nr. 5 Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder: «Kap. Post Formål 732 Regionale helseforetak 72

Detaljer

Ny saldering av statsbudsjettet 2013

Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Prop. 29 S (2013-2014), Innst. 100 S (2013-2014) Tilhører sak Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Vedtak 339 I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. 2006 Rundskriv nr. 4/2006 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28.

AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. 2006 Rundskriv nr. 4/2006 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28. AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. 2006 Rundskriv nr. 4/2006 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards

Detaljer

Toll og særavgifter Nyhetsbrev

Toll og særavgifter Nyhetsbrev Toll og særavgifter Nyhetsbrev Januar 2014 Tollmyndighetene har vært svært aktive den siste tiden, og både importører/eksportører av varer og særavgiftspliktige har en del nytt å sette seg inn i. I dette

Detaljer

FiSKVINNSLUSTÖÐVA. Álþingi E rin á i m Þ /& /S 1 * komudagur /4 00^ SAMTOK LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA

FiSKVINNSLUSTÖÐVA. Álþingi E rin á i m Þ /& /S 1 * komudagur /4 00^ SAMTOK LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA SAMTOK FiSKVINNSLUSTÖÐVA Alþingi Efhahags- og skattaneínd Austurstræti 8-10 150 Reykjavík Álþingi E rin á i m Þ /& /S 1 * komudagur /4 00^ LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA Borgartúni 35 105 Reykjavík

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter

Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2006 med hjemmel i Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx og lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter.

Detaljer

AVGIFTER PÅ BENSIN 2006 Rundskriv nr. 13/2006 S Avgiftskoder BE, CB Oslo 28. desember 2005

AVGIFTER PÅ BENSIN 2006 Rundskriv nr. 13/2006 S Avgiftskoder BE, CB Oslo 28. desember 2005 AVGIFTER PÅ BENSIN 2006 Rundskriv nr. 13/2006 S Avgiftskoder BE, CB Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86

Detaljer

VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF. Rundskriv nr. 13/2012 S. Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF. Rundskriv nr. 13/2012 S. Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF 2012 Rundskriv nr. 13/2012 S Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2006 Rundskriv nr. 7/2006 S Avgiftskode FK Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2006 Rundskriv nr. 7/2006 S Avgiftskode FK Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2006 Rundskriv nr. 7/2006 S Avgiftskode FK Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks

Detaljer

VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF. Rundskriv nr. 13/2014 S. Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF. Rundskriv nr. 13/2014 S. Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF 2014 Rundskriv nr. 13/2014 S Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett:

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn og gjeldende rett

1. Innledning. 2. Bakgrunn og gjeldende rett 1. Innledning Med virkning fra 1. september 2010 ble CO2-avgiften pa mineralske produkter utvidet til omfatte naturgass og LPG. Enkelte typer bruk er fritatt for avgift (visse kraftintensive prosesser

Detaljer

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og Tolletaten årsregnskap 2015 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Toll-

Detaljer

AVGIFTER PÅ BENSIN 2004

AVGIFTER PÅ BENSIN 2004 AVGIFTER PÅ BENSIN 2004 Rundskriv nr. 13/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe B-1, avgiftskoder BE, CB Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15

Detaljer

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall

Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted. Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Tolloverinspektør Oddvar Olaussen, Fredrikstad regiontollsted Tollvesenets rolle i innkreving og fastsettelse av avgift på sluttbehandling av avfall Dette er Tollvesenet Tollvesenet er en etat under Finansdepartementet.

Detaljer

Brukerveiledning for utfylling av emballasjeavgift

Brukerveiledning for utfylling av emballasjeavgift Brukerveiledning for utfylling av emballasjeavgift Dokumentsansvarlig: Skatteeaten 1 Innhold 1 INFORMASJON OM BRUKERMANUALEN... 3 2 EN INTRODUKSJON TIL EMBALLASJEAVGIFTENE... 3 2.1 HVA ER MILJØAVGIFT PÅ

Detaljer

AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2006 Rundskriv nr. 11/2006 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 28. desember 2005

AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2006 Rundskriv nr. 11/2006 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 28. desember 2005 AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2006 Rundskriv nr. 11/2006 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med Vedtak 365 I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer: Kap. Post Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 770 000 fra kr 158 700 000 til kr 161 470 000 24 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2006 S. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2006 S. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ ALKOHOL 2006 Rundskriv nr. 1/2006 S Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Om Transnova Transnova er et offentlig virkemiddel som skal bidra til å redusere CO2-utslippene

Detaljer

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4 Utfylling av blanketten, se side Søknad om refusjon Omberegning For Tollvesenet Navn og postadresse: Kundenummer: Totalt antall sider 0 Telefonnummer: Kontonummer: Gjelder for periode/termin: Koder Grunnlag

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2006 S Avgiftskode SM Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2006 S Avgiftskode SM Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2006 Rundskriv nr. 20/2006 S Avgiftskode SM Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86

Detaljer

(4) For annen energiproduksjon gjelder avgiftsplikten utslipp i Norge og på norsk kontinentalsokkel.

(4) For annen energiproduksjon gjelder avgiftsplikten utslipp i Norge og på norsk kontinentalsokkel. NOx-avgift - Avgift på utslipp av NOx Utdrag fra FOR 2001-12-11 nr 1451: Forskrift om særavgifter Hele forskriften finnes på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011211-1451.html Kap. 3-19.

Detaljer

ELEKTRISK KRAFT 2005

ELEKTRISK KRAFT 2005 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2005 Rundskriv nr. 10/2005 S Oslo 28. desember 2004 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

Søknad om kompensasjon for toll, særavgifter og merverdiavgift på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvann

Søknad om kompensasjon for toll, særavgifter og merverdiavgift på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvann 9. Ankomst 12. Har fartøyet anløpt havn i utlandet, Svalbard eller n Mayen? Hvis ja, angi hvilke havner og dato Fartøyførers underskrift -telefonnr. 9. Ankomst 12. Har fartøyet anløpt havn i utlandet,

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV Rundskriv nr. 4/2007 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 25.

AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV Rundskriv nr. 4/2007 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 25. AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 4/2007 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 25. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate

Detaljer

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Toll- og avgiftsetaten 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift

Detaljer

INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD

INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD TO 78/14 30. juni 1978 INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD Side I. Indirekte skatter 2 1. Omsetningsavgift 3 2. Merverdiavgift 3 3. Investeringsavgift

Detaljer

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel - import og eksport Innhold Forord 11 Forkortelser 12 1 Merverdiavgiftssystemet 13 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift 15 2.1 Investeringsavgiften 15

Detaljer

Høringsnotat - Endringer i tollforskriften vedrørende

Høringsnotat - Endringer i tollforskriften vedrørende Høringsnotat - Endringer i tollforskriften vedrørende provianteringsregler 1. Innledning I dag er tolloven 5-2 annet ledd og tollforskriften 5-2-1 fjerde ledd til hinder for at rederier kan frakte last

Detaljer

Høringsnotat - veibruksavgift på naturgass og LPG - forslag til endringer i særavgiftsforskriften

Høringsnotat - veibruksavgift på naturgass og LPG - forslag til endringer i særavgiftsforskriften Skattedirektoratet notat Dato Referanse 06.12.2016 2016/682224 Høringsnotat - veibruksavgift på naturgass og LPG - forslag til endringer i særavgiftsforskriften Skattedirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet

Detaljer

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2004

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2004 AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (H) OG PERFLUOR- KARBONER (P) 2004 Rundskriv nr. 7/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe F-10, avgiftskode Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk

Detaljer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater Documents 2015/9 Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater 2015/9 Anton Gautvedt Historisk

Detaljer

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2007 Rundskriv nr. 10/2007 S Avgiftskode EL Oslo 12. januar 2007

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2007 Rundskriv nr. 10/2007 S Avgiftskode EL Oslo 12. januar 2007 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2007 Rundskriv nr. 10/2007 S Avgiftskode EL Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2015 S II. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2015 S II. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ALKOHOL 2015 Rundskriv nr. 1/2015 S II Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Rundskriv nr. 20/2014 S. Avgiftskode SM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Rundskriv nr. 20/2014 S. Avgiftskode SM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2014 Rundskriv nr. 20/2014 S Avgiftskode SM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Avgift på elektrisk kraft

Avgift på elektrisk kraft Avgift på elektrisk kraft Riktig innkreving av avgifter tips etter revisjon av selskaper siste år Erlend Sandnes TAD SA SAS 6. september 2011 Agenda Innledning: presentasjon og en kort innføring Redusert

Detaljer

AVGIFT PÅ TOBAKKVARER 2006 Rundskriv nr. 2/2006 S Avgiftskode TO Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ TOBAKKVARER 2006 Rundskriv nr. 2/2006 S Avgiftskode TO Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ TOBAKKVARER 2006 Rundskriv nr. 2/2006 S Avgiftskode TO Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03

Detaljer

Forbruksavgift på elektrisk kraft

Forbruksavgift på elektrisk kraft Forbruksavgift på elektrisk kraft Temadag i regi Energi Norge 8. september 2010 Erlend Sandnes TAD SA SAS Toll- og avgiftsetaten www.toll.no Side 2 Særavgiftsavdelingen Særavgiftsavdelingen (SA) Avdelingsdirektør:

Detaljer

HORINGSNOTAT. 1. Innledning

HORINGSNOTAT. 1. Innledning HORINGSNOTAT 1. Innledning Avgiftsmyndighetene har siden Na-avgiften ble innfort 1. januar 2007 lagt til grunn at operatoren er avgiftssubjekt for alle Na-utslipp fra petroleumsvirksomhet. Dette omfatter

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Rundskriv nr. 20/2011 S. Avgiftskode SM Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Rundskriv nr. 20/2011 S. Avgiftskode SM Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2011 Rundskriv nr. 20/2011 S Avgiftskode SM Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30 12

Detaljer

Innst. 480 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Produktavgift på førstehåndsomsetning

Innst. 480 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Produktavgift på førstehåndsomsetning Innst. 480 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 150 LS (2012 2013) Innstilling fra finanskomiteen om stortingsvedtak på skatte- og avgiftsområdet i forbindelse med revidert

Detaljer

AVGIFT PÅ SLUTTBEHANDLING AV AVFALL 2007 Rundskriv nr. 19/2007 S Avgiftskode SA Oslo 12. januar 2007

AVGIFT PÅ SLUTTBEHANDLING AV AVFALL 2007 Rundskriv nr. 19/2007 S Avgiftskode SA Oslo 12. januar 2007 AVGIFT PÅ SLUTTBEHANDLING AV AVFALL 2007 Rundskriv nr. 19/2007 S Avgiftskode SA Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2006 Rundskriv nr. 10/2006 S Avgiftskode EL Oslo 28. desember 2005

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2006 Rundskriv nr. 10/2006 S Avgiftskode EL Oslo 28. desember 2005 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2006 Rundskriv nr. 10/2006 S Avgiftskode EL Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2011 S. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2011 S. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ALKOHOL 2011 Rundskriv nr. 1/2011 S Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013 Uten diesel stopper Norge Scania Miljøseminar 2013 Classification: Status: Våre produkter og tjenester Bensinstasjoner Truckstasjoner Drivstoff i bulk Fyringsprodukter Nettbutikk Spesialprodukter Tekniske

Detaljer

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2012 S II. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2012 S II. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ALKOHOL 2012 Rundskriv nr. 1/2012 S II Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2012 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2012 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2012 Rundskriv nr. 10/2012 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30

Detaljer

Søknad om kompensasjon for toll, særavgifter og meirverdiavgift på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvatn

Søknad om kompensasjon for toll, særavgifter og meirverdiavgift på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvatn 9. Kom 12. Har fartøyet vore i hamn i utlandet, Svalbard eller n Mayen? Dersom ja, gje opp hamnene 13. Har fartøyet eller nokon av mannskapet om bord ufortolla varer/proviant? 9. Kom 12. Har fartøyet vore

Detaljer

AVGIFT PÅ MINERALOLJE TIL FRAMDRIFT AV MOTORVOGN 2009 Rundskriv nr. 15/2009 S Avgiftskode MM Oslo 15. januar 2009

AVGIFT PÅ MINERALOLJE TIL FRAMDRIFT AV MOTORVOGN 2009 Rundskriv nr. 15/2009 S Avgiftskode MM Oslo 15. januar 2009 AVGIFT PÅ MINERALOLJE TIL FRAMDRIFT AV MOTORVOGN 2009 Rundskriv nr. 15/2009 S Avgiftskode MM Oslo 15. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep

Detaljer

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2006 S

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2006 S AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) 2006 Rundskriv nr. 21/2006 S Avgiftskoder TR, PR Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandelen 2006-2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandel for 13,3 mrd. kroner Betydelig økning i nordmenns grensehandel I 2013 grensehandlet nordmenn for 13 305 mill. kroner,

Detaljer

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2004

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2004 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2004 Rundskriv nr. 10/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe E-3, avgiftskode EL Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2011 S. Avgiftskode EL Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2011 S. Avgiftskode EL Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2011 Rundskriv nr. 10/2011 S Avgiftskode EL Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30

Detaljer

AVGIFT PÅ. UTSLIPP AV NOx. Rundskriv nr. 14/2012 S. Avgiftskoder NX og NO Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ. UTSLIPP AV NOx. Rundskriv nr. 14/2012 S. Avgiftskoder NX og NO Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ UTSLIPP AV NOx 2012 Rundskriv nr. 14/2012 S Avgiftskoder NX og NO Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2010 Rundskriv nr. 10/2010 S Avgiftskode EL Oslo 5. januar 2010

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2010 Rundskriv nr. 10/2010 S Avgiftskode EL Oslo 5. januar 2010 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2010 Rundskriv nr. 10/2010 S Avgiftskode EL Oslo 5. januar 2010 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

En vurdering av særavgiftene

En vurdering av særavgiftene En vurdering av særavgiftene Særavgiftsutvalget Pressekonferanse 22. juni 2007 Brita Bye, Forskningsleder Disposisjon Mandatet Kort om NOU-en Hva er særavgifter? Utvalgets vurderinger og forslag til endringer

Detaljer

AVGIFT PÅ BÅTMOTORER 2007 Rundskriv nr. 17/2007 S Avgiftskode BM Oslo 12. januar 2007

AVGIFT PÅ BÅTMOTORER 2007 Rundskriv nr. 17/2007 S Avgiftskode BM Oslo 12. januar 2007 AVGIFT PÅ BÅTMOTORER 2007 Rundskriv nr. 17/2007 S Avgiftskode BM Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30 12 Telefaks

Detaljer

Ambisjon-mål-resultater

Ambisjon-mål-resultater ASKO Vest AS Netto omsetning engros 2015 ca. 6,3 milliarder kroner 2015 Antall ansatte 340, med leietakere ca. 500 Eier er NorgesGruppen ASA Anlegget er på 45300 m2 Vi har ca. 1700 kunder hvorav ca. 300

Detaljer

GASS I NORSK INDUSTRI HVA SIER INDUSTRIMELDINGEN? Bristol Sindre Finnes, Norsk Industri

GASS I NORSK INDUSTRI HVA SIER INDUSTRIMELDINGEN? Bristol Sindre Finnes, Norsk Industri GASS I NORSK INDUSTRI HVA SIER INDUSTRIMELDINGEN? Bristol 4.4.17 Sindre Finnes, Norsk Industri Disposisjon Gass i industrien Tilgang på gass Miljøvennlig skipsfart Industrimeldingen Avgiftene Oppfølging

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Oslo 1. januar 2016

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Oslo 1. januar 2016 AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2016 Oslo 1. januar 2016 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO www.skatteetaten.no Innhald: Stortingets vedtak om

Detaljer

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry 1956 1972 1994 2008 Tiden går, morgen dagens Bio8 har utslipp tatt utfordringen! er ikke skapt Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007 Kilde SSB og Econ Pöyry Note til skjema Tallene

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2009 S Avgiftskode SM Oslo 15. januar 2009

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2009 S Avgiftskode SM Oslo 15. januar 2009 AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2009 Rundskriv nr. 20/2009 S Avgiftskode SM Oslo 15. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2010 S Avgiftskode SM Oslo 5. januar 2010

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2010 S Avgiftskode SM Oslo 5. januar 2010 AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2010 Rundskriv nr. 20/2010 S Avgiftskode SM Oslo 5. januar 2010 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30 12

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009 AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2009 Rundskriv nr. 7/2009 S Avgiftskode FK Oslo 15. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks

Detaljer

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV Rundskriv nr. 5/2006 S Avgiftskode SJ Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV Rundskriv nr. 5/2006 S Avgiftskode SJ Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2006 Rundskriv nr. 5/2006 S Avgiftskode SJ Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO

Detaljer

SLUTT- BEHANDLING AV AVFALL 2005

SLUTT- BEHANDLING AV AVFALL 2005 AVGIFT PÅ SLUTT- BEHANDLING AV AVFALL 2005 Rundskriv nr. 19/2005 S Oslo 28. desember 2004 VERSJON OPPDATERT PR. 04.02.2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV.

ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. 2012 Rundskriv nr. 4/2012 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards

Detaljer

Høringsnotat endring av særavgiftsforskriften elektrisk kraft landstrøm og datasentre

Høringsnotat endring av særavgiftsforskriften elektrisk kraft landstrøm og datasentre Høringsnotat endring av særavgiftsforskriften elektrisk kraft landstrøm og datasentre Toll- og avgiftsdirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet på høring forslag til endringer i forskrift 11.

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER FOR INDIREKTE SKATTER M.V. ARENE INNHOLD

HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER FOR INDIREKTE SKATTER M.V. ARENE INNHOLD IO 77/19 29. april 1977 HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER FOR INDIREKTE SKATTER M.V. ARENE 1969-1977 INNHOLD Side I. Indirekte skatter 2 1. Omsetningsavgift 3 2. Merverdiavgift 3 3. Investeringsavgift 3 4.

Detaljer

MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS

MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS MILJØREGNSKAP 3. KVARTAL 2012 NOR TEKSTIL AS NØKKELTALL PÅ KONSERNNIVÅ FOR 3.KVARTAL 2012 SAMMENLIKNET MED SAMME PERIODE 2011 BASERT PÅ TALL FRA PRODUKSJONRAPPORTENE FRA 2011 OG 2012 MED FORBEHOLD OM RIKTIG

Detaljer

AVGIFT PÅ SUKKER MV Rundskriv nr. 18/2006 S Avgiftskode SU Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ SUKKER MV Rundskriv nr. 18/2006 S Avgiftskode SU Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ SUKKER MV. 2006 Rundskriv nr. 18/2006 S Avgiftskode SU Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

TOBAKKVARER AVGIFT PÅ. Rundskriv nr. 2/2004 S

TOBAKKVARER AVGIFT PÅ. Rundskriv nr. 2/2004 S AVGIFT PÅ TOBAKKVARER 2004 Rundskriv nr. 2/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe T-1, avgiftskode TO Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks

Detaljer

Innhold. 3.1 Koblingen til tollregelverket... 56. Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17. Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift...

Innhold. 3.1 Koblingen til tollregelverket... 56. Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17. Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift... Innhold Kapittel 1 Merverdiavgiftssystemet... 17 Kapittel 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift... 20 2.1 Innledning... 20 2.2 Definisjon av begreper... 24 2.2.1 Utgående avgift... 24 2.2.2 Inngående

Detaljer

23.04.2013. Den norske gasskonferansen 2013. Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og i 2020

23.04.2013. Den norske gasskonferansen 2013. Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og i 2020 23.4.213 Klima- og miljøregnskap energigass Målsetning og definisjoner Effektiv, miljøvennlig og sikker utnyttelse av energi! Den norske gasskonferansen 213 Klima- og Miljøregnskap for energigass nå og

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2008 S Avgiftskode SM Oslo 31. januar 2008

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2008 S Avgiftskode SM Oslo 31. januar 2008 AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2008 Rundskriv nr. 20/2008 S Avgiftskode SM Oslo 31. januar 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30 12

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S II. Avgiftskode EL Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S II. Avgiftskode EL Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S II Avgiftskode EL Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett:

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer