Veileder for bruk av koder ved. fastsettelse av særavgifter. Mars Regionavdelingen Skattedirektoratet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder for bruk av koder ved. fastsettelse av særavgifter. Mars Regionavdelingen Skattedirektoratet"

Transkript

1 Veileder for bruk av koder ved fastsettelse av særavgifter Mars 217 Regionavdelingen Skattedirektoratet

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING AVGIFTSTYPEKODE AVGIFTSGRUPPEKODE TILLEGGSKODE Tilleggskoder som gjelder flere/alle avgiftene MER OM BRUKEN AV KODENE NÆRMERE OM DE ENKELTE AVGIFTENE Avgift på alkohol Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv Avgift på drikkevareemballasje Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv Avgift på sukker Avgift på tobakkvarer Avgift på elektrisk kraft CO2-avgift på mineralske produkter - mineralolje CO2-avgift på mineralske produkter - bensin CO2-avgift på mineralske produkter naturgass (CNG) CO2-avgift på mineralske produkter - LPG Grunnavgift på mineralolje Svovelavgift på mineralske produkter Veibruksavgift på autodiesel Veibruksavgift på biodiesel som omfattes av omsetningskrav Veibruksavgift på bensin Veibruksavgift på bioetanol som omfattes av omsettningskrav Veibruksavgift på naturgass Veibruksavgift på LPG Avgift på smøreolje mv Avgift på HFK og PFK Avgift på TRI og PER Avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra petroleumsvirksomheten Avgift på utslipp av nitrogenoksider (NOx) fra øvrige næringer Avgift på flyging av passasjerer flypassasjeravgift Side 2 av 36

3 1 Innledning Denne kodeveilederen er utarbeidet for bruk av avgiftspliktige kunder, som er registrert hos Skatteetaten, ved innrapportering av særavgifter, og for saksbehandlere i Skatteetaten ved fastsettelse av særavgifter. Veilederen blir revidert og utgitt en gang per år. Uavhengig av denne veilederen er brukerne, til enhver tid, avhengig av å kjenne til gjeldene regelverk og tilhørende prosedyrer. Hjelpemiddel i denne sammenheng vil, i tillegg til årsrundskrivene vedrørende særavgifter, være informasjon publisert under "Avgifter" på skatteetaten. no. Slik vårt avgiftsfastsettelsessystem (AFS) er bygd opp, er koder en forutsetning for å fastsette avgiftene. Kodene er nødvendige for selve fastsettelsen av avgiftene, og danner også grunnlag for å kunne ta ut rapporter om de dataene som er lagt inn i AFS. Det er derfor opprettet noen flere koder enn det som strengt tatt er nødvendig for selve fastsettelsen, og det er forsøkt etablert et visst system ved valg av kodene slik at de gir ekstra informasjon til bruk i rapporter. Direktoratet fastsetter kodene, og disse skal benyttes i henhold til gjeldende regelverk. Det er tre typer koder, avgiftstypekoder (to bokstaver), avgiftsgruppekoder (tre siffer) og tilleggskoder (to siffer). 2 kode Dette er koden for avgiftstypen, vanligvis hva som er avgiftsgrunnlaget. Koden består av to store bokstaver, f.eks. BE for bensinavgift, TO for tobakksavgift. Denne koden angir hvilken avgift som omhandles. Slike koder endres ikke så lenge det er samme typen vare det kreves avgift av. Denne koden er den oppdelingen av avgiftene som følger med fra fastsettelsen i AFS til regnskapssystemet Agresso. n er i hovedsak knyttet til Stortingets avgiftsvedtak. 3 kode Koden for avgiftsgruppe er tre sifre som følger etter typekoden. Oppdelingen i ulike avgiftsgrupper innenfor den enkelte avgiftstypen er først og fremst begrunnet med at det i mange tilfeller er nødvendig med en oppdeling av vareomfanget med ulike satser innenfor samme avgift. Denne oppdelingen følger ikke med til Agresso. Det må alltid oppgis en kode for avgiftstype og en kode for avgiftsgruppe. Noen avgifter har bare en sats, og det er ikke behov for en nærmere oppdeling. Men det må likevel være en gruppekode med tre siffer i tillegg til koden for avgiftstype. For noen avgifter er det foretatt oppdelinger innenfor en og samme sats for å kunne ta ut mer spesifiserte rapporter enn det som ellers ville være mulig. Et eksempel på oppdeling av statistiske hensyn er gruppekodene for avgiften på alkohol, der f.eks. drikkevarer som er brennevinsbaserte og som bare har en sats, likevel er delt opp i flere grupper slik at vi kan skille mellom f.eks. brennevinsbasert rusbrus og sterkt brennevin. Side 3 av 36

4 4 Tilleggskode Det er også fastsatt tilleggskoder. Dette er tosifrede koder som brukes når den avgiftspliktige skal innrapporter for eksempel uttak til ulike former for avgiftsfri bruk. Dette gjelder avgiftsfritak gitt i avgiftsvedtaket eller evt. i forskriften. Tilleggskoder brukes hovedsakelig ved ordinære innberetninger av avgifter. Disse kodene skal benyttes for å gi et riktig bilde av de avgiftspliktiges særavgiftsregnskap og en riktig statistikk. De fleste tilleggskoder har faktor, mens enkelte har faktor -1 (fradrag av tidligere innbetalt avgift) og faktor (+) 1. Utenom dette har vi tilleggskode 99 for manko. Dette er en kode for at det skal være mulig å føre manko i avgiftsoppgaven. Denne koden har derfor faktor 1 slik at det påløper full avgift. Tilleggskodene kan være knyttet til en eller flere avgiftsgrupper under samme avgiftstype. 4.1 Tilleggskoder som gjelder flere/alle avgiftene Det finnes tilleggskoder som er gjennomgående og gjelder samme fritak i alle eller flere av avgiftene, og fritak som ikke gjelder alle, men to eller flere avgifter. Disse tilleggskodene er: Nr. Beskrivelse Faktor 11 levert til ambassader, utenlandske diplomater og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet 12 levert til NATO og/eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 22 levert til bruk om bord i fartøyer eller luftfartøyer i utenriks fart (også som proviant mv. eller for salg) 23 levert til bruk om bord i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann 26 levert til bruk i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense 27 levert til fly (noe ulik ordlyd fra avgift til avgift) 28 lagt inn på tollager 3 overført til andre registrerte for samme avgift, jf. særavgiftsforsk andel biodiesel i oljen/bioetanol i bensinen/biogass i naturgassen/biogass i LPG (må oppgis i antall liter/kg biodrivstoff) 4 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften varer kommet i retur til virksomhetens godkjente lokale varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale), som ble levert avgiftsfritt 58 levert til skinnegående transport (og trolleybuss) 6 levert som råstoff til ervervsmessig framstilling av varer/i industriell virksomhet (kan ha litt ulik ordlyd fra avgift til avgift, teksten er tilpasset den aktuelle avgiften) Side 4 av 36

5 5 Mer om bruken av kodene Fritak som gjennomføres både som direkte fritak og som refusjon Fritak som i forskrift eller annet regelverk er vedtatt bare å skulle gjennomføres som refusjoner, har egne gruppekoder. Disse gruppekodene skal kun benyttes av Skatteetaten ved saksbehandling av søknad om refusjon. ELSÆR kan ikke benyttes ved søknad om refusjon, da disse (m/tilhørende dokumentasjon) skal sendes Skatteetaten per post. Ved direkte fritak på ordinære innberetninger bruker de registrerte avgiftspliktige tilhørende tilleggskoder. Når slike fritak løses gjennom søknad om refusjon, må Skatteetaten bruke tilleggskodene når refusjonen legges inn i AFS. Spesielt om svovelavgift på mineralolje Svovelavgiften på mineralolje er innrettet slik at den har svært mange avgiftssatser. Det er også muligheter for refusjon av avgiften dersom utslippene renses. Refusjonssatsen avhenger av rensegraden, og det kan derfor også bli mange ulike refusjonssatser. Side 5 av 36

6 6 Nærmere om de enkelte avgiftene 6.1 Avgift på alkohol Enhet 2 OL 11 Alkohol øl t.o.m.,7 volum % liter - 21 øl over,7 t.o.m. 2,7 volum % liter - 31 øl over 2,7 t.o.m. 3,7 volum % liter - 41 øl over 3,7 t.o.m. 4,7 volum % liter - 72 øl volum % liter volum % 73 øl over 4,7 og under 15 volum % liter volum % BV 511 vin t.o.m.,7 volum % liter vin over,7 t.o.m. 2,7 volum % liter vin over 2,7 t.o.m. 3,7 volum % liter vin over 3,7 t.o.m. 4,7 volum % liter vin over 4,7 t.o.m. 1 volum % liter volum % 516 vin over 1 t.o.m. 15 volum % liter volum % 517 vin over 15 t.o.m. 22 volum % liter volum % 61 brennevin over,7 t.o.m. 4,7 volum % liter volum % 62 brennevin over 4,7 t.o.m. 1 volum % liter volum % 63 brennevin over 1 t.o.m. 15 volum % liter volum % 64 brennevin over 15 t.o.m. 22 volum % liter volum % 65 brennevin over 22 volum % liter volum % 945 denaturert teknisk etanol liter denaturert teknisk etanol til drivstoff liter udenaturert teknisk etanol til høyskoler liter - og universiteter 952 udenaturert teknisk etanol til liter - laboratorier, sykehus og blodbanker 953 udenaturert teknisk etanol til bruk som liter - råstoff eller hjelpemiddel ved vareprod. 954 udenaturert teknisk etanol legemidler liter - Tilleggskoder for OL og BV 11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) Side 6 av 36

7 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 22 levert som proviant mv. til bruk eller salg om bord i fartøyer eller luftfartøyer i utenriks fart 28 lagt inn på tollager 3 overført til andre registrerte avgiftspliktige for de aktuelle drikkevarene og emballasjetypene 4 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 6 råstoff eller hjelpemidler ved vareproduksjon 75 teknisk etanol (etylalkohol med avgift) 1 Stortingets avgiftsvedtak gjelder all alkoholholdig drikk uansett type. Det er likevel opprettholdt et skille med hjelp av forskjellige typekoder mellom øl og brennevin og vin mv. Dette er gjort for å kunne ta ut opplysninger om salget av de ulike produktene hver for seg. For denne avgiften skjer det også en regnskapsmessig oppdeling i Agresso mellom avgift på øl og avgift på brennevin og vin mv. Det skilles også mellom alkoholholdig drikk og alkohol til teknisk bruk (teknisk etanol), selv om Stortingets avgiftsvedtak omfatter all alkohol. Det er likevel fastsatt egne forskriftsbestemmelser for teknisk etanol og utarbeidet eget årsrundskriv. Men kodene for alkoholholdig drikk og teknisk alkohol med avgift er hovedsakelig de samme, og produktene kan også være de samme. Det er i disse tilfellene bruken som avgjør om det er teknisk etanol eller alkoholholdig drikk. Særskilte koder for teknisk etanol Det kan leveres teknisk etanol både med og uten avgift. Men det er et krav at også de avgiftsfrie leveringene innrapporteres på avgiftsoppgaven. Det er derfor opprettet egne gruppekoder for slike leveringer. Avgiftssatsen er da. Når teknisk etanol leveres uten avgift, brukes følgende gruppekoder: Gruppekode 945 Denaturert teknisk etanol Denne koden brukes for leveranser av denaturert etanol, unntatt etanol til drivstoff, jf. kode 946. Slik etanol er avgiftsfri. Det er ikke krav om at brukerne må være registrert. Gruppekode 946 Denaturert teknisk etanol Denne koden brukes for leveranser av denaturert etanol til drivstoff. Slik etanol er avgiftsfri. Det er ikke krav om at brukerne må være registrert. Gruppekode 951 Udenaturert teknisk etanol levert til vitenskapelige og statlige høyskoler og universiteter til slik bruk som skatteregionen har godkjent Denne koden brukes ved leveranser av udenaturert teknisk etanol uten avgift til brukere som er registrert i skatteregionen som avgiftsfri bruker av teknisk etanol. Side 7 av 36

8 Gruppekode 952 Udenaturert teknisk etanol levert til laboratorier, sykehus og blodbanker Denne koden brukes ved leveranser av udenaturert teknisk etanol uten avgift til brukere som er registrert i skatteregionen som avgiftsfri bruker av teknisk etanol. Gruppekode 953 Levert til brukere som benytter etanol som råstoff eller hjelpemiddel ved vareproduksjon Denne koden brukes ved leveranser av udenaturert teknisk etanol uten avgift til brukere som er registrert i skatteregionen som avgiftsfri bruker av teknisk etanol. Gruppekode 954 Udenaturert teknisk etanol legemidler Denne koden brukes ved leveranser av udenaturert teknisk etanol, som anses som legemidler, uten avgift til apotek, jf. saf Registrerte produsenter og importører må dokumentere at vilkårene for avgiftsfritt salg er oppfylt. Når teknisk etanol leveres med avgift, benyttes de øvrige gruppekodene, som f.eks. BV 65 etter hvilket produkt det er snakk om, og med tilleggskode 75, jf. nedenfor. Tilleggskoder for teknisk etanol Tilleggskode 75 Bruken av denne tilleggskoden er spesiell. Den gjelder bare etanol til teknisk bruk. Det omfatter også det som leveres som hjelpemiddel eller råstoff til produksjon av varer. Ved salg av alkohol til teknisk bruk benyttes de kodene for avgiftstype og avgiftsgruppe som samsvarer med det produktet som selges. Dette gjelder både alkoholstyrke og produkttype, f.eks. om det er basert på brennevin, på vin eller på øl. Det føres opp avgift på vanlig måte, men slik omsetning merkes med tilleggskode 75. Den har faktor 1, slik at avgift blir fastsatt som vanlig. Men når omsetningen merkes med tilleggskode, blir det mulig i etterkant å ta ut rapporter om hvor store mengder teknisk etanol det er fastsatt avgift for. Side 8 av 36

9 6.2 Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. Avgiftsvedtaket for alkoholfrie kullsyreholdige drikkevarer og alkoholfrie kullsyrefrie drikkevarer er slått sammen. Av statistiske grunner er likevel oppdelingen i kullsyreholdige og kullsyrefrie drikkevarer opprettholdt. Hver av disse avgiftene er igjen inndelt i drikkevarer tilsatt sukker og drikkevarer tilsatt kunstig søtstoff. KF 11 alkoholfrie kullsyrefrie drikkevarer tilsatt sukker liter drikkevarer 12 kullsyrefrie drikkevarer tilsatt kunstig liter søtstoff 125 drikkevarer basert på frukt, bær eller liter grønnsaker og tilsatt kunstig søtstoff 13 kullsyrefrie drikkevarer tilsatt både sukker liter og kunstig søtstoff 81 sirup tilsatt sukker liter 82 sirup tilsatt kunstig søtstoff liter 825 sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker liter og tilsatt kunstig søtstoff KH 11 kullsyreholdige drikkevarer tilsatt sukker liter 12 kullsyreholdige drikkevarer tilsatt kunstig liter søtstoff 13 kullsyreholdige drikkevarer tilsatt både sukker og kunstig søtstoff liter Gruppekode 13 Denne gruppekoden finnes både for KF-avgift og KH-avgift. Den skal brukes for drikkevarer som inneholder både sukker og kunstig søtstoff. Tilleggskoder for KF og KH 11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 22 levert som proviant mv. til bruk eller salg om bord i fartøyer eller luftfartøyer i utenriks fart 28 lagt inn på tollager 3 overført til andre registrerte for avgift på alkoholfrie drikkevarer Side 9 av 36

10 4 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 6 levert til ervervsmessig framstilling av annet enn drikkevarer 6.3 Avgift på drikkevareemballasje MG 1 drikkevareemballasje, glass øl, ingen retur stk. miljøavgift 15 glass øl, 95 % retur stk. 17 glass øl, 93 % retur stk. 114 glass øl, 86 % retur stk. 2 glass vin og brennevin, ingen retur stk. 25 glass vin og brennevin, 95 % retur stk. 27 glass vin, 93 % retur stk. 214 glass vin, 86 % retur stk. 3 glass kullsyreholdige, ingen retur stk. 35 glass kullsyreholdige, 95 % retur stk. 37 glass kullsyreholdige, 93 % retur stk. 314 glass kullsyreholdige, 86 % retur stk. 4 glass kullsyrefrie, ingen retur stk. 45 glass kullsyrefrie, 95 % retur stk. 47 glass kullsyrefrie, 93 % retur stk. 414 glass kullsyrefrie, 86 % retur stk. MB 1 metall (boks) øl, ingen retur stk. 15 metall øl, 95 % retur stk. 12 metall øl, 8 % retur stk. 135 metall øl, 65 % retur stk. 2 metall vin og brennevin, ingen retur stk. 25 metall vin og brennevin, 95 % retur stk. 22 metall vin og brennevin, 8 % retur stk. 235 metall vin og brennevin, 65 % retur stk. 3 metall kullsyreholdige, ingen retur stk. 35 metall kullsyreholdige, 95 % retur stk. 32 metall kullsyreholdige, 8 % retur stk. 335 metall kullsyreholdige, 65 % retur stk. 4 metall kullsyrefrie, ingen retur stk. 45 metall kullsyrefrie, 95 % retur stk. 42 metall kullsyrefrie, 6 % retur stk. 435 metall kullsyrefrie, 65 % retur stk. Side 1 av 36

11 MP 1 drikkevareemballasje, plast øl, ingen retur stk. miljøavgift 15 plast øl, 95 % retur stk. 114 plast øl, 86 % retur stk. 2 plast vin og brennevin, ingen retur stk. 25 plast vin og brennevin, 95 % retur stk. 214 plast vin og brennevin, 86 % retur stk. 3 plast kullsyreholdige, ingen retur stk. MP 35 plast kullsyreholdige, 95 % retur stk. 314 plast kullsyreholdige, 86 % retur stk. 4 plast kullsyrefrie, ingen retur stk. 45 plast kullsyrefrie, 95 % retur stk. 414 plast kullsyrefrie, 86 % retur stk. MA 1 kartong/papp øl, ingen retur stk. 18 kartong/papp øl, 92 % retur stk. 2 kartong/papp vin og brennevin, ingen stk. retur 28 kartong/papp vin og brennevin, 92 % stk. retur 3 kartong/papp kullsyreholdige, ingen stk. retur 38 kartong/papp kullsyreholdige, 92 % retur stk. 4 kartong/papp kullsyrefrie, ingen retur stk. 45 kartong/papp kullsyrefrie, 95 % retur stk. 48 kartong/papp kullsyrefrie, 92 % retur stk. Grunnavgift, engangsemballasje GG 1 drikkevareemballasje, glass øl stk. grunnavgift 2 glass vin og brennevin stk. 3 glass kullsyreholdige stk. 4 glass kullsyrefrie stk. GB 1 metall (boks) øl stk. 2 metall vin og brennevin stk. 3 metall kullsyreholdige stk. 4 metall kullsyrefrie stk. GP 1 plast øl stk. 2 plast vin og brennevin stk. 3 plast kullsyreholdige stk. Side 11 av 36

12 GP 4 drikkevareemballasje, plast kullsyrefrie stk. grunnavgift GA 1 kartong/papp øl stk. 2 kartong/papp vin og brennevin stk. 3 kartong/papp kullsyreholdige stk. 4 kartong/papp kullsyrefrie stk. Gruppekodene er utformet slik at de viser innholdet i emballasjen. For miljøavgiftene viser de også hvilken prosentandel av avgiftsatsen som skal betales innenfor de enkelte returordningene. Slike satser blir utarbeidet ut fra den returandelen for de ulike returordningene som fastsettes hvert år av Miljødirektoratet, med virkning fra og med 1. juli til og med 3. juni det påfølgende år. Mange av disse gruppekodene endres altså minst en gang hvert år. De til enhver tid gjeldende koder er oppført i AFS (og er tilgjengelige i ELSÆR). Disse blir løpende oppdatert når Miljødirektoratet endrer sine vedtak. Gruppekodene 15, 25, 35 og 45, uansett hvilken miljøavgift de er knyttet til, har avgiftssats. Regelverket er slik at med en returandel for emballasjen på 95 % eller mer, betales det ikke miljøavgift. Men mengden emballasje, i antall stykk, skal likevel oppgis på avgiftsoppgaven. Tilleggskoder for MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP og GA 9 emballasje (inneremballasje) med rominnhold på minst 4 liter 11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet 12 levert til NATO og eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 22 levert som proviant mv. til bruk eller salg om bord i fartøyer eller luftfartøyer i utenriks fart 28 lagt inn på tollager 3 overført til andre registrerte avgiftspliktige for de aktuelle drikkevarene og emballasjetypene 4 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt Side 12 av 36

13 6.4 Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. SJ 1 sjokolade - og sukkervarer iht. forskr bokst. a nr.1-4 kg sukkervarer 2 sjokoladevarer iht. forskr bokst. b nr.1-4 kg 3 kjeks iht. forskr bokstav c nr. 1-2 kg 4 sukkerfrie varer iht bokstav d nr. 1-3 kg 5 andre varer iht. forskr bokstav e kg Det er viktig for denne avgiften å bruke riktig gruppekode selv om alle avgiftsgruppene har samme avgiftssats. Tilleggskoder for SJ 11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 22 levert som proviant mv. til bruk eller salg om bord i fartøyer eller luftfartøyer i utenriks fart 28 lagt inn på tollager 3 overført til andre registrerte for avgift på sjokolade- og sukkervarer 4 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 6 levert som råstoff til ervervsmessig framstilling av varer 6.5 Avgift på sukker SU 1 sukker roe- og rørsukker, sirup og sukkeroppløsning av disse kg Side 13 av 36

14 Tilleggskoder for SU 11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 22 levert som proviant mv. til bruk eller salg om bord i fartøyer eller luftfartøyer i utenriks fart 28 lagt inn på tollager 3 overført til andre registrerte for avgift på sukker 4 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 6 levert til ervervsmessig framstilling av varer (mot egenerklæring) 6.6 Avgift på tobakkvarer TO 11 tobakkvarer sigarer gram 21 sigaretter stk. 31 røyketobakk, karvet skråtobakk og råtobakk i gram forbrukerpakning 41 skråtobakk gram 51 snus gram 61 sigarettpapir og -hylser stk. Tilleggskoder for TO 11 levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet 12 levert til NATO og eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen 22 levert som proviant mv. til bruk eller salg om bord i fartøyer eller luftfartøyer i utenriks fart 28 lagt inn på tollager Side 14 av 36

15 3 overført til andre registrerte for avgift på tobakkvarer 4 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften kvalitetsprøvd og forbrukt i fabrikker eller på lager 5 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 6.7 Avgift på elektrisk kraft EL 1 elektrisk kraft a konto-utskrivinger kr 2 ellers full sats kwh 31 til industri og bergverk kwh 32 til produksjon av fjernvarme kwh 33 til arbeidsmarkedsbedrifter kwh 34 til Finnmark og div. kommuner i Troms kwh 35 til treforedling i NVEs energieffektiviseringsprogram kwh 36 til datasentre kwh 37 til skip i næring (landstrøm) kwh Satsene i avgiftsgruppene f.o.m. 2 t.o.m. 37 er i øre per kwh, mens satsen i avgiftsgruppe 1 er i kroner. Gruppekode 1 Denne koden brukes for å innrapportere avgift a konto. Da er avgiftsgrunnlaget kroner, som igjen er beregnet/anslått på bakgrunn av de a konto-fakturaer som er sendt til kjøperne/brukerne av kraften. Fordelingen mellom de ulike kjøper/brukergrupper er ikke kjent. Fordelingen på avgiftsgruppene må skje ved årsoppgjøret. Da trekkes hele det tidligere innbetalte a konto-beløpet fra ved hjelp av tilleggskoden 25, se nedenfor, og avgiften for hele året og forbruket i løpet av året fordeles på de avgiftsgruppene der de hører hjemme. Dersom a konto-innbetalinger ikke er benyttet, legges faktisk forbruk direkte på tilhørende avgiftsgrupper (2-37). Tilleggskode for EL1 25 fradrag for tidligere innbetalt a konto (brukes bare ved årsoppgjør) -1 Ved årsoppgjøret trekkes det tidligere innbetalte a konto-beløpet fra i avgiftsgruppe 1 og fordeles etter reelt salg til de anvendelser som kraften faktisk har gått til. Summen på gruppekoden EL1 skal dermed gå i null ved årsoppgjøret. Denne tilleggskoden skal bare brukes ved årsoppgjør. Dersom avgiften er lagt inn direkte på de ulike avgiftsgruppene (2-37), skal tilleggskode 25 ikke benyttes. Side 15 av 36

16 Tilleggskoder for EL 2 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet 3 overført til andre registrerte for avgift på elektrisk kraft 53 fradrag for avgift hvor kreditnota er utstedt kunde, på bakgrunn av tidligere for høy -1 fakturert mengde 58 levert til skinnegående transportmiddel og trolleybuss 66 levert til veksthusnæringen 67 levert direkte i sammenheng med produksjon av elektrisk kraft når kraften ellers ville ha blitt avgiftsbelagt med full avgift 7 produsert i energigjenvinningsanlegg 71 produsert i mottrykksanlegg 73 produsert i mikrokraftverk Tilleggskoder for EL fradrag for avgift hvor kreditnota er utstedt kunde, på bakgrunn av tidligere for høy -1 fakturert mengde 67 levert direkte i sammenheng med produksjon av elektrisk kraft i industri og bergverk. Da er det redusert avgiftssats. Dette vil gjelde industrikraftverk som leverer sin energi til industrivirksomhetens egen produksjon, og der det normalt betales redusert sats for kraften. 75 benyttes til kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske og mineralogiske prosesser Tilleggskode 67 kan benyttes både i avgiftsgruppe 2 - ellers full sats, eller i avgiftsgruppe 31 - til industri og bergverk, avhengig av hvilken avgiftssats som hadde blitt betalt dersom fritaket ikke kommer til anvendelse. Tilleggskode for EL 32, EL 33, EL 36 og EL fradrag for avgift hvor kreditnota er utstedt kunde, på bakgrunn av tidligere for høy -1 fakturert mengde Tilleggskoder for EL fradrag for avgift hvor kreditnota er utstedt kunde, på bakgrunn av tidligere for høy -1 fakturert mengde 59 levert til husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms Side 16 av 36

17 6.8 CO2-avgift på mineralske produkter - mineralolje CM 11 CO2- mineralolje liter avgift 12 mineralolje til innenriks luftfart, ikke kvotepliktig liter 13 mineralolje til innenriks luftfart, kvotepliktig liter 112 refusjon, treforedlingsindustrien, ikke kvotepliktig (diff. høy/lav sats) liter 113 refusjon, sildemelindustrien, ikke kvotepliktig (diff. liter høy/lav sats) 114 refusjon, fiskemelindustrien, ikke kvotepliktig (diff. liter høy/lav sats) 115 refusjon, kvotepliktige utslipp, jf. stortingsvedtaket liter 2 første ledd bokstav g 117 mineralolje som ilegges veibruksavgift liter Tilleggskoder for CM 11 og CM levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet i mengder på minst 4 liter (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 4 liter 22 levert til bruk om bord i skip i utenriks fart (kun CM 11) 23 levert til bruk om bord i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann (kun CM 11) 27 levert til bruk i fly i utenriks fart (kun CM 11) 28 lagt inn på tollager 3 overført til andre registrerte for avgift på mineralolje 31 andel biodiesel i oljen. Det er antall liter biodrivstoff som er avgiftsfritt. Den mineralske oljen i blandingen er avgiftspliktig. 4 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 6 nyttet som råstoff i industriell virksomhet Side 17 av 36

18 Tilleggskoder for CM 12 og CM levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert Den nordiske investeringsbanken 31 andel biodiesel i oljen 6.9 CO2-avgift på mineralske produkter - bensin CB 51 CO2-avgift bensin liter 515 refusjon, kvotepliktige utslipp liter Tilleggskoder for CB levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet i mengder på minst 4 liter (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 4 liter 27 levert til bruk i fly i utenriks fart 28 lagt inn på tollager 3 overført til andre registrerte for avgift på mineralolje 31 andel bioetanol i bensinen. Det er antall liter biodrivstoff som er avgiftsfritt. Den mineralske bensinen i blandingen er avgiftspliktig 4 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 6 nyttet som råstoff i industriell virksomhet 61 levert til teknisk og medisinsk formål 68 levert bensin med særlig helse- og miljømessige egenskaper og som er beregnet til bruk i motorsager og andre arbeidsredskaper med 2-taktsmotor 81 levert bensin som er gjenvunnet i VRU-anlegg Side 18 av 36

19 6.1 CO2-avgift på mineralske produkter naturgass (CNG) CN 11 CO2- avgift naturgass Sm 3 12 til industri og bergverk Sm 3 11 refusjon, gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart Sm refusjon, kvotepliktige utslipp (diff. høy/lav sats) Sm refusjon, levert til bruk om bord som motordrivstoff i Sm 3 offshorefartøy 4 kreditert avgift for naturgass til industri og bergverk Sm 3 5 kreditert avgift for naturgass etter mottatt dokumentasjon på fritak Tilleggskoder for CN 11 8 levert til bruk i gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart 11 levert til motorvogner tilhørende diplomater mv. 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet i mengder på minst 3 Sm 3 (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 3 Sm 3 22 levert til bruk om bord i skip i utenriks fart 23 levert til bruk om bord i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann 24 levert til bruk om bord som motordrivstoff i offshorefartøy 27 levert til bruk i fly i utenriks fart 28 lagt inn på tollager 3 overført til andre registrerte for avgift på naturgass 31 andel biogass i naturgassen 4 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 6 levert til bruk som råstoff i industriell virksomhet 66 levert til veksthusnæringen 86 levert til bruk som gir utslipp som er avgiftspliktig etter Stortingets vedtak om CO2- avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen Sm 3 Side 19 av 36

20 Tilleggskoder for CN 12 6 levert til bruk som råstoff i industriell virksomhet 75 levert til bruk ved kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske mineralogiske prosesser Tilleggskoder for CN 4 57 kreditert avgift for naturgass til industri og bergverk -1 Tilleggskoder for CN 5 82 kreditert grossist/forhandler etter leveranse til bruk ved kjemisk reduksjon eller i -1 elektrolyse, metallurgiske mineralogiske prosesser 83 kreditert grossist/forhandler etter leveranse til veksthusnæringen kreditert grossist/forhandler etter leveranse til skip i utenriks fart kreditert grossist/forhandler etter leveranse til fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann CO2-avgift på mineralske produkter - LPG CL 11 CO2- avgift LPG kg 12 til industri og bergverk kg 11 refusjon, gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart kg 115 refusjon, kvotepliktige utslipp kg 321 refusjon, levert til bruk om bord som motordrivstoff i kg offshorefartøy 4 kreditert avgift til industri og bergverk kg 5 kreditert avgift for LPG etter mottatt dokumentasjon på fritak Tilleggskoder for CL 11 8 levert til bruk i gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart 11 levert til motorvogner tilhørende diplomater mv. 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet i mengder på minst 15 kg (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 15 kg 22 levert til bruk om bord i skip i utenriks fart kg Side 2 av 36

21 23 levert til bruk om bord i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann 24 levert til bruk om bord som motordrivstoff i offshorefartøy 27 levert til bruk i fly i utenriks fart 28 lagt inn på tollager 3 overført til andre registrerte for avgift på LPG 31 andel biogass i LPG 4 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 6 levert til bruk som råstoff i industriell virksomhet 66 levert til veksthusnæringen 86 levert til bruk som gir utslipp som er avgiftspliktig etter Stortingets vedtak om CO2- avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen Tilleggskoder for CL 12 6 levert til bruk som råstoff i industriell virksomhet 75 levert til bruk ved kjemisk reduksjon eller i elektrolyse, metallurgiske mineralogiske prosesser Tilleggskoder for CL 4 57 kreditert avgift for naturgass til industri og bergverk -1 Tilleggskoder for CL 5 82 kreditert grossist/forhandler etter leveranse til bruk ved kjemisk reduksjon eller i -1 elektrolyse, metallurgiske mineralogiske prosesser 83 kreditert grossist/forhandler etter leveranse til veksthusnæringen kreditert grossist/forhandler etter leveranse til skip i utenriks fart kreditert grossist/forhandler etter leveranse til fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann -1 Side 21 av 36

22 6.12 Grunnavgift på mineralolje GM 1 grunnavgift fyringsolje mv liter 11 refusjon gods- og passasjertransport i innenriks liter sjøfart(minol) 12 refusjon treforedlingsindustrien og produsenter liter av fargestoffer og pigmenter 13 refusjon sildemel- og fiskemelindustrien liter 14 refusjon høsting av tang og tare liter Tilleggskoder for GM 1 8 levert til bruk i gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet i mengder på minst 4 liter (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 4 liter 22 levert til bruk om bord i skip i utenriks fart 23 levert til bruk om bord i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann 26 levert til bruk på anlegg eller innretninger som har tilknytning til utnyttelse av naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense 27 flyparafin (jetparafin) til bruk i fly 28 lagt inn på tollager 3 overført til andre registrerte for avgift på mineralolje 31 andel biodiesel i oljen. Det er antall liter biologisk olje i drivstoffet som er avgiftsfritt. Mineraloljen i blandingen er avgiftspliktig. 4 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 58 levert til skinnegående transportmiddel 6 nyttet som råstoff i industriell virksomhet Side 22 av 36

23 6.13 Svovelavgift på mineralske produkter Avgift Avgiftsomfang Enhet SO 21 svovel refusjon AFS, t.o.m.,5 liter 22 refusjon AFS, over,5 t.o.m.,25 % liter 23 over,5 t.o.m.,25 % liter 24 refusjon AFS, over,25 t.o.m.,5 % liter 25 refusjon AFS, over,25 t.o.m.,5 % liter 26 over,25 t.o.m.,5 % liter 27 refusjon AFS, over,5 t.o.m.,75 % liter 28 refusjon AFS, over,5 t.o.m.,75 % liter 29 refusjon AFS, over,5 t.o.m.,75 % liter 21 over,5 t.o.m.,75 % liter 211 refusjon AFS, over,75 t.o.m. 1, % liter 212 refusjon AFS, over,75 t.o.m. 1, % liter 213 refusjon AFS, over,75 t.o.m. 1, % liter 214 refusjon AFS, over,75 t.o.m. 1, % liter 215 over,75 t.o.m. 1, % liter 22 over 1, t.o.m. 1,25 % liter 226 over 1,25 t.o.m. 1,5 % liter 233 over 1,5 t.o.m. 1,75 % liter 241 over 1,75 t.o.m. 2, % liter 25 over 2, t.o.m. 2,25 % liter 259 over 2,25 t.o.m. 2,5 % liter 268 over 2,5 t.o.m. 2,75 % liter 277 over 2,75 t.o.m. 3, % liter 286 over 3, t.o.m. 3,25 % liter 295 over 3,25 t.o.m. 3,5 % liter 34 over 3,5 t.o.m. 3,75 % liter 313 over 3,75 t.o.m. 4, % liter 41 refusjon ved reduksjon t.o.m.,5 % liter 42 refusjon ved reduksjon over,5 t.o.m.,25 % liter 777 bitumen til bruk som ikke gir utslipp, jf. stortingsvedtaket 2 bokstav i liter Tilleggskoder for SO 23, 26, 21, 215, 22, 226, 233, 241, 25, 259, 268, 277, 286, 295, 34 og 313 Nr. Beskrivelse Faktor 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert til Den nordiske investeringsbanken Side 23 av 36

24 Nr. Beskrivelse Faktor 2 utført til utlandet i mengder på minst 4 liter mineralolje (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 4 liter mineralolje 22 levert til bruk om bord i skip i utenriks fart 23 levert til bruk om bord i fartøy som driver fiske og fangst i fjerne farvann, det vil si havområder hvor avstanden til norske kysten (grunnlinjen) er 25 nautiske mil eller mer. (Gjelder ikke fiske og fangst i Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og Østersjøen.) 27 levert til bruk i fly i utenriks fart 28 lagt inn på tollager 3 overført til andre registrerte for svovelavgift på mineralolje 31 andel biodiesel i oljen 5 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 69 refusjon av svovelavgift for olje levert til bruk i verneverdige fartøy, museumsjernbaner eller tekniske anlegg og kulturelle kulturminner på museumssektoren Tilleggskoder for refusjon rensegrad, jf. særavgiftsforskriften Nr. Beskrivelse 71 refusjon, rensegrad 1-24 (gjelder SO 21, 22, 24, 27, 211, 216, 221, 227, 234, 242, 251, 26, 269, 278, 287, 296, 35, 41 og 42) 72 refusjon, rensegrad (gjelder SO 21, 22, 24, 27, 212, 216, 221, 228, 235, 243, 252, 261, 27, 279, 288, 297, 36, 41 og 42) 73 refusjon, rensegrad (gjelder SO 21, 22, 24, 28, 212, 217, 222, 228, 236, 244, 253, 262, 271, 28, 289, 298, 37, 41 og 42) 74 refusjon, rensegrad (gjelder SO 21, 22, 25, 28, 213, 217, 223, 229, 237, 245, 254, 263, 272, 281, 29, 299, 38, 41 og 42) 75 refusjon, rensegrad (gjelder SO 21, 22, 25, 28, 213, 218, 223, 23, 237, 246, 255, 264, 273, 282, 291, 3, 39, 41 og 42) 76 refusjon, rensegrad (gjelder SO 21, 22, 25, 29, 213, 218, 224, 23, 238, 247, 256, 265, 274, 283, 292, 31, 31, 41 og 42) 77 refusjon, rensegrad (gjelder SO 21, 23, 25, 29, 214, 219, 224, 231, 239, 248, 257, 266, 275, 284, 293, 32, 311 og 41) 78 refusjon, rensegrad (gjelder SO 21, 23, 26, 29, 214, 219, 225, 232, 24, 249, 258, 267, 276, 285, 294, 33, 312 og 41) 79 refusjon, rensegrad 95-1 (gjelder SO 21, 23, 26, 21, 215, 22, 226, 233, 241, 25, 259, 268, 277, 286, 295, 34, 313 og 41) Ved refusjon av svovelavgift må det benyttes tilleggskoder på grunn av det store antallet avgiftssatser og refusjonssatser. Faktor Side 24 av 36

25 6.14 Veibruksavgift på autodiesel MM 2 autodiesel refusjon gruver differanse «høy sats» (lavsvovlet liter autodiesel) og grunnavgift 21 refusjon gruver differanse «lav sats» (svovelfri liter autodiesel) og grunnavgift 31 svovelfri (u. 1 p.p.m. svovel) og biodiesel som ikke liter oppfyller bærekraftskriteriene 311 lavsvovlet (u. 5 p.p.m. svovel) liter 312 annen liter I tillegg gjelder gruppekodene 5 523, 6 623, 7 723, og for særskilt avgift ved urettmessig bruk av merket mineralolje. Tilleggskoder for MM 31, MM 311 og MM levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet i mengder på minst 4 liter mineralolje (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 4 liter mineralolje 28 lagt inn på tollager 3 overført til andre registrerte for avgift på mineralolje 4 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 65 levert til annen bruk enn fremdrift av motorvogn (merket mineralolje) 6.15 Veibruksavgift på biodiesel som omfattes av omsetningskrav BD 1 biodiesel biodiesel under produktforskriftens omsetningskrav - svovelfri (under 1 p.p.m. svovel) 11 biodiesel under produktforskriftens omsetningskrav - lavsvovlet (under 5 p.p.m. svovel) 12 biodiesel under produktforskriftens omsetningskrav - annen biodiesel 2 biodiesel over produktforskriftens omsetningskrav - svovelfri (under 1 p.p.m. svovel) liter liter liter liter Side 25 av 36

26 21 biodiesel biodiesel over produktforskriftens omsetningskrav - lavsvovlet (under 5 p.p.m. svovel) 22 biodiesel over produktforskriftens omsetningskrav - annen biodiesel 3 biodiesel under produktforskriftens omsetningskrav, som teller dobbelt - svovelfri (under 1 p.p.m. svovel) 31 biodiesel under produktforskriftens omsetningskrav - som teller dobbelt - lavsvovlet (under 5 p.p.m. svovel) 32 biodiesel under produktforskriftens omsetningskrav - som teller dobbelt - annen biodiesel 4 biodiesel over produktforskriftens omsetningskrav, som teller dobbelt - svovelfri (under 1 p.p.m. svovel) 41 biodiesel over produktforskriftens omsetningskrav, som teller dobbelt - lavsvovlet (under 5 p.p.m. svovel) 42 biodiesel over produktforskriftens omsetningskrav, som teller dobbelt - annen biodiesel liter liter liter liter liter liter liter liter Tilleggskoder for BD 1-12 og BD levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 4 liter mineralolje 5 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 93 Årsavregning biodrivstoff, for lite innrapportert 1 94 Årsavregning biodrivstoff, for mye innrapportert -1 Tilleggskodene 93 og 94 skal kun benyttes ved årsavregning, dvs. på særavgiftoppgave for mars det påfølgende år. Tilleggskoder for BD 2-22 og BD levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet i mengder på minst 4 liter mineralolje (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 4 liter mineralolje 28 lagt inn på tollager 3 overført til andre registrerte for avgift på mineralolje Side 26 av 36

27 4 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 65 levert til annen bruk enn fremdrift av motorvogn (merket mineralolje) 93 Årsavregning biodrivstoff, for lite innrapportert 1 94 Årsavregning biodrivstoff, for mye innrapportert -1 Tilleggskodene 93 og 94 skal kun benyttes ved årsavregning, dvs. på særavgiftoppgave for mars det påfølgende år Veibruksavgift på bensin BE 21 bensin svovelfri, (u.1 p.p.m.) liter 211 lavsvovlet, (u.5 p.p.m.) liter 212 annen liter 51 refusjon veiløse strøk, liter stk. 52 refusjon veiløse strøk, liter stk. 53 refusjon veiløse strøk, liter stk. 54 refusjon veiløse strøk, liter stk. 55 refusjon veiløse strøk, liter stk. 56 refusjon veiløse strøk, 15 liter og over stk. Gruppekodene 51 til 56 gjelder refusjoner til båter og snøscootere i veiløse strøk. Refusjonssatsene fastsettes i særavgiftsforskriften hvert år. Refusjonene utbetales etterskuddsvis etter søknad for det enkelte år. Dette vil si at satser fastsatt av Stortinget for inneværende år først blir utbetalt neste år. Tilleggskoder for BE 21, BE 211 og BE levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet i mengder på minst 4 liter (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 4 liter 26 levert til bruk på anlegg eller innretninger som har tilknytning til utnyttelse av naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense 27 levert til fly, unntatt Forsvarets fly 28 lagt inn på tollager 3 overført til andre registrerte for avgift på bensin 4 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften 2-5 Side 27 av 36

28 5 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 61 levert til teknisk og medisinsk formål 68 levert bensin med særlig helse- og miljømessige egenskaper og som er beregnet til bruk i motorsager og andre arbeidsredskaper med 2-taktsmotor 81 levert bensin som er gjenvunnet i VRU-anlegg 6.17 Veibruksavgift på bioetanol som omfattes av omsettningskrav BT 1 bioetanol bioetanol under produktforskriftens omsetningskrav - liter svovelfri (under 1 p.p.m. svovel) 11 bioetanol under produktforskriftens omsetningskrav - liter lavsvovlet (under 5 p.p.m. svovel) 12 bioetanol under produktforskriftens omsetningskrav - liter annen bioetanol 2 bioetanol over produktforskriftens omsetningskrav - liter svovelfri (under 1 p.p.m. svovel) 21 bioetanol over produktforskriftens omsetningskrav - liter lavsvovlet (under 5 p.p.m. svovel) 22 bioetanol over produktforskriftens omsetningskrav - annen liter bioetanol 3 bioetanol under produktforskriftens omsetningskrav, som teller dobbelt - svovelfri (under 1 p.p.m. svovel) liter 31 bioetanol under produktforskriftens omsetningskrav - som liter teller dobbelt - lavsvovlet (under 5 p.p.m. svovel) 32 bioetanol under produktforskriftens omsetningskrav - som liter teller dobbelt - annen bioetanol 4 bioetanol over produktforskriftens omsetningskrav, som liter teller dobbelt - svovelfri (under 1 p.p.m. svovel) 41 bioetanol over produktforskriftens omsetningskrav, som liter teller dobbelt - lavsvovlet (under 5 p.p.m. svovel) 42 bioetanol over produktforskriftens omsetningskrav, som teller dobbelt - annen bioetanol liter Side 28 av 36

29 Tileggskoder for BT 1-12 og BT levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 4 liter mineralolje 5 varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 93 årsavregning biodrivstoff, for lite innrapportert 1 94 årsavregning biodrivstoff, for mye innrapportert -1 Tilleggskodene 93 og 94 skal kun benyttes ved årsavregning, dvs. på særavgiftoppgave for mars det påfølgende år. Tileggskoder for BT 2-22 og BT levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet i mengder på minst 4 liter mineralolje (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 4 liter mineralolje 28 lagt inn på tollager 3 overført til andre registrerte for avgift på mineralolje 4 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale) som ble levert avgiftsfritt 93 årsavregning biodrivstoff, for lite innrapportert 1 94 årsavregning biodrivstoff, for mye innrapportert -1 Tilleggskodene 93 og 94 skal kun benyttes ved årsavregning, dvs. på særavgiftoppgave for mars det påfølgende år. Side 29 av 36

30 6.18 Veibruksavgift på naturgass VN 1 naturgass (CNG) naturgass, hvor andel biogass er under 5 volumprosent 11 naturgass, hvor andel biogass er over 5 volumprosent 45 kreditert veibruksavgift for naturgass etter mottatt dokumentasjon på unntak fra avgiftsplikt 5 kreditert veibruksavgift for naturgass etter mottatt dokumentasjon på fritak Sm 3 Sm 3 Sm 3 Sm 3 Tilleggskoder for VN 1 og VN levert til utenlandske diplomatiske og konsulære tjenestemenn som nyter personlig tollfrihet 12 levert til NATO eller NATOs hovedkvarter, styrker eller personell iht. internasjonale avtaler, herunder Partnerskap for fred 13 levert til Den nordiske investeringsbanken 2 utført til utlandet i mengder på minst 3 Sm 3 naturgass (unntatt Svalbard og Jan Mayen) 21 utført til Svalbard og Jan Mayen i mengder på minst 3 Sm 3 naturgass 28 lagt inn på tollager 3 overført til andre registrerte for samme avgift, jf. særavgiftsforsk andel biogass i naturgassen 4 tilintetgjort, jf. særavgiftsforskriften varer kommet i retur til virksomhetens godkjente lokale varer kommet i retur (til virksomhetens godkjente lokale), som ble levert avgiftsfritt 65 levert til annen bruk enn fremdrift av motorvogn, mot erklæring Tilleggskode for VN45 og VN5 88 kreditert grossist/forhandler etter mottatt erklæring om avgiftsfri -1 leveranse Side 3 av 36

Veileder for bruk av koder ved. fastsettelse av særavgifter. Oktober Regionavdelingen Skattedirektoratet

Veileder for bruk av koder ved. fastsettelse av særavgifter. Oktober Regionavdelingen Skattedirektoratet Veileder for bruk av koder ved fastsettelse av særavgifter Oktober 2016 Regionavdelingen Skattedirektoratet Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 AVGIFTSTYPEKODE... 3 3 AVGIFTSGRUPPEKODE... 3 4 TILLEGGSKODE...

Detaljer

Veileder for bruk av koder ved. fastsettelse av særavgifter. Mars 2014. Toll- og avgiftsdirektoratet Særavgiftsavdelingen Avgiftsteknisk driftsseksjon

Veileder for bruk av koder ved. fastsettelse av særavgifter. Mars 2014. Toll- og avgiftsdirektoratet Særavgiftsavdelingen Avgiftsteknisk driftsseksjon Veileder for bruk av koder ved fastsettelse av særavgifter Mars 2014 Toll- og avgiftsdirektoratet Avgiftsteknisk driftsseksjon Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 2 AVGIFTSTYPEKODE...3 3 AVGIFTSGRUPPEKODE...3

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 7. desember 2010 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak I forskrift 11. desember

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter

Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2008 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak I forskrift 11. desember

Detaljer

1. Endringer i tollpreferansesystemet for utviklingsland GSP+

1. Endringer i tollpreferansesystemet for utviklingsland GSP+ For importører og eksportører av varer er det viktig å holde seg oppdatert på regelendringer innenfor tollovgivningen. I dette nyhetsbrevet har vi samlet noen av de sakene som har rørt seg siden sist:

Detaljer

MINERALSKE PRODUKTER MV.

MINERALSKE PRODUKTER MV. AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV. 2016 Oslo 1. januar 2016 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO www.skatteetaten.no Innhold: Stortingets

Detaljer

MINERALSKE PRODUKTER MV.

MINERALSKE PRODUKTER MV. AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV. 2015 Rundskriv nr.11/2015 S II Avgiftskoder CM, CN, CL, SO, GM Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2190 Stortingsvedtak

Detaljer

MINERALSKE PRODUKTER MV.

MINERALSKE PRODUKTER MV. AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV. 2011 Rundskriv nr.11/2011 S Avgiftskoder CM, CN, CL, SO, GM Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

Særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2006

Særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2006 Særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2006 Avgift på alkohol (kap. 5526 post 70) Fra 1. januar 2006 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen

Detaljer

AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV Rundskriv nr. 11/2010 S II Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 25. juni 2010

AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV Rundskriv nr. 11/2010 S II Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 25. juni 2010 AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV. 2010 Rundskriv nr. 11/2010 S II Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 25. juni 2010 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep

Detaljer

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer,

22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer, HØRINGSNOTAT 1. Innledning og gjeldende rett På vegne av Finansdepartementet foreslår Skattedirektoratet endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften, forkortet

Detaljer

1 Driftsutgifter, nedsettes med

1 Driftsutgifter, nedsettes med Vedtak 412 I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Utgifter: 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 1 500 fra kr 167 933 til kr 169 433 24 Regjeringsadvokaten: 1 Driftsutgifter,

Detaljer

AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV Rundskriv nr. 11/2009 S

AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV Rundskriv nr. 11/2009 S AVGIFTER PÅ MINERALSKE PRODUKTER MV. 2009 Rundskriv nr. 11/2009 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 15. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032

Detaljer

AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2007 Rundskriv nr. 11/2007 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 12. januar 2007

AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2007 Rundskriv nr. 11/2007 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 12. januar 2007 AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2007 Rundskriv nr. 11/2007 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

Brukerveiledning for utfylling av emballasjeavgift

Brukerveiledning for utfylling av emballasjeavgift Brukerveiledning for utfylling av emballasjeavgift Dokumentsansvarlig: Skatteeaten 1 Innhold 1 INFORMASJON OM BRUKERMANUALEN... 3 2 EN INTRODUKSJON TIL EMBALLASJEAVGIFTENE... 3 2.1 HVA ER MILJØAVGIFT PÅ

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Forskrift om endring i forskrift om særavgifter Forskrift om endring i forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 22. juni 2005 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter, og Stortingets avgiftsvedtak. I forskrift 11. desember

Detaljer

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti.

Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Votering i sak nr. 5 Presidenten: Under debatten er det satt frem ett forslag, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder: «Kap. Post Formål 732 Regionale helseforetak 72

Detaljer

VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF. Rundskriv nr. 13/2014 S. Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF. Rundskriv nr. 13/2014 S. Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF 2014 Rundskriv nr. 13/2014 S Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett:

Detaljer

VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF. Rundskriv nr. 13/2012 S. Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF. Rundskriv nr. 13/2012 S. Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET VEIBRUKSAVGIFT PÅ DRIVSTOFF 2012 Rundskriv nr. 13/2012 S Avgiftskoder BE, MM, CB Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

Ny saldering av statsbudsjettet 2013

Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Prop. 29 S (2013-2014), Innst. 100 S (2013-2014) Tilhører sak Ny saldering av statsbudsjettet 2013 Vedtak 339 I statsbudsjettet for 2013 gjøres følgende endringer:

Detaljer

AVGIFTER PÅ BENSIN 2006 Rundskriv nr. 13/2006 S Avgiftskoder BE, CB Oslo 28. desember 2005

AVGIFTER PÅ BENSIN 2006 Rundskriv nr. 13/2006 S Avgiftskoder BE, CB Oslo 28. desember 2005 AVGIFTER PÅ BENSIN 2006 Rundskriv nr. 13/2006 S Avgiftskoder BE, CB Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86

Detaljer

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Vedtak 430. I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Vedtak 430 I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer: Kap. Post Formål Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 100 000 fra kr 161 449 000 til kr 163 549 000 41 Stortinget:

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2005 S. Oslo 28. desember 2004

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2005 S. Oslo 28. desember 2004 AVGIFT PÅ ALKOHOL 2005 Rundskriv nr. 1/2005 S Oslo 28. desember 2004 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00 Telefaks 22 86 02

Detaljer

Toll og særavgifter Nyhetsbrev

Toll og særavgifter Nyhetsbrev Toll og særavgifter Nyhetsbrev Januar 2014 Tollmyndighetene har vært svært aktive den siste tiden, og både importører/eksportører av varer og særavgiftspliktige har en del nytt å sette seg inn i. I dette

Detaljer

AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2006 Rundskriv nr. 11/2006 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 28. desember 2005

AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2006 Rundskriv nr. 11/2006 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 28. desember 2005 AVGIFTER PÅ MINERALOLJE 2006 Rundskriv nr. 11/2006 S Avgiftskoder CM, SO, GM Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter

Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2006 med hjemmel i Stortingets vedtak om avgift på utslipp av NOx og lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter.

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. 2006 Rundskriv nr. 4/2006 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28.

AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. 2006 Rundskriv nr. 4/2006 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28. AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. 2006 Rundskriv nr. 4/2006 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards

Detaljer

AVGIFTER PÅ BENSIN 2004

AVGIFTER PÅ BENSIN 2004 AVGIFTER PÅ BENSIN 2004 Rundskriv nr. 13/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe B-1, avgiftskoder BE, CB Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15

Detaljer

Høringsnotat - veibruksavgift på naturgass og LPG - forslag til endringer i særavgiftsforskriften

Høringsnotat - veibruksavgift på naturgass og LPG - forslag til endringer i særavgiftsforskriften Skattedirektoratet notat Dato Referanse 06.12.2016 2016/682224 Høringsnotat - veibruksavgift på naturgass og LPG - forslag til endringer i særavgiftsforskriften Skattedirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet

Detaljer

FiSKVINNSLUSTÖÐVA. Álþingi E rin á i m Þ /& /S 1 * komudagur /4 00^ SAMTOK LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA

FiSKVINNSLUSTÖÐVA. Álþingi E rin á i m Þ /& /S 1 * komudagur /4 00^ SAMTOK LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA SAMTOK FiSKVINNSLUSTÖÐVA Alþingi Efhahags- og skattaneínd Austurstræti 8-10 150 Reykjavík Álþingi E rin á i m Þ /& /S 1 * komudagur /4 00^ LANDSSAMBAND ÍSLENSKRA ÚTVEGSMANNA Borgartúni 35 105 Reykjavík

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2006 S. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2006 S. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ ALKOHOL 2006 Rundskriv nr. 1/2006 S Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2006 S Avgiftskode SM Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2006 S Avgiftskode SM Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2006 Rundskriv nr. 20/2006 S Avgiftskode SM Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86

Detaljer

Søknad om kompensasjon for toll, særavgifter og merverdiavgift på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvann

Søknad om kompensasjon for toll, særavgifter og merverdiavgift på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvann 9. Ankomst 12. Har fartøyet anløpt havn i utlandet, Svalbard eller n Mayen? Hvis ja, angi hvilke havner og dato Fartøyførers underskrift -telefonnr. 9. Ankomst 12. Har fartøyet anløpt havn i utlandet,

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV Rundskriv nr. 4/2007 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 25.

AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV Rundskriv nr. 4/2007 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 25. AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 4/2007 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 25. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate

Detaljer

Innst. 480 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Produktavgift på førstehåndsomsetning

Innst. 480 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Innledning. 2. Produktavgift på førstehåndsomsetning Innst. 480 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 150 LS (2012 2013) Innstilling fra finanskomiteen om stortingsvedtak på skatte- og avgiftsområdet i forbindelse med revidert

Detaljer

ELEKTRISK KRAFT 2005

ELEKTRISK KRAFT 2005 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2005 Rundskriv nr. 10/2005 S Oslo 28. desember 2004 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2007 Rundskriv nr. 10/2007 S Avgiftskode EL Oslo 12. januar 2007

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2007 Rundskriv nr. 10/2007 S Avgiftskode EL Oslo 12. januar 2007 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2007 Rundskriv nr. 10/2007 S Avgiftskode EL Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn og gjeldende rett

1. Innledning. 2. Bakgrunn og gjeldende rett 1. Innledning Med virkning fra 1. september 2010 ble CO2-avgiften pa mineralske produkter utvidet til omfatte naturgass og LPG. Enkelte typer bruk er fritatt for avgift (visse kraftintensive prosesser

Detaljer

Søknad om kompensasjon for toll, særavgifter og meirverdiavgift på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvatn

Søknad om kompensasjon for toll, særavgifter og meirverdiavgift på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvatn 9. Kom 12. Har fartøyet vore i hamn i utlandet, Svalbard eller n Mayen? Dersom ja, gje opp hamnene 13. Har fartøyet eller nokon av mannskapet om bord ufortolla varer/proviant? 9. Kom 12. Har fartøyet vore

Detaljer

Forbruksavgift på elektrisk kraft

Forbruksavgift på elektrisk kraft Forbruksavgift på elektrisk kraft Temadag i regi Energi Norge 8. september 2010 Erlend Sandnes TAD SA SAS Toll- og avgiftsetaten www.toll.no Side 2 Særavgiftsavdelingen Særavgiftsavdelingen (SA) Avdelingsdirektør:

Detaljer

Forslag om redusert alkoholavgift på øl produsert av småskalabryggerier

Forslag om redusert alkoholavgift på øl produsert av småskalabryggerier Forslag om redusert alkoholavgift på øl produsert av småskalabryggerier HØRINGSNOTAT 1. Innledning og bakgrunn Finansdepartementet har bedt Skattedirektoratet om å sende på høring utkast til regelendringer

Detaljer

Høringsnotat - Endringer i tollforskriften vedrørende

Høringsnotat - Endringer i tollforskriften vedrørende Høringsnotat - Endringer i tollforskriften vedrørende provianteringsregler 1. Innledning I dag er tolloven 5-2 annet ledd og tollforskriften 5-2-1 fjerde ledd til hinder for at rederier kan frakte last

Detaljer

(4) For annen energiproduksjon gjelder avgiftsplikten utslipp i Norge og på norsk kontinentalsokkel.

(4) For annen energiproduksjon gjelder avgiftsplikten utslipp i Norge og på norsk kontinentalsokkel. NOx-avgift - Avgift på utslipp av NOx Utdrag fra FOR 2001-12-11 nr 1451: Forskrift om særavgifter Hele forskriften finnes på http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20011211-1451.html Kap. 3-19.

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2015 S II. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2015 S II. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ALKOHOL 2015 Rundskriv nr. 1/2015 S II Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

notat Skattedirektoratet

notat Skattedirektoratet Skattedirektoratet notat Dato Referanse 08.05.2017 2017/422804 Høringsnotat - forslag om endring i skatteforvaltningsforskriften - krav om elektronisk levering av skattemelding for særavgifter for registrerte

Detaljer

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med Vedtak 365 I statsbudsjettet for 2014 gjøres følgende endringer: Kap. Post Kroner Utgifter 21 Statsrådet: 1 Driftsutgifter, forhøyes med 2 770 000 fra kr 158 700 000 til kr 161 470 000 24 Regjeringsadvokaten:

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Rundskriv nr. 20/2014 S. Avgiftskode SM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Rundskriv nr. 20/2014 S. Avgiftskode SM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2014 Rundskriv nr. 20/2014 S Avgiftskode SM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012

Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi. Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Økonomisk virkemiddelapparat og lovtekniske rammevilkår for ny transportenergi Erik Lorentzen Tønsberg 10. januar 2012 Om Transnova Transnova er et offentlig virkemiddel som skal bidra til å redusere CO2-utslippene

Detaljer

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten

Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Årsregnskap 2014 - Toll- og avgiftsetaten Toll- og avgiftsetaten 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering 31.12.2014 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling Regnskap 2014 Merutgift

Detaljer

AVGIFT PÅ MINERALOLJE TIL FRAMDRIFT AV MOTORVOGN 2009 Rundskriv nr. 15/2009 S Avgiftskode MM Oslo 15. januar 2009

AVGIFT PÅ MINERALOLJE TIL FRAMDRIFT AV MOTORVOGN 2009 Rundskriv nr. 15/2009 S Avgiftskode MM Oslo 15. januar 2009 AVGIFT PÅ MINERALOLJE TIL FRAMDRIFT AV MOTORVOGN 2009 Rundskriv nr. 15/2009 S Avgiftskode MM Oslo 15. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep

Detaljer

Avgift på elektrisk kraft

Avgift på elektrisk kraft Avgift på elektrisk kraft Riktig innkreving av avgifter tips etter revisjon av selskaper siste år Erlend Sandnes TAD SA SAS 6. september 2011 Agenda Innledning: presentasjon og en kort innføring Redusert

Detaljer

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og

4610 Toll- og avgiftsetaten 02 Andre inntekter 2 597 000 2 347 503-249 497 4610 Toll- og avgiftsetaten 03 Refunderte pante- og Tolletaten årsregnskap 2015 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling * Regnskap 2015 Merutgift (-) og mindreutgift 1610 Toll-

Detaljer

INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD

INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD TO 78/14 30. juni 1978 INDIREKTE SKATTER OG SUBSIDIER HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER M.V. ARENE 1969-1978 INNHOLD Side I. Indirekte skatter 2 1. Omsetningsavgift 3 2. Merverdiavgift 3 3. Investeringsavgift

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Rundskriv nr. 20/2011 S. Avgiftskode SM Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Rundskriv nr. 20/2011 S. Avgiftskode SM Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2011 Rundskriv nr. 20/2011 S Avgiftskode SM Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30 12

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2011 S. Avgiftskode EL Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2011 S. Avgiftskode EL Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2011 Rundskriv nr. 10/2011 S Avgiftskode EL Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30

Detaljer

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2006 Rundskriv nr. 10/2006 S Avgiftskode EL Oslo 28. desember 2005

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2006 Rundskriv nr. 10/2006 S Avgiftskode EL Oslo 28. desember 2005 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2006 Rundskriv nr. 10/2006 S Avgiftskode EL Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

Høringsnotat endring av særavgiftsforskriften elektrisk kraft landstrøm og datasentre

Høringsnotat endring av særavgiftsforskriften elektrisk kraft landstrøm og datasentre Høringsnotat endring av særavgiftsforskriften elektrisk kraft landstrøm og datasentre Toll- og avgiftsdirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet på høring forslag til endringer i forskrift 11.

Detaljer

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2007 Rundskriv nr. 5/2007 S Avgiftskode SJ Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2012 S II. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2012 S II. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ALKOHOL 2012 Rundskriv nr. 1/2012 S II Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. juli 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Oslo 1. januar 2016

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Oslo 1. januar 2016 AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2016 Oslo 1. januar 2016 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO www.skatteetaten.no Innhald: Stortingets vedtak om

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2011 S. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ALKOHOL. Rundskriv nr. 1/2011 S. Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ALKOHOL 2011 Rundskriv nr. 1/2011 S Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 7. januar 2011 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4

Blankett for særavgifter og gebyrer Utfylling av blanketten, se side 4 Utfylling av blanketten, se side Søknad om refusjon Omberegning For Tollvesenet Navn og postadresse: Kundenummer: Totalt antall sider 0 Telefonnummer: Kontonummer: Gjelder for periode/termin: Koder Grunnlag

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2012 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2012 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2012 Rundskriv nr. 10/2012 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30

Detaljer

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2010 Rundskriv nr. 10/2010 S Avgiftskode EL Oslo 5. januar 2010

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2010 Rundskriv nr. 10/2010 S Avgiftskode EL Oslo 5. januar 2010 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2010 Rundskriv nr. 10/2010 S Avgiftskode EL Oslo 5. januar 2010 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon

Detaljer

En vurdering av særavgiftene

En vurdering av særavgiftene En vurdering av særavgiftene Særavgiftsutvalget Pressekonferanse 22. juni 2007 Brita Bye, Forskningsleder Disposisjon Mandatet Kort om NOU-en Hva er særavgifter? Utvalgets vurderinger og forslag til endringer

Detaljer

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2009 S Avgiftskode SM Oslo 15. januar 2009

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2009 S Avgiftskode SM Oslo 15. januar 2009 AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2009 Rundskriv nr. 20/2009 S Avgiftskode SM Oslo 15. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2010 S Avgiftskode SM Oslo 5. januar 2010

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2010 S Avgiftskode SM Oslo 5. januar 2010 AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2010 Rundskriv nr. 20/2010 S Avgiftskode SM Oslo 5. januar 2010 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30 12

Detaljer

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter

Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Brukerveiledning for rapportering av særavgifter Dokumentsansvarlig: Skatteetaten 1 Innhold 1 INFORMASJON OM BRUKERMANUALEN... 3 2 NAVIGERING I OG UTFYLLING AV ELEKTRONISK SKJEMA... 3 2.1 INNLOGGING...

Detaljer

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel - import og eksport Innhold Forord 11 Forkortelser 12 1 Merverdiavgiftssystemet 13 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift 15 2.1 Investeringsavgiften 15

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2016 Oslo 1. januar 2016

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2016 Oslo 1. januar 2016 AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2016 Oslo 1. januar 2016 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO www.skatteetaten.no Innhold: Stortingets vedtak

Detaljer

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2004

FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2004 FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2004 Rundskriv nr. 10/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe E-3, avgiftskode EL Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards

Detaljer

ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV.

ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. AVGIFT PÅ ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER MV. 2012 Rundskriv nr. 4/2012 S Avgiftskoder KF, KH, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards

Detaljer

AVGIFT PÅ FLYPASSASJERER. Oslo 1. januar 2018

AVGIFT PÅ FLYPASSASJERER. Oslo 1. januar 2018 AVGIFT PÅ FLYPASSASJERER 2018 Oslo 1. januar 2018 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO www.skatteetaten.no Innhold: Stortingets vedtak

Detaljer

MODAG/KVARTS- kontoplan basisår 2011

MODAG/KVARTS- kontoplan basisår 2011 MODAG/KVARTS- kontoplan basisår 2011 Aggregeringsliste som viser sammenheng fra KNR, GRL og NR. LMDGAVG Liste over avgifter og subsidier etter art AVG = PX VX PV VV SPX SVX SPV Her er MDG = NR = GRL =

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S II. Avgiftskode EL Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S II. Avgiftskode EL Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S II Avgiftskode EL Oslo 1. juli 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett:

Detaljer

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013

Uten diesel stopper Norge. Scania Miljøseminar 2013 Uten diesel stopper Norge Scania Miljøseminar 2013 Classification: Status: Våre produkter og tjenester Bensinstasjoner Truckstasjoner Drivstoff i bulk Fyringsprodukter Nettbutikk Spesialprodukter Tekniske

Detaljer

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2006 Rundskriv nr. 7/2006 S Avgiftskode FK Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2006 Rundskriv nr. 7/2006 S Avgiftskode FK Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2006 Rundskriv nr. 7/2006 S Avgiftskode FK Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks

Detaljer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater Documents 2015/9 Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater 2015/9 Anton Gautvedt Historisk

Detaljer

TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER

TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2005 Rundskriv nr. 3/2005 S, 2. utgave Oslo, 1. juli 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep

Detaljer

Høringsnotat. Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven. (merverdiavgiftsforskriften)

Høringsnotat. Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven. (merverdiavgiftsforskriften) 19.06.2009 Høringsnotat Utkast til forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) 1. Innledning Den 8. mai 2009 la Finansdepartementet fram et forslag til en ny lov om merverdiavgift,

Detaljer

AVGIFT PÅ TOBAKKVARER 2006 Rundskriv nr. 2/2006 S Avgiftskode TO Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ TOBAKKVARER 2006 Rundskriv nr. 2/2006 S Avgiftskode TO Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ TOBAKKVARER 2006 Rundskriv nr. 2/2006 S Avgiftskode TO Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03

Detaljer

AVGIFT PÅ ALKOHOL 2008 Rundskriv nr. 1/2008 S

AVGIFT PÅ ALKOHOL 2008 Rundskriv nr. 1/2008 S AVGIFT PÅ ALKOHOL 2008 Rundskriv nr. 1/2008 S Avgiftskoder OL, BV, MG, MB, MP, MA, GG, GB, GP, GA Oslo 31. januar 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER FOR INDIREKTE SKATTER M.V. ARENE INNHOLD

HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER FOR INDIREKTE SKATTER M.V. ARENE INNHOLD IO 77/19 29. april 1977 HISTORISK OVERSIKT OVER SATSER FOR INDIREKTE SKATTER M.V. ARENE 1969-1977 INNHOLD Side I. Indirekte skatter 2 1. Omsetningsavgift 3 2. Merverdiavgift 3 3. Investeringsavgift 3 4.

Detaljer

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007

AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 AVGIFT MV. PÅ TEKNISK ETANOL OG ETANOLHOLDIGE PREPARATER 2007 Rundskriv nr. 3/2007 S Avgiftskode BV Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2008 S Avgiftskode SM Oslo 31. januar 2008

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV Rundskriv nr. 20/2008 S Avgiftskode SM Oslo 31. januar 2008 AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2008 Rundskriv nr. 20/2008 S Avgiftskode SM Oslo 31. januar 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30 12

Detaljer

AVGIFT PÅ BÅTMOTORER 2007 Rundskriv nr. 17/2007 S Avgiftskode BM Oslo 12. januar 2007

AVGIFT PÅ BÅTMOTORER 2007 Rundskriv nr. 17/2007 S Avgiftskode BM Oslo 12. januar 2007 AVGIFT PÅ BÅTMOTORER 2007 Rundskriv nr. 17/2007 S Avgiftskode BM Oslo 12. januar 2007 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30 12 Telefaks

Detaljer

AVGIFT PÅ SUKKER MV Rundskriv nr. 18/2006 S Avgiftskode SU Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ SUKKER MV Rundskriv nr. 18/2006 S Avgiftskode SU Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ SUKKER MV. 2006 Rundskriv nr. 18/2006 S Avgiftskode SU Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03

Detaljer

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Grensehandelen 2006-2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandelen 2006-2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Grensehandel for 13,3 mrd. kroner Betydelig økning i nordmenns grensehandel I 2013 grensehandlet nordmenn for 13 305 mill. kroner,

Detaljer

TOBAKKVARER AVGIFT PÅ. Rundskriv nr. 2/2004 S

TOBAKKVARER AVGIFT PÅ. Rundskriv nr. 2/2004 S AVGIFT PÅ TOBAKKVARER 2004 Rundskriv nr. 2/2004 S Tollvesenets Inngående håndbok gruppe T-1, avgiftskode TO Oslo 22. desember 2003 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV Rundskriv nr. 5/2006 S Avgiftskode SJ Oslo 28. desember 2005

AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV Rundskriv nr. 5/2006 S Avgiftskode SJ Oslo 28. desember 2005 AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2006 Rundskriv nr. 5/2006 S Avgiftskode SJ Oslo 28. desember 2005 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry

Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007. Kilde SSB og Econ Pöyry 1956 1972 1994 2008 Tiden går, morgen dagens Bio8 har utslipp tatt utfordringen! er ikke skapt Energiforbruk i fastlands Norge etter næring og kilde i 2007 Kilde SSB og Econ Pöyry Note til skjema Tallene

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

GASS I NORSK INDUSTRI HVA SIER INDUSTRIMELDINGEN? Bristol Sindre Finnes, Norsk Industri

GASS I NORSK INDUSTRI HVA SIER INDUSTRIMELDINGEN? Bristol Sindre Finnes, Norsk Industri GASS I NORSK INDUSTRI HVA SIER INDUSTRIMELDINGEN? Bristol 4.4.17 Sindre Finnes, Norsk Industri Disposisjon Gass i industrien Tilgang på gass Miljøvennlig skipsfart Industrimeldingen Avgiftene Oppfølging

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje

Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje Høringsnotat og konsekvensvurdering Forslag til endring av pantesatsene for drikkevareemballasje 1 Beskrivelse av høringen Klima- og miljødepartementet har gitt oss i oppdrag å sende forslag om økte pantesatser

Detaljer

Figurer fra NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge

Figurer fra NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Figurer fra NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge Variasjoner i CO 2 -konsentrasjon (venstre skala) og temperatur (høyre skala) på Sydpolen gjennom de fire siste istider. Dagens konsentrasjonsnivå: 380 ppmv

Detaljer

Transportsektorens rolle i veien til lavutslippssamfunnet: status og mulige tiltak

Transportsektorens rolle i veien til lavutslippssamfunnet: status og mulige tiltak Transportsektorens rolle i veien til lavutslippssamfunnet: status og mulige tiltak Are Lindegaard, Miljødirektoratet, frokostseminar i regi av Norsk Petroleumsinstitutt Kunnskapsgrunnlag for lavutslippsutvikling

Detaljer