Planstrategi Meråker kommune Planstrategi Meråker kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planstrategi Meråker kommune 2012 2015. Planstrategi Meråker kommune 2012-2015"

Transkript

1 Planstrategi Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 29. april

2 Planstrategi Meråker kommune Forord Kommunal planstrategi er et nytt verktøy i plan- og bygningsloven. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunal planstrategi erstatter det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som lå i tidligere plan- og bygningslov (PBL 1985). Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte de aktuelle utfordringene. Forenklet kan man kalle planstrategien for en plan for planleggingen. Dette er første utgave av planstrategi for Meråker kommune. Det er lagt vekt på å kort presentere lovgrunnlaget og overordnede føringer for arbeidet med en planstrategi. Det er også lagt vekt at planstrategien skal være en oversikt over planer som eksisterer innenfor kommunenes virksomhet og at planstrategien skal legge føringer for planarbeidet i inneværende periode. Reguleringsplaner er ikke innarbeidet i planstrategien. Lovgrunnlaget i plan- og bygningsloven Kommunal planstrategi (jf. PBL 10-1) Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen, jf. kapittel 11 i plan- og bygningsloven. 2

3 Formålet med planstrategi Den kommunale planstrategien er ikke en plan. Kommunal planstrategi er følgelig ikke en arena for å vedta mål og strategier, men å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon som grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Planstrategien er retningsgivende for kommunens planlegging og har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere. Det kan ikke fremmes innsigelse mot kommunal planstrategi. Planstrategien kan derimot legge føringer for arbeidet med en ny arealdel i kommuneplanen og prioriteringer i arealdelen. Formålet med planstrategien er at den skal gi en politisk prioritering av planbehovet i kommunestyreperioden, og om kommuneplanen helt eller delvis skal revideres. Planstrategien skal sette et sterkt fokus på at planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Den kommunale planstrategien er et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver kommunen skal prioritere i valgperioden for å møte kommunens behov. Et viktig siktemål er å styrke den politiske styringen av hvilke planoppgaver som skal prioriteres. Arbeidet med kommunal planstrategi vil gi en bedre og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov slik at kommunen bedre kan møte de aktuelle utfordringene. En planstrategi skal ikke erstatte kommuneplanens samfunnsdel, men planstrategien kan likevel, på et overordnet nivå, gjøre rede for de utfordringer som kommunen står overfor og hvordan det kommunale plansystemet skal legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen. Kommunes plansystem Kommuneplan og evaluering av gjeldende kommuneplan Kommunen er pliktig til å ha en kommuneplan. Denne skal bestå av en samfunnsdel med en handlingsdel og en arealdel med bestemmelser og kart. Gjennom vedtak av en kommunal planstrategi bestemmer kommunestyret hvor ofte og hvor omfattende kommuneplanen bør revideres. Planleggingen skal stimulere og samordne den fysiske, miljømessige, økonomiske, sosiale, kulturelle og estetiske utviklingen i kommunen, og befolkningen skal sikres muligheter for påvirkning av kommunens utvikling. Kommuneplanen skal også ivareta regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver og skal legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Meråker kommune har ikke en gjeldende samfunnsplan. Meråker kommune har en gjeldende arealplan fra På generelt grunnlag bør en arealdelen av kommuneplanen rulleres hvert fjerde år. I Meråker har det nå gått 15 år siden arealplanen ble vedtatt og den har over lang tid vært moden for revisjon, noe også kommunestyret har slått fast. Situasjonen per 2012 er at det er stor etterspørsel etter en ny arealplan for Meråker kommune. Dette kommer fra grunneiere, investorer og andre interessenter, men også fra regionale og statlige myndigheter. Arealplanen fra 1997 er 3

4 utdatert. I tillegg er mange av de eldre reguleringsplanene også utdatert i form av bestemmelser som ble vedtatt og tilpasset den tid de ble vedtatt i. Mye av arealpolitikken i Meråker i dag styres derfor av dispensasjoner både fra arealplan og ulike reguleringsplaner. Både for å skaffe større forutsigbarhet og for å effektivisere saksbehandlingen er det viktig å utarbeide en arealplan for Meråker kommune som er funksjonell og tidsriktig. En arealplan kan da være et grunnlag for en effektiv saksbehandling av arealsaker generelt og utbyggingssaker spesielt. I dagens arealplan er det ikke gjennomført en overordnet ROS-analyse. Kvikkleir var f.eks. ikke et tema under utarbeidelsen av arealplanen. Tilsyn fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag fra 2010 anbefaler at Meråker kommune bør oppdatere eller gjennomføre en ny ROS-analyse som en del av arbeidet med en ny arealplan. (to ulike typer ROS-analyse; en type som er helhetlig og fokuserer på kritiske hendelser og forhold knyttet til krise og beredskap samfunnssikkerhet; det andre er ROS analyser knyttet til arealbruk, både ny eller endret arealbruk fra forrige arealplan). Plansystemet Økonomiplanen er sammen med kommuneplanen kommunens viktigste styringsverktøy. Økonomiplanen inneholder overordnede målsettinger, årsbudsjett og periodisk økonomiplan. Planperspektivet for økonomiplanen er fire år, med en årlig rullering. Kommunedelplaner kan utarbeides både for temaer og for avgrensede arealer. I de fleste kommuneplaner er det vanlig at det for sentrumsområder utarbeides egen kommunedelplaner. Planstrategien må ta stilling til hvilke kommunedelplaner som vil være hensiktsmessige for Meråker. Tema- og sektorplaner er planer for bestemte tjenester, tema eller sektorer. Kommunen står fritt til å velge hvilke temaplaner som hensiktsmessige for den kommunale virksomheten. Planstrategien skal trekke opp politiske føringer for hvilke planer som vil være hensiktsmessige for kommunen å utarbeide. Overordnede føringer Nasjonale forventninger Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni De nasjonale forventningene skal følges opp i arbeidet med planstrategien og bidra til at planleggingen i fylker og kommuner tar opp viktige utfordringer i samfunnsutviklingen. Forventningene peker på oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig for kommunen å fokusere på i planleggingen i kommende fireårsperiode, og skal bidra med å ivareta nasjonale interesser og nasjonal politikk i regionalt og kommunalt planarbeid. De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging tar for seg 6 områder: Klima og energi By og tettstedsutvikling 4

5 Samferdsel og infrastruktur Verdiskapning og næringsutvikling Natur, kulturmiljø og landskap Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. I grove trekk reflekteres disse tema både i eksisterende planer og i viktige tema i den foreslåtte planstrategien. Kommunal planstrategi Fireårig rullering Kommuneplan Samfunnsdel Kommuneplan Arealdel Kommunedelplaner - tema Økonomiplan Årsbudsjett Kommunedelplaner - areal Tema og sektor (fag) planer Årsmelding Regnskap Økonomirapporter Arbeidsprogram / budsjett Regionale forventninger Nord-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt en regional planstrategi. Planstrategien gjelder for perioden og er delt i to deler. Del 1 er felles for begge trøndelagsfylkene og del 2 er spesiell for Nord-Trøndelag. I planstrategien pekes det på flere områder som skal 5

6 prioriteres på et overordnet nivå, både felles for trøndelagsfylkene og spesielt for Nord- Trøndelag. Det er også tatt stilling til hvilke fylkesplaner som skal revideres og utarbeides i planperioden. I høringsdokumentet er det forslag om følgende satsningsområder for del to som omhandler Nord Trøndelag: Barn og unges oppvekstsvilkår Folkehelse Næringsliv Fornybar energi Sørsamisk næringsliv og kultur Arealbruk Interkommunalt samarbeid Meråker kommune er med i et utstrakt interkommunalt samarbeid i Værnesregionen. Det vil være naturlig å prioritere felles samarbeidsordninger også framover. Meråker er også part i Strategisk næringsplan for Værnesregionen. Utviklingstrekk og utfordringer Overordnede målsettinger En kommunal planstrategi skal i utgangspunktet ikke være en arena for å utvikle overordnede målsettinger for kommunal virksomhet. I mangel på en egen samfunnsdel av kommuneplanen drøftes det likefult noen sentrale overordnede målsettinger og strategiske valg for kommunens virksomhet. Drøftelsene og temaene tar utgangspunkt i de sentrale satsingsområdene i planstrategien for Nord-Trøndelag tilpasset lokale satsingsområder. Befolkningsutvikling: Meråker kommune har per innbyggere. Etter en jevn befolkningsnedgang over flere ti-år har befolkningsutviklingen siden 2004 stabilisert seg rundt innbyggere. Befolkningsframskrivinger fra SSB viser en forventet befolkningsmengde i 2030 på om lag innbyggere. Det er likevel usikkert hvordan den reelle befolkningsutviklingen vil utvikle seg i årene som kommer. Til tross for at befolkningsnedgangen ser ut til å ha stoppet synker andelen av barn og unge i kommunen. Det merkes også ved Meråker skole da elevtallet over tid har vist en nedadgående trend. Samtidig er antallet eldre over 67 år synkende. Det er med andre ord andelen av voksne mennesker mellom 19 og 67 som øker i kommunen. Disse bakenforliggende trendene er viktige at blir hensynstatt i kommunal planlegging og virksomhet framover. Boligbygging 6

7 Meråker kommune skal ha en aktiv boligpolitikk. Det bygges mellom 2-5 nye eneboliger per år i Meråker, det er dermed ikke et stort behov for mange nye boligtomter i Meråker. Det er i beskjeden grad bygd leilighetsbygg eller tilsvarende i Meråker. Noe av eneboligbyggingen skjer spredt, men det er ønskelig at det vesentligste av ny boligbygging skjer i regulerte boligfelt. Arealplanen må dekke et behov for boligtomter over en 10-årsperiode og det skal legges til rette for utbygging av flere mindre boligfelt (Grendefelt). Tilbudet skal inkludere muligheter for bygging av eneboliger i flere boligfelt og gjennom spredt boligbygging. Det skal også være muligheter for boligbygging med bedre arealutnyttelse enn eneboliger, for eksempel i form av bygging av rekkehus og/eller leilighetsbygg. Ved planlegging av nye boligfelt skal tas hensyn til sikker og trygg skoleveg, påkobling til eksisterende infrastruktur for vann og avløp og nærhet til sentrum. Barn og unges oppvekstsvilkår Tjenesteområdene i SSOK omfatter virksomhetene: Tollmoen barnehage (48 plasser), Egga barnehage, (100 plasser) Meråker Skole (ca. 300 elever), barn fra asylmottaket Nustadbo, voksenopplæring (ca. 50 elever), grunnskole for voksne, PPT for førskole, grunnskole og videregående skole, samarbeid med Fundaunet Miljøgård ANS, leirskolevirksomhet, (Fersdalen), logopedtjeneste, kulturskole (ca. 130 elevplasser), bibliotek, allment kulturarbeid herunder spillemiddelbehandling for idrettsanlegg og anleggsutbygging, flyktningeadministrasjon, fritidstilbud, mekkeverksted, kinotilbud m.m. Bemanningen utgjør i 2013 til sammen ca. 85 hele stillingshjemler hvorav Meråker skole og barnehagene sysselsetter flest. Hovedarbeidsområdet til sektoren er oppgaver pålagt i medhold av lover og forskrifter, kommunale budsjett og plandokumenter og delegerte arbeidsoppgaver fra rådmannen. De øvrige sektorene og sentraladministrasjonen er viktige støttespillere i det daglige arbeidet. Det er særlig viktig med tett samarbeid opp mot sektor for kommunal utvikling når det gjelder drift og vedlikehold av de forskjellige avdelingene og i det omfattende arbeidet med spillemiddelprosjekter og tilrettelegging for flerbruk i de offentlige anleggene. Samarbeidet mot sektor for pleie, omsorg og sosial har i hovedsak dreid seg om å få fram helhetlige tilbud for barn og unge og funksjonshemmede voksne og i arbeidet for de bosatte flyktningene i kommunen. MÅLSETTINGER - Sørge for å utnytte de tilgjengelige ressurser innenfor sektoren på best mulig måte. Utøve tilsyn med at de vedtatte prioriteringene blir gjennomført etter statlige og kommunale føringer og etter de vedtatte kvalitetssikringsplanene. - Utvikle uteområdet på Meråker skole. - Sørge for den nødvendige og pålagte kompetanseheving innenfor skole- og barnehagesystemet som følge av vedtatte reformer og endringer av forskrifter. - Ivareta kulturens plass og aktiviteter innenfor det kommunale tjenesteapparat og stimulere til størst mulig frivillig innsats. - Iverksette de prioriterte saker fra kommunestyret, komitè for skole, oppvekst og kultur og sentrale myndigheter. - Arbeide for best mulig tilrettelegging av idrettsanlegg og uteområdet. 7

8 Næringsliv Meråker Utvikling har vært omstillingsprogrammets sekretariat. Omstillingsperioden for Meråker avsluttes i Finansieringen har vært gjennom midler stilt til rådighet fra omstillingsprogrammet og hovedaktiviteten har også vært rette mot dette. Det er påbegynt en prosess som skal gi en fremtidig løsning på hvordan næringsutviklingsarbeidet i Meråker skal finansieres og organiseres. Merut er bemannet med en daglig leder og en prosjektressurs i 50 % stilling under begrepet Smeltedigelen. Historisk sett har mye av arbeidet i Merut før omstillingsperioden vært rettet mot reiselivet. På tross av forholdsvis lave omsetningstall innen dette området har fokuset og engasjementet vært betydelig større enn mot resten av næringslivet. Omstillingsprogrammets strategiske plan har vært førende for næringsarbeidet i kommunen, slik at den vedtatte planen fra 2003 har blitt liggende og ikke revidert i den form den var. Samarbeidet i Værnesregion er viktig for Meråker på mange områder, og deriblant også den felles strategiske næringsplanen (SN). SN inneholder viktige momenter som gjelder alle de seks kommunene, men den må i mye større grad spisses for den enkelte kommunen. Planen slik som den foreligger, gir en mulighet for Værnesregionen som enhet til i større grad å være en aktuell bosteds- og etableringskommune med et større utvalg av muligheter. Målformuleringene i SN er svært konkrete og målbare og kan direkte overføres til et kommunalt nivå. Vekst i sysselsetting sysselsatte innen 2020 (+3000) Vekst i befolkningen i alle kommuner 12% i regionen innen 2020, vekst hos alle kommuner Vekst i skatteinngang 15% vekst i kommunenes skatteinngang innen 2020 Det konkrete behovet for planverk må være å ha en egen strategisk næringsplan for Meråker kommune på plass innen Planen må baseres på både anbefalinger fra omstillingsstyrets strategiske plan samt Strategisk næringsplan for Værnesregionen. Innspill fra kommunens eget næringsliv må fremkomme gjennom prosesser som skaper engasjement. Næringsareal. Det er et mål at kommunen skal kunne tilby næringsareal både til større industrietableringer, mindre industrietableringer og forretningsvirksomhet. Et av hovedmålene i Strategisk næringsplan for Værnesregionen er at det til enhver tid skal være en god tilgang til ledig næringsareal og at dette er kommunenes ansvar gjennom arealplanlegging. Per i dag er kommunen godt forspent med areal til større industrietableringer og trolig også forretningsvirksomhet, mens det må vurderes om det er relevant næringsareal tilgjengelig for mindre industrietableringer. Det er et behov for implementering og tilpasning av den vedtatte strategiske næringsplanen for Værnesregionen for Meråker kommune og det faktum at omstillingsperioden for Meråker avsluttes i Det er en viktig forutsetning for en god utvikling i Meråker kommune at det skal være en god og strategisk tilnærming til næringslivsarbeid også etter at omstillingsperioden er avsluttet. Hyttebygging: Meråker er en hyttekommune og hyttebygging er et viktig satsingsområde. Både byggeprosessen og tiden hytteturistene tilbringer i Meråker skaper økt omsetning for 8

9 næringslivet. Best mulig tilrettelegging gjennom tilrettelagt infrastruktur både for hytteopplevelsen og aktivitetene er viktig for at turistene legger igjen flest mulig kroner i bygda. For å oppnå en ønsket utvikling må det i den kommende 10-års perioden for en ny arealplan legges til rette for flere muligheter innen hyttebygging enn det som ligger inne i dagens arealplan. Det er en viktig målsetting at dette skjer i overensstemmelse med annen utmarksbruk, spesielt i forhold til reindrift, og hensyn til naturmangfoldet. Utvikling av nye hyttetomter kan enten skje som fortetting, utvidelse av eksisterende hyttefelt eller nye hyttefelt. Det legges til grunn at det er lite aktuelt å ta i bruk nye areal til hyttefelt i Meråker kommune i kommende 10-års periode. Et annet viktig moment i forhold til hyttebygging er infrastruktur. Framtidig hyttebygging i Meråker skal i all hovedsak legge til grunn utbygging ved eksisterende vegnett, tilgang til moderne infrastruktur som veg, vann og kloakk, og tilrettelegging for friluftsliv gjennom merkede turløyper og preparerte skispor. En viktig forutsetting er dermed at ny hyttebygging skal enten skje som fortetting av eksisterende hyttebebyggelse eller som en utvidelse av allerede eksisterende hyttefelt. I dagens arealplan er det små muligheter for spredt hyttebygging og det ønskes videreført. Gamle områdereguleringer som ikke er realisert bør oppheves og dagens behov skal ligge til grunn for etablering av hytter. Arealbruk Meråker er en fjell- og utmarkskommune. En god forvaltning og ivaretakelse av det rike naturgrunnlaget i Meråker står sentralt for mange av de sentrale næringer og kvaliteter Meråker har. Naturgrunnlaget er helt avgjørende for fjellturisme, hyttebygging og satsing på reiseliv. I Meråker er det også en omfattende beitebruk både gjennom gårdstilknyttet sauenæring og reindriftsnæring. For den sørsamiske kulturen har også naturgrunnlaget en bredere funksjon enn bare beitegrunnlag og reindrift. Meråker er også kjent for skisport og idrett. I utgangspunktet baserer også denne aktiviteten seg på naturgrunnlaget. Naturgrunnlaget skal være sentralt for videre utvikling av både næringsliv, kultur og andre aktiviteter i kommunen og en godt fungerende arealplan er sentral i denne sammenheng. Folkehelse også sentralt i denne sammenheng. En folkehelseplan er under utarbeidelse. Meråker har mye uberørt natur og fjell, men tilrettelegging for flere brukergrupper er mindre utviklet. Samferdselsspørsmål Utbedring og modernisering av E 14 er svært viktig for Meråker. Det samme kan sies om utbedring, modernisering og elektrifisering av Meråkerbanen. Videre skal det også framover være et fokus på en forbedret situasjon når det gjelder trafikksikkerhet, særlig i forhold til E 14 og den økende trafikken på denne vegen. Standardheving og nytt dekke på Fersdalsvegen er også en prioritert sak når det gjelder veg i Meråker. For øvrig bør vegstrukturen generelt gjennomgås. 9

10 Vurdering av framtidig planbehov Revisjon av kommuneplanen. Kommunestyret har vedtatt oppstart av en ny kommuneplan for Meråker tilbake i Et planprogram for en samfunnsdel har vært på høring og planprogram for samfunnsdelen er vedtatt av kommunestyret. (K-sak 45/2008). Vedtaket av et planprogram innebar en prioritering av arbeid med en samfunnsplan med handlingsplan først. Ved avslutning av samfunnsplanen skulle arbeidet med en arealplan starte. Etter at planprogrammet ble godkjent startet også arbeidet med en samfunnsplan. På grunn av ulike årsaker er dette arbeidet lagt på is. Kommunestyret må ved behandling av planstrategien ta stilling til framtidig håndtering av en samfunnsplan. Om det er politisk vilje til å prioritere en slik oppgave bør det vurderes å starte prosessen med en samfunnsdel på nytt mot slutten av inneværende fire-års periode. Kommunestyret har ved vedtak av oppstart av arbeidet med en planstrategi vedtatt at kommunen skal utarbeide en ny arealplan. Kommunedelplaner: I gjeldende kommuneplan ligger det inne seks kommunedelplaner knyttet til arealbruk. Planstrategien skal drøfte behovet for kommunedelplaner i en ny kommuneplan. Praksis i mange kommuner er at det utarbeides kommunedelplaner i sentrumsnære områder med relativ stor aktivitet. I Meråker er det også utarbeidet en mulighetsstudie for området Fagerlia-Grova. Det kan være relevant å utarbeide en kommunedelplan også for området Fagerlia-Grova. Planene for utvikling av dette området er svært langsiktige og det kan være utfordrende å håndtere dette i prosessen med arealplanen. Det vil måtte bli en avveining mellom å jobbe med en kommunedelplan med et svært langsiktig perspektiv mot å jobbe med arealdisponeringer inn i arealplanen. I perioden vil Meråker kommune ikke prioritere å jobbe med nye eller rullering av gamle kommunedelplaner. Andre overordnede planer Energi- og klimaplan. Kommunen har vedtatt en energi- og klimaplan. Denne inneholder flere elementer blant annet en rekke forslag til tiltak. Kommunen bør i løpet av inneværende periode evaluere i hvilken grad forslagene til tiltak er fulgt opp. Dette må også sees i sammenheng med annet arbeid innen blant annet ENØK arbeid på kommunale bygg (jf. Enova-rapport xxx/2012). ENØK-rapporten for kommunale bygg er oppfølging av tiltak i energi- og klimaplanen. Beredskapsplan. Meråker sin kriseplan skal i utgangspunktet rulleres innen 1. september hvert annet år. Kriseplanen og rutinene for rullering bør evalueres og det kan være et behov for å utarbeide en forbedret versjon av kriseplanen ut i fra relevante krisesituasjoner. Det anbefales at det gjennomføres en overordnet ROS-analyse som en del av arbeidet med kommuneplanens arealdel. Dette arbeidet er per april 2013 godt 10

11 i gang. Resultatet av denne ROS-analysen skal danne grunnlaget for en større rullering/oppdatering av kommunens krise- og beredskapsplan. Folkehelseplan. Meråker kommune har opprettet en folkehelsegruppe som blant annet har som mandat å jobbe med folkehelse. Arbeidet har vært nedprioritert i 2012 og 2013, men bør forseres framover. Tematiske planer og sektorplaner En kulturplan er under utarbeidelse og dette arbeidet skal avsluttes i løpet av Kommunedelplan for vann og avløp er fra Planen er ikke oppdatert etter dette, men det kommunale kartverket oppdateres kontinuerlig slik at man har full oversikt over eksisterende ledningsnett. En generell og stor utfordring i dag er at mye av (areal) forvaltning og saksbehandling foregår med hjemmel i gammelt planverk. Prosess Kommunestyret har etter innstilling fra formannskapet vedtatt oppstart av utarbeidelse av en planstrategi for Meråker kommune (K-sak 85/12; ). Rådmannen har innsamlet planstatus i kommunen og utarbeidet et utkast til en planstrategi for Meråker kommune. Dette utkastet har vært bearbeidet av sektorene og de politiske hovedutvalgene har hatt planstrategien til behandling før et endelig forslag ble ferdigstilt. Formannskapet vedtok i F- sak å legge ut planstrategien til offentlig gjennomsyn og høring. Frist for å komme med merknader ble satt til Forslaget til planstrategi ble lagt ut til offentlig ettersyn på Rådhuset og Meråker bibliotek, oversendt relevante høringsparter og kunngjort i lokale aviser. Rådmannen har bearbeidet høringsinnspillene og gjort noen mindre endringer i planstrategien. 11

12 Forslag til prioritering av planoppgaver Plan Vedtatt/revidert Kommuneplaner Samfunnsdel X Arealdel X X 1997 ROS-analyse X Kommunedelplaner Sentrum X 1997: områdereguleringsplan Fagerlia-Grova 1997 Teveldalen 1997 Grønberg 1997 Stordalen Skiheisen-Stormyra 1997 Andre overordnede planer Økonomiplan X X X Informasjonsplan Beredskapsplan X X X 1999/2008/2011? Overordnet ROS-analyse X Energi- og klimaplan X 2010 Strategisk næringsplan X 1997/2003 for Meråker kommune Strategisk næringsplan 2011 for Værnesregionen Kommunal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2009; evalueres innen 2015 Tema og sektorplaner Helse, pleie og omsorg Overordnet pleie og omsorgsplan Folkehelse Boligsosial handlingsplan X 2010 Skole, oppvekst og kultur Kulturplan X X 1992/1993/2003? Kommunedelplan 1997 kulturminner Idrettsanlegg X X X? Tilstandsrapport X X X X

13 Meråker skole Kvalitetssikringsplan Meråker skole Strategisk plan for kompetanseutvikling og skoleutvikling Kvalitetssikringsplan for barnehagene og barnehageadministrasjon i Meråker kommune Kompetanseplan for barnehagene Museumsplan for Meråker kommune og stiftelsen Meråker- Musea KFU. SU, KSOK X X X X 2012 KFU, SU, KSOK X X X X 2012 KFU, SU, KSOK X X X X 2012 SU, KSOK X X X X 2012, SU, KSOK X X X 2010, KSOK Kommunal utvikling Hovedplan veg X Politisk sak Kommunedelplan vann 2000 og avløp ( ) Kommunedelplan 1998 Beiteplan Brannordning og redning X 1997, dette gjør vi selv Forvaltningsplan X -- hjortevilt Beredskapsplan for X X Rullering Meråker kommunale vannverk Plan for kjøretøy og X Politisk sak maskiner Hovedplan for X Politisk sak vedlikehold av bygg Kommunedelplan avfall

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI Saksfremlegg Saksnr.: 11/1844-7 Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI - 2015 Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Innstilling: Iht. plan- og bygningslovens 10-1

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011 Praktisk arbeid med kommunal planstrategi Plankonferanse Bodø, 28-29 april 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk

Detaljer

Kommunal planstrategi. Planforum Nordland 24 mars 2011

Kommunal planstrategi. Planforum Nordland 24 mars 2011 Kommunal planstrategi Planforum Nordland 24 mars 2011 Planstrategi som verktøy forskjellene mellom regional og kommunal planstrategi Eksempler - dybde Vurdering av planbehovet i den gamle loven (PBL 1985)

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Planstrategi for Gjerdrum kommune

Planstrategi for Gjerdrum kommune Planstrategi for Gjerdrum kommune 2016-2020 Utkast for offentlig ettersyn, 26. september 2016 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Status og målsetninger... 3 2 Plantyper og hierarki... 4 2.1 Særlig viktige planoppgaver...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov - 2012-2015 Det kommunal plansystemet Kommunal planstrategi Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplaner Kommunedelplaner Områderegulering

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune Sakspapir Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune 2016-2019 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 16/6814 Anne Mette Liavaag Tlf: 70 16 20 19 JournalID: 16/76256 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Planstrategi for Nesna kommune

Planstrategi for Nesna kommune Planstrategi for Nesna kommune 2016 2019 1 av 8 Planstrategi for Nesna kommune 2016 2019 1. Innledning 2. Definisjoner - Kommuneplan - Kommunedelplan - Handlingsdel - Planhierarkiet 3. Utviklingstrekk

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi Fylkeskommunens rolle Rådgiver Britt Kjensli, Sortland 4. april 2011 03.04.11 1 Planhierarkiet Nasjonale forventninger til regional/kommunal planlegging Nasjonalt nivå

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 10214 F-sak 037/2014 Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Sakens hjemmelsgrunnlag: Plan- og bygningsloven 4 og 11 Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Kommunal planstrategi. Mosjøen 30. mars 2011 Sigrid Stokke Asplan Viak as

Kommunal planstrategi. Mosjøen 30. mars 2011 Sigrid Stokke Asplan Viak as Kommunal planstrategi Mosjøen 30. mars 2011 Sigrid Stokke Asplan Viak as Vurdering av planbehovet i den gamle loven (PBL 1985) 20-1 Kommuneplanlegging (siste ledd) Minst en gang i løpet av hver valgperiode

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen

Det kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen Det kommunale plansystemet i praksis Samplan Bergen 17.11. 2015 Tema Plansystemet som verktøy for samordning, samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis

Detaljer

Planstrategi Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Planstrategi Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Planstrategi 2016-2020 Planstrategi 2016-2020 Hva er planstrategi Planstrategi og plansystemet Innhold i planstrategi Prosess og fremdrift Status gjeldende planstrategi Litt om tidsaspektet ved arealplanlegging

Detaljer

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017

Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Samplan 2017 Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Plan- og bygningsloven er en «demokratilov» og må sees i sammenheng med økonomiplanleggingen etter kommuneloven

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2012-2015 Fauske 4.9.2012 1 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1. INNLEDNING Plandelen i den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Med

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011

Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011 Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Folkehelsesamling Revsnes, 16. september 2011 Hvordan jobbe med folkehelseutfordringer i planstrategi? Jeg vil si noe om: Hva som er plan- og bygningslovens

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1.Innledning Arbeidet med planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer

Kommunal planstrategi (og planleggingen) - i en valgperiode med ny kommunestruktur

Kommunal planstrategi (og planleggingen) - i en valgperiode med ny kommunestruktur Kommunal planstrategi (og planleggingen) - i en valgperiode med ny kommunestruktur Kommuneplankonferansen 2015 Seniorplanlegger Erik Plathe Asplan Viak AS Kommuneplanlegging etter PBL 2008 høy samfunnsnytte,

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede!

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede! Øystre Slidre rein naturglede! 2016-2020 Kommunal planstrategi Tilrådd av formannskapet den 27/10-2016, sak 97/16 Høyringsframlegg kommunal planstrategi 2016-2020 Side 1 av 22 Innhald 1. SAMANDRAG... 3

Detaljer

Forslag til planstrategi for Leksvik, Rissa og Indre Fosen. Høringsutkast,

Forslag til planstrategi for Leksvik, Rissa og Indre Fosen. Høringsutkast, 1. Planstrategi 1.1. Hva er planstrategi? Kommunal planstrategi er innført som verktøy i Plan og bygningslovens kapittel 10:. Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune Kommunal planstrategi - et prosjekt i Vest-Agder. v/bjørg Hellem PBL 10-1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 2.12.2010 Mange utfordringer

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2016-2019 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre XXXXXXXX Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Målselv mulighetslandet. Kommunal planstrategi

Målselv mulighetslandet. Kommunal planstrategi Målselv mulighetslandet Kommunal planstrategi 2012-2015 Vedtatt KSsak 77/2012, den 20.09.2012 Innledning Kommunal planstrategien er verken ein plan eller ein strategi, men eit verktøy for å vurdere kommunen

Detaljer

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017:

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017: Arkivsaksnr.: 13/754-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet gir følgende signaler i forhold

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12.

MØTEINNKALLING. Merknader til innkalling og saksliste. Godkjenne møtebok fra møte den 30.08.12. Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5, 2. etg. Møtedato: 04.10.2012 Klokkeslett: 09.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi Periode 2016 2019 Vedtatt 00.00 2016 Side 1 av 9 1. Formålet med kommunal planstrategi Kommunal planstrategi skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

Samfunnsdel 2014-2024

Samfunnsdel 2014-2024 GRATANGEN KOMMUNE PLANPROGRAM Kommuneplanens Samfunnsdel 2014-2024 1 2 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formålet med planprogram..... 3 1.3 Rammeverk for kommuneplanen... 4 2. STATUS OG UTFORDRINGER...

Detaljer

Planstrategi

Planstrategi Planstrategi 2012-2015 Vedtatt 06.09.12 Innhold 1. FORMÅLET MED KOMMUNAL PLANSTRATEGI 3 2. KOMMUNENS PLANSYSTEM 4 2.1 PLANSYSTEMET I KOMMUNEN 4 2.2 PROSESSKRAV FOR ULIKE PLANTYPER 5 3. GJELDENDE KOMMUNEPLAN

Detaljer

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune

Z; Porsanger kommune. Kystverket Serviceboks ÅLESUND. Melding om oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi for Porsanger kommune Z; Porsanger kommune Kystverket Serviceboks 2 6025 ÅLESUND Vår ref 2011/2626-2/140 Deres ref: SaksbehandlerDato Idar Langmyr13.03.2012 78460475-91722583 idar.langmyr@porsanger.kommune.no Melding om oppstart

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi 2012-2016 OM KOMMUNEPLANLEGGING Hol kommune ser det som viktig å ha fremtidsretta styringsdokumenter for å kunne utvikle kommunen helhetlig og målrettet. Det er gjennom gode styringsdokumenter

Detaljer

Forslag til planstrategi for Nannestad kommune

Forslag til planstrategi for Nannestad kommune Nannestad kommune Plan og strategi Arkivsak: 2015/3508-3 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kai Krog Halse Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget 17.08.2016 Forvaltnings- og økonomiutvalget

Detaljer

Kommunal planstrategi for Iveland kommune 2016-2019

Kommunal planstrategi for Iveland kommune 2016-2019 Kommunal planstrategi for Iveland kommune 216-219 Utkast pr 7. april 216 Vedtatt av kommunestyret xx. xx. 216 1. INNLEDNING OG HISTORIKK Sentrale myndigheter regulerer kommunal virksomhet gjennom en rekke

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 Rådmannens forslag 3.mai 2012 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 2 Innhold BAKGRUNN... 3 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 3 FAKTAGRUNNLAG

Detaljer

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016

Plansystemet etter plan- og bygningsloven. Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Plansystemet etter plan- og bygningsloven Seminar for politikere i Buskerud 24. og 25. februar 2016 Lovens formål Fremme bærekraftig utvikling Bidra til samordning av statlige, regionale og kommunale oppgaver

Detaljer

Kommunal planstrategi. Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16)

Kommunal planstrategi. Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16) Kommunal planstrategi Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16) INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING HVA ER KOMMUNAL PLANSTRATEGI?.....3 2. KORT PLANHISTORIE GRAN

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/2421-46 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Kommunal planstrategi høringsutkast

Kommunal planstrategi høringsutkast Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/836-5 Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug Kommunal planstrategi 2016-2019 - høringsutkast Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 30.08.2016 Rådmannens innstilling 1. Formannskapet

Detaljer

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI side 1 ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI 2012-2015 Bakgrunn Ny plan- og bygningslov (MD 2008) har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi

Detaljer

Nye planstrategier. Marit Aune, Hitra kommune (Foto: Stein Olav Sivertsen)

Nye planstrategier. Marit Aune, Hitra kommune (Foto: Stein Olav Sivertsen) Nye planstrategier Marit Aune, Hitra kommune (Foto: Stein Olav Sivertsen) Kommunal planstrategi 10 i PBL Skal vedtas innen et år etter kommunestyrets konstituering Kommunens situasjon og utfordringer Skal

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi Periode 2016 2019 Vedtatt 13.10 2016 Side 1 av 9 1. Formålet med kommunal planstrategi Kommunal planstrategi skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PLANSTRATEGI , VESTRE TOTEN KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG PLANSTRATEGI , VESTRE TOTEN KOMMUNE Vestre Toten kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirik Røstadsand Arkiv: 502 Arkivsaksnr.: PLANSTRATEGI 2016-2019, VESTRE TOTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 75/16 Formannskapet /16 Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 75/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kvinesdal kommune Kommunal planstrategi 2016-2019 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 140 2015/874 8929/2016 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg: Dato: 75/16 Formannskapet 21.06.2016 63/16 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID - 20160003 16/521 Fastsetting av revidert planprogram for rullering av kommuneplanen for Skiptvet kommune

Detaljer

Regional planstrategi. Ole Helge Haugen, fylkesplansjef

Regional planstrategi. Ole Helge Haugen, fylkesplansjef Regional planstrategi Ole Helge Haugen, fylkesplansjef PLAN- OG ANALYSEAVDELINGA Etablert 1.1.2010 OPPGÅVER: Planlaging Planbehandling Statistikk Analyse GIS/kart Prosjekt UU Endres i topp-/bunntekst 22.02.2011

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/8443-18 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Kommuneplan - planstrategi 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging for rådmenn Raumergården, 1-2 september 2015

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging for rådmenn Raumergården, 1-2 september 2015 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging for rådmenn Raumergården, 1-2 september 2015 Kommunal planstrategi 10 Skal vedtas innen et år etter kommunestyrets konstituering Kommunens situasjon og utfordringer

Detaljer

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling.

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling. Kommunal Planstrategi for Nome kommune 2017-2020 - første gangs behandling. Arkivsaknr: 16/1355 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014141 K1-140 Bjørn Erik Lona Forvaltningsorgan Dato Sak nr Formannskapet

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 58/16 Arkivsak nr: 16/488 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 60/16 Formannskapet 04.05.2016 58/16 Kommunestyret 24.05.2016 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Plankonferanse Planstrategier viktigste grep i pbl? Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, planavdelingen, MD

Plankonferanse Planstrategier viktigste grep i pbl? Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, planavdelingen, MD Plankonferanse 11.-12.11.2010 Planstrategier viktigste grep i pbl? Avdelingsdirektør Bjørn Casper Horgen, planavdelingen, MD Pbl-konferanse 11.-12.11.2010 Strategi Framgangsmåte for å nå et mål Kommer

Detaljer

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling»

Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunal planlegging «et statsoppdrag eller verktøy for lokal samfunnsutvikling» Kommunekonferansen politikk og plan, Oppdal 29.-30. Januar 2015 Seniorplanlegger Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold «Effektivisering

Detaljer

Kommunale planstrategier

Kommunale planstrategier Kommunale planstrategier Gunn E. Jakobsen Plan- og bygningslovens 10-1. Kommunal planstrategi Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen e7 år e7er kons9tuering, utarbeidet og

Detaljer

Saksnr: 10/766-2 Arkiv: 140. for Kommuneplanens samfunnsdel Informasjon og arbeidsopplegg

Saksnr: 10/766-2 Arkiv: 140. for Kommuneplanens samfunnsdel Informasjon og arbeidsopplegg KOMMUNEPLANMELDING 2010 for Kommuneplanens samfunnsdel 2007 2019 Informasjon og arbeidsopplegg GRAN KOMMUNE 1 KOMMUNEPLANMELDING (SF) 2010 Innhold 1.0 Kommuneplanens samfunnsdel... 3 2.0 Tema som bør drøftes

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/20-21 Arkiv: 140 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: VEDTAKSBEHANDLING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/20-21 Arkiv: 140 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: VEDTAKSBEHANDLING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/20-21 Arkiv: 140 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: VEDTAKSBEHANDLING - KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011

Regional planlegging. Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regional planlegging Nærings- og utviklingssjef, Jørn Sørvig, fylkestinget oktober 2011 Regionalt utviklingsarbeid er: Å forbedre forholdene for næringsliv og befolkning Å se sammenhenger Fremme brei deltakelse

Detaljer

Kommunal planstrategi 10 i PBL

Kommunal planstrategi 10 i PBL Kommunal planstrategi 10 i PBL Kommunens situasjon og utfordringer Nye nasjonale og regionale føringer Hvilken politikk ønsker det nye kommunestyret å føre Skal kommuneplanen revideres helt eller delvis?

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Møterom C1 Onsdag 15.06.2016 kl. 09:00-13:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter.

Detaljer

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap /17 Kommunestyre Arkiv: K1-100

ÅSNES KOMMUNE. Sakspapir. Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap /17 Kommunestyre Arkiv: K1-100 ÅSNES KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utvalg Møtedato 031/17 Formannskap 12.06.2017 066/17 Kommunestyre 26.06.2017 Saken avgjøres av: Saksansvarlig: Lindeberg, Nils Arkiv: K1-100 Arkivsaknr: 14/661 Planstrategi

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

Samarbeid mellom kommunene og regionale myndigheter hva kan vi bistå med?

Samarbeid mellom kommunene og regionale myndigheter hva kan vi bistå med? Samarbeid mellom kommunene og regionale myndigheter hva kan vi bistå med? Tom Egerhei ass. fylkesmann «Vi er ikke festbremser av natur» Litt om roller Kommunen er planmyndigheten Kommunen har et skjønnsrom

Detaljer

Forutsetninger for et velfungerende plansystem

Forutsetninger for et velfungerende plansystem Forutsetninger for et velfungerende plansystem KOMMUNEPLANKONFERANSEN 2016 FORNEBU QUALITY EXPO HOTEL 09.02.16 Hvorfor lages det planer i kommunene? Blir kommunale planer gjennomført? Samfunn, tjenesteproduksjon,

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL PLANSTRATEGI FORELØPIG UTKAST

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL PLANSTRATEGI FORELØPIG UTKAST Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TBWE-11/11795-33 27660/12 30.04.2012 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalutvalget 22.05.2012 Kommunalstyret

Detaljer

Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan. Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet

Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan. Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet Kommunal og regional planstrategi fokus på hvordan Bodø 20. mars 2012 Asle Moltumyr Helsedirektoratet Regionale og kommunale planstrategier Hva er regional planstrategi og hvordan ta regional planstrategi

Detaljer