PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2012-2015"

Transkript

1 rådhus - Avdeling for Service og utvikling 4534 Telefon E-post PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE Best på Agder

2 2 Planstrategi Innhold Innledning... 3 Prioriterte planoppgaver... 3 Utviklingstrekk... 4 Utfordringer... 5 Langsiktig arealbruk... 6 Planbehovet i sektorene... 6 Overordnet planlegging... 6 Personal... 7 Oppvekst og kultur Helse og omsorg... 7 Tekniske planer... 7 Jord, skog, natur og fiske... 7

3 Innledning I plan- og bygningsloven står det at: Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. I loven er det nærmere angitt hva planstrategien skal inneholde. har tatt mål av seg til å bli Best på Agder. Vi skal bli best på de områdene hvor vi har forutsetninger for å bli best. På bakgrunn av dette ble prosjektet SPENST 2012 etablert i Prosjektet består av en rekke delprosjekter som arbeider med alt fra ny plan til politisk organisering. For å lykkes med målsettingen er det nødvendig å foreta vanskelige prioriteringer og diskutere de store tingene. Planstrategien er godt egnet som ramme for disse diskusjonene. Prioriterte planoppgaver så i 2009 behovet for å gjennomføre en bred evaluering av sin virksomhet. Dette resulterte i prosjektet SPENST Det ble da besluttet å revidere planens samfunnsdel og å utarbeide er for helse- og omsorgssektoren og oppvekstsektoren. Kommunedelplanene er utarbeidet og planen gjenstår. skal delta aktivt i utarbeidelsen og oppfølging av regionale planer på områder hvor det er behov for det. Noen slike områder skisseres i Regionplan Lindesnes 2009 og Regionplan Agder 2020 I tillegg skal være en pådriver for, og aktiv deltaker i planarbeid innenfor områder hvor vi har en særlig interesse av-, og forutsetning for å delta. Noen slike områder er forvaltning av vassdrag, skogbruk og satsing på jernbane. Fylkesn har også uttalt at de ønsker innspill til det regionale planarbeidet og at det er naturlig å ta dette opp i planstrategien. Det utarbeides for tiden en forvaltningsplan for vannregion Agder , en regionalplan for idrett, friluftsliv og folkehelse samt en regionalplan for samferdsel I disse planprosessene vil medvirke aktivt både politisk og administrativt for å sikre gode resultater av planarbeidene og for å sikre lokal forankring og oppfølging av planene når de er vedtatt.

4 4 Planstrategi Utviklingstrekk s viktigste ressurs er innbyggerne. De siste femten årene har vi hatt en relativt jevn befolkningsutvikling, vi har verken opplevd sterk vekst eller sterk nedgang slik tilfellet har vært i andre r. Ser vi på tall fra SSB er det forventet at folketallet vil stige noe på lang sikt. Folkemengde og framskrevet framskrivning basert på alternativ MMMM (middels vekst) Kommunens innbyggere bor relativt spredt med en konsentrasjon i områdene Øyslebø,, Laudal og Bjelland. Dette kjennetegner også tjenestestrukturen på de fleste felt ettersom man har satset på å bygge ut tilbudene i distriktene. Utvikling og lokalisering av bolig og næringsarealer har også for en stor del skjedd i tilknytning til disse områdene. De aller fleste er bosatt i eneboliger, men liten økning i mindre enheter har det vært senere år. Befolkningen i har en sammensetning som er typisk for flere andre innlandsr med en relativt lav andel personer i alderen år og færre kvinner enn menn totalt sett. På områder der skiller seg ut kan levekår og likestilling trekkes frem. Dette er også et trekk ved regionen. Kommunen ligger over gjennomsnittet på andel uføre, arbeidsledige og barn med barnevernstiltak og under gjennomsnittet på inntekt. På SSBs likestillingsindeks publisert i 2009 er rangert som blant de med lavest målt likestilling.

5 Utfordringer Vi vil fokusere på områder der vi vil legge til rette for en positiv utvikling. Kommunen ønsker i planstrategiperioden å fokusere på følgende områder der vi har utfordringer: Utvikling har potensial for fremtidig vekst og utvikling. Vi vil at området rundt stasjon skal være sentralt i utviklingen av n, og vi vil diskutere mulighetene for å utvikle stasjonsområdet på en målrettet måte, slik at det kan bli et sentrum for n med samling av kommunale tjenester, attraktive boområder og utvikling av et lokalt næringsliv. Omdømme Vi har mye å være stolte av i. Flotte lokalsamfunn med gode oppvekstvilkår i vakker natur, et godt tjenestetilbud og en sentral plassering på Agder. Dette og mer kan vi formidle både til våre innbyggere og andre slik at det kan bidra til å skape vekst og fremtidstro i våre lokalsamfunn. Formidling er sentralt, men et godt omdømme skapes gjennom handling og derfor vil vi at dette skal vektlegges i politiske prosesser og vedtak innenfor alle viktige politikkområder i n. Levekår I vil vi at det skal være godt å vokse opp og leve. Derfor vil vi se på de levekårsutfordringene vi vet vi har og finne løsninger på disse. Vi vet blant annet at vi har overhyppighet av noen kreftformer, lav målt likestilling og noen flere unge uføre en gjennomsnittet. Vi vil formulere konkrete mål for utviklingen på disse områdene. Kommunestruktur og interkommunalt samarbeid er en liten innlands. Tjenesteproduksjonen er avhengig av godt samarbeid med omliggende r og regionale etater for å være kostnadseffektiv og av høy kvalitet. Vi ønsker fortsatt å være en egen, men sammenslåing kan komme uavhengig av våre ønsker. skal være en konstruktiv interkommunal samarbeidspartner, og bidra aktivt med egen kompetanse på områder der vi har særlige forutsetninger.

6 6 Planstrategi Langsiktig arealbruk Det er først og fremst n som gjennom planlegging former det fysiske miljøet og sikrer kvalitet og mulighet for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger. I planleggingen gir n retningslinjer for bruk og vern av arealer ut fra disse forutsetningene, regionale og nasjonale forventninger og retningslinjer. I vil planrevisjonen som foretas i etterkant av planstrategien ivareta disse elementene. Det skal tilrettelegges for en god utvikling. Arealplanleggingen skal tilrettelegge for at viktige samfunnsfunksjoner som jord- og skogbruk, boligbygging, offentlige tjenester, handel og industri får utvike seg på en planmessig og god måte. I har vi god plass. Ved å vektlegge gode løsninger som ivaretar hensynene nevnt innledningsvis, vil vi skape og understøtte gode lokalsamfunn som bidrar til en god utvikling, et godt omdømme, gode levekår og gode tjenester. I denne planperioden vil området i nærheten av stasjon bli viktig slik det er angitt i avsnittet utvikling. I dette området er det i dag arealer som er dyrket mark, det er et sentralt kommunikasjonsknutepunkt med jernbane og vei gjennom, det er et viktig sted for kommunal tjenesteproduksjon, handel og annen næring og det bor også en rekke mennesker i området. En god utvikling forutsetter en grundig og god planlegging. Revisjon av planens arealdel vil gi en god ramme for dette arbeidet. Planbehovet i sektorene I forbindelse med det kommunale prosjektet SPENST 2012 ble de kommunale planene kartlagt og arkivert. En sammenstilling av disse planene har sammen med det vi vet om utviklingstrekk og utfordringer dannet utgangspunkt for å vurdere planbehovet i sektorene. Som en del av denne vurderingen er det utarbeidet en ny beskrivelse av plansystemet i n som gir oversikt over de sentrale planene, og sammenhengen mellom disse og økonomiplanleggingen i n. En fullstendig oversikt over alle planer i sektorene og vurdering av disse er utarbeidet og kan fås ved henvendelse til n, men er utelatt i denne planstrategien av plasshensyn. Nedenfor gis en vurdering av sentrale planer og planbehov. I vurderingen har en benyttet seg av de nasjonale og regionale forventninger til kommunal planlegging som selv om de ikke gir pålegg inneholder tydelige føringer for hvordan og hva en bør planlegge for. Overordnet planlegging I løpet av kommende periode vil mye dreie seg om å utarbeide og vedta en ny plan. Vi vil både utarbeide en ny samfunnsdel og revidere arealdelen. Sentralt i dette arbeidet blir det å få de to delene til å henge logisk sammen sånn at arealdelen blir en konsekvens av samfunnsdelen slik lovgivers intensjon er. Plan for kriseledelse, plan for risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) og selvsagt økonomiplanlegging er også viktige løpende planoppgaver i n i kommende periode. Nytt lovverk (Plan- og bygningsloven) og et stadig større fokus på ns plikter i forhold til samfunnsikkerhet og beredskap bidrar til at dette blir et meget omfattende arbeid som vil måtte involvere mange i n. Av disse planene vil planarbeid og ros-analyse komme først og en tar sikte på å være helt ferdig i 2013.

7 Personal Av de ni planene som finnes i vår oversikt vil vi rullere retningslinjer for overtallighet, lønnspolitisk plan, streikeberedskapsplan og handlingsplan for likestilling. En overordnet opplæringsplan utarbeides og erstatter eldre opplæringsplaner innenfor administrasjon og sosialetaten. Oppvekst og kultur. Kommunen har i dag 17 forskjellige planer som omhandler elementer innenfor oppvekst og kultur. Disse er for en stor del gjort overflødige av for oppvekst som ble vedtatt høsten Av de 17, videreføres plan for tilsyn av barnehager og for idrett og friluftsliv som rulleres ved behov. Kommunedelplan oppvekst vil vi rullere i slutten av planperioden, det vil si 2015, handlingsdel for perioden vedtas og rulleres i Elementer fra planer som ikke foreslås videreført vil da enten kunne inngå i denne eller i den overordnede planen. Helse og omsorg Det finnes 25 planer som sorterer under helse og omsorg i dag i n. Av disse er helse og omsorg sentral. I forbindelse med denne planprosessen ble det vurdert at enkelte elementer skulle avvente til ny folkehelselov ble vedtatt og til konsekvenser av samhandlingsreformen var mer avklart. Det er derfor behov for en rullering av denne i løpet av planperioden og dette bør skje i I sektoren foreslås en del planer videreført blant annet innenfor rus og alkoholpolitikk. I oversikten over planer (ikke vedlagt) gis en fullstendig oversikt over hvilke planer det gjelder. Tekniske planer Økt fokus på samfunnsikkerhet og beredskap og kommunalt ansvar i forbindelse med lokalisering og vedlikehold av bygninger og infrastruktur påvirker planbehovet og behovet for rullering av tekniske planer. Det er behov for å rullere og oppdatere vedlikeholdsplan for kommunale veger i, og vedlikeholdsplan for kommunale bruer i Likeledes vedlikeholdsplan for kommunale bygg som en vil gjøre i Klimaplanen er vi pålagt å rullere i hver valgperiode. Jord, skog, natur og fiske Av de åtte planene som finnes for disse temaene vil planer for viltområder, kartlegging av biologisk mangfold, plan for landbrukets kulturlandskap og landbruksplan tas inn i planen. Av de resterende blir fiskestellsplanen videreført, mens de resterende arkiveres.

8 8 Planstrategi Vedlegg 1. Beskrivelse av nytt plansystem i Kommunal planstrategi FIREÅRIG RULLERING REVIDERES I PLANPERIODEN AVKLART I PLANSTRATEGI Kommuneplan SAMFUNNSDEL Kommuneplan AREALDEL ÅRLIG RULLERING KOMMUNEDELPLAN HELSE OG OMSORG KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST Handlingsdel med økonomiplan Årsbudsjett KOMMUNEDELPLAN ØYSLEBØ KOMMUNEDELPLAN IDRETT OG FRILUFTSLIV Tema og sektor(fag)planer Strategisk næringsplan Omdømmestrategi Trafikksikkerhetsplan Årsmelding Regnskap Tertialrapporter Arbeidsprogram Tema og sektor(fag)planer som arkiveres/avsluttes Tema og sektor(fag)planer som tas inn i overordnet/annen plan Tema og sektor(fag)planer som videreføres administrativt

9 Vedlegg 2. Planoversikt Oversikt over eksisterende planer i sektorene og planbehov i fireårsperioden Sektor Vedtatt/gjort gjeldende Varighet Rullering/revisjon Neste rullering Hovedrullering/ ny plan Overordnet planlegging Kommuneplanens samfunnsdel Rulleres hvert fjerde år 2013 X Kommuneplanens arealdel Rulleres hvert fjerde år 2013 X Plan for kriseledelse Februar 2011 Sist Rulleres årlig 2012 vedtatt 2011 Plan for Risiko og Rulleres hvert fjerde år 2012 X sårbarhetsanalyse Kontinuitetsplan for pandemisk 2009 Ved behov influensa Økonomiplan Årlig 2012 Kommunedelplan Øyslebø 2010 Rulleres hvert fjerde år 2014 Personal Opplæringsplan for sentraladministrasjonen Tas inn i overordnet opplæringsplan Opplæringsplan for sosialetaten Kommunal del tas inn i overordnet opplæringsplan Retningslinjer for personalpolitikk i Handlingsplan for likestilling Rulleres hvert fjerde år 2012 Streikeberedskapsplan 2006 Ved behov Lønnspolitisk plan 2008 Rulleres hvert annet år 2012 Retningslinjer for overtallighet Ved behov Personalpolitiske retningslinjer Seniorpolitikk 2008 Arkiveres avløst av livsfaseorientert personalpolitikk Næring Strategisk næringsplan for 1994 Rulleres hvert fjerde år Helse og omsorg Plan for helse og sosialtenesta i 1979 Arkiveres utgått. Helse og sosialplan for 1986 Arkiveres utgått. Kommunalt ansvar for 1990 Arkiveres utgått. mennesker med psykisk utviklingshemming virksomhetsplan Skolehelseplan 1991 Arkiveres utgått. Opplæringsplan intern 1995 Arkiveres utgått. Helsestasjonsplan Arkiveres utgått. Plan for forebyggende tiltak overfor barn og unge 1994 Arkiveres utgått. Handlingsplan for styrking av eldreomsorgen i Arkiveres avløst av helse og omsorg Retningslinjer for fleksibel 1998 Ved behov arbeidstid Internkontroll HMS 2000 Handlingsplan for omsorgstjenesten i Arkiveres avløses av helse og omsorg og handlingsdel.

10 10 Planstrategi Handlingsplan for psykiatrien i /Psykiatriplan for Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 11/ , Arkiveres - utgått. Avløst av plan for psykisk helse i , 2008 Rulleres hvert fjerde år. Alkoholpolitisk handlingsplan 2001 Ved behov Interkommunalt barnevern 2002 Arkiveres utgått. IVAR Plan for habilitering og 2002 Arkiveres utgått. rehabilitering Smittevernplan 2002 Rulleres hvert 3. år 2013 Plan for helsemessig og sosial 2004 Ved behov beredskap Plan for rus og psykisk 2007 helsearbeid i Aktivitetsplan for Marnarheimen 2008 Ved behov 2012 X og Bjellandsheimen Med Psykisk Helse 2010, plan for 2009 psykisk helse Pandemiplan 2009 Ved behov Brann og beredskapsplan Kommunedelplan Helse og 2011 Hvert fjerde år 2012 omsorg Oppvekst Sosial kompetanseplan for Arkiveres utgått. skolene i Plan for arbeid med fredsreiser til Tyskland og Polen Marnar ungdomsskole Arkiveres. Kommunedelplan oppvekst omhandler holdningsarbeid Skolehelseplan 1991 Arkiveres utgått. Utviklingsplaner for skolene i Plan for spesialundervisning i Transport og trafikksikkerhetsplan for Pedagogisk utviklingsplan for skolene i Barnehageplan for Handlingsplan for barnehager i 2005 Arkiveres avløses av oppvekst Arkiveres avløses av oppvekst Arkiveres avløses av oppvekst Arkiveres utgått. Tema i oppvekst 1997 Arkiveres utgått. Tema i oppvekst Plan for tilsyn av barnehager 2009 Ved behov 2012 Aksjon oppvekst 1990 Arkiveres utgått. Plan for forebyggende tiltak overfor barn og unge 1994 Arkiveres utgått. Tema i oppvekst. Tas inn i plan Temaplan for barn og unge i Arkiveres. Tema i oppvekst. Temaet tas opp i planen Plan for barn og unge Arkiveres. Tema i oppvekst. Tas videre i oppvekstplanen ved neste rullering Kommunedelplan oppvekst Hvert fjerde år 2015

11 Tekniske planer Rammeplan for vannforsyning i Grøntplan for Kjerrevaneset boligfelt Handlingsplan for utbygging av vann og kloakk i Vedlikeholdsplan for kommunale bygg 1968 Arkiveres 1981 Arkiveres Arkiveres 87,97,00,06,09 Ved behov 2013, administrativ plan Avløpsplan for Bjelland sentrum 1989 Arkiveres, gjennomført. Saneringsplan avløp 1992 Arkiveres, gjennomført. Hovedplan for vannforsyning 1992 Ved behov Geodataplan 97/ Arkiveres, gjennomført. Tiltaksplan for flomsenking av av Mandalselva sør for Øyslebø Vedlikeholdsplan for kommunale veger i Opptrappingsplan for vann- og kloakkavgifter Handlingsplan for fortetting/utbygging av gatelys i Varme og energieffektiviseringsplan for Plan for hovedkloakk Laudal Opptrappingsplan for vann- /avløpsgebyrer Vedlikeholdsplan kommunale bruer Jord og skog Plan for landbrukets kulturlandskap i Hovedplan for skogsveier i Landbruksplan 2000 Stilles i bero. NVE ønsker ikke å gå videre med planen 2002 Rulleres 2012 X Sak 031/ Arkiveres 2006 Arkiveres. Det ble ikke avsatt midler til dette som forutsatt i plan 2007 Arkiveres Arkiveres, gjennomført Rulleres ved behov Rulleres ved behov Arkiveres, utgått. Temaet tas opp i planen Arkiveres, utgått Arkiveres, tas inn i plan Plan for kulturlandskap (under utarbeidelse) Natur og fiske Oppfiskingsplan for ørekyte Arkiveres. Fiskestellsplan 2000 Ved behov Viltområder i Kartlegging av biologisk mangfold Kultur Forslag til kulturplan for Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2002 Videreføres i planens arealdel Videreføres i planens arealdel Arkiveres. Temaet tas opp i planen 2007 Rulleres ved behov 2012

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE

PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE PLANSTRATEGI MARNARDAL KOMMUNE 2016-2019 Innholdsfortegnelse Planstrategi... 2 Det kommunale plansystemet... 2 Nåværende planhierarki... 4 Planhierarkiet i Marnardal 1.1.2016:... 5 Kommunedelplan Øyslebø

Detaljer

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016

Kommunal planstrategi 2016-2017. Forslag 20.04.2016 Kommunal planstrategi 2016-2017 Forslag 20.04.2016 Innhold Kommunal planstrategi 2016-2017... 1 Sammendrag og hovedkonklusjon... 3 Føringer for arbeidet... 3 Prioriterte tema for perioden... 4 Samferdsel...

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget ARENDAL KOMMUNE Våre saksbehandlere Kristin Fløystad, tlf 37013094 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/707 / 9 Ordningsverdi: 143 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Forslag til

Detaljer

Kommunal planstrategi Tjøme kommune

Kommunal planstrategi Tjøme kommune Kommunal planstrategi 2016-2017 Tjøme kommune Forslag 21.08.2016 PLANSTRATEGI 2016-2018 Innledning Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i plandelen til ny plan og bygningslov av 2009, 10-1.

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2017-2020 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1.Innledning Arbeidet med planstrategi omfatter en gjennomgang av plansystemet der det skal vurderes om det

Detaljer

Forslag til planstrategi for Fauske kommune

Forslag til planstrategi for Fauske kommune Forslag til planstrategi for Fauske kommune 2012-2015 Fauske 4.9.2012 1 Kommunal planstrategi for Fauske kommune 1. INNLEDNING Plandelen i den nye plan- og bygningsloven trådte i kraft 1. juli 2009. Med

Detaljer

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015

Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 1860 Planstrategi for Vestvågøy kommune 2012-2015 Vedtatt i kommunestyre sak 102/12, den 18.12.2012 Datert 26.11.2012 Plan og teknikk Innhold Innledning...3 Vestvågøy kommunes plansystem - status...3 Befolkningsutvikling...4

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HERØY(NORDLAND)

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HERØY(NORDLAND) KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR HERØY(NORDLAND) 2012 2015 Herøy kommune et hav av muligheter Side 2 av 9 HERØY KOMMUNE KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012 2015 1. KORT OM KOMMUNAL PLANSTRATEGI Vedtatt mål for kommunens

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Kommunal planstrategi for Iveland kommune 2016-2019

Kommunal planstrategi for Iveland kommune 2016-2019 Kommunal planstrategi for Iveland kommune 216-219 Utkast pr 7. april 216 Vedtatt av kommunestyret xx. xx. 216 1. INNLEDNING OG HISTORIKK Sentrale myndigheter regulerer kommunal virksomhet gjennom en rekke

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2016-2019 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre XXXXXXXX Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

OVERSIKT OVER VEDTATTE PLANER OG PLANBEHOV ASKIM 24.05.12

OVERSIKT OVER VEDTATTE PLANER OG PLANBEHOV ASKIM 24.05.12 1 OVERSIKT OVER VEDTATTE PLANER OG PLANBEHOV ASKIM 24.05.12 Eksisterende politisk vedtatte og igangsatte planer: Vedtak (saksnr, dato og arkivnr.) 4/06 21.06.06 03/00419 77/07 27.09.07 05/507 11/12 16.02.12

Detaljer

Forslag til planstrategi for Leksvik, Rissa og Indre Fosen. Høringsutkast,

Forslag til planstrategi for Leksvik, Rissa og Indre Fosen. Høringsutkast, 1. Planstrategi 1.1. Hva er planstrategi? Kommunal planstrategi er innført som verktøy i Plan og bygningslovens kapittel 10:. Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år

Detaljer

Planstrategi for Gjerdrum kommune

Planstrategi for Gjerdrum kommune Planstrategi for Gjerdrum kommune 2016-2020 Utkast for offentlig ettersyn, 26. september 2016 Innhold 1 Formål... 2 1.1 Status og målsetninger... 3 2 Plantyper og hierarki... 4 2.1 Særlig viktige planoppgaver...

Detaljer

Vurdering av planstrategi

Vurdering av planstrategi Vurdering av planstrategi 2013-2016 Planstrategien vedtatt av kommunestyre 4.2.2013 sak 7/2013. Status 20.12.2016: Tema og sektorplan 1 Alkoholpolitisk handlingsplan X HSB Vedtatt 2014. Sees i sammenheng

Detaljer

PLANSTRATEGI 2012-2015 OG PLANPROGRAM for

PLANSTRATEGI 2012-2015 OG PLANPROGRAM for PLANSTRATEGI 2012-2015 OG PLANPROGRAM for Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2024 Agdenes kommune Side 1 av 13 Side 2 av 13 Innhold 1. Formål... 5 2. Kommunens plansystem... 5 3. Tidligere planlegging planstrategi/planprogram...

Detaljer

Kommunal planstrategi. Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16)

Kommunal planstrategi. Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16) Kommunal planstrategi Forslag vedtatt av Gran kommunestyre 12. mai 2016 (sak 64/16) INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INNLEDNING HVA ER KOMMUNAL PLANSTRATEGI?.....3 2. KORT PLANHISTORIE GRAN

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015

12/740-1 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 1 PLANSTRATEGI 2012-2015 Rådmannens forslag 3.mai 2012 SANDE KOMMUNE Planstrategi 2012-2015 2 Innhold BAKGRUNN... 3 NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER... 3 FAKTAGRUNNLAG

Detaljer

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - -

Forslag til Kommunedelplan Oppvekst 2017 2020, legges ut på høring med følgende endringer: - - - Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling

Detaljer

Planstrategi Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Planstrategi Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Planstrategi 2016-2020 Planstrategi 2016-2020 Hva er planstrategi Planstrategi og plansystemet Innhold i planstrategi Prosess og fremdrift Status gjeldende planstrategi Litt om tidsaspektet ved arealplanlegging

Detaljer

Planstrategi i Nore og Uvdal Prioritering av planer, vedtak kommunestyre , sak nr. 7/13

Planstrategi i Nore og Uvdal Prioritering av planer, vedtak kommunestyre , sak nr. 7/13 Planstrategi i Nore og Uvdal 2013-2016 Prioritering av planer, vedtak kommunestyre 04.02.2013, sak nr. 7/13 Tema og sektorplan Ny Lovpålagt Ikke 1 Alkoholpolitisk handlingsplan 2008 Del av Helhetlig rusplan.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

ØSTRE TOTEN KOMMUNES PLAN- OG STYRINGSSYSTEM

ØSTRE TOTEN KOMMUNES PLAN- OG STYRINGSSYSTEM ØSTRE TOTEN KOMMUNES PLAN- OG STYRINGSSYSTEM Innhold: Forutsetningene Plan- og styringssystemet Plantypene Årshjulet Målstyring Planoversikt 1 1. FORUTSETNINGENE Det er behov for å ha et helhetlig system

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel

Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva

Detaljer

Slik gjør vi det i Sør-Odal

Slik gjør vi det i Sør-Odal Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise

Detaljer

Planstrategi for Nesna kommune

Planstrategi for Nesna kommune Planstrategi for Nesna kommune 2016 2019 1 av 8 Planstrategi for Nesna kommune 2016 2019 1. Innledning 2. Definisjoner - Kommuneplan - Kommunedelplan - Handlingsdel - Planhierarkiet 3. Utviklingstrekk

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet Kommunestyret. 1. Kommunestyret vedtar planstrategi i hht forslag datert

Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet Kommunestyret. 1. Kommunestyret vedtar planstrategi i hht forslag datert FARSUND KMMUNE Arkivsaknr: 2011/2859 Arkivkode: 140 Saksbehandler: Johan Martin Mathiassen Saksgang Saksnr Møtedato Kommunestyret Kommunal planstrategi 2012-15 Administrasjonens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

PLANSTRATEGI. Leka kommune Planstrategi for 2012-2015

PLANSTRATEGI. Leka kommune Planstrategi for 2012-2015 PLANSTRATEGI Leka kommune Planstrategi for 2012-2015 Des - 2012 Innhold 1. Innledning om planprosessen side 2 2. Kommunale planer etter PBL side 2 Kommuneplanens samfunnsdel side 2 Kommuneplanens arealdel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/ Eide kommunestyre 16/ Eide kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/817-10 Saksbehandler: Tove Venaas Herskedal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Plan og utviklingsstyre 16/48 01.12.2016 Eide kommunestyre 16/128 15.12.2016

Detaljer

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord

Kommunal planstrategi som verktøy. Rosfjord Kommunal planstrategi som verktøy Rosfjord 09.06.2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk prioritering av planoppgaver

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi Periode 2016 2019 Vedtatt 13.10 2016 Side 1 av 9 1. Formålet med kommunal planstrategi Kommunal planstrategi skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre

Detaljer

PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE

PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE PLANSTRATEGI MELDAL KOMMUNE 2012-2016 Vedtatt i kommunestyret 6 september 2012 Sak 051/12 Kommunestyrets vedtak PLANSTRATEGI FOR MELDAL KOMMUNE 2012-216 PLANSTRATEGI INNLEDNING... 3 PLANSTRUKTUR... 3 DRØFTING

Detaljer

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017:

Formannskapet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan Oppvekst 2014 2017: Arkivsaksnr.: 13/754-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Skolefaglig rådgiver, Jan Woie KOMMUNEDELPLAN OPPVEKST 2014-2017 - PLANREVISJON Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet gir følgende signaler i forhold

Detaljer

Prioritering av planarbeid

Prioritering av planarbeid Prioritering av planarbeid 2012-2015 Del 1: Arealplaner og reguleringsplaner (planer med kart) Navn på plan Vedtatt (dato og arkivnr.) Påbegynt (arkivnr.) Kommentarer Overordnet kommuneplan Kommuneplanens

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre kompetanse - samarbeid Vest-Agder fylkeskommune Kommunal planstrategi - et prosjekt i Vest-Agder. v/bjørg Hellem PBL 10-1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015

Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 Kommunal planstrategi for Flekkefjord kommune 2012-2015 20.08.2012 Innhold: 1. Formålet 2. Det kommunale plansystem 3. Fordeling av myndighet i plansaker 4. Utviklingstrekk og utfordringer 5. Planstrategiens

Detaljer

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov

Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov Kommunal planstrategi - Et instrument for å vurdere og avklare planbehov - 2012-2015 Det kommunal plansystemet Kommunal planstrategi Samfunnsdel Arealdel Kommunedelplaner Kommunedelplaner Områderegulering

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi Periode 2016 2019 Vedtatt 00.00 2016 Side 1 av 9 1. Formålet med kommunal planstrategi Kommunal planstrategi skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre

Detaljer

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011

Kommunal planstrategi. Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi Samfunnsplanlegging etter Plan og Bygningsloven Gardermoen 7-8 september 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging

Detaljer

Erfaringer med Planstrategi for Trondheim kommune

Erfaringer med Planstrategi for Trondheim kommune Erfaringer med Planstrategi for Trondheim kommune 2012-2015 Agenda 1. Hvorfor en planstrategi? 2. Hva er en planstrategi? 3. Planstrategi 2012-2015 Utfordringer Planer 4. Spørsmål til dere Formål med møtet

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi Fylkeskommunens rolle Rådgiver Britt Kjensli, Sortland 4. april 2011 03.04.11 1 Planhierarkiet Nasjonale forventninger til regional/kommunal planlegging Nasjonalt nivå

Detaljer

Kommunal planstrategi. Planforum Nordland 24 mars 2011

Kommunal planstrategi. Planforum Nordland 24 mars 2011 Kommunal planstrategi Planforum Nordland 24 mars 2011 Planstrategi som verktøy forskjellene mellom regional og kommunal planstrategi Eksempler - dybde Vurdering av planbehovet i den gamle loven (PBL 1985)

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

Planstrategi

Planstrategi Planstrategi 2012-2015 Vedtatt 06.09.12 Innhold 1. FORMÅLET MED KOMMUNAL PLANSTRATEGI 3 2. KOMMUNENS PLANSYSTEM 4 2.1 PLANSYSTEMET I KOMMUNEN 4 2.2 PROSESSKRAV FOR ULIKE PLANTYPER 5 3. GJELDENDE KOMMUNEPLAN

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 75/16 Formannskapet /16 Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 75/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kvinesdal kommune Kommunal planstrategi 2016-2019 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 140 2015/874 8929/2016 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg: Dato: 75/16 Formannskapet 21.06.2016 63/16 Kommunestyret

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/ Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI Saksfremlegg Saksnr.: 11/1844-7 Arkiv: 140 &13 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: KOMMUNAL PLANSTRATEGI - 2015 Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret Innstilling: Iht. plan- og bygningslovens 10-1

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Harald Sandvik Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 16/647 Løpenummer: 6809/16

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Harald Sandvik Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 16/647 Løpenummer: 6809/16 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Harald Sandvik Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 16/647 Løpenummer: 6809/16 Utvalg: Formannskapet Formannskapet Kommunestyret KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2019 Rådmannens

Detaljer

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA

VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-32 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 07.06.2016 Kommunestyret 16.06.2016 VEDTAK AV FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede!

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede! Øystre Slidre rein naturglede! 2016-2020 Kommunal planstrategi Tilrådd av formannskapet den 27/10-2016, sak 97/16 Høyringsframlegg kommunal planstrategi 2016-2020 Side 1 av 22 Innhald 1. SAMANDRAG... 3

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011

Praktisk arbeid med kommunal planstrategi. Plankonferanse Bodø, april 2011 Praktisk arbeid med kommunal planstrategi Plankonferanse Bodø, 28-29 april 2011 Kommunal planstrategi som verktøy for bedre kommunal planlegging Bedre og mer behovsstyrt planlegging Verktøy for politisk

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Revidering av plansystemet for Hemne kommune

Revidering av plansystemet for Hemne kommune 13/2896-1 140 &13 Revidering av plansystemet for Hemne kommune I plansystemet legges grunnlaget for kommunens utøvelse av myndighet. Det medfører en plikt til å sørge for relevant informasjon og åpen kommunikasjon.

Detaljer

ENDRING AV NAVN OG ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE FOR INFRASTRUKTUR- OG EIENDOMSKOMITEEN

ENDRING AV NAVN OG ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE FOR INFRASTRUKTUR- OG EIENDOMSKOMITEEN Arkivsaksnr.: 15/2306 Lnr.: 19363/15 Ark.: 033 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold ENDRING AV NAVN OG ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDE FOR INFRASTRUKTUR- OG EIENDOMSKOMITEEN Lovhjemmel:

Detaljer

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune

Høringsuttalelse planstrategi Sør-Odal kommune Saknr. 16/17080-2 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse planstrategi 2016-2019 - Sør-Odal kommune Innstilling til vedtak: Sør-Odal har en planstrategi som er lettlest, har en god struktur og fremstår

Detaljer

Gruppeoppgave Dialogseminar Åre 14.3.07

Gruppeoppgave Dialogseminar Åre 14.3.07 Gruppe: 1 Gruppeoppgave Dialogseminar Åre 14.3.07 Oppgave 1: Ta tak i følgende utfordringer som ble satt opp i 2006, og krysse ut, angi om den fortsatt er aktuell, eller stryke: Innfridd () Aktuell ()

Detaljer

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram

Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Kommunedelplan Helse- og omsorg Forslag - planprogram Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Planprogram... 1 1.3 Forholdet mellom kommunedelplan og andre kommunale planer... 1 1.4 Nasjonale og

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI

ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI side 1 ASKIM KOMMUNE OG EIDSBERG KOMMUNE PLANSTRATEGI 2012-2015 Bakgrunn Ny plan- og bygningslov (MD 2008) har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi

Detaljer

Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi Kommunal planstrategi 2012-2016 OM KOMMUNEPLANLEGGING Hol kommune ser det som viktig å ha fremtidsretta styringsdokumenter for å kunne utvikle kommunen helhetlig og målrettet. Det er gjennom gode styringsdokumenter

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG HØRING

KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG HØRING MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/294-7 Ark.: 144 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: / Kommunestyret 76/16 Formannskapet 09.06.2016 8/16 Trepartsorganet 09.06.2016 Saksbehandler: Ole Øystein Larsen, rådgiver KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommunal planstrategi planoversikt og planbehov

Kommunal planstrategi planoversikt og planbehov Kommunal planstrategi planoversikt og planbehov 20172020 Planer Hovedintensjon Hjemmel Økonomi og handlingsplan Strategiske: Konkretiserer handlingsmål og Må Årlig X X X Økonomisjef tiltak knyttet til

Detaljer

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune

Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune Sakspapir Høringsutkast planstrategi for Ålesund kommune 2016-2019 - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 16/6814 Anne Mette Liavaag Tlf: 70 16 20 19 JournalID: 16/76256 E-post: postmottak@alesund.kommune.no

Detaljer

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på

Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Oppvekst- og kulturkomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 19.04.2016 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

Kommunal planstrategi Rådmannen sitt framlegg

Kommunal planstrategi Rådmannen sitt framlegg Kommunal planstrategi 2016 2019 Rådmannen sitt framlegg INNHALD: 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Kommunens plansystem... 3 3 Overordnede føringer som har betydning for kommunens planbehov... 3 4 Erfaringer

Detaljer

KOMMUNEPLAN 2014-2026 SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLAN 2014-2026 SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN 2014-2026 SAMFUNNSDEL Marnardal kommune VEDTATT AV KOMMUNESTYRET DEN 29. JUNI 2015 SAK PS 58/15 1 2 Vårt løfte: Marnardal kommune vil legge til rette for og støtte opp om tiltak der aktører

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Kommunal planstrategi for Søgne kommune

Kommunal planstrategi for Søgne kommune Søgne kommune - Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Kommunal planstrategi for Søgne kommune 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret 28.04.2016. 1. INNLEDNING Planstrategi er et planleggingsverktøy

Detaljer

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Fylkesrådmannen Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref.: 201204016-5 Lillehammer, 17. august 2012 Deres ref.: 12/600-24 Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Vi viser til oversendelse

Detaljer

Forslag til planstrategi for Nannestad kommune

Forslag til planstrategi for Nannestad kommune Nannestad kommune Plan og strategi Arkivsak: 2015/3508-3 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kai Krog Halse Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget 17.08.2016 Forvaltnings- og økonomiutvalget

Detaljer

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging

Planlegging. Grunnlag for politisk styring. Samtidig planlegging Planlegging Grunnlag for politisk styring Samtidig planlegging Unikt at alle kommuner og alle fylkeskommuner skal utarbeide planstrategier samtidig i 2016 Kommunestyrene og fylkestingene skal stake ut

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN

KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Arkivsaksnr.: 07/2421-46 Arkivnr.: 033 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN SAMFUNNSUTVIKLING 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Kommunal planstrategi. Mosjøen 30. mars 2011 Sigrid Stokke Asplan Viak as

Kommunal planstrategi. Mosjøen 30. mars 2011 Sigrid Stokke Asplan Viak as Kommunal planstrategi Mosjøen 30. mars 2011 Sigrid Stokke Asplan Viak as Vurdering av planbehovet i den gamle loven (PBL 1985) 20-1 Kommuneplanlegging (siste ledd) Minst en gang i løpet av hver valgperiode

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet

Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi. Sandnes 5. februar 2015. Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Folkehelse i kommunal planleggingplanstrategi og samfunnsdel Sandnes 5. februar 2015 Asle Moltumyr, Helsedirektoratet Disposisjonsforslag 1. Ny folkehelseplattform. Begrunnelse for plan 2. Kommunal planstrategi.

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOLLDAL KOMMUNE

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOLLDAL KOMMUNE KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2017 FOLLDAL KOMMUNE - HØRINGSFORSLAG - Innhold 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Våre mål og strategier... 2 2. OVERORDNEDE FØRINGER SOM HAR BETYDNING FOR KOMMUNENS PLANBEHOV... 3 3.

Detaljer

Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune

Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune Kvinesdal kommune Vakker vennlig vågal Fremdriftsplan Kommunal planstrategi Kvinesdal kommune Desember 2011 Justert 04.01.2012 1.0 Mål og rammer Plan- og bygningsloven (PBL) pålegger kommunen minst en

Detaljer

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016

Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Vedlegg til kommunal planstrategi 2012-2016 Behov for planer og revisjoner i Hol kommune 2012-2016 Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i Hol kommunestyre 26.08.2010, og den inneholder Hol kommunes 12

Detaljer

Høringssvar - Kommunal planstrategi Grue kommune

Høringssvar - Kommunal planstrategi Grue kommune Saknr. 16/16711-3 Saksbehandler: Lisa Moan Høringssvar - Kommunal planstrategi 2016-2020 - Grue kommune Innstilling til vedtak: Planstrategien har en god oppbygging og innledning med bakgrunn og lovforankring

Detaljer

Planstrategi

Planstrategi Planstrategi 2011-2015 INNHOLD 1.1 Hvorfor utarbeide planstrategi?... - 3-1.2 Hvordan og hvorfor planlegge?... - 3-1.3 Prinsipper for planlegging og planprosesser i Narvik kommune... - 3-2. Utviklingstrekk...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE KOMMUNAL PLANSTRATEGI

RENNESØY KOMMUNE KOMMUNAL PLANSTRATEGI RENNESØY KOMMUNE KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2015 Rennesøy kommune 23.08.2012, revidert 19.10.2012 og etter kommunestyrets vedtak Vedtatt av Rennesøy kommunestyre 13.12.2012 1. Formål Formålet med kommunal

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN Marnardal kommune Marnardal rådhus - Avdeling for Service og utvikling 4534 Marnardal Telefon 38 28 90 00 E-post: Service@marnardal.kommune.no PLANPROGRAM KOMMUNEPLAN MARNARDAL 2014-2026 - Vår visjon Høringsfrist

Detaljer

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel

Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Kommuneplanlegging er også samfunnsplanlegging planstrategi og samfunnsdel Henrik Dahlstrøm Rådgiver Seksjon for arealpolitikk og planforvaltning Miljøverndepartementet Bårdshaug 2.12.2010 Mange utfordringer

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 24.04.2017 16/29778-3 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling 11.05.2017 Kommunalutvalget

Detaljer