ÅRSMØTEDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTEDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET 2015"

Transkript

1 ÅRSMØTEDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET 2015 TID OG STED: ÅRSMØTEKONFERANSEN I FILADELFIAKIRKEN, OSLO FREDAG 5. JUNI 2015 KL. 10:15-11:30

2 Årsmøtesaker: Årsmøtesak 1/15 - Konstituering Årsmøtesak 2/15 - Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsmøtesak 3/15 Årsregnskap og Styrets Årsberetning 2014 Årsmøtesak 4/15 - Status Tillegg: Vedtekter Oversikt over antall stemmer den enkelte menighet / fellestiltak har Fullmakt

3 Sak 3/15 Årsregnskap og Styrets årsberetning 2014 Styrets innstilling: 1. Driftsregnskapet for 2014, som viser et underskudd på kr og balanse pr , som viser sum gjeld og egenkapital på kr godkjennes. Resultatet er belastet egenkapitalen. 2. Styrets Årsberetning 2014 godkjennes. 3. Styrets Årsmelding tas til orientering. Vedlegg: 1. Styrets årsberetning 2014 (1a) og styrets årsmelding 2014 (1b). 2. Resultatregnskap (2a). 3. Balanseregnskap (2b) 4. Noter (2c). 5. Revisjonsberetning (2d). Saksopplysninger: Det regnskapsmessige resultatet (underskuddet) er på kr i 2014 (mot et underskudd på kr i 2013). Aktiverte investeringer er på til sammen kr. 347 i 2014 mot kr. 332 i Det vises for øvrig til årsregnskap og noter. Vurdering av resultatet: Regnskapsresultatet for 2014 er ca. kr bedre enn forventet, men likevel med et underskudd på kr Budsjettert underskudd var på kr Hovedårsak til at resultatet ser vesentlig bedre ut enn budsjettert, er at Evangeliesenteret har gått inn med med en større andel i driftstilskudd på kr i 2014 i stedet for driftslån, - noe man har praktisert tidligere. De fem siste års underskudd har vært med å tære på skolens kapital, og likviditetssituasjonen er jevnlig anstrengt. Hadde det ikke vært for lån til drift og driftstilskudd fra Evangeliesenteret (ES), ville skolen ikke hatt mulighet til å overleve. Underskuddene for 2013 og 2014 på henholdsvis kr og kr og prognose for 2015 med henholdsvis kr i underskudd, vil kreve vesentlig kapitaltilførsel i tiden framover. ES har bidratt med lån til drift på tilsammen kr i 2013 og I tillegg utbetalte ES kr i driftstilskudd til skolen i Skolen fakturerer ikke skolepenger som tidligere år, der den enkelte elev stod ansvarlig for skolepengene på kr ,- i året. De fleste av dagens elever rekrutteres via ES, og har i all hovedsak kun mulighet til å betale en begrenset egenandel for sitt opphold ved Evangeliesenteret. Siden skolen dekker en stor andel av samlet lønn på Sandvik, samt alle kostnader til kost, losji, materiell, drivstoff osv., fakturerer skolen 2/3 av denne egenandelen til Evangelisenteret som på sin side fakturerer den enkelte beboer for hele egenandelen. Hvis skolen hadde fakturert en normal andel skolepenger for det antall elever man har hatt i 2014, ville skolepengene ha utgjort ca. kr (56/2*93000). De fleste har fullt opphold i ferier og sommer i tillegg, og her ville man normalt ha fakturert ca. kr , altså til sammen Skolen ville normalt ha hatt ca i elev inntekter for 2014 for det antall elever skolen har hatt, men har fakturert ut kun ca. kr , altså en differanse på ca. kr I lys av dette har det vært en stor velsignelse at ES har gitt et driftstilskudd som i all hovedsak veier opp for dette i Side 3 av 30

4 Gaveinntektene har gått vesentlig opp i forhold til tidligere år. Det ble i 2014 samlet inn ca i gaveinntekter. En vesentlig del av dette er gaver samlet inn av driftsleder Per Kirkeng til viktige vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter, ledet av samme Kirkeng. En andel på ca. kr. 250 kommer fra eiermenigheter. I tillegg har Sandvik etter hvert fått en hel del faste giver som trofast bidrar med små og store beløp. Alt i alt et sterkt signal på at eierne har tro på Sandvik, og vil bidra til at stedet skal både drives og videreutvikles. Under gjeldssletteaksjonen i 2004, gav 125 pinsemenigheter i Norge lån til Sandvik Folkehøgskole pålydende kr ,-. Lånet var rente og avdragsfritt, og nedbetaling skulle begynne i Alle menighetene ble kontaktet i 2014, og det ble gjort vedtak i årsmøtets sak 4/14, som medførte at at 22 menigheter med samlet lånebeløp på kr ,- valgte å opprettholde lånene, og vil få betingelser for rente, avdrag og innfrielse vurdert første gang i menigheter valgte å omgjøre lån (ettergi lån) til egenkapital med til sammen kr ,-. 4 menigheter ba om å få tilbakebetalt lån med til sammen kr ,-. Årselevtallet danner grunnlaget for skolens tilskudd, og elevtallsutviklingen har vært følgende de siste årene: Kalenderår Lk. pr * Lk pr Kortkurs Totalt Årselever Årselever Årselever Årselever * Lk = Langkurs Årselevtallet gir i stor grad et tydelig signal om skolen lykkes eller ikke med sin virksomhet. Vi ser tilbake på tunge år fra 2007 til 2011, og gleder oss desto mer over de gode resultatene i 2012, 2013 og 2014, selv om vi skulle ønske at tallet hadde nærmet seg 90 elever (makselevtallet) i Dette er imidlertid målet i I tabellen ovenfor fremkommer det en reduksjon på 13 årselever i kortkurs i 2014, - noe som er hovedårsaken til reduksjonen i årselevtall. Skolen mistet mange årselever når man avsluttet samarbeidet med Lederskolen, avd. Sverige, og man har ikke lykkes å etablere tilstrekkelig med nye kortkurs. Det jobbes imidlertid aktivt med å etablere nye kurs i 2015, slik at vi kan opprettholde og forhåpentligvis øke kortkursaktiviteten i inneværende år. Side 4 av 30

5 ÅRSMØTE SAK 3/14 vedlegg 1a - styrets årsberetning 2014 Styrets årsberetning 2014 VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES Sandvik folkehøgskole er en selveiende institusjon registrert som Annet foretak ifølge norsk særskolelov. Skolen er knyttet til Den norske pinsebevegelsen og drives av Evangeliesenteret, ref. Årsmøtets vedtak 10/12. Skolen drives etter Lov om folkehøgskoler gjennom et eierstyre og et skolestyre. Skolen ligger på Sandvik i Vefsn kommune i Nordland fylke. RETTVISENDE OVERSIKT OVER STILLING OG RESULTAT Skolen etablerte høsten 2012 et spesielt tilrettelagt tilbud overfor rusavhengige med formål å bidra til En ny start ved å tilby folkeopplysning og allmenndanning med et kristent verdigrunnlag. Skolen fikk en restart i 2012 med klare premisser om å produsere minimum 35 årselever fra og med Styret er godt fornøyd med årselevtallsutviklingen, som er en av skolens viktigste måleparametre for suksess: Kalenderår Lk. pr * Lk pr Kortkurs Totalt Årselever Årselever Årselever Årselever * Lk = Langkurs FORTSATT DRIFT Regnskapsresultatet for 2014 er ca. kr bedre enn forventet, men likevel med et underskudd på kr Budsjettert underskudd var på kr Hovedårsak til at resultatet ser vesentlig bedre ut enn budsjettert, er at Evangeliesenteret har gått inn med med en større andel i driftstilskudd på kr i 2014 i stedet for driftslån, - noe man har praktisert tidligere. De fem siste års underskudd har vært med å tære på skolens kapital, og likviditetssituasjonen er jevnlig anstrengt. Hadde det ikke vært for lån til drift og driftstilskudd fra Evangeliesenteret (ES), ville skolen ikke hatt mulighet til å drive videre. Underskuddene for 2013 og 2014 på henholdsvis kr og kr og prognose for 2015 med henholdsvis kr i underskudd, vil kreve vesentlig kapitaltilførsel i tiden framover. ES har bidratt med lån til drift på tilsammen kr i 2013 og I tillegg utbetalte ES kr i driftstilskudd til skolen i Til sammen kr Under gjeldssletteaksjonen i 2004, gav 125 pinsemenigheter i Norge lån til Sandvik Folkehøgskole pålydende kr ,-. Lånet var rente og avdragsfritt, og nedbetaling skulle begynne i Alle menighetene ble kontaktet i 2014, og det ble gjort vedtak i årsmøtets sak 4/14, som medførte at at 22 menigheter med samlet lånebeløp på kr ,- valgte å opprettholde lånene, og vil få betingelser for rente, avdrag og innfrielse vurdert første gang i menigheter valgte å omgjøre lån (ettergi lån) til egenkapital med til sammen kr ,-. 4 menigheter ba om å få tilbakebetalt lån med til sammen kr ,-. Evangeliesenterets styre har bevilget en tilskuddsramme for drift til Sandvik Folkehøgskole i 2015 med til sammen kr ,-. Adresse: Sandvik Telefon: Sparebanken Rana: Postadresse: 8664 Mosjøen Postbanken: Internettadr.: Epost: Org. Nr.: MVA Side 1/2 Side 5 av 30

6 Side 6 av 30

7 Eierstyrets årsmelding 2014 A. INNLEDNING OG OPPSUMMERING ÅRSMØTE SAK 3/14 vedlegg 1b - eierstyrets årsmelding 201r Først og fremst vil styret takke alle venner av Sandvik og menigheter som har støttet opp under skolens utfordrende og krevende endringsprosesser siden Evangeliesenteret påtok seg driftsansvaret på vegne av Pinsebevegelsen høsten En spesiell takk rettes til skolens nære samarbeidspart og driver, Evangeliesenteret, - som bidrar med kompetanse, rådgivning, elevrekruttering, driftslån, driftstilskudd og forbønn. Vi vil også takke alle medarbeidere som etter forholdene har gjort en svært god innsats i en av skolens mest krevende omstillingsfaser gjennom tidene. Styret er godt fornøyd med utviklingen i årselevtall, som er en av skolens viktigste måleparametere for suksess: Kalenderår Lk. pr * Lk pr Kortkurs Totalt Årselever Årselever Årselever Årselever * Lk = Langkurs Det regnskapsmessige resultatet (underskuddet) er på kr i 2014 (mot et underskudd på kr i 2013). Aktiverte investeringer er på til sammen kr. 347 i 2014 mot kr. 332 i Det vises for øvrig til årsregnskap og noter. Evangeliesenteret bidro med kr i driftstilskudd og kr i driftslån i Gjeldssletteaksjonen var oppe til revidering i årsmøtets sak 4/14, og medførte bl.a. at 99 menigheter gjorde om lån til egenkapital med samlet sum på kr Sommerdrift med Gjestegårdsdrift gir et viktig bidrag til driften. Siden restarten høsten 2012 har det kontinuerlig blitt gjort oppgraderinger på Gjestegården, som på sikt vil bidra til økt omsetning, og bidra med økonomi til skolens hovedformål. Skolen har inngått avtale med Norsk Sportsfiskehistorisk Senter, som har etablert Norges største sportsfiskehistoriske utstilling i Gjestegårdens lokaliteter. Gjestegården er godt egnet for arrangementer, jubileumsfeiringer, overnatting for firmaer som har arbeid i området og lignende. Gjestegården er nå utstyrt med profesjonelt kjøkken. Skolen arrangerte i samarbeid med sin nære samarbeidspart, Sandvik Evangeliesenter, tre godt besøkte stevner i Side 7 av 30

8 B. VIRKSOMHETEN Sandvik Folkehøgskole ble fra høsten 2012 spesielt tilrettelagt for rusavhengige personer. Skolen er spesielt egnet for personer, som på en eller annen måte har behov for en ny start og etablere et nytt utgangspunkt for livet videre. Utover dette er skolens selvsagt åpen for alle, slik lov om folkehøgskole krever. Formålet etter loven er allmenndanning og folkeopplysning. Skolens vedtektsfestede visjon er: I samarbeid med pinsemenigheter, fellestiltak og andre kristne fellesskap skal Sandvik være: et senter for ungdom og voksne til frelse, gjenopprettelse, utrustning og fostring. et skolested med allsidige tilbud der ungdom og voksne kan utvikles i møte med seg selv, hverandre og med Gud. en ressurs for menigheter, evangelisering og misjon. et sted for rekreasjon. Stedet skal drives i samsvar med Pinsebevegelsens visjon og verdier slik det er formulert i grunnlagsdokumentet. Andre virksomhetsområder Skolen driver med utleie til konferanser, jubileer, o.a. Gjestegården drives nå på helårsbasis. Hovedsesongen vil fortsatt være på sommeren mellom 1. juni August. Da er det utleievirksomhet til overnattingsgjester som står i fokus. Skolen har i en årrekke vært vertskap for pinsebevegelsens Act festival og Barneleir, men grunnet kapasitetsutfordringer og virksomhetsendring på Sandvik, har dette samarbeidet blitt satt på vent. Fra skolens side, er det fortsatt et ønske om å samarbeide med menighetene, slik at disse arrangementene fortsatt kan legges til Sandvik. I 2014 ble det gjennomført pinsestevne, sommerstevne og høststevne på Sandvik. Selvevaluering og kvalitetsutvikling Med bakgrunn i forskrifter til Folkehøgskoleloven, er alle folkehøgskoler pålagt å utarbeide et system for selvevaluering og kvalitetsutvikling. Med årlig frist 1. juni, sender skolen inn en selvevalueringsrapport med tema valgt av styret. For skoleåret hadde skolen HMS som emne for rapporten, og for er det Dannelse på den andre læringsarenaen som er emnet. C. Eierstyret og skolestyrets arbeid Årsmøtet for 2013 ble avholdt under årskonferansen ved Filadelfia, Oslo, fredag 23. mai 2014 kl med representanter fra 24 menigheter med tilsammen 49 stemmer. Skolestyret og eierstyret: Styrets sammensetning ble endret i vedtektene framlagt i årsmøtet 6. Juli 2012: Årsmøtet velger 2 representanter i eierstyret med en funksjonstid på 2 år. Evangeliesenteret utpeker 3 representanter. Styret konstituerer seg selv. Årsmøtet velger også 1 varerepresentant og Evangeliesenteret 2 vara representanter, alle med funksjonstid på 4 år. Ingen av de faste representantene eller vararepresentantene i eierstyret skal være ansatt ved skolen/senteret. Styremedlemmer pr : Styreleder: Knut Labråten, Evangeliesenteret, valgperiode besluttes av Evangeliesenteret Nestleder: Svein Iversen, Pinsebevegelsen, valgperiode Styremedlemmer: Side 8 av 30

9 Trond Eriksen, Evangeliesenteret, valgperiode Tore Bergum, Evangeliesenteret, valgperiode Mona Remman, Pinsebevegelsen, valgperiode Varamedlemmer: Kjetil Sterri Mørch, Evangeliesenteret, valgperiode Helge Hjulstad, Pinsebevegelsen, valgperiode Skole- og eierstyret behandlet til sammen 44 saker i løpet av D. ØKONOMI Det regnskapsmessige resultatet (underskuddet) er på kr i 2014 (mot et underskudd på kr i 2013). Aktiverte investeringer er på til sammen kr. 347 i 2014 mot kr. 332 i Det vises for øvrig til årsregnskap og noter. Vurdering av resultatet Regnskapsresultatet for 2014 er ca. kr bedre enn forventet, men likevel med et underskudd på kr Budsjettert underskudd var på kr Hovedårsak til at resultatet ser vesentlig bedre ut enn budsjettert, er at Evangeliesenteret har gått inn med med en større andel i driftstilskudd på kr i 2014 i stedet for driftslån, - som man praktiserte tidligere. De fem siste års underskudd har vært med å tære på skolens kapital, og likviditetssituasjonen er jevnlig anstrengt. Hadde det ikke vært for lån til drift og driftstilskudd fra Evangeliesenteret (ES), ville skolen ikke hatt mulighet til å drive videre. Underskuddene for 2013 og 2014 på henholdsvis kr og kr og prognose for 2015 med henholdsvis kr i underskudd, vil kreve vesentlig kapitaltilførsel i tiden framover. ES har bidratt med lån til drift på tilsammen kr i 2013 og I tillegg utbetalte ES kr i driftstilskudd til skolen i Evangeliesenterets styre har bevilget en tilskuddsramme for drift til Sandvik Folkehøgskole i 2015 med tilsammen kr E. GJELDSSLETTEAKSJONEN Under gjeldssletteaksjonen i 2004, gav pinsemenigheter i Norge lån til Sandvik Folkehøgskole pålydende kr ,-. Lånet var rente og avdragsfritt, og nedbetaling skulle begynne i Skolens økonomiske situasjon var imidlertid utfordrende, og styret så ingen mulighet til å nedbetale lånet. Det ble derfor igangsatt en prosess, der alle menighetene ble kontaktet. Menighetene fikk velge blant følgende fire alternativer: 1) En sterk oppfordring til menighetene om å akseptere at det rente- og avdragsfrie lån som menigheten har gitt til SF omgjøres til et løpende rente- og avdragsfritt lån som skal vurderes hvert 5. år, 1. gang på årsmøtet i ) Mulighet for gamle og nye menigheter og fellestiltak om å gå inn med ny lånekapital / egenkapital. 3) Omgjøring av lån til egenkapital. 4) Innfrielse av eksisterende lån innen utløpet av Årsmøtet i 2014 gjorde i sak 4/14 følgende vedtak knyttet til gjeldssletteaksjonen: 1. Årsmøtet gir Eierstyret fullmakt til, med bakgrunn i saksframlegget og regnearket som er vedlagt i saken, å avslutte gjeldssletteaksjonen på følgende måte: a. Eksisterende lån på til sammen kr fra 98 menigheter omgjøres fra lån til egenkapital pr b. Eksisterende lån på inntil kr fra 5 menigheter innfris innen Årsmøtet gir Eierstyret fullmakt til, med bakgrunn i saksframlegget og regnearket som er vedlagt i saken, å opprette et nytt tinglyst gjeldsbrev for 22 menigheter og fellestiltak som Side 9 av 30

10 har vedtatt å videreføre sitt engasjement i Sandvik Folkehøgskole. Følgende vilkår skal gå fram av erklæringen om pantsettelse, som inngås med Pinsemenigheten Betel, Mosjøen på vegne av alle menighetene og fellestiltakene: a. At alle menigheter og fellestiltak har lik prioritet uavhengig lånebeløp. Det forutsettes at nytt pantebrev gis samme prioritet som eksisterende, 2. Prioritet etter Helgeland Sparebanks pantebrev på 3 millioner. b. At innvilget lån er løpende og rente- og avdragsfritt i perioden Betingelser for rente, avdrag og innfrielse vurderes første gang i løpet av 2019, deretter hvert 5. år. Eierstyret har ansvar for prosessen ved at samtlige menigheter og fellestiltak blir kontaktet ett år før endringer i vilkår blir vedtatt, første gang i ordinært årsmøte i c. At Eierstyret skal påse at verdien av oppussing og renovering søkes tillagt husleiegrunnlaget, for derved å øke årlig husleietilskudd fra staten. d. At gjeldsbrevet innfris dersom forutsetningene for drift av Sandvik Folkehøgskole ikke lenger er til stede, jfr. vedtak i ekstraordinært årsmøte Årsmøtet gir leder av Eierstyret, Trond Eriksen, og nestleder av Eierstyret, Svein Iversen, fullmakt til, på vegne av Sandvik Folkehøgskole, å underskrive nødvendige dokumenter i sakens anledning og som følge av pkt. 1 og 2. Endelig resultat ble at 22 menigheter med samlet lånebeløp på kr ,- valgte å opprettholde lånene, og vil få betingelser for rente, avdrag og innfrielse vurdert første gang i menigheter valgte å omgjøre lån (ettergi lån) til egenkapital med til sammen kr ,-. 4 menigheter ba om å få tilbakebetalt lån med til sammen kr ,-. Skolen er svært takknemlig for menighetens bidrag. Tusen takk! F. STATSTILSKUDD OG ELEVTALL Statstilskuddet består hvert år av 3 forskjellige tilskudd: Basistilskudd, husleietilskudd og et elevbasert tilskudd. Tilskuddene utgjorde følgende i 2013 og 2014 (Beløpene i 1000 kroner): Basistilskudd kr Husleietilskudd kr Elevbasert tilskudd kr Til sammen kr Det elevbaserte tilskuddet beregnes ut fra det årlige tilskuddselevtallet. Statstilskuddet pr. tilskuddselev har det siste året vært ca. kr ,-. ( /31,9195) Tilskuddselevtallet for 2014, som ble 31,92 fremkommer slik: Gjennomsnittet av (Årselevtall årselevtall årselevtall2012) Tilskuddselevtallet er 53,97 for 2015 og vil bli 69,39 for Årselevtall består igjen av: (antall elever vår + dobbelttellinger + antall elever høst + dobbelttellinger) delt på tallet 2 + kortkurselever (omregnet til helårselever)) Side 10 av 30

11 Her følger en oversikt over årselevtall- og tilskuddselevtallsutviklingen: Kalenderår Lk. pr * Lk pr Kortkurs Totalt Tilskudds- Årselever Årselever Årselever Årselever elevtall ,3 27, ,5 5,5 3,5 25, ,5 8,5 14,8 28, ,5 0 13,0 20, ,0 30,0 27, ,3 45,3 24, ,5 22,5 43,7 86,7 26, , ,8 76,3 31, , ,4 Skolen kan se fram i mot høyere elevbaserte tilskudd i årene som kommer, da tilskuddselevtallet vil være stigende i årene som kommer, så lenge man klarer å produsere elevtall opp mot 90, som er skolens maksimale elevtall. G. OPPGRADERINGER KNYTTET TIL EIENDOMSMASSEN Det er satt i gang og gjennomført en del nødvendige prosjekter knyttet til eiendomsmassen i 2014 og begynnelsen av Etasje i internatet på Utsikten med 9 rom har blitt oppgradert med nytt gulvbelegg, nye møbler, lystette gardiner, nye servanter med nye blandebatteri og servantskap. Rommene er nymalt. Korridoren er også malt, og her har man satt opp nye tak lys. Det er etablert ny TV- og oppholdsstue i enden av korridoren mot trappeoppgangen. Arbeidet på andre etasje pågår gradvis på grunn av at beboere/elever bor på rommene. Sanitæranlegget som ligger sørvest i hovedbygningen med inngang fra sørsiden får seg en etterlengtet oppgradering. Her var det store setnings- og fuktskader. Fra faglig hold ble arbeidet svært krevende. Driftsavdelingen håper å bli ferdig med dette til pinsestevne Skolen har satt i gang etablering av kjøkken og vaskerom for campingturistene på enden av vestsiden av hovedbygget. Bjørn Nilsen fra Gartland jobber frivillig der. På Gjestegården har 10 rom m/bad blitt pusset opp med grunnarbeid og maling. Nytt belegg er på plass og 16 nye varmtvanns beredere med kapasitet på 80 liter er blitt montert. Skolens administrasjon har satt i gang oppgradering av administrasjonen, slik at Sandvik Evangeliesenter og skolens administrasjon kan samlokaliseres. De fleste prosjektene er igangsatt med initiativ fra driftsleder, som også har vært primus motor knyttet til innsamling av midler til prosjektene. Styret vil benytte anledningen til å takke medarbeidere og frivillige under drift for god innsats, samt takke alle menigheter og enkeltpersoner som har bidratt til prosjektene. H. HELÅRSKURS Skolens langkurs høsten 2014 ble igangsatt med 4 linjer: Jakt, Sportsfiske & Friluftsliv, lærer Per Kirkeng Musikk, rektor Terje Hystad og inspektør Redvald Hjulstad ES-team, lærer Erik Johannesen Vaktmester & Vedlikehold, lærer Morten Lundgård Fellesfagene har i all hovedsak vært: Bibel & Misjon Selvledelse og personlighetsutvikling Side 11 av 30

12 Internatliv Romvask Fysisk aktivitet Ellers har elevene vært på forskjellige turer. Jakt, Sportsfiske & Friluftsliv har bl.a. vært i Namsen, samt på en svært vellykket jakttur til Dønna. Felles skoletur våren 2015 ble lagt til Lofoten. I. KORTKURS Skolen har arrangert 44 kortkurs i 2014 med til sammen 1298 tellende elever mot 62 kortkurs i 2013 med til sammen 1842 tellende elever. Omregnet til helårselever blir dette 30,76 elever i 2014 mot 43,65 elever i Skolen hadde et svært positivt år i 2013 med 43,65 årselever i kortkurs. Dette tilsvarer ca. 50% av skolens årselevtall. I 2014 valgte skolen å avslutte driften av Lederskolen og Coaching Academy for Sverige, med bakgrunn i at kortkursvirksomhet med utenlandske elever ikke er et satsningsområde for landets folkehøgskoler. Skolen fikk derfor en reduksjon i kortkurs i 2014, og vil arbeide for å øke produksjon av kortkurs i Her vil det være flott at våre menigheter og andre aktuelle samarbeidspartnere velger å benytte seg av skolens gode kortkurs framover. I. STEVNER Det ble avholdt tre stevner på Sandvik i Pinsestevne: Pinsestevne ble avholdt fra Juni 2014 med tilsammen 9 møter. Forkynnere var Trond Eriksen, Steinar Slotten, Erik Johannessen, Per S. Thue og Per Kirkeng. Per Kirkeng ledet flesteparten av møtene. Musikkansvarlig var Terje Hystad og Sentermusikken. Møtene var godt besøkt under alle de fire dagene. Man opplevde god stevning både åndelig og sosialt. Omsetningen ble ca ,- inkl. overnattinger med bespisning og offergaver. Gaveløfter var ikke medberegnet da pengene var ennå ikke kommet inn på konto, så gave resultat var noe over Sommerstevnet: Sommerstevnet ble avholdt fra Juli 2014 med tilsammen 12. møter. Forkynnere var Trond Eriksen, Steinar Slotten, Stian Ludvigsen og Håkon Fagervik. Erik Johannesen hadde også et møte med sterk vitnesbyrd og sang. Dette stevnet var sommerens hovedstevne, og det var merkbar økning av besøkende under stevnet. Stevnet hadde flott og varmt vær og folk ble frelst og mange ble helbredet og fornyet i sin tro. Musikk ansvarlig var Erik Johannesen med Sentermusikk. Omsetningen inkl. overnattinger, bespisning og offergaver ble noe i overkant av kr kr. Gaveløfter er heller ikke her medregnet. Høststevnet: Høststevnet ble avholdt fra Oktober 2014 med til sammen 7 møter. Dette stevnet var egentlig planlagt i september, men på grunn av rent praktiske årsaker ble stevnet flyttet til oktober. I 2013 hadde vi høststevnet i september og vi opplevde da mer besøkende enn i Forkynnere under høststevnet var Kjetil Sterri-Mørch, Leif Holstad og Erik Johannesen. Per Kirkeng ledet alle møtene. Allan Nilsson var musikkleder sammen med Alice Sterri-Mørch og rektor Terje Hystad. Sentermusikken deltok med sang og sterke vitnesbyrd. Omsetningen var inkl. bespisning, overnatting og offergaver ca. Kr ,-. Driftsleder benyttet anledningen under stevnet til samtaler med menighetsledere, og det ble gitt løfter om ca. kr til oppussing av internatet Utsikten. Innsamlingen fortsatte en tid etter høststevnet også, og resulterte i innsamling til oppgradering av internatet med til sammen kr ,-. Side 12 av 30

13 Under alle stevnene i 2014 har man opplevd at menighetsmedlemmer og andre møtebesøkende er begeistret over det som nå skjer ved Sandvik. Dette viser seg i giverglede og økende fremmøte til våre stevner og møter. Personalet ved Sandvik har vist trofasthet i alle oppgaver som er gjort, og har vært viktige bidragsytere under alle stevnene. Personalet har også gjort mye dugnad under arrangementene. K. MARKEDSFØRING Markedsføringsplanen som har blitt fulgt gjennom 2014, har vært: Hovedmålsettinger for satsing på markedsføring (prioritert rekkefølge): 1. Elevrekruttering. 2. Styrke kontakten med samarbeidende menigheter, Evangeliesenterets kontaktdatabase, og personer forøvrig, som har tro på Sandviks nye profil. 3. Styrke kontakten med tidligere elever. 4. Opprettholde og styrke kontakten med folkehøgskolerådet, IKF/NKF og utdanningsdirektoratet. Målgrupper: (prioritert rekkefølge): 1. Hovedmålgruppe er personer som er i et rusomsorgstiltak, eller har vært. 2. Alle personer som en eller annen måte er tilknyttet Evangeliesenteret 3. Pinsebevegelsen for øvrig 4. Politikere 5. Tidligere sandvikelever. Planlagte markedsaktiviteter: Side i FiN-katalogen (ferdig uke ) Skolebrosjyre sendes ut vår Oppdatering av nettsider Igangsetting av produksjon av TV innslag for ESTV for å synliggjøre aktiviteten på skolen og skoletilbudet. Stand på LED. Stand på ES sitt landsstevne på Østerbo og øvrige aktuelle stevner. Besøke menigheter med ES-team Annonsering med hovedvekt på Ennå er det Håp, Dagen og KS Oppdatere folkehøgskolens nettsted. (Kontinuerlig arbeid) Sandvik Nytt innstikk i Ennå er det håp 2 ganger i året? Side 13 av 30

14 L. Avslutning. Styret kjenner stor takknemlighet for at det har lykkes å videreføre driften ved Sandvik Folkehøgskole, og er glade for at Evangeliesenteret har sagt seg villige til å drive skolen. En stor takk til alle ansatte, venner av Sandvik og andre som har bidratt i skolens viktige endringsprosesser de siste to årene. Styret kjenner også takknemlighet til Gud for at Alma Halse (skolens grunnlegger) og Ludvig Karlsen (Evangeliesenterets grunnlegger) med sine nære medarbeidere, la grunnlaget for det arbeidet som kan fortsette i årene som ligger foran. Sandvik 27. April 2015 For Sandviks eier- og skolestyre Knut Labråten (Sign.) Styreleder Redvald Hjulstad (Sign.) Rektor Side 14 av 30

15 ÅRSMØTE SAK 3/15 vedlegg 2a resultatregnskap Resultatregnskap for 2014 SANDVIK FOLKEHØGSKOLE Note Inntekter skole- og internatdrift Offentlige tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat Årsresultat ( ) ( ) 1, 2, 4 ( ) ( ) 5 ( ) ( ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (77 382) (61 446) (23 713) (35 967) ( ) (97 413) (96 119) (90 906) ( ) ( ) ( ) ( ) Overføringer Annen egenkapital Sum 7 ( ) ( ) ( ) ( ) Side 15 av 30

16 ÅRSMØTE SAK 3/15 vedlegg 2b balanseregnskap Balanse pr. 31. desember 2014 SANDVIK FOLKEHØGSKOLE Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler FoU, Oppstartskostnader CS Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. Sum varige driftsmidler 5, , Andre langsiktige fordringer Depositum Sum andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer og annen beholdning Sum varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 16 av 30

17 Side 17 av 30

18 ÅRSMØTE SAK 3/15 vedlegg 2c noter Noter 2014 SANDVIK FOLKEHØGSKOLE Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntekts- og kostnadsføringsprinsipp Alle inntekter bokføres når de er opptjent. Driftskostnader bokføres når de påløper. Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående art. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, herunder er kundefordringer og andre fordringer oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap. Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell verdi på etableringstidspunktet. Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatt Skolen er ikke skattepliktig Side 18 av 30

19 Note 1 - Lønnskostnader etc Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Annen personalkostnad Sum Foretaket har sysselsatt 11 årsverk i regnskapsåret fordelt på 20 ansatte. Note 2 - Ytelse til ledende personer Ytelse til ledende personer Type ytelse Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Note 3 - Revisjonshonorar Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr Honorar for annen bistand utgjør kr Beløpene er ekskl. mva. Note 4 - Obligatorisk tjenestepensjon Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring i Statens pensjonskasse. Forpliktelsen er ikke balanseført, da den årlige pensjonspremien samt evt. tilleggsbetalinger til pensjonspremiefond anses som årets pensjonskostnad. Akkumulert innbetaling til pensjonspremiefond er ikke balanseført. Selskapet har ingen midler stående på pensjonspremiefond. Side 19 av 30

20 Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler Spesifikasjon varige driftsmidler FoU Kostn. CS Eiendom Boliger Transportmidler Inventar Møbler Lyd, TV, Foto o.l. Sum Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Avskr., nedskr. og rev. nedskr Akkumulerte avskr Balanseført verdi pr ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Årets avskrivninger Økonomisk levetid 15% 0-15% 10-15% 10-33% 15-33% Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Det foretas avskrivninger etter plan. Dette gir etter vår oppfatning den mest realistiske vurdering over tid. Det er valgt lineære avskrivninger, der satsene varierer fra 2,5 til 33%. Boliger avskrives ikke. Note 6 - Bankinnskudd I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr Skyldig skattetrekk er kr Det er dermed tilstrekkelig på skattetrekkskontoen til å dekke skyldig skattetrekk pr Note 7 - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Overkurs Annen EK Sum Egenkapital ( ) Innskudd fra menigheter Årets resultat ( ) ( ) Egenkapital ( ) Innskudd fra menigheter Som en følge av gjeldsletteaksjonen er lån på tilsammen kr fra 98 menigheter omgjort fra lån til egenkapital pr Note 8 - Inntekstførte offentlige tilskudd Tilskudd fra utdanningsdirektoratet Elevtilskudd Basistilskudd Husleietilskudd Sum Det har ikke vært inntekter fra andre offentlige finansieringskilder. Side 20 av 30

Ulobas årsrapport 2011

Ulobas årsrapport 2011 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2009 ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! ÅRSRAPPORT 2009 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE

Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets rapport til DNUs generalforsamling 2015... 3 Økonomisjefens rapport... 9 Eiendomsforeningen (SDA-EF)... 30 Barne-, speider-, familie- og ungdomsavdelingen (SABU)...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011

SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011 SYNODEN 2011 Fredtun, 16.-20. november 2011 DEN EVANGELISK LUTHERSKE FRIKIRKE Økonomi og statistikk SAKSDOKUMENTER SYNODEN, DEL 3 Side 1 av 58 Saksdokumenter Synoden 2011, del 3 Innholdsfortegnelse SAKSLISTE

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no

Årsberetning Fløibanen AS. www.floyen.no Årsberetning Fløibanen AS 2014 www.floyen.no Innhold Styrets beretning 3 5 7 9 10 12 13 18 Styrets beretning 2014 Disponering av årets overskudd Direktøren har ordet Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag 1 Lindebergskogen Borettslag Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer