ÅRSMØTEDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTEDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET 2015"

Transkript

1 ÅRSMØTEDOKUMENTER FOR ÅRSMØTET 2015 TID OG STED: ÅRSMØTEKONFERANSEN I FILADELFIAKIRKEN, OSLO FREDAG 5. JUNI 2015 KL. 10:15-11:30

2 Årsmøtesaker: Årsmøtesak 1/15 - Konstituering Årsmøtesak 2/15 - Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsmøtesak 3/15 Årsregnskap og Styrets Årsberetning 2014 Årsmøtesak 4/15 - Status Tillegg: Vedtekter Oversikt over antall stemmer den enkelte menighet / fellestiltak har Fullmakt

3 Sak 3/15 Årsregnskap og Styrets årsberetning 2014 Styrets innstilling: 1. Driftsregnskapet for 2014, som viser et underskudd på kr og balanse pr , som viser sum gjeld og egenkapital på kr godkjennes. Resultatet er belastet egenkapitalen. 2. Styrets Årsberetning 2014 godkjennes. 3. Styrets Årsmelding tas til orientering. Vedlegg: 1. Styrets årsberetning 2014 (1a) og styrets årsmelding 2014 (1b). 2. Resultatregnskap (2a). 3. Balanseregnskap (2b) 4. Noter (2c). 5. Revisjonsberetning (2d). Saksopplysninger: Det regnskapsmessige resultatet (underskuddet) er på kr i 2014 (mot et underskudd på kr i 2013). Aktiverte investeringer er på til sammen kr. 347 i 2014 mot kr. 332 i Det vises for øvrig til årsregnskap og noter. Vurdering av resultatet: Regnskapsresultatet for 2014 er ca. kr bedre enn forventet, men likevel med et underskudd på kr Budsjettert underskudd var på kr Hovedårsak til at resultatet ser vesentlig bedre ut enn budsjettert, er at Evangeliesenteret har gått inn med med en større andel i driftstilskudd på kr i 2014 i stedet for driftslån, - noe man har praktisert tidligere. De fem siste års underskudd har vært med å tære på skolens kapital, og likviditetssituasjonen er jevnlig anstrengt. Hadde det ikke vært for lån til drift og driftstilskudd fra Evangeliesenteret (ES), ville skolen ikke hatt mulighet til å overleve. Underskuddene for 2013 og 2014 på henholdsvis kr og kr og prognose for 2015 med henholdsvis kr i underskudd, vil kreve vesentlig kapitaltilførsel i tiden framover. ES har bidratt med lån til drift på tilsammen kr i 2013 og I tillegg utbetalte ES kr i driftstilskudd til skolen i Skolen fakturerer ikke skolepenger som tidligere år, der den enkelte elev stod ansvarlig for skolepengene på kr ,- i året. De fleste av dagens elever rekrutteres via ES, og har i all hovedsak kun mulighet til å betale en begrenset egenandel for sitt opphold ved Evangeliesenteret. Siden skolen dekker en stor andel av samlet lønn på Sandvik, samt alle kostnader til kost, losji, materiell, drivstoff osv., fakturerer skolen 2/3 av denne egenandelen til Evangelisenteret som på sin side fakturerer den enkelte beboer for hele egenandelen. Hvis skolen hadde fakturert en normal andel skolepenger for det antall elever man har hatt i 2014, ville skolepengene ha utgjort ca. kr (56/2*93000). De fleste har fullt opphold i ferier og sommer i tillegg, og her ville man normalt ha fakturert ca. kr , altså til sammen Skolen ville normalt ha hatt ca i elev inntekter for 2014 for det antall elever skolen har hatt, men har fakturert ut kun ca. kr , altså en differanse på ca. kr I lys av dette har det vært en stor velsignelse at ES har gitt et driftstilskudd som i all hovedsak veier opp for dette i Side 3 av 30

4 Gaveinntektene har gått vesentlig opp i forhold til tidligere år. Det ble i 2014 samlet inn ca i gaveinntekter. En vesentlig del av dette er gaver samlet inn av driftsleder Per Kirkeng til viktige vedlikeholds- og oppgraderingsprosjekter, ledet av samme Kirkeng. En andel på ca. kr. 250 kommer fra eiermenigheter. I tillegg har Sandvik etter hvert fått en hel del faste giver som trofast bidrar med små og store beløp. Alt i alt et sterkt signal på at eierne har tro på Sandvik, og vil bidra til at stedet skal både drives og videreutvikles. Under gjeldssletteaksjonen i 2004, gav 125 pinsemenigheter i Norge lån til Sandvik Folkehøgskole pålydende kr ,-. Lånet var rente og avdragsfritt, og nedbetaling skulle begynne i Alle menighetene ble kontaktet i 2014, og det ble gjort vedtak i årsmøtets sak 4/14, som medførte at at 22 menigheter med samlet lånebeløp på kr ,- valgte å opprettholde lånene, og vil få betingelser for rente, avdrag og innfrielse vurdert første gang i menigheter valgte å omgjøre lån (ettergi lån) til egenkapital med til sammen kr ,-. 4 menigheter ba om å få tilbakebetalt lån med til sammen kr ,-. Årselevtallet danner grunnlaget for skolens tilskudd, og elevtallsutviklingen har vært følgende de siste årene: Kalenderår Lk. pr * Lk pr Kortkurs Totalt Årselever Årselever Årselever Årselever * Lk = Langkurs Årselevtallet gir i stor grad et tydelig signal om skolen lykkes eller ikke med sin virksomhet. Vi ser tilbake på tunge år fra 2007 til 2011, og gleder oss desto mer over de gode resultatene i 2012, 2013 og 2014, selv om vi skulle ønske at tallet hadde nærmet seg 90 elever (makselevtallet) i Dette er imidlertid målet i I tabellen ovenfor fremkommer det en reduksjon på 13 årselever i kortkurs i 2014, - noe som er hovedårsaken til reduksjonen i årselevtall. Skolen mistet mange årselever når man avsluttet samarbeidet med Lederskolen, avd. Sverige, og man har ikke lykkes å etablere tilstrekkelig med nye kortkurs. Det jobbes imidlertid aktivt med å etablere nye kurs i 2015, slik at vi kan opprettholde og forhåpentligvis øke kortkursaktiviteten i inneværende år. Side 4 av 30

5 ÅRSMØTE SAK 3/14 vedlegg 1a - styrets årsberetning 2014 Styrets årsberetning 2014 VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES Sandvik folkehøgskole er en selveiende institusjon registrert som Annet foretak ifølge norsk særskolelov. Skolen er knyttet til Den norske pinsebevegelsen og drives av Evangeliesenteret, ref. Årsmøtets vedtak 10/12. Skolen drives etter Lov om folkehøgskoler gjennom et eierstyre og et skolestyre. Skolen ligger på Sandvik i Vefsn kommune i Nordland fylke. RETTVISENDE OVERSIKT OVER STILLING OG RESULTAT Skolen etablerte høsten 2012 et spesielt tilrettelagt tilbud overfor rusavhengige med formål å bidra til En ny start ved å tilby folkeopplysning og allmenndanning med et kristent verdigrunnlag. Skolen fikk en restart i 2012 med klare premisser om å produsere minimum 35 årselever fra og med Styret er godt fornøyd med årselevtallsutviklingen, som er en av skolens viktigste måleparametre for suksess: Kalenderår Lk. pr * Lk pr Kortkurs Totalt Årselever Årselever Årselever Årselever * Lk = Langkurs FORTSATT DRIFT Regnskapsresultatet for 2014 er ca. kr bedre enn forventet, men likevel med et underskudd på kr Budsjettert underskudd var på kr Hovedårsak til at resultatet ser vesentlig bedre ut enn budsjettert, er at Evangeliesenteret har gått inn med med en større andel i driftstilskudd på kr i 2014 i stedet for driftslån, - noe man har praktisert tidligere. De fem siste års underskudd har vært med å tære på skolens kapital, og likviditetssituasjonen er jevnlig anstrengt. Hadde det ikke vært for lån til drift og driftstilskudd fra Evangeliesenteret (ES), ville skolen ikke hatt mulighet til å drive videre. Underskuddene for 2013 og 2014 på henholdsvis kr og kr og prognose for 2015 med henholdsvis kr i underskudd, vil kreve vesentlig kapitaltilførsel i tiden framover. ES har bidratt med lån til drift på tilsammen kr i 2013 og I tillegg utbetalte ES kr i driftstilskudd til skolen i Til sammen kr Under gjeldssletteaksjonen i 2004, gav 125 pinsemenigheter i Norge lån til Sandvik Folkehøgskole pålydende kr ,-. Lånet var rente og avdragsfritt, og nedbetaling skulle begynne i Alle menighetene ble kontaktet i 2014, og det ble gjort vedtak i årsmøtets sak 4/14, som medførte at at 22 menigheter med samlet lånebeløp på kr ,- valgte å opprettholde lånene, og vil få betingelser for rente, avdrag og innfrielse vurdert første gang i menigheter valgte å omgjøre lån (ettergi lån) til egenkapital med til sammen kr ,-. 4 menigheter ba om å få tilbakebetalt lån med til sammen kr ,-. Evangeliesenterets styre har bevilget en tilskuddsramme for drift til Sandvik Folkehøgskole i 2015 med til sammen kr ,-. Adresse: Sandvik Telefon: Sparebanken Rana: Postadresse: 8664 Mosjøen Postbanken: Internettadr.: Epost: Org. Nr.: MVA Side 1/2 Side 5 av 30

6 Side 6 av 30

7 Eierstyrets årsmelding 2014 A. INNLEDNING OG OPPSUMMERING ÅRSMØTE SAK 3/14 vedlegg 1b - eierstyrets årsmelding 201r Først og fremst vil styret takke alle venner av Sandvik og menigheter som har støttet opp under skolens utfordrende og krevende endringsprosesser siden Evangeliesenteret påtok seg driftsansvaret på vegne av Pinsebevegelsen høsten En spesiell takk rettes til skolens nære samarbeidspart og driver, Evangeliesenteret, - som bidrar med kompetanse, rådgivning, elevrekruttering, driftslån, driftstilskudd og forbønn. Vi vil også takke alle medarbeidere som etter forholdene har gjort en svært god innsats i en av skolens mest krevende omstillingsfaser gjennom tidene. Styret er godt fornøyd med utviklingen i årselevtall, som er en av skolens viktigste måleparametere for suksess: Kalenderår Lk. pr * Lk pr Kortkurs Totalt Årselever Årselever Årselever Årselever * Lk = Langkurs Det regnskapsmessige resultatet (underskuddet) er på kr i 2014 (mot et underskudd på kr i 2013). Aktiverte investeringer er på til sammen kr. 347 i 2014 mot kr. 332 i Det vises for øvrig til årsregnskap og noter. Evangeliesenteret bidro med kr i driftstilskudd og kr i driftslån i Gjeldssletteaksjonen var oppe til revidering i årsmøtets sak 4/14, og medførte bl.a. at 99 menigheter gjorde om lån til egenkapital med samlet sum på kr Sommerdrift med Gjestegårdsdrift gir et viktig bidrag til driften. Siden restarten høsten 2012 har det kontinuerlig blitt gjort oppgraderinger på Gjestegården, som på sikt vil bidra til økt omsetning, og bidra med økonomi til skolens hovedformål. Skolen har inngått avtale med Norsk Sportsfiskehistorisk Senter, som har etablert Norges største sportsfiskehistoriske utstilling i Gjestegårdens lokaliteter. Gjestegården er godt egnet for arrangementer, jubileumsfeiringer, overnatting for firmaer som har arbeid i området og lignende. Gjestegården er nå utstyrt med profesjonelt kjøkken. Skolen arrangerte i samarbeid med sin nære samarbeidspart, Sandvik Evangeliesenter, tre godt besøkte stevner i Side 7 av 30

8 B. VIRKSOMHETEN Sandvik Folkehøgskole ble fra høsten 2012 spesielt tilrettelagt for rusavhengige personer. Skolen er spesielt egnet for personer, som på en eller annen måte har behov for en ny start og etablere et nytt utgangspunkt for livet videre. Utover dette er skolens selvsagt åpen for alle, slik lov om folkehøgskole krever. Formålet etter loven er allmenndanning og folkeopplysning. Skolens vedtektsfestede visjon er: I samarbeid med pinsemenigheter, fellestiltak og andre kristne fellesskap skal Sandvik være: et senter for ungdom og voksne til frelse, gjenopprettelse, utrustning og fostring. et skolested med allsidige tilbud der ungdom og voksne kan utvikles i møte med seg selv, hverandre og med Gud. en ressurs for menigheter, evangelisering og misjon. et sted for rekreasjon. Stedet skal drives i samsvar med Pinsebevegelsens visjon og verdier slik det er formulert i grunnlagsdokumentet. Andre virksomhetsområder Skolen driver med utleie til konferanser, jubileer, o.a. Gjestegården drives nå på helårsbasis. Hovedsesongen vil fortsatt være på sommeren mellom 1. juni August. Da er det utleievirksomhet til overnattingsgjester som står i fokus. Skolen har i en årrekke vært vertskap for pinsebevegelsens Act festival og Barneleir, men grunnet kapasitetsutfordringer og virksomhetsendring på Sandvik, har dette samarbeidet blitt satt på vent. Fra skolens side, er det fortsatt et ønske om å samarbeide med menighetene, slik at disse arrangementene fortsatt kan legges til Sandvik. I 2014 ble det gjennomført pinsestevne, sommerstevne og høststevne på Sandvik. Selvevaluering og kvalitetsutvikling Med bakgrunn i forskrifter til Folkehøgskoleloven, er alle folkehøgskoler pålagt å utarbeide et system for selvevaluering og kvalitetsutvikling. Med årlig frist 1. juni, sender skolen inn en selvevalueringsrapport med tema valgt av styret. For skoleåret hadde skolen HMS som emne for rapporten, og for er det Dannelse på den andre læringsarenaen som er emnet. C. Eierstyret og skolestyrets arbeid Årsmøtet for 2013 ble avholdt under årskonferansen ved Filadelfia, Oslo, fredag 23. mai 2014 kl med representanter fra 24 menigheter med tilsammen 49 stemmer. Skolestyret og eierstyret: Styrets sammensetning ble endret i vedtektene framlagt i årsmøtet 6. Juli 2012: Årsmøtet velger 2 representanter i eierstyret med en funksjonstid på 2 år. Evangeliesenteret utpeker 3 representanter. Styret konstituerer seg selv. Årsmøtet velger også 1 varerepresentant og Evangeliesenteret 2 vara representanter, alle med funksjonstid på 4 år. Ingen av de faste representantene eller vararepresentantene i eierstyret skal være ansatt ved skolen/senteret. Styremedlemmer pr : Styreleder: Knut Labråten, Evangeliesenteret, valgperiode besluttes av Evangeliesenteret Nestleder: Svein Iversen, Pinsebevegelsen, valgperiode Styremedlemmer: Side 8 av 30

9 Trond Eriksen, Evangeliesenteret, valgperiode Tore Bergum, Evangeliesenteret, valgperiode Mona Remman, Pinsebevegelsen, valgperiode Varamedlemmer: Kjetil Sterri Mørch, Evangeliesenteret, valgperiode Helge Hjulstad, Pinsebevegelsen, valgperiode Skole- og eierstyret behandlet til sammen 44 saker i løpet av D. ØKONOMI Det regnskapsmessige resultatet (underskuddet) er på kr i 2014 (mot et underskudd på kr i 2013). Aktiverte investeringer er på til sammen kr. 347 i 2014 mot kr. 332 i Det vises for øvrig til årsregnskap og noter. Vurdering av resultatet Regnskapsresultatet for 2014 er ca. kr bedre enn forventet, men likevel med et underskudd på kr Budsjettert underskudd var på kr Hovedårsak til at resultatet ser vesentlig bedre ut enn budsjettert, er at Evangeliesenteret har gått inn med med en større andel i driftstilskudd på kr i 2014 i stedet for driftslån, - som man praktiserte tidligere. De fem siste års underskudd har vært med å tære på skolens kapital, og likviditetssituasjonen er jevnlig anstrengt. Hadde det ikke vært for lån til drift og driftstilskudd fra Evangeliesenteret (ES), ville skolen ikke hatt mulighet til å drive videre. Underskuddene for 2013 og 2014 på henholdsvis kr og kr og prognose for 2015 med henholdsvis kr i underskudd, vil kreve vesentlig kapitaltilførsel i tiden framover. ES har bidratt med lån til drift på tilsammen kr i 2013 og I tillegg utbetalte ES kr i driftstilskudd til skolen i Evangeliesenterets styre har bevilget en tilskuddsramme for drift til Sandvik Folkehøgskole i 2015 med tilsammen kr E. GJELDSSLETTEAKSJONEN Under gjeldssletteaksjonen i 2004, gav pinsemenigheter i Norge lån til Sandvik Folkehøgskole pålydende kr ,-. Lånet var rente og avdragsfritt, og nedbetaling skulle begynne i Skolens økonomiske situasjon var imidlertid utfordrende, og styret så ingen mulighet til å nedbetale lånet. Det ble derfor igangsatt en prosess, der alle menighetene ble kontaktet. Menighetene fikk velge blant følgende fire alternativer: 1) En sterk oppfordring til menighetene om å akseptere at det rente- og avdragsfrie lån som menigheten har gitt til SF omgjøres til et løpende rente- og avdragsfritt lån som skal vurderes hvert 5. år, 1. gang på årsmøtet i ) Mulighet for gamle og nye menigheter og fellestiltak om å gå inn med ny lånekapital / egenkapital. 3) Omgjøring av lån til egenkapital. 4) Innfrielse av eksisterende lån innen utløpet av Årsmøtet i 2014 gjorde i sak 4/14 følgende vedtak knyttet til gjeldssletteaksjonen: 1. Årsmøtet gir Eierstyret fullmakt til, med bakgrunn i saksframlegget og regnearket som er vedlagt i saken, å avslutte gjeldssletteaksjonen på følgende måte: a. Eksisterende lån på til sammen kr fra 98 menigheter omgjøres fra lån til egenkapital pr b. Eksisterende lån på inntil kr fra 5 menigheter innfris innen Årsmøtet gir Eierstyret fullmakt til, med bakgrunn i saksframlegget og regnearket som er vedlagt i saken, å opprette et nytt tinglyst gjeldsbrev for 22 menigheter og fellestiltak som Side 9 av 30

10 har vedtatt å videreføre sitt engasjement i Sandvik Folkehøgskole. Følgende vilkår skal gå fram av erklæringen om pantsettelse, som inngås med Pinsemenigheten Betel, Mosjøen på vegne av alle menighetene og fellestiltakene: a. At alle menigheter og fellestiltak har lik prioritet uavhengig lånebeløp. Det forutsettes at nytt pantebrev gis samme prioritet som eksisterende, 2. Prioritet etter Helgeland Sparebanks pantebrev på 3 millioner. b. At innvilget lån er løpende og rente- og avdragsfritt i perioden Betingelser for rente, avdrag og innfrielse vurderes første gang i løpet av 2019, deretter hvert 5. år. Eierstyret har ansvar for prosessen ved at samtlige menigheter og fellestiltak blir kontaktet ett år før endringer i vilkår blir vedtatt, første gang i ordinært årsmøte i c. At Eierstyret skal påse at verdien av oppussing og renovering søkes tillagt husleiegrunnlaget, for derved å øke årlig husleietilskudd fra staten. d. At gjeldsbrevet innfris dersom forutsetningene for drift av Sandvik Folkehøgskole ikke lenger er til stede, jfr. vedtak i ekstraordinært årsmøte Årsmøtet gir leder av Eierstyret, Trond Eriksen, og nestleder av Eierstyret, Svein Iversen, fullmakt til, på vegne av Sandvik Folkehøgskole, å underskrive nødvendige dokumenter i sakens anledning og som følge av pkt. 1 og 2. Endelig resultat ble at 22 menigheter med samlet lånebeløp på kr ,- valgte å opprettholde lånene, og vil få betingelser for rente, avdrag og innfrielse vurdert første gang i menigheter valgte å omgjøre lån (ettergi lån) til egenkapital med til sammen kr ,-. 4 menigheter ba om å få tilbakebetalt lån med til sammen kr ,-. Skolen er svært takknemlig for menighetens bidrag. Tusen takk! F. STATSTILSKUDD OG ELEVTALL Statstilskuddet består hvert år av 3 forskjellige tilskudd: Basistilskudd, husleietilskudd og et elevbasert tilskudd. Tilskuddene utgjorde følgende i 2013 og 2014 (Beløpene i 1000 kroner): Basistilskudd kr Husleietilskudd kr Elevbasert tilskudd kr Til sammen kr Det elevbaserte tilskuddet beregnes ut fra det årlige tilskuddselevtallet. Statstilskuddet pr. tilskuddselev har det siste året vært ca. kr ,-. ( /31,9195) Tilskuddselevtallet for 2014, som ble 31,92 fremkommer slik: Gjennomsnittet av (Årselevtall årselevtall årselevtall2012) Tilskuddselevtallet er 53,97 for 2015 og vil bli 69,39 for Årselevtall består igjen av: (antall elever vår + dobbelttellinger + antall elever høst + dobbelttellinger) delt på tallet 2 + kortkurselever (omregnet til helårselever)) Side 10 av 30

11 Her følger en oversikt over årselevtall- og tilskuddselevtallsutviklingen: Kalenderår Lk. pr * Lk pr Kortkurs Totalt Tilskudds- Årselever Årselever Årselever Årselever elevtall ,3 27, ,5 5,5 3,5 25, ,5 8,5 14,8 28, ,5 0 13,0 20, ,0 30,0 27, ,3 45,3 24, ,5 22,5 43,7 86,7 26, , ,8 76,3 31, , ,4 Skolen kan se fram i mot høyere elevbaserte tilskudd i årene som kommer, da tilskuddselevtallet vil være stigende i årene som kommer, så lenge man klarer å produsere elevtall opp mot 90, som er skolens maksimale elevtall. G. OPPGRADERINGER KNYTTET TIL EIENDOMSMASSEN Det er satt i gang og gjennomført en del nødvendige prosjekter knyttet til eiendomsmassen i 2014 og begynnelsen av Etasje i internatet på Utsikten med 9 rom har blitt oppgradert med nytt gulvbelegg, nye møbler, lystette gardiner, nye servanter med nye blandebatteri og servantskap. Rommene er nymalt. Korridoren er også malt, og her har man satt opp nye tak lys. Det er etablert ny TV- og oppholdsstue i enden av korridoren mot trappeoppgangen. Arbeidet på andre etasje pågår gradvis på grunn av at beboere/elever bor på rommene. Sanitæranlegget som ligger sørvest i hovedbygningen med inngang fra sørsiden får seg en etterlengtet oppgradering. Her var det store setnings- og fuktskader. Fra faglig hold ble arbeidet svært krevende. Driftsavdelingen håper å bli ferdig med dette til pinsestevne Skolen har satt i gang etablering av kjøkken og vaskerom for campingturistene på enden av vestsiden av hovedbygget. Bjørn Nilsen fra Gartland jobber frivillig der. På Gjestegården har 10 rom m/bad blitt pusset opp med grunnarbeid og maling. Nytt belegg er på plass og 16 nye varmtvanns beredere med kapasitet på 80 liter er blitt montert. Skolens administrasjon har satt i gang oppgradering av administrasjonen, slik at Sandvik Evangeliesenter og skolens administrasjon kan samlokaliseres. De fleste prosjektene er igangsatt med initiativ fra driftsleder, som også har vært primus motor knyttet til innsamling av midler til prosjektene. Styret vil benytte anledningen til å takke medarbeidere og frivillige under drift for god innsats, samt takke alle menigheter og enkeltpersoner som har bidratt til prosjektene. H. HELÅRSKURS Skolens langkurs høsten 2014 ble igangsatt med 4 linjer: Jakt, Sportsfiske & Friluftsliv, lærer Per Kirkeng Musikk, rektor Terje Hystad og inspektør Redvald Hjulstad ES-team, lærer Erik Johannesen Vaktmester & Vedlikehold, lærer Morten Lundgård Fellesfagene har i all hovedsak vært: Bibel & Misjon Selvledelse og personlighetsutvikling Side 11 av 30

12 Internatliv Romvask Fysisk aktivitet Ellers har elevene vært på forskjellige turer. Jakt, Sportsfiske & Friluftsliv har bl.a. vært i Namsen, samt på en svært vellykket jakttur til Dønna. Felles skoletur våren 2015 ble lagt til Lofoten. I. KORTKURS Skolen har arrangert 44 kortkurs i 2014 med til sammen 1298 tellende elever mot 62 kortkurs i 2013 med til sammen 1842 tellende elever. Omregnet til helårselever blir dette 30,76 elever i 2014 mot 43,65 elever i Skolen hadde et svært positivt år i 2013 med 43,65 årselever i kortkurs. Dette tilsvarer ca. 50% av skolens årselevtall. I 2014 valgte skolen å avslutte driften av Lederskolen og Coaching Academy for Sverige, med bakgrunn i at kortkursvirksomhet med utenlandske elever ikke er et satsningsområde for landets folkehøgskoler. Skolen fikk derfor en reduksjon i kortkurs i 2014, og vil arbeide for å øke produksjon av kortkurs i Her vil det være flott at våre menigheter og andre aktuelle samarbeidspartnere velger å benytte seg av skolens gode kortkurs framover. I. STEVNER Det ble avholdt tre stevner på Sandvik i Pinsestevne: Pinsestevne ble avholdt fra Juni 2014 med tilsammen 9 møter. Forkynnere var Trond Eriksen, Steinar Slotten, Erik Johannessen, Per S. Thue og Per Kirkeng. Per Kirkeng ledet flesteparten av møtene. Musikkansvarlig var Terje Hystad og Sentermusikken. Møtene var godt besøkt under alle de fire dagene. Man opplevde god stevning både åndelig og sosialt. Omsetningen ble ca ,- inkl. overnattinger med bespisning og offergaver. Gaveløfter var ikke medberegnet da pengene var ennå ikke kommet inn på konto, så gave resultat var noe over Sommerstevnet: Sommerstevnet ble avholdt fra Juli 2014 med tilsammen 12. møter. Forkynnere var Trond Eriksen, Steinar Slotten, Stian Ludvigsen og Håkon Fagervik. Erik Johannesen hadde også et møte med sterk vitnesbyrd og sang. Dette stevnet var sommerens hovedstevne, og det var merkbar økning av besøkende under stevnet. Stevnet hadde flott og varmt vær og folk ble frelst og mange ble helbredet og fornyet i sin tro. Musikk ansvarlig var Erik Johannesen med Sentermusikk. Omsetningen inkl. overnattinger, bespisning og offergaver ble noe i overkant av kr kr. Gaveløfter er heller ikke her medregnet. Høststevnet: Høststevnet ble avholdt fra Oktober 2014 med til sammen 7 møter. Dette stevnet var egentlig planlagt i september, men på grunn av rent praktiske årsaker ble stevnet flyttet til oktober. I 2013 hadde vi høststevnet i september og vi opplevde da mer besøkende enn i Forkynnere under høststevnet var Kjetil Sterri-Mørch, Leif Holstad og Erik Johannesen. Per Kirkeng ledet alle møtene. Allan Nilsson var musikkleder sammen med Alice Sterri-Mørch og rektor Terje Hystad. Sentermusikken deltok med sang og sterke vitnesbyrd. Omsetningen var inkl. bespisning, overnatting og offergaver ca. Kr ,-. Driftsleder benyttet anledningen under stevnet til samtaler med menighetsledere, og det ble gitt løfter om ca. kr til oppussing av internatet Utsikten. Innsamlingen fortsatte en tid etter høststevnet også, og resulterte i innsamling til oppgradering av internatet med til sammen kr ,-. Side 12 av 30

13 Under alle stevnene i 2014 har man opplevd at menighetsmedlemmer og andre møtebesøkende er begeistret over det som nå skjer ved Sandvik. Dette viser seg i giverglede og økende fremmøte til våre stevner og møter. Personalet ved Sandvik har vist trofasthet i alle oppgaver som er gjort, og har vært viktige bidragsytere under alle stevnene. Personalet har også gjort mye dugnad under arrangementene. K. MARKEDSFØRING Markedsføringsplanen som har blitt fulgt gjennom 2014, har vært: Hovedmålsettinger for satsing på markedsføring (prioritert rekkefølge): 1. Elevrekruttering. 2. Styrke kontakten med samarbeidende menigheter, Evangeliesenterets kontaktdatabase, og personer forøvrig, som har tro på Sandviks nye profil. 3. Styrke kontakten med tidligere elever. 4. Opprettholde og styrke kontakten med folkehøgskolerådet, IKF/NKF og utdanningsdirektoratet. Målgrupper: (prioritert rekkefølge): 1. Hovedmålgruppe er personer som er i et rusomsorgstiltak, eller har vært. 2. Alle personer som en eller annen måte er tilknyttet Evangeliesenteret 3. Pinsebevegelsen for øvrig 4. Politikere 5. Tidligere sandvikelever. Planlagte markedsaktiviteter: Side i FiN-katalogen (ferdig uke ) Skolebrosjyre sendes ut vår Oppdatering av nettsider Igangsetting av produksjon av TV innslag for ESTV for å synliggjøre aktiviteten på skolen og skoletilbudet. Stand på LED. Stand på ES sitt landsstevne på Østerbo og øvrige aktuelle stevner. Besøke menigheter med ES-team Annonsering med hovedvekt på Ennå er det Håp, Dagen og KS Oppdatere folkehøgskolens nettsted. (Kontinuerlig arbeid) Sandvik Nytt innstikk i Ennå er det håp 2 ganger i året? Side 13 av 30

14 L. Avslutning. Styret kjenner stor takknemlighet for at det har lykkes å videreføre driften ved Sandvik Folkehøgskole, og er glade for at Evangeliesenteret har sagt seg villige til å drive skolen. En stor takk til alle ansatte, venner av Sandvik og andre som har bidratt i skolens viktige endringsprosesser de siste to årene. Styret kjenner også takknemlighet til Gud for at Alma Halse (skolens grunnlegger) og Ludvig Karlsen (Evangeliesenterets grunnlegger) med sine nære medarbeidere, la grunnlaget for det arbeidet som kan fortsette i årene som ligger foran. Sandvik 27. April 2015 For Sandviks eier- og skolestyre Knut Labråten (Sign.) Styreleder Redvald Hjulstad (Sign.) Rektor Side 14 av 30

15 ÅRSMØTE SAK 3/15 vedlegg 2a resultatregnskap Resultatregnskap for 2014 SANDVIK FOLKEHØGSKOLE Note Inntekter skole- og internatdrift Offentlige tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat Årsresultat ( ) ( ) 1, 2, 4 ( ) ( ) 5 ( ) ( ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (77 382) (61 446) (23 713) (35 967) ( ) (97 413) (96 119) (90 906) ( ) ( ) ( ) ( ) Overføringer Annen egenkapital Sum 7 ( ) ( ) ( ) ( ) Side 15 av 30

16 ÅRSMØTE SAK 3/15 vedlegg 2b balanseregnskap Balanse pr. 31. desember 2014 SANDVIK FOLKEHØGSKOLE Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler FoU, Oppstartskostnader CS Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. Sum varige driftsmidler 5, , Andre langsiktige fordringer Depositum Sum andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer og annen beholdning Sum varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 16 av 30

17 Side 17 av 30

18 ÅRSMØTE SAK 3/15 vedlegg 2c noter Noter 2014 SANDVIK FOLKEHØGSKOLE Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntekts- og kostnadsføringsprinsipp Alle inntekter bokføres når de er opptjent. Driftskostnader bokføres når de påløper. Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående art. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, herunder er kundefordringer og andre fordringer oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap. Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell verdi på etableringstidspunktet. Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatt Skolen er ikke skattepliktig Side 18 av 30

19 Note 1 - Lønnskostnader etc Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Annen personalkostnad Sum Foretaket har sysselsatt 11 årsverk i regnskapsåret fordelt på 20 ansatte. Note 2 - Ytelse til ledende personer Ytelse til ledende personer Type ytelse Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Note 3 - Revisjonshonorar Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr Honorar for annen bistand utgjør kr Beløpene er ekskl. mva. Note 4 - Obligatorisk tjenestepensjon Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring i Statens pensjonskasse. Forpliktelsen er ikke balanseført, da den årlige pensjonspremien samt evt. tilleggsbetalinger til pensjonspremiefond anses som årets pensjonskostnad. Akkumulert innbetaling til pensjonspremiefond er ikke balanseført. Selskapet har ingen midler stående på pensjonspremiefond. Side 19 av 30

20 Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler Spesifikasjon varige driftsmidler FoU Kostn. CS Eiendom Boliger Transportmidler Inventar Møbler Lyd, TV, Foto o.l. Sum Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Avskr., nedskr. og rev. nedskr Akkumulerte avskr Balanseført verdi pr ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Årets avskrivninger Økonomisk levetid 15% 0-15% 10-15% 10-33% 15-33% Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Det foretas avskrivninger etter plan. Dette gir etter vår oppfatning den mest realistiske vurdering over tid. Det er valgt lineære avskrivninger, der satsene varierer fra 2,5 til 33%. Boliger avskrives ikke. Note 6 - Bankinnskudd I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr Skyldig skattetrekk er kr Det er dermed tilstrekkelig på skattetrekkskontoen til å dekke skyldig skattetrekk pr Note 7 - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Overkurs Annen EK Sum Egenkapital ( ) Innskudd fra menigheter Årets resultat ( ) ( ) Egenkapital ( ) Innskudd fra menigheter Som en følge av gjeldsletteaksjonen er lån på tilsammen kr fra 98 menigheter omgjort fra lån til egenkapital pr Note 8 - Inntekstførte offentlige tilskudd Tilskudd fra utdanningsdirektoratet Elevtilskudd Basistilskudd Husleietilskudd Sum Det har ikke vært inntekter fra andre offentlige finansieringskilder. Side 20 av 30

Vi ser fram til å møtes under vårt årsmøte på Hedmarktoppen fredag 24. mai 2013, kl. 11:15

Vi ser fram til å møtes under vårt årsmøte på Hedmarktoppen fredag 24. mai 2013, kl. 11:15 Sandvik, 21. mai 2013 Kjære menighetsledelse Guds fred! Vi ser fram til å møtes under vårt årsmøte på Hedmarktoppen fredag 24. mai 2013, kl. 11:15 Hvis dere ikke har gjort det allerede, setter vi pris

Detaljer

Vi ser fram til å møtes under vårt årsmøte på Hedmarktoppen fredag 27. mai 2011, kl. 15:00-16:30

Vi ser fram til å møtes under vårt årsmøte på Hedmarktoppen fredag 27. mai 2011, kl. 15:00-16:30 Sandvik, 8. mai 2011 Kjære menighetsledelse Vi ser fram til å møtes under vårt årsmøte på Hedmarktoppen fredag 27. mai 2011, kl. 15:00-16:30 Hvis dere ikke har gjort det allerede, setter vi pris på at

Detaljer

Årsmøtedokumenter for årsmøtet 2016

Årsmøtedokumenter for årsmøtet 2016 Årsmøtedokumenter for årsmøtet 2016 SIDE 1 AV 28 ÅRSMØTESAKER: Årsmøtesak 1/16 Konstituering Årsmøtesak 2/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsmøtesak 3/16 Årsregnskap og Styrets Årsberetning for

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Tid og sted: Årskonferansen på Hedmarktoppen Fredag 24. Mai 2013 Kl. 11:15-12:30 Årsmøtesaker: Årsmøtesak 1/13 - Konstituering Årsmøtesak 2/13 - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

BAPTISTENES EIENDOMSDRIFT 1368 STABEKK

BAPTISTENES EIENDOMSDRIFT 1368 STABEKK Sak 7b /2017 LM Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer