Årsmøtedokumenter for årsmøtet 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøtedokumenter for årsmøtet 2016"

Transkript

1 Årsmøtedokumenter for årsmøtet 2016 SIDE 1 AV 28

2 ÅRSMØTESAKER: Årsmøtesak 1/16 Konstituering Årsmøtesak 2/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden Årsmøtesak 3/16 Årsregnskap og Styrets Årsberetning for 2016 Årsmøtesak 4/16 Valg TILLEGG: Vedtekter Oversikt over antall stemmer den enkelte menighet/fellestiltak har Fullmakt SIDE 2 AV 28

3 ÅRSMØTESAK 3/16 Styrets innstilling: 1. Driftsregnskapet for 2015 som viser et underskudd på kr ,- og balanse pr , som viser sum gjeld og egenkapital på kr ,- godkjennes. Resultatet er belastet egenkapitalen. 2. Styrets Årsberetning for 2015 godkjennes. 3. Styrets Årsmelding for 2015 tas til etterretning. Vedlegg: 1. Styrets Årsberetning for Styrets Årsmelding for Resultatregnskap 4. Balanseregnskap 5. Noter 6. Revisjonsberetning Saksopplysninger: Regnskapet viser et underskudd på kr ,- mot et underskudd på kr i Det vises forøvrig til årsregnskap og noter. Vurdering av resultatet: Regnskapsresultatet for 2015 viser et underskudd på kr ,- Budsjettert underskudd for 2015 var på kr ,- Stiftelsen Evangeliesenteret har tilført skolen kr ,- i driftstilskudd, noe som bidrar vesentlig til resultatet. Med bakgrunn i skolens målgruppe faktureres ikke skolepenger på tilsvarende premisser som andre folkehøgskoler, eller slik praksisen var ved Sandvik tidligere. I 2015 fakturerte skolen nærmere kr ,- i kursavgifter, mens man med fullt betalende elever ville kunne forventet å fakturere i overkant av kr ,- med tilsvarende antall elever. Med virkning fra høsten 2015 har Sandvik Folkehøgskole og Stiftelsen Evangeliesenteret revidert avtalen mellom organisasjonene slik at man fra 2016 fakturerer mer i skolepenger og reduserer overføringene av driftstilskudd. Skolens likviditet er knapp, og uten driftstilskudd fra Stiftelsen Evangeliesenter ville det ikke vært mulig å opprettholde driften på Sandvik med dagens konsept. Styret i Stiftelsen Evangeliesenteret har bevilget inntil kr i driftstilskudd til Sandvik Folkehøgskole i 2016, og med bakgrunn i dette og den reviderte avtalen om fakturering av skolepengene er forutsetningene for videre drift tilstede. SIDE 3 AV 28

4 VEDLEGG: STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 Styrets årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Sandvik Folkehøgskole er en selveiende institusjon registrert som «Annet foretak ifølge norsk særskolelov.» Skolen er eid av pinsemenighetene i Norge og drives av Stiftelsen Evangeliesenteret. Skolen drives etter Lov om folkehøgskoler gjennom et eierstyre og et skolestyre. Skolen ligger på Sandvik i Vefsn kommune i Nordland fylke. Rettvisende oversikt over stilling og resultat Skolen har siden en «restart» i 2012 hatt en positiv vekst, og styret er godt fornøyd med årselevtallsutviklingen som er et av skolens viktigste måleparametre for suksess: Langkurselever Kortkurselever Totalt Langkurselever , ,5 45,5 60 Kortkurselever 7,3 3,4 14, ,2 43,6 30,8 33,8 Totalt 27,3 25,4 28,8 20, ,2 86,7 76,3 93,8 Fortsatt drift Regnskapsresultatet for 2015 viser et underskudd på kr mot et budsjettert underskudd på kr ,- Hovedårsaken til at regnskapet viser et bedre resultat enn forventet er at Stiftelsen Evangeliesenteret har overført driftsstøtte til skolen på totalt kr , noe som er kr høyrere enn tilskuddsrammen Stiftelsen Evangeliesenterets styre hadde bevilget for ADRESSE: SANDVIKVEGEN 15, 8664 MOSJØEN TLF: E-POST: WEB: SANDVIK.FHS.NO SIDE 4 AV 28

5 Skolens likviditet er knapp, og uten driftstilskudd fra Stiftelsen Evangeliesenter ville det ikke vært mulig å oppretteholde driften på Sandvik med dagens konsept. Styret i Stiftelsen Evangeliesenteret har bevilget inntil kr i driftstilskudd til Sandvik Folkehøgskole i Forutsetningen for videre drift er tilstede med bakgrunn i innvilget driftstilskudd fra Stiftelsen Evangeliesenteret. Virksomheten drives i henhold til årsmøtets vedtak i ekstraordinært årsmøte i 2012 samt lov og forskrift. Arbeidsmiljø Det har ikke vært skader eller ulykker av alvorlig art i Fraværsoversikt i 2015 Antall dager I prosent Sum arbeidsdager ut fra årsverk % Kortidssykefravær, 1-3 dager 9 0,04 Kortidssykefravær, 4-16 dager 86 0,3 Lagtidssykefravær, over 16 dager 754 3,0 Sum, sykefravær 849 3,3 Skolens ledelse har i 2015 igangsatt en prosess i samarbeid med Frisk3 bedriftshelsetjeneste med fokus på kartlegging og kvalitetssikring av skolens arbeidsmiljø. Likestilling Skolen har som mål å være en arbeidsplass der det er likestilling mellom menn og kvinner. Pr hadde skolen 22 faste ansatte inklusive deltidsansatte. Det er 5 kvinner og 17 menn, tilsammen 13 årsverk. Det er en forholdsvis høy andel av deltidsansatte kortkurslærere i små stillinger. Skolestyret besto av syv menn og en kvinne, og eierstyret besto av fem menn og en kvinne (varamedlemmer unntatt). Ytre miljø Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet. Sandvik, 24. mai 2016 Knut Labråten, styrets leder Trond Eriksen, styremedlem Thore Bergum, styremedlem Svein Iversen, styrets nestleder Mona Remman, styremedlem Morten Lundgård, styremedlem ansattes rep. Redvald Hjulstad, rektor Styrets årsberetning er digitalt signert. ADRESSE: SANDVIKVEGEN 15, 8664 MOSJØEN TLF: E-POST: WEB: SANDVIK.FHS.NO SIDE 5 AV 28

6 VEDLEGG: EIERSTYRETS ÅRSMELDING FOR 2015 Eierstyrets årsmelding for 2015 Innledning Styret ønsker å takke alle eiermenigheter og enkeltpersoner som støtter opp om skolens drift som givere, forbedre og dugnadsarbeidere. En spesiell takk rettet til Stiftelsen Evangeliesenteret som drifter skolen på vegne av pinsemenighetene i Norge, og som bidrar med kompetanse, økonomi og bistand på mange områder. Styret ønsker også å takke medarbeiderne på Sandvik som har gjort og gjør en svært god innsats for skolen og skolens målgruppe. Styret er godt fornøyd med årselevtallsutviklingen som er et av skolens viktigste måleparametre for suksess: Langkurselever Kortkurselever Totalt Langkurselever , ,5 45,5 60 Kortkurselever 7,3 3,4 14, ,2 43,6 30,8 33,8 Totalt 27,3 25,4 28,8 20, ,2 86,7 76,3 93,8 Regnskapsresultatet for 2015 viser et underskudd på kr mot et budsjettert underskudd på kr ,- Stiftelsen Evangeliesenteret har overført driftsstøtte til skolen på totalt kr , noe som er kr høyrere enn tilskuddsrammen Stiftelsen Evangeliesenterets styre hadde bevilget for ADRESSE: SANDVIKVEGEN 15, 8664 MOSJØEN TLF: E-POST: WEB: SANDVIK.FHS.NO SIDE 6 AV 28

7 Ved siden av ordinær skoledrift gir utleievirksomhet et viktig bidrag til driften, hovedsaklig gjennom utleie av gjestegård og campingplasser under sommersesongen. Virksomheten Sandvik Folkehøgskole s målgruppe er mennesker som av ulike årsaker er i behov av en ny start i livet, og skolen er i særlig grad tilrettelagt for mennesker med rusavhengighet. Skolen er åpen for alle, og har allmenndanning og folkeopplysning som formål. Skolens vedtektsfestede visjon er: I samarbeid med pinsemenigheter, fellestiltak og andre kristne fellesskap skal Sandvik være: Et senter for ungdom og voksne til frelse, gjenopprettelse, utrustning og fostring. Et skolested med allsidige tilbud der ungdom og voksne kan utvikles i møte med seg selv, hverandre og med Gud. En ressurs for menigheter, evangelisering og misjon. Et sted for rekreasjon. Stedet skal drives i samsvar med Pinsebevegelsens visjon og verdier slik det er formulert i grunnlagsdokumentet. Fra høsten 2015 har skolen tilbud 5 linjefag: Friluftsliv, ES Team, Mat & Smak, Vaktmester & Vedlikehold og Bibel & Friluft. Fellesfag har vært Bibel & Misjon, Selvledelse & Personlighetsutvikling, Historie, Aktuelt, Hverdagsliv, Internatvask, Fysisk aktivitet og Klassens time. Det har vært gjennomført flere turer. Det har vært arrangert 50 kortkurs med tilsammen elever. Omregnet til helårselever blir dette 33,7 elever. Skolen driver også med utleie av overnatting og camping, i hovedsak tilknyttet sommersesongen, men også som til kurs, konferanser og selskaper. Styret satte i 2015 fokus på å i sterkere grad gjøre Sandvik til en aktiv og tilgjengelig ressurs for menigheter som arrangør og tilrettelegger for stevner, leirer og andre arrangementer. Vi ser allerede i 2016 positive resultater av denne satsningen. I 2015 ble det arrangert pinsestevne, sommerstevne og høststevne på Sandvik hvor særlig sommerstevnet var godt besøk. Skolen har besluttet å ikke arrangere høststevne i 2016, men heller fokusere på andre arrangementer. Styret ønsker å takke personalet på Sandvik som legger ned stor dugnadsinnsats i stevnene som skolen arrangerer. Selvevaluering og kvalitetsutvikling Alle folkehøgskoler er pålagt å utarbeide et system for selvevaluering og kvalitetsutvikling. Med årlig frist 1. juni, sender skolen inn en selvevalueringsrapport med tema valgt av styret. For skoleåret hadde skolen «Dannelse på den andre læringsarenaen» som emne for ADRESSE: SANDVIKVEGEN 15, 8664 MOSJØEN TLF: E-POST: WEB: SANDVIK.FHS.NO SIDE 7 AV 28

8 rapporten, og for er det «Kommunikasjon og informasjon» som er emnet. Eierstyrets og skolestyrets arbeid Årsmøtet for 2015 ble avholdt under årsmøtekonferansen i Filadelfiakirken, Oslo, fredag 5. juni 2015 kl. 10:15-11:00 med representanter fra 19 menigheter med tilsammen 52 stemmer. Styrets sammensetning pr : Styreleder: Knut Labråten. Representerer Stiftelsen Evangeliesenteret. Stiftelsen Evangeliesenteret beslutter valgperiode. Styrets nestleder: Svein Iversen. Representerer Pinsebevegelsen. Valgperiode Styremedlemmer: Trond Eriksen. Representerer Stiftelsen Evangeliesenteret. Valgperiode Tore Bergum. Representerer Stiftelsen Evangeliesenteret. Valgperiode Mona Remman. Representerer Pinsebevegelsen. Valgperiode Varamedlemmer: Kjetil Sterri Mørch. Representerer Stiftelsen Evangeliesenteret. Valgperiode Helge Hjulstad. Representerer Pinsebevegelsen. Valgperiode Skole- og eierstyret behandlet til sammen 34 saker i løpet av Økonomi Regnskapsresultatet for 2015 viser et underskudd på kr mot et budsjettert underskudd på kr ,- Aktiverte investeringer er på tilsammen kr i 2015 mot kr i Det vises for øvrig til årsregnskap og noter. Hovedårsaken til at regnskapet viser et bedre resultat enn forventet er at Stiftelsen Evangeliesenteret har overført driftsstøtte til skolen på totalt kr , noe som er kr høyrere enn tilskuddsrammen Stiftelsen Evangeliesenterets styre hadde bevilget for Skolens likviditet er knapp, og uten driftstilskudd fra Stiftelsen Evangeliesenter ville det ikke vært mulig å oppretteholde driften på Sandvik med dagens konsept. Styret i Stiftelsen Evangeliesenteret har bevilget inntil kr i driftstilskudd til Sandvik Folkehøgskole i Statstilskudd og elevtall Statstilskuddet består hvert år av 3 forskjellige tilskudd: Basistilskudd, husleietilskudd og et elevbasert tilskudd. ADRESSE: SANDVIKVEGEN 15, 8664 MOSJØEN TLF: E-POST: WEB: SANDVIK.FHS.NO SIDE 8 AV 28

9 Tilskuddene utgjorde følgende i 2014 og 2015: Basistilskudd kr Husleietilskudd kr Elevbasert tilskudd kr Totalt kr Eiendom Eiendomsmassen er gjenstand for kontinuerlig vedlikehold og oppgradering: Skolens administrasjon er delvis bygget om og renovert Nytt campingkjøkken er ferdigstilt og garderober til camping pusset opp Nye varmtvannstanker på alle rom på gjestegården Nytt ventilasjonsanlegg i forbindelse med skolens storstue To leiligheter er pusset opp og en enebolig under renovering Det er etablert ny scene i skolens gymsal som sto klart til pinsestevnet 2016 Markedsføring Markedsføringsplanen som har blitt fulgt gjennom 2015 har bestått av: Målrettet markedsføring i prioritert rekkefølge: 1. Elevrekruttering 2. Styrke kontakten med samarbeidende menigheter, Evangeliesenterets kontaktdatabase, og andre som har tro på Sandviks profil 3. Opprettholde og styrke kontakten med folkehøgskolerådet, IKF/NKF og utdanningsdirektoratet 4. Styrke kontakten med tidligere elever Målgrupper: Hovedmålgruppe er personer som er eller har vært i et rusomsorgstiltak Personer tilknyttet Stiftelsen Evangeliesenteret og pinsemenighetene i Norge Politikere Tidligere sandvikelever Planlagte markedsaktiviteter: Side i FiN-katalogen Skolebrosjyre Nye nettsider Stand på LED. Stand på ES sitt landsstevne på Østerbo og øvrige aktuelle stevner. Besøke menigheter med ES-team Annonsering med hovedvekt på Ennå er det Håp, Dagen og KS Oppdatere folkehøgskolens nettsted. (Kontinuerlig arbeid) ADRESSE: SANDVIKVEGEN 15, 8664 MOSJØEN TLF: E-POST: WEB: SANDVIK.FHS.NO SIDE 9 AV 28

10 Avslutning Styret ønsker å uttrykke takknemlighet til alle som bidrar til at arbeidet på Sandvik kan videreføres og styrkes. Styret kjenner på takknemliget i møte med mennesker som får livet sitt forandret på Sandvik, og er glade for at Alma Halse og Ludvig Karlsens drømmer og visjoner flettes sammen og virkeliggjøres gjennom arbeidet som drives på Sandvik. Sandvik, 20. mai 2016 For Sandvik Folkehøgskole s eier- og skolestyre Knut Labråten (sign.) Styrelder Redvald Hjulstad (sign.) Rektor ADRESSE: SANDVIKVEGEN 15, 8664 MOSJØEN TLF: E-POST: WEB: SANDVIK.FHS.NO SIDE 10 AV 28

11 VEDLEGG: RESULTATREGNSKAP FOR 2015 Resultatregnskap for 2015 SANDVIK FOLKEHØGSKOLE Note Inntekter skole- og internatdrift Offentlige tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsresultat ( ) ( ) 1, 2, 4 ( ) ( ) 5 ( ) ( ) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (77 382) (48 936) (23 713) ( ) ( ) ( ) (96 119) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Overføringer Annen egenkapital Sum 7 ( ) ( ) ( ) ( ) SIDE 11 AV 28

12 VEDLEGG: BALANSEREGNSKAP Balanse pr. 31. desember 2015 SANDVIK FOLKEHØGSKOLE Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol. Sum varige driftsmidler 5, , Andre langsiktige fordringer Depositum Sum andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer og annen beholdning Sum varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler SIDE 12 AV 28

13 Balanse pr. 31. desember 2015 SANDVIK FOLKEHØGSKOLE Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital 7 ( ) ( ) ( ) ( ) Gjeld Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld 11, Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sandvik, 24. mai 2016 Knut Egil Labråten Styrets leder Svein Oddvar Iversen Nestleder Trond Eriksen Styremedlem Thore Bergum Styremedlem Mona Elisabeth Abelsson Remman Styremedlem Redvald Hjulstad Daglig leder Dokumentet er digitalt signert. SIDE 13 AV 28

14 VEDLEGG: NOTER Noter 2015 SANDVIK FOLKEHØGSKOLE Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Inntekts- og kostnadsføringsprinsipp Alle inntekter bokføres når de er opptjent. Driftskostnader bokføres når de påløper. Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år er klassifisert som kortsiktig gjeld. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående art. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, herunder er kundefordringer og andre fordringer oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap. Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell verdi på etableringstidspunktet. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatt Skolen er ikke skattepliktig SIDE 14 AV 28

15 Note 1 - Lønnskostnader etc Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Annen personalkostnad Sum Foretaket har sysselsatt 13 årsverk i regnskapsåret fordelt på 61 ansatte. Note 2 - Ytelse til ledende personer Ytelse til ledende personer Type ytelse Daglig leder Styret Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Note 3 - Revisjonshonorar Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2015 utgjør kr Honorar for annen bistand utgjør kr Beløpene er ekskl. mva. Note 4 - Obligatorisk tjenestepensjon Obligatorisk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven. Pensjonsforpliktelsene for samtlige ansatte er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring i Statens pensjonskasse. Forpliktelsen er ikke balanseført, da den årlige pensjonspremien samt evt. tilleggsbetalinger til pensjonspremiefond anses som årets pensjonskostnad. Akkumulert innbetaling til pensjonspremiefond er ikke balanseført. Selskapet har ingen midler stående på pensjonspremiefond. SIDE 15 AV 28

16 Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler Spesifikasjon varige driftsmidler FoU Eiendom Transportmidler Inventar Lyd, TV, Kostn. CS Boliger Møbler Foto o.l. Sum Anskaffelseskost Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost Akk. av- og nedskr ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Akkumulerte avskr ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 15% 0-15% 10-15% 10-33% 15-33% Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Det foretas avskrivninger etter plan. Dette gir etter vår oppfatning den mest realistiske vurdering over tid. Det er valgt lineære avskrivninger, der satsene varierer fra 2,5 til 33%. Boliger avskrives ikke. Note 6 - Bankinnskudd I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr Skyldig skattetrekk er kr Det er dermed tilstrekkelig på skattetrekkskontoen til å dekke skyldig skattetrekk pr Note 7 - Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Overkurs Annen EK Sum Egenkapital ( ) Årets resultat ( ) ( ) Egenkapital ( ) Note 8 - Inntekstførte offentlige tilskudd Tilskudd fra utdanningsdirektoratet Elevtilskudd Basistilskudd Husleietilskudd Sum Det har ikke vært inntekter fra andre offentlige finansieringskilder. SIDE 16 AV 28

17 Note 9 - Inntekter skole- og internatdrift Skoledrift Internatdrift Sum Note 10 - Andre driftsinntekter Andre tilskudd og gaver Driftstilskudd fra Evangeliesenteret Inntekter bolig Andre inntekter Sum Note 11 - Pantestillelser og garantier Pantstillelser og garantier Gjeld sikret ved pant Gjeld til kredittinstitusjoner inkl. renter Gjeld til Pinsebevegelsen Gjeld til Evangeliesenteret Sum Eiendeler stillet som sikkerhet Bygninger / tomt Driftsløsøre Sum Gjeld til Pinsebevegelsen - rente og avdragsfritt lån i perioden Gjeld til Evangeliesenteret gjelder tinglyst gjeld tilknyttet drift. Panteobligasjonen pålydende kr. 5 millioner, vedrørende gjeld til Evangeliesenteret, knyttes til Gårdsnummer 157 i Vefsn kommune. Panteobligasjonen pålydende kr. 3 millioner, vedrørende gjeld til Helgeland Sparebank, knyttes til Gårdsnummer 157 i Vefsn kommune. Note 12 - Langsiktig gjeld Gjeld som forfaller mer enn 5 år etter regnskapsårets slutt Gjeld til kredittinstitusjoner Gjeld til Pinsebevegelsen Gjeld til Evangeliesenteret Gjeld til Pinsebevegelsen - består av 22 menigheter som har valgt å videreføre sitt engasjement i Sandvik ved å fornye sine rente- og avdragsfrie lån for perioden Gjeld til Evangeliesenteret - Evangeliesenteret (ES) tok på seg ansvaret for å drive Sandvik Folkehøgskole fra og med høsten I 2013 overførte ES kr ' i tilskudd til drift gitt som lån. Beløpet har økt til kr ' i løpet av Dette med bakgrunn i at skolen har et lavt tilskuddsgrunnlag grunnet lave historiske elevtall, og har behov for tilførsel av likvide midler til drift i en i en oppbyggingsfase, som vil være frem til En nedbetalingsavtale vil bli etablert innen utgangen av denne oppbyggingsfasen. SIDE 17 AV 28

18 VEDLEGG: REVISORS BERETNING SIDE 18 AV 28

19 SIDE 19 AV 28

20 ÅRSMØTESAK 4/16 Valgkomiteens innstilling 1. Svein Iversen gjenvelges som styremedlem for en periode på tre år. Valgkomiteen gjør et unntak i funksjonstiden for å unngå at to styremedlemmer alltid er på gjenvalg samtidig. 2. Mona Remman gjenvelges som styremedlem for en periode på to år. 3. Elisabeth Dreyer velges som varamedlem for en periode på fire år. SIDE 20 AV 28

21 VEDLEGG: VEDTEKTER VEDTEKTER FOR INSTITUSJONEN SANDVIK FOLKEHØGSKOLE (Vedtatt på ekstraordinært årsmøte, den 06. juli 2012, og revidert 24. Mai 2013) 1. Institusjonens navn skal være Sandvik Folkehøgskole. Org.nummer: Sandvik Folkehøgskole er en selveiende institusjon registrert som Annet foretak ifølge særskolelov. For gjeld og forpliktelser hefter bare institusjonen selv med sine midler. 3. I samarbeid med pinsemenigheter, fellestiltak og andre kristne fellesskap skal Sandvik være: - et senter for ungdom og voksne til frelse, gjenopprettelse, utrustning og fostring. - et skolested med allsidige tilbud der ungdom og voksne kan utvikles i møte med seg selv, hverandre og med Gud. - en ressurs for menigheter, evangelisering og misjon. - et sted for rekreasjon. Stedet skal drives i samsvar med Pinsebevegelsens visjon og verdier slik det er formulert i grunnlagsdokumentet. 4. Deler av bygningsmassen kan etter avtale brukes til Evangeliesenterets formål. Senterdriften skjer innenfor Evangeliesenterets org. nummer Institusjonens høyeste myndighet er årsmøtet. Hver pinsemenighet og fellestiltak i Norge kan velge en representant til årsmøtet. Årsmøtet holdes hvert år. Innkallingen kunngjøres 3 uker før årsmøtet. Menigheter og fellestiltak som har gitt institusjonen rente- og avdragsfrie lån/ egenkapitalinnskudd (heretter innskudd) får følgende antall tilleggs stemmer: 1 stemme for et lån/innskudd fra , 2 stemmer for et lån/innskudd på , 3 stemmer for et lån/innskudd på og 4 stemmer for et lån/innskudd på over til kr og ytterligere en stemme for hver kr Representantene skal ved årsmøtets start fremlegge skriftlig fullmakt gitt av menigheten for deltakelse i årsmøtet og bruk av de stemmer som menigheten har rett til å avgi ved votering. 6. Ekstraordinært årsmøte holdes når eierstyret bestemmer det, eller når det blir krevd av minst 10% av eierne. Ekstraordinært årsmøte er sammensatt på samme måte som årsmøtet, og har samme myndighet. 7. Årsmøtet velger møteleder, sekretær og to representanter til å underskrive protokollen. Årsmøtet behandler: 1: Årsmelding. 2: Regnskap. 3: Valg. 4: Saker som er lagt fram av eierstyret. 5: Saker som er fremmet skriftlig senest 2 måneder før årsmøtet. 8. Valg forberedes av en Pinsebevegelsens valg- og forslagskomite. 9. Stedets interesser ivaretas av et eierstyre på 5 medlemmer. Årsmøtet velger 2 representanter i eierstyret med en funksjonstid på 2 år. Evangeliesenteret utpeker 3 representanter. Styret konstituerer seg selv. Årsmøtet velger også 1 varerepresentant og Evangeliesenteret 2 vararepresentanter, alle med funksjonstid på 4 år. Ingen av de faste representantene eller vararepresentantene i eierstyret skal være ansatt ved skolen/senteret. Rektor er sekretær for eierstyret med innstillings- og talerett. Bestyrer for Evangeliesenteret har tale- og forslagsrett. Eierstyret er beslutningsdyktig når minst 2 representanter er til stede. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt. Eierstyret kan meddele prokura. 10. Eierstyret er eiers representanter i skolestyret. For skolestyrets sammensetning for øvrig vises det til Lov om folkehøgskoler. Rektor har innstillings- og talerett i skolestyret. 11. Institusjonens faste eiendommer kan ikke utparselleres eller selges uten samtykke av årsmøtet. Det samme gjelder for kjøp av eiendom og for større utbyggingsprosjekter. 12. Dersom institusjonen besluttes oppløst, skal formuen disponeres av årsmøtet. Formuen skal primært fordeles til de menighetene og fellestiltak som har innestående rente- og avdragsfrie lån /egenkapitalinnskudd, forholdsmessig etter størrelsen på lån/ egenkapitalinnskudd. 13. Årsmøtet kan med 2/3 flertall gjøre endringer i disse vedtekter. Forslag til vedtektsendring må kunngjøres sammen med innkallingen til årsmøtet. // SIDE 21 AV 28

22 VEDLEGG: STEMMEFORDELING Menighet Adresse Poststed Beløp: Stemmer: Pinsemenigheten Evangeliesalen Berøa Postboks 179, Sentrum 0102 OSLO Jesus Church Postboks 1058 Sentrum 0104 OSLO 0 1 Menigheten i Filadelfia Boks 6854 St.Olavs pl 0130 OSLO OsloKirken Postboks 6931 St.Olavsplass0130 OSLO 0 1 Gilead Universitetsgt OSLO 0 1 Salemkirken Oslo Sannergt OSLO Saron Groruddalen Pinsemenighet Ammerudv. 29 F 0958 OSLO 0 1 Bydelskirken Filadelfia Helga Vaneks vei OSLO 0 1 Pinsekirken i Bærum Boks SANDVIKA 0 1 Eben - Ezer, Heggedal Postboks HEGGEDAL 0 1 Asker Pinsemenighet Fredtunvn ASKER 0 1 Ski pinsemenighet "SALEN" Sentrumsveien SKI 0 1 Soar, Kråkstad Løkenv KRÅKSTAD 0 1 Filadelfia, Kolbotn Postboks KOLBOTN 0 1 Evangeliesalen, Ås Postboks ÅS 0 1 Pinsekirken Nesodden Boks FJELLSTRAND 0 1 Pinsemenigheten Salem, LørenskogLøkenåsv LØRENSKOG 0 1 Betel Pinsemenighet c/o Kjell Morgan Hovden, Slattum 1480 Terasse SLATTUM9 G Evangeliesenteret 1501 MOSS Filadelfia Moss Klostergt MOSS Vestby Pinsemenighet Postboks VESTBY 0 1 Filadelfia, Fredrikstad Apenesgt FREDRIKSTAD 0 1 Pinsemenigheten Betania Torsnes c/o Svein Lind, Berjmannsv GAMLE FREDRIKSTAD 0 1 Sion, Råde Pinsemenighet Ekornveien RÅDE Pinsemenigheten Sion, Sellebakk Borgeveien SELLEBAKK S. Sandøy & Herføl pinsem., 1692 NEDGÅRDEN 0 1 Filadelfiakirken Astridsgt SARPSBORG 0 1 Betania, Skjeberg Skjebergveien KLAVESTADHAUGEN 0 1 Salen, Ullerøy, 1747 SKJEBERG Sion, Ingedal Grimsøyveien 1747 SKJEBERG Pinsemenigheten Salen, Halden Postboks HALDEN Evangeliekirken, Østerbo Rute 505, Østerbo 1764 HALDEN 0 1 Aremark pinsemenighet, 1798 AREMARK 0 1 Filadelfia, Askim Postboks ASKIM Filadelfia, Skiptvet Boks SKIPTVET Filadelfia, Mysen Postboks MYSEN 0 1 Trøgstad Pinsemenighet Postboks TRØGSTAD 0 1 Elim, Båstad, 1866 BÅSTAD 0 1 Filadelfia, Ørje Postboks ØRJE Betania Rakkestad Storgt RAKKESTAD 0 1 Ekebergdalen Pinsemenighet Rakkestadvn ENEBAKK 0 1 Betel, Ytre Enebakk c/o Frank Henriksen, Mårveien YTRE ENEBAKK 0 1 Sørum Pinsemenighet Sandveien SØRUM 0 1 Pinsemenigheten Betel Haga v/kjell Hagen, Utsikten AULI Filadelfia Fosser, 1963 FOSSER Lillestrøm Pinsemenighet Postboks LILLESTRØM Zion, Lillestrøm Postboks LILLESTRØM 0 1 SIDE 22 AV 28

23 Menigheten Filadelfia Rælingen Hektnervegen FJERDINGBY Betel, Ytre Rælingen Byvegen 2009 NORDBY SentrumKirken Boks STRØMMEN Evangeliehuset, Åsgreina Postboks NANNSTAD 0 1 Betania Bjerke-Nannestad 2032 MAURA Kløfta Pinsemenighet Postboks KLØFTA 0 1 Elim, Jessheim Postboks JESSHEIM Betel, Dal c/o Olav S. Overskott, Søjordet DAL 0 1 Menigheten Håpet Trondheimsv EIDSVOLL VERK 0 1 Pinsemenigheten Betel Skogbygdac/o Roger Ferger, P.G.Mangsetv SKARNES 0 1 Håpet, Skarnes Postboks SKARNES 0 1 Tabernaklet, Sand Sand 2120 SAGSTUA 0 1 Filadelfia Mo Nord-Odal Nord-Odal 2133 GARDVIK 0 1 Årnes Pinsemenighet Betania Postboks ÅRNES 0 1 Fenstad Pinsemenighet v/ove Borgersrud, Ålandsvegen, 2170 FENSTAD 0 1 Menigheten Filadelfia Postboks KONGSVINGER Eben-Ezer, Roverrud Postboks ROVERUD 0 1 Betania, Austmarka, 2224 AUSTMARKA 0 1 Betania, Eidskog Postboks SKOTTERUD 0 1 Grue pinsemenighet Postboks KIRKENÆR 0 1 Hof pinsemenighet v/johnny Bråthen 2266 ARNEBERG Åsnes pinsemenighet, 2270 FLISA Filadelfia, Hamar Seminargt HAMAR Vallset Pinsemenighet Åsvangvn ÅSVANG 0 1 Arken Løten Meieriv LØTEN 0 1 Nes pinsemenighet Klippen Tingnesveien STAVSJØ 0 1 Pinsekirken i Elverum c/o Rolf Skavern, Gaupev ELVERUM Sion, Vestby Ulvsjøen 2420 TRYSIL 0 1 Filadelfiamenigheten Trysil Postboks TRYSIL 0 1 Menigheten i Betania, 2423 ØSTBY Sion, Ljørdalen, 2425 LJØRDALEN 0 1 Filadelfia, Vestre Trysil, 2429 TØRBERGET 0 1 Våler Pinsemenighet Skogstien VÅLER I SOLØR 0 1 Slettås og Osen pinsemenighet, 2460 OSEN Tynset pinsemenighet c/o Leiv Müller, Sjukehusv TYNSET Alvdal pinsemenighet, 2560 ALVDAL Lillehammer Pinsemenighet Postboks LILLEHAMMER Øyer Pinsemenighet Hågåsletta 2636 ØYER Betania pinsemenighet Lohaugveien VINSTRA 0 1 Betel, Heidal Postboks HEIDAL 0 1 Evangeliekirken Saron Postboks ROA 0 1 Filadelfia, Grua Postboks GRUA 0 1 Salem, Jaren Merrabakka JAREN Gjøvik Pinsemenighet Filadelfia Ø. Torggt. 24 A 2815 GJØVIK 0 1 Filadelfia, Biri Postboks BIRI 0 1 Filadelfiamenigheten Toten Postboks LENA 0 1 Betel Fluberg Bergegarda 2879 ODNES 0 1 Sion, Fagernes Bygdinveien FAGERNES 0 1 SIDE 23 AV 28

24 Filadelfiamenigheten Postboks DRAMMEN Pinsemenigheten Betania Postboks MJØNDALEN 0 1 Betania, Berger c/o Roald Pedersen, Utsikten BERGER Filadelfia, Holmestrand Grefsrudv HOLMESTRAND 0 1 Pinsemenigheten Betania Skogergt TØNSBERG Menigheten i Betel Nøtterøy Postboks SKALLESTAD Menigheten i Arken Elgestien 23 B 3188 HORTEN 0 1 Pinsemenigheten Salem Florsgt. 1 B 3211 SANDEFJORD Betania, Larvik Postboks 167 Sentrum 3251 LARVIK Elim, Ballangen v/gunnar Harkestad, Torstvedtåsen LARVIK Lardal Pinsemenighet c/o Tor Egil Jørgensborg 3277 STEINSHOLT 0 1 Pinsemenigheten Saron Strømshauggate HOKKSUND 0 1 Betel, Vestfossen v/anders Aasland, Lundegt VESTFOSSEN 0 1 Modum Pinsemenighet Postboks GEITHUS 0 1 Betesda, Slemmestad Bergliveien SLEMMESTAD 0 1 Pinsemenigheten Salem Hurumv ÅROS Betel, Nærsnes Hagastubben 10 B 3478 NÆRSNES 0 1 Betel, Tofte c/o Knut Aarnes, Hagev TOFTE 0 1 Hurum Pinsemenenighet Fredboveien KLOKKARSTUA 0 1 Sentrumkirken, Ringerike Boks 1280 Flattum 3503 HØNEFOSS 0 1 Filadelfia, Hønefoss Norderhovsgt HØNEFOSS Salem, Haug, 3520 JEVNAKER 0 1 Betel, Jevnaker Postboks JEVNAKER Rukkedalen og Nes Pinsemenighet Postboks NESBYEN 0 1 Hol - Ål Pinsemenighet Sundrev ÅL 0 1 Betania, Kongsberg Hasbergs vei KONGSBERG 0 1 Veggli og Uvdal Pinsemenighet v/tormod Reiersrud 3628 VEGGLI Betania, Notodden Hydrosgt NOTODDEN Betesda Pinsemenighet, Heddal Heddalsvn NOTODDEN Pinsemenigheten Betel Hjartdal Postboks SAULAND Sion c/o Morgan Wåle 3692 SAULAND 0 1 Betesda, Borgestad Postboks SKIEN 0 1 Pinsemenigheten Tabernaklet Cort Adelersgt SKIEN Pinsemenigheten Sion, Neslandsvatn Neslandsvatn 3766 NESLANDSVATN 0 1 Elim, Kragerø Fermannsbk KRAGERØ 0 1 Bø Pinsemenighet Bøgt BØ i TELEMARK Filadelfia, Gvarv, 3810 GVARV 0 1 Betel, Lunde Hovedgt LUNDE Filadefiamenigheten Fensv ULEFOSS Betel, Seljord, 3840 SELJORD 0 1 Pinsemenigheten Sion Flatdal, 3841 FLATDAL Betel, Åmotsdal Åmotsdal 3841 FLATDAL Kviteseid Pinsemenighet c/o Johannes Hosum, Gotuholtv KVITESEID 0 1 Evangeliesalen, Treungen, 3855 TREUNGEN 0 1 Fyresdal Pinsemenighet c/o Harald Melås, Tøddebakkane, 3870 FYRESDAL Filadelfia Pinsemenighet Bandakjordet 3880 DALEN Betel, Mo v/halvor Rykkelid 3880 DALEN 0 1 Skafså Pinsemenighet v/thorleif Kie 3882 ÅMDALS VERK SIDE 24 AV 28

25 Øyfjell Pinsemenighet Betania, 3890 VINJE Vinje Pinsemenighet v/aslak Hansli 3890 VINJE 0 1 Elim, Høydalsmo, 3891 HØYDALSMO Menigheten Eben-Ezer, Lårdal v/svein Olav Heimdal 3891 HØYDALSMO Evangeliehuset Frednesbakken PORSGRUNN Betel, Heistad Brattåsv PORSGRUNN 0 1 Pinsemenigheten Betania StathelleReidunsv STATHELLE Saron, Langesund Wrightsgt LANGESUND 0 1 Sion, Herre Postboks HERRE Pinsemenigheten Zion Postboks STAVANGER Pinsekirken Sola Mostunveien SOLA 0 1 Strand Pinsemenighet Klippen Postboks JØRPELAND 0 1 Menigheten Sentrum c/o Vidar Jensen, Askje Vest4156 MOSTERØY 0 1 Pinsemenigheten Salem Sauda c/o Roy Norhagen, Ringhaugen SAUDASJØEN 0 1 Pinsemenigheten Salen Postboks ÅKREHAMN 0 1 Pinsemenigheten Salem Postboks SKUDENESHAVN 0 1 Pinsemenigheten Betel Kalamyrveien HOMMERSÅK 0 1 Pinsemenigheten Klippen Eidsvollsgt SANDNES 0 1 INTRO Jærveien SANDNES 0 1 Familiekirken Kvålkroken SANDNES 0 1 Pinsemenigheten Zion Postboks BRYNE Pinsemenigheten Betel, Nærbø Postboks NÆRBØ Pinsemenigheten Evangeliehuset Postboks EGERSUND 0 1 Pinsemenigheten Betania Postboks HAUGE I DALANE 0 1 Pinsemenigheten Salen, FlekkefjordSundegt FLEKKEFJORD 0 1 Flekkefjord Pinsemenighet v/arild Egeland, Boks FLEKKEFJORD 0 1 Pinsemenigheten Filadelfia TonstadPostboks TONSTAD 0 1 Pinsemenigheten Sion Lund Hauklandsv. 2 A 4460 MOI Pinsemenigheten, Filadelfia Sommerkroveien MANDAL 0 1 Menigheten Zion Postboks KONSMO 0 1 Pinsemenigheten Håpet Postboks FARSUND 0 1 Lista Pinsemenighet - Zion Postboks VANSE 0 1 Betania, Borhaug, 4563 BORHAUG 0 1 Lyngdal Pinsemenighet "Filadelfiakirken" Postboks LYNGDAL 0 1 Filadelfia, Kristiansand Dronningensgt KRISTIANSAND S 0 1 Filadelfia, Vennesla Postboks VENNESLA 0 1 Filadelfiamenigheten Postboks LILLESAND Filadelfia, Eydehavn Torvet EYDEHAVN Filadelfia, Arendal Langsæveien ARENDAL 0 1 Sion Åmli, 4865 ÅMLI 0 1 Filadelfia, Fevik c/o Svein I. Trondahl, Judehavskleiva FEVIK 0 1 Zion, Fevik Postboks FEVIK 0 1 Filadelfia, Grimstad Postboks GRIMSTAD 0 1 Filadelfia Tvedestrand Postboks TVEDESTRAND 0 1 Klippen, Risør c/o Tore Larsen, Lyngv RISØR 0 1 Betel, Gjerstad, 4980 GJERSTAD Pinsekirken Tabernaklet Postboks 404 Marken 5028 BERGEN 0 1 Klippen, Loddefjord Postboks LODDEFJORD SIDE 25 AV 28

26 Osterøy Pinsemenighet Sion Bysheim 5282 LONEVÅG 0 1 Pinsemenigheten Saron Postboks STRAUME Pinsemenigheten Stord/Fitjar Postboks STORD Betania, Mosterhamn, 5440 MOSTERHAMN 0 1 Klippen, Bremnes Postboks BREMNES 0 1 Pinsemenigheten Tabernaklet Skåregt HAUGESUND 0 1 Pinsemenigheten Filadelfia, 5551 AUKLANDSHAMN Filadelfia, Tysnes, 5683 REKSTEREN 0 1 Sion, Voss Postboks VOSS Tabernaklet, Vaksdal Botnav VAKSDAL 0 1 Filadelfia, Odda Postboks ODDA Bergenskirken Postboks 116, Nesttun 5852 BERGEN 0 1 Betania, Ytre Arna Postboks BERGEN Pinsemenigheten Betania - KnarvikPostboks ISDALSTØ 0 1 Pinsemenigheten Betel Frekhaug c/o Øystein Valde, Postboks FREKHAUG 0 1 Pinsemenigheten Zoar Nappane Nappane 5912 SEIM Filadelfia, Manger Kaiveien MANGER Betel, Sletta Skjelvik 5939 SLETTA 0 1 Eben-Ezer, Fammestad v/harald Kleiveland 5957 MYKING Pinsekirka Elim, Eikenosvåg Øvre Hatlehol ÅLESUND Pinsekirka Filadelfia Ålesund Postboks 7673 Spjelkavik 6022 ÅLESUND Salem, Langevåg Løkedalen LANGEVÅG Filadelfia, Ulsteinsvik Postboks ULSTEINSVIK Pinsemenigheten Sion Gurskøy Postboks GURSKØY Pinsekyrkja Eben-Eser Postboks VOLDA 0 1 Vanylven Pinsemenighet, 6146 ÅHEIM Pinsemenigheten Betel, Stranda c/o Øyvind Årdal, Skaugum STRANDA Filadelfia, Sykkylven Postboks SYKKYLVEN 0 1 Betel, Haram v/ernst Hansen 6272 HILDRE Pinsekirka Saron Postboks VATNE 0 1 Kilden, Rauma Postboks ÅNDALSNES Pinsemenigheten Sion Molde Amtm. Lethsgt. 3A 6413 MOLDE Fræna Pinsemenighet Postboks ELNESVÅGEN Pinsekirken Kvam v/ketil Salminen, Raneshøgda SKÅLA 0 1 Pinsemenigheten Klippen Postboks AUKRA Pinsemenigheten Betania, Kristiansund Postboks KRISTIANSUND N 0 1 Filadelfia Stadlandet v/jon Drage, 6750 STADLANDET 0 1 Filadelfia Stryn v/erling Maurset 6783 STRYN Førde Pinsemenighet Postboks FØRDE 0 1 Sion, Sandane Postboks SANDANE 0 1 Sion, Luster Øyagata 6866 GAUPNE Pinsemenigheten Filadefia, Florø Postboks FLORØ 0 1 Pinsemenigheten Betel Prinsensgt. 10 B 7012 TRONDHEIM Pinsemenigheten SION c/o Peter Kristoffersen, Skavlans 7022 veg TRONDHEIM 4 B st Vegamot TRONDHEIM 0 1 Pinsekirken, Heimdal Kattemskogen KATTEM Vahlsfjord Pinsemenighet Ekornv BJUGN Frøya og Hitra Pinsem. Postboks SISTRANDA SIDE 26 AV 28

27 Filadelfia Orkdal c/o John Aage Rødseth, N. Skjulsviksgt ORKANGER 3A, Røros og omegn Pinsemenighet Kølkjørarv RØROS Betel Menighetssenter Klæbu Postboks KLÆBU Evangeliekirken Sion Verdal Oberst Lemfortsv VERDAL 0 1 Bjørnør Pinsemenighet, 7740 STEINSDALEN Filadefia, Namsos Postboks NAMSOS 0 1 Vikna Pinsemenighet Postboks RØRVIK Filadelfia Postboks BODØ 0 1 Værøy Pinsekirke v/dagfinn Arntsen 8063 VÆRØY Pinsemenigheten Sion, 8063 VÆRØY Klippen, Røst Postboks RØST 0 1 Sion, Sørarnøy, 8135 SØRARNØY Pinsemenigheten Sion Neverdal Strandveien NEVERDAL Pinsemenigheten Betania Fauske Kobberv FAUSKE 0 1 Pinsemenigheten Betel Lofoten Postboks LEKNES Saron, Sennesvik Postboks LEKNES 0 1 Klippen Valle Postboks LEKNES 0 1 Salem, Sortland Postboks SORTLAND Pinsekirken Stokmarknes Postboks STOKMARKNES Smyrna Pinsemenighet Brugt. 2 B 8517 NARVIK Mo Pinsemenighet Postboks MO I RANA Bjerka Pinsemenighet Postboks BJERKA Menigheten Betel Mosjøen Postboks MOSJØEN Hattfjelldal Pinsemenighet c/o Steinar Lund, Svenningdal 8680 TROFORS Pinsemenigheten Betel Postboks BRØNNØYSUND 0 1 Filadelfiamenigheten, Balsfjord Sagelv, 9050 STORSTEINNES Pinsekirken Filadelfia Tromsø Postboks TROMSØ Filadelfia Pinsemenighet Postboks FINNSNES Ibestad pinsemenighet Åndervåg 9455 ENGENES Sion, Harstad Postboks HARSTAD 0 1 Stiftelsen Betania Boks ALTA Filadelfiamenigheten, Alta Postboks ALTA Pinsemenigheten Betesda Tverrelvdalsveien ALTA Eben Eser, Kautokeino Hannoluohkka KAUTOKEINO 0 1 Hammerfest Pinsemenighet Postboks 1177 Fuglenes 9616 HAMMERFEST 0 1 Porsanger Pinsemenighet Postboks LAKSELV 0 1 Karasjok Pinsemenighet Postboks KARASJOK 0 1 Filadelfia, Vadsø Postboks VADSØ 0 1 Betel, Tana Boftsa 9845 TANA 0 1 Smyrna, Kirkenes Postboks KIRKENES 0 1 Sion, Båtsfjord Postboks BÅTSFJORD 0 1 SIDE 27 AV 28

28 FULLMAKT Menighetens navn: Gir herved (navn på fullmektig): rett til å stemme i Sandvik Folkehøgskoles årsmøte Menigheten har stemmer, og overnevnte fullmektig representerer. av disse stemmene. Sted og Dato Ledende eldste/pastor SIDE 28 AV 28

Vi ser fram til å møtes under vårt årsmøte på Hedmarktoppen fredag 24. mai 2013, kl. 11:15

Vi ser fram til å møtes under vårt årsmøte på Hedmarktoppen fredag 24. mai 2013, kl. 11:15 Sandvik, 21. mai 2013 Kjære menighetsledelse Guds fred! Vi ser fram til å møtes under vårt årsmøte på Hedmarktoppen fredag 24. mai 2013, kl. 11:15 Hvis dere ikke har gjort det allerede, setter vi pris

Detaljer

Vi ser fram til å møtes under vårt årsmøte på Hedmarktoppen fredag 27. mai 2011, kl. 15:00-16:30

Vi ser fram til å møtes under vårt årsmøte på Hedmarktoppen fredag 27. mai 2011, kl. 15:00-16:30 Sandvik, 8. mai 2011 Kjære menighetsledelse Vi ser fram til å møtes under vårt årsmøte på Hedmarktoppen fredag 27. mai 2011, kl. 15:00-16:30 Hvis dere ikke har gjort det allerede, setter vi pris på at

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996 Årsregnskap for 2015 Org.nr. 990 953 996 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Leieinntekter Sum driftsinntekter Styrehonorar Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014

DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN - NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2014 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Enkelte kostnadsarter opplyses

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk.

Årsregnskap 2015. Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 Vi arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk. Årsregnskap 2015 for IBRA Media Norge Foretaksnr. 977129583 IBRA Media Norge Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Årnes Vannverk A/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005

Resultatregnskap. Årnes Vannverk A/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2006 2005 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 8 10 616 369 10 076 036 Annen driftsinntekt 244 834 29 000 Sum driftsinntekter 10 861 204 10 105 036 Varekostnader 81 252 232 166

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

FIL EIGEDOM AS. ÅRSREGNSKAP 2015 org.nr 912 545 202

FIL EIGEDOM AS. ÅRSREGNSKAP 2015 org.nr 912 545 202 FIL EIGEDOM AS ÅRSREGNSKAP 2015 org.nr 912 545 202 Resultatregnskap Fil Eigedom AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 896 598 0 Sum driftsinntekter 896 598 0 Avskrivning

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013

Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter for årsmøte 2013 Tid og sted: Årskonferansen på Hedmarktoppen Fredag 24. Mai 2013 Kl. 11:15-12:30 Årsmøtesaker: Årsmøtesak 1/13 - Konstituering Årsmøtesak 2/13 - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer