REGIONAL PLANRETNINGSLINE OM BYGGJEHØGDE OVER HAVNIVÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGIONAL PLANRETNINGSLINE OM BYGGJEHØGDE OVER HAVNIVÅ"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak Arkivnr. 7 Saksh. Bjerga, Magnar Saksgang Kultur- og ressursutvalet Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato REGIONAL PLANRETNINGSLINE OM BYGGJEHØGDE OVER HAVNIVÅ SAMANDRAG Punkt nr. 7 i vedtaket om Klimaplan for Hordaland (FT-sak 23/10): Fylkestinget ber fylkesrådmannen leggje fram ei eiga utgreiing om mogleg regional planbestemming om byggjeforbod lågare enn 2 meter over middelvasstand. På bakgrunn av dette FT-vedtaket tinga fylkesrådmannen ei utgreiing om regional planretningsline for byggjehøgde over havnivå i Hordaland. Utgreiinga, som vart laga av Norconsult, var på høyring i perioden Det kom inn 11 høyringssvar. Høyringssvara er for det meste positive til ei regional planretningsline om byggjehøgde over havnivå i Hordaland, og dei fleste svara har ingen merknader eller går på forslag til forbetringar av teksten. To av høyringssvara skil seg ut; a) Instanes Polar AS kan ikkje sjå at det per i dag er trong for særskilte planretningsliner om byggjehøgde over havnivå som tar høgde for mogleg framtidig havnivåstiging, og b) Fylkesmannen i Hordaland meiner ei regional planretningsline bør vere meir overordna og vurderast i høve Flæteutvalet si utgreiing NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring. I NOU 2010:10 blir det føreslått at ein nasjonal styresmakt utarbeider statlege planretningsliner for havnivåstiging. Fylkesrådmannen meiner det allereie no er viktig med rettleiing til kommunane i dette spørsmålet, og tilrår at den regionale planretningslina blir gjort gjeldande frå våren 2011 og fram til ho blir erstatta med tilsvarande nasjonale retningsliner. Sakspapira i denne saka bør oversendast til staten som bidrag i prosessen for å utvikle nasjonale retningsliner. FORSLAG TIL INNSTILLING 1. Fylkestinget vedtek regional planretningsline for byggjehøgde over havnivå i Hordaland med følgjande ordlyd: a. I planar og tiltak som legg til rette for utbygging i sjøkanten, bør byggjehøgda for overkant golv i 1. etg. ikkje vere lågare enn 2,5 m.o.h. (NN1954). Tilsvarande byggjehøgde bør leggjast til grunn for overflate av veg, jarnveg og annan viktig infrastruktur. I særleg vind og bølgjeutsette område bør ein vurdere høgare byggjehøgde. b. Ved omregulering, ombygging, bruksendring og sanering i eksisterande og etablerte

2 utbyggingsområde i sjøkanten, kan lokal plan- og bygningsmynde vurdere kotehøgd lågare enn 2,5 m.o.h. (NN1954). Tiltakshavar må i slike saker dokumentere korleis byggverk, produkt og konstruksjonar stettar krava mot vassinntrenging, stormflodnivå og bølgjer jfr. krava i TEK. Kommunen må ta i betraktning at det kan kome regresskrav dersom det blir gitt løyve til bygging i fareområde. c. Spillvassleidningar og installasjonar som blir etablert lågare enn 2.5 m.o.h. (NN1954), skal sikrast spesielt mot inntrenging av sjøvatn. Alternative flomveier skal etablerast for å sikre at overvatn blir ført til sjø med minst mogleg skade. d. Sjå for definisjonar, illustrasjonar og annan relevant informasjon. 2. Planretningslina vil gjelde frå og med 1. mai 2011 og inntil ho blir erstatta av tilsvarande statleg planretningsline, jf. NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring. 3. Revidert utkast til regional planretningsline for byggjehøgde over havnivå i Hordaland og tilhøyrande saksdokument skal oversendast til Miljøverndepartementet som del av Hordaland fylkeskommune sitt høyringssvar på NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring. Paul M. Nilsen Jan Per Styve Vedlegg: 1. Høyringsbrev, adresseliste og høyringsfråsegner 2. Norconsultrapporten 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : Sakshistorikk Fylkestinget vedtok Klimaplan for Hordaland 8. juni 2010 (FT-sak 23/10). Punkt nr. 7 i vedtaket om klimaplanen slår fast at: Fylkestinget ber fylkesrådmannen leggje fram ei eiga utgreiing om mogleg regional planbestemming om byggjeforbod lågare enn 2 meter over middelvasstand. På eit møte mellom miljøvernavdelinga hjå Fylkesmannen og regionalavdelinga i fylkeskommunen 18. mai 2010, vart det tilrådd å leggje seg på den meir rettleiande forma regional planretningsline i staden for regional planbestemming, og dette vart også hovudfokus i førespurnaden som vart sendt til seks konsulentselskap i juni Norconsult vart vald ut og leverte si utgreiing til fylkeskommunen i slutten av august. Rapporten frå Norconsult vart sendt på høyring 8. september 2010 med høyringsfrist 31. oktober I høyringsbrevet vart det spesielt bedt om kommentarar og innspel til forslaget til regional planretningsline (kap. 6.3 i Norconsultrapporten), og det vart invitert til eit høyringsmøte 25. oktober Det kom inn 11 større og mindre høyringssvar, og på høyringsmøtet deltok representantar frå Fylkesmannen, fylkeskommunen og Bergen kommune i tillegg til Norconsult. Rapporten frå Norconsult, høyringsbrev m/adresseliste og høyringsfråsegnene er vedlegg til saka. Oppsummering av Norconsultrapporten Rapport nr frå Norconsult med tittelen Regional planretningsline. Byggjehøgde over havnivå er delt i seks kapittel. Kapittel 1 gjer ein kort gjennomgang av klimaplan for Hordaland, rammene for oppdraget, føremål og verkeområde for den regionale planretningslina samt definisjonar av aktuelle omgrep. I kapittel 2 gis det ein gjennomgang av samfunnstryggleik i kommunal arealplanlegging med søkjelys på tre verkemiddel i plan- og bygningslova; planføresegner, omsynssoner og risiko- og sårbarheitsanalysar. Kapittel 3 tar for seg havstigning relativt til landstigning, og presenterer ein tabell med forventa havstigning i dei ulike kommunane i Hordaland i 2050 og i I gjennomsnitt er det anslått at havnivået i Hordaland vil stige med totalt 75 cm dei neste 90 åra, og ein stormflod i 2100 (med 100 års returnivå dvs. gjentakingsintervall på 1 gang per 100 år) kan kome til å bli heile 276 cm over dagens havnivå (landkote 0/NN 1954). I tillegg må ein vurdere bølgjeeksponering. Kapittel 4 går gjennom tryggingskrav mot naturfare i teknisk forskrift, og relaterer dette til havnivåstigning med eit forslag til kategoriar for sannsyn for stormflod og tilhøyrande tilrådingar for ulike typar bygg og anlegg. Kapittelet syner ei liste med eksempel på type bygg, anlegg, infrastruktur og natur som i dag ligg nær havnivå i Hordaland, og trekk fram at lokal planmynde må foreta nokre val i forvaltinga av desse. I kapittel 5 får vi innblikk i korleis ein kan ta omsyn til lokal havstigning, stormflod og auka bølgjehøgd på ulike nivå i arealplanlegginga. I kapittel 6 kjem det fram at det berre er Bergen kommune i heile Hordaland fylke som har eiga føresegn knytt til byggjehøgde over havnivå, noko som kan indikere eit behov for å styrke klimatilpassing på føresegn- eller retningslinenivå i hordalandskommunane. Byggjehøgde over havnivå er likevel eit tema i reguleringsplanarbeid for utbygging i sjøkanten, men det kan vere ønskjeleg med overordna føringar. Fleire av dei kommunale energi- og klimaplanane har klimatilpassing som tema. Norconsult sitt forslag til regional planretningsline for byggjehøgde over havnivå (som utgangspunkt for fastsetjing av lokale føresegner om byggjehøgde over havnivå): 1. I planar og tiltak som legg til rettes for utbygging i sjøkanten, bør byggjehøgda for overkant golv i 1. etg. ikkje vere lågare enn 2.5 m.o.h. (NN1954). Vind og bølgjeutsette områder bør også vurdere bølgjeeksponering. 2. Ved omregulering, ombygging, bruksendring og sanering i eksisterande og etablerte utbyggingsområde i sjøkanten, kan lokal plan- og bygningsmynde vurdere kotehøgd lågare enn 2,5 m.o.h. (NN1954). Tiltakshavar må i slike saker dokumentere korleis byggverk, produkt 3

4 og konstruksjonar stettar krava mot vassinntrenging, stormflodnivå og bølgjer jfr. krava i TEK. 3. Leidningsnett til over- og spillvatn bør ikkje etablerast lågare enn 2,5 m.o.h. (NN1954). Norconsult tilrår avslutningsvis at lokal planmynde inkluderer andre naturfarar saman med havstigning, stormflo og bølgjer i ROS og overordna planarbeid. Om høyringa Dei 11 høyringssvara er for det meste positive til ei regional planretningsline om byggjehøgde over havnivå i Hordaland, og dei fleste svara har ingen merknader eller går på forslag til forbetringar av teksten. To av høyringssvara skil seg ut; a) Instanes Polar AS kan ikkje sjå at det per i dag er trong for særskilte planretningsliner om byggjehøgde over havnivå som tar høgde for mogleg framtidig havnivåstiging, og b) Fylkesmannen i Hordaland meiner ei regional planretningsline bør vere meir overordna og vurderast i høve Flæteutvalet si utgreiing (NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring). Gjennomgang av høyringsuttalene: Jernbaneverket: Meiner ei regional planretningsline om byggjehøgde over havnivå vil vere eit nyttig verktøy i kommuneplansamanheng. I ein eigen e-post frå Jernbaneverket plan region sørvest, vart det tilrådd å nytte omgrepet planstyresmakt/regional styresmakt i staden for planmynde/regional mynde. Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB): Er positiv til at Hordaland fylkeskommune tar tak i spørsmålet om havnivåstigning. Direktoratet har ikkje vidare kommentarar i saken, og viser til Fylkesmannen i Hordaland. Lindås kommune: Har vurdert saka, og har ingen merknader til framlegget (vedtak i plan- og miljøutvalet ). Statens kartverk Sjø v/tor Tørresen: Statens kartverk Sjø har eit nasjonalt ansvar for observering og forvalting av vasstandsdata, og dei mottar mange spørsmål om kor lågt det er forsvarlig å byggje. Trur ei regional planretningsline vil vere eit verdifullt bidrag til å oppklare ein del misforståingar og rettleie kommunane i arbeidet. Kartverket har følgjande konkrete innspel: a) Nokre av definisjonane i 1.4 er feil. Kartverket viser til for korrekte definisjonar, og stiller seg til disposisjon for å hjelpe til med teksten og supplere med ein forklarande figur. b) Tabellen i kan tilpassast til Teknisk forskrift ved å gjere om frå 100 år til 200 års gjentaksintervall, og kartverket kan om ønskjeleg bidra med desse tala. Usikkerheita er derimot stor og det dreier seg uansett om mindre enn 10 cm skilnad. c) Strupa fjordar : Nokre område opplever betydeleg mindre tidevassvariasjonar, som t.d. Nordåsvannet i Bergen kommune kor tidevassvariasjonane er 35 % av variasjonane elles i Bergen som følgje av ein trong og grunn opning. Andre stader, som Bolstadfjorden i Voss kommune og Dalevågen i Vaksdal kommune, kan ha liknande tilhøve, men her manglar det observasjonar. Der vil likevel vere vasstandsvariasjonar på grunn av veret sin verknad på vasstanden. Slike område krev lokalkunnskap dersom byggjelina skal seinkast. d) I tillegg til strupa fjordar er det berre størrelsen på vindbølgjene som er av lokal karakter der kommunane må gjere eigne vurderingar. Elles kan tala frå Statens kartverk og Bjerknessenteret nyttast for å fastsetje byggjehøgde over havnivå. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE): NVE er statleg forvaltningsmynde for vassdrag, grunnvatn, skred og energi, og driv m.a. med flaumsonekartlegging. NVE sitt forvaltingsområde omfattar ikkje sjø, men NVE retningsline 1/2008 Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag som er vist til i den regionale planretningslina (som er på høyring), kan nyttast som ein god rettleiar for arealutnytting mot sjø. Direktoratet trekk fram flaumsonekartprosjektet sitt som skal kartleggje dei vasstrekningane i Noreg med størst skadepotensiale. Tre av vassdraga i dette prosjektet har utlaup mot sjø i Hordaland (Dale, Eidfjord og 4

5 Etne). Vidare informerer dei om at det som ein del av EU sitt flaumdirektiv vil bli gjort ei kartlegging av havstigning og stormflod, og at det reknast som sikkert at direktivet blir gjort gjeldande for Noreg. NVE har følgjande konkrete innspel: a) Positiv til at Hordaland fylkeskommune set søkjelys på klimatilpassing og auka risiko for naturfarar, og at dette generelt synes å vere eit nyttig verktøy for kommunane i Hordaland. Vidare er direktoratet positive til at retningslinene er tufta på NVE retningsline 1/2008. b) Viser til byggteknisk forskrift som opererer med tryggleik mot 20-års, 200-års eller 1000-års gjentaksintervall for stormflod, avhengig av konsekvens, og peiker på at Statens kartverk har berekningar for stormflod med 200-års gjentaksintervall (i høve til 100-års gjentaksintervall for stormflod i høyringsutkastet til planretningsline). c) Høgder og referansenivå i sjønære område er ein stor utfordring, og planretningslina bør supplerast med ein figur frå Sjøkartverket (ref. Kartverket sin høyringsuttale ovanfor). d) Lovtilvising for omsynssone bør vere med i teksten. e) Fleire stader i dokumentet er det synt til Plan- og bygningslova (PBL) 68, som gjeld den gamle byggesaksdelen i PBL. I den nye PBL er dette blitt Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC) v/jan Even Nilsen: Har (på førespurnad) gitt sine synspunkt i høyringa til Bergen kommune. Vil gjerne stå på høyringslista for liknande saker i framtida. Fylkesmannen i Hordaland: I utgangspunktet positiv til regional planretningsline som gjeld byggjehøgde over havnivå, men har følgjande merknader: a) Stiller spørsmål om ein bør avvente utarbeiding og vedtak av regional planretningsline, i alle fall til Flæte-utvalet har lagt fram sin NOU-rapport. b) Fylkesmannen meiner at ei regional planretningsline bør vere meir overordna, og meiner at kapittelet i høyringsutkastet om korleis ta omsyn til lokal havstigning, stormflod og auka bølgehøgd i arealplanlegginga, kan vere meir brukbar for kommunane si planlegging. c) Han stiller spørsmål ved om det er trong for ei regional retningsline med bør-formuleringar knytt til 2,5 m.o.h., når vi veit at i) det er knytt stor usikkerheit til dette, ii) det er snakk om svært lang tidshorisont og iii) dei lokale tilhøva vil variere sterkt. d) Fylkesmannen vil understreka at kommunane gjennom PBL 4-3 har krav på seg til å vurdere alle typar relevant risiko som gjeld utbygging, jfr. avsluttande kommentar i høyringsutkastet (kap. 6.4). Instanes Polar AS: Kan ikkje sjå at det per i dag er trong for særskilte planretningsliner om byggjehøgde over havnivå som tar høgde for mogleg framtidig havnivåstiging. Dette blir grunngjeve på følgjande vis: a) Havnivået i Bergen stig ikkje b) Eventuell framtidig havnivåstiging vil gå svært sakte c) Konstruktive tiltak først naudsynt i 2065 d) På grunn av generell samfunnsutvikling, kontinuerleg modernisering av infrastruktur og teknologiutvikling, er det overvegande sannsynleg at tiltak som blir sett i verk i dag, ikkje vil ha ønska effekt mot noko som moglegvis blir eit problem om minst 55 år e) Eksisterande konstruksjonar kan skjermast med enkle tiltak (t.d. sandsekkar, mobile flombarrierar, pumpesystem), dei døgna ein stormflod står på f) Sensitive nybygg kan byggjast på ein slik måte at konstruksjonselement under stormflodnivå blir vasstette, eller at det blir etablert ein vasstett skjerm rundt bygget/konstruksjonen g) For sensitive konstruksjonar kan ein vasstett skjerm, dersom det er naudsynt, etablerast i ettertid, viss det viser seg at havnivåstiging gjer at framtidig stormflod overstiger dagens dimensjoneringskriterium. Ullensvang herad: Har på bakgrunn av råd frå Miljøverndepartementet teke høgde for klimarelatert havstiging i dei siste planane sine som er utarbeidd mot sjø. Heradet vil ta inn 2 m kote som retningsline i komande kommuneplan, og vil også ta spesielle omsyn i eksisterande bygningsmiljø. Heradet stør opp om ei planretningsline på 2 m, og vil prøva å finne ein praktisk god illustrasjonsmåte i plansamanheng. 5

6 Bergen kommune: Saka vart handsama i byrådet. Kommunen har sett i gang rullering av ROS-analyse og i den samband vil det vere naturleg å kartleggje kva for område, bygg, anlegg og infrastruktur som blir råka ved ein framtidig havstigning. I forslag til regional planretningsline punkt 2 kor kommunen kan vurdere lågare kotehøgde enn 2,5 m.o.h., bør ein opplyse om faren for regresskrav mot kommunen dersom det er gitt løyve til bygging i eit fareområde. Vidare tilrår kommunen at forslagets punkt 3 blir endra til: Spillvannsledninger og installasjoner som etableres lavere enn 2.5 m.o.h. skal sikres spesielt mot inntrengning av sjøvann. Alternative flomveier skal etableres for å sikre at overvann føres til sjø med minst mulig skade. Bergen og omland havnevesen: Er av den oppfatning av eit byggjeforbod lågare enn 2 meter over middelvasstand vil kunne vere fornuftig, men går samstundes ut frå at dette berre vil gjelde faste konstruksjonar som kaier og utfyllingar, og ikkje flytebrygger og andre flytande installasjonar. Høyringsmøtet 25. oktober 2010 På høyringsmøtet deltok representantar frå Fylkesmannen, fylkeskommunen og Bergen kommune i tillegg til Norconsult som presenterte rapporten sin. Det vart diskutert både konkrete detaljar i rapporten, som t.d. omgrepet overkant golv, og kor vidt den føreslagne planretningslina var dekkjande for infrastrukturtiltak som veg, jarnveg og vass- og avløpsanlegg og om ho i det heile tatt trengst. Revidert utkast til retningsline for byggjehøgde over havnivå i Hordaland Med utgangspunkt i ovannemnte høyringsuttaler og innspel på høyringsmøtet 25. oktober 2010, følgjer her ein revidert versjon av retningslinene som først vart presentert i høyringsutkastet: 1) I planar og tiltak som legg til rette for utbygging i sjøkanten, bør byggjehøgda for overkant golv i 1. etg. ikkje vere lågare enn 2,5 m.o.h. (NN1954). Tilsvarande byggjehøgde bør leggjast til grunn for overflate av veg, jarnveg og annan viktig infrastruktur. I særleg vind og bølgjeutsette område bør ein vurdere høgare byggjehøgde. 2) Ved omregulering, ombygging, bruksendring og sanering i eksisterande og etablerte utbyggingsområde i sjøkanten, kan lokal plan- og bygningsmynde vurdere kotehøgd lågare enn 2,5 m.o.h. (NN1954). Tiltakshavar må i slike saker dokumentere korleis byggverk, produkt og konstruksjonar stettar krava mot vassinntrenging, stormflodnivå og bølgjer jfr. krava i TEK. Kommunen må ta i betraktning at det kan kome regresskrav dersom det blir gitt løyve til bygging i fareområde. 3) Spillvassleidningar og installasjonar som blir etablert lågare enn 2.5 m.o.h. (NN1954), skal sikrast spesielt mot inntrenging av sjøvatn. Alternative flomveier skal etablerast for å sikre at overvatn blir ført til sjø med minst mogleg skade. 4) Sjå for definisjonar, illustrasjonar og annan relevant informasjon. Om havnivåstiging i NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring Fylkesmannen i Hordaland påpeikte i sin høyringsuttale at ein burde avvente vidare arbeid med planretningslina til Flæteutvalet hadde lagt fram sin rapport. Flæteutvalet la fram sin NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring den 15. november NOUen viser til at havnivået i det 21. hundreåret er venta å stige med rundt 70 centimeter langs kysten av vestlandet (korrigert for landheving), og forenkla modellar og kunnskap om tidlegare varmeperiodar indikerer at det er lite truleg med ei havnivåstiging på under 0,5 meter i dette hundreåret. Utvalet presiserer at det er stor uvisse knytt til framtidig havnivåstiging. Uvissa er særleg knytt til kor raskt isen på Grønland og i Antarktis vil smelte, og det er ikkje umogleg, sjølv om det er lite truleg, at den globale havnivåstiginga kan overstige ein meter innan NOUen tar også for seg utfordringar med havnivåauke på ulike samfunnsområde og tilhøyrande tilrådingar til korleis ein bør tilnærme seg desse. Dette gjeld t.d. sjøtransportområdet og vass- og avløpsområdet (NOU 2010:10, kap. 9). 6

7 Om retningsliner for havnivåstiging skriv utvalet at utarbeiding og formidling av retningsliner for havnivåstigning bør takast vare på av ei nasjonal styresmakt, og vidare at denne nasjonale styresmakta bør ha ansvaret for å rettleie lokale styresmakter i planleggingsarbeidet (NOU 2010:10, s 203). Utvalet lister opp døme på tre sentrale oppgåver som denne nasjonale styresmakta for havnivåstiging bør få (NOU 2010:10, s. 204): gi hjelp til detaljert kartlegging av område som er utsette for havnivåstiging der konsekvensane er venta å bli store medverke til å førebyggje skade som følgje av havnivåstiging ved å utarbeide retningsliner og rettleiarar for handtering av havnivåstiging i arealplanlegginga, og gi kommunane råd, rettleiing og uttaler til dei enkelte planane vere motsegnsmyndigheit til kommunale arealplanar Om arealplanlegging seier Flæteutvalet at det kan vere fornuftig å ta omsyn til at det er dyrare å reparere eller flytte hus i ettertid enn å regulere på førehand slik at ein ikkje byggjer på område som vil bli utsette for havnivåstigning, flaum eller skred (NOU 2010:10, s. 206). Konklusjon I NOU 2010:10 blir det føreslått at ein nasjonal styresmakt utarbeider planretningsliner for havnivåstiging. Fylkesrådmannen meiner det allereie no er viktig med rettleiing til kommunane i dette spørsmålet, og tilrår at den regionale planretningslina blir gjort gjeldande frå våren 2011 og fram til ho blir erstatta med tilsvarande nasjonale retningsliner. Arbeidet med planretningslina er nybrottsarbeid ifølgje det nasjonale klimatilpassingssekretariatet i Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB), og fylkesrådmannen tilrår at sakspapir i denne saka blir oversendt til Miljøverndepartementet som del av Hordaland fylkeskommune sitt høyringssvar på NOU 2010:10, sjå eiga sak. 7

Flaum i eit framtidig klima - korleis kan vi tilpasse oss?

Flaum i eit framtidig klima - korleis kan vi tilpasse oss? Flaum i eit framtidig klima - korleis kan vi tilpasse oss? Siss-May Edvardsen Region Vest Foto: Thomas Stratenwerth Vannforeningen, 12. juni 2012 NOU Klimatilpassing Klimaet er i endring og vi må tilpasse

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 03.01.2011 001/11 ANB Styringsgruppe for kommuneplanarbeid 22.02.2011 005/11 ANB Sakshandsamar: Annbjørg Bue

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.

EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00. Godkjenning av sti- og løypeplan for Sysendalen. Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh. EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-, K2-L00 Arkivsak ID: 11/872-24 Journalpost ID: 13/2948 Saksh.: Gunnar Elnan Dato: 23.08.2013 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap 02.09.2013

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest

Arealplanlegging og skredfare. Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging og skredfare Skredseminar Øystese 14.04.2010 Toralf Otnes, NVE region vest Arealplanlegging det viktigste virkemidlet for å begrense skader fra flom og skred Flom, erosjon og skred er

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning. Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap

Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning. Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap ROS-analysar i kommunane Kommune- ROS Kommune plan- ROS Heilskapleg, Sektorovergripande

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

Kartlegging av skredfare

Kartlegging av skredfare Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Kartlegging av skredfare Aktsemdkart Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 020/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 003/13 FRH Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 054/003 Arkivsaknr: 2013000201

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Skredfare i byggesak

Skredfare i byggesak Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

ROS-analyse til reguleringsplan

ROS-analyse til reguleringsplan ROS-analyse til reguleringsplan Av Fylkesmannen i Rogaland, Beredskapslaget A. Innleiing Dette skrivet er til hjelp for kommunar og andre som skal lage og kontrollere ROS-analyse til reguleringsplanar,

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011

FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Næringsseksjonen Arkivsak 201101622-5 Arkivnr. 146 Saksh. Imset, Øystein Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 19.05.2011 FORDELING AV REGIONALE NÆRINGSFOND 2011 SAMANDRAG

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012

FYLKESVEGAR - PLAN- OG BYGGEPROGRAM FOR 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201200095-2 Arkivnr. 8 Saksh. Støle, Øivind Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 15.02.2012 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012

Detaljer

TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010

TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201001438-1 Arkivnr. 146 Saksh. Spjeld, Britt Karen Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.02.2010 TILSKOT TIL TILTAK FOR FRILUFTSLIV 2010 SAMANDRAG

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: Møtestad: 31.10.2011 kl Korrespondanse pr e-post Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

FylkesROS Hordaland 2015

FylkesROS Hordaland 2015 FylkesROS Hordaland 2015 ( og litt anna om ROS) Innlegg på "Kommuneplankonferansen 2014" 28. og 29. oktober 2014 ved seksjonsleiar plan og beredskap/fylkesberedskapssjef Arve Meidell Føremålet med FylkesROS

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014

Sakspapir. Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 048/14 Formannskapet 08.05.2014 024/14 Kommunestyret 22.05.2014 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 13/375 Reguleringsplan - hytteområde Hagane

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE, FANA BYDEL, REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES, MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200407511-17 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit, Ekerhovd, Per Morten, Gåsemyr, Inger Lena Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 01.06.2010

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato:

Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: L12 2008/1927-22 Sveinung Seljås 01.09.2009 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 116/09 10.09.2009 Kommunestyret 71/09 24.09.2009

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 097/07 ASFL Avgjerd av: Saksh.: Asbjørn Flatebø Arkiv: N-511, GBNR-A055/0003 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

ROSLAGEN AS - SØKNAD OM FORLENGING AV KONSESJON FOR OPPTAK AV SKJELSAND FRÅ OMRÅDET "VED BRATTHOLMEN", AUSTRHEIM KOMMUNE

ROSLAGEN AS - SØKNAD OM FORLENGING AV KONSESJON FOR OPPTAK AV SKJELSAND FRÅ OMRÅDET VED BRATTHOLMEN, AUSTRHEIM KOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Klima- og naturressursseksjonen Arkivsak 200503774-35 Arkivnr. 329.T04 Saksh. Ragnhildstveit, Jomar Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 23.08.2011

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

Klimaplan for Hordaland 2010-2020. v/magnar Bjerga Spesialrådgjevar klima

Klimaplan for Hordaland 2010-2020. v/magnar Bjerga Spesialrådgjevar klima Klimaplan for Hordaland 2010-2020 v/magnar Bjerga Spesialrådgjevar klima Hordaland fylkeskommune - organisering Administrativ hovudstruktur i Hordaland fylkeskommune Regionalavdelinga Regional plan Plan-

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

VEDTAK AV REGIONAL PLAN FOR HARDANGERVIDDA 2011-2025

VEDTAK AV REGIONAL PLAN FOR HARDANGERVIDDA 2011-2025 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200702612-59 Arkivnr. 712.T07 Saksh. Bakke, Tord, Bjørgo, Tore Saksgang Samferdselsutvalet Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Funn fra Arealklimprosjektet. Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015

Funn fra Arealklimprosjektet. Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015 Funn fra Arealklimprosjektet Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015 Organisering Faglege partnarar Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane og UNI Research Bjerknessenteret

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015. Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Gunnar Wangen Arkivsak: 2014/2336 Løpenr.: 1523/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Saka gjeld: LENGING AV TORVMYRVEGEN - ALTERNATIV TRASE TILRÅDING

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015. Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21

Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015. Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21 AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 053/15 Plan og utvikling 23.11.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/875-15/8385 GBNR - 36/94,2, K2 - L12, K3 - &21 Jan Olav Åsarmoen Møller 57

Detaljer

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

SPRÅKRÅDET REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006. Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet SPRÅKRÅDET Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO REF. VÅR REF. DATO 200200633-2 JG/SIG/ER 13.1.2006 Endringar i forskrift til opplæringslova 28. juni 1999 nr. 722 Fråsegn frå Språkrådet

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Heradsstyret 13.10.2008 100/08 JORO Formannskapet 13.10.2008 134/08 JORO Eldrerådet 21.01.2010 005/10 JORO

Detaljer

NVE sin organisasjon. Noregs vassdrags- og energidirektorat. NVE sine hovudmål. Flaumskred Eikesdal 2003 NVE. Regionkontora-kompetanse

NVE sin organisasjon. Noregs vassdrags- og energidirektorat. NVE sine hovudmål. Flaumskred Eikesdal 2003 NVE. Regionkontora-kompetanse NVE sin organisasjon Noregs vassdrags- og energidirektorat Nettverksamling Hordaland februar 2006 NVE si rolle som vassdragsforvaltar Arealplanlegging i høve til flaum- og skred, som førebyggande tiltak

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 19.09.2006 138/06 RUVI Avgjerd av: Saksh.: Rune Vik Arkiv: N-511, GBNR-J019/0436 Objekt: Arkivsaknr 06/337

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. FylkesROS Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. FylkesROS Møre og Romsdal FylkesROS Møre og Romsdal Bakgrunn Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap Består av FylkesROS og eit handlingsprogram

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05. Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Nærings-, plan- og bygningsutvalet 05.05.2015 034/15 TROBRA Avgjerd av: Saksh.: Trond Inge Brakestad Arkiv: N-504, PLANID-20150003

Detaljer

PAPIRLAUSE MØTE I POLITISKE ORGAN

PAPIRLAUSE MØTE I POLITISKE ORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 200810685-5 Arkivnr. 00.T01 Saksh. Heggøy, Brit Mari Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 22.01.2009 PAPIRLAUSE MØTE I POLITISKE ORGAN SAMANDRAG Det har frå

Detaljer

klimatilpassingsutvalet Samfunnstryggleikskonferansen 2011

klimatilpassingsutvalet Samfunnstryggleikskonferansen 2011 Klimautfordringar for samfunnstryggleiken Konklusjonar og tilrådingar frå klimatilpassingsutvalet 1 NOUen Klimaet er i endring og vi må tilpasse oss desse endringane. Kostnadene ved å tilpasse seg er ein

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

VANG KOMMUNE. Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 15/1379 2011004, L12 25.03.2015

VANG KOMMUNE. Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 15/1379 2011004, L12 25.03.2015 VANG KOMMUNE Landbruk/teknisk etat Adresseliste Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: SUNHAK - 15/1379 2011004, L12 25.03.2015 Endring av reguleringsplan E16 Varpe bru - Nystuen Statens vegvesen og Vang

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss.

Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Reisevanekartlegging i Hordaland fylkeskommune Fylkesbygget og Skyss. Spørjeundersøking blant tilsette i Hordaland fylkeskommune AUD-rapport nr. 6 2013 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Klimatilpassing på regionalt og lokalt nivå Erfaringar frå Sogn og Fjordane

Klimatilpassing på regionalt og lokalt nivå Erfaringar frå Sogn og Fjordane Klimatilpassing på regionalt og lokalt nivå Erfaringar frå Sogn og Fjordane Mari Severinsen Rådgjevar for samfunnstryggleik og beredskap Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Fylkesmannens rolle Fylkesmannen

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben

VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben VOLDA KOMMUNE Samordnings- og utviklingsstaben Planseksjonen her For kunngjering av planvedtak Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2007/865 2907/2007 L12 SAM/ PH 11.04.2007 _ E39 VOLDA

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging

Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Erfaringar med naturfare og overordna planlegging Fagsamling om arealplanlegging i flaum- og skredutsette område Skei, 28. og 29. januar 2014 Janne Midtbø Vågsøy kommune 13.02.2014 1 Kommuneplan Kartlegge

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE

NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALDE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201208607-8 Arkivnr. 025 Saksh. Jon Rune Smørdal Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 25.09.2013-26.09.2013 15.10.2013-16.10.2013 NY PENSJONSORDNING

Detaljer