Oppegård kommune - Reguleringsplan - Gbnr 39/14 - Mellomåsen - Boligbebyggelse - Varsel om oppstart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppegård kommune - Reguleringsplan - Gbnr 39/14 - Mellomåsen - Boligbebyggelse - Varsel om oppstart"

Transkript

1 FYLKESADMINISTRASJONEN OPPEGÅRD KOMMUNE 1411 KOLBOTN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgis ved svar) Einar Midtsund / / 72265/2018 EMNE L12 Telefon Deres dato Deres referanse - Reguleringsplan - Gbnr 39/14 - Mellomåsen - Boligbebyggelse - Varsel om oppstart Det vises til oversendelse datert av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningsloven Formålet med planen er å legge til rette for boliger på tidligere avsatt barnehagetomt. Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet: Viktige regionale interesser Samordnet areal- og transportplanlegging Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) ble vedtatt av Fylkestinget Et av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region øst. Automatisk fredete kulturminner Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området. Alle fornminner er fredet, også slike som ikke er registrert. Dersom man under arbeid i området skulle støte på et fornminne, skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på fem meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven 8, andre ledd. Nyere tids kulturminner Vi har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. Fylkesrådmannens vurdering På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) NO MVA 0107 OSLO E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) NO

2 kommuneplan og gjeldende regionale planer, og har ingen ytterligere merknader. Med vennlig hilsen Einar Midtsund seniorrådgiver plan Anne Traaholt seniorrådgiver arkeologi Dokumentet er elektronisk godkjent. Kopi til: STATENS VEGVESEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Saksbehandlere: Automatisk fredete kulturminner: Nyere tids kulturminner: Plan- og miljøfaglige vurderinger:

3 1411 KOLBOTN Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon Organisasjonsnummer NO Deres ref.: 18/3987 Deres dato: Vår ref.: 2018/ FM-M Saksbehandler: Marit Louise Lindholm Direktetelefon: Dato: Varsel om igangsatt planarbeid - Mellomåsen - gbnr 39/14 - Fylkesmannens uttalelse Vi viser til brev fra av Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet. Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har vi ingen konkrete merknader. Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 ( under plan og bygg, arealforvaltning ) samt Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging av ( ). Med hilsen Alexander Karlsson rådgiver Marit Louise Lindholm rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent. Kopi til: Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 Lillehammer Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo

4 1411 KOLBOTN Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: 18/3987 JFJ Saksbehandler: Willy Wøllo 1 NVEs generelle uttalelse - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Mellomåsen GBnr 39/14 - Boligbebyggelse -, Akershus Vi viser til varsel om oppstart datert Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom -, erosjon - og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av ele ktrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan - og bygningsloven. Flom, erosjon og skred God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra f lom - erosjon og skred. Plan - og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning a v faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. Vassdrag - og grunnvannstiltak Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene godt nok ivaretatt i planen. Energianlegg Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må der for ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi - og vassdragslovgivningen. Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: NVEs karttjenester viser informasjon om flom - og skredfare, vassdrag og energianlegg. NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging b eskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse. E - post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt - Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsv ege n. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen Postboks 2124 Postboks OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR

5 Side 2 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum - og skredfare i arealplanar beskriver h vilke flom - og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen. NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert og godt nok dokumentert. Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på Ta gjerne kontakt på e - post eller telefon ve d konkrete spørsmål om NVEs saksområder. Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. I plandokument ene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til e.no. NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til k ommunene om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i den enkelte saken. Med hilsen Petter Glorvigen regionsjef Willy Wøllo saksbehandler Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

6 Deres dato Vår dato Deres referanse 18/3987 Vår referanse Samfunnsutviklingen 1411 Kolbotn Vår saksbehandler ECFJE Kopi til UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR MELLOMÅSEN Hafslund Nett AS («HN» ) v i ser t i l utsendt varsel om oppstart av detaljregulering for Mellomåsen i. H ø r i n g s f r i s te n e r 9. mai 2018 o g u tt a lel sen e r de rm e d i nn e n f r i s te n. HN har etter energiloven områdekonsesjon i. Dette innebærer at nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspen t og lavspent fordelingsnett). 1 Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett) HN har elektriske anlegg i planområdet. P lanforslaget må t a h ø y d e f o r og hensyn til d e a n leg g s o m d e t e r n ød v e n di g f o r nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg. An legg med spenning til og med 22 kv i nn g år i di s t r i b u sj o n s n ett e t f o r ele k t r i sk e n e rg i og e r b y gg e t i m ed h o l d av o mr å de k o n ses jo n. 1.1 Eksisterende høyspenningskabler HN har høyspenningskabler innenfor planområdet. N o rma l t k an de t iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så n æ rt i nn ti l k ab elg r ø ft e n s o m 1 m ete r målt horisontalt f ra kabelgrøftens ytterkant. Det er i m i d le r t i d viktig at f r e m ti d i g t il k o m s t ti l k ab elg r ø ft e n e i kk e h i n d r e s, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler. For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: Behov for ny nettstasjon samt forhold til eksisterende nettstasjon ( frittliggende ) HN har en nettstasjon på grensen til planområdet. For å sikre strøm til n y beb y ggel se, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av effektbehovet til planområdet, og n ettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har. Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nett stasjonen skal s t å m i n st 5 m ete r f ra b y g n i n g m e d b r e nn b are o v e r f l a te r, og a v s t a n de n g j elde r og så t i l t e r r ass e r o g lig n e n d e brennbare utstikk s o m e r di r e k t e kny tte t ti l bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes frittliggende nettstasjoner plassert m i n i m u m tre m ete r f ra v ei k a n t o g u t e nf o r v eie n s f r i s i k t s o n e r. Fortau, gang - og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning, ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette skaper problemer både for grunneiere og for nettsels kapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i regulerings bestemmelsene. Postadresse Hafslund Nett AS Postboks 990, Skøyen N OSLO Hovedkontor Drammensvn. 144, Skøyen N OSLO Internett www. hafslundnett.no hafslundnett.no Telefon Bankkonto Foretaksregisteret NO MVA

7 Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i planbestemmelsene: Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense rundt nettstasjoner. Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad. Ne tt s t a s j o n e r k an og så et ab le r e s i e g n e r o m i b y gg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles s æ rs k ilt e k rav ti l direkte adkomst, u t f o rm i n g av r o mm et o g v e n til a s j o n m. v. 1.3 Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer e v e n t u ell e k o s t n ad e r ti l e r v e rv av ny e steds v ar ig e (evig v are n de ) bruksrettigh ete r. D et er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at eksisterende h ø y sp e nn i n g sa n leg g må f l y tte s e l le r leg g e s o m, må de t se t t e s av arealer ti l n y e t rase er og/eller nettstasjon(er). Nye t rase er må gi s r ettig h e t e r m e d m i n st li k e go d e v il k år s o m de t nettselskapet h ar ti l d e e k s i s te r e n d e t ra s e e n e /nettstasjonen. 2 Andre forhold 2.1 Kart Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med Geomatikk, se - for - prosjektering. 2.2 Innt e g n i ng på p l a n kart Nettselskapet g j ø r op p m e r k s o m p å at sp e nn i n g s n i v ået f o r led n i n g sa n legge n e i k k e må p å f ø r e s i pl a n e n, h e r u n de r pl a nk ar tet. H ø y sp e nn i n g s k ab le r un de r b a kk e n teg n e s i kk e in n p å k a r tet. Selskapet v i ser i de nn e sammen h e n g ti l Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) 6-2, o g N V E s V eiled n i n g ti l forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen, p k t Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 151 0, jf r. vedlegg I til kart - og planforskriften. 2.3 Annet HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig. Alle tekniske spørsmål må rettes til da disse skal behandles av en annen avdeling i Hafslu nd Nett. Med hilsen Hafslund Nett AS Emily C. Fjeldstad Avd. Rettigheter

8 Innsendt: :41 Ref.nr: ANWJJH Kolbotnvn Kolbotn Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Offentlig høring - høringssvar Innsender Innsender er: Organisasjon registrert i Enhetsregisteret Org.nr Forening/organisasjon SAMEIET MELLOMÅSEN TERRASSE Adresse Hammersborg torg 1 Postnr E-postadresse Poststed OSLO Telefonnr Kontaktperson: Fornavn og ev. mellomnavn Gunn Swan Etternavn Nilsen Saken gjelder Velg sak du vil gi høringssvar til Oppstart av planarbeid på Mellomåsen - parsell av gnr. 39 bnr. 14 Saksnr. 18/3987 Høringssvar Innsigelse på varsel om planarbeid og omregulering av gnr. 39 bnr. 14 på Mellomåsen. Saksnr. 18/3987. Vi sender med dette inn innsigelse på vegne av 112 eiere i Mellomåsen Terrasse. Mellomåsveien 12, 14, 16, 18 og 20, Mellomåsveien 130, 132, 134, 136 og 138 og Mellomåsveien 122, 124, 126 og 128. Sameiet Mellomåsen Terrasse stiller seg kritisk til en omregulering av gnr. 39 bnr. 14 til boligformål. Innsigelsen knytter seg i hovedsak til hvordan et eventuelt fremtidig tiltak vil tilpasse seg det eksisterende terrenget på tomten, samt at en eventuell utbygging kan komme i konflikt med sameiets bruksrett til parkeringsplass (basert på tomtens forespeilede avgrensning). Sameiet stiller seg også kritisk til bruken av sameiets private vei, hvilket tiltaket synes å forutsette. Vi har følgende særskilte og presiserte innsigelser til varselet: Hvis det kommer så langt at sameiet må akseptere bruk av vår vei, må det, under bygging på eiendommen på forhånd være klare skriftlige avtaler. Støy og tidspunkt for arbeid på eiendommen under bygging skal også avklares før oppstart, avtaler må være skriftlige , Sem & Stenersen Prokom AS Side 1 av

9 Offentlig høring - høringssvar Sameiet har eksklusiv og evigvarende bruksrett til parkeringsplasser som er anlagt på den aktuelle tomten, i tilknytning til sameiets private vei. Sameiet har hatt denne bruksretten i over 30 år. Parkeringsplassen daglig i bruk av biler fra sameiet. Det kan ikke aksepteres at en eventuell utbygging eller benyttelse av tomten innskrenker denne rettigheten, dette ville i alle fall gi sameiet betydelige problemer med parkeringsdekningen. Sameiet har behov for å få avklart rammene for eventuell bebyggelse. Det forutsettes at det er småhusplanen som vil regulere utnyttelsen av tomten. Det er viktig å få avklart potensielt antall boenheter, for å kunne vurdere hvilken belastning en eventuell utbygging vil få på sameiets vei. Sameiet er svært bekymret for hvordan en eventuell utbygging av tomten vil gjøre inngrep i terrenget slik det er i dag. Terrenginngrep vil med bakgrunn i tomtens plassering og nåværende terreng kunne få betydelige konsekvenser for områdets karakter og det skogsbelte og naturområde som tomten er en del av per i dag. Dersom kommunen går videre med en omregulering, bør det angis en konkret kotehøyde for maksimal høyde på bebyggelsen, sett hen til småhusplanens krav og nåværende terreng. Dette antas nødvendig for å sikre tomten mot terrenginngrep som kan ødelegge områdets karakter. Med vennlig hilsen Sameiet Mellomåsen Terrasse AS Sign for styreleder Henning Amlien Gunn Swan Nilsen styremedlem Dette brevet vil også bli sendt pr post. Dokumentasjon Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post Ja , Sem & Stenersen Prokom AS Side 2 av

10 Innsendt: :08 Ref.nr: IVFADC Kolbotnvn Kolbotn Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Offentlig høring - høringssvar Innsender Innsender er: Privatperson Fornavn og ev. mellomnavn Toralv Adresse Kolbotn Terrasse, 9 E-postadresse Etternavn Augestad Postnr Poststed Kolbotn Mobilnr Saken gjelder Velg sak du vil gi høringssvar til Oppstart av planarbeid på Mellomåsen - parsell av gnr. 39 bnr. 14 Saksnr. 18/3987 Høringssvar Jeg synes omregulering av området er naturlig når formålet ønskes endret. Derimot er jeg forundret over at kommunen selger tomten. Det ville være helt naturlig at vi selv står for utbygging av boligene som kommer på tomten, og innhenter den gevinsten som ligger i dagens boligmarked. En usmaklig sløsing med våre midler. Toralf Augestad Dokumentasjon Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side 1 av

11 Innsendt: :40 Ref.nr: EUCKCW Kolbotnvn Kolbotn Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Offentlig høring - høringssvar Innsender Innsender er: Privatperson Fornavn og ev. mellomnavn Barbro Adresse Mellomåsveien 163 E-postadresse Etternavn Heier Postnr Poststed Trollåsen Mobilnr Saken gjelder Velg sak du vil gi høringssvar til Oppstart av planarbeid på Mellomåsen - parsell av gnr. 39 bnr. 14 Saksnr. 18/3987 Høringssvar Hei, Jeg bor i Mellomåsveien og går jevnlig tur i området. Ofte ser jeg barn som leker på den aktuelle tomta. Om vinteren blir den brukt som akebakke for både små og store barn. Det er 3 nærliggende barnehager her. De går tur med ungene. De bruker tomta som rasteplass og lekeområde. Det ville være veldig synd hvis dette fine området skulle bli ødelagt bare fordi kommunen vil tjene noen kroner! Mvh Barbro Heier Dokumentasjon Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side 1 av

12 Innsendt: :59 Ref.nr: VFNPDC Kolbotnvn Kolbotn Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Generell henvendelse til kommunen Henvendelsen gjelder Hvilket tjenesteområde skal henvendelsen rettes til? Annet Beskriv ev. tjenesteområde Høringssvar saksnr.: 18/3987 Henvendelsen gjelder Annet Utdypende beskrivelse Høringssvarmodulen var kun knyttet til én sak (lysløype uten flere alternativer), derfor sendes denne henvendelsen elektronisk via her. Det gjelder saksnr.: 18/3987 Varsel om oppstart av planarbeid Mellomåsen. Parsell av gnr.39, bnr.14 Mailutvekslingen mellom arkitekt Jon Fjellstad (hos dere) og undertegnede limes inn i sin helhet nedenfor: Hei Pål. I den fasen planarbeidet er i nå er det viktig å få kartlagt hvilke hensyn vi må ta i det videre arbeidet. Innspillet om at området i dag fungerer som akebakke er meget relevant og dette vil bli vurdert videre. Det skal jobbes videre med planen nå utover våren og den skal opp til politisk behandling til høsten. Da vil eventuelle innspill med våre kommentarer følge med saken. Dersom planen blir vedtatt er det tenkt at eiendommen skal legges ut for salg. For å sikre at innspillet ditt blir lagt ved saken på riktig måte hadde det vært fint om du kunne sende det inn via vår hjemmeside; gå inn under selvbetjening > høringssvar, eller per post til, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 18/3987. Fristen for innspill er Takk! Med vennlig hilsen Jon Fjellstad Arkitekt Samfunnsutvikling tlf I Kolbotnveien 30 I I 1411 Kolbotn I sentralbord Fra: Pål Hagen Sendt: 24. april : , Sem & Stenersen Prokom AS Side 1 av

13 Generell henvendelse til kommunen Til: Jon Fjellstad Emne: Fw: Varsel om post fra : Varsel om oppstart av planarbeid Mellomåsen. Parsell av gnr.39, bnr.14 Hei, Viser til vedlagt mottatt brev om planarbeid fra dere datert med Saksnr. 18/ Det virker utrolig stusselig at kommunen nå har planer om å regulere det lille området som i dag er en fin akebakke for alle barna i nærmiljøet (inkludert våre egne) til boligformål. Fint om du kan si litt mer om dette (tidsplan, etc). Her lukter det underskriftskampanje lang vei blant alle berørte m/ barn i nabolaget! Vennlig hilsen, Pål Hagen Mellomåsveien 14 Henvendelse fra Feltene telefon og/eller e-postadresse må fylles ut for at kommunen skal få gitt deg et svar. Du vil få svar på henvendelsen så snart den er behandlet i kommunen. Etternavn Hagen Ev. navn på forening/organisasjon Fornavn Pål Nikolai E-postadresse Mobilnr , Sem & Stenersen Prokom AS Side 2 av

14 Innsendt: :57 Ref.nr: TWGBOS Kolbotnvn Kolbotn Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Offentlig høring - høringssvar Innsender Innsender er: Privatperson Fornavn og ev. mellomnavn Michael Adresse Mellomåsveien 12 E-postadresse Etternavn Amundsen Postnr Poststed Trollåsen Mobilnr Saken gjelder Velg sak du vil gi høringssvar til Oppstart av planarbeid på Mellomåsen - parsell av gnr. 39 bnr. 14 Saksnr. 18/3987 Høringssvar Jeg og min familie bor i blokken rett ved siden av tomten og er glade for å høre at det ikke er snakk om noen enorme boligprosjekter men at det skal bygges i tråd med småhusplanen. Så vidt jeg har forstått vil det innebære at det kommer en enebolig eller to rekkehus. Samtidig synes jeg nettopp at det er veldig merkelig at man fjerner et så fint område med skog når man uansett ikke får utnyttet den mer. Det gir minimal virkning med tanke på hvor mange som får bo i området osv men ødelegger litt for oss som bor i og bruker Mellomåsen. Jeg kan forstå at det på deres kart ser ut som en ubrukelig liten flekk som bør utnyttes men for alle som er i Mellomåsen er det et stykke skog hvor barn leker om sommeren og har akebakke om vinteren. Barnehager i området tar små utflukter dit og det er med på å gjøre Mellomåsen til et så fantastisk område for turgåere, joggere, barn og rådyr som det er. Tomten er et pent stykke natur som er synlig og lett tilgjengelig. Tomten må ikke jevnes og utbygges for å tilføre verdi, det gjør den i massevi slik den står i dag. Håper denne type verdier også får bli med i vurderingen. Dokumentasjon Beskrivelse Last opp dokumentasjon Kommentar til saken Ettersendes per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side 1 av