Oppegård kommune - Reguleringsplan - Gbnr 39/14 - Mellomåsen - Boligbebyggelse - Varsel om oppstart

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppegård kommune - Reguleringsplan - Gbnr 39/14 - Mellomåsen - Boligbebyggelse - Varsel om oppstart"

Transkript

1 FYLKESADMINISTRASJONEN OPPEGÅRD KOMMUNE 1411 KOLBOTN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgis ved svar) Einar Midtsund / / 72265/2018 EMNE L12 Telefon Deres dato Deres referanse - Reguleringsplan - Gbnr 39/14 - Mellomåsen - Boligbebyggelse - Varsel om oppstart Det vises til oversendelse datert av varsel om igangsatt reguleringsarbeid i henhold til plan- og bygningsloven Formålet med planen er å legge til rette for boliger på tidligere avsatt barnehagetomt. Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som fagmyndighet for kulturminnevern. Fylkesrådmannen har følgende merknader til varselet: Viktige regionale interesser Samordnet areal- og transportplanlegging Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (RP-ATP) ble vedtatt av Fylkestinget Et av planens hovedmål er at utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt, basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Planen skal bidra til å nå det felles målet for Oslo og Akershus, fastsatt gjennom Stortingets klimaforlik og Oslopakke 3, om at persontransportveksten i området skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. For forhold som gjelder fylkesvei viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen Region øst. Automatisk fredete kulturminner Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at det kan være ukjente fornminner i området. Alle fornminner er fredet, også slike som ikke er registrert. Dersom man under arbeid i området skulle støte på et fornminne, skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører fornminnet eller dets sikringssone på fem meter. Rette myndighet, Akershus fylkeskommune, skal straks varsles i henhold til kulturminneloven 8, andre ledd. Nyere tids kulturminner Vi har ingen merknader knyttet til nyere tids kulturminner. Fylkesrådmannens vurdering På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkesrådmannen at tiltaket er i samsvar med vedtatt Postadresse Besøksadresse Telefon Org. nr - juridisk Postboks 1200 sentrum Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo (+47) NO MVA 0107 OSLO E-post Fakturaadresse Telefaks Org. nr - bedrift Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo (+47) NO

2 kommuneplan og gjeldende regionale planer, og har ingen ytterligere merknader. Med vennlig hilsen Einar Midtsund seniorrådgiver plan Anne Traaholt seniorrådgiver arkeologi Dokumentet er elektronisk godkjent. Kopi til: STATENS VEGVESEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Saksbehandlere: Automatisk fredete kulturminner: Nyere tids kulturminner: Plan- og miljøfaglige vurderinger:

3 1411 KOLBOTN Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon Organisasjonsnummer NO Deres ref.: 18/3987 Deres dato: Vår ref.: 2018/ FM-M Saksbehandler: Marit Louise Lindholm Direktetelefon: Dato: Varsel om igangsatt planarbeid - Mellomåsen - gbnr 39/14 - Fylkesmannens uttalelse Vi viser til brev fra av Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet. Fylkesmannen har vurdert varslet planarbeid ut ifra regionale og nasjonale hensyn innenfor våre ansvarsområder. Basert på den oversendte informasjonen har vi ingen konkrete merknader. Aktuelle overordnede føringer for kommunal planlegging som for øvrig skal vurderes og ivaretas i planen, er listet opp i Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2018 ( under plan og bygg, arealforvaltning ) samt Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging av ( ). Med hilsen Alexander Karlsson rådgiver Marit Louise Lindholm rådgiver Dokumentet er elektronisk godkjent. Kopi til: Statens vegvesen, Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 Lillehammer Akershus fylkeskommune Postboks 1200 Sentrum 0107 Oslo

4 1411 KOLBOTN Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: 18/3987 JFJ Saksbehandler: Willy Wøllo 1 NVEs generelle uttalelse - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Mellomåsen GBnr 39/14 - Boligbebyggelse -, Akershus Vi viser til varsel om oppstart datert Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom -, erosjon - og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av ele ktrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan - og bygningsloven. Flom, erosjon og skred God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra f lom - erosjon og skred. Plan - og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning a v faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. Vassdrag - og grunnvannstiltak Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene godt nok ivaretatt i planen. Energianlegg Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må der for ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi - og vassdragslovgivningen. Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: NVEs karttjenester viser informasjon om flom - og skredfare, vassdrag og energianlegg. NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging b eskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse. E - post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt - Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsv ege n. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen Postboks 2124 Postboks OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR

5 Side 2 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum - og skredfare i arealplanar beskriver h vilke flom - og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen. NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert og godt nok dokumentert. Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på Ta gjerne kontakt på e - post eller telefon ve d konkrete spørsmål om NVEs saksområder. Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. I plandokument ene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til e.no. NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til k ommunene om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en ønsker bistand til i den enkelte saken. Med hilsen Petter Glorvigen regionsjef Willy Wøllo saksbehandler Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

6 Deres dato Vår dato Deres referanse 18/3987 Vår referanse Samfunnsutviklingen 1411 Kolbotn Vår saksbehandler ECFJE Kopi til UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR MELLOMÅSEN Hafslund Nett AS («HN» ) v i ser t i l utsendt varsel om oppstart av detaljregulering for Mellomåsen i. H ø r i n g s f r i s te n e r 9. mai 2018 o g u tt a lel sen e r de rm e d i nn e n f r i s te n. HN har etter energiloven områdekonsesjon i. Dette innebærer at nettselskapet etablerer og drifter strømnettet i kommunen (høyspen t og lavspent fordelingsnett). 1 Elektriske anlegg i planområdet - Anlegg etablert etter områdekonsesjon (normalt distribusjonsnett) HN har elektriske anlegg i planområdet. P lanforslaget må t a h ø y d e f o r og hensyn til d e a n leg g s o m d e t e r n ød v e n di g f o r nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg. An legg med spenning til og med 22 kv i nn g år i di s t r i b u sj o n s n ett e t f o r ele k t r i sk e n e rg i og e r b y gg e t i m ed h o l d av o mr å de k o n ses jo n. 1.1 Eksisterende høyspenningskabler HN har høyspenningskabler innenfor planområdet. N o rma l t k an de t iverksettes tiltak (inkludert planting av trær) så n æ rt i nn ti l k ab elg r ø ft e n s o m 1 m ete r målt horisontalt f ra kabelgrøftens ytterkant. Det er i m i d le r t i d viktig at f r e m ti d i g t il k o m s t ti l k ab elg r ø ft e n e i kk e h i n d r e s, og det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler. For å få lokalisert kabelens omtrentlige plassering i terrenget, må det bestille kabelpåvisning. Forespørsel om kabelpåvisning rettes til Geomatikk, tlf: Behov for ny nettstasjon samt forhold til eksisterende nettstasjon ( frittliggende ) HN har en nettstasjon på grensen til planområdet. For å sikre strøm til n y beb y ggel se, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengige av effektbehovet til planområdet, og n ettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har. Arealet som avsettes i planen til frittliggende nettstasjon må være av en slik størrelse at det er plass og adkomst til nettstasjonen med kranbil (med støttebein). Dette innebærer at det kan bli behov for et areal på inntil 35 kvm (ca. 5,5 m x 6,5 m). Nett stasjonen skal s t å m i n st 5 m ete r f ra b y g n i n g m e d b r e nn b are o v e r f l a te r, og a v s t a n de n g j elde r og så t i l t e r r ass e r o g lig n e n d e brennbare utstikk s o m e r di r e k t e kny tte t ti l bygget. Av hensyn til blant annet trafikksikkerheten ønskes frittliggende nettstasjoner plassert m i n i m u m tre m ete r f ra v ei k a n t o g u t e nf o r v eie n s f r i s i k t s o n e r. Fortau, gang - og sykkelvei regnes også som veikant. For å sikre en optimal strømforsyning, ønskes nettstasjonen plassert sentralt i planområdet. Av hensyn til blant annet akustisk støy, anbefaler nettselskapet at ny nettstasjon plasseres minimum 10 meter fra ny bebyggelse. HN ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dette skaper problemer både for grunneiere og for nettsels kapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser mot nettstasjoner i regulerings bestemmelsene. Postadresse Hafslund Nett AS Postboks 990, Skøyen N OSLO Hovedkontor Drammensvn. 144, Skøyen N OSLO Internett www. hafslundnett.no hafslundnett.no Telefon Bankkonto Foretaksregisteret NO MVA

7 Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i planbestemmelsene: Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense rundt nettstasjoner. Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad. Ne tt s t a s j o n e r k an og så et ab le r e s i e g n e r o m i b y gg. Størrelsen på rommet må være minimum 16 kvm, og ingen vegg må være kortere enn 4 meter. Rommet må være i første etasje, og det stilles s æ rs k ilt e k rav ti l direkte adkomst, u t f o rm i n g av r o mm et o g v e n til a s j o n m. v. 1.3 Kostnader med tiltak i strømnettet og omlegging/flytting Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. Kostnadene inkluderer e v e n t u ell e k o s t n ad e r ti l e r v e rv av ny e steds v ar ig e (evig v are n de ) bruksrettigh ete r. D et er viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og anlegg ikke kommer i konflikt med nettselskapet sine anlegg, dette gjelder særlig høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter at eksisterende h ø y sp e nn i n g sa n leg g må f l y tte s e l le r leg g e s o m, må de t se t t e s av arealer ti l n y e t rase er og/eller nettstasjon(er). Nye t rase er må gi s r ettig h e t e r m e d m i n st li k e go d e v il k år s o m de t nettselskapet h ar ti l d e e k s i s te r e n d e t ra s e e n e /nettstasjonen. 2 Andre forhold 2.1 Kart Det er ikke vedlagt kart til uttalelsen. For kart over nettselskapet sine anlegg, kan det tas kontakt med Geomatikk, se - for - prosjektering. 2.2 Innt e g n i ng på p l a n kart Nettselskapet g j ø r op p m e r k s o m p å at sp e nn i n g s n i v ået f o r led n i n g sa n legge n e i k k e må p å f ø r e s i pl a n e n, h e r u n de r pl a nk ar tet. H ø y sp e nn i n g s k ab le r un de r b a kk e n teg n e s i kk e in n p å k a r tet. Selskapet v i ser i de nn e sammen h e n g ti l Forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften) 6-2, o g N V E s V eiled n i n g ti l forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen, p k t Arealer som i fremtiden skal brukes til frittliggende nettstasjoner avsettes i planen til arealformål bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg», energianlegg kode 151 0, jf r. vedlegg I til kart - og planforskriften. 2.3 Annet HN ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan ny bebyggelse skal forsynes med elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske anlegg. Dersom det skulle være noen spørsmål til uttalelsen ber vi om at disse rettes skriftlig. Alle tekniske spørsmål må rettes til da disse skal behandles av en annen avdeling i Hafslu nd Nett. Med hilsen Hafslund Nett AS Emily C. Fjeldstad Avd. Rettigheter

8 Innsendt: :41 Ref.nr: ANWJJH Kolbotnvn Kolbotn Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Offentlig høring - høringssvar Innsender Innsender er: Organisasjon registrert i Enhetsregisteret Org.nr Forening/organisasjon SAMEIET MELLOMÅSEN TERRASSE Adresse Hammersborg torg 1 Postnr E-postadresse Poststed OSLO Telefonnr Kontaktperson: Fornavn og ev. mellomnavn Gunn Swan Etternavn Nilsen Saken gjelder Velg sak du vil gi høringssvar til Oppstart av planarbeid på Mellomåsen - parsell av gnr. 39 bnr. 14 Saksnr. 18/3987 Høringssvar Innsigelse på varsel om planarbeid og omregulering av gnr. 39 bnr. 14 på Mellomåsen. Saksnr. 18/3987. Vi sender med dette inn innsigelse på vegne av 112 eiere i Mellomåsen Terrasse. Mellomåsveien 12, 14, 16, 18 og 20, Mellomåsveien 130, 132, 134, 136 og 138 og Mellomåsveien 122, 124, 126 og 128. Sameiet Mellomåsen Terrasse stiller seg kritisk til en omregulering av gnr. 39 bnr. 14 til boligformål. Innsigelsen knytter seg i hovedsak til hvordan et eventuelt fremtidig tiltak vil tilpasse seg det eksisterende terrenget på tomten, samt at en eventuell utbygging kan komme i konflikt med sameiets bruksrett til parkeringsplass (basert på tomtens forespeilede avgrensning). Sameiet stiller seg også kritisk til bruken av sameiets private vei, hvilket tiltaket synes å forutsette. Vi har følgende særskilte og presiserte innsigelser til varselet: Hvis det kommer så langt at sameiet må akseptere bruk av vår vei, må det, under bygging på eiendommen på forhånd være klare skriftlige avtaler. Støy og tidspunkt for arbeid på eiendommen under bygging skal også avklares før oppstart, avtaler må være skriftlige , Sem & Stenersen Prokom AS Side 1 av

9 Offentlig høring - høringssvar Sameiet har eksklusiv og evigvarende bruksrett til parkeringsplasser som er anlagt på den aktuelle tomten, i tilknytning til sameiets private vei. Sameiet har hatt denne bruksretten i over 30 år. Parkeringsplassen daglig i bruk av biler fra sameiet. Det kan ikke aksepteres at en eventuell utbygging eller benyttelse av tomten innskrenker denne rettigheten, dette ville i alle fall gi sameiet betydelige problemer med parkeringsdekningen. Sameiet har behov for å få avklart rammene for eventuell bebyggelse. Det forutsettes at det er småhusplanen som vil regulere utnyttelsen av tomten. Det er viktig å få avklart potensielt antall boenheter, for å kunne vurdere hvilken belastning en eventuell utbygging vil få på sameiets vei. Sameiet er svært bekymret for hvordan en eventuell utbygging av tomten vil gjøre inngrep i terrenget slik det er i dag. Terrenginngrep vil med bakgrunn i tomtens plassering og nåværende terreng kunne få betydelige konsekvenser for områdets karakter og det skogsbelte og naturområde som tomten er en del av per i dag. Dersom kommunen går videre med en omregulering, bør det angis en konkret kotehøyde for maksimal høyde på bebyggelsen, sett hen til småhusplanens krav og nåværende terreng. Dette antas nødvendig for å sikre tomten mot terrenginngrep som kan ødelegge områdets karakter. Med vennlig hilsen Sameiet Mellomåsen Terrasse AS Sign for styreleder Henning Amlien Gunn Swan Nilsen styremedlem Dette brevet vil også bli sendt pr post. Dokumentasjon Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post Ja , Sem & Stenersen Prokom AS Side 2 av

10 Innsendt: :08 Ref.nr: IVFADC Kolbotnvn Kolbotn Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Offentlig høring - høringssvar Innsender Innsender er: Privatperson Fornavn og ev. mellomnavn Toralv Adresse Kolbotn Terrasse, 9 E-postadresse Etternavn Augestad Postnr Poststed Kolbotn Mobilnr Saken gjelder Velg sak du vil gi høringssvar til Oppstart av planarbeid på Mellomåsen - parsell av gnr. 39 bnr. 14 Saksnr. 18/3987 Høringssvar Jeg synes omregulering av området er naturlig når formålet ønskes endret. Derimot er jeg forundret over at kommunen selger tomten. Det ville være helt naturlig at vi selv står for utbygging av boligene som kommer på tomten, og innhenter den gevinsten som ligger i dagens boligmarked. En usmaklig sløsing med våre midler. Toralf Augestad Dokumentasjon Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side 1 av

11 Innsendt: :40 Ref.nr: EUCKCW Kolbotnvn Kolbotn Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Offentlig høring - høringssvar Innsender Innsender er: Privatperson Fornavn og ev. mellomnavn Barbro Adresse Mellomåsveien 163 E-postadresse Etternavn Heier Postnr Poststed Trollåsen Mobilnr Saken gjelder Velg sak du vil gi høringssvar til Oppstart av planarbeid på Mellomåsen - parsell av gnr. 39 bnr. 14 Saksnr. 18/3987 Høringssvar Hei, Jeg bor i Mellomåsveien og går jevnlig tur i området. Ofte ser jeg barn som leker på den aktuelle tomta. Om vinteren blir den brukt som akebakke for både små og store barn. Det er 3 nærliggende barnehager her. De går tur med ungene. De bruker tomta som rasteplass og lekeområde. Det ville være veldig synd hvis dette fine området skulle bli ødelagt bare fordi kommunen vil tjene noen kroner! Mvh Barbro Heier Dokumentasjon Beskrivelse Last opp dokumentasjon Ettersendes per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side 1 av

12 Innsendt: :59 Ref.nr: VFNPDC Kolbotnvn Kolbotn Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Generell henvendelse til kommunen Henvendelsen gjelder Hvilket tjenesteområde skal henvendelsen rettes til? Annet Beskriv ev. tjenesteområde Høringssvar saksnr.: 18/3987 Henvendelsen gjelder Annet Utdypende beskrivelse Høringssvarmodulen var kun knyttet til én sak (lysløype uten flere alternativer), derfor sendes denne henvendelsen elektronisk via her. Det gjelder saksnr.: 18/3987 Varsel om oppstart av planarbeid Mellomåsen. Parsell av gnr.39, bnr.14 Mailutvekslingen mellom arkitekt Jon Fjellstad (hos dere) og undertegnede limes inn i sin helhet nedenfor: Hei Pål. I den fasen planarbeidet er i nå er det viktig å få kartlagt hvilke hensyn vi må ta i det videre arbeidet. Innspillet om at området i dag fungerer som akebakke er meget relevant og dette vil bli vurdert videre. Det skal jobbes videre med planen nå utover våren og den skal opp til politisk behandling til høsten. Da vil eventuelle innspill med våre kommentarer følge med saken. Dersom planen blir vedtatt er det tenkt at eiendommen skal legges ut for salg. For å sikre at innspillet ditt blir lagt ved saken på riktig måte hadde det vært fint om du kunne sende det inn via vår hjemmeside; gå inn under selvbetjening > høringssvar, eller per post til, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk høringssvaret med saksnummer 18/3987. Fristen for innspill er Takk! Med vennlig hilsen Jon Fjellstad Arkitekt Samfunnsutvikling tlf I Kolbotnveien 30 I I 1411 Kolbotn I sentralbord Fra: Pål Hagen Sendt: 24. april : , Sem & Stenersen Prokom AS Side 1 av

13 Generell henvendelse til kommunen Til: Jon Fjellstad Emne: Fw: Varsel om post fra : Varsel om oppstart av planarbeid Mellomåsen. Parsell av gnr.39, bnr.14 Hei, Viser til vedlagt mottatt brev om planarbeid fra dere datert med Saksnr. 18/ Det virker utrolig stusselig at kommunen nå har planer om å regulere det lille området som i dag er en fin akebakke for alle barna i nærmiljøet (inkludert våre egne) til boligformål. Fint om du kan si litt mer om dette (tidsplan, etc). Her lukter det underskriftskampanje lang vei blant alle berørte m/ barn i nabolaget! Vennlig hilsen, Pål Hagen Mellomåsveien 14 Henvendelse fra Feltene telefon og/eller e-postadresse må fylles ut for at kommunen skal få gitt deg et svar. Du vil få svar på henvendelsen så snart den er behandlet i kommunen. Etternavn Hagen Ev. navn på forening/organisasjon Fornavn Pål Nikolai E-postadresse Mobilnr , Sem & Stenersen Prokom AS Side 2 av

14 Innsendt: :57 Ref.nr: TWGBOS Kolbotnvn Kolbotn Telefon: Telefaks: E-post: Hjemmeside: Offentlig høring - høringssvar Innsender Innsender er: Privatperson Fornavn og ev. mellomnavn Michael Adresse Mellomåsveien 12 E-postadresse Etternavn Amundsen Postnr Poststed Trollåsen Mobilnr Saken gjelder Velg sak du vil gi høringssvar til Oppstart av planarbeid på Mellomåsen - parsell av gnr. 39 bnr. 14 Saksnr. 18/3987 Høringssvar Jeg og min familie bor i blokken rett ved siden av tomten og er glade for å høre at det ikke er snakk om noen enorme boligprosjekter men at det skal bygges i tråd med småhusplanen. Så vidt jeg har forstått vil det innebære at det kommer en enebolig eller to rekkehus. Samtidig synes jeg nettopp at det er veldig merkelig at man fjerner et så fint område med skog når man uansett ikke får utnyttet den mer. Det gir minimal virkning med tanke på hvor mange som får bo i området osv men ødelegger litt for oss som bor i og bruker Mellomåsen. Jeg kan forstå at det på deres kart ser ut som en ubrukelig liten flekk som bør utnyttes men for alle som er i Mellomåsen er det et stykke skog hvor barn leker om sommeren og har akebakke om vinteren. Barnehager i området tar små utflukter dit og det er med på å gjøre Mellomåsen til et så fantastisk område for turgåere, joggere, barn og rådyr som det er. Tomten er et pent stykke natur som er synlig og lett tilgjengelig. Tomten må ikke jevnes og utbygges for å tilføre verdi, det gjør den i massevi slik den står i dag. Håper denne type verdier også får bli med i vurderingen. Dokumentasjon Beskrivelse Last opp dokumentasjon Kommentar til saken Ettersendes per post , Sem & Stenersen Prokom AS Side 1 av

Uttalelse til forslag til regulering for Klaus Egges vei 34 i Oppegård kommune.

Uttalelse til forslag til regulering for Klaus Egges vei 34 i Oppegård kommune. Oppegård kommune Postboks 51 0 1 41 1 KOLBOTN Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato : Region øst Karin Andersen / 24058362 1 8/93422-7 1 8/3986-1 5 01.07.201

Detaljer

Oppegård kommune - Varsel om igangsatt planarbeid - Klaus Egges vei 34 - Fylkesmannens uttalelse

Oppegård kommune - Varsel om igangsatt planarbeid - Klaus Egges vei 34 - Fylkesmannens uttalelse 1411 KOLBOTN Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: 18/3986 Deres dato: 17.04.2018

Detaljer

Statens vegvesen. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Solbakken i Eidsvoll kommune

Statens vegvesen. Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Solbakken i Eidsvoll kommune Statens vegvesen Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Torhild Sletten / 24058226 16/159619-2 2015/2839/MFO

Detaljer

NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Områderegulering for Sofiemyr idrettspark - Oppegård kommune, Akershus

NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Områderegulering for Sofiemyr idrettspark - Oppegård kommune, Akershus 1411 KOLBOTN Vår dato: 19.02.2019 Vår ref.: 201802528-4 Arkiv: 323 Deres dato: 15.02.2019 Deres ref.: 17/4889 Saksbehandler: Kjetil Indrevær 1 NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Områderegulering for

Detaljer

Eidsvoll kommune Postboks EIDSVOLL. Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av

Eidsvoll kommune Postboks EIDSVOLL. Vi viser til brev fra Eidsvoll kommune av Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Ullensaker kommune - Detaljregulering for boligfelt B2 - Jessheim sørøst - Uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag

Ullensaker kommune - Detaljregulering for boligfelt B2 - Jessheim sørøst - Uttalelse til offentlig ettersyn av planforslag FYLKESADMINISTRASJONEN ULLENSAKER KOMMUNE 2051 JESSHEIM Att. - Eivin Hansen Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 04.07.2018 2016/8504-13/115044/2018 EMNE L12

Detaljer

Nes kommune - rundkjøring fv. 177 Vormsundvegen / fv. 173 Hvamsvegen - Vestbysvingen - Rotneskrysset - Fylkesmannens uttalelse

Nes kommune - rundkjøring fv. 177 Vormsundvegen / fv. 173 Hvamsvegen - Vestbysvingen - Rotneskrysset - Fylkesmannens uttalelse Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: 2013/2911

Detaljer

Flom- og skredfare, vassdragsmiljø og energianlegg i arealplaner, NVEs prioritering av saker

Flom- og skredfare, vassdragsmiljø og energianlegg i arealplaner, NVEs prioritering av saker Kommuner i Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland Vår dato: 17.06.2015 Vår ref.: 201403352-3 Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Heidi Mathea Henriksen. 22959759,

Detaljer

Hei. Viser til tilleggsvarsel om oppstart av planarbeid.

Hei. Viser til tilleggsvarsel om oppstart av planarbeid. file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-eid/467124_fix.html Side 1 av 2 23.12.2016 Fra: Erling Amdahl[Erling.Amdahl@eidsvoll.kommune.no] Dato: 20.12.2016 14:52:48 Til: 'Øystein Ellingsen' Kopi: Geir Sunde

Detaljer

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av Nedre Rælingsveg - undergang ved Myrvold sør

Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for del av Nedre Rælingsveg - undergang ved Myrvold sør Plan 23 AS Åsengata 4 C Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Torhild Sletten / 24058226 15/220242-32 01.08.2018 Uttalelse til varsel om oppstart

Detaljer

ft/æleee Postboks FJERDINGBY Behandling: Dette dokumentet er e/e/ètmnzkk(godkjent ettersyn formannskapssekretær Dato:

ft/æleee Postboks FJERDINGBY Behandling: Dette dokumentet er e/e/ètmnzkk(godkjent ettersyn formannskapssekretær Dato: RÆLINGEN KOMMUNE Rådet for mennesker med nedsatt Rælingen Postboks kommune, 100 ft/æleee t; funksjonsevne Utbyggingsservice Deres ref.:/deres 18/2685/ Uttalelse ettersyn dato: Vår ref.: 2015/4818-126NVENRUS

Detaljer

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum Side 1 av 5 Deres dato 2014-05-02 Vår dato 2014-07-02 Deres referanse A61185 Vår referanse H 40882 LINK arkitektur AS Att: Camilla Mohr cam@linkarkitektur.no Vår saksbehandler Ørn Even Hynne Kopi til rn@linkarkitektur.no

Detaljer

Kjølstadhøgda. Merknader i forbindelse med varsel om oppstart

Kjølstadhøgda. Merknader i forbindelse med varsel om oppstart Kjølstadhøgda Merknader i forbindelse med varsel om oppstart INNHOLD 1. Aud Merete Rambøl og Ingvald O. Halvorsen (13.07.2016) 3 2. Hafslund Nett (29.07.2016) 4 3. Akershus Fylkeskommune (09.08.2016) 7

Detaljer

Ullensaker kommune - Detaljregulering - Gbnr 117/534 og 117/587 Felt B2 Gystadmyra - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid

Ullensaker kommune - Detaljregulering - Gbnr 117/534 og 117/587 Felt B2 Gystadmyra - Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid FYLKESADMINISTRASJONEN Sivilarkitekt MNAL Finn Kleiva Fridtjof Nansens Plass 9 0160 OSLO Att. Eirin Sira Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.03.2016 2015/4565-8/20751/2016

Detaljer

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør

Vennlig hilsen Anne Johanne Kråkenes Overingeniør Fra: Kråkenes Anne Johanne [ajk@nve.no] Til: Post Randaberg [Post.Randaberg@randaberg.kommune.no] Kopi: Sendt: 07.09.2015 11:19:00 Emne: Uttale til offentlig ettersyn - Detaljregulering for Randaberg sentrum

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund / /166747/2018 EMNE L12 Telefon

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund / /166747/2018 EMNE L12 Telefon FYLKESADMINISTRASJONEN ASPLAN VIAK AS Postboks 24 1301 SANDVIKA Att. Anne Merete Andersen Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 18.10.2018 2018/17867-2/166747/2018 EMNE

Detaljer

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn

2011/5904 Fet kommune - Reguleringsplan - Gbnr 78/28, 78/52, 78/12 m fl - Enebakkneset - Detaljregulering - Uttalelse til offentlig ettersyn SENTRALADMINISTRASJONEN Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Thea Holten 07.11.2013 2013/16544-2/109673/2013 EMNE L12 Telefon 22 05 56 69 Deres

Detaljer

Innkommende innspill ved varsel om oppstart med forslagstiller og rådmannens kommentar

Innkommende innspill ved varsel om oppstart med forslagstiller og rådmannens kommentar Innkommende innspill ved varsel om oppstart med forslagstiller og rådmannens kommentar Datert 21.4.2017 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE opplyser om at det viktigste virkemiddelet for å forebygge

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 18/3987 1. gangsbehandling: Detaljregulering for parsell av Mellomåsen gnr/bnr 39/14 Saksbehandler: Jon Fjellstad Arkiv: L10 Saksnr.: Utvalg Møtedato 42/19

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJPLAN PRIVAT PLANSAK

FORSLAGSSTILLERS OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJPLAN PRIVAT PLANSAK FORSLAGSSTILLERS OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED DETALJPLAN PRIVAT PLANSAK Plannavn: Detaljreguleringsplan for Gnr/bnr 65/4,6, 65/19, 65/23 og 65/27 Kjølstadhøgda.

Detaljer

Oppegård kommune - Reguleringsplan - Gbnr 40/483 - Augestadveien 3 - Varsel

Oppegård kommune - Reguleringsplan - Gbnr 40/483 - Augestadveien 3 - Varsel SENTRALADMINISTRASJONEN Jan Terje Iversen Setra vei 19 0786 OSLO Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 14.01.2014 2013/34582-2/129647/2013 EMNE L42 Telefon 22055623

Detaljer

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: Eidsvoll kommune Rådhuset 2080 EIDSVOLL Vår dato: 01.10.2018 Vår ref.: 201704927-4 Arkiv: 323 Deres dato: 19.09.2018 Deres ref.: 2017/1410/MFO Saksbehandler: Kjetil Indrevær 1 NVEs generelle innspill ved

Detaljer

Eidsvoll kommune - Tilleggsvarsel - utvidelse av planområde for detaljregulering - Styri - gbnr 10/13 - Fylkesmannens uttalelse

Eidsvoll kommune - Tilleggsvarsel - utvidelse av planområde for detaljregulering - Styri - gbnr 10/13 - Fylkesmannens uttalelse Balder Allé 2 2060 GARDERMOEN Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres dato:

Detaljer

SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Att. Blikset, Daniel Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 02.12.2014 2014/24978-2/132816/2014

Detaljer

VS: 17/ EN - Svar: Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Kragebergvegen gang- og sykkelveg

VS: 17/ EN - Svar: Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Kragebergvegen gang- og sykkelveg Fra: Postmottak Sendt: 13. november 2017 10:40 Til: _Arkiv Emne: VS: 17/00024-58 - EN - Svar: Offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Kragebergvegen gang- og sykkelveg Fra: Dalseg, Anders

Detaljer

Varslingsmateriale. 1 Varsel

Varslingsmateriale. 1 Varsel Varslingsmateriale 1 Varsel Varsel om igangsatt planarbeide er gitt sammen med varslig av planlagtebyggearbeider på tomten. Varslene er sendt ut pr post 04.01.17 til naboer og berørte kommunale etater

Detaljer

Offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for gbnr 92 / Mo Gård

Offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering for gbnr 92 / Mo Gård 1 av 1 Vår dato Vår referanse 14.12.2017 2014/2376-13/315 Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse Lene Lauritzen 14.12.2017 2016/3539 Til Eidsvoll kommune Eidsvoll Rådhus 2080 EIDSVOLL Offentlig

Detaljer

Ullensaker kommune - Offentlig ettersyn av reguleringsplan - Vardevegen - gang- og sykkelvei - Fylkesmannens uttalelse

Ullensaker kommune - Offentlig ettersyn av reguleringsplan - Vardevegen - gang- og sykkelvei - Fylkesmannens uttalelse Postboks 470 2051 Jessheim Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: 16/6424 Deres

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Thea Sandsbråten Solum Arkiv: GNR 36/21 Arkivsaksnr.: 18/17 GNR 36 BNR 21 FASTSETTING AV PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOSSHEIM Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret

Detaljer

NVEs tilbakemelding ved offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Linnerudgården, GBnr 138/55 og Eidsvoll kommune, Akershus

NVEs tilbakemelding ved offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Linnerudgården, GBnr 138/55 og Eidsvoll kommune, Akershus file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-eid/472383_fix.html Side 1 av 1 20.01.2017 Fra: Myre Torleiv Yli[tym@nve.no] Dato: 19.01.2017 15:01:01 Til: Eidsvoll Post Tittel: NVEs tilbakemelding ved offentlig

Detaljer

Offentlig høring - høringssvar

Offentlig høring - høringssvar Innsendt: 24.06.2017 14:22 Ref.nr: ICBCWZ Ullensaker kommune Postboks 470 2051 Jessheim Telefon: 66 10 80 00 Telefaks: 66 10 80 01 E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no Hjemmeside: http://www.ullensaker.kommune.no

Detaljer

Eidsvoll kommune - Detaljregulering for Fransstua - Gbnr 129/8 med flere - Uttalelse til offentlig ettersyn

Eidsvoll kommune - Detaljregulering for Fransstua - Gbnr 129/8 med flere - Uttalelse til offentlig ettersyn FYLKESADMINISTRASJONEN EIDSVOLL KOMMUNE Rådhusgata 1 2080 EIDSVOLL Att. Ebbe Dam Meinild Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.07.2018 2016/21183-7/108740/2018

Detaljer

Igangsatt planarbeid for Spjøtvatnet hyttefelt, Namsos kommune i Nord-Trøndelag. NVEs uttalelse

Igangsatt planarbeid for Spjøtvatnet hyttefelt, Namsos kommune i Nord-Trøndelag. NVEs uttalelse Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Landsem Plan & Bygg: jlansem(donline.no Vår dato: 2 6 APR. 2012 Vår ref.: NVE 201202923-2 rm/ome Arkiv: 323 Saksbehandler: Deres dato: Ole M. Espås Deres ref.:

Detaljer

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen

Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Anne Elisabeth Katmo Fra: kg Sendt: 18. desember 2014 19:34 Til: Anne Elisabeth Katmo Emne: Etablering av boligområde på Sandbakken på Korsvegen Hei Min far (Arvid Gaustad) fikk nettopp

Detaljer

Oppsummering av innkomne uttalelser til varsel om oppstart om planarbeid for detaljregulering av Buholen omsorgsboliger.

Oppsummering av innkomne uttalelser til varsel om oppstart om planarbeid for detaljregulering av Buholen omsorgsboliger. Oppsummering av innkomne uttalelser til varsel om oppstart om planarbeid for detaljregulering av Buholen omsorgsboliger. Dato: 15.03.2018 Planarbeidet for Buholen omsorgsboliger ble annonsert i RB den

Detaljer

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for gbnr. 195/15 og del av 195/3, Vestre Ulvin i Eidsvoll kommune

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for gbnr. 195/15 og del av 195/3, Vestre Ulvin i Eidsvoll kommune Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Torhild Sletten / 24058226 17/182802-8 07.02.2019 Uttalelse til

Detaljer

Lunde - uttalelse til varsel om endring av reguleringsplan

Lunde - uttalelse til varsel om endring av reguleringsplan Miljøvernavdelingen Prosjektgruppen AS Pb. 1058 4682 SØGNE Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/14452 29.09.2016 Lunde - uttalelse til varsel om endring av reguleringsplan Vi viser til

Detaljer

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid:

NGI Alvalia.pdf. Vedlagt føler en sjekkliste med informasjon om forhold som alltid skal vurderes i reguleringsplanarbeid: Kirsten Fosstveit Fra: NVE Sendt: 23. april 2013 08:54 Til: Post Konsul AS Kopi: 'postmottak@suldal.kommune.no' Emne: Innspill til varsel om igangsetting av reguleringsarbeid - Detalregulering

Detaljer

Oppegård kommune - Reguleringsplan - Sofiemyr idrettspark - Forslag til områderegulering - Offentlig ettersyn

Oppegård kommune - Reguleringsplan - Sofiemyr idrettspark - Forslag til områderegulering - Offentlig ettersyn FYLKESADMINISTRASJONEN OPPEGÅRD KOMMUNE Postboks 510 1411 KOLBOTN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse(oppgis ved svar) Einar Midtsund 07.03.2019 2018/3209-8 / 26351/2019 EMNE L42 Telefon 22055623

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/ / Gunhild Kvistad

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/ / Gunhild Kvistad Statens Vegvesen Region midt Postboks 2525 6404 MOLDE Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 17/48644-4 17/06031-2 Gunhild Kvistad 05.07.2017 Steinkjer - Fylkeskommunens uttalelse til detaljreguleringsplan

Detaljer

16 OKT,2014. Statens vegvesen. Jernbaneverket Utbygging Postboks HAMAR

16 OKT,2014. Statens vegvesen. Jernbaneverket Utbygging Postboks HAMAR M O flat, JERNBANEVERKET 16 OKT,2014 Statens vegvesen Jernbaneverket Utbygging Postboks 4350 2308 HAMAR Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato- Region øst

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 31/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 31/ Side 1 av 5 sider Meråker kommune Arkiv: 2017009 Arkivsaksnr: 2017/1861-8 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 31/18 15.02.2018 Planid 2017009 - Reguleringplan

Detaljer

Namsos - Melding om oppstart av planarbeid - Reguleringsplan for deler av eiendommen gnr 14 bnr 7

Namsos - Melding om oppstart av planarbeid - Reguleringsplan for deler av eiendommen gnr 14 bnr 7 Allskog Ingvald Ystgaardsveg 13 A 7047 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/01682-2 Grete Sildnes 26.03.2012 Namsos - Melding om oppstart av planarbeid - Reguleringsplan for deler

Detaljer

Oversendelse av tillatelse - nettstasjoner til elbillading i Rygge, Larvik og Rennebu kommuner

Oversendelse av tillatelse - nettstasjoner til elbillading i Rygge, Larvik og Rennebu kommuner Tesla Motors Norway AS Bekkenstenveien 15 0976 OSLO Vår dato: 10.11.2017 Vår ref.: 201708317-4 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Oversendelse

Detaljer

NVEs innsigelse - Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel Gjøvik kommune, Oppland

NVEs innsigelse - Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel Gjøvik kommune, Oppland FYLKESMANNEN I INNLANDET Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Vår dato: 13.09.2019 Vår ref.: 201107095-24 Arkiv: 323 Deres dato: 05.07.2019 Deres ref.: 17/1980 Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innsigelse

Detaljer

Planconsult AS Niels Juels Gt. 33 A 0257 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Arealplanlegging i NVE Region sør Heidi Mathea Henriksen Stortingsmelding 15 Hvordan leve med farene Vi må tilpasse oss og leve med naturfarene Økende utfordringer pga

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for Fv 51 Gang- og sykkelveg Rogne skole til Moane - Øystre Slidre kommune, Oppland Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 2605 LILLEHAMMER Vår dato: 21.11.2014 Vår ref.: 201405768-2 Arkiv: 323 Deres dato: 05.09.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs innspill

Detaljer

Uttale til oppstartsmelding - Detaljplan for seks bustader på gnr. 24 bnr. 2 på Lambanesheiane, Fusa

Uttale til oppstartsmelding - Detaljplan for seks bustader på gnr. 24 bnr. 2 på Lambanesheiane, Fusa Heidi E. Ørjansen Fra: fmhopostmottak@fylkesmannen.no Sendt: 21. juli 201710:42 Til: heidi.orjansen@geoplan.no Kopi: postkasse@fusa.kommune.no Emne: Uttale til oppstartsmelding - Fusa - Gnr 24 bnr 2 -

Detaljer

Oversendelse av tillatelse for endret kapasitet i Fosdalen og Saltbotn transformatorstasjoner

Oversendelse av tillatelse for endret kapasitet i Fosdalen og Saltbotn transformatorstasjoner NTE NETT AS Postboks 2551 7736 STEINKJER Vår dato: 18.07.2019 Vår ref.: 201500462-43 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Willgohs 22959245/sowi@nve.no Oversendelse av tillatelse for

Detaljer

Våler kommune (Østfold) Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD. Vår dato: Vår ref.: Deres ref.: PlanID /Anne Grete Trevor 1

Våler kommune (Østfold) Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD. Vår dato: Vår ref.: Deres ref.: PlanID /Anne Grete Trevor 1 Våler kommune (Østfold) Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD Vår dato: 05.06.2018 Vår ref.: 201834065-2 Arkiv: 323 Deres dato: 23.04.2018 Deres ref.: PlanID 013761/Anne Grete Trevor Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Uttalelse til forslag om mindre reguleringsendring - Områderegulering for Mastemyr næringspark i Oppegård kommune plan ID

Uttalelse til forslag om mindre reguleringsendring - Områderegulering for Mastemyr næringspark i Oppegård kommune plan ID Rambøll Norge AS - Hovedkontor Postboks 427 Skøyen 0213 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Karin Andersen / 24058362 18/276471-2 Bjørnar

Detaljer

Sodvin Nett AS Overføring av områdekonsesjon fra Hemne Kraftlag SA i forbindelse med omorganisering

Sodvin Nett AS Overføring av områdekonsesjon fra Hemne Kraftlag SA i forbindelse med omorganisering Sodvin Nett AS Hollaveien 2 7200 KYRKSÆTERØRA Vår dato: 03.01.2018 Vår ref.: 201709281-3 Arkiv: 611 Deres dato: 22.11.2017 Deres ref.: Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Sodvin Nett AS Overføring

Detaljer

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Detaljregulering felt B3 Jessheim vest - GBnr 132/242 m.fl. - Ullensaker kommune, Akershus

NVEs innspill ved varsel om oppstart - Detaljregulering felt B3 Jessheim vest - GBnr 132/242 m.fl. - Ullensaker kommune, Akershus Arkitekturlaboratoriet AS Erik Olav Marstein Vår dato: 12.11.2014 Vår ref.: 200705294-7 Arkiv: 323 Deres dato: 31.10.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Kristin Ødegård Bryhn 1 NVEs innspill ved varsel om

Detaljer

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16.

ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. PLANBESKRIVELSE ENDRING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR FELT K13 RÅDHUSVEGEN 7 OG 9, RINGVEGEN 12, 14 OG 16. Utarbeidet av: KB Arkitekter AS v/mette Paulsen Datert: 18.10.2017 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for område F5 på Hektneråsen

Uttalelse til forslag til detaljreguleringsplan for område F5 på Hektneråsen 2025 FJERDINGBY Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Torhild Sletten / 24058226 16/53916-6 2016/1705-17.10.2018 18/MARMAR5 Uttalelse til forslag

Detaljer

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.:

Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO. Vår dato: Vår ref.: Veidekke Entreprenør AS Postboks 504 Skøyen 0214 OSLO Vår dato: 02.05.2017 Vår ref.: 201702500-3 Arkiv: 611 Deres dato: 27.04.2017 Deres ref.: Torleif Håvi Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no

Detaljer

Ullensaker kommune - Reguleringsplan - Gbnr 17/239 med flere - Bakkedalen idretts og skoleområde på Kløfta - Varsel om utvidelse

Ullensaker kommune - Reguleringsplan - Gbnr 17/239 med flere - Bakkedalen idretts og skoleområde på Kløfta - Varsel om utvidelse FYLKESADMINISTRASJONEN COWI AS Nedre Strandgate 3 3015 DRAMMEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Erlend Hansen Sjåvik 24.04.2017 2016/15422-11/70188/2017 EMNE L12 Telefon Deres

Detaljer

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark

Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark Kirsti Stokke Burheim From: Gunnar Stenvik Sent: 21. august 201311:03 To: Kirsti Stokke Burheim Subject: FW: Innspill til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for felt C i Røyken næringspark t.o. Gunnar

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR Del av gnr/bnr 125/1: MELLEBERG, MAURA

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR Del av gnr/bnr 125/1: MELLEBERG, MAURA Til Berørte grunneiere, naboer, private og offentlige instanser Dato: Vår ref.: Deres ref.: 15.10.2012 1004.12b NANNESTAD KOMMUNE: VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR Del av gnr/bnr 125/1: MELLEBERG,

Detaljer

Sognekraft AS Oversendelse av fornyet områdekonsesjon

Sognekraft AS Oversendelse av fornyet områdekonsesjon Sognekraft AS Røysavegen 1 6893 VIK I SOGN Vår dato: 05.08.2015 Vår ref.: 201503912-3 Arkiv: 611 Deres dato: 15.06.2015 Deres ref.: Harald Stadheim Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Sognekraft

Detaljer

From: Terje Solvang To: Guro BraanaasBredland Subject: FW: Plan Date: 18. januar 2012 14:58:05 Attachments: plan.jpg Fra:AgnieszkaSzczepaniak Dato: Wed,18 Jan201214:46:59+0100 Til:

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 754/16 Vår saksbehandler Pål Guthorm Kavli -25 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Bryns vei 7, detaljregulering

Detaljer

NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Arnemo - Tynset kommune, Hedmark

NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Arnemo - Tynset kommune, Hedmark Planråd AS Storgata 57 2609 LILLEHAMMER Bjørnar Semmingsen Vår dato: 08.03.2019 Vår ref.: 201902021-2 Arkiv: 323 Deres dato: 18.02.2019 Deres ref.: 09154 BS Saksbehandler: Kristin Selvik 1 NVEs generelle

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunalteknikk

Eidsvoll kommune Kommunalteknikk Eidsvoll kommune Kommunalteknikk Ref.: Dato: Saksbehandler: 2016/4082/EA 05.10.2017 Erling Amdahl Markus Forsberg NOTAT FOR OPPFØLGING Uttalelse fra Kommunalteknikk. Forslag til reguleringsplan Jønsjøsaga

Detaljer

Høyring og offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan - Navarsetevegen 38 - Gnr. 1 1 bnr. 5 7 i Sogndal kommune

Høyring og offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan - Navarsetevegen 38 - Gnr. 1 1 bnr. 5 7 i Sogndal kommune Sogndal kommune Postboks 1 53 6851 SOGNDAL Behandlande eining : Sakshandsamar / telefon : Vår referanse : Dykkar referanse : Vår dato : Region vest Jens Bremer Remø / 91 635473 1 8/30076-2 1 7/1 01 6-8

Detaljer

Henriksen Heidi Mathea 28. november 2012 14:15 Til: "'norrud@heras.no'" Kopi: Sverdrup Anne Cathrine Innspill til varsel om oppstart av arbeid med forslag til

Detaljer

NVEs innsigelse - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for felt 3 Kringleåslia / Kringelåslia Nedre FB12 og FB13 - Øyer kommune, Oppland

NVEs innsigelse - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for felt 3 Kringleåslia / Kringelåslia Nedre FB12 og FB13 - Øyer kommune, Oppland FYLKESMANNEN I INNLANDET Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Vår dato: 17.01.2019 Vår ref.: 201842654-2 Arkiv: 323 Deres dato: 13.12.2018 Deres ref.: 17/1696-16 Saksbehandler: Kristin Hasle Haslestad 1 NVEs

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina FYLKESADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 17.06.2015 2011/14740-13/101804/2015 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

Detaljregulering Ragnhildrødveien - offentlig ettersyn uttalelse

Detaljregulering Ragnhildrødveien - offentlig ettersyn uttalelse Statens vegvesen Sandefjord kommune Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse; Vår dato: Region sør Øyvind Flaatten / 33371811 16/180320 6 17/818-7 29.06.2017 Detaljregulering

Detaljer

Detaljreguleringsplan for InterCity-strekningen i Skoger

Detaljreguleringsplan for InterCity-strekningen i Skoger 1 Detaljreguleringsplan for InterCity-strekningen i Skoger OPPSUMMERING AV INNSPILL TIL OPPSTART AV PLANARBEID Varsel om oppstart regulering: Bane NOR annonserte varsel om oppstart av reguleringsplan 17.

Detaljer

Namsos kommune - Reguleringsplan Otterøya - Kunngjøring oppstart av planarbeid

Namsos kommune - Reguleringsplan Otterøya - Kunngjøring oppstart av planarbeid Arkitektkontoret Blom AS Namdalshagen, Postboks 416 7801 NAMSOS Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 13/02999-2 Anne Caroline Haugan 03.04.2013 Namsos kommune - Reguleringsplan Otterøya - Kunngjøring

Detaljer

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn

Skjåk Energi KF Oversendelse av fornyet områdekonsesjon for Skjåk kommune og tunnelanleggene på riksveg 15 mot Stryn Skjåk Energi KF Moavegen 28 A 2690 SKJÅK Vår dato: 21.12.2016 Vår ref.: 201606662-3 Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 06.12.2016 Grete Johnsen Deres ref.: Tordis Brandsar 22959160/ gaj@nve.no Skjåk

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR. /BNR. 103/76 OG 103/53 I STRANDVEGEN, RÆLINGEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR GNR. /BNR. 103/76 OG 103/53 I STRANDVEGEN, RÆLINGEN KOMMUNE Arealplanlegging - Prosjektering VVA - Kart og oppmåling Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte lag og organisasjoner DATO: 17.06.2016 Vår saksbehandler: hege@arealpluss.no Vår ref.: 12270

Detaljer

Vestby kommune Geodata

Vestby kommune Geodata Vestby kommune Geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

Fet kommune Postboks Fetsund

Fet kommune Postboks Fetsund Deres dato 2017-04-18 Vår dato 2017-06-07 Deres referanse 2009/1789-154/INFA Vår referanse 69326 Fet kommune Postboks 100 1901 Fetsund Vår saksbehandler RMSKA Kopi til UTTALELSE TIL KUNNGJØRING OM OFFENTLIG

Detaljer

Ekspropriasjonstillatelse kv Langeland-Stord

Ekspropriasjonstillatelse kv Langeland-Stord HAUGALAND KRAFT NETT AS Postboks 2015 5504 HAUGESUND Vår dato: 28.03.2019 Vår ref.: 201302833-98 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Ekspropriasjonstillatelse

Detaljer

erling lundstadsveen Sendt: 24. februar :12 Reguleringsplan for Brutomta / Tiendeholmen Park - merknad

erling lundstadsveen Sendt: 24. februar :12 Reguleringsplan for Brutomta / Tiendeholmen Park - merknad Mikael Løfsnæs Haagensen Fra: erling lundstadsveen Sendt: 24. februar 2014 17:12 Til: Mikael Løfsnæs Haagensen Emne: Reguleringsplan for Brutomta / Tiendeholmen Park - merknad Viser

Detaljer

Uttalelsen er kommentert i planbeskrivelsen.

Uttalelsen er kommentert i planbeskrivelsen. Vår ref.: N007.B002 Dato: 20.06.2016 Ullensaker Kommune postmottak@ullensaker.kommune.no v/ May Kristine Andersen may.kristine.andersen@ullensaker.kommune.no DETALJREGULERING FIRST HOTEL JESSHEIM, GNR.

Detaljer

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage

Lillesand kommune - Informasjon på nett Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage Lillesand kommune - Informasjon på nett 10.06.2016 Varsel om igangsetting av detaljregulering for Tingsakeråsen & Barbros hage WSP Norge AS starter arbeid med privat forslag til detaljregulering for Tingsakeråsen

Detaljer

Ski kommune - Varsel om igangsatt detaljregulering - Langhus svømmehall - gbnr 107/1 og 107/247 samt del av 107/ Fylkesmannens uttalelse

Ski kommune - Varsel om igangsatt detaljregulering - Langhus svømmehall - gbnr 107/1 og 107/247 samt del av 107/ Fylkesmannens uttalelse Ski kommune Postboks 3010 1402 Ski Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

Varsel om planoppstart for detaljregulering - Gbnr. 70/197, Mellomhaugene II i Bjugn kommune til høring

Varsel om planoppstart for detaljregulering - Gbnr. 70/197, Mellomhaugene II i Bjugn kommune til høring Vedlegg 5 Merknader Norgeshus AS Postboks 161 7223 MELHUS Vår dato: 15.12.2017 Vår ref.: 201709680-2 Arkiv: 323 Saksbehandler: Deres dato: 30.11.2017 Finn Herje Deres ref.: GIA 17-0506 22959919 1 Varsel

Detaljer

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 201701931-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Tillatelse

Detaljer

Svartskog gbnr 32/70, Oppegård kommune Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og planprogram til offentlig ettersyn

Svartskog gbnr 32/70, Oppegård kommune Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og planprogram til offentlig ettersyn Til berørte grunneiere, offentlige instanser og interesseorganisasjoner Oslo, 28.11.17 Svartskog gbnr 32/70, Oppegård kommune Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan og planprogram til offentlig ettersyn

Detaljer

Bemerkninger til planarbeidet:

Bemerkninger til planarbeidet: Lørenskog Detaljregulering felt B14, 2, 3 og 5 Spor Arkitekter, 29.11.2016 Vedlegg 4 Bemerkninger til planarbeidet: Ved oppstart: Datert 1. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 21.06.2016 2. Jernbaneverket

Detaljer

Svar - Melding om offentlig ettersyn av detaljregulering for Holsetgata 66 - gnr/bnr 1/ Hamar kommune

Svar - Melding om offentlig ettersyn av detaljregulering for Holsetgata 66 - gnr/bnr 1/ Hamar kommune Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR Hamar, 02.08.2018 Deres ref: 16/7466 Vår ref: Sak. nr. 17 / 5405-9 Saksbeh. Elise Bringslid Tlf. 62544537/Ove Holseng / Magne Kvam Svar - Melding om offentlig ettersyn

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Vedtak i sak om klage på Statnetts avregning og tariffering av reaktiv effekt i sentralnettet

Vedtak i sak om klage på Statnetts avregning og tariffering av reaktiv effekt i sentralnettet Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 07.03.2019 Vår ref.: 201703646-11 Arkiv: 623 Deres dato: 28.01.2019 Deres ref.: Saksbehandler: Ragnhild Aker Nordeng

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Bjørnli i Eidsvoll kommune

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Bjørnli i Eidsvoll kommune Statens vegvesen Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Torhild Sletten / 24058226 15/221533-6 2013/733/GSL

Detaljer

Rv. 3 Segla bru - Sigstad Gang- og sykkelveg SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Løten kommune

Rv. 3 Segla bru - Sigstad Gang- og sykkelveg SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN. Løten kommune REGULERINGSPLAN SLUTTBEHANDLING Rv. 3 Segla bru - Sigstad Gang- og sykkelveg Løten kommune Region øst Desember 2018 OFFENTLIG ETTERSYN Sammendrag og kommentarer Alle merknader Rv. 3/25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet

Detaljer

Forhåndsuttalelser (Vedlagt) (Kommentert fra forslagsstiller)

Forhåndsuttalelser (Vedlagt) (Kommentert fra forslagsstiller) Bilag 5 Forhåndsuttalelser (Vedlagt) (Kommentert fra forslagsstiller) Bilag 5.1. Statens vegvesen Planen er drøftet med vegvesenet og kryssingssted er avklart for gangtrafikk over Fv255 Skåbuveien. Det

Detaljer

Fra: Postmottak Sendt: 6. april :26 Til: _Arkiv Emne:

Fra: Postmottak Sendt: 6. april :26 Til: _Arkiv Emne: Fra: Postmottak Sendt: 6. april 2018 10:26 Til: _Arkiv Emne: VS: 17/45781-4 - Detaljreguleringsplan for Niels A. Nielsens veg 1 i Gjøvik kommune - gnr. 101 bnr. 11 - planid: 05020408 - offentlig ettersyn

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN PÅ HARESTUA - I LUNNER KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, se egen adresseliste Lillehammer: 14.03.2012 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12027 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Svar på spørsmål til notatet om felles driftssentraler

Svar på spørsmål til notatet om felles driftssentraler DistriktsEnergi Vår dato: 19.06.2018 Vår ref.: 201800914-3 Arkiv: 49 Deres dato: 23.04.2018 Deres ref.: Arvid Blekjorden Saksbehandler: Helge Ulsberg 22959461/heu@nve.no 1 Svar på spørsmål til notatet

Detaljer

Samordnet uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan - Stiberget - Hals - Breimoen - Vefsn

Samordnet uttalelse med innsigelse - Reguleringsplan - Stiberget - Hals - Breimoen - Vefsn Vefsn kommune Postboks 560 8651 Mosjøen Saksb.: Cathrine Hoff Mikalsen e-post: fmnocmi@fylkesmannen.no Tlf: 75531622 Vår ref: 2015/4414 Deres ref: Vår dato: 19.12.2016 Deres dato: Arkivkode: 421.4 Samordnet

Detaljer

NVEs uttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel Vågan kommune

NVEs uttalelse til forslag til kommuneplanens arealdel Vågan kommune Fylkesmannen i Nordland Statens Hus 8002 BODØ Vår dato: 05.10.2016 Vår ref.: 201304863-6 Arkiv: 323 Deres dato: 23.06.2016 Deres ref.: 16/8959 Saksbehandler: Eva Forsgren 22959616/efor@nve.no 1 NVEs uttalelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer